e-beyanname 2008 e kald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-beyanname 2008 e kald"

Transkript

1 flte Türkiye nin 5 y ll k hedefleri Dolar açan tomurcuklar 2007 alt n y l TÜRK YE de üçüncü çeyrekte yine rekor bir talep olufltu ve toplam 86.3 tonluk bir alt n talebi gözlendi. Yaz mevsiminde seçim yüzünden ertelenen dü ünler, artan al m gücü, YTL nin dolar karfl s nda de er kazanmas n n yerel fiyatlar dengede tutmas ve siyasi gerginlikler, alt na talebin artmas n sa lad. 11 de DEVLET Bakan ve Baflbakan Yard mc s Naz m Ekren in aç klad 3 ayl k Eylem Plan ndan sonra, 5 y ll k Eylem Plan n n ana hatlar da belli oldu dönemini kapsayan 5 y ll k eylem plan na göre, 2013 y l na gelindi inde ihracat n 200 milyar dolar aflmas bekleniyor. Ayn y l turizm gelirlerinin 40 milyar dolara, milli gelirin 800 milyar dolara ulaflaca tahmin ediliyor y l nda nominal faizlerin tek haneye inece i öngörülüyor. Ayn y l kifli bafl milli gelir de 10 bin dolar bulacak. Sayfa 2 de GIDA, kozmetik, boya ve ilaç sanayinde kullanılan kapari, yurt içinde yeni yeni tanınmaya başlıyor. Dünyada ise milyarlarca dolarlık bir pazara sahip. 7 de Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN YIL: 51 SAYI: 2484 stanbul t caret odas yay n STANBUL T CARET ODASI ( TO) TALEP ETT e-beyanname 2008 e kald STANBUL Ticaret Odas n n ( TO), yaklafl k 100 bin mükellefi ma dur durumda b rakacak elektronik ortamda beyanname verme konusuna yönelik erteleme talebi kabul edildi. Maliye Bakanl, Vergi Usul Kanunu Tebli i ile Kas m 2007 döneminde bafllan lacak olan iflletme hesab esas na göre defter tutan mükelleflerin ayl k dönemler halinde verilen muhtasar ve KDV TO, stanbul Vergi daresi ile oluflturdu u müzakere ortam n n sonuçlar n al yor. Maliye Bakanl, küçük mükellefin muhtasar ve KDV için e-beyanname verme zorunlulu unu 2008 bafl na erteledi. Mükellefler yeni uygulamaya daha iyi haz rlanabilecek. beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlulu u 2008 y l na erteledi. VDB ile mutad toplant lar gerçeklefltiren TO, 13 Kas m 2007 tarihinde stanbul Gelir daresi Baflkan ve yard mc lar na üyesi bulunan mükelleflerin sorunlar n ve beklentilerini iletti. Toplant ya baflkanl k eden TO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ç nar, üyelerinin elektronik beyanname ile birlikte yaflayabilecekleri s k nt lar dile getirerek, flunlar söyledi: 376 say l Vergi Usul Kanunu Tebli i ile getirilmek istenilen elektronik beyanname uygulamas ndan 100 bin civar nda mükellef olumsuz etkilenecektir. Gelir Vergisi mükellefleri, 2007 Kas m ay içindeki beyannamelerini elektronik ortamda vermek durumundalar ama birço unun söz konusu uygulamadan haberi bile yok. Tebli, küçük mükellefe serbest muhasebeci ve mali müflavirler arac l ile beyanname verme zorunlulu u getirmektedir. Bu nedenlerle uygulaman n sona erdirilmesi ya da mümkün de ilse hiç olmazsa 2008 y l bafl na ertelenmesi yararl olacakt r. Ve bu toplant n n ard ndan Maliye Bakanl, erteleme tebli ini aç klad. Soyhan ALPASLAN 9 da Belarus a yat r m yapan Rusya ya da ulafl yor F NANS kurumlar, ülkelerin ekonomik anlamda hem yurtiçinde hem de yurtd fl nda güçlü olabilmeleri için olmazsa olmazlardan. Türkiye nin d flar ya aç lma çabalar n bafllatt 1980 lerin ortas ndan itibaren Özel Finans Kurumu ad alt nda faaliyete geçen kat l m bankalar, 22 y ld r Türk ekonomisindeki faaliyetini sürdürüyor y l nda iki flube ve iki banka ile faaliyete bafllayan kat l m bankac l 31 Ekim 2007 itibariyle, 419 flube, 8 bin 860 çal flan ve 14.6 milyar YTL fon toplam ile finans ve bankac l k sektörünün önemli bir alt sektörü haline geldi. Emine nce Mendekli nin haberi 3 te P YASALARDA GEÇEN HAFTA DOLAR (Serbest) EURO (Serbest) 16 Kas m: YTL 16 Kas m: YTL 22 Kas m: YTL 22 Kas m: YTL De iflim:...% 1.0 De iflim:...% 2.2 MKB 100 CUMHUR YET ALTINI 16 Kas m: Kas m: YTL 22 Kas m: Kas m: YTL De iflim:...% -7.0 De iflim:...% -2.8 TO ÇA RI MERKEZ DÜNYA Bankas, Uluslaras Finans Kurumu (IFC) ve PricewaterhouseCoopers taraf ndan haz rlanan raporda, son 3 y lda 65, bu y l ise 31 ülkenin ticari vergi sistemlerini iyilefltirdi i bildirilerek, Ticari vergi sistemlerini iyilefltirmede Bulgaristan birinci, Türkiye ikinci s radad r denildi. 8 de VergiTV yay na nternette bafllad PwC Türkiye nin, vergitv.com adresinden mali ve ekonomik konulara odakl vergitv adl internet televizyonu yay na bafllad. VergiTV de röportajlar, transfer fiyatlamas, serbest bölgeler, KDV ve gümrük, finans ve enerji gibi konularda yay n yap l yor. 9 da stanbul da ne hava ne de su belefl olmal Yayg n bir metro a olmayan stanbul a üç de il istersen on üç köprü yapsan ne olur? tezi asl nda do rudur. Yine de bizim bir ekonomist ve ifl adam olarak vard m z sonuç, stanbul da hem yayg n bir metro a n n kurulmas, hem de üçüncü köprü ve köprülerin yap lmas d r. Ekonominin geliflmesi bunu gerektirir. Peki bu yat r mlar için kayna nereden BELARUS Cumhuriyeti, Rusya da önemli inflaat ifllerine imza atan Türk firmalar na, yeni ve kârl bir yat r m merkezi olarak öne ç k yor. Belarus un Rusya ile gümrük anlaflmas var ve tek gümrük alan na sahip. Potansiyel yat r mc, Belarus ekonomisine yat r m yaparak yaln zca bu ülkeye de il ayn zamanda Rusya pazar na da ulaflm fl oluyor. Cazibe Ulutafl n haberi 10 da Kat l m bankalar 22 y lda 419 flube oldu Vergi sistemlerini iyilefltirmede ikinciyiz bulaca z? Bizim burada önerimiz, ifli özel sektöre devir etmeyi düflünmek; olmazsa stanbul da yaflayan herkesten kullan ma göre kat l m pay alarak bu projeleri finanse etmektir. Yani art k stanbul da ne hava ne de su belefl olmal d r. Ertu Yaflar n yaz s sayfa 3 te Paris te yan sanayi buluflmas Türkiye, Azerbaycan a ifl yapmak için son giden ülke TÜRK YE ne yaz k ki Azerbaycan a ifl yapmak için son giden ülke diyen stanbul Ticaret Odas Meclis Üyesi H z r Ekfli, Azerbaycan da ifl yapmayan ülke yok. Ama Azeriler Türkiye yi tercih ediyor. Hâlâ Bu da geçer ya hu... STANBUL Ticaret Odas ( TO) Baflkanl ve 22 y l boyunca TO Meclis Üyeli i yapan Hamdi Tombak ile Bu da geçer ya hu üzerine sohbet ettik. Hamdi Tombak, kurutulmufl bir tütün yapra üzerine eski Türkçe harflerle yaz lm fl ve tablo halinde çerçeveletilmifl olan Bu da geçer ya hu fleklindeki eseri ve hikayesini stanbul Ticaret e anlatt. Sayfa 11 de yap lacak çok fley var aç klamas n yapt. Ekfli tekstilde talya n n, petrol ve do algaz konusunda ise ngiltere ve Amerika n n etkili konumda oldu unu vurgulad. H z r Ekfli, Azerbaycan da inflaat yapman n Türkiye den çok daha cazip oldu unu ifade ederek, fl adamlar m z orada çok rahat mega kentler kurabilirler. Ayr ca burada fiyatlar Türkiye ye göre çok yüksek dedi. Nalan Söylemez in röportaj 12 de 100 liral k reklam n 4 liras n nternet kapt ULUSLARARASI Reklamc l k Derne i Türkiye Bölümü Baflkan Mehmet Ali Yalç nda, y l sonu itibar yla internette yap lan reklam yat r mlar n n 140 mil- MIDEST 2007 Yan Sanayi Fuar n n 37 ncisi Kas m tarihleri aras nda Fransa n n baflkenti Paris te yap ld. Türkiye milli kat l m stanbul Ticaret Odas ( TO) taraf ndan organize edilen fuara Türkiye den 19 yan sanayici Türk firmas, 402 metrekarelik bir alanda kat ld. Ayr ca 14 firma da bireysel olarak fuara ifltirak etti. 10 da yon YTL ye ulaflmas n n beklendi ini ifade ederek, bu rakam n, internetin daha flimdiden yüzde 4 dolay nda bir mecra pazar pay na ulaflt n gösterdi ini belirtti. 10 da 35 YTL nin alt n kredi kart yla harc yoruz BOZUK paran n art k tarihe kar flt ve kredi kart n n bozuk paran n yerini almaya bafllad belirlendi. MasterIndex Araflt rmas na göre, Türk halk n n yüzde 40, 35 YTL nin alt ndaki harcamalar n da kredi kart ile gerçeklefltiriyor. Araflt rma sonuçlar na iliflkin yap lan aç klamada, Türk halk n n büyük ço unlu unun, düflük tutarl al flverifllerini gerçeklefltirdikleri gazete bayii, büfe gibi bozuk paran n s kça kullan ld iflyerlerinde kredi kart kabul edildi i takdirde, bu iflyerlerinden gerçeklefltirdikleri al flverifllerinde kredi kartlar n kullanacaklar n belirttikleri kaydedildi. 7 de

2 SAYFA 2 Yeni otoyol projeleri PLANA göre, Müthifl mücadele TO 93-ALPELLA 100 TO Spor Kulübü Y ld z Erkek Basketbol Tak m, 20 Kas m da Yakac k TO Spor Salonu nda Alpella tak m ile karfl karfl ya geldi. TO lu sporcular, y ld z (15-16 yafl) erkekler kategorisinde grup finali niteli indeki en önemli maçta, güçlü rakibi Alpella karfl s nda ilk ma lubiyetini ald. ki sezon önce di er kulüplere sponsor olma karar alan Ülker Spor, isim de ifltirerek Alpella ad ile liglerde mücadelesine devam ediyor. Geçti imiz sezon Türkiye birincisi olan Alpella tak m n n kariyeri flampiyonluklarla dolu. Basketbol branfl nda 20 y la yak n deneyime sahip Alpella Kulübü karfl s nda sadece 10 ay önce kurulan TO Y ld z Erkek Basketbol Tak m n n gösterdi i mücadele basketbol severlerin takdirini toplad. SON SAN YEYE KADAR MÜCADELE TO lu basketbolcular son saniyeye kadar maç b rakmayarak, kendilerinden fizik ve tecrübe olarak çok üstün bir tak ma basketbol dersi verdiler. Deneyimsizlik nedeniyle karfl laflman n tansiyonunun yükseldi i kritik anlarda kapt r lan toplar maç kaybetmemize neden oldu. lk periyot 23-14, ikinci periyot 48-43, üçüncü periyot geçilen maç Alpella kazand. BAfiSA LI I PLATFOR M TO Yönetim Kurulu ve Meclis eski Üyelerinden Salih Binbay, aram zdan ayr ld. Binbay n cenazesi 19 Kas m 2007 Pazartesi günü ö le namaz n müteakip topra a verildi. Oda m z Meclis Üyesi Eyüp Erdemir in amcas Kemal Erdemir i de kaybettik. Kemal Erdemir in cenazesi 17 Kas m 2007 Cumartesi günü Habibler Yayla Mezarl nda defnedildi. Ayr ca Ticaret Sicili ve Tescil fiubesi nden emekli flef Sedat Gediko lu nun annesi vefat etti. Merhumenin cenazesi 22 Kas m 2007 tarihinde defnedildi. Aram zdan ayr lanlara Allah tan rahmet diler, ailelerinin üzüntülerini paylafl r z. baflta Kuzey Marmara Otoyolu (3. bo az köprüsü dahil) ve GebzeOrhangazi-Bursa zmir Otoyolu olmak üzere yeni otoyol projelerinde etüt-proje çal flmalar n n tamamlanmas n n ard ndan yeni otoyol projeleri hayata geçirilecek. Bu projelerde özel sektörün finansman ve iflletme yetene inden azami ölçüde yararlan lacak kamu özel iflbirli i modellerinin uygulanmas esas al nacak. Önümüzdeki y l iflsizlik ödene inden yararlanma flartlar n n kolaylaflt r lmas n a iliflkin yasal düzenleme yap lacak. flsizlik ödene inden yararlanmak için gerekli olan bin 80 günde en az 600 gün prim ödemifl olma flart son 120 gün çal flm fl olma koflulu gibi flartlar esnetilecek, ayr ca iflsizlik ödene inin miktar art r lacak. MAKRO flte Türkiye nin 5 y ll k hedefleri HRACATIN 2013 y l na gelindi inde 200 milyar dolar aflmas bekleniyor. Ayn y l turizm gelirlerinin 40 milyar dolara ulaflaca, 2012 y l nda nominal faizlerin tek haneye indirilece i tahmin ediliyor. Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Naz m Ekren in aç klad 3 ayl k Eylem Plan ndan sonra, 5 y ll k Eylem Plan n n ana hatlar da belli oldu. HRACATTA 200 M LYAR HEDEF 2013 TE dönemine yönelik olarak haz rlanan Eylem Plan na göre, rekabet gücünün art r lmas ve ekonomik istikrar n sürdürülmesine yönelik tedbirlerin ihracat art fllar için gerekli altyap y sa lamas yla 2013 y l nda ihracat n 200 milyar dolar aflmas hedefleniyor. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 çerçevesinde tan t m çal flmalar na h z verilmesiyle 2013 y l nda turizm gelirlerinin 40 milyar dolara ulaflaca tahmin ediliyor. Mali disiplinin sürdürülmesinin faiz oranlar n n düflmesinde etkili olaca ndan hareketle, 2012 de nominal faizlerin tek haneye indirilmesi planlan yor. Siyasi ve ekonomik istikrar n sa lanmas ve yap sal reformlar n devam ettirilmesiyle 2013 y l nda milli gelirin 800 milyar dolara yaklaflmas, kifli bafl na gelirin ise 10 bin dolara ç kmas hedefleniyor. Makroekonomik istikrar n ve büyüme performans n n devam ettirilmesi amac yla mali disipline kararl l kla riayet edilmesi ve bu ba lamda mali disiplinin yap sal reformlarla desteklenmesi öngörülüyor. flverenlerin mali yüklerini azaltmak ve uygulamada etkinlik sa lamak üzere fl Kanunu na göre iflletmelerde aç lmas zorunlu birimler konusunda kolaylaflt r c düzenlemelere gidilmesi planlan yor. Uluslararas antlaflmalarla uyumlu, fleffaf ve etkin bir devlet yard m sistemi oluflturulmas hedefleniyor dönemini kapsayan 5 y ll k eylem plan na göre, 2013 y l na gelindi inde ihracat n 200 milyar dolar aflmas bekleniyor. Ayn y l turizm gelirlerinin 40 milyar dolara, milli gelirin 800 milyar dolara ulaflaca tahmin ediliyor y l nda nominal faizlerin tek haneye inece i öngörülüyor. Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Naz m Ekren D fl ticarette e-belge kullan m PLANA göre, döneminde d fl ticaret ifllemlerinde kullan lan bilgi ve belgeler kurumlar aras nda elektronik ortamda paylafl lacak ve tüm ifllemler ifl süreçlerinde taraf olan kurumlarca standart d fl ticaret belgeleri kullan larak elektronik ortamda gerçeklefltirilecek. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl (KOSGEB) taraf ndan 2 adet yeni kredi garanti fonu flirketi kurulmas sa lanacak. Kurulmas planlanan yeni kredi garanti fonu flirketlerine bankalar, odalar ve borsalarla ilgili di er kurulufllar n ortak olmas konusunda gerekli koordinasyon ve iflbirli i sa lanacak. KOSGEB her bir flirkete 10 milyon YTL ile kat l m sa layacak döneminde damga vergisi ile Banka Sigorta ve Muamele Vergisi oran ve/veya miktarlar kamu finansman imkanlar çerçevesinde kademeli olarak kald r lacak. Aktif ifl gücü programlar n n uygulanmas amac yla flirket kurulufl ve kapan fl ifllemlerinin kolaylaflt r lmas yla flirket kurulufl ve kapan fl maliyetlerinin azalt lmas sa lanacak. Türkiye ve dünyada büyüme endifleleri, merkez bankalar na bask y art r yor Geçti imiz hafta, enerji alan ndaki geliflmeleri sizlerle Prof. Dr. paylaflt k. Siz KEREM ALK N stanbul Ticaret Odas n n gazetesini incelerken ve enerjiyle ilgili aktard m z bilgileri okurken, Türkiye Ankara da ran la kritik bir enerji anlaflmas imzalad. Söz konusu anlaflma, hem Türkiye nin enerji koridoru olma özelli ini perçinleyecek, hem de müteahhitlik alan nda Türkiye nin gücünü teyit edecek bir anlaflma. Bununla birlikte, medyada yer alan haberler, Türkiye nin ran la gerçeklefltirdi i bu anlaflmadan ABD yönetiminin üzülebilece ini ima ediyor. Çünkü, ABD içinde bulundu umuz günlerde, ran a yönelik ambargoyu a rlaflt rmay hedefliyordu. Bu nedenle, geçen haftaki yaz m z da dikkate alarak, yak n vade için enerjideki geliflmeleri takip etmenizi öneriyorum. Biz, bu haftaki bafll m za dönersek, dünya ekonomisi 2008 y l n n 2007 ölçüsünde ekonomik canl l k aç s ndan ayn ölçüde hareketli geçmeyece i endiflesini de erlendiriyor. Bunun temel nedeni, ABD ekonomisinin 2008 y l nda ciddi bir yavafllamayla karfl karfl ya kalaca tedirginli i. ABD konut sektöründe bafl gösteren s k nt lar ve ABD halk n n konut kredisi borçlar yla ilgili tats z geliflmeler, ABD ekonomisinde durgunlu un habercisi oldu. Üstelik, ABD kredi piyasas ndaki sorun sadece konut kredisi (mortgage) ile s n rl de il; kredi kartlar nda da ciddi s k nt lar gözleniyor. Dolay s yla, sat n ald konut ya da gayrimenkulü de er kaybetmifl, konut kredisi veya kredi kart borçlar katlanm fl bir Amerikan halk n n, tatillerde ve y lbafl nda beklenen al flverifli yapmayaca ve bu nedenle ABD ekonomisinde iç talebin yavafllamas ile ivme kaybedecek olan ekonomik büyümenin, dünya ekonomisini de yavafllataca öngörülüyor. para birimi karfl s nda, neredeyse 1971 den bu yana ki en düflük seviyelerinden ifllem görmesi ve enflasyon oranlar n n da son 14 ay n en yüksek de erlerine iflaret etmesiyle, ABD Merkez Bankas FED in 11 Aral k için yeni bir faiz indirimini gündemine almas zor gözüküyor. Dolay s yla, piyasayla FED aras nda, 11 Aral k için tam bir psikolojik harp mücadelesi yaflanaca hissedilmekte. konusu faiz indirimini 2008 y l nda izleyecekleri Para Politikas Patikas için k vam nda bulmaktalar. Bu nedenle, söz konusu faiz indirimlerinin 11 Aral k ve sonras nda devam ettirilmesi halinde, FED yetkilileri, Türkiye den de yavafllama sinyali dolar n de er kayb n n da etkisiyle, enflasyon riskinin Durum, bizde de çok farkl de il. Türkiye, içine daha da artaca ndan endifle duymaktalar. Nitekim, düfltü ü bir kredi piyasas krizi nedeniyle de il; yüzde 4 euro-dolar paritesinin 1,4852 dolarla yeni bir rekoru test gibi hayli iddial, ama mutlaka gerçeklefltirmemiz etmesi, FED in endiflelerini do ruluyor. Ancak, dolar n Yüzde 86 faiz inecek diyor gereken bir enflasyon hedefi nedeniyle iç talebi canl de er kayb nda, FED in, tüm direnifline ra men, faizi tutam yor. Reel sektörün Türkiye Cumhuriyet Merkez ABD konut sektörü verilerinin 1991 y l ndan bu yana ki indirmek zorunda kalaca beklentisinin piyasalarda Bankas (TCMB) üzerinde, gazete ilanlar na varacak en kötü seviyelerine gerilemifl olmas ile J.C. Penney ve genifl kabul görmesini de unutmamak gerekiyor. ölçüde, oluflturdu u bask ya ra men, TCMB faiz Macy s gibi iki önemli ABD perakende zincirinin sat fl Türkiye için do rudan yat r m indirimlerini çok h zl yapmayaca n vurgulamakta. tahminlerini düflürmeleri, piyasa aktörlerinin yüzde Bununla birlikte, 14 Kas m daki son Para Politikas Citigroup hisseleri için pozisyon azalt lmas n n 86 s n 11 Aral k ta 0,25 puan, yani 25 baz puanl k bir Kurulu toplant s nda politika faizini 0,50 puan indirdi. önerildi i, finans kurumlar n n 2007 y l getiri indirim için yeterince ikna etmifl gözüküyor. Bununla Ancak, faiz indirimleri iç talep üzerinde ciddi bir beklentilerine ba l olarak, mali sektör hisselerinin borsa birlikte, piyasa aktörlerinin flimdilik yüzde 44 ünün ise, hareketlenmeye neden olur ve enflasyon hedefi yeniden söz konusu faiz indirimlerinin devam etmesine ba l endekslerini geriletti i bir ortamda, ABD ekonomisine tehlikeye girerse, TCMB indirdi i faizi yeniden olarak, 2008 y l mart ay sonunda politika faizinin yüzde yönelik resesyon riskinin a rl k kazanmas, reel sektör artt rabilece i mesaj da veriyor. hracatç kesimi ise, flirketlerinin hisse fiyatlar n da olumsuz yönde 3,75 e ulaflaca n bekledikleri gözlenmekte. E er, söz TCMB nin enflasyonla mücadelesine paralel olarak, konusu beklentiler hem 11 Aral k FED toplant s, hem de etkilemekte. Bu arada, ABD ekonomisine yönelik yüzde 16 n n üzerinde tutulan para politikas faizinin mart ay sonuna kadar gerçekleflecek FED toplant lar için resesyon riskinin, dünya hammadde fiyatlar n da bir Türkiye ye yo un döviz girifline neden oldu unu, bu miktar afla çekti i gözleniyor. Bu durum, bir aç dan hayat bulursa, euro-dolar paritesinin 1,49 dolar nedenle sürekli de er kazanan YTL nedeniyle ihracat n enflasyon riskinin azalmas na iflaret etse de, bir baflka seviyesine kadar hareketini sürdürmesi flafl rt c ciddi anlamda s k flt n vurgulamakta. Buna ra men, aç dan dünya metal ve hammadde üreticisi firmalar n n olmamal. Bu nedenle, söz konusu parite hareketinin en rekor k rmaya devam eden ihracata ra men, y l n 3. az ndan may s ay bafl na kadar 1,44-1,49 dolar band nda gelirlerinin de azalmas anlam na gelecek. Ayr ca, enerji çeyre inde 3 ayl k sanayi üretim art fl yüzde 4 de kald. türevleri, metal ve hammadde fiyatlar ndaki art fltan seyretmesini, ard ndan ABD baflkanl k seçimi telafl yla Bunun anlam, 10 Aral k ta aç klanmas beklenen 3. kaynaklanan gelir etkisinin dünya borsalar na yans ma toparlanmas beklenen ABD ekonomisiyle, paritenin çeyrek büyüme verileri aç s ndan, Türkiye nin yüzde 4 ile etkisinin de zay flamas söz konusu. Buna, 110 dolar hareket aral n n yavafl yavafl 1,44-1,39 dolar band na 4,5 aras nda bir büyüme yakalayabilece i. Oysa, seviyelerini dahi k rm fl olan dolar-yen paritesinin carrydönmesi bekleniyor. Türkiye nin mutlaka ortalama yüzde 6 büyümeyle trade i öldürücü etkisini de katt n zda, Türkiye gibi FED in davran fllar n analiz eden kimi ekonomistler yoluna devam etmesi gerekiyor. ise, eylül ve ekim faiz indirimleri ile, FED in ilk hareketini geliflmekte olan ekonomilerin hisse senedi piyasalar ABD Merkez Bankas na da bask art yor aç s ndan, keyifsiz bir sürecin yaflanaca anlafl l yor. tamamlad n vurgulamaktalar. Bu durumu 1998 Bu noktada, kritik bir konu, 2008 y l nda 40 milyar türbülans yla efllefltiren ekonomistler, Rusya n n ABD Hazine ka tlar n n vadeli ifllemlerini dolara yaklaflmas öngörülen Türkiye nin cari aç n n borçlar n ödeyemez hale geldi i ve Long-Term Capital gerçeklefltiren ve takip eden piyasa profesyonelleri, nas l finanse edilece i. Görünen o ki, y l n en az ndan ilk 6 Management LP nin batt 1998 y l nda, faiz indiriminin bonolar n ifllem gördü ü fiyat ay nda, geliflmekte olan ekonomilere portföy yat r m seviyelerinin, 2008 y l n n ilk çeyre i 75 baz puan geçmedi ini hat rlat yorlar. 11 Eylül ve ifltah nda gözlenecek zay flama, Türkiye nin cari aç n n sonras ndaki periyot ise, tarihte s kça rastlanmayacak bir sonuna kadar, piyasa aktörlerinin finansman için do rudan yabanc sermaye yat r mlar n n durum olarak yorumlan yor ve bu çerçevede FED in FED den 0,75 puanl k, yani 75 baz ve d fl borçlanman n daha etkili olmas gerekti ini gösteri periyodunda faizleri 11 kez düflürmesinin, puanl k bir faiz indirimi yor. Bu durumda, Türkiye nin önemli reel sektör ve finans yak n vadede tekrarlanabilecek bir durum olmad beklediklerini iflaret etti ini sektörü kurumlar n n halk arzlar na ve sat fllar na yabanc vurgulanmakta. Nitekim, gerek FED Bölge Guvernörü vurgulamaktalar. ABD Hazine sermayenin ciddi bir ilgiyi sürdürmekte olmas, en az nrandall Kroszner in 16 Kas m da New York ta ka tlar n n getirileri, supreme dan cari aç n finansman nda do rudan yabanc sermaye gerçeklefltirdi i aç klamalar, gerekse de FED Baflkan mortgage türbülans n n etkilerinin yat r mlar n n rolünün devam edece i beklentisiyle, teselli Bernanke nin 8 Kas m da gerçeklefltirdi i Kongre en fazla hissedildi i a ustos edici olabilir. Bu durumda, 2008 y l için IMF le yola nas l konuflmas, enflasyon riskinin yükseldi i bir ortamda, ay ndaki seviyelerine geri dönmüfl devam edilece ini, reform sürecini ve beklenen elektrik FED yönetiminin flimdilik faiz indirimini yeterli durumda. Bununla birlikte, dolar n dünyan n en fazla ifllem gören 16 zamm n netlefltirmemiz yerinde olabilir. gördü ünü teyit etmekte. Yani, FED in silahflörleri, söz

3 SAYFA 3 MAKRO NANS kurumlar, ülkelerin ekonomik anlamda hem yurtiçinde hem de yurtd fl nda güçlü olabilmeleri için olmazsa olmazlardan. Türkiye nin d flar ya aç lma çabalar n bafllatt 1980 lerin ortas ndan itibaren Özel Finans Kurumu ad alt nda faaliyete geçen kat l m bankalar, 22 y ld r Türk ekonomisindeki faaliyetini sürdürüyor. Geçen süreye ra men hâlâ potansiyelinin alt nda kalan kat l m bankalar ile ilgili olarak stanbul Ticaret Odas nda ( TO) bir seminer düzenlendi. Seminerin aç fl konuflmas n gerçeklefltiren TO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ç nar, iktisadi geliflimin ana tafl y c lar ndan olan bankalar n önemlerinin gittikçe artt n belirtti. Bunun sonucunda bankalar n iktisadi faaliyette vazgeçilmez konuma geldi inin alt n çizen Ç nar, bankac l k faaliyetlerinde bölgelere göre baz farkl uygulamalar n göze çarpmaya bafllad n flöyle ifade etti: Kat l m bankac l sistemi, emeksermaye esas na göre çal flacak, yani bir anlamda risk sermayesi fleklinde iflleyecek bir yaklafl m içermektedir. Bat l sistemlerde geliflimi 1970 lere rastlayan bu sistem zamanla dünya geneline yay lm flt r. Kat l m bankac l n n Türkiye deki ilk uygulamas 1985 y l ndad r. Özel finans kurumu ad alt nda faaliyet göstermesine imkan sa lanan bu kurulufllar 1999 y l nda bankalar yasas nda de ifliklik yapan 4491 say l kanun ile 4389 say l bankalar kanunu kapsam na al nm flt r. Kat l m bankac l n n bugün dünyada ulaflt rakam 300 milyar dolar seviyesidir y l sonu rakamlar na göre; Türk bankac l k sisteminin bilanço büyüklü ü bak m ndan 500 milyar YTL seviyelerinde bir büyüklü e sahip oldu unu söyleyen Ç nar, Bu rakam Türk mali sektörünün yüzde 88,5 ini oluflturmaktad r y l sonu ile kat l m bankalar n n büyüklü ü de 14 milyar YTL seviyesindedir y l ortalar na do ru ise Türk bankac l k sisteminin ulaflt büyüklük 518 milyar YTL seviyelerindeyken kat l m bankalar n n ulaflt büyüklük ise 17 milyar YTL civar ndad r. Kat l m bankalar n n Türk bankac l k sistemindeki pay yüzde 3,2 seviyesindedir. Kat l m bankalar n n net kâr rakam incelendi inde 2006 y l ortas nda 163 milyon YTL olan rakam 2007 y l ortas nda 223 milyon YTL seviyesine ç karak yüzde 37 lik bir art fl göstermifltir dedi. DER NL K KAZANDIRDI Toplant n n oturum baflkanl n yapan TO Meclis Üyesi ve Türkiye Kat l m Bankalar Birli i Genel Sekreteri Osman Akyüz, kat l m bankac l n n, mevduat bankalar na alternatif veya rakip olmad n n alt n çizdi. Akyüz, kat l m bankac l n n yeni ürünleri, farkl çal flma ilke ve yöntemleri ile sektörü tamamlay c bir bankac l k türü olarak sektöre derinlik ve çeflitlilik kazand rd n ifade etti. Albaraka Türk Kat l m Bankas Genel Müdürü Dr. Adnan Büyükdeniz, kat l m bankalar n n elde ettikleri pazar paylar n n hâlâ potansiyelinin alt nda oldu una dikkat çekerek, flu aç klamalarda bulundu: Kat l m bankalar politik de il, sosyoekonomik bir gerçekliktir. Bankac l k sistemini ikame edici de il, finansal sistemimizi tamamlay c bir unsurdur. Kamu maliyesine ve vergi mükelleflerine hiçbir yük getirmemifltir. Ahlaki riziko söz konusu olmam flt r. Esnek bilanço yap s ekonomik ve finansal floklar n nispeten daha hasars z atlat lmas n kolaylaflt rmaktad r. Kay td fl ekonominin azalt lmas nda kendi ölçe inde katk sa lam flt r. ÜLKE EKONOM S NE KATKI Türkiye Finans Kat l m Bankas Genel Müdürü Yunus Nacar kat l m bankalar n n sa layaca avantajlar s ralayarak, flöyle konufltu: Yüksek getiri elde edilebilir. Mevduatlar n tüm ülkenin kalk nmas, Osman Akyüz, panelde yapt konuflmada, kat l m bankac l n n genel bankac l k sektöründe mevduatta yüzde 4, aktiflerde yüzde 3 ve kredilerde yüzde 6 l k bir paya sahip oldu unu belirtti. Akyüz, gelecek k sa vadedeki hedeflerinin yüzde 10 oldu una dikkat çekti. HAFTA SONU PROGRAMI CUMA GECELERİ CUMARTESİ GECELERİ PAZAR SABAHLARI Cemile Sultan Korusu Cuma akflamlar Erinç Köker ve gitar yla keyifleniyor Eski Dostlar Grubu Cumartesi gecelerimize renk katmaya bafllad. Coflkulu performanslar ve sahne flovlar yla geçmiflten günümüze yapt klar bu yolculu a sizleri bekliyorlar. Haftan n yorgunlu unu atmak, yeni bir haftaya enerji dolu bafllamak isteyenler için en güzel aile sofralar Pazar sabahlar Hünkar da haz rlan yor. 11:00-15:00 saatleri aras ndaki Bruch menüsü kifli bafl YTL + KDV ARALIK AYI PROGRAMI S ra Gecesi 1 ARALIK CUMARTESİ Urfa türküleri, Urfa Mutfa n n en özel tatlar ve S ra Gecesi nin vazgeçilmezi Çi Köfte bu gece sizinle... Karadeniz Gecesi 7 ARALIK CUMA Karadeniz mutfa n n doyumsuz tatlar ve BRAH M CAN n can verece i coflkulu Karadeniz Türküleri ile 07 Aral k Cuma akflam Karadeniz i Cemile Sultan Korusu na tafl yaca z. REZERVASYON Ç N TEL (3 HAT) Osman Akyüz ekonominin ve reel sektörün canl l için reel sektörün hizmetine sunulmaktad r. Kay t d fl ekonomik faaliyetlerin kay t alt na al nmas n sa lar. Sosyal sorumluluk ve prensiplerimiz sebebi ile ne olursa olsun, ne kadar yüksek getiri sa larsa sa las n yat r mlar de erlendirilirken seçici davran lmaktad r. nsana, do aya, topluma zarar vermeyen ürünlerin finansman gerçeklefltirilmektedir. REEL SEKTÖRE DESTEK Kat l m bankac l modelinin dünyada 300 milyar dolar hacme ulafl rken, Türkiye nin bu alandaki pay n n yüzde 10 larda olmas gerekti inin alt n çizen stanbul Ticaret Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin ise flunlar söyledi: 2010 a kadar yüzde 5, 2015 te ise yüzde 10 luk pay n gerçeklefltirilmesi önemlidir. Kat l m bankalar, bu hedefi gerçeklefltirecek kalifiye iflgücüne fazlas yla sahiptir. Bu hedefin gerçeklefltirilmesi için, Türk kat l m bankalar na farkl enstrümanlar ihraç etmelerine imkan sa layacak düzenlemeler tamamlanmal. Türk kat l m bankalar gerek 2001 Krizi, gerekse de kriz sonras ndaki 5 y ll k toparlanma döneminde, ticari bankalardan daha yüksek oranda reel sektörün finansman na kaynak aktarm flt r. EM NE NCE MENDEKL 1 milyar YTL lik senete protesto ÜRK YE nin üç büyük ili ise ilk on s rada stanbul, Ankara ve stanbul, Ankara ve zmir, zmir in ard ndan, 190 milyon 476 senet protestolar nda da bafl bin 880 YTL ile Antalya, 157 milyon çekiyor. Merkez Bankas verilerine 67 bin 546 YTL ile Bursa, 146 milyon dayanarak yap lan hesaplamalara 64 bin 142 YTL ile Konya, 83 milyon göre, bu y l n Ocak-A ustos 255 bin 498 YTL ile Mu la, 82 milyon döneminde stanbul da 1 milyar bin 441 YTL ile Adana, 75 milyon milyon 710 bin 756 YTL lik 153 bin 647 bin 797 YTL ile Kocaeli ve adet senet protesto edildi. Ayn milyon 417 bin 483 YTL ile de Mersin dönemde Ankara da protesto edilen yer ald. senet say s 96 bin 513, miktar 502 EN AZ TUNCEL DE milyon 108 bin 702 YTL, zmir de ise Söz konusu dönemde en az senet bu say 254 milyon 91 bin 972 YTL lik protestosu ise Tunceli de oldu. Bu 53 bin 341 adet oldu. Üç büyük ili y l n 8 ay nda Tunceli de toplam 1 protesto edilen senet say s milyar 915 bin 587 YTL tutar nda, bak m ndan 37 bin 118 adet ile 213 adet senet Antalya, 34 bin protesto oldu. 724 adet ile Tunceli nin arbursa, 32 bin d ndan en az 385 adet ile senet protestokonya, 18 bin Miktar Protesto edilen su 270 adet ile 250 adet ile ller (milyon YTL) senet say s (adet) Kilis ve 366 Mu la, 14 bin adetle de Bay stanbul ,002, adet ile Ankara ,108 burt ta görülkocaeli, 14 bin zmir ,091 dü. Protesto 514 adet ile Antalya ,476 edilen senet Adana ve 13 Bursa ,067 miktar nda ise bin 962 ile de ,064 en alt s rada Bal kesir izledi. Konya Mu la , bin 684 OcakKocaeli ,647 YTL ile Kilis in A ustos Adana ,454 ard ndan, 1 döneminde Bal kesir ,615 milyon 616 bin protesto edilen Mersin , YTL ile senetlerin Bayburt 366 1,616 Bayburt yer miktarlar na Kilis ald. bak ld nda Tunceli 213 1,915 Üçüncü köprü ERTU YAfiAR stanbul da yaflayan bizler için en önemli sorunlardan biri de trafik de il mi? Hepimiz, stanbullu tüccar ve sanayiciler olarak asl nda stanbul un bu kadar kalabal k olmas ndan gizli bir mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Çünkü asl nda kalabal k, bizim için müflteri ve pazar demektir. Ne kadar büyük ve kalabal k bir kente mal ya da hizmet satarsak, baflar flans m z o kadar artar. Ama her güzelli in bir de cefas (!) oluyor. Kalabal k ve büyük stanbul un cefas da trafik yo unlu u ve hareket yetene inin azalmas d r. Trafik nedeni ile hem bireylerin, hem de mallar n hareket yetene i azalmakta ve yavafllamaktad r. Bu da bize ek masraf ve maliyet olarak geri dönmektedir. Kârlar m z n azalmas na yol açmaktad r. stanbul trafi i gibi derin ve içinden ç k lmas zor bir konuyu bir köfle yaz s n n s n rlar içine s d rmak niyetinde de iliz. B rak n bir köfle yaz s n, stanbul trafik sorunu ve çözüm önerileri, bir kitab n içeri ini dolduracak potansiyele sahiptir! Ama görüyoruz ki son zamanlarda bir üçüncü köprü tart flmas bafllad. Özellikle mimarlar ve flehir planc lar, bir de köprünün geçmesi olas semt sakinleri, sert bir biçimde stanbul a üçüncü köprü yap lmas na karfl ç k yorlar. Bu çevrelerin söyledi ine göre, Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an stanbul Belediye Baflkan iken, üçüncü köprü yap lmas na karfl imifl. Ama aradan y llar geçip de Tayyip bey yerel yönetimden merkezi yönetime geçince üçüncü köprünün inflas na taraf olmufl. Bu sav do ru mudur bilemiyorum. Olabilir de... Yerel yöneticilerle merkezi yöneticilerin görüflleri ve politik beklentileri farkl olabilir. Çünkü bir Belediye Baflkan, ne kadar dirayetli olursa olsun, sonunda herhangi bir olaya kendi seçmenlerinin gözü ile bakmak zorundad r. Halbuki bir merkezi yönetici, olaya sadece yerel kiflilerin ç kar ya da refah 1985 y l nda iki flube ve iki banka ile faaliyete bafllayan kat l m bankac l, 419 flube, 8 bin 860 çal flan ve 14.6 milyar YTL fon toplam ile finans ve bankac l k sektörünün önemli bir alt sektörü haline geldi te iki flube ile bafllad 1985 y l nda iki flube ve iki banka ile faaliyete bafllayan kat l m bankac l 31 Ekim 2007 itibariyle, 419 flube, 8 bin 860 çal flan ve 14.6 milyar YTL fon toplam ile finans ve bankac l k sektörünün önemli bir alt sektörü haline geldi. Türkiye Kat l m Bankalar Birli i Genel Sekreteri GÜNDEM Kat l m bankalar 22 y lda, 419 flube oldu F aç s ndan de il, bütün ülkenin refah aç s ndan bakar. stanbul a üçüncü köprü yap lmas ; ya da köprü yap lmas uzun bir tart flma ve karfl l kl tezler / savlar konusudur. E er 1973 de birinci köprü ve 1987 de de ikinci köprü yap lmasa idi, büyük bir olas l kla benim gibi Tuzla da oturup Taksim de çal flan kifliler olmayacakt. Bu kifliler ifllerine her gün otomobilleri ile gidip gelmeye çal flmayacaklard. Çünkü kent içinde hareket bu kadar kolay ve h zl olmayacakt (iflime gelmek için sabah da evden ç karsam 35 dakikada Taksim de oluyorum). Ama ya ifl yaflam n n ve ekonominin getirdi i ve bizi zorlad h z? Köprüler olmasa idi, bu h za nas l ayak uyduracakt k? Küresel rekabet ile nas l bafla ç kacakt k? Mallar m z ve üretti imiz hizmetleri nas l daha h zl üreticilere ulaflt racakt k? Mutlaka burada karfl m za ç kan sav, stanbul a köprü yap lmas yerine toplu tafl ma a kurulmas na a rl k verilmesidir. Yani, yayg n bir metro a olmayan stanbul a üç de il istersen on üç köprü yapsan ne olur? tezi asl nda do rudur. Yine de bizim bir ekonomist ve ifl adam olarak vard m z sonuç, stanbul da hem yayg n bir metro a n n kurulmas, hem de üçüncü köprü ve köprülerin yap lmas d r. Ekonominin geliflmesi bunu gerektirir. Peki bu yat r mlar için kayna nereden bulaca z? Çünkü hem metro, hem de köprü ve ba lant yollar, çok yüksek maliyet ve finansman gerektiren projelerdir. Öyle ha deyince gerçeklefltirilemezler. Bizim burada önerimiz, ifli özel sektöre devir etmeyi düflünmek; olmazsa stanbul da yaflayan herkesten kullan ma göre kat l m pay alarak bu projeleri finanse etmektir. Yani art k stanbul da ne hava ne de su belefl olmal d r. stanbul da yaflaman n bir niyeti varsa, bu nimetin bedeli de orada yaflayan herkes taraf ndan ödenmelidir. T STANBUL T CARET ODASI GIDA GÜVENL B LG LEND RME SEM NER 4 ARALIK 2007 SALI KONU: Sektördeki yetkili mercilerin kat l m yla 4 Aral k 2007 tarihinde stanbul Ticaret Odas 5. Kat Meclis Salonu nda Odam z ca G da Kanunu nda yer alan koflullar dikkate al narak g da üretimi yapan iflyerlerinin ça dafl bir yap ya kavuflturulmas amac yla, g da güvenli i ve bununla ilgili mevzuat n ele al naca G da Güvenli i Bilgilendirme Semineri düzenlenecektir. YER: STANBUL T CARET ODASI MECL S SALONU (5. Kat) / EM NÖNÜ TAR H: 04 ARALIK 2007 SALI I. Oturum II. Oturum KATILIM: KATILIM ÜCRETS ZD R. Kay tlar baflvuru tarihi s ras yla yap lacak. Kay t için afla daki formun doldurularak (212) no.lu faksa gönderilmesi rica olunur. B LG Ç N Dilek BORA / Ekonomik ve Sosyal Araflt rmalar fib. Tel: / Faks: ayda iller itibariyle durum e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee?? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e e? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee?? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e h? h? h? h? h? h? KATILIM FORMU Kat l mc n n Ad -Soyad :... Temsil etti i firma veya kurulufl :... Telefon faks-e-posta :... g? g? g? g? g? g???ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??

4 fi FIRSATLARI T CARET REHBER SAYFA 4 HALELER Ürün: Elbise siyah flef garson için (320 tak m), Pantolon garson için (2 bin adet) haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul hale tarihi: 4 Aral k 2007 tarihinde saat da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 8 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: Eflya sat fl haleyi açan: Erenköy Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 29 Kas m 2007 de üçüncü sat fl saat ile saatleri aras nda. hale flekli: Aç k art rma. Dosya No: Ürün: Tasfiyelik hale gelen eflya sat fl haleyi açan: Erenköy flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 4 Aral k 2007 tarihinde üçüncü sat fl Dudullu cad..e.t.t. Anadolu Garaj Yan K.Bakkalköy- stanbul adresindeki ihale salonunda an lan günde saat 9.30 da sat fla sunulacak. hale flekli: Aç k art rma. Dosya No: Ürün: S v laflt r lm fl petrol gaz dökme gaz (45 bin kg.), s v laflt r lm fl petrol gaz 45 kg l k tüp (25 bin kg.) haleyi açan: Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul hale tarihi: 6 Aral k 2007 de saat da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 7 YTL karfl l Jandarma kmal Merkezi Komutanl So anl k-kartal / stanbul Adresinden temin edilebilir. Dosya No: Ürün: 1300 ton kalorifer yak t (Fuel-Oil No:4) STANBUL T CARET ODASI B LG SAYAR VE LET fi M ÜRÜNLER 2008 YILI BAKIM ONARIM HALES Sunucular, çevre birimleri ve iletiflim ürünlerine ait bak m onar m hizmeti teknik flartnamesi Bilgi fllem fiubesi nden temin edilebilir. haleye Teklif Verme Son Günü: 30 Kas m 2007 Saat: 17:30 letiflim Telefonlar : Süleyman Enez Kenan Do aner haleyi açan: TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlü ü hale tarihi: 25 Aral k 2007 de saat de hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 150 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: Ürün: Temizlik hizmet al m ifli al nacak haleyi açan: Tekel Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol flletmeleri A.fi. Genel Müdürlü ü hale tarihi: 3 Aral k 2007 de saat da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: 50 YTL karfl l ayn adresten temin edilebilir. Dosya No: Ürün: 1 adet Petkim römorkörü ile 2 adet palamar botunun haftan n 7 günü 24 saat çal flmas n teminen deniz ifl kanununa uygun personel ile donat lmas suretiyle liman hizmetlerinin tarihleri aras nda 4 ay süre ile temin edilmesi haleyi açan: Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü Alia a / zmir hale tarihi: Son teklif verme tarihi 4 Aral k 2007 günü, saat de fiartname: fiartname bedeli olan 50 YTL (KDV dahil) yat r lmas halinde ihale dosyas dökümanlar al nabilir Dosya No: Ürün: 4 kalem leroy somer marka elektrik motoru temini haleyi açan: Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü Alia a- zmir hale tarihi: Son teklif verme tarihi 29 Kas m 2007 günü saat de hale flekli: Kat lmak isteyen firmalar n afla da belirtilen faks numaralar na aç k adresleri ile kat lmak istedi i ihaleye iliflkin dosya numaras belirtilerek müracaatlar halinde bedelsiz olarak teklif isteme mektubu gönderilecek Tel: / Faks: / Dosya No: Ürün: tarihleri aras ihtiyac olan 200 ton kalsiyum hidroksit in sönmüfl kireç toz pnömatik boflalt lmal silobas araç ile ayl k ortalama 17 ton luk terminler halinde temini haleyi açan: Petkim petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü Alia a / zmir hale tarihi: Son teklif verme tarihi 29 Kas m 2007 günü saat de hale flekli: Kat lmak isteyen firmalar n afla da belirtilen faks numaralar na aç k adresleri ile kat lmak istedi i ihaleye iliflkin dosya numaras belirtilerek müracaatlar halinde teklif isteme mektubu gönderilecek. Dosya No: Kamu kurulufllar ihaleleri ARALARINDA PETK M, Devlet Malzeme Ofisi (DMO), TCDD ile baz elektrik firmalar n n da bulundu u kurulufllar muhtelif iflleri ihaleye ç kard. halelere iliflkin duyurular Resmi Gazetenin bugünkü say s nda yay mland. Duyurulara göre, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü ü Deniz Kuvvetleri Komutanl Deniz Lisesi Komutanl n n ihtiyac olan muhtelif cins ve miktarda f r n malzemesini kapal teklif isteme usulü ile iç piyasadan sat n alacak. stekliler, ihale dokümanlar n Genel Müdürlü ümüz Sat n Alma Dairesi Baflkanl ndan görebilecekleri gibi ayn yerden bedeli karfl l sat n alabilecekler. fiartnameye göre haz rlanacak olan teklifler, 3 Aral k 2007 günü, saat ye kadar Genel Müdürlü ümüz, 2 Numaral Merkez Sat n Alma Komisyonuna verilecek. PETK M PETK M Petrokimya Holding A.fi. Genel Müdürlü ü, flirkette bulunan 1 adet römorkör ile 2 adet palamar botunun haftan n 7 günü 24 saat çal flmas n teminen Deniz fl Kanununa uygun personel ile donat lmas suretiyle liman hizmetlerinin 1 Ocak 2008 ve 30 Nisan 2008 tarihleri aras nda 4 ay süre ile temini iflini kapal zarf usulü teklif temin etmek suretiyle ihaleye ç kard. fiartname PETK M Petrokimya Holding A.fi. Genel Müdürlü ü ç Al m Müdürlü ünden bedeli karfl l sat n al - nabilecek. fiartnameye göre haz rlanacak olan teklif mektuplar ise 4 Aral k 2007 tarihinde saat ye kadar Alia a daki Muhaberat Servisine verilecek. PETK M Petrokimya Holding A.fi. Genel Müdürlü ü ayr ca AYPE Fabrikas ihtiyac olan 10 kalemde 84 adet bas nç ve s zd rmazl k halkas n yurtd fl ndan sat n alacak. Teklifler 28 Kas m 2007 tarihinde saat e kadar müdürlü e verilecek. Firmalar teknik flartnameyi fiirketimiz D fl Al m Müdürlü ünden bedelsiz olarak temin edebilecekler. TCDD filetmes S VAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü TCDD flletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlü ü 7 adet bekçili-bariyerli hemzemin geçitlerde bekçilik hizmetlerinin 3 vardiya halinde toplam 21 kifli ile 1 Ocak ve 31 Aral k 2008 tarihleri aras nda 12 ay süreyle yapt r lmas n ihaleye ç kard. Yerli isteklilerden teklif al nmak suretiyle aç k ihale usulü ile yap lacak olan iflin ihalesinde teklifler 30 Kas m 2007 tarihinde saat e kadar TCDD flletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlü ü Mal ve Hizmet Al m Komisyonu Baflkanl na verilecek. Kat l mc lar ihale doküman n, TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlü ü Mal ve Hizmet Al m hale Komisyonundan temin edebilecekler. D ER HALELER Di er kamu kurulufllar taraf ndan yap lacak olan ihaleler ve tarihleri de flöyle: Akdeniz Elektrik Da t m A.fi. Burdur l Müdürlü ü floförü ile birlikte araç kiralayacak (12 Aral k 2007 saat 14.00), Uluda Elektrik Da t m Anonim fiirketi Bal kesir l Müdürlü ü 3 adet hidrolik platformlu floförü ile araç kiralayacak (11 Aral k 2007 saat 14.30), Baflkent EDAfi BARTIN l Müdürlü ü sürücüsü ile birlikte araç çal flt rma hizmetini yapt racak (12 Aral k 2007 saat 10.00), Menderes Elektrik Da t m Anonim fiirketi Müdürlü ü ihtiyaç fazlas 280 kalem elektrik malzemesi ve 15 adet ekonomik ömrünü doldurmufl arac satacak (11 Aral k 2007 saat 14.00), Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikas flletme Müdürlü ü Bolvadin de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikas flletme Müdürlü ü ihtiyac için 2 bin 200 ton kireci sat n alacak. (30 Kas m 2007 saat 14.00) RESM GAZETE EK M AYINDA TOPLAM YATIRIM TUTARI 1,5 M LYAR YTL OLAN 227 TEfiV K BELGES VER LD : Hazine Müsteflarl, geçen ay, toplam yat r m tutar 1 milyar 550,8 milyon YTL olan 227 adet teflvik belgesi verildi ini bildirdi. Hazine Müsteflarl n n Resmi Gazete de yay mlanan Tebli ine göre, Ekim ay nda yat r mc lara verilen teflvik belgeleri ile 1 milyar 550,8 milyon YTL yat r m yap lmas öngörüldü. Teflvik belgeli yat r mlardaki döviz ihtiyac da 592 bin 405 dolar olarak belirlendi. DAH LDE fileme Z N BELGELER : D fl Ticaret Müsteflarl, Ekim ay nda 394 adet dahilde iflleme izin belgesi düzenledi. Resmi Gazete de yay mlanan tebli e göre, Ekim ay ndan verilen dahilde iflleme izin belgeleri, daha çok tekstil, g da, petrol ve ambalaj sektörlerinde yo unlaflt. Müsteflarl n di er tebli lerine göre de 1-31 Ekim 2007 tarihleri aras nda 5 adet yurt içi sat fl ve teslim belgesi, 9 adet hariçte iflleme izin belgesi, 20 adet vergi, resim ve harç istisnas belgesi düzenlendi. Ç KLET, Ç KOLATA, B SKÜV, GOFRET THALATINDA 3 TONA Z N VER LD : Avrupa ülkelerinden, ifllenmifl g da ürünleri ithalat miktar belli oldu. Konuya iliflkin, D fl Ticaret Müsteflarl n n tebli i, Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Firmalar, Avrupa menfleli ifllenmifl tar m ürünlerinde aç lan tarife kontenjanlar n bir defaya mahsus talep edebilecekler. Buna göre, çiklet (flekerle kaplanm fl olsun olmas n), çikolata ve kakao içeren di er g da müstehzarlar, çocuklar n beslenmesinde kullan lan müstehzarlar (perakende sat lacak hale getirilmifl), ekmek mamüllerinin haz rlanmas nda kullan lan kar fl mlar ve hamurlar ile tatl bisküvi, gofret, k zart lm fl ekmek çeflitleri ithalat nda 3 tona izin verildi. YEN DEN DE ERLEME ORANI YÜZDE 7,2: Vergi, resim ve harçlarda yap lacak art fllar baflta olmak üzere devletin birçok alanda yapaca fiyat art fllar nda baz ald, yeniden de erleme oran yüzde 7,2 olarak tespit edildi. Maliye Bakanl n n, Resmi Gazete nin bugünkü say s nda yay mlanan tebli ine göre, yeniden de erleme oran, bu y l ekim ay nda, bir önceki y l n ayn dönemine göre Türkiye statistik Kurumunun (TÜ K) üretici fiyatlar genel endeksinde meydana gelen fiyat art fl oran na göre düzenlendi. Yüzde 7,2 olarak belirlenen oran, ayn zamanda 2007 y l na ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. ARAMAYA AÇILACAK YEN MADEN SAHALARI: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Maden flleri Genel Müdürlü ü, toplam 5 bin 671 adet maden sahas n, aramaya açmak üzere ihaleye ç karacak. Haz rlayan: BULMACA Nalan M. ALAKENT HRACATÇILARA TALEPLER Talep: malat ve motorlu tafl tlar sanayinde kullan lan donan m, yedek parçalar aksesuarlar ve bu alanlarda kullan lan geri dönüflümlü mamuller Adres: SIME Steel, Iron and Metal Industry Tel: Faks: Talep: Koton fiber Adres: 17 BP 09 Abidjan Cote d lvoire Tel: + (225) Faks: Talep: Beton hidrolikleri, araç aküsü, römork, akü parçalar Adres: UL Hutnicza, Lejazsk Polska Tel: Faks: Talep: Otomobil parças Adres: Ul Czeremchowa 7d, Warszawa Tel: w30 Faks: THALATÇILARA TEKL FLER Teklif: Geri kazan mlafl solvent (toluen ve ksilen) Firma ad : PELICAN TRADING Tel: e-posta: Teklif: Günefl enerjisi panelleri Firma ad : Provence Materiaux ROUTE NATIONALE SAINT ANDIOL e-posta: Teklif: Günefl enerjisi panelleri Firma ad : SAS HENON RUE DU MOULIN-B.P THILAY Tel: Teklif: Gümüfl sofra tak m fi FIRSATLARI SRA L DEN fi FIRSATLARI Teklif: Sa l k ürünleri ithalat M. Feingersh & Co Ltd. srail in en büyük O.T.C. (reçetesiz ilaç) ürünlerini ithal eden ve pazarlayan firmalar ndan biridir. Dünyan n dört bir yan ndaki onlarca firmay ve ürününün mümessilli ini ve ürünlerin israil deki eczanelere da t m n yapmakta olan M. Feingersh & Co Ltd. thal edilecek farkl ürünler aramaktad r. Adres: 29 Habanay St., Holon Israel Tel: Faks: rtibat: Mr. Yossi Brand Teklif: Lojistik, ihracat ve ithalat için d fl ticaret dan flmanl Adres: Nahr El Mot Beyrout Liban Tel: Faks: Teklif: Çöp kamyonu Adres: Kumodraska 240, Belgrade, Serbia Tel: +381 (11) Faks: +381 (11) e-posta: Teklif: Oto bak m ürünleri ve yedek parçalar almak istiyor Adres: Svetozara Radojcica 56B, Belgrade, Serbia Tel: +381 (63) e-posta: Teklif: Yüksek kalitede el yap m ambalaj poflet çanta Adres: 12 Rue BAYEN Paris ve d fl kaynak kullan m. ALMH-Foreign Trade Management Ltd.,ithalat ve ihracat konusunda dan flmanl k ve yönetim hizmeti sunar. D fl ticarette büyümeyi amaçlayan firmalar için ürünlerin say fl noktas ndan al fl noktas na kadarki tüm prosedürler için lojistik servisini gerçeklefltirir. Adres: 5 Moyal St., Tel Aviv, srail P.O.B Tel: Faks: Partner: Üreticiler, pazarlama flirketleri, acentalar ve distribütörler Teklif: A. B. BABY, markal bebek ürünleri, oyuncaklar, bebek eflyalar ve pusetler ithal etmek istiyor. Tel: Faks: e-posta: Teklif: Üre, amonyak ve türev ürünleri üretimi için tesis Adres: General Establishment for Chemical Industries (GECI) Abu Bakr El-Seddique Street Opposite Free Zone Damascus Syria Tel: Faks: / Teklif: Kufl kafesi Firma Ad : SAULN OISEAUX Tel: Faks: Teklif: Gümüfl mücevherat Firma ad : Dorothy s Jewellers G. Afrika Adres: 31 Nahum St., Givat Shmuel, Israel. Tel: Web: rtibat: Mr. Avi Blumenthal Teklif: Skyrad Ltd., günefl ile temas halinde UV uyar s veren bir bant n sat fl için distribütör ar yor. Aktivite: Sa l k, kozmetik, cilt bak m Adres: Nesherim Science Park, Nesher 36603, sraill Tel: web: rtibat: Dr. Ori Faran Teklif: Dijital tabela, sinyalleme ve kiosk sistemleri cözümleri Focus Centered Media Ltd. Bas n, Teklif: El ifli ürünler Firma ad : Lakshya Exports e-posta: Teklif: LCD televizyon için fantezi masa Firma ad : TAJALLI MAVADAT CO. Adres: UNIT 6 NO.987 MOTGHI ST.NORTH HASAN BANNA ST.NORTH MAJIDIEH AVE. TEHRAN Tel: e-posta: Teklif: Mobilya Firma ad : LIENZO D6E LOS GAZULES Tel: +34 (954) e-posta: Teklif: Mücevher ve elmas Firma ad : DIAMOND DIRECT e-posta: Teklif: Tek kullan ml k plastik bardak ve tabak Firma ad : Benny. Teklif: Laboratuar mobilyas Firma ad : AL BALAD AL AMIN CO. FURNITURE & DECORATION Adres: P.O.BOX CODE: KEEFAN Tel: e-posta: Teklif: nternet ve telekomünikasyon alan nda bulunan ekipmanlar Adres: Madinah up Road Gulf center 6th flor Office n 605 P.O.Box Jeddah Kingdom of Saudi Arabia Tel: dijital tabela ve gazete kulübeleri için özel elektronik sistemlerin planlama tasar m, üretim,entegrasyon, ithalat ve ihracat n yapmaktad r. Partner: Distribütörler, acentalar, bankalar, oteller, üniversiteler, e lence merkezleri. perakendeciler Aktivite: Planlama, tasar m, üretim entegrasyon, ithalat, ihracat Adres: 1 Hamasger St. Tirran House 1 st Floor Office# 212 P.O.Box 3055 Ra anana City Industrial Zone srail Tel: Web: and/or Teklif: Subflex Ltd., Aç k deniz bal k çiftli i Aç k deniz gelece in bal kc l d r. Yenilikçi eflsiz, operasyonel olarak ispatlanm s, coklu a sistemi, y ll k 1000 ton kapasiteli, simple harvesting, low mortality. Adres: 7 Jabotinski St., Ramat Gan Tel: Faks: rtibat: Mr. Erez Modai (MBA) Teklif: fiurup, meflrubat ve kahve Shakra Exporting, Importing and Marketing her tür flurup, meflrubat, espresso, türk kahvesi ve kakuleli (cardamom) kahve üreticisidir. Ürünlerini ihrac etmek istemektedir. Adres: Um El Fahim 30010, Main Street p.o.box 53, srail Tel: SOLDAN SA A: y llar aras nda görev yapan, Cafer Tayyar ön adl Merkez Bankas eski baflkan Harf, flifre 2- Rütbesiz asker, nefer kiyüzlülük Suudi Arabistan n internet kodu 3- Say lar göstermek için kullan lan iflaretlerden her biri Cin pantolon alan nda ünlü ABD markas 4- Devlet Su flleri Genel Müdürlü ü nü belirten harfler Kolayl kla paraya çevrilebilme özelli i fazla olan varl klar 5- Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler Batman da petrol ç kar lan bölgemiz 6- Sodyum elementinin simgesi Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü 7- Gram n k saltmas Uzakl k anlatan bir söz Ülkemizin en büyük terlik ve ayakkab üreticilerinden biri 8- Bir co rafi bölgemiz Anlam bak m ndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine ba layan bir söz Tuzak, kapan 9- Ülker Grubu nun bir ürünü 10- Monako nun internet kodu Ticaret gemisi sahibi 11- sveç kökenli uluslararas bir mobilya ma azas laç, çare 12-1,282 kg veya 400 dirhemlik a rl k ölçüsü birimi, k yye Baklagillerden, s cak iklimlerde birçok çeflidi yetiflen ve tanen, zamk, boya gibi maddelerin yap m nda kullan lan bir a aç. YUKARIDAN AfiA IYA: y llar aras nda görevde olan, Süreyya ön adl Merkez Bankas eski baflkan 2- Önem tafl r slogan n kullanan kargo flirketi Ekol ün ortas ndaki iki harf y l nda Güney Kore de kurulmufl olan otomobil üreticisi Tah l unundan yap lm fl hamurun f r nda, sacda veya tand rda piflirilmesiyle yap lan yiyecek 4- Karakter Kafa Bir ay ad 5- Kiflinin kim oldu unu tan tan belge, hüviyet plik 6- Libya n n internet kodu Gelir getiren mülk Eski Mis r da günefl tanr s 7- Bir haber ajans m z simgeleyen harfler Palamut, torik vb. bal klardan dilim dilim kesilerek yap lan salamura 8- Bir para birimi De eri düflmek 9- Ses Halk a z nda, haber, mufltu 10- Aralar nda töre, dil ve kültür ortakl bulunan, boy ve soy bak m ndan da birbirine ba l insan toplulu u Ac, s z duyuldu unda veya s k nt l bir durumda söylenen bir söz Genellikle içine sulu fleyler konulan kap 11- Avrupa da bir ülke 12- Tahta, çini, kumafl, kâ t gibi yüzeylerin üzerine yap lan çizim Küçük akarsu, kapl ca. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

5 SAYFA 5 TO DAN Türkiye de milletleraras tahkim merkezi kurulmal EM NE NCE MENDEKL ADALET Bakan Mehmet Ali fiahin, bütün düzenlemelere ra men tahkimle ilgili uygulamada henüz yüzde 100 baflar yakaland n söylemenin çok zor oldu unu belirterek, En önemli sebep Türkiye de henüz bir milletleraras tahkim merkezinin kurulmam fl olmas d r dedi. fiahin, stanbul Ticaret Odas ( TO) taraf ndan Meclis Salonu nda düzenlenen Milletleraras Ticari Uyuflmazl klar n Tahkim Yoluyla Çözümüne liflkin stanbul Konferans n n aç l fl nda yapt konuflmada, konferans n önemine dikkat çekti. fiahin konferans n, ticaret kurallar n n düzenlenmesinin belirlenmesinin sadece devlete b rak lamayaca, giriflimcilerin de her geçen gün güçlü flekilde ticaretin yasal yan yla da ilgilendi ini gösterdi ini söyledi. Ticari uyuflmazl klar n h zl ve etkin bir flekilde çözümünde yayg n olarak baflvurulan bir yöntem olan tahkimin gittikçe güçlendi ini belirten fiahin, ticaret erbab n n yat r m yapt ülkede haks zl a u ramak istemeyece ini belirtti. Bakan fiahin, bu süreci iyi takip eden devletlerin h zl davranarak ülkelerini tahkim aç s ndan daha cazip hale getirmek için mevzuatlar n yenilediklerini, ticari uyuflmazl klar kendi ülkelerinde kurulu tahkim merkezlerine çekmeye çal flt klar n ve bunu da büyük ölçüde baflard klar n ifade etti. TÜRK YE Ç N ÇOK ÖNEML Ekonomi devleri aras na girmek için yo un çaba harcayan Türkiye nin yat r mc lar n yurt d fl ndaki haklar n n korunmas na büyük önem verdi ini ifade eden fiahin, Buna karfl n yabanc sermaye çevreleri de ülkemizde güven içinde yat r mlar n yap p, sürdürebilmeli. Bir hukuk devletinde hukuka ayk r bir uygulama olmamal. Yabanc yat r mc lar Türkiye de yat r m ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) Baflkan Dominique Strauss-Kahn, ABD Dolar n n de erinin do ru bir yönde oldu unu söyledi. ELEMAN KEND vas tas ile ürünlerimizi pazarlayacak plasiyer fi RKET M Z N; inventor program nda resim çizebilecek makine mühendisleri, makine konstrüktörleri, imalat müdürü, planlama müdürü, CNC torna, CNC iflleme merkezi, üniversal freze elamanlar na ihtiyac vard r. Ayr ca, ç rak vasf na uygun eleman da olabilir, yetifltirilip ç rak okuluna gönderilir. Maafl, sigorta, yol, yemek sosyal haklar m z mevcuttur. H DROTAM MAK NA, Faks: KEND bünyemizde ç kartt m z dergimizde, sat fl elemanl yapabilecek baybayan eleman ar yoruz ÖN MUHASEBE bilen, G.O.Pafla ve Eyüp bölgesinde ikamet eden, üniversite mezunu, referans verebilen, bayan eleman YET fit R LMEK üzere, genç eleman. Fatih, SEKRETER, grafiker, Adalet Bakan Mehmet Ali fiahin, TO daki tahkim konulu konferansta konufltu: Ne yaz k ki uygulamada henüz yüzde 100 baflar yakalad m z söylemek zor. En önemli sebep Türkiye de henüz bir milletleraras tahkim merkezinin kurulmam fl olmas dedi. yaparken önlerini görebilmeli dedi. Ekonomik kalk nmada yabanc sermayeyi teflvik için gerekli ad mlar n büyük ço unlu unu att klar n kaydeden fiahin, Türkiye nin tahkim konusundaki geliflmelere seyirci kalmad n, tahkimin tecrübe olarak mevzuatta yeni oldu unu, ancak tahkim kurumunun Türk hukukunda uzun bir geçmifle sahip bulundu unu dile getirdi. Tahkimle ilgili yasal düzenlemeler ve taraf olunan milletleraras anlaflmalar n, Türkiye nin Avrupa ülkeleriyle ayn konumda oldu unu aç kça gösterdi ini belirten fiahin, bugün itibariyle devletin taraf oldu u yat r m uyuflmazl klar n n milletleraras tahkim yoluyla çözümü konusunda Türkiye nin kapsaml düzenlemeye sahip oldu unu ifade etti. UMEL TSA Yay nevi OTO yedek parça deposunda çal flacak, askerli ini yapm fl, lise mezunu, ehliyetli AYLIK yay nlanan Sinematürk Dergisi nde görevlendirilecek, maafl, SSK, yemek karfl l grafiker ALARM, telefon santralleri ve güvenlik kamera sistemleri ile ilgili yetifltirilmek üzere, bay eleman. Ümraniye, Sultanbeyli civar uygundur DERNE M Z dari kadrosunda görevlendirilmek üzere, bilgisayar bilen, ön muhasebe tutabilecek, bayan eleman. CV için Faks: DEVREN İŞYERİ GAZ OSMANPAfiA Küçükköy de bulunan mobilya ma azam z sat l kt r CERRAHPAfiA T p Fakültesi karfl s nda faal Medikal B L fi M E itim Merkezi nden YTL+KDV ile ald m Kursu, KDV dahil YTL olarak devrediyorum ÇA RI Merkezi, ful donan ml, çok temiz GOSB Kocaeli, M2 aç k alan, M2 kapal alan yap lmaya müsait, güney kap s na çok yak n ifl yeri C CEKPASAJ.COM, yeni yat r mc s n ar yor den beri kifliye özel hediyelik ürünler satan e-ticaret sitesi sat l k VASITA SAH B NDEN, Nissan Primera, 1998 model, 1600/6X, km, hidrolik, klima, otomatik cam, bordo, YTL SAH B NDEN, Karabiga da, Yeni Atakent Kooperatifi, her biri 500 M2, iskanl, tapulu, müstakil villa yap lacak flekilde, denize s f r, kumlu sahil, YTL fiahin, Türkiye aç s ndan tahkimle ilgili her güncel geliflmeyi takip etmek art k bir zarurettir, bu alanda projeler üretmek de kaç n lmaz bir hal alm flt r diye konufltu. TO TAHK M fiarti TO Yönetim Kurulu Üyesi fiaban Diflli de, tüm dünyada yaflanan k yas ya rekabet içerisinde bulunan flirketlerin ayakta kalabilmeleri için ticari uyuflmazl klar n en k sa sürede, dostane ve ekonomik flekilde çözümlenmeleri gerekti inin önemine fiaban Diflli de inerek konuflmas n flöyle sürdürdü: Ülkemizde 1991 y l ndan itibaren New York ve Cenevre sözleflmeleriyle milletleraras tahkim kararlar uygulanmaktad r. Uluslararas tahkimin öneminin anlafl lmas ile ihtilaflar n daha süratli ve köklü BURSA Korupark yan, 3+1, kombili, klimal, çelik kap l, bahçeli, ful eflyal SAH B NDEN, Beylikdüzü, Birlik Sanayisi nde, 20 M2, masrafs z, kaloriferli, asansörlü, ofis, YTL SAH B NDEN, Göztepe Örnek Mahallesi nde, 5 daireli bina, 600 m BURSA Alt parmak ta, 3+1, d/g sobal, çelik kap l, merkezi, flahane manzaral, ekonomik, teras kat BEYKOZ Riva da, sahibinden sat l k villa ZEYT NBURNU Gökalp Mahallesi, Olivium a 3. sokak, M2 kullan ml, giydirme cepheli, asansörlü, yang n merdivenli bina SAH B NDEN, Semprevita da Ultra lüks, 2+1 daire KOCAS NAN DA, sahibinden 4 daireli, s f r, özel yap bina, YTL SAH B NDEN, Akasya yollarla çözümlenmesinin büyük ölçüde gerçeklefltirilece i görüflü mevcuttur. Ancak, ülkemizde milletleraras tahkim kurallar uygulanmas na karfl n, ifl dünyas n n bu konuda yeterince bilgili ve bilinçli oldu u söylenemez. Bu durumu ortadan kald rmak amac yla ülkemizde belirli aral klarla ulusal ve uluslararas kat l m düzeyinde toplant lar düzenlenmekte ve bilgilendirme çal flmalar gerçeklefltirilmektedir. TO nun tahkim çal flmalar n n devam etti inin alt n çizen Diflli, 1979 y l nda tahkimle ilgili müesseseleflme sürecinin tamamland n ve tahkimi tan tmak amac yla yap lan çal flmalar sonucunda ticari anlaflmalarda TO tahkim flart eklenmeye baflland n ifade ederek flöyle devam etti: Taraflardan hiç olmazsa birinin stanbul Ticaret Odas, stanbul Sanayi Odas, stanbul Ticaret Borsas veya stanbul ve Marmara Bölgesi, Deniz Ticaret Odas Üyesi olmas durumunda ihtilaflar n odam z tahkim sistemine göre çözümlenebilmesinin yolu aç labilmektedir. Bu üyeli in olmad durumlarda ise TO Yönetim Kurulu nun onay gerekmektedir. Bu flartlar sa land ktan sonra taraflar aras nda yap lan sözleflmelere bu sözleflmeden do acak ihtilaflar, stanbul Ticaret Odas Tahkim- Uzlaflt rma-hakem Bilirkiflilik yönetmeli i uyar nca kurulacak hakem mahkemesi taraf ndan çözümlenecektir fleklinde bir madde koyulmas yeterlidir. Sözleflmelerdeki TO tahkim flart n n cayd r c l n n ticari ihtilaflar n dava aflamas na gelmeden uzlaflma ile çözümlenmesinde oldukça büyük rolü bulunmaktad r. Biz de bu flekilde yurtiçi ve yurtd fl ticari anlaflmazl klar n çözümünde arac l k rolü üstlenerek ekonomik iliflkilerin en k sa sürede çözüme kavuflmas amac n gerçeklefltirmeye çal flmaktay z. IMF Baflkan Kahn: Dolar do ru yönde Türkiye yi Devlet Bakan Mehmet fiimflek in temsil etti i G20 toplant lar çerçevesinde, Güney Afrika da bir aç klama yapan Kahn, ABD Dolar n n de er kaybetmesinin, ekonomik gerekçeler düflünüldü ünde do al oldu unu, ancak Cari fllemler Fazlas veren baz ülkelerin paralar n n yeteri kadar de erlenmemesinin as l sorun oldu unu söyledi. ABD ve Avrupa Birli i, Çin in, Cari fllemler Fazlas vermesi nedeniyle, ulusal para birimi yuan n daha de erli olmas gerekti ini, bu düzeltmenin olmamas halinde, küresel d fl ticaretin dengesinin bozulaca n vurguluyorlar. Kahn, ABD Dolar n n de er kayb nedeniyle en fazla küresel mali yükü Euro EMLAK-SATILIK ile Kanada Dolar ve Brezilya n n para birimi Real in yüklendi ini de vurgulad. PETROL F YATLARI Strauss-Kahn, yükselen petrol fiyatlar ile g da fiyatlar n n da, baflta yükselen piyasalar ve dünya ekonomisi aç s ndan olumsuz geliflmeler oldu unu ifade etti. ABD Dolar, bu y l bafl ndan ÜCRETS Z KISA LANLAR buyana, önemli para birimleri karfl s nda ortalama yüzde 10 oran nda de er kaybetti. Bu arada, toplant ya kat lan ülkelerin Maliye Bakanlar ile Merkez Bankas Baflkanlar n n, ABD Dolar baflta olmak üzere küresel para birimleri konusunda ortak, kararl ve uzlaflma içinde hareket etme konusunda anlaflt klar bildirildi. Faks : Evleri nde, 3+1, 125 m2 daire SAH B NDEN, Çengelköy Yal Caddesi nde, bo az manzaral, 3+1 daire EMLAK-KİRALIK BURSA Dikkald r m da, 3+1 sobal ve d/g sobal, 2 katl müstakil bina SAH B NDEN, Beylikdüzü BSS de, 20 M2, kaloriferli, asansörlü ofis, masrafs z, YTL/Ay ÇEŞİTLİ ETÜDE, derse bilgisayarl - projeksiyonlu derslik DALGIÇ Pompa Sistemleri, Derin Kuyu, Su Sondaj, Hidrofor Sistemleri, Paslanmaz Çelik Inox Depo, Yang n Dolaplar. Sistem Pompa Metal San.T c.ltd.fiti Fax: BLATA Parmak Motor Türkiye Distribütörü, Kanaça D fl Ticaret Ltd. fiti. olarak, Türkiye genelinde bayilik vermekteyiz. VERG REHBER Dr.VEYS SEV Dönem sonu ifllemlerinde amortisman ay rman n özel bir yeri vard r. Mevcut yasa düzenleme gere i iktisadi ömür esas na dayal olarak hesaplanmas gereken amortisman oranlar n n belirlenmesi ve yay mlanmas yetkisi Maliye Bakanl na ait bulunmaktad r. Yasal düzenleme gere i iflletmede bir y ldan fazla kullan lan ve y pranmaya, afl nmaya veya k ymetten düflmeye maruz iktisadi k ymetler içit amortisman ayr labilmektedir. flletmede kullanma deyimi iktisadi k ymetin iflletmenin aktifinde kay tl olmas ve bilfiil kullan lmas anlam na gelmektedir. Dolay s yla bir iktisadi k ymet için amortisman ancak söz konusu iktisadi k ymetin envantere al nmas ile söz konusu olabilir. Bu ba lamda da iktisadi k ymetin envantere kay tl olma koflulu iktisadi k ymetin iflletmenin tasarrufunda bulunma koflulu ile de erlendirilmektedir. Buna göre, mükellefler taraf ndan iktisap edilerek defter kay tlar na geçirilen, de erleme gününde envantere dahil olan ve kullan lma flart olmaks z n kullan lmaya haz r halde bulunan iktisadi k ymetler için de amortisman ayr labilmektedir. Hesap Uzmanlar Kurulu nun konuya iliflkin Dan flma Komisyonu Karar na göre amortismana tabi iktisadi k ymetlerin aktife girme koflulu; ktisadi k ymetin dönem sonu itibariyle iflletme envanterine dahil olmas, ktisadi k ymetin kay tlara intikal ettirilmifl bulunmas, ktisadi k ymetin kullan lmakta veyahut da kullan lmaya haz r halde olmas, hallerinin birlikte olmas ile belirlenmektedir. (Daha fazla bilgi için Hesap Uzmanlar Dan flma Kurulu nun gün ve 276/2 say l Karar na bak n z.) Amortisman ayr m nda özellik arz eden bir husus da kay t ve tescile tabi olan iktisadi k ymetlerdir. Söz konusu iktisadi k ymetlerle ilgili olarak Vergi Usul Yasas 365 s ra numaral Genel ktisadi ömüre dayal amortisman Tebli i ile yap lan aç klamaya göre, mükellefler taraf ndan iktisap edilerek defter kay tlar na geçirilen, de erleme gününde envantere dahil olan ancak kay t ve tescile tabi tafl tlar n, ilgili sicillerine yasal süresi içerisinde kay t ve tescil ifllemi yap lmak kofluluyla; aktife al nd klar dönemden itibaren amortismana tabi tutulmas mümkün bulunmaktad r. Ayr ca iflletme aktifinde kay tl iktisadi k ymetin kiralanmas durumunda kiraya veren; mülkiyeti muhafaza kayd yla yap lan sat fllarda, sat n alan iktisadi k ymeti amortismana tabi tutar. Mükellefler amortismana tabi iktisadi k ymetini Maliye Bakanl nca tespit ve ilan edece i oranlar üzerinden itfa ederler. Buna karfl l k uygulamada s kça rastlan lan bir soruya göre acaba mükellefler Maliye Bakanl taraf ndan belirlenen oranlardan daha düflük bir oran uygulamak suretiyle amortisman ay ramazlar m? Öncelikle flunu belirtelim ki Maliye Bakanl n n belirlemifl oldu u oranlardan daha düflük oranda amortisman ayr lmas halinde bir yandan amortisman süresi uzarken, di er yandan düflük amortisman nedeniyle dönem matrahlar da yükselmifl olacakt r. Konuya iliflkin olarak Maliye Bakanl taraf ndan verilen bir özelgeye göre Vergi Usul Kanunu Genel Tebli leri nde belirtilen amortisman oranlar ndan daha düflük amortisman oran n tercih etmek mümkün olmakla birlikte, düflük amortisman oran n n kullan lmas halinde amortisman süresinin (faydal ömrün) uzat lmas mümkün de ildir. Vergi Usul Kanunu Genel Tebli leri ile tespit ve ilan edilen faydal ömür ve amortisman oranlar n n, yeni (daha önce hiç kullan lmam fl) iktisadi k ymetler ile kullan lm fl olarak iktisap edilmifl iktisadi k ymetler aç s ndan farkl l k gözetilmeksizin uygulanmas gerekmektedir. (Maliye Bakanl n n say l özelgesi, Bak n z: Öztürk, Bünyamin Dönem Sonu Envanter ve De erleme fllemleri Maliye ve Hukuk Yay nlar 4. Bask, Sf:421) STANBUL T CARET ODASI NDAN TAHK M SEMPOZYUMU NA ÇA RI stanbul Ticaret Odas, yabanc sermayenin Türk firmalar ile ortakl klar ve yat r mlar n n giderek artt günümüzde önemi daha da belirginleflen ve üst düzeyde bir belirleyici gündem maddesi haline gelen Uluslararas Tahkim Uygulamalar konusunda kapsaml bir Sempozyum düzenleyecektir. Tahkim ve Uzlaflt rma konular nda dünya çap nda etkili bir model oluflturan Birleflmifl Milletler Milletleraras Ticaret Hukuku Komisyonu nun (UNCITRAL) Tahkim ve Uzlaflt rma sorunlar yla görevli Çal flma Grubu; UNCITRAL Tahkim Kurallar n n Modernizasyonu konusunda 2007 y l nda gerçeklefltirdi i iki toplant n n sonuçlar n STANBUL T CARET ODASI nda düzenlenen SEMPOZYUM ile ilgili çevrelere aktaracakt r. UNCITRAL Sekreteri Dr. Jernej Sekolec,Çal flma Grubu Baflkan Michael Schneider, Rusya Federasyonu delegesi Alexander S.Komarov ve Çal flma Grubu Üyelerinden Salim Mollan n konuflmac olarak kat laca Sempozyumun sunumu, UNCITRAL Çal flma Grubu II de Türk Delegesi ve Özel Hukukun Birlefltirilmesi Enstitüsü (UNIDROIT) Muhabir Üyesi Prof. Dr. Ergun Özsunay taraf ndan yap lacakt r. 30 Kas m 2007 Cuma günü, saat da TO Meclis Toplant Salonu nda yap lacak Sempozum a kat l m ücretsiz olup simültane tercüme yap lacakt r. LCV: Türkan Temel-Filiz Yeldan-Muradiye Yongac Tel: (212) / (212) / (212) Faks: (212) E-posta:

6 SAYFA 6 TO DAN HUKUK KÖfiES Ticari flletme Rehni nde ticari iflletme ve rehne dahil unsurlar n nakli sorunu Bilindi i üzere Ticari flletme Rehni aç s ndan Rehin Hakk ; ticari iflletme sahibinin veya kredi müessesesinin veya alacakl n n yaz l talebi üzerine ticarî iflletmenin kay tl bulundu u Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Siciline tescil ile do ar. Sözleflmenin yap ld tarihten itibaren 10 gün zarf nda tescil talep edilir ve ilgili sicil memurlu unca bu ifllem yerine getirilir. (Ticari flletme Rehni Kanunu m.5) Bu kapsamda, tescil edilmifl ticari iflletme rehni kapsam nda bulunan ticari iflletme ve/veya rehne dahil münferit unsurlar n bir baflka yere nakli/götürülmesi noktas nda uygulamada baz sorunlar yaflanmaktad r. Özellikle ticari iflletmenin merkezinin baflka bir yere nakli ve bu anlamda adres de iflikli i durumunda rehin alacakl s n n muvafakatine ihtiyaç olacak m d r? Konuya kanunun ilgili hükümlerini ortaya koyarak bakmak uygun olacakt r. Ticari flletme Rehni Kanunu nun Ticari iflletme sahibinin tasarruf yetkisi bafll n tafl yan 10. maddesinin 2. f kras hükmü, muvafakat zorunlulu unu çok aç k düzenlemifltir. Madde hükmünde;...ticari iflletme sahibi, ticari iflletmeyi veya rehne dahil münferit unsurlar devretmek, bir ayni hakla takyid etmek, baflka bir mahalle nakletmek veya baflkalar ile de- ifltirmek için alacakl n n muvafakatini almak zorundad r. denilmektedir. Madde hükmünün lafz (sözü) durumu aç kça ortaya koymaktad r. Uygulamada rehin borçlusu flirketler, Sicil Memurluklar na yapt klar müracaat s ras nda iflletmenin baflka bir mahalle nakline yönelik olarak, rehin konusu mallar n iflletme merkezinden baflka bir adreste bulundu unu beyan etmektedirler. Oysa, Ticari flletme Rehni ne konu olabilecek unsurlar, sadece iflletmeye ait menkul iflletme tesisat de ildir. lgili yasan n 3. maddesinde an lan; ticaret ünvan ve iflletme ad ile ihtira beratlar, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi s nai haklar da ticari iflletme rehni kapsam nda ve bir bütün olarak de erlendirilecektir. Rehin borçlusunun hangi mallar nerede tuttu- u, iflletme merkezinde de rehne dahil unsurlar n bulunup bulunmad gibi hususlar n denetimi ve araflt rmas n n Sicil Memurluklar taraf ndan yap lmas mümkün de ildir. Bu durum, yasan n amac - na da ayk r olacakt r. Yasa koyucu, bu noktada rehin alacakl s n n onay n flart koflarak uygulanacak prosedürü belirlemifltir. lgili maddenin gerekçesinde de belirtildi i üzere; iflletmenin baflka mahalle naklinin de teminat n de erini düflürebilece i, bu nedenle rehin alacakl s n n muvafakatinin al nmas n n gerekti i düflünülmektedir. Oysa, yine uygulamada rehin borçlusu flirketin adres de iflikli ine rehin alacakl s n n genellikle muvafakati bulunmamakta ya da bu hususta muvafakat alma yönünde bir giriflimde dahi bulunulmamaktad r. Bu durumda, Ticaret Sicil Memurluklar n n rehin borçlusu flirketin adres de iflikli ine iliflkin tescil talebini kabul etmesi mümkün olmamaktad r. Av. Mehmet Süreyya Sa lam - TO HUKUK B R M stanbul Ticaret Odas ad na sahibi Yönetim Kurulu Baflkan : MURAT YALÇINTAfi Genel Yay n Koordinatörü ve Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Dr. Cengiz ERSUN Genel Yay n Yay n Yönetmeni Dan flman smail fien fiefik MEM fi Bas n Yay n ve Halkla iliflkiler fiubesi Müdürü Do an ERDO AN Haber-Araflt rma Tamer ÇERÇ Bafl Editör Dilek ÜLKER Editörler: Soyhan ALPASLAN, Emine NCE MENDEKL Cazibe ULUTAfi, Dilflah KEFL O LU, Nalan SÖYLEMEZ Foto raf-abone: Arhan ANGIN Yaz flma: Nuran ÇAPKIN STANBUL T CARET TE YAYINLANAN YAZILARIN VE MAKALELER N SORUMLULU U YAZARLARINAA TT R. TO NUN GÖRÜfiLER N ÇERMEZ. YAZI VE HABERLER, KAYNAK BEL RT LEREK KISMEN YA DA TAMAMEN KULLANILAB L R. ABONE VE REKLAM TAR FES Y ll k abone bedeli yurtiçi ve KKTC için YTL, di er ülkeler için ise posta ücreti dahil YTL dir. Abone bedeli, ticaret sicil numaras (tacirler için), ad ve adres belirtilerek T. fl Bankas stanbul Sirkeci fiubesi No lu hesaba yat r labilir. Siyah beyaz reklam tarifesi 5.00 YTL. sütun/santimdir. Renkli reklamlar n sütun/santimi YTL. dir. Yay n türü: Yerel süreli yay n. STANBUL T CARET ODASI Refladiye Cad Eminönü stanbul P.K st. Oda Tel: (pbx) Fax: (Bas n-yay n fib.) Internet: TO Ça r Merkezi: BASKI: DÜNYA SÜPER VEB OFSET A.fi. Globus Dünya Bas nevi Yüzüncü Y l Mahallesi Ba c lar- STANBUL Tel: (0212) Ayakkab c lar gözünü Avrupa ile rekabete dikti CAZ BE ULUTAfi STANBUL Ticaret Odas, Çin mallar n n ithalat karfl s nda yerli ürünlerin rekabet gücünün art r lmas bafll alt nda düzenledi i seminerlerin 9 uncusunu ayakkab ve deri çanta sektörü ile ilgili düzenledi. Seminer, Türkiye Ayakkab Sektörü Araflt rma Gelifltirme ve E itim Vakf nda (TASEV) gerçeklefltirildi. Ayakkab ve deri çanta sektörünün Çin mallar yla rekabet gücü seminerinin aç fl konuflmas n TO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ç nar yapt. Ç nar, Çin mallar n n ayakkab ve deri çanta sektörünü de çok ciddi flekilde etkiledi ini, TO olarak hükümet nezdinde de giriflimlerde bulunduklar n söyledi. Seminerde, Anka Dan flma Grubu ndan Ayhan Yasan ile Emre Ceylan ayakkab sektörünün Çin mallar yla rekabet gücünü anlatt. Türkiye de ayakkab sektörü kurulu kapasitesi ile hem iç pazar n ihtiyac n karfl l yor hem de ihracat yap yor. 300 bin kifliye istihdam sa layan sektör; 2.3 milyar dolardan fazla ticaret hacmine sahip. MATRIX TEK G B SPONSOR BULALIM Uzmanlar, üreticilere yeni bir makine almak yerine yeni bir pazar bulmak için çal flmalar n ULUSLARARASI MAL YARDIM PROGRAMLARI Avrupa Birli i müzakere sürecinde Türkiye nin müzakereleri tamamlad ilk bafll k bilim ve araflt rma bafll olmufltu. Müzakere sürecinin en kolay bafll klar ndan biri olan bilim ve araflt rma bafll müzakerelerinde gündeme gelen neredeyse tek konu Türkiye nin 7. Çerçeve Program na kat l p kat lmayaca idi. 7. Çerçeve Program, Avrupa Birli i nin dünyan n en rekabetçi ekonomisi olmas için AB üyesi, üye aday ve program ifltirakçisi kurumlar n kat labilece i bir araflt rma gelifltirme fonu. Türkiye de ise bu fonun koordinasyonu TÜB TAK ta. Bu fon, Avrupa Birli i bütçesinden ve programa kat lacak olan ülkelerde sa lanan katk paylar ile oluflturuluyor. Katk paylar n n belirlenmesindeki kriter ise ülkelerin gayri saf milli has lalar. Türkiye nin katk pay da bu do rultuda 7. Çerçeve Program nda bu tür bir tavsiye ediyor. Ayakkab üreticileri ancak bu flekilde d fl pazarlara aç l rlarsa karfl lar nda rakip olarak Çin i de il, Avrupa y bulacaklar. Ayakkab üreticilerinin bu noktada da da t m kanallar na girip, da t m a lar n kurmayla baflar l olabileceklerinin alt n çiziyorlar. Bunlar n yan nda Avrupa pazar nda daha fazla baflar l olmak isteyen sektör temsilcilerinin, Türk imaj n gelifltirecek Turquality (TQ) ma azalar projesine a rl k vermesi gerekiyor. Ayhan Yasan, deri sektörünün içinde bulundu u durumu örnek göstererek baflar l bir reklam ile sektörün sat fllar n n artaca n flu flekilde ifade ediyor: Deri makinelerinin yüzde 80 i at l vaziyette duruyor. Matrix filmindeki gibi sponsor bulunursa iyi bir film çekilir. Bu filmle gençlere deri ceket giydirmeyi baflarabiliyorsak sat fllar yükselir. Üretimden vazgeçmeyin, sektöre yön verenler bunun gibi çal flmalar Serbest bölgelerde 9 ayda 18 milyar dolarl k ticaret TÜRK YE deki serbest bölgelerde Ocak-Eylül döneminde ticaret hacmi, yüzde 0,8 artarak 17 milyar 904 milyon 876 bin dolar olarak gerçekleflti. stanbul Deri Serbest Bölgesinde 4,7 milyar dolarl k ticaret gerçeklefltirilirken, Ege Serbest Bölgesinde 3 milyar dolarl k, stanbul Atatürk Hava Liman nda ise 2,6 milyar dolarl k ticaret yap ld. D fl Ticaret Müsteflarl verilerinden derlenen bilgilere göre, stanbul Deri Serbest Bölgesinde geçen y l n ayn döneminde 5,3 milyar dolarl k, Ege Çin mallar yla rekabet eden ayakkab üreticileri, kaliteli ürünleriyle Avrupa ma azalar nda da daha çok boy göstermek istiyor. TO da buluflan sektör temsilcileri, Türk imaj n gelifltirecek Turquality (TQ) ma azalar projesine a rl k verecek. Serbest Bölgesi nde 2,9 milyar dolarl k, stanbul Atatürk Hava Liman nda da 2,3 milyar dolarl k ticaret gerçeklefltirildi. Mersin Serbest Bölgesi nde yüzde 30 art fl ile 1,7 milyar dolarl k ticaret yap l rken, stanbul Trakya Serbest Bölgesi nde yüzde 7,9 gerileme 1,7 milyar dolarl k, Bursa Serbest Bölgesinde yüzde 23,5 gerileme ile 1,2 milyar dolarl k ticaret yap ld. Ocak-Eylül döneminde en az ticaretin yap ld 3 serbest bölge ise Mardin, Rize ve Trabzon Serbest Bölgeleri oldu. hesaplamaya göre 1,4 milyar Euro yu buluyor. Peki 6. Çerçeve Program na 150 milyon Euro katk sa lay p araflt rma gelifltirme projeleri konusundaki yetersizlikler nedeniyle 50 milyon Euro kaynak sa layan Türkiye, 1,4 milyar Euro yu 7 y lda alabilecek mi? Bu soruya biraz matematiksel bir bak fl aç s ile bakt m z sonuç oldukça ilgi çekici. Türkiye nin koydu u bu paray geri alabilmesi için sunmas gereken proje say s, kabul oran yüzde 100 için y lda en iyi ihtimalle 5000 proje. En baflar l oldu umuz y l olan 2005 deki sunulan projelerin yaklafl k yüzde 20 sine destek al nd n düflünürsek bu rakam lere ç k yor. Bu da günde 20 proje demek.. Bu veriler fl nda yine sa lad m z katk y geri almak için ülkemiz araflt rmac lar n n Alman araflt rmac lar n 6.ÇP performanslar n n yüzde 400 oran nda üzerine ç kmalar veya ayn olmalar gerekmektedir. yaps n ki mal n z satabilesiniz. Dünyada 1 milyar insan var. BOfiA KÜREK ÇEK LMEMEL Emre Ceylan ise yapt sunumda Çin mallar n n piyasaya girmesinden sonra, flirketlerin düflük fiyata, imaja, güven sa lamaya odaklanma yerine kalite, müflteri tatmini, tasar m, emsalsizlik ve moday takibe odaklanmas n n Çin e karfl anlams z stratejiler oldu unu söyledi. Ceylan, kifli bafl na gayri safi milli geliri yüksek olan ülkelerin hedef pazarlar olarak seçilmesini önerdi. Ceylan, Afrika, Özbekistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan, M s r gibi ülkelerde Türk firmalar n n flans yok. Çünkü buraya Çin çok ucuz mal veriyor. Türkiye nin de içinde bulundu u Güney Amerika, Çin, Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkelerde gelir seviyesi 5 ile 10 bin dolar aras nda ve dünya nüfusun yüzde 20 sini kaps yor. Türk ayakkab üreticileri için hedef pazar olabilir dedi. TÜRKK YE nin mevcut bölünmüfl yol uzunlu unun bu y l sonuna kadar tamamlanacaklarla birlikte, 8 bin kilometreye ulaflmas bekleniyor. Gerekli ödene in sa lanmas halinde, bu y l sonuna kadar bin 500 kilometre yol tamamlanarak hizmete al nm fl olacak. Ülke karayollar ndaki trafik kazalar n n en aza indirilmesi, özellikle de kapasite yetersizli i nedeniyle düflen hizmet seviyesinin yükseltilmesi amac yla programa al - nan duble yol toplam O UZ DEM R Rekabet için devletten beklentiler thal mallarda standartlar n belirlenmesi ve etkin uygulanmas. Gümrük denetimleri. htisas gümrükleri aç lmal ve yayg nlaflt r lmal. 7. Çerçeve Program için herkes çok çal flmal! Peki Türkiye bu programa kat lmal m sorusu ise herkese göre farkl lafl yor. Bir görüfl AB üyesi olmak isteyen ya da AB ye üye olaca na inanan bir Türkiye nin bu programa girmesi uzun vadede bir kazanç olabilece i yönünde. Bir baflka görüfl ise zaten Türkiye nin ekonomik olarak yeni toparland bir dönemde böyle bir kayna harcamas ve geri alamamas büyük bir kay p olacak. Türkiye gibi büyük bir ülkeden bahsediyorsak, bu kadar çok projenin haz rlanmas asl nda her kurumun konu ile ilgili hassasiyetinin üst noktalara tafl nmas durumunda daha kolay bir noktaya do ru gidecektir. Ulusal aç dan bak ld nda burada baz kurumlara çok önemli ifller düflüyor. Özellikle üniversiteler ve TÜB TAK n tavr ve katk lar bir önceki programda oldu u gibi bu program için de çok önemli olacakt r. 7. Çerçeve Program nda stanbul, Ankara, zmir, Bursa gibi Pazarlama imkanlar gelifltirilmeli. Sadece Türk ürünleri satan ma azalar aç lmal. Özel iflletme kredisi olmal. Enerji, iflçilik, vergi gibi maliyetler indirilmeli. Rakamlarla ayakkab sektörü Dünyada y lda 12.5 milyar çift ayakkab üretiliyor. Kifli bafl na y lda ortalama tüketilen ayakkab ise iki çift. Son y llarda üretimi yüzde 3 ile 5 aras nda artan ayakkab n n, yüzde 50 si Asya, yüzde 20 si Avrupa, yüzde 18 i Amerika ve yüzde 12 si de di er uzunlu unun, önümüzdeki y llarda ise 15 bin kilometreye ulaflmas hedefleniyor. Belirlenen takvime göre Karayollar Genel Müdürlü ü taraf ndan 2003 ile 2006 y llar aras nda, toplam 6 bin 500 kilometre uzunlu undaki bölünmüfl tamamlanarak hizmete al nd. Gerekli ödene in sa lanmas halinde bin 500 kilometre uzunlu undaki bölünmüfl yolun bu y l sonunda tamamlanarak hizmete al nmas planlan yor. Böylece, 2008 y l nda bölgelerde üretiliyor. Dünyada insanlar n sat n ald ayakkab lar n ise sadece yüzde 40 deriden mamul. Spor ayakkab lar n toplam üretimdeki pay da yaklafl k yüzde 20. Spor ayakkab lar n yüzde 80 i Asya ülkelerinde imal ediliyor. Duble yolda 8 bin kilometreye az kald Türkiye nin toplam bölünmüfl yol uzunlu u 8 bin kilometreye ulaflm fl olacak. 3 AYRI KATEGOR DE 15 B N KM YOL Karayollar Genel Müdürlü üne ba l ilgili bölgelerde yap m çal flmalar sürdürülen bölünmüfl yollar 3 ana kategori halinde tamamlanacak. Bu plana göre, kamu kurumlar ndaki at l personel ile makine parklar n n bir araya getirilmesi suretiyle yap lmas aciliyet arz eden bölünmüfl yol projeleri; Kapasite yetersizli inden dolay bölünmüfl yol olarak yap lmas gereken 5 bin 600 kilometrelik kesim, Ulusal a bütünlü ünün sa lanabilmesi için yap lmas gereken kesimlerin oluflturdu u 4 bin kilometre, Ulusal a bütünlü ünün sa lanabilmesinden dolay bölünmüfl yol olarak yap lmas gereken 5 bin 400 kilometrelik bölünmüfl yol yap m ndan olufluyor. büyükflehirlerin d fl nda az geliflmifl bölgelerimizin de sürece kat l m çok önemli. Bu nedenle özellikle yerel bazda üniversitelerdeki araflt rmac lara büyük görevler düflüyor. TÜB TAK ise bu araflt rmac lar düzenli olarak bilgilendirmek, e itmek ve desteklemek suretiyle yerel projelerin art fl n sa layacakt r. Bir baflka önemli yap ise ifl dünyas. Çerçeve Programlar Avrupa Birli i çap nda özellikle ekonomik aktörlerin küresel rekabetçili ini art rmay hedeflemektedir. Ülkemizin AB tam üyelik sürecinin tamamlamas süreci bile hâlihaz rda iflletmelerin rekabetçili ini fazlas yla etkileyecekken, özellikle bu tür destekleyici programlarla araflt rma ve gelifltirmeye yönelik kapasitelerini art rmalar büyük önem tafl yor. Burada ifl dünyas n n da üniversitelerle bu konuda çal flmak için gerekli ad mlar atmas büyük önem tafl yor.

7 MOB L TELEKOM MURAT DURSUN Günlük hayat m zda yeni bir uygulama: Mobil elektronik imza fl ve ifllemlerin elektronik ortamlarda yap lmaya bafllanmas yla, hayat m z kolaylaflm fl, yaflam kalitemiz ve ifl verimlili imiz önemli ölçüde artm flt r. Ancak beraberinde yaflanan baz s k nt lar, beklenmeyen durumlar, maddi ve manevi kay plar elektronik ortamlara karfl güvensizli i de gündemimize tafl m flt r say l Elektronik mza (e-imza) Kanunu ve ikincil düzenlemeler, bu ortamlara güven sorununu ortadan kald rmakta, ifl ve ifllemlerin hukuken de geçerli olmas n sa lamakta ve bunun yerine getirilmesi için gerekli olan altyap standartlar n belirtmektedir. Bu altyap n n elektronik ortamlarda ifllenen, tafl nan ve saklanan verilerin güvenli ini çok yüksek seviyelere ç karmas ve bunun hukukende geçerlilik kazanmas ile elektronik ortamlar kullanma yüzdesi h zla artmaktad r. Dolay ile e-devlet, e- sa l k, e-ö renme, e-ekonomi, e- banka, e-kay t, e-ma aza, e-üniversite gibi e-li kavramlar ve uygulamalar hayat m za daha h zl girmektedir. Bu süreç içinde yak n zamanda elektronik imzada yeni bir uygulama ile de tan flt k. Me-imza (Mobil elektronik imza) Me- mza, k saca elektronik imzan n mobil cihazlar üzerinden de kullan lmas n sa layan bir yöntem tan mlanabilir. e- mza oluflturmak için mobil cihazlar kullan lmas n n, ekran boyutu, haberleflme maliyeti, s n rl hesaplama gücü gibi olumsuzluklar olmas na ra men yüksek kullan c oran, zaman ve yer ba ms z olarak sunulan imzalama imkân, me-imzay cazip k lmaktad r. Me- mza ile; bu altyap y kabul eden ve uygulayan kurum, iflletme nezdinde slak imzam z gereken herhangi bir belgeyi yer ve zaman gözetmeksizin onaylamam z mümkün olacakt r. Hâlihaz rda ülkemizde yaklafl k 55 milyon GSM abonesi bulunmaktad r. Bankalar baflta olmak üzere birçok özel sektör firmas n n yan s ra Kamu Kurum ve Kurulufllar n n da hizmetlerini cep telefonu üzerinden verilebilir hale getirdikleri dikkate al nd nda Mobil Elektronik mzan n günlük hayat m zda kulland m z önemli bir uygulama olaca n ve h zla yayg nlaflaca n flimdiden öngörmek mümkündür. DUYURU STANBUL T CARET ODASI NA A T MADD DURAN VARLIKLARIN S GORTASI Ç N F YAT TEKL F ALINACAKTIR. SÖZKONUSU VARLIKLARA A T S GORTA DE ERLER N GÖSTEREN L STE, MAL filer fiubes MÜDÜRLÜ Ü NE MÜRACAATLA TEM N ED L P, 27 KASIM 2007 SALI GÜNÜ SAAT 17:30 A KADAR TEKL FLER N VER LEB LECE DUYURULUR. BİLGİ İÇİN: MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MAL YE Bakan Kemal Unak tan, iflsizli in önlenmesi için, iflverenlerin sosyal güvenlik priminde indirime gidilece- i konusunun hükümet program nda oldu- unu, ancak zamanlamay hükümetin belirleyece ini söyledi. Bakan Unak tan, yapt aç klamada, Türkiye de iflsizli in önlenmesi konusunun hükümetin öncelikli iflleri aras nda, ayn zamanda hükümet program nda aç k olarak yer ald n söyledi. flsizli in önlenmesi için ifl verenlerin SAYFA 7 GÜNCEL SSK prim indirimi zaman n hükümet belirler sosyal güvenlikle ilgili primlerinde indirime gidilece i konusu, hükümet program m zda var. Zamanlamay hükümet belirleyecek diyen Unak tan, program nda ne yer ald ysa onu yerine getireceklerini, flimdiye kadar halka verdikleri sözleri hep gerçeklefltirdiklerini bildirdi. F fi ALMAK VATANDAfiLIK GÖREV Bakan Unak tan, KDV gelirlerinin, fifl toplama uygulamas n n kald r lmas ndan dolay azald yönünde baz iddialar n ortaya at ld na de inirken, Bu konuda Dolar ç ks n, TL düflsün lafla olmaz BAKAN Unak tan, Yeni Türk Liras n n de erlenmesi ve döviz kurunun düflük seyretmesi konusuna da de erlendirirken, bunlar n bir denge meselesi oldu unu bildirdi. Türk Liras n n zay f olmas da, çok kuvvetli olmas da bir risktir diyen Bakan Unak tan, flöyle devam etti: Niye? Zay f oldu u zaman bütün ithal mallar pahal lafl r, enflasyon yükselir, bir tak m sorunlar oluflur. Kuvvetli oldu u zaman da özellikle ihracat yapan sektörlerimize olumsuz yönde etkileri var. Türk Liras n dolara ya da Euro ya çevirdi iniz zaman fiyatlar çok düflük oluyor ve ihracatç lar m z da rekabet gücünü kaybediyorlar. Bu bak mdan böyle problemleri vard r ama bunlar kendi kaideleri içerisinde çözülmesi gereken konulard r. Yoksa (dolar ç ks n, Türk liras düflsün, enflasyon düflsün) lafla olacak fleyler de il. Bu ifller kendi kaidelerine göre güçlü ekonomiyle, yap sal reformlarla çözülecek hususlard r. Bu bak m ndan ekonomi yönetimi olarak gerekli politikalar takip ediyoruz. 35 YTL nin alt n kartla harc yoruz BOZUK paran n art k tarihe kar flt - ve kredi kart n n bozuk paran n yerini almaya bafllad belirlendi. MasterCard taraf ndan her alt ayda bir Türkiye nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde 1000 kifli üzerinde tüketicilerin kredi kart kullan m al flkanl klar n ölçmek amac yla yap - lan MasterIndex Araflt rmas na göre, Türk halk n n yüzde 40, 35 YTL nin alt ndaki harcamalar n da kredi kart ile gerçeklefltiriyor. BOZUK PARA DERD YOK Araflt rma sonuçlar na iliflkin yap lan aç klamada, Türk halk n n büyük ço unlu unun, düflük tutarl al flverifllerini gerçeklefltirdikleri gazete bayii, büfe gibi bozuk paran n s kça herkes konufluyor. Geçim indirimi sistemi getirdik. ücretlilerden daha az vergi kesiliyor, hatta 4 çocu u olan asgari ücretli bugün vergiye tabi de il. Bu Türkiye için bir yeniliktir dedi. fiu andaki sistemin dünyan n bütün ülkelerinde uygulanan bir sistem oldu unu belirten Unak tan, flöyle konufltu: Art k dünyan n bütün ülkelerinde vergi iade sistemi kalkt. Bu vatandafl m z için büyük bir eziyetti onun için kald rd k. Ama bu fifl al nmayacak manas nda de il. E er Türkiye nin daha ileriye gitmesini istiyorsak, evlatlar m z n daha iyi Türkiye görmesini istiyorsak, bu fifl alma konusunda büyük bir hassasiyet göstermemiz laz m. Yani yap lacak ifl, fifli istemek. E er fifl istenmedi inde devlete verilecek vergi maalesef sat c n cebinde kal yor. Bu da Türkiye için çok büyük problemlere yol aç yor. Herkesin fiflini almas n bir vatandafll k görevi olarak görmesini istiyorum. Vergi iadesinin kald r lmas ndan dolay KDV gelirlerinde bir azalma söz konusu de il. KDV tahakkuklar na bakt m zda, hedefimiz olan tahakkuklar yakalad k, ancak vergide iadeler var. Baz iadeler söz konusu. Mesela ihracatta. Bu iadeler Türkiye de artt. Biz vergileri toplad k, ancak iadeler çok fazla oldu u için net vergilerde bir azalma söz konusudur. Dolar açan tomurcuklar kullan ld iflyerlerinde kredi kart kabul edildi i takdirde, bu iflyerlerinden gerçeklefltirdikleri al flverifllerinde kredi kartlar n kullanacaklar n belirttikleri kaydedildi. Tüketiciler, düflük tutarl al flverifllerinde kredi kart kullanmalar n n nedenini bozuk para tafl ma derdinden kurtulmak ve h zl ifllem yapmak olarak gösteriyor. Araflt rmaya kat lanlar n yüzde YTL den daha az tutarda olan al flverifllerini kredi kartlar ile gerçeklefltirdiklerini bildirdi. 35 YTL nin alt ndaki ifllemlerin hemen hemen hepsini ya da bir k sm n nakit yapan tüketiciler ise, bu tür ifllemleri yapt klar ifl yerlerinde kredi kart kabul edildi i takdirde harcamalar n kredi kart ile yapacaklar n aç klad. Her y l tonlarcas d fl ülkelere ülkemizden ihraç edilen tomurcuklar spanya da y lda milyarlarca dolar gelir elde edilmesi nedeniyle bu ülkede kapari, Dolar açan tomurcuklar olarak adland r l yor. D YARBAKIR Büyükflehir Belediyesince AB deste iyle uygulanan Kapari Çiftçili inin Özendirilmesi ve Uygulamas Projesi Silvan n Karacalar köylülerinin gelecek umudu oldu. Güneydo u Anadolu Bölgesinde bir çok yerde do al olarak yetiflen kapari, yurt içinde yeni yeni tan nmaya bafllarken, dünyada milyarlarca dolarl k bir pazara sahip bulunuyor. G da, kozmetik, boya ve ilaç sanayinde kullan lan kaparinin, yurt d fl na ihrac genellikle salamura fleklinde yap l yor. Konserve olarak haz rlanan kapari, genellikle turflu, salata, pizza üstü, bal k ve av etleri yan nda garnitür olarak tüketiliyor. Kapari Çiftçili inin Özendirilmesi ve Uygulamas Projesi Koordinatörü Zübeyir Boral, geçen y l bafllayan ve 30 Kas m da sona erecek projeyle, kapari ekiminin Güneydo u Anadolu da yayg nlaflt r lmas n n hedeflendi ini söyledi. KAVANOZLANACAK Kemal Unak tan GAP illerinin y ld z parlayacak GAZ ANTEP Avrupa Birli i fl Gelifltirme Merkezi (AB GEM) Direktörü Funda Suran, AB fon deste iyle GAP n 2013 y l na kadar vizyonunu belirlediklerini ifade ederek, GAP bölgesindeki illerin y ld z parlayacak dedi. Suran, GAP n sürdürülebilir bir kalk nma sa layaca n kaydetti. Suran, GAP, Türkiye nin çok önemli Funda Suran projelerinden birisi ve çok da büyük paralar harcand. Fakat, bu paralar henüz geri dönüfl sürecine giremedi. Güneydo u ve Do u Anadolu bölgesinin kalk nmas gerekiyor. AB nin, Türkiye de en çok önem verdi i konulardan biri de bölgesel farkl l klar ortadan kald rma. AB, bu konuda elinden geleni yapmaya çal fl yor diye konufltu GAP Bölgesi nde sulamadan yararlanamayan tar m alanlar n n alternatif tar m endüstrisini gelifltirmek ve yeni ifl oluflumlar n n sa lanmas amac yla uygulanan projede Karacalar köyünün bir pilot uygulama oldu unu anlatan Boral, proje kapsam nda 65 çiftçinin e itildi ini ve e itim sonras 120 dönümlük alanda kapari ekimi yap ld n, ard ndan da üreticilerin kendi kanatlar yla uçabilmeleri için bir kooperatif kuruldu unu kaydetti. Boral, toplam 270 bin Euro luk projenin 226 bin Euro sunun AB taraf ndan finanse edildi ini belirterek, flöyle konufltu: Proje kapsam nda ayr ca Kapari flleme ve Stoklama Tesisi kurulacak. Makinalar geldi. Bu ay sonuna kadar tesis kurulmufl olacak. Bu tesiste, toplanan kaparilerin kavanozlamadan etiket bas m na kadar tüm ifllemleri burada yap lacak ve buradan piyasaya sürülecek. Kapari bitkisi 3 y lda verim verir. Gelecek y l ilk ürünü alaca z. Ancak bu arada tesiste alternatif tar m ürünlerini ve hem köyde hem de civarda kendili inden yetiflen kapariyi ifllemeye bafllayaca z. Karacalar köyü ve çevresindeki tüm köyler susuz tar m alanlar na sahip oldu u için bu köy model olacak. Bir dönümde tüm masraflar ç kar ld ktan sonra 3 bin YTL kâr b rak yor. Bu da çiftçi için müthifl bir ekonomik girdi sa layacak. PERSPEKT F Dr. CAN GÜRLESEL 2008 için ifller birikiyor 2002 y l ndan bu yana ekonomide iyileflme için önemli çaba gösterdik. Ancak 2007 y l nda enflasyon hedefini yine aflt k. Ekonomik büyümede son befl y l n ortalama yüzde 7.5 performans n n alt na düfltük ve büyüme yüzde 5 olacak. Mali disiplini gevflettik ve yap sal reformlar öteledik. Cari ifllemler aç yeniden artmaya bafllad. Bu nedenle ekonomide 2008 y l nda yap lacaklar listesi uzamaya bafllad için baz öneriler ekte; 1- Aç k enflasyon hedeflemesi uygulanan 2006 ve 2007 y llar nda enflasyon hedefi afl ld. Bu nedenle 2008 y l nda yüzde 4 enflasyon hedefine ulaflmak üzere kamu kesiminde azami disiplin gösterilmeli ve Merkez Bankas n n faiz indirimleri için gerekli uygun ekonomik koflullar n yarat lmas na katk sa lanmal y l nda imalat sanayi baflta olmak üzere kamu taraf ndan sektörel stratejiler oluflturulmal ve devlet destekleri bölgesel ve sektörel bazda haz rlanarak bu stratejilere paralel uygulanmal. Sektörler bulunduklar geliflme, büyüme ve dönüflüm aflamalar na göre farkl desteklenmeli. 3- hracat h zla ve önemli ölçüde artan, otomotiv, gemi infla, elektronik, metal eflya sektörleri baflta olmak yerli hammadde ve ara mal kullan m n ve üretimini destekleyen önlemler al nmal ve uygulanmal. 4- Sanayi ve hizmet sektörlerinde artan yabanc rekabeti karfl s nda Türk iflletmeleri aras nda sat n alma, birleflme ve ortakl klar gibi ölçek ve rekabet gücünü art racak giriflimler baflta vergisel unsurlar ile olmak üzere özendirilmeli ve desteklenmeli. 5- malat sanayinde özelikle büyük flehirlerde toplulaflm fl olan ve maliyet bask s alt nda olan geleneksel sektörlerin Anadolu da uygun üretim koflullar n n sa lanaca ihtisas sanayi bölgelerine tafl nmas özendirilmeli ve desteklenmeli. 6- D fla ba ml l n ve arz güvenli i riskinin giderek artt enerji sektöründe serbest piyasa koflullar na h zla geçilmeli ve özellefltirmeler tamamlanmal. 7- Özel sektörün kaynak ihtiyac n artan oranda d fl borçlanma ile karfl lamas n s n rland rmak için sermaye piyasas ndan kaynak kullan m olanaklar gelifltirilmeli ve vergisel unsurlar ile desteklenmeli. 8- flgücü ve istihdam piyasas ndaki kat düzenlemeler (ifl güvencesi, k dem tazminat, ücret düzenlemeleri, asgari ücret, zorunlu istihdam, sosyal haklar vb) ilave istihdam yarat lmas n engellemekte. Bu kat düzenlemeler yeni ve ilave istihdam yaratmak üzere esnetilmeli. 9- Türkiye nin en önemli kamu aç haline gelen sosyal güvenlik sisteminde reform 2008 y l nda mutlaka uygulanmal ve genel sa l k sigortas bafllamal. Son söz; ekonomi gevflemeyi ve yavafllamay affetmez, 2008 ekonomide reformlar n h zland y l olmal.

8 DIfi T CARET VE GÜMRÜK MEHMET M. YILMAZER CITES sözleflmesi ve d fl ticaret Nesli Tehlike Alt nda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslar aras Ticaretine liflkin 27 Eylül 1994 tarihli ve 4041 say l Kanun ile onaylanmas uygun bulunan CITES sözleflmesi, 27 Nisan 1996 tarihli ve 96/8125 say l Bakanlar Kurulu Karar yla onaylanarak, 20 Haziran 1996 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanm flt r. Sözleflmenin uygulanmas na iliflkin yönetmelik ise 27/12/2001 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay nlanm flt r. Sözleflmenin amac nesli tehlike alt nda olan yabani hayvan ve bitki türlerinin, uluslararas ticaretinin kontrol alt na al nmas na yönelik çal flmalar n n çerçevelerinin belirlenmesidir. Bu yolla yok olma tehlikesi ile karfl karfl ya kalan türlerin nesillerinin korunmas ve devam hedeflenmifltir. Sözleflme, Toplumlar n ve Devletlerin kendi yabani hayvan ve bitki varl klar n n en iyi koruyucular n n yine kendilerinin oldu unu ve olmas gerekti ini kabul etmifltir. Ayr ca, baz yabani hayvan ve bitki türlerinin, uluslararas ticaretin yol açt afl r kullan ma karfl korunmas için uluslararas iflbirli inin flart oldu unu kabul etmifltir.bizim mevzuat m zda da bu konuyla ilgili düzenlemeler yap lm fl CITES sözleflmesi kapsam nda olan ürünlerin d fl ticaretinde G.T..P baz nda hangi kurumlardan izin al nmas gerekti i belirtilmifltir. Ürünlerin özellikleri ve Gümrük Tarife statistik Pozisyonlar na göre Tar m Ve Köyiflleri Bakanl ile Çevre ve Orman Bakanl Taraf ndan C tes Belgesi Düzenlenecek Fauna Ve Flora Listeleri aç klanm flt r. Müsaade belgeleri düzenlenirken ihraç edilecek türün hayvan ve bitki varl n n korunmas na iliflkin mevzuat hükümlerinin ihlal edilip edilmedi ine, söz konusu ihracat n, türün neslinin devam na zarar verip vermedi ine, canl örne in yaralanmadan, sa l zarar görmeden ve kötü muameleye maruz kalmadan sevk edilip edilmeyece ine, ithalat n ilgili türün neslinin devam na zarar vermeyecek bir amaç için yap l p yap lmad na, ithalat n ülkenin do al türleri üzerine olumsuz etkisi olup olmad na, türe ait örne in ticari amaçlarla kullan l p kullan lmad na dikkat edilmektedir. CITES Sözleflmesi ve bu sözleflmeye uygun ç kar lan yönetmelik hükümleri do rultusunda CITES Belgesi, gümrük ifllemleri s ras nda, gümrük idarelerince istenir. Gümrük Müsteflarl, Yönetmeli in gümrük uygulamalar çerçevesinde gerekli önlemlerini al r. Yönetmelik kapsam ndaki listelerde yer alan bir türe ait örne in, gümrük ifllemlerinin yap labilece i gümrük idarelerini belirleyerek Yönetmelik kapsam nda yer alan türlere ait örneklerin yasa d fl ticaretinin önlenmesi amac yla, gerekli tedbirleri al r. CITES hükümleri, Serbest Bölgelerden yap lan ticarette de uygulan r. Sözleflme kapsamda ithalat ihracat yapacak firmalar m z n öncelikli olarak ürünlerinin G.T..P tespitini yapt r p ticaretini yapacaklar ürünlerinin sözleflme kapsam nda olup olmad n belirlemeleri ve önceden tedbirlerini almalar gerekmektedir. Köprü ve otoyoldan 10 ayda 443 milyon YTL STANBUL bo aziçi köprüleri ile iflletmedeki paral otoyollar n 2007 y l Ekim ay sonu toplam geliri 443 milyon 796 bin 349 YTL olarak gerçekleflti. Karayollar Genel Müdürlü ü nün son verilerine göre, Ekim ay sonu itibariyle elde edilen gelirin 164 milyon 64 bin 629 YTL lik k sm stanbul 1. Bo aziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden sa lan rken, ayn süre içinde paral otoyollardan ise 279 milyon 731 bin 720 YTL gelir elde edildi. 10 AYDA 2006 NIN TAMAMINI GEÇT Ekim ay itibariyle stanbul bo aziçi köprülerinden 123 milyon 610 bin 504 bin araç geçifl yaparken, ayn sürede paral otoyollardan ise çift yönlü olarak 131 milyon 290 bin 260 araç geçifl yapt. Bu arada y l n on ayl k döneminde elde edilen gelir geçen y l n toplam gelirinin üzerinde gerçekleflti y l nda bo aziçi ve otoyollardan toplam 410 milyon 663 bin 489 YTL gelir elde edilmiflti y l nda ise stanbul bo aziçi ve paral otoyollardan 450 milyon YTL nin üzerinde gelir hedefleniyor. Paral geçifllerden elde edilen net gelirler, otoyollar için yüzde 18 (KDV), köprüler için yüzde 18 (KDV) ve yüzde 10 oran ndaki belediye paylar düflüldükten sonra hesap ediliyor. MALAT sanayinde kapasite kullan m, Ekim ay nda, geçen y l n ayn ay na göre 0,9 puan artarak yüzde 83.3 e yükseldi. malat sanayinde üretim de eri a rl kl kapasite kullan m nda, Ekim de en yüksek kullan m oran, yüzde 93.4 kok kömürü, rafine edilmifl petrol ürünleri imalat nda görüldü. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), imalat sanayinde e ilimler anketi, Ekim ay sonuçlar n aç klad. Buna göre, 2006 y l Ekim ay nda yüzde 82,4 olan üretim de eri a rl kl kapasite kullan m, bu y l n ayn dönemine göre 0,9 puan, bir önceki SAYFA 8 SEKTÖREL aya göre de 0,1 puan artt ve yüzde 83,3 olarak gerçekleflti. Geçen ay kapasite kullan m oran yüzde 83,2 idi. Bu y l Ekim imalat sanayinde kapasite kullan m oran, devlet sektöründe yüzde 91,1, özel sektörde ise yüzde 82 oldu. Geçen y l n ayn döneminde kapasite kullan m oranlar kamuda yüzde 91,8, özel sektörde yüzde 80,7 olarak belirlenmiflti. FAAL YET KOLLARINA GÖRE malat sanayinde iktisadi faaliyet kollar na göre Ekim de kapasite Yüzde 83 kapasite dolu malat sanayinde kapasite kullan m % % Aylar Ocak 75,4 78,3 fiubat 77,2 80,1 Mart 80,7 82,0 Nisan 82,3 81,7 May s 82,6 83,3 Haziran 83,1 83,5 Temmuz 81,8 81,9 A ustos 79,4 80,3 Eylül 82,7 83,2 Ekim 82,4 83,3 Kas m 82,8 - Aral k 81,7 - kullan m en yüksek sektör, yüzde 93,4 kok kömürü, rafine edilmifl petrol ürünleri imalat oldu. Kapasite kullan m oranlar, tafl t araçlar ve karoseri imalat yüzde 90,2, di er ulafl m araçlar imalat yüzde 89,2, a aç ve mantar ürünleri imalat yüzde 87,5, ka t ve ka t ürünleri imalat yüzde 86,8, ana metal sanayi yüzde 85,5 olarak belirlendi. Ekim ay nda kapasite kullan m oranlar, tekstil ürünleri imalat yüzde 82,6, giyim eflyas imalat yüzde 84, plastik-kauçuk ürünleri imalat yüzde 82,4, metalik olmayan di er mineral madde imalat yüzde 82,7, elektrikli makine cihaz imalat yüzde 83, radyo, TV haberleflme cihazlar imalat yüzde 81,8, t bb optik hassas aletleri imalat yüzde 81,7 olarak belirlendi. Bu y l Ekim ay nda iç pazarda talep yetersizli i, ifl yerlerinin tam kapasite ile çal flamamas n n yine en önemli nedeni olarak gösterildi. Vergi sistemlerini iyilefltirmede 2 nciyiz DÜNYA Bankas, Uluslaras Finans Kurumu (IFC) ve PricewaterhouseCoopers taraf ndan haz rlanan raporda, son 3 y lda 65, bu y l ise 31 ülkenin ticari vergi sistemlerini iyilefltirdi i bildirilerek, ticari vergi sistemlerini iyilefltirmede Bulgaristan birinci, Türkiye ikinci s radad r denildi. Dünya Bankas, IFC ve PricewaterhouseCoopers taraf ndan vergi sistemleri konusunda ortaklafla haz rlanan Vergi Ödeme 2008 bafll kl rapor yay mland. Dünya Bankas ndan yap lan aç klamaya göre, 178 ülkeyi kapsayan raporda firmalar n vergi ödemesini kolaylaflt ran vergi reformlar n n vergi taban n geniflletmek suretiyle hükümetlerin vergi gelirlerini art rabilece i belirtildi. Raporda, e er hükümetler vergi sistemlerini basitlefltirir, iflletmeler için uyma maliyetlerini azalt r ve vergi Bo az da kaçak yap süre tan madan y k lacak BO AZ Ç ne dönük yeni imar plan haz rlanacak. Buna dönük Bay nd rl k ve skan Bakanl n n ilgili kurulufllarla iflbirli i içinde haz rlad Bo aziçi Kanunu Tasla, yak nda son flekli verilerek Baflbakanl a sunulacak. Taslakla, imar plan na dayal mevcut yasa yerine yasaya dayal imar plan haz rlanmas öngörülüyor. Ana hatlar belirleyen düzenleme yürürlü e girdikten sonra stanbul Büyükflehir Belediyesi, yasadaki esaslar çerçevesinde yeni imar plan haz rlayacak ve Bay nd rl k ve skan Bakanl na sunacak. Bakanl k da imar plan n, Baflbakan n baflkanl nda toplanan Bo aziçi mar Yüksek Koordinasyon Kuruluna götürecek. 2-3 KAT HAP S CEZASI Al nan bilgiye göre, yeni düzenlemeyle Bo aziçi nde kaçak yap infla edenlere yönelik para ve hapis cezalar art r lacak. Türk Ceza Kanununda kaçak yap için öngörülen hapis cezas en az 2-3 kat fazlas yla uygulanacak. stanbul Büyükflehir Belediyesinin de kaçak yap laflma ile mücadelede mevcut yetkileri art r lacak ve özel baz yetkiler getirilecek. Mevcut uygulamada, kaçak yap tespit edildi inde y k m için süre tan nd na iflaret eden yetkili, söz konusu bina sahiplerinin bu zaman dilimi içinde mahkeme dahil bir çok yola baflvurarak, süreci uzatt n kaydetti. Yetkili, bunun önüne geçebilmek için yeni düzenlemeyle, süre tan nmaks z n kaçak yap - n n derhal y k lmas hükmü getirilece ini bildirdi. Yeni yasada su yoluna iliflkin esaslara da yer verilecek. Mevcut Bo aziçi Kanununda, tesis, lokanta gibi su üzerinde yer alan yap lara yönelik herhangi bir hüküm bulunmuyordu. Düzenlemede bunlar da Bo aziçi Kanunu kapsam nda de erlendirilecek ve özel hükümlere tabi tutulacak. oranlar n düflürürse, hem hükümetler hem de firmalar için kazan-kazan f rsat do aca ileri sürüldü. Vergi Ödeme 2008 bafll kl raporda, Son 3 y lda 65, bu y l ise 31 ülkenin ticari vergi sistemlerini iyilefltirdi. Ticari vergi sistemlerini iyilefltirmede Bulgaristan birinci, Türkiye ikinci s radad r denildi. EN ZOR ÜLKELER Do u Avrupa ve Orta Asya daki ülkeler reformlar n ço unu 2006 ve 2007 y llar nda yapm fllard r. Ancak vergi oranlar o bölgede ve Afrika da en yüksek olmaya devam etmektedir. Uyma yükünün en yüksek oldu u bölgeler Latin Amerika, Do u Avrupa ve Orta Asya d r. Rapora göre, bu y l vergi ödeme kolayl bak m ndan en öndeki 10 ülke Maldivler, Singapur, Hong Kong, Birleflik Arap Emirlikleri, Umman, rlanda, Suudi Arabistan, Kuveyt, Yeni Zelanda ve Kibirati olarak s raland. Vergi ödemenin en zor oldu u ülkeler s ras yla Jamaika, Moritanya, Bolivya, Gambiya, Venezüella, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Ukrayna ve Beyaz Rusya olarak belirlendi. dari vergi yükümlülüklerine uyman n iflletmeler için gerçek bir yük olmaya devam etti i, ortalama olarak dünya genelinde bir flirketin vergi düzenlemelerine uymak için neredeyse iki ay n harcad belirtilen raporda, bunun 15 gününü kurumlar gelir vergisi, 21 er günün emek vergileri ve kesintileri ile tüketim vergilerini içerdi i ifade edildi. Raporda, ülkeler aras nda bu konuda büyük farkl laflman n oldu unu tüketim vergilerine uyma, Azerbaycan da 105 gün al rken sviçre de bir gün ald belirtildi. ngiltere de üniversite Türk e 5 kat pahal KT SAD Kalk nma Vakf ( KV) Baflkan Prof. Dr. Haluk Kabaalio lu, Ortakl k Anlaflmas n n vatandafll ktan kaynaklanan ayr mc l yasaklad n belirterek, ngiltere de Türk ö rencilerden 10 bin sterlin üniversite ö renim harc al n yor. Oysa ngiliz vatandafllar ve Avrupa Birli i ülkelerinden gelenler 2-3 bin sterlin ödüyor. Bunun için davalar aç lmas gerekir dedi. Gümrük Birli i anlaflmas - n n sanayi ürünlerinin serbest dolafl m n içerdi ini ifade eden Kabaalio lu, Gerçek anlamda Gümrük Birli i için ifl adam, sanayici, serbest meslek sahibinin Avrupa Birli i ülkelerine hiçbir k s tlama olmadan gidebilmesini gerektirir. Avrupal ifl adamlar Türkiye ye hiç vize almadan ya da s n rda 5 dakika içinde ald klar vizelerle gelmekte iken Türk sanayicisi ve ifl adam vize sorunuyla karfl Prof. Dr. Haluk Kabaalio lu karfl yad r. Mallar serbest dolafl mdad r ama bunlar satacak, ihalelere girecek ifl adamlar m z vize sorunuyla karfl karfl ya bulunmaktad r dedi. V ZE TARTIfiMASI fiu anda Avrupa daki Türk vatandafllar na hukuki yard m mekanizmas n getirdiklerini söyleyen Kabaalio lu, daha önce aç lan ve Avrupa Komisyonunun karara ba lad davalar n Türk vatandafllar na teflmil edilmesini sa lamak gerekti ini vurgulad. Kabaalio lu, vizenin bugünden yar na kalkmas n beklemenin çok gerçekçi olmad n ancak hiç olmazsa sanayici ve ifl adam na ya özel bir pasaport ya da de iflik bir kart verilebilece ini kaydetti. Kabaalio lu, Türkiye kendisini s f r gümrükle rekabete açm flt r, ancak eflit anlamda bir gümrük Birli i rekabet koflulu ortada yoktur diye konufltu. GÖRÜfi YAfiAR TAfiDEM R Prim belgelerine iliflkin uygulanacak idari para cezalar Sosyal Sigortalar uygulamas nda 01/05/2004 tarihinden itibaren çoklu prim belgesi esas ndan vazgeçilerek önceden uygulanan belgelerdeki bütün bilgileri içeren ve Ayl k Prim ve Hizmet Belgesi olarak adland r lan tekli prim belgesi uygulamas na geçilmifltir. Söz konusu belge iflverence 506 say l Kanunun 79. maddesi gere i ait oldu u ay veya dönemi takip eden ay n sonuna kadar Kuruma verilir. Kuruma belirtilen süre içinde verilmeyen prim belgesi için belgenin as l ve ek mahiyette olmas veya hiç verilmemesine göre Kurum taraf ndan an lan Kanunun 140. maddesinin (c) f kras na göre idari para cezas uygulan r. Prim Belgesinin As l Veya Ek Olmas Ne Demektir? As l nitelikteki belge, sigortal lar n; sigorta sicil numaralar n, T.C. kimlik numaralar n, ad ve soyadlar n, prime esas kazançlar tutar n, prim ödeme gün say lar n gösteren ve ilk defa Kuruma verilen belgedir. Ek nitelikteki belge, sigortal say s, prime ödeme gün say s ve prime esas kazançlar tutar n n çeflitli nedenlerle eksik gösterilmifl olmas durumunda söz konusu eksikliklerin giderilmesi maksad yla gerek iflverence kendili inden gerekse idari ve yarg makamlar nca tespit edilmesi sonucu zorunlu olarak verdi i belgedir. Prim Belgelerine Uygulanan PC lerdeki Yasal Dayanak 4958 (1) Say l Kanunun yürürlü e girdi i 06/08/2003 tarihi itibariyle söz konusu belgelerin kanuni sürede Kuruma verilmemesi sebebiyle ayl k asgarî ücretin 3 kat n geçmemek üzere uygulanacak PC belgenin as l-ek ve hiç verilmemesine göre 3 e ayr lm fl bulunuyor. 1- As l nitelikli olmas halinde asgarî ücretin üç kat - n geçmemek flart yla Kuruma verilmifl olan belgede kay tl sigortal bafl na asgarî ücretin 1/5 i tutar nda, Örne in; 2003/8. ay na iliflkin olmak üzere düzenlenen ayl k sigorta primleri bildirgesinin asl n n 5/10/2003 tarihinde verilmesi durumunda, bildirgedeki sigortal say s da 5 ise, 30/09/2003 tarihinde ifllenen fiil den dolay 30/09/2003 tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin ( )1/5 inin 5 ile çarp m sonucundaki tutar kadar, yani x 5= lira PC uygulanacakt r. E er bu bildirgedeki sigortal say s 20 olsayd, lira PC uygulanmas gerekmekle birlikte, bu tutar 140 nc maddenin (c) f kras nda öngörülen asgari ücretin üç kat n aflt ndan, lira de il, bu defa iflverene, x 3= lira ceza uygulanacakt r. 2- Ek nitelikte olmas halinde Kuruma verilmifl olan her bir ek belge için ayl k asgarî ücretin 1/8 i tutar nda, Örne in, yukar daki örne imizdeki iflveren bu defa 2003/10. ay nda (yasal süre d fl nda) sadece prime esas kazanç tutar matrahl 2 tane sigortal s olan ek ayl k sigorta primleri bildirgesi verilmesi durumunda, iflverene, ( x 1/8) x 2= lira tutar nda PC uygulan r. 3- Hiç belge vermeyenlere ise sigortal say s üzerinde durulmaks z n her ay için asgari ücretin üç kat tutar nda uygulan yor. fiöyle ki iflyerinde Müfettifl veya yoklama memurunca sigortal çal flt r ld n n tespit edilmesi üzerine gerek sonradan tescil edilen iflyerleri, gerekse tescilli oldu u halde hiç belge verilmeyen iflyerlerinde, iflverenlere her bir belge için ayr ayr olmak üzere asgari ücretin 3 kat tutar nda PC uygulan yor. Ayr ca iflyeri kay tlar ndan yap lacak tespitler ile kamu kurum ve kurulufllar ndan al nacak yaz lardan da iflyerlerinde sigortal çal flt r ld n n tespit halinde de PC yukar da belirtildi i gibi uygulan r (1) Say l Kanun Uygulamas nda ise yukar da 1. ve 2. maddede aç klanan belgenin as l ve ek nitelikte verilmesi ile ilgili cezalarda herhangi bir de ifliklik öngörülmüyor. Buna mukabil hiç belge verilmemesi ve Kurumca tespit sonucundaki yapt r m ile ilgili olarak ayr nt l bir düzenleme yap lm flt r. Buna göre; 1- Ek belgenin 79/3 gere ince Kurumca re sen düzenlenmesi halinde, 2- Mahkeme karar ile, - Denetim elemanlar nca yap lan tespitler sonucunda, - Kamu kurum ve kurulufllar nca düzenlenen belgelerden, Sigortal lar n hizmetleri veya kazançlar Kuruma bildirilmedi i veya eksik bildirildi i saptanmas halinde 3- Müfettifl taraf ndan düzenlenen raporlara, -Serbest muhasebeci mali müflavir ve yeminli mali müflavirlerce düzenlenen raporlara, istinaden Kuruma eksik iflçilik tutar n n bildirildi inin tespiti halinde, PC asgarî ücretin 3 kat tutar nda, uygulan r. Prim Belgeleriyle lgili dari Para Cezalar na liflkin Zamanafl m 506 say l yasan n 140. maddesinin son f kras nda Fiilin ifllendi i günden itibaren befl y l içinde tebli edilemeyen idari para cezalar zamanafl m na u rar. denilmektedir. Bu sebeple 2007 y l Mart ay nda oldu umuz bu günlerde 2002 y l fiubat ve öncesi için sonradan iflleme al nmas maksad yla verilen prim belgeleri için PC uygulanm yor. 1 06/08/2003 tarih say l Resmi Gazete 1 06/07/2004 tarih say l Resmi Gazete

9 H ZMET YÖNET M RAMAZAN B NGÖL Personel yaflam alanlar flletme açman n çeflitli amaçlar olabilir. nsanlara hizmet etmek, markan n duyulmas n sa lamak, baflkalar na faydal olabilmek, para kazanabilmek bu amaçlar aras ndad r. Tabii bu amaçlara ulaflmak isteyen iflletmelerin öncelikle müflteri potansiyelinin iyi olmas ve müflterilerin iflletmeyi be enmesi gerekir. Be eni sadece yenilen içilen ürünlerle s n rl kalmamal, iflletmenin bütününü kapsamal d r. Müflteri memnuniyeti sa lamak isteyen iflletmeler, öncelikle personelini memnun etmek zorundad rlar. Çal flt iflyerinden memnun olmayan, çal flmaktan haz alamayan personelin müflteriyi memnun etmesi beklenemez. Y llard r edindi im gözlemler sonucunda, yiyecek içecek sektöründe çal flan personelin ezik, silik ve bask alt nda oldu unu gözlemledim. Çocukluktan kalma bu bask, fikirler beyan edilece i zaman Sen sus!, Daha çocuksun, bilmezsin!, Senin böyle konulara akl n ermez! gibi susturmalarla bafll yor, bu bask lar kifliyi hayata karfl ezik ve silik hale getiriyor. (Asl nda bu eziklik sadece yiyecek içecek sektöründe çal flan kiflilerde de il, toplumumuzun büyük ço unlu unda kanayan bir yarad r.) Çocu a aile içinde yaflat lan bu bask, okulda, askerde, gitti i devlet dairesinde yani hayat n n her an nda devam ediyor. En önemlisi de kendini ispat etmesi gereken çal flma ortam nda da ayn bask yla karfl laflmas, bu kiflinin psikolojisini tamamen bozuluyor, kendini de ersiz, ifle yaramaz ve silik biri olarak hissetmeye bafll yor. Hayata karfl silik bir kifliden yeterli verim al namayaca ndan, iflletmecilerin personeline de er vermesi, onlar bask alt nda tutmamas gerekmektedir. Sonuçta müflteriyi memnun eden de, müflteriye yemek yapan da, müflteriye hizmet eden de personeldir. Dolay s yla iflletmenin baflar s bir nevi personele ba l d r. Personelin memnuniyeti herkesin memnun olmas n sa lar. flletmelerde müflteri memnuniyetini sa layabilmek için afla daki 3 unsura s ras yla riayet edilmelidir: 1. Personel memnuniyeti. 2. Müflteri memnuniyeti. 3. Patron memnuniyeti. Patronun memnun olabilmesi için müflterinin memnun olmas, müflterinin memnun olabilmesi için personelin memnun olmas, personelin memnun olabilmesi için ise patronun memnun olmas gerekir. Personelin Yaflam Alanlar na Özen Gösterilmeli Mesle im gere i y llard r binlerce iflletmeciyle tan fl p, binlerce iflletmeyi ziyaret ettim. Maalesef birço unda salona gösterilen özenin yar s n n dahi mutfaklara ve personel yaflam alanlar na gösterilmedi ine flahit oldum. Kontrol amac yla iflletmeye gelen birçok kifli (müflteri, belediye veya di er resmi görevliler, vs.) öncelikle iflletmenin salonuna göz gezdirir. Biraz daha merak olanlar bu kontrole mutfa da dahil eder. flletmenin temizli i yeterli bulunduysa karar ona göre belirlenir. Fakat maalesef hiç kimse as l bak lmas gereken yere, personelin yaflam alanlar na bakmay akl na getirmez. Asl nda bir iflletme kontrol edilirken, öncelikle personel yaflam alanlar n n kontrolü gerekir. Evrak ve dokümanlar için saklama bankas ABD de 56 y l önce k ymetli evraklar nükleer sald r dan korumak için kurulan Iron Mountain flirketi, Türkiye pazar na girdi. Iron Mountain Arflivleme Hizmetleri Yönetim Kurulu Baflkan ve stanbul Ticaret Odas ( TO) Meclis Üyesi Refik Arkan, Türkiye ye 56 y l sonra gelen bu sistemin, flirketleri saklama maliyetinden kurtaraca n söyledi. Arkan, Iron Mointain in verdi i saklama hizmetinin bugün 335 milyon kutuya ulaflt na dikkat çekti. fiirketlerin son y llarda düflen kârl l k sonucu maliyet düflürme yönüne gittiklerine dikkat çeken Arkan, lüks plazalardaki büro kiralar n n Euro ve dolar üzerinden belirlenmesinin firmalar n saklama maliyetlerine ciddi bir maliyet yükledi ine dikkat çekti. Iron Mountain sayesinde müflteriler belgelerin aranmas, bulunmas için vakit kaybetmiyor. CAZ BE ULUTAfi PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC) Türkiye nin, adresinden mali ve ekonomik konulara odakl vergitv adl internet televizyonu yay na bafllad. PricewaterhouseCoopers (PwC) Türkiye vergi hizmetleri orta ve VergiTV Genel Yay n Yönetmeni Zeki Gündüz ün aç klamas na göre, sitede sektör temsilcileriyle yap lan röportaj ve söylefliler, transfer fiyatlamas, serbest bölgeler, KDV ve gümrük, finans ve enerji, gayrimenkul sektörü, kurumlar vergisi, yeni Türk Ticaret Kanunu, dönemsonu ifllemleri, TV haberleri ve mali bültenler gibi verginin güncel konular yla ilgili videolar gösteriliyor. SAYFA 9 GÜNCEL Sitede ücretsiz üyelik sistemi ile kullan c lar videolar hakk nda yorumlarda bulunabiliyor, seçtikleri videolar da istedi i kiflilere gönderebiliyor. Bu alanda, dünya ölçe inde teknik alt yap s iddial, güzel bir çal flma yapt klar n belirten Gündüz, flunlar kaydetti: Dünyada trend internette sesli/görüntülü/interaktif oluflumlara dönüfltü. Bu alanda bir nevi sosyal sorumluluk olarak gördü ümüz, bilginin paylafl m n, yayg nlaflt r lmas n ve kolay eriflimini projelerimizde gerçeklefltirmeye devam edece iz. Gündüz, PwC Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri birimi taraf ndan 1 fiubat 2003 te vergi, gümrük, mali gündem gibi konular baflta olmak üzere STANBUL T CARET ODASI ( TO) TALEP ETT e-beyanname 2008 e kald TO, stanbul Vergi daresi ile oluflturdu u TO baflka neler istedi? müzakere ortam n n sonuçlar n al yor. Maliye Bakanl, küçük mükellefin muhtasar ve KDV Vergi borçlar ndan dolay banka hesaplar na haciz konan vergi mükelleflerinin durumu tekrar de erlendirilmeli. için e-beyanname verme zorunlulu unu 2008 Gelir Vergisi Kanunu nun 41/5 maddesindeki iliflkili kifli bafl na erteledi. Mükellefler yeni uygulamaya sorunu çözülmeli. daha iyi haz rlanabilecek. Denetim esnas nda mükelleflere karfl tak n lan tutum ve davran fllar daha l ml olmal. Mükelleflere kesilen vergi cezalar na en az 1 y l olmak üzere taksitlendirme imkan tan nmal. Vergi borçlar ndan dolay banka hesaplar na haciz konan vergi mükelleflerin durumu de erlendirilmeli. Gelir daresi ne dedi? Vergi borcundan dolay mükellefin banka hesaplar na haciz uygulamas ile ilgili aksakl klar, Bankalar Birli i ne gönderdi imiz bilgilendirme yaz s ile giderilecek. Haciz uygulamas mükellefin direkt borç tutar kadar na uygulanacak, gelece e yönelik haciz uygulanmayacak. Kay td fl için yapaca m z denetimlerde cari dönemi inceleyece iz. Mümkün oldu unca geçmifl dönemlere yönelik incelemeler yapmayaca z. Kasten vergi kayb na yol açan mükelleflere daha sert davran lacak. Mevzuat iyi bilmemekten dolay vergi kayb na yol açan mükelleflere daha esnek davran lacak. Uygulamada matrah fark sorunu GEL R Vergisi Kanunu nun 41/5 maddesindeki iliflkili kifli sorunu sürüyor. Kanunun 41/5 maddesinin 2008 y l nda uygulamaya girecek olmas n n getirece i s k nt lar da dile getiren TO Müflaviri Dr. Veysi Sevi, lgili mevzuatta eksiklikler bulunmaktad r. Bu maddenin uygulanmas na iliflkin bir tebli in hala idare taraf ndan yay nlanmamas uygulamada matrah fark gibi sorunlar da beraberinde getirecektir. Bu madde ile Gelir Vergisi ne tabi mükellef, flahs na ait bir mal veya hizmeti yak n kiflilere tesis ederken sunmufl oldu u mal veya hizmeti piyasa de eri alt nda vermifl ise dare taraf ndan tespit edilen fiyat n alt nda bir fiyat oluflaca ndan matrah fark n n ortaya ç kacak ve dolay s yla mükellef cezai müeyyide ile karfl karfl ya kalacakt r dedi. E-beyanname altyap haz rl tam gaz GEÇT M Z günlerde Büyük Mükellefler Dairesi Baflkanl görevine atanan Mehmet Koç, stanbul Vergi Dairesi Baflkan olarak 13 Kas m da TO da kat ld toplant da, dare olarak, elektronik ortamda beyanname verilmesine s cak bakt klar n belirterek, çünkü bu uygulama ile büyük külfet yaratan arfliv oluflturma ve belge saklama sorununun kendili inden hallolaca n dile getirdi. Koç Mükellef aç s ndan da belge saklama olay sona erecek. Türkiye genelinde elektronik ortam n yayg nlaflt r lmas için alt yap yat r mlar h zla devam ediyor. STANBUL Ticaret Odas n n ( TO), yaklafl k 100 bin mükellefi ma dur durumda b rakacak elektronik ortamda beyanname verme konusuna yönelik erteleme talebi kabul edildi. Maliye Bakanl, Vergi Usul Kanunu Tebli i ile Kas m 2007 döneminde bafllan lacak olan iflletme hesab esas na göre defter tutan mükelleflerin ayl k dönemler halinde verilen muhtasar ve KDV beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlulu u 2008 y l na erteledi. VDB ile mutad toplant lar gerçeklefltiren TO, 13 Kas m 2007 tarihinde stanbul Gelir daresi Baflkan ve yard mc lar na üyesi bulunan mükelleflerin sorunlar n ve beklentilerini iletmiflti. Gelir daresi Baflkanl n temsilen stanbul Vergi Dairesi Baflkan Mehmet Koç, Grup müdürleri Hayrettin Turan, Nusrettin Yener ve Hakk Koçak n kat ld toplant ya TO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ç - nar baflkanl k etti. TO nun çeflitli meslek komitelerine mensup meclis ve komite üyelerinin kat l m ile gerçeklefltiren toplant da TO Mali Müflaviri Dr. Veysi Sevi de haz r bulundu. Abdullah Ç nar, üyelerinin elektronik beyanname ile birlikte yaflayabilecekleri s k nt lar dile getirerek, flunlar söyledi: 376 say l Vergi Usul Kanunu Tebli i ile getirilmek istenilen elektronik beyanname uygulamas ndan 100 bin civar nda mükellef olumsuz etkilenecektir. Gelir Vergisi mükellefleri, 2007 Kas m ay içindeki beyannamelerini elektronik ortamda vermek durumundalar ama birço unun söz konusu uygulamadan haberi bile yok. Öte yandan, küçük mükellefler yapm fl olduklar ifllem hacmi aç s ndan muhasebeci ya da mali müflavirlere defter tutturmuyor, beyannamelerini kendileri doldurup veriyor. Ancak an - lan tebli, küçük mükellefe serbest muhasebeci ve mali müflavirler arac - l ile beyanname verme zorunlulu u getirmektedir. Bu nedenlerle uygulaman n sona erdirilmesi ya da mümkün de ilse hiç olmazsa 2008 y l bafl na ertelenmesi yararl olacakt r. 13 Kas m daki toplant n n ard ndan Maliye Bakanl, 20 Kas m 2007 tarih ve 29 Say l Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile düzenlenme yaparak iflletme hesab esas na göre defter tutan mükelleflerin ayl k dönemler halinde verilen muhtasar ve KDV beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlulu unu 2008 y l na erteledi. Sirkülere adresinden ulaflmak mümkün. Bu süre küçük mükellefin haz rlanmas na imkan sa layacak TO Mali Müflavirler Meslek Komitesi Baflkan Mehmet Türker, küçük mükellefin e-beyanname zorunlulu unun 2 ay ertelenmesini olumlu bulduklar n belirtti. Türker, flöyle konufltu: Meslek mensuplar sözleflmelerini y l n bafl nda SOYHAN ALPASLAN Abdullah Ç nar imzalad klar için yeni uygulamalar n y l bafl nda bafllamas tercih edilir. Bu Avrupa ülkelerinde de böyledir. Avrupa ülkelerinde y l n yar s nda yay nlanan kanunlar, bir sonraki y l n bafl nda yürürlü e girer. Beyannamelerin 2 ay ertelenmesi küçük mükellefin haz rlanmas na imkan tan yacakt r. Mali müflavirlerin ve muhasebeciler e- Beyanname için dare taraf ndan belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret alacaklard r. Bunlar büyük rakamlar de ildir. VergiTV online yay nda vergi mevzuat ve uygulamalar konusunda çevrimiçi (on-line) bilgi sa lamak amac yla kurulan VergiPortal.com un da geniflleyen içeri i, yeni görüntü tasar m ve teknoloji altyap s ile bafltan afla yenilendi ini bildirdi. VergiPortal.com da vergi ile ilgili pratik bilgiler, hesaplama araçlar, transfer fiyatlamas, özel hesap dönemi, serbest bölgeler, irtibat bürolar, uyuflmazl k gibi konular ve ayl k mali takvimlerin yan s ra PwC taraf ndan yay nlanan vergi ve gümrük bültenlerine ulafl labiliyor. EKONOM VE POL T KA Prof. Dr. ERDO AN ALK N Avrupa Birli i ile iliflkilerde bundan sonra ne olur? lerleme Raporu nda neler olaca zaten önceden ezbere biliniyordu: Ceza Yasas n n 301 inci maddesi de ifltirilmeli; Türk limanlar ve havaalanlar Güney K br s gemi ve uçaklar na aç lmal ; insan haklar yla ilgili reformlara h z verilmeli, askerler politikaya kar flmamal vs, vs E er bu talepler yerine getirilirse ve Fransa Cumhurbaflkan Sarkozy müsaade (!) ederse baz fas llar da müzakereye aç labilirmifl; falan, filan. Avrupa Birli i ile iliflkilerde bundan sonra neler olabilece ini tahmin etmek, bir bak ma kolay, bir bak ma zor. Kolay, çünkü AB nin çeflitli organlar n n polis hafiyesi gibi, her yap lan, her söyleneni izleyip ikide bir ihtar çekece i aç k. Zaten kendileri de bunu sürekli tekrarlay p duruyorlar. Tabii buna tahammül edebilmek için çelik gibi sinir laz m. Sonu hay rl ise ona da eyvallah.. Zor olan, en az on y l sürece i söylenen müzakereler s ras nda Türkiye ve tabii Avrupa da meflrebi birbirinden de iflik kaç hükümetin gelip geçece ini kestirtebilmek. Bu hükümetler iç politik e ilimlere,kendilerini iktidara getiren seçmenlerin kaprislerine, dünya politikas ve ekonomisindeki çalkant lara, içerdeki ekonomik s k nt ve hatta krizlere göre tav r de ifltirdikçe, müzakerelerin havas da sürekli de iflecektir. flte onun için yaln zca çelik gibi sinir de il, tilki gibi kurnazl k da gerekecek. Tabii uzun sürecek bu mücadelede de iflecek olan Avrupa Birli inin temel ilkeleri de il bir tak m koflullar olabilir (veya onlar bize öyle söyleyebilirler): 301 inci maddeyi de ifltirdiniz; çeflitli alanlarda bir çok reform da yapt n z ama flimdi daha fazla demokrasi,daha fazla insan haklar, daha az yolsuzluk, daha h zl çal flan adalet ve daha nice daha lar. Bunun nedeni aç k. Sevsek de sevmesek de, Avrupa da afl r sa c ve rkç partiler oylar n artt rsalar da, büyük bir olas l kla bu uzun süre içinde Avrupa Birli inde her konuda büyük geliflmeler olacak. Ama bu durum karamsarl k, bezginlik, öfke yaratmamal. Çünkü Türkiye de, bir miktar zorlanarak da olsa, eski ve dahi yeni koflullara a r a r uyuldukça, bir çok fleyin iyiye gitti ini görece iz.zaten bütün gayretlerin, s rf tam üyelik için de il, ülkenin gelece i ayd nlans n diye yerine getirildi i iddia edilmiyor mu? Gelelim ekonomiye. Asl nda bugünkü oynak dünyada ekonomi için on y ll k tahmin yapmak, siyasal ve toplumsal öngörüde bulunmaktan daha zor. Mesela, on y l sonra Türkiye daha demokratik, toplumsal hoflgörü ve bar fla daha aç k bir ülke olacak denebilir ama kifli bafl na milli gelir flu seviyeye ç kacak, gelir da l m iyice düzelecek, iflsizlik ihmal edilebilir seviyelere inecek gibi kesin yarg lara var lamaz. Geçmifl on y la bakarak gelecek on y l içinde gerçekleflebilecek siyasal ve toplumsal geliflmeler az çok tahmin edilebilir. Ancak ekonomide geçmifl on y la bakarak gelecek on y l için tahmin yapmaya kalk ld m, hat ra defterinde ciddi krizler,devaml dalgalanan büyüme h zlar, sert inifl ç k fllar yapan faizler ve döviz kurlar var. Onlar olmam fl varsayarak yaln zca olumlu rakamlara bak p hep iyimser öngörüde bulunmak yanl fl olur. Onun için ekonominin on y lda nerelere varabilece ini konuflurken tahminden çok temennilere dayanmak ve bu temennilerin gerçekleflmesi için nelerin yap lmas gerekti ini tart flmak daha ak lc olur. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SA A: 1- Sad klar Kod 2- Er Riya sa 3- Rakam Levis 4- DS Likidite 5- Ekabir Raman 6- Na Akala 7- Gr Ta... Muya 8- Ege Ki Fak 9- Çokoprens 10- Mc Armatör 11- KEA Deva 12- Okka Akasya. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Serdengeçti 2- Aras Kargo ko 3- Kia Ekmek 4- Ira Bafl Ocak 5- Kimlik p 6- ly rat Ra 7- AA Lakerda 8- Lira nmek 9- Seda Sava 10- Kavim Uf Tas 11- talya 12- Desen Akarca.

10 SAYFA 10 Qatar Holding ile Honam ortakl QATAR Holding ile Güney Koreli Honam fiirketi, Katar da (Mesaieed) bir petrokimya üretim tesisi infla edilmesi için ön anlaflma imzalad. Milyar dolar baz nda bir maliyeti olaca ifade edilen tesisin mühendislik ve inflaat ifllerinin ngiliz Foster Wheeler, teknolojik donan m n n Amerikal ABB Lummus ve ve kimya teknolojisinin ise talyan Basell firmas taraf ndan üstlenilece i bildirildi. 1.7 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan ve 2011 de tamamlanmas düflünülen tesisin inflas na Türk flirketlerinin alt yükleyici olarak kat lma imkanlar gündemde. Türk-Kazak fl Konseyi toplan yor TÜRK YE ve Kazakistan ifl çevrelerinin birbirlerini daha yak n tan ma f rsat bulabilecekleri Türk-Kazak fl Konseyi Ortak Toplant s 28 Kas m tarihi saat aras nda Conrad Otel de gerçekleflecek. Ayn gün ö le yeme i esnas nda Kazakistan da ifl yapmak isteyen ifl adamlar için Kazakistan da fl Yapma Rehberi nin lansman, sonras nda ise Türkiye-Kazakistan Karfl l kl Yat r mlar Forumu düzenlenecek. Forumun ard ndan ise saatlerinde Türk ve Kazak ifl adamlar aras nda ikili görüflmeler gerçeklefltirilecek. Ayr nt l bilgi için: D fl Ekonomik liflkiler Kurulu Burcu Sonsoy Tel: (212) Haydarpafla Liman flletmesi nden uyar DEVLET Demiryollar flletmesi Genel Müdürlü ü Haydarpafla Liman flletmesi nden yap lan uyar da, No lu (M.152) Liman Hizmetleri Faturas n n koçan n n bas lmad veya kaybedilmifl oldu u kanaatinin tespit edildi i belirtildi. Numaras belirtilen Liman Hizmeti Faturas n n geçersiz oldu u, uygunsuz olarak düzenlenebilece i ve zarar verebilece i duyuruldu. Türkiye Avrasya d fl ticaret köprüsü TÜRK fladamlar ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON), ihracat, ithalat, imalat ve distribütörlük gibi ticari aç l mlar n gelifltirilebilmesi amac yla TürkiyeAvrasya D fl Ticaret Köprüsü 2 Program n organize edecek. 4-5 Aral k tarihleri aras nda Convention Center da gerçeklefltirilecek programda, Avrasya Bölgesi nde yer alan 12 ülkeden 500 ifladam n n bin 200 Türk ifladam ile ikili ifl görüflmelerinin yap lmas hedefleniyor. Program kapsam nda ilgili ülkelerden bakan, üst düzey bürokrat ve etkin gazetecilerden oluflan toplam 72 kiflilik bir protokol heyeti de a rlanacak. Junacity Projesi düflünce aflamas nda SUR YE nin fiam flehrinde bin konutluk Junacity adl bir inflaat projesi gerçeklefltirilece ine dair haberler üzerinde proje, fiam Ticaret Müflavirli i taraf ndan incelemeye al nd. Yap lan görüflmelerde Junacity Projesi nin henüz düflünce aflamas nda oldu u bildirildi. Üzerinde herhangi bir maliyet ve mühendislik çal flmas yap lmayan projenin, kamu kurum ve kurulufllar ndan gerekli izinleri alamad ve finansman n n sa lanamad belirtiliyor. YEN PAZARLAR Belarus dan Türk firmalar na davet ELARUS Cumhuriyeti, milli geliri y lda yüzde 10 büyüyen, makro ekonomik durumu istikrarl bir ülke. Rusya ile gümrük anlaflmas var ve tek gümrük alan na sahip. Potansiyel yat r mc, Belarus ekonomisine yat r m yaparak yaln zca bu ülkeye de il ayn zamanda Rusya pazar na da ulaflm fl oluyor. Türkiye ile Belarus aras ndaki ticaret dinamik bir flekilde gelifliyor y l bafl nda Türk ve Belarus hükümetleri ikili ticaret hacmini 100 milyon dolara ulaflt rmay hedeflemiflti. Rakamlar hedeflerin üzerine ç karak 109 milyon dolara ulaflt. kili ticaretin pozitif dinami i 2006 da da devam ederek, ticaret hacmi 152 milyon dolar geçti. Türkiye ve Belarus aras ndaki d fl ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesi amac yla 1992 y l nda Türk-Belarus fl Konseyi kuruldu ve 9 defa topland. 10 uncu toplant Aral k 2007 de Belarus un baflkenti Minsk de gerçeklefltirilecek. Ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesi için stanbul Ticaret Odas da ( TO) faaliyetlerini sürdürüyor. 13 Kas m da TO yu ziyaret Belarus heyetini TO Yönetim Kurulu Üyesi fiaban Diflli karfl lad. ki ülke ticaretinin 2005 y llar ndan itibaren geliflmeye bafllad na dikkat çeken Diflli, 1992 y l nda 8.3 milyon dolar olan ticaret hacminin 2007 sonunda 130 milyar dolara ulaflaca n n tahmin edildi ini kaydetti. Belarus un ekonomisinin h zla güçlendi ine dikkat çeken Diflli flunlar söyledi: Enflasyon B Belarus Cumhuriyeti Rusya da önemli inflaat ifllerine imza atan Türk firmalar na, yeni ve kârl bir yat r m merkezi olarak öne ç k yor. Belarus ta yat r m yapmak için 5 neden Avantajl co rafi konumu Olumlu yat r m koflullar Politik, sosyal ve ekonomik istikrar Geliflmifl sanayi, bilimsel teknik ve ihracat potansiyeli Yüksek kalifiyeli iflgücü 25 TÜRK fi RKET fi YAPIYOR fiaban Diflli Vasili Ramanau göstergesinden de anlafl ld na göre baflar l bir ekonomik program uygulad klar ortada. Türkiye-Belarus aras nda imzalanan üç anlaflma iki ülke ticaretinin artmas na büyük katk sa lad. Bu anlaflmalardan sonra yap lacak yeni anlaflmalarla yeni ifl imkanlar n n sa lanaca flüphesiz. BELARUS A BEKL YORUZ Belarus Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Vasili V.Ramanau da Türk ifladamlar na ça r da bulunarak flöyle dedi: Belarus, flu anda büyük projelere imza at l yor. Nükleer enerji santralleri kurmak istiyoruz. Büyük spor kompleksleri, konut, okul yap m gibi inflaat sektöründe çal flmalar devam ediyor. Sanayi fabrikalar kuruyoruz. Onun için Türk firmalar n her türlü yat r m yapmaya davet ediyoruz. Türk flirketlerinin inflaat alan nda çok iyi oldu unu Rusya da yapt klar ifllerden biliyoruz. Ülke olarak her türlü yat r ma imkan veriyoruz. Belarus çok dinamik bir geliflme içerisinde. Ülkemizin milli ekonomisinin temelini sanayi oluflturuyor. Heyet baflkan Ramanau, ülkede yük arabalar, traktör, tar m makineleri, elektrik, petrokimya, ilaç, hafif g da, a aç iflleme sanayileri ve makinenin en önemli sanayi dallar oldu unu hat rlatarak Türkiye pazar nda en çok Belarus traktörlerinin tan nd n söyledi. Belarus un da Türkiye den en fazla haz r giyim, g da özellikle narenciye ürünleri, kimya mamulleri ald n belirtti. 25 Türk flirketi Belaruslu firmalarla çal fl yor. Türk-Belarus ortak firmalar tekstil, kimya, petrokimya ile inflaat alanlar nda ifl yap yor. fiu anda 2 Türk flirketinin Minsk de yapt otel inflaatlar devam ediyor. Belarus Hükümeti, yat r mlara garanti veriyor ve ülkeye her türlü yat r mc y bekliyor. Belarus ile ifl yapmak isteyenler Belarus Ticaret ve Sanayi Odas n n potansiyelini kullanarak bilgi alabilece i gibi stanbul daki Belarus Sanayi Ticaret Odas Türkiye Temsilcili i nden de ayr nt l bilgi alabilir. LK ADIM BELARUS A TO Meclis Üyesi Ender Yaz c o lu da Rus pazar na girmekte s k nt çekildi ini hat rlatarak Belarus, Rus pazar na girmemizde önemli bir kap olabilir. Rusya ya olan ticaretimizde denge unsuru olabilece ini ve bizim önümüzü açabilece ini düflünüyoruz. Belarus, üretti inin yüzde 60 n satan küçük fakat ve araflt rma gelifltirmeye önem veren; bilgi ve gelir seviyesi yüksek bir ülke. Belarus la iflbirli i yaparak ülkenin etraf ndaki 350 milyon nüfuslu bölgeye de ulaflabiliriz dedi. Belarus Ticaret ve Sanayi Odas web adresi: CAZ BE ULUTAfi Paris te yan sanayi buluflmas MIDEST 2007 Yan Sanayi Fuar n n 37 ncisi 1316 Kas m tarihleri aras nda Fransa n n baflkenti Paris te yap ld. Türkiye milli kat l m stanbul Ticaret Odas ( TO) taraf ndan organize edilen fuara Türkiye den 19 yan sanayici Türk firmas, 402 metrekarelik bir alanda kat ld. Ayr ca 14 firma da bireysel olarak fuara ifltirak etti. TO Yönetim Kurulu Üyesi fiekib Avdagiç in baflkanl nda TO Meclis Üyelerinden oluflan 11 kiflilik bir heyet fuara kat lan yan sanayicileri ziyaret etti. Firmalar n fuar hakk ndaki genel izlenimleri hakk nda bilgi alan TO Heyeti, ayr ca firmalara kat l mc sertifikalar n takdim etti. Özellikle Fransa ve Kuzey Afrika ile ifl yapmak isteyen Türk firmalar na bu pazarlar inceleme ve ürünlerini de erlendirme f rsat sa layan MIDEST 2007, TO stand ve Ulusal Kat l m aç s ndan baflar l geçti. Fuarda Fransa, ngiltere, spanya, talya, sviçre, Kanada, Belçika, Almanya ve Çek Cumhuriyeti nden firmalar 105 adet döküm, dövme, plastik-kauçuk, elektrik elektronik ve ba lant elemanlar talebinde bulundu. KATILAN ÜLKELER Bin 807 ifltirakçinin yer ald MIDEST 2007 ye ABD, Almanya, Avustralya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fas, Fransa, H rvatistan, Hollanda, M s r, Hong Kong, Hindistan, ngiltere, spanya, srail, sviçre, talya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Monako, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, S rbistan, Singapur, Slovakya, Tayland, Tayvan, Tunus, Türkiye ve Yunanistan dan firmalar kat ld. MIDEST 2007 Yan Sanayi Fuar n n milli kat l m organizasyonu 1991 y l ndan itibaren TO taraf ndan gerçeklefltiriliyor da 61 ülkeden 49 bin 915 kiflinin ziyaret etti i fuar, bu y l da yo un bir ziyaretçi ak n na u rad. MIDEST 2007 ye kat lan TO Heyeti ne Yönetim Kurulu Üyesi fiekib Avdagiç (sa da) baflkanl k etti. 100 liral k reklam n Rize de kokulu siyah üzüme teflvik 4 liras n nternet kapt R ZE l Tar m Müdürü Kamil Kanat, potansiyelin iyi de erlendirilmesi halinde kokulu siyah üzüm yetifltiricili inin Rize için önemli bir ek gelir kayna olaca n söyledi. Kanat, Karadeniz Bölgesine özgü bir meyve olan kokulu siyah üzüm üretiminin, genellikle amatör olarak yap ld n belirtti. Kokulu siyah üzümün Türkiye de Karadeniz Bölgesinde, özellikle de Rize de toprak ve iklim yap s n n uygun olmas nedeniyle yetifltirildi ini dile getiren Kanat, Kokulu siyah üzüm yetifltiricili inin Rize de gelifltirilmesini istiyoruz. Bu kapsamda vatandafllar m z teflvik etmek amac yla 2003 den beri bu konuda çal flma yap yoruz. Bugüne kadar 250 üreticimize kokulu siyah üzüm bahçesi kurmas için yard mc olduk2 dedi. SA LI A YARARLARI Kokulu siyah üzüm yetifltiricili inin Rize de organik olarak yap ld n vurgulayan Kanat, Kokulu siyah üzümün kabu unda bulunan respevetral maddesi, kuvvetli bir antioksidand r. Ayr ca kalp krizi ve ça n hastal kansere karfl koruyucu etkiye sahiptir. Mide ve ba rsak hastal klar gibi baz rahats zl klara da iyi geldi i söylenmektedir diye konufltu. ULUSLARARASI bakt m zda ise 2007 y l Reklamc l k Derne i (IAA) sonunda televizyon mecras nda Türkiye Bölümü Baflkan 1,7 milyar YTL, gazete Mehmet Ali Yalç nda, mecras nda 1 milyar YTL, dergi Türkiye de 2007 sonu mecras nda 130 milyon YTL ve itibar yla tüm mecralarda radyo mecras nda da 110 yap lan reklam yat r mlar n n, milyon YTL dolay nda bir yüzde 20 lik büyüme ile 3,3 reklam yat r m milyar YTL dolay nda bir Mehmet Ali gerçeklefltirilmesini hacme ulaflaca n bildirdi. beklemekteyiz. Aç k hava, Yalç nda Yalç nda, Türkiye reklam sinema ve internet mecralar nda sektörünün 2007 y l sonu ise yine bu y l sonu itibar yla toplamda de erlendirmesi ile 2008 y l öngörülerine 355 milyon YTL lik bir reklam yat r m iliflkin yapt yaz l aç klamada, Türkiye gerçeklefltirilece ini tahmin ediyoruz. reklam sektörünün, son 6 y ld r devam Yalç nda, y l sonu itibar yla eden ekonomik büyümeye paralel internette yap lan reklam yat r mlar n n yükselifl trendine devam etti ini, artan 140 milyon YTL ye ulaflmas n n rekabet ve yeni yat r mlar n, Türkiye de beklendi ini ifade ederek, bu rakam n, kurumlar n reklama olan ihtiyac n her internetin daha flimdiden yüzde 4 geçen gün daha da art rd n kaydetti. dolay nda bir mecra pazar pay na Yalç nda, flunlar kaydetti: Tek tek ulaflt n gösterdi ini belirtti.

11 SAYFA 11 Bu da geçer ya hu... GÜNCEL Der giler ENERJ KAL TES DOSYASI Transformatörlerin tarihçesi Elektriksel ar zalar n kayna ve önlenmesi Yumuflak yol vericiler 2M Kablo, Rittal, Zorlu Enerji Zorlu enerji 1000 MW kurulu güce ulaflmay planl yoruz Jeneratörlerde enerji kalitesi Problemlerinizi 3e soru-cevap ekibi çözüyor Aktif Harmonik Filtrelerin yap s Enerji kalitesi izleme sistemi PORTAKALDAN PLAST K ÜRET LD Üniversitelerde akademik kadro sorunu Plastik sektörü 2007 ilk üç ay de erlendirilmesi Sektörün profesyonelleri bulufluyor Güç herkes için farkl d r Gelecek için sürdürülebilirlik AVRASYA NIN AMBALAJ MERKEZ stihdam ve giriflimcilik 100 soruda ambalaj Daha az enerji tüketimi, daha az maliyet Ambalajdan grafi e uzanan yol TO Cemile Sultan Korusu organizasyon firmalar seçecek NOSTALJ TO Cemile Sultan Korusu nda 2008 y l nda düzenlenecek olan davetler için Süsleme, Müzik, Foto raf ve Video çekimi ile ilgili organizasyon firmalar seçilecektir. lgilenen firmalar n yaz l tekliflerini en geç 07 Aral k 2007 tarihine kadar (3 Hat) No lu telefondan randevu alarak Cemile Sultan Korusu flletme Müdürlü ü ne teslim etmeleri gerekmektedir. EM NE NCE MENDEKL STANBUL Ticaret Odas ( TO) Baflkanl ve 22 y l boyunca TO Meclis Üyeli i yapan Hamdi Tombak ile Bu da geçer ya hu üzerine sohbet ettik. Hamdi Tombak, kurutulmufl bir tütün yapra üzerine eski Türkçe harflerle yaz lm fl ve tablo halinde çerçeveletilmifl olan Bu da geçer ya hu. fleklindeki eseri anlatt. Osmanl dan bu yana her kesimden insanlar n ve cemiyetlerin kulland bir deyimdir bu. Bu deyim benim elime nas l geçti? Meslektafllar mdan bir arkadafl, bu tabiri, caml bir çerçeve içerisinde eski evraklarla beraber çöpe atacakt. Eski Türkçe yi de bilmiyordum; ne yazd n bilmememe ra men eski Türkçe olmas nedeniyle önemli bir özelli i olabilir diye düflündüm ve arkadafl mdan kendime istedim. Arkadafl m zaten atmay da düflündü ü için bana verdi. Hemen yeniden çerçeveleterek tablo fleklinde evimin bir köflesine ast m. Daha sonra merak olarak bu ifadenin yeni Türkçe sinin ne oldu unu çözmek için eski Türkçe bilenlerden Türkçe ye çevrilmesini istedim. Karfl m za bu da geçer ya hu ç kt. Bu ifadeyi daha önce de Türkçe olarak bildi imiz bir ifade oldu unu gördük. Ve bu ifadenin Türkçe si yayg n olarak kullan l yordu. Tablonun esas özelli inin ve k ymetinin kurutulmufl tütün yapra üzerine hat kalemiyle yaz lmas oldu unu ifade eden Tombak, flöyle devam ediyor. Bu ifade gün geçtikçe ortal kta görülmeye bafllay p, bir çok yazar n yaz lar nda kullan ld n görünce daha k ymetli bir eser olarak görmeye bafllad m. Buradaki ifade bir çok fleyi anlat r. En mühimi, s k nt da olan insanlar n teselliyi bulmak için Bu da geçer ya hu cümlesiyle k ymetli olmaya bafllam flt r. Hatta H fz Veldet Velidedeo lu üstad n bir makalesinde bu cümleyi kullanm fl olmas, benim için de erli bir eser gibi gözümde büyütmüfltür. Tombak, bu kadar önem verdi i bu ifadenin kendisinden sonra da iyi yerlerde muhafaza edilmesi ve en s k nt l anlarda, Bu da geçer ya hu diyerek hat rlanmas için eseri, stanbul Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl a hediye etti. Hamdi Tombak kimdir? 1932 y l nda Fethiye de do an Tombak, ilk ve orta tahsilini Fethiye de, lise ve yüksek tahsilini ise zmir de yapt. zmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu ndan mezun olan Hamdi Tombak, 22 y l stanbul Ticaret Odas Meclis Üyeli i, ve DÜNYA Alt n Konseyi Türkiye Genel Müdürü Murat Akman, Türkiye de üçüncü çeyrekte yine rekor bir talep olufltu unu ve toplam 86.3 tonluk bir alt n talebi gözlendi ini bildirdi. Akman, alt n piyasas nda y l n üçüncü çeyre indeki geliflmeleri de erlendirdi i yaz l aç klamas nda, ikinci çeyre in ard ndan Türkiye nin üçüncü çeyrekte de bir rekora imza att n kaydetti. Türkiye alt n piyasas n n ikinci çeyrekte, ABD alt n piyasas n geride b rakarak dünyan n en büyük üçüncü alt n piyasas konumuna geldi ini ve rekor seviyede gerçekleflen alt n tak talebi ile ilgili geliflmelerin üçüncü çeyrekte de devam etti ini dile getiren Akman, flunlar kaydetti: Türkiye de üçüncü çeyrekte yine rekor bir talep olufltu ve toplam 86.3 tonluk bir alt n talebi gözlendi. Yaz mevsiminde seçim yüzünden ertelenen dü ünler, artan al m gücü, YTL nin dolar karfl s nda de er kazanmas n n yerel fiyatlar dengede tutmas ve siyasi gerginlikler, alt na talebin artmas n sa lad. Y l n son çeyre inde ise, Ramazan sebebiyle oluflan yavafllamaya ve artan fiyatlara ra men alt n talebi aç s ndan 2007 y l n n rekor y l olaca ve 2005 rakamlar n geçece ine inan yoruz. SA LIK sektörü, sorunlar n TO da düzenleyece i Sa l k Sektörü Zirvesi nde tart flacak. stanbul Ticaret Odas ( T0) Sa l k htisas Komitesi dördüncü toplant s n yapt. TO Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Erken baflkanl nda toplanan TO Sa l k htisas Komitesi sektörün sorunlar n ele alarak, neler yap lmas gerekti ini tart flt. Komite ye; TO Meslek Komitelerinden 56 No lu Eczaneler, Ecza Dolaplar T bbi Müstahzar malatç lar, 57 No lu T bbi Aletler ve Diflçilik Malzemesi, 58 No lu T bbi spençiyari Malzeme, 85 No lu Optisyenler, Optik ve Optometrik Ürünler, 90 No lu Özel Sa l k Kurulufllar üyeleri kat ld. SA LIKÇILARIN fi KAYETLER htisas komitesinin toplant s nda genifl bir çat alt nda bir çok ifl kolu ve temsilciye sahip bulunan sa l k sektörünün TO daki toplant lar n n genelden özele kayd r lmas n n yararlar üzerinde de görüfl birli ine var ld. Sektörün öncelikle çözülmesi gereken caret Vekaleti (Bakanl ) D fl Ticaret Dairesinden Odam za gönderilen bir yaz da : Serbest döviz, Konvertibl döviz ve A. P. A. paralar mukabilinde ham bez ihracat n n tamamen serbest b rak ld ve bunun ayr bir lisans almaya lüzum olmad bildirilmiflti. Bu yeni durum sonucunda ülkemizin ham bez ihracat nda büyük oranda art sa lanm flt r. sorunlar bafll nda da flu konular ele al nd : Emekli Sand ve Ba kur un, optisyenlik müesseselerine yapmalar gereken geri ödemeler; Emekli Sand taraf ndan den, Ba kur taraf ndan ise den bu yana yap lm yor. Sektörde faaliyet gösteren tüm firmalar, yak ndan ve hayati derecede ilgilendiren Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödemeleri ile ilgili Maliye Bakanl Müsteflar ile Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkan ve üst düzey bürokratlar ile bir bilgilendirme toplant s sektör için çok önemli. H fz s hha Kurumunun faaliyetlerinde yaflanan gecikmeler s k nt lara sebep oluyor. Bu konuda akredite özel laboratuvarlar devreye girebilir. 100 y l önce Der Saadet ( stanbul) Ticaret Odas Gazetesi 24 Kas m 1960 salinin önümüzde ki y llar içinde daha da artaca bu iflin uzmanlar nca belirtilmektedir. Odam zdan Haberler Mensubumuz sanayicilerin ihtiyaçlar için al nmas için odam z taraf ndan sanayide kullan lacak muhtelif maddelerin için tahsisi hususunda Odalar Birli i nezdinde teflebbüste bulunulmufltur. Ham Bez hracat Geçti imiz sene içinde Ti y llar aras nda Yönetim Kurulu Üyeli i, 20 Aral k 1990 ve 8 Temmuz 1991 tarihleri aras nda da TO Yönetim Kurulu Baflkanl yapt. stanbul da toptan tuhafiye ticareti ile u raflan Hamdi Tombak, evli ve üç çocuk babas. Sa l k sektörü TO da zirve düzenleyecek 47 y l önce Romanya da Petrol Romanya Petrol ve Kimyevi maddeler Vekaletinin raporlar na göre, Romanya n n 1959 senesindeki petrol istihsali 11 milyon tondur. Metan gaz istihsali ise, 1938 senesinin 17 misline yükselmifltir. Romanya n n istihsal etti i bütün petroller bundan böyle memleket dahilindeki tasfiyehanelerde tasfiye edilecektir. Romanya da Petrol istih- SADIK ÇEL K Keyveni Catering Yönetim Kurulu Baflkan TO 69. Meslek Komite Üyesi Sa l kl beslenme iflyerinde de devam eder! 2007, Türkiye de alt n y l olacak AHMET ALMAZ GÖRÜfi 12 Teflrinisani 1323 (Rumi) 25 Kas m 1907 Maden Piyasas Demir : Piyasada muameleye tesadüf olunmam flt r. Çelik : Sat fl ehemmiyetten aridir (uzakt r). Kalay : Bu hafta 40 varil gelmifl sat lm flt r. Bak r : Cüzi muamele (k sm al fl verifl) ehemmiyetli olmufltur. Çinko : Muamele dolgunca olup talep ziyadedir (fazlad r). Kurflun: Piyasada ifliler dolgunca olup günden güne sat fl artmaktad r. Der Saadet Piyasas Fasulye: 200 çuval gelmifl ve sat lm flt r. M s r: 30 ton gelmifl ve sat lm flt r. Kuflotu: fl görülmemifltir. Nohut: Muamele oldukça durgundur. Haflhafl: Cüzi Muamele görülmüfltür. Susam: fl olmam flt r. Yulaf: Murudat ve sat fl yoktur. Çavdar: Bu hafta gelen mahsul fazla lakin ifller durguncad r. Sa l kl beslenmenin önemini art k herkes biliyor. Fakat sa l kl beslenmenin sadece evde uygulanmas gereken bir durum de il, hayat m z n her dönemine, günümüzün her bölümüne yans tmam z gereken bir durum oldu unun kaç m z fark nday z? Günümüzde çocuklar günlerinin büyük bir k sm n okulda geçirirken, yetiflkinlerde gün boyu uzun saatler boyunca çal flmaktad rlar. Evde yemek yemeye f rsat olmayan bu bireyler; yemeklerini okullarda veya iflyerlerinde tüketmektedirler. Geliflmifl ülkelerde bu önemin fark na var lm fl ve konu üzerinde çeflitli araflt rmalar yap lm flt r. Bu araflt rmalardan ve özellikle Amerika daki National Food Survey den ç kan ortak sonuç ifl saatlerinde ifl yerinde sa l kl beslenemeyip d flar da fast food tarz yemek yemeyi tercih edenlerin obezite riski, kalp damar hastal klar, g daya ba l g da zehirlenmesi, kanser ve kan hastal klar ile karfl karfl ya kalma oranlar n n daha yüksek oldu u. Yine geliflmifl ülkelerde devlet de ciddi bir flekilde bu konuya el atma gere i duyuyor, örne in ngiltere de 1990 y l ndan beri uygulanan the Heartbeat Award Scheme çal flanlara sa l kl beslenme konusunda bilinç kazand rmay hedefleyen bir program. Peki obezite, kalp- damar hastal klar ve kanser d fl nda iflyerinde beslenme neden önemlidir? Çal flan bireylerin optimum fiziksel veya biliflsel performans gösterebilmesi için; yeterli, sa l kl ve dengeli beslenmeleri gerekmektedir. Vücudun ihtiyaç duydu u besin ö eleri, besinler ile yeteri kadar sa lanamazsa performansta azalma, konsantrasyon güçlü ü ve çabuk yorulma gibi problemler gözlenir. Bu durum; ifl yerinin baflar s n ve üretim gücünü azalt r. Çal flanlar n yeterli ve dengeli beslenmeleri; ifl kazalar riskini de azalt r. Yeterli ve dengeli beslenen bireylerin, dikkat kapasiteleri ve ifle konsantrasyonlar daha fazla oldu undan ötürü, bu bireylerin kaza yapma olas l daha azd r. Ülkede ifl kazalar n n say s n n azalmas ; bireylerin sa l kl olarak yaflamlar n sürdürmelerini sa layaca gibi; ifl yeri ve ülke ekonomisine de katk da bulunur. Çocuklar n fiziksel ve biliflsel geliflimi için yeterli ve dengeli beslenmeleri gerekir. Çocukluk ça besin ihtiyaçlar, yetiflkinlerden farkl d r. Bu farklar n bilinmesi ve çocuklar n besin ihtiyaçlar n n okul menülerinde de karfl lanmas ; gelece in sa l kl nesillerini oluflturmak için gereklidir ve çocuklar n okul baflar s n da artt r r. Okullarda ve ifl yerleri gibi kalabal k gruplarda; özel hastal klar veya özel durumlar olan bireyler olabilir. Bu bireylerin besinsel ihtiyaçlar n n karfl lanmas, özel durumlar na uygun beslenmelerinin sa lanmas ve özel diyet gerektiren hastal olanlar n özel diyetlerine uygun beslenmeleri; bireysel sa l n ve ifl yeri sa l n n sürdürülmesi aç s ndan önemlidir. Yemek yeme; sadece fiziksel bir ihtiyaç de ildir. Beslenme ayn zamanda psikolojik ve sosyal bir olgudur. Uygun haz rlama ve servis olanaklar n n olmas, okul veya iflyeri yemekhanesinin uygun flartlara sahip olmas ve dama a, göze ve sa l a hitap eden menüler; ö rencilerin ve/veya çal flanlar n kendilerini iyi hissetmelerini sa lamak ile kalmaz, performans ve verimlili i, bireylerin okul/iflyerine olan ba l l n ayn zamanda da okul/flirketin sayg nl n artt r r. Bütün bunlar toplu olarak ele al nd nda toplu yerlerde yemek yeme al flkanl klar n n sadece iflyerlerini ve bireysel olarak çal flanlar etkilemedi ini, ayn zamanda devletin ve ekonominin di er kurumlar n da etkiledi ini ve ekonomik verimlilik üzerinde de etkisi oldu unu görebiliriz. Devletimiz de bu konuda çok geç olmadan önlem almal ve iflyerlerinde sa l kl ve dengeli beslenmenin önemi konusunda iflyerlerini ve çal flanlar bilinçlendirecek programlar haz rlamal d r. Türk halk beslenme al flkanl klar dolay s ile geliflmifl ülkelere nazaran henüz obezite teklikesine biraz daha uzak durmaktad r ama geliflen trendler göstermektedir ki bu teklike pek de uzakta de ildir. Dolay s ile devlet olarak da iflyerlerini bu konuda hem bilinçlendirme hem de denetleme yolu ile önlememizi bir an önce almal y z. Bunlar n yan nda kurum beslenmesinde (okul, hastane, k flla, fabrika, banka vb. ) olmazsa olmaz sa l kl, dengeli beslenebilmemiz için kurumun özelliklerine ve ihtiyaçlar na uygun standart yemek menüleri uzmanlarca haz rlanmal ve uygulanmal ve buna iliflkin de üretici de tüketici de içsellefltirilmifl bilinç oluflmal, konuyu sadece hat r savman n ötesine tafl yarak uygulamal olarak hayata geçirmelidir.

12 SAYFA 12 Türkiye, Azerbaycan a ifl yapmak için son giden ülke GÜNCEL Türk Cumhuriyetleri nde lobi yapmal y z Azerbaycan da kimse para kaybetmez Azerbaycan da kimsenin paras n kaybedece ini düflünmüyorum diyen H z r Ekfli, ifl adamalar m z n bu ülkede Türkiye den çok daha rahat çal flabileceklerini kaydetti. Ekfli, Azerbaycan da Türkiye deki gibi a r bir bürokrasi olmad na da dikkat çekerek, flu bilgileri verdi: Burada ifller çok daha h zl yürüyor. Bir ay içinde ifl yerini kurduktan sonra firmalar yat r mlar n en geç 6 ay içinde gerçeklefltirip, ifl yapmaya bafllayabiliyorlar. Türkiye de ne yaz k ki, bu en az üç seneyi buluyor. Ayr ca vergi konusunda da Azerbaycan Türkiye den çok daha avantajl. Türk mermeri görücüye ç k yor DÜNYA pazar ndaki konumunu korumak ve daha da güçlendirmek isteyen Türk mermercili i, Antalya da 28 Kas m-1 Aral k tarihlerinde düzenlenecek Anadolu Do al Tafl, Mermer ve Teknolojileri Fuar nda görücüye ç k yor. Antalya hracatç Birlikleri nden yap lan yaz l aç klamada, D fl Ticaret Müsteflarl n n yurt d fl tan t m faaliyetleri kapsam nda ihracat n art r lmas, ihraç ürünlerin çeflitlendirilmesi, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunmas ve pazar paylar n n korunmas amac yla Al m Heyeti programlar n sürdürdü ü belirtildi. Bu çerçevede 28 Kas m-1 Aral k tarihleri aras nda Antalya Expo Center da düzenlenecek Anadolu Do al Tafl, Mermer ve Teknolojileri Fuar nda (Anatolia Stona Fair) Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Yunanistan, Azerbaycan, Kuveyt, H rvatistan, K rg zistan ve Tunus tan 36 firma Türk mermercileriyle ikili görüflmeler yapacak. 6-8 Kas m tarihleri aras nda Cumhurbaflkan m z Abdullah Gül ün Azerbaycan a yapt ziyaretin Azerbaycan da ifl yapan Türk ifl adamlar m z n de erini daha da art rd n vurgulayan TO Meclis Üyesi H z r Ekfli, Oradaki ifl adamlar Türk ifl adamlar n n arkas nda Türkiye Cumhuriyeti var diyor ve bu durum Türk firmalar n n Azerbaycan da daha rahat çal flmas na imkan sa l yor aç klamas n yapt. Ekfli, eskiden bu ülkeye sadece turistik geziler düzenlendi ine dikkat çekerek flöyle devam etti: Bugün devlet nezdinde Baflbakan m z, Cumhurbaflkan m z ciddi ifl imkanlar elde etmek için giriflimlerde bulunuyor. Sadece Azerbaycan de il, di er tüm Türk Cumhuriyetleriyle ticari iliflkiler içine girmeliyiz. fl adamalar m z n Özbekistan, Türkmenistan, Da stan, Tacikistan ve bölgede yeralan di er geliflmekte olan ülkelerle ikili ifl iliflkilerini gelifltirip kaynaflt rmal y z. Bu konuda hükümete ve TOBB a çok önemli görevler düflüyor. Baflbakan ve Cumhurbaflkan ile bu ülkeleri ziyaret etmek ifl adamlar m z n heyecan art racakt r. Ben Avrupa da lobi yapmak için sarf edilen çaban n Türk Cumhuriyetleri için de yap lmas gerekti i kanaatindeyim. Bu bize daha fazla menfaat sa layacakt r. TO Meclis Üyesi H z r Ekfli, Azerbaycan da ifl yapmak isteyen Türk firmalar n n güçlerini birlefltirmesi gerekti ini söyledi. Ekfli, Azerbaycan da ifl yapmayan ülke yok. fl adamlar m z orada mega kentler kurabilirler dedi. ÜRK YE ne yaz k ki, Azerbaycan a ifl yapmak için son giden ülke diyen stanbul Ticaret Odas Meclis Üyesi H z r Ekfli, Azerbaycan da ifl yapmayan ülke yok. Ama Azeriler Türkiye yi tercih ediyor. Hâlâ yap lacak çok fley var aç klamas n yapt. Ekfli tekstilde talya n n, petrol ve do algaz konusunda ise ngiltere ve Amerika n n etkili konumda oldu unu vurgulad. Rusya ya ilk ziyaretini 1990 da yapt n dile getiren Ekfli, o y llarda pek çok konuda Rusya ya ba l olan Azerbaycan n bugün do algaz ve petrol ile gelecek vadeden bir ülke oldu unu aktard. T MEGAKENTLER KURULAB L R Azerbaycan 8 milyon nüfusa sahip. Baflkent Bakü haricinde ciddi altyap hizmetlerine ihtiyac var. Yol, baraj, do algaz borusu yenileme çal flmalar ve konut aç n n giderilmesi için bu konularda faaliyet gösterecek yabanc yat r mc lar bekleniyor. Sadece petrolden y lda 30 milyar dolar gelir elde eden Azerbaycan, bu paray ülkeye yap lacak yat r mlar için kullan yor. Azerbaycan da hiç inflaat bilgisi olmayanlar n bile ev yap p satt klar n söyleyen Ekfli, Azerbaycan da inflaat yapman n Türkiye den çok daha cazip oldu unu ifade ederek, flu bilgileri verdi: fl adamlar m z orada çok daha rahat mega kentler kurabilirler. Ayr ca burada fiyatlar Türkiye ye göre çok yüksek. Örne in, bizde tamam bitmemifl evler Haklar n z biliyor musunuz? GEL R daresi Baflkanl, vergi incelemesine tabi tutulan mükelleflere hak ve yükümlülüklerini hat rlatmak amac yla bir broflür haz rlad. Broflürde, vergi incelemelerinin 5 y ll k tarh zaman afl m süresi sonuna kadar, önceden bildirilmeksizin her zaman yap labilece i belirtildi. Bu süreçte, mükellefin haklar n n da gözetilmesi gerekti i kaydedilen broflürde, Vergi incelemesi sürecinde taraflar, sahip olduklar hak ve yetkilere uygun hareket ettikleri, buna karfl l k yükümlülüklerini de lay k yla yerine getirdikleri ölçüde, sa l kl ve hukuki zemine oturmufl bir vergi incelemesinden bahsetmek mümkün olacakt r denildi. DAREN N YÜKÜMLÜLÜKLER Broflürde mükellef ve idarenin inceleme s ras ndaki yükümlülükleri de s raland. Buna göre, idare vergi incelemesini esas itibariyle ifl yerinde yapacak, resmi çal flma saatleri d fl nda incelemede bulunulmayacak, defter ve belgelerin sa l kl bir vergi incelemesine elveriflli olmad yönünde bir tespitte bulunmadan re sen takdir yoluna gidilemeyecek, düzenlenen tutanaklarda ilgililerin itiraz, flerh ve aç klamalarda bulunmalar na izin verilecek. TÜM YÖNLER YLE VERG NCELEMES Bu arada Gelir daresi Baflkanl, Tüm Yönleriyle Vergi ncelemesi adl broflürle de vergi incelemelerin ne zaman metrekaresi 500 YTL ye sat l rken orada 2 bin 500 YTL. NALAN SÖYLEMEZ yap laca ve sonuçlanaca, mükellefin görevleri, incelemeye yetkili olanlar, uzlaflma gibi konulara aç kl k getirdi. Bu broflüre göre de, karfl t incelemeye tabi tutulmufl olmak, vergi incelemesi anlam na gelmiyor. Mükellefler de, vergi incelemesi bafllad ktan sonra piflmanl kla matrah düzeltici beyanname veremiyor. MÜNFER T fi YAPMAYIN Ekfli, bu ülkede ifl yapmak isteyen tüccarlar m za baz tüyolar da veriyor. Hiç kimse münferit ifl yapmaya kalkmas n diyen Ekfli, ifl adamlar m za mutlaka bir araya gelip, güçlerini birlefltirmelerini öneriyor. Ayr ca ihalelere girmek isteyen firmalar için Azeri bir flirketle ortak ifl yapman n avantaj sa lad n, firmalar n bu flekilde daha ucuz arsa temin edebilece ini ve olabilecek her tür riski yüzde 50 paylaflt klar n da ekledi. Azerbaycan da üretilen her fley Türkmenistan, Özbekistan, Rusya ve ran gibi pek çok çevre ülkeye de sat labilir. Azerbaycan bu konuda bir nevi üs görevi görüyor. Bu ülkede üretim yapan firmalar, kendi ülkesinin bir flehrinde üretim yapar gibi gümrüksüz ifl yapabiliyor. Azerbaycan da ifl yap lacak bir baflka önemli sektör de tar m. Topra ifllemek için tar m makinelerine ihtiyaç duyuluyor. Her tür tar m ürünü, süt ve sütlü mamuller yurtd fl ndan ithal ediliyor. Ayr ca üretilen mamullerin ifllenmesi ve paketlenmesi için de fabrikalara ihtiyaç var. Azerbaycan da mutlaka birkaç tane Türk oteli olmas gerekti ini vurgulayan H z r Ekfli, Türkiye nin güneyinde otelcilik yapanlar buraya yapacaklar yat r mlarla Türkiye deki otellerine turist çekebilirler. Yine Azerbaycan da çal flan çok say da Türk ailesi var. Bu ailelerin çocuklar için de burada anaokullar aç labilir aç klamas n yapt. Bakü de 3 bin ma azal yeni ticaret merkezi AZERBAYCAN n Bakü flehrinde infla edilen ER-R YAD Ticaret Merkezi yak nda faaliyete geçiyor. 2 bin araçl k otopark, 20 Yanvar metrosu ile ticaret merkezi aras nda ücretsiz otobüs seferleri ve di er ülkelerden gelen otobüsler için terminal gibi olanaklar bulunan merkezde 3 binden fazla ma aza bulunuyor. ER-R YAD Ticaret Merkezi Yönetimi, ticaret merkezini ve ticareti canl tutabilmek için ma aza sahipleri ve müflterilerle diyalog halinde kal p, ihtiyaçlar do rultusunda yenilikler yapmay hedefliyor. Kazakistan dan yabanc yat r mc ya destek GÜNEY Kazakistan Özel Ekonomik Bölgesi, yabanc yat r mc ve varolan firmalar n ortak yat r m için Türk firmalar n bekliyor. Pamuk, iplik ve tekstil ürünleri konusunda yap lacak olan yat r mlar Kazakistan Hükümeti nin de destekleyece i bildirildi. Konuyla ilgilenen firmalar n do rudan D fl Ticaret Müsteflarl ile temasa geçmeleri gerekiyor Kosova da sa l k iflletmecili ine destek T.C Prifltine Eflgüdüm Bürosu yetkilileri ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumlar Sa l k Bakan aras nda yap lan bir görüflmede, hastane iflletmecili i alan nda Kosova mevzuatlar n n yabanc yat r m olanaklar n n mevcut oldu u aç kland. Kosova Sa l k Bakan, yat r m giriflimlerinde her türlü deste in sa lanaca n ifade etti. Görüflmede, özellikle onkoloji, kalp ve beyin cerrahi ile göz hastal klar alanlar nda tam teflekküllü, orta düzeyli hastanelerin iflletilebilece i belirtildi. Zümre toplant lar YAKLAfiAN zümre toplant lar : 6 Aral k Perflembe: 73 No lu Emlak Müflavirleri Meslek Komitesi. 7 Aral k Cuma: 8 No lu Su Mahsulleri ve hracatç lar Meslek Komitesi. 10 Aral k Pazartesi: 60 No lu Odun, Kömür ve Maden Kömürü Meslek Komitesi. Kültür bal kç l art k levrek ve çupra ile s n rl de il Mükellefin haklar el kitab Vergi inceleme dönemindeki mükellef haklar ndan baz lar da broflürde flu flekilde yer ald : nceleme için gelen görevlilerden kim olduklar n ve yetkilerini gösteren bir belge veya kimlik göstermelerini istemek. nceleme eleman ndan hangi vergi ve hangi hesap dönemine iliflkin inceleme yap ld n belirtmesini istemek. Zor durum nedeniyle defter ve belgelerin istenen sürede ibraz olanakl de ilse, 15 günden az olmamak üzere ek süre talebinde bulunmak. ncelemenin iflyerinde çal flma saatleri içinde yap lmas n istemek. ncelemenin her safhas nda süreç hakk nda inceleme eleman ndan bilgi almak. Fiili envanter s ras nda yap lan ve inceleme eleman nca onaylanan giderlerin kendisine ödenmesini istemek. Nezdinde arama yap lmas s ras nda, Sulh Yarg c nca verilmesi gereken arama karar n n gösterilmesini talep etmek. Vergi incelemeleri ile ilgili görüflmelere, serbest muhasebeci, mali müflavir veya yeminli mali müflavirin kendisiyle birlikte kat lmas n sa lamak. Vergi incelemesi s ras nda al konulan veya aramada ele geçirilen defter, belge ve di er eflyalara iliflkin olarak tespit edilen kanuna ayk r olay ve hesaplarla ilgili düzenlenecek tutana imzalamamak. Vergi mahremiyetinin ihlal edildi inin belirlenmesi halinde flikayette bulunmak. Bantl Mercan, Karagöz, LEVREK ve çupra ile s n rl kültür likle yurt içinde bir tasivri Burun gibi türlerin bal kç l nda, son bir kaç y lda k m ön yarg lar bulunkültür bal klar na eklenyap lan çal flmalarla tür say s n n du unu anlatan Tuncer, mesi ile artan talep sektörflunlar kaydetti: 8 e yükseltildi i bildirildi. Vatandafllar aras nda de gelecek için umut verilezzetl DE L bu bal klar n suni yemle besyor. Kültür bal kç l alan nda ÖNYARGISI faaliyet gösteren Akuvatur Yölendi i ve lezzetli olmad giy ll k 500 ton civar nda üre- bi ön yarg lar bulunuyor. Annetim Kurulu Baflkan Haluk timleri oldu unu belirten Tuncer, 1990 y l nda levrek ve cak deniz kökenli yafl ham çipura yavrusu üretimiyle bafl- Tuncer, ürünlerinin büyük ço- madde ve besin maddeleriyle unlu unu ise baflta Yunanis- zenginlefltirilmifl özel yemler lad klar kültür bal kç l nda, tan olmak üzere, spanya, tal- kullan yoruz. Hasat noktalar tür say s ve üretimde önemli ya ve Fransa gibi Avrupa ülmesafe katettiklerini söyledi. m z ise Tar m ve Köyiflleri kelerine ihraç ettiklerini kayakuvatur un, Adana n n YuBakanl taraf ndan sürekli olarak denetleniyor. Do adan murtal k ve Mu la n n Milas il- detti. Üretim miktar n ve tür sayakalanan bal klar n kaynakçelerinde üretim tesisleri bulundu unu belirten Tuncer, Yapt - y s n art rma çal flmalar n n lar belirsiz ama kültür bal ksürdü ünü kaydeden Tuncer, ç l tüketiciye her türlü m z çal flmalarda son bir kaç y lda ürün yelpazemizde Çipu- Antenli Mercan ve Trança tür- üretim bilgisini sunuyor. lerinin ise deneme üretimleri- Bunun yan s ra çeflitli av tekra ve levre in yan s ra Sinarit, nikleri ile yakalanan bal klar n Sargoz, Minekop, Eflkine, Sivri- nin sürdü ünü bildirdi. Kültür bal kç l n n, h zl burun Karagöz, Bantl Mercan raf ömrü 1-2 gün ile s n rl büyüyen bir sektör oldu unu, iken, kültür bal klar 10 güngibi özel türlerin üretimine de ancak bu bal klara karfl özel- lük raf ömrüne ulaflabiliyor. geçtik dedi.

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 www.ekonomi.gov.tr İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 T. C. EKONOMĐ BAKANLIĞI 1 WEB PORTAL Ekonomi Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok sayıdaki web sitesinin içeriği birleştirilerek

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar.

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar. EKON 436 2. Vize A Ad-Soyad renci No 1) Akbank' n u anki toplam mevduat n 100 milyar TL, toplam rezervinin 30 milyar TL ve toplam kredilerinin 70 milyar TL oldu unu kabul edelim. Zorunlu kar k oran ise

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 5 Mart 2010

GÜNE BAŞLARKEN 5 Mart 2010 GÜNE BAŞLARKEN 5 Mart 2010...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru USD/TL bugün açılışta, euro dolar paritesindeki

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI PROJE TEKLİF ÇAĞRISININ ADI

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Yurt içerisinde ise Konut Satış İstatistikleri takip edilecek. Avrupa Birliği'nde bankalar için stres testlerine başlanacak.

Yurt içerisinde ise Konut Satış İstatistikleri takip edilecek. Avrupa Birliği'nde bankalar için stres testlerine başlanacak. Ekonomik Gündem Bugünkü ekonomik gündemde takip edilecek önemli datalar Avrupa senasında Fransa Tüketici Güven Endeksi, İnigltere Mortgage Onayları ve CBI Dağıtım Kanalları endeksi, ABD seansında ise ABD

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı