Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens"

Transkript

1 Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi

2 Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens; Alarko nun en çok tercih edilen kombisi Serena baz al narak gelifltirilmifltir. En son teknoloji kullan larak yüksek kalitede üretilen Seradens, yüksek verim de erleri ve tasarruflu kullan m ile standartlar de ifltiriyor.

3 Do al gaz, propan veya miks LPG ile çal flabilen Seradens Tam Yo uflmal Kombi, Alarko Carrier in Gebze Tesisleri nde son teknoloji kullan larak üretilmifltir. %108 e ULAfiAN VERiM Sadece 133 Watt enerji tüketimi. Düflük Enerji etiketli sirkülasyon pompas ile çok az elektrik tüketir. Seradens, %108 verimi* ve 92/42/EEC Avrupa Verimlilik Direktifi'ne göre verim iflareti ile yo uflmal kombiler içindeki en yüksek verimlili e sahiptir. Sadece al rken de il, kullan rken de kazand r r. (*50/30 C rejiminde) Çok küçük boyutludur.** Derinli i, yüksekli i ve hacmi en düflük kombilerden biri olan Seradens, en dar mutfak dolaplar na bile çok rahatl kla monte edilebilir. Kullan c lar bu nedenle Seradens'i daha çok sevecekler... **SRD (G: 41cm / Y: 73cm / D: 29cm) **SR 36 (G: 41cm / Y: 73cm / D: 32cm) Is tma ve kullan m suyu devresinde sürekli ve tam alev modülasyonu Motorlu üç yollu vana kullan m Düflük su bas nc nda çal flma Kullan m s cak suyunda C, kalorifer devresinde C, yerden s tma sisteminde C s cakl k ayar olana Uzun baca mesafesi 19, 27 ve 36 kw kapasiteler Hafifli i ve minimum boyutlar ile kolay montaj Self-Diagnostic (kendi kendine ar za teflhisi) Avrupa normlar na uygun, düflük emisyonlu, yüksek verimli çevre dostu ürün Yüksek kaliteli servis hizmeti. Türkiye ye yay lan 400 ü aflk n servis Tam Konfor Kontrolü Seradens, LCD dijital çal flma ve ar za gösterge paneliyle ekstra konfor sunuyor... Kullan m ve s cakl k göstergeleri ile ar za uyar lar LCD ekranda kolayl kla görünür. stenilen ortam s cakl n sa layacak flekilde d fl hava s cakl na göre otomatik çal flma özelli iyle maksimum yak t tasarrufu* ve kablosuz uzaktan kumanda ile ekstra konfor, ekstra ekonomi sa lar*. Yerden s tma sistemlerine uygun olarak çal flabilir.

4 Yo uflma Teknolojisi Klasik kombilerde baca gaz s cakl klar çok yüksektir. Premiks yo uflma teknolojisinde ise 55 C alt nda üretilen kazan suyu sayesinde baca gaz n n içinde yüksek s cakl kta bulunan su buhar yo uflturularak baca gaz s cakl düflürülür. Kazan lan gizli s suya aktar larak %108 e kadar ulaflan verim art fl sa lan r. Asidik yo uflma suyuna dayan kl paslanmaz çelik veya alüminyum alafl ml ana eflanjör kullan lmal d r. Premiks Yanma Teknolojisi ile Tam Yo uflma Premiks sistem yani yak t ve havan n ideal oranda önceden kar flt r larak yanman n gerçeklefltirilmesi ile tam yo uflma sa lanarak verim en yüksek de ere ulaflt r l r. Premiks tam yo uflmal kombilerdeki düflük alev boyu, zararl baca gaz emisyonlar n en aza indirir. Kombinin ses seviyesini minimuma düflürür. Reküperatorlü (ikincil s eflanjörlü) kombilerde ise tam yo uflma olmaz. Yak t hava ön kar fl m sa lanamad için ideal bir yanma gerçekleflemez. Verim %5-7 daha düflük olur. Modülasyonlu fan kullan lmad için verim, düflük s tma kapasitelerinde yanmadaki hava oran n n fazla olmas nedeniyle daha da düfler. Tam yo uflmal premiks kombilere göre alev boyu daha yüksek, dolas yla zararl baca gaz emisyonlar daha fazla, ses seviyesi de daha yüksektir. Üstün Verimli Seradens Tafl n m kayb %8 Toplam verim %92 Gaz %111 %11 Yararlan lamayan yo uflma s s Hava Toplam verim %108,1 Tafl n m kayb %0,5 Yo uflma s s ndan yararlan lan %9,8 Verim %98,3 %2,4 Yararlan lamayan yo uflma s s Gaz %111 Hava Klasik Konvansiyonel Kombi Verim: %90-92 (yaklafl k) Baca gaz s cakl : C (yaklafl k) Bacal tiplerde zehirlenme riski Yüksek CO 2 emisyonu (çevreye duyars z) Sabit hava - do al gaz kar fl m nedeniyle düflük yanma verimi Yüksek kazan suyu s cakl Seradens Tam Yo uflmal Kombi Verim: % Baca gaz s cakl : C Hermetik - baca gaz zehirlenmesi yok Düflük CO 2 emisyonu (çevreye duyarl ) Premiks, ideal hava - do al gaz kar fl m ile yüksek verimli yanma Düflük kazan suyu s cakl kaynakl baca gaz nda yo uflma

5 Paslanmaz Çelik Eflanjör ile Ömür Boyu Yüksek Verim Eflsiz paslanmaz çelik s eflanjörü Seradens'in kalbidir. Do ru tasar m ve güvenilir tekni in yüksek kalite paslanmaz çelik ile birleflmesi s eflanjörünün çok güçlü bir kalbe sahip olmas n sa lar. Dairesel yap l paslanmaz çelik ana eflanjör, ufak boyutlar na ra men yüksek s transferi sa lar. Kanatç klar olmayan s eflanjörünün düzenli bak m yap ld nda verimi kullan m ömrü boyunca düflmeden ayn kal r. Modülasyonlu Fan ve "Düflük Enerji" Etiketli Pompa ile Maksimum Tasarruf Enerji tasarrufunun çok önemli oldu u günümüzde hem s tma hem de kullan m s cak suyu temininde daha az enerji tüketerek çal flan yeni nesil sirkülasyon pompas ile geleneksel pompalara göre %15 e varan enerji tasarrufu. Modülasyonlu fan sayesinde gaz - hava kar fl m yanma öncesinde her kapasitede ideal oranda sa lanarak maksimum yanma verimine ulafl l r. MULTIPLEX Su Grubu le Kolay Bak m Otomatik hava tahliye ventili Paslanmaz çelik kullan m suyu eflanjörü 3 yollu motorlu vana Elektronik ak fl anahtar Mikroifllemciyle kontrol edilen otomatik by-pass Enerji tasarruflu sirkülasyon pompas Su tahliye ventili Kompakt ve güvenilir MULTIPLEX sistemi modern yaflam ortamlar na uygun, minimum boyutlarda bir kombi sunmak için tasarlanm flt r. MULTIPLEX ayn zamanda, servis ifllemlerinin kolayl kla uygulanmas n sa lar.

6 DIGITECH 2 Elektronik Devre Kart ile Konfor ve Ekstra Güvenlik Basit ve flık, self-diagnostic, yeni DIGITECH 2 elektronik devre kartı, LCD ekran üzerinde çal flma konum ve s cakl klar n n, dıfl hava sıcaklı ının, uyarı ile arıza kodlarının görüntülenmesine ve parametrelerin ayarlanmasına olanak sa lar. Emniyetli, konforlu ve yüksek verimli çalıflma için kombiyi sürekli denetler. Radyatör veya yerden s tmaya göre çal flma rejimi seçimi Elektronik ateflleme, üç kez ateflleme denemesi Is tma ve kullan m suyu sensörleri ile s cakl k kontrolü, sensör ar za uyar lar Is tma ve kullan m suyunda sürekli modülasyon Kazan suyu ve baca gaz denetimiyle iki ayr yüksek s cakl k emniyeti Alev sönme ve alg lama emniyeti Is tma termostat bekleme özelli i ve süre ayar Is tma ve kullan m suyu donma korumas Is tmada tam yüke ulaflma süre ayar Düflük ve yüksek sistem su bas nc emniyeti Pompa s k flma korumas Is tma ve kullan m suyu pompa fazla çal flma özelli i ve süre ayar Kullan m suyunda mikro depolama özelli i ile an nda s cak su temini Otomatik by-pass Fan ar za emniyeti Su darbesi (çekiçleme) önleme fonksiyonu D fl havaya göre çal flma e risi seçimi Fan frekans ayar ile do al gazdan LPG ye LPG den do al gaza h zl, sorunsuz ve ekonomik dönüflüm. LCD Ekran ile Kolay Kullan m Açma/kapama dü mesi 2. Is tma suyu s cakl k ayar dü mesi 3. Kullan m suyu s cakl k ayar dü mesi 4. Kullan m suyu s cakl görüntüleme dü mesi* 5. Servis dü mesi 6. Yaz / k fl / yaz + k fl konumu seçim dü mesi 7. Ifl kl LCD ekran *Opsiyonel d fl hava sensörü ba l ise, d fl hava s cakl n da gösterir. Üst Düzey Konfor ve Yak t Ekonomisi çin Otomatik Kontrol Cihazlar * Oda Termostat Kablolu ve Kablosuz Uzaktan Kumanda D fl Ortam S cakl k Sensörü Kombiyi istenilen oda s cakl na göre çal flt r r. Programlanabilen modelleri mevcuttur. Kombiyi istenilen haftal k zaman dilimlerinde istenilen oda s cakl na göre çal flt r r. Tüm çal flma konumlar, kazan ve kullan m suyu s cakl klar ayarlanabilip görülebilir, kombiye ba l bir d fl hava sensörü varsa d fl hava s cakl da izlenebilir. Ar za durumunda kombinin hata kodlar ekrana yans r. Kombiyi d fl hava flartlar na göre otomatik olarak çal flt r r. Oda termostat ve uzaktan kumandayla birlikte veya ayr olarak kullan labilir. *Cihazlar opsiyoneldir.

7 730 mm 730 mm Çal flma fiemas 1. Primer Yo uflmal Is Eflanjörü 2. Premiks Yak c Ünite (Gaz Manifoldu+Yak c ) 3. Yo uflma Drenaj Borusu 4. yonizasyon Elektrodu 5. Ateflleme Elektrodu 6. Fan 7. Ventüri 8. Ateflleme Trafosu 9. Elektronik Gaz Valfi Bar Emniyet Ventili 11. Otomatik Hava Tahliye Ventili 12. Is tma Emniyet Termostat 13. Is tma Sensörü 14. Pompa 15. Su Bas nç Anahtar 16. Davlumbaz 17. Baca Emniyet Termostat 18. Genleflme Deposu 19. Kullan m Suyu Sensörü 20. Sifon 21. Manometre 22. Otomatik By-Pass 23. Yo uflma Drenaj Borusu 24. Sistem Drenaj Vanas 25. Hermetik Kabin 26. Ak fl S n rlay c 27. Elektronik Ak fl Anahtar 28. Kullan m Suyu Eflanjörü Yollu Motorlu Vana 30. Su Doldurma Muslu u YS KD KS G SS KG Premiks gaz - hava kar fl m 3 7 Yanma havas girifli Gaz girifli YS : Yo uflma suyu Boyutlar Baca Tipleri 292,5 mm 410 mm 324,5 mm 410 mm Ø60/100 Yatay Baca Seti Ø60/100 Dikey Baca Seti KD KS G SS KG SRD KD KS G SS KG SRD 36 Ø80/125 Yatay Baca Seti KD: Kaloriferden dönüfl (3/4 ) KS : Kullan m suyu ç k fl (1/2 ) G : Gaz girifli (1/2 ) SS : So uk su girifli (1/2 ) KG: Kalorifere gidifl (3/4 ) Ø80/80 kiz Baca Seti Ø80/125 Dikey Baca Seti

8 Teknik Özellikler SRD 20 SRD 27 SRD 36 CE Sertifikas No 0694BN BN BN3485 Baca Uygulama Tipleri B23p-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93 B23p-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93 B23p-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93 Cihaz Kategorisi II2H3B/P II2H3B/P II2H3B/P Is tma Girifli Maks. kw Kullan m Suyu Girifli Maks. kw Is tma Girifli Min. kw 4 (G20/G25) (G30/G31) 9 10 Is tma Ç k fl Maks. (50/30 C) kw Verimlilik %100 yükte (50/30 C) % Verimlilik %30 yükte (50/30 C) % Is tma Ç k fl Maks. (80/60 C) kw Is tma Ç k fl Min. (80/60 C) kw 3.9 (G20/G25) (G30/G31) Verimlilik %100 yükte (80/60 C) % Verimlilik %30 yükte (80/60 C) % /42/EEC Gaz Yönetmeli ine Göre Verim flareti Is tma Devresi Is tma S cakl k Ayar Aral (min.-maks.) C / / / Maks. Is tma Çal flma S cakl C Genleflme Tank Kapasitesi litre Maks. Çal flma Bas nc (Is tma) bar Min. Çal flma Bas nc (Is tma) bar Kullan m Suyu Devresi Kullan m Suyu S cakl k Ayar Aral (min.-maks.) C Maks. S cak Su Çal flma Bas nc bar Min. S cak Su Çal flma Bas nc bar ΔT 30 C'de S cak Su Debisi litre/dk Boyutlar Genifllik mm Yükseklik mm Derinlik mm 292,5 292,5 324,5 A rl k (net) kg Baca Sistemleri Yatay Konsantrik Baca Sistemi Ø mm 60/100 60/100 80/125 Maks. Baca Uzunlu u m kiz Baca Sistemi Ø mm 80/80 80/80 80/80 Maks. Baca Uzunlu u (terminalden terminale) m kiz Baca Sistemi Ø mm 60/60 60/60 60/60 Maks. Baca Uzunlu u (terminalden terminale) m Dikey Konsantrik Baca Sistemi Ø mm 60/100 60/100 80/125 Maks. Baca Uzunlu u m Gaz Tüketimi Do al Gaz G20 Gaz Tüketimi m 3 /h Bütan Gaz G30 Gaz Tüketimi kg/h Propan Gaz G31 Gaz Tüketimi kg/h Elektrik Beslemesi Güç Kayna V/Hz 230/50 230/50 230/50 Elektrik Tüketimi W Koruma S n f IP X4D X4D X4D Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.fi. STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sananayi Bölgesi fi. Bilgisu Cad. Gebze KOCAEL Tel: (0262) Faks: (0 262) ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) ZM R : fiehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport ZM R Tel: (0232) Faks: (0232) ADANA : Ziyapafla Bulvar, No: 25/5-6, ADANA Tel: (0322) Faks: (0322) ANTALYA : M. Kasapo lu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/4, ANTALYA Tel: (0242) Faks: (0242) MÜfiTER DANIfiMA HATTI e-posta: A MiNERAL

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

GENUS DUVAR T P KOMPAKT

GENUS DUVAR T P KOMPAKT Ariston, MTS Group un bir markas d r. MTS Group, her çeflit kalorifer ve su s tma sistemlerinin üretiminde, sat fl nda ve servisinde uzmanlaflm fl lider bir uluslararas firmad r. MTS Is tma ve So utma

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

YENİ DOMINA F 24 N KOMBİ. 24 kw lık hermetik model Bitermik eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farklı emniyet sistemi YIL.

YENİ DOMINA F 24 N KOMBİ. 24 kw lık hermetik model Bitermik eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farklı emniyet sistemi YIL. YENİ DOMINA F 24 N KOMBİ 24 kw lık hermetik model Bitermik eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farklı emniyet sistemi YIL 3GARANTi >>ÖZELL KLER Kalorifer devresi ve kullanım suyu için 24 kw lık hermetik

Detaylı

Tam Yoğuşmalı Kazan. MGK-2 Serisi. 64 3.133 kw. MGK-2 390-470-550-630 Kapasite aralığı PRESTİJLİ PROJELER İÇİN PREMİKS KAZANLAR

Tam Yoğuşmalı Kazan. MGK-2 Serisi. 64 3.133 kw. MGK-2 390-470-550-630 Kapasite aralığı PRESTİJLİ PROJELER İÇİN PREMİKS KAZANLAR MGK2 Serisi Tam Yoğuşmalı Kazan PRESTİJLİ PROJELER İÇİN PREMİKS KAZANLAR MGK2 3904705630 Kapasite aralığı 64 3.133 kw Enerji tasarrufunda uzman marka MGK2 gaz yakıtlı 64 626 kw kapasite ve %17100 modülasyon

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

YIL ECONCEPT 51A DUVAR TİPİ PREMIX YOĞUŞMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ECONCEPT 51A DUVAR TİPİ PREMIX YOĞUŞMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY CERTIFICATION ECONCEPT 51A DUVAR TİPİ PREMIX YOĞUŞMALI KAZAN 53 kw l k kapasite seçene i Hermetik kullanma imkan Premix yo uşma teknolojisi ile Yüksek verim (%109*) Ferroli patentli döküm alüminyum

Detaylı

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü 02 Daha kaliteli hava 03 Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü EkoGeliflimi leri Götürmek Toshiba olarak rge çal flmalar m z, enerji verimlili i çok yüksek,

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE TURKISH SOCIETY OF HVAC& SANITARY ENGINEERS Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal

Detaylı

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER y ll k geçmifliyle BAYMAK, bat l firma kültürüne sahip, kurumsallaflm fl, müflteri memnuniyeti ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman ileri teknoloji ile üretim

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel)

Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) Teknik Broflür Motorin Riello 40 F Serisi Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) 0 0 kw 54 07 kw 95 0 kw Riello 40 F serisi tek kademeli s v yak t (motorin) brülörleri küçük sanayi

Detaylı