e-beyanname 2008 e kald

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-beyanname 2008 e kald"

Transkript

1 flte Türkiye nin 5 y ll k hedefleri Dolar açan tomurcuklar 2007 alt n y l TÜRK YE de üçüncü çeyrekte yine rekor bir talep olufltu ve toplam 86.3 tonluk bir alt n talebi gözlendi. Yaz mevsiminde seçim yüzünden ertelenen dü ünler, artan al m gücü, YTL nin dolar karfl s nda de er kazanmas n n yerel fiyatlar dengede tutmas ve siyasi gerginlikler, alt na talebin artmas n sa lad. 11 de DEVLET Bakan ve Baflbakan Yard mc s Naz m Ekren in aç klad 3 ayl k Eylem Plan ndan sonra, 5 y ll k Eylem Plan n n ana hatlar da belli oldu dönemini kapsayan 5 y ll k eylem plan na göre, 2013 y l na gelindi inde ihracat n 200 milyar dolar aflmas bekleniyor. Ayn y l turizm gelirlerinin 40 milyar dolara, milli gelirin 800 milyar dolara ulaflaca tahmin ediliyor y l nda nominal faizlerin tek haneye inece i öngörülüyor. Ayn y l kifli bafl milli gelir de 10 bin dolar bulacak. Sayfa 2 de GIDA, kozmetik, boya ve ilaç sanayinde kullanılan kapari, yurt içinde yeni yeni tanınmaya başlıyor. Dünyada ise milyarlarca dolarlık bir pazara sahip. 7 de Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN YIL: 51 SAYI: 2484 stanbul t caret odas yay n STANBUL T CARET ODASI ( TO) TALEP ETT e-beyanname 2008 e kald STANBUL Ticaret Odas n n ( TO), yaklafl k 100 bin mükellefi ma dur durumda b rakacak elektronik ortamda beyanname verme konusuna yönelik erteleme talebi kabul edildi. Maliye Bakanl, Vergi Usul Kanunu Tebli i ile Kas m 2007 döneminde bafllan lacak olan iflletme hesab esas na göre defter tutan mükelleflerin ayl k dönemler halinde verilen muhtasar ve KDV TO, stanbul Vergi daresi ile oluflturdu u müzakere ortam n n sonuçlar n al yor. Maliye Bakanl, küçük mükellefin muhtasar ve KDV için e-beyanname verme zorunlulu unu 2008 bafl na erteledi. Mükellefler yeni uygulamaya daha iyi haz rlanabilecek. beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlulu u 2008 y l na erteledi. VDB ile mutad toplant lar gerçeklefltiren TO, 13 Kas m 2007 tarihinde stanbul Gelir daresi Baflkan ve yard mc lar na üyesi bulunan mükelleflerin sorunlar n ve beklentilerini iletti. Toplant ya baflkanl k eden TO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ç nar, üyelerinin elektronik beyanname ile birlikte yaflayabilecekleri s k nt lar dile getirerek, flunlar söyledi: 376 say l Vergi Usul Kanunu Tebli i ile getirilmek istenilen elektronik beyanname uygulamas ndan 100 bin civar nda mükellef olumsuz etkilenecektir. Gelir Vergisi mükellefleri, 2007 Kas m ay içindeki beyannamelerini elektronik ortamda vermek durumundalar ama birço unun söz konusu uygulamadan haberi bile yok. Tebli, küçük mükellefe serbest muhasebeci ve mali müflavirler arac l ile beyanname verme zorunlulu u getirmektedir. Bu nedenlerle uygulaman n sona erdirilmesi ya da mümkün de ilse hiç olmazsa 2008 y l bafl na ertelenmesi yararl olacakt r. Ve bu toplant n n ard ndan Maliye Bakanl, erteleme tebli ini aç klad. Soyhan ALPASLAN 9 da Belarus a yat r m yapan Rusya ya da ulafl yor F NANS kurumlar, ülkelerin ekonomik anlamda hem yurtiçinde hem de yurtd fl nda güçlü olabilmeleri için olmazsa olmazlardan. Türkiye nin d flar ya aç lma çabalar n bafllatt 1980 lerin ortas ndan itibaren Özel Finans Kurumu ad alt nda faaliyete geçen kat l m bankalar, 22 y ld r Türk ekonomisindeki faaliyetini sürdürüyor y l nda iki flube ve iki banka ile faaliyete bafllayan kat l m bankac l 31 Ekim 2007 itibariyle, 419 flube, 8 bin 860 çal flan ve 14.6 milyar YTL fon toplam ile finans ve bankac l k sektörünün önemli bir alt sektörü haline geldi. Emine nce Mendekli nin haberi 3 te P YASALARDA GEÇEN HAFTA DOLAR (Serbest) EURO (Serbest) 16 Kas m: YTL 16 Kas m: YTL 22 Kas m: YTL 22 Kas m: YTL De iflim:...% 1.0 De iflim:...% 2.2 MKB 100 CUMHUR YET ALTINI 16 Kas m: Kas m: YTL 22 Kas m: Kas m: YTL De iflim:...% -7.0 De iflim:...% -2.8 TO ÇA RI MERKEZ DÜNYA Bankas, Uluslaras Finans Kurumu (IFC) ve PricewaterhouseCoopers taraf ndan haz rlanan raporda, son 3 y lda 65, bu y l ise 31 ülkenin ticari vergi sistemlerini iyilefltirdi i bildirilerek, Ticari vergi sistemlerini iyilefltirmede Bulgaristan birinci, Türkiye ikinci s radad r denildi. 8 de VergiTV yay na nternette bafllad PwC Türkiye nin, vergitv.com adresinden mali ve ekonomik konulara odakl vergitv adl internet televizyonu yay na bafllad. VergiTV de röportajlar, transfer fiyatlamas, serbest bölgeler, KDV ve gümrük, finans ve enerji gibi konularda yay n yap l yor. 9 da stanbul da ne hava ne de su belefl olmal Yayg n bir metro a olmayan stanbul a üç de il istersen on üç köprü yapsan ne olur? tezi asl nda do rudur. Yine de bizim bir ekonomist ve ifl adam olarak vard m z sonuç, stanbul da hem yayg n bir metro a n n kurulmas, hem de üçüncü köprü ve köprülerin yap lmas d r. Ekonominin geliflmesi bunu gerektirir. Peki bu yat r mlar için kayna nereden BELARUS Cumhuriyeti, Rusya da önemli inflaat ifllerine imza atan Türk firmalar na, yeni ve kârl bir yat r m merkezi olarak öne ç k yor. Belarus un Rusya ile gümrük anlaflmas var ve tek gümrük alan na sahip. Potansiyel yat r mc, Belarus ekonomisine yat r m yaparak yaln zca bu ülkeye de il ayn zamanda Rusya pazar na da ulaflm fl oluyor. Cazibe Ulutafl n haberi 10 da Kat l m bankalar 22 y lda 419 flube oldu Vergi sistemlerini iyilefltirmede ikinciyiz bulaca z? Bizim burada önerimiz, ifli özel sektöre devir etmeyi düflünmek; olmazsa stanbul da yaflayan herkesten kullan ma göre kat l m pay alarak bu projeleri finanse etmektir. Yani art k stanbul da ne hava ne de su belefl olmal d r. Ertu Yaflar n yaz s sayfa 3 te Paris te yan sanayi buluflmas Türkiye, Azerbaycan a ifl yapmak için son giden ülke TÜRK YE ne yaz k ki Azerbaycan a ifl yapmak için son giden ülke diyen stanbul Ticaret Odas Meclis Üyesi H z r Ekfli, Azerbaycan da ifl yapmayan ülke yok. Ama Azeriler Türkiye yi tercih ediyor. Hâlâ Bu da geçer ya hu... STANBUL Ticaret Odas ( TO) Baflkanl ve 22 y l boyunca TO Meclis Üyeli i yapan Hamdi Tombak ile Bu da geçer ya hu üzerine sohbet ettik. Hamdi Tombak, kurutulmufl bir tütün yapra üzerine eski Türkçe harflerle yaz lm fl ve tablo halinde çerçeveletilmifl olan Bu da geçer ya hu fleklindeki eseri ve hikayesini stanbul Ticaret e anlatt. Sayfa 11 de yap lacak çok fley var aç klamas n yapt. Ekfli tekstilde talya n n, petrol ve do algaz konusunda ise ngiltere ve Amerika n n etkili konumda oldu unu vurgulad. H z r Ekfli, Azerbaycan da inflaat yapman n Türkiye den çok daha cazip oldu unu ifade ederek, fl adamlar m z orada çok rahat mega kentler kurabilirler. Ayr ca burada fiyatlar Türkiye ye göre çok yüksek dedi. Nalan Söylemez in röportaj 12 de 100 liral k reklam n 4 liras n nternet kapt ULUSLARARASI Reklamc l k Derne i Türkiye Bölümü Baflkan Mehmet Ali Yalç nda, y l sonu itibar yla internette yap lan reklam yat r mlar n n 140 mil- MIDEST 2007 Yan Sanayi Fuar n n 37 ncisi Kas m tarihleri aras nda Fransa n n baflkenti Paris te yap ld. Türkiye milli kat l m stanbul Ticaret Odas ( TO) taraf ndan organize edilen fuara Türkiye den 19 yan sanayici Türk firmas, 402 metrekarelik bir alanda kat ld. Ayr ca 14 firma da bireysel olarak fuara ifltirak etti. 10 da yon YTL ye ulaflmas n n beklendi ini ifade ederek, bu rakam n, internetin daha flimdiden yüzde 4 dolay nda bir mecra pazar pay na ulaflt n gösterdi ini belirtti. 10 da 35 YTL nin alt n kredi kart yla harc yoruz BOZUK paran n art k tarihe kar flt ve kredi kart n n bozuk paran n yerini almaya bafllad belirlendi. MasterIndex Araflt rmas na göre, Türk halk n n yüzde 40, 35 YTL nin alt ndaki harcamalar n da kredi kart ile gerçeklefltiriyor. Araflt rma sonuçlar na iliflkin yap lan aç klamada, Türk halk n n büyük ço unlu unun, düflük tutarl al flverifllerini gerçeklefltirdikleri gazete bayii, büfe gibi bozuk paran n s kça kullan ld iflyerlerinde kredi kart kabul edildi i takdirde, bu iflyerlerinden gerçeklefltirdikleri al flverifllerinde kredi kartlar n kullanacaklar n belirttikleri kaydedildi. 7 de

2 SAYFA 2 Yeni otoyol projeleri PLANA göre, Müthifl mücadele TO 93-ALPELLA 100 TO Spor Kulübü Y ld z Erkek Basketbol Tak m, 20 Kas m da Yakac k TO Spor Salonu nda Alpella tak m ile karfl karfl ya geldi. TO lu sporcular, y ld z (15-16 yafl) erkekler kategorisinde grup finali niteli indeki en önemli maçta, güçlü rakibi Alpella karfl s nda ilk ma lubiyetini ald. ki sezon önce di er kulüplere sponsor olma karar alan Ülker Spor, isim de ifltirerek Alpella ad ile liglerde mücadelesine devam ediyor. Geçti imiz sezon Türkiye birincisi olan Alpella tak m n n kariyeri flampiyonluklarla dolu. Basketbol branfl nda 20 y la yak n deneyime sahip Alpella Kulübü karfl s nda sadece 10 ay önce kurulan TO Y ld z Erkek Basketbol Tak m n n gösterdi i mücadele basketbol severlerin takdirini toplad. SON SAN YEYE KADAR MÜCADELE TO lu basketbolcular son saniyeye kadar maç b rakmayarak, kendilerinden fizik ve tecrübe olarak çok üstün bir tak ma basketbol dersi verdiler. Deneyimsizlik nedeniyle karfl laflman n tansiyonunun yükseldi i kritik anlarda kapt r lan toplar maç kaybetmemize neden oldu. lk periyot 23-14, ikinci periyot 48-43, üçüncü periyot geçilen maç Alpella kazand. BAfiSA LI I PLATFOR M TO Yönetim Kurulu ve Meclis eski Üyelerinden Salih Binbay, aram zdan ayr ld. Binbay n cenazesi 19 Kas m 2007 Pazartesi günü ö le namaz n müteakip topra a verildi. Oda m z Meclis Üyesi Eyüp Erdemir in amcas Kemal Erdemir i de kaybettik. Kemal Erdemir in cenazesi 17 Kas m 2007 Cumartesi günü Habibler Yayla Mezarl nda defnedildi. Ayr ca Ticaret Sicili ve Tescil fiubesi nden emekli flef Sedat Gediko lu nun annesi vefat etti. Merhumenin cenazesi 22 Kas m 2007 tarihinde defnedildi. Aram zdan ayr lanlara Allah tan rahmet diler, ailelerinin üzüntülerini paylafl r z. baflta Kuzey Marmara Otoyolu (3. bo az köprüsü dahil) ve GebzeOrhangazi-Bursa zmir Otoyolu olmak üzere yeni otoyol projelerinde etüt-proje çal flmalar n n tamamlanmas n n ard ndan yeni otoyol projeleri hayata geçirilecek. Bu projelerde özel sektörün finansman ve iflletme yetene inden azami ölçüde yararlan lacak kamu özel iflbirli i modellerinin uygulanmas esas al nacak. Önümüzdeki y l iflsizlik ödene inden yararlanma flartlar n n kolaylaflt r lmas n a iliflkin yasal düzenleme yap lacak. flsizlik ödene inden yararlanmak için gerekli olan bin 80 günde en az 600 gün prim ödemifl olma flart son 120 gün çal flm fl olma koflulu gibi flartlar esnetilecek, ayr ca iflsizlik ödene inin miktar art r lacak. MAKRO flte Türkiye nin 5 y ll k hedefleri HRACATIN 2013 y l na gelindi inde 200 milyar dolar aflmas bekleniyor. Ayn y l turizm gelirlerinin 40 milyar dolara ulaflaca, 2012 y l nda nominal faizlerin tek haneye indirilece i tahmin ediliyor. Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Naz m Ekren in aç klad 3 ayl k Eylem Plan ndan sonra, 5 y ll k Eylem Plan n n ana hatlar da belli oldu. HRACATTA 200 M LYAR HEDEF 2013 TE dönemine yönelik olarak haz rlanan Eylem Plan na göre, rekabet gücünün art r lmas ve ekonomik istikrar n sürdürülmesine yönelik tedbirlerin ihracat art fllar için gerekli altyap y sa lamas yla 2013 y l nda ihracat n 200 milyar dolar aflmas hedefleniyor. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 çerçevesinde tan t m çal flmalar na h z verilmesiyle 2013 y l nda turizm gelirlerinin 40 milyar dolara ulaflaca tahmin ediliyor. Mali disiplinin sürdürülmesinin faiz oranlar n n düflmesinde etkili olaca ndan hareketle, 2012 de nominal faizlerin tek haneye indirilmesi planlan yor. Siyasi ve ekonomik istikrar n sa lanmas ve yap sal reformlar n devam ettirilmesiyle 2013 y l nda milli gelirin 800 milyar dolara yaklaflmas, kifli bafl na gelirin ise 10 bin dolara ç kmas hedefleniyor. Makroekonomik istikrar n ve büyüme performans n n devam ettirilmesi amac yla mali disipline kararl l kla riayet edilmesi ve bu ba lamda mali disiplinin yap sal reformlarla desteklenmesi öngörülüyor. flverenlerin mali yüklerini azaltmak ve uygulamada etkinlik sa lamak üzere fl Kanunu na göre iflletmelerde aç lmas zorunlu birimler konusunda kolaylaflt r c düzenlemelere gidilmesi planlan yor. Uluslararas antlaflmalarla uyumlu, fleffaf ve etkin bir devlet yard m sistemi oluflturulmas hedefleniyor dönemini kapsayan 5 y ll k eylem plan na göre, 2013 y l na gelindi inde ihracat n 200 milyar dolar aflmas bekleniyor. Ayn y l turizm gelirlerinin 40 milyar dolara, milli gelirin 800 milyar dolara ulaflaca tahmin ediliyor y l nda nominal faizlerin tek haneye inece i öngörülüyor. Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Naz m Ekren D fl ticarette e-belge kullan m PLANA göre, döneminde d fl ticaret ifllemlerinde kullan lan bilgi ve belgeler kurumlar aras nda elektronik ortamda paylafl lacak ve tüm ifllemler ifl süreçlerinde taraf olan kurumlarca standart d fl ticaret belgeleri kullan larak elektronik ortamda gerçeklefltirilecek. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl (KOSGEB) taraf ndan 2 adet yeni kredi garanti fonu flirketi kurulmas sa lanacak. Kurulmas planlanan yeni kredi garanti fonu flirketlerine bankalar, odalar ve borsalarla ilgili di er kurulufllar n ortak olmas konusunda gerekli koordinasyon ve iflbirli i sa lanacak. KOSGEB her bir flirkete 10 milyon YTL ile kat l m sa layacak döneminde damga vergisi ile Banka Sigorta ve Muamele Vergisi oran ve/veya miktarlar kamu finansman imkanlar çerçevesinde kademeli olarak kald r lacak. Aktif ifl gücü programlar n n uygulanmas amac yla flirket kurulufl ve kapan fl ifllemlerinin kolaylaflt r lmas yla flirket kurulufl ve kapan fl maliyetlerinin azalt lmas sa lanacak. Türkiye ve dünyada büyüme endifleleri, merkez bankalar na bask y art r yor Geçti imiz hafta, enerji alan ndaki geliflmeleri sizlerle Prof. Dr. paylaflt k. Siz KEREM ALK N stanbul Ticaret Odas n n gazetesini incelerken ve enerjiyle ilgili aktard m z bilgileri okurken, Türkiye Ankara da ran la kritik bir enerji anlaflmas imzalad. Söz konusu anlaflma, hem Türkiye nin enerji koridoru olma özelli ini perçinleyecek, hem de müteahhitlik alan nda Türkiye nin gücünü teyit edecek bir anlaflma. Bununla birlikte, medyada yer alan haberler, Türkiye nin ran la gerçeklefltirdi i bu anlaflmadan ABD yönetiminin üzülebilece ini ima ediyor. Çünkü, ABD içinde bulundu umuz günlerde, ran a yönelik ambargoyu a rlaflt rmay hedefliyordu. Bu nedenle, geçen haftaki yaz m z da dikkate alarak, yak n vade için enerjideki geliflmeleri takip etmenizi öneriyorum. Biz, bu haftaki bafll m za dönersek, dünya ekonomisi 2008 y l n n 2007 ölçüsünde ekonomik canl l k aç s ndan ayn ölçüde hareketli geçmeyece i endiflesini de erlendiriyor. Bunun temel nedeni, ABD ekonomisinin 2008 y l nda ciddi bir yavafllamayla karfl karfl ya kalaca tedirginli i. ABD konut sektöründe bafl gösteren s k nt lar ve ABD halk n n konut kredisi borçlar yla ilgili tats z geliflmeler, ABD ekonomisinde durgunlu un habercisi oldu. Üstelik, ABD kredi piyasas ndaki sorun sadece konut kredisi (mortgage) ile s n rl de il; kredi kartlar nda da ciddi s k nt lar gözleniyor. Dolay s yla, sat n ald konut ya da gayrimenkulü de er kaybetmifl, konut kredisi veya kredi kart borçlar katlanm fl bir Amerikan halk n n, tatillerde ve y lbafl nda beklenen al flverifli yapmayaca ve bu nedenle ABD ekonomisinde iç talebin yavafllamas ile ivme kaybedecek olan ekonomik büyümenin, dünya ekonomisini de yavafllataca öngörülüyor. para birimi karfl s nda, neredeyse 1971 den bu yana ki en düflük seviyelerinden ifllem görmesi ve enflasyon oranlar n n da son 14 ay n en yüksek de erlerine iflaret etmesiyle, ABD Merkez Bankas FED in 11 Aral k için yeni bir faiz indirimini gündemine almas zor gözüküyor. Dolay s yla, piyasayla FED aras nda, 11 Aral k için tam bir psikolojik harp mücadelesi yaflanaca hissedilmekte. konusu faiz indirimini 2008 y l nda izleyecekleri Para Politikas Patikas için k vam nda bulmaktalar. Bu nedenle, söz konusu faiz indirimlerinin 11 Aral k ve sonras nda devam ettirilmesi halinde, FED yetkilileri, Türkiye den de yavafllama sinyali dolar n de er kayb n n da etkisiyle, enflasyon riskinin Durum, bizde de çok farkl de il. Türkiye, içine daha da artaca ndan endifle duymaktalar. Nitekim, düfltü ü bir kredi piyasas krizi nedeniyle de il; yüzde 4 euro-dolar paritesinin 1,4852 dolarla yeni bir rekoru test gibi hayli iddial, ama mutlaka gerçeklefltirmemiz etmesi, FED in endiflelerini do ruluyor. Ancak, dolar n Yüzde 86 faiz inecek diyor gereken bir enflasyon hedefi nedeniyle iç talebi canl de er kayb nda, FED in, tüm direnifline ra men, faizi tutam yor. Reel sektörün Türkiye Cumhuriyet Merkez ABD konut sektörü verilerinin 1991 y l ndan bu yana ki indirmek zorunda kalaca beklentisinin piyasalarda Bankas (TCMB) üzerinde, gazete ilanlar na varacak en kötü seviyelerine gerilemifl olmas ile J.C. Penney ve genifl kabul görmesini de unutmamak gerekiyor. ölçüde, oluflturdu u bask ya ra men, TCMB faiz Macy s gibi iki önemli ABD perakende zincirinin sat fl Türkiye için do rudan yat r m indirimlerini çok h zl yapmayaca n vurgulamakta. tahminlerini düflürmeleri, piyasa aktörlerinin yüzde Bununla birlikte, 14 Kas m daki son Para Politikas Citigroup hisseleri için pozisyon azalt lmas n n 86 s n 11 Aral k ta 0,25 puan, yani 25 baz puanl k bir Kurulu toplant s nda politika faizini 0,50 puan indirdi. önerildi i, finans kurumlar n n 2007 y l getiri indirim için yeterince ikna etmifl gözüküyor. Bununla Ancak, faiz indirimleri iç talep üzerinde ciddi bir beklentilerine ba l olarak, mali sektör hisselerinin borsa birlikte, piyasa aktörlerinin flimdilik yüzde 44 ünün ise, hareketlenmeye neden olur ve enflasyon hedefi yeniden söz konusu faiz indirimlerinin devam etmesine ba l endekslerini geriletti i bir ortamda, ABD ekonomisine tehlikeye girerse, TCMB indirdi i faizi yeniden olarak, 2008 y l mart ay sonunda politika faizinin yüzde yönelik resesyon riskinin a rl k kazanmas, reel sektör artt rabilece i mesaj da veriyor. hracatç kesimi ise, flirketlerinin hisse fiyatlar n da olumsuz yönde 3,75 e ulaflaca n bekledikleri gözlenmekte. E er, söz TCMB nin enflasyonla mücadelesine paralel olarak, konusu beklentiler hem 11 Aral k FED toplant s, hem de etkilemekte. Bu arada, ABD ekonomisine yönelik yüzde 16 n n üzerinde tutulan para politikas faizinin mart ay sonuna kadar gerçekleflecek FED toplant lar için resesyon riskinin, dünya hammadde fiyatlar n da bir Türkiye ye yo un döviz girifline neden oldu unu, bu miktar afla çekti i gözleniyor. Bu durum, bir aç dan hayat bulursa, euro-dolar paritesinin 1,49 dolar nedenle sürekli de er kazanan YTL nedeniyle ihracat n enflasyon riskinin azalmas na iflaret etse de, bir baflka seviyesine kadar hareketini sürdürmesi flafl rt c ciddi anlamda s k flt n vurgulamakta. Buna ra men, aç dan dünya metal ve hammadde üreticisi firmalar n n olmamal. Bu nedenle, söz konusu parite hareketinin en rekor k rmaya devam eden ihracata ra men, y l n 3. az ndan may s ay bafl na kadar 1,44-1,49 dolar band nda gelirlerinin de azalmas anlam na gelecek. Ayr ca, enerji çeyre inde 3 ayl k sanayi üretim art fl yüzde 4 de kald. türevleri, metal ve hammadde fiyatlar ndaki art fltan seyretmesini, ard ndan ABD baflkanl k seçimi telafl yla Bunun anlam, 10 Aral k ta aç klanmas beklenen 3. kaynaklanan gelir etkisinin dünya borsalar na yans ma toparlanmas beklenen ABD ekonomisiyle, paritenin çeyrek büyüme verileri aç s ndan, Türkiye nin yüzde 4 ile etkisinin de zay flamas söz konusu. Buna, 110 dolar hareket aral n n yavafl yavafl 1,44-1,39 dolar band na 4,5 aras nda bir büyüme yakalayabilece i. Oysa, seviyelerini dahi k rm fl olan dolar-yen paritesinin carrydönmesi bekleniyor. Türkiye nin mutlaka ortalama yüzde 6 büyümeyle trade i öldürücü etkisini de katt n zda, Türkiye gibi FED in davran fllar n analiz eden kimi ekonomistler yoluna devam etmesi gerekiyor. ise, eylül ve ekim faiz indirimleri ile, FED in ilk hareketini geliflmekte olan ekonomilerin hisse senedi piyasalar ABD Merkez Bankas na da bask art yor aç s ndan, keyifsiz bir sürecin yaflanaca anlafl l yor. tamamlad n vurgulamaktalar. Bu durumu 1998 Bu noktada, kritik bir konu, 2008 y l nda 40 milyar türbülans yla efllefltiren ekonomistler, Rusya n n ABD Hazine ka tlar n n vadeli ifllemlerini dolara yaklaflmas öngörülen Türkiye nin cari aç n n borçlar n ödeyemez hale geldi i ve Long-Term Capital gerçeklefltiren ve takip eden piyasa profesyonelleri, nas l finanse edilece i. Görünen o ki, y l n en az ndan ilk 6 Management LP nin batt 1998 y l nda, faiz indiriminin bonolar n ifllem gördü ü fiyat ay nda, geliflmekte olan ekonomilere portföy yat r m seviyelerinin, 2008 y l n n ilk çeyre i 75 baz puan geçmedi ini hat rlat yorlar. 11 Eylül ve ifltah nda gözlenecek zay flama, Türkiye nin cari aç n n sonras ndaki periyot ise, tarihte s kça rastlanmayacak bir sonuna kadar, piyasa aktörlerinin finansman için do rudan yabanc sermaye yat r mlar n n durum olarak yorumlan yor ve bu çerçevede FED in FED den 0,75 puanl k, yani 75 baz ve d fl borçlanman n daha etkili olmas gerekti ini gösteri periyodunda faizleri 11 kez düflürmesinin, puanl k bir faiz indirimi yor. Bu durumda, Türkiye nin önemli reel sektör ve finans yak n vadede tekrarlanabilecek bir durum olmad beklediklerini iflaret etti ini sektörü kurumlar n n halk arzlar na ve sat fllar na yabanc vurgulanmakta. Nitekim, gerek FED Bölge Guvernörü vurgulamaktalar. ABD Hazine sermayenin ciddi bir ilgiyi sürdürmekte olmas, en az nrandall Kroszner in 16 Kas m da New York ta ka tlar n n getirileri, supreme dan cari aç n finansman nda do rudan yabanc sermaye gerçeklefltirdi i aç klamalar, gerekse de FED Baflkan mortgage türbülans n n etkilerinin yat r mlar n n rolünün devam edece i beklentisiyle, teselli Bernanke nin 8 Kas m da gerçeklefltirdi i Kongre en fazla hissedildi i a ustos edici olabilir. Bu durumda, 2008 y l için IMF le yola nas l konuflmas, enflasyon riskinin yükseldi i bir ortamda, ay ndaki seviyelerine geri dönmüfl devam edilece ini, reform sürecini ve beklenen elektrik FED yönetiminin flimdilik faiz indirimini yeterli durumda. Bununla birlikte, dolar n dünyan n en fazla ifllem gören 16 zamm n netlefltirmemiz yerinde olabilir. gördü ünü teyit etmekte. Yani, FED in silahflörleri, söz

3 SAYFA 3 MAKRO NANS kurumlar, ülkelerin ekonomik anlamda hem yurtiçinde hem de yurtd fl nda güçlü olabilmeleri için olmazsa olmazlardan. Türkiye nin d flar ya aç lma çabalar n bafllatt 1980 lerin ortas ndan itibaren Özel Finans Kurumu ad alt nda faaliyete geçen kat l m bankalar, 22 y ld r Türk ekonomisindeki faaliyetini sürdürüyor. Geçen süreye ra men hâlâ potansiyelinin alt nda kalan kat l m bankalar ile ilgili olarak stanbul Ticaret Odas nda ( TO) bir seminer düzenlendi. Seminerin aç fl konuflmas n gerçeklefltiren TO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ç nar, iktisadi geliflimin ana tafl y c lar ndan olan bankalar n önemlerinin gittikçe artt n belirtti. Bunun sonucunda bankalar n iktisadi faaliyette vazgeçilmez konuma geldi inin alt n çizen Ç nar, bankac l k faaliyetlerinde bölgelere göre baz farkl uygulamalar n göze çarpmaya bafllad n flöyle ifade etti: Kat l m bankac l sistemi, emeksermaye esas na göre çal flacak, yani bir anlamda risk sermayesi fleklinde iflleyecek bir yaklafl m içermektedir. Bat l sistemlerde geliflimi 1970 lere rastlayan bu sistem zamanla dünya geneline yay lm flt r. Kat l m bankac l n n Türkiye deki ilk uygulamas 1985 y l ndad r. Özel finans kurumu ad alt nda faaliyet göstermesine imkan sa lanan bu kurulufllar 1999 y l nda bankalar yasas nda de ifliklik yapan 4491 say l kanun ile 4389 say l bankalar kanunu kapsam na al nm flt r. Kat l m bankac l n n bugün dünyada ulaflt rakam 300 milyar dolar seviyesidir y l sonu rakamlar na göre; Türk bankac l k sisteminin bilanço büyüklü ü bak m ndan 500 milyar YTL seviyelerinde bir büyüklü e sahip oldu unu söyleyen Ç nar, Bu rakam Türk mali sektörünün yüzde 88,5 ini oluflturmaktad r y l sonu ile kat l m bankalar n n büyüklü ü de 14 milyar YTL seviyesindedir y l ortalar na do ru ise Türk bankac l k sisteminin ulaflt büyüklük 518 milyar YTL seviyelerindeyken kat l m bankalar n n ulaflt büyüklük ise 17 milyar YTL civar ndad r. Kat l m bankalar n n Türk bankac l k sistemindeki pay yüzde 3,2 seviyesindedir. Kat l m bankalar n n net kâr rakam incelendi inde 2006 y l ortas nda 163 milyon YTL olan rakam 2007 y l ortas nda 223 milyon YTL seviyesine ç karak yüzde 37 lik bir art fl göstermifltir dedi. DER NL K KAZANDIRDI Toplant n n oturum baflkanl n yapan TO Meclis Üyesi ve Türkiye Kat l m Bankalar Birli i Genel Sekreteri Osman Akyüz, kat l m bankac l n n, mevduat bankalar na alternatif veya rakip olmad n n alt n çizdi. Akyüz, kat l m bankac l n n yeni ürünleri, farkl çal flma ilke ve yöntemleri ile sektörü tamamlay c bir bankac l k türü olarak sektöre derinlik ve çeflitlilik kazand rd n ifade etti. Albaraka Türk Kat l m Bankas Genel Müdürü Dr. Adnan Büyükdeniz, kat l m bankalar n n elde ettikleri pazar paylar n n hâlâ potansiyelinin alt nda oldu una dikkat çekerek, flu aç klamalarda bulundu: Kat l m bankalar politik de il, sosyoekonomik bir gerçekliktir. Bankac l k sistemini ikame edici de il, finansal sistemimizi tamamlay c bir unsurdur. Kamu maliyesine ve vergi mükelleflerine hiçbir yük getirmemifltir. Ahlaki riziko söz konusu olmam flt r. Esnek bilanço yap s ekonomik ve finansal floklar n nispeten daha hasars z atlat lmas n kolaylaflt rmaktad r. Kay td fl ekonominin azalt lmas nda kendi ölçe inde katk sa lam flt r. ÜLKE EKONOM S NE KATKI Türkiye Finans Kat l m Bankas Genel Müdürü Yunus Nacar kat l m bankalar n n sa layaca avantajlar s ralayarak, flöyle konufltu: Yüksek getiri elde edilebilir. Mevduatlar n tüm ülkenin kalk nmas, Osman Akyüz, panelde yapt konuflmada, kat l m bankac l n n genel bankac l k sektöründe mevduatta yüzde 4, aktiflerde yüzde 3 ve kredilerde yüzde 6 l k bir paya sahip oldu unu belirtti. Akyüz, gelecek k sa vadedeki hedeflerinin yüzde 10 oldu una dikkat çekti. HAFTA SONU PROGRAMI CUMA GECELERİ CUMARTESİ GECELERİ PAZAR SABAHLARI Cemile Sultan Korusu Cuma akflamlar Erinç Köker ve gitar yla keyifleniyor Eski Dostlar Grubu Cumartesi gecelerimize renk katmaya bafllad. Coflkulu performanslar ve sahne flovlar yla geçmiflten günümüze yapt klar bu yolculu a sizleri bekliyorlar. Haftan n yorgunlu unu atmak, yeni bir haftaya enerji dolu bafllamak isteyenler için en güzel aile sofralar Pazar sabahlar Hünkar da haz rlan yor. 11:00-15:00 saatleri aras ndaki Bruch menüsü kifli bafl YTL + KDV ARALIK AYI PROGRAMI S ra Gecesi 1 ARALIK CUMARTESİ Urfa türküleri, Urfa Mutfa n n en özel tatlar ve S ra Gecesi nin vazgeçilmezi Çi Köfte bu gece sizinle... Karadeniz Gecesi 7 ARALIK CUMA Karadeniz mutfa n n doyumsuz tatlar ve BRAH M CAN n can verece i coflkulu Karadeniz Türküleri ile 07 Aral k Cuma akflam Karadeniz i Cemile Sultan Korusu na tafl yaca z. REZERVASYON Ç N TEL (3 HAT) Osman Akyüz ekonominin ve reel sektörün canl l için reel sektörün hizmetine sunulmaktad r. Kay t d fl ekonomik faaliyetlerin kay t alt na al nmas n sa lar. Sosyal sorumluluk ve prensiplerimiz sebebi ile ne olursa olsun, ne kadar yüksek getiri sa larsa sa las n yat r mlar de erlendirilirken seçici davran lmaktad r. nsana, do aya, topluma zarar vermeyen ürünlerin finansman gerçeklefltirilmektedir. REEL SEKTÖRE DESTEK Kat l m bankac l modelinin dünyada 300 milyar dolar hacme ulafl rken, Türkiye nin bu alandaki pay n n yüzde 10 larda olmas gerekti inin alt n çizen stanbul Ticaret Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin ise flunlar söyledi: 2010 a kadar yüzde 5, 2015 te ise yüzde 10 luk pay n gerçeklefltirilmesi önemlidir. Kat l m bankalar, bu hedefi gerçeklefltirecek kalifiye iflgücüne fazlas yla sahiptir. Bu hedefin gerçeklefltirilmesi için, Türk kat l m bankalar na farkl enstrümanlar ihraç etmelerine imkan sa layacak düzenlemeler tamamlanmal. Türk kat l m bankalar gerek 2001 Krizi, gerekse de kriz sonras ndaki 5 y ll k toparlanma döneminde, ticari bankalardan daha yüksek oranda reel sektörün finansman na kaynak aktarm flt r. EM NE NCE MENDEKL 1 milyar YTL lik senete protesto ÜRK YE nin üç büyük ili ise ilk on s rada stanbul, Ankara ve stanbul, Ankara ve zmir, zmir in ard ndan, 190 milyon 476 senet protestolar nda da bafl bin 880 YTL ile Antalya, 157 milyon çekiyor. Merkez Bankas verilerine 67 bin 546 YTL ile Bursa, 146 milyon dayanarak yap lan hesaplamalara 64 bin 142 YTL ile Konya, 83 milyon göre, bu y l n Ocak-A ustos 255 bin 498 YTL ile Mu la, 82 milyon döneminde stanbul da 1 milyar bin 441 YTL ile Adana, 75 milyon milyon 710 bin 756 YTL lik 153 bin 647 bin 797 YTL ile Kocaeli ve adet senet protesto edildi. Ayn milyon 417 bin 483 YTL ile de Mersin dönemde Ankara da protesto edilen yer ald. senet say s 96 bin 513, miktar 502 EN AZ TUNCEL DE milyon 108 bin 702 YTL, zmir de ise Söz konusu dönemde en az senet bu say 254 milyon 91 bin 972 YTL lik protestosu ise Tunceli de oldu. Bu 53 bin 341 adet oldu. Üç büyük ili y l n 8 ay nda Tunceli de toplam 1 protesto edilen senet say s milyar 915 bin 587 YTL tutar nda, bak m ndan 37 bin 118 adet ile 213 adet senet Antalya, 34 bin protesto oldu. 724 adet ile Tunceli nin arbursa, 32 bin d ndan en az 385 adet ile senet protestokonya, 18 bin Miktar Protesto edilen su 270 adet ile 250 adet ile ller (milyon YTL) senet say s (adet) Kilis ve 366 Mu la, 14 bin adetle de Bay stanbul ,002, adet ile Ankara ,108 burt ta görülkocaeli, 14 bin zmir ,091 dü. Protesto 514 adet ile Antalya ,476 edilen senet Adana ve 13 Bursa ,067 miktar nda ise bin 962 ile de ,064 en alt s rada Bal kesir izledi. Konya Mu la , bin 684 OcakKocaeli ,647 YTL ile Kilis in A ustos Adana ,454 ard ndan, 1 döneminde Bal kesir ,615 milyon 616 bin protesto edilen Mersin , YTL ile senetlerin Bayburt 366 1,616 Bayburt yer miktarlar na Kilis ald. bak ld nda Tunceli 213 1,915 Üçüncü köprü ERTU YAfiAR stanbul da yaflayan bizler için en önemli sorunlardan biri de trafik de il mi? Hepimiz, stanbullu tüccar ve sanayiciler olarak asl nda stanbul un bu kadar kalabal k olmas ndan gizli bir mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Çünkü asl nda kalabal k, bizim için müflteri ve pazar demektir. Ne kadar büyük ve kalabal k bir kente mal ya da hizmet satarsak, baflar flans m z o kadar artar. Ama her güzelli in bir de cefas (!) oluyor. Kalabal k ve büyük stanbul un cefas da trafik yo unlu u ve hareket yetene inin azalmas d r. Trafik nedeni ile hem bireylerin, hem de mallar n hareket yetene i azalmakta ve yavafllamaktad r. Bu da bize ek masraf ve maliyet olarak geri dönmektedir. Kârlar m z n azalmas na yol açmaktad r. stanbul trafi i gibi derin ve içinden ç k lmas zor bir konuyu bir köfle yaz s n n s n rlar içine s d rmak niyetinde de iliz. B rak n bir köfle yaz s n, stanbul trafik sorunu ve çözüm önerileri, bir kitab n içeri ini dolduracak potansiyele sahiptir! Ama görüyoruz ki son zamanlarda bir üçüncü köprü tart flmas bafllad. Özellikle mimarlar ve flehir planc lar, bir de köprünün geçmesi olas semt sakinleri, sert bir biçimde stanbul a üçüncü köprü yap lmas na karfl ç k yorlar. Bu çevrelerin söyledi ine göre, Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an stanbul Belediye Baflkan iken, üçüncü köprü yap lmas na karfl imifl. Ama aradan y llar geçip de Tayyip bey yerel yönetimden merkezi yönetime geçince üçüncü köprünün inflas na taraf olmufl. Bu sav do ru mudur bilemiyorum. Olabilir de... Yerel yöneticilerle merkezi yöneticilerin görüflleri ve politik beklentileri farkl olabilir. Çünkü bir Belediye Baflkan, ne kadar dirayetli olursa olsun, sonunda herhangi bir olaya kendi seçmenlerinin gözü ile bakmak zorundad r. Halbuki bir merkezi yönetici, olaya sadece yerel kiflilerin ç kar ya da refah 1985 y l nda iki flube ve iki banka ile faaliyete bafllayan kat l m bankac l, 419 flube, 8 bin 860 çal flan ve 14.6 milyar YTL fon toplam ile finans ve bankac l k sektörünün önemli bir alt sektörü haline geldi te iki flube ile bafllad 1985 y l nda iki flube ve iki banka ile faaliyete bafllayan kat l m bankac l 31 Ekim 2007 itibariyle, 419 flube, 8 bin 860 çal flan ve 14.6 milyar YTL fon toplam ile finans ve bankac l k sektörünün önemli bir alt sektörü haline geldi. Türkiye Kat l m Bankalar Birli i Genel Sekreteri GÜNDEM Kat l m bankalar 22 y lda, 419 flube oldu F aç s ndan de il, bütün ülkenin refah aç s ndan bakar. stanbul a üçüncü köprü yap lmas ; ya da köprü yap lmas uzun bir tart flma ve karfl l kl tezler / savlar konusudur. E er 1973 de birinci köprü ve 1987 de de ikinci köprü yap lmasa idi, büyük bir olas l kla benim gibi Tuzla da oturup Taksim de çal flan kifliler olmayacakt. Bu kifliler ifllerine her gün otomobilleri ile gidip gelmeye çal flmayacaklard. Çünkü kent içinde hareket bu kadar kolay ve h zl olmayacakt (iflime gelmek için sabah da evden ç karsam 35 dakikada Taksim de oluyorum). Ama ya ifl yaflam n n ve ekonominin getirdi i ve bizi zorlad h z? Köprüler olmasa idi, bu h za nas l ayak uyduracakt k? Küresel rekabet ile nas l bafla ç kacakt k? Mallar m z ve üretti imiz hizmetleri nas l daha h zl üreticilere ulaflt racakt k? Mutlaka burada karfl m za ç kan sav, stanbul a köprü yap lmas yerine toplu tafl ma a kurulmas na a rl k verilmesidir. Yani, yayg n bir metro a olmayan stanbul a üç de il istersen on üç köprü yapsan ne olur? tezi asl nda do rudur. Yine de bizim bir ekonomist ve ifl adam olarak vard m z sonuç, stanbul da hem yayg n bir metro a n n kurulmas, hem de üçüncü köprü ve köprülerin yap lmas d r. Ekonominin geliflmesi bunu gerektirir. Peki bu yat r mlar için kayna nereden bulaca z? Çünkü hem metro, hem de köprü ve ba lant yollar, çok yüksek maliyet ve finansman gerektiren projelerdir. Öyle ha deyince gerçeklefltirilemezler. Bizim burada önerimiz, ifli özel sektöre devir etmeyi düflünmek; olmazsa stanbul da yaflayan herkesten kullan ma göre kat l m pay alarak bu projeleri finanse etmektir. Yani art k stanbul da ne hava ne de su belefl olmal d r. stanbul da yaflaman n bir niyeti varsa, bu nimetin bedeli de orada yaflayan herkes taraf ndan ödenmelidir. T STANBUL T CARET ODASI GIDA GÜVENL B LG LEND RME SEM NER 4 ARALIK 2007 SALI KONU: Sektördeki yetkili mercilerin kat l m yla 4 Aral k 2007 tarihinde stanbul Ticaret Odas 5. Kat Meclis Salonu nda Odam z ca G da Kanunu nda yer alan koflullar dikkate al narak g da üretimi yapan iflyerlerinin ça dafl bir yap ya kavuflturulmas amac yla, g da güvenli i ve bununla ilgili mevzuat n ele al naca G da Güvenli i Bilgilendirme Semineri düzenlenecektir. YER: STANBUL T CARET ODASI MECL S SALONU (5. Kat) / EM NÖNÜ TAR H: 04 ARALIK 2007 SALI I. Oturum II. Oturum KATILIM: KATILIM ÜCRETS ZD R. Kay tlar baflvuru tarihi s ras yla yap lacak. Kay t için afla daki formun doldurularak (212) no.lu faksa gönderilmesi rica olunur. B LG Ç N Dilek BORA / Ekonomik ve Sosyal Araflt rmalar fib. Tel: / Faks: ayda iller itibariyle durum e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee?? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e e? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee?? e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e h? h? h? h? h? h? KATILIM FORMU Kat l mc n n Ad -Soyad :... Temsil etti i firma veya kurulufl :... Telefon faks-e-posta :... g? g? g? g? g? g???ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor 1. sayfa.qxd 01/05/2008 23:15 Page 1 CMYK Avrasya ülkeleri her alanda birlik istiyor MARMARA Grubu Stratejik ve Sosyal Araflt rmalar Vakf taraf ndan düzenlenen 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi dünyan n dört

Detaylı

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak orna tezgahından dünya markasına 02 ıbbi malzeme üretimine, torna tezgahındaki girişimiyle başlayan doktor Cevdet Alptekin, dünya çapında iddialı hale gelen bir firmanın da temellerini attı. Yenilenin,

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen Türkiye'de 7, G. Kore'de 2 bin patent Aflatoksini önleyen fırın 02 05 Kanser yapan aflatoksini önleyen sistem ilgi bekliyor. MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntem alışkanlığından rahatsız. Yavuz

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel dengesizli in giderilmesi konusunda büyük öneme sahip oldu unu belirterek, stanbul daki fabrikas

Detaylı

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla ISSN 1308-7622 12 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ÇANKAYA n n kumbaras doluyor HABER 17 DE 4 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Çankaya Belediyesi

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN 2006 YILI HRACAT PERFORMANSI, MÜN R NURETT N SELÇUK UN MEfiHUR D ZELER N HATIRLATIR N TEL KTE. BU YILIN HRACAT fiamp YONU

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı