BEARING CAPACITY ANALYSIS IN OVER CONSOLIDATED CLAYS OF ANTAKYA USING PLATE LOADING TEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEARING CAPACITY ANALYSIS IN OVER CONSOLIDATED CLAYS OF ANTAKYA USING PLATE LOADING TEST"

Transkript

1 BEARING CAPACITY ANALYSIS IN OVER CONSOLIDATED CLAYS OF ANTAKYA USING PLATE LOADING TEST M.A. TEK NSOY S. HARB YEL M. ÖRNEK A. DEM R Prof. Dr. Civil Eng. Res. Assist. Res. Assist. Cukurova University The Faculty of Engineering and Architecture, Civil Engineering Department, Adana, TURKEY ABSTRACT In the present study, bearing capacity values obtained for over consolidated clayey soil of Antakya from the well known conventional laboratory tests (shear box test, unconfined compression test and consolidation test) and plate loading test which is one of the field tests were compared and, the reliability of the use of plate loading tests was investigated for Antakya and its region. ANTAKYA A IRI KONSOL DE K LLER NDE PLAKA YÜKLEME DENEY LE TA IMA GÜCÜ ANAL Z M.A. TEK NSOY S. HARB YEL M. ÖRNEK A. DEM R Prof. Dr. n. Yük. Müh. Ar. Gör. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, Adana, Türkiye ÖZET Bu çalı mada; Antakya ve çevresindeki a ırı konsolide killi zeminlerde, bilinen laboratuvar deneylerine (kesme kutusu, serbest basınç ve konsolidasyon deneyleri) ba lı olarak hesaplanan ta ıma gücü de erleri, arazi deneylerinden biri olan plaka yükleme deneyinden alınan sonuçlarla kar ıla tırılmı ve plaka yükleme deneyinin killi zeminlerde kullanımının güvenilirli i ara tırılmı tır. 156

2 G R Yapıların tasarımında, yapının oturaca ı zeminin davranı ının bilinmesi zorunluluk arz etmektedir. Zira, mühendislik yapılarına ait yüklerin; zeminde bir göçme veya müsaade edilen sınırın üzerinde bir oturma meydana getirmeyecek ekilde aktarılması ve aynı zamanda, ekonomik bir temel sistemi seçilmesi esastır. yi etüt edilmemi zemin üzerine in a edilen bir yapıda, zamanla farklı oturmalardan dolayı çatlamalar ve hatta göçmeler olabilmektedir. Bundan dolayı, yapı temelinin tasarımına geçmeden önce, yapı temelinin oturaca ı zeminin cinsine göre, gerekli etütlerin yapılması gerekmektedir. Aktarılan yapı yüklerinden etkilenen temel zeminleri homojen ve izotrop olmadı ı gibi, daneli karma ık bir yapıya da sahiptir. Bu nedenle temel zeminleri lineer olmayan bir davranı gösterir. Bu tür malzemelerin mekanik davranı larının modellenmesi daha zor ve mühendislik tasarımları da oldukça güçtür. Bu nedenle, zeminlerin özelliklerini ayrıntılı ekilde belirlemek ve onların farklı ko ullar altında davranı larını do ru olarak tanımlamak için, deneyler yapılması zorunlulu u ortaya çıkmaktadır. Zeminler üzerine yapılan deneyler, laboratuvar ve arazi deneyleri olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak, zemin özelliklerinin tayininde, laboratuvar deneyleri tek ba ına yeterli olmamaktadır. Zemin numuneleri üzerinde deney yapmak amacıyla, laboratuvara getirilmesinin yanında, mühendis tarafından yapının oturaca ı zemin kütlesi hakkında bulundu u ortamında bir bütün olarak, ek bilgiler elde edilmesi zorunlulu u da vardır. Bu nedenle, geoteknik tasarımlarda kullanılacak zemin parametreleri için, arazi deneylerine de ihtiyaç duyulur. Ancak arazi deneyleri, bazı durumlarda, laboratuvar deneyleri kadar kontrollü ve hassas olarak yapılamamaktadır. Bununla birlikte, zeminlerin endeks ve mukavemet özellikleri ve bazı bilgiler de arazi incelemeleri ve deneyleri ile do al zemin ortamında, daha çabuk ve do rudan bulunabilmektedir. Yüzeysel temellerde nihai ta ıma gücü, zeminde göçme olmadan (mukavemet a ılmadan) zemine aktarılacak en fazla gerilme miktarı olarak tanımlanmaktadır. Emin ta ıma gücü ise, nihai ta ıma gücünün uygun bir güvenlik sayısına bölünmesi ile elde edilmektedir. Temellerde ta ıma gücünü, temel zemininin türü ve özellikleri, temel boyutları ve temel ekli, temel tabanı pürüzlülü ü, temel derinli i, temele etkiyen yükün e imi ve dı merkezli i ile yeraltı su seviyesi gibi faktörler etkilemektedir. Temellerde ta ıma gücünün belirlenmesine 157

3 yönelik birçok yöntem geli tirilmi tir. Bu yöntemler arasında laboratuvar ve arazi deney sonuçlarına ba lı olarak sonuç verenler bulunmaktadır. Laboratuvar deneyleri yardımıyla emin ta ıma gücü de eri, zemin cinsine göre kesme kutusu, serbest basınç, CBR ve konsolidasyon deneyleri ile elde edilebilmektedir. Arazi deneylerinde ise yöntem, ta ıma gücünün do rudan elde edilebilmesi esasına dayanmaktadır. Ta ıma gücü de erlerinin bulunabildi i arazi deneyleri arasında koni penetrasyon, standart penetrasyon, presiyometre ve plaka yükleme deneyleri yer almaktadır (Harbiyeli, (2); TS 5744, (10)). Bu çalı mada; Antakya ve çevresindeki a ırı konsolide killi zeminlerde, bilinen laboratuvar deneylerine (kesme kutusu, serbest basınç ve konsolidasyon deneyleri) ba lı olarak hesaplanan ta ıma gücü de erleri, arazi deneylerinden biri olan, plaka yükleme deneyinden alınan sonuçlarla kar ıla tırılmı ve plaka yükleme deneyinin killi zeminlerde kullanımının güvenilirli i ara tırılmı tır. DENEYSEL ÇALI MA Bu çalı mada, Antakya ve çevresindeki a ırı konsolide killerin ta ıma gücü de erleri, laboratuvar deneyleri (serbest basınç, kesme kutusu ve konsolidasyon deneyleri) ve plaka yükleme deneyi ile elde edilmi tir. Zemin Özellikleri Ara tırma konusu olan zemin; Hatay ilinin merkez ilçesi Antakya nın Dikmece Köyü mevkisinde, Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi nin in aat sahası içerisindedir. Sahada 130 cm derinlikte ve yakla ık 100 cm çapında çukurlar açılarak önce laboratuvar deneyleri için numuneler alınmı ve daha sonra da plaka yükleme deneyleri yapılmı tır. Çukurlardan laboratuvar deneyleri için numuneler, içi ve dı ı ya lı, bir taraftaki a zı keskin hale getirilmi ince tüp, zemine çakılarak alınmı ve su muhtevasını korumak için çelik tüplerin her iki ucu parafin ile kapatılmı tır (Özüdo ru ve ark., (8)). Zeminin do al birim hacim a ırlı ı, do al su içeri i, do al durumdaki kuru birim hacim a ırlı ı, dane birim hacim a ırlı ı, do al durumdaki bo luk oranı, porozitesi, doygunluk derecesi, likit limiti, plastik limiti ve plastisite indisi Çizelge (1) de gösterilmi tir. Zemin CH sembolüne sahip, yüksek plastisiteli ve a ırı konsolide olmu kildir (Kumbasar ve Kip, (4)). 158

4 Çizelge 1. Deney Yapılan Zeminin Endeks Özellikleri Özellik Çukur 1 Çukur 2 Çukur 3 n (g/cm 3 ) n (%) k (g/cm 3 ) E (%) N (%) S r (%) L (%) P (%) I P (%) Serbest Basınç Deneyi Serbest basınç deneyi, arazide açılan muayene çukurundan alınabilen kohezyonlu zeminler üzerinde yapılmı tır. Deneyde örselenmemi zemin numunesi (D=5 cm, H=10 cm), yanal basınç olmaksızın ( 3 =0) dü ey basınç gerilmesine ( 1 ) tabi tutulmu tur. (Uzuner, (11)). Zemin numunesinin kırılması, zeminin cinsine göre de i ik ekillerde olabilmektedir. Kırılma anındaki en büyük yük (P max ), zemin numunesinin A f enkesit alanına bölünerek serbest basınç mukavemeti (q u ) bulunur, kohezyon ise, serbest basınç mukavemetinin yarısına e ittir. q P q = max u u = 1 = u Af 2 (1) Kırılma sırasındaki enkesit alanı, A f, a a ıdaki gibi hesaplanmaktadır: A0 V= sabit = A0H0= Af Hf Hf = H0 H Af = H 1 H A 0 ve H 0, sırasıyla zemin numunesinin ba langıçtaki enkesit alanı ve yüksekli i, H ise kırılma anında, zemin numunesinin dü ey boy kısalmasıdır (TS 1900, (9)). Her bir çukurdan alınan numunelerin serbest basınç mukavemetleri ve kohezyon de erleri Çizelge (2) de verilmi tir. Çizelge 2. Serbest Basınç Deneyi Sonuçları Parametre Çukur 1 Çukur 2 Çukur 3 ( ) q u (kg/cm 2 ) c u (kg/cm 2 ) c 0 (2) 159

5 Kesme Kutusu Deneyi Kesme kutusu deneyi hem kohezyonlu hem de kohezyonsuz zeminlere uygulanır. Kohezyonlu zeminlerde ucu keskin kare enkesitli numune alıcı ile alınan ve kare prizma biçimindeki numune deney aletine yerle tirilir. Deney aleti, birbiri üzerine oturan 6x6x4 boyutlu iki kare metal halkadan olu ur (Uzuner, (11)). Zemin numunesi üzerine sabit dü ey yükler uygulanır. Dü ey yük sabit iken, yatay yük uygulanır. Gittikçe artan kesme kuvvetine kar ı, zemin numunesi önce direnir, sonra iki halkayı ayıran düzlem boyunca kesilir (T max ). Deney ba langıcından itibaren, numunedeki çökme ve uygulanan yükler, hassas olarak okunarak kaydedilir. Zemin numunesi kesildikten sonra deneye son verilir. Kırılma anındaki normal ve kayma gerilmeleri a a ıdaki gibidir (Aytekin, (1)): = N N n sabit A = 6x6 = T T max max max = = A 6x6 (3) Deney, 0.5 kg/cm 2, 1.0 kg/cm 2 ve 2.0 kg/cm 2 lik dü ey normal gerilmeleri veren 1.8, 3.6 ve 7.2 kg lık a ırlıklar altında yapılmı tır. Kesme kutusu deneyleri sonucunda her bir çukura ait zemin için elde edilen içsel sürtünme açıları ve kohezyon de erleri Çizelge (3) te verilmi tir. Bu parametrelere ba lı olarak 100cm-300cm arasında de i en farklı temel geni likleri için elde edilen emin ta ıma gücü de erleri ise Çizelge (4) te verilmi tir. Çizelge 3. Kesme Kutusu Deneyi Sonuçları Çukur 1 Çukur 2 Çukur 3 =3 c=0.135 kg/cm 2 =2 c=0.155 kg/cm 2 =5 c=0.130 kg/cm Çizelge 4. Kesme Kutusu Deneylerinden Bulunan c ve ye Ba lı Emin Ta ıma Güçleri B (cm) q emin (kg/cm 2 ) Çukur 1 Çukur 2 Çukur

6 Konsolidasyon Deneyi Arazideki zemin tabakalarının dü ey yüklemeler altında sıkı ması, esas olarak dü ey do rultuda tek boyutlu bir sıkı ma problemi kabul edildi inden, konsolidasyon deneyinde zeminin yanal geni lemesine izin verilmemekte ve belirli dü ey yükler altında zeminin boy kısalması ölçülmektedir. Bu deneyde, zemin numunesine 0.25 kg/cm 2, 0.50 kg/cm 2, 1.00 kg/cm 2, 2.00 kg/cm 2, 4.00 kg/cm 2 ve 8.00 kg/cm 2 lık dü ey gerilme olu turacak basınçlar uygulanmı ve oturmalar kaydedilmi tir. Deney sonuçlarından faydalanılarak E itlik (4) ifadesinden hacimsel sıkı ma katsayısı m v bulunmu tur. % 90 lık sıkı maya kar ılık T v =0.848 alınarak konsolidasyon katsayısı c v (E itlik (5)) hesaplanmı tır (Özaydın, (7)). Elde edilen m v ve c v de erleri, her üç çukurdan alınan numuneler için toplu halde Çizelge (5) te görülmektedir. m v h/h 1 h = = p h p TH c t Çizelge 5. Konsolidasyon Deneylerinden Bulunan m v ve c v De erleri 2 v v = d (5) P (kg/cm 2 ) m v (cm 2 / kg) c v (cm 2 /sn) Çukur 1 Çukur 2 Çukur 3 Çukur 1 Çukur 2 Çukur Plaka Yükleme Deneyi (4) Ta ıma gücünün do rudan ölçülebildi i plaka yükleme deney düzene i, zeminin üzerine oturan rijit bir plaka, üstte yükün uygulandı ı bir plaka ve üst plakadan alt plakaya yükü aktaran bir kolon ile oturma veya çökme miktarını ölçen bir komperatörden olu maktadır. Deney için 500 cm 2 taban alanına sahip rijit dairesel bir betonarme yükleme plakası imal edilmi tir. Plaka yükleme deney aletinde yer alan kolonu dik tutmak için bir iksa sistemi olu turulmu tur. Deney düzene i, yakla ık 100 cm geni likte ve 130 cm derinlikteki çukura yerle tirilmi tir ( ekil (1)). Yükleme düzene i yerle tirilirken plakanın oturaca ı zeminin 161

7 yüzeyi iyice temizlenip düzeltilmi ve üzerine plaka, yatay konumda su terazisi ile kontrol edilerek oturtulmu tur. Kolon da plakanın üzerine konularak, su terazisi ile dü eyli i sa lanmı ve zemine sabitle tirilerek yüklenmeye ba lanmı tır. Plaka yükleme deneyinde kullanılan a ırlıklar deney alanındaki in aat sahasından beton bloklar eklinde temin edilmi tir. Ölçülen plaka a ırlı ı 75 kg oldu undan, buna ilave olarak kantarla 175 kg a ırlık tartılarak üzerine yerle tirilmi ve deneye 250 kg ile ba lanmı tır. 6 saat beklenerek oturma miktarı ölçülmü ve 250 kg lık ikinci yükleme yapılmı tır. 6 saatte bir 250 kg eklenmi ve oturma çok az oldu undan 4 kg/cm 2 lik taban basıncını veren 2000 kg lık son yüklemeye 48 saatte gelinmi tir. Her bir yük ve gerilmeye kar ılık, oturma miktarları kaydedilmi tir (Köseo lu, (3)). Bu deney aynı bölgede 8-10 m aralıkla açılan üç ayrı çukurda yapılmı tır (Harbiyeli, (2)). Killi zeminlerde yapılan plaka yükleme deneylerinin daneli zeminlerde yapılan deneylerden daha farklı de erlendirilmesi gerekir. Plaka yükleme deneyinden alınan oturma miktarı s 1, yükleme plakasının çapı b, yapı temel geni li i B ile gösterilecek olursa s 1 plaka oturmasına ba lı olarak olu abilecek, B geni li indeki temelin oturması a a ıdaki ifadeyle verilir: B s= (6) s1 b Killi zeminlerde oturmalar çok uzun sürede olu tuklarından, yük oturma grafiklerinde göçme durumu görülmemektedir. Bununla beraber, a ırı konsolide olmu yüksek plastisiteli killerde ta ıma gücü, temel cinsinden ba ımsız oldu undan, yük oturma e risinde 10 mm ye kar ılık gelen gerilmenin yarısı zemin ta ıma gücü de eri olarak alınır (Ordemir, (5)). Uygulanan yüklere göre yük oturma de erleri Çizelge (6) da sunulmu tur. 100 cm Komperatör Ah ap Kazık Dairesel Plaka 130 cm ekil 1. Plaka Yükleme Deney Düzene i 162

8 BULGULAR Tablo (2) ele alındı ında, serbest basınç mukavemetinin ortalama olarak 2.14 kg/cm 2, ve kohezyonun da 1.07 kg/cm 2 çıkması, zeminin a ırı konsolide bir zemin oldu unu göstermektedir. Normal olarak görünür kohezyonun 0.67 kg/cm 2 nin üzerinde olması bu yorumu do rulayan peki tiren bir sonuç olmaktadır. Çünkü gerçek kohezyon hiçbir zaman 0.33 kg/cm 2 nin üzerine çıkmamakta ve görünür kohezyon da 0.67 kg/cm 2 dolaylarında olmaktadır (Önalp ve Sert, (6)). Serbest basınç deneyi sonuçlarına göre, güvenlik katsayısı 2.5 alınarak emin ta ıma güçleri hesaplanacaktır Bu amaçla, ortalama 2.14 kg/cm 2 lik serbest basınç mukavemeti de erinin dikkate alınması do ru görünmektedir. Fakat bunun yerine en küçük de er olan kg/cm 2 nin alınması ile daha güvenilir tarafta kalınacaktır. Güvenlik sayısı 2.5 alındı ı zaman emin ta ıma gücünün q u serbest basınç mukavemetine e it oldu u kaynaklarda belirtilmektedir (Önalp ve Sert, (6)). Ancak, deneye tabi tutulan kilin hacimsel sıkı ma katsayılarının çok yüksek çıkması, zamanla zeminin yük altında oturma yapaca ını ifade etti inden, mutlaka bu de erler de konsolidasyon sonuçlarına bakılarak azaltılmalıdır. Çünkü doygunluk derecesi %97 olup, doygun ko ullarda yapılan ödometre deney sonuçlarına yakın oturmalar verecektir. Çizelge 6. Plaka Yükleme Deneyi Oturma De erleri Yükleme No Toplam Yük Zaman Gerilme Oturma (1/100 mm) (kg) (saat) (kg/cm 2 ) Çukur 1 Çukur 2 Çukur Sonuçta serbest basınç deneyleri ile ödometre deneylerinin birlikte dü ünülerek de erlendirilmesi gerekmektedir. Çizelge (3) incelendi inde kesme kutusu deney sonuçlarından ortalama kohezyon 0.14 kg/cm 2 olup, literatürden bilinen 0.33 kg/cm 2 nin altında çıkmı olması ve Mohr Coulomb zarfının bir do ru olarak elde edilmesi zeminin a ırı konsolide oldu unu destekleyen bulgulardır. Normal konsolide zeminde Mohr Coulomb zarfı do ru yerine e risel bir durum 163

9 göstermekte ve kohezyon sıfıra çok yakın sonuçlar vermektedir. Normal konsolide killerde görülen Mohr Coulomb zarfı genellikle daneli zeminlere benzer bir durum arz etmektedir. Ancak böyle bir olay ara tırmada kullanılan kil için söz konusu olmamakta ve literatürü destekler sonuçlar çıkmamaktadır (Özaydın, (7)). Kesme kutusu deneylerine göre Schultze ifadesi (E itlik (7)) esas alınarak ta ıma gücü hesaplanacak olursa (Çizelge (4)) ortalama olarak emin ta ıma gücünün ile kg/cm 2 lik de erler arasında de i ti i görülmektedir. Bu de er literatür ile kar ıla tırıldı ında, a ırı konsolide zeminler için verilen 0.75 ile 2.25 kg/cm 2 lik de erlerin altında oldu u söylenebilir (Önalp ve Sert, (6); Köseo lu, (3)). q f = ( (B / L))cNc + 1Df N q + (1 0.2(B / L))0.5 2BL (7) Sonuç olarak, kesme kutusu deneyleri oldukça emin tarafta sonuçlar vermektedir. Konsolidasyon deneylerinde, her üç çukurdan alınan örselenmemi zemin numuneleri 0.25 kg/cm 2 den 8.00 kg/cm 2 lik basınca kadar 8 ayrı basınç kademesinde yüklenmi tir. Çizelge (5) te görüldü ü üzere, hacimsel sıkı ma katsayısı (m v ) de erleri oldukça yüksek çıkmı tır. Dolayısı ile konsolidasyon katsayısı (c v ) de erleri de yüksek çıkmı tır. Bu durum zeminin uzun sürede büyük hacim de i imi gösterece inin i aretidir. Deneylerden ön konsolidasyon basıncı ortalama olarak 1.17 kg/cm 2 bulunmu olup, konsolidasyon oranı 4.78 olarak elde edilmi tir. Bu sonuçlar zeminin a ırı konsolide oldu unu göstermektedir. Hacimsel sıkı ma katsayısının çok yüksek olması, ta ıma gücünün yüksek olmasına ra men, a ırı konsolidasyon basıncını geçen gerilmeler altında zamanla büyük hacimsel de i meler gösterebilece i sonucunu vermektedir. Plaka yükleme deneyi sonuçları incelendi inde (Çizelge (6)) yük oturma ili kisinde bir do rusallık oldu u görülmektedir. Literatür (Önalp ve Sert, (6); Köseo lu, (3)) altı okumayı yeterli görmesine ra men deneylerde sekiz okuma yapılmı tır. Ancak do rusal durumdan herhangi bir sapma gözlenmemi tir. Do rusallık söz konusu oldu u ve her bir basınç kademesinde altı saat gibi kısa bir yükleme süresi olması nedeniyle söz konusu oturmalar ani oturma olarak de erlendirilebilir. Sonuç olarak yükleme plakası deneylerinin, zeminin zamana ba lı oturma ve basınç ili kisini tam anlamı ile yansıtamadı ı görülmektedir. Bu nedenle de literatüre uygun ekilde plaka yükleme deney sonuçlarına, killi zeminler için ta ıma gücü tayininde fazla 164

10 güvenilmemelidir. Çünkü yük oturma ili kisinde ekstrapolasyonla zemin ta ıma gücü tahmin edildi inde, ortalama olarak a a ıdaki gibi gerçek dı ı de erler bulunmaktadır. (10.4 / 2) + (9.2 / 2) + (8.8/ 2) = 4.73 kg / cm 3 2 (8) SONUÇLAR Bu çalı mada; Antakya ve çevresindeki a ırı konsolide killi zeminlerde ta ıma gücü de erleri, çe itli laboratuvar deneyleri ve plaka yükleme deneyine ba lı olarak hesaplanmı, elde edilen veriler ı ı ında a a ıdaki sonuçlara ula ılmı tır: Killi zeminlerde yapılan plaka yükleme deney sonuçları literatüre uygun sonuçlar vermemektedir. Bu nedenle kaynaklarda verilenlere benzer e riler çizilememi tir. E ri, ekstrapolasyon ile uzatıldı ında ta ıma gücü çok yüksek çıkmaktadır. Kesme kutusu deneyinden ise oldukça küçük ta ıma gücü de erleri elde edilmi tir. Serbest basınç deneylerinden elde edilen sonuçlar, plaka yükleme deneyi ile kesme kutusu deneyi sonuçları arasında yer almı tır. Konsolidasyon deneylerinde, hacimsel sıkı ma katsayısının yüksek çıkması, oturma sonucunda kilde bulunabilecek çatlak ve fisürlerin açılması nedeniyle, bulunan de erin azaltılıp ta ıma gücü de eri olarak kullanılması daha uygun olmaktadır. Antakya ve çevresindeki a ırı konsolide killerde temel in aatı açısından en ekonomik yakla ım, serbest basınç deneyi sonuçlarıdır. Plaka yükleme deneyleri ile laboratuvar deneyleri arasında ta ıma gücü açısından uygun bir korelasyon saptanamamı tır. Bu nedenle plaka yükleme deneylerine, Antakya ve çevresindeki a ırı konsolide killi zeminler için fazla güvenilmemelidir. KAYNAKLAR 1. Aytekin M., Deneysel Zemin Mekani i, Teknik Yayınevi, Ankara, Harbiyeli S., Plaka Yükleme Deneyi ile Laboratuvar Deneylerinden Bulunan Emin Ta ıma Gücünün Kar ıla tırılması Üzerine Bir Ara tırma, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, n aat Mühendisli i Anabilim Dalı, Adana, Köseo lu S., Temeller-1, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, stanbul,

11 4. Kumbasar V., Kip F., n aat Mühendisli inde Zemin Mekani i, (Capper P.L. ve Cassie W.F. çevirisi), Ça layan Kitabevi, stanbul, Ordemir., Foundation Engineering-1, ODTÜ, Ankara, Önalp A., Sert S., Geoteknik Bilgisi III, Bina Temelleri, Birsen Yayınevi, stanbul, Özaydın K., Zemin Mekani i, Birsen Yayınevi, stanbul, Özüdo ru K., Tan O., Aksoy. H., Çözümlü Problemlerle Zemin Mekani i, Birsen Yayınevi, stanbul, TS 1900, n aat Mühendisli inde Zemin Laboratuvar Deneyleri, Türk Standartları Enstitüsü, TS 5744, n aat Mühendisli inde Temel Zemini Özelliklerinin Yerinde Ölçümü, Türk Standartları Enstitüsü, Uzuner B. A., Çözümlü Problemlerle Temel Zemin Mekani i, Teknik Kitabevi, Trabzon,

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

PERMEAB L TE VE KONSOL DASYON DENEYLER LE ELDE ED LEN PERMEAB L TE KATSAYILARININ KAR ILA TIRILMASI

PERMEAB L TE VE KONSOL DASYON DENEYLER LE ELDE ED LEN PERMEAB L TE KATSAYILARININ KAR ILA TIRILMASI PERMEAB L TE VE KONSOL DASYON DENEYLER LE ELDE ED LEN PERMEAB L TE KATSAYILARININ KAR ILA TIRILMASI Sami ARSOY Erdinç KESK N Cüneyt YILMAZ Doç. Dr. Ar.Gör. Ar.Gör. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ:

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: 5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: KONU: İnce daneli zeminlerin kompresibilite ve konsolidasyon karakteristikleri, Terzaghi tarafından geliştirilen ödometre deneyi ile elde edilir. Bu alet Şekil 1 de şematik olarak

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI 1) Elek Analizi Deneyi Resim 1 de kaba daneli zeminlerin granülometri eğrisinin belirlenmesinde kullanılan deney ekipmanları Burada görülenler laboratuvarımızdaki

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1500 Aralık 2000 ICS 93.020 1. Baskı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ZEMİNLERİN- SINIFLANDIRILMASI Classificaiton of so in for civil engineering purposes TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Detaylı

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU (25.06.2012)

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ GİRİŞ Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı diğer inşaat malzemelerine göre daha karmaşıktır. Zeminin yük altında davranışı Başlangıç

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_7 INM 308 Zemin Mekaniği Yanal Zemin Basınçları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta 1: Hafta 2: Hafta

Detaylı

NUMERICAL ANALYSES OF ANCHORED SHORING SYSTEMS

NUMERICAL ANALYSES OF ANCHORED SHORING SYSTEMS NUMERICAL ANALYSES OF ANCHORED SHORING SYSTEMS M. ÖRNEK M. LAMAN A. YILDIZ A. DEM R M. A. TEK NSOY Res. Asist. Prof. Dr. Asist. Prof. Dr. Res. Asist. Prof. Dr. Çukurova University, The Faculty of Engineering

Detaylı

K L - KUM KARI IMI ZEM NLERDE KARI IM ORANININ ÇSEL SÜRTÜNME AÇISI ÜZER NE ETK S N N NCELENMES

K L - KUM KARI IMI ZEM NLERDE KARI IM ORANININ ÇSEL SÜRTÜNME AÇISI ÜZER NE ETK S N N NCELENMES K L - KUM KARI IMI ZEM NLERDE KARI IM ORANININ ÇSEL SÜRTÜNME AÇISI ÜZER NE ETK S N N NCELENMES Hanifi Çanakcı * Hamza Güllü * * Gaziantep Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü, 2731 Gaziantep, TÜRK YE

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Zemin Mekaniği Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. M.Haluk Saraçoğlu e-posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr Posta

Detaylı

Taşıyıcı Sistem Elemanları

Taşıyıcı Sistem Elemanları BETONARME BİNALARDA OLUŞAN YAPI HASAR BİÇİMLERİ Bu çalışmanın amacı betonarme binaların taşıyıcı sistemlerinde meydana gelen hasarlar ve bu hasarların nedenleri tanıtılacaktır. Yapılarda hasarın belirtisi

Detaylı

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri 1 Kesme deneyleri: Bu tip deneylerle zemin kütlesinden numune alınan noktadaki kayma mukavemeti parametreleri belirilenir. 2 Kesme deneylerinin amacı; doğaya uygun

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 305 Zemin Mekaniği Sıkışma ve Konsolidasyon Teorisi Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta 1: Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 DANE ÇAPI DAĞILIMI (GRANÜLOMETRİ) 2 İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Dane Çapına Göre Sınıflandırılması Kohezyonlu Zeminler Granüler

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3 Sayı 2 (215), 37-41 Journal of Bartin University Engineering and Technological Sciences Vol. 3 Issue 2 (215), 37-41 Bartın Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ ANTALYA ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Ömür ÇİMEN ve S.Nilay KESKİN Süleyman Demirel Üniv., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta ÖZET Bu çalışmada, Antalya Merkez Arapsuyu Mevkii

Detaylı

Year : 2016. : Sığ Temellere Giriş

Year : 2016. : Sığ Temellere Giriş Course Year : 2016 : Sığ Temellere Giriş İÇERİK 1. Birleşik Temeller 2. Oturmaları Kavramı 3. Kohezyonlu Zeminde Oturma Hesapları 4. Kohezyonsuz Zeminde Oturma Hesapları Giriş: a) Sığ Temeller Temeller:

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

ZEM N STAB L ZASYONUNDA B TÜMÜN KULLANILMASI LE ÜSTYAPIDA SA LANACAK EKONOM N N ARA TIRILMASI

ZEM N STAB L ZASYONUNDA B TÜMÜN KULLANILMASI LE ÜSTYAPIDA SA LANACAK EKONOM N N ARA TIRILMASI ZEM N STAB L ZASYONUNDA B TÜMÜN KULLANILMASI LE ÜSTYAPIDA SA LANACAK EKONOM N N ARA TIRILMASI Bekir YILDIRIM Taner ALATA eref DA DELEN FÜ. Mühendislik Fak. n aat Müh. Böl. ELAZI F.Ü. Mühendislik Fak. n

Detaylı

Zeminlerden Örnek Numune Alınması

Zeminlerden Örnek Numune Alınması Zeminlerden Örnek Numune Alınması Zeminlerden örnek numune alma tekniği, örneklerden istenen niteliğe ve gereken en önemli konu; zeminde davranışın süreksizliklerle belirlenebileceği, bu nedenle alınan

Detaylı

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:2, 34-47 Aralık 2007 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Ahmet ÇONA 1, 1 Balıkesir Üniversitesi Müh.

Detaylı

Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0423111 Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Zeminlerin Endeks Özellikleri Zeminleri daha iyi tanımlayabilmek

Detaylı

ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI. Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR

ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI. Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR Zeminlerin herhangi bir yük altında sıkışması ve konsolidasyonu sonucu yapıda meydana gelen oturmalar, yapının mimari ve/veya

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_3 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerde Kayma Direnci Kavramı, Yenilme Teorileri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

LABORATUVAR DENEYLERİ

LABORATUVAR DENEYLERİ GEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR LABORATUVAR DENEYLERİ GEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR LABORATUVAR DENEYLERİ Bu standard, inşaat mühendisliği ile ilgili, lâboratuvarda yapılacak zemin deneylerinden, su muhtevasının tayini,

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE)

5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE) 5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE) Toprak içindeki su: Toprağa giren su, yerçekimi etkisi ile aşağı doğru harekete başlar ve bir geçirimsiz tabakayla karşılaştığında, birikerek su tablasını

Detaylı

ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [10]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, 0 ve -0.6 olması ne ifade eder?

ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [10]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, 0 ve -0.6 olması ne ifade eder? 28-29 ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [1]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, ve -.6 olması ne ifade eder? SORU 2 [2]: Aşağıdaki kesit için a) Siltin doygun birim hacim ağırlığını

Detaylı

YÜZEYSEL TEMEL GEOMETRİSİNİN ZEMİNLERDE OLUŞAN GERİLMELERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

YÜZEYSEL TEMEL GEOMETRİSİNİN ZEMİNLERDE OLUŞAN GERİLMELERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ISSN 1019-1011 ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FAK.DERGİSİ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 YÜZEYSEL TEMEL GEOMETRİSİNİN ZEMİNLERDE OLUŞAN GERİLMELERE ETKİSİNİN

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Tekil Temel tipleri Bir Tekil Temel Sistemi 3 Sığ Temeller 4 Sığ Temeller 5 Sığ Temeller 6 Sığ Temeller 7 Sığ

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİNLERDE LİKİT LİMİT DENEYİ

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

Hafta_3. INM 405 Temeller. Temel Türleri-Yüzeysel temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN.

Hafta_3. INM 405 Temeller. Temel Türleri-Yüzeysel temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Hafta_3 INM 405 Temeller Temel Türleri-Yüzeysel temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1 Ders Amacı-İçeriği, Zemin İnceleme Yöntemleri 2

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYON ve OTURMALAR 2 3 4 ZEMİNLERİN SIKIŞMASI ve KONSOLİDASYON 1. Giriş 2. Kohezyonsuz ve Kohezyonlu

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/25 Görünüşler Birinci İzdüşüm Metodu Üçüncüİzdüşüm Metodu İzdüşüm Sembolü Görünüşlerin Çizilmesi Görünüş Çıkarma Kuralları Tek Görünüşle

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi BETNDA ARANAN ÖZELLİKLER Mevcut Bina Stoğunda Malzeme Kalitesinin Belirlenmesi Assessment of Material Quality in Existing Buildings Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 06.06.2013 1 A M A Ç İŞLENEBİLİRLİK

Detaylı

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (img-4)

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (img-4) ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (img-4) GEOTEKNĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı Kaynaklar; Bayram Ali Uzuner, Temel Zemin Mekaniği Kutay Özaydın, Zemin Mekaniği CİMİLLİ, TAYFUN, İnşaat Mühendisliğine

Detaylı

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI 2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI Deprem yüklerinin belirlenmesi için esas alınacak olan Spektral İvme Katsayısı, A(T), Denk.(2.1) ile verilmiştir. %5 sönüm oranı için

Detaylı

YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ S.S. Yücel 1, M. Bikçe 2, M.C. Geneş 3, Ş. Bankir 4 1 Y.L. Öğrencisi, İnşaat Müh. Fakültesi, İskenderun Teknik

Detaylı

İNM 304 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 304 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 304 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ 2 ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ 1. Gerilme Durumu ve Mohr Dairesi 2. Zeminlerin Kayma Direnci Tarifi 3. Mohr-Coulomb

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 2 Zeminde gerilmeler 3 ana başlık altında toplanabilir : 1. Doğal Gerilmeler : Özağırlık, suyun etkisi, oluşum sırası ve sonrasında

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜTLER, JEOFİZİK ETÜTLER, JEOTEKNİK HİZMETLER İLE ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

MURATLI KAYA DOLGU BARAJININ DEFORMASYON DAVRANI I ANAL Z

MURATLI KAYA DOLGU BARAJININ DEFORMASYON DAVRANI I ANAL Z MURATLI KAYA DOLGU BARAJININ DEFORMASYON DAVRANI I ANAL Z Yük. Müh. Ye im Sema ÜNSEVER Ara tırma Görevlisi Ortado u Teknik Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü Ankara, Türkiye e-posta: unsever@metu.edu.tr

Detaylı

PLAST K VE L K T L M T N TAY N Ç N YEN B R YAKLA IM. Kamil Kayabalı Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü

PLAST K VE L K T L M T N TAY N Ç N YEN B R YAKLA IM. Kamil Kayabalı Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü PLAST K VE L K T L M T N TAY N Ç N YEN B R YAKLA IM Kamil Kayabalı Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü Osman O uz Tüfenkçi Akademi Jeoteknik Ara tırmalar Ltd. ti., Ankara ÖZET Plastisite indeksi

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ (TEK EKSENLİ EĞİLME DENEYİ) ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR. AHMET TEMÜGAN DERS ASİSTANI ARŞ.GÖR. FATİH KAYA

Detaylı

DERS SORUMLUSU Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞENOL. Hazırlayanlar. Hakan AKGÖL Ümit Beytullah ELBİR Lütfü CALTEPE

DERS SORUMLUSU Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞENOL. Hazırlayanlar. Hakan AKGÖL Ümit Beytullah ELBİR Lütfü CALTEPE DERS SORUMLUSU Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞENOL Hazırlayanlar Hakan AKGÖL Ümit Beytullah ELBİR Lütfü CALTEPE Katı Atıkların Sıkışma ve Deformasyon Özellikleri Katı atıklar kendi ağırlıklarının altında yüksekliklerinin

Detaylı

SP (KÖTÜ DERECELENMİŞ ORTA-İNCE KUM) ZEMİNLERDE KESME HIZININ KESME DİRENCİ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

SP (KÖTÜ DERECELENMİŞ ORTA-İNCE KUM) ZEMİNLERDE KESME HIZININ KESME DİRENCİ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.2, s.1, 2014 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.2, n.1, 2014 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) SP (KÖTÜ DERECELENMİŞ ORTA-İNCE KUM) ZEMİNLERDE KESME HIZININ KESME DİRENCİ PARAMETRELERİ

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_9 INM 305 Zemin Mekaniği Gerilme Altında Zemin Davranışı Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta 1: Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

16.07.2012 11. ŞEV DURAYLILIĞI

16.07.2012 11. ŞEV DURAYLILIĞI 11. ŞEV DURAYLILIĞI ŞEV DURAYLILIĞI (Slope Stability) Şev: Düzensiz veya belirli bir geometriye sahip eğimli yüzeydir. Şevler Düzensiz bir geometriye sahip doğal şevler (yamaç) Belirli bir geometriye sahip

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ Dr. Ece ÇELİK 1. Kompaksiyon 2 Kompaksiyon (sıkıştırma) Kompaksiyon mekanik olarak zeminin yoğunluğunu artırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Yapı işlerinde kompaksiyon, inşaat

Detaylı

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5 Hafta_5 INM 405 Temeller Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-4 TEMELLER

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-4 TEMELLER YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-4 TEMELLER Konunun İçeriği Temellerin Sınıflandırılması Yüzeysel Temeller Derin Temeller Kesonlar TEMEL - Üst yapıdan gelen yükü taşıyıcı elemanlardan alarak zemine aktaran yapı elemanına

Detaylı

Programı : ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ

Programı : ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONSOLİDASYON ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Esra KILIÇ Anabilim Dalı : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Programı : ZEMİN MEKANİĞİ

Detaylı

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması Ders Notları 2 Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması KONULAR 0 Zemin yapısı ve zemindeki boşluklar 0 Dolgu zeminler 0 Zeminin sıkıştırılması (Kompaksiyon) 0 Kompaksiyon parametreleri 0 Laboratuvar kompaksiyon

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

Sığ temellerin tasarımı ve oturmaların hesabı. Prof Dr Gökhan Baykal

Sığ temellerin tasarımı ve oturmaların hesabı. Prof Dr Gökhan Baykal Sığ temellerin tasarımı ve oturmaların hesabı Prof Dr Gökhan Baykal Program Killerin ve kumların temel davranış özellikleri Yüzeysel temellerin tanımı Tasarım esasları Taşıma gücü Gerilme dağılımları Oturma

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_4 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerde Kayma Direncinin Ölçümü Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta 1: Hafta

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5.

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5. MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARı) Bölüm 5. Mekanik Özellikler ve Davranışlar Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR ÇEKME TESTİ: Gerilim-Gerinim/Deformasyon Diyagramı Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn

Detaylı