3 DE derin göndermeleri olan bir isim. Kitabýn ismini nasýl belirlediniz? Tek kiþilik din bana göre çok

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 DE derin göndermeleri olan bir isim. Kitabýn ismini nasýl belirlediniz? Tek kiþilik din bana göre çok"

Transkript

1 8 Ali Ýsmail Korkmaz'ýn Beþik Otel önünde ikinci kez darp edildiði ihtimalini güçlendirecek delilleri Birgün ortaya çýkardý. Bozuk olduðu ileri sürülen Harman Fýrýn güvenlik kayýtlarýnýn Jandarma Kriminal de incelenmesiyle yapýlan kimlik tespitinin ardýndan Ali Ýsmail Korkmaz cinayeti soruþturmasý hýz kazanmýþ, 7 Aðustos ta gözaltýna alýnan 8 kiþinin 4 ü tutuklanmýþtý. Savcýlýktan yapýlan açýklamada, olayý Harman Fýrýn kayýtlarýnýn aydýnlattýðý belirtilmiþ, Beþik Otel güvenlik kayýtlarýnýn baþka bir olaya ait olduðu ileri sürülmüþtü. Ancak Harman Fýrýn kayýtlarýnýn basýnda yer almasý ardýndan yapýlan incelemeler, saatleri farklý olan iki güvenlik kaydýnýn aslýnda ayný anlara ait olduðunu gösterdi. Görüntülerde Ali Ýsmail Harman fýrýnýn önüne doðru koþarken sokaðýn baþýndan hareket eden beyaz aracýn Ali Ýsmail'in þiddet görmesinden hemen sonra fýrýnýn bulunduðu yere ulaþmasý dikkat çekiyor. Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Ankara Ýl Meclisi tarafýndan bir süre önce baþlatýlan, Rojava ile Dayanýþma Kampanyasý çerçevesinde yapýlan oturma eylemlerinin Cumartesi günü sonu gerçekleþti. 1 Eylül Dünya Barýþ Gününe kadar sürdürülmesi kararý alýnan kampanyanýn oturma eylemi, önümüzdeki Cumartesi günü gerçekleþecek olan Dünya Barýþ Günü etkinlikleri nedeniyle son kez yapýldý. 24 Aðustos Cumartesi günü saat: 17:30 da Kýzýlay/Güvenpark önünde toplanan HDK liler, DÝREN ROJAVA YANINDAYIZ pankartý açýp, yerlere de harflerle, DÝREN ROJAVA SENÝNLEYÝZ yazýsýný yazarak, DÝREN ROJAVA SENÝNLEYÝZ YAÞASIN HALKLARIN KARDEÞLÝÐÝ KAHROLSUN FAÞÝZM sloganlarýný haykýrarak eylem yaptýlar. HDK lilerin basýn açýklamasýyla baþlayan eylemleri, 30 dakika süren oturma eylemiyle son buldu. Nevþehir Üniversitesi (NEÜ) Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý tarafýndan "Hijyen Eðitimi" konulu seminer düzenlendi. NEÜ Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'nda NEÜ Gýda Mühendisi Kübra Çýnar tarafýndan verilen seminere; þube müdürleri, gýda kontrolörü, diyetisyen, aþçý baþý, mutfak ve yemekhane çalýþanlarý, garsonlar, aþçýlar ve kantin görevlileri katýldý. Kanun ve mevzuatlarda belirtilen asgari teknik ve hijyenik þartlar hakkýnda sunum yapan Çýnar, toplu tüketim yerinde çalýþan... Nevþehir Belediyesi tarafýndan Ali Dirikoç Bulvarýný Eski Niðde Yoluna baðlayacak alanda oluþturulacak köprünün altýnda 60 metre uzunluðunda menfez yapýlýyor. Cem Selcen in yeni kitabý Tek Kiþilik Din, bir yazar ve baþkomiserin sýr dolu bir cinayetin peþinden sürükleniþlerini anlatýyor. Elbette bu kadar deðil. Tek Kiþilik Din yalnýzlarýn yok olduðu bir dünyanýn ne denli tehlikeli olabileceðini, yalnýzlarýn küstürülmesi durumunda yaþamýn ne denli çekilmez bir hal alacaðýna dair tespitlerle dolu. Tek kiþilik din bana göre çok derin göndermeleri olan bir isim. Kitabýn ismini nasýl belirlediniz? 3 DE Deðerli Basýn mensuplarý, Deðerli Çiftçi arkadaþlarým, çiftçi dostlarý ve bizlere destek veren demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin deðerli temsilcileri. Hepiniz hoþ geldiniz.

2 Doðu EROÐLU-Ceren BÜYÜKTETÝK Kibar Feyzo filmini seyretmiþ olanlar cevabý bilir Malum Þahýs ý (MÞ) izlemeye devam edenler de son takýntýsýnýn diktatör nedir? sorusuna cevabý olduðunu biliyor: Diktatörlüðün olduðu yerde Diktatör diyeni sallandýrýrlar. Demek ki içinden geçiriyor ama þimdilik açýktan söylemiyor: Sallandýracaksýn Taksim meydanýnda üç beþ kiþiyi, bak bir daha diyorlar mý? Ama MÞ sallandýrmýyor, çünkü þimdilik sallandýramýyor ; lakin sopalýyor, sopayla idam ediyor, ettiriyor. 12 Eylül 1980 sonrasýydý DAL dayýz, yani devletin tam teþekküllü iþkence mahallindeyiz. Doksan günlük iþkence faslý bitmiþ, artýk Mamak cehennemine gönderecekler, usulen daktilo önünde yazýlý ifade alýyorlar. Ýþte o sýra daktiloda yazan polis sitem etmiþti bana: Yahu, iþkence deyip duruyorsunuz. Ýþkence dediðin, ne bileyim, gözlere mil çekmektir, kýzgýn demirle daðlamaktýr, kafatasýný yüzmektir filan Bunlar yapýldý mý ki sana! Þimdi de MÞ elbette gözlere mil çektirmiyor, gaz fiþekleriyle çýkarýyor yurttaþlarýnýn gözlerini Diktatör dediðin, ipte sallandýrýr, kurþuna dizer, gözlere mil sokarmýþ. Biber gazý atmaz, göz çýkarmaz, kafa patlatmaz, zindanda çürütmez, daðlarda kurþunlatmaz mýymýþ? Peki, MÞ ye diktatör derken abartmýþ oluyoruz, diyelim. Tamam. Diktatör deðil, diktatör gibi. Baþka? Merhametli de deðil. Merhametli gibi Gibi. Çünkü hiç kendi olamadý Onu hep bir þeyler gibi yaptýlar, hep bir þey gibi oldu, olmaya çalýþtý. Ama olabildi mi? Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest sert bir açýklamayla MÞ yi saldýrgan, delilsiz konuþan, yanlýþ yapan diye kýnamýþtý ya I-ýh. MÞ de artýk istedikleri gibi deðilmiþ Oysa bugünlere hep mýþ-gibilerle getirildi, demokrasiden yana olacakmýþ gibi, refahý saðlayacakmýþ gibi, özgürlükleri savunacakmýþ gibi Þimdi de maðdur-muþ gibi kendi finalini seyrediyor Tek adam olmaya soyunmuþken, tek baþýna ve yalnýz býrakýlmýþlýðýný Dýmdýzlak orta yerde kalývermek: Deðerli yalnýzlýkmýþ! Amma velâkin, Malum Þahýs desem bile, elbette ismi belli, cismi belli, sýfatý belli Bakýn, devletinin TDK sözlüðünde diktatör kelimesinin karþýlýðýnda isim hali olarak ne yazýyor? Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamýþ bulunan kimse. Sýfat hali de Zorba demekmiþ. Diktatör: Zorba sýfatlý bir kimsenin bütün siyasi yetkileri kendinde toplamasý Seçilmiþ, seçilmemiþ diye bir ayrým da yok O halde olanca saftorikliðimizle bir kez daha soralým: Sýfatýný boþ versek bile, bu memlekette bütün siyasi yetkileri kendinde toplamýþ bulunanýn isim hali, yani tam yetkili MÞ kimdir? Hadi cevap gelsin bakalým Kaldý ki Bizler MÞ ye diktatör desek ne yazar, demesek ne yazar? Balkonuna konan kuþ ondan korkup kaçarken, kanat çýrpýþlarýndan çýkacak o ses: Diktatör! Deniz kenarýndan geçerken dalga hýþýrtýlarý seslenecek ona: Diktatör! Makam aracýnýn camýný hafif araladýðýnda içeri doðru esen rüzgârý duyacak: Diktatör! Diktatööör! Diktatööör! Diktatööör! Fýsýltýlar homurtulara, homurtular haykýrýþlara dönüþtükçe, çaresiz MÞ son bir kez daha soracak: Diktatör nedir ula? Ali Ýsmail Korkmaz'ýn Beþik Otel önünde ikinci kez darp edildiði ihtimalini güçlendirecek delilleri Birgün ortaya çýkardý. Bozuk olduðu ileri sürülen Harman Fýrýn güvenlik kayýtlarýnýn Jandarma Kriminal de incelenmesiyle yapýlan kimlik tespitinin ardýndan Ali Ýsmail Korkmaz cinayeti soruþturmasý hýz kazanmýþ, 7 Aðustos ta gözaltýna alýnan 8 kiþinin 4 ü tutuklanmýþtý. Savcýlýktan yapýlan açýklamada, olayý Harman Fýrýn kayýtlarýnýn aydýnlattýðý belirtilmiþ, Beþik Otel güvenlik kayýtlarýnýn baþka bir olaya ait olduðu ileri sürülmüþtü. Ancak Harman Fýrýn kayýtlarýnýn basýnda yer almasý ardýndan yapýlan incelemeler, saatleri farklý olan iki güvenlik kaydýnýn aslýnda ayný anlara ait olduðunu gösterdi. Görüntülerde Ali Ýsmail Harman fýrýnýn önüne doðru koþarken sokaðýn baþýndan hareket eden beyaz aracýn Ali Ýsmail'in þiddet görmesinden hemen sonra fýrýnýn bulunduðu yere ulaþmasý dikkat çekiyor. Ford Transit marka, terörle mücadele þubesince tercih edilen beyaz sivil araç Beþik Otel kayýtlarýnda, aralarýnda Ali Ýsmail Korkmaz ýn da bulunduðu iddia edilen 4 eylemci Sanayi Sokak a girdikten yaklaþýk 50 saniye sonra harekete geçiyor ve eylemcilerin gittiði yönde yol almaya baþlýyor. Ayný araç, Harman Fýrýn güvenlik kayýtlarýnda Ali Ýsmail Korkmaz'ýn darp edilmesinden birkaç saniye sonra ortaya çýkýyor. Buna göre darp olayýndan sonra tekrar Sanayi sokaða doðru koþan Ali Ýsmail Beþik Otel'in kamerasýnda kayýp olan 18 dakikalýk bölümde otelin önünden geçtiði kesinleþiyor. Beþik Otel'e ait görüntülerde 18 dakikalýk kayýp görüntünün hemen öncesinde eli sopalý siviller ve coplu sivil polisler otelin önünde beklemeye devam etmesi Ali Ýsmail'in otelin önünden geçtiði sýrada tekrar darp edilmiþ olabileceðine iþaret ediyor. Daha önce BirGün ün kimliðine ulaþtýðý ve Beþik Otel'in kamera kayýtlarýnda sokaða giren gruba copla saldýrdýðý görülen sivil polis Hüseyin Kadir E. nin Ali Ýsmail Korkmaz'ýn darp edilmesinden 10 dakika önce fýrýn kayýtlarýnda da gözükmesi ise, Beþik Otel kayýtlarý ile Harman Fýrýn kayýtlarýnýn ayrý olaylara ait olduðunu belirten Eskiþehir Cumhuriyet Baþsavcýsý nýn söylemlerinin aksine sokaktaki polis þiddetinin Balyoz Timi nin eseri olduðunu kanýtlýyor. 'FIRININ SAATÝ YANLIÞ' Ayný gece Sanayi Sokak ta uðradýðý darp Beþik Otel güvenlik kayýtlarýna yansýyan Doðukan Bilir in açýklamalarý da, kayýtlarýn eþzamanlý olduðu iddiasýný doðruluyor. BirGün e konuþan Bilir e göre, Beþik Otel güvenlik kayýtlarýnda sokakta uðradýklarý polis saldýrýsýndan korunmak için Harman Fýrýn a doðru koþmaya baþlayan eylemciler, fýrýn önünde kendilerine saldýrmak üzere bekleyen kalabalýðý fark edince geri döndüler. Bilir o anlarý þöyle anlattý: Fýrýnýn önünde bekleyenlerin bizi yakalamak için hazýrlandýklarýný fark edince durup ters yöne koþmaya baþladým. O anda eli sopalý bir þahýs beni yakalamaya çalýþtý ama tutamadý. Yanýmda koþan Ali Ýsmail belki orada bekleyenleri göremedi, belki de heyecandan koþmaya devam etti. Bilir, olay saatinin Harman Fýrýn güvenlik kayýtlarýnda yanlýþ belirtildiðini de öne sürdü: Olaylar sularýnda gerçekleþiyor. Fýrýnýn saati yanlýþ olmalý, Beþik Otel kayýtlarýndaki saat ise doðru. Bundan çok eminim çünkü caddedeki polis müdahalesi baþladýðýnda saat civarýydý ve birkaç dakika sonra polis ilk kaçtýðýmýz caddeye gelince, saat civarýnda Sanayi Sokak a kaçmak zorunda kaldýk. Beþik Otel güvenlik kayýtlarý da Doðukan Bilir in ifadelerini destekliyor. Otel kayýtlarýnda saat ye dek hiçbir hareket gözükmezken, sokaktaki olaylar Doðukan, Ali Ýsmail ve beraberlerindeki iki kiþinin sokaða girip polis saldýrýsýyla karþýlaþmasýyla baþlýyor. O POLÝS YÝNE GÖRÜNTÜLERDE Eskiþehir Valisi Güngör Azim Tuna nýn, olaylarýn ilk gününden beri inkâr ettiði Balyoz Timi, Ali Ýsmail Korkmaz cinayeti soruþturmasýnda ortaya çýkan her yeni bulguyla daha da kesinlik kazanýyor. 2 Haziran gecesi, Sanayi Sokak taki Beþik Otel kayýtlarýnda eylemcileri darp ederken görüntülenen ve kimliði BirGün tarafýndan ortaya çýkarýlan Eskiþehir Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube ye baðlý çalýþan polis memuru Hüseyin Kadir E. nin, Harman Fýrýn güvenlik kayýtlarýnda da gaz maskesi ve copuyla birlikte görüntülenmesi, Balyoz Timi iddialarýný kuvvetlendirdi. Israrla, Ali Ýsmail in darp edilmesinde polis payý olmadýðýný ileri süren Vali Tuna, Balyoz Timi isimli bir örgütlenme bulunmadýðýný, bu iddianýn hayal ürünü olduðunu söylemiþti. 7 Aðustos ta 3 ü polis 8 kiþinin gözaltýna alýnýp, 4 kiþinin tutuklanmasýnýn ardýndan bir basýn açýklamasý yapan Eskiþehir Cumhuriyet Baþsavcýsý Orhan Çetingül ise Hüseyin Kadir E. nin Ali Ýsmail Korkmaz cinayetiyle ilgisiz olduðunu belirtmiþti. Çetingül, Bu durum kamera görüntülerinden de anlaþýlmaktadýr. Bu nedenle henüz deliller kesinleþmeden medya eliyle linç edilen bu polis memuruyla ilgili yapýlanlarý da kamuoyunun vicdanýna býrakýyoruz açýklamasýný yapmýþtý. Ancak Harman fýrýna ait kamera görüntülerinin ortaya çýkmasýyla Ali Ýsmail Korkmaz'ýn darp edilmesinden yaklaþýk 10 dakika önce Hüseyin Kadir E. nin de orada bulunduðu belirlendi. *** Dakika dakika 2 Haziran gecesi 00.10: Eskiþehir AKP Ýl Baþkanlýðý önünde mevzilenen çevik kuvvet ekipleri, Yunus Emre Caddesi üzerindeki eylemcilere biber gazý, tazyikli su ve TOMA larla müdahale etmeye baþladý : Ali Ýsmail Korkmaz ve Doðukan Bilir in de aralarýnda olduðu bazý eylemciler, müdahalenin sertliðinden ötürü Yunus Emre Caddesi ni kesen Asarcýklý Caddesi ne çýkarak kendilerini korumak istediler : Cadde boyunca ilerleyen polisler Asarcýklý Caddesi nin giriþine varýnca, eylemciler yeniden kaçmaya baþladýlar. Ali Ýsmail Korkmaz ve Doðukan Bilir in de aralarýnda olduðu 4 kiþi Sanayi Sokak a girerken, pek çok eylemci ise Asarcýklý Caddesi nin üst kýsýmlarýna doðru koþmaya baþladýlar. Ali Ýsmail ve beraberindekiler, boþ sandýklarý sokaða girdikten sonra Beþik Otel önündeki arabalarýn arkasýna saklanmýþ olan polis memurlarý ve beraberlerindeki sivil þahýslarýn saldýrýsýna uðradýlar. Bir kiþi hemen sokaðý terk ederken, Ali Ýsmail ve Doðukan koþmaya devam ettiler : Harman Fýrýn önünde, kendilerini darp etmek üzere bekleyen kalabalýðý gören Doðukan Bilir ve diðer eylemci geri dönmeyi baþardý. Ali Ýsmail ise Harman Fýrýn ýn önünde bekleyen kiþilerce yakalanarak darp edildi : Kafasýna aldýðý tekmelerin ardýndan siviller ve polislerden oluþan güruh, Ali Ýsmail in gitmesine izin verdi. Ali Ýsmail Beþik Otel tarafýna doðru koþmaya baþladý ancak kayýp 18 dakikadan ötürü, Ali Ýsmail in yeniden Beþik Otel önünden geçerken neler yaþadýðý bilinmiyor. Kaynak:BirGün

3 Haber:Dilaver CAN - Murat ASÝL Nevþehir ve Kapadokya'nýn tarihini 8 bin 500 yýl öncesine götürecek Ovaören beldesindeki kazýlarda, bu yýl bir antik þehrin önemli bölümünün ortaya çýkarýlmasý planlanýyor. Kazý Baþkaný Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Süleyman Yücel Þenyurt, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Gülþehir'e baðlý Ovaören beldesinde bulunan Yassýhöyük ve Topakhöyük'de 2013 yýlý kazýlarýna üniversiteden 20 kiþilik teknik ekip ve 30 iþçiyle 1 Aðustos'ta baþladýklarýný söyledi. Eylül ayý sonuna kadar sürecek çalýþmalarda toprak altýndaki mimarileri ve surlarý gün ýþýðýna çýkarmaya devam edeceklerini anlatan Þenyurt, bu yýlki kazýlarda yazýlý bir belge bulmayý umut ettiklerini dile getirdi. Þenyurt, bu yýl çalýþmalarýn sonunda Ovaören'de antik bir kentin önemli kýsmýnýn görüleceðini ifade etti. "Kapadokya'nýn en eski yerleþimleri" Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi Dr. Atakan Akçay da Ovaören'de bulunan antik kentin geçmiþinin milattan önce 8 bin 500 yýllarýna dayadýðýný, bu kentin Kapadokya ve Nevþehir tarihi açýsýndan çok önemli olduðunu vurguladý. Yassýhöyük ve batýsýnda bulunan Topakhöyük kýsmýndaki kazýlarýn eþ zamanlý olarak devam ettiðini belirten Akçay, bu iki antik kentin Kapadokya'nýn en eski yerleþim yeri olduðunu ifade etti. Bugüne kadar yürüttükleri çalýþmalarda eski Hitit dönemine ait M.Ö yaklaþýk bin 600, bin 650 yýllarýna kadar giden bir dizilimin söz konusu olduðunu dile getiren Akçay, þöyle devam etti. "Bunun üstünde Hitit devleti dönemi ve daha sonra Demir Çað, Erken, Orta ve Geç Demir Çaðý olmak üzere milattan önce yýllarýna kadar devam ediyor. Yassýhöyük'ten daha erken döneme bakarsak karþý taraftaki Topakhöyük'ün teras kýsmýndaki alanda yapýlan kazýlarda Erken Tunç birinci döneminin baþlarý Geç Çaðýn bitiminin son dönemine kadar inilmiþ durumda." "5 bin yýl önceye kadar kesin kanýtlar var" Bugüne kadar yapýlan kazýlarda bulunan tarihi eserler hakkýnda da bilgi veren Akçay, çýkartýlan tüm eserleri titizlikle inceleyip, kayýtlarýný yaparak, Nevþehir Müze Müdürlüðüne teslim ettiklerini kaydetti. Günümüzden yaklaþýk 5 bin yýl öncesine kadar kesin kanýtlar olduðunu dile getiren Akçay, þunlarý söyledi : "Kalkolitik dönem baþlarý ve Neolitik Dönem yani günümüzden 8 bin - 8 bin 500 yýl öncesine kadar uzanan Nevþehir'in en eski yerleþim alaný içindeyiz. Yassýhöyük kýsmý yüzeyden baþlamak üzere yaklaþýk 3-3,5 metre derinlikte Demirçað dolgusuna sahip bir kazý alaný. Demir Çað dönemi millatan önce bin 200 ve bin 300 yýllarýna rastlýyor. Burasý Orta Demir Çað'ýnda, Kapadokya'nýn da içerisinde yer aldýðý Tabay ülkesinin önemli kentlerinden bir tanesi. Neden kent? Çünkü þehir yaklaþýk bin 250 metre uzunluðunda bir surla çevrili. Bin 250 metrelik surun 750 metresi yýðma taþtan oluþuyor. Kentin üzerinde oluþmuþ 5 metrelik toprak tabakada sondaj çalýþmasý yaparak, Eski Hitit dönemine ulaþmayý düþünüyoruz." "Kapadokya'nýn dip tarihi" Nevþehir Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mevlit Coþkun da Ovaören'de bulunan Yassýhöyük ve Topakhöyük'te bulunan Hitit dönemine ait antik kentin Kapadokya bölgesinin dip tarihi olduðunu söyledi. Prof. Dr. Þenyurt baþkanlýðýnda 6-7 yýldýr devam eden kazý çalýþmasýný dönem dönem ziyaret ettiklerini belirten Coþkun, Þenyurt'tan bilgi aldýklarýný ve kazý çalýþmalarýnda oluþacak sorunlara çözüm üretmeye gayret gösterdiklerini kaydetti. Ovaören kazýlarýnýn Kapadokya bölgesinde yapýlan tek Ön Asya kazýsý olduðunu vurgulayan Coþkun, "Bir dönem Ürgüp'e baðlý Sobesos (Þahinefendi) köyünde bir kazý yapýldý. Ama bu kazý klasik döneme ait bir kazýydý. Þimdi Ön Asya açýsýndan çok önemli bir kazý alanýndayýz. Kapadokya'nýn dip tarihi açýsýndan Hititlere kadar uzanan önemi buradaki kazý sonuçlarýndan sonra ortaya çýkacaðý düþüncesindeyiz. Müdürlük olarak burada yürütülen kazýlarý önemsiyoruz" dedi. Kaynak:Sondakika haber- Nevþehir T.C. HACIBEKTAÞ (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2013/2 SATIÞ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : NEVÞEHÝR Ýl, HACIBEKTAÞ Ýlçe, 620 Ada No, 17. Parsel No, BALA Mahalle/Mevkii, Taþýnmaz Mal Ýmar Durumu :, Kat sayýsý 0 Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 22/10/2013 günü 10:00-10:10 arasý 2. Satýþ Günü : 18/11/2013 günü 10:00-10:10 arasý Satýþ Yeri : Adliye Duruþma Salonu Satýþ þartlarý: 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþarmalarý ilan olunur. 21/08/2013 HACI BAYRAM ZORLU Satýþ Memuru (B:12) Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Üniversitesi (NEÜ) Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý tarafýndan "Hijyen Eðitimi" konulu seminer düzenlendi. NEÜ Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'nda NEÜ Gýda Mühendisi Kübra Çýnar tarafýndan verilen seminere; þube müdürleri, gýda kontrolörü, diyetisyen, aþçý baþý, mutfak ve yemekhane çalýþanlarý, garsonlar, aþçýlar ve kantin görevlileri katýldý. Kanun ve mevzuatlarda belirtilen asgari teknik ve hijyenik þartlar hakkýnda sunum yapan Çýnar, toplu tüketim yerinde çalýþan personelin gýda mevzuatý hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmesi, güvenilir gýda üretmesi ve tüketime sunmasý için gerekli olan iyi hijyen uygulamalarý konusunda katýlýmcýlara bilgi verildi.

4 BirGün'ün gidiþinin 14. yýldönümünde þair Can Yücel'e Gezi'yi anlattýðý mektup, Datça'daki Can Evi'nin kapýsýna asýldý. þeyler vardý, hatta daha çok onlar vardý. Ýþte BirGün çalýþanlarý sana þunlarý anlatmak isterdi: Ýþte o mektup: Keþke sen de burada olsaydýn... Can Baba, Sen gideli, saydýk, 14yýl olmuþ. Ama yine saydýk, o kadar yýlda "Keþke burada olsaydý, þunu da görseydi" diyeceðimiz pek de olay yok. Küfür ederdin yani, canýn sýkýlýrdý. Ama iþte Gezi günlerinde Can Baba, ah! Keþke sen de burada olsaydýn. Olaydýn iyiydi be Baba! Bütün gazeteler ölüm yýldönümünde seninle ilgili yazýlar yayýnladýlar. Ama biz BirGün gazetesi olarak sana mektup yazýp þu Gezi'de baþýmýza gelenleri dizinin dibine yanaþýp anlatmak istedik. Düþündük, sen buna daha çok sevinirsin gibi geldi, en azýndan huzurundan küfür yemeden ayrýlýrýz. Bu da bir þey. Biz gazeteciyiz Can Baba. Ama senin gibi gazeteciyiz. Yani sen nasýl BBC'de haber sunacaðýn gün çalýþmayýp Thames kenarýnda Londra'da sabaha kadar þiir yazýp sonra da bültende haber vermek yerine þiirini okuduysan biz de bazen kendimizi hayata kaptýrýyoruz. Hele iþin içinde sokakta akýp giden bir þiir olunca! Hayatýn þiir olduðu anlardan biriydi Can Baba, sokaða çýkmayýp da ne edecektik! Bak neler geldi baþýmýza... Ne atýlan gazlarý, ne yenilen mermileri yazacaðýz sana. Onlarý senden öðrendiðimiz kalenderlikle savuþturduk. Ama baþýmýza gelen güzel Sýraselvilerde gaz atýlýrken fotomuhabirimiz Can'ý çok güzel altý kýz koruyormuþ. Bizim oðlan TOMA'ya doðru gidip fotoðraf çekip gazý yedikçe dönüyormuþ geri bu kýzlar alýp Talcid'leyip çocuðu geri gazýn içine gönderiyorlarmýþ. Kýzlar güzelmiþ ama Can Baba. Sen bilirsin, Ýngilizler der ya "Kýz o kadar güzel ki yataðýmdaki ekmek kýrýntýlarýný önemsemem". Bizimki de "Kýzlar o kadar güzeldi ki gazý önemsemem" kývamýna gelmiþ. Müthiþ fotoðraflar çekti o gün ama kýzlarý bir daha da görmemiþ. "Gaz perileri" Can Baba, yazýlýr mýydý böyle bir þiir? Editörlerden Burcu, Gezi bandosu kurulurken yürüyemeyen davulcu arkadaþlarý için Taksim Ýlkyardým'dan bir süreliðine tekerlekli sandalye "ödünç" almýþ. Çocuk bandoya katýlsýn diye yani. Sonra zaten geri vermiþler, sorun yok. Þimdi sen o bandonun baþýnda olsan güzel olmaz mýydý? Pek güzel olurdu bize sorarsan. Yazýiþleri Müdürümüz Barýþ "Manþeti atarken sadece sokaktaki çocuklarý düþündüm" diyor. O çocuklardan, iþte sen buna çok öfkelenirdin Can Baba, dördünü kaybettik. Peþindeyiz sen hiç merak etme, rahat ol. Haberlerini yapacaðýz, unutturmayacaðýz ve katiller yargýlanana kadar da bu gazete soru sormaya devam edecek. Ankara muhabiri Doðu haberleri yapýyor abi. Üzerindeyiz yani. O iþ bizde. Bak editörlerden Can'ýn baþýna ne gelmiþ. Siyasetle hiç ilgilenmeyen, üniversitede siyasetle ilgilenmeye baþladýðý için Can'la giderek küsen bir eski arkadaþý varmýþ o gelmiþ Gezi'ye. Can'a elini uzatmýþ, özür dilemiþ. "Anlamamýþýz" demiþ. Bu da bir þey deðil mi Can Baba? Arkadaþlýk faslý mühim Can Baba, biliyorsun. Ekonomi editörümüz Gülþah'da "Devrimci facebook gibiydi Gezi" diyor, "bütün eski arkadaþlarý gördük." Genç muhabirlerimizden Serbay'ýn aklýnda sabaha karþý Gezi Parký'nda uyurken üzerlerine yaðmur yaðmasý kalmýþ. Sen olsan þiirini yazardýn da Serbay sadece "O kadar güzeldi ki..." diyebiliyor, "Kimse kaçmadý. Anladýn mý? Kimse kaçmadý yani. Yaðmur üzerimize yaðdý öylece." Stajyerlerden Rüya en çok homofobik kuzeninin yaþadýðý deðiþimi sevmiþ. "Yahu" demiþ, "Bunlar amma saðlamlarmýþ be!" Ýnsan insanla tanýþtý Can Baba, özlemiþtik, bilirsin. Haber Müdürümüz Ýbrahim Cumhuriyetçi teyzelerin Beþiktaþ'ta nasýl gençleri koruduðunu anlatýyor. Gazdan kaçanlarý nasýl evlerine aldýklarýný, limon verdiklerini, "Gel çocuðum gel" diye diye nasýl Solcu gençleri kurtardýklarýný. Böyle böyle kendimizle de barýþacaðýz Can Baba, durum onu gösteriyor. Bak muhabirimiz Onur ne dedi. Can Baba Gezi olaylarý sýrasýnda Taksim'de serbest kürsü kuruldu. Sen çýksan kim bilir neler söylerdin. O kürsüye çýkan çocuklardan biri "Ben faþistmiþim" demiþ mikrofon elinde, öylece herkese karþý yani, "Deðiþtim" demiþ çocuk. Ne cesaret, ha? Sayfa operatörümüz Eren tinerci çocuklarý görmüþ sabaha karþý, Ýstanbul sokaklarýnýn martýlarý yani, demirlerden mancýnýk yapmaya bile çalýþmýþlar. Bu sokak savaþý iþi çok büyüdü Can Baba, öyle ki bu sayfayý çizen Erdal'ýn gördüðü bir çocuk varmýþ, yaþýnda. Plastik kovalarý ters çevirmiþ evinin önünde. "Ne yapýyorsun?" deyince "Barikat kuruyorum" diyormuþ, "Her an gelebilirler!" Bu memleketin Batý'sýndaki çocuklar Doðu'sundaki çocuklarý böyle böyle anlayacak Can Baba. Sayfa çizenlerden Çilem -bu kýzý görsen Can Baba, liseli gibi, çok ufak tefek, cin gibi de bir þey- sabaha karþý duyduðu bir anonsu anlatmak istedi sana. LGBT anons yapýyormuþ Can Baba: "Uyumaya mý geldik ayol!" Dövüldükçe büyüyor ya çocuklar Can Baba, bunu da Yazý Ýþlerinden Ýlker anlattý mesela, Harbiye'deki radyoevi önünde cereyan ediyor hadise. Çocuklar polis bariyerlerini ittire kaktýra yerinden çýkarmýþlar. Ýlker sonradan bir mühendis arkadaþýna sormuþ, "Üç katlý ev yapýlýr o betonun üzerine" demiþ. Hepsi Hamza kudretindeydi çocuklarýn Can Baba. Vurup kýrmak için deðil, birbirlerini, arkadaþlarýný ve onurlarýný korumak için. Þimdi sana bu mektubu yazýyoruz ya Can Baba yarýn "Hah iþte! Bak bunlarýn hepsi terörist diyenler çýkacak!" Onlara zaten aldýrmýyoruz. Bizi hedef gösterenleri haber yaparak utandýrýyoruz, þükür! Bir de "Vay anasýna! Ne cesaret! Bütün gazete eyleme gitmiþ, bir de bunu oturup Can Baba'ya gazetede anlatmýþlar açýk açýk" diyecekler. Abi, bunu diyecek olanlarýn hepsi eylemdeydi. Ekranda görünen alýmlý spiker kýzlar, ciddi haber müdürleri, ana akým medyanýn müstesna yüzleri... Hepsi abi. Ama bunu biz yazýyoruz. Biz yazabiliyoruz. Yazarýz biz abi. Neyse o. Can Baba, Bundan sonra biz koþtura koþtura haber yapalým diyoruz. Gezi bize yeniden inanmak için bir þey verdi. Yok abi, devrim gibi büyük laflar edecek deðiliz. Ama gördük ki haber iþe yarýyor. Gördük ki iyi insanlar toptan ölmemiþ. Abi sen bu iþe "maraton" dediydin ya, biz de hiç deðilse bi' 100 metre koþalým diyoruz. Müsaaden varsa Can Baba biz çalýþalým da þu iþ nasýl yapýlýr gösterelim diyoruz. Sen yoksun ya hayatta þiir eksik kalýyor, biz bu hayata emeðimizle þiir katalým diyoruz. Müsaade var mý Baba? BirGün'den mahsus selam. Kaynak:BirGün

5 Cem Selcen in yeni kitabý Tek Kiþilik Din, bir yazar ve baþkomiserin sýr dolu bir cinayetin peþinden sürükleniþlerini anlatýyor. Elbette bu kadar deðil. Tek Kiþilik Din yalnýzlarýn yok olduðu bir dünyanýn ne denli tehlikeli olabileceðini, yalnýzlarýn küstürülmesi durumunda yaþamýn ne denli çekilmez bir hal alacaðýna dair tespitlerle dolu. Tek kiþilik din bana göre çok derin göndermeleri olan bir isim. Kitabýn ismini nasýl belirlediniz? Yalnýzlýk üzerine, yalnýz birinin yolunu aramasý üzerine yazmaya baþlayýnca ya yalnýzlýk ya da kitabýn hikâyesinin de götürdüðü gibi tek kiþilik din olacaktý adý. Melamilik ve Quakerlýk üzerine okumalar bu ismi kesinleþtirdi. Çünkü bu daha iddialý olsa da, belki de artýk tek kiþilik dinlerimizi kurma gerekliliði üzerine konuþmamýz gerekiyor, diye düþündüm. Baþkarakteriniz bir yazar ve tuhaf bir cinayetin peþine düþüyor. Ama iþin içine felsefeyi, psikanalizi de katarak. Burada, þehirlerin içine serpilmiþ olarak, bu karakter etrafýnda yaþayýp duruyoruz. Tabii ki ben dahil... Onun kitap içinde þu ya da bu yolla ifþa ettiði köklerin çoðu benim de beslendiðim kökler. Belki benzerlerimin de. Bir baþka ana karakter de bir baþkomiser yani bir polis. Bu baþkomiserin gerçek hayatta duygu olarak karþýlýðý nedir? Baþkomiser karakteri, aslýnda bir zamanlar tanýdýðým bir polis üzerinden geliþti. Kendi üzerine de düþünen, neyim ben? diyen ama görevini de görev gibi yapan biriydi. Aslýnda o içeride kalan yalnýz. Biraz gizli. Yalnýzlýðýnýn üstüne basmýþ, toplumla uyumunu yaptýðý görev üzerinden saðlayan biri. Bizim yazarsa bunalýmýyla arayýþýyla ortada, dýþarýda. Bir yazar ve bir polis. Sizce gerçek hayatta birbirine karþý nasýl konumlanan iki karakter? Biz kiþilik meselesinde pek tembel olduðumuzdan insanlarý genel kliþeler ve þablonlar üzerinden okumaya meyilliyiz. Polisler, dindarlar, Atatürkçüler, Tokatlýlar, hizmetçiler vs. Bunlarýn geçmiþten gelen verileri yeterli onun ne olduðunu belirlemek için. Suç ve suçlu için de öyle. Onlarýn arasýndaysa suçlu. Ya da ordaysa o da bu. Bu kolay elbette. Devlet baþýndan beri böyle yargýlarýn arkasýndan toplumu ikna ediyor. Ya da gözünü kapamasýný saðlýyor. Bu ülkede hep kurunun arasýnda yanýp gidiyor yaþlar. Onun bir kiþi, tek baþýna, dünyada biricik olmasý pek önemli deðil. Çünkü cemaat okumalarý buna izin vermiyor. Þimdi, polis ve yazar deyince, genel akýl seni neye mahkûm etmiþse osun bu ülkede. Bu gerçek hayat... Hayýr, aslýnda daha gerçek olan her birinin kendi baþýna biri olduðu. Beni çok etkileyen bir cümle var kitapta. Dünyaya yani ötekilere gün gelip de saklanmamýz gerektiðinde izlerimizi, yolumuzu öyle hemen bulamasýnlar diye devamlý bir þaþýrtmaca vermek zorundayýz diyorsunuz. Bu þaþýrtmaca günlük yaþamda nasýl karþýmýza çýkýyor? Her birimiz, kendimiz olmaktan çok, baþkasýyýz ötekinin gözünde, hele böyle baskýcý ülkelerde daha da fazla. Kendimizi onun gözüne göre kurmalýyýz. Her sabah dýþarý çýkmadan, ne dýþarýsý, daha yataktan kalkmadan toplum karþýsýnda nasýl durman gerektiðini içinden tekrarlayýp baþlarsýn hayatýna. Ýyi bir yalnýz, tek tek düþünmek zorunda atacaðý her adýmý, kendini saklayacaðý her kovuðu yavaþça kapamak... O alta saklanan kiþilikler aþaðý çekiyor her þeyi. Birbirimizle her gün daha da yüzeyde karþýlaþýyoruz. Romanda ciddi bir yalnýzlýk tarifi ya da tasviri var. Yalnýzlýk hayatlarýmýzda nasýl bir yeri iþgal ediyor? Onunla kavgalý mýyýz, barýþýk mýyýz genelde? Þimdi bir kabulle baþlamak gerek, hepimiz yalnýz mýyýz? Evet. O zaman ne yapacaðýz? Sorun, kitapta da dendiði gibi neden buradayýz deðil artýk. Yalnýzlýklarýmýzla ne halt edeceðiz? Kendimizi, yalnýzlýðýmýzý unutmak için çeþitli çarelere baþvurabiliriz elbette. O çarelerle kendimizden geçebiliriz. Orgazm olabilir, durmadan baðýrabilir ya da kendimizi bir cemaate teslim edebiliriz mesela. Vecd ayinlerine gidip bir an unutabiliriz her þeyi. Peki! Ama o doðasý gereði her gün derinleþen, insana her seferinde daha az gelen yollar baþka bir mahkûmiyete yol açmýyor mu? Hem yalnýz hem daha özgür olamaz mýyým? Ayný zamanda da adam gibi kuyruðu dik tutup yaþayamaz mýyým? Kendimin yalnýz, karþýmdakinin de aslýnda yalnýz olduðunu düþünerek içeriden bir yol var mýdýr acaba? Tek baþýna olan, kendi doðrularýyla bir hayat kurup, yönetilmeye ihtiyaç duymadan yaþayamaz mý? Yalnýzlýk olmasa, toplum da olmazdý diyorsunuz bir yerde. Olmaz mý hakikaten? Evet, onu yazar diyor bir yerde. Toplum denen kaotik organizmayla, hayal gücü elinden alýnmýþ, tektip yaþayan insan gruplarý farklý þeyler. Askeri birlikler her ihtiyaçlarýný kendileri giderseler de toplum deðildir mesela. Yalnýzlýk hayal gücünü besleyendir. Bir diðerini gördüðümüz gözdür. Hiç yalnýz olmayan dar kafalýlarla askeri birlik bile inþa edemezsiniz. Yalnýzlýk bir bakýþ açýsýyla tohumdur. Tanrý peygamberlerle yalnýzken konuþur. Yalnýzlýk olmasaydý hiçbir þey olmazdý, olmaz da. Her yer Toki her yer Çin graniti Yýllarca baþta Beyoðlu olmak üzere, birçok yerde mekân iþlettiniz. Örneðin Sefahathane... Beyoðlu esnafý son zamanlarda farklý þekillerde gündemde. Siz nasýl buluyorsunuz Beyoðlu esnafýnýn genel profilini? Aslýnda bu soruyu Elmanýn Suçu ndan sonra sormalýydýnýz. Orada Pera2 denen gavur elinin nasýl yüzyýllarca ele geçirilemediðine de deðinmiþtim. Hâlâ orada gözler. 6-7 Eylül den bu günlere hep öteki mahalle orasý. Ayrý olaný da kendi zenginliði, neþesi olarak görmeyince, onlar da her yer Toki her yer Çin graniti diye baðýrýyor. Bir cemaatin nasýl yaþamasý gerektiði çok belli olunca, etraftaki herkes böyle yaþamalý zannediliyor. Bu sýkýcý baskýdan tabii ki ötekinin yuvalarý zarar görüyor önce. Biz 1994 te bir Beyoðlu Festivali yapmýþtýk hatýrlayan varsa, o zamanki belediyeler, þimdikilerin anasý olanlar yani, meyhanelerin camlarýna siyah örtü çekilecek dediklerinde þu yanýtý verdik, bu yaþamýmýza bir saldýrýdýr. Ýþ, çýkýp nasýl yaþamak istiyorsan öyle yaþamaktýr. Beyoðlu bu karnavalý yaþamak isteyenlerce dolduruldu ve o karardan da vazgeçildi. Ama þimdi iþler karýþýk, daha usta bir ayýklanmadan geçiyoruz. Mimariden genel pazarlýklara iþlerin ön çalýþmasý daha büyük tutulmuþ durumda. Aslýnda kendi neþelerini bile yok eden bu ayýklanma, tatsýz tuzsuz bir topluma sürüklüyor hepimizi. Burada Beyoðlu ve esnafý yok olmasýn denecekse herkes çýkar ve nasýl yaþamak istiyorsa yaþar. Meyhanesine gider, dansýný eder, tiyatrosuna sinemasýna gider ve nasýl istiyorsa da öyle giyinir. Peki Gezi Parký na AVM yapýlsa, Beyoðlu esnafý bundan kârlý mý çýkardý, zararlý mý? Bir de hep kâr zarar iliþkisi mi kuracaðýz böyle? Nerden bakacaðýz bu iþe? Kârdan mý? Hangi AVM nin etrafýndaki esnaf kârlý çýkmýþtýr. Yaþamdan mý? Yaþamý, yan yana konabilen lego taþlarý gibi görünce, bir de kafanýzda geniþlikleri kalmamýþ ideoloji parayla cilalanýnca, haldýr diye, orada yüz yýlda oluþmuþ dokuyu yýkýp, yerine bilmem ne taklidi bir bina dikebiliyorsunuz. Yaþamý yaþamamýþlar yönetmemeli. Kitapta da bahsettiðim, 12. yüzyýlda yaþamýþ Ýbn Tufeyl in Hay Bin Yakzan ý dünyaya dokunmadan yaþamasý gerektiðini çözüyor tek baþýnalýðý içinde. Onunla öyle uyum kuruyor, Tanrý yý öyle buluyor. Ve biri oluyor. TEK KÝÞÝLÝK DÝN Cem Selcen, Sel Yayýncýlýk, sayfa, 14 TL. Kaynak:Radikal Kitap

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Sermaye sanatýný kazý - kazan

Sermaye sanatýný kazý - kazan Sempozyomun açýlýþýnda düzenleyici üç oda adýna konuþan Gýda Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Petek Ataman, dünyada 1 milyar aç insan olduðunu belirterek, "Çevre ve iklim deðiþikliði sorunlarýna

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE 9 Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir

Detaylı

TSO'ya burs teþekkürü

TSO'ya burs teþekkürü Çorum bütünþehir olmalý SAYFA 10 DA Belediye vatandaþýn toplu ulaþým taleplerini dinliyor Çorum Belediyesi "Türk-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý" (TUSELOG) çerçevesinde yürüttüðü proje toplantýlarýna

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE Yanlýþlýkla yolu sattýlar Üyük Köyü sakinlerini saran su endiþesi, taþ ocaðýnýn ruhsat iptali ile sona erdi. ÜYÜK TE MUTLU SON Üyük Köyü sakinlerinin protestolarýna neden olan taþ ocaðýnýn çalýþma ruhsatý

Detaylı

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece

Detaylı

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý TKDK destekli iþletmeler OSB'de yükseliyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu kuruluþundan günümüze IPARD-1 Programý kapsamýnda 14 adet çaðrýya çýkarken ve bu çaðrýlar neticesinde Çorum Organize

Detaylı

Oyuyoruz, terk ediyoruz!

Oyuyoruz, terk ediyoruz! AKDENIZ 26 KASIM 2014 ÇARÞAMBA YIL : 20 Sayý : 6606 GUNCEL Böcek ten öðretmenine vefa ziyareti ATSO nun eðitimci meclis üyesi Çelik: onyaaltý Belediye Baþkaný Muhittin Böcek, Bahtýlý Okulu'nda öðrencisi

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine,

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 5 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 5 DE 6 DA 3 DE Bayrampaþa Cezaevi nde 12 tutuklunun öldüðü, 55 inin de yaralandýðý Hayata Dönüþ Operasyonu na iliþkin, tam 11 yýl boyunca savcýlýktan saklanan Tufan adlý müdahale planý, nihayet gün yüzüne çýktý. Tufan

Detaylı