GENEL DENEME-2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "http://isgonline.web.tr GENEL DENEME-2"

Transkript

1 GENEL DENEME-2 1. Ağır yüklerin elle taşınmasında ergonomik açıdan aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır? a) Yükün ağırlığını azaltmak gerekir b) Bir seferde taşınacak yük miktarını (sayısını) düşürmek gerekir c) Fazla yükler için birden fazla kişiyi devreye sokmak gerekir d) Hepsi 2. Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği açısından Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni,..en az bir kez, aşınma, pas ve çatlak bulunup bulunmadığı yönünden muayene edilir. Cümlesindeki boşluğa hangisi gelmelidir? a) 1 b) 12 c) 6 d) 3 3. Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? a) Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı b) Sapsız raspa kullanılmamalı c) Raspa manivela gibi kullanılmamalı d) Vücuda doğru raspalama yapılmalı 4. Oksi-asetilen kaynağından oluşabilecek en büyük tehlike aşağıdakilerden hangisidir? a) Patlama tehlikesi b) Duman tehlikesi c)kaynak yaparken oluşan ışık d)sıçrayan sıcak metal parçalar 5. Aşağıdakilerden hangisi işçi sağlığının kurucusu olarak bilinir? A) Nicander B) Ramazzini C) Paraselsus D) Agricola 6. Aşağıdakilerden hangisi Askeri işyerleri kapsamı dışındadır? a)millî Savunma Bakanlığı tarafından doğrudan doğruya işletilen askeri işyerleri b) Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askerî işyerleri c) İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askerî işyerleri d) Özel güvenlik birimleri 7. Hangisi risk değerlendirme ekibinde bulunmaz? A)İşveren veya işveren vekili B) iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri C) ) İşyerindeki sendika temsilcileri D) İşyerindeki destek elemanları 8. Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi ile ilgili hangisi yanlıştır? A) Alt işveren asıl işverence yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarına tabi olur. B) Asıl işveren; alt işverence yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. C) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır D) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. 9. Kişisel koruyucu donanımlara ait yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangileri yönetmelik kapsamına girmez? I. Spor ekipmanı II. Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular III. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman IV. Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman

2 V. Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular A)Hepsi B)I, II, III ve V C) II, III ve V D) III ve V 10. Birinci Millet Meclisi döneminde çıkarılan kömür madenleri ile ilgili ilk yasa aşağıdakilerden hangisidir? A) Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menafii Umumiyesine Füruhtuna Dair 114 sayılı Yasa B) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu C) Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 151 sayılı Yasa D) Maadin Nizamnamesi 11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Karbondioksit tabanda toplanır. B) Nitrojen havaya göre daha ağırdır. C) Çalışma yerinde metan tavanda toplanır. D) Kömür ocaklarında metan patlaması sonucu karbondioksit ve karbon monoksit gazları oluşur. 12. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. hükmü hangi yasamızda yer almaktadır? A) 1475 sayılı İş Kanunu B) Borçlar Kanunu C) 4857 sayılı İş Kanunu D) 1982 tarihli Anayasa 13. I. Mekanik hatalar sonucu meydana gelen kazalar II. İnsan hatası sonucu meydana gelen kazalar III. Öngörülemeyen, önlenemeyen, sebebi bilinmeyen kazalar Ülkemizde iş kazalarının sebepleri incelendiğinde en fazladan en aza doğru doğru sıralamanın nasıl olması beklenir? A) II I III B) I III II C) I II III D) II III I 14. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun temel kavramları arasında yer almaz? A) İşveren B) Ticari İşletme C) İşçi D) Alt İşveren 15. Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangın değildir? A) katran B) benzol C) makine yağları D) plastik No lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hükümleri Aşağıdaki hangi kişilere uygulanmaz? A) Askeri Bakım Merkezlerindeki Çalışanlar B) Ev Hizmetlerinde Çalışanlar C) Yük Gemisi Çalışanları D) Stajerler 17. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre, taşınabilir yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS IS standardına göre yapılır. B) Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. C) Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve beşinci yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. D) Servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır

3 18) 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını işveren sağlamak zorundadır. Buna göre hangisi yanlıştır? A) İşe girişlerinde işe giriş muayenesi yapılır B) İş değişikliğinde; yeniden işe giriş muayenesi yapılır C) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde sağlık muayenesi yapılır. D) İşin devamı suresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre 2 yılda bir düzenli olarak yapılır 19. Aşağıdakilerden hangisi açık arazide yapılacak çalışmaların planlamasında göz önünde tutulması gereken konulardan biri değildir? A) Haberleşme B) Kamu işyerlerine olan uzaklık C) Meteoroloji D) Yüksek gerilim enerji nakil hatları 20. Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlış verilmiştir? A) Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları. B) Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı, C) Ortamda bulunan tozun tane boyutu D) mesleki maruziyet sınır değerleri, 21. İş Kanunu na göre, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, İşveren, İşçiyi ne kadar süre içinde işe başlatmak zorundadır? A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 6 ay 22. Risk değerlendirmede kullanılan fine-kinney metodunun değişkenleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Sıklık (frekans) B) Olasılık C) Fark edilebilirlik D) Şiddet 23. İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az kaç metrekare olmalıdır? A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) Yapı işlerinde kullanılan gırgır vinçlerle ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? A) Gırgır vinçlerde kullanılacak çelik halatın çapı 12 milimetreden az olmayacaktır. B) Gırgır vinçlerde kova kancasına takılacak çelik halatın uç kısmı yüksüklü olarak kancaya takılacak ve serbest kalan uç kısmı uzun kısma en az 2 adet u klemensi ile uygun şekilde tespit edilecektir. C) Gırgır vincin tabanda durduğu alanın ön yüzünde parmaklık (bariyer) şeklinde bir kapısı bulunacak, diğer tarafları ise en az 90 santimetre yüksekliğinde bir korkulukla çevrilmiş olacaktır. D) Vincin tespit edildiği kolon ahşap ise, kesiti santimetreden küçük olmayacak ve kolon, sağa sola yalpa yapmayacak şekilde tespit edilecektir. 25. Ürünler üzerine yerleştirilen CE işaretinin anlamı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Ürünlerin kaliteli olduğunu gösterir. B) Ürünlerin insan can ve mal güvenliğine zarar vermeyeceğini ifade eder. C) Ürünlerin çevreye zarar vermeyeceğini anlatır. D) Ürünlerin bitki ve hayvan varlığına zarar vermeyeceğini gösterir 26. Profesyonel bir kişinin mesleğinin özgün anlamı ve amacından kopması, hizmet verdiği insanlar ile artık gerçekten ilgilenmiyor olması biçiminde tanımlanan ve ana belirtileri enerji kaybı, motivasyon eksikliği, diğerlerine karşı negatif tutum ve aktif olarak geri çekilme olan durum hangisidir? A) Tükenmişlik Sendromu B) Anksiyete C) Karoshi D) Mobbing 27. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda çalışmalarda alınacak genel korunma önlemlerinden değildir?

4 A) Yeraltı işlerinde, delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılmalıdır. B) Her işyerinde düzenli aralıklarla risk değerlendirmesi yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. C) Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmalıdır. D) Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, kazı toprağı ıslatılmalıdır 28. Korozif sıvıların doldurulduğu, boşaltıldığı ve benzeri bir işlemin yapıldığı işyerlerinde, yere dökülen sıvının yayılmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır? A) Sıvıların etrafı uygun şekilde işaretlenecek B) Temizleninceye kadar gözaltında bulundurulacak C) Diğer organik maddelerle silinecek D) Kireç veya benzerlerine emdirilerek temizlenecektir 29. İşyerindeki Merdivenin eğimi en az ve en çok kaç derece olmalıdır? A) B) C)40-75 D) Çoğunlukla iş yeri ortamından kaynaklanan ve solunum yoluyla vücuda girerek sağlığı tehdit eden tehlikelerden biri de tozlardır. Aşağıdakilerden hangisi tozlarla ilgili olarak doğrudur? A)Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kireç tozları vb. gibi, doğrudan Hububat, şeker ve un tozları vb. dolaylı olarak tahriş edici etki gösterebilirler ve bunlar tahriş edici tozlar grubundadır. B)Kurşun, cıva, arsenin tozları zehirli tozlar grubundadır. C)Polen, pamuk, yün, kürk, tüy, saç tozları ile bazı cins odunların kesilmesinde meydana gelen tozlar alerji yaparlar. D)Kömür madenciliği ve döküm sanayisinde ortaya çıkan serbest silika ve asbest tozları fibrozis oluşturmazlar. 31. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli duruma örnek değildir? A)Makine ve Tezgâhın hatalı yerleşimi B)Koruyucu tertibatın bulunmaması C)Hatalı çalışma yöntemi D)Çalışanın uygun kişisel koruyucu malzeme kullanmaması 32. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde görülen Güvensiz Durumlar dan değildir? A) Makine koruyucularını çıkarmak B) Tehlikeli makina parçaları C) Kapatılmamış boşluklar D) Topraklanmamış elektrikli makinalar 33. Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik kapsamında uygulanır? A) İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya araçların içindeki işyerlerinde B) Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde, C) İş kanunu kapsamına giren tüm işyerlerinde, D) Tarım veya orman işyerlerine ait olup, işyeri binalarından uzaktaki tarla ve ormanlardır. 34. İşyerlerini, işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli çalışmalara ne ad verilir? A) İşçi sağlığı B) İş disiplini C) İş güvencesi D) İş güvenliği 35. Aşağıdakilerden hangisi ESD KSMS (TLV STEL) tanımıdır? A) Çalışma günü boyunca asla aşılmaması gereken ve 5

5 B) Çalışma günü boyunca asla aşılmaması gereken ve 10 C) Çalışma günü boyunca asla aşılmaması gereken ve 20 D) Çalışma günü boyunca asla aşılmaması gereken ve Sağlığa zararlarından bahsedilen çözücüler aynı zamanda ateş alma ve patlama tehlikelerinin de kaynağı olarak görülebilir. Zira yanıcı sıvı olan.., küçük bir kıvılcım ile patlamaya neden olabilir? A) Solventler B) Formaldehit C) Hidrojen sülfür D) Alifatik alkoller 37. Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyuculardan değildir? A) Parafunlu pamuk B) Cam pamuğu C) Kulak tıkacı D) Kar maskesi 38. Yüksekliği tabandan itibaren. metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır. Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) 2 B) 3 C) 4 D) Denizlerdeki çalışmalarda kullanılacak cankurtaran sandalı, botu, simidi ve yeleği ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yeterli bir süre hayatta kalmayı sağlayacak uygunlukta ve donanımda olmalıdır. B) Kurtarma ekibindeki işçilere yetecek sayıda olmalıdır. C) Kullanıldıklarında dikkat çekici renklerde olmalıdır. D) Türü işyerine uygun özellikte olmalıdır. 40. İş makinelerinde kullanılan koruyucu tiplerini kaç şekilde sınıflandırabiliriz? A) 4 B) 5 C) 6 D) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği ne göre, tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali aşağıdakilerden hangisidir? a) Olasılık b) Potansiyel c) Risk d) Kaza 42. Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir? a) Yangın merdiveni kullanmak b) Teras katına çıkmak c) Asansör kullanmak d) Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek 43. Aşağıdakilerden hangisi OHSAS in temel felsefesini oluşturmaktadır? a) İş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanması b) İSG mevzuatına göre ihtiyaçları belirtmek c) Risk değerlendirmesi yapmak

6 d) Verimliliği artırmak 44. Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak acil durum planı nasıl hazırlanır? a) İşverenlerce ortaklaşa hazırlanır b) Acil durum planlama konusunda en deneyimli ve birikimli işveren önderliğinde hazırlanır c) Her işyeri kendi planını bağımsız olarak yapacaktır d) Yönetim planlamayı yapar ve işverenler de buna uymak zorundadır 45. Aşağıdakilerden hangisi yükün elle taşınmasıkaldırılması konusunda işin gerekleri ile ilgili değildir? a) Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar b) Yetersiz ara ve dinlenme süresi, çalışma temposu c) Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri d) Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumda olması 46. Aşağıdaki cümledeki boşluğu doldurunuz. Hazırlık devresi dışında, yer altı çalışmalarının yerler,.. ayrı yolla yerüstüne bağlanır. a) En az bir b) En az iki c) En az üç d) Yeteri kadar 47. Portatif yangın söndürme cihazlarının (Örn: 6Kg. ) zeminden ne kadar yükseklikte bulunması gerekir? a) 75 cm. b) 100 cm. c) Maksimum 150cm. d) Bu ölçü ergonomik olarak kişiden kişiye göre değişmelidir 48. Bir başlama kumandası ile beraber kullanılan ve bir makinenin fonksiyonunu icra etmesine, sürekli tahrik edildiği sürece, izin veren elle çalıştırılan ilave kumanda güvenlik tertibatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Takviyeli Kumanda Tertibatı B) Hassas Algılama Tertibatı C) Mekanik alıkoyma Tertibatı D) Sınırlama Tertibatı 49. Kişisel Koruyucu Donanım Taahhüt Ve Tesellüm Formu ne amaçla kullanılır? A) İş güvenliği ekipmanları sağlam olarak teslim aldığı ve kullanımı eğitim olarak verildiği zaman düzenlenen formdur. B) Personel dönemsel üniforma tesliminde düzenlenen formdur. C) İşe girişte her personel için gerekebilecek donanımların düzenlendiği formdur. D) Hiçbiri 50. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ne göre; Risk kontrolünde, belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra tespit edilen yeni risk seviyesi aşağıdakilerden hangisinin üzerinde ise risk kontrol adımları tekrar edilir? A) Yüksek risk seviyesinin B) Kabul edilemez risk seviyesinin C) İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike Sınıfları Tebliği nde yer alan risk seviyesinin D) Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesinin 51. Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde fazla çalışma ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? a) Haftalık 40 saati aşan çalışmalardır b) Haftalık 45 saati aşan çalışmalardır c) Aylık 45 saati aşan çalışmalardır d) İkinci bir iş olarak başka bir işyerinde yapılan ve günlük 3 saati aşmayan çalışmalardır 52. Standartlarda süre belirtilmemişse yapı iskeleleri için azami periyodik muayene süresi nedir? a) 1 Ay b) 2 Ay c) 3 Ay d) 6 Ay

7 53. Aşağıdakilerden hangisi stresin uzun dönem etkilerindendir? A) Depresyon, Fobiler, Ruhsal hastalıklar, Düşünce ve hafıza kusurları, Uyku bozuklukları B) Görme bozukluğu, C) Melekelerde yavaşlama D) Hepsi 54. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nün üye ülkenin temsiliyetinde üçlü yapısında hangisi yer almaz? a) İşveren temsilcisi b) İşçi temsilcisi c) Hükûmet temsilcisi d) Mühendis odası temsilcisi 55. Sondaj, toprak kazı, yarma ve doldurma işleri hangi işler kapsamında yer alır? a) Maden işleri b) 1687 c) 1700 d) Aşağıdakilerden hangisi pnömokonyoz gibi akciğer hastalığına neden olur? a) Fibrojenik tozlar b) Toksik tozlar c) Alerjik tozlar d) İnert tozlar 60. Bakım-Onarımda genel İSG önlemleri hangileridir? A) Çapları dar ve içi yağlı maddelerle kirli boruları ısıtırken tedbirli ol B) Donan ventilleri (oksijen ve asetilen) sıcak su veya sıcak havlu ile çöz. Bu iş için asla açık alev veya alev kullanma C) Kriko veya kaldıraç ile çalışırken taban ve dayanma noktasının sağlam olmasına dikkat et D) Matkap, freze ve torna tezgâhlarından çıkan talaşları elle temizle b) Tarım ve orman İşleri c) Sanayiden sayılan işler CEVAP ANAHTARI d) Ticaretten sayılan işler 56. Elektrik ile ilgili fen adamlarının yetki görev ve sorumlulukları hakkındaki yönetmelik gereği 150 Kw- 400 V Elektrik İç tesisi yapım işlerinde aşağıdaki gruplardan hangisi yetkilidir? A) I. Grup B) III. Grup C) II. Grup D) IV. Grup 57. Bir ayda işçi ücretlerinden ceza olarak en fazla kaç yevmiye kesilebilir? a) İki yevmiye b) Üç yevmiye c) Dört yevmiye d) Beş yevmiye 58. Ülkemiz İş Kazaları istatistiklerine göre 2012 Yılında kaç ölümlü iş kazası olmuştur? a) 744

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU

XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU 1 B S-1) Madenlerde zorunlu çalışmayı kaldıran 1869 Tarihli mevzuat hangisidir? A) Dilaver paşa Nizamnamesi B) Maadin Nizamnamesi C) Havza-i Fahmiye Teamülnamesi D) Hiçbiri

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 1- Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır? I-Riskleri değerlendirme,

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/19 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. İş Kanunu na göre aşağıdaki hususlardan hangisi, işverenin iş güvencesi

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus D) Hipokrat 2) İşyerindeki güvenlik

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ HAZIRLAYAN: KENAN AKBULUT A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ EĞİTİCİSİ 1- İŞHUKUKU 2- İş hukuku; İş nedeniyle

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlama görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aittir. Bakanlık ilk kez 7 Haziran 1945 yılında Çalışma Bakanlığı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI C C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 1 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı durumlarda uygun payandalar ve korkuluklar yapılacaktır.

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır?

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? 26 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI Tarih : 08-08-2005 1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? A) 1996 -

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI 1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasında maddi tazminat türlerinden değildir? A) İş görmezlik tazminatı B) Kıdem tazminatı C) Destekten yoksun kalma tazminatı D) Rücu tazminatı 2) Ortak Sağlık ve Güvenlik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100

Detaylı

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n isguygulama.com s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi 6 iş günü bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz

Detaylı

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100 dayın

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

2 TEMMUZ2011 Saat: 10.00

2 TEMMUZ2011 Saat: 10.00 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP: B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMNLIĞI

Detaylı

6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013

6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013 6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013 1) İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi: 30 gün 2) Bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz işveren

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

www.batiegitim.com.tr

www.batiegitim.com.tr KİTAPÇIK TÜRÜ A www.batiegitim.com.tr 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BATI EĞİTİM İŞYERİ HEKİMLİĞİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI - I 27.04.2013 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi PROGRAM 1. Bölüm : İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Prensipleri 2. Bölüm : Temel Kavramlar(iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları,

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı