Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 I. BANKA VE MALĠ BÜNYE ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL DĠPNOT VE AÇIKLAMALAR e iliģkin dipnot ve açıklamalar; (1) Bilançonun onaylanarak kesinleģtiği tarih verilmelidir. Bilanço Banka Yönetim Kurulunca tarihinde onaylanmıştır. (2) Banka hakkında genel bilgilere yer verilmelidir. A) Bankaca Uygulanan Temel Muhasebe Politikaları a) MUHASEBE ĠLKELERĠ 1. Hesaplar, Bağlı Ortaklıklar hariç mal oluş bedeli (Historical Cost Convention) esasına göre, Bağlı Ortaklıklar ise özkaynaklar yöntemine göre tanzim edilmiştir. 2. Amortismanlar aşağıdaki oranlarda ayrılmıştır. Bina %4-20 Döşeme ve demirbaşlar %10-25 Bilgi işlem cihazları ve sistemleri % Taşıtlar %15 Özel maliyet bedelleri %20 3. KKTC Merkez Bankası'nca yayımlanan Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliğinde belirtilen donuk alacaklar haricindeki hesapların tümü tahakkuk prensibine göre tanzim edilmiştir. 4. Banka, Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği'nin 7(4)'üncü maddesi uyarınca zarar niteliğindeki krediler için teminat tutarı dikkate alınmaksızın donuk alacak tutarının tamamı kadar özel karşılık ayırmıştır. b) YABANCI PARA ĠġLEMLERĠ Yabancı para cinsinden gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlardan, Bankanın Takipdeki Alacaklar dışında KKTC dahilinde ve haricindeki yabancı para cinsinden parasal aktif ve pasifleri 31 Aralık 2014 tarihindeki Cari Gişe Döviz Alış Kurundan hesaplara intikal ettirilmiştir. Yabancı para olarak takip edilen Takipdeki Alacaklar ise donuk alacak kapsamına alındığı tarihteki kurlarla muhasebeleştirilmiştir. B) a) BANKANIN HUKUKĠ YAPISI Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Limited Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası tahtinde tescil edilmiş ve bankacılık faaliyetleri açısından 39/2001 sayılı KKTC Bankalar Yasasına tabi bir kooperatif kuruluşudur. b) Bankayı İdare Memurları tarafından yönetmek üzere atanan İdare Memurları için öngörülen sürenin 15 Mart 2014 tarihinde sona ermesi nedeniyle, Kooperatif Şirketler Mukayyidinin görev sürelerinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin önerisi 14 Mayıs 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. c) Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticileri ile iç denetçiler mali raporun 1. sayfasında belirtilmiştir. Bilanço dönemi içerisinde 3/4/2014 tarihinde Banka Yönetim Kurulu üyelerinden Zeki Erkut, Taner Ekdal ve Özker İldeniz görevlerinden kendi istekleri ile ayrılmış ve yerlerine 28/4/2014 tarihinde Doğan Şahali, Eren Adataş ve Handan Aksoy Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve getirilmiştir. Bilanço dönemi içerisinde 1/4/2014 tarihinde ise Orhan Bürüncük Krediler Mali Raporlama ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başlamıştır. d) Banka Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası 39/2001 sayılı Bankalar Yasasının dördüncü kısım 15 ve 16. maddelerinde öngörülen niteliklere haizdir. e) Kooperatif Şirketler Yasası uyarınca atanmış ve İdare Memurlarından oluşan İdare Heyeti mali raporda Yönetim Kurulu olarak isimlendirilmiştir. f) Bankanın dış denetçileri KKTC Merkez Bankası tarafından banka denetimi için yetkili kılınan Erdal & Co.Chartered Accountants kuruluşudur. (3) Eğer varsa muhasebe politikalarında yapılan değiģiklikler ve bunun parasal etkileri anlatılmalıdır. Yoktur. (4) Muhasebenin temel varsayımları olarak nitelenen iģletmenin sürekliliği, dönemsellik ve tutarlılık kavramlarının Banka için geçerliliği hususundaki bağımsız denetim kuruluģu görüģü yer almalıdır. Bankaca muhasebenin temel varsayımları kavramlarına uyulmaktadır. -9-

12 (5) Bankada dönem sonuçlarının tesbiti ile ilgili olarak uygulanan değerleme yöntemlerinde bir değiģiklik yapılmıģsa bu değiģikliğin etkileri açıklanmalıdır. Değişiklik yapılmadı (6) Menkul Değerlerin (ĠĢtirakler, Bağlı Ortaklıklar, Bağlı Menkul Kıymetler dahil) değerlemesinde kullanılan yöntemlerin aģağıda belirtilen düzene uygun olarak detaylı açıklaması yapılmalıdır. - Menkul Değerler Cüzdanı Bankaya ait menkul değerler elde etme maliyetinden veya kesinleşmiş olan değer azalışları dikkate alınarak değerlendirilmiş, ancak menkul değerlerin alımında ödenen prim veya alınan iskonto tahakkuk esasına göre hesaplanarak elde etme maliyetine dahil edilmiştir. - KKTC Kalkınma Bankası Tahvilleri herhangi bir borsada kayıtlı olmayıp bankalarca taahhütlerinin %2'si oranında yasal olarak alınmaları zorunludur. - TC Hazine Bonoları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında kayıtlıdır. - ĠĢtirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Bağlı Menkul Değerler - Bankanın tek mali bağlı ortaklığı olan Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd ve mali olmayan bağlı ortaklıkları Süt Koop Yem Koop ve Zira Makine Koop'un iştirak değerleri özkaynak metoduna göre değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Kullanılan amortisman yöntemi, cari dönem içinde yöntemde yapılan değiģiklik ve bunun parasal etkisi açıklanmalıdır. Doğrusal Amortisman yöntemi kullanılmıştır.yöntemde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. (7) Yabancı para iģlemlerden dolayı maruz kalınan kur riski ve korunma stratejilerinin nelerden oluģtuğu açıklanmalıdır. Bilançonun aktifinde ve pasifinde yer alan farklı cins ve farklı tutarlardan oluşan yabancı para hesaplardan doğabilecek kur riskinden korunmak amacıyla Banka yabancı para aktif pasif yönetimini; pozisyon, kur, fiyat, likidite, vade riskleri ve Bankalar Yasasında belirtilen döviz cinslerine göre bulundurulması gereken pozisyon sınırlarını dikkate alarak yapmaktadır yılında Devlet Kefaletine haiz TP bir miktar kredinin ABD Dolarına çevrilmesi nedeniyle Banka ABD Dolarında uzun pozisyon taģımaktadır. 8. Bilânçonun hazırlanmasında esas alınan değerleme kuru ile bilanço tarihinden önceki son beģ iģ günü itibarıyle Bankaca ilan edilen ABD Doları ve STG giģe döviz alıģ kurlarının dökümü aģağıdaki Ģekilde yapılmalıdır. TL TL USD Doları : Bundan önceki: 1. Günün GiĢe Döviz AlıĢ Kuru Günün GiĢe Döviz AlıĢ Kuru Günün GiĢe Döviz AlıĢ Kuru Günün GiĢe Döviz AlıĢ Kuru Günün GiĢe Döviz AlıĢ Kuru TL TL STG : Bundan önceki: 1. Günün GiĢe Döviz AlıĢ Kuru Günün GiĢe Döviz AlıĢ Kuru Günün GiĢe Döviz AlıĢ Kuru Günün GiĢe Döviz AlıĢ Kuru Günün GiĢe Döviz AlıĢ Kuru

13 9. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları, aģağıdaki Ģekilde belirtilmelidir Defter Değeri Amortismanı Sigorta Tutarı TL TL TL Aktiflerimiz 30,110,643 15,132,125 7,245,387 Menkuller 13,456,180 10,035,616 3,519,062 Gayri Menkuller 12,164,192 3,238,725 3,130,113 Özel Maliyet Bedelleri 3,004,035 1,857,784 0 Elden Çıkarılacak Kıymetler 1,486, , Defter Değeri Amortismanı Sigorta Tutarı TL TL TL Aktiflerimiz 29,023,661 13,714,982 5,890,579 Menkuller 12,632,721 9,279,300 2,470,254 Gayri Menkuller 12,132,192 2,973,714 2,873,090 Özel Maliyet Bedelleri 2,772,512 1,461,968 0 Elden Çıkarılacak Kıymetler 1,486, , Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilmeyen Ģarta bağlı zararlara ve kazançlara ait bilgiler verilmelidir. Yoktur 11. Bankalarca bilanço tarihinde var olan bir durumla ilgili olarak bilanço tarihinden sonra yeni bir bilgi edinilmesi durumunda, bu durumla bağlantılı olarak güncel açıklama yapılmalıdır. a) Bilanço sonrası hususlar ile ilgili henüz sonuçlandırılmamıģ iģlemler ve bunların mali tablolara etkisi açıklanır. Bu çerçevede, banka bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlarda açıklama yapılır. Yoktur b) Kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanmaması mali tablo kullanıcılarının finansal tablolar üzerinden değerlendirme yapmasını ve karar vermesini etkileyecek önemlilikteki değiģikliklerin yabancı para iģlemler ile kalemlere ve mali tablolara olan etkisi açıklanır. Yoktur 12. Bilânçoyu önemli ölçüde etkileyen ya da bilançonun açık, yorumlanabilir ve anlaģılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar açıklanmalıdır. Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. -11-

14 13. Banka Sermaye Yeterliliği Standart Oranı : % a) Risk Ağırlıklı Kalemlere ĠliĢkin Bilgiler; Risk Ağır. Varlık, Yüküm., Gnakdi Kredi Bilanço Kalemleri (Net) Nakit Değerler Merkez Bankasından Alacaklar Bankalararası Para Piy.İşl.Alacaklar Bankalardan Alacaklar Menkul Değerler Cüzdanı Mevduat Yasal Karşılıkları Risk Ağırlıkları 0% 20% 50% 100% 2,750,629, ,773,193 62,970, ,498,963 14,466, , ,414,950 1,157, ,566,208 19,430, ,251, ,734,179 Ters Repo Alacaklar Krediler Takipteki Alacaklar Faiz ve Gelir Tah. Reeskontları İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Bağlı Menkul Değerler 1,983,639,072 62,889, ,365,730 18,601,083 2,556,362 81, ,012 11,408,712 3,202 Elden Çıkarılacak Kıymetler Sabit Kıymetler Diğer Aktifler Bilanço DıĢı Kalemler Teminat Mektupları Akreditifler Diğer Gayri Nakdi Krediler, Yükümlülükler Taahhütler Döviz ve Faiz Haddiyle İlgili İşlemler Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar 12,346,031 2,409,381 5,070,607 9,483, ,497 16,722,414 16,994,381 5,618, ,630 16,032, , , ,983 3,865, ,364 15,421,350 1,242, ,760,112, ,621,690 79,693, ,493,344 Piyasa Riski ve Operasyonel Riske Esas Tutar 406,466,000 TOPLAM 0 50,924,338 39,846, ,959,

15 b) Özkaynak Kalemlerine ĠliĢkin Bilgiler; 1-ANA SERMAYE TOPLAMI a.ödenmiģ Sermaye b.kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar KarĢılığı) c.ġhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler d.hesap Özetinde Yeralan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmiĢ Yıllar Karı Toplamı e.hesap Özetinde Yeralan Dönem Zararı ve GeçmiĢ Yıllar Zararı Toplamı (-) 2-KATKI SERMAYE TOPLAMI a.genel KarĢılık b.banka Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu c.tüfe ne göre Hesaplanan Yen.Değ.Tutarı (Yıl Ġçi) d.ġģt. ve Bağlı Ort.Sab.Kıy.Yen.Değ.KarĢ. e.alınan Sermaye Benzeri Krediler f.muhtemel Riskler Ġçin Ayrılan Serbest KarĢılıklar g.menkul Değerler Değer ArtıĢ Fonu 3-SERMAYE TOPLAMI (1+2) 4-ORANA ESAS SERMAYE TOPLAMI (tebliğde öngörülen esaslar çerçevesinde) 5-SERMAYEDEN ĠNDĠRĠLEN DEĞERLER TOPLAMI a.mali ĠĢtirakler ve Bağlı Ort.Ġle Sermayesine Katılınan Diğer Mali Ort. ĠliĢkin Tutarlar b.özel Maliyet Bedelleri c.ġlk Tesis Giderleri d.peģin ÖdenmiĢ Giderler e.ġģt.lerin, Bağlı Ort.,Serm.Katıl.Diğ.Ort.ve Sabit Kıy.Ray.Değ.Bil.Değ.Alt.ise Aradaki Fark f.kktc de Faaliyet Gösteren Diğer Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler g.ġerefiye h.yasal Mevzuata Aykırı Krediler ve Kredilerdeki Limit AĢımları 6-ÖZKAYNAK (4-5) 232,199, ,916,242 21,921,491 21,593,074 20,822,318 18,658, ,677, ,142, ,641,410 25,748,878 3,318,514 3,674,365 1,179,473 1,147,473 9,639,428 9,639,428 12,503,995 11,287, ,840, ,665, ,603, ,476,654 10,777,518 18,032,080 7,587,833 8,361,449 1,146,251 1,310,544 76, ,132 1,486, ,000 8,191, ,048, ,923,250 c) Sermaye Yeterliliği Standart Oranına ĠliĢkin Özet Bilgi; TL, % TL, % Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar Özkaynak Özkaynak/RAV (SYSR (%)) 792,730, ,026, ,048, ,923,250 % % (14) Mali tabloları denetleyen Bağımsız Denetim KuruluĢu görüģü ( Mevzuata Uygun Olarak ) verilmelidir. a. K.T.Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Kooperatif Şirketler Yasası Fasıl 114 tahdinde tescil edilmiş, 39/2001 sayılı Bankalar Yasasına tabi bir şirkettir. b. Bankanın sermaye yapısı ve %10 ve üzeri hisse oranına sahip olan hissedarlar hakkında bilgi Bilânço dipnotu III (17)(e)'de belirtilmiştir. c. Bankanın iç kontrol sisteminin güvenirliliğine dair Banka yönetiminin beyanı tatminkardır. -13-

16 d) Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticileri ile iç denetçiler mali raporun 1.sayfasında belirtilmiştir. Meydana gelen değişiklikler Dipnot I (2) (B) (c) de belirtilmiştir. e) Banka Yöneticileri ile denetçilerinin nitelikleri 39/2001 sayılı Bankalar Yasasının öngördüğü şekildedir. f) Muhasebe politikalarında bir önceki yıla göre değişiklik yapılmamıştır. Ancak Bankaya bağlı ortaklıklarından birinin özkaynaklarının negatif olması sebebiyle geçmiş dönemlerde ihtiyaten ayrılmış olan 8,650,672 TL tutarında Pasiflerde izlenen karşılık, Kar ve Zarar hesabında Diğer Faiz Dışı Gelirler hesabına aktarılmak suretiyle iptal edilmiştir. g) Bilanço döneminden sonra Bankanın durumunu etkileyebilecek bilgimiz dahilinde herhangi bir önemli değişiklik ve gelişme olmamıştır. h) Krediler hesabında Karşılıklar Tebliği gereği Takipteki Alacaklar hesaplarında izlenmesi gereken 6,641,334 TL tutarında krediler tespit edilmiştir. Bu kredilerin 6,592,943 TL sinin 2015 yılında geriliğinin giderildiği, 48,391 TL sinin de takipteki alacaklara aktarıldığı tespit edilmiştir. 75,754 TL tutarında Takipteki Alacaklarda izlenen kredi için karşılık ayrılmamıştır.ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile gerilikleri vade içi ve vade sonlarına ertelenen 756,190 TL tutarında krediler tespit edilmiştir. i) Özkaynaklar Yöntemi ile değerlendirilmiş olan 4 Bağlı Ortaklıkların 3 tanesinin mali tablolarının bağımsız denetim raporları görülmemiştir. Denetlenmiş olan Bağlı Ortaklığın denetimi tarafımızdan yapılmamıştır. j) Bankalar Yasası Madde 28 tahtında süresi biten 1,486,236 TL tutarında elden çıkarılacak kıymet tespit edilmiştir. k) Bankanın Sabit Kıymetler hesabında izlenen yurtdışındaki Banka Binası, kayıtlarda İngiliz Sterlini (GBP) cinsinden takip edildiğinden yıl sonu evalüasyona tabi tutulmuş ve 32,000 TL tutarında artış Yeniden Değerleme Fonuna aktarılmıştır. l) Bankadan çalınan 3,000,000 TL için hesaplarda provizyon ayrılmıştır. Bu tutar bilançonun aktifinde diğer aktifler, pasifte ise diğer karşılıklar kısmında yer almıştır. m) Banka, %20 yi aşan 212,445,862 TL tutarında uzun pozisyon taşımaktadır. n) i) İç Sistemlerin Kurulması İcrai görevi bulunmayan İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 3/4/2014 tarihinde bu görevinden kendi isteği ile ayrılmış ve Yönetim Kurulu tarafından yerine henüz atama yapılmamıştır. Banka İç Sistemlerini İç Denetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol ve Uyum birimleri altında sürdürmektedir. Bu birimlerdeki çalışanların nitelikleri Tebliğe uygundur. ii) İç Denetim İç Denetim Birimi yapılandırılması ve tebliğe uygun olarak faaliyet göstermesi için çalışmalar devam etmektedir. Tebliğe uygun olarak planlanmış,gerçekleştirilmiş ve raporlamalar yerine getirilmiştir. - Banka kullandırdığı krediler hakkındaki değerlendirme ve uygun risk kategorilerine göre ayrıştırılması Merkez Bankasına raporlanmıştır. - Banka, Tebliğin uygun gördüğü matriste taşıdığı risk kompozisyonlarını izlemiş ve değerlendirmiştir. iii) Uyum Tebliğe uygun olarak faaliyetlerini ve raporlarını yerine getirmiştir. Banka yasal düzenlemelere uyumunun sağlanması açısından gerekli yapıyı oluşturmuş ve uygun prosedürleri uygulamıştır. Tebliğ gereği en az iki personel şartının tanınan süre içerisinde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. iv) İç Kontrol Tebliğin öngördüğü amaçları yerine getirmiştir. - Bankanın yapısı ile uyumlu, İç Sistem Birimleri oluşturulmuş, faaliyetlere ilişkin strateji ve politikalar ile uygulama usulleri yazılı olarak belirlenmiş, uygulama ve işleyişin etkin kontrolü sağlanmıştır. - Bilgi sistemlerinin bankanın ölçeği, faaliyetlerinin ve sunulan ürünlerin niteliği ve karmaşıklığı ile uyum sağlanması için çalışmalar devam etmektedir. - Acil ve beklenmedik durum planı uygulamaya alınma çalışmaları devam etmektedir. - Banka Takipteki Alacakların takibini şubeler vasıtası ile yapmaktadır. v) Risk Yönetimi Tebliğde belirlenen faaliyetleri, sorumlulukları ve raporları yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Banka stres testi ve senaryo analizleri gerçekleştirmiştir. -14-

17 II - İÇ SİSTEMLER İLE İLGİLİ DİPNOT VE AÇIKLAMALAR İç Sistemler : 39/2001 sayılı Bankalar Yasası uyarınca 12 Ağustos 2008 tarihli "Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Tebliği" hükümleri kapsamında kurulan ve iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi ve uyum birimlerinden oluşan iç sistemler, Bankanın faaliyetlerinin çeşitliliği ile uyumlu ve değişen koşullara cevap verebilecek nitelikte yapılandırılmıştır. Bu yapılanma, bankacılık faaliyetlerinin, üst yönetim tarafından belirlenmiş olan stratejilere uyumlu bir şekilde sürdürülmesini, güvenilir mali ve idari raporlamaların yapılmasını ve Bankanın itibarını olumsuz etkileyecek beklenmedik risklerin en aza indirilmesini, izlenmesini ve kontrolünü amaçlamaktadır. İlgili Tebliğin 4.maddesinin 2.fıkrasına istinaden Banka Yönetim Kurulu Üye Eren Adataş'ı 28/04/2014 tarihinde İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atamıştır. İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin atanmasını müteakiben İç Denetim Birimi, Risk Yönetimi Birimi, İç Kontrol Birimi ve Uyum Birimi yönetmelikleri hazırlanmış ve İç Sistemler birim sorumluları Yönetim Kurulu kararı ile atanmıştır. İç Denetim Birim Sorumlusu: Mustafa Atagül Risk Yönetim Birimi Sorumlusu:Hasan Uysal İç Kontrol Birimi Sorumlusu: Canan Özkıran Uyum Birimi Sorumlusu: Özlem Alemdar Aksu Birim sorumluları ilgili tebliğde belirtilen niteliklere haizdirler. 39/2001 sayılı Bankalar Yasası Madde 15'in (3)'üncü fıkrası altında yürürlüğe giren 'Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Tebliği''nin geçici 6.maddesi uyarınca tüm iç sistem birimlerinde en az iki kişi çalışması şartına yasal süre olan 31 Ağustos 2016 tarihine kadar uyulabilmesi hususunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. İç Sistem Birim sorumluları tarafından yapılan,yapılmakta olan ve yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili hazırlanmış olan raporlar,iç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından tebliğde belirtilen süreler dahilinde Yönetim Kuruluna sunulmaktadır. İç Denetim Sisteminin İşleyişi Banka İç Denetim Birimi 39/2001 sayılı Bankalar Yasasının 15.Maddesinin 3.fıkrası altında düzenlenen "Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri" tebliği uyarınca Banka Yönetim Kuruluna bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Yurtiçi şubeler ile Genel Müdürlük birimleri dahil olmak üzere Banka genelinde yapılan denetimlerin yanısıra ticari, tarımsal ve bireysel krediler ve ödeme sistemleri denetimleri de gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler sonucunda elde edilen bulgular üst yönetime raporlanmakta ve gerekli düzeltmelerin yapılması talep edilmektedir. Dönemsel olarak yapılan rutin denetimler haricinde müşteri kaynaklı şikayetler de değerlendirilmekte ve konu ile ilgili olarak gerekli tedbirler alınmaktadır yılı içerisinde yapılan denetimlerde Bankanın sermayesi ve gelirleri üzerinde negatif etki yaratacak önemde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Risk kompozisyonundaki değişimleri izleyen ve alınması gereken tedbirler konusunda hazırladıkları raporlarla Banka Üst Yönetimini bilgilendiren müfettişlerimiz periyodik olarak yaptıkları tesbit ve öneriler ile Bankanın pazarlama vizyonuna da katkıda bulunmaya çalışmaktadırlar. Müfettişlerimiz önümüzdeki dönemde de Bankanın belirlenen hedeflere ulaşması için yüksek sorumluluk ve görev bilinci içerisinde çalışmaya, tüm teknolojik imkanlardan faydalanarak Banka için yüksek katma değer yaratma çalışmalarına devam edecektir. İç Kontrol Sistemlerinin İşleyişi Bankada İç Kontrol faaliyetleri, Bankalar Yasası, İç Sistemler Tebliği çerçevesinde Bankanın tüm şubeleri ve genel müdürlük birimlerini ve tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. Şubelere ilişkin kontrol programları, tüm şubelerin periyodik olarak kontrole tabi tutulmasını sağlayacak şekilde hazırlanmakta ve sistemsel ve diğer eksiklikler tesbit edilerek iyileştirme önerilerinde bulunulmaktadır. Şubelerde ve Genel Müdürlük birimlerinde sürdürülen kontrollerin; her açıdan Bankanın hedefleri ile uyumlu, hızlı ve güncel bir yapıda olmasını sağlamak maksadıyla teknolojik gelişmelerle paralel olarak sürekli gözden geçirilmesi ve yenilenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. İç Kontrol faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalar ve geliştirilen öneriler ile Banka faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi ve hizmet kalitesinin arttırılmasına önemli katkı sağlanması amaçlanmaktadır. -15-

18 Risk Yönetimi Sisteminin İşleyişi Bankanın risk yönetimi faaliyetlerindeki temel yaklaşımı, Banka bütününde risk kültürünün yerleştirilmesini ve maruz kalınan veya kalınacak olan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktır. Bankanın risk yönetimi faaliyetleri; kredi riski, piyasa riski, operasyonel risk ve likidite riski gibi bilanço risklerini kapsamaktadır. Bu riskler risk matrisleri oluşturulmak suretiyle tanımlanmış ve kontrolleri sağlanmıştır. Bankanın kur riski ve likidite riskleri risk yönetimi birimi tarafından hazırlanan senaryo analizleri ve stres testleri vasıtasıyla kontrol altında tutulmaya çalışılmaktadır. Risk yönetimi biriminin faaliyetleri, risk analizlerinin sonuçları ve risk göstergeleri altı aylık periyotlarda Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır. Bankanın risk yönetim faaliyetleri sonucunda; - Banka üst yönetimi yıl içerisinde gerek iç gerekse dış mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermiştir. Bunun sonucu olarak KKTC Merkez Bankası kıstaslarına uygun olarak sermaye yeterlilik oranı %30.59, disponibilite oranı yaklaşık % olarak gerçekleşmiştir. - Devlet kefaletli kredilerin tahsilatı ile ilgili çalışmalar 2014 yılı süresince devam etmiştir. Banka ve sektörün menfaatleri gereği bahse konu kredilerin belli bir plan dahilinde tahsil edilmesi önem arz etmektedir. - Kur riski açısından bakıldığında bankanın dolar para birimindeki uzun pozisyonu gerek bilanço içi gerekse bilanço dışı işlemlerle minimize edilmeye çalışılmaktadır. Sonuç olarak, İç Sistemler Tebliği gereği kurulan ve/veya yapılandırılan birimlerimiz 2014 yılı içerisinde gerek iç ve dış mevzuat uyumuna gerekse banka faaliyetlerinden doğan risklerin yönetilmesine artan bir hassasiyetle devam etmişlerdir. Bu sayede Bankaya duyulan güven ve itibar artışı banka bilançolarındaki mevduat ve aktif büyüklük rakamlarına pozitif yönde olumlu etki yapmıştır. Uyum Sisteminin İşleyişi Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki tebliğ kapsamında Bankanın gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı tüm faaliyetleri ile ilgili yeni işlemler ve ürünlerin, banka içi politika ve kurallara uyumunun kontrolü Uyum Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Banka nezdinde bulunan hesaplar ve bu hesaplara bağlı gerçekleşen işlemler hazırlanan çeşitli raporlarla desteklenerek incelenmiştir. 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası uyarınca Şüpheli İşlem Bildirimleri ve 10,000 üzeri ve muadili Nakit İşlemler Bildirimleri ilgili Dairelere yapılmıştır. Banka personelini konu hakkında bilinçlendirmek maksadıyla Uyum Programının unsurlarından biri olan eğitimler düzenlenmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler düzenlenecek yeni eğitimlerle personele duyurulmaya devam edilecektir. -16-

19 III - BİLANÇO VE NAZIM HESAPLARA İLİŞKİN DİPNOT VE AÇIKLAMALAR : i) AKTİF KALEMLERE İLİŞKİN DİPNOT VE AÇIKLAMALAR : 1. Bankalar Hesabına İlişkin Bilgiler ; a) K. K. T. C. Merkez Bankası Hesabına İlişkin Bilgiler ; Vadesiz Serbest Hesap Vadeli Serbest Hesap Blokeli Tutar TOPLAM TP YP TP YP 109,181, ,233, ,792, ,134,944 24,798, ,181, ,233, ,792, ,933,094 b) Yurtdışı Bankalar Hesabına İlişkin Bilgiler ; Türkiye AB Ülkeleri ABD, Kanada OECD Ülkeleri * Kıyı Bankacılığı Bölgeleri Diğer Serbest Tutar Serbest Olmayan Tutar 247,120, ,169,722 19,430,586 31,743,516 6,442,581 6,803,406 TOPLAM 253,562, ,973,128 19,430,586 31,743,516 * Türkiye, AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri c) Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar Hesabına İlişkin Bilgiler ; Ters Repo işlemi yapılmamıştır. Yurtiçi İşlemlerden KKTC Merkez Bankası Bankalar Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar Diğer Kurum ve Kuruluşlar Gerçek Kişiler Yurtdışı İşlemlerden Merkez Bankaları Bankalar Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar Diğer Kurum ve Kuruluşlar Gerçek Kişiler TOPLAM TP YP TP YP -17-

20 2. Menkul Değerler Cüzdanına İlişkin Bilgiler ; a) i - Menkul değerler cüzdanı bakiyesinin 0 (Sıfır) TL tutarındaki bölümü, menkul değerler değer artış hesabından meydana gelmektedir. ii - Borsa değerleri elde etme maliyetinden yüksek olan hisse senetlerinden, bilançoda elde etme maliyeti ile gösterilenlerin borsa değeri 0 (Sıfır) TL, borsa değeri ile gösterilenlerin elde etme maliyeti 0 (Sıfır) TL'dir. iii - Menkul değerler cüzdanı ile bağlı menkul kıymetlerin toplam bakiyesinin 52,051,271 TL tutarındaki bölümünü yasal yükümlülükler dolayısıyla tutulan menkul değerler meydana getirmektedir. b) Menkul Değerlerin Türlerine İlişkin Bilgiler ; Menkul Değer Türü KKTC Kalkınma Bankası Tahvilleri TC Hazine Bonoları TC Devlet Tahvilleri Diğer OECD Ülkeleri Tahvil ve Bonoları Diğer Ülke Tahvil ve Bonoları KKTC Merkez Bankası Senetleri TOPLAM TP YP TP YP 43,793,290 8,257,981 42,290,945 3,191,379 72,200,000 43,793,290 80,457,981 42,290,945 3,191, Krediler Hesabına İlişkin Bilgiler ; a) Bankaların ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler; Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler Banka Mensuplarına Verilen Krediler TOPLAM Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi 23,721,927 11,025,786 13,071,088 11,618,779 12,587,214 36,309,141 11,025,786 12,838,031 25,909,119 11,618,

21 b) Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler ; Nakdi Krediler İskonto ve İştira Senetleri İhracat Kredileri İthalat Kredileri İhracat Garantili Yatırım Kredileri Diğer Yatırım Kredileri İşletme Kredileri İhtisas Kredileri Fon Kaynaklı Krediler Tüketici Kredileri Kredi Kartları Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri KKTC Merkez Bankası Kaynaklı Krediler KKTC Merkez Bankası Aracılığı ile Kul. Kred. Diğer Krediler TOPLAM Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar Krediler ve Diğer Alacaklar Yeniden Yapılandırılan ya da Yeni Bir İtfa Planına Bağlananlar Krediler ve Diğer Alacaklar 2,839, ,697 2,238, ,717,303 1,957,216,665 19,827,929 37,354 99,787,132 4,402,730 41,930, ,074 6,019, ,398,312 1,961,977,166 Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar Yeniden Yapılandırılan ya da Yeni Bir İtfa Planına Bağlananlar c) Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı ; Kamu Özel TOPLAM 1,960,826,642 1,736,213, ,548, ,886,792 2,258,375,478 2,064,100,623 d) Yurtiçi ve Yurtdışı kredilerin dağılımı ; Yurtiçi Krediler Yurtdışı Krediler TOPLAM 2,258,375,478 2,064,100,623 2,258,375,478 2,064,100,623 e) Bağlı Ortaklık ve İştiraklere verilen krediler Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Doğrudan Krediler Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Dolaylı Krediler TOPLAM 17,419,349 13,952,489 17,419,349 13,952,

22 f) Bankanın ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı ile kredi portföyünün %50'sini oluşturan nakdi kredi müşteri sayısı, Bankanın ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı %89.11'dir. Kredi portföyünün %50'sini oluşturan nakdi kredi müşteri sayısı ise 1'dir. g) Bankanın ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı ile kredi portföyünün %50'sini oluşturan gayrinakdi kredi müşteri sayısı, Bankanın ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı %84.20'dir. Kredi Portföyünün %50'sini oluşturan gayrinakdi kredi müşteri sayısı ise 5'dir. h) Bankanın ilk büyük 100 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam bilanço içi ve bilanço dışı varlıklar içindeki payı ile nakdi ve gayrinakdi kredi portföyünün %50'sini oluşturan müşteri sayısı, açıklanır. Bankanın ilk büyük 100 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam bilanço içi ve bilanço dışı varlıklar içindeki payı %62.30'dur. Nakdi ve gayrinakdi kredi portföyünün %50'sini oluşturan müşteri sayısı ise 1'dir. 4. Takipdeki Alacaklar Hesabına İlişkin Bilgiler ; a) Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler ; III. Grup IV. Grup V. Grup Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar Zarar Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar Sonu Bakiyesi Dönem İçinde İntikal ( + ) Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş ( + ) Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış ( - ) Dönem İçinde Tahsilat ( - ) Aktiften Silinen ( - ) Dönem Sonu Bakiyesi Özel Karşılık ( - ) Bilançodaki Net Bakiyesi 4,091,946 1,616,967 64,381,641 64,443, ,119,866 49,066,967-49,119,866-49,066, ,378, ,511-49,379, ,037,750 1,380,355 64,068, , ,544-64,068,974 17,417,272 1,183,

23 b) Yabancı Para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler ; III. Grup IV. Grup V. Grup Tahsil İmkanı Tahsil Şüpheli Zarar Nitelikli Krediler Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar Krediler ve Diğer Alacaklar ve Diğer Alacaklar : Dönem Sonu Bakiyesi 16,590, ,516 55,434,350 Özel Karşılık ( - ) 488,834 62,226 55,434,350 Bilançodaki Net Bakiyesi 16,101, ,290 0 : Dönem Sonu Bakiyesi 3,010, ,667 56,275,383 Özel Karşılık ( - ) 93,596 48,746 56,275,383 Bilançodaki Net Bakiyesi 2,917, ,921 0 c) Zarar Niteliğindeki Kredilerin ve Diğer Alacakların teminat gruplarına göre ayrımı ve ayrılan karşılıklar ; Teminatsız Teminat Grubu Kredi Tutarı Ayrılan Özel Karşılık 6,050,546 6,050,546 I Grup Teminatlı II Grup Teminatlı III Grup Teminatlı IV Grup Teminatlı 83,384 83,384 51,812,455 51,812,455 5,946,480 5,946, , ,109 TOPLAM 64,068,974 64,068,974 *Banka, Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği'nin 7(4)'üncü maddesi uyarınca zarar niteliğindeki krediler için teminat tutarı dikkate alınmaksızın donuk alacak tutarının tamamı kadar özel karşılık ayırmıştır. d) Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları açıklanmalıdır. Yasal İşleme başvurulmadan önce kredi sahibine son bir ihbar gönderilip 15 günlük bir süre tanınmakta, bu süre sonunda geri dönüş olmayan zarar niteliğindeki krediler için yasal işlem başlatılmaktadır. Mahkeme sonucunda, Mahkeme hükümlerinde belirtilen icra safhası tamamlandıktan sonra bakiye kalan alacaklar için borçlu ve kefillerden alacağın tahsili yönüne gidilmektedir. 5. Muhtelif Alacaklar kaleminde yer alan aktiflerin vadeli satışından doğan alacaklara ilişkin bilgiler; İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıkların Satışından Gayrimenkul Satışından Diğer Varlıkların Satışından -21-

ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU

ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU ASBANK LİMİTED 2014 MALİ YIL HESAPLARI İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim 1 2. Yönetim Kurulu Raporu 2 3. Yönetim Kurulunun Hesaplarla İlgili Sorumlulukları

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın 30 Haziran 2006 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim

Detaylı

30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu

30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2002 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Milyar Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2002 tarihindeki satınalma gücü cinsinden

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi FAALİYET RAPORU 2010 The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2010 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM

Detaylı

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 26 Ocak 2007 Bu rapor 65 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009. ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

FAALİYET RAPORU 2009. ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi FAALİYET RAPORU 2009 ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2009 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi

Detaylı

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Tat Yatırım Bankası A.Ş. 01 Ocak 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 16 Mart 2007

Detaylı

31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 22 Nisan 2005

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait

Detaylı

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2007 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan,

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

Tekstil Bankası Anonim Şirketi

Tekstil Bankası Anonim Şirketi Tekstil Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2006 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. )

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. ) (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. ) 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NİN 31 ARALIK

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Albaraka Türk Katılım

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi FAALİYET RAPORU 2014 The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (MERKEZİ EDINBURGH) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2014 YILLIK FAALİYET RAPORU

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 'NİN 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER

Detaylı