SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİDİR. NİSAN 2004 ANKARA

2 ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN LİRASI NAKİT KARŞILIĞI LİRADAN LİRAYA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDECEK HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÇIKARILACAK HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 26/11/2004 TARİH VE 161 / 1501 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA, İZAHNAME VE EKLERİ İLE SİRKÜLERLERDE YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞİ DÜRÜST BİR BİÇİMDE YANSITMASINDAN İHRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDİLERİNDEN BEKLENEN ÖZENİ GÖSTERMEYEN ARACI KURULUŞLARA DA ZARARIN İHRAÇÇILARA TAZMİN ETTİRİLEMEYEN KISMI İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLİR. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İSE, DENETLEDİKLERİ MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAKİ YANLIŞ VE YANILTICI BİLGİ VE KANAATLER NEDENİYLE DOĞABİLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. Diğer Kamu Kurumlarõndan Alõnan Görüşler: YOKTUR 2

3 I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER 1. Ticaret Unvanõ : ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2. Merkez ve Şube Adresleri : İSTANBUL (MERKEZ): Atatürk Cad. No:4 1.Esenşehir Yukarõ Dudullu ANKARA (OFİS): Güvenevler Güneş Sok. No:4/ Kavaklõdere AZERBAYCAN (OFİS): Fuzuli Küçesi 65 Bakü 3. Fiili Yönetim Yeri (Adresi) : İSTANBUL (MERKEZ) Atatürk Cad. No:4 1.Esenşehir Yukarõ Dudullu 4. Tescil Tarihi, Sicil Numarasõ ve Ticaret Sicil Memurluğu : 14 EYLÜL / İSTANBUL TİC. SİCİL MEMURLUĞU 5. Süresi : SÜRESİZ 6. Bilinen Ortak Sayõsõ : ŞİRKET İN HİSSE SENETLERİNİN % 35 İ BORSADA KOTE OLDUĞU İÇİN ORTAK SAYISI BİLİNMEMEKTEDİR. 7. Ortaklõğõn Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. KANUNLARI 8. Kuruluş Amacõ (Faaliyet Konusu) : ANA SÖZLEŞME MADDE 3 E GÖRE TELEFON SANTRALLERİ VE TRANSMİSYON CİHAZLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE TELEKOM. TEÇHİZATI ÜRETİMİ VE SATIŞIDIR. 3

4 B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. i) Kayõtlõ Sermaye Tavanõ : TL ii) Ödenmiş / Çõkarõlmõş Sermayesi : TL 2. Son iki olağan genel kurul toplantõsõ ve son durum itibariyle ödenmiş sermayenin %5 ve fazlasõna sahip ortaklar ile tüzel kişi ve yabancõ ortaklar arasõnda dağõlõmõ: Ortağõn; Sermaye Payõ Ticaret Unvanõ/ 06/06/ /04/ /09/2004 Adõ Soyadõ (Bin TL) (%) (Bin TL) (%) (Bin TL) (%) ALCATEL N.V HALKA AÇIK TOPLAM Sermayedeki veya toplam oy hakkõ içindeki paylarõ %5 ve fazlasõ olan gerçek kişi ortaklarõn birbiriyle akrabalõk ilişkileri: YOKTUR. 4. Sermayeye dolaylõ yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin; YOKTUR. 5. İhraçcõ yönetiminde doğrudan ya da dolaylõ olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: YOKTUR. 6. Sermayeyi temsil eden paylarõn; Tertibi Grubu İmtiyaz Türü Nama/Hamiline Olduğu Pay Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranõ(%) 6,7,8,9 A VAR* NAMA ,7,8,9 A VAR* HAMİLİNE ,7,8,9 C YOK HAMİLİNE TOPLAM *Bu gruba ilişkin imtiyazlar 9 nolu maddede açõklanmõştõr. 7. Son üç yõl içinde yapõlan sermaye artõrõmlarõ ve kaynaklarõ ile sermaye azaltõmlarõ, yaratõlan/iptal edilen hisse senedi gruplarõ ve hisse senedi sayõsõnda değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi: Milyon TL Artõrõm Artõrõm Emisyon Tarihi Tutarõ Nakit Primi YDDAF Yedekler Diğer 02/03/2001 6,000,000-2,973,388 2,295, , Ortaklõğõn son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satõş suretiyle hisse senedi ihraç etmiş ise, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan hisse senetlerinin sayõ ve niteliklerine ve tahsisli satõş yapõlan gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin açõklamalar: YOKTUR. 4

5 9. Ortaklõk esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarõnõn seçimi: Şirket Yönetim Kurulu, hissedarlar veya onlarõn aday gösterecekleri kimseler arasõndan seçilmiş en az altõ en çok dokuz üyeden teşekkül eder. Yönetim Kuruluna atanacak üyelerin tam sayõsõna Genel Kurul karar verecektir. Bu üyelerden ikisi C Grubu hisselerin çoğunluğu tarafõndan gösterilen adaylar arasõndan ve diğer üyeler ise A Grubu hisselerin çoğunluğu arasõndan gösterilen adaylar arasõndan Genel Kurul ca seçilir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapõlacağõ herhangi bir Genel Kurul toplantõsõnda, C Grubu hisselerin ¼ ünden azõnõn hazõr bulunmasõ halinde, C Grubu hissedarlar böyle bir Genel Kurul toplantõsõnda, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme hakkõnõ kaybetmiş olacaklar ve C Grubunu temsilen Yönetim Kurulu na üye seçilmeyecektir. Vefat, istifa gibi sebeplerden Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalmasõ halinde boşalan üyeliklere Türk Ticaret Kanunu nun 315. maddesi hükmünce yapõlacak tayinlerde dahi A ve C Gruplarõ için yukarõdaki ikinci fõkrada öngörülmüş olan oranlara riayet şarttõr. Yönetim Kurulu üyeleri bir yõllõk süre için seçilirler ve tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde, yapõlacak Genel Kurul toplantõsõnda Yönetim Kurulu Üyelerinin bir kõsmõnõn veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkalarõ ikame olunabilir. Bu halde dahi yukarõdaki ikinci fõkra hükümleri saklõdõr. Şirket Ana Sözleşmesi nin 14. maddesi aşağõdaki hükmü içermektedir: Denetleme Kurulu, üçü A Grubu hissedarlar tarafõndan, biri de C Grubu hissedarlar tarafõndan gösterilecek adaylar arasõndan Genel Kurul tarafõndan seçilen dört üyeden teşekkül eder. Denetçiler bir yõllõk süre için seçilir ve yeniden seçilmeleri caizdir. 10. Ortaklõk esas sözleşmesinde yer alan ağõrlaştõrõlmõş nisaplar hakkõnda bilgi: Ortaklõk esas sözleşmesinde yer alan ağõrlaştõrõlmõş nisaplar 9. maddede açõklanmõştõr. 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarõnca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar: YOKTUR. 12. Hisse senetlerinin devir esasõ: TTK HÜKÜMLERİNE GÖRE 13. Ortaklõğõn aynõ grup hisse senetlerinin borsaya (İMKB veya diğer borsalar) kote olup olmadõğõna/işlem görüp görmediğine veya böyle bir başvurunun bulunup bulunmadõğõna ilişkin bilgi: % 35 İMKB DE KOTE 14. İzahnamenin hazõrlandõğõ yõl ve bir önceki yõlda; a) Ortaklõğõn hisse senetleri üzerinde üçüncü kişiler tarafõndan gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri: YOKTUR. b) Ortaklõk tarafõndan diğer bir ortaklõğõn hisse senetleri üzerinde yapõlan ele geçirme teklifleri: YOKTUR. c) Sözkonusu tekliflerin fiyat ve sonuçlarõ hakkõnda bilgi: YOKTUR 5

6 II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Hisse senedi ihracõna ilişkin yetkili organ kararlarõ: Yönetim Kurulu nun 464 nolu 19 Ekim 2004 tarihli görüşmesinde 8,000,000,000,000TL olan şirket çõkartõlmõş sermayesinin, Ana Sözleşmenin 6.Maddesi uyarõnca tamamõ bedelli olmak üzere 14,000,000,000,000 TL na yükseltilmesine karar verilmiştir. 2. Nakit karşõlõğõ artõrõlan sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylarõ temsilen ihraç edilecek 10. tertip hisse senetleri ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduğu Bir Payõn Nominal Değeri (TL) Pay Sayõsõ Nominal Değerleri Toplamõ (Bin TL) A Nama ,100,000,000 9,100,000,000 A Hamiline ,820,000,000 1,820,000,000 C Hamiline ,080,000,000 3,080,000,000 TOPLAM 14,000,000,000 14,000,000, a) İç kaynaklardan yapõlan sermaye artõrõmõnõn dağõlõmõ aşağõda verilmektedir (TL): YOKTUR 4. a) Bu sermaye artõrõmõ dolayõsõyle ihraç edilecek 10. tertip hisse senetlerinin üzerinde 5'den 20'ye kadar numaralõ yeni pay alma kuponu bulunacaktõr. b) Hisse senetlerinin üzerinde 2004 yõlõndan 2013 yõlõna kadar kâr payõ kuponu bulunacak ve kar elde edilmesi halinde ilk kez 2004 yõlõnõn kârõndan temettü verilecektir. c) Temettüye Hak Kazanõlan Tarih: Yeni pay alma hakkõnõn kullanõmõna ilişkin duyurunun yayõmlandõğõ hesap döneminden itibaren temettüye hak kazanõlacaktõr. 5. Bu artõrõmda ihraç edilecek imtiyazlõ paylar ve imtiyazõn niteliği: YOKTUR. 6. İhraç edilecek hisse senetlerinin yatõrõmcõlara sağladõğõ haklar: Kârdan pay alma hakkõ (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkõ (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkõ (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkõ (TTKmd. 394, kayõtlõ sermaye sistemindeki ortaklõklar için SPKn md. 12), genel kurula katõlma hakkõ (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katõlma hakkõ (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkõ (TTK md.373,374), bilgi alma hakkõ (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkõ (TTK md. 363), iptal davasõ açma hakkõ (TTK md , kayõtlõ sermaye sistemindeki ortaklõklar için SPKn md. 12). Diğer taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azõnlõk haklarõ, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafõndan kullanõlõr (SPKn md. 11). 7. Hisse senetlerinin devrine ve varsa devirle ilgili kõsõtlara ilişkin bilgi: YOKTUR 8. Yeni pay alma haklarõnõn kõsõtlanõp kõsõtlanmadõğõ, kõsõtlandõysa kõsõtlanma nedenlerine ilişkin bilgi: YOKTUR. 9. Varsa belli kişilere tahsis edilen hisse senetlerinin ayrõ ayrõ tutar ve sayõsõ: YOKTUR. 10. Yeni pay alma hakkõnõn kullanõlmasõndan sonra kalan paylar için tahsis kararõ alõnõp alõnmadõğõ: YOKTUR. 6

7 11. Satõn alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adõ, adresleri ve bir payõn satõn alma fiyatõ: YOKTUR. 12. Ortaklarõn yeni pay alma haklarõnõ kullanma esaslarõ: a) Yeni pay alma haklarõnõn kullanõm süresi: 15 gündür. Bu sürenin başlangõç ve bitiş tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkõ kullanõm süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlamasõ halinde, izleyen işgünü akşamõ sona erecektir. b) Ortaklarõn ödenmiş/çõkarõlmõş sermayede mevcut paylarõna göre yeni pay alma oranõ: c) Pay bedellerinin yatõrõlacağõ banka şubesi ve hesap numarasõ : 175% Türkiye İş Bankasõ Dudullu Sanayi Şubesi Nolu hesap d) Başvuru şekli: i) Yeni pay alma haklarõnõ kullanmak isteyen ortaklarõmõz (e) bendinde belirtilen yere/yerlere başvurarak sahip olduklarõ hisse senetlerinin 4 nolu yeni pay alma kuponlarõnõ (sahip olduklarõ hisse senetlerini) ibraz edeceklerdir. İbraz ettikleri yeni pay alma kuponlarõna karşõlõk gelen tutarõ yukarõda belirtilen banka şubesinde açõlan numaralõ hesaba yeni pay alma hakkõ kullanõm süresi içinde tam ve nakit olarak yatõracaklardõr. ii) Bu sermaye artõrõmõnda yeni pay alma hakkõnõ kullanmak istemeyen ortaklarõmõz, ilgili kuponu yeni pay alma hakkõ kullanõm süresi içinde satabilirler. e) Başvuru yeri/yerleri : IMKB Takas ve Saklama Bankasõ A.Ş. Abide-i Hürriyet cad. Mecidiyeköy yolu sok. No: 286 Şişli İstanbul Türkiye İşbankasõ A.Ş. nin İstanbul da: Beşiktaş ve Rõhtõm Kadõköy Ankara da : Yenişehir İzmir de: İzmir Diğer tüm illerde: İl merkezi konumundaki şubeleri Sadece ana ortak olan Alcatel N.V. şirketi, Atatürk Cad.No 4 1.Esenşehir Yukarõ Dudullu adresindeki Alcatel Teletaş Telekomünikasyon Endüstri Ticaret A.Ş. nin merkezine başvuracaktõr. f) Hisse senetlerinin dağõtõm zamanõ ve yeri: Hisse senetlerinin dağõtõm işlemleri sirkülerde ilan edilecek tarihler arasõnda Türkiye İşbankasõ A.Ş. nin İstanbul da: Beşiktaş ve Rõhtõm Kadõköy Ankara da : Yenişehir İzmir de: İzmir Şubelerince gerçekleştirilecek ve buralarda hisse senetleri fiziki olarak bulundurulacaktõr. Yukarõda belirtilen iller dõşõnda il merkezi konumundaki İşbankasõ şubelerinde de hisse senedi dağõtõmõ hizmeti verilecek, ancak hisse senetleri fiziki olarak bulundurulmayacaktõr. Bu durumda ilgili şube sadece yeni pay alma kuponlarõnõ teslim alarak ortağa makbuz verecektir. Hisse senetleri ise daha sonra hak sahiplerine teslim edilmek üzere ilgili şubelere gönderilecektir. Sadece ana ortak olan Alcatel N.V. şirketine ait hisseler Atatürk Cad.No 4 1.Esenşehir Yukarõ Dudullu adresindeki Alcatel Teletaş Telekomünikasyon Endüstri Ticaret A.Ş. nin merkezinde dağõtõlacaktõr. 13. Bedelsiz olarak verilecek hisse senetlerinin dağõtõm esaslarõ: YOKTUR. 7

8 14. Yeni pay alma haklarõnõn kullanõlmasõndan sonra kalan paylarõn halka arz esaslarõ: a) Halka arz süresi: 10 gündür. Bu sürenin başlangõç ve bitiş tarihleri ilân edilecek sirkülerde belirtilecektir. b) Halka arz sirkülerinin ilan edileceği gazeteler: Milliyet ve Radikal gazeteleri c) Başvuru şekli ve yeri: Bu sermaye artõrõmõnda pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satõş süresi içinde Istanbul Menkul Kõymetler Borsasõ'nda işlem yapmaya yetkili bankalar ve aracõ kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birine başvurmalarõ gerekmektedir. Pay bedelleri satõş işlemlerini yürüten borsa üyesi.iş Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan tahsil edildikçe özel banka hesabõna yatõrõlacaktõr. d) Hisse senetlerinin dağõtõm zamanõ ve yeri: Hisse senetleri satõş öncesi Takasbank a depo edildiğinden satõş anõnda teslim edilecektir. 15. Satõş fiyatõ: a) Yeni pay alma hakkõnõn kullanõlmasõnda 1,000 TL nominal değerli bir payõn satõş fiyatõ: 1,000 TL dir. b) Yeni pay alma hakkõnõn kullanõlmasõndan sonra kalan paylarõn satõşõnda 1,000 TL nominal değerli bir payõn satõş fiyatõ: IMKB da oluşan fiyatlardan 16. Satõş Yöntemi: Borsa da satõş. 17 Satõşõn birden fazla ülkede aynõ anda yapõldõğõ durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapõlmõşsa buna ilişkin bilgi: YOKTUR. 18. Fiyatlarõn tespitinde kullanõlan yöntemler, yönetimin ve aracõ kuruluşun fiyatlara ilişkin değerlendirmeleri: Hisse senetleri nominal değerden satõlacaktõr. 19. a) Satõşa aracõlõk edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kuruluş/kuruluşlar ve gişe hizmeti veren kuruluş/kuruluşlar ile bu kuruluşlarõn adresleri: İş Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. İş Kuleleri Kule-2 Kat 12, 4. Levent İstanbul. b) Aracõlõğõn niteliği ve yüklenimde bulunulmayan paylarõn tutarõ: en iyi gayret c) Aracõ kuruluş/kuruluşlara ödenecek toplam ücret tutarõ ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payõ: 10,000,000,000 TL, Toplam ihraç maliyeti içindeki payõ 13% 20. Ortaklõğõn ödemesi gereken, ihraca ilişkin toplam ve/veya pay başõna maliyet: Toplam Maliyet: 75,000,000,000 TL / Pay Başõna Maliyet: 5,35 TL 21. Ortaklõğõn sağlayacağõ tahmini net nakit girişi ve kullanõm yerleri: 14,000,000,000,000 TL tahmini net giriş işletme sermayesi olarak kullanõlacaktõr. 22. Temettü alma hakkõnda zamanaşõmõ: Ortaklar ve kara katõlan diğer kimseler tarafõndan tahsil edilmeyen kar payõ bedelleri ile ortaklar tarafõndan tahsil edilmeyen temettü avansõ bedelleri dağõtõm tarihinden itibaren beş yõlda zaman aşõmõna uğrar. Zaman aşõmõna uğrayan temettü ve temettü avansõ bedelleri hakkõnda 2308 sayõlõ Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkõnda Kanun hükümleri uygulanõr. 8

9 III. MALİ DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER A. ORTAKLIĞIN SERİ:XI, NO:I SERMAYE PİYASASINDA MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN İLKE VE KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN MALİ TABLOLARI (Söz konusu mali tablolarõn ayrõlmaz bir parçasõ olan dipnotlarõna adresinden ulaşõlabilir.) 1. Ortaklõğõn son 3 yõllõk tarihi maliyetli bilançolarõ (*): AKTİF (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazõr Değerler Kasa Bankalar Diğer Hazõr Değerler B. Menkul Kõymetler Hisse Senetleri Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon Diğer Menkul Kõymetler Men.Kõy.Değ.Düşük.Karşõ.(-) C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar Alõcõlar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminat Diğer Kõsa Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) (15.854) 0 ( ) 6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõ.(-) ( ) ( ) ( ) D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlõ Ortaklõklardan Alacak Kõsa Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacak.Karşõlõğõ (-) E. Stoklar İlk Madde ve Malzeme Yan Mamuller Ara Mamuller Mamuller Emtia Diğer Stoklar Stok Değ. Düşüklüğü Karş.(-) ( ) ( ) ( ) 8. Verilen Sipariş Avanslarõ F. Diğer Dönen Varlõklar II. DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Alõcõlar Alacak Senetleri Verilen Depoz. ve Teminatlar

10 AKTİF (Milyon TL) Diğer Uzun Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) ( ) ( ) 0 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) C. Finansal Duran Varlõklar Bağlõ Menkul Kõymetler Bağ.Men.Kõy.Değ.Düş.Karş.(-) İştirakler İştiraklere Sermaye Taahh.(-) İştirakler Değer Düşük.Karş.(-) Bağlõ Ortaklõklar Bağ.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) Bağlõ Ortak.Değ.Düş.Karş. (-) ( ) Diğer Finansal Duran Varlõk D. Maddi Duran Varlõklar Arazi ve Arsalar Yerüstü ve Yeraltõ Düzenleri Binalar Makina Tesis ve Cihazlar Taşõt Araç ve Gereçleri Döşeme ve Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlõklar Birikmiş Amortismanlar (-) ( ) ( ) ( ) 9. Yapõlmakta Olan Yatõrõmlar Verilen Sipariş Avanslarõ E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar Kuruluş ve Teşkilatlanma Gid Haklar Araştõrma ve Geliştirme Gid Diğ.Maddi Olmayan Dur. Var Verilen Avanslar F. Diğer Duran Varlõklar AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI

11 PASİF (Milyon TL) I. KISA VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri Çõkarõlmõş Bonolar ve Senetler Diğer Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar Satõcõlar Borç Senetleri Alõnan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) 0 ( ) (79.225) C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlõ Ortaklõklara Borçlar Ödenecek Giderler Öde.Vergi Harç ve Diğ.Kesinti Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Kõsa Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) D. Alõnan Sipariş Avanslarõ E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ Vergi Karşõlõklarõ Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ II. UZUN VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Çõkarõlmõş Tahviller Çõkarõlmõş Diğer Menkul Kõy Diğer Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar Satõcõlar Borç Senetleri Alõnan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlõ Ortaklõklara Borçlar Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Uzun Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) D. Alõnan Sipariş Avanslarõ E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ Kõdem Tazminatõ Karşõlõklarõ Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ III. ÖZ SERMAYE A. Sermaye

12 PASİF (Milyon TL) B. Sermaye Taahhütleri (-) C. Emisyon Primi D. Yeniden Değerleme Değer Artõşõ Duran Varlõklar. Değer Artõşõ İştiraklerdeki Değer Artõşõ Borsada Oluşan Değer Artõşõ E. Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek Maliyet Artõş Fonu Serma. Ekle. İştirak Hisse. ve Gayrimenkul Satõş Kazançlarõ 7. Geçmiş Yõl Karõ F. Net Dönem Karõ G. Dönem Zararõ (-) ( ) 0 ( ) H. Geçmiş Yõllar Zararlarõ (-) ( ) ( ) ( ) Yõlõ Zararõ 0 ( ) ( ) Yõlõ Zararõ ( ) ( ) ( ) PASİF VARLIKLAR TOPLAMI

13 2. Ortaklõğõn son 3 yõllõk tarihi maliyetli gelir tablolarõ (*): (Milyon TL) A. BRÜT SATIŞLAR Yurtiçi Satõşlar Yurtdõşõ Satõşlar Diğer Satõşlar B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) ( ) (10.266) (158) 1. Satõşlar İadeler (-) ( ) (10.266) (158) 2. Satõş İskontolarõ (-) Diğer İndirimler (-) C. NET SATIŞLAR D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ) ( ) ( ) BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI E. FAALİYET GİDERLERİ (-) ( ) ( ) ( ) 1. Araştõrma ve Geliştirme Gid. (-) ( ) ( ) ( ) 2. Pazar., Satõş ve Dağõtõm Gid. (-) ( ) ( ) ( ) 3. Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ESAS FAALİ.KARI veya ZARARI ( ) F. DİĞER FAAL.GEL.VE KARLAR İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlõ Ortaklõklardan Temettü Gel Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri Faaliyet.İlgili Diğer Gel.ve Karlar G. DİĞER FAAL.GİD.VE ZARAR.(-) ( ) (25.519) ( ) H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ( ) ( ) ( ) 1. Kõsa Vadeli Borçlanma Gider. (-) ( ) ( ) ( ) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-) FAALİYET KARI veya ZARARI ( ) ( ) ( ) I. OLAĞANÜSTÜ GELİR.VE KARLAR Konusu Kalmayan Karşõlõklar Önceki Dönem Gelir ve Karlarõ Diğer Olağanüstü Gelir.ve Karlar J. OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR. (-) ( ) ( ) ( ) 1. Çalõşmayan Kõsõm Gid.ve Zar. (-) Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-) (53.467) ( ) ( ) 3. Diğer Olağanüstü Gid.ve Zar. (-) ( ) ( ) ( ) DÖNEM KARI veya ZARARI ( ) ( ) K. ÖDE.VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜKÜM NET DÖNEM KARI veya ZARARI ( ) ( ) 13

14 B. ORTAKLIĞIN SERİ:XI, NO:20 YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMLERİNDE MALİ TABLOLARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN MALİ TABLOLARI : Ortaklõğõn 2003 yõlõ ile 01/01/ /09/2004 ara dönemine ilişkin mali tablo dipnotlarõ ekte verilmektedir. (Ortaklõğõn Seri: XI, No:21 Tebliğ hükümlerine göre mali tablo düzenleme yükümlülüğünün bulunmasõ halinde, bilançoda Ana Ortaklõk Dõşõ Özsermaye kalemine, gelir tablosunda ise Ana Ortaklõk Dõşõ Kar veya Zarar kalemine yer verilmesi gerekmektedir.) (Ortaklõğõn Seri: XI, No:25 Tebliğ veya Uluslararasõ Finansal Raporlama Standartlarõ hükümlerine göre mali tablo düzenlemesi halinde, aşağõda 1 ve 2 numaralõ bölümlerde verilen bilanço ve gelir tablosu formatlarõna uymasõ gerekmemektedir.) 1. Ortaklõğõn tarih ve 30/09/2004 tarihi itibariyle bilançolarõ (30/09/2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir.): AKTİF (Milyon TL) Ara Dönem 30/09/2004 I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazõr Değerler Kasa Bankalar Diğer Hazõr Değerler 0 0 B. Menkul Kõymetler Hisse Senetleri Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon Diğer Menkul Kõymetler Men.Kõy.Değ.Düşük.Karşõ.(-) 0 0 C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar Alõcõlar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminat Diğer Kõsa Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) ( ) (23.175) 6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõ.(-) ( ) ( ) D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlõ Ortaklõklardan Alacak Kõsa Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacak.Karşõlõğõ (-) 0 0 E. Stoklar İlk Madde ve Malzeme Yan Mamuller Ara Mamuller Mamuller Emtia Diğer Stoklar Stok Değ. Düşüklüğü Karş.(-) ( ) ( ) 14

15 AKTİF (Milyon TL) Ara Dönem 30/09/ Verilen Sipariş Avanslarõ 0 0 F. Diğer Dönen Varlõklar II. DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Alõcõlar Alacak Senetleri Verilen Depoz. ve Teminatlar Diğer Uzun Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 C. Finansal Duran Varlõklar Bağlõ Menkul Kõymetler Bağ.Men.Kõy.Değ.Düş.Karş.(-) İştirakler İştiraklere Sermaye Taahh.(-) İştirakler Değer Düşük.Karş.(-) Bağlõ Ortaklõklar Bağ.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) Bağlõ Ortak.Değ.Düş.Karş. (-) Diğer Finansal Duran Varlõk. 0 0 D. Maddi Duran Varlõklar Arazi ve Arsalar Yerüstü ve Yeraltõ Düzenleri Binalar Makina Tesis ve Cihazlar Taşõt Araç ve Gereçleri Döşeme ve Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlõklar Birikmiş Amortismanlar (-) ( ) ( ) 9. Yapõlmakta Olan Yatõrõmlar Verilen Sipariş Avanslarõ 0 0 E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar Kuruluş ve Teşkilatlanma Gid Haklar Araştõrma ve Geliştirme Gid Diğ.Maddi Olmayan Dur. Var Verilen Avanslar 0 0 F. Diğer Duran Varlõklar AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI

16 PASİF (Milyon TL) Ara Dönem 30/09/2004 I. KISA VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri Çõkarõlmõş Bonolar ve Senetler Diğer Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar Satõcõlar Borç Senetleri Alõnan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) (86.604) (53.934) C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlõ Ortaklõklara Borçlar Ödenecek Giderler Öde.Vergi Harç ve Diğ.Kesinti Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Kõsa Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) 0 0 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ Vergi Karşõlõklarõ Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ II. UZUN VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Çõkarõlmõş Tahviller Çõkarõlmõş Diğer Menkul Kõy Diğer Finansal Borçlar 0 0 B. Ticari Borçlar Satõcõlar Borç Senetleri Alõnan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) 0 0 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlõ Ortaklõklara Borçlar Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Uzun Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) 0 0 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 0 0 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ Kõdem Tazminatõ Karşõlõklarõ Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ III. ÖZ SERMAYE A. Sermaye 8.000,

17 PASİF (Milyon TL) Ara Dönem 30/09/2004 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 C. Emisyon Primi 3, D. Yeniden Değerleme Değer Artõşõ Duran Varlõklar. Değer Artõşõ İştiraklerdeki Değer Artõşõ Borsada Oluşan Değer Artõşõ 0 0 E. Yedekler ,703, Yasal Yedekler 672, Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek 13,031,832 13,031, Maliyet Artõş Fonu Serma. Ekle. İştirak Hisse. ve 0 0 Gayrimenkul Satõş Kazançlarõ 7. Geçmiş Yõl Karõ 0 0 F. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarõ G. Net Dönem Karõ 0 H. Dönem Zararõ (-) ( ) ( ) I. Geçmiş Yõllar Zararlarõ (-) ( ) ( ) Yõlõ Zararõ ( ) ( ) Yõlõ Zararõ ( ) PASİF VARLIKLAR TOPLAMI

18 2. Ortaklõğõn 2003 yõlõ ve 01/01/ /09/2004 ara dönemine ilişkin gelir tablolarõ (Tutarlar 30/09/2004. tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir.): (Milyon TL) Ara Dönem 30/09/2004 A. BRÜT SATIŞLAR Yurtiçi Satõşlar Yurtdõşõ Satõşlar Diğer Satõşlar 0 0 B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) (177) 0 1. Satõşlar İadeler (-) (177) 0 2. Satõş İskontolarõ (-) Diğer İndirimler (-) 0 0 C. NET SATIŞLAR D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ) ( ) BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI E. FAALİYET GİDERLERİ (-) ( ) ( ) 1. Araştõrma ve Geliştirme Gid. (-) ( ) ( ) 2. Pazar., Satõş ve Dağõtõm Gid. (-) ( ) ( ) 3. Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ESAS FAALİ.KARI veya ZARARI ( ) ( ) F. DİĞER FAAL.GEL.VE KARLAR İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlõ Ortaklõklardan Temettü Gel Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri Faaliyet.İlgili Diğer Gel.ve Karlar G. DİĞER FAAL.GİD.VE ZARAR.(-) ( ) ( ) H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ( ) ( ) 1. Kõsa Vadeli Borçlanma Gider. (-) ( ) ( ) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-) 0 0 FAALİYET KARI veya ZARARI ( ) ( ) I. OLAĞANÜSTÜ GELİR.VE KARLAR Konusu Kalmayan Karşõlõklar Önceki Dönem Gelir ve Karlarõ Diğer Olağanüstü Gelir.ve Karlar J. OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR. (-) ( ) ( ) 1. Çalõşmayan Kõsõm Gid.ve Zar. (-) Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-) ( ) ( ) 3. Diğer Olağanüstü Gid.ve Zar. (-) ( ) ( ) K. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI DÖNEM KARI veya ZARARI ( ) ( ) L. ÖDE.VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜKÜM. 0 0 NET DÖNEM KARI veya ZARARI ( ) ( ) 3. Son Üç Yõla Ait Kar Dağõtõm Tablolarõ: Son 3 yõlda kar dağõtõmõ yoktur. 18

19 4. Pay Başõna Bilgiler (1 Pay = 1.000,-TL) : *** 30/09/2004** * a) Pay Sayõsõ 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 b) 1 Payõn Defter Değeri (TL) 1,000 1,000 1,000 1,000 c) Pay Başõna Net Kar - Adi Hisse Senedi TL İmtiyazlõ Hisse Senedi d) Pay Başõna Düzeltilmiş Net TL - - Kar (TL) (*) (*) Pay Başõna Düzeltilmiş Net Karõn Hesaplanmasõnda Kullanõlan Formül: d) Pay Başõna Temettü Adi Hisse Senedi - Nakden - Hisse Senedi Biçiminde - İmtiyazlõ Hisse Senedi - Nakden - Hisse Senedi Biçiminde e) Pay Başõna Düzeltilmiş Temettü(**) (**) Pay Başõna Düzeltilmiş Temettüün Hesaplanmasõnda Kullanõlan Formül: (***) Pay başõna bilgiler Sermaye Piyasasõ Kurulu nun Seri:XI, No:20 / No:21 / No:25 Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolar dikkate alõnarak düzenlenmiştir. 19

20 C. ORTAKLIĞIN SERİ:XI, NO:20 YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMLERİNDE MALİ TABLOLARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI 1. Mali tablolarõn enflasyona göre düzeltilme esaslarõ: Sermaye Piyasasõ Kurulu nun ( SPK ) Seri XI No: 1, Seri XI No: 20 ve Seri XI No: 21 sayõlõ tebliğleri ve bu tebliğlere değişiklik ve eklemeler yapan diğer tebliğleriyle Sermaye Piyasasõ Kanunu na tabi ortaklõklar tarafõndan düzenlenecek mali tablolar ve raporlarõn hazõrlanõp sunulmasõna ilişkin ilke ve kurallar (bundan sonra Sermaye Piyasasõ Kurulu tarafõndan yayõmlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak anõlacaktõr) belirlenmiştir. Şirket, mali tablolarõnõ SPK tarafõndan yayõmlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazõrlamaktadõr. SPK, Seri XI No: 20 sayõlõ Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarõn Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkõnda Tebliğ i ve Seri XI No: 21 sayõlõ Sermaye Piyasasõnda Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkõnda Tebliğ i 1 Ocak 2003 tarihinden sonra sona eren ilk yõllõk mali tablolardan geçerli olmak üzere yayõmlamõş bulunmaktadõr. İlk mali tablo denkleştirme işlemi: Şirket, mali tablolarõnõ Seri XI No: 20 sayõlõ tebliğ uyarõnca ilk defa 31 Aralõk 2003 tarihinde düzenlemiş bulunmaktadõr. Mali tablolarõn bu tebliğ hükümleri uyarõnca ilk defa düzenlendiği 2003 yõlõ hesap dönemi başõna kadar olan dönemde düzeltilmiş tutarlarõ ile olmak üzere, aktif kalemlerden, borçlarõn ve öz sermaye kalemlerinin çõkarõlmasõ sonucunda kalan kõsõm öz sermaye hesap grubu içinde, geçmiş yõllar karõ / (zararõ) ve çevrim farklarõ (öz sermaye enflasyon düzeltme farklarõ) hesabõnda izlenmektedir. Enflasyon muhasebesi: Ekte sunulan mali tablolar SPK nõn Seri XI No: 20 sayõlõ tebliğinin (Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarõn Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslarõ Hakkõndaki Tebliği) öngördüğü Türk Lirasõ nõn satõn alma gücündeki değişimi yansõtmak üzere yapõlan düzeltmeleri içermektedir. SPK Seri XI No: 20 sayõlõ tebliğ, yüksek enflasyon dönemlerinde hazõrlanan mali tablolarõn bilanço tarihindeki paranõn satõn alma gücüyle gösterilmesini ve genel fiyat endeksinin kullanõlarak daha önceki dönemlere tekabül eden bakiyelerin de aynõ birimden gösterilmesini öngörmektedir. Seri XI No: 20 sayõlõ tebliğin uygulanmasõnõ gerektiren durumlar, üç yõllõk kümülatif enflasyon oranõnõn %100 ün üzerinde olmasõ veya ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamõnõn, hesap döneminin başõna göre %10 veya daha fazla bir oranda artmasõdõr Türkiye de Devlet İstatistik Enstitüsü tarafõndan yayõmlanan Toptan Eşya Fiyat Endeksi baz alõndõğõnda 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle son üç yõllõk dönem için enflayon oranõ %89, hesap döneminin başõna göre ise %9 dur. Bu oranlarõn yukarõda sözü geçen limitlerin altõnda olmasõna rağmen, 2004 yõlõ başõnda enflasyon muhasebesi koşullarõ oluştuğu için yõl sonuna kadar enflasyon muhasebesi uygulamasõnõn devam etmesi zorunludur. Enflasyona göre yapõlan düzeltmeler, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafõndan yayõmlanan toptan eşya fiyat endeksi kullanõlarak bulunan katsayõlar esas alõnarak hesaplanmõştõr (1994 endeksi: 100). Ekte sunulan 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle mali tablolarõn düzeltilmesinde kullanõlan söz konusu endeks ve katsayõlar aşağõda belirtilmiştir: 20

21 Tarih Endeks Katsayõ 30 Eylül , Aralõk , Eylül , Aralõk , Eylül , Aralõk , Eylül , Türk Lirasõ nõn ABD Dolarõ karşõsõndaki yõllõk değişiminin, Türkiye deki toptan eşya fiyat endeksiyle karşõlaştõrõlmasõ aşağõdaki gibidir: Yõl: 9/ Dolar artõş oranõ (%) 7.3 (14.6) TEFE enflasyon oranõ (%) Eylül 2004 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasõ tarafõndan açõklanan dolar kuru, 1 ABD dolarõ = 1,497,696 TL dõr (31 Aralõk 2003: 1 ABD Dolarõ = 1,395,835 TL). SPK nõn Seri: XI No: 20 sayõlõ tebliğine ilişkin düzeltmeler aşağõda belirtilen yöntemler uygulanarak ilişikteki mali tablolara yansõtõlmõştõr. Bilanço tarihindeki cari değerlerle ifade edilmemiş olan bilanço kalemleri DİE tarafõndan yayõmlanan genel fiyat endeksi kullanõlmak suretiyle bilanço tarihindeki parasal değerlere taşõnmõştõr. Buna ek olarak, önceki dönemlerle ilgili bakiyelerin de genel fiyat endeksi uygulanarak aynõ parasal birimi ifade etmesi sağlanmõştõr. Parasal aktif ve pasif kalemler, bilanço tarihinde geçerli parasal birim ile gösterildiklerinden yeniden düzeltilmemiştir. Parasal kalemler, elde tutulan nakitleri ve nakit olarak alacaklarõ veya nakit olarak ödenecek borçlarõ ifade etmektedir. Parasal olmayan aktif ve pasif kalemler, bilanço tarihine kadar oluşan genel fiyat endeksi ile çarpõlmak suretiyle düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. Dolayõsõyla, sabit kõymetler, finansal duran varlõklar ve benzeri parasal olmayan varlõklar alõm tarihlerinden itibaren, piyasa rayicini aşmamak kaydõyla, bilanço tarihine dek endekslenmeye tabi tutulmuştur. Birikmiş amortismanlar da endekslenmiş tutarlar üzerinden yeniden hesaplanmõştõr. Sermayenin düzeltilmesinde sermaye artõrõmõnõn tescil tarihi veya sermaye artõrõmõna mahsuben ödenen tutarlarõn tahsil tarihi dikkate alõnmõştõr. Emisyon primlerinin düzeltilmesinde tahsil tarihleri dikkate alõnmõştõr. Diğer özsermaye kalemleri, oluştuklarõ şekilde veya özsermayedeki artõş tarihleri esas alõnmak suretiyle düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. Tüm gelir tablosu kalemleri paranõn bilanço günündeki satõn alma gücü cinsinden ifade edilmek amacõyla, gelir ve giderlerin tahakkuk ettiği tarihler esas alõnarak düzeltme işlemine tabii tutulur ancak parasal olmayan bilanço kalemlerinin düzeltilmesine bağlõ amortisman, sabit kõymet satõş karõ / (zararõ) gibi özellik taşõyan gelir tablosu kalemlerine ilişkin Seri: XI No: 20 sayõlõ tebliğ ile getirilen hükümler saklõdõr. Parasal kazanç ve kayõp; enflasyon etkisi sonucunda ve parasal olmayan varlõklarõn, özkaynaklarõn ve gelir tablosu kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan oluşmaktadõr. Düzeltmeler sonucunda oluşan bütün parasal kazanç ve kayõplar, gelir tablosunda gösterilmiştir. Parasal kazanç ve kayõp; enflasyon etkisi sonucunda ve parasal olmayan varlõklarõn, özkaynaklarõn ve gelir tablosu kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan oluşmaktadõr. Düzeltmeler sonucunda oluşan bütün parasal kazanç ve kayõplar, gelir tablosunda gösterilmiştir. 21

22 2. Ortaklõğõn konsolide mali tablo hazõrlama yükümlülüğünün bulunmasõ halinde;yoktur 3. Amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylarõ (MTL): Ara Dönem 30/09/2004 Toplam Amortisman Giderleri: 8,021,708 5,741,072 - Satõşlarõn Maliyeti İçinde 5,603,055 3,816,184 - Genel Yönetim Giderleri İçinde 2,418,653 1,924,888 - Çalõşmayan Kõsõm Giderlerinde 0 0 İtfa ve Tükenme Paylarõ 6,088,144 6,271,513 TOPLAM 14,109,852 12,012, Reeskont ve karşõlõk giderleri (MTL): Ara Dönem 30/09/2004 Reeskont giderleri 455,799 23,175 Proje maliyet karşõlõklarõ 13,686,666 2,791,185 Teknik destek ve satõş giderleri karşõlõğõ 11,137, ,708 Personel giderleri karşõlõğõ 4,392,902 3,166,024 Süpheli alacak karşõlõğõ 2,171,264 Diğer 549, ,403 TOPLAM 32,393,847 6,960, Finansman giderleri ve kur farklarõ (MTL): Ara Dönem 30/09/2004 a) Finansman Giderleri 13,350,516 11,964,960 i) Üretim maliyetine verilenler SMM ne verilenler - Stoklarda kalan ii) Sabit varlõklarõn maliyetine verilenler 0 0 iii) Doğrudan gider yazõlanlar 13,350,516 11,964,960 TOPLAM 13,350,516 11,964,960 b) Kur farklarõ i) Üretim maliyetine verilenler - SMM ne verilenler - Stoklarda kalan ii) Sabit varlõklarõn maliyetine verilenler iii) Doğrudan gider yazõlanlar TOPLAM c) Genel i) Üretim maliyetine verilenler - SMM ne verilenler - Stoklarda kalan ii) Sabit varlõklarõn maliyetine verilenler iii) Doğrudan gider yazõlanlar TOPLAM Finansman giderlerinden ortaklar, bağlõ ortaklõk ve iştiraklerle ilgili kõsmõn tutarõ (İlgili ortaklõk, iştirak ve bağlõ ortaklõk bazõnda ayrõ ayrõ belirtilecektir.) 22

23 (MTL) Ara Dönem 30/09/ Ayrõlan kõdem tazminatõ karşõlõğõ 4,511,645 4,726, Ödenen kõdem tazminat karşõlõğõ 3,898, , Ödenmesi geciken sigorta prim borçlarõ Personel giderleri 32,726,381 23,849, a) Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde Yoktur. Yoktur. uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayõrma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarõnda önceki dönemlere göre yapõlan değişiklikler ve bunlarõn gerekçeleri b) Değişikliklerin parasal etkisi Yoktur. Yoktur. 11. Varsa tamamen veya kõsmen fiili stok sayõmõ yapõlamamasõnõn gerekçeleri Yoktur. Fiili stok sayõmlarõ, mali yõl sonunda yapõlmaktadõr. 12. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarlarõ: Yoktur. 13. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarlarõ: a) Son hesap dönemi ( 30 / 09 / 2004 tarihi ) itibariyle; Aktifte Kayõtlõ Sigortalanan Aktifin Cinsi Sigortalayan Şirket Sigortaya Esas Alõnan Tutar Tutarõ Stoklar ve sabit Generali kõymetler Sigorta 88,071,824 59,677,324 Kasa Güneş Sigorta 202,189 6,440 TOPLAM 88,274,013 59,683,764 Sigorta Başlangõç Tarihi Sigorta Bitiş Tarihi 01/01/ /12/ /01/ /12/20 04 b) Son durum ( 30 / 09 / 2004 tarihi ) itibariyle; Son hesap dönemine göre değişiklik yoktur. 23

24 14. Alacaklar için alõnmõş olan ipotek ve diğer teminatlarõn toplam tutarõ : a) Son hesap dönemi ( 30 / 09 / 2004 tarihi ) itibariyle; 9,724,640 Milyon TL İpotek/ Teminatlar (İ/T/) İpotek ise Derecesi Kimden Alõndõğõ İpotek Tescil Tarihi Fek Edilece ği Tarih Tutar MTL Döviz Cinsi USD Teminat Pontos JV 21/7/98 2,369,451 1,582,064 (Varsa) Diğer Hususlar Teminat Hesfibel 17/2/00 1,216, ,502 A.Ş. Teminat Diğer 6,138,308 TOPLAM 9,724,640 b) Son durum ( 30 / 09 / 2004 tarihi ) itibariyle; Son hesap dönemine göre değişiklik yoktur. 15. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarõ : a) Son hesap dönemi ( 30 / 09 / 2004 tarihi ) itibariyle; Taahhüt Cinsi Taahüdün Başlangõç Tarihi Taahüdün Sona Erme Tarihi Süresi Taahhüdün Verilme Nedeni İhalelerle ilgili verilen teminat mektuplarõ İhalelerle ilgili verilen teminat mektuplarõ Kime Verildiği Türk Telekom Aycell A.Ş. MTL Tutar 84,328,696 36,397,588 Diğer 12,316,088 TOPLAM 133,042,372 Döviz Cinsi b) Son durum ( 30 / 09 / 2004 tarihi ) itibariyle; Son hesap dönemine göre değişiklik yoktur. 16. Bankalardaki mevduatõn bloke olanõna ilişkin tutarlar: (YOK) 17. Bilanço tarihinden (30/09/2004 tarihi) sonra ortaya çõkan ve açõklamayõ gerektiren hususlar: (YOK) a) Son hesap dönemi (30/09/2004 tarihi) itibariyle; 1) Düzeltme Gerektiren Hususlar: (YOK) 2) Açõklama Gerektiren Hususlar: (YOK) b) Son durum (30/9/2004 tarihi) itibariyle; 1) Düzeltme Gerektiren Hususlar: (YOK) 2) Açõklama Gerektiren Hususlar: (YOK) 24

25 18. Ortaklõğõn şarta bağlõ zararlarõ ile her türlü şarta bağlõ kazançlarõna ilişkin bilgi: VAR a) Son hesap dönemi (30/09/2004 tarihi) itibariyle; i) Ortaklõğõn davacõ olduğu ve devam etmekte olan davalar: VAR Konusu Tutarõ Açõklama 1. Alacak Davasõ 2,264,816 M TL 2. Alacak Davasõ 650,000 MTL TT aleyhine tarafõmõzdan açõlan alacak davasõ aleyhte sonuçlanmõş olup tarafõmõzdan temyiz edilmiştir. Tarafõmõzdan TT aleyhine açõlmõş 650,000 MTL lik alacak davasõ halen devam etmektedir. VAR ii) Ortaklõğõn davalõ olduğu ve devam etmekte olan davalar: Konusu Tutarõ Açõklama Toplam değeri 300 milyar õ aşmayan 300,000 5 dava mevcuttur. MTL iii) Ortaklõğõn satõcõlarõna ciro ettiği senetler: (YOK) Konusu Tutarõ Açõklama iv) Ortaklõk lehinde olan tazminat talepleri: (YOK) Konusu Tutarõ Açõklama v) Ortaklõk aleyhinde olan tazminat talepleri: (YOK) Konusu Tutarõ Açõklama vi) Verilen teminat mektuplarõ ve kefaletler: VAR Konusu Tutarõ Açõklama Türk Telekom A.Ş. 84,328,696 İhalelerle ilgili verilen teminat mektuplarõ Aycell A.Ş. 36,397,588 İhalelerle ilgili verilen teminat mektuplarõ Diğer 12,316,088 Toplam 133,042,372 vii) Varlõklarõn kamulaştõrõlmasõna yönelik niyet ve (YOK) hazõrlõklarõn görülmesi: Açõklama viii) Benzeri olaylar: (YOK) Konusu Tutarõ Açõklama b) Son durum (30/09/2004 tarihi) itibariyle; Son hesap dönemine göre değişiklik yoktur. 19. Ortaklõğõn gayri safi kar oranlarõ üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunlarõn parasal etkileri: (YOK) 25

26 20. Ortaklõk ile dolaylõ sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlõ ortaklõklarõn dökümü, iştirakler ve bağlõ ortaklõklar hesabõnda yer alan ortaklõklarõn isimleri ve iştirak oran ve tutarlarõ, söz konusu ortaklõklarõn düzenlenen en son mali tablolarõnda yer alan dönem karõ veya zararõ, net dönem karõ veya zararõ, net faaliyet karõ ile bu mali tablolarõn ait olduğu dönem, SPK standartlarõna göre hazõrlanõp hazõrlanmadõğõ, bağõmsõz denetime tabi tutulup tutulmadõğõ ve bağõmsõz denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlõ olmak üzere hangi türde düzenlendiği, merkez adresi, iştiraklere sermaye taahhüt tutarõ, yedekleri, sahip olunan pay karşõlõğõnda cari yõlda alõnan/alõnacak olan temettü: YOKTUR. 21. Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kõymetlerin ve finansal duran varlõklarõn borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kõymetlerin ve finansal duran varlõklarõn maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi (Son mali tablo tarihi itibariyle): YOKTUR. 22. İştirak ve/veya bağlõ ortaklõklarla karşõlõklõ iştirak ilişkisinin bulunup bulunmadõğõ, bulunuyorsa tutar ve oranlarõ, son durum itibariyle değişiklikler hakkõnda bilgi (Son mali tablo tarihi itibariyle): YOKTUR. 23. İştirakler ve bağlõ ortaklõklarda içsel kaynaklardan yapõlan sermaye artõrõmõ nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarlarõ: YOKTUR. 24. İştiraklerin her birinin kar dağõtõm politikalarõ: YOKTUR. 25. İştiraklerin gelecekteki belli başlõ yatõrõmlarõna ilişkin bilgi: YOKTUR. 26. Ortaklõğõn orta ve uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planlarõ: YOKTUR. 27. Yabancõ paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut paralarõn ayrõ ayrõ tutarlarõ ve TL na dönüştürme kurlarõ: a) Son hesap dönemi (30/09/2004 tarihi) itibariyle; Varlõklar Kasa, Banka ve Menkul Kõymetler Alacaklar Toplam Varlõklar Dönüştürülme kurlarõ (TL) ABD Dolarõ 2,493,842 4,761,621 7,255,463 1,497,696 Euro 5,691,233 5,634,365 11,325,598 1,845,162 İsviçre Frangõ 2,920-2,920 1,186,643 Borçlar Mali Borçlar Ticari Borçlar Toplam Borçlar Dönüştürülme kurlarõ (TL) ABD Dolarõ - 28,069,736 28,069,736 1,504,920 Euro 10,056,236 32,723,024 42,779,260 1,854,061 b) Son durum (30/09/2004 tarihi) itibariyle; Son hesap dönemine göre değişiklik yoktur. 26

27 28. Ortaklõğõn hisse Senedi Dõşõnda İhraç Edilen ve Henüz İtfa Edilmemiş Menkul Kõymetleri (Son durum (30/09/2004 tarihi) itibariyle : 29. Ortaklõğõn son bir yõl içinde itfa edilen borçlanmayõ temsil eden menkul kõymetleri (Başvuru tarihinden geriye doğru bir yõl içinde (30/09/2003 ile 30/09/2004 arasõ)): (YOK) (YOK) 30. Mali tablolardaki diğer ibaresini taşõyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarõnõn %20 sini veya bilanço aktif toplamõnõn %5 ini aşan kalemlerin ad ve tutarlarõ (Son mali tablo (30/09/2004 tarihi) itibariyle): a) Diğer Dönen Varlõklar: 30 Eylül 2004 Ertelenmiş proje maliyetleri 4,767,511 Gelir karşõlõklarõ 4,877,640 İndirilecek KDV 9,154,453 Gelecek aylara ait giderler 1,973,630 Peşin ödenen vergi 197,475 Diğer 59,021 21,029,730 Ertelenmiş Proje Maliyetlerinin 4,466,993 Milyon TL lik bölümü TT&TIM Projesi kapsamõnda 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle faturalanmamõş tutara ait gerçekleşen giderlerin aktifleştirilmesinden oluşmaktadõr. Gelir karşõlõklarõnõn 4,109,141 Milyon TL lik bölümü 30 Eylül 2004 itibariyle hakedilmiş ancak henüz faturalanmamõş, yurt dõşõ hizmet ve mühendislik satõşlarõnõ içermektedir. Gelir karşõlõklarõnõn 733,312 Milyon TL lik bölümü Türk Telekom a yapõlan geçici kabulüne ait henüz faturalanmamõş kur farkõ ile ilgilidir. b) Diğer Maddi Olmayan Duran Varlõklar: 30 Eylül 2004 Gelir paylaşõmõ özel maliyetleri 13,117,487 İtfa paylarõ (13,117,487) - Gelir paylaşõmõ projeleri kapsamõnda Türk Telekom arazilerine yaptõrõlan binalarla ilgili özel maliyetlerin tümü itfa olmuştur. c) Kõsa Vadeli Diğer Borçlar: Toplam 2,954,377 Milyon TL tutarõn içinde yer alan 2,480,343 Milyon TL Eylül 2004 ayõna ait hesaplanan KDV tutarõdõr. d) Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ: 30 Eylül 2004 Proje maliyet karşõlõklarõ 4,311,287 Teknik destek, garanti ve onarõm karşõlõğõ 1,816,517 Personel maaş ve yardõm karşõlõklarõ 1,320,074 Diğer 69,778 7,517,656 27

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 23.520.000.000.000.- LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 1.130.296.000.000.- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 43.000.000 YTL NAKİT KARŞILIĞI OLMAK SURETİYLE 7.000.000 YTL'NDAN 50.000.000 YTL'NA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 13.821.101 LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 7.878.603 LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide (Seri XI No:20 ve 21) Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 7.000.000 YTL'DEN 50.000.000YTL'YE ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN 43.000.000 YTL LİK PAYLARIN, BEDELLERİ NAKDEN

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ŞİRİNYER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 28.04.2015-18:38:36 Vergi Kimlik Numarası 7040373912 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) ÖZOKNAME TEMİZLİK GIDA

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ZİYAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 03.04.2012-11:35:00 Vergi Kimlik Numarası 9830040517 Ticaret Sicil No 29922 İrtibat Tel No 322 4541833 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) MİTHATPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 16.04.2011-14:55:33 Vergi Kimlik Numarası 4970404512 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) KAOS GEY

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-21:03:17 Vergi Kimlik Numarası 9250432613 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) VİP YİYECEK

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 112.037.169 108.276.824 A. Hazõr Değerler 71.896.871

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 23.520.000.000.000.- LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 1.130.296.000.000.- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 16.000.000.000.000.-

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR Trakya Cam

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 356.748.314 309.044.079 1- Kasa 2.12-13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 337.414.881 287.777.816 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 30.06.2004

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) ( ) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.567.085 97.070.280 1- Kasa 760 230 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 84.593.042 84.166.580 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5.

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 428.809.920 395.453.587 Hazır Değerler 4 71.608.033 17.756.494

Detaylı

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot LAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 238.443.489 164.377.494 1- Kasa 1.051 871 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 212.990.487 140.890.987 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜSKÜDAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-10:41:07 Vergi Kimlik Numarası 0850335797 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ PERİYODİK ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİYETLİ AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ PERİYODİK ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİYETLİ AYRINTILI BİLANÇO (YTL) HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ PERİYODİK ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİYETLİ AYRINTILI BİLANÇO (YTL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem Önceki Dönem I- DÖNEN VARLIKLAR 11,295,943 18,051,397 A. Hazır

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 13.717.290 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 6.201.151 a.) Kasa b.) Alınan Çekler c.) Bankalar 4.485.851 d.) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () e.) Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı