3 DE derin göndermeleri olan bir isim. Kitabýn ismini nasýl belirlediniz? Tek kiþilik din bana göre çok

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 DE derin göndermeleri olan bir isim. Kitabýn ismini nasýl belirlediniz? Tek kiþilik din bana göre çok"

Transkript

1 8 Ali Ýsmail Korkmaz'ýn Beþik Otel önünde ikinci kez darp edildiði ihtimalini güçlendirecek delilleri Birgün ortaya çýkardý. Bozuk olduðu ileri sürülen Harman Fýrýn güvenlik kayýtlarýnýn Jandarma Kriminal de incelenmesiyle yapýlan kimlik tespitinin ardýndan Ali Ýsmail Korkmaz cinayeti soruþturmasý hýz kazanmýþ, 7 Aðustos ta gözaltýna alýnan 8 kiþinin 4 ü tutuklanmýþtý. Savcýlýktan yapýlan açýklamada, olayý Harman Fýrýn kayýtlarýnýn aydýnlattýðý belirtilmiþ, Beþik Otel güvenlik kayýtlarýnýn baþka bir olaya ait olduðu ileri sürülmüþtü. Ancak Harman Fýrýn kayýtlarýnýn basýnda yer almasý ardýndan yapýlan incelemeler, saatleri farklý olan iki güvenlik kaydýnýn aslýnda ayný anlara ait olduðunu gösterdi. Görüntülerde Ali Ýsmail Harman fýrýnýn önüne doðru koþarken sokaðýn baþýndan hareket eden beyaz aracýn Ali Ýsmail'in þiddet görmesinden hemen sonra fýrýnýn bulunduðu yere ulaþmasý dikkat çekiyor. Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Ankara Ýl Meclisi tarafýndan bir süre önce baþlatýlan, Rojava ile Dayanýþma Kampanyasý çerçevesinde yapýlan oturma eylemlerinin Cumartesi günü sonu gerçekleþti. 1 Eylül Dünya Barýþ Gününe kadar sürdürülmesi kararý alýnan kampanyanýn oturma eylemi, önümüzdeki Cumartesi günü gerçekleþecek olan Dünya Barýþ Günü etkinlikleri nedeniyle son kez yapýldý. 24 Aðustos Cumartesi günü saat: 17:30 da Kýzýlay/Güvenpark önünde toplanan HDK liler, DÝREN ROJAVA YANINDAYIZ pankartý açýp, yerlere de harflerle, DÝREN ROJAVA SENÝNLEYÝZ yazýsýný yazarak, DÝREN ROJAVA SENÝNLEYÝZ YAÞASIN HALKLARIN KARDEÞLÝÐÝ KAHROLSUN FAÞÝZM sloganlarýný haykýrarak eylem yaptýlar. HDK lilerin basýn açýklamasýyla baþlayan eylemleri, 30 dakika süren oturma eylemiyle son buldu. Nevþehir Üniversitesi (NEÜ) Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý tarafýndan "Hijyen Eðitimi" konulu seminer düzenlendi. NEÜ Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'nda NEÜ Gýda Mühendisi Kübra Çýnar tarafýndan verilen seminere; þube müdürleri, gýda kontrolörü, diyetisyen, aþçý baþý, mutfak ve yemekhane çalýþanlarý, garsonlar, aþçýlar ve kantin görevlileri katýldý. Kanun ve mevzuatlarda belirtilen asgari teknik ve hijyenik þartlar hakkýnda sunum yapan Çýnar, toplu tüketim yerinde çalýþan... Nevþehir Belediyesi tarafýndan Ali Dirikoç Bulvarýný Eski Niðde Yoluna baðlayacak alanda oluþturulacak köprünün altýnda 60 metre uzunluðunda menfez yapýlýyor. Cem Selcen in yeni kitabý Tek Kiþilik Din, bir yazar ve baþkomiserin sýr dolu bir cinayetin peþinden sürükleniþlerini anlatýyor. Elbette bu kadar deðil. Tek Kiþilik Din yalnýzlarýn yok olduðu bir dünyanýn ne denli tehlikeli olabileceðini, yalnýzlarýn küstürülmesi durumunda yaþamýn ne denli çekilmez bir hal alacaðýna dair tespitlerle dolu. Tek kiþilik din bana göre çok derin göndermeleri olan bir isim. Kitabýn ismini nasýl belirlediniz? 3 DE Deðerli Basýn mensuplarý, Deðerli Çiftçi arkadaþlarým, çiftçi dostlarý ve bizlere destek veren demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin deðerli temsilcileri. Hepiniz hoþ geldiniz.

2 Doðu EROÐLU-Ceren BÜYÜKTETÝK Kibar Feyzo filmini seyretmiþ olanlar cevabý bilir Malum Þahýs ý (MÞ) izlemeye devam edenler de son takýntýsýnýn diktatör nedir? sorusuna cevabý olduðunu biliyor: Diktatörlüðün olduðu yerde Diktatör diyeni sallandýrýrlar. Demek ki içinden geçiriyor ama þimdilik açýktan söylemiyor: Sallandýracaksýn Taksim meydanýnda üç beþ kiþiyi, bak bir daha diyorlar mý? Ama MÞ sallandýrmýyor, çünkü þimdilik sallandýramýyor ; lakin sopalýyor, sopayla idam ediyor, ettiriyor. 12 Eylül 1980 sonrasýydý DAL dayýz, yani devletin tam teþekküllü iþkence mahallindeyiz. Doksan günlük iþkence faslý bitmiþ, artýk Mamak cehennemine gönderecekler, usulen daktilo önünde yazýlý ifade alýyorlar. Ýþte o sýra daktiloda yazan polis sitem etmiþti bana: Yahu, iþkence deyip duruyorsunuz. Ýþkence dediðin, ne bileyim, gözlere mil çekmektir, kýzgýn demirle daðlamaktýr, kafatasýný yüzmektir filan Bunlar yapýldý mý ki sana! Þimdi de MÞ elbette gözlere mil çektirmiyor, gaz fiþekleriyle çýkarýyor yurttaþlarýnýn gözlerini Diktatör dediðin, ipte sallandýrýr, kurþuna dizer, gözlere mil sokarmýþ. Biber gazý atmaz, göz çýkarmaz, kafa patlatmaz, zindanda çürütmez, daðlarda kurþunlatmaz mýymýþ? Peki, MÞ ye diktatör derken abartmýþ oluyoruz, diyelim. Tamam. Diktatör deðil, diktatör gibi. Baþka? Merhametli de deðil. Merhametli gibi Gibi. Çünkü hiç kendi olamadý Onu hep bir þeyler gibi yaptýlar, hep bir þey gibi oldu, olmaya çalýþtý. Ama olabildi mi? Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest sert bir açýklamayla MÞ yi saldýrgan, delilsiz konuþan, yanlýþ yapan diye kýnamýþtý ya I-ýh. MÞ de artýk istedikleri gibi deðilmiþ Oysa bugünlere hep mýþ-gibilerle getirildi, demokrasiden yana olacakmýþ gibi, refahý saðlayacakmýþ gibi, özgürlükleri savunacakmýþ gibi Þimdi de maðdur-muþ gibi kendi finalini seyrediyor Tek adam olmaya soyunmuþken, tek baþýna ve yalnýz býrakýlmýþlýðýný Dýmdýzlak orta yerde kalývermek: Deðerli yalnýzlýkmýþ! Amma velâkin, Malum Þahýs desem bile, elbette ismi belli, cismi belli, sýfatý belli Bakýn, devletinin TDK sözlüðünde diktatör kelimesinin karþýlýðýnda isim hali olarak ne yazýyor? Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamýþ bulunan kimse. Sýfat hali de Zorba demekmiþ. Diktatör: Zorba sýfatlý bir kimsenin bütün siyasi yetkileri kendinde toplamasý Seçilmiþ, seçilmemiþ diye bir ayrým da yok O halde olanca saftorikliðimizle bir kez daha soralým: Sýfatýný boþ versek bile, bu memlekette bütün siyasi yetkileri kendinde toplamýþ bulunanýn isim hali, yani tam yetkili MÞ kimdir? Hadi cevap gelsin bakalým Kaldý ki Bizler MÞ ye diktatör desek ne yazar, demesek ne yazar? Balkonuna konan kuþ ondan korkup kaçarken, kanat çýrpýþlarýndan çýkacak o ses: Diktatör! Deniz kenarýndan geçerken dalga hýþýrtýlarý seslenecek ona: Diktatör! Makam aracýnýn camýný hafif araladýðýnda içeri doðru esen rüzgârý duyacak: Diktatör! Diktatööör! Diktatööör! Diktatööör! Fýsýltýlar homurtulara, homurtular haykýrýþlara dönüþtükçe, çaresiz MÞ son bir kez daha soracak: Diktatör nedir ula? Ali Ýsmail Korkmaz'ýn Beþik Otel önünde ikinci kez darp edildiði ihtimalini güçlendirecek delilleri Birgün ortaya çýkardý. Bozuk olduðu ileri sürülen Harman Fýrýn güvenlik kayýtlarýnýn Jandarma Kriminal de incelenmesiyle yapýlan kimlik tespitinin ardýndan Ali Ýsmail Korkmaz cinayeti soruþturmasý hýz kazanmýþ, 7 Aðustos ta gözaltýna alýnan 8 kiþinin 4 ü tutuklanmýþtý. Savcýlýktan yapýlan açýklamada, olayý Harman Fýrýn kayýtlarýnýn aydýnlattýðý belirtilmiþ, Beþik Otel güvenlik kayýtlarýnýn baþka bir olaya ait olduðu ileri sürülmüþtü. Ancak Harman Fýrýn kayýtlarýnýn basýnda yer almasý ardýndan yapýlan incelemeler, saatleri farklý olan iki güvenlik kaydýnýn aslýnda ayný anlara ait olduðunu gösterdi. Görüntülerde Ali Ýsmail Harman fýrýnýn önüne doðru koþarken sokaðýn baþýndan hareket eden beyaz aracýn Ali Ýsmail'in þiddet görmesinden hemen sonra fýrýnýn bulunduðu yere ulaþmasý dikkat çekiyor. Ford Transit marka, terörle mücadele þubesince tercih edilen beyaz sivil araç Beþik Otel kayýtlarýnda, aralarýnda Ali Ýsmail Korkmaz ýn da bulunduðu iddia edilen 4 eylemci Sanayi Sokak a girdikten yaklaþýk 50 saniye sonra harekete geçiyor ve eylemcilerin gittiði yönde yol almaya baþlýyor. Ayný araç, Harman Fýrýn güvenlik kayýtlarýnda Ali Ýsmail Korkmaz'ýn darp edilmesinden birkaç saniye sonra ortaya çýkýyor. Buna göre darp olayýndan sonra tekrar Sanayi sokaða doðru koþan Ali Ýsmail Beþik Otel'in kamerasýnda kayýp olan 18 dakikalýk bölümde otelin önünden geçtiði kesinleþiyor. Beþik Otel'e ait görüntülerde 18 dakikalýk kayýp görüntünün hemen öncesinde eli sopalý siviller ve coplu sivil polisler otelin önünde beklemeye devam etmesi Ali Ýsmail'in otelin önünden geçtiði sýrada tekrar darp edilmiþ olabileceðine iþaret ediyor. Daha önce BirGün ün kimliðine ulaþtýðý ve Beþik Otel'in kamera kayýtlarýnda sokaða giren gruba copla saldýrdýðý görülen sivil polis Hüseyin Kadir E. nin Ali Ýsmail Korkmaz'ýn darp edilmesinden 10 dakika önce fýrýn kayýtlarýnda da gözükmesi ise, Beþik Otel kayýtlarý ile Harman Fýrýn kayýtlarýnýn ayrý olaylara ait olduðunu belirten Eskiþehir Cumhuriyet Baþsavcýsý nýn söylemlerinin aksine sokaktaki polis þiddetinin Balyoz Timi nin eseri olduðunu kanýtlýyor. 'FIRININ SAATÝ YANLIÞ' Ayný gece Sanayi Sokak ta uðradýðý darp Beþik Otel güvenlik kayýtlarýna yansýyan Doðukan Bilir in açýklamalarý da, kayýtlarýn eþzamanlý olduðu iddiasýný doðruluyor. BirGün e konuþan Bilir e göre, Beþik Otel güvenlik kayýtlarýnda sokakta uðradýklarý polis saldýrýsýndan korunmak için Harman Fýrýn a doðru koþmaya baþlayan eylemciler, fýrýn önünde kendilerine saldýrmak üzere bekleyen kalabalýðý fark edince geri döndüler. Bilir o anlarý þöyle anlattý: Fýrýnýn önünde bekleyenlerin bizi yakalamak için hazýrlandýklarýný fark edince durup ters yöne koþmaya baþladým. O anda eli sopalý bir þahýs beni yakalamaya çalýþtý ama tutamadý. Yanýmda koþan Ali Ýsmail belki orada bekleyenleri göremedi, belki de heyecandan koþmaya devam etti. Bilir, olay saatinin Harman Fýrýn güvenlik kayýtlarýnda yanlýþ belirtildiðini de öne sürdü: Olaylar sularýnda gerçekleþiyor. Fýrýnýn saati yanlýþ olmalý, Beþik Otel kayýtlarýndaki saat ise doðru. Bundan çok eminim çünkü caddedeki polis müdahalesi baþladýðýnda saat civarýydý ve birkaç dakika sonra polis ilk kaçtýðýmýz caddeye gelince, saat civarýnda Sanayi Sokak a kaçmak zorunda kaldýk. Beþik Otel güvenlik kayýtlarý da Doðukan Bilir in ifadelerini destekliyor. Otel kayýtlarýnda saat ye dek hiçbir hareket gözükmezken, sokaktaki olaylar Doðukan, Ali Ýsmail ve beraberlerindeki iki kiþinin sokaða girip polis saldýrýsýyla karþýlaþmasýyla baþlýyor. O POLÝS YÝNE GÖRÜNTÜLERDE Eskiþehir Valisi Güngör Azim Tuna nýn, olaylarýn ilk gününden beri inkâr ettiði Balyoz Timi, Ali Ýsmail Korkmaz cinayeti soruþturmasýnda ortaya çýkan her yeni bulguyla daha da kesinlik kazanýyor. 2 Haziran gecesi, Sanayi Sokak taki Beþik Otel kayýtlarýnda eylemcileri darp ederken görüntülenen ve kimliði BirGün tarafýndan ortaya çýkarýlan Eskiþehir Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube ye baðlý çalýþan polis memuru Hüseyin Kadir E. nin, Harman Fýrýn güvenlik kayýtlarýnda da gaz maskesi ve copuyla birlikte görüntülenmesi, Balyoz Timi iddialarýný kuvvetlendirdi. Israrla, Ali Ýsmail in darp edilmesinde polis payý olmadýðýný ileri süren Vali Tuna, Balyoz Timi isimli bir örgütlenme bulunmadýðýný, bu iddianýn hayal ürünü olduðunu söylemiþti. 7 Aðustos ta 3 ü polis 8 kiþinin gözaltýna alýnýp, 4 kiþinin tutuklanmasýnýn ardýndan bir basýn açýklamasý yapan Eskiþehir Cumhuriyet Baþsavcýsý Orhan Çetingül ise Hüseyin Kadir E. nin Ali Ýsmail Korkmaz cinayetiyle ilgisiz olduðunu belirtmiþti. Çetingül, Bu durum kamera görüntülerinden de anlaþýlmaktadýr. Bu nedenle henüz deliller kesinleþmeden medya eliyle linç edilen bu polis memuruyla ilgili yapýlanlarý da kamuoyunun vicdanýna býrakýyoruz açýklamasýný yapmýþtý. Ancak Harman fýrýna ait kamera görüntülerinin ortaya çýkmasýyla Ali Ýsmail Korkmaz'ýn darp edilmesinden yaklaþýk 10 dakika önce Hüseyin Kadir E. nin de orada bulunduðu belirlendi. *** Dakika dakika 2 Haziran gecesi 00.10: Eskiþehir AKP Ýl Baþkanlýðý önünde mevzilenen çevik kuvvet ekipleri, Yunus Emre Caddesi üzerindeki eylemcilere biber gazý, tazyikli su ve TOMA larla müdahale etmeye baþladý : Ali Ýsmail Korkmaz ve Doðukan Bilir in de aralarýnda olduðu bazý eylemciler, müdahalenin sertliðinden ötürü Yunus Emre Caddesi ni kesen Asarcýklý Caddesi ne çýkarak kendilerini korumak istediler : Cadde boyunca ilerleyen polisler Asarcýklý Caddesi nin giriþine varýnca, eylemciler yeniden kaçmaya baþladýlar. Ali Ýsmail Korkmaz ve Doðukan Bilir in de aralarýnda olduðu 4 kiþi Sanayi Sokak a girerken, pek çok eylemci ise Asarcýklý Caddesi nin üst kýsýmlarýna doðru koþmaya baþladýlar. Ali Ýsmail ve beraberindekiler, boþ sandýklarý sokaða girdikten sonra Beþik Otel önündeki arabalarýn arkasýna saklanmýþ olan polis memurlarý ve beraberlerindeki sivil þahýslarýn saldýrýsýna uðradýlar. Bir kiþi hemen sokaðý terk ederken, Ali Ýsmail ve Doðukan koþmaya devam ettiler : Harman Fýrýn önünde, kendilerini darp etmek üzere bekleyen kalabalýðý gören Doðukan Bilir ve diðer eylemci geri dönmeyi baþardý. Ali Ýsmail ise Harman Fýrýn ýn önünde bekleyen kiþilerce yakalanarak darp edildi : Kafasýna aldýðý tekmelerin ardýndan siviller ve polislerden oluþan güruh, Ali Ýsmail in gitmesine izin verdi. Ali Ýsmail Beþik Otel tarafýna doðru koþmaya baþladý ancak kayýp 18 dakikadan ötürü, Ali Ýsmail in yeniden Beþik Otel önünden geçerken neler yaþadýðý bilinmiyor. Kaynak:BirGün

3 Haber:Dilaver CAN - Murat ASÝL Nevþehir ve Kapadokya'nýn tarihini 8 bin 500 yýl öncesine götürecek Ovaören beldesindeki kazýlarda, bu yýl bir antik þehrin önemli bölümünün ortaya çýkarýlmasý planlanýyor. Kazý Baþkaný Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Süleyman Yücel Þenyurt, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Gülþehir'e baðlý Ovaören beldesinde bulunan Yassýhöyük ve Topakhöyük'de 2013 yýlý kazýlarýna üniversiteden 20 kiþilik teknik ekip ve 30 iþçiyle 1 Aðustos'ta baþladýklarýný söyledi. Eylül ayý sonuna kadar sürecek çalýþmalarda toprak altýndaki mimarileri ve surlarý gün ýþýðýna çýkarmaya devam edeceklerini anlatan Þenyurt, bu yýlki kazýlarda yazýlý bir belge bulmayý umut ettiklerini dile getirdi. Þenyurt, bu yýl çalýþmalarýn sonunda Ovaören'de antik bir kentin önemli kýsmýnýn görüleceðini ifade etti. "Kapadokya'nýn en eski yerleþimleri" Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi Dr. Atakan Akçay da Ovaören'de bulunan antik kentin geçmiþinin milattan önce 8 bin 500 yýllarýna dayadýðýný, bu kentin Kapadokya ve Nevþehir tarihi açýsýndan çok önemli olduðunu vurguladý. Yassýhöyük ve batýsýnda bulunan Topakhöyük kýsmýndaki kazýlarýn eþ zamanlý olarak devam ettiðini belirten Akçay, bu iki antik kentin Kapadokya'nýn en eski yerleþim yeri olduðunu ifade etti. Bugüne kadar yürüttükleri çalýþmalarda eski Hitit dönemine ait M.Ö yaklaþýk bin 600, bin 650 yýllarýna kadar giden bir dizilimin söz konusu olduðunu dile getiren Akçay, þöyle devam etti. "Bunun üstünde Hitit devleti dönemi ve daha sonra Demir Çað, Erken, Orta ve Geç Demir Çaðý olmak üzere milattan önce yýllarýna kadar devam ediyor. Yassýhöyük'ten daha erken döneme bakarsak karþý taraftaki Topakhöyük'ün teras kýsmýndaki alanda yapýlan kazýlarda Erken Tunç birinci döneminin baþlarý Geç Çaðýn bitiminin son dönemine kadar inilmiþ durumda." "5 bin yýl önceye kadar kesin kanýtlar var" Bugüne kadar yapýlan kazýlarda bulunan tarihi eserler hakkýnda da bilgi veren Akçay, çýkartýlan tüm eserleri titizlikle inceleyip, kayýtlarýný yaparak, Nevþehir Müze Müdürlüðüne teslim ettiklerini kaydetti. Günümüzden yaklaþýk 5 bin yýl öncesine kadar kesin kanýtlar olduðunu dile getiren Akçay, þunlarý söyledi : "Kalkolitik dönem baþlarý ve Neolitik Dönem yani günümüzden 8 bin - 8 bin 500 yýl öncesine kadar uzanan Nevþehir'in en eski yerleþim alaný içindeyiz. Yassýhöyük kýsmý yüzeyden baþlamak üzere yaklaþýk 3-3,5 metre derinlikte Demirçað dolgusuna sahip bir kazý alaný. Demir Çað dönemi millatan önce bin 200 ve bin 300 yýllarýna rastlýyor. Burasý Orta Demir Çað'ýnda, Kapadokya'nýn da içerisinde yer aldýðý Tabay ülkesinin önemli kentlerinden bir tanesi. Neden kent? Çünkü þehir yaklaþýk bin 250 metre uzunluðunda bir surla çevrili. Bin 250 metrelik surun 750 metresi yýðma taþtan oluþuyor. Kentin üzerinde oluþmuþ 5 metrelik toprak tabakada sondaj çalýþmasý yaparak, Eski Hitit dönemine ulaþmayý düþünüyoruz." "Kapadokya'nýn dip tarihi" Nevþehir Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mevlit Coþkun da Ovaören'de bulunan Yassýhöyük ve Topakhöyük'te bulunan Hitit dönemine ait antik kentin Kapadokya bölgesinin dip tarihi olduðunu söyledi. Prof. Dr. Þenyurt baþkanlýðýnda 6-7 yýldýr devam eden kazý çalýþmasýný dönem dönem ziyaret ettiklerini belirten Coþkun, Þenyurt'tan bilgi aldýklarýný ve kazý çalýþmalarýnda oluþacak sorunlara çözüm üretmeye gayret gösterdiklerini kaydetti. Ovaören kazýlarýnýn Kapadokya bölgesinde yapýlan tek Ön Asya kazýsý olduðunu vurgulayan Coþkun, "Bir dönem Ürgüp'e baðlý Sobesos (Þahinefendi) köyünde bir kazý yapýldý. Ama bu kazý klasik döneme ait bir kazýydý. Þimdi Ön Asya açýsýndan çok önemli bir kazý alanýndayýz. Kapadokya'nýn dip tarihi açýsýndan Hititlere kadar uzanan önemi buradaki kazý sonuçlarýndan sonra ortaya çýkacaðý düþüncesindeyiz. Müdürlük olarak burada yürütülen kazýlarý önemsiyoruz" dedi. Kaynak:Sondakika haber- Nevþehir T.C. HACIBEKTAÞ (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2013/2 SATIÞ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : NEVÞEHÝR Ýl, HACIBEKTAÞ Ýlçe, 620 Ada No, 17. Parsel No, BALA Mahalle/Mevkii, Taþýnmaz Mal Ýmar Durumu :, Kat sayýsý 0 Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 22/10/2013 günü 10:00-10:10 arasý 2. Satýþ Günü : 18/11/2013 günü 10:00-10:10 arasý Satýþ Yeri : Adliye Duruþma Salonu Satýþ þartlarý: 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþarmalarý ilan olunur. 21/08/2013 HACI BAYRAM ZORLU Satýþ Memuru (B:12) Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Üniversitesi (NEÜ) Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý tarafýndan "Hijyen Eðitimi" konulu seminer düzenlendi. NEÜ Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'nda NEÜ Gýda Mühendisi Kübra Çýnar tarafýndan verilen seminere; þube müdürleri, gýda kontrolörü, diyetisyen, aþçý baþý, mutfak ve yemekhane çalýþanlarý, garsonlar, aþçýlar ve kantin görevlileri katýldý. Kanun ve mevzuatlarda belirtilen asgari teknik ve hijyenik þartlar hakkýnda sunum yapan Çýnar, toplu tüketim yerinde çalýþan personelin gýda mevzuatý hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmesi, güvenilir gýda üretmesi ve tüketime sunmasý için gerekli olan iyi hijyen uygulamalarý konusunda katýlýmcýlara bilgi verildi.

4 BirGün'ün gidiþinin 14. yýldönümünde þair Can Yücel'e Gezi'yi anlattýðý mektup, Datça'daki Can Evi'nin kapýsýna asýldý. þeyler vardý, hatta daha çok onlar vardý. Ýþte BirGün çalýþanlarý sana þunlarý anlatmak isterdi: Ýþte o mektup: Keþke sen de burada olsaydýn... Can Baba, Sen gideli, saydýk, 14yýl olmuþ. Ama yine saydýk, o kadar yýlda "Keþke burada olsaydý, þunu da görseydi" diyeceðimiz pek de olay yok. Küfür ederdin yani, canýn sýkýlýrdý. Ama iþte Gezi günlerinde Can Baba, ah! Keþke sen de burada olsaydýn. Olaydýn iyiydi be Baba! Bütün gazeteler ölüm yýldönümünde seninle ilgili yazýlar yayýnladýlar. Ama biz BirGün gazetesi olarak sana mektup yazýp þu Gezi'de baþýmýza gelenleri dizinin dibine yanaþýp anlatmak istedik. Düþündük, sen buna daha çok sevinirsin gibi geldi, en azýndan huzurundan küfür yemeden ayrýlýrýz. Bu da bir þey. Biz gazeteciyiz Can Baba. Ama senin gibi gazeteciyiz. Yani sen nasýl BBC'de haber sunacaðýn gün çalýþmayýp Thames kenarýnda Londra'da sabaha kadar þiir yazýp sonra da bültende haber vermek yerine þiirini okuduysan biz de bazen kendimizi hayata kaptýrýyoruz. Hele iþin içinde sokakta akýp giden bir þiir olunca! Hayatýn þiir olduðu anlardan biriydi Can Baba, sokaða çýkmayýp da ne edecektik! Bak neler geldi baþýmýza... Ne atýlan gazlarý, ne yenilen mermileri yazacaðýz sana. Onlarý senden öðrendiðimiz kalenderlikle savuþturduk. Ama baþýmýza gelen güzel Sýraselvilerde gaz atýlýrken fotomuhabirimiz Can'ý çok güzel altý kýz koruyormuþ. Bizim oðlan TOMA'ya doðru gidip fotoðraf çekip gazý yedikçe dönüyormuþ geri bu kýzlar alýp Talcid'leyip çocuðu geri gazýn içine gönderiyorlarmýþ. Kýzlar güzelmiþ ama Can Baba. Sen bilirsin, Ýngilizler der ya "Kýz o kadar güzel ki yataðýmdaki ekmek kýrýntýlarýný önemsemem". Bizimki de "Kýzlar o kadar güzeldi ki gazý önemsemem" kývamýna gelmiþ. Müthiþ fotoðraflar çekti o gün ama kýzlarý bir daha da görmemiþ. "Gaz perileri" Can Baba, yazýlýr mýydý böyle bir þiir? Editörlerden Burcu, Gezi bandosu kurulurken yürüyemeyen davulcu arkadaþlarý için Taksim Ýlkyardým'dan bir süreliðine tekerlekli sandalye "ödünç" almýþ. Çocuk bandoya katýlsýn diye yani. Sonra zaten geri vermiþler, sorun yok. Þimdi sen o bandonun baþýnda olsan güzel olmaz mýydý? Pek güzel olurdu bize sorarsan. Yazýiþleri Müdürümüz Barýþ "Manþeti atarken sadece sokaktaki çocuklarý düþündüm" diyor. O çocuklardan, iþte sen buna çok öfkelenirdin Can Baba, dördünü kaybettik. Peþindeyiz sen hiç merak etme, rahat ol. Haberlerini yapacaðýz, unutturmayacaðýz ve katiller yargýlanana kadar da bu gazete soru sormaya devam edecek. Ankara muhabiri Doðu haberleri yapýyor abi. Üzerindeyiz yani. O iþ bizde. Bak editörlerden Can'ýn baþýna ne gelmiþ. Siyasetle hiç ilgilenmeyen, üniversitede siyasetle ilgilenmeye baþladýðý için Can'la giderek küsen bir eski arkadaþý varmýþ o gelmiþ Gezi'ye. Can'a elini uzatmýþ, özür dilemiþ. "Anlamamýþýz" demiþ. Bu da bir þey deðil mi Can Baba? Arkadaþlýk faslý mühim Can Baba, biliyorsun. Ekonomi editörümüz Gülþah'da "Devrimci facebook gibiydi Gezi" diyor, "bütün eski arkadaþlarý gördük." Genç muhabirlerimizden Serbay'ýn aklýnda sabaha karþý Gezi Parký'nda uyurken üzerlerine yaðmur yaðmasý kalmýþ. Sen olsan þiirini yazardýn da Serbay sadece "O kadar güzeldi ki..." diyebiliyor, "Kimse kaçmadý. Anladýn mý? Kimse kaçmadý yani. Yaðmur üzerimize yaðdý öylece." Stajyerlerden Rüya en çok homofobik kuzeninin yaþadýðý deðiþimi sevmiþ. "Yahu" demiþ, "Bunlar amma saðlamlarmýþ be!" Ýnsan insanla tanýþtý Can Baba, özlemiþtik, bilirsin. Haber Müdürümüz Ýbrahim Cumhuriyetçi teyzelerin Beþiktaþ'ta nasýl gençleri koruduðunu anlatýyor. Gazdan kaçanlarý nasýl evlerine aldýklarýný, limon verdiklerini, "Gel çocuðum gel" diye diye nasýl Solcu gençleri kurtardýklarýný. Böyle böyle kendimizle de barýþacaðýz Can Baba, durum onu gösteriyor. Bak muhabirimiz Onur ne dedi. Can Baba Gezi olaylarý sýrasýnda Taksim'de serbest kürsü kuruldu. Sen çýksan kim bilir neler söylerdin. O kürsüye çýkan çocuklardan biri "Ben faþistmiþim" demiþ mikrofon elinde, öylece herkese karþý yani, "Deðiþtim" demiþ çocuk. Ne cesaret, ha? Sayfa operatörümüz Eren tinerci çocuklarý görmüþ sabaha karþý, Ýstanbul sokaklarýnýn martýlarý yani, demirlerden mancýnýk yapmaya bile çalýþmýþlar. Bu sokak savaþý iþi çok büyüdü Can Baba, öyle ki bu sayfayý çizen Erdal'ýn gördüðü bir çocuk varmýþ, yaþýnda. Plastik kovalarý ters çevirmiþ evinin önünde. "Ne yapýyorsun?" deyince "Barikat kuruyorum" diyormuþ, "Her an gelebilirler!" Bu memleketin Batý'sýndaki çocuklar Doðu'sundaki çocuklarý böyle böyle anlayacak Can Baba. Sayfa çizenlerden Çilem -bu kýzý görsen Can Baba, liseli gibi, çok ufak tefek, cin gibi de bir þey- sabaha karþý duyduðu bir anonsu anlatmak istedi sana. LGBT anons yapýyormuþ Can Baba: "Uyumaya mý geldik ayol!" Dövüldükçe büyüyor ya çocuklar Can Baba, bunu da Yazý Ýþlerinden Ýlker anlattý mesela, Harbiye'deki radyoevi önünde cereyan ediyor hadise. Çocuklar polis bariyerlerini ittire kaktýra yerinden çýkarmýþlar. Ýlker sonradan bir mühendis arkadaþýna sormuþ, "Üç katlý ev yapýlýr o betonun üzerine" demiþ. Hepsi Hamza kudretindeydi çocuklarýn Can Baba. Vurup kýrmak için deðil, birbirlerini, arkadaþlarýný ve onurlarýný korumak için. Þimdi sana bu mektubu yazýyoruz ya Can Baba yarýn "Hah iþte! Bak bunlarýn hepsi terörist diyenler çýkacak!" Onlara zaten aldýrmýyoruz. Bizi hedef gösterenleri haber yaparak utandýrýyoruz, þükür! Bir de "Vay anasýna! Ne cesaret! Bütün gazete eyleme gitmiþ, bir de bunu oturup Can Baba'ya gazetede anlatmýþlar açýk açýk" diyecekler. Abi, bunu diyecek olanlarýn hepsi eylemdeydi. Ekranda görünen alýmlý spiker kýzlar, ciddi haber müdürleri, ana akým medyanýn müstesna yüzleri... Hepsi abi. Ama bunu biz yazýyoruz. Biz yazabiliyoruz. Yazarýz biz abi. Neyse o. Can Baba, Bundan sonra biz koþtura koþtura haber yapalým diyoruz. Gezi bize yeniden inanmak için bir þey verdi. Yok abi, devrim gibi büyük laflar edecek deðiliz. Ama gördük ki haber iþe yarýyor. Gördük ki iyi insanlar toptan ölmemiþ. Abi sen bu iþe "maraton" dediydin ya, biz de hiç deðilse bi' 100 metre koþalým diyoruz. Müsaaden varsa Can Baba biz çalýþalým da þu iþ nasýl yapýlýr gösterelim diyoruz. Sen yoksun ya hayatta þiir eksik kalýyor, biz bu hayata emeðimizle þiir katalým diyoruz. Müsaade var mý Baba? BirGün'den mahsus selam. Kaynak:BirGün

5 Cem Selcen in yeni kitabý Tek Kiþilik Din, bir yazar ve baþkomiserin sýr dolu bir cinayetin peþinden sürükleniþlerini anlatýyor. Elbette bu kadar deðil. Tek Kiþilik Din yalnýzlarýn yok olduðu bir dünyanýn ne denli tehlikeli olabileceðini, yalnýzlarýn küstürülmesi durumunda yaþamýn ne denli çekilmez bir hal alacaðýna dair tespitlerle dolu. Tek kiþilik din bana göre çok derin göndermeleri olan bir isim. Kitabýn ismini nasýl belirlediniz? Yalnýzlýk üzerine, yalnýz birinin yolunu aramasý üzerine yazmaya baþlayýnca ya yalnýzlýk ya da kitabýn hikâyesinin de götürdüðü gibi tek kiþilik din olacaktý adý. Melamilik ve Quakerlýk üzerine okumalar bu ismi kesinleþtirdi. Çünkü bu daha iddialý olsa da, belki de artýk tek kiþilik dinlerimizi kurma gerekliliði üzerine konuþmamýz gerekiyor, diye düþündüm. Baþkarakteriniz bir yazar ve tuhaf bir cinayetin peþine düþüyor. Ama iþin içine felsefeyi, psikanalizi de katarak. Burada, þehirlerin içine serpilmiþ olarak, bu karakter etrafýnda yaþayýp duruyoruz. Tabii ki ben dahil... Onun kitap içinde þu ya da bu yolla ifþa ettiði köklerin çoðu benim de beslendiðim kökler. Belki benzerlerimin de. Bir baþka ana karakter de bir baþkomiser yani bir polis. Bu baþkomiserin gerçek hayatta duygu olarak karþýlýðý nedir? Baþkomiser karakteri, aslýnda bir zamanlar tanýdýðým bir polis üzerinden geliþti. Kendi üzerine de düþünen, neyim ben? diyen ama görevini de görev gibi yapan biriydi. Aslýnda o içeride kalan yalnýz. Biraz gizli. Yalnýzlýðýnýn üstüne basmýþ, toplumla uyumunu yaptýðý görev üzerinden saðlayan biri. Bizim yazarsa bunalýmýyla arayýþýyla ortada, dýþarýda. Bir yazar ve bir polis. Sizce gerçek hayatta birbirine karþý nasýl konumlanan iki karakter? Biz kiþilik meselesinde pek tembel olduðumuzdan insanlarý genel kliþeler ve þablonlar üzerinden okumaya meyilliyiz. Polisler, dindarlar, Atatürkçüler, Tokatlýlar, hizmetçiler vs. Bunlarýn geçmiþten gelen verileri yeterli onun ne olduðunu belirlemek için. Suç ve suçlu için de öyle. Onlarýn arasýndaysa suçlu. Ya da ordaysa o da bu. Bu kolay elbette. Devlet baþýndan beri böyle yargýlarýn arkasýndan toplumu ikna ediyor. Ya da gözünü kapamasýný saðlýyor. Bu ülkede hep kurunun arasýnda yanýp gidiyor yaþlar. Onun bir kiþi, tek baþýna, dünyada biricik olmasý pek önemli deðil. Çünkü cemaat okumalarý buna izin vermiyor. Þimdi, polis ve yazar deyince, genel akýl seni neye mahkûm etmiþse osun bu ülkede. Bu gerçek hayat... Hayýr, aslýnda daha gerçek olan her birinin kendi baþýna biri olduðu. Beni çok etkileyen bir cümle var kitapta. Dünyaya yani ötekilere gün gelip de saklanmamýz gerektiðinde izlerimizi, yolumuzu öyle hemen bulamasýnlar diye devamlý bir þaþýrtmaca vermek zorundayýz diyorsunuz. Bu þaþýrtmaca günlük yaþamda nasýl karþýmýza çýkýyor? Her birimiz, kendimiz olmaktan çok, baþkasýyýz ötekinin gözünde, hele böyle baskýcý ülkelerde daha da fazla. Kendimizi onun gözüne göre kurmalýyýz. Her sabah dýþarý çýkmadan, ne dýþarýsý, daha yataktan kalkmadan toplum karþýsýnda nasýl durman gerektiðini içinden tekrarlayýp baþlarsýn hayatýna. Ýyi bir yalnýz, tek tek düþünmek zorunda atacaðý her adýmý, kendini saklayacaðý her kovuðu yavaþça kapamak... O alta saklanan kiþilikler aþaðý çekiyor her þeyi. Birbirimizle her gün daha da yüzeyde karþýlaþýyoruz. Romanda ciddi bir yalnýzlýk tarifi ya da tasviri var. Yalnýzlýk hayatlarýmýzda nasýl bir yeri iþgal ediyor? Onunla kavgalý mýyýz, barýþýk mýyýz genelde? Þimdi bir kabulle baþlamak gerek, hepimiz yalnýz mýyýz? Evet. O zaman ne yapacaðýz? Sorun, kitapta da dendiði gibi neden buradayýz deðil artýk. Yalnýzlýklarýmýzla ne halt edeceðiz? Kendimizi, yalnýzlýðýmýzý unutmak için çeþitli çarelere baþvurabiliriz elbette. O çarelerle kendimizden geçebiliriz. Orgazm olabilir, durmadan baðýrabilir ya da kendimizi bir cemaate teslim edebiliriz mesela. Vecd ayinlerine gidip bir an unutabiliriz her þeyi. Peki! Ama o doðasý gereði her gün derinleþen, insana her seferinde daha az gelen yollar baþka bir mahkûmiyete yol açmýyor mu? Hem yalnýz hem daha özgür olamaz mýyým? Ayný zamanda da adam gibi kuyruðu dik tutup yaþayamaz mýyým? Kendimin yalnýz, karþýmdakinin de aslýnda yalnýz olduðunu düþünerek içeriden bir yol var mýdýr acaba? Tek baþýna olan, kendi doðrularýyla bir hayat kurup, yönetilmeye ihtiyaç duymadan yaþayamaz mý? Yalnýzlýk olmasa, toplum da olmazdý diyorsunuz bir yerde. Olmaz mý hakikaten? Evet, onu yazar diyor bir yerde. Toplum denen kaotik organizmayla, hayal gücü elinden alýnmýþ, tektip yaþayan insan gruplarý farklý þeyler. Askeri birlikler her ihtiyaçlarýný kendileri giderseler de toplum deðildir mesela. Yalnýzlýk hayal gücünü besleyendir. Bir diðerini gördüðümüz gözdür. Hiç yalnýz olmayan dar kafalýlarla askeri birlik bile inþa edemezsiniz. Yalnýzlýk bir bakýþ açýsýyla tohumdur. Tanrý peygamberlerle yalnýzken konuþur. Yalnýzlýk olmasaydý hiçbir þey olmazdý, olmaz da. Her yer Toki her yer Çin graniti Yýllarca baþta Beyoðlu olmak üzere, birçok yerde mekân iþlettiniz. Örneðin Sefahathane... Beyoðlu esnafý son zamanlarda farklý þekillerde gündemde. Siz nasýl buluyorsunuz Beyoðlu esnafýnýn genel profilini? Aslýnda bu soruyu Elmanýn Suçu ndan sonra sormalýydýnýz. Orada Pera2 denen gavur elinin nasýl yüzyýllarca ele geçirilemediðine de deðinmiþtim. Hâlâ orada gözler. 6-7 Eylül den bu günlere hep öteki mahalle orasý. Ayrý olaný da kendi zenginliði, neþesi olarak görmeyince, onlar da her yer Toki her yer Çin graniti diye baðýrýyor. Bir cemaatin nasýl yaþamasý gerektiði çok belli olunca, etraftaki herkes böyle yaþamalý zannediliyor. Bu sýkýcý baskýdan tabii ki ötekinin yuvalarý zarar görüyor önce. Biz 1994 te bir Beyoðlu Festivali yapmýþtýk hatýrlayan varsa, o zamanki belediyeler, þimdikilerin anasý olanlar yani, meyhanelerin camlarýna siyah örtü çekilecek dediklerinde þu yanýtý verdik, bu yaþamýmýza bir saldýrýdýr. Ýþ, çýkýp nasýl yaþamak istiyorsan öyle yaþamaktýr. Beyoðlu bu karnavalý yaþamak isteyenlerce dolduruldu ve o karardan da vazgeçildi. Ama þimdi iþler karýþýk, daha usta bir ayýklanmadan geçiyoruz. Mimariden genel pazarlýklara iþlerin ön çalýþmasý daha büyük tutulmuþ durumda. Aslýnda kendi neþelerini bile yok eden bu ayýklanma, tatsýz tuzsuz bir topluma sürüklüyor hepimizi. Burada Beyoðlu ve esnafý yok olmasýn denecekse herkes çýkar ve nasýl yaþamak istiyorsa yaþar. Meyhanesine gider, dansýný eder, tiyatrosuna sinemasýna gider ve nasýl istiyorsa da öyle giyinir. Peki Gezi Parký na AVM yapýlsa, Beyoðlu esnafý bundan kârlý mý çýkardý, zararlý mý? Bir de hep kâr zarar iliþkisi mi kuracaðýz böyle? Nerden bakacaðýz bu iþe? Kârdan mý? Hangi AVM nin etrafýndaki esnaf kârlý çýkmýþtýr. Yaþamdan mý? Yaþamý, yan yana konabilen lego taþlarý gibi görünce, bir de kafanýzda geniþlikleri kalmamýþ ideoloji parayla cilalanýnca, haldýr diye, orada yüz yýlda oluþmuþ dokuyu yýkýp, yerine bilmem ne taklidi bir bina dikebiliyorsunuz. Yaþamý yaþamamýþlar yönetmemeli. Kitapta da bahsettiðim, 12. yüzyýlda yaþamýþ Ýbn Tufeyl in Hay Bin Yakzan ý dünyaya dokunmadan yaþamasý gerektiðini çözüyor tek baþýnalýðý içinde. Onunla öyle uyum kuruyor, Tanrý yý öyle buluyor. Ve biri oluyor. TEK KÝÞÝLÝK DÝN Cem Selcen, Sel Yayýncýlýk, sayfa, 14 TL. Kaynak:Radikal Kitap

6 Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Baþkaný Þemsi Bayraktar, anavataný Anadolu olan üzümün 15 bini bulan çeþidinin bin 200'ünün geçmiþte Anadolu'da yetiþirken, bugün ekonomik üretimi yapýlan çeþit sayýsýnýn 50'lere indiðini ve çeþit sayýsýnda büyük azalma meydana geldiðini bildirdi. Bayraktar, "Türkiye, bað alanlarý büyüklüðünde 5, üretimde 6. sýrada. Ama üzümün anavataný Anadolu. Üzümde çeþit sayýsý korunmalý, geçmiþte sökülmüþ bað alanlarý yeniden kurulmalýdýr." dedi. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan TZOB Baþkaný, Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü'nün 2011 yýlý verilerine göre üzüm üretiminde 9 milyon 67 bin tonla Çin'in ilk sýrayý aldýðýný bunu 7 milyon 115 bin 500 tonla Ýtalya'nýn, 6 milyon 756 bin 449 tonla ABD'nin, 6 milyon 588 bin 904 tonla Fransa'nýn, 5 milyon 809 bin 315 tonla Ýspanya'nýn izlediðini kaydetti. Bayraktar, Türkiye'nin 2011 yýlýnda 4 milyon 296 bin 351 tonla altýncý, Þili'nin 3 milyon 149 bin 380 tonla yedinci, Arjantin'in 2 milyon 750 bin tonla sekizinci, Ýran'ýn 2 milyon 240 bin tonla dokuzuncu, Avustralya'nýn 1 milyon 715 bin 717 tonla onuncu sýrada bulunduðunu belirtti. TÜRKÝYE BAÐ ALANINDA 5. SIRADA Türkiye'nin 472 bin 545 hektar olan bað alanýyla 963 bin 95 hektar bað alaný olan Ýspanya'nýn, 764 bin 124 hektar bað alaný olan Fransa'nýn, 725 bin 353 hektar bað alaný olan Ýtalya'nýn ve 596 bin 900 hektar bað alaný olan Çin'in ardýndan beþinci sýrada yer aldýðý bilgisini veren Bayraktar, dünya nüfusunun yüzde 1,1'ini barýndýran Türkiye'nin dünya üzüm üretiminin yüzde 6,22'sini karþýladýðýný vurguladý. REKOLTEDE AZALMA BEKLENTÝSÝ Bu sene üzüm üretimin, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) birinci tahminlerine göre, geçen yýla oranla yüzde 2,4 azalmayla 4 milyon 185 bin 126 tondan 4 milyon 85 bin tona inmesinin beklendiðini belirten Bayraktar, "Toplam meyve üretiminin yüzde 22,5'i üzümden oluþuyor. Manisa gibi bazý üzüm üretim bölgelerinde kýþýn don, ilkbaharda dolu olmasý, hasat zamaný da yaðmur yaðmasý rekolteyi önemli ölçüde düþürdü." dedi. Dünyada baðcýlýk için en elveriþli iklim kuþaðýnda yer alan Türkiye'nin en fazla bað alanlarýnýn Manisa, Denizli, Kahramanmaraþ, Mersin, Gaziantep, Diyarbakýr, Nevþehir, Mardin, Þanlýurfa, Karaman, Kilis, Elazýð, Ýzmir, Adýyaman, Bursa, Konya, Çorum, Kayseri, Malatya, Isparta, Ankara, Tokat, Adana, Çanakkale, Uþak, Batman, Hatay, Yozgat, Niðde, Antalya, Tekirdað, Sakarya, Aksaray, Burdur ve Balýkesir'de bulunduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti : "Özellikle 1980 sonrasý gerileme yaþayan baðcýlýk, son yýllarda modern üretim tekniklerinin uygulanmasý ve yatýrýmlarýn artmasýyla geliþmeye baþladý. 1970'li yýllarýn baþýnda bað alanlarýnýn büyüklüðü 860 bin hektardý. O tarihten bu yana bað alanlarý yüzde 45 azaldý. Bu alanlar korunsaydý Türkiye bað alaný büyüklüðünde Ýspanya'nýn ardýndan dünya ikincisi olurdu yýlýnda üretilen üzümün yüzde 48'i sofralýk, yüzde 33'ü kurutmalýk, yüzde 10'u pekmez, pestil, sucuk, þýra ve yüzde 9'u da þaraplýk üzümdür. Ülkemiz nüfusu sürekli artýþ göstermesine raðmen kiþi baþýna üzüm tüketimimiz artmamýþ, aksine azalmýþtýr. 1990'larýn baþýnda yaklaþýk 45 kilogram olan kiþi baþý üzüm tüketimi günümüzde 34,8 kilograma inmiþtir. Çekirdeksiz kuru üzümde ise iç tüketim toplam bin tondur." BAÐLARI KORUMAK ÝÇÝN TEMÝZ VE SAÐLIKLI FÝDAN Baðlarda özellikle bakteriyel hastalýklar, virüs hastalýklarý ve floksera zararlýsýna karþý ilaçlý mücadelenin yapýlamadýðýný, bu nedenle virüs ve bakteriyel hastalýklara karþý en etkin yöntemin temiz ve saðlýklý fidan kullanýmý olduðunu belirten Bayraktar, "Floksera ve nematodlar için dayanýklý anaçlarý ile baðlarýn tesis edilmesi gerekmektedir. Aþýlý asma fidan üretiminde en büyük sorun yetersizliktir. Aþýlý fidan talebi yýlda 8-10 milyon adettir ancak üretim talebi karþýlayamamaktadýr." diye konuþtu. "EMANETE VERMEYÝN ÜZÜMÜ DEPOLARDA TUTUN" Arz fazlasý ürünün, fiyatýn düþmesi dolayýsýyla döviz kaybýna, üreticinin ve ülkenin zarar etmesine neden olduðunu bildiren Bayraktar, "Çekirdeksiz üzümdeki rekolteye baðlý olarak arz talep dengesinin bozulmasý, üreticilerimiz aleyhine iþlemekte ve bir yýllýk emeklerinin sonucunda maliyetin altýnda ürün satmak zorunda kalmakta veya ürün toplanmadan baðda kalmaktadýr. Üreticimiz üzümü emanete vermez, ihtiyacý kadar olan malý satýþa çýkarýp geri kalanýný depolarý veya ziraat odalarý depolarýnda tutarsa fiyat düþmez." þeklinde konuþtu. Çoðunlukla yerde veya örtü üzerinde kurutulan üzümlerde ihracat esnasýnda temizlik problemi çýktýðýný, üzümlerin beton veya tel sergi üzerinde kurutulmasý gerektiðini bildiren Bayraktar, þu tavsiyelerde bulundu : "Ambalajlamada özellikle en büyük pazarýmýz olan Avrupa Birliði (AB) standartlarýna uyum göstermek için çalýþmalar yapýlmalýdýr. Çekirdeksiz kuru üzümde AB benzeri bir depolama kuruluþunun oluþturulmasý ve depolama maliyetinin desteklenmesi gerekmektedir. Ürün pazarlamasýnda ve serbest piyasada oluþan fiyatý kaçak yollarla gelen üzümler olumsuz etkilemektedir. Kuru üzümde sýnýr ticareti adý altýnda ülkemize giren ve sýnýr illerinde kalmayýp, ihraç edilen kuru üzümün içine karýþtýrýlarak kalitemizi tehdit eden kaçak giriþlerin daha sýký kontrollerle önlenmesi büyük önem taþýmaktadýr. Þaraplýk üzümdeki en büyük sýkýntý, þaraptaki ÖTV'nin yüksekliðinden dolayý ürün bedellerinin düþmesidir. Þarapta ÖTV Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi tarafýndan Ali Dirikoç Bulvarýný Eski Niðde Yoluna baðlayacak alanda oluþturulacak köprünün altýnda 60 metre uzunluðunda menfez yapýlýyor. Nevþehir in Ali Dirikoç Bulvarý ndan Eski Niðde Yolunu birleþtirerek Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ne kadar devam oranlarý makul bir seviyeye getirilmelidir. Üzümde alternatif deðerlendirme þekillerinin geliþtirilmesi gerekmektedir. Ürünün serbest piyasada fiyatýnýn oluþabilmesi için çok fazla alýcý ve satýcýnýn bir arada bulunmasý gereklidir. Bunun için ürün ihtisas borsalarý oluþturulmalý ya da mevcut borsalara iþlerlik kazandýrýlmalý, ticaret borsalarý tescil kurumu olmaktan çýkarýlmalýdýr. Üzümde kayýp da çok fazla üretim sezonunda üretim ve piyasada 373 bin 29 ton üzüm çöpe gidiyor. Oldukça büyük miktarlarda üzümün de tüketim aþamasýnda çöpe gittiði düþünülürse kaybýn büyüklüðü ortaya çýkar. Üretim, piyasa ve tüketimde kayýplar doðru ambalajlama ve saklamayla en aza indirilmelidir." Kaynak:Sondakika Haber-Nevþehir ettirilecek yol aðý içerisinde, Deðirmen Harký mevkisinde yapýmý planlanan köprüde çalýþmalar devam ediyor. Göre beldesi çayýndan gelecek suyun akýþýnýn daha saðlýklý bir þekilde saðlanmasý için Nevþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan 4 metre yükseklikte, 5 metre geniþliðinde ve 60 metre uzunluðundaki menfez yapýmýna baþlanýldý. Menfezin tamamlanmasýyla birlikte köprünün de en kýsa süre içerisinde ulaþýma açýlacaðý belirtildi.

7 Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Merkez Bankasý, kâh faizlerle, kâh rezervden döviz satarak direniyor ama faydasýz; 1 dolarýn 2 TL basamaðýna yerleþmek üzere olduðunu herkes kabul ediyor. Bu, aþýrý bir fiyat artýþý mý? Hayýr. Herkes de biliyor ki, yýllardýr enflasyonun hep altýnda kaldý döviz fiyatý. Bu, bilinçli bir seçimdi. Yabancý kaynaða muhtaç Türkiye ekonomisinin kaynak akýþýný sürekli kýlmasý için düþük kur politikasý seçilirken, içeride döviz borcu birikimi de düþük kura zorladý. Yine de Orta Vadeli Program da örtülü olarak 2013 için ortalama 1,83 TL ortalama dolar kuru öngörülmüþ iken, gerçekleþmenin 1,93 TL olma ihtimalinin kuvvet kazanmasý birçok kesimi önemli ölçüde etkileyecek ün ilk 5 ayýnda yani Ocak-Mayýs döneminde ortalama dolar kuru 1.80 TL de kalmýþtý. Ama sonra olanlar oldu. Sermaye kaçýþý baþladý. ABD de para ikliminin deðiþeceðini FED ilan edince, yabancý kaynak, yüzünü ABD ye dönüp aralarýnda Türkiye nin de olduðu ülkelerden çýkýþa baþladý ve dolar kuru ortalamasý Haziran da 1,90 TL ye, Temmuz da 1,93 TL ye çýktý için ortalama dolar kurunun 12 aylýk ortalamasýnýn da 1,93 TL yi bulmasý çok muhtemel. Bu da OVP deki 1,83 TL ortalama öngörünün yüzde 5,5 üstünde bir gerçekleþme. Ýthalatçý: 2013 te 240 milyar dolarý bulmasý beklenen ithalatýn TL karþýlýðý, 1,93 TL ortalamasýyla artar ve artýþ, ister istemez maliyetlere yansýtýlýr. Özellikle 60 milyar dolarý bulan ithal enerjide TL karþýlýklarda artýþlar, elektrik, doðalgaz, akaryakýt zamlarýný kaçýnýlmaz kýlar, ki akaryakýta anýnda zamlar baþladý bile. Ýthalattaki maliyet artýþlarý, maliyet enflasyonu, bu da tüketici enflasyonunda sýçrama demek. Merkez Bankasý nýn çift haneli enflasyonla cebelleþmek zorunda kalacaðýný söylemek mümkün. Ýhracatçý-turizmci: Ýlk elde döviz kazandýrýcý faaliyet olarak ihracatçý ve turizmcinin, getireceði her dolar karþýlýðý eline geçecek TL nin artarak ona, bu devalüasyonun yarayacaðý söylenebilir. Ama bu, eski bir ezber, özellikle ihracat ürünlerinde kullanýlan yüksek ithal girdi oraný, eski ezberi bozuyor te 150 milyar dolar olarak hedeflenen ihracat, büyük ölçüde ithalata baðýmlý. Ýhracatçý, döviz yükseliþinin tadýný çýkaramýyor. Turizmci için de ithal girdi kullanýmýna baðlý, durum. Dýþa seyahatler ise negatif etkilenir süreçten. Finans kesimi: Kurun önünü kesmek için arttýrýlan faizler, bankalar için kazanç kapýsýný deðiþtirmez. Devlet kaðýtlarýna yatýrým artan faizden dolayý banka kârýný Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Ankara Ýl Meclisi tarafýndan bir süre önce baþlatýlan, Rojava ile Dayanýþma Kampanyasý çerçevesinde yapýlan oturma eylemlerinin Cumartesi günü sonu gerçekleþti. 1 Eylül Dünya Barýþ Gününe kadar sürdürülmesi kararý alýnan kampanyanýn oturma eylemi, önümüzdeki Cumartesi günü gerçekleþecek olan Dünya Barýþ Günü etkinlikleri nedeniyle son kez yapýldý. 24 Aðustos Cumartesi günü saat: 17:30 da Kýzýlay/Güvenpark önünde toplanan HDK liler, DÝREN ROJAVA YANINDAYIZ pankartý açýp, yerlere de harflerle, DÝREN ROJAVA SENÝNLEYÝZ yazýsýný yazarak, DÝREN ROJAVA SENÝNLEYÝZ YAÞASIN HALKLARIN KARDEÞLÝÐÝ KAHROLSUN FAÞÝZM sloganlarýný haykýrarak eylem yaptýlar. HDK lilerin basýn açýklamasýyla baþlayan eylemleri, 30 dakika süren oturma eylemiyle son buldu. HDK Ankara Ýl Meclisi adýna basýn açýklamasýný okuyan Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Ankara Ýl Eþ Baþkaný Orhan ÇELEBÝ tarafýndan okunan metin þöyle; güçlerine üstünlük saðlayamayan hatta yenilgi üzerine yenilgi alan çeteler hedeflerine sivil Kürtleri yerleþtirerek çoluk çocuk- yaþlý genç demeden kitle katliamýna giriþtiler. Aðustos ayýnýn baþýnda aðýrlaþtýrýlan bu sivil katliamlar sonucunda onlarca sivil Kürt katledilirken YPG nin açýklamasýna göre 700 kadar sivil Kürdün nerede tutulduðu ve akýbetlerinin ne olduðu bilinmiyor. Diðer taraftan barýþ çýðýrtkanlýðý yapan AKP hükümeti barýþý destekleyenlerle, AKP yi destekleyenleri ayný kefeye koymayý sürdürüyor. Bir taraftan operasyonlar, gözaltýlar, tutuklamalar devam ederken bir taraftan da barýþ adý altýnda Kürt halkýný oyalamaya devam ediyor. Eðer barýþ gelecekse bu halklarýn mücadelesiyle olacaktýr. Demokratik adil onurlu bir barýþ için mücadeleyi yükseltmeliyiz. 19 Temmuz 2012 de baþlayan Rojava devrimi tüm Kürdistan ýn ve Ortadoðu nun geleceðini belirleyecek bir öneme sahiptir. Rojava halký her türlü katliam ve saldýrýlara raðmen PYD güçlerine sahip çýkmaya devam etmektedir. Rojava da bir annenin söylediði þu söz çok önemlidir. bizi açlýkla terbiye etmek istiyorlar, ama biz onuru açlýða karþý tercih ederiz. Aç kalýrýz ama özgürlük ve onur mücadelesinden vaz geçmeyiz Dolayýsýyla Rojava devrimine sahip çýkmak onur ve özgürlüðe sahip çýkmaktýr. Ayný zaman da Ýstanbul Gezi parkýnda patlak veren Haziran direniþine sahip çýkmak onun özlem ve taleplerine sahip çýkmaktýr. Rojava ya sahip çýkmak Ortadoðu da emperyalist saldýrganlýðýn ve iþ birlikçi egemenliðin yýkýlmasý mücadelesine sahip çýkmak demektir. Tüm halkýmýzý Rojava da ve Mýsýr da yaþanan kitle katliamlarýna karþý sesini yükseltmeye çaðýrýyoruz. Kaynak: Kalkýnma Bakanlýðý, Hazine Müst. veri tabanlarý (*) 2013 tahmini. Dolar kurunun 2 TL ve üstünde seyretmeye baþlamasý, birçok kesimi farklý etkileyecek. Bazý baþlýklarla ilerleyelim: Döviz Borçlusu: Kurun artýþýndan en çok tedirginlik duyan döviz borcu olanlar. Türkiye nin borç stokunun Aðustos sonu itibariyle 360 milyar dolarý bulduðu tahmin ediliyor. Bunun üçte biri devletin, üçte ikisi özel sektörün; bankalarýn ve reel sektörün. Önümüzdeki 12 ayda ödenmesi gelen dýþ borç ana para ve faiz tutarý 190 milyar dolara yakýn. Borçlular için bunun TL karþýlýðý, her artýþta önemli bir maliyet demek. Sanayici-yatýrýmcý: Mevcut üretimini ve yeni yatýrýmýný öngörülmüþ 1.83 TL dolar kuru üstünden yapan sanayici ve yatýrýmcý için kur artýþý, maliyetlerin artmasý demek. Bunun için sermaye ihtiyacý ve artmýþ faizlerden bunun temini ek maliyet. Artan kur, üretim kapasitesini geriletebilir, yatýrýmlarý yavaþlatabilir. Bu, istihdamýn daralmasý, iþten çýkarmalar demek. Ayný zamanda iþ bekleyenler için de iyi haber deðil. Yüzde 10 u bulan iþsizliðin yýl sonuna kadar en az 1 puan daha artmasý ihtimali yüksek. arttýrýr. Tüketici, KOBÝ kredileri azaltýlýr, buradan bir daralma yaþayabilir bankalar. Verilmiþ kredileri geri toplamada güçlükler yaþayan banka, zor zamanlar yaþayabilir böylesi durumlarda. Bütçe: Bütçe için döviz kurunda zýplama, hem gelir hem harcama ayaðýný etkiler. Vergi gelirinin üçte ikisini dolaylý vergilerden saðlayan bütçe, ithalatýn azalmasý ve fiyat artýþý, gelir düþüþü ile iç tüketimin azalmasý halinde ÖTV, KDV gelirlerinde düþüþ yaþar. Azalan istihdam da vergi düþüþü demektir. Devletin ithalatýnýn TL karþýlýðý artýnca harcamalarda da yeni faturalarý ödemesi gerekir. Harcamalar, gelirlere göre daha dirençlidir. Sonuç, bütçe açýðýnýn artmasýdýr, kaçýnýlmaz olarak. Bütçede sarsýntý, yabancý sermayenin iþtahýný kaçýrýr, güveni azalýr. Bütçeyi denkleþtirmek için yapýlacak zamlar, arttýrýlacak vergiler, kamusal varlýklarýn haraç mezat satýþý, maaþlarýn, sosyal haklarýn, sosyal harcamalarýn azaltýlmasý, hak ihlallerinin toplumsal tepkileri, sokaðý ayaða kaldýrýr. Yaþanmasý çok muhtemel geliþmelerden biri de bu. (Yurt) Emperyalistler ve iþ birlikçileri tarafýndan yeniden þekillendirilmek istenen Ortadoðu da Türk devleti ve onun iktidarý AKP, ÖSO, El Kaide ve El Nusra gibi cinayet þebekeleri ile Batý Kürdistan da yani Rojava da vahþi katliamlarý devam etmektedir. Türk devleti ve AKP hükümetinin canilere ve katillere lojistik destek saðlamasý ve bunlarý beslemesi, tedavilerini yaptýrmasý iþbirlikçi kanlý yüzünü gizleyemez. Elbette ezilen halklarýn kendi kaderlerini tahin etme hakký vardýr. Ve hiçbir güç bunu engelleyemez. Mýsýr da ordunun yaptýðý katliamý kýnayan, BM leri göreve çaðýran ve Mursi ye destek veren AKP hükümeti Batý Kürdistan Rojava söz konusu olunca dillerini yutmalarý onlarýn efendilerine ne kadar sadýk olduklarýný göstermektedir. ÖSO son olarak Antep te bir toplantý düzenleyerek bünyesindeki kontra-çete oluþumlarýnýn liderlerini bir araya getirdi. 26 Temmuzda düzenlenen toplantýda 70 kadar tugay ve birlik komutaný hazýr bulundu. Toplantý gündeminin PYD ve El Nusra arasýnda geçen çatýþmalar ve Rojava devrimi olmasý sonrasýnda geliþecek kitle katliamlarýnýn habercisi olacak nitelikte özenle seçilmiþtir. ÖSO na baðlý deðiþik tugay ve birliklere komuta eden 70 komutan Antep te Bülbül zade eðitim kültür ve dayanýþma vakfý nýn ev sahipliðin de bir araya getirilmiþtir. Nitekim ÖSO komutanlarýnýn toplantýsýnýn hemen akabinde Rojava da YPG Rojava halký yalnýz deðildir. Mýsýr da onur, ekmek ve özgürlük mücadelesi veren Mýsýr halký yalnýz deðildir. HDK nin yaptýðý Rojava ile dayanýþma eylemine Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Ankara Þube Yöneticileri, Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanýþma Dernekleri Federasyonu (TUHAD FED) Temsilcileri ve geçen Pazar günü faþistlerce saldýrýya uðrayarak 4 yerinden býçakla yaralanan Ýsmail ÇELEBÝ de katýlarak destek verdi.

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sertaç DANACI AYÇÝÇEK SEN (AYÇÝÇEK ÜRETÝCÝLERÝ SENDÝKASI) Hükümetin ve TRAKYABÝRLÝK in sürdürdüðü ayçiçeði politikalarýný eleþtiren bir basýn açýklamasý yaptý. Açýklamada: Ýddiamýz odur ki; Üreticilere kulak verilmeden sürdürülen tarým politikalarý ile ülke nüfusumuzun yarýya yakýnýnýn geleceði çalýnýyor. ifadelerine yer verildi. Açýklama þöyle: Deðerli Basýn mensuplarý, Deðerli Çiftçi arkadaþlarým, çiftçi dostlarý ve bizlere destek veren demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin deðerli temsilcileri. Hepiniz hoþ geldiniz. Yýllardýr olduðu gibi bugün de tarýmda akýl almaz uygulamalar sürüyor. Tarým üretimi baltalanýyor. Üretici örgütlerinin, meslek örgütlerinin söyledikleri ve önerdikleri dikkate alýnmýyor. Üretici ne yapacaðýný bilmez durumda. Yetiþtirdiði tüm ürünlerde olduðu gibi ayçiçeðinde de yaþanan her sezon bir önceki yýlý aratýr durumdadýr. Bizim kuruluþumuz olan TRAKYA BÝRLÝÐÝN 2012 yýlýnda Fortune Dergisinin 500 büyük kuruluþ sýralamasýnda 107. Sýrada ÝSO (Ýstanbul Sanayi Odasý) tarafýndan yapýlan araþtýrmada 77. Sýrada görülmesi onur vericidir. Ancak bu durum Ýklim deðiþikliði ve etkileri konusunda dünyanýn en önemli bilimsel yayýn organý olan Nature Climate Change dergisinde bu hafta yayýnlanan bir makale iklim deðiþikliðinin tüm dünyadaki kýyý þehirlerine etkisini inceledi. Bu araþtýrmaya göre kýsa vadede acil önlemler alýnmadýðý takdirde büyük zarar görecek dünyadaki ilk on þehir arasýna Ýstanbul ve Ýzmir de katýldý. Dünya Bankasý, OECD, Middlesex University ve University of Southampton iþbirliði ile yapýlan bu çalýþma dünyadaki önemli 136 deniz kenarýndaki büyük þehri inceliyor. Bu araþtýrmaya göre 2005 yýlýnda bu 136 þehrin su baskýnlarý nedeniyle gördüðü hasar 6 milyar dolar iken, iklim deðiþikliðinin getireceði deniz seviyesindeki yükselmeye karþý önlem alýnsa bile 2050 yýlýnda bu hasarýn 52 milyar dolara çýkmasý öngörülüyor. Deniz bizlerin emeði, ve alýn teridir Ayçiçeði hasadý bitmek üzeredir. Trakya Birlik yönetimi nerededir? AKP Ýl ve Ýlçe yöneticileri nerededir? Topu bir birlerine atmaktan vazgeçip yaþanan maðduriyete son verilmelidir. Trakya Birlik Yönetim Kurulu uyguladýðý sessiz ve ilgisiz görünme politikasý ile ayçiçeði üreticilerini tüccarýn ve yað sanayicisinin kucaðýna itmiþtir. Sürdürülen fiyat politikalarý ile üreticiye yaþatýlan umut katliamýndan baþka bir þey deðildir sezonunda ayçiçeði avans ve taban fiyatlarý yað oranlarýna göre; %40 yað oraný için 1 lira 40 kuruþ avans 1 lira 50 kuruþ taban, %45 için 1 lira 50 kuruþ avans, 1 lira 61 kuruþ taban, %50 için 1 lira 60 kuruþ avans, 1 lira 72.5 kuruþ taban fiyatý verilmiþti. Bu yýl ne avans ne de taban fiyatý açýklanmadý. Ayçiçeði ithalatýnda fonlar da kaldýrýldýðý için üreticiler ürettiði ayçiçeðini 85 kuruþ ile 1 lira arasýnda fiyatla satmak zorunda býrakýlmýþtýr. Bu soygundur, vurgundur, zulümdür. Bu anlayýþla çiftçi karýn tokluðuna çalýþtýrýlýyor. Bu durumdan son derece kaygýlýyýz. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Baþkaný diðer yýllarda basýna avans fiyatý açýklarken Trakya Birlik Yönetim Kurulunun Amacýný þöyle belirtmekteydi. Üreticinin alýn terinin gerçek deðerini bulmasý, üretimin teþvik edilerek devamýnýn saðlanmasý, bitkisel yaðda dýþa baðýmlýlýðýn azaltýlmasý ve ithalat yapýlan ülkelerin üreticilerine aktarýlan kaynaklarýn ülkemiz çiftçilerine seviyesinde bir artýþ olmayacaðý düþünülerek hazýrlýk yapýlacak olursa bu hasar milyar dolara ulaþabiliyor yýlý rakamlarýyla en fazla zarara açýk beþ þehir Guangzhou (Çin), Miami, New York, New Orleans (ABD) ve Mumbai (Hindistan) olarak sýralanýyor. Burada Guangzhou nun su baskýný riski, alýnan tüm önlemlere raðmen 687 milyon dolar tutuyor yýlýnda iklim deðiþikliði ve neden olacaðý deniz seviyesi yükselmesine karþý önlem alýnsa bile Guangzhou yu 11 milyar dolar su baskýný riski bekliyor. Ýklim deðiþikliðinin getireceði deniz seviyesindeki yükselmeye þimdiden önlem alýnmayacak olursa bunun getireceði ek risk açýsýndan yapýlan sýralamada ilk on þehir ise sýrasýyla þöyle; Ýskenderiye (Mýsýr) Baranquilla (Kolombiya) Napoli (Ýtalya) Sapporo (Japonya) Santa Domingo (Dominik Cum.) Beyrut (Lübnan) Houston (ABD) Ýstanbul (Türkiye) Jakarta (Endonezya) Ýzmir (Türkiye) Kaynak : Yeþil Gazete aktarýlmasýnýn saðlanmasý Nerde kaldýn baþkan? Bu yýl diðer yýllardaki amacýnýzdan vazgeçtiniz mi? Ýddiamýz odur ki; Üreticilere kulak verilmeden sürdürülen tarým politikalarý ile ülke nüfusumuzun yarýya yakýnýnýn geleceði çalýnýyor. Uygulanan dýþa baðýmlý tarým politikalarý sonunda, bir zamanlar tarýmda kendine yeten ülkelerden biri olan ülkemiz, bu gün tarýmda dýþa baðýmlý hale getirilmiþtir. Tarým reformu veya Tarýmda Yeniden Yapýlanma dedikleri, aslýnda bizleri yabancý tekellere, büyük tarým þirketlerine feda etmekten baþka bir þey deðilmiþ. ÝMF ve Dünya Bankasý dayatýyor., hükümetler de taviz üstüne taviz vermeye devam ediyor. Reform dedikleri ÝMF nin reformu, hükümetlerin reformu imiþ. Çünkü bu reformlar, biz üreticilerin çiftçilerin, köylülerin felaketi olmuþtur. ÝMF ve Dünya Bankasý nýn yeniden yapýlanma projesi adý altýnda dayattýðý yaptýrýmlar sonucu hükümetlerin çýkardýðý yasalar sonucunda; Tarýmsal desteklerimiz kaldýrýldý, Tarýmsal kredi faizleri yükseltildi, Tarýmsal KÝT ler özelleþtirildi, Tarým Satýþ Kooperatif Birlikleri nin sanayi tesislerini, onlarýn bünyelerinden ayýracak yasalarýn çýkarýlmýþ olmasý biz ayçiçeði üreticilerini de doðrudan etkilemektedir. Özellikle Yeniden Yapýlandýrma Kurullarý ile bizim olan TRAKYA BÝRLÝÐÝN entegre tesislerinin A.Þ. ye çevrilerek satýlma riski ile karþý karþýya getirilmesi trilyonlara ulaþmýþ birikimlerimizin yok olmasý anlamýndadýr. ÖNERÝLERÝMÝZ Trakya Birlik bir üretici kuruluþudur. Üretilen ürünün yarýsýndan fazlasýný almaktadýr. Alýmlarýn baþlamasýyla birlikte avans fiyatý açýklayarak piyasaya müdahale etmeliydi. Ülkemiz, ekolojik olarak ayçiçeði üretimine uygun ülkelerden birisidir. Kökü dýþarýda olan tarým politikalarýndan vazgeçilerek; Ayçiçeði hasadý zamanýnda ithalat yapýlmamalýdýr. Yaðlý tohum üretimini geliþtirmek için üretimde kullanýlan girdiler ucuzlatýlmalýdýr. Taban fiyatlar yüksek tutulmalý. Tarýmsal desteklere devam edilmelidir.bu destekler ekim öncesi belirlenmeli ve hasat sonu ödenmelidir. Taban fiyatýnýn hesaplanmasýnda Maliyet + Kar + Refah payý uygulamasý hayata geçirilmelidir. Ayçiçeðinde tohum olarak hibrit %98 oranýnda kullanýlýyor. Ancak bir kilogram hibrit tohumunu 30 kilogram ayçiçeði satarak alabiliyoruz. Üstelik tohumlarýn bazýlarýnda verim düþüklüðü bulunuyor ve sorumluluk alýnmýyor. Bunun için tohumlar ekolojik koþullara ve bölgelere uygun olarak üretilmeli ve fiyatlarý üreticilerin kolaylýkla alabileceði düzeye çekilmeli. Ayrýca ekim öncesi kredi olanaklarý saðlanýp sunulmalýdýr.

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN sadece dairelerin

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İzmir

Detaylı

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:TAPU KAYDI:

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : Bayraklı

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Bursa

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu kaydı : Antalya

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

GAYRÝMENKUL ÝHALESÝ 2008 MÜZAYEDE YERÝ TMSF BÝNASI(KONFERANS SALONU) ADRES: BÜYÜKDERE CADDESÝ NO: 143 ESENTEPE ÝSTANBUL GAYRÝMENKUL ÝHALESÝ 2008 14-15 EKÝM TAHSÝLAT DAÝRE BAÞKANLIÐI SAAT:09:57 ÝMAR BANKASI

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı