Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi Eğitim - Öğretim Yılı II. Dönem Ortak Sınavları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı II. Dönem Ortak Sınavları"

Transkript

1 A A 9. Sınıf Biyoloji Dersi A Grubu Soruları 1. Canlılar büyüme, gelişme ve enerji gereksinimlerini karşılamak için öncelikli olarak aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmek zorundadır? A. Üreme B. Dolaşım C. Boşaltım D. Hücreler arası organizasyon E. Beslenme 2. Difüzyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili hangisi yanlıştır? A. Basıncın artması difüzyon hızını arttırır B. İyi bir difüzyon için hücre zarındaki por sayısı fazla olmalıdır C. Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır D. Sıcaklığın çok artması difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon hızını arttırır E. Yoğunluk farkının artması difüzyon hızını arttırır 3. Aşağıdakilerden hangisi, mitokondri için doğru değildir? 4. A. Kendini eşleyebilir, bölünüp çoğalabilir B. Sayısı ve büyüklüğü hücrelere göre değişir C. Enerji tüketen hücrelerde sayıları fazladır D. Kendine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır E. Ökaryot hücrelerde bulunmaz I. Kanun II. Teori III. Gözlem yapılması IV. Problemin tespiti V. hipotezin kurulması Bilimsel çalışma yöntemleri yukarıda karışık olarak verilmiştir aşağıda verilen şıklardan hangisinde bu yöntemler doğru olarak sıralanmıştır? A. I-II-III-IV-V B. IV-V-III-II-I C. II-I-III-V-IV D. IV -III-V-II-I 5. Aşağıdaki hangi hücre organelinde inorganik maddeler organik maddeye dönüşebilir? A. Lizozom B. Koful C. Mitokondri D. Sentrozom E. Kloroplast 6. Bez hücrelerinde sayısı en fazla olan organel aşağıdakilerden hangisidir? A. Kromoplast B. Lizozom C. Çekirdek D. Mitokondri E. Golgi aygıtı 7. Aşağıdakilerden hangisi prokaryot sahip alemlerdendir? A. Mantarlar alemi B. Protista alemi C. Hayvanlar alemi D. Bakteriler alemi E. Bitkiler alemi hücre yapısına 8. Yara olan kısmı onaran deri altı dokusundaki hücrelerde aşağıdakilerden hangisi farklı olamaz? A. Ribozom sayısı B. DNA nın nitelik ve niceliği C. Mitokondri sayısı D. Sitoplazma miktarı E. Koful sayısı 9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hipotez geçici çözüm önerisidir B. Kanunların doğruluğu bütün bilimce kabul edilmiştir C. Nicel gözlemler her zaman metre birimi ile ifade edilir D. Nitel gözlemler kişiden kişiye değişebilir E. Kökleşmiş hipotezlere teori denir E. IV-III-V-I-II 1

2 A A 10. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlar alemi için yanlıştır? A. Canlılar içerisinde en fazla çeşitliliğe sahip alemdir B. Heteretrof canlılardır. C. Hayvanlar aleminde eşeysiz üreme yoktur D. Ökaryot hücre yapısına sahiptirler E. Hücre duvarı bulundurmazlar 11. Aşağıda verilen canlıların özellikleri ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? 12. A. Tüm canlılar ATP sentezler ve kullanır B. Tek hücreli canlılar içerisinde kendi besinini kendi üreten yoktur. C. Canlılar biyolojik olaylarda enzim kullanırlar D. Çok hücreli canlılardan doku organ sistem düzeyinde bir organizasyon bulunabilir E. Canlılar çevresel uyaranlara karşı tepki gösterirler I. RNA II. Protein III. DNA Yukarıda verilen yapılardan hangileri ribozomun yapısında bulunur? A. Yalnız I B. Yalnız I C. I ve II D. Yalnız II E. II ve III 13. Tüm canlılarda ; I. Fotosentez yapma, II. Solunum ile enerji üretme, III. Protein ve enzim sentezleme, özelliklerinden hangileri ortaktır? 14. Tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilen temel hayatsal olaylarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Canlılar dış ortamlarıyla etkileşim halinde olan sistemlerdir. B. Her canlı kendine özgü bazı molekülleri sentezlemek zorundadır. C. Tek veya çok hücreli yapıdaki tüm canlılar belirli bir organizasyona sahiptir. D. Heterotrof canlılar ihtiyaç duydukları ATP yi dış ortamdan hazır olarak alırlar. E. Organik besinlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan enerji ile ATP sentezi yapılmasına hücresel solunum denir. 15. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 16. A. Türden aleme doğru gidildikçe canlı çeşitliliği artar B. Alemden türe doğru gidildikçe canlı çeşitliliği artar C. Türden aleme doğru gidildikçe protein benzerliği artar D. Türden aleme doğru gidildikçe gen benzerliği artar E. Alemden türe doğru gidildikçe protein benzerliği azalır I. Başkalaşım geçirirler II. Sıcakkanlı canlılardır III. Larva halinde solungaç solunumu yaparlar IV. Dış dölenme iç gelişme görülür Yukarıda kurbağalar için verilenlerden hangileri doğrudur? A. I, II ve III B. II ve III C. I ve III D. Yalnız II E. I, II, III ve IV A. Yalnız I B. I ve III C. Yalnız III D. II ve III E. Yalnız II 2

3 A A 17. Solucanlar üç grupta incelenir bunlar; solucanlar, solucanlar ve solucanlardır. Yukarıda verilen cümlede boşluğa gelen uygun kelime aşağıda verilenlerden hangisidir? A. Çubuk-halkalı-virgül B. Virgül-çubuk-spiral C. Yassı-halkalı-spiral D. Yassı- yuvarlak-halkalı E. Yassı-çubuk-virgül 18. Canlıların hayatsal olaylarını gerçekleştirebilmek için enerji ihtiyaçlarını karşılamaları canlıların aşağıdaki ortak özelliklerinden hangisinin tanımıdır? A. Solunum B. Üreme C. Boşaltım D. Dolaşım E. Hareket 19. Hücre zarının özgüllüğünü veren kimyasal molekül aşağıdakilerden hangisidir? 20. A. Lipit B. Glikoprotein C. Nükleik asit D. Vitamin E. Protein probleme geçici olarak sunulmuş bütün verilere uygun çözüm önerisidir. Doğruluğu ispatlanıncaya kadar geçicidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Teori B. Nicel gözlem C. Nitel gözlem D. Kanun 21. Bitki hücrelerinin hemoliz olmamasının sebebi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Ökaryor yapıda olmaları B. Gerçek çekirdek bulundurmaları C. Depo maddelerini hayvan hücrelerinden farklı olması D. Hücre çeperi (duvarı) bulundurmaları E. Bitki hücrelerinin fotosentez yapabilmeleri 22. Aşağıdaki olaylardan hangisiyle porlardan geçemeyen büyük moleküller taşınır? A. Kolaylaştırılmış difüzyon B. Difüzyon C. Osmoz D. Ekzositoz E. Pasif taşıma 23. Tatlı suda yaşayan bir hücreli canlılarda, vücut içerisine giren fazla suyu toplayarak, küçük kanalcıklar aracılığıyla dışarıya atan organel aşağıdakilerden hangisidir? 24. A. Golgi cisimciği B. Hücre anüsü C. Endoplazmik retikulum D. Besin kofulu E. Kontraktil koful I. Hipertonik II. İzotonik III. Hipotonik Deplazmoliz olayı yukarı verilen ortamlardan hangilerinde olur? A. I ve III B. yalnız I C. yalnız II D. yalnız III E. II ve III E. Hipotez 3

4 A A 25. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden değildir? A. Meraklıdır B. Başarısız çalışmalarını hemen sonlandırır C. Eleştiriye açıktır D. Akılcı ve gerçekçidir E. Şüphecidir 9. Sınıf Tarih Dersi A Grubu Soruları 1. Yerleşik hayata ilk kez geçerek mimari alanda ilerleyen Türk devleti hangisidir? 2. A. Göktürkler B. Karluklar C. Uygurlar D. Avarlar E. Hazarlar Tarihin çok geniş bir çalışma alanına sahip oluşu, onun incelenip anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bu güçlüğü aşmak amacıyla tarih, sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır. Bunlar zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırmadır. Asagıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnek olarak gösterilebilir? A. Türk Hukuk Tarihi B. Dinler Tarihi C. Cilalı Taş Devri D. Avrupa Tarihi E. Osmanlı Tarihi 3. Aşağıdaki tarihi gelişmelerden hangisi olguya örnek olarak gösterilebilir? A. TBMM'nin açılması B. Preveze Deniz Savaşı 4. Talas Savaşının Türk tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 5. A. Türklerin kitleler halinde Müslüman olması B. Kağıt kullanımının yaygınlaşması C. Abbasilerin nüfuz alanının genişlemesi D. Türklerle Araplar arasında ticari faaliyetlerin artması E. Çin'in Orta Asya'da yayılmasının engellenmesi Uygur hakanı Bögü Kağan Çin seferinden dönerken dört Mani rahibinide yanında getirmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir? A. Orta Asya da Türk siyasi birliğinin bozulmasına B. Orta Asya da Çin etkisinin artmasına C. Uygurların Türk kültüründen uzaklaşmalarına D. Uygur halkının Mani inancını tanımasına E. Uygurların Çin üzerindeki baskısının artmasına 6. Mısır da kurulan ilk Müslüman Türk devleti hangisidir? A. Karahanlılar B. Büyük Selçuklu Devleti C. Gazneliler D. Ihşıdiler E. Tolunoğulları 7. Hz. Ebubekir ile başlayan Dört Halife Devri'nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A. Vezirlik makamının kurulması B. Halifelerin seçimle belirlenmesi C. İslam mimarisinin dönemin diğer ülkeleri ile yarışabilecek seviyeye ulaşması D. Halifeliğin saltanat haline dönüştürülmesi E. İslamiyet'in Avrupa'da yayılması C. Çanakkale Savaşı D.İstanbul'un fethedilmesi E. Anadolu'nun Türkleşmesi 4

5 A A 8. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Türk İslam tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir? A. Katvan B. Malazgirt C. Dandanakan D. Pasinler E. Talas 9. Tarihte kültürlerin yayılmasını ve tarih öncesi dönemlerin sona ermesini aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır? 10. A. Matbaa B. Barut C. Yazı D. Kağıt E. Takvim Atatürk; "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar zordur. Yazan yapana sadık kalmazsa hakikat, içinden çıkılmaz bir hal alır." demiştir. Atatürk bu sözüyle, I. Olayların incelenmesinde tarafsız olunması II. Olayların yeri ile ilgili geniş bilgi verilmesi III. Ulusal çıkarların gözetilmesi durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır? A. Yalnız II B. I, II ve III C. Yalnız I D. I ve III E. Yalnız III 11. Karahanlılarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Hindistan da İslamiyet in yayılmasını sağlamışlardır. B. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han dır. C.İlk Türk İslam eserleri bu dönemde verilmiştir. D. Karluk, Yağma, Çiğil Türkleri kurmuştur. 12. Tarih Öncesi Dönemler aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile sona ermiştir? 13. A. Hayvanların evcilleştirilmesi B. Yerleşik hayata geçilmesi C. Demirin bulunması D. Ateşin bulunması E. Yazının bulunması Mezopotamya her konuda çevre kavimlerin dikkatini üzerine çekmiştir. Bu durum Mezopotamya devletlerini hangi konuda güçlü olmaya yöneltmiştir? A. Ticarette B. Siyasette C. Bilimde D. Ekonomide E. Orduda 14. İstanbul u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? 15. A. Kırgızlar B. Hazarlar C. Peçenekler D. Avarlar E. Kıpçaklar Karahanlı ordusu sadece Türklerden oluşurken, Gazne ordusu farklı etnik unsurlardan oluşan bir yapıya sahipti. Gaznelilerdeki bu farklılık aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmıştır? A. Ülkede çeşitli Divanların bulunmasından B.İkta sistemini uygulamalarından C. Halkın çoğunluğunu Türk olmayan unsurların oluşturmasından D. Hindistan'da İslamiyet'i yaymalarından E. Eyalet sistemini uygulamalarından E. Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet i kabul etmişlerdir. 5

6 A A 16. Sümerlerde "Ziggurat" denilen tapınaklar aynı zamanda "gözlem evi" olarak da kullanılmıştır. Buna göre, Sümerlerin hangi bilimle ilgilendikleri söylenebilir? A. Jeoloji B. Matematik C. Tıp D. Astronomi E. Coğrafya 17. Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir? A. Avarlar B. Karluklar C. Vandallar D. Kıpçaklar E. Oğuzlar 18. Aşağıdakilerden hangisi Cilalı Taş Devri'ndeki gelişmeler arasında gösterilemez? A. Yerleşik yaşama geçilmesi B. Ticaret faaliyetlerinin başlaması C. Köylerin kurulması D. Tarım ürünlerinin üretilmesi E. Tarih çağlarına geçilmesi 19. Aşağıdakilerden hangisi Kadeş Antlaşması için söylenebilir? A. Anadolu'da Asur kolonilerinin kurulmasını sağlamıştır B. Hititlerle Persler arasında yapılmıştır C. Hititlerin yıkılmasına sebep olmuştur D. Anadolu'nun Tarih Çağlarına girmesinde etkili olmuştur E. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır 20. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya da kurulan ilk Türk devleti olarak kabul edilmektedir? A. Uygur Devleti B. Kutluk Devleti C. Avrupa Hun Devleti D. Asya Hun Devleti E. Göktürk Devleti 21. Aşağıdakilerden hangisi, Lidyalıların özelliklerinden biridir? A. Tek tanrılı dinlerin benimsenmesi B. Kast sisteminin uygulanması C. Paranın kullanılması D.İlk yazılı kanunların yapılması E. Kağıt ve matbaanın icat edilmesi 22. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinine yaptığı hizmetler arasında gösterilemez? A. Müslümanların, Haçlı ordularına karşı korunması B. Gök Tanrı inancı ile İslamiyet'in birleştirilmesi C.İslam kültür ve uygarlığının gelişmesine katkıda bulunulması D.İslamiyet'in geniş alanlara yayılmasının sağlanması E. Hilafet makamının devamının sağlanması 23. Atabeylerin görevi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Devlet yönetiminde hükümdara yardım etmek B. Adalet işlerini yürütmek C.Şehzadeleri devlet idaresi konusunda yetiştirmek D. Malî işleri düzenlemek E. Hükümdar olmadığı zamanlarda orduyu komuta etmek 24. Aşağıdakilerden hangisi Hititlere ait bir özelliktir? A. Demokrasinin görüldüğü ilk medeniyettir. B.İlk yazılı yasaları hazırladılar. C.İlk imparatorluğu kurdular. D. Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşmasını imzalamışlardır. E. Mumyacılıkta ileri gittiler. 25. Aşağıdakilerden hangisi tarihsel bir olayın bilimsel olarak incelenebilmesi için bilinmesi gereken temel unsurlardan biri değildir? A. Olayın zamanı B. Olayın yeri C. Olayın kahramanları D. Olayın sonuçları E. Olayın nedenleri 6

7 B B 9. Sınıf Biyoloji Dersi B Grubu Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlar alemi için yanlıştır? A. Heteretrof canlılardır. B. Ökaryot hücre yapısına sahiptirler C. Hücre duvarı bulundurmazlar D. Hayvanlar aleminde eşeysiz üreme yoktur E. Canlılar içerisinde en fazla çeşitliliğe sahip alemdir 2. Aşağıdaki olaylardan hangisiyle porlardan geçemeyen büyük moleküller taşınır? 3. A. Ekzositoz B. Pasif taşıma C. Osmoz D. Kolaylaştırılmış difüzyon E. Difüzyon I. RNA II. Protein III. DNA Yukarıda verilen yapılardan hangileri ribozomun yapısında bulunur? A. I ve II B. II ve III C. Yalnız II D. Yalnız I E. Yalnız I 4. Aşağıda verilen canlıların özellikleri ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Çok hücreli canlılardan doku organ sistem düzeyinde bir organizasyon bulunabilir B. Canlılar çevresel uyaranlara karşı tepki gösterirler C. Canlılar biyolojik olaylarda enzim kullanırlar D. Tüm canlılar ATP sentezler ve kullanır E. Tek hücreli canlılar içerisinde kendi besinini kendi üreten yoktur. 5. Yara olan kısmı onaran deri altı dokusundaki hücrelerde aşağıdakilerden hangisi farklı olamaz? A. Koful sayısı B. Sitoplazma miktarı C. Mitokondri sayısı D. DNA nın nitelik ve niceliği E. Ribozom sayısı 6. Aşağıdaki hangi hücre organelinde inorganik maddeler organik maddeye dönüşebilir? A. Lizozom B. Kloroplast C. Sentrozom D. Mitokondri E. Koful 7. Tüm canlılarda ; 8. I. Fotosentez yapma, II. Solunum ile enerji üretme, III. Protein ve enzim sentezleme, özelliklerinden hangileri ortaktır? A. II ve III B. I ve III C. Yalnız I D. Yalnız II E. Yalnız III I. Kanun II. Teori III. Gözlem yapılması IV. Problemin tespiti V. hipotezin kurulması Bilimsel çalışma yöntemleri yukarıda karışık olarak verilmiştir aşağıda verilen şıklardan hangisinde bu yöntemler doğru olarak sıralanmıştır? A. II-I-III-V-IV B. I-II-III-IV-V C. IV-III-V-I-II D. IV-V-III-II-I E. IV -III-V-II-I 1

8 B B 9. Aşağıdakilerden hangisi, mitokondri için doğru değildir? A. Kendine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır B. Kendini eşleyebilir, bölünüp çoğalabilir C. Sayısı ve büyüklüğü hücrelere göre değişir D. Enerji tüketen hücrelerde sayıları fazladır E. Ökaryot hücrelerde bulunmaz 10. Solucanlar üç grupta incelenir bunlar; solucanlar, solucanlar ve solucanlardır. Yukarıda verilen cümlede boşluğa gelen uygun kelime aşağıda verilenlerden hangisidir? A. Virgül-çubuk-spiral B. Yassı-çubuk-virgül C. Yassı- yuvarlak-halkalı 13. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A. Türden aleme doğru gidildikçe gen benzerliği artar B. Alemden türe doğru gidildikçe protein benzerliği azalır C. Türden aleme doğru gidildikçe protein benzerliği artar D. Alemden türe doğru gidildikçe canlı çeşitliliği artar E. Türden aleme doğru gidildikçe canlı çeşitliliği artar 14. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kökleşmiş hipotezlere teori denir B. Kanunların doğruluğu bütün bilimce kabul edilmiştir C. Hipotez geçici çözüm önerisidir D. Nitel gözlemler kişiden kişiye değişebilir E. Nicel gözlemler her zaman metre birimi ile ifade edilir D. Çubuk-halkalı-virgül E. Yassı-halkalı-spiral 11. Hücre zarının özgüllüğünü veren kimyasal molekül aşağıdakilerden hangisidir? A. Protein B. Glikoprotein C. Lipit 15. Aşağıdakilerden hangisi prokaryot sahip alemlerdendir? A. Bakteriler alemi B. Hayvanlar alemi C. Bitkiler alemi D. Mantarlar alemi E. Protista alemi hücre yapısına D. Nükleik asit E. Vitamin 12. Tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilen temel hayatsal olaylarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Heterotrof canlılar ihtiyaç duydukları ATP yi dış ortamdan hazır olarak alırlar. B. Her canlı kendine özgü bazı molekülleri sentezlemek zorundadır. C. Organik besinlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan enerji ile ATP sentezi yapılmasına hücresel solunum denir. D. Canlılar dış ortamlarıyla etkileşim halinde olan sistemlerdir. E. Tek veya çok hücreli yapıdaki tüm canlılar belirli bir organizasyona sahiptir. 16. Tatlı suda yaşayan bir hücreli canlılarda, vücut içerisine giren fazla suyu toplayarak, küçük kanalcıklar aracılığıyla dışarıya atan organel aşağıdakilerden hangisidir? A. Kontraktil koful B. Hücre anüsü C. Golgi cisimciği D. Endoplazmik retikulum E. Besin kofulu 17. Bez hücrelerinde sayısı en fazla olan organel aşağıdakilerden hangisidir? A. Çekirdek B. Lizozom C. Kromoplast D. Golgi aygıtı E. Mitokondri 2

9 B B 18. Difüzyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili hangisi yanlıştır? 19. A. Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır B. Sıcaklığın çok artması difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon hızını arttırır C. Yoğunluk farkının artması difüzyon hızını arttırır D.İyi bir difüzyon için hücre zarındaki por sayısı fazla olmalıdır E. Basıncın artması difüzyon hızını arttırır I. Başkalaşım geçirirler II. Sıcakkanlı canlılardır III. Larva halinde solungaç solunumu yaparlar IV. Dış dölenme iç gelişme görülür Yukarıda kurbağalar için verilenlerden hangileri doğrudur? A. I ve III B. I, II, III ve IV C. II ve III D. Yalnız II E. I, II ve III 20. Canlıların hayatsal olaylarını gerçekleştirebilmek için enerji ihtiyaçlarını karşılamaları canlıların aşağıdaki ortak özelliklerinden hangisinin tanımıdır? A. Üreme B. Solunum C. Hareket D. Dolaşım E. Boşaltım 21. Canlılar büyüme, gelişme ve enerji gereksinimlerini karşılamak için öncelikli olarak aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmek zorundadır? A. Boşaltım B. Hücreler arası organizasyon C. Dolaşım D. Üreme E. Beslenme I. Hipertonik II. İzotonik III. Hipotonik Deplazmoliz olayı yukarı verilen ortamlardan hangilerinde olur? A. I ve III B. yalnız III C. yalnız I D. yalnız II E. II ve III probleme geçici olarak sunulmuş bütün verilere uygun çözüm önerisidir. Doğruluğu ispatlanıncaya kadar geçicidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Teori B. Nitel gözlem C. Hipotez D. Kanun E. Nicel gözlem 24. Bitki hücrelerinin hemoliz olmamasının sebebi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Hücre çeperi (duvarı) bulundurmaları B. Bitki hücrelerinin fotosentez yapabilmeleri C. Gerçek çekirdek bulundurmaları D. Depo maddelerini hayvan hücrelerinden farklı olması E. Ökaryor yapıda olmaları 25. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden değildir? A. Meraklıdır B. Akılcı ve gerçekçidir C. Başarısız çalışmalarını hemen sonlandırır D. Şüphecidir E. Eleştiriye açıktır 9. Sınıf Tarih Dersi B Grubu Soruları 3

10 B B 1. Mezopotamya her konuda çevre kavimlerin dikkatini üzerine çekmiştir. Bu durum Mezopotamya devletlerini hangi konuda güçlü olmaya yöneltmiştir? A. Orduda B. Ticarette C. Siyasette D. Bilimde E. Ekonomide 2. Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir? A. Avarlar B. Oğuzlar C. Karluklar D. Kıpçaklar E. Vandallar 3. Tarihte kültürlerin yayılmasını ve tarih öncesi dönemlerin sona ermesini aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır? A. Barut B. Matbaa C. Yazı D. Takvim E. Kağıt 4. Mısır da kurulan ilk Müslüman Türk devleti hangisidir? A. Büyük Selçuklu Devleti B. Karahanlılar C. Ihşıdiler D. Gazneliler E. Tolunoğulları 5. Aşağıdakilerden hangisi tarihsel bir olayın bilimsel olarak incelenebilmesi için bilinmesi gereken temel unsurlardan biri değildir? 6. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya da kurulan ilk Türk devleti olarak kabul edilmektedir? 7. A. Göktürk Devleti B. Kutluk Devleti C. Uygur Devleti D. Avrupa Hun Devleti E. Asya Hun Devleti Tarihin çok geniş bir çalışma alanına sahip oluşu, onun incelenip anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bu güçlüğü aşmak amacıyla tarih, sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır. Bunlar zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırmadır. Asagıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnek olarak gösterilebilir? A. Cilalı Taş Devri B. Dinler Tarihi C. Türk Hukuk Tarihi D. Avrupa Tarihi E. Osmanlı Tarihi 8. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinine yaptığı hizmetler arasında gösterilemez? A. Hilafet makamının devamının sağlanması B.İslamiyet'in geniş alanlara yayılmasının sağlanması C. Gök Tanrı inancı ile İslamiyet'in birleştirilmesi D. Müslümanların, Haçlı ordularına karşı korunması E. İslam kültür ve uygarlığının gelişmesine katkıda bulunulması 9. Aşağıdakilerden hangisi Cilalı Taş Devri'ndeki gelişmeler arasında gösterilemez? A. Tarih çağlarına geçilmesi B. Tarım ürünlerinin üretilmesi C. Yerleşik yaşama geçilmesi D. Ticaret faaliyetlerinin başlaması E. Köylerin kurulması A. Olayın zamanı B. Olayın nedenleri C. Olayın sonuçları D. Olayın kahramanları E. Olayın yeri 4

11 B B 10. Tarih Öncesi Dönemler aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile sona ermiştir? A. Demirin bulunması B. Ateşin bulunması C. Hayvanların evcilleştirilmesi D. Yerleşik hayata geçilmesi E. Yazının bulunması 11. İstanbul u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? A. Hazarlar B. Kıpçaklar C. Avarlar D. Kırgızlar E. Peçenekler 12. Talas Savaşının Türk tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 13. A. Abbasilerin nüfuz alanının genişlemesi B. Çin'in Orta Asya'da yayılmasının engellenmesi C. Türklerin kitleler halinde Müslüman olması D. Kağıt kullanımının yaygınlaşması E. Türklerle Araplar arasında ticari faaliyetlerin artması Karahanlı ordusu sadece Türklerden oluşurken, Gazne ordusu farklı etnik unsurlardan oluşan bir yapıya sahipti. Gaznelilerdeki bu farklılık aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmıştır? A.İkta sistemini uygulamalarından B. Hindistan'da İslamiyet'i yaymalarından C. Eyalet sistemini uygulamalarından D. Ülkede çeşitli Divanların bulunmasından E. Halkın çoğunluğunu Türk olmayan unsurların oluşturmasından 14. Atatürk; "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar zordur. Yazan yapana sadık kalmazsa hakikat, içinden çıkılmaz bir hal alır." demiştir. Atatürk bu sözüyle, I. Olayların incelenmesinde tarafsız olunması II. Olayların yeri ile ilgili geniş bilgi verilmesi III. Ulusal çıkarların gözetilmesi durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır? A. I, II ve III B. Yalnız III C. Yalnız II D. I ve III E. Yalnız I 15. Yerleşik hayata ilk kez geçerek mimari alanda ilerleyen Türk devleti hangisidir? 16. A. Uygurlar B. Hazarlar C. Göktürkler D. Karluklar E. Avarlar Sümerlerde "Ziggurat" denilen tapınaklar aynı zamanda "gözlem evi" olarak da kullanılmıştır. Buna göre, Sümerlerin hangi bilimle ilgilendikleri söylenebilir? A. Astronomi B. Coğrafya C. Tıp D. Matematik E. Jeoloji 17. Aşağıdakilerden hangisi Hititlere ait bir özelliktir? A. Mumyacılıkta ileri gittiler. B.İlk yazılı yasaları hazırladılar. C.İlk imparatorluğu kurdular. D. Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşmasını imzalamışlardır. E. Demokrasinin görüldüğü ilk medeniyettir. 5

12 B B 18. Hz. Ebubekir ile başlayan Dört Halife Devri'nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A. Vezirlik makamının kurulması B. İslamiyet'in Avrupa'da yayılması C. Halifeliğin saltanat haline dönüştürülmesi D. İslam mimarisinin dönemin diğer ülkeleri ile yarışabilecek seviyeye ulaşması E. Halifelerin seçimle belirlenmesi 19. Karahanlılarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han dır. B. Karluk, Yağma, Çiğil Türkleri kurmuştur. C. Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet i kabul etmişlerdir. D. Hindistan da İslamiyet in yayılmasını sağlamışlardır. E. İlk Türk İslam eserleri bu dönemde verilmiştir. 20. Atabeylerin görevi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Malî işleri düzenlemek B. Devlet yönetiminde hükümdara yardım etmek C.Şehzadeleri devlet idaresi konusunda yetiştirmek D. Hükümdar olmadığı zamanlarda orduyu komuta etmek E. Adalet işlerini yürütmek 21. Aşağıdakilerden hangisi, Lidyalıların özelliklerinden biridir? A. Tek tanrılı dinlerin benimsenmesi B. İlk yazılı kanunların yapılması C. Kast sisteminin uygulanması D. Paranın kullanılması E. Kağıt ve matbaanın icat edilmesi 22. Aşağıdakilerden hangisi Kadeş Antlaşması için söylenebilir? 23. A. Hititlerle Persler arasında yapılmıştır B. Anadolu'nun Tarih Çağlarına girmesinde etkili olmuştur C. Hititlerin yıkılmasına sebep olmuştur D. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır E. Anadolu'da Asur kolonilerinin kurulmasını sağlamıştır Uygur hakanı Bögü Kağan Çin seferinden dönerken dört Mani rahibinide yanında getirmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir? A. Uygur halkının Mani inancını tanımasına B. Orta Asya da Türk siyasi birliğinin bozulmasına C. Uygurların Türk kültüründen uzaklaşmalarına D. Orta Asya da Çin etkisinin artmasına E. Uygurların Çin üzerindeki baskısının artmasına 24. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Türk İslam tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir? A. Katvan B. Talas C. Malazgirt D. Dandanakan E. Pasinler 25. Aşağıdaki tarihi gelişmelerden hangisi olguya örnek olarak gösterilebilir? A. Anadolu'nun Türkleşmesi B. Çanakkale Savaşı C. TBMM'nin açılması D.İstanbul'un fethedilmesi E. Preveze Deniz Savaşı 6

13 C C 9. Sınıf Biyoloji Dersi C Grubu Soruları 1. Difüzyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili hangisi yanlıştır? 2. A. Yoğunluk farkının artması difüzyon hızını arttırır B. İyi bir difüzyon için hücre zarındaki por sayısı fazla olmalıdır C. Sıcaklığın çok artması difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon hızını arttırır D. Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır E. Basıncın artması difüzyon hızını arttırır I. Başkalaşım geçirirler II. Sıcakkanlı canlılardır III. Larva halinde solungaç solunumu yaparlar IV. Dış dölenme iç gelişme görülür Yukarıda kurbağalar için verilenlerden hangileri doğrudur? A. I, II, III ve IV B. II ve III C. Yalnız II D. I, II ve III E. I ve III 3. Canlılar büyüme, gelişme ve enerji gereksinimlerini karşılamak için öncelikli olarak aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmek zorundadır? A. Hücreler arası organizasyon B. Beslenme C. Boşaltım D. Üreme E. Dolaşım 4. Aşağıdaki olaylardan hangisiyle porlardan geçemeyen büyük moleküller taşınır? A. Kolaylaştırılmış difüzyon B. Ekzositoz C. Osmoz 5. Tatlı suda yaşayan bir hücreli canlılarda, vücut içerisine giren fazla suyu toplayarak, küçük kanalcıklar aracılığıyla dışarıya atan organel aşağıdakilerden hangisidir? A. Hücre anüsü B. Endoplazmik retikulum C. Besin kofulu D. Golgi cisimciği E. Kontraktil koful 6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kanunların doğruluğu bütün bilimce kabul edilmiştir B. Nicel gözlemler her zaman metre birimi ile ifade edilir C. Hipotez geçici çözüm önerisidir D. Nitel gözlemler kişiden kişiye değişebilir E. Kökleşmiş hipotezlere teori denir 7. Aşağıdakilerden hangisi prokaryot sahip alemlerdendir? A. Mantarlar alemi B. Bitkiler alemi C. Protista alemi D. Hayvanlar alemi E. Bakteriler alemi hücre yapısına 8. Tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilen temel hayatsal olaylarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Organik besinlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan enerji ile ATP sentezi yapılmasına hücresel solunum denir. B. Tek veya çok hücreli yapıdaki tüm canlılar belirli bir organizasyona sahiptir. C. Canlılar dış ortamlarıyla etkileşim halinde olan sistemlerdir. D. Her canlı kendine özgü bazı molekülleri sentezlemek zorundadır. E. Heterotrof canlılar ihtiyaç duydukları ATP yi dış ortamdan hazır olarak alırlar. D. Pasif taşıma E. Difüzyon 1

14 C C 9. Canlıların hayatsal olaylarını gerçekleştirebilmek için enerji ihtiyaçlarını karşılamaları canlıların aşağıdaki ortak özelliklerinden hangisinin tanımıdır? A. Boşaltım B. Hareket C. Üreme D. Solunum E. Dolaşım 10. Bitki hücrelerinin hemoliz olmamasının sebebi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? 11. A. Ökaryor yapıda olmaları B. Gerçek çekirdek bulundurmaları C. Hücre çeperi (duvarı) bulundurmaları D. Depo maddelerini hayvan hücrelerinden farklı olması E. Bitki hücrelerinin fotosentez yapabilmeleri I. Kanun II. Teori III. Gözlem yapılması IV. Problemin tespiti V. hipotezin kurulması Bilimsel çalışma yöntemleri yukarıda karışık olarak verilmiştir aşağıda verilen şıklardan hangisinde bu yöntemler doğru olarak sıralanmıştır? A. I-II-III-IV-V B. IV-V-III-II-I C. IV-III-V-I-II D. IV -III-V-II-I E. II-I-III-V-IV 12. Aşağıda verilen canlıların özellikleri ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Çok hücreli canlılardan doku organ sistem düzeyinde bir organizasyon bulunabilir B. Canlılar çevresel uyaranlara karşı tepki gösterirler C. Tek hücreli canlılar içerisinde kendi besinini kendi üreten yoktur. D. Canlılar biyolojik olaylarda enzim kullanırlar 13. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlar alemi için yanlıştır? A. Heteretrof canlılardır. B. Hayvanlar aleminde eşeysiz üreme yoktur C. Canlılar içerisinde en fazla çeşitliliğe sahip alemdir D. Ökaryot hücre yapısına sahiptirler E. Hücre duvarı bulundurmazlar 14. Aşağıdakilerden hangisi, mitokondri için doğru değildir? A. Kendini eşleyebilir, bölünüp çoğalabilir B. Ökaryot hücrelerde bulunmaz C. Sayısı ve büyüklüğü hücrelere göre değişir D. Enerji tüketen hücrelerde sayıları fazladır E. Kendine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır I. Hipertonik II. İzotonik III. Hipotonik Deplazmoliz olayı yukarı verilen ortamlardan hangilerinde olur? A. yalnız II B. yalnız I C. II ve III D. I ve III E. yalnız III probleme geçici olarak sunulmuş bütün verilere uygun çözüm önerisidir. Doğruluğu ispatlanıncaya kadar geçicidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Teori B. Hipotez C. Kanun D. Nitel gözlem E. Nicel gözlem E. Tüm canlılar ATP sentezler ve kullanır 2

15 C C 17. Tüm canlılarda ; I. Fotosentez yapma, II. Solunum ile enerji üretme, III. Protein ve enzim sentezleme, özelliklerinden hangileri ortaktır? A. Yalnız III B. I ve III C. Yalnız II D. II ve III E. Yalnız I 18. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden değildir? A. Meraklıdır B. Şüphecidir C. Başarısız çalışmalarını hemen sonlandırır D. Eleştiriye açıktır E. Akılcı ve gerçekçidir 19. Solucanlar üç grupta incelenir bunlar; solucanlar, solucanlar ve solucanlardır. Yukarıda verilen cümlede boşluğa gelen uygun kelime aşağıda verilenlerden hangisidir? A. Yassı-halkalı-spiral B. Yassı-çubuk-virgül C. Çubuk-halkalı-virgül D. Virgül-çubuk-spiral E. Yassı- yuvarlak-halkalı 20. Bez hücrelerinde sayısı en fazla olan organel aşağıdakilerden hangisidir? A. Golgi aygıtı B. Lizozom 21. I. RNA II. Protein III. DNA Yukarıda verilen yapılardan hangileri ribozomun yapısında bulunur? A. Yalnız I B. I ve II C. Yalnız I D. Yalnız II E. II ve III 22. Aşağıdaki hangi hücre organelinde inorganik maddeler organik maddeye dönüşebilir? A. Kloroplast B. Lizozom C. Mitokondri D. Koful E. Sentrozom 23. Yara olan kısmı onaran deri altı dokusundaki hücrelerde aşağıdakilerden hangisi farklı olamaz? A. Mitokondri sayısı B. Koful sayısı C. Sitoplazma miktarı D. DNA nın nitelik ve niceliği E. Ribozom sayısı 24. Hücre zarının özgüllüğünü veren kimyasal molekül aşağıdakilerden hangisidir? A. Nükleik asit B. Vitamin C. Lipit D. Protein E. Glikoprotein C. Kromoplast D. Çekirdek E. Mitokondri 3

16 C C 25. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 1. A. Türden aleme doğru gidildikçe protein benzerliği artar B. Türden aleme doğru gidildikçe gen benzerliği artar C. Alemden türe doğru gidildikçe protein benzerliği azalır D. Türden aleme doğru gidildikçe canlı çeşitliliği artar E. Alemden türe doğru gidildikçe canlı çeşitliliği artar 9. Sınıf Tarih Dersi C Grubu Soruları Karahanlı ordusu sadece Türklerden oluşurken, Gazne ordusu farklı etnik unsurlardan oluşan bir yapıya sahipti. Gaznelilerdeki bu farklılık aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmıştır? A. Eyalet sistemini uygulamalarından B. Halkın çoğunluğunu Türk olmayan unsurların oluşturmasından C.İkta sistemini uygulamalarından D. Hindistan'da İslamiyet'i yaymalarından E. Ülkede çeşitli Divanların bulunmasından 2. Tarih Öncesi Dönemler aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile sona ermiştir? A. Demirin bulunması B. Ateşin bulunması C. Hayvanların evcilleştirilmesi D. Yazının bulunması E. Yerleşik hayata geçilmesi 3. Aşağıdakilerden hangisi Hititlere ait bir özelliktir? A. Demokrasinin görüldüğü ilk medeniyettir. B. İlk imparatorluğu kurdular. C.İlk yazılı yasaları hazırladılar. D. Mumyacılıkta ileri gittiler. E. Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşmasını imzalamışlardır. 4. Mısır da kurulan ilk Müslüman Türk devleti hangisidir? A. Büyük Selçuklu Devleti B. Ihşıdiler C. Karahanlılar D. Tolunoğulları E. Gazneliler 5. Aşağıdakilerden hangisi, Lidyalıların özelliklerinden biridir? A. Tek tanrılı dinlerin benimsenmesi B. Paranın kullanılması C. Kağıt ve matbaanın icat edilmesi D. Kast sisteminin uygulanması E. İlk yazılı kanunların yapılması 6. Talas Savaşının Türk tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kağıt kullanımının yaygınlaşması B. Abbasilerin nüfuz alanının genişlemesi C. Çin'in Orta Asya'da yayılmasının engellenmesi D. Türklerle Araplar arasında ticari faaliyetlerin artması E. Türklerin kitleler halinde Müslüman olması 7. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinine yaptığı hizmetler arasında gösterilemez? A. Gök Tanrı inancı ile İslamiyet'in birleştirilmesi B.İslam kültür ve uygarlığının gelişmesine katkıda bulunulması C. Müslümanların, Haçlı ordularına karşı korunması D.İslamiyet'in geniş alanlara yayılmasının sağlanması E. Hilafet makamının devamının sağlanması 8. Aşağıdakilerden hangisi Cilalı Taş Devri'ndeki gelişmeler arasında gösterilemez? A. Tarım ürünlerinin üretilmesi B. Yerleşik yaşama geçilmesi C. Köylerin kurulması D. Ticaret faaliyetlerinin başlaması E. Tarih çağlarına geçilmesi 4

17 C C 9. Karahanlılarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A.İlk Türk İslam eserleri bu dönemde verilmiştir. B. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han dır. C. Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet i kabul etmişlerdir. D. Karluk, Yağma, Çiğil Türkleri kurmuştur. E. Hindistan da İslamiyet in yayılmasını sağlamışlardır. Uygur hakanı Bögü Kağan Çin seferinden dönerken dört Mani rahibinide yanında getirmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir? A. Uygurların Türk kültüründen uzaklaşmalarına B. Orta Asya da Türk siyasi birliğinin bozulmasına C. Orta Asya da Çin etkisinin artmasına D. Uygur halkının Mani inancını tanımasına E. Uygurların Çin üzerindeki baskısının artmasına Tarihin çok geniş bir çalışma alanına sahip oluşu, onun incelenip anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bu güçlüğü aşmak amacıyla tarih, sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır. Bunlar zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırmadır. Asagıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnek olarak gösterilebilir? A. Osmanlı Tarihi B. Türk Hukuk Tarihi C. Avrupa Tarihi D. Dinler Tarihi E. Cilalı Taş Devri 12. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Türk İslam tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir? A. Talas B. Katvan C. Malazgirt D. Dandanakan 13. Mezopotamya her konuda çevre kavimlerin dikkatini üzerine çekmiştir. Bu durum Mezopotamya devletlerini hangi konuda güçlü olmaya yöneltmiştir? A. Bilimde B. Ekonomide C. Siyasette D. Ticarette E. Orduda 14. Aşağıdakilerden hangisi Kadeş Antlaşması için söylenebilir? A. Hititlerin yıkılmasına sebep olmuştur B. Anadolu'da Asur kolonilerinin kurulmasını sağlamıştır C. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır D. Anadolu'nun Tarih Çağlarına girmesinde etkili olmuştur E. Hititlerle Persler arasında yapılmıştır 15. Hz. Ebubekir ile başlayan Dört Halife Devri'nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A. İslam mimarisinin dönemin diğer ülkeleri ile yarışabilecek seviyeye ulaşması B. Vezirlik makamının kurulması C. İslamiyet'in Avrupa'da yayılması D. Halifelerin seçimle belirlenmesi E. Halifeliğin saltanat haline dönüştürülmesi 16. Tarihte kültürlerin yayılmasını ve tarih öncesi dönemlerin sona ermesini aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır? A. Matbaa B. Takvim C. Kağıt D. Barut E. Yazı E. Pasinler 5

18 C C 17. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya da kurulan ilk Türk devleti olarak kabul edilmektedir? A. Kutluk Devleti B. Uygur Devleti C. Asya Hun Devleti D. Avrupa Hun Devleti E. Göktürk Devleti 18. İstanbul u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? 19. A. Avarlar B. Peçenekler C. Hazarlar D. Kıpçaklar E. Kırgızlar Atatürk; "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar zordur. Yazan yapana sadık kalmazsa hakikat, içinden çıkılmaz bir hal alır." demiştir. Atatürk bu sözüyle, I. Olayların incelenmesinde tarafsız olunması II. Olayların yeri ile ilgili geniş bilgi verilmesi III. Ulusal çıkarların gözetilmesi durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır? A. I, II ve III B. Yalnız III C. Yalnız I D. I ve III E. Yalnız II 20. Yerleşik hayata ilk kez geçerek mimari alanda ilerleyen Türk devleti hangisidir? A. Avarlar B. Hazarlar C. Uygurlar D. Karluklar E. Göktürkler 21. Aşağıdaki tarihi gelişmelerden hangisi olguya örnek olarak gösterilebilir? A. Preveze Deniz Savaşı B. Çanakkale Savaşı C.İstanbul'un fethedilmesi D. TBMM'nin açılması E. Anadolu'nun Türkleşmesi 22. Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir? 23. A. Oğuzlar B. Karluklar C. Kıpçaklar D. Vandallar E. Avarlar Sümerlerde "Ziggurat" denilen tapınaklar aynı zamanda "gözlem evi" olarak da kullanılmıştır. Buna göre, Sümerlerin hangi bilimle ilgilendikleri söylenebilir? A. Matematik B. Tıp C. Jeoloji D. Astronomi E. Coğrafya 24. Aşağıdakilerden hangisi tarihsel bir olayın bilimsel olarak incelenebilmesi için bilinmesi gereken temel unsurlardan biri değildir? A. Olayın nedenleri B. Olayın sonuçları C. Olayın kahramanları D. Olayın zamanı E. Olayın yeri 25. Atabeylerin görevi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Malî işleri düzenlemek B. Devlet yönetiminde hükümdara yardım etmek C.Şehzadeleri devlet idaresi konusunda yetiştirmek D. Hükümdar olmadığı zamanlarda orduyu komuta etmek E. Adalet işlerini yürütmek 6

19 D D 9. Sınıf Biyoloji Dersi D Grubu Soruları 1. Bitki hücrelerinin hemoliz olmamasının sebebi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Ökaryor yapıda olmaları B. Hücre çeperi (duvarı) bulundurmaları C. Gerçek çekirdek bulundurmaları D. Bitki hücrelerinin fotosentez yapabilmeleri E. Depo maddelerini hayvan hücrelerinden farklı olması 2. Aşağıdaki hangi hücre organelinde inorganik maddeler organik maddeye dönüşebilir? A. Lizozom B. Koful C. Sentrozom D. Mitokondri E. Kloroplast I. Başkalaşım geçirirler II. Sıcakkanlı canlılardır III. Larva halinde solungaç solunumu yaparlar IV. Dış dölenme iç gelişme görülür Yukarıda kurbağalar için verilenlerden hangileri doğrudur? A. II ve III B. I, II, III ve IV C. Yalnız II D. I ve III E. I, II ve III I. Hipertonik II. İzotonik III. Hipotonik Deplazmoliz olayı yukarı verilen ortamlardan hangilerinde olur? 5. Aşağıda verilen canlıların özellikleri ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Tüm canlılar ATP sentezler ve kullanır B. Çok hücreli canlılardan doku organ sistem düzeyinde bir organizasyon bulunabilir C. Canlılar biyolojik olaylarda enzim kullanırlar D. Tek hücreli canlılar içerisinde kendi besinini kendi üreten yoktur. E. Canlılar çevresel uyaranlara karşı tepki gösterirler 6. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden değildir? A. Eleştiriye açıktır B. Başarısız çalışmalarını hemen sonlandırır C. Akılcı ve gerçekçidir D. Şüphecidir E. Meraklıdır 7. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A. Türden aleme doğru gidildikçe gen benzerliği artar B. Türden aleme doğru gidildikçe canlı çeşitliliği artar C. Alemden türe doğru gidildikçe canlı çeşitliliği artar D. Türden aleme doğru gidildikçe protein benzerliği artar E. Alemden türe doğru gidildikçe protein benzerliği azalır 8. Difüzyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili hangisi yanlıştır? A. Yoğunluk farkının artması difüzyon hızını arttırır B. Basıncın artması difüzyon hızını arttırır C. Sıcaklığın çok artması difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon hızını arttırır D. Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır E. İyi bir difüzyon için hücre zarındaki por sayısı fazla olmalıdır A. II ve III B. yalnız I C. yalnız II D. I ve III E. yalnız III 1

20 D D 9. Tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilen temel hayatsal olaylarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Canlılar dış ortamlarıyla etkileşim halinde olan sistemlerdir. B. Organik besinlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan enerji ile ATP sentezi yapılmasına hücresel solunum denir. C. Tek veya çok hücreli yapıdaki tüm canlılar belirli bir organizasyona sahiptir. D. Her canlı kendine özgü bazı molekülleri sentezlemek zorundadır. E. Heterotrof canlılar ihtiyaç duydukları ATP yi dış ortamdan hazır olarak alırlar. probleme geçici olarak sunulmuş bütün verilere uygun çözüm önerisidir. Doğruluğu ispatlanıncaya kadar geçicidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Kanun B. Nicel gözlem C. Nitel gözlem D. Hipotez E. Teori I. Kanun II. Teori III. Gözlem yapılması IV. Problemin tespiti V. hipotezin kurulması Bilimsel çalışma yöntemleri yukarıda karışık olarak verilmiştir aşağıda verilen şıklardan hangisinde bu yöntemler doğru olarak sıralanmıştır? A. IV -III-V-II-I B. I-II-III-IV-V C. IV-III-V-I-II D. II-I-III-V-IV E. IV-V-III-II-I 12. Yara olan kısmı onaran deri altı dokusundaki hücrelerde aşağıdakilerden hangisi farklı olamaz? A. DNA nın nitelik ve niceliği B. Koful sayısı C. Ribozom sayısı D. Mitokondri sayısı E. Sitoplazma miktarı 13. Canlılar büyüme, gelişme ve enerji gereksinimlerini karşılamak için öncelikli olarak aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmek zorundadır? A. Üreme B. Beslenme C. Hücreler arası organizasyon D. Dolaşım E. Boşaltım 14. Solucanlar üç grupta incelenir bunlar; solucanlar, solucanlar ve solucanlardır. Yukarıda verilen cümlede boşluğa gelen uygun kelime aşağıda verilenlerden hangisidir? A. Yassı-çubuk-virgül B. Yassı-halkalı-spiral C. Virgül-çubuk-spiral D. Çubuk-halkalı-virgül E. Yassı- yuvarlak-halkalı 15. Tüm canlılarda ; I. Fotosentez yapma, II. Solunum ile enerji üretme, III. Protein ve enzim sentezleme, özelliklerinden hangileri ortaktır? A. Yalnız III B. Yalnız I C. I ve III D. II ve III E. Yalnız II 2

21 D D 16. Hücre zarının özgüllüğünü veren kimyasal molekül aşağıdakilerden hangisidir? A. Protein B. Vitamin C. Lipit D. Nükleik asit E. Glikoprotein 17. Tatlı suda yaşayan bir hücreli canlılarda, vücut içerisine giren fazla suyu toplayarak, küçük kanalcıklar aracılığıyla dışarıya atan organel aşağıdakilerden hangisidir? A. Hücre anüsü B. Endoplazmik retikulum C. Besin kofulu D. Golgi cisimciği E. Kontraktil koful 18. Bez hücrelerinde sayısı en fazla olan organel aşağıdakilerden hangisidir? 19. A. Lizozom B. Golgi aygıtı C. Kromoplast D. Çekirdek E. Mitokondri I. RNA II. Protein III. DNA Yukarıda verilen yapılardan hangileri ribozomun yapısında bulunur? A. Yalnız II B. II ve III C. I ve II D. Yalnız I E. Yalnız I 20. Canlıların hayatsal olaylarını gerçekleştirebilmek için enerji ihtiyaçlarını karşılamaları canlıların aşağıdaki ortak özelliklerinden hangisinin tanımıdır? A. Boşaltım B. Üreme C. Hareket D. Dolaşım E. Solunum 21. Aşağıdakilerden hangisi, mitokondri için doğru değildir? A. Sayısı ve büyüklüğü hücrelere göre değişir B. Kendini eşleyebilir, bölünüp çoğalabilir C. Enerji tüketen hücrelerde sayıları fazladır D. Ökaryot hücrelerde bulunmaz E. Kendine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır 22. Aşağıdakilerden hangisi prokaryot sahip alemlerdendir? A. Protista alemi B. Mantarlar alemi C. Bitkiler alemi D. Bakteriler alemi E. Hayvanlar alemi hücre yapısına 23. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlar alemi için yanlıştır? A. Ökaryot hücre yapısına sahiptirler B. Hayvanlar aleminde eşeysiz üreme yoktur C. Hücre duvarı bulundurmazlar D. Canlılar içerisinde en fazla çeşitliliğe sahip alemdir E. Heteretrof canlılardır. 24. Aşağıdaki olaylardan hangisiyle porlardan geçemeyen büyük moleküller taşınır? A. Osmoz B. Kolaylaştırılmış difüzyon C. Pasif taşıma D. Ekzositoz E. Difüzyon 3

22 D D 25. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1. A. Hipotez geçici çözüm önerisidir B. Nitel gözlemler kişiden kişiye değişebilir C. Kanunların doğruluğu bütün bilimce kabul edilmiştir D. Kökleşmiş hipotezlere teori denir E. Nicel gözlemler her zaman metre birimi ile ifade edilir 9. Sınıf Tarih Dersi D Grubu Soruları Sümerlerde "Ziggurat" denilen tapınaklar aynı zamanda "gözlem evi" olarak da kullanılmıştır. Buna göre, Sümerlerin hangi bilimle ilgilendikleri söylenebilir? A. Jeoloji B. Coğrafya C. Matematik D. Astronomi E. Tıp 2. Aşağıdakilerden hangisi, Lidyalıların özelliklerinden biridir? A.İlk yazılı kanunların yapılması B. Kast sisteminin uygulanması C. Tek tanrılı dinlerin benimsenmesi D. Kağıt ve matbaanın icat edilmesi E. Paranın kullanılması 3. Aşağıdakilerden hangisi Kadeş Antlaşması için söylenebilir? A. Hititlerle Persler arasında yapılmıştır B. Anadolu'nun Tarih Çağlarına girmesinde etkili olmuştur 4. İstanbul u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? A. Avarlar B. Hazarlar C. Peçenekler D. Kıpçaklar E. Kırgızlar 5. Aşağıdaki tarihi gelişmelerden hangisi olguya örnek olarak gösterilebilir? A. Preveze Deniz Savaşı B.İstanbul'un fethedilmesi C. Çanakkale Savaşı D. TBMM'nin açılması E. Anadolu'nun Türkleşmesi 6. Karahanlılarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 7. A. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han dır. B. Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet i kabul etmişlerdir. C. Hindistan da İslamiyet in yayılmasını sağlamışlardır. D.İlk Türk İslam eserleri bu dönemde verilmiştir. E. Karluk, Yağma, Çiğil Türkleri kurmuştur. Uygur hakanı Bögü Kağan Çin seferinden dönerken dört Mani rahibinide yanında getirmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir? A. Orta Asya da Türk siyasi birliğinin bozulmasına B. Orta Asya da Çin etkisinin artmasına C. Uygurların Türk kültüründen uzaklaşmalarına D. Uygur halkının Mani inancını tanımasına E. Uygurların Çin üzerindeki baskısının artmasına C. Hititlerin yıkılmasına sebep olmuştur D. Anadolu'da Asur kolonilerinin kurulmasını sağlamıştır E. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır 4

23 D D 8. Tarihin çok geniş bir çalışma alanına sahip oluşu, onun incelenip anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bu güçlüğü aşmak amacıyla tarih, sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır. Bunlar zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırmadır. Asagıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnek olarak gösterilebilir? A. Türk Hukuk Tarihi B. Cilalı Taş Devri C. Osmanlı Tarihi D. Avrupa Tarihi E. Dinler Tarihi 9. Hz. Ebubekir ile başlayan Dört Halife Devri'nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A. Halifelerin seçimle belirlenmesi B. Vezirlik makamının kurulması C. Halifeliğin saltanat haline dönüştürülmesi D. İslam mimarisinin dönemin diğer ülkeleri ile yarışabilecek seviyeye ulaşması E. İslamiyet'in Avrupa'da yayılması 10. Aşağıdakilerden hangisi tarihsel bir olayın bilimsel olarak incelenebilmesi için bilinmesi gereken temel unsurlardan biri değildir? A. Olayın zamanı B. Olayın yeri C. Olayın kahramanları D. Olayın sonuçları E. Olayın nedenleri 11. Talas Savaşının Türk tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. Çin'in Orta Asya'da yayılmasının engellenmesi B. Abbasilerin nüfuz alanının genişlemesi C. Kağıt kullanımının yaygınlaşması D. Türklerin kitleler halinde Müslüman olması E. Türklerle Araplar arasında ticari faaliyetlerin artması 12. Aşağıdakilerden hangisi Cilalı Taş Devri'ndeki gelişmeler arasında gösterilemez? A. Tarih çağlarına geçilmesi B. Yerleşik yaşama geçilmesi C. Köylerin kurulması D. Tarım ürünlerinin üretilmesi E. Ticaret faaliyetlerinin başlaması 13. Tarihte kültürlerin yayılmasını ve tarih öncesi dönemlerin sona ermesini aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır? A. Barut B. Takvim C. Yazı D. Kağıt E. Matbaa 14. Tarih Öncesi Dönemler aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile sona ermiştir? A. Hayvanların evcilleştirilmesi B. Yazının bulunması C. Ateşin bulunması D. Demirin bulunması E. Yerleşik hayata geçilmesi 15. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Türk İslam tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir? A. Dandanakan B. Talas C. Katvan D. Malazgirt E. Pasinler 16. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya da kurulan ilk Türk devleti olarak kabul edilmektedir? A. Kutluk Devleti B. Avrupa Hun Devleti C. Uygur Devleti D. Asya Hun Devleti E. Göktürk Devleti 5

24 D D Karahanlı ordusu sadece Türklerden oluşurken, Gazne ordusu farklı etnik unsurlardan oluşan bir yapıya sahipti. Gaznelilerdeki bu farklılık aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmıştır? A. Hindistan'da İslamiyet'i yaymalarından B. Halkın çoğunluğunu Türk olmayan unsurların oluşturmasından C. Eyalet sistemini uygulamalarından D. Ülkede çeşitli Divanların bulunmasından E. İkta sistemini uygulamalarından Mezopotamya her konuda çevre kavimlerin dikkatini üzerine çekmiştir. Bu durum Mezopotamya devletlerini hangi konuda güçlü olmaya yöneltmiştir? A. Ekonomide B. Siyasette C. Orduda D. Bilimde E. Ticarette 19. Aşağıdakilerden hangisi Hititlere ait bir özelliktir? A. Mumyacılıkta ileri gittiler. B. Demokrasinin görüldüğü ilk medeniyettir. C.İlk imparatorluğu kurdular. D. Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşmasını imzalamışlardır. E. İlk yazılı yasaları hazırladılar. 20. Yerleşik hayata ilk kez geçerek mimari alanda ilerleyen Türk devleti hangisidir? A. Karluklar B. Göktürkler C. Uygurlar D. Hazarlar E. Avarlar 21. Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir? A. Vandallar B. Kıpçaklar C. Karluklar D. Oğuzlar E. Avarlar 22. Mısır da kurulan ilk Müslüman Türk devleti hangisidir? A. Ihşıdiler B. Karahanlılar C. Tolunoğulları D. Gazneliler E. Büyük Selçuklu Devleti 23. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinine yaptığı hizmetler arasında gösterilemez? 24. A. Gök Tanrı inancı ile İslamiyet'in birleştirilmesi B. Müslümanların, Haçlı ordularına karşı korunması C.İslam kültür ve uygarlığının gelişmesine katkıda bulunulması D. Hilafet makamının devamının sağlanması E. İslamiyet'in geniş alanlara yayılmasının sağlanması Atatürk; "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar zordur. Yazan yapana sadık kalmazsa hakikat, içinden çıkılmaz bir hal alır." demiştir. Atatürk bu sözüyle, I. Olayların incelenmesinde tarafsız olunması II. Olayların yeri ile ilgili geniş bilgi verilmesi III. Ulusal çıkarların gözetilmesi durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır? A. I ve III B. I, II ve III C. Yalnız III D. Yalnız II E. Yalnız I 6

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA 2) Sitoplazma Hücrenin içini dolduran sıvıdır. İçinde inorganik ve organik maddeler vardır. Ayrıca görevleri birbirinden farklı olan organeller de bulunur.

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ PROTİSTA ALEMİ Koloni, tek ve çok hücreli ökaryot canlıların bir arada bulunduğu karışık bir gruptur. Protista alemindeki canlılar

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı 9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı Bu kitap Bilkent Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, CTE 504 Material Design dersi için, Elif Şengün, Hilal Şener ve Rükiye Altın tarafından 2010-2011 akademik

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE HÜCRE Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Atomların molekülleri,

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

Fen Bilimleri Kazanım Defteri

Fen Bilimleri Kazanım Defteri Fen Bilimleri 6 Bir Bakışta Önemli noktalar... Akılda kalıcı özet bilgi alanları... Konu özetleri için ayrılmış bölümler... Konuyu pekiştiren farklı soru tipleri içeren alıştırma sayfaları... 2 Boşluk

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ BAKTERİLER ALEMİ Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlıların oluşturduğu alemdir. Mikroskobun icadından sonra keşfedilmişlerdir.

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

Hücrede Madde Geçişi MADDE ALIŞ-VERİŞLERİ OSMOZ

Hücrede Madde Geçişi MADDE ALIŞ-VERİŞLERİ OSMOZ Hücrede Madde Geçişi MADDE ALIŞ-VERİŞLERİ OSMOZ Osmoz: İki çözelti arasında seçici-geçirgen zar bulunduğunda; su molekülleri az yoğun çözeltiden, çok yoğun çözeltiye doğru geçiş yapar. Bu olaya osmoz denir.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

41. Yandaki şekil x moleküllerinin zardan geçişini göstermektedir. X molekülü ve madde taşınımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

41. Yandaki şekil x moleküllerinin zardan geçişini göstermektedir. X molekülü ve madde taşınımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. - Kimyasal bağ enerjisinin oluşmasını Sağlar. - Oksijenin oluştuğu yerdir. - Suyun parçalandığı yerdir. Yukarıdaki verilen bilgiler hangi organelin özelliğidir? A) Kloroplast B) Golgi cisimciği C) Çekirdek

Detaylı

SİTOPLAZMA VE ORGANELLER

SİTOPLAZMA VE ORGANELLER SİTOPLAZMA VE ORGANELLER Sitoplazma, hücre iskeleti, organeller ve bunların içinde yer aldığı koyu kıvamlı sıvı kısımdan ( sitozol, sitoplazma) oluşur. ORGANELLER 1. Mitokondri 2. Plastitler 3. Ribozom

Detaylı

7- Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün gerçekleştiği canlının yapı birimidir? A-Kloroplast B-Mitokondri C-Hücre D-Doku

7- Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün gerçekleştiği canlının yapı birimidir? A-Kloroplast B-Mitokondri C-Hücre D-Doku HÜCRE TEST 1- Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden değildir? A-Canlıdır B-Esnektir C-Tam geçirgendir D-Seçici geçirgendir 2- Aşağıdakilerden hangisi hücreye alınacak maddeleri kontrol

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2 ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2 TEK ZARLI ORGANELLER 1) Endoplazmik Retikulum Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında oluşmuş kanalcıklardır. Yumurta hücresi, embriyonik hücreler ve eritrositler(alyuvar)

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Fen ve Teknoloji 1. Ünite Özeti Hücre Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme. *Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. *Hücrenin temel kısımları: hücre zarı, sitoplâzma ve

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

12-A. Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II TEST

12-A. Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II TEST 12-A TEST 13 Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II 1. Farklı şekillerde gerçekleşen pasif taşıma çeşitleri için, I. Taşınan maddenin monomer olması II. Taşınma sırasında enerji harcanmaması III. Cansız hücrelerde

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır? Maddenin Halleri 3 1 YKS BİYOLOJİ Hücre Zarı ve Madde Geçişleri Testi 1 Soru 01 Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır? A)

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

HAYVAN HÜCRESİ BİTKİ HÜCRESİ

HAYVAN HÜCRESİ BİTKİ HÜCRESİ HÜCRE Canlıların en küçük yapıtaşı ve en küçük canlıdır. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir.canlılar ya tek hücrelidir yada çok hücrelidir. Alg ve bakteriler tek hücreliler olup bütün olaylar

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

HÜCRE= Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Hücre; prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere ikiye ayrılır.

HÜCRE= Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Hücre; prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere ikiye ayrılır. HÜCRE= Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Hücre; prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere ikiye ayrılır. Bu zar modeline göre; hücre zarı, çift katlı yağ tabakası

Detaylı

Canlıların en küçük yapı birimine HÜCRE denir. Tüm canlılar hücrelerden oluşmuşlardır. Tarihte birçok bilim adamı hücre ile ilgili çalışmalar

Canlıların en küçük yapı birimine HÜCRE denir. Tüm canlılar hücrelerden oluşmuşlardır. Tarihte birçok bilim adamı hücre ile ilgili çalışmalar HÜCRE #1 SELİN HOCA Canlıların en küçük yapı birimine HÜCRE denir. Tüm canlılar hücrelerden oluşmuşlardır. Tarihte birçok bilim adamı hücre ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Hücre İle İlgili Yapılan Çalışmalar

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

İLK DEFA 1665 YILINDA ROBERT HOOK, MANTAR DOKUSUNU İNCELEMİŞ GÖZLEMLEDİGİ YAPILARDA KÜÇÜK BOŞLUKLAR GÖRMÜŞ VE GÖRDÜĞÜ BU BOŞLUKLARA İÇİ BOŞ ODACIKLAR

İLK DEFA 1665 YILINDA ROBERT HOOK, MANTAR DOKUSUNU İNCELEMİŞ GÖZLEMLEDİGİ YAPILARDA KÜÇÜK BOŞLUKLAR GÖRMÜŞ VE GÖRDÜĞÜ BU BOŞLUKLARA İÇİ BOŞ ODACIKLAR HÜCRE İLK DEFA 1665 YILINDA ROBERT HOOK, MANTAR DOKUSUNU İNCELEMİŞ GÖZLEMLEDİGİ YAPILARDA KÜÇÜK BOŞLUKLAR GÖRMÜŞ VE GÖRDÜĞÜ BU BOŞLUKLARA İÇİ BOŞ ODACIKLAR ANLAMINA GELEN HÜCRE DEMİŞTİR.ANCAK HÜCRE BİLİMİNİN

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI Bilimsel problemlerde hipotezler her zaman bir sonuca ulaşır. Bir problemle ilgili gözlem

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN OLUŞUMU... 5 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 9 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI... 11 SİSTEMATİK... 13 BİTKİ VE HAYVANLARIN

Detaylı

Hücre ve Hücre Organelleri Üniversite Hazırlık Konu Anlatımları

Hücre ve Hücre Organelleri Üniversite Hazırlık Konu Anlatımları Hücre ve Hücre Organelleri Üniversite Hazırlık Konu Anlatımları Hücre, göze ya da odacık, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikleri gösterebilen en küçük birimidir. Hücre, (İng. Cell); Latince küçük

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ HÜCRESEL YAPI: Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır.

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2

9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 3 6) METABOLİZMA: Canlılarda meydana gelen hayatsal faaliyetlerin tamamıdır. Metabolizma anabolizma ve katabolizma olmak üzere ikiye ayrılır. ANABOLİZMA:

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 7-Hücreye antijen özellik kazandırır.kalıtımın kontrolü altındadır Örn: Kan grupları 8- Oluşumunda golgi etkendir Hücre zarı

ayxmaz/biyoloji 7-Hücreye antijen özellik kazandırır.kalıtımın kontrolü altındadır Örn: Kan grupları 8- Oluşumunda golgi etkendir Hücre zarı Hücre zarı özellikleri ve görevleri 1-Hücreyi çepe çevre kuşatır 2-Yağ-protein ve karbonhidrattan oluşur.temel yapı yağdır. 3-Hücreye şekil verir 4-Hücreyi dış etkilerden korur 5-Bazı organelleri oluşumunda

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI. 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir?

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI. 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir? 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir? Hayvan Hücresi Bitki Hücresi A) Koful vardır Koful yoktur B) Klorofil

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi:12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi canlılarda

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 29. ADIM HÜCRE 6- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ 3

ADIM ADIM YGS-LYS 29. ADIM HÜCRE 6- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ 3 ADIM ADIM YGS-LYS 29. ADIM HÜCRE 6- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ 3 TURGOR BASINCI: Hücre içindeki suyun hücre çeperine yaptığı basınca TURGOR BASINCI denir. Turgor durumundaki bir hücrenin turgor basıncı

Detaylı

BAŞLAR DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

BAŞLAR DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ Şehit Polis İsmail Özbek Orta Okulu Melisa B. ALADAĞ & Bersu PAŞA 245 256 6/C 1 HÜCRE Hücre, çok hücreli canlılardaki en küçük yaşam birimidir. Canlının

Detaylı

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Hazırladığımız yazıda biyoloji bilimi ve canlılarda bulunan ortak özelliklerle alakalı sınava yönelik bilgileri paylaştık. Konuyu okuduktan sonra,

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

HÜCREDE MADDE ALIŞ VERİŞİ

HÜCREDE MADDE ALIŞ VERİŞİ 1 HÜCREDE MADDE ALIŞ VERİŞİ Zardan Geçebilecek Büyüklüklteki Maddelerin Alış Verişi Zardan Geçemeyecek Büyüklükteki Maddederin Alış Verişi Pasif Taşıma Aktif Taşıma Endositoz Ekzositoz Difüzyon Ozmoz Fagositoz

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

LABORATUVAR 4: ÖKARYOTİK HÜCRELER

LABORATUVAR 4: ÖKARYOTİK HÜCRELER LABORATUVAR 4: ÖKARYOTİK HÜCRELER Ökaryotik hücreler, sahip oldukları hücre iskeleti, nüklear membran ve organelleri içeren bölümleri ile prokaryot hücrelerden ayırt edilebilmektedir. Kimyasal analizler

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlılardır. Gözle göremediğimiz için keşfedilmeleri ancak mikroskobun icadı ile olmuştur. Keşfedilmemiş bakteri çeşidi sayısının

Detaylı

Basit difüzyonda ATP harcanmazken, kolaylaştırılmış difüzyonda ATP harcanır.

Basit difüzyonda ATP harcanmazken, kolaylaştırılmış difüzyonda ATP harcanır. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz Doğru Yanlış 1 Ozmotik basıncı artan bir hücrenin turgor basıncı azalır. 2 Fagositoz ile besin alan bir amipin, hücre zarının

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

Biyoloji Hücre yılında Robert Hooke (Rabırt Huk) şişe mantarından kesit alıp incelendiğinde, hücre adını verdiği boş odacıkları görmüştür.

Biyoloji Hücre yılında Robert Hooke (Rabırt Huk) şişe mantarından kesit alıp incelendiğinde, hücre adını verdiği boş odacıkları görmüştür. Biyoloji Hücre HÜCRE A. Hücrenin Keşfi ve Bilim İnsanlarının Katkıları 1665 yılında Robert Hooke (Rabırt Huk) şişe mantarından kesit alıp incelendiğinde, hücre adını verdiği boş odacıkları görmüştür. Leeuwenhoek

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK EN KÜÇÜK OLANINDAN EN BÜYÜK OLANINA KADAR TÜM CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN BİRİM: HÜCRE Canlıların tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimine hücre denir. Canlı bir hücreden

Detaylı

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması HÜCRE Dicle Aras Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması Hücre Bölünmesi Hücre bölünme ve çoğalması iki şekilde gerçekleşir. Vücut soma hücrelerinin bölünme ve çoğalma biçimi Mitoz (mitosis),

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

aşağıda verilenlerin hangisi bulunmaz? A) Pinositoz cebi B) Ribozom C) Lökoplast D) Çekirdekçik E) Selüloz çeper

aşağıda verilenlerin hangisi bulunmaz? A) Pinositoz cebi B) Ribozom C) Lökoplast D) Çekirdekçik E) Selüloz çeper 1- I. Kloroplast II. Mitokondri III. Sentrozom IV. Çekirdek Yukarıda verilen hücre organellerinin hangilerinde DNA bulunur? V B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 2-Çekirdeği çıkarılmış

Detaylı

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırma..denir amp.yap. Kökenleri farklı görevleri aynı olan

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırma..denir amp.yap. Kökenleri farklı görevleri aynı olan CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırma..denir amp.yap. Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara denir Analog organ Sineğin ve yarasanın kanadı.organdır

Detaylı

BİYOLOJİ ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KPSS Eğitimde

BİYOLOJİ ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KPSS Eğitimde ÖABT BİYOLOJİ KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 40'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü Eğitimde

Detaylı

6.Sınıf. Soru Bankası 8. I. Hücre II. Hücre. 6. a. Hücre çeperi b. Sentrozom c. Kloroplast d. Lizozom

6.Sınıf. Soru Bankası 8. I. Hücre II. Hücre. 6. a. Hücre çeperi b. Sentrozom c. Kloroplast d. Lizozom Hücre 6. a. Hücre çeperi b. Sentrozom c. Kloroplast d. Lizozom I. Hücre II. Hücre d a c b d Bazı hücre organellerini şekildeki hücrelere yerleştiren öğrenci bir yerde hata yapmıştır. Hatanın giderilmesi

Detaylı

7) I. C0 2 ve 0 2 II. Amino asitler III.Madensel tuzlar IV.Glikoz

7) I. C0 2 ve 0 2 II. Amino asitler III.Madensel tuzlar IV.Glikoz HÜCREDE MADDE ALIŞVERİŞİ TEST 1) Ökaryot canlıların hücre zarında, 5) İçerisinde nişasta ve benedikt çözelitisi bulunan bir bağırsak parçası, glikoz ve iyot çözeltisi bulunan deney kabına daldırılıyor.

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı

A) Sakkaroz B) Maltoz C) Glikoz D) Laktoz E) Nişasta

A) Sakkaroz B) Maltoz C) Glikoz D) Laktoz E) Nişasta 1. Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısındaki olayla ilgisi yoktur? A) Ribozom-Protein sentezi B) Kloroplast-Nişasta depolama C) Mitokondri-O2'li solunum D) Hücre zarı-osmoz E) Golgi organeli-madde

Detaylı

İnsanlar İLK defa BALIKÇILIĞA YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde başlamıştır.

İnsanlar İLK defa BALIKÇILIĞA YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde başlamıştır. T A R İ H T E İ L K L E R İLKÇAĞ TARİHİ Tarih öncesinin İLK Devri KABATAŞ devridir. İLK araçlar YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde yapılmıştır. İLK RESİM ve HEKEL Yontma Taş (Paleolitik) devrinde yapılmıştır.

Detaylı

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :...

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS TARİH Ödev Kitapçığı 1 (TS) Tarih Bilimine Giriþ Eski Çaðlarda Türkiye ve Çevresi Ýslam Öncesi Türk Tarihi Ýslam Tarihi ve Medeniyeti Türk

Detaylı

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI BİYOLOJİ Eğitimde 30. yıl KOMİSYON ÖABT Fen Bilimleri - Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Biyoloji

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

KURTALAN EKSPRESİ ANADOLU LİSESİ

KURTALAN EKSPRESİ ANADOLU LİSESİ Ü N İ V E R S İ T E Y E H A Z I R L I K / K E A L - 1 Adı :.. Soyadı :.. Sınıfı :.. No :... TÜRKÇE TESTİ TÜRKÇE TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı,

Detaylı

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI.

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI. ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KOMİSYON ÖABT /Biyoloji Öğretmenliği Soru Bankası ISBN 978-605-318-028-9

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

KE YT 9. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI L STELER

KE YT 9. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI L STELER Ürün Detaylar 0 - KE00-.0YT YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI Bu müfredatlar Yaprak Test ve lerin yan s ra anlat m kitaplar n ve soru kitaplar n da kapsar. 5 Ürün Detaylar 0- // 9. S n f Program

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 3. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 3. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 3. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 6) METABOLİZMA: Canlılarda meydana gelen hayatsal faaliyetlerin tamamıdır. Metabolizma anabolizma ve katabolizma olmak üzere ikiye ayrılır. ANABOLİZMA:

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 1) Bir hücrenin X maddesini difüzyonla almakta olduğu görülmüştür. Bu hücre ve içerisinde bulunduğu ortamla ilgili, I. Ortamdaki X yoğunluğu hücreden daha fazladır. II. X in

Detaylı

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 TOLUNOĞULLARI Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır da kurulmuştur. Abbasiler bu devlete

Detaylı

Bütün hücrelerin olmazsa olmazları. Plazma zarı Yarı-sıvı sitosol Kromozom Ribozom

Bütün hücrelerin olmazsa olmazları. Plazma zarı Yarı-sıvı sitosol Kromozom Ribozom Bütün hücrelerin olmazsa olmazları Plazma zarı Yarı-sıvı sitosol Kromozom Ribozom Hücre Ökaryotik hücre Nukleus var Zarla çevrili organeller var Genellikle prokaryotik hücreye oranla daha büyüktür. Ökaryotlardaki

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU 9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

HÜCRE #6 HÜCRE İSKELET ELEMANLARI ÇEKİRDEK SELİN HOCA

HÜCRE #6 HÜCRE İSKELET ELEMANLARI ÇEKİRDEK SELİN HOCA HÜCRE #6 HÜCRE İSKELET ELEMANLARI ÇEKİRDEK SELİN HOCA HÜCRE İSKELET ELEMANLARI Sitoplazmanın içinde bulunan özel proteinlerdir. 3 çeşit hücre iskelet elemanı bulunur. Her iskelet elemanının görev ve yapısı

Detaylı

CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 1 HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞİ...89

CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 1 HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞİ...89 2 CANLILAR CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE DÜNYASI Sayfa No CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI Sayfa No BÖLÜM 1 HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞİ...............89 Hücre Zarından Madde Geçişleri..........89

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur.

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur. 1. CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE Bir İngiliz bilim insanı olan Robert HOOKE, 1665 yılında basit bir mikroskopla hücreyi ilk kez tanımladı. Daha sonraki yıllarda farklı bilim insanlarının katkılarıyla bütün

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı