Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma"

Transkript

1 Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma brahim B LG N*, Soner DURMUfi* zet Bu çal flman n amac Bolu ve Mardin de bulunan iki farkl okulun ilkö retim ikinci kademe ö rencilerinin ö renme stilleri aras ndaki fark n karfl laflt r lmas ve ö renme stilleri ile baflar lar aras ndaki iliflkinin incelenmesidir. Ö rencilerin ö renme stilini belirlemek için Grasha taraf ndan gelifltirilen ö renme stili ölçe i ilkö retim ikinci kademe ö rencilerine uygulanm flt r (N=240). Ö rencilerin performanslar için Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal bilgiler ve Türkçe derslerinden ö retim y l birinci dönem karne notlar n n ortalamas kullan lm flt r. Bulgular, iki okuldaki ö rencilerin, ö renme stilleri aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark olmad n ve yine yap lan (Pearson) korelasyon analizi sonuçlar kat l mc ö renme stili alt boyutu ile ö rencilerin baflar lar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir iliflki ( r=0,208, N=240, p<0,01) oldu unu göstermifltir. Anahtar Kelimeler Ö renme Stili, Ö renci Baflar s. *Yard. Doç. Dr., Abant zzet Baysal Üniversitesi E itim Fakültesi, lkö retim Bölümü Ö retim üyesi. Kuram ve Uygulamada E itim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 3 (2) Kas m / November

2 Yard. Doç. Dr. brahim B LG N Abant zzet Baysal Üniversitesi E itim Fakültesi lkö retim Bölümü Gölköy Bolu Elektronik Posta: Yay n ve Di er al malardan Se meler Uzuntiryaki, E., Bilgin,., & Geban, Ö. (2003). The effect of learning styles on high school students achievement and attitudes in chemistry. Paper presented an annual meeting of National Association Research in Science Teaching, Philadelphia, Pennsylvania. Bilgin,., Uzuntiryaki, E & Geban, Ö. (2002). Ö rencilerin Kimyasal Denge Konusundaki kavram Yan lg lar, E itim ve Bilim, 127, Bilgin,. & Bahar, M. (2002). Ö retmen adaylar n n ö renme stilleri ve fen bilgisi dersine karfl tutumlar aras ndaki iliflki. Abant zzet Baysal Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 4, Bilgin,. & Geban, Ö. (2001). Benzeflim (analoji) yöntemi kullanarak lise 2. s n f ö rencilerinin kimyasal denge konusundaki kavram yan lg lar n n giderilmesi, Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 20, Yard. Doç. Dr. Soner DURMUfi Abant zzet Baysal Üniversitesi E itim Fakültesi lkö retim Bölümü Gölköy Bolu Elektronik Posta: Yay n ve Di er al malardan Se meler Durmu, S. & Ayd n, B. (2002, Ekim). Oluflturmac Ö renme Yaklafl mlar ve S n f Disiplini. XI. E itim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Yak n Do u Üniversitesi, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti. Durmu, S. (2002). Yap salc ö renme ortam nda sembolik hesaplar yapabilen grafik çizer hesap makinelerinin kullan m. IV. Fen Bilimleri E itimi Kongresinde sunulan bildiri, Ankara. Durmu, S. (2001). An approach to integrate constructivist learning theory into the teachings of mathematics. Abant zzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2,

3 Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma brahim B LG N, Soner DURMUfi nsanlar n nas l ö rendi i e itimciler kadar toplumdaki herkesi ilgilendiren bir konudur. Genç ve yafll, zengin ve fakir, e itimci ve iflçibunlar n hepsi daha h zl okuma, daha fazla hat rlama, daha mant kl düflünme yetene inin olmas n ve daha yarat c olarak sanat n icra etmek ister. Belki bu ilgi bizim bireyin ö renme kapasitesinin nas l oldu unu anlamak istememizden kaynaklanmaktad r ve bireyin ö renme kapasitesi onu di er yarat klardan ay ran önemli bir özelliktir. Kendimize özgün bir ö renme yöntemi kiflili imizin birer parças olmas na ra men, bizler di er insanlarla bir çok ö renme benzerliklerine de sahibizdir (Cornett, 1993). Bu benzerliklerin bilinmesi e itimcilerin genel ö renme yaklafl mlar n dikkate alarak müfredat program haz rlamalar n mümkün k lar. Yaln z her ö renci bu genel ö renme yaklafl mlar na bireysellefltirilmifl bir yöntemle yaklafl r. nsanlar n nas l ö rendi ine olan ilgi yeni bir ilgi alan de ildir. Geçen yüzy llar boyunca filozoflar n gelifltirdi i fikirler e itimcileri etkilemifltir. Ö retme ve ö renme süreçleriyle farkl flekillerde ve zamanlarda yap lan nicel ve nitel araflt rmalar n sonucundan ö retme ve ö renmenin ilkeleri ortaya ç km fl ve bu ilkeler bütünü kendi döneminde ö retme ve ö renme kuramlar olarak adland r lm flt r. Her ö renme kuram ö rencilerin ö renme yaklafl mlar n ve ö renmeye karfl tutumlar n farkl olarak tan mlam flt r. Davran flç kurama göre ö renme davran fllarda meydana gelen istendik yönde kal c bir de ifliklik getirme sürecidir. Burada öne ç kan fley, davran flta meydana gelen de iflikliklerin gözlenebilir de ifliklikler olmas d r. Hümanist kurama göre ö renme, aç kl kla devam eden ve bireyin sosyal geliflimini de içine alan bir deneyim sürecidir. Bu süreçte bireyin kendini gerçeklefltirmesi veya öz yeterlili ini kazanmas esast r (Philps & Soltis, 1998). Biliflsel kurama göre ö renme zihinsel bir süreçtir ve deneyimlerle zihinsel ça r fl mlarda meydana gelen sürekli bir de iflikliktir. Bu tan mlamaya göre zihinsel ça r fl mlardaki bir de iflikli in bir içsel de ifliklik oldu u ve bunun sadece ö renenlerin kafalar nda ne oldu unu yorumlamas ile anlafl laca ortaya ç kar (Orlich, Harder, Callahan, & Gibson, 1998).Oluflturmac kurama göre ö renme ise

4 384 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER bireyin plan ve deneyimler içinde kendi bak fl aç s ndan dünyada olup biteni yorumlamas d r (Jaworsky, 1994). Bu tan mlamaya göre ö renme aktif bir süreç ve kavramlar n anlam bu deneyim sürecine ba l olarak geliflir. Belirli bir ö renme kuram ö renme sürecinin nas l gerçekleflti ini anlamam z için yeterli de ildir (Philps & Soltis, 1998). Grasha (1995a, 1995b) ö renme ilkelerini belirleyen bir literatür çal flmas yapm fl ve bu çal flmada insanlar n bilgiyi nas l daha iyi kazand klar n ve bilginin daha uzun süre insan belle inde nas l kal c olabilece i ile ilgili olarak afla daki sonuçlar ç karm flt r: (1) Ö renciler en iyi yaparak, yap lanlar zihninde flekillendirerek ve baflkalar n n yapt klar n gözlemleyerek ö renir. (2) Ö renmeyi kolaylaflt racak resimler, gösteriler, anekdotlar, kavram haritalar, oyun kartlar ve analojiler kullan lmal d r. (3) Görevlerde zaman n verimli kullan lmas ö renmeyi etkiler. ( 4) Sosyal giriflkenlik bilginin kal c olmas n ve kazan m n kolaylaflt r r ve (5) Ödüller ö renmeyi teflvik eder. Keefe (1987) göre ise ö renme, özel bir ö renme ortam içinde ö retmen ve ö renci aras nda belirli bir alandaki karfl l kl etkileflimin bir ürünüdür. Fidan ve Erden (1993) ö renmeyi biraz daha genifl bir perspektiften ele alarak, insanlar n yaflamlar boyunca karfl laflt klar çeflitli durumlarla etkileflim sonucu kiflide oluflan kal c davran fl de- ifliklerini ö renme olarak tan mlam fllard r *. Ö renmek için bir çok yol vard r ve herkes ayn yöntemle ö renemez. Bu nedenle nitelikli ö renme ortam n n gelifltirilmesi ve ö rencilere en iyi ö renme al flkanl klar n n kazand r lmas için ö retmenlere büyük görevler düflmektedir. Çünkü ö renme ile ilgili gelifltirilen yeni yaklafl mlar n uygulay c s ö retmenlerdir. Ancak, ö retmenlerin inançlar araflt rmalardaki yeniliklerle uyuflmazsa, amaçlanan yenilik ilkeleri ile uygulamadaki ilkeler aras nda bir boflluk oluflur ve bu da de iflikli i önler. Bu nedenle ö retmenlere etkili ö retme ve ö renme yöntemleri mesle e haz rlanma dönemlerinde veya hizmet içi e itimlerle verilmelidir. Son y llarda yap lan çal flmalar (Campbell, Campbell & Dickinson, 1999; Haar, Hall, Schoepp & Smith, 2002; Kempa & Diaz, 1990; McDermot, 1991; McKeachie, 1994; Pask, 1976; Smith & Woody, 2000; Yaman & Soran, 2002; Woods, 1995) s n f içinde ö retmen ve ö rencilerin rollerinde baz de ifliklikler yap lmas gerekti ini ortaya koymaktad r. Gerek ülkemizde gerekse uluslararas alanlarda yap - lan bu çal flmalardaki ortak görüfl; i) ö retmenin kendisini, tüm aktivitelerin toplanma merkezi, bilgilerin temel kayna ve yetkili bir uz- * Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Barbara Jaworsky ve Soltis in referanslarda verilen çal flmalar na bak labilir.

5 B LG N, DURMUfi / Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine man olarak görmemesi, ii) ö rencilere bilgileri aktaran de il de, onlar n bilgileri kazanma yöntemlerini anlamalar na, ders etkinlik ve çal flmalar na kat l mlar n artt r c ve araflt rma yapmalar n teflvik edici yönde olmalar gerekti ini, ve iii) ders içeri ini ve ö retim metotlar n ö rencilerin biliflsel farkl l klar n ve kavrama yeteneklerini dikkate alarak haz rlamalar gerekti ini göstermektedir. Ö renmede bireysel farkl l klar literatürde farkl aç lardan incelenmifl ve bu farkl l klar baz kavramlarla aç klanmaya çal fl lm flt r. Bu kavramlar n aras ndaki farklar Curry (1991) ve Riding ve Cheema (1991) taraf ndan aç kça ortaya konmufltur. Biliflsel stil (Cognitive style); sistematik ve al fl lm fl bir tarzda bilginin organizasyonu ve ifllenmesi: Biliflsel strateji (Cognitive strategy); bilginin ifllenmesi ve organizasyonu sürecinde bir plânl hareketi veya eylemi benimsemek: Ö renme stili (Learning styles); Al fl lm fl, mutat ve belli bir tarzda bilgi ediniminin benimsenmesi: Ö renme stratejisi (Learning strategy); Bilgi, beceriler ve tutumlar n edinilmesinde bir planl hareketi veya eylemi benimsemek. Yukar da tan mlar verilen kavramlara dikkatli bak l rsa aralar nda bir hiyerarflinin de oldu u tespit edilebilir. Yani biliflsel stilden ö renme stratejisine do ru bir hiyerarfli vard r. Genellikle kiflili in (personality) bir boyutu olarak ifade edilen, tutumlar m z, de erlerimizi ve sosyal etkileflimlerimizi etkileyen biliflsel stil, bir bireyin zihinsel ifllem(e)lerini ve al fl lm fl bilgi ifllem becerilerini betimler. Biliflsel stil dairesinde, bilginin ifllenmesi ve organizasyonu sürecinde benimsenen farkl stratejileri ifade eden biliflsel strateji, biliflsel stilin bir alt boyutudur. Al fl lm fl, mutat ve belli bir tarzda bilgi ediniminin benimsenmesi olarak tarif edilebilen ö renme stili ise bireyin zaman zaman genifl bir yelpazede de iflik durum ve yerlerde sergilenebilen benimsedi i bir ö renme yaklafl - m n belirtir. Ö renme stilleri, de iflik problemleri çözmek için çok say da sahip olunabilecek ö renme stratejilerini de etkiler. Esas itibari ile bu tabloda yukar dan afla ya do ru hareket edildi inde genelden özele, biraz daha sabit, kararl ve zor de iflebilen özelliklerden daha de iflken kiflisel özelliklere do ruda bir geçifl vard r. Ö rencilerin e itim ve ö retim ortam ndaki farkl l klar n n belirlenmesinde takip edilen yöntemlerden biri de ö renme stillerinin belirlenmesidir. Hunt (1979), ö renme stilini ö rencinin ne ö rendi inden ziyade nas l ö rendi i olarak tan mlar. Ö renme stilleri bilgiyi alma ve iflleme sürecindeki bireysel yaklafl m farkl l klar anlam nda kullan labilir (Felder, 1996). Kefe (1991), ö renme stilini; biliflsel, duyuflsal ve psikomotor davran fl özelliklerinin birleflimi olarak görür ve ö rencilerin ö renme isteklerine nas l yan t verdiklerini, nas l etkilefltiklerini ve nas l alg -

6 386 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER lad klar n belirleyen bir gösterge olarak tan mlar. Bu özellikler, bireyin evdeki, okuldaki ve toplumdaki kültürel de iflime ba ml olarak geliflmifl ve oluflmufltur ( Heath, 1983; Scarcella, 1990). En genel anlamda ö renme stilleri, bireylerin bilgiyi toplama, düzenleme, düflünme ve yorumlama yöntemlerindeki tercihleridir (Davis, 1993). Baz ö renciler ba ms z olarak çal flmay tercih ederken baz ö renciler bunu grup içinde daha iyi yaparlar. Baz ö renciler bilgiyi okuyarak elde etmeyi tercih ederken di erleri aktif kat l mla elde etmeyi tercih ederler. Dunn ve Dunn (1993) a göre çevresel (ses, fl k, s cakl k), duygusal (motivasyon, kararl l k, sorumluluk), sosyal (bireysel, grup, ö retmen veya yetiflkinle çal flma), psikolojik ( global/analitik, etkisel/tepkisel, beynin sa ve sol taraf ndaki bask nl k) ve fizyolojik (ses, görüntü, kinetik ve günlük verimin en fazla/en az oldu u anlar) etkenler ö renmeyi etkileyen etmenlerdir. Buna göre Dunn & Dunn, ö renme stilini; bireyin bu faktörleri dikkate alarak karfl laflt yeni ve zor bilgiyi anlama sürecindeki yetene- i olarak tan mlam flt r. Burada birey, kendisine uygun bir ö renme ortam haz rlayabilece i gibi var olan (kendi iradesi d fl nda) ö renme ortam na kendisini uyarlayarak ö renmesini sa lar. Ö rencilerin ö renme sürecinde tak nd klar bu farkl l klar ortaya ç karmak için bir çok ölçme arac gelifltirilmifltir (Dunn, Dunn & Price, 1987: Grasha, 1996; Honey & Mumford, 1986; Kolb, 1984). Bu ölçekler içinde Kolb ve Grasha n n gelifltirdikleri ölçekler literatürde en yayg n olarak kullan lmaktad r. Kolb ö rencilerin ö renme stillerini ayr flt ranlar, de ifltirenler, özümseyenler ve yerlefltirenler olarak dört alt boyutta incelemifltir. Grasha ise ö rencilerin ö renme stillerini rekabetçi, iflbirlikli, pasif, kat l mc, ba ml ve ba ms z olarak alt alt boyutta incelemifltir *. Kolb un ö renme stili envanterinde genel olarak bir kiflilik de erlendirmesi yap larak daha sonra bu s n f ortam ile iliflkilendirilmektedir. Grasha ö renme stili envanterinde ise ö renme stilleri ile do rudan s n f ortam ndaki deneyimlerle iliflki kurulmaktad r. Bu durum ö renme stili envanterinin geçerlilik ve güvenirli ini daha etkili yapmaktad r (Grasha, 1996). Ö renme stillerinin oluflumunda bireylerin ev, okul ve toplumdaki deneyimleri ve ö retmenin ö retme stili etkili olmaktad r. Literatürde yap lan araflt rma sonuçlar na göre ö rencilerin ö renme stilleri ile akademik bölüm, okul türü, cinsiyet, yafl, akademik baflar ve tutumlar aras nda bir iliflki vard r. Bu çal flmada ö rencilerin akademik baflar lar ile ö renme stilleri aras nda iliflki incelenmifltir. Araflt rma bulgular baflar l ö rencilerin daha çok ba ms z ö renme stilindeki ö renciler oldu unu ortaya koymufltur (Collison, 2000; Smith & Holliday 1986; Stewart 1981; Wasson 1980). Mathews (1996), lise

7 B LG N, DURMUfi / Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine ö rencilerinin ö renme stilleri ile baflar lar aras ndaki iliflkiyi inceledi inde ayr flt ranlar ö renme stili alt boyutunda olan ö rencilerin baflar lar n n, de ifltirenler ö renme stili alt boyutunda olan ö rencilerden daha iyi oldu unu bulmufltur. Uzuntiryaki, Bilgin & Geban (2002), 179 lise 1. ve 151 lise 2. s n f ö rencisi ile kimya dersinde yapt klar çal flma ö rencilerin ba ms z, kat l mc ve iflbirlikçi ö renme stillerinin ö rencilerin kimya dersindeki baflar lar na ve tutumlar na daha etkili oldu unu göstermifltir. Collison (2000) 110 ilkö retim ö rencisi ile yapt çal flmada baflar düzeyleri yüksek olan ö rencilerin ba ms z çal flmay, baflar düzeyi orta olan ö renciler grup çal flmas n ve baflar düzeyleri düflük olan ö rencilerin pasif dinleyici ö renme stillerini tercih ettiklerini bulmufltur. Grasha (1996) yapm fl oldu u çal flmada farkl yafl gruplar ndaki ö rencilerin ö renme stillerini karfl laflt rm fl ve 25 yafl ve üstü ö rencilerin daha ba ms z ve kat l mc ö renme stili alt boyutunda olduklar n ve bu yafl n alt nda ise s n f ortam nda ö rencilerin daha çok pasif ve rekabetçi ö renme stili alt boyutunda olduklar n ve kat l mc ö renme stillerinin daha düflük oldu unu belirlemifltir. Bu çal flman n amac Bolu ve Mardin de bulunan iki farkl ilkö retim okulu 2. kademe ö rencilerinin ö renme stillerinin karfl laflt r lmas ile baflar lar aras ndaki iliflkinin incelenmesidir. Bu genel amaca ba- ml olarak afla daki sorular n cevaplar aranm flt r; (1) Mardin de bulunan ilkö retim okulu 2. kademe ö rencilerinin ö renme stilleri ile baflar lar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir iliflki var m d r?, (2) Bolu da bulunan ilkö retim okulu 2. kademe ö rencilerinin ö renme stilleri ile baflar lar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir iliflki var m d r?, (3) ki farkl ilkö retim okulu 2. kademe ö rencilerinin ö renme stilleri aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark var m d r?, (4) Her iki ilkö retim okulunda okuyan ö renciler birlikte ele al narak ö renme stilleri ile Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe derslerindeki akademik baflar lar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir iliflki var m d r? ve (5) Her iki ilkö retim okulunda okuyan ö renciler birlikte ele al narak ö renme stilleri ile genel akademik baflar lar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir iliflki var m d r? Y ntem Evren ve rneklem Araflt rman n evrenini Bolu ve Mardin il s n rlar içinde bulunan iki ilkö retim okulunun ikinci kademesine devam eden ö renciler oluflturmaktad r. Örneklem grubu seçilirken tabakal ve rasgele örnekleme

8 388 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER yöntemi kullan lm flt r. Her iki okuldaki 6, 7 ve 8. s n flar temsilen ikifler s n f seçilerek Mardin den 83 ve Bolu dan 157 ö renci olmak üzere toplam 240 ö renci bu çal flman n örneklemini oluflturmufltur. Veri toplama arac Bu çal flmada veri toplama arac olarak Grasha (1994) taraf ndan gelifltirilen ö rencilerin ö renme stillerini ölçen ölçek kullan lm flt r. Anket; pasif, ba ml, iflbirlikli, kat l mc, rekabetçi ve ba ms z alt boyutlar olan ve her boyutta 10 olmak üzere beflli Likert tipi 60 cümleden oluflmaktad r. Bu ölçek, Uzuntiryaki ve arkadafllar (2002) Türkçe ye çevrilerek adapte edilmifl ve 330 lise ö rencisine uygulanarak güvenirlik katsay s olarak bulunmufltur. Ölçekteki boyutlar n ay r c özellikleri incelendi inde; pasif ile ba ml, iflbirlikli ile kat l mc ve rekabetçi ile ba ms z alt boyutlar ndaki benzer niteliklerinden dolay ölçme arac ndan alt alt boyut yerine kat l mc, ba- ml ve ba ms z alt boyutlar ile ilgili cümleler de erlendirmeye al nm flt r. Belirtilen bu ö renme stillerine sahip bireylerin belirgin özellikleri, olumlu ve olumsuz yönleri k saca flöyle özetlenebilir: (1) Kat l mc ö renme stilinde olan bireyler s n fta iyi bir vatandafll k görüntüsü verirler. S n fa gitmekten ve mümkün oldu unca ders etkinliklerine kat lmaktan hofllan rlar. Seçmeli ders aktivitelerinden sorumluluk almak isterler. Bu ö renme stilindeki bireylerin her dersten olabildi ince deneyim kazanma olumlu yönleri olarak görülürken, bazen kendi gereksinimlerinden daha fazlas n yapmalar olumsuz olarak görülmektedir. (2) Ba ml ö renme stilinde olan bireyler ne gerekiyorsa onu ö renirler ve zihinsel meraklar n n çok az k sm n gösterirler. Ö retmen ve arkadafl grubunu bilgi kayna olarak görürler ve onlara ne yapacaklar hakk nda özel yol göstermeleri için bir otoriter flahsiyet olarak bakarlar. Bu ö renme stilindeki bireylere yard m edildi inde meraklar n gidermeleri ve yol göstermeler ile deneyim kazanmalar olumlu yönleri say l rken, bir ö renen olarak kendi kendine ö renme, otoritelerini sergileyici yeteneklerini gelifltirmelerinin güç olmas ve belirsizliklerle nas l bafla ç kacaklar n ö renmemeleri olumsuz yönleri olarak görülmektedir. (3) Ba ms z ö renme stilinde olan bireyler ö renme yeteneklerinden memnun ve kendi kendilerine düflünmeyi severler. Önemli gördükleri ders içeriklerini ö renmeyi tercih ederler. Ders projelerinde di er ö rencilerle çal flmaktansa yaln z çal flmay tercih ederler. Bu ö renme stilindeki bireylerin kendi kendilerine ö renme ve giriflimcilik ye-

9 B LG N, DURMUfi / Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine teneklerini gelifltirmeleri olumlu yönleri olurken, birlikte çal flma yeteneklerinin yetersiz oluflu, di erlerine dan flmada veya yard ma ihtiyaçlar oldu unda di erlerine sorma yeteneklerinin olmamas olumsuz yönleri olarak görülmektedir. Ö rencilerin baflar lar için ise ö retim y l birinci yar y l Fen bilgisi, Matematik, Sosyal bilgiler ve Türkçe derslerinden ald klar karne notlar n n ortalamas al nm flt r. lemler Bu çal flmada, ö retim y l nda Mardin ve Bolu da bulunan iki ilkö retim okulu 2. kademe ö rencilerine ö renme stillerini belirleyen ölçe in uygulanmas ve akademik baflar lar için de karne notlar n n al nmas ile veriler elde edilmifltir. Uygulama sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS paket program kullan larak yap lm flt r. Ö rencilerin ö renme stilleri ve iki okul aras ndaki fark belirlemek için betimleyici ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) tekni inin yan s ra ö renim sitilleri ile ö rencilerin baflar lar aras ndaki iliflkinin incelenmesi için Pearson Çarp m Moment Korelasyon analizi kullan lm flt r. Bulgular Mardin de okuyan ilkö retim 2. kademe ö rencilerinin ö renme stilleri ile türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve matematik dersleri ortalamalar aras ndaki iliflki Tablo 1 de verilmifltir. Tablo 1 Baflar ortalamalar ile Ö renme Stilleri Aras ndaki iliflkiyi belirlemek üzere yap lan (Pearson) Korelasyon analizi (n=83) sonuçlar Ö RENME ST LLER Ba ml Ba ms z kat l mc Baflar ortalamalar (x=2,82) -0,163 0,019 0,233* *p<.01 Tablo 1 de görüldü ü gibi ö rencilerin ö renme stillerinin alt boyutlar ndan ba ms z (r=0,019, p>0,01) ve kat l mc (r=0,233, p<0,01) ö renme stilleri aras nda pozitif bir iliflki varken ba ml ö renme stili ile baflar aras nda negatif bir iliflki (r=-0,163, p>0,01) vard r. Bu iliflkilerden sadece kat l mc ö renme stili ile baflar lar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir iliflki vard r.

10 390 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Bolu da okuyan ilk ö retim okulu 2. kademe ö rencilerinin ö renme stilleri ile okuldaki performanslar aras ndaki iliflki Tablo 2 de verilmifltir. Tablo 2 de görüldü ü gibi ö rencilerin ö renme stillerinin alt boyutlar ndan ba ms z (r=0,187, p<0,05)) ve kat l mc (r=0,270, p<0,01) ö renme stilleri ile baflar lar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir iliflki varken ba ml ö renme stili ile baflar aras nda istatistiksel olarak anlaml olmayan negatif bir iliflki (r=-0,010, p>0,05) vard r. Tablo 2 Baflar ortalamalar ile Ö renme Stilleri Aras ndaki iliflkiyi belirlemek üzere yap lan (Pearson) Korelasyon analizi (n=157) sonuçlar Ö RENME ST LLER Ba ml Ba ms z kat l mc Baflar ortalamalar (x=3,65) -0,010 0,187* 0,270* *p<.05 Tablo 3 de her iki okuldaki ö rencilerin ö renme stilleri ölçe inin alt boyutlar ndan ald klar notlar n ve baflar notlar n n ortalamalar ve standart sapma de erleri verilmifltir. Tablo 3 llere göre ö rencilerin ö renme stilleri ölçe inden ald klar puanlar n aritmetik ortalama ve standart sapma de erleri renme Okulun Stili bulundu u il n x ss Ba ms z Kat l mc Ba ml Baflar Bolu Mardin Toplam Bolu Mardin Toplam Bolu Mardin Toplam Bolu Mardin Toplam ,80 3,76 3,78 3,70 3,81 3,74 3,240 3,332 3,273 3,65 2,82 3,36 0,485 0,559 0,510 0,510 0,604 0,545 0,337 0,431 0,374 1,056 1,237 1,187 Her iki okuldaki ö rencilerin ö renme stilleri aras nda bir fark n olup olmad tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile test edilerek sonuçlar Tablo 4 te verilmifltir.

11 B LG N, DURMUfi / Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Tablo 4 te görüldü ü gibi iki farkl ilkö retim okulunda okuyan ö rencilerin ö renme stilleri aras nda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunmam flt r (p>0,05). Bunun sonucu olarak her iki ilkö retim okulunda okuyan ö rencilerin verileri birlefltirilerek ö renme stilleri ile Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersleri ile baflar lar aras ndaki iliflki Tablo 5 de verilmifltir. Tablo 4 Ö renme Stili Ölçe inden elde edilen puanlar n Okul de iflkenine Göre farkl lafl p farkl laflmad n belirlemek üzere yap lan tek yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçlar ( N=240) df Kareler F P Ö renme stili ölçe i Ba ms z Kat l mc Ba ml Gruplar aras Grup içi Toplam Gruplar aras Grup içi Toplam Gruplar aras Grup içi Toplam ,087 62,252 0,606 70,447 0,445 32,975 0,333 2,05 3,21 0,564 0,154 0,075 Tablo 5 Ö rencilerin farkl Derslerdeki Baflar lar ile Ö renme Stilleri Aras ndaki iliflkiyi belirlemek üzere yap lan Korelasyon (Pearson) analizi (N=240) sonuçlar renme Stilleri Dersler ve ortalamalar Ba ml Ba ms z Kat l mc Türkçe (x=3,65) -0,185** 0,069 0,170* Sosyal (x=3,45) -0,191** 0,169* 0,119 Matematik (x=2,98) -0,085 0,099 0,226* Fen Bilgisi (x=3,39) -0,129* 0,106 0,221* *p<0,01 Ö rencilerin ba ml ö renme stili ile Türkçe (r=-0,185, p<0,01), Sosyal Bilgiler (r=-0,191, p<0,01) ve Fen Bilgisi (r=-0,129, p<0,05) baflar puanlar aras nda istatistiksel olarak anlaml negatif iliflki varken Matematik (r=-0,085, p>0,05) baflar s ile ba ml ö renme stili aras nda sadece negatif iliflki vard r. Ö rencilerin ba ms z ö renme stili ile sadece Sosyal bilgiler baflar puanlar aras nda istatistiksel olarak anlaml iliflki vard r (r=0,169, p<0,05). Ö rencilerin kat l mc ö renme stili ile Türkçe (r=0,170, p<0,01), Matematik (r=0,226, p<0,01) ve Fen Bilgisi (r=0,221, p<0,01) baflar puanlar aras nda istatistiksel olarak anlaml pozitif iliflki varken Sosyal

12 392 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Bilgiler (r=-0,119, p>0,05) baflar s ile kat l mc ö renme stili aras nda sadece pozitif iliflki vard r. Tablo 6 da ö rencilerin Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinden ald klar notlar n ortalamalar (genel baflar ) ile ö renme stilleri aras ndaki iliflki verilmifltir. Ö rencilerin genel baflar puanlar ile Kat l mc ö renme stilleri ara- Tablo 6 Tüm Ö rencilerin Baflar ortalamalar ile Ö renme Stilleri Aras ndaki iliflkiyi belirlemek üzere yap lan (Pearson) Korelasyon Analizi (N=240) sonuçlar renme Stilleri Ba ml Ba ms z Kat l mc Baflar ortalamalar (x=3,36) -0,111 0,123 0,208* *p<.01 s nda istatistiksel olarak anlaml pozitif bir iliflki vard r (r=0,208, p<0,01). Tart ma Bu çal flman n bulgular na göre ilkö retim 2. kademe ö rencilerinin kat l mc ve ba ms z ö renme stilleri ile baflar lar aras nda istatistiksel olarak olumlu yönde anlaml bir iliflki varken ba ml ö renme stili ile baflar lar aras nda olumsuz bir iliflki vard r. Ö renciler her ne kadar bir ö renme stilinde bask n olsa da di er ö renme stillerinin özelliklerini de belirli oranlarda gösterirler. Ancak literatürde yap lan çal flmalar ba ms z ve kat l mc ö renme stili yüksek olan ö rencilerin daha baflar l oldu unu göstermektedir (Bilgin & Bahar, 2002; Collison, 2000; Smith & Holliday 1986; Stewart, 1981; Uzuntiryaki, Bilgin & Geban, 2002; Wasson, 1980). Mc Keachie (1994) göre ö rencilerden her kim verilen ö renme görevini anlam flsa ve bilinçli bir flekilde uygun ö renme yöntemlerini seçebiliyorsa daha etkili bir flekilde ö renir. Bu da ö renme stillerinin ö rencilere ö retilebilece ini göstermektedir. Etkili ö renme stillerinin ö rencilere ö retilebilmesi için onlara s n f ortam nda okuduklar n kavrama ve korumalar n nas l gelifltireceklerini, nas l not alacaklar n, s n f tart flmalar na nas l kat lacaklar n ve s navlara nas l haz rlanacaklar n ö reterek yani öz-yarg lama ve öz-düzenleyici ö renciler olmalar n sa layarak yard m edilebilir. Ö renciler her ne kadar belirli bir ö renme stilini seçseler de, bu seçim ö retmenin s n fta kulland ö retim stilinin nas l oldu una ba- ml olarak de iflir (Grasha, 1996). Derslerde ö renci merkezli, ifl-

13 B LG N, DURMUfi / Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine birlikli ve kat l mc stiller üzerinde durulursa daha etkili olur. Grasha (1972) yapm fl oldu u çal flmada, ö rencilerin ö renme stillerinde de ifliklik olabilmesi için belirli ö renme stillerine uygun ö retim yöntemlerinin seçilmesi gerekti ini ortaya koymufltur. Bu nedenle iflbirlikli ve kat l mc ö renme stili zay f olan ö rencilere, iflbirlikli ö renme yönteminin kullan lmas etkili olacakt r. yi yap land r lm fl ba ms z çal flma ödevleri ise ö rencilerin ba ms z ö renme stillerinin geliflmesine veya bu durum çok suskun olan pasif ö rencileri kat l ma teflvik edecektir. John Andrews n (1981) yapm fl oldu u çal flman n sonucuna göre ise ö rencilerden iflbirlikli, kat l mc ve ba ml ö renme stilleri yüksek olan bireylere gruplar halinde problemlere çal flma ve di er ö rencilerden ö renme daha etkili iken, ba ms z, pasif ve rekabetçi ö renme stili yüksek olan ö renciler için ise çal flma ka tlar, okuma görevleri ve anlat m daha faydal d r. Ö retme stilleri ile ö renme stilleri aras nda da bir iliflki vard r. Ö retmenler genellikle kendileri nas l daha iyi ö reniyorsa o flekilde ö retme yöntemi seçerler (Shulman, 1990). Ö retmenlerin kendi ö renme yöntemleri ile ö rencilerin de ö renebilecekleri sanmalar do ru de ildir. Bu nedenle ö retmenler ö retim yöntemlerini kullan rken ö rencilerinin ö renme stillerindeki farkl l klar n dikkate almalar gerekir. Grasha (1996) belirli ö renme stilleri için uygun olan ö retme yöntemlerini flu flekilde özetlemifltir. Ba ml ö renme stilinde olan ö renciler için ö retmen s n fa alan nda uzman olan misafir konuflmac lar getirebilir veya bu kiflilerle ö rencilerin mülakat yapmas n sa layabilir, etkili ders sunumu, k sa anlat mlar ve serbest çal flma, ö retmen merkezli sorgulamalar, ö retmen merkezli tart flmalar, dönem ödevleri, ö rencilere kendisine dan flacaklar ofis saati ay rmalar ve teknoloji temelli sunumlar kullanma faydal olacakt r. Kat l mc ö renme stilinde olan ö renciler için ö retmen biliflsel harita tart flmas, kritik düflünme tart flmalar, yol gösterici okuma, anahtar cümlelerle ilgili tart flmalar, laboratuvar projeleri, ve grup araflt rmalar yapt rabilir. Ba ms z ö renme stilinde olan ö renciler için ise ö retmen s n f sempozyumu, tart flma çeflitleri, ba ms z çal flma araflt rmalar, jigsaw grup, panel tart flmalar, bireysel keflfetme etkinlikleri ve günlük çal flmalar n rapor etmelerini isteme gibi yaklafl mlar gösterebilir. Ba ml ö renme stiline sahip ö rencilerin baflar lar n n düflük olmas bu araflt rman n bir bulgusudur. Bu da ö rencilerin ö renme stillerinin ö renme ortam n n düzenlenmesinde dikkate al nmas gereken bir etken oldu unu göstermektedir. Bu nedenle ö retmenlerin ö retim yaklafl mlar n düzenlerken, ö rencilerin ö renme stillerini dikka-

14 394 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER te almas n n ö renci baflar ve tutumlar na olan etkisi incelenmeye de- er bir çal flma olarak gözükmektedir. Bununla birlikte, farkl sosyoekonomik çevrelerden seçilen kapsaml bir örneklem üzerinde ö rencilerin ö renme stilleri ile incelenen alandaki baflar ve tutumlar aras ndaki iliflki incelenebilir.

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi

Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi - Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi Canan NAK BO LU*, Özlem KARAKOÇ** Özet Ülkemizde, ö retmenin sahip olmas gereken bilgiler konusunda yap lan çal flmalar incelendi inde bu

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

Kifliler Aras Tepkisellik ndeksi: Empatinin Çok Boyutlu Ölçümü

Kifliler Aras Tepkisellik ndeksi: Empatinin Çok Boyutlu Ölçümü 04-27/7/07 18:58 Page 119 Kifliler Aras Tepkisellik ndeksi: Empatinin Çok Boyutlu Ölçümü Alper Engeler*, L. lhan Yarg ç** * Abant zzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Uygulamal

Detaylı

ÇOCUKLARDA Ö REN LM fi ÇARES ZL K ÜZER NE B R GÖZDEN GEÇ RME

ÇOCUKLARDA Ö REN LM fi ÇARES ZL K ÜZER NE B R GÖZDEN GEÇ RME ÇOCUKLARDA Ö REN LM fi ÇARES ZL K ÜZER NE B R GÖZDEN GEÇ RME Birim Günay KILIÇ*, Nursen ORAL** ÖZET Amaç: Ö renilmifl çaresizlik kuram na göre davran fl ile sonucu aras nda ba lant olmad n n ö renilmesine

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Ocak- ubat-mart-nisan Cilt: 2 Say :1 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / January-February-March-April Volume: 2 Issue:

Detaylı

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi - - lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi Sami ÖZGÜR*, Fatma ÇILDIR PEL TO LU** Özet Bu çal flmada Transpozisyon Didaktik Teorisinden

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt r lmas

T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt r lmas TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(3):142-153 E T M ARAfiTIRMASI T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt

Detaylı

Meslekler Aras E itimin Yüksekö retim Müfredat na Dâhil Edilmesinin Önemi

Meslekler Aras E itimin Yüksekö retim Müfredat na Dâhil Edilmesinin Önemi Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Meslekler Aras E itimin Yüksekö retim Müfredat na Dâhil Edilmesinin Önemi The importance of amalgamating interprofessional education to the higher education curriculum

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

CO RAFYA Ö RETMEN ADAYLARININ Ö RETMENL K MESLE NE YÖNEL K TUTUMLARI

CO RAFYA Ö RETMEN ADAYLARININ Ö RETMENL K MESLE NE YÖNEL K TUTUMLARI CO RAFYA Ö RETMEN ADAYLARININ Ö RETMENL K MESLE NE YÖNEL K TUTUMLARI Mete ALIM* Ünsal BEKDEM R** Özet YÖK/Dünya Bankas Hizmet Öncesi Ö retmen Projesi kapsam nda E itim Fakülteleri yeniden yap land r lm

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION AND PARTICIPATION TO SPORTS ON SOCIAL DEVELOPMENT IN CHILDREN Özkan KESK N Sakarya Üniversitesi, E itim

Detaylı

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 224-233 [2003] HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI EVERY CHILD HAS A CHANCE TO BE SUCCESSFUL

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

Mesleki Sonuç Beklentisinin Yordayıcıları Olarak Algılanan Sosyal Destek ve Denetim Odağı *

Mesleki Sonuç Beklentisinin Yordayıcıları Olarak Algılanan Sosyal Destek ve Denetim Odağı * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1419-1430 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1520

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 82-93 [2010] ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT (MERSIN EXAMPLE)

Detaylı