9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A"

Transkript

1 9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A

2 IMKB100 endeksi yõl başõndan bugüne YTL bazõnda %17, ABD dolarõ bazõnda ise %22 oranõnda artarak 45,889 değerine ulaşmõştõr. Her ne kadar Türkiye de 16 Nisan da başlayacak ve bir ay sürecek olan Cumhurbaşkanlõğõ seçimlerinde, bu tarihe hayli yaklaşmamõza karşõn belirsizlik yaşanõyor olmasõna rağmen, bu durum sermaye piyasalarõnõ genel anlamda tedirgin etmemiş, IMKB, bu zaman zarfõnda, çoğunlukla yurtdõşõ verilerinin etkisinde kalmõş, hemen hemen yurtdõşõ borsalarõnõn gidişatõna paralel performans göstermiştir. Gelişmiş ülkelerin temel verilerindeki ve bu ülkelerin sermaye piyasalarõndaki gelişmeler, bu yõl gelişmekte olan ülkelerin sermaye piyasalarõ üzerinde daha fazla etkili olmuştur. 3% Yurtdõşõ borsalar ve IMKB, günlük değişim 2% 1% 0% -1% -2% 29/12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/2007-3% -4% -5% MSCI Emerging IMKB100 S&P FTSE100 NIKKEI yõlõ başõndan bu yana, ülkenin temel makroekonomik verilerini 2006 yõlõ ile karşõlaştõrõlõnca, bütçe performansõnda önceki yõla kõyasla gerileme yaşanõrken, cari dengede özellikle yõlõn ilk çeyreğindeki şirket satõn almalarõ ve 2006 yõlõnda satõn alõnan şirketlerin ödemelerinin bir kõsmõnõn gerçekleşmesiyle olumlu gelişme kaydedilmiştir. Özelleştirmelerin ve beklenen şirket satõşlarõnõn devamõ ve özellikle artan turizm gelirleri beklentisi ile, cari açõk verisi tedirgin edici olmaktan çõkmõştõr. Türkiye 2007 yõlõna önceki yõlõn aynõ dönemine göre nispeten zayõf büyüme beklentileri ile başlamõştõr yõlõ Mayõs ayõnda tüm dünya sermaye piyasalarõnda yaşanan dalgalanmayla YTL değer kaybetmiş, faiz oranlarõ artmõş, oluşan yeni konjonktür de bütün olarak ekonomik aktivitelerde yavaşlamaya sebep olmuştur. Özellikle 2006 yõlõnõn ikinci yarõsõnda belirginleşen bu durum, 2007 yõlõnõn ilk çeyreğinde de devam etmiştir yõlõnda IMF ile sürdürülen Stand-by anlaşmasõnõn büyük sorunlarla karşõlaşmaksõzõn devamõnõ, mali disiplin, buna paralel olarak yapõsal reformlarõn uygulamaya geçirilmesinin devamõnõ, ve bunlarõn temel göstergelere ve duyarlõlõğa olumlu etkisinin pekiştirilmesini beklemekteyiz yõlõnõn içinde bulunduğumuz ikinci çeyreğinin başõ, Cumhurbaşkanlõğõ seçimlerinin yaklaşmasõyla, hafif de olsa var olan politik istikrarsõzlõk kaygõlarõnõn giderilecek olmasõ ile ekonomi büyüme rakamlarõnda yõlõn ikinci yarõsõ için olumlu beklentilerin beslendiği bir dönem olmasõnõ 1

3 beklemekteyiz. Bunun yanõnda, yõl boyunca, doğrudan sabit sermaye yatõrõmlarõnõn devamõnõ da beklemekteyiz. Doğrudan sermaye yatõrõmõnõn yapõlmasõna aday gördüğümüz sektörler ise, yine finans, sigorta, çimento, gayrimenkul yatõrõm ortaklõklarõdõr. Yukarõda bahsettiğimiz gibi yõl başõndan bugüne hisse senetleri piyasasõnõ ağõrlõkla yurtdõşõ verileri ve global piyasalarõn seyri etkili olmuştur. Özellikle ABD faiz artõrõm sürecinin ileride hangi yönde gelişeceği üzerindeki beklentiler, bu ülkedeki faiz oranlarõ, portföy yatõrõmlarõnõn yönünü belirleyici nitelikte olmuştur. Bu, aynõ zamanda risk iştahõ konusunda da beklenti değişikliklerine sebep olmuştur. İçinde bulunduğumuz günlerde ABD de faiz artõrõmõ politikalarõna son verileceği konusunda bir netlik bulunmamaktadõr. Bu da yine gelişmekte olan piyasalardaki portföy yatõrõmlarõnõn hem enflasyon etkisi ile nispeten azalabileceğine, hem de yönünü değiştirebileceğine işaret etmektedir. Bunun etkisi, özellikle gelişmekte olan piyasalarda daha belirgin olarak hissedilebilecektir yõlõnõn ikinci çeyreğinde de IMKB nin yine büyük ölçüde yurtdõşõ verilere hassas performans göstermeye devam etmesini beklemekteyiz. Ancak Türkiye nin önümüzdeki yõllarda da sürecek olduğuna inandõğõmõz dönüşüm hikayesi bu sermaye hareketlerinden nispeten daha sõnõrlõ etkilenmesini sağlayabilecektir. 52,500 YTL IMKB 100 Kapanõş US$ 37,000 47,500 42,500 37,500 32,500 27,500 22,500 17,500 AB Komisyonu İlerleme Raporu Tavsiyesi: Koşullu Evet Avrupa Konseyi Zirvesi, Katõlõm Müzakereleri Onayõ AB Üyeliği Müzakere Çerçeve Belgesinin Sunulmasõ Global sermaye hareketleri 34,000 31,000 28,000 25,000 22,000 19,000 16,000 13,000 12,500 Aralõk 03 Ocak 04 Mart 04 Mart 04 Nisan 04 Mayõs 04 Haziran 04 Temmuz 04 Ağustos 04 Eylül 04 Ekim 04 Kasõm 04 Aralõk 04 Ocak 05 Şubat 05 Mart 05 Nisan 05 Mayõs 05 Haziran 05 Temmuz 05 Ağustos 05 Eylül 05 Ekim 05 Ekim 05 Kasõm 05 Aralõk 05 Şubat 06 Şubat 06 Mart 06 Nisan 06 Mayõs 06 Haziran 06 Temmuz 06 Ağustos 06 Eylül 06 Ekim 06 Kasõm 06 Aralõk 06 Ocak 07 Şubat 07 Mart 07 10,000 Uzun dönemde IMKB için genel görüşümüz orta derecede olumludur yõlõ açõklanan ilk üç ay portföy yatõrõmlarõ verilerine göre hisse senetleri piyasasõnda yabancõ yatõrõmcõlara ait saklama bakiyeleri 2007 yõlõ başõndaki %65 oranõndan Nisan ayõ başõnda %69 a yükselmiştir. Aynõ zaman zarfõnda IMKB nin toplam piyasa değeri USD bazõnda %21 artarak USD 199 milyar a ulaşmõştõr yõlõnda global piyasalarda dalgalanmalarõn büyük ölçeklerde gerçekleşmesini beklememekte; ülke içi politik istikrarõn devamõnõn sağlanmasõnõ beklemekteyiz. Olasõ olumsuz makroekonomik verilerin ise, bu konjonktürde, piyasalar üzerinde etkisinin, önümüzdeki dönemlere ilişkin istikrar beklentilerin yardõmõyla, sõnõrlõ olmasõnõ beklemekteyiz. Cumhurbaşkanlõğõ seçim döneminin yaklaşmasõyla piyasalar, seçim sonrasõnda pekiştirilecek siyasi isikrarõ satõn almaya başlamõşlardõr. Bu sebeple kõsa dönemde ise bir düzeltme bekleyebiliriz. 2

4 BANKALAR 2000 ve 2001 yõllarõndaki ekonomik krizler sonrasõnda bankacõlõk sektörü siyasi ve ekonomik istikrarla birlikte düşüşe geçen enflasyon ve faiz oranlarõnõn etkisiyle geniş kapsamlõ değişim sürecine girmiştir. Ekonomik ve siyasi istikrar ortamõ AB üyeliği beklentisiyle birleşerek sektördeki büyümeyi tetiklemiş, büyüme 2005 yõlõnda hõz kazanarak devam etmiştir. Düşük faiz ortamõ ve ters para ikamesi ve bu yõllarda YTL nin yabancõ paralar karşõsõnda değer kazanmasõnõn bir sonucu olarak, bankalar daha yüksek getiri elde edebilmek için bilançolarõnõ yeniden yapõlandõrma yoluna gitmişlerdir. Bu bağlamda banka aktiflerinde menkul değerler cüzdanõnõn payõ azalõrken, kredi hacmi artmaya başlamõştõr, YTL varlõk ve yükümlülüklerin payõ hõzla artarken, bankalar bir yandan da getirisiz aktiflerini bilançolarõndan tasfiye edip getirili aktiflerini ve serbest özkaynaklarõnõ artõrma yoluna gitmişlerdir yõlõ başlarõnda da büyüme devam ederken, Mayõs ayõndaki global çalkantõlar sonucunda düşüş eğiliminde olan faiz oranlarõ yeniden artmõş, ve yõlõn ikinci yarõsõnda bilançolarõn büyümesi yavaşlamõştõr. Bu dönemde döviz tevdiat hesaplarõ USD bazõnda artmõş, bankalarõn yurtdõşõ borçlanmasõ yavaşlamõştõr. Ancak aktif satõşlarõnõn, diğer gelirlerdeki artõşlarõn ve ücret ve komisyon gelirlerindeki artõşlarõn etkisiyle karlõlõk göreceli olarak artmõştõr. Türk bankacõlõk sektörünün, 2006 yõlõ 3. çeyrek sonu verilerine göre toplam aktifleri önceki yõlõn aynõ dönemine göre %27 oranõnda artarak 461 milyar YTL ye ulaşmõştõr. IMKB de işlem gören bankalarõn sektörün tüm aktifleri içindeki payõ, Aralõk 2006 itibariyle %67 dir. IMKB de işlem gören bankalarõn toplam aktifleri ise, 2006 yõlõnõn tamamõnda önceki yõla göre YTL bazõnda %30 büyümüştür. IMKB de işlem gören bankalarda 2006 yõlõnda aktiflerdeki büyüme, Mayõs 2006 da yaşanan dalgalanma sebebiyle, daha çok yabancõ para cinsinden aktiflerde gerçekleşmiştir (%35; YTL cinsinden akifler: %27) yõlõnda IMKB de işlem gören bankalarõn kredilerinin toplam aktiflerine oranõ 7 puan artarak %49 a ulaşmõştõr. Mevduatõn krediye dönüşüm oranõ ise 11 puan artarak %79 a yükselmiştir. Bunlar olumlu gelişmeler olarak kaydedilmiştir yõlõ sonu itibariyle, IMKB de işlem gören bankalarõn özkaynaklarõ, 12 aylõk dönemde YTL bazõnda %15 artarak 35 milyar YTL olmuştur. Ancak yõl sonu itibariyle, bu bankalarõn serbest özkaynaklarõnõn toplam aktiflerine oranõnda ilerleme kaydedilmemiş; bu rakam 0.3 puan gerileyerek %5.6 olarak gerçekleşmiştir. Buna rağmen, IMKB de işlem gören bankalarõn özkaynak karlõlõğõ 2006 yõlõnda, özellikle son iki çeyrekte, belirgin bir şekilde artarak %18.2 ye ulaşmõştõr (2005 sonu: %4.7). Net faiz marjõ toplamõndaki daralmaya rağmen, 2006 yõlõnda kar hacmi, ücret ve komisyon gelirlerindeki artõş, diğer faaliyet gelirlerindeki artõşlar, aktif satõşlarõ etkisiyle, IMKB de işlem gören bankalarda, 2005 yõlõnõn 3.5 katõna ulaşmõştõr. Karlõkta artõş kaydeden bankalarõn, şube ve çalõşan sayõlarõnda da artõş gözlenmiştir yõlõnda, özellikle ikinci çeyrekte gerileyen IMKB de işlem gören bankalarõn sermaye yeterliliği, yõl sonu itibariyle, önceki yõla göre 0.6 puan azalõşla %17.7 olarak gerçekleşmiştir yõlõnda ve 2007 yõlõnõn ilk çeyreğinde, yabancõ sermayeli bankalarõn sektöre ilgisi devam etmiştir (Akbank (AKBNK.IS, YTL9.65, Al, Hedef Fiyat: YTL10.65) Citibank, Finansbank (FINBN.IS, YTL5.90, -) NBG, Denizbank (DENIZ.IS, YTL14.50, -) Tekfenbank EFG Eurobank, Şekerbank (SKBNK.IS, YTL6.40, Al, Hedef Fiyat: YTL7.10) Bank Turak Alem Group). Sektördeki yabancõ sermaye payõ yükselmeye devam 3

5 etmiştir yõlõnda sektörde yavaşlayan büyümenin 2007 yõlõnda ilk yarõsõnda da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Yõlõn ikinci yarõsõnda ise, Cumhubaşkanlõğõ seçimlerinin de neticelendirilmesiyle, bankalarõn kredi hacimini olumlu yönde etkileyen faiz oranlarõnda düşüş beklenmemekle birlikte, ekonomide yeniden bir canlanma beklenmektedir. Böylelikle, bankalarõn halihazõrda kuvvetli olduklarõ tüketici kredileri işlerini büyütebilmeleri, özellikle KOBİ kredileri ve uzun vadeli konut kredileri işlerinde kuvvetlenmeleri beklenmektedir. IMKB de işlem gören bankalarõn toplam piyasa değeri 2005 yõlõ sonundaki 62 milyar USD değerinden 2006 yõl sonu itibariyle 59 milyar USD ye gerilemiştir. Ancak, yõlõn ikinci yarõsõndaki büyüme beklentilerinin de fiyatlanmaya başlamasõyla, IMKB de sektör toplam piyasa değeri dün akşam kapanõşõ itibariyle 72 milyar USD ye ulaşmõştõr. IMKB de işlem gören 15 bankanõn 12 si Ulusal-100 endeksine dahildir. Bu bankalarõn IMKB-100 endeksi içindeki ağõrlõklarõ dün itibariyle %43 tür. Akbank (AKBNK.IS, YTL9.65, Al, Hedef Fiyat: YTL10.65) õn %20 oranõndaki hissesi, 2007 yõlõ başõnda Citibank tarafõndan devralõnmõştõr. Akbank için 2007 yõlõ, 2006 yõlõndan farklõ olarak bu ortaklõğõn etkilerinin belireceği bir yõl olacaktõr. Citibank ortaklõğõ ile, bankanõn daha uygun vade ve düşük faiz oranlõ kaynak sağlamasõnõn kolaylaşacağõnõ, ortaklõğõn etkisinin özellikle inorganik büyüme adõmlarõnda olumlu olmasõnõ beklemekteyiz. Faaliyetler ile ilgili yõlõn ikinci yarõsõ için olumlu gelişmeler beklentimize ek olarak, ortaklõğõn bir sonucu olarak Akbank õn mali tablolarõnda göreceğimiz ilk değişiklik, hisse satõşõ ile gerçekleşen 1.9 milyar YTL tutarõndaki nakit girişi olacaktõr. YTL olarak saklanan bu nakit, şirketin özkaynaklarõnõ artõracaktõr. Şirket bu kaynağõ, bu ve önümüzdeki yõllarda rekabetin yoğunlaşacağõ KOBİ kredilerinin finansmanõnda kullanmayõ planlamaktadõr. İş Bankasõ (ISCTR.IS, YTL7.05, Tut, Hedef Fiyat: YTL7.75) halen IMKB de işlem gören bankalar arasõndaki mevduatlardaki yüksek payõ ve yüksek vadesiz mevduat oranõyla, bunun yanõ sõra yurt çapõndaki yaygõn şube ağõ sayesinde halen yurtiçinden fonlama avantajõna sahiptir. Banka özellikle 2005 yõllõnda getirisiz aktiflerini (finans-dõşõ iştirakler, maddi duran varlõklar) peyderpey tasfiye etmiştir. Grup halen cam sektöründe varlõğõnõ devam ettirmeye kararlõdõr. Garanti Bankasõ (GARAN.IS, YTL6.90, Al, Hedef Fiyat: YTL8.15) da güçlü bir müşteri tabanõna sahiptir yõlõnõn sonunda Garanti Bankasõ nõn da sahiplik oranõnda önemli değişiklik gerçekleşmiş, Banka nõn çõkarõlmõş sermayesinin %25.5 i General Electric grubuna dahil GE Araştõrma ve Müşavirlik Şirketi ne satõlmõştõr; satõş işlemi ile birlikte GE bankanõn yönetiminde ortak söz sahibi olmuştur. Garanti Bankasõ 2006 yõlõnda tüm ürün gruplarõnda pazar payõnõ ve karlõlõğõnõ arttõrabilmiştir. Bankanõn getirili aktiflerinin toplam aktifleri içindeki oranõ yõl sonunda %91.5 e ulaşmõştõr. Toplam kredileri önceki yõla göre %61 oranõnda artmõş, ve KOBİ ve konut kredilerindeki hõzlõ artõşla banka gerçekleştirmeyi amaçladõğõ kredi kompozisyonundaki dengeye yaklaşmõştõr. Bankacõlõk faaliyetlerinden elde edilen ücret ve komisyon gelirleri, şirket 2006 yõlõ banka net karõnõn %43 ünü oluşturmuştur. GE grubunun da yönetimde ortak sahipliği ile Garanti Bankasõ nõn 2007 yõlõnda sektördeki benzerlerinde kõyasla daha hõzlõ büyümesini beklemekteyiz. Kredi kartlarõ pazarõndaki büyümede öncü olmuş olan Yapõ Kredi Bankasõ (YKBNK.IS, YTL3.28, Tut, Hedef Fiyat: YTL3.42) için 2006 yõlõ, Koçbank ile birleşmesinin kanunen Ekim 2006 da gerçekleşmesi sebebiyle bir dönüşüm yõlõ olmuştur. Önceki yõllarda bankanõn hisse performansõnõ olumsuz yönde etkileyen unsurlar 2006 yõlõ içinde giderilmiş, bankaya alacaklarõndan (Fiskobirlik) ve asõl iş kolu olmayan iştiraklerinin (Turkcell, A-Tel, Finturk, Digiturk) satõşlarõndan 1.6 milyar YTL nakit girişi sağlanmõştõr. Böylelikle, bankanõn getiri sağlayan 4

6 aktiflerinin toplam aktifleri içindeki payõ da bu dönemde belirgin olarak yükselmiştir. Birleşme ve Satõnalmalar: Sektörde birleşme ve satõn almalarõn hõz keserek de olsa devam edeceği düşüncesindeyiz. Vakõfbank (VAKBN.IS; NTL3.80, Al, Hedef fiyat: YTL4.20) õn 2005 yõlõ sonunda halka açõlmasõnõn ardõndan, Ziraat Bankasõ ve Halkbank özelleştirmeleri için meydana gelecek gelişmelere dikkat edeceğiz. Kamu bankalarõnõn haricinde, halka açõk olmayan Oyak Grubu na ait Oyakbank õn olasõ satõş fiyatõ da halka açõk bankalarõn piyasa değerleri üzerinde etkili olabilecektir. Basel II etkileri Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi sonucunda büyük/küçük krizler, tüm uluslararasõ piyasalarõ etkilemektedir. Artan risk hacmi ile Basel II gereksinimi oluşmuş, Basel I e göre piyasa riski uygulamalarõ aynõ kalõrken, kredi riski için yeni uygulamalar getirilmiş, ilk kez operasyonel riske yer verilmiştir (Basel II ye göre asgari sermaye yeterliliği rasyosu değişmemiştir: %8). Basel II de, önceden Basel I de geçerli olan OECD ülkeleri ayõrõmõ ortadan kalkmõş, bunun yerini derecelendirme kuruluşlarõnõõn vereceği kredi notlarõ almõştõr. Böylelikle, bankalarõn ayõrmasõ gereken karşõlõk miktarlarõ, kredi riskinin derecesine bağlõ olacaktõr. Bu durumda devlet tahvili, bonosu ve benzerinin ağõrlõğõ %0 dan %100 e, yerli bankalarõn ise %20 den %100 e çõkarõlacaktõr. Bu durum sadece ayrõlan karşõlõklarõ artõrmakla kalmayõp bankalarõn uluslararasõ piyasalardan yapacağõ borçlanmalarõn faizini ve miktarõnõ Türkiye nin kredi notlarõnõn ve görünümünün sabit kalmasõ halinde olumsuz etkileyebilecektir. Perakende kredilerde (gerçek kişi+kobiler) ise %100 yerine %75 karşõlõk ayrõlmasõ karara bağlanmõş durumdadõr. KOBİ tanõmõ için de somut birtakõm kõstaslar getirilmiştir: bir firmanõn KOBİ sayõlabilmesi için yõllõk satõş hasõlatõ 50 milyon dolardan az ve bankadaki risk toplamõ 1 milyon Euro nun altõnda olmalõdõr. Basel II ile birlikte risk seviyesi kredi maliyetini etkileyecektir. Firmanõn notu düştükçe bankanõn alacağõ risk ve dolayõsõyla ayõracağõ karşõlõk artacaktõr. KOBİ ve bireysel kredilerin popüler hale gelmesinde bu alanlarda spreadlerin daha geniş olmasõ kadar Basel II kriterlerinin de etkili olduğunu düşünüyoruz. BIRACILIK 2007 yõlõnõn ilk aylarõnda gerçekleşen ve yõlõn devamõnda da beklenen yabancõ ziyaretçi sayõsõndaki artõş, sektör açõsõndan olumlu bir gelişmedir yõlõnda kuş gribi, karikatür krizi gibi konularla turizm rakamlarõndaki gerileme içecek ve alkollü içecekler sektöründe de olumsuz etkili olmuştur. Turizmdeki gelişmeler ve alkollü içecek pazarõndaki trendler (gençlerin geleneksel içeceklerden bira tüketimine yönelmeleri gibi) bira tüketimini olumlu etkileyen faktörlerdir. Sektörün öncülerinden Anadolu Efes (AEFES.IS, YTL46.25, Al; Hedef fiyat: YTL51.25), yurtdõşõ satõş gelirlerinin tüm gelirleri içerisindeki ağõrlõğõnõn yüksek olmasõ sebebiyle, piyasalarõn tedirgin olduklarõ zamanlarda ön planda izlenen şirketlerdendir. Şirket faaliyetlerinin bulunduğu bölge (Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Moldova, Sõrbistan) demografik avantajlarõ ile uzun dönemde yüksek büyüme potansiyeline sahiptir. Anadolu Efes, Türkiye bira pazarõnda %82 paya sahiptir. Şirket, ayrõca bira pazarõnda Moldova da %66, Kazakistan da %18, Sõrbistan da %13, Rusya da %9 pazar payõna sahiptir. Anadolu Efes in %50.3 oranõnda iştiraki olan Coca Cola İçecek (CCOLA.IS, YTL10.90, Tut, Hedef fiyat: YTL11.35) bu içecek 5

7 pazarõnda Türkiye de %65, Azerbaycan da %52, Kazakistan da %49, Kõrgõzistan da %70, ve nispeten yeni faaliyetlerine başladõğõ Ürdün de %12 pazar payõna sahiptir. Kõsacasõ, şirket, hem yurtiçinde, hem de yurtdõşõnda var olduğu gelişme potansiyeli de yüksek pazarlarda kuvvetli konumdadõr. Anadolu Efes 2006 yõlõnda toplam bira satõşlarõnõ hacim bazõnda %17 arttõrarak 18.8 milyon hektolitreye ulaştõrmõştõr; büyüme yurtdõşõ satõşlar kaynaklõdõr. Toplam bira satõşlarõnõn hacim bazõnda %46 sõ Rusya da, %35 i ise Türkiye de gerçekleşmiştir. Şirketin toplam hafif içecek satõşlarõ da hacim bazõnda %17 artõş göstererek 424 milyon ünite kasaya ulaşmõştõr. Hafif içecek satõşlarõnõn %81 i Türkiyede gerçekleşmiştir. Şirket satõş gelirlerinin %34 ü yurtdõşõ bira satõşlarõndan, diğer bir %34 ü hafif içecekler satõşlarõndan, kalan %32 si ise Türkiye bira satõşlarõndan elde edilmektedir. AB ile Gümrük Birliği şartlarõ gereğince bu ülkelerden ithalatta sõnõrlama bulunmamaktadõr. Ancak, 1984 yõlõndan itibaren yürürlükte olan yasa ile alkollü içeceklerin televizyon ve radyolarda reklamlarõ yapõlamamakta; bu da Türkiye pazarõnõ yabancõ markalar için, pazar payõ almakta yaşadõklarõ güçlük sebebiyle cazip kõlmamaktadõr ve hahihazõrda bilinen marka Efes e fayda sağlamaktadõr. Şirket in yurtiçindeki %80 civarõndaki pazar payõ ve yeni ürünleri ile hakimiyetini sürdürmesini beklemekteyiz. Şirket yurtdõşõnda organik büyüme hedeflemekle birlikte, geçmişte yeni pazarlara doğrudan şirket alõmlarõ ile adõm atmõştõr. Yurtdõşõnda satõn alõnabilecek büyüklükte şirket olmamasõ sebebiyle, bu pazarlarda hedeflenen hõzlõ büyüme orta dönemde yeni yatõrõm harcamalarõnõ beraberinde getirebilecektir (şirketin bu yönde alõnmõş bir kararõ bulunmamaktadõr). Anadolu Efes in 553 milyon USD net borcu bulunmaktadõr. Şirket in büyümekte olan yeni pazarlarda yatõrõmlarõnõn stratejik olarak olumlu bulmakla birlikte, halihazõrdaki yüksek net borç seviyesinin daha da yükselmesinin ilk etapta olumsuz algõlanabileceğini hatõrlatmakta fayda görmekteyiz. CAM Trakya Cam (TRKCM.IS, YTL4.30, Al, Hedef fiyat: YTL4.95) yurtiçi piyasada düzcam üretiminde doğal bir monopol durumundadõr. Trakya Cam ürünleri olan düzcam ve otocamõ inşaat ve otomotiv sektörlerinde kullanõlmaktadõr. Otomotiv sektörü 2004 yõlõnda rekor büyüme rakamlarõ ile gelişme göstererek şirketin otocam satõşlarõnõ öne çõkarmõş, bu arada özellikle 2005 yõlõnda tekrar gelişmeye başlayan inşaat sektörü (2005 yõlõ: %21.5, 2006 yõlõ:%19.4 büyüme) de düzcam ve özellikle katma değerli cam satõşlarõnõn büyümesini ön plana çõkarmõştõr. Şirket 2005 yõlõnda ve 2006 yõlõnõn ilk çeyreğinde yurtiçinde özellikle Çin menşeli (ve İran, Rusya, Ukrayna menşeili), nispeten daha düşük kaliteli düzcam satõşlarõ ile rekabet etmek durumunda kalmõş, %5 kadar pazar payõnõ bu ürünlere kaybetmiş, fiyat indirimleri yapmõş ve karlõlõğõ olumsuz etkilenmiştir. Ancak, Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ 2006 yõlõnõn ikinci çeyreğinin başõnda, 2008 (dahil) yõlõna kadar Çin den ithal edilen ucuz düzcam ürünlerine kota uygulanmasõ yönünde karar almõştõr. Dõş Ticaret Müstaşarlõğõ, ayrõca İran, Rusya ve Ukrayna dan ithal edilen ucuz düzcamlara da 2008 Kasõm a kadar tarife uygulanmasõ kararõ almõştõr yõlõndan sonrasõnda ise, benzer pazar koşullarõ devam ettiği sürece kotalarõn Türkiye tüketiminin büyümesi oranõnda artarak ve tarifelerin devamõ yönünde karar alõnabileceğini düşünmekteyiz. İthalarõn sõnõrlandõrõlmasõyla Trakya Cam, 2006 yõlõnõn geri kalanõnda 2005 yõlõnda kaybettiği pazar payõnõ, 6

8 güçlü iç talebin de desteğiyle geri kazanabilmiştir. Düzcam da 2006 yõlõnda yurtiçi talebi %10 kadar büyürken, Trakya Cam õn düzcam satõşlarõ %12 kadar büyüyebilmiştir. Trakya Cam õn yurtdõşõ satõşlarõ, geçmişte tüm satõş gelirlerinin %25 kadarõnõ oluştururken, 2006 yõlõnda %20 nin altõna gerilemiştir. Yine 2006 yõlõnda şirketin Bulgaristan da yeni bir float hattõ devreye girmiş, güçlü iç talep sebebiyle, buradaki üretim Marmara Bölgesi ndeki talebi karşõlamaya yardõmcõ olmuştur. Şirketin 2007 yõlõnda, 2. ve 4. çeyreklerde Bursa Yenişehir de iki yeni float hattõ yatõrõmõnõn faaliyete başlamasõ beklenmektedir. Diğer yandan 2007 yõlõnda yurtiçi düzcam pazarõnõn 2006 yõlõ kadar hõzlõ büyümesi beklenmemektedir yõlõnda Türkiye düzcam pazarõnõn %6 kadar büyümesini beklemekteyiz; açõklanan 2006 yõlõ inşaat sektörü büyüme rakamlarõ da, düzcam pazarõ için 2007 GSMH büyüme beklentilerinin üzerinde olan bu büyüme rakamõnõ doğrulamaktadõr. Bu durumda Trakya Cam, yine de oluşacak arz fazlasõnõ 2006 yõlõnda kõsmen çekildiği yurtdõşõ pazarlarõna yönlendirebilecektir yõlõnda satõş gelirlerindeki büyümenin daha fazla yurtdõşõ satõşlar kaynaklõ olacağõnõ düşünmekteyiz. Yurtdõşõ pazarlarda fiyatlarõn yurtiçi pazar fiyatlarõna göre nispeten daha düşük olmasõ sebebiyle, şirketin yurtiçindeki fiyatlarõnõ artõrabilecek olmasõna rağmen, brüt karlõlõk marjõnda daralma beklemekteyiz. Trakya Cam õn Alman Interpane ile imzalanan anlaşma ile de kuvvetlenen daha karlõ katma değerli camlar segmentinde bu yõl da hacim bazõnda ilerleme kaydetmesini beklemekteyiz; ancak bu ilerlemenin 2007 yõlõnda brüt kar marjõnda belirgin olmasõnõ beklememekteyiz. Trakya Cam õn giderlerinin büyük çoğunluğu (%80) YTL bazõndadõr; böylelikle şirket YTL nin zayõflama dönemlerinde iyi pozisyonlanmõştõr. Satõşlarõnõn yaklaşõk %25 i EUR bazõndadõr. Kritik olmasa da yatõrõm döneminden 2007 yõlõnda yeni çõkacak olmasõ sebebiyle bu yõl da şirket net borçlu durumdadõr. Borcu ağõrõlõklõ olarak EUR bazõndadõr. Guardian õn Türkiye düzcam sektörüne 2 yeni float hattõ yatõrõmõna karşõlõk gelen 200 milyon USD yatõrõm ile gireceği, geçtiğimiz yõl günlük gazetelerde bahsedilmiştir. Trakya Cam ise, kesin olarak karar almamõş olsa da yine yurtdõşõnda float hattõ yatõrõmlarõ hedeflemektedir. Şirket, Rusya yõ uygun bir pazar olarak görmektedir. Bu yönde alõnacak bir kararõ yõllarõnda beklemekle birlikte, şirketin yurtiçi pazar payõnda olasõ daralmaya karşõn böyle bir karar almasõnõ olumlu karşõlayacağõz. Şirket in ayrõca otomotiv üretiminde yüksek büyüme rakamlarõ beklenen Doğu Avrupa da da düzcam tesislerinin bulunmasõnõn burada AB enerji tasarrufu standartlarõna uygun düzcam üretimi yapõlabilecek olmasõ ve gerektiğinde otocamõ yatõrõmõ yapõlmasõnõ kolaylaştõracak olmasõ sebebiyle olumlu bulmaktayõz. Bu ihtimalleri dikkate almaksõzõn yaptõğõmõz indirgenmiş nakit akõmõ, indirgenmiş temettü verimi ve yurtdõşõ eşlenikleri ile karşõlaştõrma analizimize göre şirket iskontolu işlem görmektedir. ÇİMENTO 2006 yõlõnõn ikinci yarõsõnda inşaat sektöründeki büyüme hõz kesmişse de, yõlõn tamamõndaki %19 oranõndaki büyüme rakamõ çarpõcõdõr. Nitekim 2005 ve 2006 yõllarõ çimento sektörü için yüksek talep, yurtiçinde ve ihracatta yüksek fiyatlar ve yüksek karlõlõklar yõllarõ olmuştur. Şirketler bu yõllarda yarattõklarõ nakitleri, rekabetin yoğunlaştõğõ pazarda kuvvetli var olabilmek için yatõrõmlara yönlendirmişlerdir ve 2008 yõllarõnda ise, planlanan yatõrõmlar 7

9 gerçekleşirse, sektörde yüksek miktarlarda kapasite artõşlarõ görebileceğiz. Bu durumda yaratõlacak olan arz fazlasõyla 2008 yõlõnda fiyatlarda düşüş muhtemeldir. Bu sebeple çimento sektörü hisselerine bu yõlõn ikinci yarõsõnda temkinli yaklaşõlmasõ gerektiği kanaatindeyiz ve 2006 yõllarõnda yüksek karlõlõk elde eden sektör, yabancõ yatõrõmcõlar için de gayet cazip olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Kapasite artõşlarõ neticesinde fiyatlarda gerileme yaşanacak olsa dahi sektörün karlõlõk marjlarõ diğer sektörlere kõyasla yine de yüksek kalmaya devam edebilecektir yõlõnda Lafarge Aslan a ait olan Yibitaş Çimento Cimpor a 535 milyon EUR bedelle satõlmõş, 2005 yõlõnda yapõlan TMSF ihaleleri ile Türkiye ye Van Çimento yu satõn alarak adõm atan Orascom ise Batõçim e şirket değeri 573 milyon USD ye karşõlõk gelen çağrõ düzenlemiştir. Yibitaş õn satõşõ ve Batõçim hissedarlarõna yapõlan çağrõ, sektör Firma değeri/klinker kapasitesi değerinin yükselmesinde etkili olmuştur yõlõnda da sektörde şirket satõn alma ve birleşmeler sõrasõnda belirlenecek değerlerin IMKB de işlem gören diğer şirketlerin değerleri üzerinde etkili olabilecektir. IMKB de işlem gören çimento şirketlerinin piyasa çarpanlarõnõ dikkate alarak yaptõğõmõz değerlendirme sonucunda, Bolu Çimento (BOLUC.IS, YTL2.68, Kuvvetli Al, Hedef fiyat: YTL3.45) ve Ünye Çimento (UNYEC.IS, YTL4.96, Kuvetli Al, Hedef fiyat: YTL6.05) şirketlerine Al tavsiyesi vermekteyiz. Akçansa (AKCNS.IS, YTL8.30, Tut, Hedef fiyat: YTL7.80), Çimsa (CIMSA.IS, YTL10.40, Tut, Hedef fiyat: YTL10.60), Nuh Çimento (NUHCM.IS, YTL10.40, Tut, Hedef fiyat: YTL11.00) ve Mardin Çimento (MRDIN.IS, YTL7.10, Tut; Hedef fiyat: YTL7.14) için Tut tavsiyesi verirken, diğer şirketleri primli bulmaktayõz. DAYANIKLI TUKETIM ESYALARI Türkiye beyaz eşya pazarõnõn büyüklüğü 2.2 milyar USD civarõdadõr yõlõnda sektör hacim bazõnda %5.1 oranõnda büyümüştür yõlõnda bu sektördeki talep artõşõnõn GSYİH nõn büyümesine paralel olarak büyümeye devam edeceğini varsaymaktayõz yõlõnda büyümenin tetikleyicisi, daha fazla bulaşõk makineleri olmuş, çamaşõr makineleri tüketiminde gerileme kaydedilmiş, buzdolabõnda ise neredeyse durgunluk (%0.8 büyüme) gözlenmiştir. IMKB de işlem gören dayanõklõ tüketim mallarõ üretimi gerçekleştiren şirketler, çoğunlukla Avrupa pazarõna ihracat yapmaktadõrlar. Bu şirketlerin büyümeleri yalnõzca iç talepteki artõşa bağlõ değildir. Şirketler YTL nin değer kaybõndan maliyetlerinin de bir kõsmõnõn döviz cinsinden olmasõ sebebiyle sõnõrlõ da olsa olumlu yönde etkilenir özelliktedirler. Arçelik (ARLCK.IS, YTL9.65, Tut, Hedef fiyat: YTL10.05) yurtiçi pazarda lider olup, yurtdõşõnda da rekabetin az olduğu Doğu Avrupa ve Rusya pazarlarõnda markalõ ürünler ile ve Avrupa pazarõnda da markasõz ürünlerle satõş yapmaktadõr. Şirketi markalõ ürünleri ile var olduğu pazarlar, yine demografik avantajlõ pazarlar olup, göreceli olarak yüksek büyüme potansiyeline sahiptirler. Arçelik, yurtiçinde servis ve bayi sayõsõ ile de lider konumdadõr. Şirket 2006 yõlõnda yurtiçinde beyaz eşya pazarõnda liderliğini kuvvetlendirmiş, ve %57 olan pazar payõnõ %58 e çõkarmõştõr yõlõnda Arçelik mali tablolarõnõ ve hisse performansõnõ etkileyen önemli bir gelişme gerçekleşmiş, şirket Koç Grubu na ait Beko (BEKO.IS, YTL1.87, Tut, Hedef Fiyat: YTL2.04) hisselerini satõn alarak şirketteki payõnõ 8

10 %72.46 ya yükseltmiştir. Arçelik son yõllardaki yatõrõmlarõ ve şirket alõmlarõ ile ve son olarak 2006 yõlõ sonunda Beko mali tablolarõnõn da konsolidasyonu ile gelirlerinin %48 ini yurtdõşõ pazarlardan elde eder konuma gelmiştir. Şirket 2007 yõlõnda da satõşlarõndaki büyümenin yurtdõşõ satõşlarõnda artõş kaynaklõ olmasõnõ beklemektedir. Önceden özkaynak yöntemi ile konsolide edilen Beko, artõk tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmeye başlanmõştõr. Beko nun satõn alõnmasõndan sonra konsolidasyon neticesinde Beko nun finansal borçlarõ Arçelik mali tablolarõna eklenmiş, şirketin 2006 yõlõnda net borçluluğunu 2005 sonundaki 567 milyon USD den 2006 sonunda 1,035 milyon USD ye arttõrmõştõr. Arçelik bu borcun ödemesinde yeni planlar hazõrlamak üzere bankalar ile görüşmektedir. Şirket in beyaz eşya satõşlarõ 2006 yõlõnda yurtdõşõ satõşlarõndaki adet bazõnda %24 artõşla, toplamda %17.3 oranõnda artmõştõr. Yurtiçinde Vestel in rekabetçi fiyatlarõ ile 2006 yõlõnda da mücadele eden Arçelik, pazardaki %5 civarõnda büyümeye karşõlõk olarak, 2005 ylõnda kaybettiği pazar payõnõ yurtiçi satõşlarõndaki %6 artõş ile kõsmen alabilmiştir yõlõnda bulaşõk makinelerindeki adet bazõnda %41 oranõndaki ve kurutucu satõşlarõndaki %440 oranõndaki artõş dikkat çekici olmakla beraber, şirketin adet bazõnda en fazla sattõğõ ürün olan buzdolabõ satõşlarõ %13 oranõnda artõş göstermiştir. Şirketin Beko ile konsolide FAVÖK marjõ 2006 yõlõnda 2005 yõlõna göre az da olsa (1.2 puan) artõş gösterebilmiştir (%9.3). Arçelik Çin de ya direkt satõn alma ya da stratejik bir ortakla birlikte doğrudan yatõrõm yapmak üzere olanaklarõ araştõrmaktadõr. Bu yatõrõmla ilgili kararõn 2007 yõlõ içinde alõnmasõ planlanmaktadõr. Bunun yanõnda şirketin uzun dönemli büyüme stratejisinde kuvvetli bir markayõ satõn almak da bulunmaktadõr. Beko (BEKO.IS, YTL1.87, Tut, Hedef fiyat: YTL2.04) ise Vestel ile aynõ işkollarõnda faaliyet göstermektedir. Ancak Vestel in bu şirketten farkõ Vestel in beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Vestel Beyaz Eşya yõ da finansal tablolarõna tamamen konsolide etmesidir. Beko iç pazarda Vestel ile liderliği paylaşmaktadõr. Şirket 2004 yõlõnda İngiltere bazlõ tüketici elektroniği pazarlama şirketi olan Alba Plc. ile birlikte Alman Grundig markasõnõn satõş, dağõtõm ve servis ağõnõ, patentlerini ve araştõrma ve geliştirme birimlerini satõn almõştõr. Böylelikle büyük çoğunlukla Avrupa pazarõnda faaliyet gösteren Beko, bu pazardaki değişik kanallara erişim sağlamõş, ve markasõz üründen tasarõmlõ ürünler satõşõ segmentine kayan satõşlarõnda önemli bir unsur oluşturacak patentlere ve araştõrma ve geliştirme merkezlerine kavuşmuştur yõlõnda şirketin satõşlarõ ihracat bazlõ büyüme göstermiştir yõlõnda da şirketin yurtdõşõ satõşlarõndaki büyümenin toplam satõşlarõndaki büyümede etkili olmasõnõ beklemekteyiz. Beko nun geçmiş yõllardaki hõzlõ büyüme temposundaki rakamlardan daha makul rakamlarla büyüyeceğini, ve bu durumun da şirket in operasyonel karlõlõğõndaki baskõyõ azaltacağõnõ düşünmekteyiz. Yavaşlayan bu büyüme ile şirket in nakit yaratabilmesini ve net borçluluğun yavaş da olsa azalacağõnõ tahmin etmekteyiz. Görüntü teknolojilerinde CRT (tüplü) televizyonlardan LCD ve PDP ekranlarõna geçişin Beko nun karlõlõk marjlarõnõ önümüzdeki bir iki yõl içerisinde olumsuz etkilemesini beklemekteyiz. Bu zaman zarfõ içerisinde Beko yurtiçindeki tesislerini dönüştürerek yeni tür televizyon üretiminde kullanabilecek, Rusya ya taşõdõğõ üretim hattõ ile bu alanda farklõ pazarlarda da faaliyetlerine devam edebilecektir. LCD ve PDP ekran üretimlerine dönüşüm Beko için teknik zorluklara işaret edebilecektir. Ancak Grundig markasõnõn alõmõ ile bu zorluğun aşõlabileceğini de düşünmekteyiz. Şirket yõl başõndan bugüne IMKB ye göre -%32 performans göstermiştir. Yõlõn ikinci yarõsõnda beklenen ekonomik canlamanõn etkilerinin şirket hisse performansõna yõlõn son çeyreğinde yansõmasõnõ beklemekteyiz. Şirketin CRT televizyonlardan LCD televizyonlara geçişte hazõrlõklõ olmasõ, 9

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

Şirket Raporu. 21 Mart 2008. Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 TSKB ARAŞTIRMA

Şirket Raporu. 21 Mart 2008. Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 TSKB ARAŞTIRMA Şirket Raporu 21 Mart 2008 Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 ÜLKER BİSKÜVİ AL Hisse kodu ULKER Son fiyat 2.96 TL & $2.39 İMKB-100 & $/YTL 39,719 & 1.2379 Hisse sayõsõ (adet) 268,600,000

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

KARSAN. Şirket Raporu 17 Nisan 2006. Yeniden yapõlanmanõn. TSKB Araştõrma

KARSAN. Şirket Raporu 17 Nisan 2006. Yeniden yapõlanmanõn. TSKB Araştõrma Şirket Raporu 17 Nisan 2006 Ali Çakõroğlu cakiroglua@tskb.com.tr (212) 334 52 76 KARSAN AL Risk: Yüksek KARSN 5.30YTL İMKB 41,861 Hisse bilgileri Hisse kodu Son Fiyat 5.30YTL KARSN & 3.95$ İMKB-100 & $/YTL

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 200 ISBN 975 9 2727-7 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

Destekler Dirençler 56.500 57,200 55,000 57,500. KV Trend. Destek Direnç

Destekler Dirençler 56.500 57,200 55,000 57,500. KV Trend. Destek Direnç GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321 Önemli Gelişmeler Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde, Fransa, Almanya ve İngiltere'nın haftasonu Toronto'da yapılacak G20 zirvesinde, finansal kuruluşların gelecekteki

Detaylı

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 DONDURMA SEKTÖRÜ Sayfa No 1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 2.DONDURMA ÜRETİMİ 4 2.1 Dondurma Üretimindeki Yeni Arayõşlar

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Haziran 2010

AYLIK BÜLTEN Haziran 2010 AYLIK BÜLTEN 31 Mayıs 2010 İMKB-100 54,385 Hedef İMKB-100 65,261 Yükseliş Potansiyeli %20 2009 2010T 2011T F/K 11.0 9.3 8.4 FD/VAFÖK 7.4 6.9 5.8 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük: 212 319

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ Yüksek Lisans Tezi Özlem Menekşe Rumelili Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hisse Strateji 2012. Belirsizliklerde Yol Haritamız

Hisse Strateji 2012. Belirsizliklerde Yol Haritamız Hisse Strateji 2012 Belirsizliklerde Yol Haritamız Ata Yatırım 18. Dönem Strateji Raporu Ocak 2012 STRATEJİ RAPORU - 2012 İçindekiler Genel Görünüm 2 Sayfa # Öneri Listesi 25 Geçtiğimiz yıl öneri listemizin

Detaylı

Yeni bir finansman aracõ olarak barten'õn, diğer finansman teknikleri ile karşõlaştõrõlmasõ

Yeni bir finansman aracõ olarak barten'õn, diğer finansman teknikleri ile karşõlaştõrõlmasõ Yeni bir finansman aracõ olarak barten'õn, diğer finansman teknikleri ile karşõlaştõrõlmasõ MEHMET ERKAN Hesap Uzmanõ Mehmet Erkan, 1970 yõlõnda Şanlõurfa'da doğdu. Orta öğrenimini Şanlõurfa'ta tamamladõktan

Detaylı

AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108

AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108 AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108 Piyasaların yurtdışına bağlı seyri Eylül ayında da sürecek... Ağustos da faiz artırmayan FED in Eylül ayında da artırıma gitmesini beklemiyoruz... Beklentilerin sağlıklı

Detaylı

Enerjimiz, geleceğimiz...

Enerjimiz, geleceğimiz... Enerjimiz, geleceğimiz... Faaliyet Raporu 2009 Akenerji Faaliyet Raporu 2009 Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. Miralay Şefik Bey Sokak 15-17 Ak Han Gümüşsuyu 34437 İstanbul/Türkiye Tel: 0 212 249 82 82 Faks:

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU TEKNOLOJİ RAPORU TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren

Detaylı

HSBC. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır.

HSBC. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 10 Mart 2005 Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 2 Günlük Bülten 10 Mart 2005 TCMB kısa vadeli faiz oranlarını 100 baz puan indirdi; kısa ve orta vadede

Detaylı

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn TÜRKİYE DE İÇ BORÇ SORUNU VE İÇ BORÇLARIN SINIRLANDIRILMASI * Ferhat Başkan ÖZGEN GİRİŞ İç borçlanma ile ilgili yazõlanlara ve bu konuda yetkililerin görüşlerine bakõldõğõnda, Türkiye de iç borç sorununun

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER

BİZİM MENKUL DEĞERLER İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. BİZİM MENKUL DEĞERLER 2009 1 05.10.2009 İMKB Başkanlığı Kotasyon Müdürlüğü ne İstanbul Konu: Değerleme Raporu Bizim Menkul Değerler A.Ş. olarak, nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

Anadolu Efes Faaliyet Raporu 2013

Anadolu Efes Faaliyet Raporu 2013 Anadolu Efes Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler ANADOLU EFES HAKKINDA // Bir Bakışta Anadolu Efes 04 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 05 Anadolu Efes Bünyesinde Faaliyet Gösteren Şirketler 06 Bira Grubu 08 Meşrubat

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2527 ÖİK: 543 İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321

GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321 GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321 Önemli Gelismeler ABD Baskani Barack Obama, büyük bankalarin islem uygulamalari ve büyüklükleri konusunda yeni sinirlamalar yapilmasi önerisinde bulundu. Obama, mali

Detaylı