TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU"

Transkript

1 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ KADROSU BELĐRLEME YÖNTEMĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ VE TALĐMATI NĐSAN

2 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ TARĐH YAPILACAK FAALĐYET 16 MAYIS 2009 CUMARTESĐ ĐLLERDE, HAKEM KÖKENLĐ OLMAYAN ĐL GÖZLEMCĐ ADAYLARININ YAZILI SINAVI 22 MAYIS 2009 CUMA 31 MAYIS 2009 PAZAR CKGA, NĐHAĐ PUANLAMAYA GÖRE LĐSTELERĐNĐN, GTK BÖLGE SORUMLULARINCA ONAYLANDIKTAN SONRA, ĐGK TARAFINDAN GÖZLEMCĐ VE TEMSĐLCĐ ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜNE BĐLDĐRĐLMESĐNĐN SON GÜNÜ 81 ĐLDE ĐL GÖZLEMCĐ ADAYLARININ KURSLARI 01 HAZĐRAN 2009 PAZARTESĐ HAZĐRAN 2009 CUMA - PAZAR VĐZE ĐŞLEMLERĐNĐN BAŞLAMASI BÖLGESEL / B- C KLASMAN GÖZLEMCĐ ADAYLARININ KURSLARI 27 HAZĐRAN 2009 CUMARTESĐ SÜPER LĐG VE A KLASMAN GÖZLEMCĐ ADAYLARININ KURSU, BKG- CKG ve ĐGA MAZERET KURSU (MERKEZĐ) TEMMUZ 2009 PAZARTESĐ - SALI 31 TEMMUZ 2009 CUMA 22 TEMMUZ 03 AĞUSTOS 2009 GÖZLEMCĐ KLASMAN LĐSTELERĐNĐN AÇIKLANMASI GÖZLEMCĐLERĐN VĐZE EVRAKLARININ ĐGK TARAFINDAN GÖZLEMCĐ VE TEMSĐLCĐ ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜNE BĐLDĐRĐLMESĐNĐN SON GÜNÜ AKG.BKG.CKG SEMĐNERLERĐ AĞUSTOS 2009 ĐL GÖZLEMCĐ KURULLARI BAŞKANLARI TOPLANTISI AĞUSTOS 2009 SÜPER LĐG GÖZLEMCĐ SEMĐNERĐ N O T:, GEREK GÖRDÜĞÜ TAKDĐRDE AÇIKLANAN TAKVĐM TARĐHLERĐNDE VE ĐÇERĐKLERĐNDE, EN AZ BĐR HAFTA ÖNCEDEN ĐLGĐLĐLERE DUYURMAK ŞARTIYLA DEĞĐŞĐKLĐK YAPABĐLĐR. 2

3 ĐGK VE GÖZLEMCĐLERE YÖNELĐK PROGRAM AÇIKLAMASI 1. BU PROGRAM, TFF WEB SAYFASI VE ĐL GÖZLEMCĐ KURULLARI VASITASIYLA ĐLGĐLĐLERE DUYURULACAKTIR. 2. ĐLLERDE YAPILACAK SINAVLARA, HAKEM KÖKENLĐ OLMAYAN VE 09 MAYIS 2009 TARĐHĐNE KADAR DĐLEKÇE ĐLE ĐL GÖZLEMCĐ KURULLARINA MÜRACAAT EDEN ĐL GÖZLEMCĐ ADAYLARI KATILACAKTIR. 3. HAKEMLĐĞĐ KLASMAN VEYA ĐL DEN BIRAKIP GÖZLEMCĐ OLMAK ĐSTEYEN HAKEMLER BĐR DĐLEKÇE ĐLE 09 MAYIS 2009 TARĐHĐNE KADAR ĐL GÖZLEMCĐ KURULLARINA MÜRACAAT EDECEKLERDĐR. 4. BÜTÜN ÜNVAN GRUPLARINDAKĐ GÖZLEMCĐLER ĐL, BÖLGESEL VE MERKEZĐ; SINAV, KURS, SEMĐNERLERĐ, ĐL GÖZLEMCĐ KURULU BAŞKANLIKLARINA ĐLAN VE TEBLĐĞ EDĐLMEK ÜZERE GÖNDERĐLEN PROGRAMDAN ÖĞRENMEK ZORUNDADIRLAR. 5. ĐL GÖZLEMCĐ ADAYLARI ĐLE C KLASMAN GÖZLEMCĐ ADAYLARININ NĐTELĐKLERĐ, ĐLGĐLĐ ĐÇ TALĐMAT HÜKÜMLERĐNE UYGUN OLMAK DURUMUNDADIR. AKSĐNE BĐR DURUMDA, SINAVA YA DA KURSA KATILMALARI ĐLGĐLĐLERE HĐÇBĐR HAK SAĞLAMAYACAĞI GĐBĐ, TEKLĐF YAPAN KURULLAR HAKKINDA DA TALĐMAT GEREĞĐ ĐŞLEM YAPILACAKTIR. 6. SINAV VE KURSLARDA SORULACAK SORULAR; FUTBOL OYUN KURALLARI KĐTABI 2008/2009 BASKISI ĐLE FUTBOL MÜSABAKA VE GTK TALĐMATLARINDAN HAZIRLANACAKTIR. 7. BU TALĐMATTA YER ALMAYAN VEYA YER ALDIĞI HALDE UYGULAMADA AKSAKLIKLAR GÖRÜLEN KONULARDA VE TARĐHLERDE KARAR VERMEYE VE YENĐ DÜZENLEMELER YAPMAYA YETKĐLĐDĐR. 3

4 ĐL GÖZLEMCĐ KURULLARINA YÖNELĐK TALĐMATLAR 1. ĐL GÖZLEMCĐ KURULLARI; FUTBOL SEZONU, GÖZLEMCĐ KLASMANLARININ BELĐRLENMESĐNE YÖNELĐK ; TAKVĐM, PROGRAM VE YÖNTEMLERĐNĐN ĐLGĐLĐLERE DUYURULMASINDAN SORUMLUDURLAR. 2. SÜPER LĐG, A, B ve C KLASMAN GÖZLEMCĐLERĐ VE C KLASMAN GÖZLEMCĐ ADAYLARININ BĐLGĐ FORMLARI 28 MAYIS 2009 PERŞEMBE GÜNÜ MESAĐ BĐTĐMĐNE KADAR ĐL GÖZLEMCĐ KURULLARI TARAFINDAN GÖZLEMCĐ VE TEMSĐLCĐ ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERĐLECEKTĐR. BU FORMLAR ĐLE BĐRLĐKTE CKGA LĐSTESĐ DE SIRALI OLARAK GÖNDERĐLECEKTĐR. LĐSTENĐN ALTINA KLASMANDA OLMAYAN ĐGK BAŞKAN VE ÜYELERĐ ĐLE ÜST KLASMAN HAKEMLĐĞĐ YAPMIŞ VE SEZONUNDA HAKEMLĐĞĐ BIRAKANLAR KRĐTERLERĐ UYDUĞU TAKDĐRDE ĐLAVE EDĐLECEKTĐR. 3. GÖZLEMCĐLERĐN VĐZE DÖNEMĐ, 01 HAZĐRAN - 31 TEMMUZ TARĐHLERĐ ARASI OLARAK TESBĐT EDĐLMĐŞTĐR. MÜSABAKALARIN 2009 AĞUSTOS AYININ ĐLK HAFTASINDA BAŞLAYACAĞI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK, TÜM VĐZE EVRAKLARINI 21 TEMMUZ 2009 TARĐHĐNE KADAR ĐGK TARAFINDAN ĐMZALANARAK LĐSTE ŞEKLĐNDE GÖZLEMCĐ VE TEMSĐLCĐ ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERĐLECEKTĐR. 4. HAKEM KÖKENLĐ OLMAYAN ĐL GÖZLEMCĐ ADAYLARI ĐÇĐN YAPILACAK YAZILI SINAVLAR; GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU PRENSĐPLERĐNE UYGUN VE TARTIŞMA YARATMAYACAK ŞEKĐLDE, ÖZEN ĐÇĐNDE DÜZENLENEREK SONUÇLANDIRILACAKTIR. BU KONUDA DOĞABĐLECEK HUKUKĐ SONUÇLARIN SORUMLULUĞU, SINAV KOMĐSYONUNA AĐT OLACAKTIR. 5. GTK / GTEAK TARAFINDAN HAZIRLANAN SINAV SORULARI VEYA FAX ĐLE ULAŞTIRILACAKTIR. SORULAR, SINAV KOMĐSYONU TARAFINDAN ÇOĞALTILACAK, KAPALI BĐR ZARFA KONULACAK, ZARF SINAV SALONUNDA AÇILACAKTIR. SORULARIN CEVAP ANAHTARI DAHA SONRA GÖNDERĐLECEKTĐR. SINAV KOMĐSYONLARINDA, VARSA GTK BÖLGE SORUMLUSU, GTK BÖLGE EĞĐTĐMCĐSĐ VE ĐL GÖZLEMCĐ KURULU ÜYELERĐ DIŞINDA HĐÇ KĐMSE GÖREVLENDĐRĐLMEYECEKTĐR. 6. ĐL GÖZLEMCĐ KURULLARI, YAZILI SINAV SONUÇLARINI SINAV TARĐHĐNDEN SONRAKĐ BEŞ GÜN ĐÇĐNDE ĐLAN ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜRLER. 7. ĐL GÖZLEMCĐ KURULLARI, C KLASMAN GÖZLEMCĐ ADAYLARININ TESBĐTĐNDE, TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLĐĞE GĐRĐŞ, ÜNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP VE YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI HÜKÜMLERĐNE BAĞLI KALARAK, NĐHAĐ PUANLAMAYA GÖRE DEĞERLENDĐRME YAPARAK, TEKLĐF LĐSTELERĐNĐ HAZIRLAYACAKTIR. LĐSTELERĐN HAZIRLANMASINDA TARĐH VE 133/3376 SAYILI GENELGEMĐZ GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR. 8. ĐLLERDE GÖREV YAPACAK ĐL GÖZLEMCĐ SAYISININ TESBĐTĐNDE, ĐLĐN VĐZELĐ LĐSANSLI HAKEM SAYISININ ½ ORANINI GEÇMEMESĐ DĐKKATE ALINACAKTIR (ĐL GÖZLEMCĐ KURULU ÜYELERĐ HARĐÇ. 0,5 VE YUKARISI KÜSURLU RAKAMLAR TAMA ÇIKARILIR). BU SAYININ TESBĐTĐNDE GÖZLEMCĐ VE TEMSĐLCĐ ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ ĐLE MUTABAKAT SAĞLANMASI GEREKMEKTEDĐR. 9. EN ÜST LĐG DE HAKEM OLARAK GÖREV YAPIP HAKEMLĐĞĐ BELĐRTĐLEN KLASMANDAN BIRAKIP KRĐTERLERĐ SÜPER LĐG GÖZLEMCĐLĐĞĐNE GĐRMEYE UYANLAR 09 MAYIS 2009 TARĐHĐNE KADAR MUTLAKA YAZILI BĐR DĐLEKÇE ĐLE ĐL GÖZLEMCĐ KURULLARINA MÜRACAAT EDECEKLERDĐR. ĐL GÖZLEMCĐ KURULLARI DA BU DĐLEKÇELERĐ, 13 MAYIS 2009 TARĐHĐNE KADAR GÖZLEMCĐ VE TEMSĐLCĐ ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERECEKLERDĐR. 10. ĐL GÖZLEMCĐLĐĞĐ ĐÇĐN YAPILAN MÜRACAATLAR, ĐGK TARAFINDAN YAPILACAK KURS NETĐCESĐNDE OLUŞACAK PUANLAMAYA GÖRE SIRALANDIRMA YAPILACAKTIR. 4

5 12. CKGA TEKLĐFLERĐNDE: A. TEKLĐF EDĐLECEK C KLASMAN GÖZLEMCĐ ADAYI SAYISI, 2 DEN AZ OLMAMAK KAYDIYLA, ĐLDEKĐ LĐSANSLI GÖZLEMCĐ SAYISININ % 5 ĐNĐ GEÇEMEZ. BU SAYININ TESBĐTĐNDE GÖZLEMCĐ VE TEMSĐLCĐ ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ ĐLE MUTABAKAT SAĞLANMASI GEREKMEKTEDĐR. B. ĐL GÖZLEMCĐ KURULU BAŞKAN VE ÜYELERĐ KLASMAN GÖZLEMCĐ KADROLARINDA DEĞĐL ĐSE KRĐTERLERĐ TUTTUĞU TAKDĐRDE BĐLDĐRĐLECEK LĐSTEDE % 5 E TABĐ TUTULMAYACAKLARDIR VE GTK TARAFINDAN CKGA KURSUNA DAVET EDĐLEBĐLĐRLER. C. EN ÜST LĐG DE HAKEM OLARAK GÖREV YAPIP, HAKEMLĐĞĐ BELĐRTĐLEN KLASMANDAN BIRAKIP, KOŞULLARI KLASMAN KADROLARINA GĐRMEYE UYAN KĐŞĐLER, % 5 E TABĐ TUTULMAYACAK, ĐGK BU KĐŞĐLERĐ BĐLDĐRĐLECEK LĐSTEYE DAHĐL EDECEKLERDĐR. D. GÖZLEMCĐLĐĞE GĐRĐŞ ĐÇ TALĐMATININ 5. MADDESĐNĐN 3.FIKRASI VE ĐGK TALĐMATININ 6/J BENDĐ GEREĞĐNCE; ĐL GÖZLEMCĐ KURULLARI TARAFINDAN TEKLĐF EDĐLECEK LĐSTELER, EN GEÇ 22 MAYIS 2009 TARĐHĐNE KADAR ĐL GÖZLEMCĐ KURULLARI TARAFINDAN GÖZLEMCĐ VE TEMSĐLCĐ ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERĐLECEKTĐR. 5

6 ĐL GÖZLEMCĐ KURULLARI ĐL YAZILI SINAV DEĞERLENDĐRME VE UYGULAMALARI 1. ĐL GÖZLEMCĐ ADAYLARININ YAZILI SINAVLARINDA, GTK BÖLGE SORUMLUSU, GTK BÖLGE EĞĐTĐMCĐSĐ VE ĐL GÖZLEMCĐ KURULU ÜYELERĐ DIŞINDA HĐÇ KĐMSE BULUNMAYACAKTIIR. 2. SINAV KOMĐSYONU YALNIZCA ĐL GÖZLEMCĐ KURULU BAŞKAN VE ÜYELERĐNDEN OLUŞACAKTIR. 3. GTK / GTEAK TARAFINDAN SINAV GÜNÜ FAKS VEYA YAZILI SINAV SORULARI, KOMĐSYON TARAFINDAN ÇOĞALTILACAKTIR. 4. SINAVDA 50 SORU SORULACAKTIR. SINAV SÜRESĐ 50 DAKĐKADIR. 5. SINAV DEĞERLENDĐRMESĐ SONUCU 70 PUANDAN AZ ALAN KĐŞĐ BAŞARISIZ SAYILACAKTIR. 6. CEVAP ANAHTARI DAHA SONRA FAKS ĐLE GÖNDERĐLECEKTĐR. SINAV KOMĐSYONU BU CEVAP ANAHTARINI DEĞERLENDĐRME TOPLANTISINDA AÇACAKTIR.. 7. DEĞERLENDĐRME SONUÇLANDIKTAN SONRA; YAZILI SORU VE CEVAP ANAHTARI ĐLE DEĞERLENDĐRME SONUÇLARI SINAV TARĐHĐNDEN SONRA EN GEÇ BEŞ GÜN ĐÇERĐSĐNDE ĐLAN EDĐLECEKTĐR. 8. YAZILI SINAV KAĞITLARI VE NOT TUTANAKLARININ ASILLARI GÖZLEMCĐ VE TEMSĐLCĐ ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERĐLECEK, FOTOKOPĐLERĐ ĐL GÖZLEMCĐ KURULLARINCA ARŞĐVLENECEKTĐR. 9. YAZILI SINAVLARDA KURŞUN KALEM KULLANILMAYACAĞI, SĐLĐNTĐ, KAZINTI VE KARALAMALARIN GEÇERSĐZLĐĞĐ ĐLE YAZILI SINAV SORULARININ (D) DOĞRU VE (Y) YANLIŞ OLARAK DOLDURULMASI ĐLGĐLĐLERE HATIRLATILACAKTIR. 10. SINAV TALĐMATINA AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNANLARIN SINAV KAĞITLARINA EL KONULARAK KOMĐSYONCA TUTULACAK TUTANAK ĐLE GÖZLEMCĐ VE TEMSĐLCĐ ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERĐLECEK VE ĐLGĐLĐLERE SINAVDAN SIFIR (0) PUAN VERĐLECEKTĐR. GTK / GTEAK TARAFINDAN HAZIRLANAN, SORU VE CEVAPLARLA ĐLGĐLĐ TARTIŞMAYA ĐZĐN VERĐLMEYECEKTĐR. 11. YAZILI SINAVLAR, TÜM BÖLGELERDE, AYNI TARĐH VE AYNI SAATTE BAŞLAYACAKTIR. ĐL YAZILI SINAVLARI TARĐHĐ VE SAATĐ: 16 MAYIS 2009 CUMARTESĐ

7 ĐGA, C-B-A KGA VE SLGA LARI ĐÇĐN KURSLAR DEĞERLENDĐRME VE UYGULAMALARI 1. ĐGA LARININ KURSLARI, 81 ĐLDE 31 MAYIS 2009 PAZAR GÜNÜ SAAT ARASINDA YAPILACAKTIR. ĐGA KURSLARINA, ĐGK ĐL GÖZLEMCĐ ĐHTĐYACININ 2 KATI KADAR ADAY ÇAĞIRACAKLARDIR. KURSLARDAKĐ PROGRAM VE DETAYLARI GTK TARAFINDAN HAZIRLANARAK GÖNDERĐLECEKTĐR. BU KURSLARA MAZERETLERĐ ĐGK TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLEN ADAYLAR 27 HAZĐRAN 2009 CUMARTESĐ GÜNÜ YAPILACAK MERKEZĐ MAZERET KURSUNA KATILABĐLĐRLER. 2. B-C KGA LARININ KURSLARI, BÖLGESEL OLARAK DOKUZ (9) MERKEZDE, HAZĐRAN 2009 TARĐHLERĐNDE YAPILACAKTIR. GTK CA HAZIRLANAN KURS PROGRAMI VE ESASLARI (MADDE 5 DĐKKATE ALINARAK) GTK BÖLGE SORUMLULARI TARAFINDAN KURS MERKEZLERĐNDE SABAH YAPILACAK OLAN AÇILIŞ SUNUMU SIRASINDA BĐLDĐRĐLECEKTĐR. 3. SLG VE AKGA LARININ KURSU ĐLE B-C KGA VE ĐGA LARININ MAZERET KURSU, 27 HAZĐRAN 2009 TARĐHLERĐNDE MERKEZĐ OLARAK YAPILACAKTIR. KURS MERKEZĐ DAHA SONRA BĐLDĐRĐLECEKTĐR. KURS PROGRAMI VE ESASLARI (MADDE 5 DĐKKATE ALINARAK) AYNI GÜN SABAH AÇILIŞ SUNUMU SIRASINDA AÇIKLANACAKTIR. B-C KGA KURSUNA KATILAMAYAN VE MAZERETLERĐ GTK TARAFINDAN KABUL EDĐLEN GÖZLEMCĐLER BU KURSA KATILABĐLĐRLER. ANCAK KENDĐ KLASMANLARI ĐLE ĐLGĐLĐ DEĞERLENDĐRĐLMEYE TABĐĐ TUTULURLAR. AYRICA, ÜST KLASMANDAN HAKEMLĐĞĐ BIRAKARAK, KURSA KATILIP KLASMANLARDA GÖZLEMCĐ OLAMAYANLAR DĐLEDĐKLERĐ TAKDĐRDE, EVRAKLARINI TAMAMLAMAK ŞARTI ĐLE ĐL GÖZLEMCĐLĐĞĐ (ĐG) YAPABĐLĐRLER. 4. KURSLARA KATILACAK GÖZLEMCĐLERE GEREKLĐ TEBLĐGATLAR, GÖZLEMCĐ VE TEMSĐLCĐ ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜNCE VEYA ĐL GÖZLEMCĐ KURULU BAŞKANLIKLARI VASITASIYLA YAPILACAKTIR. 5. KURSLARA KATILAN ADAYLARA; YAZILI TEST VEYA YORUM, SÖZLÜ YORUM VEYA FUTBOL OYUN GÖRÜNTÜLERĐ GÖSTERĐLEREK YAZILI VEYA SÖZLÜ YORUM UYGULAMASI YAPILACAKTIR. KURSLARDA, BU SINAVLARDAN HANGĐSĐNĐN YAPILACAĞI PROGRAM ĐÇERĐĞĐNDE GTK TARAFINDAN AÇIKLANACAKTIR. BU SINAVLAR, 2008/2009 BASKILI FUTBOL OYUN KURALLARI KĐTABI ĐLE FIFA, UEFA, TFF, GTK VE MHK NĐN HAKEMLĐK VE GÖZLEMCĐLĐKLE ĐLGĐLĐ TALĐMATLARI DOĞRULTUSUNDA YAPILACAKTIR. 6. KURSLARA ALINAN GÖZLEMCĐLER, BU KURSLARDA YAPILACAK SINAVLARDA BAŞARILI OLMALARI DURUMUNDA, KLASMAN KADRO SAYILARI DĐKKATE ALINARAK BĐR ÜST KLASMAN KADROSUNA TERFĐ EDEBĐLĐRLER. ĐÇ TALĐMAT KOŞULLARI GEREĞĐNCE KURSLARIN DEĞERLENDĐRME VE SONUÇLARI NĐHAĐDĐR. 7. ĐL GÖZLEMCĐ ADAYLARI NĐHAĐ PUAN DEĞERLENDĐRMELERĐ SONUCUNDAKĐ PUAN EŞĐTLĐĞĐNDE SIRASIYLA; HAKEM KÖKENLĐ OLMAK, HAKEMLĐK KLASMANI VE HAKEMLĐK YILINA, EĞĐTĐM DÜZEYĐNE BAKILARAK SONUÇ ALINIR. HAKEM KÖKENLĐ OLMAYAN ĐGA ĐÇĐN, ĐL GÖZLEMCĐLĐĞĐNE GĐRĐŞ BÖLÜMÜNDE BELĐRTĐLEN YAZILI SINAV YAPILIR. 8. TÜM KURSLARDA YAPILACAK OLAN SINAV VE MÜLAKATLAR NETĐCESĐNDE TOPLAM ENAZ 50 PUAN VE ÜSTÜ NOT OLANLAR BAŞARILI SAYILACAK VE ĐHTĐYACA GÖRE SIRALAMA YAPILARAK KADROLAR TAMAMLANACAKTIR. 7

8 GÖZLEMCĐ KLASMANLARI DEĞERLENDĐRME VE TESPĐT YÖNTEMĐ 1. SÜPER LĐG, A, B VE C KLASMAN GÖZLEMCĐ KADROSUNDA BULUNAN GÖZLEMCĐLERE UYGULANACAK YÖNTEM: a. MAÇ PUANI: GÖZLEMCĐ ĐÇ TALĐMATI NIN 24. SAYFASINDAKĐ NĐHAĐ PUAN HESAPLAMASI TABLOSUNDA MAÇ PUANI HESAPLAMASINDA SLG ĐÇĐN VE AKG,BKG VE CKG ĐÇĐN GEÇERLĐ OLAN SÜTUNU DĐKKATE ALINIR. GÖZLEMCĐ ĐÇ TALĐMATI NIN 25. SAYFASINDA DA BELĐRTĐLDĐĞĐ GĐBĐ HER MAÇ, GÖZLEMCĐNĐN MAÇ PUANI HESAPLAMA TABLOSUNA 5 PUAN OLARAK EKLENĐR. ANCAK NĐHAĐ PUAN HESAPLAMASINDA BÜTÜN KLASMANLARDAKĐ GÖZLEMCĐLER ĐÇĐN MAÇ PUANLARI TOPLAMININ YÜZDE ELLĐSĐ (%50 SĐ) ALINIR. SÜPER LĐG, A,B VE C KLASMAN GÖZLEMCĐLERĐNĐN SEZONUNDA GÖREVLENDĐRĐLDĐKLERĐ; TURKCELL SÜPER LĐG, TFF 1.LĐG, TFF 2.LĐG, TFF 3.LĐG MÜSABAKALARI VE FORTIS TÜRKĐYE KUPASI MÜSABAKALARININ TOPLAM SAYISI DĐKKATE ALINIR (HAKEM TARAFINDAN ERTELENEN VE RAPOR DÜZENLENEN MÜSABAKALAR BU SAYIYA DAHĐLDĐR). b. KARĐYER 1 PUANI: GÖZLEMCĐ ĐÇ TALĐMATI NIN 26. SAYFASINDAKĐ KARĐYER 1 PUANI HESAPLAMA TABLOSU NUN TÜM KLASMAN GÖZLEMCĐLERĐ ĐÇĐN GEÇERLĐ OLAN SÜTUNU DĐKKATE ALINIR. c. KARĐYER 2 PUANI: GÖZLEMCĐ ĐÇ TALĐMATI NIN 27. SAYFASINDAKĐ KARĐYER 2 PUANI HESAPLAMA TABLOSU DĐKKATE ALINIR. KLASMANLARIN YAPILDIĞI TARĐHTE GÖREVDE BULUNAN KĐŞĐLER, BU PUANLARDAN EN YÜKSEK OLAN BĐR TANESĐNĐ ALIRLAR. d. KARĐYER 3 PUANI: GÖZLEMCĐ ĐÇ TALĐMATI NIN 27. SAYFASINDAKĐ KARĐYER 3 PUANI HESAPLAMA TABLOSU DĐKKATE ALINIR. DEĞERLENDĐRMEDE TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU NUN KAYITLARI GEÇERLĐDĐR. e. EĞĐTĐME KATILIM PUANI : GÖZLEMCĐ ĐÇ TALĐMATI NIN 24. SAYFASINDAKĐ NĐHAĐ PUAN HESAPLAMASI TABLOSUNDA EĞĐTĐME KATILIM PUANI HESAPLAMASINDA AKG,BKG VE CKG ĐÇĐN GEÇERLĐ OLAN SÜTUNU DĐKKATE ALINIR.EĞĐTĐM TOPLANTILARI, GTK BÖLGE SORUMLUSU VEYA GÖZLEMCĐ BÖLGE EĞĐTĐM SORUMLUSU TARAFINDAN YAPILIR. HER EĞĐTĐM TOPLANTISINA KATILIM (+5) PUANDIR. f. HATA PUANI: GÖZLEMCĐ ĐÇ TALĐMATI NIN 24. SAYFASINDAKĐ NĐHAĐ PUAN HESAPLAMASI TABLOSUNDA HATA PUANI HESAPLAMASINDA SLG ĐÇĐN VE AKG,BKG VE CKG ĐÇĐN GEÇERLĐ OLAN SÜTUNU DĐKKATE ALINIR. GÖZLEMCĐLERĐN, SEZONUNDA GÖREVLENDĐRĐLDĐKLERĐ MÜSABAKALARDA YAZDIKLARI RAPORLARDAKĐ HATALAR (-) PUAN OLARAK DĐKKATE ALINIR. BU HATA PUANLARI GÖZLEMCĐ EL KĐTABI GÖZLEMCĐ RAPOR HATA PUANLAMA TABLOSU NDA TANIMLANMIŞTIR. 8

9 2. ĐL GÖZLEMCĐ KADROSUNDA BULUNAN GÖZLEMCĐLERE UYGULANACAK YÖNTEM: a. MAÇ PUANI: GÖZLEMCĐ ĐÇ TALĐMATI NIN 24. SAYFASINDAKĐ NĐHAĐ PUAN HESAPLAMASI TABLOSUNDA MAÇ PUANI HESAPLAMASINDA ĐG ĐÇĐN GEÇERLĐ OLAN SÜTUNU, (30 NĐSAN 2009 TARĐHĐNDEN ÖNCE ALMIŞ OLDUKLARI VE RAPOR DÜZENLEDĐKLERĐ MÜSABAKALARIN TOPLAM GÖREV SAYISI) DĐKKATE ALINIR. (HAKEM TARAFINDAN ERTELENEN VE RAPOR DÜZENLENEN MÜSABAKALAR BU SAYIYA DAHĐLDĐR). b. KARĐYER 1 PUANI: GÖZLEMCĐ ĐÇ TALĐMATI NIN 26. SAYFASINDAKĐ KARĐYER 1 PUANI HESAPLAMA TABLOSU NUN ĐG ĐÇĐN GEÇERLĐ OLAN SÜTUNU DĐKKATE ALINIR. c. KARĐYER 2 PUANI: GÖZLEMCĐ ĐÇ TALĐMATI NIN 27. SAYFASINDAKĐ KARĐYER 2 PUANI HESAPLAMA TABLOSU DĐKKATE ALINIR. KLASMANLARIN YAPILDIĞI TARĐHTE GÖREVDE BULUNAN KĐŞĐLER, BU PUANLARDAN EN YÜKSEK OLAN BĐR TANESĐNĐ ALIRLAR. d. KARĐYER 3 PUANI: GÖZLEMCĐ ĐÇ TALĐMATI NIN 27. SAYFASINDAKĐ KARĐYER 3 PUANI HESAPLAMA TABLOSU DĐKKATE ALINIR. DEĞERLENDĐRMEDE TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU NUN KAYITLARI GEÇERLĐDĐR. e. HATA PUANI: GÖZLEMCĐ ĐÇ TALĐMATI NIN 24. SAYFASINDAKĐ NĐHAĐ PUAN HESAPLAMASI TABLOSUNDA HATA PUANI HESAPLAMASINDA ĐG ĐÇĐN GEÇERLĐ OLAN SÜTUNU DĐKKATE ALINIR. GÖZLEMCĐLERĐN, SEZONUNDA GÖREVLENDĐRĐLDĐKLERĐ MÜSABAKALARDA YAZDIKLARI RAPORLARDAKĐ HATALAR (-) PUAN OLARAK DĐKKATE ALINIR. BU HATA PUANLARI GÖZLEMCĐ EL KĐTABI GÖZLEMCĐ RAPOR HATA PUANLAMA TABLOSU NDA TANIMLANMIŞTIR. f. NĐHAĐ PUAN SIRASINA GÖRE, KRĐTERLERĐ C KLASMAN GÖZLEMCĐLĐĞĐNE UYANLAR ĐLĐN KONTENJANI KADAR VE KLASMANDA OLMAYAN, ĐGK BAŞKAN VE ÜYELERĐNĐN KRĐTERLERĐ C KLASMAN GÖZLEMCĐLĐĞĐNE TUTTUĞU TAKDĐRDE, ĐLĐN KONTENJANINA DAHĐL EDĐLMEDEN C KLASMAN GÖZLEMCĐ ADAYI OLARAK TEKLĐF EDĐLEBĐLĐRLER. g. CKGA LIĞINA TEKLĐF EDĐLENLER, CKG KADROSUNDA OLUP, NĐHAĐ PUANLAMADA KLASMAN KADROSUNDA KALAMAYANLAR VE HAKEMLĐĞĐ SEZONUNDA BIRAKIP KRĐTERLERĐ C KLASMAN GÖZLEMCĐLĐĞĐNE UYMAYANLAR, TALĐMATTA BELĐRTĐLEN ŞARTLARI YERĐNE GETĐRDĐKTEN SONRA ĐL GÖZLEMCĐ LĐSTESĐNE ĐLAVE EDĐLEBĐLĐRLER. h. KADRO, ĐLĐN KONTENJANI KADAR, NĐHAĐ PUAN SIRALAMASINA GÖRE TAMAMLANIR. KONTENJAN DIŞINDA KALANLARIN ĐSĐMLERĐ VĐZE ĐÇĐN GÖZLEMCĐ VE TEMSĐLCĐ ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜNE BĐLDĐRĐLMEYECEKTĐR. 9

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU 2008-2009 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ/TEMSĐLCĐ KADROSU BELĐRLEME YÖNTEMĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ VE TALĐMATI NĐSAN 2008 1 2008-2009 FUTBOL SEZONU SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ TARĐH YAPILACAK FAALĐYET 17

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

2010-2011 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ, SINAV TAKVĠMĠ VE SINAV TALĠMATI

2010-2011 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ, SINAV TAKVĠMĠ VE SINAV TALĠMATI 1 2010-2011 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ, SINAV TAKVĠMĠ VE SINAV TALĠMATI NĠSAN 2010 HAKEMLER ĠÇĠN 2 2010-2011 SEZONU KLASMAN BELĠRLEMELERĠNE YÖNELĠK VĠZE-SINAV VE SEMĠNER

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

4. Ulusal Farazi Dava Yarışması Yarışma Kuralları

4. Ulusal Farazi Dava Yarışması Yarışma Kuralları 4. Ulusal Farazi Dava Yarışması Yarışma Kuralları GENEL KURALLAR Organizasyon 1. Yarışmalar, Tanık Hukuk Derneği tarafından belirlenecek yarışma kurulu tarafından yürütülür. Yarışma kurulu; yarışmanın

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2012-2013 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE SINAV TAKVİMİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2012-2013 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE SINAV TAKVİMİ 2012-2013 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE SINAV TAKVİMİ NİSAN 2012 1 HAKEMLER İÇİN 2 2012-2013 SEZONU KLASMAN BELİRLEMELERİNE YÖNELİK VİZE-SINAV VE SEMİNER TAKVİMİ TARİH

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Karabağlar Beled yes Hukuk İşler Müdürlüğünün Kuruluş, görev

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Egitim Planlama 10/24/05 10:48 AM Page 1 TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU E T M, PLANLAMA VE ARAfiTIRMA KOM SYONU ( EPAK ) TEfiK LATLANMA, ÇALIfiMA PRENS PLER VE GÖREVLER LE LG L Ç TAL MAT

Detaylı

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er Entegre Devre Topo ekl n B R NC Amç, Kpsm, Dynk ve Amç Mdde 1 enlemekt r. Kpsm Mdde 2 k n usul ve Dynk Mdde 3 Mdde 4 geçen; b vurusunun er vuru Entegre Devre Topo Bu Ptent Knun: Entegre Devre Topo Entegre

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat :

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat : DERE ISLAHI YAPTIRILACAKTIR DSİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR İzm r-selçuk Efes Ant k Kanalı Ve Den ze Çıkış Yapısı yapım ş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes ne göre açık hale usulü le hale ed

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_!

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_! İlan B lg ler Akadem k İlanlar Modülü İlan L steleme Arş v ÖYP Arş v İlan No : 1019864 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seç n z Gönderilme Durumu Gönder ld YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2014-2015 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2014-2015 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE 2014-2015 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ VE SINAV TAKVİMİ NİSAN 2014 1 HAKEMLER İÇİN 2 2014-2015 SEZONU KLASMAN BEL İRLEMELERİNE YÖNELİK VİZE - SINAV VE SEMİNER TAKVİMİ

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ 13 Mayıs 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30065 Enerj P yasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ ve SINAV TAKVİMİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ ve SINAV TAKVİMİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU 2017-2018 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCİ KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ ve SINAV TAKVİMİ NİSAN / 2017 1 HAKEMLER İÇİN 2017-2018 SEZONU KLASMAN BELİRLEMELERİNE

Detaylı

2015-2016 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU : İNÖNÜ CADDESİ NO. 476, 35290 GÖZTEPE / İZMİR

2015-2016 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU : İNÖNÜ CADDESİ NO. 476, 35290 GÖZTEPE / İZMİR 2015-2016 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : İNÖNÜ CADDESİ NO. 476, 35290 GÖZTEPE / İZMİR TELEFONLAR : 0232 355 0 555 FAX : 0232 355 0 411 http e-mail : www.aci.k12.tr

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 YÖNETMELİK Sosyal Güvenl k Kurumu Başkanlığından: SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ İÇ TALİMATI

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ İÇ TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCİLER VE TEMSİLCİLER KURULU TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ İÇ TALİMATI Ağustos 2008 2 İÇİNDEKİLER Madde 1

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 15.09.2009 Sayı: 06/10 ANTALYA VALĐSĐ ALAADDĐN YÜKSEK ODAMIZIN KONUĞU OLDU ODAMIZIN KONUĞU OLARAK ĐLÇEMĐZE GELEN ANTALYA

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes Başlık 4 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ Resm Gazete No 30192 Resm Gazete Tar h 26/09/2017 Kapsam 1. Amaç Bu Tebl ğde, ülkem z n akdetm ş olduğu ç fte verg lend rmey önleme

Detaylı

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ Sayfa 1 2015-2016 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ Lisansüstü Programlara BaĢvurularının Alınması 20 Temmuz 2015 31 Temmuz 2015 Özel Öğrenci

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır. 9 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28554 Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 nden: BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ göstergelere, sermaye p yasası araçlarına, mala, kıymetl madenlere, döv ze ve organ ze p yasalarda standart

Detaylı

TAV ANLI BELED YE BA KANLI I H ZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAV ANLI BELED YE BA KANLI I H ZMET STANDARTLARI TABLOSU TAV ANLI BELED YE BA KANLI I H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA SÜRES (ENGEÇ SÜRE) 1 RUHSAT YEN LEME 2- RUHSAT YEN LEMES

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2015-2016 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ ve SINAV TAKVĠMĠ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2015-2016 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ ve SINAV TAKVĠMĠ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU 2015-2016 FUTBOL SEZONU HAKEM ve GÖZLEMCĠ KLASMANLARINI BELĠRLEME YÖNTEMĠ ve SINAV TAKVĠMĠ NİSAN / 2015 1 HAKEMLERİN 2015-2016 SEZONU KLASMAN BELİRLEMELERİNE

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FĐNANSAL KĐRALAMA, FAKTORĐNG VE FĐNANSMAN ŞĐRKETLERĐNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ĐZAHNAMESĐ HAKKINDA TEBLĐĞ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARARIN ÖZETİ : Norm kadro düzenlemeler 윁. R A P O R VE K A R A R: 04/06/2007/2007 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len Yazı İşler Müdürlüğünün 29/05/2007 tar h ve 1027 sayılı tekl f

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

KANITLAR EŞLİĞİNDE FTR' NİN EN LERİ. www.ftruludag.org 2. DUYURU

KANITLAR EŞLİĞİNDE FTR' NİN EN LERİ. www.ftruludag.org 2. DUYURU GELENEKSEL. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU Karinna Otel - ULUDAĞ KANITLAR EŞLİĞİNDE FTR' NİN EN LERİ www.ftruludag.org 2. DUYURU GELENEKSEL 14. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU DAVET De erl Meslekta lar m z; Türk ye F z ksel

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Ek m 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27379 YÖNETMELİK M llî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

1 / :16

1 / :16 1 / 9 22.03.2017 10:16 22 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30015 YÖNETMELİK Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes nden: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019978 İlanın Çıkılacağı yer BAYBURT ÜNİVERSİTESİ--->BAYBURT SAĞLIK

Detaylı

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I-BİRİNCİ BÖLÜM A-) AMAÇ : Madde-1 : Bu yönetmel k; Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetk ve sorumluluk çalışmalarında

Detaylı

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmel ğ n amacı; Mal H zmetler Müdürlüğü nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt

Detaylı

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29757 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 Adnan Menderes Ün vers tes nden: YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara 24 Haz 紀ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29827 Mers n Ün vers tes nden: YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI Mehmet Ak f Mah. 45032. Sok. No:9-A Dulkad roğlu / Kahramanmarş Telefax: 0344 215 66 44 www.dalyan nsaat.com.tr TS EN 708/N san 2010 DEMİR ÇEKME DENEYİ Mühend sl k malzemeler

Detaylı

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ 21 Ek m 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; beled

Detaylı

Personel : Kurumda kadrolar belirlenen görevlerde, Personel Yönetmeli i hükümlerine göre

Personel : Kurumda kadrolar belirlenen görevlerde, Personel Yönetmeli i hükümlerine göre TÜB TAK EÚ T M, STAJ, B LG ve GÖRGÜ ARTIRMAK AMACIYLA YURT DIÞI GÖREVLEND RME ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt rma Kurumu nda çal ßan personelin e itim,

Detaylı

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016 TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016 1)TABAN PUAN İLANI Haziran 2016 2). ÖN KAYIT DÖNEMİ Haziran 2016 Temmuz 2016 Özel Okullar Kayıt Komisyonunca alınacak karara

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Gümrük ve T caret Bakanlığından: TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU GÖZLEMCĐLER VE TEMSĐLCĐLER KURULU GÖZLEMCĐLĐĞE GĐRĐŞ UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP VE YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI MAYIS

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 TEBLİĞ Mal 㰀㤂 ye Bakanlığı (Gel 㰀㤂 r İdares 㰀㤂 Başkanlığı) ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

TED SİVAS KOLEJİ. Öğrenci Kayıt Kabul Kılavuzu

TED SİVAS KOLEJİ. Öğrenci Kayıt Kabul Kılavuzu TED SİVAS KOLEJİ Öğrenci Kayıt Kabul Kılavuzu 2016-2017 1 GİRİŞ Bu kılavuz, TED Sivas Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okulumuza, 2016-2017 eğitim

Detaylı

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES 1. GENEL DURUM 2. TEMEL PROBLEMLER 3. PROJEN N AMAÇLARI 4. PROJE PAYDA LARI VE YÖNET M MEKAN ZMASI 5. VER DE M FORMATLARI 6. PROJE PAKETLER 7. ANAL

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığından: ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1020073 İlanın Çıkılacağı yer BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.0.207 EKAP (Elektron k Kamu Alımları Platformu) ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Turgutlu Beled yes Çöp Toplama ve Nakl h zmet alımı 4734 sayılı

Detaylı

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetk ler n, görevler n yer

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2016-2017 FUTBOL SEZONU HAKEM, GÖZLEMCİ ve MENTÖR KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ ve SINAV TAKVİMİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU. 2016-2017 FUTBOL SEZONU HAKEM, GÖZLEMCİ ve MENTÖR KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ ve SINAV TAKVİMİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU 2016-2017 FUTBOL SEZONU HAKEM, GÖZLEMCİ ve MENTÖR KLASMANLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ ve SINAV TAKVİMİ NİSAN / 2016 1 HAKEMLERİN 2016-2017 SEZONU KLASMAN BELİRLEMELERİNE

Detaylı

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmel k Beled ye Teft ş Kurulunun kuruluş, görev, yetk ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını,

Detaylı

/ 16 15.6.2015 00:48

/ 16 15.6.2015 00:48 / 16 15.6.2015 00:48 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

III. AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE

III. AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANI: DR. ULUNAY KANATLI EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: DR. EMRE BACA 28 NİSAN 2017, CUMA 13:00 1. GÜN G r ş ve Kayıt 29 NİSAN 2017, CUMARTESİ

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel 뒘 kler Üyel 뒘 k Duyurular İlet 뒘 ş 뒘 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1017417 İlanın Çıkılacağı yer IĞDIR ÜNİVERSİTESİ >IĞDIR MESLEK

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

TEOG 1 Açık Uçlu Sorular Denemes -1

TEOG 1 Açık Uçlu Sorular Denemes -1 Açık Uçlu Sorular Denemes - 9 9 9 9 fades 'ün kaçıncı kuvvet ne eş tt r? 0 sayısının farklı asal çarpanlarının çarpımı kaçtır? 5 Al kalemler n üçer üçer veya beşer beşer saydığında her sefer nde kalem

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019385 İlanın Çıkılacağı yer ANADOLU ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK Kadro

Detaylı

Ç NDEK LER 1. GENEL KURALLAR 2. ÇALI TIRMA 3. ÖN PANEL 4. AYARLAR 5. TIG KURULUMU

Ç NDEK LER 1. GENEL KURALLAR 2. ÇALI TIRMA 3. ÖN PANEL 4. AYARLAR 5. TIG KURULUMU Ç NDEK LER 1. GENEL KURALLAR 2. ÇALI TIRMA 3. ÖN PANEL 4. AYARLAR 5. TIG KURULUMU 5.1 TIG DC UYGULAMA ADIMLARI 5.2 TIG AC UYGULAMA ADIMLARI 5.3 AYARLAMA 5.4 KULLANIM TAL MATLARI 6. ÇUBUK KURULUMU 6.1 ARK

Detaylı

2016 yılı EMLAKÇILAR Ç N ÖZEL OLARAK HAZIRLANMI TIR 2016 EMLAKÇININ PLANI MOT VASYON GEL R G DER DENGES PORTFÖY YÖNET M MARKALA MA

2016 yılı EMLAKÇILAR Ç N ÖZEL OLARAK HAZIRLANMI TIR 2016 EMLAKÇININ PLANI MOT VASYON GEL R G DER DENGES PORTFÖY YÖNET M MARKALA MA MOT VASYON GEL R G DER DENGES PORTFÖY YÖNET M MARKALA MA 2016 yılı EMLAKÇILAR Ç N ÖZEL OLARAK HAZIRLANMI TIR 2016 STARTKEY EMLAK WWW.STARTKEY.COM.TR 1- V ZYON B LD R M 2016 YILININ EN Y YILIM OLMASINA

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı