Hidroforlar. ALD Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK"

Transkript

1 Hidroforlar ALD 00-0 Serisi Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

2 Alarko Hidroforlar Yüksek kaliteli, verimli hidroforlarla su sorununa kesin çözüm. çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve istenilen seviyede, güvenilir ve ekonomik koflullarda bas nçland r lmas için... ALD 00-0 Serisi KAL TEL ÜRÜN Kullan m ve servis kolayl sa layan, çal flmay düzenleyen ak ll YEN SER elektronik kontrol panosu. Güvenilir kapasiteler. Sessiz ve kesintisiz su konforu. flletme maliyeti düflük, elektrik tüketimi az. Çek valfi üzerinde. Kullan ma haz r. Susuz çal flt rmaya karfl korumal. Ayr ca elektrik tesisat gerektirmez. Montaj kolay. Bak m gerektirmez, sorunsuz. GEN fi ÜRÜN YELPAZES Maksimum 1 m /saat debi, bar bas nca kadar, de iflik koflullara ve gereksinimlere cevap verebilecek genifl ürün model ve kapasite aral : Tek pompal 1, iki pompal 1, üç pompal 1, toplam model. KAL TEL H ZMET ALARKO hidroforlar, su bas nçland rma alan n n öncü kuruluflu Alarko Carrier n sat fl ve hizmet garantisi ile tüm Türkiye de. Uzman ve yetkili bayilerle do ru ürün seçimi ve do ru montaj. E itimli ve yetkili servislerle ücretsiz ilk çal flt rma, garantili bak m. y l garanti. Orijinal yedek parça temini. Villalar, apartman ve sitelerde Mahalle, köy, kasaba ve uydu kentlerde Hastane, okul ve ifl merkezlerinde Otel, sosyal tesis ve tatil köylerinde Bahçe ve parklarda Depo, rafineri, tersane, fabrika, su ar t m ve sanayi tesislerinde Sera ve çiftliklerde

3 Güvenilir Yüksek Teknoloji 1 Motor 5 7 Kavrama Basma Gövdesi Pompa Gövdesi O-Ring 1. MEMBRANLI TANK: Bas nçl su depolar, pompalar n devreye girifl-ç k fl say s n azalt r. Tesisatta flok ve titreflim oluflmas n engeller. Tam hijyeniktir, suda koku yapmaz. Standart hidrofor setine dahil de ildir, ayr ca temin edilir (Bkz. Sayfa 11).. BASMA KOLEKTÖRÜ: Galvaniz kaplamal. Pompa ç k fl ucundaki çek valf, bas nçland r larak tesisata verilen suyun pompaya geri gelmesini engeller. Üzerinde ayr ca presostatlar ve manometre bulunur.. MOTOR: Düfley çal flma koflullar için özel tasar m. ~, V, Hz.. KONTROL PANOSU: Çok pompal Alarko hidroforlar nda geliflmifl, ak ll, elektronik kontrol yönetim sistemi (Bkz. Sayfa ). Tek pompal hidroforlarda termik korumal kontaktör ve açma kapama anahtarl kumanda panosu. 5. ESNEK HORTUM: Pompa grubu ile membranl tank aras ndaki su ba lant s n sa lar. Galvaniz veya plastik boru kullan labilir. Ancak esnek hortumun montaj çok kolayd r, özel bir ustal k gerektirmez. Sa lamd r. Tank n yerlefltirilmesinde esneklik sa lar. Ayr ca temin edilir.. EMME KOLEKTÖRÜ: Galvaniz kaplamal. ki ve üç pompal hidroforlarda her pompa giriflinde küresel vana bulunur. Böylece, motopomplardan birisi ar za yaparsa, sa lam motopomp sisteme su vermeye devam eder, ar zal olan sökülüp onar labilir. 7. KA DE: Galvaniz kaplamal. Zemine kolayca sabitlenebilir. Titreflim ve gürültüyü engeller. Mekanik Salmastra Mesafe Burcu Pompa Mili Difüzör Komplesi Kademe Halkas Fan Difüzör Kapa Mesafe Burcu O-Ring Yatak Burcu Emme Gövdesi. SEV YE FLATÖRÜ: Depoda su bitti inde hidroforun çal flmas n engeller. Depo doldu unda hidrofor otomatik olarak çal flmaya devam eder. PRESOSTAT: Basma hatt üzerindedir. Tesisattaki bas nc sa layacak flekilde pompalar çal flt r p durdurur. Pompa say s kadar presostat vard r. Fabrikada pompalar en verimli noktada çal flt racak ve s ralama kontrolü yapacak flekilde ayarlan r. POMPA MALZEMES : Yüksek kaliteli, de iflik koflullarda çal flmaya uygun Emme-Basma Gövdeleri GG0 Gövde Gövdesi Paslanmaz, XCrNi1911/XCrNiMo171 Pompa Mili Paslanmaz, XCr1 Difüzör % 0 Cam elyaf takviyeli PPO Fan % 0 Cam elyaf takviyeli PPO Mekanik Salmastra Seramik/karbon Kavrama Bronz

4 Yeni Nesil Ak ll Elektronik Kontrol Yönetimi ki ve üç pompal hidroforlarda, hidroforun tüm çal flma ifllevlerini düzenleyen ve kontrol eden elektronik mikroifllemcili kontrol yönetim sistemi, güvenli ve ekonomik bir kullan m sa lar. Kompakt iç ve d fl tasar ml bir pano içinde toplanan kontrol yönetim sistemi, hidroforun üzerine monte edilmifl ve tüm ba lant lar yap lm fl olarak teslim edilir. Kontrol panosunun kapa na yerlefltirilen, kolayl kla görülen, kullan m kolay ve hidroforun tüm ifllevlerinin izlenmesine olanak sa layan LCD ekran. Susuz Çal flma Korumas : Seviye elektrodlar ve su seviye rölesi ile besi suyu deposundaki su seviyesi sürekli kontrol edilir. Elektronik yönetim sistemi depoda su yoksa pompalar n çal flmas n önler. Motor Faz Korumas : Elektronik yönetim sistemi motorun kalk fl ve çal flmas s ras nda iki faza kalmas n önler. Faz kesilirse motoru durdurur. Faz S ras Kontrolü: Elektronik yönetim sistemi her motorun faz ba lant lar n n do ru s rada olup olmad n kontrol eder. lk kalk flta pompalar n ters dönmesini engeller. Operatör paneli korumas : V AC giriflinde A lik cam sigorta, V Ni-Cd pil. Elektrik kesilmesinde kaydedilmifl bilgilerin saklanmas n sa lar Mikroifllemci kart Ekran Kart Yalanc Bas nç Sinyali Korumas : Elektronik yönetim sistemi su bas nc ndaki ani dalgalanmalar n pompalara dur-kalk yapt rmas n önler. Afl r Ak m Kontrolü: Elektronik yönetim sistemi motorun afl r ak m çekmesi durumunda enerjiyi keser ve motoru yanmaktan korur. S ral Otomatik Çal flma: Elektronik yönetim sistemi pompalar n, ayarlanan tesis bas nc n ve istenilen su debisini sabit tutacak flekilde s ra kontrollü olarak devreye girmesini, kullan m azald kça s ra ile devreden ç kmas n sa lar. lk devreye giren pompa her kullan mda otomatik de iflir. Böylece motor ve pompalar n kullan m süreleri eflitlenir. 1. LCD ekran: Hidroforun o andaki çal flma modu (manuel/otomatik), her pompan n toplam çal flma süresi, çal flan ve duran pompalar, ar za varsa cinsi (ters dönüfl, faz koruma, afl r ak m, susuz çal flma) gibi bilgilere ulafl labilir.. Manuel moda geçifl/parametre ekran ndan ç k fl dü mesi ve LED i 1. Otomatik moda geçifl dü mesi ve LED i. Parametre de erlerini de ifltirme 7 5. Parametre ekran na girifl ve parametreler aras nda gezinme. 5. Pompalar manuel çal flt rma dü meleri Panel pompa say s na göre de iflir. 7. Pompa çal fl yor LED leri Yukar daki pano üç pompal hidroforlara aittir.. Pompa ar za uyar LED leri

5 Sizi düflünerek ve sizinle birlikte gelifltirilmifl hidroforlar ve li y llarda, o günün koflullar na göre ileri teknoloji ile donat lm fl tesisler kurarak su bas nçland rma alan nda tasar m ve üretim çal flmalar na bafllayan, dalg ç pompa, sirkülasyon pompas gibi alanlarda öncülük yapan Alarko, hidrofor alan nda da sektörde ilk yerli ürünlerin gelifltiricisi oldu. Türkiye de Alarko ile hidrofor kullan c lar aras nda 0 y l aflan bir geçmifl var. S nanm fl, içten, dostlukla dolu ve karfl l kl güvene dayanan, bir ömür boyu sürmüfl, sürekli yenileri eklenen, geliflen ve geniflleyen bir iliflki var. Alarko, bu güne kadar kendisine güvenen hiç kimseyi yar yolda b rakmad. Alarko kendisini seçenlere her zaman en iyisini lay k gördü, onlar n beklentilerini karfl lamay hep önüne hedef olarak koydu. Onlar memnun olunca memnun oldu. Ne verdiyse, ne yat rd ysa karfl l n fazlas yla ald. Bu ifadedeki fazlal k maddi bir de er de ildir, hiç bir maddi olana n sa layamayaca 0 y l n eseri olan güven ortam d r. Sürekli yenilikçi bir anlay fl... Alarko hidroforlar Alarko nun bu alandaki 0 y ll k deneyiminin ve birikiminin eseridir. Alarko hidroforlar Alarko Carrier n geliflmifl teknolojilerle donat lm fl laboratuarlar nda, de iflen ihtiyaçlar ve teknolojiler dikkate al narak sürekli gelifltiriliyor. ISO 01 belgeli tesislerde her aflamada kalite koflullar na uygun olarak üretiliyor ve piyasaya ç kmadan önce tüm hidroforlara tek tek s zd rmazl k ve fonksiyon testleri uygulan yor. Her fley birinci s n f... Alarko Carrier yurt çap nda yay lm fl, deneyimli bayi a ile, kendini seçenlere birinci s n f mühendislik, karfl l ks z bilgilendirme ve seçim hizmetleri sunuyor. nternet üzerinden bilgi almak isteyenler adresinden hidroforla ilgili tüm bilgilere, fiyatlara ve seçim program na ulaflabiliyor. 5 0 y ld r giderek zorlaflan pazar koflullar na karfl n dünyan n önde gelen markalar na karfl varl n koruyan ve konumunu sürekli gelifltiren Alarko nun bu baflar s n n arkas ndaki sihirli formül, Alarko nun kuruluflundan bu yana temel ilke edindi i Üretimde Hizmette Kalite anlay fl d r.

6 Teknik Özellikler T PLER Motor Gücü (HP) Su Girifl/Ç k fl (inç)* M.T. Ba lant (inç)** A rl k (kg) T PLER Motor Gücü (HP) Su Girifl/Ç k fl (inç) M.T. Ba lant (inç)** A rl k (kg) T PLER Motor Gücü (HP) Su Girifl/Ç k fl (inç) M.T. Ba lant (inç)** A rl k (kg) 0/-1 0/-1 0/1-1 0/11-1 0/-1 0/1-1 /-1 /1-1 /17-1 /-1 /-1 /1-1 /7-1 /9-1 /-1 0/7-1 0/-1 0/9-1 1/-1 1/7-1 1/-1 1 1, /"-1 1/" 1 1/"-1 1/" 1 1/"-1 1/" 1 1/"-1 1/" 1 1/"-1 1/" 1 1/"-1 1/" 1 1/"-1 1/" 1 1/"-1 1/" 1 1/"-1 1/" "-" "-" "-" "-" "-" "-" " /- 0/- 0/1-0/11-0/- 0/1- /- /1- /17- /- /- /1- /7- /9- /- 0/7-0/- 0/9-1/- 1/7-1/- 1 1,5 "-1 1/" "-1 1/" "-1 1/" "-1 1/" "-1 1/" "-1 1/" 1/"-" 1/"-" 1/"-" "- 1/" "- 1/" "- 1/" "- 1/" "- 1/" "- 1/" "-" "-" "-" "-" "-" "-" " /- 0/- 0/1-0/11-0/- 0/1- /- /1- /17- /- /- /1- /7- /9- /- 0/7-0/- 0/9-1/- 1/7-1/- 1 1,5 1/"-" 1/"-" 1/"-" 1/"-" 1/"-" 1/"-" "- 1/" "- 1/" "- 1/" "- "- "- "- "- "- 5"-" 5"-" 5"-" 5"-" 5"-" 5"-" " Not: Boru çaplar galvaniz boruya göre verilmifltir. Plastik borular n iç çaplar, galvanize göre dard r. Plastik boru kullan lacaksa, galvaniz borunun iç çap n sa layan boyut kullan lmal d r. (*) Pompa üzerindeki su girifl ve su ç k fl çaplar eflittir. Fakat emifl tesisat bir boy büyük olarak çekilmelidir. Örne in; girifl ise emifl tesisat,5 olacak gibi. (**) MT-Membranl bas nç dengeleme tank. DO RU KULLANIM Hidrofor kesinlikle susuz çal flt r lmamal d r. Çal flt r lmadan önce pompan n havas al nmal d r. Standart teslimat kapsam nda verilen seviye flatörü veya seviye elektrodlar depo içine uygun flekilde yerlefltirilmelidir. Membranl tank n hava bas nc, çal flt rma bas nc ndan yaklafl k 0,5 bar afla da olmal d r. Hava bas nc periyodik olarak kontrol edilmelidir. Membranl tanka hava bas l rken veya bas nç ölçümü yap l rken tankta su olmamal d r, tank bofl olmal d r. Su s cakl 0-5 o C aras nda ve ortam s cakl maksimum 0 o C olmal d r. Hidroforun içindeki suyun donmas na izin verilmemelidir. DO RU MONTAJ Hidrofora alt seviyeden emifl yapt r lmamal d r. Depo hidroforun yan nda ve ayn seviyede olmal d r. Hidrofor do rudan flehir flebekesine ba lanmamal d r. Pompalar n su emiflinde zorlanmamalar gerekir. Bu nedenle, hidrofor emifl çaplar kesinlikle küçültülmemelidir. Tek pompal hidroforlarda pompa su girifl de erinden bir boy büyük, iki veya üç pompal hidroforlarda ise emifl kollektörü çap nda emifl tesisat çekilmelidir. Plastik borular n iç çaplar galvaniz boruya göre daha dard r. Plastik boru kullan lacaksa, galvaniz borunun iç çap n sa layan boyut kullan lmal d r. Hidrofor kaidesi ses yapmamas için (mümkünse lastik takozlar üzerinde) yere sabitlenmelidir. Tesisat yükü hidrofora tafl t lmamal d r. fiehir Suyu Girifli Vana ÖRNEK H DROFOR TES SATI Vana Çekvalf Vana fiamand ra Taflkan Maks. Seviye Su Deposu Bina Tesisat na Ç k fl Vana Çekvalf Kontrol Muslu u STANDART TESL MAT KAPSAMI Kullan ma haz r kompakt elektronik pano ki ve üç pompal hidroforlarda her pompa giriflinde manuel vana tak lm fl emifl kolektörü. Her pompa ç k fl nda çek valf tak lm fl basma kolektörü ve manometre. Su deposu seviye kontrolü için flatör. Kullan m k lavuzu ve yetkili servis listesi. 0 cm Seviye Flatörü Min. Seviye ~0 cm cm Hidrofor Pislik Tutucu Vana Drenaj Bas nç Dengeleme Tank TEM N ED LEN MALZEMELER Membranl tank (kesinlikle kullan lmal d r). Membranl tank-motopomp ba lant s için çelik örgülü esnek hortum. Membranl tank hava manometresi.

7 Kritik Nokta: htiyaca Uygun Hidroforu Seçmek SEÇ M KR TERLER Hidrofor belirlenirken çal flma aral pompa verim e risinin en üst noktas na gelecek flekilde seçim yap lmal d r. Tek pompal hidrofor yerine iki veya üç pompal hidrofor kullan labilir. Bu durumda büyük bir pompan n devreye girip ç kmas n n yarataca ses ve bas nç dalgalanmas olmaz, demeraj ak m azal r. Örne in m /saat debili tek bir hidrofor yerine, her pompas m /saat olan iki pompal veya her pompas 5 m /saat olan üç pompal hidrofor seçilebilir. Çok pompal hidroforlar, koflullar uygunsa, yedek hidrofor gibi çal flabilir. Bunun için bir pompa devreden ç ksa bile di er pompa veya pompalar gereken debiyi verebilmelidir. Örne in; debi ihtiyac m /saat ise, her pompas m /saat debili iki pompal veya her pompas 5 m /saat debili üç pompal hidrofor seçilebilir. Seçim Yöntemi Hidrofor seçimi için gerekli bas nç (Hm) ve gerekli debi (Q) de erlerinin bilinmesi gerekir. Hm ve Q nun bulunmas : Gerekli Bas nç = Hmin (mss) = h + h + h - Hidroforun bulundu u yer ile en üst kullan m kat aras ndaki yükseklik (metre) h - Tesisattaki armatür, su saati, kireçlenmifl boru gibi etkenlerden oluflan bas nç kayb. h, yüksekli in (h) %0'si olarak kabul edilir. h = 0.h - En üst kullan m yüksekli inde olmas gereken bas nçtan hareketle bulunan de er. Örne in; 1.5 bar bas nç için metre. stenen bas nç de iflirse bu de er de de iflir. Gerekli Debi = Q (m /saat) = Su Kullanan Kifli Say s x Kiflisel Günlük Tüketim x F/00 Su kullanan kifli say s : - Apartmanlarda = daire say s x her dairedeki kifli say s - Otel, k flla ve hastanelerde = yatak say s - Okul ve yuvalarda = ö renci say s - fl merkezlerinde = toplam çal flan say s Kiflisel Günlük Tüketim (litre/gün) de eri Tablo 1'den seçilir. F - Efl Zamanl Kullan m Faktörü kullan c lar n ayn anda en yüksek su kullanma olas l n gösterir. Tablo 'den seçilir. Tablo 1: Örnek Mekanlar çin Kifli Bafl na Su Tüketimi Yerleflim Tipi Lavabolu Konut Dufllu Küvetli Dufllu Otel Küvetli Hastane Okul Çocuk Yuvas Krefl K flla Lokanta Bahçe Sulama Araba Y kama Kifli Bafl na Günlük Tüketim (lt/kifli) ,5 lt/m bir seferde 0 lt/gün Tablo : Kifli Bafl na Su Tüketimi çin Eflzamanl l k Faktörü Yerleflim Tipi Faktör Konutlar Oteller Hastaneler Okullar Çocuk Yuvalar K fllalar fl Merkezleri 1-5 daire - daire 11-0 daire 1- daire 51-0 daire 0 daire üstü 1-0 yatakl 1- yatakl yatak üstü -0 yatakl 1-00 yatakl yatakl 0, 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0-0,0 0,0-0,0 0,0-0,0 0,0-0, 0,-0, 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 Seçim Örne i 1: 7 katl ve 1 daireli bir konut için hidrofor seçimi. Gerekli bas nc n hesaplanmas : h = (7 kat+1 kat bodrum) x, m (bir kat yüksekli i) =, m h = 0, x h = 0, x, metre =, metre. Gerekli Min. Bas nç = Hmin =, +, + = 1, mss=,1 bar. 7 Daire Say s = 1 Kifli Bafl na Günlük Tüketim = 0 litre/gün (Tablo 1'den seçildi). F - Efl Zamanl l k Faktörü = 0,5 (Tablo 'den seçildi). Gerekli Debi = Q = 1x5x0x0,5/00 =, m /saat (Debi hesaplan rken, her dairede 5 kifli yaflad varsay lm flt r.) Hidrofor Seçimi: Üstteki hesaplamaya göre, bas nç aral 0- metre veya 0- metre ve bu bas nç aral nda ortalama,5m /saat debi verebilen 0/-1 veya 0/-1 modelleri seçilebilir. Seçim Örne i : 9 katl ve her kat nda 0 oda bulunan bir otel için hidrofor seçimi. Gerekli bas nc n hesaplanmas : h = (9 kat+1 kat bodrum) x, m (bir kat yüksekli i) = m h = 0, x h = 0, x metre = 5, metre. Gerekli Min. Bas nç = Hmin = + 5, + =, mss mss = 5 bar. Kifli Bafl na Günlük Tüketim = 1 litre/gün (Tablo 1'den seçildi). F - Efl Zamanl l k Faktörü = 0, (Tablo 'den seçildi). = Q = oda x yatak x 1 x 0, /00 Gerekli Debi =, m /saat (Debi hesaplan rken, her odada yatak oldu u varsay lm flt r.) Hidrofor Seçimi: Üstteki hesaplamaya göre, bas nç aral - metre veya - metre ve bu bas nç aral nda ortalama, m /saat debi verebilen 1/7-1 veya /1- (- aral için), /- (- aral için) modelleri seçilebilir. NTERNETTEN KOLAY VE HIZLI SEÇ M adresinden ulafl lan seçim program ile h zla hidrofor seçimi yap labilir. Fiyat ö renilebilir. Teklif formu haz rlanabilir. S PAR fi NOTASYONU ALD / - Pompa Say s Kademe Nominal Debi (m /saat) Pompa Gövde Çap (inç) Hidrofor Modeli

8 ALD 00 Serisi Pompa E rileri Genel E riler NPS Q (m /saat) NPS 5 NPS Q (m /saat) Q (m /saat)

9 ALD 0 Serisi Pompa E rileri NPS NPS Q (m /saat) Q (m /saat) NPS NPS Q (m /saat) Q (m /saat)

10 Boyutlar H DROFORLAR H DROFORLAR H DROFORLAR T PLER 0/- 0/- 0/1-0/11-0/- 0/1- /- /1- /17- /- /- /1- /7- /9- /- 0/7-0/- 0/9-1/- 1/7-1/- A B D T PLER 0/-1 0/-1 0/1-1 0/11-1 0/-1 0/1-1 /-1 /1-1 /17-1 /-1 /-1 /1-1 /7-1 /9-1 /-1 0/7-1 0/-1 0/9-1 1/-1 1/7-1 1/-1 A B C D H H T PLER 0/- 0/- 0/1-0/11-0/- 0/1- /- /1- /17- /- /- /1- /7- /9- /- 0/7-0/- 0/9-1/- 1/7-1/- A B C D H H H Tüm ölçüler mm'dir. C H H H H

11 Membranl Bas nç Dengeleme Tank ve Seçimi Hidroforla birlikte mutlaka kullan lmas gerekir. Bas nçl su depolayarak pompalar n devreye girifl ç k fl say s n azalt r. Tesisatta oluflabilecek bas nç floklar n absorbe eder. Hidrofor setine dahil de ildir. Sa l kl, Temiz Su Bas nç dengeleme tanklar nda en sa lam elastomer malzemelerden biri olan EPDM den üretilen membranlar kullan l r. G da uygulamalar nda kullan labilir hijyenik tiptedir. Koku yapmaz. Bakteri üretmez. Do al kauçu a göre hava geçirgenli i kat daha azd r. Böylece havan n suya geçerek tank bas nc n n düflmesi çok azalt lm flt r. Hava Su Membran n Çal flma Prensibi Su membran n içindedir, sac ile temas etmez. Sac ile membran aras ndaki bofllukta ise hava vard r. Tanka su girifl ve ç k fl tek borudan yap l r. Pompan n bas nçland rd su tesisata giderken ayn anda membrana da dolar ve membran n d fl ndaki havay ayn bas nca gelene kadar s k flt r r. Hava ve su bas nc eflitlenince tesisat bas nc istenen de ere gelmifltir, presostat pompay durdurur. Tankta bas nç alt nda bulunan su küçük miktarl tüketimleri karfl lar, tanktan su eksildikçe havan n hacmi artar, bas nc düfler. Pompa devreye girer. Tank ne kadar büyük olursa pompan n devreye girifl ç k fllar, sudaki bas nç dalgalanmalar, enerji sarfiyat o derece azal r. Motorun, presostatlar n, çek valflerin, kontaktörlerin ömrü uzar. TANK SEÇ M Tank hacmi (Vtank-lt) afla daki formülle bulunur: Qmax Pmax Pmin P a Vtank = 0, x Qmax x (Pmax +1) P x a - Pompan n sisteme verebilece i maksimum debi veya kullan m yeri için gerekli pik debi (lt/saat) - Sistemdeki maksimum bas nç (bar). Konut uygulamalar nda, bas nc n minimum bas nçdan - bar yüksek olmas yeterlidir. - Sistemdeki minimum bas nç (bar). De er bilinmiyorsa, formülle hesaplan r. - Bas nç fark (Pmax - Pmin). - Pompa motorunun 1 saat içerisinde izin verilen maksimum durma-çal flma (flalt) say s (say -saat). (Bay nd rl k Bakanl 1999 Birim Fiyat ve Tarifleri Kitab nda bu say 1,1 kw a kadar motorlar için max. 1 defa/saat 1,1 kw üzerindeki motorlar için max. 0 defa/saat olarak verilmifltir.) Vtank minimum tank hacmidir. Bu de erden daha büyük tank kullan labilir. Tank hacmi büyüdükçe; sudaki bas nç dalgalanmas azal r, hidrofor un devreye girifl ç k fl sesleri azal r, motorun ömrü uzar, enerji sarfiyat düfler. Su tüketim debisinin, sosyal kullan ma göre daha standart oldu u endüstriyel uygulamalarda ise daha küçük tank seçilebilir. Seçim Örne i: 7 katl, 1 daireli bir konut için gereken membranl tank hacmi ve bas nc n n bulunmas. Qmax Pmax P a =.0 lt/saat (Bkz. Hidrofor seçimi, örnek 1) = bar = veya bar al nabilir. bar kabul edelim. = 0 olarak alal m. Vtank = 0, x.0 x (+1) =,9 lt. (x0) 0 litrelik tank seçilebilir. 0 litre ve üzeri tanklarda manometre bulunur. Manometreden hidrofor çal fl rken tesisattaki suyun bas nc izlenebilir. Tank n içindeki su boflalt l rsa manometre tanktaki havan n bas nc n gösterir. Tank n iflletme bas nc pompan n kapal vana durumunda verece i bas nca eflit veya bu de erden fazla olmal d r. 11

12 Alarko hidroforlar bu tesiste üretiliyor... ALARKO CARRIER GEBZE KOMPLEKS -ACGK ACGK, Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde.0m lik arazi üzerinde.0 m lik kapal alana sahiptir. Kompleksin inflaat na 1 Temmuz 1999 da baflland ve 1 Kas m 000 de bitirildi. Üretim teknolojisini yenileyen ve organizasyonunu modernlefltiren Alarko Carrier n, ISO 01 belgeli Ana Üretim Tesisi nde Carrier markas ile klima santral, fan coil, kombi, kat kaloriferi, brülör, ayr ca so utma grubu, so utma kulesi, hava apareyi, dalg ç ve sirkülasyon pompas, hidrofor, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi nde m aç k, 9. m kapal alana sahip olan Radyatör Üretim Tesisi nde ise panel radyatör üretiliyor. Alarko Carrier üretim tesislerinde kifli, yönetim, sat fl ve pazarlama departmanlar nda kifli, AR-GE de kifli olmak üzere toplam 99 kifli çal fl yor. Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.fi. STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi.bilgisu Cad. 1 Gebze-KOCAEL Tel: (0) 00 Fax: (0) 1 01 ANKARA : Sedat Simavi Sok. No., 05 Çankaya-ANKARA Tel: (0 1) 0 79 Fax: (0 1) ZM R : fiehit Fethibey Cad. No. 55 Kat 1, 5 Pasaport- ZM R Tel: (0 ) 5 Fax: (0 ) ADANA : Ziyapafla Bulv. No: 5/5-, 0110 ADANA Tel: (0 ) 57 Fax: (0 ) 5 05 ANTALYA : M. Kasapo lu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/, 0 ANTALYA Tel: (0 ) 00 9 Fax: (0 ) 7 M. D. H. : 0 1 web: e-posta: B USTA

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001 S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 91 Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel tesisler Ve di

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar larko Sirkülasyon Pompalar konutlarda, ticari ve sanayi iflyerlerinde s tma ve su devreleri için gelifltirilmifltir. Sanayi alan nda yar m yüzy la yaklaflan bir deneyimin ve ileri

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

S hhi Tesisat Teknolojisi

S hhi Tesisat Teknolojisi S hhi Tesisat Teknolojisi Ömer Kantaro lu; Mak. Müh. MBA. TTMD IV. Dönem Baflkan ÖZET S hhi tesisatta ekipman seçimi, malzeme seçimi ve tan mlanmas (Spesifikasyonlar) tasar m aflamalar içerisinde yaflamsal

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Kaz m K z lca, Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET S cak su ve sirkülasyon tesisat sa l m z ve bütçemizi çok ilgilendirmektedir. nsan n yaflam seviyesi ve al flkanl klar ile

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Genleflme Tanklar T-TH-TM Serisi (8 Lt - 80 Lt Aras ) KULLANIM BAKIM

Genleflme Tanklar T-TH-TM Serisi (8 Lt - 80 Lt Aras ) KULLANIM BAKIM Genleflme Tanklar T-TH-TM Serisi (8 Lt - 80 Lt Aras ) KULLANIM BAKIM EC DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK BEYANI Manufacturer / malatç : MAS DAF MAK NA SANAY A.fi. Address / Adres Name and address

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı