SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI"

Transkript

1 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI I. YARIYIL BTU 110 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları (2-2-3) Öğrencileri, bilgisayar teknolojisi ile tanıştırmayı amaçlayan bu derste bilgisayarın yapısı, donanımı, işletim sistemleri, yazılım dilleri ve paket programlar tanıtılmakta, DOS, WİNDOWS 95 ve MS WORD programlarının kullanımı uygulamalı olarak açıklanmakta, matematik işlemci (EXCEL), çizim (MS POWERPOİNT) veri tabanı (MS ACCESS) programları uygulamalı olarak tanıtılmaktadır. ENG Academic English I-II (4-0-4) Bu ders üst-orta dil düzeyinde Genel İngilizce dersidir. Bu dersin sonunda öğrenciler metin okuma becerilerini geliştirirler, anlam oluşturmada kullanılan doğru dil stratejilerini kullanarak, farklı metin türlerinde yer alan dil yapılarını ve kelime kullanımlarını inceler ve anlam ilişkilendirmeleri yaparlar. Ayrıca, akademik yazım kurallarına uyarak paragraf düzeyinde metin yazarlar. SBF 103 Matematik (3-0-3) Bu dersin amacı, öğrencilerin temel matematik konularında bilgilendirilmesidir. Sayı sistemleri, kümeler, fonksiyonlar, düzlem, geometri, doğrusal denklem sistemlerinin çözümü, limit ve türev konuları incelenmektedir. SBF 107 İşletme I (3-0-3) İşletme ve işletmecilik kavramı, işletme türleri, işletme fonksiyonları, işletmenin kuruluş aşamaları bu ders kapsamında incelenmektedir. SİP 107 Sağlık İçin Sosyal Bilimler I (3-0-3) Bu dersin içeriğinde sağlık hizmetlerini etkileyen gelenek, adet, örf ve alışkanlıklar incelenmekte, Türk Sağlık Sistemini etkileyen sosyal antropolojik faktörler irdelenmektedir. SİP 109 Ekonomi I (3-0-3) Ekonomi biliminin temelleri, ekonomik sistemler, tam rekabet koşulları, arz ve talep yasaları, fiyat teorisi, tasarruf ve yatırım eğilimi, milli gelir ve hesaplanması, enflasyon ve deflasyon, enflasyonu önlemeye yönelik para ve bütçe politikaları, ekonomik büyüme ve kalkınma konularının incelendiği bu dersin amacı, öğrencilerin makro ekonomi konusunda bilgilendirilmesidir. Türk Dili I (2-0-2) Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (girişgelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. 1

2 II. YARIYIL SBF 108 İşletme II (3-0-3) SBF 107 İşletme I dersinin devamı ve tamamlayıcısı olan bu ders ile işletme yönetimi fonksiyonları ayrıntılı olarak incelenmektedir. SİP 102 Matematik (3-0-3) SBF 103 Matematik dersini tamamlamaya yönelik bu derste integral, üstel fonksiyonlar, minimum ve maksimum problemleri, çok değişkenli fonksiyonlar ve en küçük kareler yöntemi ele alınmaktadır. SİP 108 Sağlık İçin Sosyal Bilimler II (3-0-3) Birey ve toplumun sağlık ve hastalık davranışlarını etkileyen sosyal-kültürel etmenlerin incelenmesi ile ilgili bu derste, sağlık kavramı, bakım arama davranışı, hasta ve sağlık personeli arasındaki etkileşimler, kültür-sağlık ilişkileri ele alınmaktadır. SİP 110 Ekonomi II (3-0-3) Genel ekonomi ilkelerinin işletme bazında uygulanmasını içeren bu derste çeşitli piyasalarda fiyatlandırma, başabaş analizi, yatırım planlaması, teknoloji seçimi gibi konular ele alınmaktadır. SİP 116 Psikoloji (3-0-3) Psikolojinin gelişimi, temel kavramları, konusu ve amacını kapsayan bu derste psikolojik gelişim, davranış, algılama, duygu, heyecan, güdülenme, öğrenme ilkeleri, kişilik kuramları ve sağlık kurumlarında psikolojinin önemi gibi konular ele alınmaktadır. Türk Dili II (2-0-2) Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. 2

3 III. YARIYIL ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal in Samsun a Çıkışı ve Anadolu daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması. ENG Academic English III-IV (4-0-4) Bu ders orta-üst dil düzeyinde Akademik İngilizce dersidir. Bu dersin sonunda öğrenciler akademik metin okuma becerilerini geliştirirler, anlam oluşturmada kullanılan doğru dil stratejilerini kullanarak, farklı metin türlerinde yer alan dil yapılarını ve kelime kullanımlarını inceler ve anlam ilişkilendirmeleri yaparlar ve akademik kelime yapısı ve kullanımı bilgileri öğrenirler ve yazılı ve sözlü ifadede kullanırlar. Ayrıca, akademik makale yazım kurallarına uyarak metin yazarlar. SBF 209 Muhasebe İlkeleri (3-0-3) Öğrencilere temel muhasebe bilgilerinin kazandırılmasını amaçlayan bu dersin kapsamında, muhasebe ilkeleri, muhasebe kayıt türleri, defter tutma, muhasebe hesaplarının kaydedilmesi işlemleri ele alınmaktadır. SİP 201 İşletme İstatistiği I (2-2-3) Bu ders içinde, istatistik kavramı, yönetsel kararların alınmasında istatistiğin yeri, temel kavramlar ve betimleyici istatistikler, olasılık teorisi ve şans değişkenleri, tanımlayıcı örnek istatistikleri ve parametreler, bazı özel olasılık dağılımları incelenmektedir. Bu ders SPSS paket programı kullanılarak yürütülmektedir. SİP 207 Örgüt Kuramı ve Tasarımı (3-0-3) Örgüt kuramı ve etkili bir örgütsel yapının oluşturulması konusunda öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan bu derste örgüt sistemi, örgütsel etkililik, örgütün yapısal (karmaşıklık, biçimselleşme, merkezleşme, vb.) ve bağlamsal (büyüklük, çevre, teknoloji vb.) boyutları, örgütsel değişme ve gelişme konuları işlenmektedir. SİP 213 İşletme Hukuku (3-0-3) İşletmelerin hukuki çevresini, temel hukuk terim ve kavramlarını tanımlamak dersin kapsamını oluşturur. İşletmelerin kuruluşu, hukuki açıdan farklı işletme türleri, kıymetli evrak gibi işletmeciler açısından önem taşıyan konular işlenir. SİP 215 Epidemiyoloji (3-0-3) Epidemiyolojinin temel prensipleri, epidemiyolojik özellikler, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, hastalık ve sağlıkla ilgili temel kavramlar ve epidemiyolojik özellikler verilerek bu bilgilerin sağlık yönetiminde kullanımı ve yönetsel kararların alınmasında bu bilgilerin işlevselliği verilmektedir. 3

4 IV. YARIYIL ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2-0-2) Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler. SİP 202 İşletme İstatistiği II (2-2-3) İşletme İstatistiği I dersini tamamlamaya yönelik bu derste, örnekleme teorisine giriş ve temel örnekleme yöntemleri, istatistiksel yorumlama, tahminleme yöntemleri, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon analizi, incelenmektedir. Bu ders SPSS paket programı kullanılarak yürütülmektedir. ( Önkoşul: SİP 201) SİP 204 Araştırma Teknikleri (2-2-3) Öğrencilerin bilgi üretme, kullanma ve değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bu derste, araştırma tasarımları, veri toplama araçları, bunların geçerlilik ve güvenilirliklerinin incelenmesi, ölçekleme ve bilimsel rapor yazımı konuları ele alınmaktadır. SİP 208 Sağlık İşletmeciliği (3-0-3) Bu ders, sağlık sisteminin ve temel alt sistemlerinin incelenmesi ve Türk Sağlık Sisteminin analizi ile ilgili konuları içermektedir. SİP 210 Muhasebe Uygulama (3-0-3) Muhasebe İlkeleri dersinin tamamlayıcısı olan bu derste muhasebe kayıtlarının doğrululuğunun denetlenmesi, envanter işlemleri, amortisman hesapları ve kaydedilmesi, kar belirleme, dönem sonu kapanış işlemleri incelenmektedir.( Önkoşul: SBF 209) SİP 212 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (3-0-3) Bu derste, Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir. 4

5 V. YARIYIL ENG 327 Developing Reading and Listening Skills (2-2-3) Bu ders ileri dil düzeyinde Mesleki amaçlı İngilizce dersidir. Bu dersin sonunda öğrenciler TOEFL IBT soru tiplerini temel alarak okuma ve dinleme becerilerini geliştirirler. SİP 301 Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim I (3-0-3) Finansal yönetim, finansal organizasyon, paranın zaman değeri, işletme sermayesi ve çalışma sermayesinin yönetimi, nakit ve nakit benzeri varlıkların yönetimi, alacaklar ve stokların yönetimi konuları ile bunların sağlık işletmelerinde yönetsel kararlarda kullanımını içermektedir. SİP 303 Sağlık İşletmelerinde Kantitatif Teknikler I (3-2-4) Yönetsel kararların etkililiğini artırmada kullanılan matematik modellerin yer aldığı bu derste, yönetsel karar almada sayısal yöntemlerin yeri, doğrusal programlama, simpleks yöntem, duyarlılık analizi, ulaştırma ve atama modelleri işlenmektedir. Bu ders bilgisayar destekli olarak yürütülmektedir. SİP 305 Sağlık Ekonomisi (3-0-3) Sağlık sektörünün ekonomik açıdan analizi, maliyet yarar analizleri, sağlık hizmetlerinde üretim ve maliyet fonksiyonları, sağlık sektörünün ekonomik büyüme ve kalkınmaya etkisi gibi konular bu derste incelenmektedir. SİP 307 Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi (3-0-3) Öğrencileri sağlık işletmelerinde maliyet muhasebesi uygulamaları konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan bu ders, maliyet muhasebesinin tanım ve amaçları, maliyet muhasebesi sistemi, maliyet belirleme yöntemleri konularını içermektedir. VI. YARIYIL ENG 328 Developing Speaking and Writing Skills (2-2-3) Bu ders ileri dil düzeyinde Mesleki amaçlı İngilizce dersidir. Bu dersin sonunda öğrenciler TOEFL IBT soru tiplerini temel alarak yazma ve konuşma becerilerini geliştirirler. SİP 302 Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim II (3-0-3) Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim I dersinin tamamlayıcısı olan bu ders sağlık işletmelerinde sermaye bütçelemesi, özkaynak ve yabancı kaynakların yönetimi, sermaye maliyeti ve firma değeri konularını içermektedir. SİP 304 Sağlık İşletmelerinde Kantitatif Teknikler II (3-2-4) Sağlık İşletmelerinde Kantitatif Teknikler I dersinin bir devamı olarak öngörülen bu derste, tam sayılı programlama, hedef programlama, CPM/PERT ve sıra bekleme modelleri incelenmektedir. Bu ders bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilmektedir. SİP 306 Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0-3) Sağlık işletmelerinde insan kaynaklarının etkili yönetimi konusunda öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan bu derste sağlık işletmelerinde insan kaynakları yönetimi işlevleri, örgütlenmesi, iş analizi, iş etüdü ve tasarımı, personel planlaması, personel sağlama ve seçme, örgütsel sosyalizasyon ve kariyer geliştirme, personel başarı değerlendirmesi, hizmet içi eğitim, iş değerlemesi, ücretleme, personel sağlığı ve emniyeti, şikayet ve disiplin konuları incelenmektedir. SİP 340 Hastane Bilgi Sistemleri (3-0-3) Bu derste kapsamında yönetsel bilgi, bilgi üretimi, bilginin yönetim sürecinde kullanımı, bilgi sisteminin öğeleri, bilgi sistemi türleri, bilgi sisteminin tasarımı konuları incelenmektedir. 5

6 VII. YARIYIL ENG Translation I-II (3-0-3) Bu ders üst-orta dil seviyesinde Tercüme dersidir. Bu dersin sonunda öğrenciler her iki dildeki söz dizimini öğrenip karşılaştırırlar. Basit ve karmaşık cümle yapılarını inceler ve oluştururlar. Hedef dildeki cümle yapılarını tutarlılık ve bütünlük içinde oluştururlar. Kaynak dilin biçem, tarz ve tonunu hedef dile uygularlar. Kaynak dilde verilen sözcük, ifade ve yapılara alternatif çeviriler üretirler. Sözlük kullanma becerilerini geliştirirler. Ayrıca, akademik ve mesleki alanlarına özel sözcük bilgilerini geliştirirler. SİP 405 Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim ve Pazarlama (3-0-3) Bu dersi Sağlık işletmelerinde çevresel analiz, SWOT analizi, strateji geliştirme ve yönetimi ile pazarlama yönetimiyle ilgili konular ele alınmaktadır. SİP 421 Pratik Bu ders; öğrencilerin aktif katılımıyla, sağlık işletmelerinde yönetsel uygulamaların teori ile birleştirilmesi amacını taşır. Pratik süresi 45 takvim günüdür. SİP 423 Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi (3-0-3) Tıbbi bakım sürecinin kalitesini geliştirmede yönetsel uygulamaların incelendiği bu dersin içeriğinde, kalite yönetim yaklaşımları, kalite güvencesi ve toplam kalite yönetimi, istatistiksel kalite kontrolü, tıbbi bakımın kalitesinin ölçümü konuları yer almaktadır. SİP 425 Sağlık Sigortacılığı (3-0-3) Bu ders kapsamında Türkiye ve dünyada uygulanan sosyal güvenlik sistemleri, bunların sağlık sektörüne yansımaları ile sağlık hizmetlerinin finansmanı konusunda sağlık sigortalarının rol ve işlevleri incelenmektedir. SİP 427 Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler (3-0-3) Bu derste sağlık işletmelerinde halkla ilişkilerin yeri, halkla ilişkiler örgütlenmesi, sağlık işletmelerinin hizmet ettiği toplumu ve personelini tanıması, işletmeyi topluma tanıtması, pazarlama süreçleri ve yöntemleri incelenmektedir. VIII. YARIYIL SİP 402 Sağlık Politikası ve Planlaması (3-0-3) Bu derste Türkiye ve gelişmiş bazı ülkelerin sağlık politikaları karşılaştırmalı olarak işlenerek sağlık politikalarını oluşturan ve etkileyen faktörler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca sağlık işletmeleri için planlama süreci, uygulama ve değerlendirme aşamaları da bu ders kapsamı içinde işlenmektedir. SİP 404 Sağlık İşletmeciliğinde Çağdaş Yönelimler (3-0-3) Bu ders kapsamında, dinamik bir çevre içinde çalışan sağlık işletmelerinin yönetiminde ortaya çıkan yeni yönetsel yaklaşımlar ve uygulamalar incelenmektedir. SİP 406 Bitirme Projesi (1-9-4) Öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bu derste, sağlık işletmelerinin spesifik sorunlarıyla ilgili uygulamalı araştırma faaliyetleri ile ilgili konular incelenmektedir. 6

7 SEÇİMLİK DERSLER SİP 323 Sağlık ve Etik (3-0-3) Sağlık hizmetleri üretiminde ve sunumunda uyulması gereken etik kurallar ve ilkelerin ele alındığı bu ders kapsamında, tıp etiği ve hizmet üretimiyle ilişkisi ile ilgili konular yer almaktadır. SİP 325 Örgütsel Davranış (3-0-3) Sağlık işletmelerinde kişi ve grup davranışlarının ele alındığı bu derste, örgütsel davranışın temelleri, grup ve grup dinamiği, iletişim, güdüleme, önderlik konuları ele alınmaktadır. SİP 327 Tıbbi Dokümantasyon (3-0-3) Sağlık işletmelerinde tıbbi arşiv işlev ve örgütlenmesi, dosyalama sisteminin amaçları ve kullanım alanları, dosyalama sistemleri ve bu bilgilerin yönetsel açıdan kullanımı konuları bu ders içeriğinde yer almaktadır. SİP 329 Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi (3-0-3) Sağlık işletmelerinin karşı karşıya bulunduğu riskler, ve bu risklerin hastane personeli, tıbbi cihazlar, ve sigorta şirketleri açısından ortaya çıkardığı sonuçların ele alınarak değerlendirilmesi bu ders kapsamında işlenmektedir. SİP 330 Sağlık İşletmelerinde Üretim Yönetimi (3-0-3) Yatırım planlaması, talep tahmini, üretim kapasitesi planlaması, yerleşim yerinin seçimi, çalışma birimlerinin yerleşim düzenin oluşturulması, iş etüdü, toplam planlama, bağımlı talep ve bağımsız talebe dayalı stok sistemleri, malzeme yönetimi, stoksuz üretim süreci, bakım-onarım planlaması ve kontrolü konuları yer almaktadır. Bu ders, paket program kullanılarak bilgisayar destekli olarak yürütülmektedir. SİP 332 Sağlık İşletmelerinde Örgüt Geliştirme (3-0-3) Değişen çevresel koşullara uygun olarak örgütsel yapı ve süreçlerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili bu dersin kapsamında, insan öğesinin geliştirilmesi, teknolojik değişme, yapısal düzenlemeler, yönetim yapısının geliştirilmesi, değişime direnişin aşılması gibi konular yer almaktadır. SİP 334 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Yönetimi (3-0-3) Bu ders, koruyucu sağlık hizmetlerinin kapsamı, sağlık sistemi içindeki yeri, bu hizmetlerden güdülen amaçlar, bu hizmetlerin planlanması ve örgütlenmesi, ekip oluşturma, aşılama, çevre sağlığı konularını kapsamaktadır. SİP 336 Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi (3-0-3) Sağlık işletmelerinde kullanılan performans ölçüm teknikleri, bu tekniklerin sağlık işletmesi personeli ve sağlık işletmesinin üretimine olan etkisi bu ders kapsamında ele alınmaktadır. SİP 338 Sağlık Yönetim Sistemleri (3-0-3) Bu ders kapsamında sağlık yönetim sistemini (Managed Care) oluşturan Sağlığın Devamını Sağlayan Kurumlar (Health Maintainance Organizations), Anlaşmalı Sağlık Kurumları (Preferred Provider Organizations), Doktor-Hastane Kuruluşları (Physician-Hospital Organizations) ve diğer sağlık hizmeti dağıtım modellerini ele alınmaktadır. SİP 428 Sağlık İşletmelerinde Ekonomik Analiz Teknikleri (3-0-3) Bu ders kapsamında, sağlık işletmelerinin ekonomik açıdan analizinde kullanılan tekniklerden maliyet-etkinlik, maliyet-fayda ve maliyet-utulite işlenerek, yeni yaklaşımlardan QALY, DALY, HLD gibi sağlık statüsü çıktı ölçüleri üzerinde durulmaktadır. 7

8 SİP429 Sağlık İşletmelerinde Finansal Tablo Analizi (3-0-3) Sağlık işletmelerinde finansal durum ve performans değerlendirmesi amacıyla kullanılan finansal tabloların incelendiği bu ders kapsamında, finansal tablo türleri ve tabloların düzenlenmesi, tabloların analiz edilmesinde kullanılan tekniklerele alınmaktadır. SİP 430 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Teknikleri (3-0-3) İşletme istatistiği I ve II derslerinin devamı ve tamamlayıcısı olarak kabul edilen bu derste, çok değişkenli hipotez testleri, faktör analizi, ayırma analizi, lojistik regresyon, kümeleme analizi, çok boyutlu ölçekleme ve kümeler arası korelasyon analizi konuları, bilgisayar destekli olarak işlenmektedir. SİP 431 Yaşlılık ve Evde Bakım Hizmetleri Yönetimi (3-0-3) Bu ders kapsamında, gelecekte önem kazanacak olan geriatrik bakım modelleri, sağlık işletmeleri içinde alternatif bakım yaklaşımları ve evde bakım hizmetleri örgütlenmesi ve yönetimi ele alınmaktadır. SİP 432 Sağlık İşletmelerinde Sosyal Pazarlama Teknikleri (3-0-3) Sağlık işletmelerinde kullanılabilecek sosyal pazarlama (social marketing) teknikleri ve bu teknikleri diğer pazarlama tekniklerinden ayıran özellikler ele alınarak incelenmektedir. SİP 433 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri (3-0-3) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemleri, sistemin finansmanı, sağlık personeli, ülkelerin sağlık politikaları ve problemleri, sağlık hizmeti sunum modelleri kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. SİP 434 Sağlık İşletmelerinde Finansal Performans Değerlendirmesi (3-0-3) Bu ders kapsamında finansal performansın tanımı, sağlık işletmeleri için önemi, finansal performansı etkileyen faktörlerin belirlenmesi, finansal performansı ölçmede kullanılan yöntemler açıklanmakta ve bu yöntemlere yönelik pratik uygulamalara yer verilmektedir. SİP 435 Sağlık ve Ekonomik Kalkınma (3-0-3) Bu ders kapsamı içinde sağlığın ülkelerin ekonomik kalkınma ile olan ilişkisi, diğer sektörlerdeki gelişmelerin sağlık sektörüne olan etkisi kapsamlı biçimde ele alınmaktadır. SİP 437 Sağlık İşletmelerinde Yeni Finansman Teknikleri (3-0-3) Bu ders kapsamında sağlık işletmelerinin ihtiyacı olan özkaynak ve yabancı kaynakların finansmanında başvurabilecek yeni finansman teknikleri olan leasing, faktoring, forfating, options, swap, futures gibi teknikler tanıtılmakta ve sağlık işletmeleri için avantaj ve dezavantajları tartışılmaktadır. 8

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF I.YARIYIL (GÜZ) Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

ESOGÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ESOGÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ESOGÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Özel Eğitim (4-0)4 Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı