YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ"

Transkript

1 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ KAMU MALİYESİ (Ders Notları - Genişletilmiş Özet) Doç.Dr.Engin ÖNER VAN 2014

2 GİRİŞ KAMU MALİYESİ 1) Kamu Maliyesi 1 A) Özel Ekonomi 1 B) Kamu Ekonomisi 1 C) Özel ve Kamu Ekonomisinin mukayeseli özellikleri 1 2) İstikrarsızlık Halleri 2 A) Enflasyon 2 B) Deflasyon 2 C) Stagflasyon 2 D) Slamflasyon 2 BİRİNCİ BÖLÜM MALİ OLAYLARIN ÇEŞİTLİ YÖNLERİ 3) Mali Olayların İktisadi Yönü (Mali İktisat) 3 A) Mali Olayların Makro İktisadi Etkileri 3 B) Mali Olayların Mikro İktisadi Etkileri 3 (1) Vergi Kaçakçılığı 4 (2) Vergiden Kaçınma 4 (3) Vergi Yansıması 4 (4) Verginin Gelir Etkisi 4 (5) Verginin İkame Etkisi 4 (6) Borcun Gelir Etkisi 4 (7) Borcun Servet Etkisi 4 1. Borç Kriterleri 4 (i) Borcun Kaynağı 5 (ii) Borcun Vadesi 5 (iii) Borcun Kullanım Şekli 5 (iv) Ekonominin İçinde Bulunduğu Konjonktürel Durum 5 4) Mali Olayların Politik ve İktisadi Kalkınma Yönü (Maliye Politikası) 6 5) Mali Olayların Hukuki Yönü (Mali Hukuk) 6 A) Verginin Şartları 6 (1) Asli Şartlar 6 1. Vergi kanunu 7 2. Bütçe ile ön izin ilkesi 7 3. Vergiyi doğuran olay 7 (2) Şekli Şartlar 7 1. Verginin Tarhı 7 2. Verginin Tebliği 7 3. Verginin Tahakkuku 7 4. Verginin Tahsili 8 6) Mali Olayların Sosyo-Psikolojik Yönü (Maliye Sosyolojisi) 8 ii

3 İKİNCİ BÖLÜM KAMU HARCAMALARININ FİNANSMANI (KAMU GELİRLERİ) 7) Kamu Gelirleri 9 A) Vergi 9 B) Harç 9 C) Resim 9 D) Şerefiye 9 E) Para ve Vergi Cezaları 10 F) Mülk Ve Teşebbüs Gelirleri 10 G) Kamu Borçlanması 10 H) Devaülasyon 10 İ) Emisyon 10 J) Parafiskal Gelirleri (Vergi Benzeri Gelirler) 10 8) Kamu gelirlerinin tasnifi 10 A) İdari Tasnif 10 B) Bilimsel Tasnif 10 i) Özel İktisat-Kamu İktisadi Gelirleri 10 ii) Olağan-Olağanüstü Gelirler 10 iii) Cebre Dayanan Gelirler-Cebir Dışı Gelirler 11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KLASİK VE KEYNESYEN DÜŞÜNCE SİSTEMLERİ 9) Klasik Düşünce Sisteminin Temel Varsayımları 13 A) Tüketici Devlet Varsayımı 13 B) Kamu Harcamalarının Her Zaman Verimsiz Olduğu Varsayımı 13 C) Devletin Uyguladığı Vergi Ve Harcama Politikalarının Tarafsız Olması Varsayımı 13 10) Klasik Düşünce Sisteminin Temel İlkeleri 13 A) Devlet Bütçesi Denk Olmalıdır (Mali Denge) 13 B) Devlet Bütçesi Küçük Olmalıdır 14 C) Kamu Harcamaları Dolaylı Vergilerle Finanse Edilmelidir 14 D) Normal Piyasa Açıkları Para Piyasasından Yani Kısa Vadeli Borçlarla Karşılanmalıdır 14 E) Olağanüstü Bütçe Açıkları Sermaye Piyasasından, Yani Uzun Vadeli Borçlarla Karşılanmalıdır 14 11) Keynezyen Teorinin Varsayımları 15 A) Süzgeç Devlet Varsayımı 15 B) Kamu Harcamaları Ve Hizmetlerinin Bazen Verimli, Bazen Verimsiz Veya Etkisiz Yani Nötr Olması Varsayımı 15 C) Devletin Vergi, Borç Ve Harcama Politikalarının Kesinlikle Tarafsız Olamayacağı Varsayımı 15 iii

4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM VERGİ TEORİSİ 12) Geçmişten Günümüze Vergiye Bakış Açıları 16 A) Faydalanma Teorisi 16 (1) Değişim Kuramı 16 (2) Verginin Sigorta Primi Olduğunu Savunan Teori 16 (3) Verginin Sosyal Üretim Giderlerine Katılma Payı Olduğunu Savunan Teori 16 B) Verginin Karşılıksız Olduğu Görüşü 17 13) Verginin Unsurları 17 A) Verginin Konusu 17 B) Verginin Matrahı 18 (1) Kemmi Matrah 18 (2) İktisadi Matrah 18 C) Vergi Oranı Tek (Sabit) Oranlılık Artan (Değişir) Oranlılık Tek (Sabit) Oranlılığın Uygulamada ortaya çıkan Çeşitleri 19 (a) Azalan Oranlılık 19 (b) Tersine Artan Oranlılık 19 (c) Artan oranlar usulünün (vergi tarifesinin) özellikleri) Yükseklik Farkı Uzunluk Farkı Tarife Basamağı Artma Oranı Ortalama Oranı Marjinal Oran 20 D) Vergiyi Doğuran Olay 20 E) Vergi Mükellefi 20 14) Verginin Temelleri 21 A) Mülkilik (Kaynak İlkesi) 21 B) Şahsilik (Vatandaşlık Kriteri) 21 i) çifte vergilendirme 22 (a) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Yöntemleri Uluslararası Andlaşmalar Tek Taraflı Milli Kanunlarla Bir Ülkenin Kendi Vergilendirme Yetkisini Kısması 22 i. İndirim Usulü 22 ii. Mahsup Usulü 22 iii. İstisna Usulü 22 15) Vergilerin Tasnifi 23 A) Niteliklerine Göre Tasnif 24 i) Dolaylı (Vasıtalı) Dolaysız (Vasıtasız) Vergi Ayrımı 24 ii) Şahsi (Subjektif) Gayri Şahsi (Objektif) Vergi Ayrımı 24 iii) Özel Genel Vergi Ayrımı 24 B) Konularına Göre Tasnif 25 i) Gelir Vergileri 25 (1) Kaynak Teorisi 25 (2) Safi Artış (Net) Teorisi 25 iv

5 (3) Gelir Vergisinin Çeşitleri 26 (i) Sedüler Gelir Vergileri 26 (ii) Üniter (Toplam-Global) Gelir Vergileri 26 (iii) Birleşik Gelir Vergileri 26 (4) Gelir Vergisinin Özellikleri 26 (5) Kurumlar Vergisinin Alınma Gerekçeleri 27 ii) Gider Vergileri 27 (1) Vergi Piramitleşmesi 28 (i) vergiden vergi alınması 28 (ii) müteşebbisin vergiden kar sağlaması 28 (2) Gider Vergilerinin Çeşitleri 29 (i) Vergiyi Doğuran Olaya Göre İktisadi Muamele Vergisi Hukuki Muamele Vergisi 29 (ii) Dış Ticarete Göre İhracatta Alınan Gümrük Vergisi İthalatta Alınan Gümrük Vergisi 29 (iii) Kapsamlarına Göre Gider Vergileri Özel Gider Vergileri Genel Gider Vergileri 29 a. Yayılı Gider Vergileri 29 i.şelale Tipi Vergiler 29 ii.katma Değer Vergisi 29 b. Toplu Gider Vergileri 29 i.istihsal (imalatçı) Satış Vergisi 29 ii.toptan Satış Vergisi 29 iii.perakende Satış Vergisi Katma Değer Vergisi 30 a. Gayri Safi Hasıla Tipi KDV 30 b. Gelir Tipi KDV 30 c. Tüketim Tipi KDV 30 iii) Servet Vergileri 32 (1) Zaman Bakımından Devamlı Servet Vergileri Geçici Servet Vergileri 32 (2) Amaç Bakımından Şekli Servet Vergileri Gerçek Servet Vergileri 32 (3) Matrah Bakımından Genel Servet Vergileri Özel Servet Vergileri 32 (4) Transfer Bakımından Servetten Alınan Vergiler Servet Transferinden Alınan Vergiler 32 v

6 16) Vergi ile İlgili Diğer Hususlar 33 A) Vergide Adalet Prensibi Vergide Genellik İlkesi Vergi Muaflığı Vergi İstisnası Vergi Kanunlarında Yer Alan Muaflık ve İstisnaların Genel Sebepleri Vergide Eşitlik İlkesi 34 (a) Kanunlar Önünde Eşitlik Yatay Eşitlik Dikey Eşitlik 34 (b) Fedakarlıkta Eşitlik Prensibi Eşit Fedakarlık Eşit Oranlı Fedakarlık En Az Toplam Fedakarlık 34 B) Vergi Kaçakçılığı 34 C) Vergiden Kaçınma 35 D) Vergi Ödeme Gücü 36 i) Vergi ödeme gücünde adaletin ölçütleri 36 (a) Geçim İndirimi 36 (i) Geçim indirimini savunanların düşünceleri Ödeme Gücü olmaması Dolaylı Vergileri Düşük Gelirliler Daha Çok Ödemektedir Tahsilat Masrafları Artar 37 (ii) Geçim indiriminin aleyhinde olanların görüşleri Verginin Verimi Azalır Geçim indirimi rakamları keyfidir Oy hakkı olmaması 37 (b) Ayırma Kuramı (Emek nazariyesi) 38 (i) Ayırma kuramını savunanların düşünceleri Kazanma (elde etme) Şartları Kaçakçılık Para, Parayı Çeker yaklaşımı Marjinal Fayda 38 (ii) Ayırma kuramını yerenlerin düşünceleri İşçi sigortaları ve Sendikalar Söz Konusudur Kamulaştırma - Devletleştirme Politikası Artan Oranlar Usulü Marjinal Fayda Zenginler İçin de Geçerlidir 39 (c) Artan Oranlar Usulü 40 (i) Artan oranlar usulünü savunanların düşünceleri Marjinal Fayda Para, Parayı Çeker Yaklaşımı Devletin Sağlam Finansman Kaynak İhtiyacı Dolaylı Vergilerin Daha Çok Ödenmesi 41 (ii) Artan oranlar usulünü yerenlerin düşünceleri Yatırım ve Tasarruflar Olumsuz Etkilenir Vergi Kaçakçılığı K amulaştırma Devletleştirme Politikası 41 vi

7 E) Vergi Yansıması 42 (1) Yansımanın Aşamaları Ödeme vurgu - psikolojik baskı aktarma yerleşme 42 (2) Yansımanın Çeşitleri ileriye doğru yansıma geriye doğru yansıma tek dereceli yansıma çok dereceli yansıma verginin amortismanı verginin sermayeleştirilmesi (kapitalizasyonu) 42 (3) Yansımanın Şartları Vergi yansıması talep esnekliğiyle ters orantılıdır Vergi yansıması arz esnekliğiyle doğru orantılıdır Piyasa türlerine göre farklı yansımalar ortaya çıkar Konjonktürel dönemlerde farklı yansımalar söz konusudur 43 BEŞİNCİ BÖLÜM KAMU HARCAMALARI 17) Kamu harcaması 44 a. Dar anlamda kamu harcamaları 44 b. Geniş anlamda kamu harcamaları 44 18) Kamu harcamalarının İktisadi Boyutu ve Tercih Sorunu 44 A) Amaç 44 B) Öncelik 44 C) Genişlik 44 D) Finansman 44 E) Seçmen memnuniyeti 44 F) Marjinal fayda 44 G) Verimlilik tercihi 44 H) Mukayeseli sosyal fayda 45 19) Kamu Harcamalarının Artışı 45 A) Kamu harcamalarında artış nedenleri Kamu harcamalarının görünüşte artış nedenleri 46 (1) Para değerinin düşmesi 46 (2) Bütçelerde yazılış tekniğinin değişmesi 46 (3) Kamu hizmetlerinin parasallaştırılması 46 (4) Savaşların yüzölçümü ve nüfus üzerindeki etkileri Kamu harcamalarının gerçek artış nedenleri 46 (1) Teknolojik gelişmeler 46 (2) Devletin iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda giderek artan bir önemde aktifleşmesi 47 (3) Savunma harcamaları 47 (4) Nüfus artışı 47 vii

8 20) Kamu harcamalarının tasnifi 47 A) İdari tasnif 47 B) İlmi tasnif 47 (1) Reel harcama transfer harcaması ayrımı 48 (2) Cari harcama yatırım harcaması ayrımı 48 (3) Verimli harcama- verimsiz harcama ayrımı 48 C) Fonksiyonel tasnif 48 YEDİNCİ BÖLÜM KAMU BORÇLARI 21) Kamu Borçları 49 22) Kamu borçlarının tasnifi 49 A) Vadelerine göre tasnif Kısa vadeli borçlar Orta vadeli borçlar Uzun vadeli borçlar 49 B) Kaynaklarına göre tasnif İç borçlar Dış borçlar 50 C) Vasıflarına göre tasnif Cebri borçlar Gönüllü borçlar (ihtiyari - isteğe bağlı borçlar) 50 D) Kamu borcunun kısa tarihi 50 E) Kamu borçlarının sakıncaları Kamu borçları siyasi iktidarların iktisadi ve mali yetkilerini sınırlandırır Kamu borçları ülkenin üretim kapasitesini düşürebilir Kamu borçları enflasyonisttir Kamu borçları milli gelir dağılımını daha da bozabilir 51 YEDİNCİ BÖLÜM KAMU BÜTÇESİ 23) Bütçe 52 A) Bütçe Hakkı 52 24) Bütçenin fonksiyonları 52 A) Hukuki fonksiyonu 52 B) Siyasi fonksiyonu 52 C) Mali fonksiyonu 52 D) İktisadi fonksiyonu 52 viii

9 25) Bütçenin Prensipleri (ilkeleri) 53 A) Genellik ilkesi 53 B) Birlik ilkesi 53 C) Anlaşılır olma ilkesi 53 D) Doğruluk ilkesi 53 E) Samimiyet ilkesi 53 F) Giderlerin önceliği ilkesi 53 G) Önceden izin ilkesi 53 H) Yıllık olma ilkesi 53 İ) Alenilik ilkesi 54 J) Ödenek tahsisi ilkesi 54 K) Denklik ilkesi 54 26) Türkiye Bütçe Sistemi 54 A) Tanımlar Kamu kaynakları Kamu gideri Kamu geliri Özel gelir Harcama birimi Kamu malî yönetimi Malî kontrol Stratejik plan Malî yıl 55 B) Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları 55 (1) Malî saydamlık 55 (2) Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme 55 (3) Kamu idareleri 56 (4) Hesap verme sorumluluğu 56 (a) Bakanlar 56 (b) Üst yöneticiler 57 27) Bütçe türleri ve kapsamı 57 A) Merkezî yönetim bütçesi 57 (a) Genel bütçe 57 (b) Özel bütçe 57 (c) Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi 57 B) Sosyal güvenlik kurumu bütçesi 58 C) Mahallî idare bütçesi 58 28) Bütçe Süreci 58 A) Bütçenin Hazırlanması Gelir tahmin yöntemleri 59 (1) Otomatik usul 59 (2) Doğrudan doğruya takdir usulü 59 B) Bütçenin Onaylanması 61 (1) Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının Sunulması 61 (2) Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının görüşülmesi 61 C) Bütçenin Uygulanması 63 (1) Harcama Yapılması Aşamaları 65 a) Ödeneklerin serbest bırakılması 65 b) Giderlerin aşamaları ve yetkililer 65 ix

10 (i) Harcama talimatının verilmesi, giderlerin üstlenilmesi (giderlerin taahhüdü-harcama yetkilisi) 65 (ii) Gerçekleşme belgelerinin düzenlenmesi, giderin gerçekleşmesi (giderlerin tahakkuku-gerçekleştirme görevlisi) 65 (iii) Ödeme emri belgesinin düzenlenmesi (ita emri- gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi) 65 (iv) Giderin gerçekleştirilmesi (muhasebe yetkilisi) 65 (2) Gelirlerin toplanması 67 (3) Faaliyet raporları 67 (4) Bütçenin Kapatılması Usulleri 68 (i) Egzersiz (hesap dönemi) usulü 68 (ii) Jestiyon (yönetim dönemi) usulü 68 D) Bütçenin Denetlenmesi 69 (1) İdari Denetim: İç Kontrol Sistemi 69 a) İç kontrol 69 b) İç denetim 70 (i) İç denetçinin görevleri 71 (ii) İç Denetim Koordinasyon Kurulu 71 (iii) İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri 72 (2) Yargı Denetimi : Dış denetim (Sayıştay) 72 a) Sayıştay denetimi 73 (i) Düzenlilik denetimi 73 1.Mali denetim 73 2.Uygunluk denetimi 73 (ii) Performans denetimi 73 b) Hesap Yargılaması Süreci 74 (i) Ödenek üstü harcama 75 (ii) Kamu zararı 75 (iii) Yetkisiz tahsil ve ödeme 76 (iv) Zamanaşımı 76 (3) Yasama Denetimi: (TBMM-Siyasal denetim) 77 a) Onay ve uygulama sırasında denetim 77 b) Uygulama sonrası denetim 77 Kaynaklar 79 x

11 KISALTMALAR DİZİNİ BDDK IMF KDV KİT KMYKK ÖSYM RTÜK SK SPK SSK TBMM TL TMM TSE TVM YÖK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu : Uluslararası Para Fonu : Katma Değer Vergisi : Kamu İktisadi Teşebbüsü : Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu : Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu : Sayıştay Kanunu : Sermaye Piyasası Kurulu : Sosyal Sigortalar Kurumu : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türk Lirası : Toplam Matrah Miktarı : Türk Standartları Enstitüsü :Toplam Vergi Miktarı : Yüksek Öğretim Kurulu xi

12 GİRİŞ KAMU MALİYESİ 1) Kamu Maliyesi; Devlet ve ona bağlı kurum ve kuruluşların toplumsal ve sosyal faydaya yönelik kamu ihtiyaçlarından doğan kamu hizmetlerini sağlamak üzere gelir elde etmesi, harcamalarda bulunması, borçlanmaya gidilmesi vb mali olayları inceleyen bilim dalıdır. A) Özel Ekonomi: Ferdi arz ve talebe dayalı olan ihtiyaçları yani özel faydaya yönelik hizmetleri sunan ekonomidir B) Kamu Ekonomisi: Toplumsal ve sosyal fayda sunan kamu hizmetlerini konu edinen bir alt bilim dalıdır C) Özel ve Kamu Ekonomisinin mukayeseli özellikleri; Özel ekonomide bütün faaliyetler serbest piyasada yapılır Kamu ekonomisinde piyasanın karşılığı devlet (kamu) bütçesidir Bütçe: Yasama organının yürütme organına önümüzdeki bir yıl için harcamaların yapılması, gelirlerin toplanması ve kamu hizmetlerinin sağlanması hususunda yetki ve izin verdiği sonra da denetlediği hukuki bir tasarruf yani kanundur Serbest piyasadaki bütün işlemler fiyat mekanizması (fiyatlandırma süreci) aracılıyla yapılmaktadır Fiyat mekanizmasının kamu ekonomisindeki karşılığı yasama organıdır (politik süreç) Özel ekonomide fiyatlandırılabilen, pazarlanabilen özel fayda ve firmalar için kar maksimizasyonu ile tüketici için faydayı maksimizasyonu söz konusudur Kamu ekonomisinde bölünemeyen, pazarlanamayan, fiyatı belli olmayan, fiyat biçilemeyen sosyal ve toplumsal fayda söz konusudur Devlet iktisadi anlamda sosyal ve toplumsal faydayı içeren, ihtiva eden kamu hizmetlerini sağlamak için vardır Devletin kamu hizmetlerini gerçekleştirmek için vergi, borç, harcama vb. araçlara ihtiyacı vardır. Bunlara mali olay denir. İktisatta ise iktisadi olay denilmektedir. Bu araçlar ile devlet çeşitli iktisadi sorunların çözümünü veya birtakım hedeflere ulaşmayı sağlamaya çalışmaktadır.

13 İktisadi sorunlardan kasıt özellikle enflasyon, deflasyon, stagflasyon ve slamflasyon denilen istikrarsızlık halleri olmaktadır. Vergi, borç, harcama politikaları kısaca maliye politikaları ve bütçe politikaları ile iktisadi istikrarı sağlama, iktisadi kalkınmayı gerçekleştirme ve adil gelir dağılımını sağlama amaçları hedeflenmektedir. Söz konusu istikrarsızlık hallerini kısaca tanımlayalım; 2) İstikrarsızlık Halleri A) Enflasyon; toplam arz ile toplam talep arasında talep lehine dengesizliklerden dolayı fiyatlarda ya da fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan sürekli artışlardır. Enflasyonu besleyen faktörler çok sayıda olup, bunların öne çıkanları aşağıdaki şekilde tasnif edilebilir (Özer,İ. 1985: 5); - talepdeki fazlalıklar (harcama artışları), - Arzdaki (üretimdeki) yetersizlikler, - Para, faiz ve kredi politikası uygulamaları, - Dıştan gelen faktörler (ithal enflasyon, doğal gaz, akaryakıt bağımlılığı vs.), - Bütçe açıkları, - Toplumun enflasyonist beklentisi. B) Deflasyon; toplam arz ile toplam talep arasında talep aleyhine yetersizliklerden dolayı fiyatlarda ya da fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan sürekli düşmelerdir. C) Stagflasyon; bir ekonomide yüksek oranlı enflasyon, yüksek oranlı işsizlik ve kısmı durgunluğun bir arada yaşandığı durumdur. D) Slamflasyon; bir ekonomide yüksek oranlı enflasyon ile yüksek oranlı işsizliğin bir arada yaşandığı durumdur (Öztürk, N. 2012:87). Her zaman enflasyonist ortam (özellikle de ılımlı enflasyon), deflasyonist ortama tercih edilir. 2

14 BİRİNCİ BÖLÜM MALİ OLAYLARIN ÇEŞİTLİ YÖNLERİ Dört ana grupta incelenir; Mali olayların iktisadi yönü Mali olayların politik ve iktisadi kalkınma yönü Mali olayların hukuki yönü Mali olayların sosyo-psikolojik yönü 3) Mali Olayların İktisadi Yönü (Mali İktisat): Mali olayların iktisadi yön ve sonuçlarını inceleyen alt bilim dalına mali iktisat denir (Erginay, A. 1990: 12). Mali olayların iktisadi etkileri iki alt ana başlıkta incelenecektir; A) Mali Olayların Makro İktisadi Etkileri: - Vergiler makro anlamda ekonomiden çekilen değerlerdir (Erginay, A. 1990: 12). Dolayısıyla daraltıcı rol oynarlar. İşareti negatiftir. - Kamu harcamaları milli ekonomiye katılan değerlerdir (Erginay, A. 1990: 12). Ekonomi üzerinde genişletici bir etkiye sahiptir. İşareti pozitiftir. - Borçlanmaların ekonomi üzerinde çift yönlü etkisi söz konusudur. Borç alındığı zaman ekonomi üzerinde genişletici etki, geri ödendiğinde faiz yüküyle birlikte daraltıcı etki yapmaktadır. B) Mali Olayların Mikro İktisadi Etkileri: Yedi alt başlıkta incelenecektir; (1) Vergi Kaçakçılığı: Kanunlara göre vergi ödemekle yükümlü gerçek ve tüzel kişilerin yani kanuni mükelleflerin kanunlara karşı kasti gelerek devleti vergi kaybına uğratmalarına denir. Suçtur ve hukuki değildir. Vergi kaçakçılığının bir sebep bir de sonuç unsuru vardır. Sebep unsuru kanunlara karşı bilinçli hareket etmektir. Sonuç unsuru ise devletin vergi kaybına uğramasıdır. 3

15 Vergi kaçakçılığının mali, iktisadi ve sosyo- psikolojik olumsuz etkileri vardır. Mali açıdan devlet vergi kaybına uğrar. İktisadi açıdan haksız rekabete yol açar (2) Vergiden Kaçınma: Üzerine vergi konulmuş malın vergisini ödememek niyetiyle satın almaktan vazgeçilmesine denir. Suç değildir. (3) Vergi Yansıması: Kişinin ödediği vergiden rahatsızlık duyarak, çeşitli yollardan özellikle fiyat mekanizmasından faydalanmak suretiyle vergi yükünü üçüncü kişilere aktarması olayına denir. Suçtur. Vergi yansımasının dört aşaması söz konusudur; a) Ödeme b) Vurgu (psikolojik baskı) c) Aktarma Aşaması d) Yerleşme Aşaması (4) Verginin Gelir Etkisi: Kişinin ödediği vergi onu daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye sevk ediyorsa buna verginin gelir etkisi denir. Verginin gelir etkisi düşük gelirlilerde görülür. (5) Verginin İkame Etkisi: Alınan vergi kişiyi daha az çalışmaya, kendisine daha fazla boş zaman ayırmaya sevk ediyorsa buna verginin ikame etkisi denir. İkame etkisi yüksek gelirlilerde görülür. Enflasyonla mücadelede gelir etkisi olumlu, ikame etkisi ise olumsuz etki yapar (6) Borcun Gelir Etkisi: Devlete borç veren kişilerin aldıkları faiz nedeniyle kendilerini zenginleşmiş sayarak harcamalarını arttırmaları durumudur (Kamalak, M. 1985: 87). (7) Borcun Servet Etkisi: Devlete borç veren kişilerin borç karşılığında aldıkları hazine bonosu, tahvil vb kıymetli evraklar dolayısıyla harcamalarını arttırmaları durumuna denir (Kamalak, M. 1985: 87).. (a) Borç Kriterleri :Bir borcun ülke ekonomisi için faydalı olup olmadığı dört kriter borcun kaynağı, vadesi, kullanım şekli ve ekonominin içinde bulunduğu durum (Kamalak, M. 1985: 88 ile belirlenmektedir. Bunlar; 4

16 (i) Borcun Kaynağı: İç borç ve dış borç kaynaklarının enflasyonist olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Merkez Bankası kaynakları (emisyon) enflasyonisttir. Ticari bankaların iki yönü vardır (Kamalak, M. 1985: 91); Kaydi para mekanizması (banka parası) yönüyle enflasyonisttir, Crowding out (dışlama etkisi) yönüyle nötr ya da anti enflasyonist özellik gösterir. Parafiskal gelir elde eden kurumlar olumlu iken, özel sektörde genellikle borcun gelir ve servet etkileri ağırlıklı olduğu için enflasyonist eğilim taşır. Borçlar özellikle (dış borçlar) üç sebeple alınır. Bunlar (Kamalak, M. 1985: 24).; - Tasarruf açığını kapatmak - Dış ticaret açığını kapatmak - Eski borç ve faizleri ödemek (ii) Borcun Vadesi: (kısa vade-uzun vade). Verimli alanlarda, yatırımlarda kullanabilmek için borcun uzun vadeli ve düşük faizli olması gerekir. (iii) Borcun Kullanım Şekli: Eğer ki alınan borçlar eski borçları ve faizini ödemek için kullanılıyorsa olumsuzdur. Tasarruf açığını kapatmak için yani yatırımlarda bulunmak için, yatırımları desteklemek için kullanılırsa bu ekonomi için olumludur. Borçlanma dış ticaretle ilgili kullanılırsa ithalat ve ihracat arasında dengeyi ihracat açısından kullanırsa yine olumludur. (iv) Ekonominin İçinde Bulunduğu Konjonktürel Durum: İki ana iki ara dönemden bahsedilir. Enflasyon ve talebin canlı olduğu dönem birinci ana dönemdir. Deflasyonist ortam ikinci ana dönemdir (ekonomide durgunluk, talebin yetersiz olduğu dönem). Ara dönemler ise durgun dönemden canlı döneme, canlı dönemden de durgun döneme geçişlerdir. İktisadi hayatın yanlış teşhis edilmesi uygulanacak politikaları da başarısız kılacak, özellikle ağır maliye politikası araçlarının hatalı kullanımı geri dönülmesi zor sonuçlara sebep olacaktır. Borcun gelir ve servet etkileri enflasyonist özellik taşıdıkları için enflasyonla mücadelede kullanılamazlar. 5

17 4) Mali Olayların Politik ve İktisadi Kalkınma Yönü (Maliye Politikası): Yasama organının kamu ihtiyaçlarından doğan kamu hizmetlerinin bütçede öncelik sırasına göre dizilmesini onaylaması yürütme organına bu konuda yetki ve izin vermesi mali olayların politik yönünü gösterir. Bütün mali olaylar çeşitli makro hedeflere ulaşmada birer araç olarak kullanılmaktadır. İktisadi istikrarı sağlamak, iktisadi kalkınmayı gerçekleştirmek,işsizliği önlemek, istihdamı arttırmak, gelir dağılımını düzenlemek ve hedefler vergi, borç, harcama şeklindeki araçlarla yerine getirilmektedir. İşte mali olayların politik ve iktisadi kalkınma yönlerini inceleyen alt bilim dalına mali siyaset ya da maliye politikası denir (Erginay, A. 1990: 12). 5) Mali Olayların Hukuki Yönü (Mali Hukuk): Bütün mali olaylar hukuki düzenlemeler ile yapılmaktadır. Örneğin bütçe bir kanundur. Vergi alınması anayasa ve kanunlar çerçevesinde olmaktadır. Kanunsuz vergi olmaz ilkesi olayın hukuki boyutunu açıkça ifade etmektedir. Borçlanmaların, harcamaların tümü yasal çerçevede yapılmaktadır. Dolayısıyla mali olayların hukuki yönünü inceleyen kısmına Maliye (Mali) Hukuk, vergilerin hukuki esaslarını araştıran kısmına da Vergi Hukuku denir (Erginay, A. 1990: 13). En sağlam finansman kaynağı olan vergiyi biraz detaylı görmek gerekir; A) Verginin Şartları Devletin ve onun yetkili kıldığı kurum ve kuruluşların gerçek ve tüzel kişilerden hukuki cebirle kesin ve karşılıksız aldığı paralara vergi denir. Vergi alınabilmesi için birtakım şartlara ihtiyaç vardır. Bunlar; - Asli Şartlar, - Şekli Şartlar. (1) Asli Şartlar: üç tane vergi kanunu, bütçe ile ön izin ve vergiyi doğuran olay (Kamalak, A. 1992: 42).olup, bir arada olması gereken şartlardır; 6

18 (a) Vergi kanunu, kanunsuz vergi olmaz ilkesi evrensel bir ilkedir. (b) Bütçe ile ön izin ilkesi: Bütçenin c cetvelinde verginin tüm kanunları hem ismen hem de içerik olarak yer almalıdır. (c) Vergiyi doğuran olay: Verginin konusu ile verginin mükellefi arasındaki sebep-sonuç ilişkisidir. Örneğin gelir vergisi mükellefinin maaşı elde etmesi durumu. (2) Şekli Şartlar: dört tane olup tarh, tebliğ, tahakkuk (Kamalak, A. 1992: 46) ve tahsil dir; (a) Verginin Tarhı: Vergi borcunun idare tarafından tespit edilmesidir (idari işlemdir) (b) Verginin Tebliği: Tespit edilen vergi borcunun mükellefle idare tarafından bildirilmesidir (idari işlemdir) (c) Verginin Tahakkuku: Vergi borcunun kesinleşmesi ya da kesinleşmemesinin ortaya çıktığı aşamadır. Vergi borcunun kesinleşip kesinleşmemesi iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır (Kamalak, A. 1992: 57); -Mükellef tebliğ edilen vergi borcuna herhangi bir itirazda bulunmazsa otuz günlük dava açma süresinin bitiminde vergi borcu eş zamanlı olarak hem tahakkuk etmiş hem de kesinleşmiş olur. - Mükellef vergi borcuna itiraz ederse idari ve/veya yargısal çözüme gitmekte serbesttir. Mükellef ilk derece mahkemesi olarak vergi mahkemesine otuz günlük süre içinde başvurur. Vergi mahkemesi mükellefin lehine karar verirse vergi borcu düşer (kural olarak vergi daireleri vergi mahkemesi kararlarına karşı üst kanun yollarını kullanmaz. Ancak idare %100 kendisini haklı gördüğünde ve Maliye Bakanlığının onayını almak şartıyla bu yolu kullanabilir) - Vergi mahkemesi mükellefin aleyhine karar verirse bu noktada mükellef üst kanun yollarını kullanmak istemezse vergi borcu gecikmeli eş zamanlı hem tahakkuk etmiş hem de kesinleşmiş olur. 7

19 Mükellef vergi mahkemesinin olumsuz kararına karşı üst kanun yollarını kullanmak ister (Vergi mahkemesinin tek hakimli olumsuz kararına karşı otuz gün içerisinde bölge idare mahkemesine itiraz yoluna gidilir. Vergi mahkemesinin kurul halinde verdiği aleyhte karara karşı otuz gün içerisinde danıştaya temyiz yoluna gidilir.) ve başvurursa bu durumda vergi borcu sadece tahakkuk eder ama kesinleşmez. Kesinleşmesi için üst derece mahkemelerinden hangisine gidildiyse o mahkemenin olumsuz karar vermesi durumunda vergi borcu kesinleşmiş olur. İşte vergi borcunun tahakkuk ve kesinleşmesinin farklı dönemlerde olduğu tek durum budur. Bir mükellef her iki yolu, (itiraz ve temyiz yollarını) aynı anda kullanamaz (d) Verginin Tahsili : Kesinleşmiş vergi borcunun idare tarafından mükelleften alınmasına denir. 6) Mali Olayların Sosyo-Psikolojik Yönü (Maliye Sosyolojisi): Mali olaylar devleti, toplumu, fertleri, şirketleri olumlu yada olumsuz mutlaka etkilemektedir. Mali olayların çeşitli amaçlar için kullanımı toplumun çeşitli kesimi üzerinde sosyo-psikolojik etkilere yol açmaktadır. Örneğin vergi kaçakçılığı devleti kayba uğrattığı için kamu hizmetlerinin aksamasına, şirketler arasında haksız rekabete yol açmakta, dürüst mükellefler üzerinde olumsuz baskı yaparak onları da suça teşvik etmektedir. Enflasyonla mücadelede istikrarı sağlamak adına yapılan düzenlemeler gelir dağılımı üzerinde yıkıcı etkiler gösterebilmektedir. Dolayısıyla örneklerde verdiğimiz mali olaylar yanı sıra tüm mali olaylar devlet, toplum, fert vb. birimler üzerinde etkili olmaktadır. Mali olayların sosyopsikolojik yönünü inceleyen alt bilim dalına maliye veya vergi sosyolojisi denilmektedir (Erginay, A. 1990: 13). 8

20 7) kamu Gelirleri İKİNCİ BÖLÜM KAMU HARCAMALARININ FİNANSMANI (KAMU GELİRLERİ) Kamusal mal ve hizmetlerin faydaları bölünemez, pazarlanamaz ve ölçülemez olduğundan dolayı gönüllü ödeme yoluyla bunların maliyetlerinin karşılanması mümkün değildir. Bu nedenle devlet tarafından zorunlu finansman yöntemine başvurulmaktadır. Kamu gelirleri çeşitli olup, bunların bir kısmı cebri nitelikte, diğer kısmı da özel iktisat hükümlerine göre elde edilmektedir. Başlıcalarını Vergi, Harç, Resim, Şerefiye, Para ve Vergi Cezaları, Mülk ve Teşebbüs Gelirleri, Kamu Borçlanması, Devaülasyon ve Emisyon aracılığıyla (Merkez Bankasının Para Basımı-Senyoraj Gelirleri) sağlanan gelirler, Parafiskal Gelirler (Vergi Benzeri Gelirler) gibi sıralamak mümkündür; A) Vergi: Devletin ve onun yetkili kıldığı kurum ve kuruluşların gerçek ve tüzel kişilerden hukuki cebirle kesin ve karşılıksız aldığı paralardır. Vergi Anayasa ve yasalara göre ödenir (karşılıksız maddesi). Devletin egemenlik gücüne dayanarak vergi yetkisini kullanmasına hukuki cebrilik denir. Kanuni mükellef, vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlü gerçek veya tüzel kişilerdir. B) Harç: devletin sunduğu bazı hizmetlerin kişilere özel olması dolayısıyla o hizmetten yararlananların ödediği bedele harç denir. Örnek; Tapu Harcı. Harçta karşılık ve cebri uygulama söz konusudur. C) Resim: Devletin bazı kişi veya kuruluşlara bir kısım işleri yapmak yetki ve izni karşılığı alınan bedele resim denir. Örnek; Damga resmi. Resim karşılıklı ve cebridir. Bir şeyi yapmaya izin verilmesinin bedelidir. D) Şerefiye: Mahalli idarelerin belirli yöreye götürdükleri hizmetler dolayısıyla (alt yapı, kanalizasyon hizmetleri vs.) gayrimenkul sahiplerinin iktisadi unsurlarında ortaya çıkan değer artışlarının bir kısmının devlete ödenmesidir. Yani harcamalara katılma payıdır. Şerefiye, cebri ve karşılıklıdır. 9

21 E) Para ve Vergi Cezaları: Bu tür cezalarda devletin asıl amacı gelir amacı gelir elde etmek değildir. Önemli olan caydırıcılıktır. Yani suç unsuru olacak fiillerin işlenmesinin önüne geçmektir. Para ve vergi cezaları cebridir ve karşılıksızdır. Kanunda suç görülmeyen hiçbir fiile ceza kesilemez. F) Mülk Ve Teşebbüs Gelirleri: Devletin sahip olduğu yol, köprü, baraj, tesisler, fabrikalar, işletmeler, araziler vs gibi iktisadi unsurların satılması, işletilmesi veya kiralanması karşılığında elde edilen gelirlere denir. G) Kamu Borçlanması: Borçlar, geri ödenmek üzere belirli bir faiz karşılığında alınan paralardır. Klasik düşünce sistemine göre borç olağanüstüdür (Kamalak, M. 1985: 45). Günümüzde ise olağanüstü değildir, normal bir kamu geliri şeklindedir. En çok yaygın borç şekli ihtiyari (isteğe bağlı) borç şeklidir. borç karşılıklı, gönüllü ve geçici (geri ödenir) özellikte iken; vergi karşılıksız, cebri ve kesindir (geri ödemesi yoktur). H) Devaülasyon: Ülke milli parasının yabancı ülke paralarının karşısında değer kaybetmesidir. Revalüasyon; paranın dış değerinin artmasıdır. Devaülasyon karşılığında ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetin fiyatları daha ucuzlayacağı için bu durum ihracatın artmasına, sonuçta ülkeye dövizin girişinin olmasına sebeptir. Döviz gelirlerinin artışına neden olur. Gelişmiş ülkelerde devaülasyon bilinçli politikalarla yapılması sonucunda gelir sağlayan bir araçtır. Gelişmekte olan ülkelerde devaülasyon ile gelir elde edilmesi çok zordur. Çünkü genelde tarım ürünü ihraç ederler. İhraç ürünleri tarımsal ağırlıklı olduğu için, dış ticaret hadleri gelişmiş ülkeler lehine sonuç gösterir. 10

22 İ) Emisyon: Merkez Bankasının piyasaya para sürmesine ya da para basmasına denir. J) Parafiskal Gelirleri (Vergi Benzeri Gelirler): SSK, Bağkur, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarına, borsalara, sendikalara, ticaret ve sanayi odalarına yatırılan üyelik aidatı ve primlere denir. Bu tür gelirler genel bütçede yer almazlar. Ait oldukları kurum ve kuruluşların bütçelerinde yer alırlar. Parafiskal gelirler karşılıklıdır ve cebridir. 8) Kamu gelirlerinin tasnifi A) İdari Tasnif: Kamu bütçesinde yer alan genel tasniftir. İdari tasnif üç genel gruba, daha sonra da alt gruplara ayrılmaktadır; i) Vergi Gelirleri, ii) Vergi Dışı Normal Gelirler, iii) Özel Gelir Ve Fonlar, B) Bilimsel Tasnif: Bilimsel tasnif üçe ayrılır; i) Özel İktisat-Kamu İktisadi Gelirleri: Devlet serbest piyasada faaliyet göstererek ve özel hukuk hükümlerine göre gelir sağlıyorsa buna özel iktisat geliri denirken; devletin vergilendirme yetkisini kullanarak, egemenlik gücüne dayanarak anayasal ve yasalar çerçevesinde elde ettiği gelirlere de kamu iktisadi gelirleri denir (Erginay, A. 1990: 26). Mülk ve teşebbüs gelirleri özel iktisat gelirlerine örnek iken; vergi, harç, resim vb gelirler kamu iktisadi gelirlerine örnektir. ii) Olağan-Olağanüstü Gelirler: Devlet belirli kaynaklardan sürekli olarak gelir elde ediyorsa olağan gelir; büyük krizlerde, savaşlarda istisnai olarak belirli kaynaklardan arada sırada gelir elde ediyorsa olağanüstü gelirdir. Bu ayrım sübjektiftir. Dolayısıyla değişkenlik gösterir. Önceden olağanüstü gelir olan bir kaynak olağan bir hale dönüşebilir ya da tersi gerçekleşebilir. Örneğin; borçlanma klasiklere göre olağanüstü bir gelirken (Kamalak, M. 1985: 45), günümüzde olağan bir gelir türüdür. 11

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ Dr. Tamer BUDAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 Optimal vergileme denildiğinde en iyi ve en uygun vergileme sistemi anlaşılmaktadır. Tarih boyunca böyle bir sistem aranmış ancak halen böyle bir

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler Kamu Kesimi: Yasama Merkezî Yönetim Genel Bütçeye Dahil Yürütme Yargı Kamu Kesimi Mahallî Yönetim Kamu İktisadî Teşebbüsleri Katma Bütçeli Vakıflar Gen. Müd. Karayolları Gen. Müd. DSİ Üniversiteler İKT442

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER Bu ünite tamamlandığında; o Ekonomik karar birimlerini ve faaliyetlerini ortaya koyabileceğiz o Ekonomik faaliyetlerin bileşenlerini sıralayabileceğiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

MALİ YE POLİ KASI Maliye politikası nda klasik görüş ten sapmalar özellikle 1930 yı ndan sonra önem kazanmaya baş lamı

MALİ YE POLİ KASI Maliye politikası nda klasik görüş ten sapmalar özellikle 1930 yı ndan sonra önem kazanmaya baş lamı MALİYE POLİTİKASI Maliye politikasında klasik görüşten sapmalar özellikle 1930 yılından sonra önem kazanmaya başlamıştır. Para arzı, IS-LM eğrileri analizinde LM eğrisini hareket ettiren bir değişkendir.

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye tezli yüksek lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

Devlet Bütçesi 1927 yı nda yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanı

Devlet Bütçesi 1927 yı nda yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanı Devlet Bütçesi 1927 yılında yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanımının özellikleri: Devlet müesseselerince hazırlanmasıgelir gider tahmini olmasıuygulanmasına önceden izin verilmesi

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ MALİYE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ MALİYE ALAN BİLGİSİ TESTİ MALİYE MALİYE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 121. Doğal tekel nedir? A) Doğal kaynakların devletin tekelinde olmasıdır. B) Piyasa

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER İsmail UYSAL ANKARA Aralık, 2012 GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir. Gelir

Detaylı

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 20.Para Teorisi ve Politikası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 20.1.Para Teorisi Para miktarındaki

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

İÇİNDEKİLER: I- VERGİ TEORİSİ, HUKUKU VE TEKNİĞİ*

İÇİNDEKİLER: I- VERGİ TEORİSİ, HUKUKU VE TEKNİĞİ* İÇİNDEKİLER: I- VERGİ TEORİSİ, HUKUKU VE TEKNİĞİ* 1. Vergi Teorisi.. 13 1.1. Verginin Tanımı. 14 1.2. Verginin Fonksiyonları.. 17 1.3. Dolaysız ve Dolaylı Vergiler Ayrımı ile Parafiskal Vergi Gelirleri

Detaylı

KAMU MALİ YESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardı Transfer harcamaları n unsurları : Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaş

KAMU MALİ YESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardı Transfer harcamaları n unsurları : Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaş KAMU MALİYESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardır. Transfer harcamalarının unsurları: Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaştırma, Borç ödemeleri Belediye sınırlarıdışına taşan hizmetlerin yerine getirilmesi

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur.

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 1-John Maynard Keynes in en önemli eseri ve bu eserin içeriği nedir? İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 2-Keynes in geliştirdiği görüş nedir? Toplam talebin istihdamı

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi, marjinal maliyet düzeyini etkilemeden, oluşturulan yeni fiyat düzeyi ile monopolün sosyal maliyetini gidermeye yönelik bir politikadır? A)

Detaylı

AKOFiS SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 23.05.2013. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 23.05.2013. Halkla İlişkiler Başkanlığı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 23.05.2013 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDA KREDİ AKTARIMINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ, ÖRTÜLÜ SERMAYE, KATMA DEĞER VERGİSİ VE MUHASEBE

GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDA KREDİ AKTARIMINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ, ÖRTÜLÜ SERMAYE, KATMA DEĞER VERGİSİ VE MUHASEBE GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDA KREDİ AKTARIMINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ, ÖRTÜLÜ SERMAYE, KATMA DEĞER VERGİSİ VE MUHASEBE GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDA KREDİ AKTARIMINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ, ÖRTÜLÜ SERMAYE, KATMA DEĞER VERGİSİ VE

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu bölümde faiz oranlarının belirlenmesi ile faizin denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi üzerindeki rolü incelenecektir. IS LM modeli, İngiliz iktisatçılar John

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1 1 AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

Cari açık ve finansmanı

Cari açık ve finansmanı Cari açık ve finansmanı I.GİRİŞ Cari açık ve finansmanı konusunun, 2011 yılında Türkiye Ekonomisindeki önemli gündem maddelerinden biri olacağı anlaşılıyor. 2010 yılında cari açık, 2009 a göre % 247,1

Detaylı

4) Bir mekânın alt ve üstünü oluşturan yatay taşıyıcı yapı elemanına ne ad verilir? A) Döşeme B) Kolon C) Kiriş D) İnce Yapı E) Temel

4) Bir mekânın alt ve üstünü oluşturan yatay taşıyıcı yapı elemanına ne ad verilir? A) Döşeme B) Kolon C) Kiriş D) İnce Yapı E) Temel Gayrimenkul Değerleme Esasları 19/12/2015 Sınavı 1) Katılım payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulan fon Aşağıdakilerden hangisidir? A)değişken Fon B)fon sepeti C)serbest yatırım fonu

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi

Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ Arş.Gör. Emre ATSAN Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesi Motorlu

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM Makro İktisat 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO İKTİSATTA PİYASA

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EV SAHİPLİĞİNDE «VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER Dr. Hüseyin IŞIK Ankara, 08.05.2015 Seminer OECD Modeli, BM Modeli ve Türkiye-Almanya Vergi Anlaşması

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ NE GETİRİYOR? Mahmut Esen 1 Sayamadığınız, ölçemediğiniz hesaplayamadığınız olayları tanıyamazsınız. Galileo Galilei ÖZET Merkezi Yönetim

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı 1 AMAÇLAR Yatırımların teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması Yatırım ortamının iyileştirilmesi Hizmet ihracının

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor, Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: İLETİM GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, TEİAŞ

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

4T MALİYE SORULARI KİTABI

4T MALİYE SORULARI KİTABI 4T MALİYE SORULARI KİTABI 2012 KPSS MALİYE ALANINDA 40 SORUDAN 2 SİNİ KAPAĞIYLA OLMAK ÜZERE TOPLAM 27 SORUYU DOĞRU TAHMİN ETMİŞTİR. 2012 KPSS MALİYE SORUSU: 4T MALİYE SORULARI KAPAK 27. Aşağıdakilerden

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı