Hidroforlar. ALD Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK"

Transkript

1 Hidroforlar ALD 00-0 Serisi Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

2 Alarko Hidroforlar Yüksek kaliteli, verimli hidroforlarla su sorununa kesin çözüm. çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve istenilen seviyede, güvenilir ve ekonomik koflullarda bas nçland r lmas için... ALD 00-0 Serisi KAL TEL ÜRÜN Kullan m ve servis kolayl sa layan, çal flmay düzenleyen ak ll YEN SER elektronik kontrol panosu. Güvenilir kapasiteler. Sessiz ve kesintisiz su konforu. flletme maliyeti düflük, elektrik tüketimi az. Çek valfi üzerinde. Kullan ma haz r. Susuz çal flt rmaya karfl korumal. Ayr ca elektrik tesisat gerektirmez. Montaj kolay. Bak m gerektirmez, sorunsuz. GEN fi ÜRÜN YELPAZES Maksimum 1 m /saat debi, bar bas nca kadar, de iflik koflullara ve gereksinimlere cevap verebilecek genifl ürün model ve kapasite aral : Tek pompal 1, iki pompal 1, üç pompal 1, toplam model. KAL TEL H ZMET ALARKO hidroforlar, su bas nçland rma alan n n öncü kuruluflu Alarko Carrier n sat fl ve hizmet garantisi ile tüm Türkiye de. Uzman ve yetkili bayilerle do ru ürün seçimi ve do ru montaj. E itimli ve yetkili servislerle ücretsiz ilk çal flt rma, garantili bak m. y l garanti. Orijinal yedek parça temini. Villalar, apartman ve sitelerde Mahalle, köy, kasaba ve uydu kentlerde Hastane, okul ve ifl merkezlerinde Otel, sosyal tesis ve tatil köylerinde Bahçe ve parklarda Depo, rafineri, tersane, fabrika, su ar t m ve sanayi tesislerinde Sera ve çiftliklerde

3 Güvenilir Yüksek Teknoloji 1 Motor 5 7 Kavrama Basma Gövdesi Pompa Gövdesi O-Ring 1. MEMBRANLI TANK: Bas nçl su depolar, pompalar n devreye girifl-ç k fl say s n azalt r. Tesisatta flok ve titreflim oluflmas n engeller. Tam hijyeniktir, suda koku yapmaz. Standart hidrofor setine dahil de ildir, ayr ca temin edilir (Bkz. Sayfa 11).. BASMA KOLEKTÖRÜ: Galvaniz kaplamal. Pompa ç k fl ucundaki çek valf, bas nçland r larak tesisata verilen suyun pompaya geri gelmesini engeller. Üzerinde ayr ca presostatlar ve manometre bulunur.. MOTOR: Düfley çal flma koflullar için özel tasar m. ~, V, Hz.. KONTROL PANOSU: Çok pompal Alarko hidroforlar nda geliflmifl, ak ll, elektronik kontrol yönetim sistemi (Bkz. Sayfa ). Tek pompal hidroforlarda termik korumal kontaktör ve açma kapama anahtarl kumanda panosu. 5. ESNEK HORTUM: Pompa grubu ile membranl tank aras ndaki su ba lant s n sa lar. Galvaniz veya plastik boru kullan labilir. Ancak esnek hortumun montaj çok kolayd r, özel bir ustal k gerektirmez. Sa lamd r. Tank n yerlefltirilmesinde esneklik sa lar. Ayr ca temin edilir.. EMME KOLEKTÖRÜ: Galvaniz kaplamal. ki ve üç pompal hidroforlarda her pompa giriflinde küresel vana bulunur. Böylece, motopomplardan birisi ar za yaparsa, sa lam motopomp sisteme su vermeye devam eder, ar zal olan sökülüp onar labilir. 7. KA DE: Galvaniz kaplamal. Zemine kolayca sabitlenebilir. Titreflim ve gürültüyü engeller. Mekanik Salmastra Mesafe Burcu Pompa Mili Difüzör Komplesi Kademe Halkas Fan Difüzör Kapa Mesafe Burcu O-Ring Yatak Burcu Emme Gövdesi. SEV YE FLATÖRÜ: Depoda su bitti inde hidroforun çal flmas n engeller. Depo doldu unda hidrofor otomatik olarak çal flmaya devam eder. PRESOSTAT: Basma hatt üzerindedir. Tesisattaki bas nc sa layacak flekilde pompalar çal flt r p durdurur. Pompa say s kadar presostat vard r. Fabrikada pompalar en verimli noktada çal flt racak ve s ralama kontrolü yapacak flekilde ayarlan r. POMPA MALZEMES : Yüksek kaliteli, de iflik koflullarda çal flmaya uygun Emme-Basma Gövdeleri GG0 Gövde Gövdesi Paslanmaz, XCrNi1911/XCrNiMo171 Pompa Mili Paslanmaz, XCr1 Difüzör % 0 Cam elyaf takviyeli PPO Fan % 0 Cam elyaf takviyeli PPO Mekanik Salmastra Seramik/karbon Kavrama Bronz

4 Yeni Nesil Ak ll Elektronik Kontrol Yönetimi ki ve üç pompal hidroforlarda, hidroforun tüm çal flma ifllevlerini düzenleyen ve kontrol eden elektronik mikroifllemcili kontrol yönetim sistemi, güvenli ve ekonomik bir kullan m sa lar. Kompakt iç ve d fl tasar ml bir pano içinde toplanan kontrol yönetim sistemi, hidroforun üzerine monte edilmifl ve tüm ba lant lar yap lm fl olarak teslim edilir. Kontrol panosunun kapa na yerlefltirilen, kolayl kla görülen, kullan m kolay ve hidroforun tüm ifllevlerinin izlenmesine olanak sa layan LCD ekran. Susuz Çal flma Korumas : Seviye elektrodlar ve su seviye rölesi ile besi suyu deposundaki su seviyesi sürekli kontrol edilir. Elektronik yönetim sistemi depoda su yoksa pompalar n çal flmas n önler. Motor Faz Korumas : Elektronik yönetim sistemi motorun kalk fl ve çal flmas s ras nda iki faza kalmas n önler. Faz kesilirse motoru durdurur. Faz S ras Kontrolü: Elektronik yönetim sistemi her motorun faz ba lant lar n n do ru s rada olup olmad n kontrol eder. lk kalk flta pompalar n ters dönmesini engeller. Operatör paneli korumas : V AC giriflinde A lik cam sigorta, V Ni-Cd pil. Elektrik kesilmesinde kaydedilmifl bilgilerin saklanmas n sa lar Mikroifllemci kart Ekran Kart Yalanc Bas nç Sinyali Korumas : Elektronik yönetim sistemi su bas nc ndaki ani dalgalanmalar n pompalara dur-kalk yapt rmas n önler. Afl r Ak m Kontrolü: Elektronik yönetim sistemi motorun afl r ak m çekmesi durumunda enerjiyi keser ve motoru yanmaktan korur. S ral Otomatik Çal flma: Elektronik yönetim sistemi pompalar n, ayarlanan tesis bas nc n ve istenilen su debisini sabit tutacak flekilde s ra kontrollü olarak devreye girmesini, kullan m azald kça s ra ile devreden ç kmas n sa lar. lk devreye giren pompa her kullan mda otomatik de iflir. Böylece motor ve pompalar n kullan m süreleri eflitlenir. 1. LCD ekran: Hidroforun o andaki çal flma modu (manuel/otomatik), her pompan n toplam çal flma süresi, çal flan ve duran pompalar, ar za varsa cinsi (ters dönüfl, faz koruma, afl r ak m, susuz çal flma) gibi bilgilere ulafl labilir.. Manuel moda geçifl/parametre ekran ndan ç k fl dü mesi ve LED i 1. Otomatik moda geçifl dü mesi ve LED i. Parametre de erlerini de ifltirme 7 5. Parametre ekran na girifl ve parametreler aras nda gezinme. 5. Pompalar manuel çal flt rma dü meleri Panel pompa say s na göre de iflir. 7. Pompa çal fl yor LED leri Yukar daki pano üç pompal hidroforlara aittir.. Pompa ar za uyar LED leri

5 Sizi düflünerek ve sizinle birlikte gelifltirilmifl hidroforlar ve li y llarda, o günün koflullar na göre ileri teknoloji ile donat lm fl tesisler kurarak su bas nçland rma alan nda tasar m ve üretim çal flmalar na bafllayan, dalg ç pompa, sirkülasyon pompas gibi alanlarda öncülük yapan Alarko, hidrofor alan nda da sektörde ilk yerli ürünlerin gelifltiricisi oldu. Türkiye de Alarko ile hidrofor kullan c lar aras nda 0 y l aflan bir geçmifl var. S nanm fl, içten, dostlukla dolu ve karfl l kl güvene dayanan, bir ömür boyu sürmüfl, sürekli yenileri eklenen, geliflen ve geniflleyen bir iliflki var. Alarko, bu güne kadar kendisine güvenen hiç kimseyi yar yolda b rakmad. Alarko kendisini seçenlere her zaman en iyisini lay k gördü, onlar n beklentilerini karfl lamay hep önüne hedef olarak koydu. Onlar memnun olunca memnun oldu. Ne verdiyse, ne yat rd ysa karfl l n fazlas yla ald. Bu ifadedeki fazlal k maddi bir de er de ildir, hiç bir maddi olana n sa layamayaca 0 y l n eseri olan güven ortam d r. Sürekli yenilikçi bir anlay fl... Alarko hidroforlar Alarko nun bu alandaki 0 y ll k deneyiminin ve birikiminin eseridir. Alarko hidroforlar Alarko Carrier n geliflmifl teknolojilerle donat lm fl laboratuarlar nda, de iflen ihtiyaçlar ve teknolojiler dikkate al narak sürekli gelifltiriliyor. ISO 01 belgeli tesislerde her aflamada kalite koflullar na uygun olarak üretiliyor ve piyasaya ç kmadan önce tüm hidroforlara tek tek s zd rmazl k ve fonksiyon testleri uygulan yor. Her fley birinci s n f... Alarko Carrier yurt çap nda yay lm fl, deneyimli bayi a ile, kendini seçenlere birinci s n f mühendislik, karfl l ks z bilgilendirme ve seçim hizmetleri sunuyor. nternet üzerinden bilgi almak isteyenler adresinden hidroforla ilgili tüm bilgilere, fiyatlara ve seçim program na ulaflabiliyor. 5 0 y ld r giderek zorlaflan pazar koflullar na karfl n dünyan n önde gelen markalar na karfl varl n koruyan ve konumunu sürekli gelifltiren Alarko nun bu baflar s n n arkas ndaki sihirli formül, Alarko nun kuruluflundan bu yana temel ilke edindi i Üretimde Hizmette Kalite anlay fl d r.

6 Teknik Özellikler T PLER Motor Gücü (HP) Su Girifl/Ç k fl (inç)* M.T. Ba lant (inç)** A rl k (kg) T PLER Motor Gücü (HP) Su Girifl/Ç k fl (inç) M.T. Ba lant (inç)** A rl k (kg) T PLER Motor Gücü (HP) Su Girifl/Ç k fl (inç) M.T. Ba lant (inç)** A rl k (kg) 0/-1 0/-1 0/1-1 0/11-1 0/-1 0/1-1 /-1 /1-1 /17-1 /-1 /-1 /1-1 /7-1 /9-1 /-1 0/7-1 0/-1 0/9-1 1/-1 1/7-1 1/-1 1 1, /"-1 1/" 1 1/"-1 1/" 1 1/"-1 1/" 1 1/"-1 1/" 1 1/"-1 1/" 1 1/"-1 1/" 1 1/"-1 1/" 1 1/"-1 1/" 1 1/"-1 1/" "-" "-" "-" "-" "-" "-" " /- 0/- 0/1-0/11-0/- 0/1- /- /1- /17- /- /- /1- /7- /9- /- 0/7-0/- 0/9-1/- 1/7-1/- 1 1,5 "-1 1/" "-1 1/" "-1 1/" "-1 1/" "-1 1/" "-1 1/" 1/"-" 1/"-" 1/"-" "- 1/" "- 1/" "- 1/" "- 1/" "- 1/" "- 1/" "-" "-" "-" "-" "-" "-" " /- 0/- 0/1-0/11-0/- 0/1- /- /1- /17- /- /- /1- /7- /9- /- 0/7-0/- 0/9-1/- 1/7-1/- 1 1,5 1/"-" 1/"-" 1/"-" 1/"-" 1/"-" 1/"-" "- 1/" "- 1/" "- 1/" "- "- "- "- "- "- 5"-" 5"-" 5"-" 5"-" 5"-" 5"-" " Not: Boru çaplar galvaniz boruya göre verilmifltir. Plastik borular n iç çaplar, galvanize göre dard r. Plastik boru kullan lacaksa, galvaniz borunun iç çap n sa layan boyut kullan lmal d r. (*) Pompa üzerindeki su girifl ve su ç k fl çaplar eflittir. Fakat emifl tesisat bir boy büyük olarak çekilmelidir. Örne in; girifl ise emifl tesisat,5 olacak gibi. (**) MT-Membranl bas nç dengeleme tank. DO RU KULLANIM Hidrofor kesinlikle susuz çal flt r lmamal d r. Çal flt r lmadan önce pompan n havas al nmal d r. Standart teslimat kapsam nda verilen seviye flatörü veya seviye elektrodlar depo içine uygun flekilde yerlefltirilmelidir. Membranl tank n hava bas nc, çal flt rma bas nc ndan yaklafl k 0,5 bar afla da olmal d r. Hava bas nc periyodik olarak kontrol edilmelidir. Membranl tanka hava bas l rken veya bas nç ölçümü yap l rken tankta su olmamal d r, tank bofl olmal d r. Su s cakl 0-5 o C aras nda ve ortam s cakl maksimum 0 o C olmal d r. Hidroforun içindeki suyun donmas na izin verilmemelidir. DO RU MONTAJ Hidrofora alt seviyeden emifl yapt r lmamal d r. Depo hidroforun yan nda ve ayn seviyede olmal d r. Hidrofor do rudan flehir flebekesine ba lanmamal d r. Pompalar n su emiflinde zorlanmamalar gerekir. Bu nedenle, hidrofor emifl çaplar kesinlikle küçültülmemelidir. Tek pompal hidroforlarda pompa su girifl de erinden bir boy büyük, iki veya üç pompal hidroforlarda ise emifl kollektörü çap nda emifl tesisat çekilmelidir. Plastik borular n iç çaplar galvaniz boruya göre daha dard r. Plastik boru kullan lacaksa, galvaniz borunun iç çap n sa layan boyut kullan lmal d r. Hidrofor kaidesi ses yapmamas için (mümkünse lastik takozlar üzerinde) yere sabitlenmelidir. Tesisat yükü hidrofora tafl t lmamal d r. fiehir Suyu Girifli Vana ÖRNEK H DROFOR TES SATI Vana Çekvalf Vana fiamand ra Taflkan Maks. Seviye Su Deposu Bina Tesisat na Ç k fl Vana Çekvalf Kontrol Muslu u STANDART TESL MAT KAPSAMI Kullan ma haz r kompakt elektronik pano ki ve üç pompal hidroforlarda her pompa giriflinde manuel vana tak lm fl emifl kolektörü. Her pompa ç k fl nda çek valf tak lm fl basma kolektörü ve manometre. Su deposu seviye kontrolü için flatör. Kullan m k lavuzu ve yetkili servis listesi. 0 cm Seviye Flatörü Min. Seviye ~0 cm cm Hidrofor Pislik Tutucu Vana Drenaj Bas nç Dengeleme Tank TEM N ED LEN MALZEMELER Membranl tank (kesinlikle kullan lmal d r). Membranl tank-motopomp ba lant s için çelik örgülü esnek hortum. Membranl tank hava manometresi.

7 Kritik Nokta: htiyaca Uygun Hidroforu Seçmek SEÇ M KR TERLER Hidrofor belirlenirken çal flma aral pompa verim e risinin en üst noktas na gelecek flekilde seçim yap lmal d r. Tek pompal hidrofor yerine iki veya üç pompal hidrofor kullan labilir. Bu durumda büyük bir pompan n devreye girip ç kmas n n yarataca ses ve bas nç dalgalanmas olmaz, demeraj ak m azal r. Örne in m /saat debili tek bir hidrofor yerine, her pompas m /saat olan iki pompal veya her pompas 5 m /saat olan üç pompal hidrofor seçilebilir. Çok pompal hidroforlar, koflullar uygunsa, yedek hidrofor gibi çal flabilir. Bunun için bir pompa devreden ç ksa bile di er pompa veya pompalar gereken debiyi verebilmelidir. Örne in; debi ihtiyac m /saat ise, her pompas m /saat debili iki pompal veya her pompas 5 m /saat debili üç pompal hidrofor seçilebilir. Seçim Yöntemi Hidrofor seçimi için gerekli bas nç (Hm) ve gerekli debi (Q) de erlerinin bilinmesi gerekir. Hm ve Q nun bulunmas : Gerekli Bas nç = Hmin (mss) = h + h + h - Hidroforun bulundu u yer ile en üst kullan m kat aras ndaki yükseklik (metre) h - Tesisattaki armatür, su saati, kireçlenmifl boru gibi etkenlerden oluflan bas nç kayb. h, yüksekli in (h) %0'si olarak kabul edilir. h = 0.h - En üst kullan m yüksekli inde olmas gereken bas nçtan hareketle bulunan de er. Örne in; 1.5 bar bas nç için metre. stenen bas nç de iflirse bu de er de de iflir. Gerekli Debi = Q (m /saat) = Su Kullanan Kifli Say s x Kiflisel Günlük Tüketim x F/00 Su kullanan kifli say s : - Apartmanlarda = daire say s x her dairedeki kifli say s - Otel, k flla ve hastanelerde = yatak say s - Okul ve yuvalarda = ö renci say s - fl merkezlerinde = toplam çal flan say s Kiflisel Günlük Tüketim (litre/gün) de eri Tablo 1'den seçilir. F - Efl Zamanl Kullan m Faktörü kullan c lar n ayn anda en yüksek su kullanma olas l n gösterir. Tablo 'den seçilir. Tablo 1: Örnek Mekanlar çin Kifli Bafl na Su Tüketimi Yerleflim Tipi Lavabolu Konut Dufllu Küvetli Dufllu Otel Küvetli Hastane Okul Çocuk Yuvas Krefl K flla Lokanta Bahçe Sulama Araba Y kama Kifli Bafl na Günlük Tüketim (lt/kifli) ,5 lt/m bir seferde 0 lt/gün Tablo : Kifli Bafl na Su Tüketimi çin Eflzamanl l k Faktörü Yerleflim Tipi Faktör Konutlar Oteller Hastaneler Okullar Çocuk Yuvalar K fllalar fl Merkezleri 1-5 daire - daire 11-0 daire 1- daire 51-0 daire 0 daire üstü 1-0 yatakl 1- yatakl yatak üstü -0 yatakl 1-00 yatakl yatakl 0, 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0-0,0 0,0-0,0 0,0-0,0 0,0-0, 0,-0, 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 Seçim Örne i 1: 7 katl ve 1 daireli bir konut için hidrofor seçimi. Gerekli bas nc n hesaplanmas : h = (7 kat+1 kat bodrum) x, m (bir kat yüksekli i) =, m h = 0, x h = 0, x, metre =, metre. Gerekli Min. Bas nç = Hmin =, +, + = 1, mss=,1 bar. 7 Daire Say s = 1 Kifli Bafl na Günlük Tüketim = 0 litre/gün (Tablo 1'den seçildi). F - Efl Zamanl l k Faktörü = 0,5 (Tablo 'den seçildi). Gerekli Debi = Q = 1x5x0x0,5/00 =, m /saat (Debi hesaplan rken, her dairede 5 kifli yaflad varsay lm flt r.) Hidrofor Seçimi: Üstteki hesaplamaya göre, bas nç aral 0- metre veya 0- metre ve bu bas nç aral nda ortalama,5m /saat debi verebilen 0/-1 veya 0/-1 modelleri seçilebilir. Seçim Örne i : 9 katl ve her kat nda 0 oda bulunan bir otel için hidrofor seçimi. Gerekli bas nc n hesaplanmas : h = (9 kat+1 kat bodrum) x, m (bir kat yüksekli i) = m h = 0, x h = 0, x metre = 5, metre. Gerekli Min. Bas nç = Hmin = + 5, + =, mss mss = 5 bar. Kifli Bafl na Günlük Tüketim = 1 litre/gün (Tablo 1'den seçildi). F - Efl Zamanl l k Faktörü = 0, (Tablo 'den seçildi). = Q = oda x yatak x 1 x 0, /00 Gerekli Debi =, m /saat (Debi hesaplan rken, her odada yatak oldu u varsay lm flt r.) Hidrofor Seçimi: Üstteki hesaplamaya göre, bas nç aral - metre veya - metre ve bu bas nç aral nda ortalama, m /saat debi verebilen 1/7-1 veya /1- (- aral için), /- (- aral için) modelleri seçilebilir. NTERNETTEN KOLAY VE HIZLI SEÇ M adresinden ulafl lan seçim program ile h zla hidrofor seçimi yap labilir. Fiyat ö renilebilir. Teklif formu haz rlanabilir. S PAR fi NOTASYONU ALD / - Pompa Say s Kademe Nominal Debi (m /saat) Pompa Gövde Çap (inç) Hidrofor Modeli

8 ALD 00 Serisi Pompa E rileri Genel E riler NPS Q (m /saat) NPS 5 NPS Q (m /saat) Q (m /saat)

9 ALD 0 Serisi Pompa E rileri NPS NPS Q (m /saat) Q (m /saat) NPS NPS Q (m /saat) Q (m /saat)

10 Boyutlar H DROFORLAR H DROFORLAR H DROFORLAR T PLER 0/- 0/- 0/1-0/11-0/- 0/1- /- /1- /17- /- /- /1- /7- /9- /- 0/7-0/- 0/9-1/- 1/7-1/- A B D T PLER 0/-1 0/-1 0/1-1 0/11-1 0/-1 0/1-1 /-1 /1-1 /17-1 /-1 /-1 /1-1 /7-1 /9-1 /-1 0/7-1 0/-1 0/9-1 1/-1 1/7-1 1/-1 A B C D H H T PLER 0/- 0/- 0/1-0/11-0/- 0/1- /- /1- /17- /- /- /1- /7- /9- /- 0/7-0/- 0/9-1/- 1/7-1/- A B C D H H H Tüm ölçüler mm'dir. C H H H H

11 Membranl Bas nç Dengeleme Tank ve Seçimi Hidroforla birlikte mutlaka kullan lmas gerekir. Bas nçl su depolayarak pompalar n devreye girifl ç k fl say s n azalt r. Tesisatta oluflabilecek bas nç floklar n absorbe eder. Hidrofor setine dahil de ildir. Sa l kl, Temiz Su Bas nç dengeleme tanklar nda en sa lam elastomer malzemelerden biri olan EPDM den üretilen membranlar kullan l r. G da uygulamalar nda kullan labilir hijyenik tiptedir. Koku yapmaz. Bakteri üretmez. Do al kauçu a göre hava geçirgenli i kat daha azd r. Böylece havan n suya geçerek tank bas nc n n düflmesi çok azalt lm flt r. Hava Su Membran n Çal flma Prensibi Su membran n içindedir, sac ile temas etmez. Sac ile membran aras ndaki bofllukta ise hava vard r. Tanka su girifl ve ç k fl tek borudan yap l r. Pompan n bas nçland rd su tesisata giderken ayn anda membrana da dolar ve membran n d fl ndaki havay ayn bas nca gelene kadar s k flt r r. Hava ve su bas nc eflitlenince tesisat bas nc istenen de ere gelmifltir, presostat pompay durdurur. Tankta bas nç alt nda bulunan su küçük miktarl tüketimleri karfl lar, tanktan su eksildikçe havan n hacmi artar, bas nc düfler. Pompa devreye girer. Tank ne kadar büyük olursa pompan n devreye girifl ç k fllar, sudaki bas nç dalgalanmalar, enerji sarfiyat o derece azal r. Motorun, presostatlar n, çek valflerin, kontaktörlerin ömrü uzar. TANK SEÇ M Tank hacmi (Vtank-lt) afla daki formülle bulunur: Qmax Pmax Pmin P a Vtank = 0, x Qmax x (Pmax +1) P x a - Pompan n sisteme verebilece i maksimum debi veya kullan m yeri için gerekli pik debi (lt/saat) - Sistemdeki maksimum bas nç (bar). Konut uygulamalar nda, bas nc n minimum bas nçdan - bar yüksek olmas yeterlidir. - Sistemdeki minimum bas nç (bar). De er bilinmiyorsa, formülle hesaplan r. - Bas nç fark (Pmax - Pmin). - Pompa motorunun 1 saat içerisinde izin verilen maksimum durma-çal flma (flalt) say s (say -saat). (Bay nd rl k Bakanl 1999 Birim Fiyat ve Tarifleri Kitab nda bu say 1,1 kw a kadar motorlar için max. 1 defa/saat 1,1 kw üzerindeki motorlar için max. 0 defa/saat olarak verilmifltir.) Vtank minimum tank hacmidir. Bu de erden daha büyük tank kullan labilir. Tank hacmi büyüdükçe; sudaki bas nç dalgalanmas azal r, hidrofor un devreye girifl ç k fl sesleri azal r, motorun ömrü uzar, enerji sarfiyat düfler. Su tüketim debisinin, sosyal kullan ma göre daha standart oldu u endüstriyel uygulamalarda ise daha küçük tank seçilebilir. Seçim Örne i: 7 katl, 1 daireli bir konut için gereken membranl tank hacmi ve bas nc n n bulunmas. Qmax Pmax P a =.0 lt/saat (Bkz. Hidrofor seçimi, örnek 1) = bar = veya bar al nabilir. bar kabul edelim. = 0 olarak alal m. Vtank = 0, x.0 x (+1) =,9 lt. (x0) 0 litrelik tank seçilebilir. 0 litre ve üzeri tanklarda manometre bulunur. Manometreden hidrofor çal fl rken tesisattaki suyun bas nc izlenebilir. Tank n içindeki su boflalt l rsa manometre tanktaki havan n bas nc n gösterir. Tank n iflletme bas nc pompan n kapal vana durumunda verece i bas nca eflit veya bu de erden fazla olmal d r. 11

12 Alarko hidroforlar bu tesiste üretiliyor... ALARKO CARRIER GEBZE KOMPLEKS -ACGK ACGK, Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde.0m lik arazi üzerinde.0 m lik kapal alana sahiptir. Kompleksin inflaat na 1 Temmuz 1999 da baflland ve 1 Kas m 000 de bitirildi. Üretim teknolojisini yenileyen ve organizasyonunu modernlefltiren Alarko Carrier n, ISO 01 belgeli Ana Üretim Tesisi nde Carrier markas ile klima santral, fan coil, kombi, kat kaloriferi, brülör, ayr ca so utma grubu, so utma kulesi, hava apareyi, dalg ç ve sirkülasyon pompas, hidrofor, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi nde m aç k, 9. m kapal alana sahip olan Radyatör Üretim Tesisi nde ise panel radyatör üretiliyor. Alarko Carrier üretim tesislerinde kifli, yönetim, sat fl ve pazarlama departmanlar nda kifli, AR-GE de kifli olmak üzere toplam 99 kifli çal fl yor. Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.fi. STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi.bilgisu Cad. 1 Gebze-KOCAEL Tel: (0) 00 Fax: (0) 1 01 ANKARA : Sedat Simavi Sok. No., 05 Çankaya-ANKARA Tel: (0 1) 0 79 Fax: (0 1) ZM R : fiehit Fethibey Cad. No. 55 Kat 1, 5 Pasaport- ZM R Tel: (0 ) 5 Fax: (0 ) ADANA : Ziyapafla Bulv. No: 5/5-, 0110 ADANA Tel: (0 ) 57 Fax: (0 ) 5 05 ANTALYA : M. Kasapo lu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/, 0 ANTALYA Tel: (0 ) 00 9 Fax: (0 ) 7 M. D. H. : 0 1 web: e-posta: B USTA

ALD S/F Serisi. Hidroforlar

ALD S/F Serisi. Hidroforlar ALD S/F Serisi Hidroforlar Alarko Hidroforlar Genifl Ürün Yelpazesi Maksimum 1 m /saat debi, bar bas nca kadar, de iflik koflullara ve gereksinimlere cevap verebilecek genifl ürün model ve kapasite aral

Detaylı

Hidroforlar. ALD S/F Serisi. Alarko hidroforlar bu tesiste üretiliyor TSEK

Hidroforlar. ALD S/F Serisi. Alarko hidroforlar bu tesiste üretiliyor TSEK Alarko hidroforlar bu tesiste üretiliyor ALD S/F Serisi Hidroforlar ALARKO CARRIER GEBZE KOMPLEKS ACGK ACGK, Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde.m lik arazi üzerinde. m lik kapal alana sahiptir. Kompleksin

Detaylı

Paslanmaz Hidroforlar. APH Serisi

Paslanmaz Hidroforlar. APH Serisi Paslanmaz idroforlar P Serisi larko Paslanmaz idroforlar larko Carrier hidrofordaki yar m yüzy la yaklaflan deneyimi ile P hidroforu üretti. çme ve kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve istenilen

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

Sirkülasyon Pompası Optima

Sirkülasyon Pompası Optima ECO DESIGN (TASARIM) Yönetmeliklerine Uygun ilk ve Tek Yerli Üretim Sirkülasyon Pompası Optima SİSTEMİN KALBİNDE EUP READY LOW ENERGY CONSUMPTION SAVE the NATURE yılı aşkın Alarko Sirkülasyon Pompası deneyimi

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6 KPS Serisi

Dalg ç Pompalar AL 6 KPS Serisi Dalg ç Pompalar AL KPS Serisi Su Su kadar de erli KALİTE EM SERTİFİKA. KG Türkiye nin. Büyük Gölü Alarko dan... Alarko, 97 y l ndan bu yana üretti i ellibinden fazla dalg ç pompa ile Türkiye ye Van Gölü

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

Otomatik Kademe Kontrollü. Sirkülasyon Pompalar

Otomatik Kademe Kontrollü. Sirkülasyon Pompalar Otomatik Kademe Kontrollü Sirkülasyon Pompalar HCPO tiplerinde geliflmifl, üstün özellikler. Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i madde 12/6'ya tam uygunluk Termik koruma Ters dönüfl uyar s ve korumas

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

Isıtma sistemleri için TRONIC PM Senkron Sirkülasyon Pompası

Isıtma sistemleri için TRONIC PM Senkron Sirkülasyon Pompası Isıtma sistemleri için TRONIC PM Senkron Sirkülasyon Pompası ALARKO TRONIC Her şey için tek çözüm Alarko, her geçen gün çevreye saygılı ve daha iyi performansın yanında önemli enerji tasarrufu sağlayan

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

Klima Santralleri 39 HQ

Klima Santralleri 39 HQ Klima Santralleri 39 HQ Airovision Ha v a k ofl u ll an d r mada y e n i viz y o n Airovision S n f n n En yisi Her Uygulama çin Müflteri steklerine Özel Airovision Ünitesi Standart ürün yelpazesi 0,5

Detaylı

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ ETNA Yangın Pompa Sistemleri Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA NFPA 20 Normuna Uygun Yangın İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Merkezi Isıtmalı Binalarda Daire çi Sıcaklık Kontrol Sistemleri

Merkezi Isıtmalı Binalarda Daire çi Sıcaklık Kontrol Sistemleri Merkezi Isıtmalı Binalarda Daire çi Sıcaklık Kontrol Sistemleri Tesisat n z hangi tür olursa olsun, ARTIK KONTROL SiZDE! Sobaya alabildi ince kömür at p nar gibi k zartt ktan sonra karfl s na geçip s nma

Detaylı

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001 S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 91 Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel tesisler Ve di

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları

Kapalı Genleşme Tankları Kapalı Genleşme Tankları ALFEN Değiştirilebilir Membranlı Genleşme Tankları (-10 C + 120 C Arası) Model Çalışma Basıncı (Bar) Ön Gaz Basıncı (Bar) Çap (mm) Yükseklik (mm) Bağlantı ALFEN-24 KÜRE 8 1,5 363

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-KPS Tek Pompa

Dalgıç Pompa. 4 DMD-KPS Tek Pompa Dalgıç Pompa 4 DMD-KPS Tek Pompa Alarko dalgıç pompaları, kullanım ve içme suyu alanında her an kullanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriyel

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun ÜN TELER 02 03 Alarko Fan Coil üniteleri, son teknoloji kullan larak tasarlanm fl ve üretilmifltir. skelet malzemesi olarak galvaniz çelik kullan lan ürünlerin en büyük avantajlar ; estetik d fl görünüm,

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar larko Sirkülasyon Pompalar konutlarda, ticari ve sanayi iflyerlerinde s tma ve su devreleri için gelifltirilmifltir. Sanayi alan nda yar m yüzy la yaklaflan bir deneyimin ve ileri

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 4 Sukadarde eerelrili

Dalg ç Pompalar AL 4 Sukadarde eerelrili Dalg ç Pompalar AL Su Su kadar de erli Türkiye nin. Büyük Gölü Alarko dan... Alarko, 97 y l ndan bu yana üretti i ellibinden fazla dalg ç pompa ile Türkiye ye Van Gölü kadar büyük bir göl arma an etti.

Detaylı

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena Do algaz ve LPG'li Kombi Serena Ku u Kadar Bir Zarif 0063 Daha küçük bir kombi. Geniflli i sadece 44 cm. Fakat verimi daha yüksek (%91). Zarif, fakat özel malzemelerden, özel proseslerle imal edilen ve

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Inverterli Ticari Klimalar

Inverterli Ticari Klimalar Inverterli Ticari Klimalar Tasarruf Konfor 02 Estetik S Super Digital Inverter En Verimli Enerji Tüketimi flletme maliyetlerinizi minimuma indirir. -20ºC d fl ortam s cakl na kadar yüksek performansl s

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Sirkülasyon Pompası Optima

Sirkülasyon Pompası Optima ECO DESIGN (TASARIM) Yönetmeliklerine Uygun ilk ve Tek Yerli Üretim Sirkülasyon Pompası Optima SİSTEMİN KALBİNDE EUP READY LOW ENERGY CONSUMPTION SAVE the NATURE yılı aşkın Alarko Sirkülasyon Pompası deneyimi

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar DO RU MONTJ DO RU YNfi Pompa mili yere paralel olmal d r. Pompa mili yere dik olmamal d r. Pompay yukar daki flekle uygun olarak, pompa mili yere paralel olacak içimde tesisata a lay

Detaylı

S cak Su Boyleri. Akümülasyon Tank. Konforal Süper Boyler. Akümülasyon Tank

S cak Su Boyleri. Akümülasyon Tank. Konforal Süper Boyler. Akümülasyon Tank S cak Su Boyleri Akümülasyon Tank Konforal Süper Boyler Akümülasyon Tank ALARKOKONFORAL BOYLER Alarko boylerleri gelifltirilmifl teknolojisi ve mükeel tasarlanm fl biçimi ile 000 li y llar n bilinçli kullan

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi ETNA Norm Pompalar Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA Norm Pompalar (DIN EN 733) İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi Tecrübe Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı aşkın ARGE, üretim ve uygulama deneyimi, uzman satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile kaliteden ödün

Detaylı

WKL. Kademeli Yüksek Bas nç Pompas. Tan mlama. Kullan m Alanlar. flletme Bilgileri : 450 m 3 /h e kadar. Malzeme

WKL. Kademeli Yüksek Bas nç Pompas. Tan mlama. Kullan m Alanlar. flletme Bilgileri : 450 m 3 /h e kadar. Malzeme Tip Kitapç E/1E/1-8 Kademeli Yüksek Bas nç Pompas Kullan m Alanlar Her türlü su temini Yang n söndürme Ya murlama - tar m Kazan besi suyu Is tma çme suyu flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa Ç

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/E / - BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa Ç k

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 4 Sukadarde eerelril

Dalg ç Pompalar AL 4 Sukadarde eerelril Dalg ç Pompalar AL Su Su kadar de erli Türkiye nin. Büyük Gölü Alarko dan... Alarko, y l ndan bu yana üretti i ellibinden fazla dalg ç pompa ile Türkiye ye Van Gölü kadar büyük bir göl arma an etti. kullan

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

GENEL FİYAT LİSTESİ 2013

GENEL FİYAT LİSTESİ 2013 FRS POMPA SANAYİ GENEL FİYAT LİSTESİ 2013 Kapalı Genleşme Tankları FRS r r ran n Tank ar ra FRS-24 KÜRE FRS-24 FRS-50 AYAKLI FRS-50 YATIK FRS-100 FRS-100/16 FRS-200 FRS-200/16 FRS-300 FRS-300/16 FRS-500

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 7.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.TEMİZ SUYUN DEPOLANMASI VE BASINÇLANDIRILMASI Şebeke suyu kesilmelerine karşı temiz su tesisatında en az 24

Detaylı

KonutsalÜrünler FiyatListesi 2012

KonutsalÜrünler FiyatListesi 2012 KonutsalÜrünler FiyatListesi 2012 Rev : 1 Rev : 1 Sıcaklık : Döküm Prinç Maksimum +40 C SANTRİFÜJ POMPALAR Periferikal - PM Periferal pompalar düşük motor gücü ile yüksek basınç elde edebilen pompalardır.

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ALFEN DEĞĐŞEBĐLĐR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKLARI TAVSĐYE EDĐLEN BAYĐ SATIŞ FĐAT LĐSTESĐ 05/01/2009 Bu liste 01/09/2006 tarihli liste yerine gecer

ALFEN DEĞĐŞEBĐLĐR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKLARI TAVSĐYE EDĐLEN BAYĐ SATIŞ FĐAT LĐSTESĐ 05/01/2009 Bu liste 01/09/2006 tarihli liste yerine gecer SICAK VE SOĞUK SU ĐÇĐN makina ve armatür san. a.ş. ALFEN DEĞĐŞEBĐLĐR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKLARI TAVSĐYE EDĐLEN BAYĐ SATIŞ FĐAT LĐSTESĐ 05/0/009 Bu liste 0/09/006 tarihli liste yerine gecer TĐP

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Duvar Tipi. Yo uflmal Kombi/Kazan

Duvar Tipi. Yo uflmal Kombi/Kazan Duvar Tipi Yo uflmal Kombi/Kazan Q ATAG yo uflmal kombi ve kazanlar dayan kl paslanmaz çelik gövde ve kanatç ks z paslanmaz çelik düz borulardan oluflan eflanjörleri kulland için zaman içerisinde korozyona

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

Konutsal Paket Tip Hidrofor Sistemleri

Konutsal Paket Tip Hidrofor Sistemleri Konutsal Paket Tip Hidrofor Sistemleri ETNA Konutsal Paket Tip Hidrofor Sistemleri Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik Konutlarınız İçin Profesyonel Çözümler İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitab na iliflkin......3 1.1 El Kitab içeri i......3 1.2 Kullan lan semboller...3 1.3 El Kitab kime

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

AL 6-7 - 8-10 - 14 SU KADAR DEĞERLİ

AL 6-7 - 8-10 - 14 SU KADAR DEĞERLİ Dalgıç Pompalar AL - - - 0 - SU KADAR DEĞERLİ Alarko dalgıç pompaları kullanım ve içme suyu alanında Her an kullanıma hazır Dertsiz Yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİȘİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı

Su yun oldugu her yerde...

Su yun oldugu her yerde... Su yun oldugu her yerde... ÜRÜN KATALOĞU ETNA FİYAT LİSTESİ www.etna.com.tr info@etna.com.tr REV: 01 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA ÜRÜN ADI SAYFA NO Küçük konutsal paket hidroforlar ETNA mini hidro1&2 ETNA JET

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Çok Kademeli Uçtan Emişli SKM-E. Santrifüj Pompalar SKM-E 00 04-12

Çok Kademeli Uçtan Emişli SKM-E. Santrifüj Pompalar SKM-E 00 04-12 T EN IO 95 Çok Kademeli Uçtan Emişli antrifüj lar 00 0 Genel Bilgiler Basılabilen ıvılar tipi pompalar aşındırıcı olmayan, içinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli düşük

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

Yo uflmal Kombi/Kazan

Yo uflmal Kombi/Kazan Duvar Tipi Yo uflmal Kombi/Kazan Q Süper yüksek verim: % YIL GARANT Yeni bafllayan gün sizi canland r c bir dufl ve davetkar bir kahvalt ile karfl l yor. Fakat güne bafllamadan önce kendinize bu yorucu

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir.

Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir. 06.1 REV. 2 Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir. İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... 8 SMLSMSMHSLGMSLGHMSRMJET

Detaylı

Panel Radyatör BAR SICAKLI IN SANATI... TEST. GARANTi BASINCI

Panel Radyatör BAR SICAKLI IN SANATI... TEST. GARANTi BASINCI Panel Radyatör SICAKLI IN SANATI... GARANTi TEST BASINCI 13 BAR Panel radyatörde 21. yüzy la uzanan çizgi... ZENG N SEÇENEKLER Alarko panel radyatörleri - mm aras nda 5 farkl yükseklikte, -0 mm aras nda

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

kiz Sirkülasyon Pompalar K KAT GÜÇLÜ, K KAT GÜVENL...

kiz Sirkülasyon Pompalar K KAT GÜÇLÜ, K KAT GÜVENL... kiz Sirkülasyon Pompalar K KAT GÜÇLÜ, K KAT GÜVENL... kiz* Sirkülasyon Pompalar ; malzeme ve yerden tasarruf edilmesi, debi art fl sa lanmas veya s tma tesisat n n devre d fl kalmamas için yedekleme amac

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları. EIL R Serisi EIL R-FK Serisi

In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları. EIL R Serisi EIL R-FK Serisi In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları EIL R Serisi EIL R-FK Serisi ETNA In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları İhtiyacınızın

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME URSAN POMPA LTD. STI. DEBİ ÖLÇME VE REGÜLASYON VANASI, (BALANS VANASI) DEBİ VE AKIŞKAN SICAKLIK SENSÖRLÜ Artık ölçümü sıcaklık lama e v i b e d ns olay!.. ve bala ak çok k yapm Flanşlı PN 15-2 - 3 için

Detaylı

Çat Tipi (Rooftop) Klimalar 48 AZ

Çat Tipi (Rooftop) Klimalar 48 AZ Çat Tipi (Rooftop) Klimalar 48 AZ So utma ve Gaz Yak c l Is tma Tüm Mevs fiimdi Daha Hafif Daha Kompakt Kompakt stiliyle ROOFTOP hava koflulland r c lar son derece hafiftir. Döflemede daha az yer kaplar.

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/1215/ 02-82 BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa

Detaylı

Konutsal & Ticari Hidrofor Sistemleri Frekans Kontrollü Hidrofor Sistemleri

Konutsal & Ticari Hidrofor Sistemleri Frekans Kontrollü Hidrofor Sistemleri Konutsal & Ticari Hidrofor Sistemleri Frekans Kontrollü Hidrofor Sistemleri ETNA Hidrofor Sistemleri Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik Frekans Kontrollü Hidrofor Sistemleri İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa

Detaylı

TH SB. TH 1x SB T-V 80 /10 HİDROFORLAR. Genel Bilgiler. Teknik Bilgiler. Malzeme Bilgileri. Malzeme. Parçanın Adı. Tasarım Özellikleri

TH SB. TH 1x SB T-V 80 /10 HİDROFORLAR. Genel Bilgiler. Teknik Bilgiler. Malzeme Bilgileri. Malzeme. Parçanın Adı. Tasarım Özellikleri T SB İDROFORR Genel Bilgiler Yüksek basınçlı, sessiz çalışan, kompakt ve düşük güç sarfiyatlıdır. SB pompalar aşındırıcı olmayan, içinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

Su yun oldugu her yerde...

Su yun oldugu her yerde... Su yun oldugu her yerde... ÜRÜN KATALOĞU ETNA FİYAT LİSTESİ www.etna.com.tr info@etna.com.tr REV: 01 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA ÜRÜN ADI SAYFA NO Küçük konutsal paket hidroforlar ETNA mini hidro1&2 ETNA JET

Detaylı

OTOMATİK HİDROFOR SİSTEMİ - PERİFERAL POMPALI ve HİDROMATLI - MİNİ-HİDRO SERİSİ

OTOMATİK HİDROFOR SİSTEMİ - PERİFERAL POMPALI ve HİDROMATLI - MİNİ-HİDRO SERİSİ Küçük Konutsal Ürün Grubu - Paket idroforlar OTOMATİK İDROFOR SİSTEMİ - PERİFERAL POMPALI ve İDROMATLI - MİNİ-İDRO SERİSİ Fan : Pirinç (p) BAĞLANTI KAPASITE Q (m 3 /h) (mss) KAT DAİRE Konutlarda,işyerlerinde

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

SU YUMUfiATMA C HAZLARI. YUMUfiATMA

SU YUMUfiATMA C HAZLARI. YUMUfiATMA 2 SU YUMUfiATMA C HAZLARI YUMUfiATMA Yeraltindaki katmanlarda mevcut olup suda çözünen mineraller, özellikle kalsiyum ve magnezyum tuzlar, suda sertli e neden olurlar. Suyun sertli i ise kireçtafl oluflumuna

Detaylı