BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SINAÎ VE TIBBİ GAZLARIN ÜRETİMİ, DOLUMU, SATIŞI İLE İLGİLİ DAĞITIM ŞİRKETLERİ, YETKİLİ BAYİLERİN VE KULLANICILARIN UYMALARI GEREKEN USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (SGM 2011/... ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, sınaî ve tıbbi gazların tüplü veya dökme olarak; üretim, dolum, satış ve dağıtım faaliyetlerinin yürürlükte olan teknik düzenlemelere uygun gerçekleştirilmesi suretiyle toplumun can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, sınaî ve tıbbi gazların üretim, doldurma, boşaltma, depolama, taşıma, test ve bakım işlerini yapanlarla, bu gazları dökme veya tüplü olarak tüketen kullanıcılar ve bayilerin uymaları gereken usul ve esasları kapsar. (2) Bu tebliğ Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) yi kapsamaz. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 08/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, b) Çözünmüş Gaz: Asetilen gibi, tüpü dolduran gözenekli maddeye emdirilerek çözündürülen gazı, c) Dağıtım Bayi: Sınaî ve tıbbi gazların satış, pazarlama ve dağıtım hizmetlerini yapabilmesi için üretici firma veya dolum bayisi ile bayilik sözleşmesi bulunan, bayilik sözleşmesi yaptıkları üretici firma ve dolum bayisinin tescilli marka ve amblemini taşıyan, gerçek veya tüzel kişiyi, ç) Dolum Bayi: Sınaî ve tıbbi gazların satış, pazarlama ve dağıtım hizmetlerini yapabilmesi için üretici firma ile bayilik sözleşmesi bulunan, üretici firma ile yapmış oldukları sözleşmede belirtilen sıvı gazların tüplere dolumunu yapan, bayilik sözleşmesi yaptıkları üretici firmanın tescilli markası ve amblemini taşıyan, gerçek veya tüzel kişiyi, d) Dolum Tesisi: Üretici veya üretici ile bayilik sözleşmesi olan dolum bayisine ait, ilgili mevzuata uygun olarak kurulan, gerekli izin, ruhsat ve belgelere haiz, sınaî ve tıbbi gazların taşınabilir sıvı kaplarına ve/veya tüplere dolumunun gerçekleştirildiği tesisi, e) Kriyojenik Tank: -100 o C ve daha düşük kaynama noktasına haiz sıvılaştırılmış gazların depolanması ve nakliyesinde kullanılan, çift cidarlı, vakum izoleli tankı, f) Manifold: Birden fazla tüpün bir çelik konstrüksiyon içinde birbirine bağlı olduğu tüp demetini. g) Sınai ve Tıbbi Gaz: LPG hariç olmak üzere kaynama noktası -273,15 o C ve 26.7 o C arasında bulunan ve genel olarak çeşitli sanayi kollarında ve tıp alanında kullanılan, organik ya da inorganik, sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış halde piyasaya arz edilen elementler ve bunların çeşitli karışımları, ğ) Sıvılaşan Gaz: Karbon Dioksit ve Protoksit D Azot gibi dolum basıncı ve sıcaklıklarında sıvılaşan gazı, 1

2 h) Sıvılaştırılmış Gaz: Sıvılaştırılmış oksijen, azot, argon, metan, hidrojen ve helyum gibi kaynama noktasının altına soğutularak kriyojenik kaplarda depolanan ve nakledilen sıvılaştırılmış gazı, ı) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi, i) Sürekli Gaz: Oksijen, Azot, Argon, Hidrojen, Metan ve Helyum gibi dolum basıncı ve sıcaklıklarında sıvılaşmayan gazı, j) Taşınabilir Sıvı Kapları: Düşük miktarda dökme gazın taşınması için üretilmiş çift cidarlı, vakum izoleli, basınçlandırılabilir veya basınçlandırılamayan tipleri olup, hacmi 1500 litreye kadar olan taşıma kaplarını, k) Teknik Düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi, l) Tüp: Hacmi 150 litreye kadar olan, taşınabilir, gazların depolanması, kullanılması ve nakliyesinde kullanılan basınçlı kabı, m) Uygunluk İşareti: İlgili ürünün, yönetmeliklerinde belirtilen temel gereklere uygun olarak üretildiğini ve pazara sunulduğunu, ifade eden özel işareti, n) Üretici: Sınaî ve tıbbi gazların üretim, dolum, satış, pazarlama ve dağıtımını yapan tüzel kişiyi, ifade eder. Genel esaslar MADDE 5- (1) Bu Tebliğin konusu olan sınaî ve tıbbi gazların teknik mevzuata uygun olarak üretilmesi, depolanması, doldurulması, boşaltılması, taşınması ve piyasaya arz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca sınai ve tıbbi gazların taşındıkları veya depolandıkları tüp, tank ve kaplar, özelliklerine göre, kapsamında yer aldığı 22/01/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT), 05/06/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT) ve ulusal şartlar nedeniyle zorunlu uygulamada olan standartlar ile ilgili teknik mevzuat gerekliliklerine uygun olmalı ve gerekli uygunluk işaretlerini taşımalıdır. İKİNCİ BÖLÜM Tüplü Sınaî ve Tıbbi Gaz Uygulamaları Sınaî ve tıbbi gazların tüplü olarak piyasaya arz şekli MADDE 6 (1) Sınaî ve tıbbi gazlar, 5 inci maddede yer alan teknik mevzuata uygun olarak imal edilmiş tüpler ve manifoldlar içerisinde, piyasaya arz edilir. Tüplerin kapsadıkları gazlara göre işaretlenmesi, etiketlenmesi, 5 inci maddede yer alan teknik mevzuata uygun olarak üretici firmalar veya dolum bayileri tarafından gerçekleştirilir. Üreticiler ve dolum bayileri dışında tüp dolumu yapılamaz. Tüplerdeki gaz miktarının kontrolü MADDE 7- (1) Sınai ve tıbbi gaz tüplerine tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği eksik dolum yapılamaz. Sürekli gazlar basınç kontrolü yapılarak, sıvılaşan gazlar standart dolum faktörleri göz önüne alınarak ağırlık kontrolü yapılarak ve çözünmüş gazlar ise dara ve ağırlık kontrolü yapılarak çözücü sıvı içerisinde doldurulur. Hesaplamalarda 15 o C ortam sıcaklığı ve ölçüm cihazlarının toleransları gözönüne alınır. 2

3 Sınaî ve tıbbi gaz tüplerinin dolumu MADDE 8 (1) Sınai ve tıbbi gaz tüpleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı dikkate alınarak; üretici veya dolum bayisine ait dolum tesislerinde doldurulur. Üretim ve dolum tesislerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili hususlarda ilgili kurumlarca yürürlüğe konulan mevzuata uyulması, gerekli izin ve ruhsatların alınması zorunludur. (2) Tıbbi amaçlı gaz üretimi ve dolumu yapan firmaların, üretim ve dolum yerlerinin, tıbbi gazların üretimi ve tüplere dolumu için Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri alması ve bu kapsamdaki mevzuata uygun üretim ve/veya dolum yapması zorunludur. (3) Tüplerin, dolum öncesi ilgili mevzuata uygunluğu ve test periyodu kontrol edilir. (4) Dolum sırasında ve sonrasında, gerekli kayıtlar tutulur ve üreticiden tüketiciye kadarki izlenebilirlik sağlanır. Tüpün boyun kısmı üzerine gaz cinsi, kısaca uyulması gerekli güvenlik kurallarını belirten bir etiket yapıştırılır. Bu etiketin üzerinde dolumu yapan firmanın ünvan veya logosu ve telefonu ile tüp içindeki gazın üreticisinin logosu bulunur. Dolu tüp vanalarının gaz çıkış ağızları, dolumu yapan firmanın ünvanı veya logosunu taşıyan bant, ısı ile daralan streç bant vb. yöntemlerle kapatılır. Sınaî ve tıbbi gaz tüplerinin kullanıcılara intikali MADDE 9- (1) Sınaî ve tıbbi gaz tüplerinin kullanıcılara intikali sadece üretici, dolum ve dağıtım bayileri vasıtasıyla yapılır. Bunların dışında hiçbir kişi ve kurum tarafından sınaî ve tıbbi gaz tüpleri pazarlanmak amacıyla hiçbir yerde bulundurulamaz ve satılamaz. (2) Yükleme, nakliye, boşaltma işlerinde ya da tesis içi nakliyede kullanılan araçlar ilgili mevzuata uygun olmalıdır. Üretici firmaların sorumlulukları MADDE 10- (1) Üretici firmalar kendilerine ve anlaşmalı oldukları bayilerine ait tüplerden, 5 inci maddede yer alan teknik mevzuata uygun olanların doldurulmasından ve bu tüplerin periyodik muayene ve bakım kontrolünden sorumludur. (2) Üretici firmalar, tüplerin ve ürünün kullanımı sırasında uyulması gereken hususlarla ilgili olarak, 11/03/2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği uyarınca, hazırlanmış güvenlik bilgi formları ve kullanma kılavuzlarının müşterilerine ve bayilerine ücretsiz olarak verilmesini sağlamakla yükümlüdür. (3) Üretici firmalar, bayiler ve müşterilerin ilgili personeline eğitim verilmesi konusundaki taleplerini karşılamakla yükümlüdürler. Tüplerin periyodik test, muayene ve bakımı MADDE 11- (1) Tüp dolumu yapan tesisler, dolumu yapılacak tüplerin periyodik muayene, deney ve bakım kontrolünden sorumludur. Bu amaçla tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ e istinaden, Bakanlık Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri tarafından verilmekte olan Basınçlı Gaz Tüpleri Periyodik Muayene, Deney ve Bakım Yeterlilik Belgesi almaları zorunludur. Söz konusu belgeye sahip olmayan tesislerde periyodik test ve muayene yapılamaz, yapılan işlemler geçerli kabul edilmez. Dolum yapılabilecek tüplerin tespiti MADDE 12- (1) 5 nci maddede yer alan ilgili teknik mevzuata göre periyodik muayenesi yapılmamış, uygun olmayan tüplere dolum yapılamaz, yaptırılamaz ve bu tüpler piyasaya arz edilemez. Üretici firmalar kendilerine ve bayilerine ait; dolum bayileri ise kendilerine, anlaşmalı oldukları üretici firmaya ve dağıtım bayilerine ait tüplerin dışındaki tüplere dolum yapamaz. Ancak bir ekipmanın bir bileşeni olarak kullanılan tüpler bu kapsamda değildir. (2) Yurt dışından hurda statüsünde ithal edilen veya yurt içinde hurdaya ayrılan tüpler ilgili standartlarda belirtildiği şekilde imha edilir. Bu tüplerin tamiri ve dolumu yapılamaz. 3

4 (3) Yurtdışından gaz ithali amacıyla geçici ithalat yolu ile yurda giren dolu tüpler, kullanım sonrası tekrar doldurulmayarak yurt dışına çıkarılır. Bu tüplerin yeniden doldurularak piyasaya arz edilmesi yasaktır. (4) Tüplerin boyun kısmında veya tüp kloret kısmında, tüp imalatçısının markasının yanı sıra, tüp sahibinin markası yazılmış olmalıdır. Bu yazı/marka, imalat sırasında tüp imalatçısı tarafından boyun kısmına standartlara uygun olarak kazınma veya tüp kloret bileziği üzerinde kabartma şeklinde yerleştirilmiş olmalıdır. (5) Üretici, dolum ve dağıtım bayileri, dolum tesisleri, tüp satıcıları, aracılar, tüp depoları, kullanıcılar vb. sahalarında bulunan tüplerin talep edildiğinde mülkiyetlerini ispatlamak zorundadır. Tüp üzerindeki marka ve orijinalliği kontrol edilir. Şüphe duyulması halinde tüplere ait irsaliye ve fatura gibi satış kayıtları, seri numaralarını kapsayan tüpün imalatçısı tarafından tanzim edilmiş kayıtların ibrazı talep edilir. Gerektiğinde tüpün alındığı firmadan ve sırasıyla tüp imalatçısına gidene kadar aradaki diğer firmalardan da bu bilgiler istenir. Üretici, dolum ve dağıtım bayileri, dolum tesisleri, tüp satıcıları, aracılar, tüp depoları, vb. kuruluşların bu belgeleri ibraz edememesi veya anlaşması olmayan bir üreticinin veya onun yetkili bayisinin dışında tüpler bulundurması durumunda, gaz üreticisinin ve tüp imalatçısının defter ve satış kayıtları esas alınarak tüpler gerçek sahibine teslim edilir. (6) İthal edilen tüpler için, tüp imalatçı markası, tüp seri numarası, imalat tarihi, kimlik bilgilerini içeren ve tüp imalatçısının düzenlediği orijinal kayıtların istendiğinde ibrazı zorunludur. Bu kayıtlarda mülkiyet bilgilerinin bulunması ve tüplerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesi gerekir. Bu şartları sağlamayan tüpler, hurda statüsünde ithal edilmiş varsayılır ve kesinlikle doluma alınamaz. (7) Tüplerin üzerlerindeki tanımlama, barkod ve izlenebilirlik vb. etiketleri sökülemez, yazılı veya soğuk damga ile yer alan markalama tahrip edilemez. (8) Yukarıda belirtilen şartlara uymayan tüplerin doluma sokulması ve piyasada görülmesi halinde el konularak yed-i emine teslim edilir. Yed-i eminde muhafaza edilen tüpler ve gazlarının müsaderesi için mahkeme kararının kesinleşmesi beklenir ve bu karara göre işlem yapılır. Ancak, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden durumlarda bu türden dolu tüplerin gazları, dolum tesisi bulunan yerlerde dolum tesisine, dolum tesisi bulunmayan yerlerde ise, gaz cinsine göre detaylı olarak belirlenmiş gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle havaya boşaltılır. Bu durum suç duyurusu için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacak başvurularda belirtilir. Dolum ve dağıtım bayilerinin sorumlulukları MADDE 13- (1) Dolum bayileri kendilerine ve anlaşmalı olduğu dağıtım bayilerine ve üretici firmaya ait tüplerden, 5 inci maddede yer alan teknik mevzuata uygun olanların doldurulmasından ve bu tüplerin periyodik muayene ve bakım kontrolünden sorumludur. (2) Dolum bayileri tüplerin ve ürünün kullanımı sırasında uyulması gereken hususlarla ilgili olarak, ürüne ilişkin güvenlik bilgi formları ve kullanma kılavuzunun müşterilerine ve dağıtım bayilerine ücretsiz olarak verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Dağıtım bayileri tüplerin ve ürünün kullanımı sırasında uyulması gereken hususlarla ilgili olarak, ürüne ilişkin güvenlik bilgi formları ve kullanma kılavuzunun müşterilerine ücretsiz olarak verilmesini sağlamakla yükümlüdür. (3) Dolum bayileri, müşterilerinin ve dağıtım bayilerinin ilgili personeline eğitim verilmesi konusundaki taleplerini karşılamakla yükümlüdürler. Dağıtım bayileri, müşterilerinin ilgili personeline eğitim verilmesi konusundaki taleplerini karşılamakla yükümlüdürler. (4) Dolum bayileri üretici ile, dağıtım bayileri ise üretici veya dolum bayileri ile sözleşme yapmak ve sadece bu sözleşme kapsamında aldığı gazları satmak zorundadır. (5) Dolum ve dağıtım bayileri, uygun görecekleri gerçek veya tüzel kişilere dağıtım bayiliği verebilirler. Bunun için bayilik sözleşmesi yapmaları zorunludur. (6) Bayiler, bayisi oldukları üretici firmanın tescilli markası ve amblemini iş yerlerinin ön cephesine görülebilecek şekilde asmak ve nakliye araçlarının yanlarında görülebilecek şekilde bulundurmak zorundadırlar. 4

5 (7) Bayiler aynı gaz cinsi için birden fazla üretici veya dolum bayisi veya dağıtım bayisi ile anlaşma yapamazlar. Bayiler hiç bir şekilde tüpten tüpe aktararak dolum yapamaz ve gazları başka gazlar ile karıştıramazlar. Kullanıcıların uymaları gereken hususlar MADDE 14- (1) Kullanıcılar, tüpleri ve tüp donanımlarını, güvenlik bilgi formlarına, kullanma kılavuzlarına ve üretici veya bayi talimatlarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. (2) Tüplerin kullanıcının işletmesi içinde depolanması ve nakledilmesi sırasında ilgili güvenlik kurallarına uygun hareket edilir. (3) Kullanıcılar üreticiden veya bayiden aldıkları tüpteki gazı başka bir tüpe aktaramazlar. (4) Kullanıcılar tüpleri, gaz çekişini arttırmak, vb. amaçlar için, hiçbir şekilde ısıtamazlar. (5) Kullanıcılar tüplü gaz ihtiyaçlarını sözleşmeli oldukları üretici veya dolum bayisi veya dağıtım bayisinden karşılamak zorundadır. (6) Kullanıcılar tüp dolumu yapamaz, kendilerine üretici firma veya dolum bayisi veya dağıtım bayisi tarafından teslim edilen tüpleri, tesisleri dışına çıkartamazlar, başka bir tüketiciye sevk edemezler, başka bir dolum tesisine doldurulmak üzere gönderemezler. (7) Sınaî ve tıbbi gaz uygulamalarında kullanılan vana ve basınç düşürücüler gibi diğer ekipmanlar 5 inci maddede yer alan teknik mevzuata uygun olmalıdır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dökme Sınaî ve Tıbbi Gaz Uygulamaları Sözleşme yapma zorunluluğu MADDE 15- (1) Dökme sınaî ve tıbbi gazları alacak kullanıcı ve dolum bayileri, dökme gaz alımı yapmadan ve işyerlerinde sınai ve tıbbi gaz depolama tankları, tesisatı kurulmadan önce, üretici firmalarla sözleşme yapmak zorundadır. (2) Sınaî ve tıbbi gazların dökme olarak satış ve pazarlamasını ancak üretici firmalar ve üreticiler ile bu konuda sözleşmesi bulunan bayiler yapabilir. Üretici firma, dökme gaz ikmalini, teknik yönden uygun olması kaydı ile varsa kullanıcının sahasında kurulu kullanıcıya ait doluma uygun depolama tankına yapabilir veya sözleşme süresince kendine ait bir tankı kullanıcı veya bayisine sözleşme süresince kiralayabilir. Üretici firmanın sorumlulukları MADDE 16- (1) Üretici firmalar ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürürlüğe konulan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymak, gerekli izin ve ruhsatları almak zorundadır. (2) Üreticilerin en az bir adet faal durumda gaz üretim tesisine sahip olmaları gerekmektedir. (3) Üreticiler, dökme gazın, ilgili mevzuatına uygun olarak inşa edilmiş sınaî ve tıbbi gaz tanklarına emniyetli bir şekilde taşınmasından ve dolumundan sorumludur. Sıvı gazların kullanıcılara nakliyesi üretici veya üretici adına sözleşmeli nakliyecileri tarafından yapılır. (4) Üretici firmalar, dökme gazların kullanımı sırasında uyulması gereken hususlarla ilgili olarak, güvenlik bilgi formları ve kullanma kılavuzunun müşterilere ve dolum bayilerine ücretsiz olarak verilmesini sağlamak mecburiyetindedir. Müşteri veya dolum bayisinden, ilgili personeline eğitim verilmesi konusundaki talepleri karşılamakla yükümlüdür. (5) Üretici firmalar sözleşmesi bulunmayan dolum bayilerine ve kullanıcılara dökme sınaî ve tıbbi gaz satışı yapamazlar. (6) Üreticiler işletmelerinde bulunan stok tankının ve gaz dağıtım tesisatının mevzuatta belirtilen esaslara, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak işletilmesinden sorumludur. İşletmelerinde bulunan stok tankları 5 nci maddede yer alan ilgili teknik mevzuata uygun olmalıdır. Bayiler ve kullanıcıların sorumlulukları MADDE 17- (1) Dolum bayileri ve kullanıcılar işletmelerinde bulunan stok tankının ve gaz dağıtım tesisatının mevzuatta belirtilen esaslara, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak 5

6 işletilmesinden sorumludur. İşletmelerinde bulunan stok tankları, 5 nci maddede yer alan ilgili teknik mevzuata uygun olmalıdır. (2) Kullanıcılar ve dolum bayileri, ilgili personelinin sınaî ve tıbbi gazlar ile çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli eğitimleri almasını sağlamak ve gerekli kişisel donanımları tedarik etmek ve kullandırmak zorundadır. (3) Kullanıcılar ve dolum bayileri, sözleşme yapmış oldukları üretici firma haricinde diğer kuruluşlardan dökme sınai ve tıbbi gaz alamazlar. Sınaî ve tıbbi dökme gaz depolama tanklarının kuruluş şekli MADDE 18- (1) Sınai ve tıbbi dökme gaz depolama tanklarının tasarım ve inşasında ilgili mevzuat uyarınca can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik tedbir alınmalıdır. Sınaî ve tıbbi gaz depolama tanklarının kuruluş yeri MADDE 19- (1) Dökme sınai ve tıbbi gazların ikmallerinin yapıldığı tankların işyerlerine yerleştirilmesinde ve asgari güvenlik mesafelerine uyulması hususunda tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ile tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dikkate alınır. Tankların dolum işlemi MADDE 20- (1) Tankların dolumunda, tank imalatçısının, dolumla ilgili talimatlarına uygun hareket edilmeli, tankın teknik kapasitesi göz önünde bulundurularak, can ve mal güvenliğini teminen, dolum işleminin güvenli bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. Uyarı levhaları MADDE 21- (1) Stok tankları, ikmal yapılan gazın cinsine göre tanımlanır. Dökme sınaî ve tıbbi gazların, doldurma ve boşaltma yapıldığı bölümlere, kolayca görülebilecek bir şekilde uyarı levhaları konulur. (2) Uyarı levhaları aşağıdaki bilgileri içerir; a) Sigara içilmesi ve ateş yakılması yasağı, b) Yetkili haricinde girilmesi yasağı, c) İkmal yapılan gazın özelliklerine göre Toksik, Parlayıcı, Boğucu gaz vb. uyarı işaretleri, (3) Ayrıca, stok tankı sahasında "Tanker Boşaltma Talimatı", Acil Durum Talimatı, Tank Kullanma Talimatı, acil durumlar için eğer tank üretici firmanın ise üretici firmaya ait, eğer kullanıcının ise tankın imalatçısı veya yetkili teknik servisine ait telefon numaraları bulunur. Kullanımdaki stok tanklarının kontrolü ve bakımı MADDE 22- (1) Dolum bayileri ve kullanıcılar, kullanımdaki stok tanklarının emniyet valfları, vakum durumu, dış yüzey kontrolü, seviye göstergesi, basınç göstergesi ve vanaların sızdırmazlık kontrollerini, imalatçı firmanın belirlemiş olduğu sürelerde, tank imalatçı firmasına veya mülkiyeti gaz üretici firmaya ait ise üretici firmaya yaptırır. Yapılan kontroller sonunda bakım yapan firma tarafından Tank Kontrol Belgesi düzenlenir ve bir nüshası müşteriye verilir. (2) Dökme olarak sınaî ve tıbbi gaz dolumu yapılan, küçük hacimli taşınabilir kapların bakımı, kabın sahibi tarafından kabın imalatçısına veya onun yetkili servislerine yaptırılır. Dökme sınaî ve tıbbi gaz kullanıcılarının eğitimi MADDE 23- (1) Dökme sınaî ve tıbbi gaz kullanım alanında çalışan kişiler, ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gereklerini karşılayan ve işkolunun içerdiği tehlikeleri kontrol altına almak üzere hazırlanmış prosedür ve iş talimatlarına uygun olarak aşağıdaki konularda eğitilmiş olmalıdır. a) Meydana gelebilecek tehlikeler, b) Tankların özellikleri ve işletilmesi, 6

7 c) Kullanıcı tarafından stok tanklarına yapılması gereken günlük rutin kontroller ç) Gaz kaçağı ve yangın sırasında yapılması gerekenler. (2) Dökme gaz kullanan kullanıcıların ve dolum bayilerinin, üretici firmadan bu konuda görevli personeline eğitim vermesini talep etmesi durumunda üretici firma ilgili personele yukarıda belirtilen konularda eğitim vermek ve katılımcılar ile eğitmenlerin imzasını almak suretiyle bunu belgelendirmekle yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler Bildirim MADDE 24- (1) Sınai ve tıbbi gaz üreticileri kendilerine ve bayilerine ait Sanayi Sicil Belgelerinin ve sınai ve tıbbi gaz faaliyetlerinin ana faaliyet konuları olduğuna dair şirket ana sözleşmelerinin birer kopyalarını Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde; bayilik açılması, kapanması, feshi ve konu değişimi gibi hususları ise ilgili hususun vuku bulmasından itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir. Gerçek veya tüzel kişiler Bakanlığa bildirilen faaliyet tanımının dışında sınaî ve tıbbi gaz faaliyetinde bulunamazlar. Denetim MADDE 25- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan tüm hususlarla ilgili Bakanlıkça görevlendirilecek personel denetim yapmaya yetkilidir. Cezai hükümler MADDE 26- (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4077, 3516, 5237, 5326 ve 4703 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. Yürürlük MADDE 27- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 28- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 7

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2015/2) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.01.2015/29244 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27844 MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, piyasaya

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27844 MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Sayı : 27844 MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ 12 Şubat 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27844 TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAKKINDA

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 13/03/2005 tarih ve 25754 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9313 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5307 Kabul Tarihi : 2/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/3/2005

Detaylı

YÖNETMELİK. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÖNETMELİK. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

Kanun. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ 31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA

Detaylı

TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 18 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28532 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU PETROL PİYASASI MEVZUATI REVİZYON NO:14 DEĞİŞİKLİK KILAVUZU TEMMUZ 2011 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ömrünü tamamlamış lastiklerin; a) Çevreye zarar verecek şekilde

Detaylı

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK 24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Nisan 2014 tarihli Altmışdördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Ürün Güvenliği Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince

Detaylı

g) Atık taşıma firma lisansı: Bu Tebliğile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce

g) Atık taşıma firma lisansı: Bu Tebliğile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce Resmi Gazete Tarihi: 18.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28532 ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINAİLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29007 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEBLİĞ KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ. a) Maden atıkları, ambalaj atıkları, tehlikesiz atıklar ve radyoaktif atıkların taşınmasını,

TEBLİĞ. a) Maden atıkları, ambalaj atıkları, tehlikesiz atıklar ve radyoaktif atıkların taşınmasını, 18 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28532 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile

Detaylı

31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 TEBLİĞ

31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 TEBLİĞ 31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

(30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmi Gazete)

(30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmi Gazete) ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAġINMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAġINMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ Resmi Gazete Tarihi: 18.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28532 ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAġINMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel Ġlkeler Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE

Detaylı

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25495 PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) 5 Haziran 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26897 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı