YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ"

Transkript

1 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ KAMU MALİYESİ (Ders Notları - Genişletilmiş Özet) Doç.Dr.Engin ÖNER VAN 2014

2 GİRİŞ KAMU MALİYESİ 1) Kamu Maliyesi 1 A) Özel Ekonomi 1 B) Kamu Ekonomisi 1 C) Özel ve Kamu Ekonomisinin mukayeseli özellikleri 1 2) İstikrarsızlık Halleri 2 A) Enflasyon 2 B) Deflasyon 2 C) Stagflasyon 2 D) Slamflasyon 2 BİRİNCİ BÖLÜM MALİ OLAYLARIN ÇEŞİTLİ YÖNLERİ 3) Mali Olayların İktisadi Yönü (Mali İktisat) 3 A) Mali Olayların Makro İktisadi Etkileri 3 B) Mali Olayların Mikro İktisadi Etkileri 3 (1) Vergi Kaçakçılığı 4 (2) Vergiden Kaçınma 4 (3) Vergi Yansıması 4 (4) Verginin Gelir Etkisi 4 (5) Verginin İkame Etkisi 4 (6) Borcun Gelir Etkisi 4 (7) Borcun Servet Etkisi 4 1. Borç Kriterleri 4 (i) Borcun Kaynağı 5 (ii) Borcun Vadesi 5 (iii) Borcun Kullanım Şekli 5 (iv) Ekonominin İçinde Bulunduğu Konjonktürel Durum 5 4) Mali Olayların Politik ve İktisadi Kalkınma Yönü (Maliye Politikası) 6 5) Mali Olayların Hukuki Yönü (Mali Hukuk) 6 A) Verginin Şartları 6 (1) Asli Şartlar 6 1. Vergi kanunu 7 2. Bütçe ile ön izin ilkesi 7 3. Vergiyi doğuran olay 7 (2) Şekli Şartlar 7 1. Verginin Tarhı 7 2. Verginin Tebliği 7 3. Verginin Tahakkuku 7 4. Verginin Tahsili 8 6) Mali Olayların Sosyo-Psikolojik Yönü (Maliye Sosyolojisi) 8 ii

3 İKİNCİ BÖLÜM KAMU HARCAMALARININ FİNANSMANI (KAMU GELİRLERİ) 7) Kamu Gelirleri 9 A) Vergi 9 B) Harç 9 C) Resim 9 D) Şerefiye 9 E) Para ve Vergi Cezaları 10 F) Mülk Ve Teşebbüs Gelirleri 10 G) Kamu Borçlanması 10 H) Devaülasyon 10 İ) Emisyon 10 J) Parafiskal Gelirleri (Vergi Benzeri Gelirler) 10 8) Kamu gelirlerinin tasnifi 10 A) İdari Tasnif 10 B) Bilimsel Tasnif 10 i) Özel İktisat-Kamu İktisadi Gelirleri 10 ii) Olağan-Olağanüstü Gelirler 10 iii) Cebre Dayanan Gelirler-Cebir Dışı Gelirler 11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KLASİK VE KEYNESYEN DÜŞÜNCE SİSTEMLERİ 9) Klasik Düşünce Sisteminin Temel Varsayımları 13 A) Tüketici Devlet Varsayımı 13 B) Kamu Harcamalarının Her Zaman Verimsiz Olduğu Varsayımı 13 C) Devletin Uyguladığı Vergi Ve Harcama Politikalarının Tarafsız Olması Varsayımı 13 10) Klasik Düşünce Sisteminin Temel İlkeleri 13 A) Devlet Bütçesi Denk Olmalıdır (Mali Denge) 13 B) Devlet Bütçesi Küçük Olmalıdır 14 C) Kamu Harcamaları Dolaylı Vergilerle Finanse Edilmelidir 14 D) Normal Piyasa Açıkları Para Piyasasından Yani Kısa Vadeli Borçlarla Karşılanmalıdır 14 E) Olağanüstü Bütçe Açıkları Sermaye Piyasasından, Yani Uzun Vadeli Borçlarla Karşılanmalıdır 14 11) Keynezyen Teorinin Varsayımları 15 A) Süzgeç Devlet Varsayımı 15 B) Kamu Harcamaları Ve Hizmetlerinin Bazen Verimli, Bazen Verimsiz Veya Etkisiz Yani Nötr Olması Varsayımı 15 C) Devletin Vergi, Borç Ve Harcama Politikalarının Kesinlikle Tarafsız Olamayacağı Varsayımı 15 iii

4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM VERGİ TEORİSİ 12) Geçmişten Günümüze Vergiye Bakış Açıları 16 A) Faydalanma Teorisi 16 (1) Değişim Kuramı 16 (2) Verginin Sigorta Primi Olduğunu Savunan Teori 16 (3) Verginin Sosyal Üretim Giderlerine Katılma Payı Olduğunu Savunan Teori 16 B) Verginin Karşılıksız Olduğu Görüşü 17 13) Verginin Unsurları 17 A) Verginin Konusu 17 B) Verginin Matrahı 18 (1) Kemmi Matrah 18 (2) İktisadi Matrah 18 C) Vergi Oranı Tek (Sabit) Oranlılık Artan (Değişir) Oranlılık Tek (Sabit) Oranlılığın Uygulamada ortaya çıkan Çeşitleri 19 (a) Azalan Oranlılık 19 (b) Tersine Artan Oranlılık 19 (c) Artan oranlar usulünün (vergi tarifesinin) özellikleri) Yükseklik Farkı Uzunluk Farkı Tarife Basamağı Artma Oranı Ortalama Oranı Marjinal Oran 20 D) Vergiyi Doğuran Olay 20 E) Vergi Mükellefi 20 14) Verginin Temelleri 21 A) Mülkilik (Kaynak İlkesi) 21 B) Şahsilik (Vatandaşlık Kriteri) 21 i) çifte vergilendirme 22 (a) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Yöntemleri Uluslararası Andlaşmalar Tek Taraflı Milli Kanunlarla Bir Ülkenin Kendi Vergilendirme Yetkisini Kısması 22 i. İndirim Usulü 22 ii. Mahsup Usulü 22 iii. İstisna Usulü 22 15) Vergilerin Tasnifi 23 A) Niteliklerine Göre Tasnif 24 i) Dolaylı (Vasıtalı) Dolaysız (Vasıtasız) Vergi Ayrımı 24 ii) Şahsi (Subjektif) Gayri Şahsi (Objektif) Vergi Ayrımı 24 iii) Özel Genel Vergi Ayrımı 24 B) Konularına Göre Tasnif 25 i) Gelir Vergileri 25 (1) Kaynak Teorisi 25 (2) Safi Artış (Net) Teorisi 25 iv

5 (3) Gelir Vergisinin Çeşitleri 26 (i) Sedüler Gelir Vergileri 26 (ii) Üniter (Toplam-Global) Gelir Vergileri 26 (iii) Birleşik Gelir Vergileri 26 (4) Gelir Vergisinin Özellikleri 26 (5) Kurumlar Vergisinin Alınma Gerekçeleri 27 ii) Gider Vergileri 27 (1) Vergi Piramitleşmesi 28 (i) vergiden vergi alınması 28 (ii) müteşebbisin vergiden kar sağlaması 28 (2) Gider Vergilerinin Çeşitleri 29 (i) Vergiyi Doğuran Olaya Göre İktisadi Muamele Vergisi Hukuki Muamele Vergisi 29 (ii) Dış Ticarete Göre İhracatta Alınan Gümrük Vergisi İthalatta Alınan Gümrük Vergisi 29 (iii) Kapsamlarına Göre Gider Vergileri Özel Gider Vergileri Genel Gider Vergileri 29 a. Yayılı Gider Vergileri 29 i.şelale Tipi Vergiler 29 ii.katma Değer Vergisi 29 b. Toplu Gider Vergileri 29 i.istihsal (imalatçı) Satış Vergisi 29 ii.toptan Satış Vergisi 29 iii.perakende Satış Vergisi Katma Değer Vergisi 30 a. Gayri Safi Hasıla Tipi KDV 30 b. Gelir Tipi KDV 30 c. Tüketim Tipi KDV 30 iii) Servet Vergileri 32 (1) Zaman Bakımından Devamlı Servet Vergileri Geçici Servet Vergileri 32 (2) Amaç Bakımından Şekli Servet Vergileri Gerçek Servet Vergileri 32 (3) Matrah Bakımından Genel Servet Vergileri Özel Servet Vergileri 32 (4) Transfer Bakımından Servetten Alınan Vergiler Servet Transferinden Alınan Vergiler 32 v

6 16) Vergi ile İlgili Diğer Hususlar 33 A) Vergide Adalet Prensibi Vergide Genellik İlkesi Vergi Muaflığı Vergi İstisnası Vergi Kanunlarında Yer Alan Muaflık ve İstisnaların Genel Sebepleri Vergide Eşitlik İlkesi 34 (a) Kanunlar Önünde Eşitlik Yatay Eşitlik Dikey Eşitlik 34 (b) Fedakarlıkta Eşitlik Prensibi Eşit Fedakarlık Eşit Oranlı Fedakarlık En Az Toplam Fedakarlık 34 B) Vergi Kaçakçılığı 34 C) Vergiden Kaçınma 35 D) Vergi Ödeme Gücü 36 i) Vergi ödeme gücünde adaletin ölçütleri 36 (a) Geçim İndirimi 36 (i) Geçim indirimini savunanların düşünceleri Ödeme Gücü olmaması Dolaylı Vergileri Düşük Gelirliler Daha Çok Ödemektedir Tahsilat Masrafları Artar 37 (ii) Geçim indiriminin aleyhinde olanların görüşleri Verginin Verimi Azalır Geçim indirimi rakamları keyfidir Oy hakkı olmaması 37 (b) Ayırma Kuramı (Emek nazariyesi) 38 (i) Ayırma kuramını savunanların düşünceleri Kazanma (elde etme) Şartları Kaçakçılık Para, Parayı Çeker yaklaşımı Marjinal Fayda 38 (ii) Ayırma kuramını yerenlerin düşünceleri İşçi sigortaları ve Sendikalar Söz Konusudur Kamulaştırma - Devletleştirme Politikası Artan Oranlar Usulü Marjinal Fayda Zenginler İçin de Geçerlidir 39 (c) Artan Oranlar Usulü 40 (i) Artan oranlar usulünü savunanların düşünceleri Marjinal Fayda Para, Parayı Çeker Yaklaşımı Devletin Sağlam Finansman Kaynak İhtiyacı Dolaylı Vergilerin Daha Çok Ödenmesi 41 (ii) Artan oranlar usulünü yerenlerin düşünceleri Yatırım ve Tasarruflar Olumsuz Etkilenir Vergi Kaçakçılığı K amulaştırma Devletleştirme Politikası 41 vi

7 E) Vergi Yansıması 42 (1) Yansımanın Aşamaları Ödeme vurgu - psikolojik baskı aktarma yerleşme 42 (2) Yansımanın Çeşitleri ileriye doğru yansıma geriye doğru yansıma tek dereceli yansıma çok dereceli yansıma verginin amortismanı verginin sermayeleştirilmesi (kapitalizasyonu) 42 (3) Yansımanın Şartları Vergi yansıması talep esnekliğiyle ters orantılıdır Vergi yansıması arz esnekliğiyle doğru orantılıdır Piyasa türlerine göre farklı yansımalar ortaya çıkar Konjonktürel dönemlerde farklı yansımalar söz konusudur 43 BEŞİNCİ BÖLÜM KAMU HARCAMALARI 17) Kamu harcaması 44 a. Dar anlamda kamu harcamaları 44 b. Geniş anlamda kamu harcamaları 44 18) Kamu harcamalarının İktisadi Boyutu ve Tercih Sorunu 44 A) Amaç 44 B) Öncelik 44 C) Genişlik 44 D) Finansman 44 E) Seçmen memnuniyeti 44 F) Marjinal fayda 44 G) Verimlilik tercihi 44 H) Mukayeseli sosyal fayda 45 19) Kamu Harcamalarının Artışı 45 A) Kamu harcamalarında artış nedenleri Kamu harcamalarının görünüşte artış nedenleri 46 (1) Para değerinin düşmesi 46 (2) Bütçelerde yazılış tekniğinin değişmesi 46 (3) Kamu hizmetlerinin parasallaştırılması 46 (4) Savaşların yüzölçümü ve nüfus üzerindeki etkileri Kamu harcamalarının gerçek artış nedenleri 46 (1) Teknolojik gelişmeler 46 (2) Devletin iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda giderek artan bir önemde aktifleşmesi 47 (3) Savunma harcamaları 47 (4) Nüfus artışı 47 vii

8 20) Kamu harcamalarının tasnifi 47 A) İdari tasnif 47 B) İlmi tasnif 47 (1) Reel harcama transfer harcaması ayrımı 48 (2) Cari harcama yatırım harcaması ayrımı 48 (3) Verimli harcama- verimsiz harcama ayrımı 48 C) Fonksiyonel tasnif 48 YEDİNCİ BÖLÜM KAMU BORÇLARI 21) Kamu Borçları 49 22) Kamu borçlarının tasnifi 49 A) Vadelerine göre tasnif Kısa vadeli borçlar Orta vadeli borçlar Uzun vadeli borçlar 49 B) Kaynaklarına göre tasnif İç borçlar Dış borçlar 50 C) Vasıflarına göre tasnif Cebri borçlar Gönüllü borçlar (ihtiyari - isteğe bağlı borçlar) 50 D) Kamu borcunun kısa tarihi 50 E) Kamu borçlarının sakıncaları Kamu borçları siyasi iktidarların iktisadi ve mali yetkilerini sınırlandırır Kamu borçları ülkenin üretim kapasitesini düşürebilir Kamu borçları enflasyonisttir Kamu borçları milli gelir dağılımını daha da bozabilir 51 YEDİNCİ BÖLÜM KAMU BÜTÇESİ 23) Bütçe 52 A) Bütçe Hakkı 52 24) Bütçenin fonksiyonları 52 A) Hukuki fonksiyonu 52 B) Siyasi fonksiyonu 52 C) Mali fonksiyonu 52 D) İktisadi fonksiyonu 52 viii

9 25) Bütçenin Prensipleri (ilkeleri) 53 A) Genellik ilkesi 53 B) Birlik ilkesi 53 C) Anlaşılır olma ilkesi 53 D) Doğruluk ilkesi 53 E) Samimiyet ilkesi 53 F) Giderlerin önceliği ilkesi 53 G) Önceden izin ilkesi 53 H) Yıllık olma ilkesi 53 İ) Alenilik ilkesi 54 J) Ödenek tahsisi ilkesi 54 K) Denklik ilkesi 54 26) Türkiye Bütçe Sistemi 54 A) Tanımlar Kamu kaynakları Kamu gideri Kamu geliri Özel gelir Harcama birimi Kamu malî yönetimi Malî kontrol Stratejik plan Malî yıl 55 B) Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları 55 (1) Malî saydamlık 55 (2) Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme 55 (3) Kamu idareleri 56 (4) Hesap verme sorumluluğu 56 (a) Bakanlar 56 (b) Üst yöneticiler 57 27) Bütçe türleri ve kapsamı 57 A) Merkezî yönetim bütçesi 57 (a) Genel bütçe 57 (b) Özel bütçe 57 (c) Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi 57 B) Sosyal güvenlik kurumu bütçesi 58 C) Mahallî idare bütçesi 58 28) Bütçe Süreci 58 A) Bütçenin Hazırlanması Gelir tahmin yöntemleri 59 (1) Otomatik usul 59 (2) Doğrudan doğruya takdir usulü 59 B) Bütçenin Onaylanması 61 (1) Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının Sunulması 61 (2) Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının görüşülmesi 61 C) Bütçenin Uygulanması 63 (1) Harcama Yapılması Aşamaları 65 a) Ödeneklerin serbest bırakılması 65 b) Giderlerin aşamaları ve yetkililer 65 ix

10 (i) Harcama talimatının verilmesi, giderlerin üstlenilmesi (giderlerin taahhüdü-harcama yetkilisi) 65 (ii) Gerçekleşme belgelerinin düzenlenmesi, giderin gerçekleşmesi (giderlerin tahakkuku-gerçekleştirme görevlisi) 65 (iii) Ödeme emri belgesinin düzenlenmesi (ita emri- gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi) 65 (iv) Giderin gerçekleştirilmesi (muhasebe yetkilisi) 65 (2) Gelirlerin toplanması 67 (3) Faaliyet raporları 67 (4) Bütçenin Kapatılması Usulleri 68 (i) Egzersiz (hesap dönemi) usulü 68 (ii) Jestiyon (yönetim dönemi) usulü 68 D) Bütçenin Denetlenmesi 69 (1) İdari Denetim: İç Kontrol Sistemi 69 a) İç kontrol 69 b) İç denetim 70 (i) İç denetçinin görevleri 71 (ii) İç Denetim Koordinasyon Kurulu 71 (iii) İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri 72 (2) Yargı Denetimi : Dış denetim (Sayıştay) 72 a) Sayıştay denetimi 73 (i) Düzenlilik denetimi 73 1.Mali denetim 73 2.Uygunluk denetimi 73 (ii) Performans denetimi 73 b) Hesap Yargılaması Süreci 74 (i) Ödenek üstü harcama 75 (ii) Kamu zararı 75 (iii) Yetkisiz tahsil ve ödeme 76 (iv) Zamanaşımı 76 (3) Yasama Denetimi: (TBMM-Siyasal denetim) 77 a) Onay ve uygulama sırasında denetim 77 b) Uygulama sonrası denetim 77 Kaynaklar 79 x

11 KISALTMALAR DİZİNİ BDDK IMF KDV KİT KMYKK ÖSYM RTÜK SK SPK SSK TBMM TL TMM TSE TVM YÖK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu : Uluslararası Para Fonu : Katma Değer Vergisi : Kamu İktisadi Teşebbüsü : Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu : Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu : Sayıştay Kanunu : Sermaye Piyasası Kurulu : Sosyal Sigortalar Kurumu : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türk Lirası : Toplam Matrah Miktarı : Türk Standartları Enstitüsü :Toplam Vergi Miktarı : Yüksek Öğretim Kurulu xi

12 GİRİŞ KAMU MALİYESİ 1) Kamu Maliyesi; Devlet ve ona bağlı kurum ve kuruluşların toplumsal ve sosyal faydaya yönelik kamu ihtiyaçlarından doğan kamu hizmetlerini sağlamak üzere gelir elde etmesi, harcamalarda bulunması, borçlanmaya gidilmesi vb mali olayları inceleyen bilim dalıdır. A) Özel Ekonomi: Ferdi arz ve talebe dayalı olan ihtiyaçları yani özel faydaya yönelik hizmetleri sunan ekonomidir B) Kamu Ekonomisi: Toplumsal ve sosyal fayda sunan kamu hizmetlerini konu edinen bir alt bilim dalıdır C) Özel ve Kamu Ekonomisinin mukayeseli özellikleri; Özel ekonomide bütün faaliyetler serbest piyasada yapılır Kamu ekonomisinde piyasanın karşılığı devlet (kamu) bütçesidir Bütçe: Yasama organının yürütme organına önümüzdeki bir yıl için harcamaların yapılması, gelirlerin toplanması ve kamu hizmetlerinin sağlanması hususunda yetki ve izin verdiği sonra da denetlediği hukuki bir tasarruf yani kanundur Serbest piyasadaki bütün işlemler fiyat mekanizması (fiyatlandırma süreci) aracılıyla yapılmaktadır Fiyat mekanizmasının kamu ekonomisindeki karşılığı yasama organıdır (politik süreç) Özel ekonomide fiyatlandırılabilen, pazarlanabilen özel fayda ve firmalar için kar maksimizasyonu ile tüketici için faydayı maksimizasyonu söz konusudur Kamu ekonomisinde bölünemeyen, pazarlanamayan, fiyatı belli olmayan, fiyat biçilemeyen sosyal ve toplumsal fayda söz konusudur Devlet iktisadi anlamda sosyal ve toplumsal faydayı içeren, ihtiva eden kamu hizmetlerini sağlamak için vardır Devletin kamu hizmetlerini gerçekleştirmek için vergi, borç, harcama vb. araçlara ihtiyacı vardır. Bunlara mali olay denir. İktisatta ise iktisadi olay denilmektedir. Bu araçlar ile devlet çeşitli iktisadi sorunların çözümünü veya birtakım hedeflere ulaşmayı sağlamaya çalışmaktadır.

13 İktisadi sorunlardan kasıt özellikle enflasyon, deflasyon, stagflasyon ve slamflasyon denilen istikrarsızlık halleri olmaktadır. Vergi, borç, harcama politikaları kısaca maliye politikaları ve bütçe politikaları ile iktisadi istikrarı sağlama, iktisadi kalkınmayı gerçekleştirme ve adil gelir dağılımını sağlama amaçları hedeflenmektedir. Söz konusu istikrarsızlık hallerini kısaca tanımlayalım; 2) İstikrarsızlık Halleri A) Enflasyon; toplam arz ile toplam talep arasında talep lehine dengesizliklerden dolayı fiyatlarda ya da fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan sürekli artışlardır. Enflasyonu besleyen faktörler çok sayıda olup, bunların öne çıkanları aşağıdaki şekilde tasnif edilebilir (Özer,İ. 1985: 5); - talepdeki fazlalıklar (harcama artışları), - Arzdaki (üretimdeki) yetersizlikler, - Para, faiz ve kredi politikası uygulamaları, - Dıştan gelen faktörler (ithal enflasyon, doğal gaz, akaryakıt bağımlılığı vs.), - Bütçe açıkları, - Toplumun enflasyonist beklentisi. B) Deflasyon; toplam arz ile toplam talep arasında talep aleyhine yetersizliklerden dolayı fiyatlarda ya da fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan sürekli düşmelerdir. C) Stagflasyon; bir ekonomide yüksek oranlı enflasyon, yüksek oranlı işsizlik ve kısmı durgunluğun bir arada yaşandığı durumdur. D) Slamflasyon; bir ekonomide yüksek oranlı enflasyon ile yüksek oranlı işsizliğin bir arada yaşandığı durumdur (Öztürk, N. 2012:87). Her zaman enflasyonist ortam (özellikle de ılımlı enflasyon), deflasyonist ortama tercih edilir. 2

14 BİRİNCİ BÖLÜM MALİ OLAYLARIN ÇEŞİTLİ YÖNLERİ Dört ana grupta incelenir; Mali olayların iktisadi yönü Mali olayların politik ve iktisadi kalkınma yönü Mali olayların hukuki yönü Mali olayların sosyo-psikolojik yönü 3) Mali Olayların İktisadi Yönü (Mali İktisat): Mali olayların iktisadi yön ve sonuçlarını inceleyen alt bilim dalına mali iktisat denir (Erginay, A. 1990: 12). Mali olayların iktisadi etkileri iki alt ana başlıkta incelenecektir; A) Mali Olayların Makro İktisadi Etkileri: - Vergiler makro anlamda ekonomiden çekilen değerlerdir (Erginay, A. 1990: 12). Dolayısıyla daraltıcı rol oynarlar. İşareti negatiftir. - Kamu harcamaları milli ekonomiye katılan değerlerdir (Erginay, A. 1990: 12). Ekonomi üzerinde genişletici bir etkiye sahiptir. İşareti pozitiftir. - Borçlanmaların ekonomi üzerinde çift yönlü etkisi söz konusudur. Borç alındığı zaman ekonomi üzerinde genişletici etki, geri ödendiğinde faiz yüküyle birlikte daraltıcı etki yapmaktadır. B) Mali Olayların Mikro İktisadi Etkileri: Yedi alt başlıkta incelenecektir; (1) Vergi Kaçakçılığı: Kanunlara göre vergi ödemekle yükümlü gerçek ve tüzel kişilerin yani kanuni mükelleflerin kanunlara karşı kasti gelerek devleti vergi kaybına uğratmalarına denir. Suçtur ve hukuki değildir. Vergi kaçakçılığının bir sebep bir de sonuç unsuru vardır. Sebep unsuru kanunlara karşı bilinçli hareket etmektir. Sonuç unsuru ise devletin vergi kaybına uğramasıdır. 3

15 Vergi kaçakçılığının mali, iktisadi ve sosyo- psikolojik olumsuz etkileri vardır. Mali açıdan devlet vergi kaybına uğrar. İktisadi açıdan haksız rekabete yol açar (2) Vergiden Kaçınma: Üzerine vergi konulmuş malın vergisini ödememek niyetiyle satın almaktan vazgeçilmesine denir. Suç değildir. (3) Vergi Yansıması: Kişinin ödediği vergiden rahatsızlık duyarak, çeşitli yollardan özellikle fiyat mekanizmasından faydalanmak suretiyle vergi yükünü üçüncü kişilere aktarması olayına denir. Suçtur. Vergi yansımasının dört aşaması söz konusudur; a) Ödeme b) Vurgu (psikolojik baskı) c) Aktarma Aşaması d) Yerleşme Aşaması (4) Verginin Gelir Etkisi: Kişinin ödediği vergi onu daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye sevk ediyorsa buna verginin gelir etkisi denir. Verginin gelir etkisi düşük gelirlilerde görülür. (5) Verginin İkame Etkisi: Alınan vergi kişiyi daha az çalışmaya, kendisine daha fazla boş zaman ayırmaya sevk ediyorsa buna verginin ikame etkisi denir. İkame etkisi yüksek gelirlilerde görülür. Enflasyonla mücadelede gelir etkisi olumlu, ikame etkisi ise olumsuz etki yapar (6) Borcun Gelir Etkisi: Devlete borç veren kişilerin aldıkları faiz nedeniyle kendilerini zenginleşmiş sayarak harcamalarını arttırmaları durumudur (Kamalak, M. 1985: 87). (7) Borcun Servet Etkisi: Devlete borç veren kişilerin borç karşılığında aldıkları hazine bonosu, tahvil vb kıymetli evraklar dolayısıyla harcamalarını arttırmaları durumuna denir (Kamalak, M. 1985: 87).. (a) Borç Kriterleri :Bir borcun ülke ekonomisi için faydalı olup olmadığı dört kriter borcun kaynağı, vadesi, kullanım şekli ve ekonominin içinde bulunduğu durum (Kamalak, M. 1985: 88 ile belirlenmektedir. Bunlar; 4

16 (i) Borcun Kaynağı: İç borç ve dış borç kaynaklarının enflasyonist olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Merkez Bankası kaynakları (emisyon) enflasyonisttir. Ticari bankaların iki yönü vardır (Kamalak, M. 1985: 91); Kaydi para mekanizması (banka parası) yönüyle enflasyonisttir, Crowding out (dışlama etkisi) yönüyle nötr ya da anti enflasyonist özellik gösterir. Parafiskal gelir elde eden kurumlar olumlu iken, özel sektörde genellikle borcun gelir ve servet etkileri ağırlıklı olduğu için enflasyonist eğilim taşır. Borçlar özellikle (dış borçlar) üç sebeple alınır. Bunlar (Kamalak, M. 1985: 24).; - Tasarruf açığını kapatmak - Dış ticaret açığını kapatmak - Eski borç ve faizleri ödemek (ii) Borcun Vadesi: (kısa vade-uzun vade). Verimli alanlarda, yatırımlarda kullanabilmek için borcun uzun vadeli ve düşük faizli olması gerekir. (iii) Borcun Kullanım Şekli: Eğer ki alınan borçlar eski borçları ve faizini ödemek için kullanılıyorsa olumsuzdur. Tasarruf açığını kapatmak için yani yatırımlarda bulunmak için, yatırımları desteklemek için kullanılırsa bu ekonomi için olumludur. Borçlanma dış ticaretle ilgili kullanılırsa ithalat ve ihracat arasında dengeyi ihracat açısından kullanırsa yine olumludur. (iv) Ekonominin İçinde Bulunduğu Konjonktürel Durum: İki ana iki ara dönemden bahsedilir. Enflasyon ve talebin canlı olduğu dönem birinci ana dönemdir. Deflasyonist ortam ikinci ana dönemdir (ekonomide durgunluk, talebin yetersiz olduğu dönem). Ara dönemler ise durgun dönemden canlı döneme, canlı dönemden de durgun döneme geçişlerdir. İktisadi hayatın yanlış teşhis edilmesi uygulanacak politikaları da başarısız kılacak, özellikle ağır maliye politikası araçlarının hatalı kullanımı geri dönülmesi zor sonuçlara sebep olacaktır. Borcun gelir ve servet etkileri enflasyonist özellik taşıdıkları için enflasyonla mücadelede kullanılamazlar. 5

17 4) Mali Olayların Politik ve İktisadi Kalkınma Yönü (Maliye Politikası): Yasama organının kamu ihtiyaçlarından doğan kamu hizmetlerinin bütçede öncelik sırasına göre dizilmesini onaylaması yürütme organına bu konuda yetki ve izin vermesi mali olayların politik yönünü gösterir. Bütün mali olaylar çeşitli makro hedeflere ulaşmada birer araç olarak kullanılmaktadır. İktisadi istikrarı sağlamak, iktisadi kalkınmayı gerçekleştirmek,işsizliği önlemek, istihdamı arttırmak, gelir dağılımını düzenlemek ve hedefler vergi, borç, harcama şeklindeki araçlarla yerine getirilmektedir. İşte mali olayların politik ve iktisadi kalkınma yönlerini inceleyen alt bilim dalına mali siyaset ya da maliye politikası denir (Erginay, A. 1990: 12). 5) Mali Olayların Hukuki Yönü (Mali Hukuk): Bütün mali olaylar hukuki düzenlemeler ile yapılmaktadır. Örneğin bütçe bir kanundur. Vergi alınması anayasa ve kanunlar çerçevesinde olmaktadır. Kanunsuz vergi olmaz ilkesi olayın hukuki boyutunu açıkça ifade etmektedir. Borçlanmaların, harcamaların tümü yasal çerçevede yapılmaktadır. Dolayısıyla mali olayların hukuki yönünü inceleyen kısmına Maliye (Mali) Hukuk, vergilerin hukuki esaslarını araştıran kısmına da Vergi Hukuku denir (Erginay, A. 1990: 13). En sağlam finansman kaynağı olan vergiyi biraz detaylı görmek gerekir; A) Verginin Şartları Devletin ve onun yetkili kıldığı kurum ve kuruluşların gerçek ve tüzel kişilerden hukuki cebirle kesin ve karşılıksız aldığı paralara vergi denir. Vergi alınabilmesi için birtakım şartlara ihtiyaç vardır. Bunlar; - Asli Şartlar, - Şekli Şartlar. (1) Asli Şartlar: üç tane vergi kanunu, bütçe ile ön izin ve vergiyi doğuran olay (Kamalak, A. 1992: 42).olup, bir arada olması gereken şartlardır; 6

18 (a) Vergi kanunu, kanunsuz vergi olmaz ilkesi evrensel bir ilkedir. (b) Bütçe ile ön izin ilkesi: Bütçenin c cetvelinde verginin tüm kanunları hem ismen hem de içerik olarak yer almalıdır. (c) Vergiyi doğuran olay: Verginin konusu ile verginin mükellefi arasındaki sebep-sonuç ilişkisidir. Örneğin gelir vergisi mükellefinin maaşı elde etmesi durumu. (2) Şekli Şartlar: dört tane olup tarh, tebliğ, tahakkuk (Kamalak, A. 1992: 46) ve tahsil dir; (a) Verginin Tarhı: Vergi borcunun idare tarafından tespit edilmesidir (idari işlemdir) (b) Verginin Tebliği: Tespit edilen vergi borcunun mükellefle idare tarafından bildirilmesidir (idari işlemdir) (c) Verginin Tahakkuku: Vergi borcunun kesinleşmesi ya da kesinleşmemesinin ortaya çıktığı aşamadır. Vergi borcunun kesinleşip kesinleşmemesi iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır (Kamalak, A. 1992: 57); -Mükellef tebliğ edilen vergi borcuna herhangi bir itirazda bulunmazsa otuz günlük dava açma süresinin bitiminde vergi borcu eş zamanlı olarak hem tahakkuk etmiş hem de kesinleşmiş olur. - Mükellef vergi borcuna itiraz ederse idari ve/veya yargısal çözüme gitmekte serbesttir. Mükellef ilk derece mahkemesi olarak vergi mahkemesine otuz günlük süre içinde başvurur. Vergi mahkemesi mükellefin lehine karar verirse vergi borcu düşer (kural olarak vergi daireleri vergi mahkemesi kararlarına karşı üst kanun yollarını kullanmaz. Ancak idare %100 kendisini haklı gördüğünde ve Maliye Bakanlığının onayını almak şartıyla bu yolu kullanabilir) - Vergi mahkemesi mükellefin aleyhine karar verirse bu noktada mükellef üst kanun yollarını kullanmak istemezse vergi borcu gecikmeli eş zamanlı hem tahakkuk etmiş hem de kesinleşmiş olur. 7

19 Mükellef vergi mahkemesinin olumsuz kararına karşı üst kanun yollarını kullanmak ister (Vergi mahkemesinin tek hakimli olumsuz kararına karşı otuz gün içerisinde bölge idare mahkemesine itiraz yoluna gidilir. Vergi mahkemesinin kurul halinde verdiği aleyhte karara karşı otuz gün içerisinde danıştaya temyiz yoluna gidilir.) ve başvurursa bu durumda vergi borcu sadece tahakkuk eder ama kesinleşmez. Kesinleşmesi için üst derece mahkemelerinden hangisine gidildiyse o mahkemenin olumsuz karar vermesi durumunda vergi borcu kesinleşmiş olur. İşte vergi borcunun tahakkuk ve kesinleşmesinin farklı dönemlerde olduğu tek durum budur. Bir mükellef her iki yolu, (itiraz ve temyiz yollarını) aynı anda kullanamaz (d) Verginin Tahsili : Kesinleşmiş vergi borcunun idare tarafından mükelleften alınmasına denir. 6) Mali Olayların Sosyo-Psikolojik Yönü (Maliye Sosyolojisi): Mali olaylar devleti, toplumu, fertleri, şirketleri olumlu yada olumsuz mutlaka etkilemektedir. Mali olayların çeşitli amaçlar için kullanımı toplumun çeşitli kesimi üzerinde sosyo-psikolojik etkilere yol açmaktadır. Örneğin vergi kaçakçılığı devleti kayba uğrattığı için kamu hizmetlerinin aksamasına, şirketler arasında haksız rekabete yol açmakta, dürüst mükellefler üzerinde olumsuz baskı yaparak onları da suça teşvik etmektedir. Enflasyonla mücadelede istikrarı sağlamak adına yapılan düzenlemeler gelir dağılımı üzerinde yıkıcı etkiler gösterebilmektedir. Dolayısıyla örneklerde verdiğimiz mali olaylar yanı sıra tüm mali olaylar devlet, toplum, fert vb. birimler üzerinde etkili olmaktadır. Mali olayların sosyopsikolojik yönünü inceleyen alt bilim dalına maliye veya vergi sosyolojisi denilmektedir (Erginay, A. 1990: 13). 8

20 7) kamu Gelirleri İKİNCİ BÖLÜM KAMU HARCAMALARININ FİNANSMANI (KAMU GELİRLERİ) Kamusal mal ve hizmetlerin faydaları bölünemez, pazarlanamaz ve ölçülemez olduğundan dolayı gönüllü ödeme yoluyla bunların maliyetlerinin karşılanması mümkün değildir. Bu nedenle devlet tarafından zorunlu finansman yöntemine başvurulmaktadır. Kamu gelirleri çeşitli olup, bunların bir kısmı cebri nitelikte, diğer kısmı da özel iktisat hükümlerine göre elde edilmektedir. Başlıcalarını Vergi, Harç, Resim, Şerefiye, Para ve Vergi Cezaları, Mülk ve Teşebbüs Gelirleri, Kamu Borçlanması, Devaülasyon ve Emisyon aracılığıyla (Merkez Bankasının Para Basımı-Senyoraj Gelirleri) sağlanan gelirler, Parafiskal Gelirler (Vergi Benzeri Gelirler) gibi sıralamak mümkündür; A) Vergi: Devletin ve onun yetkili kıldığı kurum ve kuruluşların gerçek ve tüzel kişilerden hukuki cebirle kesin ve karşılıksız aldığı paralardır. Vergi Anayasa ve yasalara göre ödenir (karşılıksız maddesi). Devletin egemenlik gücüne dayanarak vergi yetkisini kullanmasına hukuki cebrilik denir. Kanuni mükellef, vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlü gerçek veya tüzel kişilerdir. B) Harç: devletin sunduğu bazı hizmetlerin kişilere özel olması dolayısıyla o hizmetten yararlananların ödediği bedele harç denir. Örnek; Tapu Harcı. Harçta karşılık ve cebri uygulama söz konusudur. C) Resim: Devletin bazı kişi veya kuruluşlara bir kısım işleri yapmak yetki ve izni karşılığı alınan bedele resim denir. Örnek; Damga resmi. Resim karşılıklı ve cebridir. Bir şeyi yapmaya izin verilmesinin bedelidir. D) Şerefiye: Mahalli idarelerin belirli yöreye götürdükleri hizmetler dolayısıyla (alt yapı, kanalizasyon hizmetleri vs.) gayrimenkul sahiplerinin iktisadi unsurlarında ortaya çıkan değer artışlarının bir kısmının devlete ödenmesidir. Yani harcamalara katılma payıdır. Şerefiye, cebri ve karşılıklıdır. 9

21 E) Para ve Vergi Cezaları: Bu tür cezalarda devletin asıl amacı gelir amacı gelir elde etmek değildir. Önemli olan caydırıcılıktır. Yani suç unsuru olacak fiillerin işlenmesinin önüne geçmektir. Para ve vergi cezaları cebridir ve karşılıksızdır. Kanunda suç görülmeyen hiçbir fiile ceza kesilemez. F) Mülk Ve Teşebbüs Gelirleri: Devletin sahip olduğu yol, köprü, baraj, tesisler, fabrikalar, işletmeler, araziler vs gibi iktisadi unsurların satılması, işletilmesi veya kiralanması karşılığında elde edilen gelirlere denir. G) Kamu Borçlanması: Borçlar, geri ödenmek üzere belirli bir faiz karşılığında alınan paralardır. Klasik düşünce sistemine göre borç olağanüstüdür (Kamalak, M. 1985: 45). Günümüzde ise olağanüstü değildir, normal bir kamu geliri şeklindedir. En çok yaygın borç şekli ihtiyari (isteğe bağlı) borç şeklidir. borç karşılıklı, gönüllü ve geçici (geri ödenir) özellikte iken; vergi karşılıksız, cebri ve kesindir (geri ödemesi yoktur). H) Devaülasyon: Ülke milli parasının yabancı ülke paralarının karşısında değer kaybetmesidir. Revalüasyon; paranın dış değerinin artmasıdır. Devaülasyon karşılığında ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetin fiyatları daha ucuzlayacağı için bu durum ihracatın artmasına, sonuçta ülkeye dövizin girişinin olmasına sebeptir. Döviz gelirlerinin artışına neden olur. Gelişmiş ülkelerde devaülasyon bilinçli politikalarla yapılması sonucunda gelir sağlayan bir araçtır. Gelişmekte olan ülkelerde devaülasyon ile gelir elde edilmesi çok zordur. Çünkü genelde tarım ürünü ihraç ederler. İhraç ürünleri tarımsal ağırlıklı olduğu için, dış ticaret hadleri gelişmiş ülkeler lehine sonuç gösterir. 10

22 İ) Emisyon: Merkez Bankasının piyasaya para sürmesine ya da para basmasına denir. J) Parafiskal Gelirleri (Vergi Benzeri Gelirler): SSK, Bağkur, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarına, borsalara, sendikalara, ticaret ve sanayi odalarına yatırılan üyelik aidatı ve primlere denir. Bu tür gelirler genel bütçede yer almazlar. Ait oldukları kurum ve kuruluşların bütçelerinde yer alırlar. Parafiskal gelirler karşılıklıdır ve cebridir. 8) Kamu gelirlerinin tasnifi A) İdari Tasnif: Kamu bütçesinde yer alan genel tasniftir. İdari tasnif üç genel gruba, daha sonra da alt gruplara ayrılmaktadır; i) Vergi Gelirleri, ii) Vergi Dışı Normal Gelirler, iii) Özel Gelir Ve Fonlar, B) Bilimsel Tasnif: Bilimsel tasnif üçe ayrılır; i) Özel İktisat-Kamu İktisadi Gelirleri: Devlet serbest piyasada faaliyet göstererek ve özel hukuk hükümlerine göre gelir sağlıyorsa buna özel iktisat geliri denirken; devletin vergilendirme yetkisini kullanarak, egemenlik gücüne dayanarak anayasal ve yasalar çerçevesinde elde ettiği gelirlere de kamu iktisadi gelirleri denir (Erginay, A. 1990: 26). Mülk ve teşebbüs gelirleri özel iktisat gelirlerine örnek iken; vergi, harç, resim vb gelirler kamu iktisadi gelirlerine örnektir. ii) Olağan-Olağanüstü Gelirler: Devlet belirli kaynaklardan sürekli olarak gelir elde ediyorsa olağan gelir; büyük krizlerde, savaşlarda istisnai olarak belirli kaynaklardan arada sırada gelir elde ediyorsa olağanüstü gelirdir. Bu ayrım sübjektiftir. Dolayısıyla değişkenlik gösterir. Önceden olağanüstü gelir olan bir kaynak olağan bir hale dönüşebilir ya da tersi gerçekleşebilir. Örneğin; borçlanma klasiklere göre olağanüstü bir gelirken (Kamalak, M. 1985: 45), günümüzde olağan bir gelir türüdür. 11

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ Hazırlayan Ali Rıza DOĞRUL

Detaylı

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B)

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE VE EKONOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE VE EKONOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE VE EKONOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ VERGİ ÖDEME GÜCÜNÜN AÇIKLANMASI, VERGİ ÖDEME GÜCÜ GÖSTERGELERİNİN BELİRTİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ahmet

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 14 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir?

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? 111. Aşağıdakilerden hangisi iktisatçıları ilgilendiren mikro bir konudur? A ALAN BİLGİSİ TESTİ 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? A) İşsizlik B) Dış ticaret

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN UYGULAMALI VERGİ HUKUKU Ders Notları Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN Samsun 2010 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 ÖNSÖZ...8 ÜNİTE I...9 GENEL HÜKÜMLER...9 1. Vergi Hukukunun Anlamı...9 1.1. Hukuk Kavramı...9

Detaylı

MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU

MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU 89. Genel İdare Kurulu Toplantısı 10-11 Nisan 2015, Manisa MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel:

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

Türkiye de Hisse Senedi Gelirlerinde Vergi İstisna Uygulaması: Amaç ve Sonuçlar Açısından Bir Değerlendirme

Türkiye de Hisse Senedi Gelirlerinde Vergi İstisna Uygulaması: Amaç ve Sonuçlar Açısından Bir Değerlendirme Türkiye de Hisse Senedi Gelirlerinde Vergi İstisna Uygulaması: Amaç ve Sonuçlar Açısından Bir Ufuk SELEN * Ercan ÖZEN ** Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye de hisse senedi gelirlerine sağlanan vergi istisnalarının

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ

GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ KAMU MALİYESİ ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ Kamu Maliyesinin Konusu: Dar anlamda kamu kelimesi, toplumu yöneten kesimi, başka bir ifadeyle devlet

Detaylı

SORU 3 Senyoraj geliri nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız. Uzun dönemde bütçe açıklarını senyoraj geliriyle finanse etmek mümkün müdür?

SORU 3 Senyoraj geliri nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız. Uzun dönemde bütçe açıklarını senyoraj geliriyle finanse etmek mümkün müdür? İKTİSAT-MALİYE SORU 1 Tam rekabetçi bir firma monopolcu bir firma olursa fiyat, üretim miktarı, tüketici ve üretici fazlasındaki değişmeleri şekil yardımıyla gösteriniz. SORU 2 Ricardocu denklik nedir?

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEB 8 TEMMUZ 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten HUKUK 1. 1982 nayasası ndaki başlangıç kısmıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) lk kez 1982 anayasasında başlangıç kısmı düzenlenmiştir. B) Başlangıç kısmı değiştirilemez. C) Başlangıç

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI...

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI... I-GIRIŞ...1 II- VERGI İNCELEMESI, BILANÇO VE GELIR TABLOSU...2 A- Vergi İncelemesi...2 1- Vergi İncelemesinin Amacı...2 2- Vergi İncelemelerinin Kapsamı...4 B)FİNANSAL TABLOLAR...4 1) BİLANÇO... 6 2) GELİR

Detaylı

DEVLET BORÇLANMASININ SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ

DEVLET BORÇLANMASININ SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ DEVLET BORÇLANMASININ SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ Duran BÜLBÜL* SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTS OF PUBLIC BORROWING Recently, the budget deficit of public s ector is comm01ı is su e for all countries. Budget

Detaylı