Hakikatin Özgürlük Aç...3. Özgürlükle Bulu acakt r PKK ve Önderli i Sistemd Gerçek Anlamda Ba arm r Yanl Tarihle Do ru Ya anmaz...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hakikatin Özgürlük Aç...3. Özgürlükle Bulu acakt r...15. PKK ve Önderli i Sistemd Gerçek Anlamda Ba arm r...27. Yanl Tarihle Do ru Ya anmaz..."

Transkript

1

2 NDEK LER... Hakikatin Özgürlük Aç Y n Kazan mlar 2010 da Özgürlükle Bulu acakt r...15 PKK ve Önderli i Sistemd Gerçek Anlamda Ba arm r...27 Ahlak z Toplumsall zd r...33 Yanl Tarihle Do ru Ya anmaz...48 Büyük Çarp tma: Düz-Çizgisel lerlemecilik...59 Toplumun En Demokratik Eylemi Ekonomidir...68 PKK Önderlik gerçekli inde ahlaki tutum ideolojik, politik ve örgütsel çizgi temelinde olu an yeni toplumsall a kanun ve kurallardan da öte tutkuyla ba lanmay ifade eder. Kürt Özgürlük Yürüyü ünü Bitirme Hamlesi: Kültür K m Sald lar...80 Münaf k Yo unla ma: Kendine Görelik...88 Topraktan gelip Topra a Gidecek Olanlar n Hikayesi: Zapatistalar...102

3 KOMÜNARDAN... Merhaba Komünar olarak 44. say da yine okuyucular zla birlikteyiz y n bu son say nedeniyle tüm okuyucular z ahs nda ba ta Önderli imiz olmak üzere, yurtsever Kürt halk n ve demokratik insanl n yeni y kutluyoruz. Yine siz okuyucular z ahs nda yeni y lda aram zda olamayan ama bizi hep özgür llara ta ma ruhumuz olan ehitlerimizi an yoruz. Bu temelde tüm okuyucular - n yeni y kutlarken 2010 y nda Özgürle en Önderli imizle Özgürle en Ülkede birlikte olaca z inanc ile ele tiri ve önerilerinizi bekliyoruz y özgürlük mücadelemiz aç ndan oldukça s cak geçti. 29 Mart yerel seçimlerde darbe yiyen TC, 14 Nisan'da ba latt KCK operasyonu ile yasal saha- PKK'siz b rakma plan devreye koydu. Arkas ndan bu plan n tamamlay olma anlam nda ad na 'milli birlik ve karde lik projesi' dedi i tasfiye sürecini ba latt. Önderli imizin içinde bulundu u ko ullar düzeltme ad alt nda mral 'da bir ölüm çukuru açarak Önderli imizi bu çukur içinde ölüm sürecine ald. 'Milli Birlik Aç ' devam etti. DTP bu aç mda kapat ld. ki milletvekiline siyaset yasa- getirildi. Belediye ba kanlar tutukland. KCK operasyonlar ad alt nda PKKsiz bir Kürt siyaset ortam özlemi ile TC 2010 y na girdi. Elbette Kürt halk, Önderli imiz ve partimiz sürece her alanda müdahale ederek PKK'siz ve Önderliksiz hiçbir geli menin olamayaca ortaya koydu. Bar Gruplar ile kimin aç mc kimin rantç oldu u ortaya konulmu oldu. Ald uluslaras deste e ra men 2009 y nda PKK'yi tasfiye edemeyen AKP hükümetinin kendisi yeni y la girerken tasfiye ile kar kar ya kald. Kürt hal- n y n ba ndan beri artarak devam eden serh ldanl PKK ve Önderlik üzerinde oynanmak istenen oyunlar önemli oranda bozdu. te 2010 y na böylesi geli meler ile giriyoruz. Bu geli melerin ihtiyac na ya- t olmay hedefleyen ideolojik-teorik yaz lar za bu dergimizde yer vermeye çal k. Hiyerar ik devletçi sisteme alternatif bir sistem kurmay amaçlayanlar n her eyden önce kendilerini sistem d na ç karmalar gerekti i perspektifinden hareketle bu say zda daha çok 'gerçek insan', 'gerçek ya am' gibi konulara odaklanan yaz lara yer verdik. Bundan sonra da okuyucular zla bulu maya devam edece iz. Tüm okuyucular n yeni y kutlar z. Yolda ça Sayg ve Selamlar

4 Say KOMÜNAR HAK KAT N ÖZGÜRLÜK AÇINIMI Abdullah ÖCALAN HAK KAT N ÖZGÜRLÜK AÇINIMI Özgürlük adeta evrenin amac r diyesim geliyor. Evren gerçekten özgürlük pe inde midir diye kendime s kça sormu umdur. Özgürlü ü sadece insan toplumunda derin bir aray olarak söylemle tirmek bana hep eksik gelmi ; mutlaka evrenle ilgili bir yönü vard r diye dü ünmü ümdür. Evrenin temel ta lar olarak parçac k-enerji ikilemini dü ündü ümüzde, enerjinin özgürlük demek oldu unu çekinmeden vurgular m. Maddi parçac n ise, mahkûm haldeki enerji paketçi i oldu una inan m. I k bir enerji halidir. I n ne kadar özgür bir ak kanl a sahip oldu u inkâr edilebilir mi? Enerjinin en küçük parçac k hali olarak tan mlanan kuantalar n, günümüzde neredeyse tüm çe itlili i izah eden etken olarak anlamland lmas na da kat lmak durumunday z. Evet, kuantumsal hareket tüm çe- itlili in yarat gücüdür. Acaba hep aranan tanr bu mudur demekten kendimi al koyam yorum. Evren-üstünün t pk bir kuantum karakterinde oldu u söylenirken de yine heyecanlan r ve olabilir derim. Yine acaba d tan tanr yarat buna m denir demekten kendimi al koyam yorum. Özgürlük konusunda bencil olmamak, insan indirgemecili ine dü memek bence önemlidir. Kafesteki hayvan n büyük özgürlük ç r- yads nabilir mi? Bülbülün ak mas en de me senfoniyi geride b rak rken, bu gerçekli i özgürlük d nda hangi kavramla izah edebiliriz? Daha da ileri gidersek, evrenin tüm sesleri, renkleri özgürlü ü dü ündürmüyor mu? nsan toplumunun en derin ilk ve son köleleri olarak kad n tüm ç rp lar özgürlük aray ndan ba ka hangi kavramla izah edilebilir? En derinlikli filozoflar n, örne in Spinoza'n n, özgürlü ü cehaletten ç, anlam gücü olarak yorumlamas ayn kap ya ç km yor mu? Sorunu sonsuz içeri i içinde bo mak istemiyorum. Ayr ca anadan do ma 'mahkûmiyet' halim olarak da söylemle tirmek istemiyorum. spat ; Prometheus'un an na birkaç cümle d nda, bir nevi özgürlük aray da olan iir yazmay hiç denemedim. Onun da imgesellik d nda bir anlam olmad bilinmektedir. Fakat özgürlük anlam n korkunç takipçisi oldu um göz ard edilebilir mi? 3

5 KOMÜNAR Toplumsal özgürlü ü sorunsalla rken, bu k sa giri imiz konunun derinli i konusunda uyar k lmak içindir. Toplumun zekâ yo unlu u en geli kin do a olarak tan, özgürlük çözümlemesi konusunda da ayd nlat r. Zekân n yo un alanlar özgürlü e hassas alanlar- r. Herhangi bir toplum zekâ, kültür, ak l gücü olarak kendini ne kadar yo unla rm sa, o denli özgürlü e yatk n k lm r demek yerinde bir söylemdir. Yine bir toplum kendini bu zekâ, ak l ve kültür de erlerinden ne kadar yoksun k lm sa veya yoksun b rakt lm sa, o denli köleli i ya amaktad r deyimlemesi de do ru bir söylemdir. brani kabilesi konusunda yo unla rken, akl ma hep iki temel özellikleri tak r. Birincisi, para konusundaki maharetleridir. Paran n hükümranl hep ellerinde bulundururlar. Bununla dünyay kendilerine ba layabileceklerini, hatta hükümleri alt na alabileceklerini, hem teorik hem pratik olarak yetkince bilmektedirler. Buna maddi dünya hükümranl da diyebiliriz. Bence daha önemli olan ikincisini, yani manevi hükümranl k sanat daha iyi becermeleridir. Önce Yahudi peygamberleri, sonra yazarlar, kapitalist modernitede ise her tür filozof, bilgin ve sanat adamlar ve kad nlar yla neredeyse tarihle ya t bir manevi kültürel hükümranl k kurmu lard r. Dolay yla brani kabilesi kadar zengin ve özgür ba ka bir kabile yoktur demek son derece do ru bir tespittir. Ça za ili kin birkaç örnek vermek bu gerçe i fazlas yla do rulay olacakt r. Küresel ekonomiye hükmeden finans-kapitalin gerçek hükümdarlar n ezici ço unluk gücü brani kökenlidir, yani Yahudi'dir. Ça da felsefenin ç nda Spinoza, sosyolojide Marks, psikolojide Freud, fizik biliminde Einstein ad ndan bahsetmek, yüzlerce sanatsal, bilimsel ve politik kuramc da bunlara eklemek, Yahudi entelektüel gücü hakk nda yeterince fikir verebilir. Yahudilerin entelektüel âlemdeki hükümranl klar inkâr edilebilir mi? Fakat madalyonun di er yüzünde dünya- n öbürleri, ötekileri vard r. Bir taraf n maddi ve manevi zenginli i, gücü ve hükümranl, ötekilerin yoksullu u, güçsüzlü ü ve sürülü ü pahas na gerçekle ir. Dolay yla Marks' n proletarya için söyledi i me hur söz, yani "Proletarya kendini özgürle tirmek (ba ka deyi le kurtarmak) istiyorsa, tüm toplumu özgürle tirmekten ba ka çaresi yoktur" deyi i Yahudiler için de geçerlidir. Marks bu sözü sanki Yahudileri dü ünerek söylemi gibidir. er Yahudiler özgürlüklerinden, yani zenginlik, zekâ ve anlam güçlerinden emin olmak istiyorlarsa, dünya toplumunu benzer biçimde zenginle tirmekten ve manevi olarak güçlendirmekten ba ka yollar yoktur. Yoksa ba lar na her an yeni Hitler'ler peydahlanabilir. Bu anlamda Yahudi'nin kurtulu u, yani özgürlü- ü, ancak dünya toplumunun kurtulu u ve özgürlü üyle iç içe dü ünüldü ünde mümkündür. nsanl k için çok ey ba arm Yahudiler için en onurlu görevin bu oldu undan da ku ku duyulmasa gerekir. O halde ötekilerin yoksullu u ve cehaleti üzerine kurulu zenginlik ve manevi itibarlar n gerçek bir özgürlük de- eri ta mad korkunç Yahudi soyk ndan da anlamak mümkündür. Özgürlü ün gerçek anlam, biz-öteki ayr a an ve herkesçe payla labilen karakterde olmas r. Merkezi uygarl k sistemini özgürlük sorunu temelinde de erlendirdi imizde, giderek katmerle en bir kölelikle yüklendi ini gözlemleriz. Kölelik üç boyutta da güçlü ya at r: lkin ideolojik kölelik in a edilir. Mitolojilerden korkutucu ve hükümran tanr lar in a edilmesi, özellikle Sümer toplumunda çok çarp ve anla rd r. Ziggurat n üst kat zihinlere hükmeden tanr mekân olarak dü ünülür. Orta katlar rahiplerin politik yönetim karargâhla- r. En alt kat ise, her tür üretime ko turulan zanaatç ve tar mc çal anlar n kat olarak ha- rlanm r. Bu model günümüze kadar özde de memi, sadece muazzam bir aç lma-sa- lma konumuna eri mi tir. Merkezi uygarl k 4

6 Say sisteminin be bin y ll k bu öyküsü gerçe e en yak n tarih kurgusudur. Daha do rusu, ampirik olarak gözlemlenen bir gerçekliktir. Ziggurat çözümlemek, merkezi uygarl k sistemini çözümlemektir; dolay yla günümüzün kapitalist dünya sistemini gerçek temeline oturtarak çözümlemektir. Sermaye ve iktidar n kümülâtif olarak sürekli geli imi madalyonun bir yüzü iken, di er yüzünde korkunç kölelik, aç- k, yoksulluk ve sürüle me vard r. Özgürlük sorununun nas l derinle ti ini daha iyi anl yoruz. Merkezi uygarl n sistemati i, toplumun giderek özgürlükten yoksunla lmas ve sürü toplum düzeyine dü- ürülmesini sa lamadan kendini sürdüremez, varl koruyamaz. Sistemin mant ndaki çözüm, daha fazla sermaye ve iktidar ayg tlar olu turmakt r. Bu ise, daha fazla yoksulla ma ve sürüle me demektir. Özgürlük sorununun bu denli çok büyümesi ve her ça n temel sorunu haline gelmesi, sistemin do as ndaki ikileminden ötürüdür. Yahudi kabilesinin örnek konumunu bo una sunmad k. Son derece ö reticidir. Özgürlü ü de, köleli i de Yahudilik üzerinden okumak, bu nedenle ça lar boyunca öneminden hiçbir ey yitirmemi tir. Paran n m, bilincin mi daha çok özgürlük sa lad na ili kin geleneksel tart may da bu anlat m nda daha iyi kavrayabiliriz. Para bir sermaye birikim arac olarak, yani art kürün ve de er gasp olarak rol oynad kça, hep köleli in arac olacakt r. Sahibine bile hep katliamlar davet etmesi, paran n özgürlük için güvenilir bir araç olamayaca gayet iyi aç klamaktad r. Para, enerjinin z dd olan madde parçac rolündedir. Bilincin her zaman özgürlü e daha yak n oldu u söylenebilir. Gerçeklik üzerine bilinç, her zaman özgürlü e ufuk açar. Bilincin hep enerji ak kan- olarak tarifi de bu nedenledir. Toplumsal ada Özgürlü ün Rolü Özgürlü ü evrendeki ço ulla ma, çe itlenme, farkl la ma olarak tan mlamak toplumsal KOMÜNAR ahlak aç klamas nda da kolayl k sa lar. Ço- ulla ma, çe itlenme ve farkl la ma, z mnen de olsa, ba nda hep zeki bir varl n seçim yapma kabiliyetini dü ündürür. Bitkileri çe- itlili e yönelten bir zekân n mevcudiyetini bilimsel ara rmalar da do rulamaktad r. Bir canl hücresindeki olu umlar imdiye dek hiçbir insan elinden ç kma fabrika eli sa layamam r. Belki Hegel kadar evrensel zekâdan (Geist) bahsedemeyiz. Ama yine de evrende zekâya benzer bir varl ktan bahsetmek tümüyle saçmal k olarak yarg lanamaz. Farkl la may zekâ varl d nda ba ka bir anlat mla dile getiremeyiz. Ço ulla ma ve çe itlenmenin hep özgürlü ü ça rmas, temellerindeki zekâ k lc mlar ndan ötürü olsa gerekir. nsan bilinebildi i kadar yla evrenin en zeki varl olarak tan mlamak mümkündür. Peki, insan bu zekâs nas l edinmi tir? Bilimsel olarak (fiziki, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik) insan evrensel tarihin özeti olarak da tan mlam m. Bu tarifte insan, evrensel zekân n birikimi olarak tan mlanmaktad r. Birçok felsefi ekolde insan n evrenin bir maketi olarak sunulmas da bu nedenledir. nsan toplumundaki zekâ düzeyi ve esnekli i, toplumsal in an n gerçek temelini te kil etmektedir. Özgürlü ü bu anlamda toplumsal in a gücü olarak da tan mlamak yerindedir. Buna ilk insan topluluklar ndan itibaren ahlaki tutum denildi ini biliyoruz. O halde toplumsal ahlak ancak özgürlükle mümkündür. Daha do rusu, özgürlük ahlak n kayna r. Ahlaka özgürlü ün kat la hali, gelene i veya kural da diyebiliriz. E er ahlaki seçim özgürlük kaynakl ysa, özgürlü ün zekâyla, bilinç ve ak lla ba göz önüne getirildi inde, ahlaka toplumun kolektif bilinci (vicdan ) demek de daha anla r oluyor. Teorik ahlaka etik denilmesi de ancak bu çerçevede anlam ifade edebilir. Toplumun ahlaki temelleri d - nda bir etikten bahsedemeyiz. üphesiz ahlakî deneyimlerden daha yetkin bir ahlak felsefesi, yani eti i ç kar labilir. Ama yapay etik 5

7 KOMÜNAR olamaz. E. Kant' n bu konuda da çok çaba harcad bilinmektedir. Kant' n pratik akla etik demesi anla rd r. Ayn zamanda ahlak bir özgürlük seçimi, imkân olarak yorumlamas günümüz için de geçerlili ini koruyan bir görü tür. Toplumsal politikayla özgürlük ba lant da görünür bir durumdur. Politik alan uzgören ak llar n en çok çarp p yo unla klar ve sonuç almaya çal klar aland r. Bir anlamda kat lan öznelerin kendilerini politik sanat ara- yla özgürle tirdikleri alan olarak tan mlamak da mümkündür. Toplumsal politika geli tirmeyen her toplumun, bunun kar n özgürlükten yoksunluk olarak kendisine dönece ini, bedelinin kendisine fatura edilece ini bilmesi gerekir. Politik sanat n yüceli i bu anlamda kar za ç kar. Politikas geli tiremeyen her toplum (klan, kabile, kavim, ulus, f, hatta devlet ve iktidar ayg tlar ) kaybetmeye mahkûmdur. Zaten politika geli tirememek demek, kendi vicdan, hayati ç karlar ve öz kimli ini tan mamak demektir. Herhangi bir toplum için bundan daha a r bir dü, kaybedi söz konusu olamaz. Özgürlük talebi bu tür toplumlar için ancak öz ç kar, kimlik ve kolektif vicdanlar için aya a kalkt klar nda, di er bir deyi le politik mücadeleye at ld kla- nda söz konusu olabilir. Politikas z özgürlük istemleri vahim bir yan lg r. Politikayla özgürlük aras ndaki ili kinin çarp lmamas aç ndan, iktidar ve devlet politikalar (Asl nda politikas zl k demek daha do rudur) ile aralar ndaki fark n özenle çizilmesi gerekir. ktidar ve devlet ayg tlar n i leri için strateji ve taktikleri olabilir, ama gerçek anlamda politikalar olmaz. Zaten iktidar ve devletin kendileri toplumsal politikan n inkâr n sa land a amada vücut bulurlar. Politikan n bitti i yerde iktidar ve devlet yap lar ba nda olur. ktidar ve devlet politik sözün, dolay yla özgürlü ün bitti i yerdir. Orada sadece idare etme, söz dinleme, buyruk alma ve verme söz konusudur; kanun, tüzük vard r. Donmu bir ak ld r her iktidar ve devlet. Güçlerini de güçsüzlüklerini de bu özelliklerinden al rlar. O halde devlet ve iktidar alanlar özgürlüklerin arand, sa land alanlar olamaz. Hegel'in devleti özgürlü ün sa land gerçek alan olarak sunmas, modernitenin tüm tahakkümcü görü ve yap lanmalar n temelini olu turur. Öyle ki, Hitler fa izmi bu görü- ün nelere yol açabilece ini aç klayan örneklerin ba nda gelmektedir. Hatta Marks ve Engels'in öncülük ettikleri bilimsel sosyalizm anlay nda devlet ve iktidar n temel sosyalist in a araçlar olarak öngörülmeleri, fark nda olmayarak özgürlü e, dolay yla e itli e indirilmi en vahim darbe olmu tur. 'Ne kadar devlet, o kadar az özgürlük' söylemini liberaller daha iyi fark etmi lerdir. Ba ar lar da bu öngörülerine borçludurlar. Tahakküm araçlar olarak devlet ve iktidarlar, özleri gere i, zorla el konulmu art k-ürün ve de erlerin, yani toplam sermayenin de ik bir türünden ba ka bir anlam ifade etmezler. Sermaye devletle tirir, devlet sermayele tirir. Ayn husus her tür iktidar ayg tlar için de geçerlidir. Toplumsal politik alan ne kadar özgürlük do urucuysa, iktidar ve devlet alanlar da o denli özgürlük yitirim alanlar r. Belki iktidar ve devlet yap lar birçok ki i, grup ve ulusu daha çok zenginle tirip özgürle tirebilir. Ama Yahudi örne inde gördük ki, bu ancak öteki toplumlar n yoksullu u ve köleli i pahas na mümkündür; bunun sonu da soyk mdan sava lara kadar her tür y md r. Kapitalist dünya sisteminde politika en büyük kayb - ya am r. Tarih boyunca merkezi uygarl k sisteminin zirve yapt bu a amada, politikan n gerçek ölümünden bahsetmek mümkündür. Dolay yla hiçbir ça la k yaslanamayacak ölçülerde günümüz ça nda politik tükeni ya anmaktad r. Nas l bir özgürlük alan olarak ahlaki tükeni günümüzün bir fenomeni ise, ondan daha fazla olarak politika ala- n tükeni i söz konusudur. Dolay yla özgürlük istiyorsak, en ba ta toplumun kolektif 6

8 Say vicdan olan ahlak ve ortak ak l olarak politikay tüm yönleriyle ve entelektüel gücümüzle yeniden aya a kald p i levsel k lmaktan ba ka çaremiz yok gibidir. Özgürlük ve demokrasi aras ndaki ili kiler daha da karma kt r. Hangisinin hangisinden kaynakland sürekli tart mal r. Fakat her iki ili ki yo unlu unun da birbirini besledi ini rahatl kla belirtebiliriz. Toplumsal politika- özgürlükle ba lant dü ündü ümüz kadar, demokrasiyle de ba lant land rabiliriz. Toplumsal politikan n en somut hali demokratik siyasettir. Dolay yla demokratik siyaset özgürle menin gerçek sanat olarak da tan mlanabilir. Demokratik siyaset yürütmeden, genelde toplumun, özelde de her halk n ve toplulu un ne politikle mesi ne de politik yoldan özgürle mesi mümkündür. Demokratik siyaset özgürlü ün ö renildi i, ya and gerçek okullar r. Politikan n i leri ne kadar demokratik özneler yarat rsa, demokratik siyaset de toplumu o denli politikle tirir, dolay yla özgürle tirir. Politikle meyi özgürle menin ana biçimi olarak kabul edersek, her toplumu politikle tirdikçe özgürle tirebilece imizi, tersi olarak da toplumu özgürle tirdikçe daha fazla politikle tirdi imizi bilmek durumunda- z. üphesiz özgürlük ve politikay besleyen, ba ta ideolojik kaynaklar olmak üzere, birçok toplumsal alan mevcuttur. Ama esasta birbirini do urup besleyen temel iki kaynak, toplumsal politika ve özgürlüktür. itlikle özgürlük ili kisi çoklukla kar - r. Hâlbuki en az demokrasiyle ili kiler kadar, ikisi aras ndaki ili kiler de karma k ve problemlidir. Tam e itli in bazen özgürlü ün bedel vermesi kar nda sa land görürüz. kisinin birlikte olamayaca, birinden taviz vermenin gere i s kça vurgulan r. Özgürlü ün de bazen bedel olarak e itlikten taviz vermeyi gerekli k ld belirtilir. ki kavram n, dolay yla fenomenin do a- aras ndaki fark aç klamak, sorunu do ru belirtmek için gereklidir. E itlik daha çok bir KOMÜNAR hukuk terimidir. Fert ve topluluklar aras nda fark gözetmeksizin, ayn hak payla öngörür. Oysa farkl k, evrenin oldu u kadar toplumun da esasl bir özelli idir. Farkl k ay- türden hak payla na kapal bir kavram- r. E itlik ancak farkl klar esas ald nda anlaml olabilir. Sosyalist e itlik anlay n tutunamamas n en önemli nedeni, farkl hesaba katmamas r. Bu da sonunu getirmenin en önemli nedenlerinden biridir. Gerçek adalet ancak farkl klar temel alan bir e itlik anlay içinde gerçekle ebilir. Özgürlü ün farkl la ma kavram na çok ba- ml oldu unu belirledi imizde, ancak e itli in farkl la maya ba lanmas halinde özgürlükle anlaml bir ba kurulabilir. Özgürlükle itli i ba da rmak, toplumsal politikan n temel hedeflerindendir. Bireysel ve kolektif özgürlük kavramlar aras ndaki tart maya de inmeden geçemeyiz. Negatif ve pozitif özgürlük olarak da tan mlanmak istenen bu iki kategori aras ndaki ili kiyi aç klamak halen önemini korumaktad r. Bireysel özgürlü ü (negatif özgürlük) ahland ran kapitalist modernite, üphesiz bunu toplum kolektivitesinin büyük tahribat paha- na gerçekle tirdi. Bireysel özgürlü ün günümüzde toplumsal politikay en az iktidar olgusu kadar tüketti ini belirlemek büyük önem ta r. Bireycili in toplum y ndaki, özellikle de ahlak n ve politikan n inkâr ndaki rolünü ayd nlatmak, özgürlük tart malar n can al sorunudur. Bireycilikle atomize edilen toplumun hiçbir sermaye ve iktidar ayg na kar direnme takatinin kalmad söyledi imizde, toplumsal problemin kanserle me riskini daha iyi anlayabiliriz. Liberal bireycili- in toplumsal politika ve özgürlü ü tüketen temel kaynak olarak belirlenmesi, anlaml bir a zemin sunabilir. üphesiz burada bireyselli i söz konusu etmiyoruz, bireyselli in gerekli oldu unu tart yoruz. Tart lan, idealize edilerek toplumsal politika ve özgürlü ü tüketen ideolojik bireyciliktir, liberalizmdir. 7

9 KOMÜNAR Kolektif özgürlü ü zaten tart bulunuyoruz. As l özgürlü ün bireysellik kadar her tür toplulu un (kabile, kavim, ulus, s f, meslek vb.) kimli ini belirlemek, ç karlar sa lamak ve güvenli ini savunmaktan geçti ini, bu temellerde anlam bulabilece ini önemle belirtmeliyiz. Bu temellerde ancak bireysel ve kolektif özgürlükler uyumlula nda ba- ar optimal bir özgür toplum düzeninden bahsedebiliriz. Liberalizmin bireycilik anla- nda ahland rd özgürlükle reel sosyalizmin kolektivizm ad na ahland rd özgürlük aras nda, ne kadar z t kutuplar olarak tan mlansalar da, s bir benzerlik bulundu u, 20. yüzy l deneyiminden ötürü aç a ç km durumdad r. kisi de liberalizmin seçenekleridir. Devletçilik ve özelle tirme oyunlar n nas l ayn el taraf ndan uyguland gözlemledi imizde, söylenmek istenen hususlar daha iyi anla lacakt r. Demokratik toplumun bireysel özgürlüklerle kolektif özgürlükleri uyumlula rmada en elveri li zemin oldu u, 20. yüzy n büyük m getiren bireyci (vah i liberalizm) ve kolektivist (firavun sosyalizmi) modellerinin denenmesinden sonra iyice aç a ç km bulunmaktad r. Demokratik toplumun bireysel ve kolektif özgürlükleri dengelemek kadar, fark- klar esas alan e itlik anlay gerçekle tirmede de en uygun toplumsal politik rejim oldu unu belirtmek mümkündür. Ya am Özünde Özgürcedir Sosyal bilimin temel görevi ya am tan mlamakt r. Sümer ve M r rahiplerinden Avrupa'n n pozitivist sosyal bilimcilerine kadar ya- am n toplumsal anlam tan mlanmad gibi, bu en temel görev yerine en sapt ve bilinç karart mitolojik ifadeler geli tirilmi tir. Hâlbuki ya am sosyal ba lam nda tan mlanmad kça, sosyal bilimden bahsedilemez. Ta- yap lmayan bir eyin bilimi geli tirilemez. üphesiz bu, hakikatin uygarl k sistemlerindeki çarp k in as yla ilgilidir. Uygarl k sistemlerinde ba lang ç anlar ndan günümüze kadar sosyal ya am n hakikati aç klanmad gibi, mitolojik, dincilik, felsefecilik ve bilimcilik kategorileriyle muazzam bir çarp k ve yanl in a biçimlerine büründürülmü ve anlat lanm r. Sanatlarla bu anlat lar ayr ca cilalanm r. Uygarl n maddi kültürü manevi kültürüyle diyalektik ili kiye sokularak, bilinen veya bilinmesine müsaade edilen tarih anlat yla ç plak ve maskeli tanr lar n ç karlar, inanç ve arzular do rultusundaki bir ya am tarz kullara belletilmi tir. Hegemonik ya a- n bu in a ve belletilme tarz say z bilgelikler, hareketler ve topluluklar taraf ndan itiraza ve direni e yol açm sa da varl sürdürebilmi tir. Bana göre kapitalizmin en büyük tahribat ya am n tan yok etmesidir. Daha do rusu, ya am n toplum ve çevresiyle olan ili kisine en büyük ihaneti gerçekle tirmi olma- r. Tabii bunda arkas ndaki uygarl k sistemi de kendisi kadar sorumludur. Bilim ve ileti imin en güçlü ça nda ya ad z söylenir. Fakat bu bilimin bu ola anüstü geli mesine ra men, halen ya am ve toplumsal ba lam tan mlamamas oldukça tuhaf gelmektedir. O zaman sormak gerekir: Neyin bilimi ve kimler için bilim? Bu sorular n yan verildikçe, neden en temel soruya, yani "Ya am nedir?" ve "Toplumla ba nas ld r?" sorular na yan t vermedikleri anla lacakt r. Belki çok basit gelebilir bu sorular. Ama insan denilen varl k, ya am kadar anlaml r. Bunu da anlamad ktan sonra ne de eri olabilir! Bu durumda belki de bir hayvan n, hatta bitkinin ya ant ndan daha de ersiz bir mahlûk olmas ndan bile bahsedebiliriz. Anlam, hakikatini bilmeyen insanl k ya olamaz, ya en alçakças, en barbarcas olur. Ya an rken Anla lamayan ey: Ya am Ya am belki de tan mlanamayabilir. Daha do rusu izafi (görece) olarak hissedilebilir, smen anla labilir. Evrim gerçek olsa bile, 8

10 Say Hakikatsiz toplum, hatta birey anlams z k nm, ba ka öznenin hakikati içinde erimi ve kimli ini yitirmi varl k anlam na, daha do rusu anlams zla varl k haline u ram demektir. KOMÜNAR Darwinist yorum, ya am n ve türlerin geli imini izah hakikati aç klamaktan uzakt r. Üç milyar y l önce okyanus içlerinde daha hücre olamam bir canl dan günümüz insan na kadar zincirleme biçiminde bir ya am izlemenin de ya am n anlam na katk s rl r. Bilim imdi ya am n s rlar atom-alt parçac klar n olu umlar nda aramaktad r. Aç k ki bu yöntemle de s rl bir izahtan öteye gidilemez. Ya am n mutlaka bu anlat larla ili kisi vard r. Ama sorunu tam çözmüyorlar. Ya am ölümle yaslamak da anlam için yeterli de ildir. Yani "Ya am ölümden öncesidir" demek pek tatminkâr bir aç klama tarz de ildir. Daha do ru olan, ya am n ancak ölümle mümkün olabilmesidir. Ölümsüz ya am n olamayaca biliyorum. Fakat ölümün anlam da bilmekten uza z. En az ya am kadar ölüm de tan mlanamaz. Bu belki de ya am n izafi bir sonucudur. Belki de ya am n bir imkân, bir gerçekle me tarz r. Ölüm korkusu, daha sonra kapsaml tan mlayaca m gibi, bir sosyal ili kidir. Ölüm belki de bu korkudan ibaret bir ey gibidir. dealizm-materyalizm ikilemini tutarl ve aç klay bulmuyorum. Uygarl ksal bir ikilem olup ya am izah de eri yoktur. Geli tirmek istedi im yorum için bu ikilemin hakikatle ili kisinin s rl oldu unu belirtiyorum. Benzer biçimde canl -cans z kavram da aç klay olmaktan uzakt r. Toplumsal do alar esnek zihinsel yan geli kin do alard r. Anlam yüklüdürler. Genelde canl lardaki anlam yükü cans zlardan fazlad r. En basit atom parçac - ndan en karma k bile imlerine do ru anlam art söz konusudur. Anlam art n özgürlükle ili ki-si vard r. Enerji-madde ikilemindeki kat la -m maddi parçac k denilen yan hep anlam engellemekle yükümlüdür. T pk duvar gibi. Duvar bir yandan içindekileri korur, ama ayn zamanda hapseder. Evrende bu ikilem her olguda vard r. Duvar bazen tam bir savunma arac olurken, bazen de hapishane arac olur. Madde k sm n bu yönlü bir özelli i hep var-d r. Toplumsal do ada (evrende, maddede) çok geli kin bir anlam birikimi var- r. Toplumsal örgüler, organlar, yap lar, sistemler özünde anlamca belirlenirler. Anlam en iyi dile, söze, yap lanmaya kavu turan toplumlar en geli mi lik tan na kavu urlar. Özgürle me düzeyi geli kin toplumlard r. Özgür toplumlar kendini anlamland ran, dillendiren, konu turan, ihtiyaca göre çok yönlü yap lan- ran toplumlard r. Tersine, özgürlükten yoksun toplumlar dilini geli tirememi, aç kça konu turamam, kendini çok yönlü yap lan- rama-m toplumlard r. Bu tan m çerçevesinde ça lar boyunca toplumsal anlam, hakikat geli imini de erlendirmek sosyal bilimin özüdür. Hakikat, esasta ça lar boyunca geli en toplumsal anlaml n insan bilincine ç km halidir. Kendini mitolojik, dinsel, felsefi, sanatsal ve bilimsel yollarla ifadeye kavu turma i ine hakikati ara rma, dile getirme i i diyebiliriz. Toplumlar sadece hakikat örgüsü de ildirler. Ayn zamanda aç klama gücüdürler. Hakikatini aç klayamamak en a r kölelik, asimilasyon ve soyk m durumunu ifade eder ki, bir nevi varolu tan kopma, gerçeklik olmaktan ç kma durumuna dü mek demektir. Hakikatsiz toplum, hatta birey anlams z k nm, ba ka öznenin hakikati içinde erimi ve kimli ini yitirmi varl k anlam na, daha do rusu anlams zla varl k 9

11 KOMÜNAR haline u ram demektir. Bu durumda anlamla hakikat aras nda s bir ili ki vard r. Anlam bir nevi hakikatin potansiyelidir. Bu potansiyel dile geldikçe, özgürce konu ulup yap lan- ld kça hakikat haline eri mi olacakt r. Hakikat 1: Ya am kavramak isteyen insan d nda, her canl -cans z varl k sadece kendi anlar ya ayabilir. Bir kuzuyu kapan kurtla bir galaksiyi yutan kara delik belki de ayn evrensel kaderi payla maktad r. Bu bile ya am kavramak için bir s r de erindedir sadece. Hakikat 2: Yavrusu için kendini paralayan canl yla atom-alt parçac klar n inan lmaz h zda diyalektik olu umlar da ayn evrensel kural n gere i olarak i lemektedirler. Hakikat 3: nsan toplumunda bu evrensel kural kendini sorgulama durumuna eri mi tir: Ben kimim? Bu soru evrensel kural n ilk defa kendini dillendirmeye çal mas sorusudur. Hakikat 4: "Ben kimim?" sorusuna yan t, evrenin nihai amac olabilir. Hakikat 5: Canl -cans z tüm evrensel ya- am belki de "Ben kimim?" sorusuna eri im sa lamak içindir. Hakikat 6: "Ben benim, ben evrenim, öncesi-sonras, yak -uza olmayan zaman ve mekân m!" cevab nihai amaç olabilir. Hakikat 7: Fenafillâh, Nirvana, Enel-Hak mutlak bilgelikleri insan-toplumsal ya am n temel amac aç klam olabilir veya ilgisini ortaya koyabilir. Bu yedi hakikatle ya am tan mlam olmuyorum. lgi alan ara yorum, ara rmak istiyorum. Ya am ya an rken anla lmaz. Anlamla ya am aras nda bu yönlü bir çeli ki vard r. Bir â k ma ûkla iken, ayn zamanda anlam n bitti i yerdedir. Mutlak anlayabilmek mutlak yaln zl kla, yani ma ûksuz olmakla mümkündür. Ya yardan ya serden olmak deyi- i, fiziki anlamda de il de metafizik anlamda bu gerçe i ifade etmek ister. Mutlak yaln zl a dayanabilmek, mutlak' anlamaya yatk n olmakla mümkündür. Mutlak yaln zl k ancak sadece anlam gücü haline gelindi inde, maddi güç ili kisi olmaktan ç ld nda gerçekle ebilir. Varl k-yokluk ikilemi anlam-madde ikilemine benzer. Her iki ikilem de bir soyutlama olup gerçekte ya anmaz. Ya am büyük ihtimalle bu ikilemin sonsuz düzenlenme kabiliyetidir. Düzenlenme aral klar kaos anlar olarak ölüm gibi gelse de, ya am n gerçekle -mesi için zorunlu gibi görünmektedir. Bu k sa çözümlemede ya am n neden tam tan mlanamayaca s rl da olsa anlatmaya çal m: Ya am n mutlak tan mutlak yal- zl, hiçli i, maddesizli i gerektirir ki, bu da sadece bir soyutlama düzeyinde kald için, gerek ya am gerek onun anlam na eri im ancak ikilemli ve izafi olarak gerçekle ebilir. Toplumsal Ya am ve Karakteristik Özellikleri Çok basit bir kavram olmas na kar n, tüm bilimlerin temel kavram olarak aç klanmas gereken bir kavramd r toplumsal ya am. Sa- ld n aksine, çok kullan lan bir kavram olmas na ra men, anlam na eri ilmemi bir kavramd r. Sosyal ya am n ne oldu unu bilmiyoruz. Bilseydik, hegemonik sistemler al- nda lime lime edilen sosyal ya am n amans z savunucular olurduk. Sosyal ya amda bilgelik de il cehalet egemendir. Zaten hegemonik ya am n kar kutbunda cahilce ya- am geçerlidir. Hegemonik sistemler toplumsal ya amlar n üstündeki cehalet perdeleri gerilmeden sürdürülemez. Ya am n izafi karakterini göz önüne getirerek sosyal ya am tan mlamaya çal aca m. Öncelikle tekdüze, s rs z, her yerde benzer sosyal ya amlar yoktur. zafi ya am demek biricik, tekil ya am demektir. Tekillik bilindi i, bilinmesi gerekti i gibi evrenselli i reddetmez. Ne salt tekillik vard r, ne de salt evrensellik. Tekillik-evrensellik, anlam-madde kadar geçerli bir ikilemdir. Evrensellik tekil olmadan gerçekle mez. Her tekil de evrensel olmadan ya ayamaz. Daha anla r olmas için 10

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ ustos-eylül-ekim 2010 l-5 Say -47 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ HAL R NDEK LER... Demokratik Özerklik...3 Demokratik Özerkli in Siyasi Boyutu...12

Detaylı

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER Abdullah ÖCALAN TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER (YOL HAR TASI) ABDULLAH ÖCALAN SOSYAL B MLER AKADEM YAYINLARI 1 Bas m Yeri: Azadi Matbaas Bas m Tarihi: Ocak 2011 2 ÖNSÖZ...

Detaylı

KOMÜNAR. May s-haziran-temmuz 2011 l-6 Say 50. Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi. Sosyalizmden Ku ku Duymak nsandan ve Onun Gelece inden Ku ku Duymakt r

KOMÜNAR. May s-haziran-temmuz 2011 l-6 Say 50. Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi. Sosyalizmden Ku ku Duymak nsandan ve Onun Gelece inden Ku ku Duymakt r KOMÜNAR 2005 Sosyalizmden Ku ku Duymak nsandan ve Onun Gelece inden Ku ku Duymakt r May s-haziran-temmuz 2011 l-6 Say 50 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi NDEK LER... DÜ ÜNCE DÜNYASININ EVR MSEL GEL...3 THRACILI

Detaylı

Komünar 1 Ç NDEK LER. Ölümü Kabul Edin Ama lkesiz Olmay Kabul Etmeyin. Komünardan...2. Devrim Hakk n Kullanmak Yapabilece imiz Tek Do ru

Komünar 1 Ç NDEK LER. Ölümü Kabul Edin Ama lkesiz Olmay Kabul Etmeyin. Komünardan...2. Devrim Hakk n Kullanmak Yapabilece imiz Tek Do ru Komünar 1 Ç NDEK LER Komünardan...2 Devrim Hakk n Kullanmak Yapabilece imiz Tek Do ru tir...3 Topyekün mha Sava Kar s nda Direni i, Ulusa Demokratik Birli i, Seferberlik Ruhuyla KCK'nin n as n Geli tirerek

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 w w w.a rs iv a Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz Olumlu veya olumsuz yönleriyle özgür kad n hareketi

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 Tarihe nam salacak bir direnifl sergileyece iz RÊBER APO DE ERLEND R YOR deoloji mi siyaseti siyaset mi ideolojiyi

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar,

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar, Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org Eylül 2008 No:6 Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin

Detaylı

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Tar i he na m salacak bir direnifl sergileyece iz Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu Newrozlaflan

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ:

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: T.C. HACETTEPE ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: SEMBOLLER, ANLAMLAR, K ML KLER Dr. Funda AKCAN Spor Bilimleri ve Teknolojisi Program DOKTORA TEZ ANKARA 2011 T.C. HACETTEPE ÜN

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR? Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n 1.757 dolar/ons seviyesinde

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar.

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org A ustos 2008 No:5 Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayan may Büyütelim! Dünyan n birçok kö

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı