Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor."

Transkript

1 Belediye nin faaliyet raporu onaylandý Adaletle hizmet ediyoruz * HABERÝ 7 DE Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin ekonomi ve istihdama katkýsý konusunda hazýrlanan araþtýrma raporunu Ýl Genel Meclisi Üyeleri nin bilgisine sundu. * HABERÝ 10 DA kiþinin çalýþtýðý madenlere 2 bin 900 kiþi daha alýnacak Toplantýda, Çorum un yeraltý zenginliklerinin ekonomi ve istihdama katkýsý konusu ele ÇORUM 4 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Osmancýk ve Mecitözü ne ÝHL AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Osmancýk Anadolu ÝHL ihalesinin sözleþmesinin imzalandýðýný, Mecitözü nde de sürecin baþladýðýný açýkladý. * HABERÝ 2 DE Ecdat bizi görse halimize aðlardý' GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER Türkiye'nin gündemi her zamanki gibi çok yoðun. 7 Haziran seçimleri öncesinde art arda üzücü olaylar yaþýyoruz maalesef. Bu olaylarýn seçime kadar daha da artacaðý yorumlarý yapýlýyor üstelik. Böylesi zor zamanlarda çiçekten, böcekten bahsetmek naif kalabilir. Ancak iþin rengi hiçte öyle deðil. Bir iki hafta sonra lâle mevsimine giriyoruz. Bilenler bilir; Lâle bizim kültürümüzde sadece 'çiçeklerden bir çiçek' deðildir. Allah'ýn birliðini temsil eder ve daha birçok özellikleri itibariyle koskoca bir devre adýný vermiþtir. Bu vesileyle Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Türk Ýslam Sanatlarý Anabilim Dalý'ndan Prof. Dr. Candan Nemlioðlu ile tanýþmak benim için ayrý bir mutluluk oldu. Demem odur ki, bu söyleþide lâleyi kaybediþimizle birlikte daha baþka hangi deðerlerimizi kaybettiðimizin hazin öyküsünü bulacaksýnýz. Prof. Dr. Candan Nemlioðlu * SAYFA 6 DA Genel Sekreter Ömer Arslan ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, hastane inþaatýný inceledi. Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. * HABERÝ 3 DE Çorumlu vekiller Ýhsan Özkes ile Naci Bostancý arasýnda tartýþma yaþandý. Meclis te ilginç tartýþma Çorumlu vekiller kapýþtý Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nde Çorumlu iki vekil arasýnda tartýþma çýktý. * HABERÝ 9 DA Özel Ýdare Müdürlüðü emrine 4 adet çöp kamyonu ile 200 konteynýr verildi. Araçlarýmýz teslim edildi Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan Çorum Ýl Özel Ýdaresi'ne tahsis edilen Çöp Toplama Aracý ve Çöp Konteynýrlarýnýn Teslimi Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce'nin de atýlýmýyla gerçekleþtirildi. * HABERÝ 3 DE Rektör Alkan, Derman Kültür ve Eðitim Derneði nde konuþtu. STK larla iç içe olacaðýz Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Derman Kültür ve Eðitim Derneði nde Üniversitelerin Geliþiminde STK larýn Rolü konulu konferans verdi. * HABERÝ 5 DE Yargýya güven dibe vurdu' Çorum Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Adalet Sarayý önünde tören düzenlendi. Törende konuþan Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, yargýya güvenin dibe vurduðunu savundu. * HABERÝ 4 DE Törene Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri ile avukatlar katýldý. Boðazkale Belediyesi Samsun Orman Bölge Müdürlüðü'nden getirdiði aðaçlarý þenlik havasýnda halka daðýttý. Boðazkale ye 40 bin fidan Boðazkale Belediyesi Samsun Orman Bölge Müdürlüðü'nden getirdiði aðaçlarý þenlik havasýnda halka daðýttý. * HABERÝ 12 DE

2 2 CUMARTESÝ 4 NÝSAN Osmancýk ÝHL tamam Mecitözü ne ÝHL yapýlacak AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Mecitözü'ne Ýmam Hatip Lisesi yapýmý için çalýþmalarýn baþlatýldýðýný bildirdi. Konuya iliþkin açýklama yapan Milletvekili Salim Uslu, "Ýlçemizin ihtiyacý olan Ýmam Hatip Lisesi binasý için Çorum Valimiz, Ýl-Ýlçe Milli Eðitim Müdürlerimiz ve AK Parti Ýlçe Baþkanýmýz Aliþan Yaþar ile koordineli bir þekilde çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Bu kapsamda Camiikebir (Bahçelievler) Mahallesi sýnýrlarýnda, Çorum-Amasya karayolu üzerinde bulunan 8 Bin metrekare arazinin imar çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz ve Belediye Meclisi'nin katkýlarýyla mevzi imar planýnda arazinin 'Eðitim Tesis Alaný' olarak iþaretlenmesi süreci baþlatýlarak gerekli yazýþmalar yapýlmýþtýr. Devlet Su Ýþleri ve Karayollarý Bölge Müdürlüklerinden Eðitim Alaný olarak iþaretlenmesinin uygun olup olmadýðý da sorulmuþtur. Sürecin hýzlý bir þekilde tamamlanmasý için Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarýmýz ve Karayollarý Bölge Müdürümüz ile gerekli görüþmeleri yaptýk. Kýsa sürede sonuç almayý bekliyoruz. Ödeneði de hazýr olan okulumuzu yakýn bir süreçte Mecitözü ilçemize kazandýrmayý planlýyoruz. Mecitözü'müze hayýrlý olsun dilerken, destek ve katký verenlere teþekkür ederim" dedi. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Feridun Bilgin, gören göz cihazý kullanýcýlarýna ücretsiz internet hizmeti verileceðini bildirdi. Bakan Bilgin, yaptýðý açýklamada, Bakanlýk ile GSM operatörlerinin iþbirliðiyle gören göz cihazý kullanýcýlarýna 1 gigabyte kotalý internet eriþim hizmeti verileceðini belirtti. Ücretsiz internet eriþim hizmetinin 31 Mart 2016'ya kadar geçerli olacaðýný ifade eden Bilgin, "Kota aþýmý olmasý durumunda abonenin kendi tarifesinde ücretlendirme yapýlacak. Kullanýcýlar baðlý olduklarý operatörlerin çaðrý merkezlerinden baþvuru detaylarýný öðrenebilecek" diye konuþtu. Sosyal sorumluluk kapsamýnda görme engelli vatandaþlar için Gören Göz Projesi'nin yürütüldüðünü anýmsatan Bilgin, projenin birinci aþamasýnda 7 ilde 5 bin adet, ikinci aþamasýnda ise 19 ilde 5 bin adet olmak üzere 26 ilde 10 bin adet gören göz cihazýnýn daðýtýldýðýný söyledi. ÝÞÇÝLERÝMÝZE DUYURULUR AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Osmancýk Anadolu ÝHL ihalesinin sözleþmesinin imzalandýðýný bildirdi. Konuya iliþkin açýklama yapan Uslu, "Çorum Ýl Özel Ýdaremiz tarafýndan Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin ihalesi 24 Þubat 2015 tarihinde yapýlmýþtý. Ýhale 3 Milyon 752 Bin TL'ye bedelle sonuçlanarak sözleþmesi imzalandý. Yapým iþinin bir yýl içesinde tamamlanmasý planlanýyor. 24 derslikli Anadolu Ýmam Hatip Lisesimiz; 3 katlý ve toplam m2 kapalý alandan oluþacaktýr. Projesi özel olarak hazýrlanan okulumuz Þenyurt Mahallesi Ortayol mevkiinde inþa edilecek. Osmancýk Ýlçemize hayýrlý uðurlu olsun" dedi. 'Osmancýk ÝHL için toplanan para amacýna ulaþtý' Haksýz ve yersiz ithamlara konu olan hatta TBMM Genel Kurulunda bile speküle edilen Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi için toplanan paranýn amacýna uygun þekilde kullanýldýðýný belirten Uslu, açýklamasýnda þöyle dedi: "Halkbank eski Genel Müdürü hemþehrimiz Süleyman Arslan'ýn yargýlanmasý sürecinde soruþturmayý yürüten Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý; Osmancýk Ýmam-Hatip Lisesi adýna toplanan paranýn ne yapýlacaðý ile ilgili karar verilmek üzere Ýstanbul Valiliðine emanetine göndermiþti. Ýstanbul Valiliði de toplanan paranýn asýl amacýna uygun þekilde kullanýlmak üzere Çorum Valiliðimize göndermiþtir. Paranýn kullanacaðý alan olarak kamuoyuna duyurulan Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ihalesi yapýlarak sonuçlanmýþ olup, Kapalý Spor Salonu ve Tatbikat Camiinin yapýlmasý için de gerekli giriþimler baþlatýlmýþtýr. Böylece hak yerini bulmuþtur. Emeði geçenlere teþekkür ederiz" dedi. Uðurludað yolu ihale ediliyor Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Uðurludað'ýn da faydalandýðý ve uzun yýllardýr beklenen 77 Bin dekar araziyi sulayacak Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý ihalesinin yapýlmasýndan dolayý memnuniyetini dile getiren Baþkan Torun, katkýlarýndan dolayý Uslu'ya teþekkür etti. Milletvekili Uslu ise, Uðurludað baðlantý yolunun ihale aþamasýna geldiði müjdesini vererek, " Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme eski Bakanýmýz Lütfü Elvan'ýn Çorum ziyaretinde müjdesini verdiði ihaleler bir bir gerçekleþmeye devam ediyor. 2 Etap olarak ihalesi yapýlan Ýskilip-Çankýrý yolu ile Çorum-Osmancýk yolu ihaleleri yapýldý. Þimdi de Uðurludað ilçemizi Çorum-Ýskilip karayoluna baðlayan yolumuz ihale aþamasýna geldi. Karayollarý Bölge Müdürlüðümüz yakýn bir sürede ihale Remzi Torun, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Bilgin, þunlarý kaydetti: "Gören göz cihazý, görme engellilerin gitmek istedikleri yere yürüyerek veya otobüs, metro gibi toplu taþýma araçlarýný kullanarak kolay ve hýzlý bir þekilde ulaþabilmeleri için körcül haritalar içeren bir navigasyon programý, yürüme ölçer, internet tarayýcýsý, medya oynatýcýsý, programý, elektronik-kitap okuma ve benzeri özellikleri bulunan bir akýllý telefon. Projenin üçüncü aþamasýnda ilk Ýþyerimizin 2015 imalat sezonu tarihinde açýlacaktýr. Ýþçilerimizin iþyerimize belirtilen günden önce iþbaþý yapmak üzere gerekli evraklarla iþyerimize baþvurmalarý ilanen duyurulur. edecektir. Süreci yakýndan takip ediyoruz" dedi. Ortaköy Þehir Geçiþi gündemde Milletvekili Uslu, Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin ile yaptýðý görüþmede Ortaköy þehir geçiþini gündeme getirerek, " 1959 yýlýnda kurulmuþ olan ilçemizin þehir geçiþi yolunun geniþletme ve yaðmur suyu gibi alt yapý çalýþmalarýnýn yenilenmesi için Belediyenin talebi doðrultusunda proje çalýþmalarý tamamlanarak yapýlmasý gerekiyor. Ayrýca Ortaköy ilçemizin içme suyunu saðlayan ve þehir geçiþinde bulunan ana isale hattý asbes boru deðiþimi için Karayollarý ile yapýlacak izin/protokolün biran önce sonuçlandýrýlmasý konularýnda Bölge Müdüründen sürecin hýzlandýrýlmasýný istedik. Belediye Baþkanýmýz Taner Ýsbir verilen katký ve saðlanan kolaylýk ile içme suyu için protokolünü hýzlý bir þekilde yapacaktýr" dedi. Görme engellilere ücretsiz internet geliyor iki fazýn dýþýnda kalan 55 ili kapsayacak þekilde gören göz cihazý temin edilmesi planlan- 15 yýllýk tecrübe Ünlü modacý hemþehrimiz Ahmet Özceyhan, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Ünlü modacý Özceyhan Çorum a desteðe hazýr Çorum Üretici Bayii * Cam Balkon * Isýcamlý Cam Balkon * Cephe Vitrin Sistemleri Ünlü modacý hemþehrimiz Ahmet Özceyhan, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu TBMM de ziyaret etti. Geçtiðimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Boðazkale Hattuþa heyetinin siyasi parti temsilcilerine yapmýþ olduðu ziyaretten ve tanýtýmdan duyduðu memnuniyeti dile getiren Özceyhan, Çorum turizminin çok önemli yerlere geleceðine inanýyorum. Çorum ve Boðazkale yerel yöneticileri ile bir araya gelerek tanýtým sürecine katký vermek isterim. dedi. Özceyhan, "Hitit motiflerinden esinlenerek Hitit Uyanýþý adlý koleksiyonumuzun hazýrlýklarýmýz devam ediyor. Hepimizin amacý, bu örnek medeniyeti tüm dünyaya tanýtmak. Çorum'un sahip olduðu tarihi ve kültürel deðerlerin tanýtýmý noktasýnda bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapmaya hazýrým" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ýlimiz 5 bin yýllýk tarihi geçmiþe sahip. Hititlerin baþkenti Hattuþa Boðazkale ilçemizde, Alaca ilçemizde Alacahöyük ve Ortaköy ilçemizdeki Þapinuva'da Hitit medeniyetinin çok deðerli kalýntýlarý var. Ýskilip ilçemiz tarihi bir Anadolu kenti ve ayný zamanda ilim ve kültür merkezi. Osmancýk ilçemiz de Osmanlý izlerini taþýyor. Çorum merkez ise Osmanlý ve Selçuklu izlerini taþýmaktadýr. Çorum tarihi varlýðýnýn yanýnda eþsiz doða güzelliklerine de sahiptir. Bizim amacýmýz Çorum turizmini daha da ileriye taþýmaktýr. Aslýmýzý, neslimizi Hititler'de aramak derdimiz, gayretimiz yok. Bu coðrafyadaki bütün medeniyetlerin hepsi gerçeðimizdir ve bu topraklara aittir. Hepsini birden sahiplenmek, kucaklamak gibi engin bir anlayýþa sahibiz. Hemþehrimiz olarak sizler de Hitit dönemine ait yapmýþ olduðunuz çizimlerle hazýrladýðýnýz defilenizi Çorum ve Roma da tanýtýmýna destek amaçlý yaptýnýz. Bundan sonra da çalýþmalarýnýzýn devam edeceðini düþünüyor, destekleriniz için teþekkür ediyorum" dedi. Modacý Ahmet Özceyhan, ziyarette hazýrladýðý Hitit kreasyonunun fotoðraflarýný Uslu ile paylaþtý. Türk Polis Teþkilatý 170 yaþýnda Türk Polis Teþkilatý nýn 170. yýlý törenlerle kutlanacak. Emniyet Teþkilatý nýn 170. kuruluþ yýldönümü kutlamalarý 6 Nisan Pazartesi günü saat te TOKÝ Akkent Polis Ormaný na fidan dikimi ile baþlayacak. 8 Nisan Çarþamba günü 10 Nisan Polis Kupasý Kurumlararasý 6. Geleneksel Voleybol Turnuvasý Final maçlarý yapýlacak. 9 Nisan Perþembe günü akþam namazýný müteakiben Ulucami de þehitlerin ruhuna mevlid okutulacak. 10 Nisan Cuma günü saat te ilköðretim öðrencileri Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý yý ziyaret ederek makamý sembolik temsil edecekler. Saat da Atatürk Anýtý na çelenk sunulacak. Polis Kortejinin ardýndan Öðretmenevi nde kokteyl verilecek. Etkinlikler 11 Nisan Cumartesi günü da Atatürk Spor Salonu nda Orhan Ölmez konseri ile sona erecek. * PVC Pencere Kapý * Çelik Kapý * Fotoselli Kapý * Katlanýr Tente Sistemleri * Duþakabin Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:754) ESER KÝREMÝT TUÐLA ÝNÞ. SAN. LTD. ÞTÝ. Çevreyolu Bulvarý 2. Km. ÇORUM (Ç.HAK:2502)

3 Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 ya- Genel Sekreter Ömer Arslan ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, hastane inþaatýný inceledi. Ýzalatörler periyodik olarak getirilerek montajlanýyor. tak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Malezya Robinson Seismic firmasýndan getirilen 741 adet deprem izalatörü (deprem yükünün azaltýlmasý) 50'sinin montajý tamamlandý. Kalan izalatörler periyodik olarak getirilerek montajlanacak. Hastanenin alt temel inþaatý tamamlanýrken, izalatörler geldikçe üst temel yapýmý devam edecek. Ayrýca hastane çevresi altyapý inþaatý sürüyor. Hastane bahçesine ayrýca 6 katlý otopark yapýlýyor. Genel Sekreter Ömer Arslan ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, hastane inþaatýný ziyaret ederek Proje Müdürü Mehmet Tiryaki ve Mühendis Cemil Erkan 'dan bilgi aldý. Baþvuru olmadý, süre uzadý Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda uygulanacak olan Gazaltý Kaynakçýsý ve Ark Kayanakçýsý mesleklerinde 6 Nisan 2015 tarihi itibariyle baþlatýlmasý planlanan kurslara yeteri kadar baþvuru olmadýðýndan baþlama süresi bir hafta uzatýldý. Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý, Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðü, Mehmet Murat Dinçer (Piramit Kazan) ve Cazgýr Ýnþ. Isý. Sist. Tic. San. A.Þ. iþbirliðinde her bir meslekte 12 kiþi olmak üzere toplam 24 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurslar hem teorik hem uygulamalý yapýlacak olup, kurs sonunda yukarýda ismi geçen firmalarda Ýþbaþý Eðitimi yaptýrýlacak. Kurs süresince kursiyerlere günlük 25 TL cep harçlýðý ödenecek ve Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda saðlýk, iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta primleri karþýlanacak. Baþarýlý olan kursiyerlere kurs sonunda en az kurs süresi kadar iþbaþý eðitimi yaptýrýlacak, Mehmet Murat Dinçer (Piramit Kazan) ve Cazgýr A.Þ. de istihdamý saðlanacak. Söz konusu kurslara katýlmak isteyen müracaatçýlarýn 9 Nisan Perþembe gününe kadar org.tr veya internet adresinden baþvuru yapmalarý ve ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile görüþmeleri gerekecek. Baþvuru yapanlar arasýnda, 10 Nisan 2015 Cuma günü saat 10.00'da Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðü nde mülakat yapýlacak ve kursiyerler belirlenecek. Çanakkale Bir Hilal Uðruna Çorum da Gençlik ve Spor Bakanlýðý Çanakkale Zaferinin 100. yýlý nedeniyle gençlere Çanakkale ruhunu bir nebze olsun hissettirmek, bir olma, birlik olma duygusunu yeniden yaþatabilmek amacýyla 51 ilde program düzenliyor. Çanakkale Savaþý'nýn ruhunu anlatmak ve unutturmamak amacýyla düzenlenecek program, Gençlik Merkezi koordinesinde 6 Nisan Pazartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 17.30'da gerçekleþecek. Ünlü televizyon programcýsý ve þair Serdar Tuncer'in katýlýmýyla, sanatçý Cihan Yýldýz'ýn o günün Mehmetçiklerine ve geride onlarý bekleyen ailelerine moral veren türkülerle eþlik edeceði programda, ayrýca þiirler, savaþ esnasýnda ve gerisinde objektiflere yansýyanlardan derlenen fotoðraf sergisi ve Çanakkale Savaþý'nda kullanýlan savaþ malzemelerinden örnekler bulunan müzelik eserler sergilenecek. 'Mukaddesatýmýzý genç nesle anlatacaðýz' Organizasyona ev sahipliði yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, tüm Çorum halkýný programa davet etti. Çanakkale Zaferi'nin bundan 100 yýl önce vatan savunmasýnda kanla yazýlan bir destan olduðunu belirten Týðlý, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn 'Bir Hilal Uðruna' programlarý ile tüm yurtta bu mukaddes destaný gençlere aktardýðýný söyledi. 9 Þubat'ta Kütahya'da baþlayan 'Çanakkale Bir Hilal Uðruna' programý 51 ili kapsayan bir turne ile 29 Mayýs'ta Konya'da sona erecek. Özellikle genç nesillere Çanakkale'nin manevi atmosferini aktaran programlarda Serdar Tuncer, Esat Kabaklý, Cihan Yýl- CUMARTESÝ 4 NÝSAN Çöp Konteynýrlarýnýn Teslimi Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce'nin de atýlýmýyla gerçekleþtirildi. 4 adet çöp kamyonu 200 konteyner geldi Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan Çorum Ýl Özel Ýdaresi'ne tahsis edilen Çöp Toplama Aracý ve Çöp Konteynýrlarýnýn Teslimi Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce'nin de atýlýmýyla gerçekleþtirildi. Araç teslim törenine Vali Ahmet Kara ve Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan katýldý. Törende konuþan Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde gerçekleþen hain saldýrý sonucu þehit olan Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'a Allahtan rahmet, geride kalan ailesine sabýr diledi. Bakan Özel Ýdare Müdürlüðü emrine 4 adet çöp kamyonu ile 200 konteynýr verildi. Güllüce, Ýller Bankasý tarafýndan il özel idarelerine teslimi yapýlan olan çöp toplama araçlarý ve çöp konteynýrlarýnýn hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Çorum'a 4 adet çöp toplama aracý ve 200 adet konteynýr tahsis edilirken, Vali Ahmet Kara, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan ilimize hibe edilen ve Ýl Özel Ýdaresi'ne teslimi yapýlan 4 adet çöp toplama aracý ve 200 adet konteynýrýn Çorum'a hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Ýnsani Deðerler Platformu ndan çaðrý Çorum Ýnsani Deðerler Platformu, topluma, ülkemize, Ýslam alemine ve tüm insanlýða karþý sorumluluklarýmýzý hatýrlatarak, dünyamýzýn her zamankinden daha çok barýþa ve birbirimizi anlamaya ihtiyacýnýn olduðunu açýkladý. Ýki gün önce yaþanan menfur bir saldýrý sonucu maalesef tek amacý adaletin tesisinin saðlanmasý olan Savcý Mehmet Selim Kiraz'ýn öldürülmesinin hepimizi derinden yaraladýðý belirtilen açýklamada, insanlýktan nasibini alamamýþ bu canilerin her devirde ve her zamanda var olduklarý, sadece can yaktýklar ifade edildi. Ýnsani Deðerler Platformu açýklamasýnýn devamýnda þu görüþlere yer verdi: "Ama asýl can yakýcý olan bu teröristlerin yaptýklarýna çanak tutanlar, dolaylýda olsa destekleyenler ve içinden sevinen insanlýk ve barýþ düþmanlarýdýr. Kökü dýþarýda olan aslýnda hiçbir zaman bizimle yan yana olmamýþ olan bu kiþilerle maalesef bu topraklarda beraber yaþamak zorundayýz. Rabbimizden dileðimiz bunlarýn kalplerini doðrultsun ve bunlara doðru yolu gösterip hidayet versin. Eðer þeytanýn askeri olmakta ýsrar ederlerse onlarý þeytanlarýyla birlikte haþretsin. Rabbimiz Milletimizi bu ve benzeri belalardan korusun. Güzel olan bir þey var ki bu ve benzeri olaylar bizleri daha çok bir araya getiriyor. Hakký ve hakikati haykýranlarýn yanýna yenilerini ekliyor ve gittikçe çoðalan bu erdemliler ordusu bir gün bu insanlýk yoksunu olanlarý kuþatýp yok edecektir. Çorum Ýnsani Deðerler Platformu üyeleri dernek ve vakýflar olarak duamýz yaklaþan Kutlu Doðum Günlerinin bereketinin ülkemizi ve tüm insanlýðý etkisi altýna alarak Allah'a hakiki kul ve Resulüne ümmet olma þuurunu vermesidir. Bu vesile ile ülkemiz üzerinde oynanan oyunlarý bildiðimizi bilsinler istiyoruz. Yapýlan terörist saldýrýyý en þiddetli þekilde kýnýyoruz. Allah inananlarýn yar ve yardýmcýsý olsun. Bu ülkenin ve Müslüman aleminin hak ettiði yere gelmesi için çalýþan, emek veren herkesten razý olsun, iþlerini kolaylaþtýrsýn. Bu ülkenin sahibi biz Müslümanlardýr. Sarsýlýrýz, sendeleriz ama asla yýkýlmayýz. Kursiyerler Dodurga'da uygulamalý ceviz aþýsý yaptý. Kursiyerler ceviz aþýladý Dodurga HEM bünyesinde açýlan Aþýlama (uygulamalý ceviz aþýcýlýðý) kursuna katýlan kursiyerler Dodurga'da uygulamalý ceviz aþýsý yaptý. Ücretli usta öðretici Ali Yarbaþý, kursiyerlere ceviz aþýsýnýn nasýl yapýlacaðýný uygulamalý olarak gösterdi. Daha sonra aþýcýlýða ilgi duyan kursiyerlere teker teker uygulama yaptýrýldý. Dodurga Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal, Ýlçe Tarým Müdürü Ali Yiðit ve Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mustafa Yýldýz ýn da katýldýðý uygulamaya yoðun ilgi vardý. Millî Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal, uygulamalý eðitimle ilgili yaptýðý açýklamada, "Bölgemiz adýna önemli bir ürün olan cevizle ilgili üreticilerimizin daha bilinçli hale gelmesi saðlandý. Bu sayede yöremize uygun ceviz cinslerinin yetiþtirilerek, endemik türlerin korunup yöre ekonomisine katký saðlanmasýný amaçlýyoruz. dedi. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mustafa Yýldýz da, Ýlçe Tarým Müdürlüðü iþbirliði ile üreticilere yönelik budama, aþýcýlýk ve bitki zararlarý ile mücadele kurslarýnýn açýldýðýný ve devam ettiðini söyledi. Açýlan bu kurslarla üreticilerin bakýþ açýsýnýn deðiþtiðini de sözlerine ekledi. Aþý uygulamasýna katýlanlara, Dodurga Halk Eðitimi Merkezince Aþýlama Sertifikasý verileceði belirtildi. ÇORUM

4 4 CUMARTESÝ 4 NÝSAN Yargýya güven dibe vurdu' Çorum Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Adalet Sarayý önünde tören düzenlendi. Törene Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri ile avukatlar katýldý. Çaðlayan Adliye sinde görevini yapmak için gelen Avukatlarýn üstü aranmýþ, aranma sýrasýnda avukatlar kuyrukta beklemiþtir. Buna tepki gösteren avukatlar darp edilmiþtir. Avukatýn mesleðini yapmasý engellenmiþtir. Çaðlayan Adliyesinde Avukatlara yapýlan uygulamayý, bizce uygulama deðil zulmü kýný- Baro Baþkaný Altan Akpýnar'ýn Atatürk Anýtý'na çelek sunmasýnýn ardýndan yoruz. Avukatlar olarak x-ray cihazýndan Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde teröristler tarafýndan teröristler tarafýndan þehit da geçeriz. Ancak hakim, savcý ve adliye personelleri de geçmelidir. edilen Savcý Mehmet Selim Kiraz için bir dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Her adliyede, baþsavcýnýn, adalet komisyonu baþkaný ve baro baþkanýnýn Törende konuþan Baro Baþkaný Av. oturup en akýlcý tedbirleri o adliyenin yapýsýna göre birlikte geliþtirmeleri gereki- Altan Akpýnar, yargýya güvenin dibe vurduðunu savundu. yor. Savcýlarýn, alýnacak tedbirleri avukatlara Hukukun üstünlüðünün ve hukuk Törene Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Baro teblið etmek yerine çözümü bir- devleti ilkesinin demokrasinin en önemli unsurlarýndan biri olduðunu hatýrlatan masaya oturmalarýný bekliyoruz. Yönetim Kurulu Üyeleri ile avukatlar katýldý. likte aramak ve bulmak için avukatlarla Akpýnar, bu deðerlerin deðerler devletin kendi emir-komutasý altýnda çalýþan bir Ancak gördük ki ne yapsak derdimizi baþta siyasi partiler olmak üzere, Yargý camiasýnýn bu tür olaylarla birey ve topluma lütfu deðil, uzun tarihsel bir mücadele ve birikimin ürünü ol- meslek örgütlerine, bütün örgütlü kesim- toplumun bazý kesimlerine anlatamýyo- bezdirilemeyeceðinin bilinmesini istiyo- sivil toplum yaratmak için, sendikalara, duðunu söyledi. Hukuk devletinin olmazsa olmazýnýn baðýmsýz yargý olduðuda Türkiye'de siyasi iktidarlarýn en fazla zümlerini sokak ve meydanlarda anlatacaktýr. Hakimi, savcýsý, avukatý ne bedel lere hakim olmaya çalýþýrlar. Bu baðlamruz. Onun için artýk sorunlarýmýzý ve çöruz. Türkiye'de adalet er geç yerini bulanu belirten Akpýnar, konuþmasýnda þu zorluk çektiði kesim barolardýr. caðýz. Bu konuda 5 Nisan Pazar günü ödeyecekse, ödemeye hazýr olarak, adaleti ve hukuku hakim kýlacaktýr. görüþlere yer verdi: "Kuþkusuz baðýmsýz Tüm mücadelemize karþýn demokrasimizin eksiklerini giderip gerçek hu- de bitecek olan 'Türkiye Adaletini Arý- Bursa' da baþlayarak 11 Nisan'da Ýzmir' ve adil bir yargýnýn varlýðý ise onun üç kurucu unsurundan biri olan savunmanýn kuk devletine ulaþamadýðýmýz için baðýmsýz ve tarafsýz yargýyý ne yazýk ki katýlacaðýz. rundan herhangi birini suçlayan, özellikyor' etkinliklerine Çorum Barosu olarak Hiç kimse yargýnýn üç kurucu unsu- güçlü ve etkin olmasýna baðlýdýr. Antik le Barolarý ve Avukatlarý töhmet altýna kültürlerden bu yana savunma mesleðini oluþturamadýk. Savunma makamý da baðýmsýz ve tarafsýz yargý erki içinde etkin, 'Terörü lanetliyoruz' yürüten avukatlar ve onlarýn meslek örgütleri olan barolar, bu iþlevleri ile çað- kurumsal ve saygýn yerini alamadý. memelidir. sokan beyanlarda bulunmaya heves et- Þehit Cumhuriyet Savcýmýz Mehmet Selim Kiraz'la ilgili daha önce açýklama yapmýþtýk. Bu vesileyle hain saldýdaþ demokrasinin en temel kurumlarýndan olmuþlardýr. Barolar hem avukatlalik var' rýyý tekrar kýnýyoruz. Acýlý ailesine, yargý 'Barolara güven, yargýya güvensiz- Mesleðimiz dimdik ayaktadýr. Hukuku da ayakta tutmaya azimliyiz. Adalet için, avukatlar gereklidir, savcýlar gerýn mesleki sorunlarýný çözmek, hem de Türkiye de artýk yargýya güvenin hukukun üstünlüðünü saðlamakla görevli. Bu iki görev bir anlamda ikiz kardeþ diliyor ve terörü lanetliyoruz. Savcýmýz camiasýna ve tüm ulusumuza baþ saðlýðý dibe vurduðu noktadayýz. Ancak tam tersi barolara duyulan güven tavan yapmýþreklidir, yargýçlar gereklidir. Kim olursa gibidir. Hukukun üstünlüðünü tanýmayan anti-demokratik rejimler savunma sýn. nur içinde yatsýn, aydýnlýklar içinde yat- olsun, mesleðimizi ve yargýyý itibarsýzlaþtýracak davranýþlardan, söylemlerden týr. Toplumun barolardan büyük beklentileri var. Bu bilinçle demokrasi ve hukukun üstünlüðü mücadelemiz devam ede- 'Avukatlara karþý algý oluþturulu- mesleði ve örgütleri ile sürekli çatýþma kaçýnmalýdýr. Onlarý buradan ikaz ediyoruz. içine girerler. Ýnsan haklarý ihlalleri, savunma hakký ihlalleri ile hep el ele yürü- Son olarak; umudumuzu kaybetcektiryormüþtür. Avukatlar, barolar ve Türkiye Barolar Birliði olarak uzun yýllardýr bütün bu hakimler, savcýlar ve adliye personelinin Bu vahim olaydan sonra avukatlar, meyeceðimizi, hukuk mücadelesine devam edeceðimizi belirterek, güzel günle- Totaliter rejimlerin tipik özelliði ideallere ulaþmak için mücadele ediyoruz. Her 5 Nisan Avukatlar Günü'nde de venlik zaafýný yaratan avukatlarmýþ gibi sürekli giriþ çýkýþ yaptýðý adliyelerde gürin yakýn olduðu inancýyla tüm meslektaþlarýmýn Avukatlar Günü'nü kutluyo- Tüm sivil toplum örgütlerini kontrol etme heves ve eðilimi totaliter rejimlerin tipik özelliðidir. Totaliter bunlarý haykýrýyoruz. bir algý oluþturuluyor. rum. iktidarlar Ýskilip te servis otobüsünün çarptýðý iki kýz öðrenci yaralandý. Servis otobüsü öðrencilere çarptý, 2 yaralý Çorum un Ýskilip ilçesinde servis otobüsünün çarptýðý iki kýz öðrenci yaralandý. Kaza, Hacý Karani köprüsü yanýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul çýkýþý evlerine gitmekte olan Ýskilip Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri Kevser U. ve Büþra Ö. adlý öðrencilere Hacý Karani köprüsü yakýnlarýnda servis otobüsü çarptý. Çarpmanýn etkisiyle otobüsün altýnda kalan talihsiz öðrencileri vatandaþlar otobüsün altýndan çýkardý. Olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan kýz öðrenciler ambulansla Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayý duyan öðrenciler olay yerine akýn etti. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Þarampole devrildi Çorum da meydana gelen kazada traktör þarampole devrildi. G.G. traktörle Acýpýnar Köyü nden Çorum a gelirken yolun 1 inci kilometresinde direksiyon hakimiyetin ikaybedip þarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü ile birlikte traktörde yolcu olarak bulunan 16 yaþýndaki Ý.G. yaralandý. Yaralýlar Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Yaþlý kadýn düþtü Kargý da soba kovasýný deðiþtirmeye çalýþan yaþlý kadýn düþüp yaralandý. Orta Mahalle Akman Sokak ta oturan Zeliha G. isimli yaþlý kadýn evinde soba kovasýný deðiþtirirken dengesini kaybedip düþtü. Yaralanan kadýn hastanede tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Bölgemizde fiyat artýþý var Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylýk %1,19 arttý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Mart ayý tüketici fiyat endeksini açýkladý. Buna göre, ülkemizde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylýk %1,19 artarken, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduðu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylýk %1,35 arttý. Alperenler Baþbuð Türkeþ i andý Çorum Alperen Ocaklarý Sosyal Faaliyetler Masa Baþkaný Alperen Durmuþ, merhum liderleri Alparslan Türkeþ'i vefatýnýn 18. yýldönümünde saygý, rahmet ve minnetle andýklarýný söyledi. Durmuþ, Gerçek bir inanç ve dava adamý olan Alparslan Türkeþ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ardýndan milli devlet yapýsýnýn ve milli kimliðin geniþ kitleler tarafýndan benimsenmesinde ve yüceltilmesinde tarihi bir rol oynamýþtýr. Kelimenin tam anlamýyla ikinci nesil Alperen Durmuþ gerçek bir Kuvayý Milliye önderi olan Alparslan Türkeþ, bütün hayatýný Türk milletinin mutluluðu, esenliði ve aydýnlýk yarýnlarý için çalýþarak geçirmiþtir. Alparslan Türkeþ, Türk gençliðine milli ve manevi deðerleri aþýlayarak, Müslüman Türk kimliði özelliklerine sahip, ülkesi ve devleti için hizmet aþkýyla dolu Ülkücü nesiller yetiþtirmiþtir. Baþbuð Türkeþ'in en büyük eserlerinden birisi olan idealist Ülkücü gençlik, Türk milletinin geleceðinin teminatý olarak her daim nöbetine devam etmektedir. Hizmetleriyle büyük Türk milletinin ve bütün Türk dünyasýnýn gönlünde eþsiz bir yer edinen Baþbuð Alparslan Türkeþ'i bir kere daha rahmetle anýyor, aziz hatýrasý önünde saygýyla eðiliyoruz. Mekâný cennet, ruhu þad olsun. dedi. TÜMSÝAD teröre lanetledi TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Çaðlayan Adliyesi'nde rehin alýnarak þehit edilen Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz için taziye mesajý yayýnladý. Kýlýç, yaptýðý açýklamada, "Menfur bir saldýrý sonucu görevi baþýnda Þehit edilen Cumhuriyet Savcýmýz Gönül dostumuz Mehmet Selim Kiraz'a Allah tan rahmet, Abdurrahman Kýlýç baþta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz. TÜMSÝAD ailesi olarak ülkemizde esen 'Huzur Rüzgârlarýna' asla zarar vermeyeceðini ve bizleri karanlýklarýn içine çekmeye çalýþan mihraklarýn oyunlarýnýn bozulmasýný yürekten diliyoruz, farklý tartýþmalarýn içine çekilmeye çalýþýlan bu terörist eylemi lanetliyor ve kýnýyoruz. ifadelerine yer verdi. Hayrettin Karaman Bir taþla murdar edilen birkaç kuþ olmasýn! Medyaya yansýyan bilgilere göre Mýsýr ýn Þarm eþ-þeyh kentinde toplanan Arap Birliði Dýþiþleri Bakanlarý Konseyi, Birleþik Arap Ordusu kurulmasýný öngören karar taslaðý üzerinde anlaþtý. Ordu nun ne yapacaðý sorusuna da þu cevap veriliyor: Üye ülkelerin ve Arap milletinin güvenliðinin doðrudan tehdit edilmesi durumunda hýzlý müdahalede bulunacak ortak askeri gücün görevi, terörle ve terör örgütlerinin faaliyetleri ile mücadele için acil müdahale etmek, barýþýn korunmasý çalýþmalarýna destek vermek, insani yardým faaliyetlerinin ve sivillerin güvenliðini saðlamanýn yaný sýra güvenliði koruma ve Arap ülkeleri arasýnda karþýlýklý bilgi paylaþýmý konusunda iþbirliðini saðlamak olacak. Birlik adýna açýklamayý, demokrasiye karþý darbe yapan Sisi nin yaptýðýný da kaydettikten sonra endiþelerimi paylaþmak istiyorum. Yýllar dan beri Filistin de, yakýnlarda Irak ta, Suriye de, Libya da Arap milletinin güvenliðinin doðrudan tehdit edilmesi sözkonusudur. Bu Araplar daha önceleri neredeydiler ve þimdi hedeflerinde bu ülkeler var mý? Mýsýr da seçimle iþbaþýna gelmiþ bir cumhurbaþkanýna karþý darbe yapan Sisiye karþý da birleþik hareket zorunlu deðil miydi? Sisi binlerce masum Arap halkýný katletti, binlercesini hapsetti, binlercesine iþkence yaptý ve yapmaya devam ediyor; bütün bunlar bir þekilde müdahaleyi, hiç olmazsa muhalif tavýr almayý gerekli kýlmýyor muydu? Sisi meþruiyet ve destek arayýþý içinde idi, ABD ile Rusya arasýnda gidip geliyordu. Toplantýyý Mýsýr da yapmakla ve Sisi ye açýklama yaptýrmakla darbeyi meþru hale getirmiþ ve desteklemiþ olmadýlar mý? Ortak askeri gücün görevi, terörle ve terör örgütlerinin faaliyetleri ile mücadele için acil müdahale etmek, barýþýn korunmasý çalýþmalarýna destek vermek deniyor. Sisi ye ve Esed e göre Ýhvan teröristtir. Esed e göre önce silahsýz hak ve hukuk isteyen, sonra zorunlu olarak nefsi müdafaa durumuna geçen muhalefet teröristtir. Krallýklarda ve dikta rejimlerinde hak, hürriyet, demokrasi isteyen, bunun için toplantý ve þiddetsiz gösteri yapanlar teröristtirler, derhal baþlarý ezilmelidir. Merak ediyorum, Ortak askeri gücün terörist tanýmý nedir? Ne yazýk ki, ben þu kötü kokuyu alýyorum: Arap Baharý, Ýslam-Arap ülkelerinde modern sömürgeciliði, iþbirlikçileri sayesinde yürütmek isteyen ABD vb. ülkeler tarafýndan doðmadan boðuldu. Ama bu dava bitmedi, uyanan halkýn, amacýna ulaþýncaya (modern sömürgeye son verinceye ve iþbirlikçi dikta yönetimlerini devirinceye) kadar yoluna devam edeceði aþikârdýr, bu yolculuðu düþe kalka sürdürecektir. Birleþik Arap gücü de bu meþru kalkýþa ve yolculuða karþý bir engel olarak devreye girecektir. Endiþemden kurulmamýn tek çaresi bu birleþik gücün terörü ve teröristi tarif etmesi, halkýn iradesine, insan hak ve hürriyetlerine saygý gösterdiðini, göstereceðini açýklamasý, meþru yönetimlere karþý darbe yapanlarý dýþlamasýdýr. Peki bunu mümkün ve muhtemel görüyor muyum? Hayýr? Çünkü toplantý Mýsýr da yapýlýyor, sözcü de zalim Sisi dir. Peki bu oluþuma kim sebep oldu? Ýran. Ýslam ülkelerinin kendine gelmesi ve sömürülmeye, birbirini yiyip tüketmeye son vermesi þu ülkelerin bu maksatla birlik kurmalarýna veya birlikte hareket etmelerine baðlýdýr: Türkiye, Mýsýr, Pakistan, Ýran, Suudi Arabistan. Ýster Suûdîler ister Ýran, ister bir baþkasý olsun liderlik, geniþleme, ideolojik veya mezhebi yayýlma gibi davaya zarar veren, düþmanýn iþine yarayan hedeflere yöneldikleri sürece birleþik veya ayrýlmýþ güçlerin yapacaðý þey Müslüman kaný akýtmak, zulmü devam ettirmek ve Ýslam servetini heba etmektir. ÝHL ler Arapça da yarýþacak 6. Arapça Yarýþmalarý Ýl Finali bugün saat da Çoum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi nde baþlayacak. MEB Din Öðretimi Genel Müdürlüðü ve Akademi Lisan ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði nce düzenlenen Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi koordinatörlüðünde Ýmam Hatip Liseleri arasý 6. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarýþmalarýnýn il elemeleri bugün yapýlacak. Saat da Buhara Kültür Merkezi nde baþlayacak finalde, önce Arapça Bölgi Yarýþmasý, sonra þiir okuma, metin canlandýrma yarýþmalarý gerçekleþtirilecek. Program ödül töreni ile sona erecek.

5 STK larla iç içe olacaðýz Hitit öðrencilerine oryantasyon eðitimi Hitit Üniversitesi öðrencilerine oryantasyon eðitimi verildi. Yoðun katýlýmýn saðlandýðý oryantasyon eðitimlerinde, öðrencilerin eðitimleri süresince ihtiyaç duyacaklarý temel bilgiler, önlisans ve lisans eðitim-öðretim sýnav yönetmeliðindeki taným ve kavramlar, dönem içi ve dönem sonu sýnavlarý, ders alma-kayýtlanma iþlemleri, ders muafiyetleri, baðýl deðerlendirme yönergesindeki mutlak hesaplama, baðýl hesaplama iþlemleri konularýnda ayrýntýlý bilgilendirme yapýldý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Derman Kültür ve Eðitim Derneði nde Üniversitelerin Geliþiminde STK larýn Rolü konulu konferans verdi. Toplumun geliþmesinde çok önemli bir role sahip olan STK larýn öneminin bilinciyle üniversitenin sivil toplumla iç içe olarak toplum yararýna iþler yapma gayretinde olduðunu belirten Rektör Alkan, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn YÖK toplantýsýndaki konuþmalarýndan hareketle; toplumla iç içe olan, toplumun dertlerini bilen, toplumun dertleri ile hem hal olan insanlarýn yönetici olmasý ile baþlayan bu olumlu süreçle birlikte üniversitelerin de Bilim toplum içindir anlayýþý ile gerçek misyonlarýna büründüðüne dikkat çekti. Alkan, üniversitenin de bu bilinçle, günümüz çaðýnýn gereksinimleri doðrultusunda tüm paydaþlarý ile yakýn bir diyalog ve iþbirliði içerisinde katma deðeri yüksek çalýþmalar yapma gayretinde olduðunu ifade etti. Araþtýrma yoluyla bilgi üreten ve ürettiði bu bilgiyi eðitim yoluyla yeni nesillere aktaran üniversitelerin; toplum, devlet ve iþ dünyasýyla da farklý iliþkiler kurarak toplumun ihtiyaçlarýna uygun hizmetler sunmasýnýn önemine dikkat çekerek sözlerine devam eden Alkan, yakýn tarihe kadar topluma ve toplumsal sorunlara uzak durarak uzun yýllar bilimle, araþtýrmayla, eðitimle deðil; kamusal alanla, kavgayla, kamplaþmayla, yasaklarla anýlan üniversitelere, Yeni Türkiye de çok önemli görevler verildiðini belirterek üniversitelerin siyasetçisiyle, bürokratýyla, özel sektörüyle, STK sýyla, ilgili tüm taraflarýyla omuz omuza vererek çalýþmalarý istenmekte olduðunu belirtti. Dünyada ekonomik ve bilimsel bir yarýþ olduðuna dikkat çekerek Bizlerde ekonomik olarak güçlü olmak istiyorsak içinde katma deðeri yüksek olan, bilimsel deðeri yüksek olan, teknoloji aðýrlýklý ürünleri üretmeliyiz diyen Alkan, Memleketimizin yararýna iþler yapmak zorunda olan bizler, mazeret üretmeksizin eðitim öðretim faaliyetlerimiz beraberinde çaðýn gerektirdiði teknolojik geliþmeleri yakýndan takip ederek dünyayý iyi yorumlamalýyýz didi. Üniversite sektör iþ birliðinin önemine vurgu yaparak yaklaþýk 200 yýl öncesinde üniversite sanayi iþbirliðini baþlatmýþ olan ABD nin aradan geçen süre içerisinde teknolojide, bilimde ve pek çok konuda ciddi mesafeler kat ettiðini açýklan Alkan, bu baþarýlarýn tesadüf olmadýðýna dikkat çekerek, Týpký Osmanlý Ýmparatorluðu nda olduðu gibi bilim dili dünyanýn dili oluyor dedi. Bizler de gençlerimizi iyi motive ederek ne yapmalarý konusunda bilinçlendirmeli, gençlerimizi doðru hedeflere yönelterek enerjimizi doðru iþlerde harcamalýyýz diyenalkan, 1980 lerden bu güne tüm dünyada ivme kazanarak toplumsal barýþýn saðlanmasýnda önemli yer edinen STK lara bu alanda da büyük görevler düþtüðünü ifade etti. STK larýn temel hedeflerinin toplumsal sorunlara çözüm bularak toplumun geliþmesine ve kalkýnmasýna katký saðlamak olduðunu anlatan Alkan, bu kadar önemli bir misyona sahip olan STK larýn üniversitelerle ortak proje yapmasýnýn önemine deðinerek, STK larýn üniversitelerin en önemli paydaþlarýndan biri olduðunun altýný çizidi. Türkiye'nin yegâne kalkýnma kapasitesinin insan olduðu bilinciyle bulunduðu coðrafyaya en üst faydayý saðlamak için üzerine düþen görevi en iyi þekilde yerine getirme gayretinde olan Üniversitemiz, tüm kurumlarýmýzla iþ birliði içerisinde öðrenci odaklý bir yönetim anlayýþý ile çalýþmalarýný sürdürmektedir diyen Alkan, göreve geldikleri günden bu güne kadar tüm paydaþlarla koordineli bir þekilde çalýþan üniversitenin baþarýlý sonuçlar aldýðýný ve almaya devam edeceðine inandýðýný belirterek, üniversitenin geliþim sürecine katký saðlayan herkese teþekkür etti. Derman Kültür ve Eðitim Derneði Baþkaný Mustafa Öztemiz ise, günümüz dünyasýnda toplum yapýmýzýn en önemli unsurlarýndan biri haline gelen STK lar ile iþ birliði içerisindeki çalýþmalarýndan dolayý Rektör Alkan a teþekkür ederek, toplumun her kesiminden katýlýmcýlarý olan Derman Kültür ve Eðitim Derneði nin 2009 yýlý itibari ile gerek yurtiçinde gerekse yurtdýþýnda toplumun hayrýna olan her platformda hem fikir hem de hizmet üretmek suretiyle çalýþmalarýný sürdürdüðünü ifade etti. Derman Kültür ve Eðitim Derneði nde gerçekleþtirilen program, soru ve cevaplarla sona erdi. Rektör Alkan, Derman Kültür ve Eðitim Derneði nde konuþtu. Üniversitelerin Geliþiminde STK larýn Rolü konulu konferans düzenlendi. Hitit Üniversitesi öðrencilerine oryantasyon eðitimi verildi. Oryantasyon eðitimlerine yoðun katýlým oldu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, akademik birim ziyaretleri kapsamýnda Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu öðretim elemanlarýyla bir araya geldi. Üniversitede yapýlan çalýþmalara iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, eðitim faaliyetleri beraberinde tüm paydaþlarý ile iletiþim halinde olan üniversite mensuplarýnýn yapmýþ olduðu gayretli çalýþmalar ve paydaþlarýndan aldýðý desteklerle hýzlý bir geliþim gösterdiðini ifade etti. Üniversitelerin ana fonksiyonlarý arasýnda yer alan eðitim faaliyetinin iyi olabilmesi için tüm dünyada geçerli olan bölümleri/programlarý ve altyapýyý saðlamanýn son derece önemli olduðuna dikkat çeken Alkan, üniversitenin sadece merkez deðil, ilçelerde MYO larda baþlatýlan çalýþmalar sonucunda önemli geliþmeler kaydedilmeye ve sonuçlar alýnmaya baþlandýðýný söyledi. MYO larýn ilçelerin pek çok alanda geliþimine katký saðladýðýna inandýklarýný ve bu anlamda ellerinden geldiðince desteklerin artarak devam edeceðini belirten Alkan, üniversitenin þehrin tüm dinamikleriyle kurduðu iletiþim beraberinde þehirle bütünleþtiðine dikkat çekerek Tüm paydaþlarýmýzýn desteðiyle, evrensel ölçüler göz önünde tutularak mensuplarýmýza daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisindeyiz dedi. Oluþan bu sinerji ve beraberinde yapýlan gayretli çalýþmalarla üniversitenin hýzla geliþimine devam edeceðine inandýðýný vurgulayann Rektör Prof. Eðitimin uluslararasýlaþmasý çalýþmalarýna ve uluslararasý iþ birliklerine büyük önem veren Hitit Üniversitesi nin Malezya Serdang kentinde bulunan Universiti Putra Malaysia ile Mevlana Anlaþmasý imzaladýðý bildirildi.. Yapýlan açýklamaya göre, Universiti Putra Malaysia, 1931 yýlýnda kuruldu, toplam 59 lisans, 12 CUMARTESÝ 4 NÝSAN Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KYK da konferans verdi. Teknoloji Üreten Üniversite Geliþen-Kalkýnan Türkiye Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KYK Akþemsettin Erkek Öðrenci Yurdu öðrencileriyle bir araya gelerek Teknoloji Üreten Üniversite, Geliþen-Kalkýnan Türkiye baþlýklý konferans verdi. Akþemsettin Erkek Öðrenci Yurdu Konferans Salonu nda gerçekleþtirilen etkinliðe Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun Bölge Müdürü Ýsmail Hakký Kasapoðlu, KYK Akþemsettin Erkek Öðrenci Yurt Müdürü Erol Kavuncu ile çok sayýda öðrenci katýldý. Öðrenci odaklý yönetim anlayýþýyla çalýþmalarýný hýzla sürdüren üniversitede gerçekleþtirilen baþarýlý çalýþmalarýn memnuniyet verici olduðunu dile getiren KYK Akþemsettin Erkek Öðrenci Yurt Müdürü Erol Kavuncu, hemen her fýrsatta öðrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan a desteklerinden dolayý teþekkür etti. Konferansta teknoloji, bilgi toplumu, üniversite-sanayi iþ birliði, kalkýnma gibi anahtar kelimeler arasýnda baðlantýlar kuran RAlkan, ülkenin geliþimine katký saðlama noktasýnda büyük görevler üstlenen üniversitelerin bulunduðu bölgenin lokomotifi konumunda olmasýný gerektiðine vurgu yaparak Teknoloji üreten, insanlarý peþinden sürükleyen ve beraberinde insanlarýn içinde yaþadýðý toplumun refah seviyesini de arttýran bir üniversite modeline hep birlikte geçeceðiz dedi. Bilim ve teknolojinin kalkýnmýþlýk üzerindeki en önemli unsur olduðunun altýný çizerek bilim ve teknoloji olmaksýzýn geliþimini saðlayan, sürdürülebilir bir ekonomiye ya da refah seviyesine ulaþýlamayacaðýnýn bilgisini veren Alkan, refah seviyesi ve söz sahibi olmanýn ülkelerin teknoloji konusundaki geliþmelere yakýnlýðý ve uzaklýðýyla doðru orantýlý olduðunu, artýk ülkelerin yetiþmiþ elemana, teknolojiye ve bunu yönetme hâkimiyetinin dünyadaki en önemli kriterlerden biri olduðunu ifade etti. Teknoloji üretmenin de tek baþýna iþe yaramadýðýna kanaat getirerek toplumlarýn en önemli unsurlarýnýn baþýnda artýk teknolojiyi üretme kabiliyeti ve bu teknolojinin ithal edilebilmesi gerektiðini ifade eden Alkan, pazarlama stratejisi gerçekleþtirildiði sürece güçlü olunabileceðinin önemine iþaret etti. Yakýn zamanda yapýlan Rektörler Toplantýsý nda sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ýn konuþmasýna da deðinen Alkan, emek yoðundan bilgi yoðun teknolojiye geçmemiz gerektiðini ifade ederek bunun bir tercih deðil, bilgi toplumu olmak zorunda olduðumuzu kaydetti. Dünyada teknolojisini en çok geliþtiren ülkelerin baþýnda ABD, Japonya, Avrupa Birliði ülkelerinin geldiðini ve bunlarýn pek çoðunun ekonomik ve sosyal geliþmiþliklerinin teknolojiye yapýlan ciddi yatýrýmlara baðlý olduðunu belirten Alkan bizim de ayný þekilde kendimizi bu þekilde geliþtirmemiz gerekliliðine vurgulayarak Dünyada söz sahibi, dünyada küresel aktör olan bir Türkiye var ve çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Gerçekten bilgi toplumuna dönüþen Türkiye olmak zor deðil. Yapmamýz gereken geç kalýnmýþ olan üniversite-sanayi iþ birliklerine daha çok yatýrým yapýlmasý. ABD de bilindiði üzere 1862 yýlýnda ilk kez üniversite-sanayi iþ birliði yapýlmýþ. Artýk bizler de önümüzdeki zamaný projekte etmeliyiz diye konuþtu. Son olarak öðrencilerin sorularýný cevaplandýran Rektör Alkan, Ülkelerin geliþmiþlik düzeyleriyle ürettikleri teknolojileri arasýnda doðrudan iliþki var. Bu iliþkinin kurulmasý da üniversite-sanayi iþ birliðini zorunlu kýlýyor. Sadece üniversite-sanayi iþ birliði yeterli deðil, üniversite-sektör iþ birliði de gerekiyor þeklinde konuþarak, teknoloji, üniversite, sanayi ve kalkýnma arasýndaki baðlantýlarýn birbiriyle ayrýlmaz parçalar olarak bütün teþkil ettiðinin altýný çizdi. Prof. Dr. Reha Metin Alkan Osmancýk MYO da sahayý inceledi Dr. Alkan, MYO öðretim elemanlarýna katký ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Osmancýk Ömer Derindere MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga Çýrak ise, çalýþmalara iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunarak Rektör Prof. Dr. Alkan a verdiði desteklerden dolayý teþekkür etti. Toplantý sonrasýnda Osmancýk Ömer Derindere MYO ya kazandýrýlan 33x21.5 m ebadýndaki sentetik futbol sahasý ve 16x28m ebadýndaki tartan zeminli Basketbol/Voleybol sahasýnda incelemelerde bulunun Alkan, Osmancýk Ömer Derindere MYO Elektronik ve Otomasyon Bölümü öðrencilerini iþbaþý eðitimlerinde ziyaret ederek Sistem Analizi ve Tasarýmý-II dersi kapsamýnda öðrencilerimiz tarafýndan yapýlan Tramvay Projesi ni de inceledi. Gençlerin iþ baþý eðitiminde çalýþarak kendilerine ve ülkemize daha faydalý olabileceklerini belirten Rektör Alkan, sahip olduðu imkânlarý hiçbir ücret istemeden seferber ederek öðrencilere bu fýrsatý sunan Ýþçimanlar Tarým Makinalarý Ýþletmesi sahibi Mustafa Ýþçiman a teþekkür etti. Malezya ile Mevlana anlaþmasý yüksek lisans ve doktora programýný bünyesinde bulunduruyor. Türkiye de ilk defa akademik yýlýnda hayata geçirilen Mevlana Deðiþim Programý nýn aktif bir uygulayýcýsý olan üniversite, kýsa süre içerisinde anlaþma sayýsýný hýzla arttýrarak toplam 55 anlaþma imzaladý.

6 6 CUMARTESÝ 4 NÝSAN Biz sade lâleyi deðil, bütün özümüzü kaybettik Hocam tam olarak lâle mevsiminde miyiz þu an? gün sonra lâle mevsimi baþlýyor. Bugünlerde nergislerin, fulyalarýn dikildiðini yazýyor Evliya Çelebi eserinde. Özellikle Eyüp'te iki dere var. Þimdi kapalý o dereler, cadde olmuþ. Biri Gümüþsuyu Deresi. Þimdi adý Gümüþsuyu Deresi Caddesi. Öbürü de Bülbül Yuvasý Deresi, þimdi Bülbül Yuvasý Deresi Caddesi. Böyle bir konu da hiçbir ülkede yoktur; dereler cadde olmuþ çünkü. Eskiden o iki derenin etrafýnda çiçek tarlalarý varmýþ. Buralara öncelikle fulyalar ekiliyor, onlar toplandýktan sonra yerine nergis, lâleler ekiliyor. Þimdi buralarda gecekondu var. Gecekondularýn arasýndan yürüyemiyorsunuz. Araþtýrma yaparken yürüyeyim dedim, korktum. Ama buralardaki sokaklarýn ismi hep çiçek ismi. Lâle'nin doðum yeri Ýstanbul'da Eyüp müdür? Lâlenin daha çok Orta Asya'dan, Kýrým tarafýndan geldiði söyleniyor. Lâleyi dünyaya tanýtan Ýstanbul oldu. Ebussuud Efendi ilk defa lâleye böyle bir deðer verdi. Adn lâlesi diye bir lâle yetiþtirdi. Adn biliyorsunuz cennet ismi. Yani lâleye cennet lâlesi dedi. Ebussuud Efendi, Kanuni döneminin þeyhülislamý. Þeyhülislam böyle bir þeye ilgi gösterince, lâle daha büyük bir deðer buluyor tabi ki. Maddiyatýndan geçtik, öncelikle manevi olarak büyük deðer atfediliyor lâleye deðil mi? Lâle tek sap, tek çiçek. Bu da tevhidi, Allah'ýn birliðini temsil ediyor. Lâledeki elim, lam, mim, h harfleri Allah kelimesindeki harflerle ayný. Kutsallýk düþüncesiyle lâleye büyük bir deðer veriyorlar. Kitaplar yazýyorlar ve bu kitaplarda, lâlenin kim tarafýndan yetiþtirildiði, adýnýn ne olduðu yazýlýyor. Bin 583 tane lâle var. Bunlarýn belki bine yakýný Farsça, diðerleri Türkçe ve kiþilerin kendi adýyla anýlýyor. 17. yüzyýlda Üsküdar'da Mahmud Hüdayi Hazretleri de lâle yetiþtiriyor. Hazretin lâleyle ilgili sözü var, diyor ki, 'Keferi diyarýnda yetiþmez, olsa bile soðanlarý çürür'. Avrupa'da belki yetiþtirilmek istendi, ancak Ýstanbul'daki kalitede bir lâle olmadý. Hocam, bir çiçeðe bu kadar önem atfeden dünyada baþka bir millet var mýdýr? Osmanlý gibi bir devlet yok; lâleyi bu derece önemseyen. Bir ara Hollanda'da varmýþ. Hollanda hâlâ kendisinin isim sahibi olduðunu söylüyor ki, bizden sonra yetiþtirmeye baþlamýþtýr. Kanuni zamanýnda oraya gönderilmiþ. Çok ilginçtir ki; bizde 23 Nisan'da çocuk þenliklerine katýlan Hollandalý çocuklar gösteri yaparken ya ellerinde lâle, ya da üzerlerindeki elbiselerde lâle motifi vardýr. Biz lâleyi nasýl kaybettik hocam? Biz neyi kaybetmedik ki, bütün özümüzü kaybettik. Sadece konu lâle deðil ki. Biz bugün örneðin koltuklarý nasýl deðiþtireceðimizin derdine düþtük. O takýmý alýyoruz, öbür takýmý býrakýyoruz. Eskiden divanlarýmýz vardý, divan üstlerinde bembeyaz kar gibi iþlemeli örtülerimiz nerde, þimdi yok. Her þeyimizi deðiþtirdik. Yaþam tarzýmýz deðiþti. Evlerimizde avlularýmýz vardý. Avlularda havuzlar vardý. O havuzlarýn etrafýnda yaþam vardý. Deðiþmemek mümkün mü hocam? Avrupa'da mümkün. Niye bizde deðil diyeceksiniz. Bilmiyorum, bizde bir madde hastalýðý oldu. Çok güzel evlerimiz yýkýldý. Yerine apartmanlar yapýldý. Eski evlerin sahipleri sonradan piþman oldular. Bir bursla Ýtalya'ya gittim. Bir sömestr dönemi restorasyon derslerine katýldým. Onlar benden kalem iþlerini, ben de onlardan duvar resimleri restorasyonunu öðrendim. Restorasyon yaptýðýmýz kale yemyeþil, muhteþem bir alan. Binalar hep taþ. Afedersiniz ama tuvaletlerin penceresinden karanfiller sarkýyordu. Yýkmadan da korunabiliyor demek ki Beton bina yapýlacaksa baþka bir yerde yapýlsýn. Ýtalya'da fýrçayý aldým duvara sürüyordum. Arkadaþým, "Hoca görmesin Candan" dedi. Ben durakladým. Böyle bir þeyi görmemiþtim çünkü. Japon kâðýdý asitsiz duvara geriliyor. Çünkü duvarda resimler var. Yüzde 75 alkol, yüzde 25 arýtýlmýþ su o kaðýdýn üstüne fýrçayla sürülüyor, kâðýt tozu çekiyor. Orasý da memleket, burasý da memleket. Onlar da Roma Medeniyeti'nin torunlarý, ama biz dünyaya 2 bin yýl baþkentlik yapmýþ, Ýstanbul'- da yaþamýþ Osmanlý'nýn torunlarýyýz. Niye onlar bunu düþünebiliyor da biz düþünemiyoruz? Niye hocam? Bilmiyorum, bu cehalet, bu kültürsüzlük niye? Mesela diyorlar ki, 'köylü þehre indi, daha þehirleþemedi.' Bakýyorum 17. yüzyýlda benim köylüm o kadar kültürlü ki. Merzifonlu Kara Mustafa Paþa'nýn köyündeki camiye bakýn. Tokat Erbaa Fidi Köyü'ndeki camiye bakýn. Gidip Aksaray'ýn Eski Köyü'ndeki camiye bakýn. Bir de o köyde 20. yüzyýlda ilâve yapýlmýþ bir bölüm var, oradaki rezalete bakýn. Biz ne hale geldik diyorum öðrencilerime, onlar telefonlarýna bakýyorlar. 17. yüzyýla gitsek, lâlenin dorukta olduðu dönemler. Þimdi ne yapardýk? En baþta yapýlmasý gereken þey kendimize özgü bahçelerimiz olmasýydý. Hobi bahçeleri deðil. 1994'te Pakistan'a gittiðimde bunu öðrendim. Lahor'a gittim. Babür Þah döneminde baþkentlik yapmýþ, özellikle yazlarý gidilen bir þehir Lahor. Beni Lahor'da Þalemar diye bir bahçeye götürdüler. Ben o bahçeye hayran oldum. Bahçe 3 set halinde. En üstteki sette sultan, ortadaki sette saray erkâný, alttaki sette ahali oturup orada yapýlan kutlamalarý seyrediyor. Harika iþçilik var bahçede. O sultanýn oturduðu bölümde mermerlerdeki iþçilik, sultanýn tahtý, hatta o gösteri yapýlan bölüm, en üstten ikinci sete sular þelâle ile akýyor. Þimdi tüm Türkiye'de köy þelâleri gibi þelâleler yapýyorlar. Herkes köyünü özlüyor herhalde. Lahor'da 16., 17. yüzyýl bahçesinde mermerler oyulmuþ, sular oradan sýçraya sýçraya, zarafetle iniyor. Þar þar köy çeþmesi gibi inmiyor. Bu þehir kültürünü, sultan kültürünü gösteriyor. Daha aþaðý 3. sete inildiði zaman bal kovanlarý þeklinde oyulmuþ bölümler var, oradan da öyle iniyor. En baþtaki sette meyve aðaçlarý, ikinci sette daha küçük türde aðaçlar ve çiçekler var. Üçüncü sette yine çiçekler var. Aralarýndan sular akýyor. Pakistan beni öyle bir karþýladý ki, bir haným beni evine misafir etti. 'Benim Türk misafirim var' diye tüm arkadaþlarýna telefon edip çaðýrdý. Hediyesini alan geldi. Pakistan'da gördüðüm misafirperverliðe teþekkür mahiyetinde bu bahçeyi anlatan bir yazý kaleme aldým. Ondan sonra bahçeler ve çiçekler konusunda yazýlar istendi benden. Ben de lâle konusunu yazdým. Bir gün Kâgýthane'de bir görüþmem yapmam gerekiyordu. Kâðýthane Belediye binasý eski Osmanlý saraylarýnýn yerine yapýlmýþ. Ve önünde de Osmanlý'nýn muhteþem bahçesi olan bir yer. Orayý görünce aðladým. Bir Þalamer baðýna bakýyorsunuz, bir de Þehirlere özgü parklar olmalý Çorum'daki park, bahçelerle ilgili düþünceniz ne? Diðer þehirlerdeki gibi bu kayalýklar gibi bir þeyler yapýp sular akýtýyorlar. Ben o örneði çok þehirde gördüm. Bu Çorum'un parký deðil ki. Hiç özgün deðil. Ýstanbul da dahil özgün park yok. Osmanlý Parký diye bir park yaptýlar, Akþemsettin Camii gibi oldu. Osmanlý'nýn ihtiþamýnýn i'sini yansýtacak kalitede deðil. Bizim kültürümüzde yüklenen anlamlarla birlikte büyük deðer verilen lâleden bahsedecektik Candan Hocamla. Ama gördük ki, mevzu sadece lâle deðil. Prof. Dr. Candan Nemlioðlu hocamýn da söyleþi sýrasýnda söylediði gibi bir dokunduk, bin ah iþittik. Derdimiz büyük, çok derinde üstelik. Yine de ne kadar büyük olursa olsun dert, biz dokunmaya, konuþmaya devam edeceðiz. Umudumuz iyi temennilerimizin hal olmasý. Belki böylelikle kaybettiklerimizin farkýna varýrýz da, özümüze döneriz. GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER Para mý yok, kültür mü yok, olmayan þey ne? Para var, olmayan þey kültür. Kendi kültürümüzün bittiði yerde para oynuyor. Ben Ýtalya'ya gittiðimde dünya insaný olduðumu anladým. Kendi ülkemde bunu anlamam mümkün deðil. Kýsýr döngü içinde dönüyoruz; Osmanlý - Türkiye, Osmanlý - Türkiye. Ama Osmanlý nedir, Dünya kültürünün neresindedir ben bunu Ýtalya'da gördüm. Ýtalya'ya gidene kadar Osmanlý'nýn þöhretinin farkýnda deðildim. Doktora tezimi hazýrlarken, Osmanlý'nýn büyüklüðünü anlamýþtým, 300 küsür, 400 küsüre yakýn cami var, camilerin bir tanesindeki süsleme diðeriyle eþit deðil. Köylerdeki camileri o yörenin insaný yaptý. Benim bu yöremin insaný Osmanlý döneminde cami yapýyor, camide yaptýðý desen, tezyinat bir baþka camideki desene benzemiyor. Ama bugün kündekâri deseni yapýyorum diyor, bir kere kündekâri desen deðil teknik. Bunu bilmiyor. Doktora tezimi hazýrlarken bütün Türkiye'yi gezdim, birçok köy camisini inceledim. Benim bugünkü öðrencim maalesef kütüphaneye gitmekten aciz. Benden kitap istiyor, ne cesaret? Benim hocam, Ordinaryüs Prof. Dr. Süheyl Ünver, "Göz görür ama göz bildiðini görür." derdi rahmetli. Bileceksiniz, okuyacaksýnýz, gideceksiniz ve göreceksiniz. Bunlarýn hepsi birbirine baðlý olursa, ancak inanýyorum ki, bu ülke de eski görgüsüne, eski kültürüne ulaþacaktýr. Yoksa 81 vilayete ayný parký yapmanýn hiçbir anlamý yok. Osmanlýnýn bahçesine bakýyorsunuz. Böyle bir yaðma, böyle bir talan olur mu? Bizde de ayný þeyler yapýlmýþ. Sular dilimli dilimli þeylerden taþa akýyor. Kuþlarýn durup seyredecekleri bir þeyler, yiyecekleri bölümler yapýlýyor. Kenarda çardak var. O çardaktan çok güzel bir þekilde görüntü seyredilecektir. Bir kaç tane taþ buldum, mermer, orada kendim temizledim o taþlarý. Þimdi oradaki o taþlar müze gibi duruyor. Benim 17. yüzyýlda dünyaya ün salan bahçem. Topkapý Sarayý'nýn bahçesini gören Fransýz yazar, "kaplumbaðalarýn üzerine kandil koyuyorlar, gece onlar çiçeklerin arasýnda dolaþýyor, böyle bir çýraðan görmedim" diyor. Ýnsanýn aklýna geliyor mu þimdi böyle bir þey yapmak? Bugün Avrupa'ya gidiyoruz, orada görüyoruz, çiçeklerden kocaman bir saat yapmýþlar, gelip Gülhane'nin önüne koyuyoruz. Niye Avrupa'dan alýyoruz, sen bir tarihine bak. Bir þey oku, bir þeyler çýkart. Kendin ol. Avusturya'daki o saati Dolmabahçe sarayýnýn önüne koyuyor, ne alaka? Þehirlerimizdeki yozlaþmada þehri yönetenler kadar, acaba akademisyenlerin hiç mi suçu yok hocam? Ben Ýtalya'dan döndüðümden beri her sempozyumda bülbül gibi þakýyorum. Rahmetli annem derdi ki, 'kýzým sen mi tek baþýna bu iþleri düzelteceksin." Valla dernekler kuruluyor ama seslerini duyurabiliyorlar mý, duyuramýyorlar mý bilmiyorum. Bir þey de dikkatimi çekiyor; o derneklerde geziler, toplantýlar yapýyorlar, fazla ses mi çýkartmýyorlar mý y a da siyasi amaçla mý kuruluyorlar acaba? Avrupa'da profesörün milletvekili olduðunu göremezsiniz. Bizde profesörler milletvekili olma derdinde. Bu ne biçim bilim? Bilim insaný oturur ilmiyle uðraþýr, bizim hocalarýmýzýn hiçbiri bakan olmadý. Onlar da profesördü. Nedir bu hastalýk? Profesörlükte kendini kanýtlamayan acaba bakan olup ta mý kendini kanýtlayacak, bilemiyorum. Karar veren makamlara gelip te orada bir þeyler yapmak istiyorlar belki de.. Bilmiyorum, anlayamýyorum, aciz kalýyorum. Ta gençliðimde porselen fabrikasýnda desinatör çalýþýyordum. Yýldýz Porselen Fabrikasý'na devlet büyükleri gelir, koca koca vazolar alýrlardý. Biz kendi aylýðýmýzla alamazdýk, çünkü çok pahalý. Yapýmýnda altýn da kullanýlýrdý. Böyle vazolar alýnýp devlet adýna yurt dýþýna hediye götürülür. Yurt dýþýndan getirilen hediyelerse kendilerine olur. Bu nasýl iþ, bunu da hiç anlamazdým. Gelen hediye kendine oluyor, gidenlerse yurt dýþýna devletten gidiyor. Sonra bir yere baðýþladýðýnda bu kiþi çok övülüyor; kiþi kendi eserlerini müzeye verdi diye. Ben ta o zaman yaþlarýndayken, ülkeyi kurtaracaðým gibi gençlik düþüncesiyle dört elle okumaya sarýldým. Profesör makamýna da geldim, bir þey yapamadým. Olmadý. Ama hiç kendi doðrularýmdan taviz vermedim. Bir yere gelmek için aman efendim, yaman efendim demedim. Bu deðerlere halkýmýz nasýl kavuþur, nasýl ulaþýr, bu kültürsüzlük nasýl deðiþir, bilemiyorum. Bizde bir yerin restorasyonu kýsa sürede bitiriliyor, sonra da kurdele ile açýlýyor. Kanuni Sultan Süleyman'ýn yaptýrdýðý camiyi kurdeleyle açmanýn ne âlemi var, ne kurdelesi? 600, 500, 400 yýl ayakta duran camilerimizi kurdeleyle açmak gibi gariplik olabilir mi? Bir çeþme onarýyorlar, baþýna gidip kurdele ile açýyorlar. Bütün kurdeleler bitti Türkiye'de kese kese. Bir kiþi de kesmiyor, 10 kiþi kesiyor. Ýslâm'a bakar mýsýnýz? Küçücük küçücük kurdeleler, saklýyorlarmýþ ki, ne kadar hizmet verdikleri belli olsun. Ne hizmeti, temizliyorsun sadece. Ecdat bugünü görse ne düþünürdü? Ecdat bugünü görse, 'bunlar mý benim torunum' diye herhalde hüngür hüngür aðlardý. Bu mu Ýslâm derdi. Hocam o zaman biz sadece Osmanlý, Ýstanbul lalesini kaybetmedik Deðil tabi. Ýslam'ýn özünü, yaþantýsýný kaybettik. Meselâ benim ailem varlýklý bir aileydi. Bize kýyafet yapýlýr sokaða çýkartýlmazdýk. Ayýptý, gösteriþe girerdi, günahtý. Biz bunlarla büyüdük. Benim amcazadem, büyük halamýz, 28 odalý, 6-7 salonlu Trabzon'un en büyük konaðýnda büyüdü. Ama 2-3 kýyafeti, 2-3 ayakkabýsý vardý. Bir kýþlýk, bir yazlýk, bir bilmem ne. Þimdi 24 çift ayakkabýsý var, memurumuz iþe gidiyor. Bu nedir? Nasýl geri dönülecek o kültüre? Dönebilir miyiz hocam? Vallahi eðer Ýslam'ý öðretmezsek dönemeyiz. Ýslâm'ýn yaþam tarzý gayet sade. Herkes istese daha lüks yaþayabilir. Ama onun yerine bir kaç talebe okutmayý tercih ederim. Amerika'da Yahudi profesör, 'bu ay bu miktar bana yeter' diyor gerisiyle Yahudi bir öðrenci okutuyor. Yahudi öðrenciler için misafirhaneler açýyorlar. Bizim Amerika'da öðrencilerimiz için Türk misafirhanemiz yok. Ben konsolosluða gittim, içeri bile almadýlar. Oysa benim hem param, hem bursum vardý. 'Paran yoktu niye geldin' dediler. "Ben benim param yok demiyorum. Benim buradaki konsolosluðum ne tür hizmetler veriyor onu öðrenmek istiyorum" dedim. Konsolosluðumuzun karþýlamasý 1990'lý yýllarda böyleydi. Prof. Dr. Candan Nemlioðlu

7 Meclis faaliyet raporunu onayladý Ayrým yapmaksýzýn hizmet üretiyoruz EROL TAÞKAN Belediye Meclisi, 2014 faaliyet raporunu onayladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, hiç bir ayrým yapmadan tüm Çorum'a hizmet ettiklerini açýkladýðý konuþmasýnda, mahallelere dökülen asfalt miktarlarýný belirterek, "Kýstasýmýz sadece ihtiyaçlarýn varlýðýdýr. Ýstatistik rakamlarý adaletli olduðumuzun göstergesidir." dedi. Faaliyet raporunun oylandýðý gündem maddesinde CHP'li üyeler ret oyu verirken, AK Partili meclis üyeleri kabul oylarýyla faaliyet raporunu onayladý. CHP'li Meclis Üyesi Necdet Biçer, Denetim Raporu ile ilgili görüþlerini aktararak, harcamalarda bir miktar fazlalýk olduðunu, Çorumpark, gezi, festival ve personel harcamalarýnýn çok olduðunu, kaynaklarýn daha verimli ve etkin kullanýlmasý gerektiðine iþaret etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, faaliyet raporu ile ilgili konuþmasýnda, belediyenin kaynaklarýný en verimli bir þekilde kullandýðýný, gerek kurumsal yapýlanma gerekse yatýrýmlar bakýmýndan tüm istatistik rakamlarýnýn baþarýya iþaret ettiðini söyledi. 'Personel bütçe payý % 38'den %27'ye indi' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü belediyenin kurumsal kimliði açýsýndan örnekler verdiði personel yapýlanmasýnda, 2008'de bütçenin %38'inin personel maaþlarýna harcandýðýný, 2014 yýlýnda ise %27 olarak gerçekleþtiðini bildirdi. "Türkiye'de bulunan tüm belediyeler arasýnda en iyi personel harcamasýný planlayan ve gerçekleþtiren bir kaç belediyeden birisiyiz." diyen Külcü, belediyede iþçi sayýsý çoðunluk olan personel yapýsýný, teknik kadro aðýrlýklý olarak dizayn ettiklerini dile getirdi. 'Net büyüme %7' Belediyenin büyüme hýzýnýn %7 olduðunu açýklayan Külcü, 2014 gelirlerinin 2013 yýlýna göre %13,7 oranýnda artýþ gösterdiðini, bu büyüme oranýnýn Türkiye ve AB'nin büyüme ortalamalarýndan da ileri olduðunu anlattý. 'Tahsilat tedbirleri artacak' Tahsilat oranlarýnýn %9,5 olduðunu bildiren Külcü, "Bu rakam vatandaþýmýzýn üzerine çok gitmediðimizi göstermenin yanýsýra, vatandaþlarýmýzýn da bu konuya özensiz olduðunu gösteriyor. Kullanan öder prensibine inanarak hizmet üretiyoruz. Bundan sonra daha sýký tedbirler alacaðýz. Tahsilat miktarýnýn azlýðý, yapýlandýrma beklentisi nedeniyle bu miktarda gerçekleþti. ancak yapýlandýrma borcu 14,2 milyon iken, yapýlandýrýlan rakam ise 6,7 milyon olarak gerçekleþtirildi." dedi. 'Bütçenin %50'si yatýrýma' Belediye bütçesinin net olarak % 50'sinin yatýrým için harcandýðýný söyleyen Belediye Baþkaný, milyon TLtutarýnda bir bütçeyi yatýrým için kullandýklarýný sözlerine ekledi. 'Hiç bir ayrým yok' Mahallelere atýlan asfalt miktarlarýný tek tek açýklayan Külcü, Ulukavak Mahallesi'ne 11 bin ton, Bahçelievler Mahallesi'ne 11 bin ton, Buhraevler Mahallesi'ne 9,3 bin ton, Gülabibey Mahallesi'ne 11 bin ton, Mimar Sinan Mahallesi'ne 7 bin ton, Üçtutlar Mahallesi'ne 7 bin ton ve Akkent Mahallesi'ne 11 bin ton asfalt döküldüðünü bildirdi. Külcü ramaklara dikkat çekerek, "Bazen sitem ve eleþtiriler duyuyoruz. Rakamlar adaletli olduðumuzu gösteriyor." dedi. 'Büyükþehir belediyeleri bile bu kadar hizmet yapamýyor' Tahsilat uygulamalarý, sicil birleþtirmeleri, stratejik plan, gençlik, kadýn ve engelli hizmetleri, gýda yardýmlarý gibi konularý önceki yýllarla kýyaslayarak yapýlanlarý sýralayan Külcü, "Yaptýðýmýz hizmetleri Ankara, Ýstanbul gibi büyükþehir belediyelerini ayrý Baðlar hiç bir suretle imara açýlmayacak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, baðlarýn hiç bir suretle imara açýlmayacaðýný, bað sahiplerinin böyle bir beklenti içinde olmamasý gerektiðini söyledi. Gündem maddelerinin görüþülmesi sýrasýnda konu ile ilgili açýklama yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ilýca Baðlarý ile ilgili yapýlan bir müracaatý deðerlendirdiði konuþmasýnda þunlarý kaydetti, "Orasý bir bað bölgesidir ve bað bölgesi olarak da kalmaya devam edecektir. Bað sahiplerinin beklentileri olmasýn, hiç bir suretle imara açmayý düþünmüyoruz. Yeþil dokuyu muhafazaya devam edeceðiz. Bað bölgelerindeki planlamalar ne yazýk ki çok kötü. 0,6-0,8-0,10 taban alanlarý verilmiþ. Biz bu iþlerde tek bir düzen standartý getireceðiz. Taban alaný 0,12, kat yüksekliði 2 olmak üzere çalýþma yapýyoruz. Standartý yüksek bir bahçe yaþamý için çalýþýyoruz." CUMARTESÝ 4 NÝSAN Komisyon seçimleri yenilendi Belediye Encümen üyelikleri komisyon seçimleri yenilendi. Bir yýlýný tamamlayan komisyon ve encümen üyeliklerinin, tekrar bir yýllýðýna görev yapmak üzere seçildiði meclis toplantýsýnda, encümen, imar, plan bütçe ve tarife komisyonlarý için oylama yapýldý. Ýlk olarak kapalý zarf usulü ile yapýlan seçimde Encümen Üyeliklerine Þükrü Gayý, Ýsmail Tekçam ve Nahide Tekin seçilirken, diðer komisyonlar da þu þekilde belirlendi; Plan Bütçe Komisyonu: Ýsmail Akgöz, Abdulaziz Layýk, Seyhan Günhan, Necdet Biçer. Ýmar Komisyonu: Necmettin Durmuþbaþ, Abdullah Gözübüyüklü, Ekrem Demirten, Özgür Kýlýç, Sezer Yalçýnkaya. Tarife Komisyonu: Mehmet Döngel, Þahiste Uçar, Gadenfer Öztürk, Kenan Kellerbaðý, Mehmet Tahtasýz. Kaldýrýmlarýn tamiri meclis gündeminde CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz, Gazi ve Ýnönü Caddeleri'nde devam eden kaldýrým tamiratlarýný meclis gündemine taþýdý. Tahtasýz, kaldýrýmlarla ilgili sorusunda, "Yapýlan yeni kaldýrýmlar sürekli tamir edilmekte. bu kaldýrýmlar yapýmcý müteahhitten teslim alýnýrken tam olarak kontrol edilmedi mi? Yoksa kýþ ayýnda yapýlmasý bir hata mýydý?" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Tahtasýz'a konu hakkýnda cevap vererek, herhangi bir ihmal olmamasýnýn yanýsýra, insan elinden çýkan bir iþ olduðunu, hatalarýn söz konusu olabileceðini belirterek, þunlarý ifade etti, "Yýllardýr 40 kaldýrým taþýndan bir tane bile basacak taþ bulamazken, bugün 40 taþtan bir kaçý basýlamýyorsa, biz iyi yapmýþýz demektir. Ayrýca ihmal olmamakla birlikte hata söz konusu olabilir, belki bir yerde çimento az gelmiþtir, bir yerde kum fazla gelmiþtir. Arkadaþlarýmýz aksayan yönleri tamir edecek, Bu çalýþmalar kýsmi olarak bir süre daha devam edecek." Çöphüseyinoðlu ve Kaleli den kanser vurgusu CHP'li Belediye Meclis Üyeleri Levent Çöphüseyinoðlu ve Semrin Kaleli, gündeþ dýþý söz alarak Kanser haftasý nedeniyle kanser hastalarýna dikkat çekti. Kanser oranlarýnýn yüksekliðine dikkat çekilen konuþmalarda, Semrin Kaleli duygusal bir konuþma yaparak, genç bir annenin kanserle mücadelesi ve Levent Çöphüseyinoðlu Mehmet Tahtasýz yazdýðý mektubu okudu. Üzerlerinde üç ayrý kanser hastasý çocuðun bilgileri ve iletiþim adresleri bulunan broþürleri görevliler aracýlýðý ile meclis üyelerine daðýttýran Kaleli, hali hazýrda hizmet veren iki derneðin desteðe ihtiyacý olduðunu öte yandan herkesin kanser hastalarý konusunda ilgili ve hassas olmasý gerektiðini ifade etti. Semrin Kaleli

8 8 CUMARTESÝ 4 NÝSAN 2015 'Manevi aþýnma nasýl giderilir?' Dodurga Kaymakamlýðý Dodurga Belediyesi'nin katkýlarýyla Mustafa Kemal Ýlkokulu koordinesinde aile eðitimleri planlandý ve ilk oturumu, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Oturumun açýlýþ konuþmasýný yapan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal, okullarda öðrenim gören öðrencilerin; geliþim düzeylerinin, davranýþ özelliklerinin, aile yaþantýlarýnýn ve ebeveyn tutumlarýnýn; mutlu çocuklar mutlu ailelerde yetiþir prensibiyle yakýndan iliþkili olduðunu, bu projeyle öðrencilerin davranýþsal ve akademik geliþimlerine azami katký saðlayacak ebeveyn tutumlarý oluþturmanýn amaçlandýðýný söyledi. Eðitimler hakkýnda bilgiler veren Köksal, projenin Mustafa Kemal Ýlkokulu koordinatörlüðünde, Ýmam Hatip Ortaokulu ve Þehit Murat Alýcý Ortaokulu iþbirliði ile yürütüldüðünü; eðitimlerin, alanýnda uzman kiþiler tarafýndan icra edilmek üzere beþ oturum olarak planlandýðýný; eðitim konularýnýn uygulanan Aile Tutum Ölçeði sonuçlarýna göre belirlenerek, ihtiyaçlar doðrultusunda tasarlandýðýný ve kayýtlý katýlýmcý sayýsýnýn 108'e ulaþtýðýný ifade etti. Proje faaliyetlerinde Hitit Üniversitesi, Rehberlik Araþtýrma Merkezi ve Dodurga Belediyesi ile iþbirliðine gidildiðini belirten Köksal, beþ oturuma iþtirak eden katýlýmcýlara 30 Nisan'da düzenlenecek törenle katýlým belgesi verileceðini kaydetti. imkaný, özellikle iyi davranýþlarý çocuklara öðretebilmek ve bir sonraki nesle aktarabilmek için neler yapabileceðimizi; kötü davranýþlarýn yerine iyilerini yerleþtirebilmek için en uygun yollarýn neler olduðunu" araþtýrmak gerekir. Deðerden arýndýrýlmýþ ve deðerleri içermeyen bir eðitim olamayacaðýndan neyin doðru, neyin yanlýþ, neyin öðretmede önemli ve öncelikli olduðunu vurgulamada eðitimcilere rehberlik edecek ilkeler olmalýdýr. Bu baðlamda bireyin hayatýnýn neredeyse tamamýný kaplayan bir öðrenme hadisesi olarak sosyal öðrenme teorileri gündeme getirilebilir. Ýnsanlarýn refah içinde yaþayacaklarý pek çok hayat tarzý olduðu fikrini öncelemeli; bunun eðitim ve öðretiminin nasýl yapýlacaðýný konuþmalýyýz. Zira tek bir hayat tarzý herkes için iyi olacak þekilde evrenselleþtirilemez. Ýnsanlýk için iyi, herhangi bir yaþamda gerçekleþtirilemeyecek kadar çeþitlidir. Bu baðlamda sorun, birbirleriyle kýyaslanamaz olan deðer çatýþmalarýný gidermek deðil; çatýþan deðerleri takdir eden bireyleri ve hayat tarzlarýný bir ortak yaþamda uzlaþtýrma gereðidir. Baþkalarýný saymak, farklýlýklarýný hoþ görmek, kendi farklýlýðýmýzý ve biricikliðimizi hoþ görmesini saðlamak, birlikte yaþamanýn ahlaki temellerini oluþturmak; deðer çoðulculuðu ile mümkündür. Deðer çoðulculuðu, iyiye iliþkin diðer yargýlarý hataya düþmeden reddetmemize imkân tanýr. Ýyinin çoðul olduðunu söylemek, tek bir doðru çömanevi deðerlerdeki aþýnma nasýl giderilir? züm yerine pek çok çözümün olduðunu iddia etmek demektir. Yani çöhitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mevzümsüzlüðü önermek yerine seçenekleri artýrmayý eðitim kurumlarý valüt Uyanýk, 'Deðerlerimiz ve Eðitim' konulu bir sunum yaparak, katýlýmsýtasýyla bunlarýn birlikteliklerinin saðlanabileceðini söyler. Aslýnda "decýlarýn sorularýný yanýtladý. Uyanýk, sunumunda þu görüþlere yer verdi: ðer" özel bir davranýþ tarzý veya karþýt bir duruþa karþýlýk kiþisel veya 'Felsefe Tanýmý' kaygýlarý paylaþmak, temelde insanýn dünyada varoluþ sosyal tercihlerin durumunu gösteren bir inançtýr. Bu anlamda deðer, nedeni ise mutluluðu elde etmektir. Bu baðlamda, birey, aile ve toplum kültürden baðýmsýz düþünülemez; zira kültür, paylaþýlan deðerler, simgeiliþkisini deðerleri üretir. ler, ideolojiler, inançlar ve yaþantýlar bütünüdür. Deðerler insanýn en derin, en temelli öðesinden çýkan evrensel bir þey olduðu için dünyanýn ne'deðer' kavramý sosyal bir olgu olarak, insanlarýn birbiriyle olan resine ve hangi dönemine gidilirse gidilsin, 'iyi-kötü', 'çirkin-güzel', 'doðmünasebetlerinin nasýl olacaðý hususunda eðitimcilere ahlaki, teorik ve ru-yanlýþ' arasýnda bir ayrým söz konusudur. Eðer, bunlar çaðlara, topfelsefi temeller hazýrlamaktýr. Ahlak'ýn insanla baþlayýp, insanla bittiðini lumlara göre deðiþebilir ve keyfi olsalardý, istenildiði zaman tamamen düþünecek olursak, bireyi öncelememizin gereði ortaya çýkar. Ayrýca biortadan kaldýrýlabilirlerdi. reyin sahip olduðu deðerlerin Deðer kavramlarýnda ayný öncelikle aile ve eðitim kuiçeriðe görme imkaný yoktur; rumlarýnda þekillendiði gerbunlar karmaþýk bir niteliðe çeði, ahlakýn temelde ve her sahiptirler. Deðerlendiren biþeyden önce bir eðitim-öðrereylerin içinde yaþadýklarý tim meselesi olduðunu göskültür ve sosyal þartlarýnda terir. Çünkü 'deðer', kendisifarklý olduðunu düþünürsek, ne yöneldiðimiz bir özellik meselenin giriftliði iyice ortaiken; 'ahlak' ne tür deðerlere ya çýkar. Deðerlendirme yetiyönelmesi gerektiðini belirsi eðitim ile geliþecek bir niteler. Bu nedenle 'iyi' davranýþliktir. Manevi deðerlerdeki tan ne kastedildiði, farklý iyi aþýnma okul-aile iþbirliði ile tasarýmlarý olmasýnýn nedengiderilebilir." leri, bunlarýn herkese yerleþmustafa Kemal Ýlkokulu koordinesinde aile eðitimleri planlandý. tirilme ve benimsettirilme Mimar Sinan Ýlkokulu kütüphanede kutladý Mimar Sinan Ýl Halk Kütüphanesi Salonu'nda kutlama programý düzenledi. Mimar Sinan Ýlkokulu öðrencileri, Kütüphaneler Haftasý nedeniyle Mimar Sinan Ýl Halk Kütüphanesi Salonu'nda kutlama programý düzenledi. Mimar Sinan Ýlkokulu Kütüphanecilik Kulübü Danýþman Öðretmeni Memduh Arslan tarafýndan hazýrlanan programa Okul Müdürü Ahmet Çek, öðretmenler ve veliler katýldý. Okul Müdürü Ahmet Çek, okumanýn önemi ve deðerinden bahsederek, toplum olarak birbirimizi daha iyi anlamak, kendimizi daha iyi ifade edebilmek ve geliþtirebilmek için okumamýz gerektiðini ifade etti. Geliþmiþ ülkelerde yýllýk kiþi baþýna ortalama 35 kitap okunurken, ülkemizde yýlda altý kiþiye bir kitap düþtüðünü belirten Çek, bu sayýnýn iyi irdelenmesi ve okuma alýþkanlýðýnýn küçük yaþlardan itibaren kazandýrýlmasý gerektiðini ifade etti. Yenilenen sýnav sisteminde okuma alýþkanlýðý olan öðrencilerin daha baþarýlý olduklarýný hatýrlatan Çek, öðrencilerden her fýrsatta kütüphanelerden yararlanýlmasýnýn önemina dikkat çekti. Mimar Sinan Ýlkokulu Sýnýf Öðretmeni Memduh Arslan ise, kütüphanelerin öneminden bahsederek, etkinlikte emeði geçen öðrencilere ve ev sahipliði yapan Mimar Sinan Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü'ne teþekkür etti. Program Mimar Sinan Ýlkokulu 4/D sýnýfý öðrencilerinin kitap ve kütüphanelerin önemi konusundaki birbirinden güzel þiirler, þarkýlar ve kütüphanelerde uyulmasý gereken kurallarýn hatýrlatýlmasý ile sona erdi. Seydim de kanser taramasý Okul Müdürü Ahmet Çek, öðretmenler ve veliler katýldý. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, 1-7 Nisan Kanser Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Seydim köyünde kanser taramasý yaptý. Belediyeye ait hizmet binasýna davet edilen bayanlara, Meme Kanseri, Rahim Aðzý Kanseri ve Kolorektal Kanser, kanser belirtileri, kendi kendine meme muayene ve kanser taramalarý konusunda eðitim verildi. Kanser ve Saðlýklý Beslenme konusu ile ilgili broþürler daðýtýlarak, pembe atký hediye edildi. Eðitim sonrasýnda yaþ grubu bayanlara Gezici Hizmet Aracýnda ve Aile Saðlýðý Merkezi nde HPV-DNA tarama testi yapýldý. Meme kanserinin erken tespiti amacýyla bayanlar mamografi çekimi için KETEM'e; kolorektal kanser taramasý erken teþhisi için de Gaitada Gizli Kan bakýlmasý amacýyla baðlý olduklarý Aile Hekimine yönlendirildi. Seydim köyünde kanser taramasý yaptý. Mehmet Tepe, Bekir Özdemir ve Osman Özden'in sahibi olduðu Pehlivan Emlak Gayrimenkul ve Danýþmanlýk Ofisi açýldý. Pehlivan Emlak dualarla açýldý MUSTAFA BURAK YALÇIN Mehmet Tepe, Bekir Özdemir ve Osman Özden'in sahibi olduðu Pehlivan Emlak Gayrimenkul ve Danýþmanlýk Ofisi açýldý. Üçtutlar mahallesi Eþref Hoca Caddesi'nde hizmete giren Pehlivan Emlak Gayrimenkul ve Danýþmanlýk Ofisi'nin açýlýþýna AK Parti Ýl Baþkaný Avukat Rumi Bekiroðlu, Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ ile çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþ kurdelesini kesen Bekiroðlu, iþyeri sahiplerine bol kazanç ve hayýrlý iþler diledi. Pehlivan Emlak Üçtutlar mahallesi Eþref Hoca Caddesi'nde hizmete girdi. Buharaevler MTAL den anlamlý ziyaret Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Engelli Eðitim Merkezi ni ziyaret etti. Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Alanýnýn Özel Eðitim Dalý öðrencileri için her ay Engelli Eðitim Merkezi'ne düzenlenen geziye bu kez 9. sýnýf Özel Alt Sýnýf öðrencileri de katýldý. Çocuk Geliþimi Öðretmeni Asuman Ateþ, Özel Eðitim Dalý ve Özel Alt Sýnýfý öðrencilerinin birlikte faaliyetlere katýlmasýnýn, kaynaþtýrma açýsýndan önemli bir etkinlik olduðunu söyledi. Özel Alt Sýnýf öðrencileri, öðretmenleri Necla Kavukcu ve Ayþegül Çelebi rehberliðinde atölyelerdeki faaliyetlere katýldýlar. Buharaevler MTAL öðretmenleri, gezinin oldukça yararlý geçtiðini belirterek, kurum yetkililerine ve okul idaresine teþekkür ettiler. Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Engelli Eðitim Merkezi ni ziyaret etti. Ýþte partilerin oy pusulasýndaki yeri 7 Haziran'daki 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katýlacak siyasi partilerin oy pusulasýndaki yeri Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) çekilen kurayla belirlendi. Milletvekili Genel Seçimi'ne 31 siyasi parti katýlacak. Kurada þu ana kadar sýrasýyla þu partilerin oy pusulasýndaki yerleri belli oldu: Ýþte partilerin sýralarý: 1- Hür Dava Partisi 2 - Doðruyol Partisi 3 - Millet ve Adalet Partisi 4 - Anadolu Partisi 5- Halkýn Yükseliþi Partisi 6 - Hak ve Özgürlükler Partisi 7 - Büyük Birlik Partisi 8 - Komünist Parti 9 - Demokratik Geliþim Partisi 10 - Muhafazakar Yükseliþ Partisi 11 - Millet Partisi 13 - Özgürlük ve Dayanýþma Partisi 15 - Toplumsal Uzlaþma Reform ve Kalkýnma Partisi 16 - Halkýn Kurtuluþu Partisi 17- Liberal Demokrat Parti 18 - Milliyetçi Hareket Partisi 19 - Halklarýn Demokratik Partisi 20 - Saadet Partisi 21 - Genç Parti 22 -Cumhuriyet Halk Partisi 23 - Adalet ve Kalkýnma Partisi 24- Demokratik Sol Parti 26- Demokrat Parti 27- Ýlk Parti 28 - Hak ve Eþitlik Partisi 29- Türkiye Komünist Partisi 30 - Vatan Partisi 31 - Baðýmsýz Türkiye Partisi

9 CUMARTESÝ 4 NÝSAN 2015 Meclis te ilginç tartýþma 9 Çorumlu vekil er kapýþtý RECEP MEBET Önceki gün TBMM Genel Kurulu nda MHP Grup önerisinin görüþmeleri esnasýnda kürsüye gelen CHP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes ile AK Parti Grup Baþkanvekili Naci Bostancý arasýnda tartýþma yaþandý. Kürsüdeki konuþmasýnda AK Parti döneminde fuhuþ ve uyuþturucu kullanýmýnýn arttýðýný iddia eden Çorumlu Ýhsan Özkes'e cevap hemþehrisi olan AK Parti Grup Baþkanvekili Naci Bostancý'dan geldi. Ýkili arasýndaki tartýþmaya Meclis te hazýr bulunan diðer milletvekilleri de karýþýnca gerginlik artttý. Çýkan tartýþmada milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürürken, bazý milletvekilleri kavga etmek için birbirlerini dýþarýya çaðýrdý. Meclis Baþkanvekili Güldal Mumcu tartýþma nedeniyle oturuma 30 dakika ara verdi. Tartýþmalarýn sürdüðü sýrada araya giren Naci Bostancý, milletvekilleri arasýnda kavga yaþançorumlu vekiller Ýhsan Özkes ile Naci Bostancý arasýnda tartýþma yaþandý. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nde Çorumlu iki vekil arasýnda tartýþma çýktý. Ýktidar ve muhalefet gruplarýný karþý karþýya getiren tartýþmada, milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Öztekin Bobinaj dan sanayiye yeni þube RECEP MEBET Alarko Carrier yetkili servisi Öztekin Bobinaj, ikincisi þubesini hizmete açtý. Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi numara 45 te faaliyet gösteren Öztekin Bobinaj, yeni þubesini Çorum Sanayi Sitesi (KSS) 23. Cadde numara 2/N de hizmete sundu yýlýndan beri faaliyet gösteren firmayý tanýtan Öztekin Bobinaj sahibi Murat Öztekin, Alanýnda uzman kadromuzla endüstriyel elektrik motorlarýnýn sarým, bakým, onarým iþlemlerini yapýyoruz dedi. KSS de hizmete sunduklarý bobinaj atölyesi ile sektördeki yatýrýmlarýna yeni bir halka eklediklerini anlatan Öztekin, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Alarko Carrier yetkili servisi olarak kombi, brülör, dalgýç pompa, hidrofor, VRF, klima bakým ve onarýmý alanýnda faaliyet gösteriyoruz. Hýzla büyüyen ýsýtma-soðutma sektörü ve geliþen Çorum sanayisine senkronize olmak adýna Cemilbey Caddesi ndeki þubemizi ýsýtma ve soðutma sektörüne ayýrýp Sanayi Sitesi ne yeni bir atölye açtýk. Bu yeni þubemizde bobinaj, gaz altý kaynaklarý, elektrikli el aletlerinin tamiri, bakým ve onarýmý çalýþmalarýný yürütüyoruz. Alanýnda uzman isimlerden oluþan personel kadromuzda, elektrik teknikeri, iklimlendirme teknikeri ve teknisyenlerden oluþan güçlü bir ekip görev alýyor. Araç filomuzla da Çorum sanayisine en iyi hizmeti sunma bilincini taþýyoruz. Atölye bakým, sarým, onarým faaliyetlerini ve bu alandaki saha servisini, kalite ve maliyet odaklý olarak, dürüstlükten taviz vermeden, sanayimizin her sektörüne hizmet vermek, kalite ve teknoloji yatýrýmlarýmýza hiç ara vermeden devam etmek, sektörümüze eðitimli ve tecrübeli ustalar ve mühendisler kazandýrmak ve devamlý eðitimlerle müþterilerimizin tüm ihtiyaçlarýnda yanýnda bulunmak vizyonumuzu oluþturuyor. Öztekin Bobinaj olarak kendimizi müþterilerimizin partneri kabul ediyoruz. Çözüm odaklý hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi edinmek isteyen herkesi Cemilbey Caddesi ve KSS deki þubelerimize bekliyoruz. Murat Öztekin in sahibi olduðu firma 2. þubesini açtý. Öztekin Bobinaj ýn yeni þubesi KSS de hizmette. Hatti Sinop u fotoðrafladý Hatti Fotoðraf Topluluðu Sinop'ta foto safari yaptý. Hatti Fotoðraf Topluluðu Sinop'ta foto safari Hatti Fotoðraf Topluluðu hakkýnda yaptý. Geçmiþi milattan binlerce yýl öncesine dayanan Anadolu Yarýmadasý'nýn bilinen en eski adý Hatti ÜlHatti Fotoðraf Topluluðu Amasya - Kapadokya kesi. Hatti ülkesinin baþkenti olan Hattuþa Çorum il - Ilgaz Kayak Merkezi/Kastamonu gezilerinden sýnýrlarý içerisinde bulunuyor. Ýsmini Hattuþa'dan sonra yeni duraðý Sinop oldu. alan Çorum'un güzide fotoðraf topluluklarýndan Hatti Fotoðraf Topluluðu, hem þehrin tarihi doolan Hatti Fotoðraf Topluluðu 2009'da kuruldu.. kusunu görmek hem de kulübü Sinoplular'a tanýttopluluk Çorum'un fotoðraf sanatý kültürüne katký mak amacýyla Mart ayýnýn son günlerinde 50 fotoðsaðlamak ve çeþitli etkinlik ve geziler düzenleyerek raf sevdalýsý ile Karadeniz'in þirin kenti Sinop'a gitfotoðraf sanatý kültürüne hizmet veriyor. ti. Gezi boyunca Sinop'ta Hamsilos, Ýnce Burun, Sinop Cezaevi, Sinop Kalesi, Þehir Merkezi ve Tatlýca(Erfelek) Takým Þelaleleri'nde fotoðraf çekimleri yapan ekip, þehrin tarihi ve kültürel dokusunu yakýndan inceleme fýrsatý buldu. Hatti Fotoðraf Topluluðu yöneticisi Altan Özeskici, bu tür etkinliklerle farklý kültürleri yakýndan görme þansý elde ettiklerini belirtti. Gezinin planlama ve organizasyonunu yapan Hakan Nergisli ise, bu tür etkinliklerin tekrarlanacaðýný ifade etti. 50 fotoðraf sevdalýsý ile Karadeniz'in þirin kenti Sinop'a gitti. Turizm master planý hazýrlýðý Çorum un Kargý ilçesinde Turizm Deðerleri ve Turizm Mastýr Planý kapsamýnda, Çorum ve Kargý ilçesinin turizm potansiyelinin tespit edilerek daha iyi noktalara taþýmak amacýyla toplantý yapýldý. Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ýn baþkanlýk ettiði toplantýya Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gülen Elmas Aslan, Doç. Dr. Habip Akdoðan, Ýl Müze Müdürü Öder Ýpek, Ýlçe Orman Ýþlet Müdürü Ahmet Demirci, Kargý Halk Eðitim Müdür Mücahit Kütüphane Haftasý Çorum un Kargý ilçesinde de çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. Kütüphane Haftasý kapsamýnda Kargý Þehit Suat Yaþar Ýlçe Halk Kütüphanesi ni öðrencileri ile birlikte ziyaret eden Atatürk Ýlkokulu 2-A sýnýfý öðretmeni Emre Býyýk, öðrencilerini toplu olarak devamlý kütüphaneye getirdiklerini belirterek, "Günümüz þartlarýndan dolayý, çocuklarýmýz daha çok bilgisayar gibi teknolojik aletlerle dünyayý öðrenmeye çalýþýyorlar. Fakat kitaplar daha çok bilgi öðretiyor ve zihnimizi geliþtiriyor. Elimizden geldiðince kitap sevgisini çocuklarýmýza aþýlamaya çalýþýyoruz dedi. Öðrencilerden Mustafa Eken kitaplarýn önemine dikkat çekmek için kütüphaneye geldiklerini belirterek, "Kütüphanelere sýk sýk gelinmiyor. Ben arkadaþlarýmdan kütüphaneye daha sýk gelmelerini istiyorum. Kitaplar bütün bilgilerin kaynaðýdýr. Kitaplar olmasa bilgide olmaz. Bu yüzden daha çok kitap okumaya gayret etmeliyiz diye konuþtu. Öznur Altýnoðlu ise Kütüphaneye sürekli geldiklerini, haftada bir okuduklarý ki- Açýkbaþ ve diðer yetkililer katýldý. Toplantýda il ve ilçe genelinde kültürel ve turistik açýdan deðer ifade eden alanlar, doðal güzellikler, somut olmayan kültürel miras unsurlarýnýn tespit edilmesi konularý konuþuldu.(ýha) Turizm Deðerleri ve Turizm Mastýr Planý kapsamýnda, Çorum ve Kargý ilçesinin turizm potansiyeli tespit edilecek. Kargý da Kütüphane Haftasý Cemilbey Caddesi ndeki þube ýsýtma ve soðutma sektörüne yönelik hizmet veriyor. Sungurlu da banka mühürlendi iddiasý RECEP MEBET Sungurlu da faaliyet gösteren bir banka þubesinin kaçak inþaat çalýþmasý nedeniyle mühürlendiði iddia edildi. Baran Grup Genel Müdürü Ýnþaat Mühendisi Volkan Þen, þikayeti üzerine Sungurlu Belediyesi tarafýndan söz konusu banka þubesinin mühürlendiðini bildirdi. Belediye Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü nün konuyla ilgili tutanaðýný paylaþan Volkan Þen, tadilat ruhsatý alýnmadan habersizce yapýlan çalýþmayý eleþtirdi. Ýmarla ilgili yasal düzenlemelere aykýrý olduðunu düþündüðü meseleyi Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezi yle de paylaþtýðýný belirten Þen, Belediye yetkililerinin incelemesinin ardýndan gerekli iþlemlerin yapýldýðý bilgisini verdi. Bediüzzaman konferansý yarýn RECEP MEBET Yeni Asya Gazetesi Çorum Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Ahir Zaman Tarihi ve Bediüzzaman konulu konferans yarýn saat da Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþecek. Gazeteci-Yazar M. Latif Salihoðlu nun konuþmacý olarak yer alacaðý konferansta Bediüzzaman Said Nursi nin konuyla ilgili görüþleri ele alýnacak. Programla ilgili açýklama yapan Yeni Asya Gazetesi Ýl Temsilcisi Mehmet Kovancý, Bediüzzaman Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferansa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðunu bildirdi. tap sayýsýný ikiye çýkarttýklarýný, bu alýþkanlýðý Türkçe öðretmenleri sayesinde kazandýklarýný belirtti. Begüm Taner adlý öðrenci'de, "Kütüphanelere sadece Kütüphaneler Haftasý nda deðil her zaman gelinmeli, kütüphanelerimiz önemini yitirmemeli þeklinde konuþtu. Kütüphane görevlisi Hüseyin Çiçek ise kütüphanelere olan ilgiden memnun olduklarýný belirterek, "Bu hafta kütüphanemizi 519 öðrenci ve öðretmen, 37 yetiþkin vatandaþýmýz ziyaret etti. Þuan için ilgiden memnunuz ancak kütüphanelere olan ilgi her geçen gün azalmaktadýr diye konuþtu.(ýha) Kütüphane Haftasý Çorum un Kargý ilçesinde de çeþitli etkinliklerle kutlanýyor.

10 10 CUMARTESÝ 4 NÝSAN Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor kiþinin çalýþtýðý madenlere 2 bin 900 kiþi daha alýnacak RECEP MEBET Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Nisan Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla devam etti. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda, Çorum un yeraltý zenginliklerinin ekonomi ve istihdama katkýsý konusu ele alýndý. Meclis Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ ýn yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Erhan Akar ve Yurdanur Özzehinli ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin görüþüldüðü toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile devam etti. DODURGA DAKÝ HEYELAN MECLÝS GÜNDEMÝNDE Dodurga Þehit Murat Alýcý Ortaokulu çevresinde yaþanan heyelan sonucunda bahçe duvarýnýn zarar gördüðü bildirildi. AK Parti Dodurga Ýl Genel Meclisi Üyeleri Mustafa Çatar ve Mehmet Tatlýsu, konuyu yazýlý önerge ile Meclis gündemine taþýdýlar. Yaþanan hadise nedeniyle öðrencilerin tehlike altýnda olduðuna iþaret eden Çatar ve Tatlýsu, istinad duvarý yapýmý baþta olmak üzere gerekli tedbirlerin alýnmasýný istediler. Önerge teklifi yapýlan görüþmelerin ardýndan oylanarak araþtýrýlmak üzere Eðitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu na havale edildi. TAÞINMAZLARIN SATIÞI ARAÞTIRILACAK Mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresi ne ait olan ve Ankara nýn Çankaya ilçesinde bulunan 6 katlý yurt binasý ile Mecitözü ilçesi Yeþilova Köyü nde bulunan kargir evin satýþa sunulmasý hususu Ýl Genel Meclisi nde görüþüldü. Yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan taþýnmazlarýn satýþýyla ilgili konunun araþtýrýlmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi oybirliðiyle kararlaþtýrýldý. DÜVENCÝ ve BOÐAZKALE NÝN TALEPLERÝ ÝNCELENECEK Düvenci Beldesi Gedikbekir Mahallesi nde foseptik tesisi olmamasý nedeniyle söz konusu mahalde altyapý problemi yaþandýðý belirtildi. Gedikbekir Mahallesi nin mevcut kanalizasyon hattýnýn Deðirmendere Köyü foseptik tesisine baðlý olduðu halde altyapýnýn yetersiz kaldýðý açýklandý. Ýl Genel Meclisi nde gündeme gelen konuyla ilgili yapýlan sunumda Belediye bütçesi imkanlarýnýn yetersizliði nedeniyle problemin çözümünde sýkýntý yaþandýðý bildirildi. Toplantýda ayrýca Boðazkale ilçesi Ýbikçam Mahallesi nde içmesuyu tesisi bulunmadýðý ve yereldeki imkansýzlýklar yüzünden çalýþma yapýlamadýðý kaydedildi. Boðazkale ve Düvenci Belediyeleri nin imkansýzlýklarýna raðmen halkýn çözüm beklediði ihtiyaçlarýn Özel Ýdare imkanlarýyla yapýlmasý hususu incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edildi. MADENLERÝN ÇORUM A KATKISI 100 MÝLYON U GEÇÝYOR Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin ekonomi ve istihdama katkýsý konusunda hazýrlanan araþtýrma raporunu Ýl Genel Meclisi Üyeleri nin bilgisine sundu. Çorum sýnýrlarý içerisinde yer alan iþletmeye açýk madenler hakkýnda bilgi veren Yurdanur Özzehinli, iþletmelerde istihdam edilen kiþi sayýsýnýn i geçtiðini söyledi. Madenlerin Çorum ekonomisine katkýsýnýn yýlda 100 milyon TL den fazla olduðuna dikkat çeken Özzehinli, il genelindeki diðer projelerin de hayata geçmesiyle 2 bin 900 kiþinin daha istihdam edileceðini kaydetti. Özzehinli, Çorum da kömür baþta olmak üzere, çakýl ve kum ocaðý, tuðla-kiremit tesisleri ve diðer madenleri içine alan 331 adet proje bulunduðunu hatýrlattý. Çorum merkeze baðlý Feruz ve Karadona Köyleri ne ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespitinin görüþüldüðü toplantýda ayrýca Merkez ilçeye baðlý Dut, Çakallý ve Düdüklük Köyleri ne ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespiti ile ilgili Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu nca hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat da gerçekleþecek oturumla devam edecek. Bozkurt tan esnaf ziyareti DENÝZ URAL Isýsan yetkili servisi Gedik Teknik, Bosh ve Buderus kombi kullanýcýlarýnýn hizmetinde. Kenan Gedik in sahibi olduðu servis, etkin hizmet anlayýþýyla 7 gün 24 saat müþterilerinin yanýnda yýlýndan bu yana faaliyet gösteren servisi tanýtan Gedik, beyaz eþya ve elektronik ürünlerin bakým ve onarýmýný yaptýklarýný söyledi. Kombilerin periyodik bakýmýnýn yaný sýra apartman ve iþ yerlerine merkezi anten ve kamera sistemi kurulumu Kenan Gedik da yaptýklarýný anlatan Gedik, Ýl Genel Meclisi Nisan Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla devam etti. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Orhan Bozkurt, esnaf ziyaretinde bulundu. RECEP MEBET AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Orhan Bozkurt, esnaf ziyaretinde bulundu. Seçim sürecindeki saha çalýþmalarýný sürdüren Orhan Bozkurt, Çorum a hizmete talip olduðunu söyledi. 7 Haziran da yapýlacak seçimin önemine deðinen Bozkurt, Önümüzdeki süreçte Paralel Yapý ya karþý sonuna kadar mücadele vermeye devame edeceðiz. Yeni Anayasa ile Baþkanlýk Sistemi ile Türkiye yi 2023 hedeflerine taþýyacaðýz. Allah bu yolda Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu nu milletimizin baþýndan eksik etmesin. Bizler vekil olsak da olmasak da teþkilatýmýzýn ve halkýmýzýn hizmetinde olmaya devam edeceðiz diye konuþtu. Gedik Teknik ten etkin hizmet Toplantýda, Çorum un yeraltý zenginliklerinin ekonomi ve istihdama katkýsý konusu ele alýndý. Ýhtisas Komisyonlarý yeniden oluþturuldu Ýl Genel Meclisi Ýhtisas Komisyonlarý için önceki gün seçim yapýldý. Meclis Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ baþkanlýðýnda yapýlan seçimde komisyonlarda görev alan isimler yeniden belirlendi. Seçimler öncesinde kurulmasý zorunlu 4 komisyon dýþýnda Tarým ve Hayvancýk Komisyonu, Aile ve Engelliler Komisyonu, Turizm Komisyonu, Gençlik Spor Komisyonu ile Araþtýrma-Geliþtirme (AR-GE) Komisyonu adýyla 5 yeni komisyonun daha ihdas edilmesine oy birliðiyle kabul edildi. Siyasi partilerin Meclis te bulunan üye sayýlarýna göre temsilci verdiði ihtisas komisyonlarý þu isimlerden oluþtu: Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu: Erkan Akar (AK Parti), Halil Ýbrahim Kaya (AK Parti), Abdurrahman Karagöz (AK Parti), Erdoðan Köroðlu (AK Parti), Mustafa Çatar (AK Parti), Arif Çamiçi (AK Parti), Haydar Erdem (CHP) Plan ve Bütçe Komisyonu: Mustafa Alagöz (AK Parti), Alaaddin Coþkun (AK Parti), Ramazan Kelepircioðlu (AK Parti), Ýkram Þahin (AK Parti), Ömer Çatalpelit (AK Parti), Süleyman Þener (AK Parti), Yýldýz Bek (CHP) Eðitim, Kültür ve Sosyal Ýþler Komisyonu: Yurdanur Özzehinli (AK Parti), Alaaddin Coþkun (AK Parti), Celalettin Aksan (AK Parti), Hacý Polat (AK Parti), Dilaver Yýldýrým (CHP) Çevre ve Saðlýk Komisyonu: Aziz Sarüce (AK Parti), Ünal Cevizci (AK Parti), Ýzzet Ünsal (AK Parti), Mehmet Yücel (AK Parti), Burçin Solmaz Polat (CHP) Karaman, ÝHL'de konuþacak Hitit Üniversitesi ÝÝBF'nin düzenleyeceði 'Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar' konulu panele katýlmak üzere Çorum'a gelen Ýslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman, Anadolu ÝHL'nin konuðu olacak. MHP'den ONKO-SAV ziyareti MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ve yönetim kurulu üyeleri Onkoloji Hastalýklarý ile Savaþma Derneði (ONKO- SAV)'ý ziyaret etti. Ziyarette ONKO- SAVBaþkaný Olcay Ünal ile görüþen heyet, derneðin çalýþmalarýnda derneðe destek vereceklerini belirtti. ONKO-SAV Baþkaný Olcay Ünal, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek MHP Kadýn Kollarý'na çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu: Yusuf Kaya (AK Parti), Mustafa Çelik (AK Parti), Ekrem Yýldýrým (AK Parti), Ýsmail Vural (AK Parti), Satýlmýþ Kökcü (CHP) Aile ve Engelliler Komisyonu: Arif Çamiçi (AK Parti), Yusuf Kaya (AK Parti), Mustafa Çelik (AK Parti), Sadettin Babuçcu (MHP), Dilaver Yýldýrým (CHP) Turizm Komisyonu: Nurettin Karaca (AK Parti), Abdullah Meteoðlu (AK Parti), Hacý Mustafa Þimþek (AK Parti), Mehmet Tatlýsu (AK Parti), Burçin Solmaz Polat (CHP) Gençlik ve Spor Komisyonu: Ünal Cevizci (AK Parti), Mustafa Çatar (AK Parti), Mustafa Yýldýz (AK Parti), Mesut Tuðrel (AK Parti), Satýlmýþ Kökcü (CHP) Araþtýrma ve Geliþtirme Komisyonu: Yurdanur Özzehinli (AK Parti), Yýldýz Bek (CHP), Celal Güngör (MHP). ODABAÞ, AKAR ve ESENKAYA ENCÜMEN E SEÇÝLDÝ Ýl Genel Meclisi Toplantýsý nda ayrýca Ýl Özel Ýdaresi Encümen Üyeliði için de seçim yapýldý. Gizli oylamayla yapýlan 3 encümen üyeliði seçimi için AK Parti Grubu tarafýndan AK Parti Merkez Ýl Genel Meclisi Üyesi Erhan Akar, AK Parti Alaca Ýl Genel Meclisi Üyesi Ali Sami Odabaþ ve AK Parti Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi Üzeyir Esenkaya aday gösterildiler. Yapýlan seçim sonucunda 36 oy alan Erhan Akar ile 35 er oy alan Ali Sami Odabaþ ve Üzeyir Karaman, Ensar Vakfý, ÝYC ve ÇORÝMDER'in organize ettiði 'Ýmam Hatip'lerde Ýkmal Seferberliði' konulu konferansta Anadolu ÝHL öðretmenlerine hitap edecek. Konferans yarýn saat 14.00'de okul salonunda gerçekleþtirilecek. MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ve yönetim kurulu ONKO-SAV ý ziyaret etti. Bahçelievler MTAL de satranç turnuvasý RECEP MEBET Bahçelievler Mesleki Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi edinmek isteyen ve Teknik Anadolu Lisesi herkesi Ulukavak Mahallesi Osmancýk Caddesi Selimiye (MTAL) Satranç Kulübü Camii civarý numara 180/A da faaliyet gösteren servisitarafýndan düzenlenen turnuva tamamlandý. Antrenör Mansur Gökgöz, Ahmet Bolat ve Erol Aygör ün koordinatörlüðünde düzenlenen turnuvaya satranç sporuna ilgi duyan öðrenciler katýldý. Yapýlan müsabakalar sonucunda Kübra Temur, Hilal Yaman, Serdem Çetinkaya, Berna Demir, Aybüke Kiyilmak ve Ümran Okul Müdürü Halise Akay da turnuya katýlan öðrencilerin heyecanýna ortak oldu. Özden adlý öðrenciler finale kaldý. Antrenör Mansur Gökgöz ise öðretmenlere yönelik olarak da satranç turnuvasý düzenleyeceklerini bil- Turnuvanýn ön elemelerini izleyen Okul Müdürü Gedik Teknik, 7 gün 24 saat müþterilerinin hizmetinde. Halise Akay, baþarýlý satranççýlarý tebrik etti. dirdi.

11 CUMARTESÝ 4 NÝSAN :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 15 CEMÂZÝL - ÂHIR : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:22 Mart 1431 Kasým: NÝSAN HATIRLATMA:AY TUTULMASI: Bugün Tam Ay tutulmasý meydana gelecek ve Türkiye'den görülemiyecektir ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI NATO'nun kuruluþu (1949) - NATO Günü - Alparslan Türkeþ'in vefâtý (1997) - Deniz Þehitleri Günü Hastalýklar Ýnsan bedeninin bozulmasý ile anlaþýldý. Çeþit çeþit hastalýklar meydana geldi. Adeta organlarýmýz adedince hastalýklar oluþtu. Asýrlar boyu insanlýk bu hastalýklar ile iç içe yaþadý. Kimine çare bulundu, kimine bulunamadý. Ýlaçlar þifaya vesile oldu. Her ölümde bir sebep aradý insanlýk. Bu yüzden; "Hastaya döþek sorulmaz", "Gecenin uzunluðunu hastalar bilir" ve "Allah sevdiðine dert verir " demiþ atalarýmýz NÖBETÇÝ ECZANELER ALBAYRAK ECZANESÝ E.ÞEFKAT GÜLER (TEL: ) ULUKAVAK MH.TARAKÇI 8.SOK.32/B - ULUKAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI KARAKAÞLI ECZANESÝ EMEL KARAKAÞLI (TEL: ) GAZÝ CAD. 81/C - PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI DOÐA ECZANESÝ ONUR KARAÇAM (TEL: ) BAHABEY CD. NO:101 - YEÞÝL FIRIN YANI Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Hasta Dünyanýn tadýný anlamaya baþlar. Sýhhatili iken fark edemediðimizi hastalýk anlarýnda anlarýz. Bunu Fýtnat Haným bakýn ne güzel dile getirmiþ: "Bilmedik zevki misalin çekmeyince firkatin, olmayýnca hasta, kadrin bilmez adem sýhhatin." Bu anlamda bir çok ehli kalp ve salih insanlar hastalýklar ile imtihan olmuþlardýr. En acý þeklini Eyüp aleyhisselam yaþamýþtýr ve Bediüzzaman hastalara manevi bir þifa olacak olan "Hastalar Risalesi"ni telif etmiþtir. Hastalýkta moral, doktorlarýn ifadesi ile yüzde elli þifa kaynaðýdýr. Moralin en güzeli manevi tesellilerdir. Hastalýðýn bir baþka versiyonu hayat hallerimizde yaþanýr. "Bu çok hastalýklý" ve kangren haline gelen insan ve olaylardaki ince meseleleri dile getirir Bediüzzaaman Hazretleri. Bazý sapmalarý hatýrlatýr. Kýrýklýklarý dile getirir. "Asýl musibet dine gelen musibettir" der. Ölçüleri zedeleyen, prensipleri yýkan, kýytýrýk siyaset ve siyasetçiler için melek gibi kardeþlerine adavet eden, risalelerdeki saðlam bahisleri kendi arzusu istikametinde yorumlayan, meþvereti suçlayan, geçmiþteki hizmet ve kararlarý yerden yere vuran, bir çok günahlara vesilelik yapan hayat halleri de bir nevi hastalýklardýr. Göz önüne gelen küçük bir parça ile dað gibi haseneleri yok sayar. Davadan çok þahýslarý konuþmaya baþlar. Bunun adý bazen "Maraz-ý ruhi", bazen de "Maraz-ý kalbi" olur. Ruhi bir hastalýktýr, kalbi bir hastalýktýr. Karýncayý incitir, kelebekleri rahatsýz eder. Böyle insanlarýn sözleri ehli kemali rahatsýz eder. Ýnsandýr, bir çýrpýda her þeyin altýný üstüne getirir. Bunlar bir nevi hastalýklardýr. Vücudumuzda meydana gelen hastalýklarda þifa buluruz, ama fikri hastalýklarýmýz manevi hayatýmýzý mahveder. CUMARTESÝ BULUT ECZANESÝ ÞERÝFE BULUT UYSAL (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR 7.SOK. NO:3 - ÖZEL ELÝT PARK HASTANESÝ KARÞISI KAYA ECZANESÝ KENAN KAYA (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. CEMÝLBEY 1. SOK. ESKÝ SSK HASTANESÝ YENÝ GÖÐÜS HAST. POLÝKLÝNÝK KARÞ. PAZAR VOLKAN ECZANESÝ VOLKAN TOKATLI (TEL: ) HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 - SAAT KULESÝ YANI Bazen memlekette bir HÝÇ uðruna HÝÇ olan insanlar var. Aman dikkat et te HÝÇ olma. Ulaþýlamayan insanýn ya psikolojik sorunu vardýr ya kibirlidir ya da yaptýðý kayda deðer iþ yoktur. Ulaþýldýðý zaman iþ yapmadýðý ortaya çýkacak diye korkar ve hep uzak durar. Sen her daim ulaþýlabilenlerden olmaya çalýþ oðul. Ýnsanlar bugün köylerden ulu ulu þehirlere akýn ediyorlar. Lakin gün gelecek ulu ulu þehirlerden tekrar köylere (þehir kenarlarýna) akýn edecekler. Þehirlerin sinir-stresinden býkýp sakin mekânlar arayacaklar. Onun için sýðýnabileceðin köyünle irtibatýný kesme. Hangi makamda olursan ol ama sakýn ulaþýlamayan adam olma. Þimdi ulaþamayanlar yarýn tabutun kabristana taþýnýrken ulaþma imkâný olduðu halde ellerini kaldýrmazlar. Ýnsan sevmediði insana bile yeri geldiðinde 'ben sevmiyorum ama iyi biri' diyebilme erdemliðini gösterebilmelidir. Sen bu erdemliði daima üzerinde taþýmaya çalýþ oðul. Köylere gittiðinde mezarlýklara dikkat et. Ölülerin dirilerden daha çok olduðunu görürsün. Giderken sakýn ola onlara hediye götürmeyi unutma oðul. Eþ, eþ-sýz olursa o evde daima huzur olur. Onun için eþine karþý eþ-sýz olmaya çalýþ ki daima huzurlu olasýn. Kütüphaneler haftasýndayýz. Böyle bir haftanýn belirlenerek kutlanmasý çok anlamlý gerçekten. Kütüphanelerin hizmetleriyle gündem olmasý, yeni kuþaklara tanýtýlmasý hoþ bir durum. Kütüphaneler, uygarlýðýn evrensel düzeydeki hizmet kurumlarýdýr. Tarih boyunca geliþime en fazla katký saðlayan kurumlar arasýnda yer alan kütüphaneler, insanoðlunun birikimlerinin cevherini barýndýrýr içinde. Ýnsaný, insanlýðýn medeni üretimleriyle buluþturur, tanýþtýrýr. Ýnsanýn kitapla buluþtuðu en önemli mekanlardan biri kütüphanelerdir. On binlerce eserin bulunduðu kütüphaneler hakiki manada kültür, sanat ve fikir evidir. Oranýn kapýsýndan girer girmez farklý bir alemde bulunduðumuzu hissederiz. Raflar bildiðimiz bilmediðimiz yazarlarýýn, þairlerin, araþtýrmacýlarýn, kalem erbabý insanlarýn eserleriyle doludur. Günü oluþturan geçmiþin tüm deðerleri çeþitli yorumlamalarýyla kitaplara iþlenmiþ haldedir. Tarihi olaný anlatýp görüþlerini aktaran yazarlar, bugün ile yarýnlar için de bir takým tespitlerde bulunup, kuramlar ileri sürerler. Biz, onlarýn bu yazýlarýný okuyarak ufkumuzu geniþletme imkanýna kavuþuruz. Ýnsanýn kitapla iliþkisi düþünmeye deðer bir konu. Onu üreten de insan, ondan faydalanan da insandýr. Kitaplar okundukça verimliliði artan bir kaynaktýr. Her eserin okunuþu, yeni eserlerin daha nitelikli bir biçim ve içerikle üretilmesine sebep olabilir genel anlamda. Uzm. Psikiyatr Dr. Sýtký Karaca, depresyon hastalarýnýn, psikiyatri hastalarýnýn hekime gitme, hekime baþvurma oranlarýnýn yükseldiðini belirtti. Uzm. Psikiyatr Dr. Sýtký Karaca, son yýllarda insanlarýn hekime gitme oranlarýnýn artýþ gösterdiðini, bu artýþýn da istatistiklere yansýdýðýna dikkat çekti. Uzm. Psikiyatr Dr. Karaca, son yapýlan araþtýrmalarda en yüksek oranda antidepresan kullanýlan ilin Eskiþehir olmasýný deðerlendirdi. Karaca, Türkiye de son 12 yýlda hekime gitme oranýnýn 4.9 lardan 8 lere çýktýðýný belirtti. Karaca, Bu durum, depresyon hastalarýnýn, psikiyatri hastalarýnýn hekime gitme, hekime baþvurma oranlarýnýn da yükseldiðini gösteriyor. Bir yönüyle bunun yansýmasý. Diðer taraftan ise, kültürel düzey yükseldikçe insanlarýn hekimden ya da Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn saðlýk bilimlerinden yardým alma istediði daha da fazlalaþmaktadýr. Türkiye de eðitim oranlarý gittikçe yükselmiþtir. Eskiþehir de, eðitim seviyesi konusunda ilk sýralarda yer alan illerden birisidir. Bir yönüyle de budur dedi. KADINLAR, ER- KEKLERE GÖRE ÝKÝ KAT DAHA FAZLA DEPRESYONA YAKA- LANIYOR 6-7 yaþýndan baþlayýp daha yüksek yaþlara kadar aðýr depresyonlar görülebileceðini ifade eden Uzm. Psikiyatr Dr. Karaca, kadýnlarýn erkeklere göre iki kat daha fazla depresyona yakalandýðýný anlatarak, þöyle konuþtu: Genel olarak depresyon, daha çok 25 li yaþlarla 40 lý yaþlar arasýnda görülüyor. Yapýlan araþtýrmalara göre depresyon erkeklerde yaþ ortalamasý biraz yüksekken, kadýnlar da ise bu Yýl:25 Sayý: NÝSAN 2015 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Babadan oðula sözler 21 durum biraz daha aþaðýya inebilmektedir. Dünyada da kadýn-erkek arasýndaki depresyon oranlarý, kadýnlarda iki kat fazladýr. Tabi bunun sebepleri vardýr. Kadýnýn sosyal rolü çok yüksektir. Nedir? Hem annedir hem iþ kadýnýdýr. Ayný zamanda doktordur, hemþiredir, öðretmendir. Neredeyse ailenin bütün yükünü karþýlayan bir rolle karþý karþýyayýz. Bu gittikçe de artmaktadýr. Çünkü kadýn iþ hayatýna yönlenmektedir. Ev kadýnlýðýndan iþ Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Okuma uðraþýsý VEFAT EDENLER 1-Hazýr Elbiseci Esnafýndan Yýlmaz TEMEL' in eþi, Avukat Fahri ASKUR' un dayýsý' nýn eþi; Meliha TEMEL. 2-Eskice Köyü' nden, Dursun SÖNMEZ' in eþi; Dudu SÖNMEZ. 3-Altýnbaþ ( Elemin ) Köyü' nden gelme, Ýsmail, Mustafa, Hasan Hüseyin, Nazlý ve Hatice BIYIKOÐLU' nun annesi; Döndü BIYIKOÐLU. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Unutma, sevmek lazým, seveni sevmeyeni sevmek lazým, sevgi bu dünyada herkese lazým. Yerenlerden çok sevenlerden olmaya çalýþ oðul. Aslýnda her insanýn iyi bir yönü vardýr. Ancak bizler iþimize gelmeyenlere hep kötü deriz. Sen bu ayýrýmý iyi ayarlamaya, kötülerin de iyi yönünü bulmaya çalýþ oðul. Eskiden köyde 500 haneyi tek tek tanýyorduk. Þimdi apartmanda 5-10 haneyi bile tanýmýyoruz. Sen buna raðmen yine de uzaktan da olsa tanýmaya çalýþ oðul. En tehlikeli durum yakinen tanýmadýðýn insanlar hakkýnda ileri geri konuþmak ve karar vericileri menfi etkilemektir. Bugünü kurtarabilirsin ama yarýn vicdan azabý aðýr gelir. Onun için bilgine baþvurulduðunda yakinen tanýmadýðýn insanlar hakkýnda sakýn ola olumsuz konuþma. Býrak bilenler konuþsun oðul. Unutma ki baþkasýnýn ihtiyarý daima iyidir. Çünkü kýsa bir süre beraber kalýrsýn ve o ihtiyarlar da genelde baþkasýna karþý daha mülayim olurlar. Ama sen kendi ihtiyarlarýnýn da iyi taraflarýný görmeye çalýþ ki hayýr dualarýný alasýn oðul. Eskiden öðretmeni, müdürü, mahallenin imamýný görünce hiç hatamýz olmasa bile utancýmýzdan yolumuzu deðiþtirirdik. Yolda yürürken aðzýmýzdan galiz bir küfür çýkmýþsa, tanýmazsak bile bir büyüðümüz duymuþsa hemen özür dilerdik. Þimdi artýk kimsenin kimseyi taktýðý yok. Býrak yabancýyý akrabanýn çocuðunu bile ikaz edemez hale geldik. Sen sehven bir hata yaptýðýnda bir büyüðün ikaz ederse özür dile ve teþekkür et. Kazanan sen olursun oðul. DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Dünyada insaný okumak kadar etkin hale getiren çok az faaliyet vardýr sanýrým. Dikkatle okunup anlaþýlan her kelime, her cümle, her paragraf, her eser kendisine yönelen zihni ve kalbi mutlaka etkin hale getirir. Zihni baðlamda var oluþunu idrak ettiði gibi, çevresine bunu sezdirmeye baþlar kýsa sürede. Müthiþ bir iletiþimdir okuma uðraþýsý. Evet, okumak bir uðraþý biçimidir. Ýradeye dayanan bir faaliyettir okumak. Belli bir süreci kapsar her okuma uðraþýsý. Bu çercevede okumak, kiþinin kendi katkýlarýyla elindeki eseri anlamca zenginleþtirme faaliyeti özelliði de taþýr. Ki, çaðýn demokratik kültürel dokusunun gereði olan ve modern þehir ortamlarýnýn çoðul bakýþ açýlarýna uyumlu bireyin yaþamýný her an tazeleyerek sürdürmesinde bu önemli bir kazanýmdýr. Ýnsan okuyarak da katýlýr sosyo-kültürel hayata. Özellikle çaðýmýzda hýzla deðiþen dünya koþullarýný anlayýp kavramada okumanýn önemi kat kat artmýþtýr. Dünya kamuoyunun oluþumunda okur kitlelerin belli bir aðýrlýðý söz konudur. Okunan eserlerin türü, içeriði, dili, konunun iþlendiði kültürel, siyasi ve felsefi doku ile iletilen estetik anlayýþ okur konumundaki geniþ kesimler üzerinde etkili olabilmektedir. Okuma etkinliðinin yoðunluðu o dildeki, kültür ve edebiyattaki yazma çalýþmalarýnýn niteliði ile niceliði üzerinde de belirleyici etkiye sahiptir. Okumak, ayný zamanda sosyal hayata güzel bir katkýdýr. Aðaç dikip onu büyütmekle kitap okumak arasýnda nitelikli bir benzerlik vardýr diyebiliriz. Depresyon vakalarý neden arttý? hayatýna doðru yönlenince bu sefer kendi var olan ev yükü, eþler-erkekler tarafýndan paylaþýlmamasý nedeniyle de kadýndaki sýkýþmýþlýk, tükenmiþlik gittikçe artmakta ve depresyon daha sýk görülebilmektedir. Bunlarýn yaný sýra kadýnlar da bir de genetik, hormonal özellikler vardýr. Her ay tekrarlayan bu adet dönemlerinin öncesinde gerginlikler artmakta. Doðum ve doðum sonrasýnda depresyonlar artmakta. Yine menopozal dönemde kiþi daha çok depresif hissedebilmektedir. Bu da kadýnlarýn, erkeklere göre iki kat daha fazla Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : depresyona yakalanmasýna yol açmaktadýr. (ÝHA) 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský Gram KOÇTÜRK MATBAACILIK ALIÞ METEOROLOJÝ 99, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 100,09 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMARTESÝ 4 NÝSAN Kur an ý en güzel onlar okudular Çorum ve ilçe AnadoYarýþma sonucu Çolu Ýmam Hatip Liseleri ararum Anadolu Ýmam Hatip sýnda yapýlan Kur'an-ý KeLisesi birinci, Sungurlu rim'i Güzel Okuma YarýþAnadolu Ýmam Hatip Lisesi masý, geçtiðimiz Pazar güikinci, Alaca Anadolu Ýmam nü Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi üçüncü oldu. Hatip Lisesi koordinatörlüalaca Anadolu Ýmam ðünde Sebilullah CaHatip Lisesi Müdürlüðü tamii nde yapýldý. rafýndan yarýþmada birinci Okul Müdürü Kadir olan öðrenciye yarým altýn, Þimþek'in açýþ konuþmasý ikinciye çeyrek altýn, üçünve Ýl Milli Eðitim Müdür cüye gram altýn ödülünün Yardýmcýsý Kadir Söngüt'ün yanýnda bütün öðrencilere selamlama konuþmasý ile gömlek ve Ýlçe Müftülüðü baþlayan yarýþmada 9 Anatarafýndan da birer kitap sedolu Ýmam Hatip Lisesi yati hediye edildi. Yarýþmadan rýþtý. sonra Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi okul yemekhaalaca da Kur'an-ý Kerim'i Güzel Okuma Yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmaya Ýl Milli nesinde tüm katýlýmcýlara Eðitim Müdür Yardýmcýsý yemek ikramý yapýldý. Kadir Söngüt, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Ýlçe Müftüsü Ýhsan Caner, Ýlçe MEM Þube Müdürü Ýlyas Kýrali, Sungurlu MEM ÞuOkul Müdürü Kadir Þiþek, Yarýþmaya katýlan tüm öðrencilerimibe Müdürü Yýlmaz Karaalp, okul müdürleri ve öðretmenler katýldý. zi, idarecilerimizi ve emeði geçen öðretmenlerimizi tebrik ediyorum. dedi. Kaymakam heyelan bölgesini inceledi Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, yaðmur yaðýþlarýnýn neden olduðu heyelan bölgelerinde incelemelerde bulundu. Çorum un Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, yaðmur yaðýþlarýnýn neden olduðu heyelan bölgelerinde incelemelerde bulundu. Ýlçede son günlerde etkili olan yaðmur, toprak kaymalarýný da beraberinde getirdi. Karmýþ, Kuzuluk ve Aþaðýþeyhler grup köy yollarýnda meydana gelen heyelan sonrasý incelemelerde bulunan kaymakam Gürsoy, yetkililerden bilgiler aldý. Ýncelemeler sýrasýnda Köylere Hizmet Götürme Birliði Müdürü Mehmet Gürbüz, Ýl Genel Meclis Üyeleri Yusuf Kaya, Üzeyir Esenkaya ve Ýl Özel Ýdaresi personeli de hazýr bulundu. Heyelanlarda köylerin ulaþýmda maðduriyet yaþamamasý için gerekli çalýþmalarýn hýzlý bir þekilde baþlatýldýðýný söyleyen kaymakam Gürsoy, ulaþýma kapalý köy yolunun bulunmadýðýný söyledi.(ýha) Gençlerden ecdada ziyaret Gençlik ve Spor Baolmalarýný temin, geçmiþini kanlýðý nýn 2014-I Çaðrý bilip geleceðini ona göre döneminde desteklenmesiplanlý bir þekilde dizayn ni uygun gördüðü, Gençlik eden bir gençliðin inþasý Mimar Sinan Kulübü Deriçin projemizin bir parçasý neði tarafýndan yürütülen olan Çanakkale gezimizi Aðaç Yaþ Ýken Eðilir progerçekleþtirdik. Saðlýklý bijesi kapsamýnda Çanakkale reyin saðlýklý toplum oldugezisi gerçekleþtirdi. ðu herkesin bildiði bir gerçekliktir. Projemiz de bu Gençlik Mimar Sinan amaca hizmet etmektedir. Kulübü Derneði Yönetim Geçtiðimiz Eylül ayýndan Kurulu Üyesi ve Proje Kobu yana verdiðimiz eðitimordinatörü Þahin Özcan, lerden 123 gencimiz aktif "Projemiz kapsamýnda diolarak yararlandý. Yaptýðýyetisyen eðitimleri, saðlýklý mýz gezilerle ise bu güne yaþam egzersizleri, hayat kadar 60'tan fazla gencimizboyu saðlýk eðitimleri verle çevre illere gittik." dedi. Aðaç Yaþ Ýken Eðilir projesi kapsamýnda Çanakkale gezisi gerçekleþtirdi. mekteyiz. Kursiyerlerimizle birlikte proje kapsamýnda Proje ile Eylül 2015 geziler ve sosyal, kültürel faaliyetler düzenliyoruz. Bu gezimiz de protarihine kadar 300 civarý genç saðlýklý olmak yolunda emin adýmlar atajemizin küçük bir parçasýydý. Gençlerimizin vaktini kendine ya da etracaklar. Nasýl saðlýklý olacaklarýna dair alanýnýn uzmanlarýndan eðitimler fýna faydasý olmayan iþlerde deðil, kendini merkeze alarak geleceðinde alacaklar ve proje için oluþturulan spor salonunda egzersiz çalýþmalarý faydasýna olabilecek ortamlarda geçirmelerini hedefliyoruz. Proje kapyapacaklar. samýnda yaptýðýmýz çalýþmalarýn tamamý gençlerimizin saðlýklý bireyler AES, alan deðiþikliði davasýný kazandý Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn, zorla alan deðiþikliði ile maðdur olan Artvin'deki AES üyesinin kendi alanýna geri dönme talebinin reddi üzerine Danýþtay Ýkinci Dairesine açýlan davanýn kazanýldýðýný ve bundan sonraki davalarda örnek teþkil edeceðini söyledi. AES Hukuk Sekreterliðinin alan deðiþikliði ve diðer konularda hukuksal olarak öðretmenlerin yanýnda olmaya devam edeceðini ifade eden AES Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn açýklamasýnda þöyle dedi: Danýþtay Ýkinci Dairesi, Artvin Ýli Merkez Mesleki Eðitim Merkezinde Metal Teknolojisi Öðretmeni olarak görev yaparken; 2012 yýlýnda eþ özrüne dayalý olarak il dýþý atama isteyen davacýnýn bu isteði norm açýðý bulunmadýðý gerekçesi ile reddi üzerine eþinin yanýna atanabilmek ve aile birliðinin parçalanmasýný önlemek amacýyla, alan deðiþikliði yoluyla il dýþý atama olanaðýndan yararlanmak istemiþtir. Muðla'nýn Ula ilçesindeki bir ortaokulda Teknoloji ve Tasarým Öðretmeni olarak atanan üyemiz, atandýðý okulda norm fazlasý olduktan sonra alan deðiþikliði iþleminin iptali ile eski alanýna atanmak üzere yaptýðý Kenan Taþkýn baþvurunun Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan reddi üzerine açýlan iptal davasýnda Muðla 1. Ýdare mahkemesinin davanýn reddi yönündeki kararýný Danýþtay esastan bozdu. Çoðunluk ve azýnlýkta kalan üyeler farklý gerekçeler ile kararýn bozulmasý gerektiðini ifade etmiþlerdir. Hangi gerekçeye dayanýlýrsa dayanýlsýn aile birliðinin parçalanmamasý amacýyla, kendi serbest iradeleri dýþýnda alan deðiþikliðine zorlanan ve baþka alanlara atanmak suretiyle eþlerinin bulunduðu ile atanan öðretmenlerin alan deðiþikliði suretiyle asýl alanlarýna atanma isteklerinin Milli Eðitim Bakanlýðýnca yerine getirilmesi gerektiði ortaya çýkmýþtýr. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn 2. Maddesi uyarýnca TC'nin hukuk devleti olduðunda kuþku bulunmadýðýna göre, Bakanlýk hukuka uygun davranmak ve bu suretle alan deðiþikliði isteyen öðretmenlerin istekleri doðrultusunda iþlem tesis etmek ve öðretmenleri asýl alanlarýna atamak zorundadýr. AES Genel Merkez Hukuk Sekreterimiz Sedat Deðer, Genel Sekreterimiz Adem Çelik, Avukatýmýz Ali Kurt Beylerin gayretleri sonucu AES bir hukuk zaferi daha kazanmýþ ve eðitim çalýþanlarýnýn yalnýz olmadýðýný bir kez daha göstermiþlerdir. AES üyeleri AES'e üye olmanýn verdiði güven duygusunu yaþamayý hak etmektedirler." Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn 2. Maddesi uyarýnca TC'nin hukuk devleti olduðunda kuþku bulunmadýðýna göre, Bakanlýk hukuka uygun davranmak zorunda kalmýþ, alan deðiþikliði isteyen öðretmenlerin istekleri doðrultusunda iþlem tesis etmiþ ve öðretmenleri asýl alanlarýna atamýþtýr." Kargý Belediyesi nin araç filosu geniþliyor. Belediye araç filosuna sýfýr HITACHI marka ekskavatör katýldý. Kargý nýn araç filosu güçlendi Kargý Belediyesi nin araç filosu geniþliyor. Belediye araç filosuna sýfýr HITACHI marka ekskavatör katýldý. Eksiksiz hizmet için araç filosunu geniþletmeye devam edeceklerini belirten Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ýlçemizde hizmeti daha da arttýr- mak için elimizden geleni yapýyoruz. Belediyemize kattýðýmýz yeni araçlar hizmet de sýnýr tanýmayacak. Yeni almýþ olduðumuz ekskavatör, baþta alt yapý çalýþmalarýmýz olmak üzere, bir çok çalýþmaya faydalý olacak.ýlçemize hayýrlý olsun. dedi. (Kargý-Havadis) Kargý Belediyesi personeli, Belediye Baþkaný Zeki Þen in göreve baþlamasýnýn 1. yýldönümünü kutladý. Baþkan Þen i þaþýrtan sürpriz Kargý Belediyesi personeli, Belediye Baþkaný Zeki Þen in göreve baþlamasýnýn 1. yýldönümünü kutladý. Baþkan Þen için, üzerinde Kargý Seninle Güzel Baþkaným yazýlý bir pasta yaptýran Belediye personeli, Baþkan a duygulu anlar yaþattý. Kutlamaya, Belediye personelinin yaný sýra AK Parti Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Belediye Meclis Üyesi Nevzat Kuzu, Belediye Avu- katý Gülhan Demiral, Kargý Muhtarlar Derneði Baþkaný Muharrem Türk de katýldý. Kendisi için hazýrlanan sürprize teþekkür eden Baþkan Þen, Bu özel günümüzü unutmadýðýnýz için herkese teþekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Ýnþallah saðlýklý sýhhatli bir þekilde, Allah'ýn izniyle yeni hizmet ve çalýþmalarla nice yýllara eriþiriz. dedi. (Kargý-Havadis) Laçin Ýlçe Emniyet Amiri Yaþar Çifçi oldu. Laçin Emniyet Amiri öðrencilerle söyleþti Osmanlý Ýmparatorluðu'nda Askeri Ýsyanlar ve Darbeler konusu' oldu. Semineri Cem Örtün verdi. Osmancýk TDED de darbeler konuþuldu Türkiye Dil ve Edebiledilmiþtir. Osmanlý baþarýyat Derneði Osmancýk Þusýný erken dönemde kurdubesi'nin düzenlediði düþünðu düzenli ordusuna borçce seminerlerinin bu haftaki ludur fakat bu devrinin konusu 'Osmanlý Ýmparatormuazzam gücü bir çok darluðu'nda Askeri Ýsyanlar ve beye ve isyana neden oldarbeler konusu' oldu. Semuþtur.-Ýsyanlar 1446 Bumineri Cem Örtün verdi. çuktepeyle baþlar 1913 Babýali baskýnýyla sona erer. Osmanlý Ýmparatorlu arasý isyanlar ðu'nda geliþen isyanlar hakkiþilere ve olaylara yönekýnda genel bir deðerlendirlikken, II. Mahmut'un asme yapan Cem Örtün, özetker rejimin bekçidir þeklinle þöyle dedi: "Ruhumuzda Cem Örtün de yaptýðý düzenlemeyle beki mükemmeliyetçilik çoðu raber darbelere karþý rejimi zaman isyana neden oldu. Kiþisel çýkar askerin korumasý mantýðý yerleþmiþtir. ve uðruna binlerce insan, onlarca vezir Tüm kesimler isyan etmiþtir asker, uleve 6 padiþah katledildi. Türk tarihinde ma,esnaf, paþalar, talebeler, derviþler, bilinen ilk darbe Metehan'ýn babasý TeDarbeyle gelen yöneticiler canlarýný omana isyan ederek askeri sistemi kurdarbeyle kaybettiler arasý 4 masýyla baþlar. Osmanlý' darbe görmepadiþah darbeyle indirildi." yen padiþah yok gibidir. Osmanlýda 36 padiþahýn 12 si darbeyle indirip 6 sý kat- Laçin Çok Programlý Lisesi tarafýndan düzenlenen Kariyer Günleri etkinliðinin 2. konuðu Laçin Ýlçe Emniyet Amiri Yaþar Çifçi oldu. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Muzaffer Çelik, öðrencilerin meslekleri tanýmasý ve motivasyon kazanmasý için gerçekleþtirilen Kariyer Günleri etkinliði davetine katýldýðý için Laçin Ýlçe Emniyet Amiri Yaþar Çifçi ye teþekkür etti. Konuþmasýna kendini tanýtarak baþlayan Ýlçe Emniyet Amiri Yaþar Çifçi, daha sonra Türk Polis Teþkilatýnýn 165. yýlýna özel hazýrlanmýþ video sunumunu izletti. Sunum sýrasýnda öðrencilere gerekli açýklamalarý yaparak öðrencilerin sorularýný da cevaplayan Çifçi, Emniyet Teþkilatýnýn genel yapýsý hakkýnda öðrenciler bilgilendirdi. Polis teþkilatýnda önemli olan kanunlarýn amaçlarýný ve genel hatlarýný da anlatan Çifçi, Türk Ceza Kanunu ndaki suç ve ceza kavramýný örneklerle açýkladý. Program, soru-cevap þeklinde Boðazkale Belediyesi Samsun Orman Bölge Müdürlüðü'nden getirdiði aðaçlarý þenlik havasýnda halka daðýttý. Boðazkale ye 40 bin fidan Boðazkale Belediyesi Samsun Orman Bölge Müdürlüðü'nden getirdiði aðaçlarý þenlik havasýnda halka daðýttý. Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu 40 bin adet fidenin daðýtýmýna bizzat nezaret ederek Boðazkale halký ile sohbet etti.

13 DESAM ýn Ar-Ge raporuna göre okumuyoruz! Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, sendikalarýnýn araþtýrma merkezi Demokrasi ve Eðitim Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (DE- SAM) nin Ar-Ge raporunu açýkladý. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn okuduðu kitaplarý gençlere tavsiye ederek rol model olmasýndan ve Çorum Valisi Ahmet Kara'nýn kütüphanelere verdiði destekten dolayý memnuniyet duyduklarýný dile getiren Býçak "Ülkemizin önüne koyduðu hedefler doðrultusunda acilen bir kitap okuma ve okutma politikasý geliþtirmesi gerekiyor." dedi. Býçak'ýn açýkladýðý DESAM tarafýndan hazýrlanan Ar- Ge raporuna göre, Türk halký günde 6 saat televizyon izliyor, günde 3 saat internete giriyor fakat kitap okumaya ancak yýlda 6 saat vakit ayýrýyor. Türkiye'de okuma alýþkanlýðý yok denecek kadar az. AB ülkelerinde yüzde 21 olan kitap okuma oraný, Türkiye'de sadece yüzde 0,01. EN ÇOK FIKRALAR VE AÞK KÝTAPLARI OKUNUYOR! DESAM raporunda atýfta bulunulan UNESCO (Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Kurumu) dünyadaki okuma alýþkanlýklarý raporuna göre Türkiye, kitap okuma oranýnda dünya ülkeleri arasýnda 86'ncý sýrada; Gambiya, Fildiþi Cumhuriyeti gibi Afrika ülkeleriyle birlikte yer alýyor. Türkiye'de kitap okuyan on binde bir kiþinin okuduðu kitaplara baktýðýmýzda yani en çok okunan kitaplar ise genelde; fýkra kitaplarý, aþk kitaplarý, namaz hocasý ve dua kitaplarý baþý çekiyor. AYDA 213 LÝRA CEP TELEFONUNA, YILDA 6,5 LÝRA KÝ- TABA AYIRIYORUZ! Ayda cep telefonu ve iletiþim masraflarýna 213 lira ayýran 4 kiþilik bir Türk ailesi kitaba ise ayda deðil yýlda sadece 6,5 lira ayýrýyor. Türkiye'de internet kafeler ve cep telefonu satýþ ofisleri ve bayilerinin sayýsý çýð gibi artarken kütüphaneler sinek avlýyor. 1 MÝLYON KÜTÜPHANE ABONESÝNE KARÞIN 71 MÝL- YON CEP TELEFONU ABONESÝ! Türkiye'de çoðu AB standardýný taþýmamakla birlikte bin 118 kütüphaneye çoðu ders çalýþmaya giden öðrenciler olmak üzere yýlda 18 milyon kiþi giriþ yaparken, 16 bin kütüphanesi bulunan ABD'de kütüphanelere yýlda 1 milyar 400 milyon giriþ yapýlýyor. Bin 118 kütüphaneye karþýn Türkiye'de 600 bini aþkýn kahvehane bulunuyor. Türkiye'de 1 milyon 25 bin kütüphane üye sayýsý bulunuyorken 71 milyonun üzerinde cep telefonu abonesi var. KÝÞÝ BAÞINA 1399 SÝGARAYA KARÞIN 7 KÝTAP DÜÞÜ- YOR! Yapýlan bir araþtýrmada gençler en önemli ihtiyaçlarýnýn akýllý cep telefonu olduðunu dile getirirken BM Ýnsani geliþmiþlik raporuna göre Türkiye'de kitap 235. sýrada yer alan bir ihtiyaç malzemesi. Türkiye'de yýlda kiþi baþýna sigara tüketimi 1399 iken kiþi baþýna 7 kitap düþüyor. Yapýlan bir araþtýrmada deneklerin 5/3' ü son okuduðu kitabýn adýný hatýrlayamazken futbolcu ve þarkýcýlarýn künyelerini, sevgililerini bile ezbere saydýðý görüldü. Kesintilerin nedeni belli oldu Elektrik kesintileri ile ilgili çok önemli açýklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, kesintilerin nedenin belli olduðunu ancak bu nedenleri tetikleyen unsurlarýn halen araþtýrýldýðýný söyledi. 12. Uluslararasý Petrol, LPG, Madeni Yað, Ekipman, Ýstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarý (Petroleum Ýstanbul) için Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, elektrik kesintileri ile ilgili de bir açýklama yaptý. ÇOK ÇARPICI AÇIKLAMA Elektrik kesintilerinin sebeplerinin netleþtiðini ve hastalýða teþhis konulduðunu ancak tetikleyici unsurlar üzerinde halen çalýþýldýðýný belirten Bakan Yýldýz çok çarpýcý bir noktaya iþaret etti. 86 BÝN 400 DE 1 ÝHTÝMAL Bakan Yýldýz yapýlan araþtýrmalarda 3 santralin 1'er saniye arayla devreden çýkmasý sonrasýnda bu kesintiler meydana geldiðini belirtirken söz konusu 3 santralin bahsedilen aralýklarla devre dýþý kalma ihtimalinin de 86 bin 400 de 1 olduðunu söyledi. SEBEPLERÝNÝ ARAÞTIRIYORUZ Uzmanlarýn da böyle birþeyin olmasýnýn zor olduðunu söylediðini söyleyen Bakan Yýldýz, sebeplerini en ince detayýna kadar araþtýrdýklarýný kaydetti. AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ÝKÝNCÝ ÞEBE- KESÝ Söz konusu sistemin Avrupa'nýn en büyük ikinci þebekesi olduðunu ve Türkiye'nin enerji iletim sisteminin Avrupa ülkeleri tarafýndan kabul görmüþ bir sistem olduðunun altýný da çizen Yýldýz, ''O yüzden ekibimize güveniyoruz. Ýnþallah böyle birþeyin bir daha tekrarlanmayacaðýný söylemek istiyorum.'' dedi. ''SÝBER SALDIRI'' DEMEK ÝÇÝN HENÜZ ERKEN ''Siber saldýrý'' söylentileri ile ilgili kendisinin bu cümleyi kullanmasý için henüz çok erken olduðunu da söyleyen Bakan Yýldýz, ''Bu bir ihtimal dahilindedir. Çünkü bir yerde bir þifre ve kripto varsa bunlar mümkün. Bu sistemin korumasý için ayrý bir ekip çalýþýyor. Bakanlýðýmýzda bütün konularý þefaf bir þekilde ele alýyoruz. O yüzden böyle bir þey söylersem kamuoyunu yanlýþ yönlendirmiþ olurum. 3 santralin 1'er saniye arayla devreden çýkýyo olmasýnýn teknik mi yoksa siber saldýrýdan mý kaynaklanýyor bunu söylemek için erken. Saliselerin belirleyici olduðu bir süreç söz konusu. Sakin olup doðruyu açýklayacaðýz.'' diye konuþtu. MALÝYETTE DEÐÝL SÝSTEME ODAK- LANDIK Kesintinin maliyeti ile ilgili ise þu an öncelikli olan sistemin toparlanmasý olduðunu ve bu konuya odaklandýklarýný söyleyen Yýldýz, maliyet konusunun yalnýzca kendilerine baðlý bir konu olmadýðýný da söyledi. Ýbrahim Býçak ACÝLEN KÝTAP OKUMA - OKUTMA POLÝTÝ- KASI GELÝÞTÝRMELÝYÝZ! Kitap okuyan insanlarýn hem þanslý hem de farklý olduklarýný söyleyen DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, " Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn öðrenci ve öðretmenlere okuduðu kitaplarý tavsiye etmesinden ve Çorum Valisi Ahmet Kara'nýn bekleme salonlarýnda kitap bulundurulmasýný saðlamasýndan, kütüphanelere verdiði destekten dolayý memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin biran önce kitap okuma ve okutma politikasý geliþtirmesi gerekiyor. Türk halký için okumak, temel yaþam ihtiyacý gibi algýlanmalýdýr. Bundan sene önce Türkiye için okur -yazar olmak önemliydi. Ancak günümüzde sadece okuryazar olmak deðil, okumak ve yazmak gerekiyor. Bu Türkiye'nin önüne koyduðu hedefler doðrultusunda geliþim ve deðiþimi için zorunlu olduðu gibi çaðdaþ, güçlü ve saygýn bir ülke olmasý için de þarttýr" diye konuþtu. KÝTAP OKUMA SORUNU MÝLLÝ GÜVENLÝK SORUNU GÝ- BÝ GÖRÜLMELÝ! Milli Eðitim, Kültür ve Gençlik Bakanlýklarýnýn ortak politikasýyla baþta gençler ve çocuklar olmak üzere tüm halkýn gün içerisinde 10 sayfa kitap okumasý gibi bir hedefi yakalamasýnýn Türk halkýnda yaratacaðý kültürel geliþim ve deðiþimi hiçbir politik uygulamanýn gerçekleþtiremeyeceðini ifade eden Býçak, "Günde 10 sayfa kitap okuyan biri, yýlda 3650 sayfa, ayda 300 sayfalýk bir kitap okumuþ olur. Ayda bir kitap okuyan bir insanýn yaþadýðý entelektüel, demokratik, insani, vicdani ve kültürel deðiþimi hiçbir devlet politikasý saðlayamaz" dedi. OKUMAYAN BÝR GENÇLÝKLE BÜYÜK HEDEFLERE YÜ- RÜNEMEZ! Türkiye'de kitap okunmamasýnýn yapýsal nedenleri olduðunu belirterek, okul öncesi dönemden üniversite eðitiminin sonrasýna kadar kitap okumanýn stratejik bir konu olarak ele alýnmasý gerektiðini belirten Býçak: "Kültür, eðitim ve bilim merkezleri olmasý gereken ilgili bakanlýklarýn kurumlarýnýn Türkiye'de kitap okutma stratejileri geliþtirmesi, kitaplarýn halen e-kitap haline getirilmesi gerekiyor. Çaðýmýzda kitap; okurun evine, otomobiline, ayaðýna kadar götürülmesi gerekiyor. Günümüzde otomobilde, yolculukta, tatilde kitap okumanýn önü açýlmalýdýr. Bunun için sesli kitaplar da yapýlmalýdýr. Klasik, eski kitap okuma alýþkanlýklarýmýzý geliþtirmeliyiz. Özellikle gençliðe farklý bir stratejiyle kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmalýyýz. Aksi takdirde okumayan bir gençlik ile büyük ve aydýnlýk hedeflere yürünemez." dedi. ANNE BABALARA KÝTAP SEVGÝSÝ ÝÇÝN TAVSÝYELER Hatýrlatma ve tavsiyeler doðrultusunda anne babalara da telkinlerde bulunan Býçak, kitap sevgisi ve kitap okuma kültürü için þunlarý söyledi; Baþta anne babalar olmak üzere her vatandaþýmýza önerimdir ki hediye ve ödül listenizin en baþýnda mutlaka kitaplar olsun. Evimizde mutlaka bir kütüphane yahut kitap köþesi bulunsun. Televizyon izleme veya dizi, film seyretme saatlerimiz olduðu gibi muhakkak kitap okuma saatleri de oluþturalým. AVM ve çarþýlara gittiðimizde kitapçýlara da uðrayalým ve alýþveriþ listemizde yiyecek içeceklerin yanýnda kitapta bulunsun. Bu arada mahkemelerimizin kimi para cezalarýný kitap okuma cezasýna çeviren örnek uygulamalarýný artýrmasý gerektiðini de hatýrlatmak istiyorum. Seçim genelgesi yayýmlandý E-Nabýz sistemi, vatandaþlara bir "týk" ile Türkiye'deki istediði doktora ulaþma fýrsatý saðlayacak. E- Nabýz Türkiye'deki tüm kamu hastanelerinde kullanýlabilecek. E-Nabýz, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu ile Türk Telekom Grubu'nu temsilen Kurumsal Ýþ Birimi Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Ali Akarca'nýn katýldýðý bir törenle kamuoyuna duyuruldu. E-Nabýz, vatandaþlarýn kiþisel saðlýk kayýtlarýna, hem kendilerinin hem de dilerlerse ilgili saðlýk personelinin internet ortamýndan eriþebilecekleri bir platform olarak hizmet veriyor. E-Nabýz sayesinde saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda gerçekleþtirilen tüm kontrol ve operasyonlar tek bir veri tabanýna kaydediliyor. Vatandaþlar ve vatandaþýn verdiði yetki kapsamýnda Türkiye'nin 81 ilindeki tüm kamu saðlýk kuruluþlarý, kiþisel saðlýk kayýtlarýna eriþebiliyor. Vatandaþlarýn laboratuvar tahlillerinden radyoloji görüntülerine, hastane ziyaretlerinden randevu geçmiþlerine kadar tüm saðlýk kayýtlarýný, bu kayýtlarý kendi istekleri doðrultusunda paylaþabilecekleri ve kayýtlarýný her zaman yanlarýnda taþýyabilecekleri "Dijital Saðlýk Karnesi" sistemi hizmete giriyor. Açýklamada görüþlerine yer verilen Mehmet Ali Akarca, E-Nabýz uygulamasý ile Türkiye'nin nabzýnýn bundan böyle internet ortamýnda atacaðýný bildirdi. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), il seçim kurullarýnýn seçim sonuçlarýna iliþkin görevleri ile yurt düzeyi seçim sonuçlarýnýn belirlenmesinde uygulanacak esas ve ilkeleri belirleyen genelgesi Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, yurt düzeyi seçim sonuçlarý, yurt içi, yurt dýþý ve gümrük kapýlarýnda kullanýlan geçerli oylarýn toplamýyla elde edilecek. Ýl seçim kurullarý, ilçe seçim kurullarýndan aldýklarý sayýlý tutanaklarý, ilçe ilçe yansýtarak birleþtirecek. Birleþtirme tutanaðý SEÇSÝS'ten alýnacak ve seçim kurulunda hazýr bulunanlara ilan edilecek, tutanaðýn bir örneði de il seçim kurulu kapýsýna bir hafta süreyle asýlacak. Birleþtirme tutanaklarý il seçim kurullarýnca düzenlendikten sonra, SEÇSÝS üzerinden taranarak YSK'ya gönderilecek. YURT DIÞI VE GÜMRÜK KAPILARINDAN GELEN SO- NUÇLAR Yurt Dýþý Ýlçe Seçim Kurulunca, geçici gümrük kapýsý seçim kurullarýndan gelen bilgiler birleþtirme tutanaðýna iþlendikten sonra taranarak SEÇSÝS'e kaydedilecek. Yurt dýþý sandýklarýndan gelen sonuçlarýn temsilcilikler ve temsilciliklerin ülkeler bazýnda birleþtirilmesinden sonra elde edilen "Ülke Birleþtirme tutanaklarý" SEÇSÝS'te birleþtirilerek, gerekli bilgilerle "Ülkeler Birleþtirme Tutanaðý"na iþlenecek. Bu tutanaklar, Yurt Dýþý Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný ve en az iki üyesi tarafýndan en kýsa sürede Ankara Ýl Seçim Kuruluna götürülerek teslim edilecek. Ankara Ýl Seçim Kurulu, Yurt Dýþý Ýlçe Seçim Kurulundan gelen "Gümrük Kapýlarý Birleþtirme Tutanaðý" ile "Ülkeler Birleþtirme Tutanaðý"ndaki bilgileri birleþtirerek, "Ülkeler ve Gümrük Kapýlarý Birleþtirme Tutanaðý"na iþleyecek ve SEÇSÝS üzerinden YSK'ya gönderecek. GENEL BARAJIN HESAP- LANMASI YSK tarafýndan SEÇSÝS'te il seçim kurullarýndan gelen toplam geçerli oy sayýsýna Ankara Ýl Seçim Kurulundan gelen yurt dýþý oy sayýsý eklenerek, yurt düzeyi oy toplamý ile her siyasi partinin aldýðý geçerli oy miktarý bulunacak. Tespit edilen geçerli oy toplamýna göre, siyasi partilerin yurt düzeyindeki oy yüzdesi hesaplanacak, yüzde 10'luk genel barajý aþan siyasi partiler belirlenerek, ilan edilecek. Saðlýkta yeni sistem E-NABIZ CUMARTESÝ 4 NÝSAN Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi, Dodurga da üyelerle dayanýþma toplantýsý düzenledi Türk Eðitim Sen Dodurga da dayanýþma toplantýsý yaptý Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi, Dodurga da görev yapan üyelerle dayanýþma toplantýsýnda buluþtu. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Dodurga Ýlçe Temsilcisi Aydýn Hamamcý, katýlýmcýlara teþekkür ederek, Türk Eðitim-Sen in onurlu mücadelesi eðitim çalýþanlarý tarafýndan ciddi manada takdir görmektedir. Türk Eðitim-Sen eðitim çalýþanlarýnýn tek ve gerçek sesidir. Bu yüzden her dönemde istikrarlý bir þekilde büyüyen, devre göre söylem geliþtirmeden her dönemde ayný duruþu sergileyen, hak arama mücadelesinin tek adresidir. dedi. SÝNAN MOL A PLAKET Toplantýda, daha önce Ýlçe Temsilciliðini yürüten Sinan Mol a bu ana kadarki özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür edilerek Türk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn tarafýndan plaket verildi. Plaketi takdim eden Aydýn, Sinan kardeþimiz her anlamda iþini çok iyi yapmýþ, her zaman dik durmuþ bir arkadaþýmýzdýr. Biz kendisinden çok razýydýk. Allah da razý olsun. dedi. Ýlçe Temsilcisi Aydýn Hamamcý da, Dodurga da her zaman yanlarýnda olan, çizgisinden ve samimiyetinden hiçbir þekilde taviz vermediðini ifade ettiði eski okul müdürü Emrullah Yalçýn a plaket verdi. EÐÝTÝM ÇALIÞANLARI UYA- NIK OLMALIDIR Toplantýda yaptýðý konuþmada, eðitim çalýþanlarýnýn artýk vicdanlarýnýn sesini dinleyerek, amaçlarý makam ve mevki peþinde koþmak olan, memuru masada satan sendikamsý yapýya gereken cevabý vermesi gerektiðini söyleyen Türk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, Özellikle ilçelerde eðitim çalýþanlarý üzerinde ciddi baskýlar olduðunu görüyor ve takip ediyoruz. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlerinin bizzat kurumlarý gezerek yandaþ sendikaya üye kazandýrmaya çalýþtýklarýnýn farkýndayýz. Stajyer öðretmenlere, Stajyerliðini biz kaldýracaðýz. Bu sendikaya üye olman lehine olacaktýr gibi ahlaksýz teklifler yapýldýðýný ve kendi koltuklarýnýn devamýnýn ancak ve ancak o sendikamsý yapýya üye kazandýrmakla mümkün olacaðý ifadelerini de duymuyor deðiliz. Unutmasýnlar ki siyaseten büyüyenler, güç merkezi deðiþince yok olmaya mahkumdurlar. dedi. 4 NÝSAN 'DA ANKARA'YI SALLAYACAÐIZ 4 Nisan 2015 tarihinde Ankara'da büyük bir miting gerçekleþtireceklerini belirten Aydýn, Ek zammýmý unutma, þ güvenceme dokunma diyerek, tüm illerimizden gelen Türkiye Kamu-Sen mensuplarý ile Kolej Meydanýný inleteceðiz. 4 Nisan Cumartesi günü yapýlacak miting ile 2 milyon 600 bin kamu çalýþaný için ses verilecektir. 4 Nisan neden önemli? Çünkü o gün 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde insan haklarý ihlali yapan siyasi iktidara ültimatom vereceðiz. Düþünün, öylesine þýmarýk bir iktidar anlayýþý var ki Türkiye'de, öylesine þýmarmýþ, ayaklarý yere basmayan, tepkileri görmezden gelen bir iktidar anlayýþý var ki; 2 milyon 600 bin kamu çalýþanýnýn gözüne baka baka Biz devlet memurluðu kavramýný kaldýracaðýz, sizi istediðimiz zaman kapýnýn önüne koyacaðýz diyebiliyor. Biz buna izin vermeyeceðiz. ARTIK BU TEHDÝTÝ GÖRME- LÝSÝNÝZ Kamu çalýþanlarýnýn iþ güvencesi tehdit altýndadýr. Þunu söylemek istiyorum; bunlarýn kafalarýnda iþ güvencesiz çalýþan modeli var, karþýsýnda direnebilecek bir sendikal güç görmek istemiyorlar. 450 bin üyeli Türkiye Kamu-Sen i en büyük engel olarak görüyorlar. Bize nasýl bir gelecek hazýrlandýðýnýn farkýna varýlmasý lazým. Bu kirli senaryoyu ve yandaþ sendikanýn yaptýklarýný aklý baþýnda bütün devlet memurlarýnýn görmesi gerekir. Artýk keyfi olarak sendikal tercih ortaya koyamayýz. Müdür, müdür yardýmcýsý olmak için yandaþ sendikaya üye olayým anlayýþý olamaz. Yarýn iþ güvenceniz gittiðinde bu makamlarýn, mevkilerin ne önemi kalýr? Ey memur arkadaþým artýk görmelisin; seninle kedinin fareyle oynadýðý gibi oynamak isteyen, iþ güvenceni elinden almak isteyen bir siyasal iktidar var. Bu ülkenin geleceðinin kollanmasý için, kamu çalýþanlarýnýn haklarý için ortaya koyduðunuz mücadele için, hepinize teþekkür ediyorum. diye konuþtu. Sendikanýn eski Ýlçe Temsilciliði görevini yürüten Sinan Mol a plaket verildi.

14 14 CUMARTESÝ 4 NÝSAN Kültür acemi hakem kurbaný HE Kültürspor dün oynadýðý Kastamonu Yolspor maçýnýn serenomisinde toplu halde görülüyor HE KÜLTÜRSPOR: Furkan, Yasin Emre, Oktay, Samet Yalçýndað, Numan, Mustafa, Uður, Rýfat, Ensar, Samet Akbaþ, Ramazan, Eren, Mehmet, Bilal, Salih, Onur, Rýfat Kürþat, Burak. KASTAMONU YOLSPOR: S. Mücahid, Yasin, Kaya, Ali, F. Taner, M. Nazmi, Tayfun, Barýþ, Fatih, Ahmet, Oðuzhan. Sinop ta devam eden U 17 grup birinciliðinde temsilcimiz HE Kültürspor ilk maçýnda Kastamonu Yüksel Basar ve Ahmet Ecevit Kayseri de görev Basar ve Ecevit e Kayseri de görev Bölgesel Yardýmcý hakemlerimiz Yüksel Basar ve Ahmet Ecevit e Kayseri de görev. BAL 6. grupta yarýn saat de Vali Nihat Canpolat Stadý nda Hacýlar Erciyesspor ile Yeþiy Kýrþehirspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Samsun dan Erdem Mertoðlu yönetecek. Yardýmcý hakemler ise ilimizden Yüksel Basar ve Ahmet Ecevit. Maçýn dördüncü hakemide Samsun dan Ahmetcan Akkoyun. Gözlemci ise Abdulkadir Güven. Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu öðrencileri Ülker Arena da düzenlenen All Star Organizasyonuna katýldýlar. 28 Mart cumartesi günü Fenerbahçe Konuk evine yerleþen Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu öðrencileri Dereaðzý tesislerinde çalýþan arkadaþlarýyla antrenman yaptýlar ve onlarla fotoðraf çekindiler. Ardýndan Dereaðzý Fenerium maðazasýný gezen sporcular Beylerbeyi Polisevinde vakit geçirerek hoþça bir gün geçindiler. 29 Mart pazar günü ise sabah da Ülker Arena da baþlayan programa katýlan Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu sporcularý Türkiyenin dört bir yanýndan gelen arkadaþlarýyla yaþ gruplarýna göre maç yaptýlar doðumlu sporcularýn oynadýðý maçta Yolspor önünde acemi haken kurbaný oldu. Rakibi önünde ilk yarýsýný 1-0 geride tamamlayan Kültürspor ikinci yarýda beraberliði saðladý son dakikalarda yediði penaltý golüyle maçý 2-1 kaybetti. Maçýn ilk yarýsýnda rakip kalecinin ceza sahasý dýþýnda elle kestiði pozisyonda sarý kart gösteren maçýn hakemi Kültürspor un attýðý bir golü ise yardýmcý hakemin uyarýsý üzerine Kültürspor lehine en direk atýþ vererek iptal etmesi maçýn önüne geçti. Sinop Ýlçe sahasýnda oynanan maçta rakibi önünde tutuk bir görüntü ortaya koyan Kültürspor devreyi 1-0 geride tamamladý. Ýkinci yarýda toparlanan temsilcimiz Ramazan la beraberliði saðladý. Galibiyet için yüklenirken ani geliþen atakta Kastamonu Yolspor kazandýðý penaltý atýþýný gole çevirerek maçta 2-1 üstünlüðü yakaladý. Kalan bölümde Kültürspor un çabasý sonuç vermedi ve maçta Kastamonu temsilcisinin üstünlüðü ile sona erdi. HE Kültürspor bugün Samsun Atakum Belediyespor ile saat de karþýlaþacak. Bu maçý kazanmasý halinde üç takýmýnda puanlarý eþitlenecek ve penaltý atýþlarý finale yükselecek takýmý belirleyecek. Samsun takýmý bu maçtan beraberlik veya galibiyetle ayrýlmasý halinde ise finale yükselen takým olacak. Hakemler açýklandý Çorum Amatör futbolunda bugün ve yarýn oynanacak maçlarýn hakemleri açýklandý. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre haftanýn maçlarý ve yönetecek hakemler þöyle: U 13 LÝGÝ: Gençlerbirliði Gençlikspor: Murat Onur Çorum FB Basketbol All Star a katýldý Ülker Arena da yapýlan All Star maçýna katýlan sporcular Kastamonu Yolspor ile karþýlaþan HE Kültürspor önünde acemi Sinop bölgesi hakeminin verdiði kararlar sonucunda 2-1 yenilerek umutlarýný büyük oranda bitirdi. Çorum FB Antrenörü Yaþar Yýlmaz FB TV canlý yayýnýnda beyaz takýmýn antrenörlüðünü Çorum dan Yaþar Yýlmaz yaptý. Maçýn ardýndan FB TV ye canlý yayýna katýlarak organizasyonu deðerlendirdi ve Çorumdaki çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Maçlarýn devre aralarýnda hediyeli çekiliþlere katýldýlar ve Karizma Shov un gösterilerine izlediler. Tüm maçlar sonunda tüm sporculara madalyalarý verildi. Organizeye katýlan minikler ardýndan da Uþakspor ile Fenerbahçe Ülker arasýndaki maçý izlediler ve oyuncularla fotoðraf çekindiler. Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu Antrenörü Yaþar Yýlmaz, bu tür organizelerin sporcularýn bilgi görgü ve sosyal geliþimlerine katký saðladýðýný belirterek organize için teþekkür etti. Sporcularýnýn Dereaðzýnda katýldýklarý antrenman sonunda sporcularýn Çorum da da ayný çalýþmayý yaptýklarýný söylemelerinin çok önemli olduðunu belirten Yýlmaz kendilerini antrenmana alan alt yapý hocasý Ceyhun hocayada teþekkür etti. Ordu da Çorum rüzgarý Ordu da yapýlan Yaþ Okullar Güreþ Grup birinciliðinde Çorum serbest ve grekoromende takým halinde birinciliði kazandý. Serbest stilde yedi grekoromen stilde ise beþ güreþçi Türkiye Þampiyonasý vizesi aldýlar. Kindar. Osmancýkspor - Alaca Belediyespor: Abdulselam Koçak. Ýl Özel Ýdarespor - Çimentospor: Emre Uðurcan. Ulukavakspor - Mimar Sinanspor: Harun Tecimer. U 16 LÝGÝ: Mimar Sinanspor - Osmancýkspor: Yalçýn Kara, Mehmet Tuðluk, Erkan Akyol. Gençlerbirliði - Ýskilipgücüspor: Furkan Alagöz, Okan Baykara, Vuslat Ay. Ýl Özel Ýdarespor- Çimentospor: Mehmet Ali Cýrýl, Berkant Arman. Onur Alagöz. 2. AMATÖR KÜ- ME: Ortaköy Þapinuva Belediyespor - Sungurluspor: Barýþ Karakuþ, Ömür Soytemiz, Kadir Berkay Damar. Osmancýkgücüspor - Bayat Belediyespor: Mehmet Ali Cýrýl, Emre Alagöz, Tarýk Bozkurt. Kargýgücüspor- Uðurludað Belediyespor: Özkan Kaya, Baran Avcý, Ýbrahim Çaðýl. Mecitözüspor - Oðuzlar Belediyespor: Mehmet Zeki Sevim, Berkant Arman, Onur Alagöz. Ordu da yapýlan Okullar arasý Yaþ Serbest Güreþ grup müsabakalarýnda Çorum takým halinde þampiyonluðu kazanýrken yedi sporcu Türkiye Þampiyonasý vizesi aldý. 2-3 Nisan tarihleri arasýnda Ordu da yapýlan Yaþ serbest güreþ grup birinciliðinde mücadele eden Çorumlu güreþçilerden 55 Kg da Deniz Akkaya, 60 Kg da Bayram Doðan, 66 Kg da Sefa Öztürk, 96 Kg da Mücahit Alkaç ve 120 Kg da Bekir Eryücel birinci olarak altýn madalya kazandýlar. 74 Kg da Çaðrý Kýrbýyýk ve 96 Kg da Yasin Ayal üçüncü olarak bronz madalya aldýlar ve Türkiye Þampiyonasýna katýlmaya hak kazandýlar. 50 Kg da Fazlý Kartal, 66 Kg da Özgür Yiðit ve 46 Kg da Tunahan Acar ise sýkletlerinde beþinci oldular. Hafta baþýnda yine Ordu da yapýlan Yaþ Okullar Grekoromen güreþ il birinciliðinde ise dört altýn bir gümüþ madalya kazanan Çorumlu sporcular hem takým halinde þampiyonluðu kazandýlar hemde beþ sporcuyla Türkiye Þampiyonasýna katýlmaya hak kazandýlar. Grekoromen stilde 50 Kg da Eren Tanrýkol, 60 Kg da Sefa Oypan, 66 Kg da Ýsa Arslan, 74 Kg da Murat Kalender sýkletlerinde birinci olarak altýn madalya kazandýlar. 60 Kg da Serkan Kurtaran ise sýkletinde ikinci olarak gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Türkiye Þampiyonasý Nisan tarihlerinde Rize de yapýlacak. Ordu da yapýlan Yaþ Serbest Güreþ grupda takým halinde þampiyon olan Çorum takýmý tören sonunda toplu halde Yaþ Güreþ bugün Yaþ Güreþ il birinciliði bugün ve yarýn yapýlacak. Adil Candemir Güreþ EðitimSpor Salonu nda yapýlacak olan il birinciliðinde bugün serbest stil yarýn ise grekoromen stilde müsabakalar yapýlacak. Geliþim de liderle sezonun son maçlarý bugün Trabzon da Bahçelievler Kýz Meslek Burhaniye de Balýkesir Burhaniye de devam eden Liseli Gençler futsal grup birinciliðinde kýzlarda Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilimizi temsil ediyor. Okul futsal takýmý Müdür Yardýmcýsý Orhan Avcý ve Beden Eðitimi Öðretmeni Altan Çoban yönetiminde mücadele eden Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nin rakipleri, Aydýn Palandöken Anadolu Lisesi, Balýkesir Ticaret Odasý Anadolu Lisesi, Bilecik Bozüyük Þeyh Edebali Mesleki ve Teknik, Bursa Orhangazi Erenler Mesleki ve Teknik, Eskiþehir Odunpazarý Ticaret Meslek, Ýzmir Karþýyaka Lisesi, Kocaeli Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Kütahya Aysel Selahattin Erkasap Spor Lisesi ve Manisa Zeynep Gülin Öngör Kýz Teknikve Meslek Lisesi mücadele ediyor. Çorum Belediyespor Geliþim Liginde son maçlarýný bugün oynuyor. Kýrmýzý Siyahlý takým grup lideri Trabzonspor ile bugün üç ayrý kategoride mücadele edecek. Bugün saat de Mehmet Ali Yýldýz Tesislerinde oynanacak ilk maçta Trabzonspor ve Çorum Belediyespor U 14 takýmlarý karþýlaþacak. Maçý Yaþar Kýlýç, Tamer Erbay ve Murat Çukurlu hakem üçlüsü yönetecek. Saat da baþlayacak ikinci maçta ise iki takým U 15 kategorisinde karþýlaþacaklar. Maçý Osmancan Davulcu, Nuri Gökdurna ve Seyfullan Köroðlu hakem üçlüsü yönetecek. Ayný sahada oynanacak son maçta ise Trabzonspor ve Çorum Belediyespor U 17 takýmlarý karþýlaþacak. Saat da baþlayacak bu maçta ise Furkan Aksuoðlu, Ertan Demirci ve Gökmen Cumur görev yapacak. Dördüncü hakem ise Birak Berk Kölemen. U 16 maçý 12 Nisan a ertelendi Bugün oynanmasý gereken Trabzonspor - Çorum Belediyespor U 16 maçý ise futsal grup maçlarý nedeniyle 12 Nisan pazar gününe ertelendi. Liseler Tekvando grupta iki bronz madalya Mart 2015 tarihleri arasýnda Sivas ta yapýlan Liseler Arasý Bay-Bayan Taekwonda Türkiye Yarý Final Þampiyonasý nda 55 kg da Münire Demirci ile 59 Kg da Sevilay Babayiðit üçüncü oldu. Bu sonuçla birlikte hem Demirci hem de Babayiðit Adýyaman da yapýlacak olan Türkiye finallerinde yarýþmaya hak kazandýlar. Sonuçlarýn kendilerini mutlu ettiðini söyleyen Tekvando Ýl Temsilcisi Mustafa Kanat, Münire Demirci Hasan Paþa Ticaret Lisesi öðrencisi ve ayný zamanda Çorum Belediyespor sporcusu. Sevilay Babayiðit ise Sungurlu Lisesi sporcusu olarak þampiyonaya katýldýlar. Yýldýzlar Taekwonda Ana Liginde grup, yarý final ve finallere katýlmýþtýk. Toplam 9 madalya aldýk. Sonuçlar için hem sporcularýmýzý hem de antrenörlerimizi kutluyorum. dedi. Liseli Gençler futsalda Bahçelievler Kýz Meslek Lisesi Burhaniye de mücadele ediyor. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kýz futsal takýmý hareketinden önce toplu halde

15 (Ç.HAK:743) 7 NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Teknik personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Çöplü Mahallesi 16 derslikli ortaokul yapýmý inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 146 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 31,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.214,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 146 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:755) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.419,36 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TH 752 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: TH 753 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN Bölge Müdürlüðü - 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 73 (Çorum) Þube Devlet ve Ýl Yollarý Kýsmi Temel Takviyeli Sathi Kaplama Yapýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu / Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum/Samsun Saat: NÝSAN Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü Amasya Ýl Hd-Çorum- Sungurlu-Delice Devlet Yolu BSK onarýmý, Çorum Ýli ve Ýlçe Þehir Geçiþleri ile Hamamözü geçiþinin BSK yapýlmasý yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Atakum/Samsun Saat: Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Çorum ili Uðurludað ilçesi sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý - TOKÝ Çorum ili Alaca ilçesi 2. Etap 220 konut, 1 adet Ticaret Merkezi inþaatý ile altyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Ýstanbul Hizmet Binasý Küçükçekmece/Ýstanbul Saat: NÝSAN (Ç.HAK:724) (Ç.HAK:603) (Ç.HAK:588) SATILIK HOBÝ BAHÇESÝ Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahpsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:729) T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 ÜH 274 plakalý, 2012 model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Kaçak mevkiinde arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Sýrt aðrýsýný hafife almayýn Op.Dr.Ýrfan Çýnar, Sýrt aðrýlarý, kadýn ve erkekte, sýklýkla günlük yaþam kalitesini önemli þekilde bozan, sürekli bir yorgunluða yol açabilen, çalýþma performansýný bariz þekilde düþüren önemli rahatsýzlýklardan biridir. Her yaþta kiþide görülebilen sýrt aðrýlarý, kas incinmesi gibi basit bir nedenle meydana gelebilirken bazen de ciddi hastalýklarýn belirtisi olabiliyor. Özellikle sabit bir bölgede devam eden sýrt aðrýlarý, ciddiye alýnmadýðý takdirde diðer hastalýklarýn taný ve tedavisini gecikmesine yol açabiliyor dedi. Sýrt aðrýlarýnýn büyükten küçüðe herkeste görülebileceðini dile getiren Op.Dr.Ýrfan Çýnar, Sýrt aðrýsý sýrt bölgesinde omuzlardan kaburgalarýn bitimine kadar görülen aðrýdýr. Sýrt aðrýsý boyna, omuzlara ve bele doðru yayýlým gösterebilir. Nefes alýp verirken batma þeklinde görülürken, belli hareketlerde ve pozisyonlarda aðrý þiddetinde artýþ olabilir. Erkeklere oranla, kadýnlarda sýrt aðrýsýna daha fazla rastlanýr diye konuþtu. Op.Dr.Ýrfan Çýnar, sýrt aðrýsýnýn en sýk nedeni sýrt kaslarýnda oluþan kas spazmý olduðunu ifade ederek, þunlarý Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere LKS, GO programlarýný kullanabilen bayan ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Çorum Sebat Makina Küçük Sanayi Sitesi 3. Cad. No: Tel: SATILIK ARSA Ata Cad. üzerinde 64 m2 ve 128 m2 YÝTÝK tarih belge numaralý sanayi sicil belgemizi kaybettik. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:756) hisseli arsa satýlýktýr Çakýr Karoser San. Tic. Ltd. Þti. Adres: Küçük San. Sit. 97. Sok. No:4 Çorum söyledi; Sýrt aðrýlarý çeþitli hastalýklarýn da belirtisi olabilir. Duruþ bozukluðu, Uzun süre eðilerek ayný pozisyonda kalmayý gerektiren aktiviteler (masa baþý iþleri,bilgisayar kullanýmý,araç kullanýmý gibi...), Omurgada oluþan iltihabý ve romatizmal hastalýklar, kemik erimesi, bel veya kalça kemiklerindeki þekil bozukluklarý, sýrt bölgesindeki omurgada kireçlenme, Skolyoz hastalýðý sýrt aðrýsýnýn baþlýca nedenleridir. Bunlarýn dýþýnda sýrt fýtýðý da aðrýya nedendir. Bel ve boyun fýtýðýna oranla daha seyrektir. Daha çok aðrý sýrtýn alt bölgesinde görülmektedir. Kürek kemiðine vuran sýrt aðrýlarý kalp krizinin sinyali olabilir. Omurga tümörleri de sýrt aðrýsýna neden olabilir. Bu sebeple; aðrý gece baþlýyor veya artýyorsa, sürekli ya da þiddetliyse ve hastada kilo kaybý varsa zaman kaybetmeden bir uzmana baþvurmak gerekir. Sýrt aðrýlarýnda tedavi sebebe yönelik olarak yapýlýr. Basit ve kronik olmayan aðrýlar, fizik tedavi uzmanýnýn uygun göreceði ilaçlarla kolaylýkla iyileþir. Daha þiddetli ve kronik aðrýlarda, sýrt aðrýsýnýn sebebine baðlý olarak tedavi planlanýr. (AA) Adres: Organize San. Bölgesi 8. Cad. No: 4 Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ CUMARTESÝ 4 NÝSAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Reyon görevlisi ve ön muhasebe için en az lise mezunu yaþ arasý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yavruturna Mah. (Ç.HAK:644) (Ç.HAK:752) (Ç.HAK:736) (Ç.HAK:695) (Ç.HAK:2702) Kavukçu Sok. No: 3 (Ýkinci Bahar Yaný) Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda 25 senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. (Ç.HAK:745) BAY BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR HUKUK BÜROSUNDA ÇALIÞACAK BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN DÝKSÝYONU DÜZGÜN EN AZ LÝSE MEZUNU BAY BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. MÜR: ELEMAN ARANIYOR Mobilya maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli mobilya montaj elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Uður Mumcu Cad. No: 50 Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda yetiþtirilmek üzere yaþ arasý devamlý çalýþacak bay elemanlar alýnacaktýr. SGK+YEMEK+SERVÝS Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. BENKA ARICILIK MALZEMELERÝ ÝMALAT SANAYÝ ADRES:KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5.CAD NO:6 (ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ KARÞISI) (Ç.HAK:744) Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pazarlama konusunda deneyimli, 30 yaþýný aþmamýþ, B sýnýfý ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, sanayi ürünleri konusunda tecrübeli, kefil verebilecek, maaþ+prim çalýþacak bay eleman alýnacaktýr. Koloðlu Makina Hýrdavat (Ç.HAK:727) ELEMAN ARANIYOR Matbaa tesisimizde görevlendirilmek üzere bayan ön muhasebe elemaný, bayan aþçý, deneyimli bay-bayan grafikerler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÇORUM OFSET MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sk. No:7 (Balaban Düðün Salonu hizasý) Tel: Aþaðý San. 6. Çelik Sok. No: 32 Mür. Tel: Deðeri: TL AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:380) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Ön Muhasebe ve Sekretarya bölümünde görevlendirilmek üzere; * Diksiyonu düzgün, * Bilgisayar ve vb. konularda deneyimli, * Uzun süre çalýþabililecek, * Sigara kullanmayan, * Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu, BAYAN eleman alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin Þahsen baþvurmalarý gerekmektedir. KARADAYI MAKÝNA SANAYÝ VE TÝC. A.Þ ORGANÝZE SAN BÖLGESÝ 7. CAD. NO:21 ÇORUM TEL: (Ç.HAK:723) Bayan Personel Alýnacaktýr Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere en az lise mezunu bayan personel alýnacaktýr. Adres : ARAR ÇELÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ (Ç.HAK:741) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ.SANAYÝ CADDESÝ NO:90-92 ÇORUM m2 Mür. Tel: (Ç.Hak: 738)

16 Þeker i yenin HERÝ Play-off yarýþýnda bende varým demek için kazanmak zorunda olan Çorum Belediyespor yarýn saat da Polatlý Ýlçe sahasýnda Þekerspor önünde galip gelmek zorunda. Kýrmýzý Siyahlýlar ligden düþmesi kesinleþen rakibi önünde üç puan alarak deplasman galibiyet hasretine son vermek amacýnda. O G B M A Y P 8. Çorum Bele Þekerspor Çorum Belediyespor play-off yarýþýnda bende varým demek için tamam ve devam niteliðindeki maçta yarýn Þekerspor deplasmanýnda üç puan mücadelesi verecek. Ligin ikinci yarýsýnda inanýlmaz bir düþüþ gösteren ve zirveden kopan kýrmýzý siyahlý takým son haftalarda evinde kaybettiði puanlarla playoff mücadelesinden de uzaklaþmaya baþladý. Son olarak sekizinci sýraya kadar düþen Çorum Bele- Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Fatih A. Buðra Akýn Ýmam Murathan Oðuzhan Furkan Berat Ali Emrah Çaðlar Turgay 3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn: Þekerspor-Çorum Bele.: Emre Türkmen (Ýstanbul) Tuzla-Bursa Nilüfer: Hüseyin Çiftsüren (Þýrnak) Ýstanbul-Tire 1922: Ali Þansalan (Çanakkale). Darýca Gençler-Batman: Özgür Sepin (Ýzmir). Manavgat -Kýrýkhan: Gökhan Özbulut (Samsun). Adliye-Zonguldak: H. ÝbrahimYýldýrým (Trabzon) Çatalca - Kýzýlcabölük: Emrah Yýlmaz (Balýkesir) Emre Türkmen le bu sezon ikinci maç Emre Türkmen Çorum Belediyespor un yarýn Þekerspor ile deplasmanda oynayacaðý maçý Ýstanbul dan Emre Türkmen yönetecek. Emre Türkmen bu sezonun ikinci haftasýnda Çorum Belediyespor un Zonguldak Kömürspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldýðý maçta görev yaptý. Maçýn yardýmcý hakemleride Ýstanbul dan Fettah Yiðit ve Hakan Yoldaþ.Dördüncü hakem Ali Rýza Özkar. Maçýn gözlemcisi Yomra-Görele þampiyonluk maçýna Çorum hakemleri BAL 2. grupta þampiyonu belirleyecek Yomraspor - Görelespor maçýný Celal Bayraklý yönetecek. Bölgesel Amatör Lig 2. grupta yarýn lider Yomraspor ile dördüncü sýradaki Görelespor arasýndaki maçý ilimiz Ulusal hakemi Celal Bayraklý yönetecek. Merkez Hakem Kurulu grupta dört takýmýn þampiyonluk mücadelesi vermesi nedeniyle yarýnki maça Ulusal trioyu atadý. Grupta lider Yomraspor 51 puanla lider durumda bulunurken Görelespor 48 puanla dördüncü sýrada bulunuyor. Diðer diyespor umutlarýný yeþertmek için kazanmaktan baþka þansýnýn olmadýðý maçta yarýn Polatlý da Þekerspor önünde galibiyet arayacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmda sakatlýklarý devam eden Sefa Akýn ve Eray ile cezalý Mehmet Akif yarýnki maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi Þekerspor ise geçtiðimiz hafta sonu Gaziosmanpaþa deplasmanýnda aldýðý maðlubiyetin ardýndan ligde kalma umutlarýný bitirdi. Yeþil beyazlýlar ligin kalan haftalardaki maçlarda prestij mücadelesi verecek. Çorum Belediyespor un yarýn saat da Polatlý Ýlçe sahasýnda oynayacaðý Þekerspor maçýnda gerek Ankara dan gelen gerekse Çorum dan gidecek taraftarlarýn vereceði destekle uzun bir aranýn ardýndan deplasmandan üç puanla dönerek ligin kalan haftalarýna hedefli girmek amacýnda. Kazanmak zorundayýz Bölgesel Amatör Lig de Ulukavakspor bu sezon kendi sahasýndaki son maçta yarýn Termespor önünde galip elerek ligin son haftasýna rahat girmek istiyor. Grupta direk düþme potasýnda bulunan ve son iki maçtan en azýndan birer puanla ayrýlarak baraj maçý oynamayý amaçlayan Ulukavakspor yarýn saat de 1 nolu sahada Samsun takýmý Termespor önünde puan arayacak. Ligin ikinci yarýsýnda istediði sonuçlarý alamayan özellikle evinde kaybettiði kritik puanlarla tehlikeli bölgeye giren Ulukavakspor geçen hafta Ünyespor deplasmanýndan bir puanla dönerek biraz olsun rahatlamýþtý. Termespor ise grubun en rahat takýmlarýndan. Samsun içi sýralama açýsýndan hiç bir sýkýntýsý bulunmayan Termespor baraj maçý oynamayý garantilemiþ durumda. Sarý siyahlý takým ligin kalan haftalarýnda oynayacaðý iki maçý baraj karþýlaþmasýna hazýrlýk olarak görüyor. Ulukavakspor ise bu maçtan üç puanla ayrýlmasý halinde ligin son haftasýndaki maçlarýn skorunu beklemeden baraj maçý oynama hakký Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal yarýþta bizme varým demek için kazanmak baþka alternatifi olmayan maça çýkacaklarýný belirterek Futbolcularým olayýn bilincinde ve kazanmak için gereken mücadeleyi vereceklerdir dedi. Takým olarak hücum hattýnda kötü bir dönem geçirdiklerini bununda hedeflerinden uzaklaþmalarýna neden olduðunu belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Gelinen bu noktada yarýþa tamam yada devam niteliðinde bir maça çýkacaðýz. kazanacak. Siyah beyazlýlan bu amaçta yarýnki maçta evinde önce yenilmemeyi yakalayacaðý pozisyonlarý deðerlendirebilirsede galibiyetle ayrýlmak amacýnda. Aydemir Son maça rahat çýkmak istiyoruz Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir, ligin son maçýna rahat çýkmak için yarýn kazanmak istediklerini söyledi. Ligde son iki haftanýn oldukça kritik Play-off umutlarýný devam ettirmek için kazanmaktan baþka düþüncelerinin olmadýðý Þekerspor maçýna çýkacaklarýný belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, kazanmak için gereken mücadeleyi verip üç puanla döneceklerine inandýðýný söyledi. Rakibimizin ligdeki konumundan çok bizim ne yapacaðýmýz çok önemli. Hafta boyunca futbolcularýmýzý bu maça motive etmeye çalýþtýk. Ýnanýyorumki onlarda kader maçýna çýkacaklarýný biliyorlar ve sahada kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi verecekler. Kazanmak zorundayýz ve kazanýp döneceðiz dedi. Ulukavak Terme yi yenip rahatlamak istiyor iki takým ise Serhat Ardahanspor 50 puanda Karaderespor ise 48 puanla üçüncü sýrada yer alýyor. Þampiyonluk için hayati önem taþýyan bu maçta Ulusal hakemimiz Celal Bayraklý düdük çalacak. Maçýn yardýmcý hakemleride ilimizden Özcan Genel ve Gökhan Yumlu maçýn dördüncü hakemide Bölgesel hakem Serhat Sarkandý. Yomra Ýlçe sahasýnda yarýn saat de baþlayacak maçýn gözlemcisi ise Ýbra- Çorum Ulusal hakemleri yarýn Yomra-Görele þampiyonluk maçýnda görev yapacak Ulukavakspor sezonun evinde oynayacaðý son maçýnda yarýn saat de 1 nolu sahada Termespor önünde galip gelerek son haftaya rahat girmek istiyor. Siyah beyazlý takýmda sakat olduðunu belirten Aydemir, Kendi göbeðimizi kendimiz kesmek istiyoruz. Bunun içinde yarýn kazanmak amacýndayýz. Sezonun sahamýzdaki son maçýnda Çorumlu futbol severlerinde vereceði destekle sahadan üç puanla ayrýlarak ligin son maçýna rahat çýkmak istiyoruz. Futbolcularýma güveniyorum ve bunun içinde ellerinden gelen mücadeleyi verecekler dedi. CUMARTESÝ 4 NÝSAN 2015 Polatlý seferi bugün Çorum Belediyespor yarýn oynayacaðý Þekerspor maçý için bugün yola çýkýyor. Kýrmýzý Siyahlý takým dün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yaptýðý antrenmanla Þekerspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý. Þekerspor maçýnýn 18 kiþilik kadrosunun katýldýðý antrenmanda taktik ve þut çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlý takým ardýndan lojmanda kampa girdi. Çorum Belediyespor bugün saat da yola çýkacak ve saat 13 de Ulusoy Dað Tesislerinde Murat Koçak ýn misafiri olacaklar. Yemeðin ardýndan Polatlý ya devam edecek olan Çorum Belediyespor kalacaðý Abdullah Resort Otel de kampa girecek ve maç saatini bekleyecek. Hakem Rize den Hasan Hacýsalihoðlu BAL 5. grupta yarýn Ulukavaspor un sahasýnda oynayacaðý Termespor maçýný Rize bölgesi hakemlerinden Hasan Hacýsalihoðlu yönetecek. Hasan Hacýsalihoðlu 8 Mart 2014 de Çorumspor un sahasýnda Kastamonuspor a 3-1 yenildiði maçta görev yaptý. Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre maçýn yardýmcý hakemleri ise Rize den Selahattin Altay ve Giresun dan Muslihiddin Aydýn, Dördüncü hakemde Rize den Fevzi Uzun. Maçýn gözlemcisi ise Süleyman Bekar. Hasan Hacýsalihoðlu

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Hizmet aþkýyla çalýþacaðýz

Hizmet aþkýyla çalýþacaðýz Vali Kara, su tasarrufunun yaygýnlaþmasý konusunda uyarýlarda bulundu. Su krizi kapýda! Vali den su tasarrufu çaðrýsý HABERÝ 10 DA Ýl nüfusumuz düþtü, þehir merkezi arttý ÝL GENELÝ 5 BÝN DÜÞTÜ TÜÝK Adrese

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý.

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý. Çorum basýný yerel standartlarýn üzerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý KYK eski Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Recep Kaymakcan Þevket Erzen'i ziyaret etti.

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı