T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİLER İÇİN ÇOK GEÇİŞLİ KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ VE YARI KÜRESEL METAL MATRİX YAKICININ GELİŞTİRİLMESİ Muhammed Aslan OMAR DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Nisan-014 KONYA He Hakkı Saklıdı

2

3 TEZ BİLDİRİMİ Bu tezdeki bütün bilgilein etik daanış e akademik kualla çeçeesinde elde edildiğini e tez yazım kuallaına uygun olaak hazılanan bu çalışmada bana ait olmayan he tülü ifade e bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiiim. DECLARATION PAGE I heeby declae that all infomation in this document has been obtained and pesented in accodance with academic ules and ethical conduct. I also declae that, as equied by these ules and conduct, I hae fully cited and efeenced all mateial and esults that ae not oiginal to this wok. İmza Muhammed Aslan OMAR Taih: 14,04,014

4 ÖZET DOKTORA TEZİ YOĞUŞMALI KOMBİLER İÇİN ÇOK GEÇİŞLİ KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ VE YARI KÜRESEL METAL MATRİX YAKICININ GELİŞTİRİLMESİ Muhammed Aslan OMAR Selçuk Üniesitesi Fen Bilimlei Enstitüsü Makine Mühendisliğ Anabilim Dalı Danışman: Pof. D Kemal ALTINIŞIK 014, 134 Sayfa Jüi Pof. D. Kemal ALTINIŞIK Pof. D. Saim KOÇAK Pof. D. Süleyman YALDIZ Pof. D. Hacı Mehmet ŞAHİN Yd. Doç. D. Ali ATEŞ Bu çalışmanın amacı, yoğuşmalı kombile için çok geçişli kompakt ısı değiştiicisi e sisteme uygun yaı küesel metal matix yakıcının geliştiilmesidi. Solid woks pogamı kullanılaak tasalanan sistemin paçalaı paslanmaz çelik sactan ticai fimalaa imal ettiildi. Paçala montaj edileek deneysel çalışmaya tabi tutuldu. Geliştiilen çok geçişli kompakt ısı değiştiici içine yeleştiilen yaı küesel metal matix yakıcının simülasyonu Ansys Fluent pogamı ile yapıldı. Teoik sonuçla kombi üzeinde yapılan deneysel çalışma ile elde edilen sonuçlala kaşılaştııldı. Yapılan bu çalışmada yaı küesel metal matix yakıcı ile açık otamda 174 K sıcaklık elde edildi. Tasalanan yoğuştuucu ile egzoz gazından % 43 lik eneji gei dönüşümü sağlandı. CO emisyon değelei sını değein % 77,5 altına indiildi. Yanma eimi % 99, olaak geçekleşmesi sonucu yakıt e eneji tasaufu sağlandı. Anahta Kelimele: Kombi, kompakt ısı değiştiici, simülasyon, yoğuştuucu, yaı küesel yakıcı. i

5 ABSTRACT Ph.D THESIS DEVELOPMENT OF MULTI TRANSITIVE COMPACT HEAT EXCHANGER AND SEMI-SPHERICAL METAL MATRIX BURNER FOR CONDENSING COMBIES Muhammed Aslan OMAR THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCE OF SELÇUK UNIVERSITY DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MECHANICAL ENGINEERING Adiso: Pof. D. Kemal ALTINIŞIK 014, 134 Pages Juy Pof. D. Kemal ALTINIŞIK Pof. D. Saim KOÇAK Pof. D. Süleyman YALDIZ Pof. D. Hacı Mehmet ŞAHİN Yd. Doç. D. Ali ATEŞ The aim of this study is to deelope the multi tansitie compact heat exchange and the semi-spheical metal matix bune fo the combi boiles. The systems components designed by Solidwoks pogame and the designed components poduced fom satinless steel sheet by commecial companies. The poduced components mounted and expeimented. The simulation of the semi-spheical metal matix bune inside the multi tansitie compact heat exchange is made by mean of Ansys Fluent pogame. The esults obtained ae compaed with expimental data. With this study, the tempeatue eached at the semi-spheical metal matix bune to 174 K. The % 43 enegy saed by ecyling of exhaust gas by compact condense unit. The CO emission deceased to the % 77,5 of limit alues. The incease of combustion efficiency to the % 99, caused the fuel and enegy saing. Keywods: Combi boile, compact heat exchange, simulation, condense, semi-spheical bune.

6 ÖNSÖZ Bu çalışmada yoğuşmalı kombile için çok geçişli kompakt ısı değiştiicisi e yaı küesel metal matix yakıcı geliştiildi. SANTEZ pojelei kapsamında desteklenen bu poje ile kombilede kullanılan ısı değiştiici e yaı küesel metal matix yakıcı tasalanaak, imal edildi e test edildi. Deneysel sonuçlaın idelenmesi ile düşük emisyon değelei, yüksek yanma eimlei elde edildi. Sadece bu çalışma boyunca değil, bütün okul hayatı boyunca bilgi, deneyim e yadımlaını esigemeyen e he zaman beni destekleyen değeli hocam Sayın Pof. D. Kemal ALTINIŞIK a sonsuz teşekkü ediyoum. Muhammed Aslan OMAR KONYA-014 i

7 İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT... ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... ii SİMGELER VE KISALTMALAR... ix 1. GİRİŞ Kombile Bacalı kombile Hemetik kombile Yaı hemetik kombile Yoğuşmalı kombile Yoğuşmalı kombilein çalışma pensibi Kazanla Yanma Az haa ile yanma Fazla haa ile yanma Tam yanma Kombilede Yakma Sistemlei Çalışmanın Amacı KAYNAK ARAŞTIRMASI MATERYAL VE YÖNTEM Mateyal Isı değiştiici Yakıcı ( Bune ) Ön yoğuştuucu Kombi deney ünitesi Yöntem Liteatü taaması Sistem tasaımı Matematik model Yanma simülasyonu Deneysel çalışma Sonuçlaın değelendiilmesi TEORİ Matematik Model Süeklilik denklemi Eneji denklemi ii

8 Momentum denklemi Tübülans modeli Standat k-ε modeli Radyasyon modeli ANSYS FLUENT Pogamı Sistemde Kullanılan Yaı Küesel Fomda Metal Matix Yakıcının Simülasyonu Katı model oluştuma e mesh atma Simülasyonun doğuluğunun kontolü Simülasyon DENEYSEL ÇALIŞMA Hata Analizi DENEY SONUÇLARININ YORUMU VE TARTIŞMA Deneysel Ve Teoik Çalışmanın Kaşılaştıılması... 8 Şekil 6.1. Deneysel e teoik çalışmada elde edilen sıcaklığın kaşılaştıılması SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuçla Öneile EKLER ÖZGEÇMİŞ iii

9 SİMGELER VE KISALTMALAR Simgele A : alan (m ) m : kütle (kg) m T s : kütlesel su debisi (kg/s) : sıcaklık (K, C) U : toplam ısı tansfe katsayısı (W/m K) μ :dinamik iskozite, Ns/m ρ : Yoğunluk, kg/ m 3 p : yeel bağıl basınç (pascal) p0 : sistem çalışma basıncı (pascal) R : gaz sabiti (kj/kg K) Q yoğ m cp : yoğuştuucu ısı kapasitesi (W) yoğ : yoğuştuucudan geçen suyun kütlesel debisi (kg/s) : özgül ısı (J/kgK) Tyoğ : yoğuştııcı giiş e çıkışındaki sıcaklık fakı (K, C) h : taşınım katsayısı (W/m K) Ayoğ : yoğuştuucu ısı tansfe alanı (m ) Q kazan : kazan ısı kapasitesi (W) Tkazan: ana eşanjö (kazan) giiş e çıkışındaki sıcaklık fakı (K, C) kazan Q B : kazan ısı eimi (%) : biim zamanda yakıttan elde edilen ısı (W) Hu : yakıtın alt ısıl değei (kcal/m 3 ). y : yakıt hacimsel debisi (m 3 /h) Tsis yanma Tegz Tha : ana eşanjö (kazan) çıkışı e yoğuştuucuya giiş sıcaklık fakı (K, C) : yanma eimi (%) : egzoz gazı sıcaklığı (K, C) : haa sıcaklığı (K, C) k1 : sabit katsayı, LPG için 0,4 k : sabit katsayı, LPG için 0,63 ix

10 TH : teoik haa miktaı (Nm 3 haa / Nm 3 gaz) FH : fazla haa miktaı (%) O : yanma sonu gazlaındaki O yüzdesi (%) CO : yanma sonu gazlaındaki CO yüzdesi (%) Ø : azimut açısı (ad) θ : zenit aşısı (ad) Kısaltmala ETKB : eneji e tabii kaynakla bakanlığı CFD : computational fluid dynamics PBS : pessue based sole DBS : density based sole Tgyg Tgyç Tsyg Tsyç Tskç Tsg Tsç : yoğuştuucu egzoz gazı giiş sıcaklığı (K) : yoğuştuucu egzoz gazı çıkış sıcaklığı (K) : yoğuştuucu su giiş sıcaklığı (K) : yoğuştuucu su çıkış sıcaklığı (K) : kazan su çıkış sıcaklığı (K) : adyatö su giiş sıcaklığı (K) : adyatö su çıkış sıcaklığı (K) x

11 1 1. GİRİŞ Dünya nüfusundaki atış ile bilikte toplam eneji ihtiyacının atmasına kaşın, günümüzde kullanılmakta olan eneji kaynaklaının hızla tükenmekte olması, enejiyi eimli e tasauflu kullanmayı zounlu kılmaktadı. Bu nedenle, petol kizleinin e çee sounlaının etkisi altında eneji üetiminde kullanılan doğalgaz, kömü e petol kökenli konansiyonel yakıtlaın tüketilmesi gözden geçiilmek zoundadı. Teknolojinin gelişmesine paalel olaak fosil kökenli eneji kaynaklaı büyük bi hızla tükenmektedi. Yanmadan kaynaklanan baca gazı emisyonlaı e kabon kökenli yakıtlaın atmosfede yaattığı sea etkisi e küesel ısınma nedeniyle, doğada ekolojik dengele bozulmaktadı. Şekil 1.1 de 010 yılı itibaıyla Tükiye de tüketilen eneji oanlaı göülmektedi (ETKB, 010). Şekil yılı itibaıyla Tükiye de tüketilen eneji oanlaı Eneji son yüzyılda sosyal e ekonomik kalkınmalaın temel etkenleinden bii olmuştu. Bilindiği gibi Tükiye kullandığı enejinin büyük bi kısmını ithal etmektedi. Tüketilen toplam enejinin içinde ısıtma e soğutma sistemleinin payı % 35 olup, endüstiyel tesisle de dikkate alınısa bu pay % metebeleine ulaşmaktadı. Fosil kökenli yenilenemeyen eneji kaynaklaının hızla tükendiği dikkate alınısa, eneji tasaufu e enejinin eimli kullanımı son deece önem az etmektedi. Çee bilincinin gelişmesi ile bilikte, yönetimlece daha az zaalı yanma üünlei çıkatan cihazlaın kullanılması için getiilen zounlulukla, ısı yalıtımının önem kazanaak, ısınma konfou için daha az enejiye geeksinim duyan binalaın yapılmasına yönlendimişti. Eneji maliyetleinin gittikçe atan bi eğilime gimesi ısıtma cihazlaına olan talebin yönünü; daha az eneji een, daha kompakt, çeeye çok

12 duyalı cihazlaa yönlendimişti. Bugün Aupa nın Almanya, İsiçe, Danimaka, Hollanda gibi gelişmiş ülkeleinde yüülüğe gien yeel kualla, bu özelliği taşımayan cihazlaın kullanımını yasaklamıştı. Bu zounlulukla, yakıt ekonomisi e düşük atık gaz emisyonlaı talebini kaşılayan yoğuşmalı sistemle çalışan kombi e kazan sistemleinin otaya çıkmasına neden olmuştu. Tükiye de, konutlaın ısıtılmasında mekezi sistem ısıtmanın yanında, lokal ısıtma sistemlei de yaygın olaak kullanılmaktadı. Mekezi sistem ısıtmalada büyük kapasiteli kazanla kullanılıken, lokal ısıtma sistemleinde kat kaloifelei (küçük kapasiteli kazanla) e kombile kullanılmaktadı. Kat kaloifelei eskiden tecih ediliken, yeni yapılan binalada yeni nesil eimli kombile kullanılmaktadı. Bu gün Tükiye de yılda konansiyonel kombi, kada da yoğuşmalı kombi kullanılmaktadı. Veilee göe bu akamla yılda otalama % 15-0 metebesinde attığı tahmin edilmektedi. Bu nedenle, piyasadaki kombi sektöü süekli gelişmekte e büyümektedi Kombile Kombi kelimesi ingilizce Combi Boile (bileşik ısıtıcı) anlamına geli. Combi Boile in tam yazılması ise "Gas-fied Combination Boile" şeklindedi. Buada combination kelimesinin kısaltması olaak combi kullanımı yaygınlık kazanmıştı. Konutlaın, ısınma e sıcak su ihtiyacını kaşılayan kombilede yakıt olaak LPG eya doğalgaz kullanılı. Kombile tek başına kullanılabildiklei gibi kaskad sistemi ile bikaç kombi sei şekilde bağlanaak daha fazla enejinin geektiği mekezi ısıtma sisteminin uygulandığı yelede de kullanılabili. Ancak kaskat sistemleinin uygulanması, işletme e ilk yatıımla yönünden daha pahalıdı. Teknik detayla göz önüne alındığında kombile bibileine çok yakın olsala da, bazı bakımladan değişik katagoilede sınıflandılı, bunla; - Bacalı kombile - Hemetik kombile - Yaı hemetik kombile - Yoğuşmalı kombiledi.

13 Bacalı kombile Bu tip kombilede fan tetibatı yoktu, yanma odası bulunduklaı otama açıktı e yanma işlemi için bulunduğu otamın haasını kullanıla. Yanma sonu oluşan atık gaz baca sistemi ile dış otama atılmaktadı. Bu tip kombilede fan olmamasından dolayı baca tetibatı, atık gaz çekiş gücü, atıkgaz eozyonu dikkate alınaak standatlaa uygun yapılmalıdı. Şekil 1. de bacalı kombilein pensip şeması göülmektedi. baca yanma odası eşanjö Şekil 1.. Bacalı kombinin pensip şeması Bacalı kombilein bulunduğu otam mutlaka haalandıılmalı e çekişi iyi bi bacaya bağlanmalıdı. Kombilein banyolaa e hacmi 8 m 3 ten az olan yelee konması uygun değildi. Bu tip kombilede baca temizliği çok önemlidi, peyodik olaak yıllık baca temizliği mutlaka yapılmalıdı. Şekil 1.3 de bacalı kombilede baca bağlantı gösteilmişti.

14 4 Şekil 1.3. Bacalı kombilede baca bağlantı şekli Hemetik kombile Açık yanma odası bulunmayan kombile hemetik tabi ettiğimiz cihazla olup bacaya ihtiyaç göstemezle. Yanma odalaı kapalı hüce biçiminde olup, geekli olan yanma haasını bi fan yadımı ile dışaıdan alıken, yanma sonucu oluşan atık gazlaı aynı şekilde dış otama emektedi. Hemetik cihazla bi haa akım bousu ile dış otama bağlanmak zoundadı. Şekil 1.4 de hemetik kombinin temel çalışma pensibi göülmektedi. Hemetik kombi sistemleinde yanma sonu oluşan atık gaz fan sayesinde dış otama şaj edili e yanma için ihtiyaç duyulan haa, aynı şekilde dış mekandan alını. Bu sayede iç mekandaki haa temiz kalı. hemetik baca fan yanma odası Şekil 1.4. Hemetik kombinin çalışma pensibi

15 Yaı hemetik kombile Hemetik kombilee benze olaak bi de yaı hemetik kombile adı. Yaı hemetik kombile çalışma sistemi olaak bacalı kombile gibi açık yanma odasına sahip olup yanma haasını bulunduklaı otamdan alıla. Yanma sonu atık gazla fan yadımıyla dışaıya atılı. Bu kombile baca tetibatı olmayan yelede eya bacanın iyi çekmediği yelede tecih edili. Bu tip kombilee he ne kada yaı hemetik kombi denilse de bu ifade tamamen yanıltıcı bi ifadedi. Çünkü yanma için geeken taze haayı bulunduğu otamdan alı, oysa hemetik kombile kapalı yanma odasına sahip olup yanma haasını dış otamdan alıla. Bu kombilein yaı hemetik olaak adlandıılmasının nedeni atık gaz sisteminde fan kullanılmasıdı. Şekil 1.5 de yaı hemetik kombinin çalışma pensibi göülmektedi. fan yanma odası yanma haası Şekil 1.5. Yaı Hemetik kombinin çalışma pensibi Yoğuşmalı kombile Bu tip kombilein çalışma pensibi, kombiledeki ısı değiştiicisi yadımıyla atık gaz sıcaklığını yoğuşma sıcaklığına düşüülmesi ile baca gazı içindeki su buhaının buhalaşma gizli ısısının kullanılması esasına dayanmaktadı. Yoğuşmalı kombilede tesisat tasaımı, eneji eimliliği açısından son deece önemli olduğundan mutlaka pofesyonel kişilece yapılmalıdı.

16 6 Bu sistemin, düşük sıcaklıklada daha eimli çalışması söz konusu olduğu için, petek metajını ayalamak da oldukca önemlidi. Önemli olan bi başka husus ise kazan kapasitesinin doğu olaak seçilmesidi. Yatıım maliyeti diğe tiplee göe fazla olduğu için, yoğuşmalı kombilei tecih etmeden önce, detaylı bi teknik analiz yapmalısı önemlidi Yoğuşmalı kombilein çalışma pensibi Yoğuşmalı kombilede tubo eşanjö sistemi ile atıkgaz sıcaklığı düşüüleek yanma sonucu oluşan su buhaındaki ısı enejisi sisteme gei kazandıılmakta e bu sayede yüksek eim elde edilmektedi. Yoğuşma tekniği kullanılan kombilein standat kombilee göe başlıca fakı, baca gazı üünleindeki su buhaı yoğuştuğunda otaya çıkan buhalaşma gizli ısısının bi kısmının kullanılabilmesi pensibine dayanmaktadı. Yoğuşma esnasında yakılan 1 m 3 doğalgaz başına yanma şatlaına bağlı olmakla bilikte yaklaşık 1,5 1,7 kg aasında su oluşmaktadı. Bu eneji gizli ısı olaak anılmakta e standat kombilede bu ısı, su buhaı ile bacadan dışaı atılmaktadı (Şekil 1.6). Yoğuşma sonucu oluşan su, özel bi tahliye bousu ile dışaı atılı. Baca gazı sıcaklıklaı klasik konansiyonel kazanlada o C iken bu değe yoğuşmalı kazanlada o C aasındadı. Aynı duum kombile içinde söz konusudu. Konansiyonel kombilede baca çıkış sıcaklığı 100 o C nin üzeindedi. Yoğuşmalı kombilede ise o C aasındadı. Şekil 1.6. Yoğuşmalı kombinin çalışma pensibi

17 7 1.. Kazanla Yakıtın kimyasal enejisinin yanma yoluyla ısı enejisine dönüştüen e bu ısı enejisini taşıyıcı akışkana aktaan makinalaa genel olaak kazan adı eili. Kazanlaın eimi, yanma sonucu oluşan ısı enejisinin hangi oanda kullanma mahalline taşınmasına bağlıdı. Yanma sonucu oluşan ısı enejisinden ne kada yüksek oanlada yaalanılısa, o oanda yakıt tüketimi düşük, atmosfee atılan zaalı gazla o kada az, dolayısıyla kazan için yapılacak işçilikte aynı oanda düşük olacaktı Yanma Yakıtlaın oksijen ile eaksiyona gieek ısı e diğe yanma üünleinin oluşmasına, yanma olaak adlandıılıyo. Yanma sıasında haanın içindeki oksijen yakıt ile kaışaak yanma geçekleşi. Bu haa miktaının geekenden az eya çok olması, ya da geektiği kada olması yanmanın özellikleini belile. Yakıt-haa kaışımındaki haa duumuna göe yanma, - Az haa ile yanma, - Fazla haa ile yanma e - Tam yanma olaak isimlendiilmektedi Az haa ile yanma Yanma işlemine katılan haa yakıt oanındaki haanın yetesiz olmasına az haa ile yanma deniliyo. Az haa ile yanmanın en beligin özelliği baca gazının çok koyu enkli e isli olmasıdı. Az haa ile yanma duumunda baca gazı içinde fazla miktada CO (Kabonmonoksit) oluşu. Fazla miktadaki CO ısı geçiş yüzeyleinde is e kuum biikmesine sebep olaak ısıl dienç oluştuacaktı e yakıt tüketiminin atmasına sebep olacaktı. Az haa ile yanmada zehili bi gaz olan CO, is e kuum ile bilikte bacadan dışaı atıldığı için çee kililiği oluşmaktadı.

18 Fazla haa ile yanma Az haa ile yanmanın tesine fazla haa ile yanmada yanma işlemine katılan haa yakıt oanındaki haanın fazla olmasına fazla haa ile yanma deniliyo. Fazla haa ile yanma duumunda ale engi çok açık e palaktı. Baca gazı hemen hemen gözle göülmez. Bu duumda yanma odası sıcaklığı düşe, baca gazı sıcaklığı ata. Böylece istenen miktadaki enejiyi elde etmek için daha fazla yakıt yakılması söz konusudu. Daha fazla yakıt yakıldığı için atık gazı miktaı e buna bağlı olaak çee kililiği de atmaktadı Tam yanma Tam yanma olayı yanma işlemi için geeken bütün şatlaın optimum bi şekilde geçekleştiği bi olaydı. Yanma üünlei içinde CO e yanıcı madde bulunmaz ise yanma tam yanmadı. Tam yanmada ale engi katı e sıı yakıtlada açık saı - potakal enginde, gaz yakıtlada ise mai enktedi. Yanma olayında baca gazı sıcaklığı da kazan eimi üzeinde doğudan ol oyna. Baca gazı sıcaklığı yakıt cinsi e yakıt bileşenleine bağlıdı. Küküt e kükütlü bileşikle içeen yakıtlada baca gazı sıcaklığı 180 C altına düşüülmemelidi. Aksi halde küküt haanın içindeki oksijen e hidojenle bileşeek sülfüik asit oluşumuna neden olu. Doğalgaz içinde küküt bulunmadığından baca gazı sıcaklığı 56 C ye kada düşüülebili. İdeal bi yanmada baca gazının kabondioksit e azot gazından oluşması geeki. Fakat genellikle yanma bi mikta fazla haa ile yapılı. Yakıtın içinde kabon miktaının atması ale enginin kımızıya dönmesine, hidojen miktaının atması ise yanma sonucu oluşan su miktaının (su buhaı) atmasına neden olmaktadı. İyi bi yanma neticesinde baca gazı içinde % 1-13 CO bulunmalı, CO miktaı ise mümkün olan en alt seiyeye indiilmelidi Kombilede Yakma Sistemlei Esas olaak kombilede yakma işlemi yanma odasına gelen haa-yakıt kaışımının ateşlenmesi ile geçekleşi. Piyasada değişik tiplede yakma sistemlei kullanılsa da

19 9 temel olaak yakma işelemi, haa-yakıt kaışımının hazılanması, yanma işleminin geçekleştiilmesi e atık gazın dışaı atılması olayından oluşmaktadı. Haa-yakıt kaışımı bacalı kombilede yanma odasının içinde oluşu (Şekil 1.7. A). Yanma odasına gelen yakıt için geeken taze haa otamdan sağlanaak yanma geçekleşi. Yanma sonucu oluşan ısı enejisi bitemik eşanjö diye adlandıılan (Şekil 1.7. B) ısı değiştiicisi asıtasıyla içinden geçen suya aktaılı. Klasik kombilede yakıcı genel olaak paslanmaz çelik malzemden eya döküm malzemeden imal edili. Şekil 1.7. A tipi bacalı kombiledeki bülö (A), Bitemik eşanjö (B) Yeni nesil kombilede yakıcıla genelde silidiik eya küesel şekilde dizayn edilmişti. Buna uygun olaak yanma odası e eşanjö de silindiik bi şekilde imal edili. Şekil 1.8 de silindiik yakıcılı bi kombinin kesiti göülmektedi. (yakıcı) Şekil 1.8. Silindiik yakıcılı bi kombinin kesit göünüşü

20 Çalışmanın Amacı Geçekleştiilen bu çalışmada, çok geçişli kompakt ısı değiştiicisi e bu ısı değiştiicine uygun yaı küesel fomda yakıcı tasalandı e pototip imalatı yapıldı. Şekil 1.9 de çok geçişli kompakt ısı değiştiicisi e sistemin montajı hali göülmektedi. Geliştiilen çok geçişli kompakt ısı değiştiici içine yeleştiilen yaı küesel yakıcının simülasyonu Ansys Fluent pogamıyla yapıldı. Elde edilen teoik sonuçla kombi üzeinde yapılan deneysel sonuçlala kaşılaştııldı. Şekil 1.9. Çok geçişli kompakt ısı değiştiicisi e sistemin montajı Yaı küesel fomdaki yakıcı (bune) için 304 e 316 kalite paslanmaz saç malzeme tecih edildi. Geliştiilen sistemde haa-yakıt kaışımının homojen dağılması için özgün tasaım geçekleştiileek delikli e gözenekli yaı küesel fomdaki katmanladan geçiileek homojen bi yanma elde edildi. Çalışmanın bu aşamaya gelmesi için daha değişik tasaımla üzeinde duulaak Ansys Fluent pogamı ile simülasyonlaına bakıldı. Nihai tasaım olaak Şekil 1.10 da gösteilen fom üzeinde kaa kılındı.

21 11 Şekil Sistemde kullanılan yaı küesel yalıcı e kesit göünüşü Tasalanan sistem 304 e 316 kalite paslanmaz çelik olan sac malzemeden maliyetlei düşümek e işçiliği azaltmak için sıama e bükme yöntemi kullanaak pototip imal edildi. Yapılan bu çalışma ile eim atışı sonucu eneji tasaufu sağlandı, sabit yatıımla e işletme gidelei düştü e ışınım esaslı yanma nedeniyle emisyon değelei sını değelein çok altına düşüüldü. Bu nedenle çalışmanın sonucunda elde edilen üünün kullanılması çee e insan sağlığına pozitif yönde katkı sağlayacaktı.

22 1. KAYNAK ARAŞTIRMASI Kombile sahip olduğu değişik aantajla nedeniyle, yakın taihte geniş kullanım alanınına sahip olmuştu. Kombilede göze çapan en önemli aantaj boyutlaının küçük olması nedeniyle, mutfaklaa monte edilebilmesi e hem ısıtma suyunu hem de kullanım sıcak suyunu aynı anda sağlayabilmeleidi. Yanma ile ilgili olaak liteatüde çok sayıda çalışma bulunmaktadı. Ancak yanma odalaı e özellikle kombile için tasalanan yaı küesel yanma sistemleiyle ilgili olaak liteatüde fazla çalışmaya aslanmamıştı. Kuck (1996), kombiledeki yanma sonu gazlaındaki su buhaının taşıdığı ısının değelendiilmesi üzeinde çalıştı e patentini aldığı bu çalışmasında yanma haasının egzoz gazı ile ısıtılaak yoğuşma ısısından yaalanma olanaklaını hesapladı. Makatos e Moult (1986), eksenel simetik yanma odalaında, tübülanslı, sıkıştıılamayan akış için, içinde kimyasal eaksiyonlaı e ısıl adyasyonu da kapsayan bi hesaplama tekniği geliştidile. Geliştidiklei bu metodun yanma odalaında sıcaklık dağılımlaının hesaplanmasında endüstide geniş bi alanda uygulanabileceği göüşünü öne südüle. Defu e ak. (004), yanmalı su ısıtıcılaında yanma sonu gazlaının sıcaklığının oldukça yüksek olmasından çeeye büyük miktada ısı enejisi atan konansiyonel su ısıtıcıla üzeinde çalıştıla. Yoğuşmalı ısı değiştiicisi kullanılaak duyulu ısı e gizli ısıyı gei kazanıldığında boyle eiminin %10 kada attığını gödüle. Bu çalışmada değişik dizaynla göz önüne alınaak gei kazanılabilecek ısı e atıılabilecek boyle eimini hesapladıla. Sonuçlada yoğuşmalı ısı değiştiicisi kullanılaak konansiyonel doğal gaz yakıldığında yanma sonu gaz sıcaklığının C olduğunu açıkladıla. Kontogeogos e ak. (007), bi doğalgaz yakmalı ocakta mühendislik hesaplamalaı için ısıl adyason analizlei üzeinde çalıştıla. Yapılan bu nümeik çalışmada tübülans kaakteistiği, kimyasal mekanizmalaın oluşumu e kontolü e p- 1 adyason modelininin özellikleini aaştıdıla. Yaptıklaı deneysel çalışmalaı teoik çalışmalaı ile kaşılaştıdıklaında modelin mühendislik uygulamalaında uygulanabileceğini saptadıla. Jones e Mcguik (1975), gaz tübünleindeki yanma odalaı için bi matematiksel model geliştidile. Bu modeli iki e üç boyutlu yanma odalaı üzeinde uyguladıla e sonuçlaı yapılan diğe çalışmaladaki deneysel çalışmalala kaşılaştıdıla. Sonuç

23 13 olaak, küçük tübülans sayılaının sıcaklık dağılımı üzeinde fazla etkili olmadığını gödüle. Li e ak. (009), bi miko yakıcıda doğalgaz-haa kaışımını ön kaışımlı şatlada nümeik olaak inceledile. Bu çalışmada yakıcı geometisi, ölçüsü e sını şatlaının yanma sıcaklığı üzeindeki etkisini iki boyutlu denklemle kullanaak aaştıdıla. Aaştıma sonucunda daha büyük ölçüdeki yakıcıda, giiş hıızının olması geeken hızdan düşük olması duumunda daha yüksek sıcaklıkta ale sıcaklığı elde ettile. Nikjooy e ak. (1987), eksenel simetik yanma odalaında gidabın mecut olduğu e olmadığı duumla için kimyasal modelle kullanıp bu modelle aasındaki faklaı inceledile e gidabın simetik yanma odalaındaki etkili olduğunu ispatladıla. Bidi e ak. (008), silindiik yanma odası için metan-haa kaışımının yanmasında adyasyon ektisini dikkate alaak nümeik çalışma yaptıla. Bu çalışmada standad k-e tübülans modelini, enegy denklemleini, adyasyon denklemleini kullanaak tübülanslı yanmada adyasyon etkisiyle sıcaklık e deişikliğin etkilendiğini kanıtladıla e elde edilen nümeik bulgulada adyasyonlu sonuçlaın deneysel sonuçalaa adyasyonsuz sonuçladan daha yakın olduğunu saptadıla. Rodi (198), sıkıştıılamıyan akışla için tübülans modelle üzeinde çalıştı. Sıkıştıılamayan akışla için yaptığı tübülans modellele, daha önce yapılan çalışmalaı kaşılaştıdığında bibiine yakın değele bulduğunu saptadı. Haas e Koehne (1999), bi çok yakıtın (petol, odun e poses gazlaı) yanma sonu atık gazlaında asit bileşenlei bulunduduğunu e çiğ noktasına ulaşıldığında bu asit bileşenle yoğuşan sıı taafından absobe edildiğini e bu asitle e dolayısıyla yoğuşan sıı koozif özelliğe sahip olduğundan temas ettiklei malzemelede e yoğuşma kabında koozyona sebep olduğunu saptadıla. Bu nedenle yanma sonu gazlaı çığ noktası altında doğal şatlada soğutulması geektiğini yanma sonu gazlaındaki asitlein nötalize edilmesi e iki fazlı akış pensipleinin uygulamasını geektiğini kanıtladıla. Khalil e ak. (1975), yanma odalaında, iki boyutlu eksen sisteminde akışı inceledile. Kullandıklaı modelin sonuçlaının, deneysel aaştımalaın sonuçlaı ile çok yakın benzelik içinde olduğu sonucuna adıla. Gafletti e ak. (1988), iki değişik tübülans modeli kullanaak, kaşılaştıma yaptıla. İki ayı model aasındaki faklılıklaın, yüksek basınçlada azaldığı sonucunu elde ettile.

24 14 Toii (1997), k-ɛ tübülans model kullanaak akışkan akış alanını simüle edeek tanspot denklemleinde kullanılan ampiik sabitlei nümeik olaak buldu. Toii e ak. (1990), silindiik bi tüpte ısıtılmış tübülanslı gaz akışının lamineizasyonunu, modifiye edilen k-ɛ modeli yadımı ile nümeik analiz yaptıla e analiz sonuçlaının deneysel sonuçlala yakın benzelik içinde olduğu sonucuna adıla. Altınışık e Tebeoğlu (005), yaı küesel seamik köpük yakıcıla ile ilgili teoik çalışma yaptıla. Bu çalışmada sanayide kullanılan köpük yakıcılaın simülasyonu Fluent pogamında yapaak yaı küesel seamik yakıcı yüzeyinde ünifom bi ışınım elde etmek için tübülans oanının % 95, kaışım giiş hızının 10 m/s olması geektiğini saptadıla. Elshafei e ak. (006), sanayide kullanılan 160 MW kapasiteli doğalgaz kazanında NOx emisyonunu inceledile. Poblemi Fluent pogamında sonlu hacimle metodu ile adet kontol hacmi oluştuuak 3 boyutlu olaak tübülans, yanma, adyasyon e NOx modellei ile çözdüle. NOx emisyonunun hangi bölgelede ne kada üetildiğini anlamak için 3 boyutlu sıcaklık dağılımını inceledile.

25 15 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Mateyal Deneysel çalışmalaa başlanabilmesi için önce kombiyi oluştuan ana bölümle sanayide değişik fimalaa 304 e 316 kalite paslanmaz sactan sıama tekniği ile imal ettiildi. Üetilen paçala bileştiileek Selçuk Üniesitesi Müh. Fakültesi Makine Müh. Bölümü Temodinamik Laboatuaında deneysel çalışmala yapıldı. Şekil 3.1 de kombi elemanlaının montaj hali e kesiti gösteilmişti. yoğuştuucu Isı değiştiici fan yakıcı Şekil 3.1. Kombi elemanlaının montajı e kesit göünüşü Isı değiştiici Isı değiştiici kombinin ana gödesini oluştumaktadı, ısı değişticisinin montaj esmi e kesit esmi Şekil 3. de gösteilmişti.

26 16 Şekil 3.. Isı değiştiicisi e kesit göünüşü Isı değiştiicisi aşağıdaki paçaladan oluşmakatadı e Şekil 3.3 de demontaj esmi gösteilmişti. 1 - Üst kapak 5 - İç kap - Helis bou 6 - Dış kap 3 - Ale pedesi Helis bou çıkışı 4 - Ale pedesi- 8 - Haa tahliye püjöü Şekil 3.3. Isı değiştiicisinin demontaj göünümü

27 17 Dış e iç kap 0,80 mm kalınlığında sıama kolaylığı nedeniyle 304 kalite paslanmaz sactan sıama yöntemi ile imal edildi. Üetilen ısıdan daha fazla yaalanmak amacıyla, iç kap e dış kap aasında suyun kısa dee yapmadan dolaşımını sağlamak için dış kabın iç taafına doğu kodon makinesi ile tapez oluştuuldu. Bu tapez aynı zamanda sisteme mukaemet kazandımaktadı. Dış kaba e iç kaba ait katı model esimlei Şekil 3.4 e Şekil 3.5 de gösteilmişti. Şekil 3.4. Dış kap Şekil 3.5. İç kap Helis slot bou bou 1 mm kalınlığında 316 kalite paslanmaz malzemeden 18,5 mm helis yüksekliğnde 6 tu döndüüleek imal edildi. Sistemde, iki adet helis bou aalaında 1 mm mesafe kalacak şekilde iç içe geçmiş şekilde montaj edildi. Helisel bounun kesit alanı 1,68 cm di e katı model esmi Şekil 3.6 da eilmişti. Şekil 3.6. Helis bou

28 18 Isı değiştiicisi üst kapağı 1 mm kalınlığında 316 kalite paslanmaz sactan üetildi. Üst kapakta da iç kapta olduğu gibi, helis şeklinde bükülmüş bounun otuması için, iç taafına doğu açılmış helisel bi kabatma oluştuuldu. Bu helisel kabatmanın helis özellilklei, helis şeklinde bükülmüş bounun helis özelliklei ile aynıdı. Üst kapağa ait katı model esmi Şekil 3.7 de gösteilmişti. Şekil 3.7. Isı değiştiicisi üst kapağı Isı değiştiicisindeki ale pedesi yakıcı küelede oluşan alein kısa dee yapaak bacadan atılmasını önleyecek şekilde, eşanjö yüzeyine daha fazla temas etmesini sağlamak için tasalandı. Bu sayede duman, eşanjö içinde daha uzun bi yol izleyeek bacaya gimektedi. Ale pedesi de 1 mm kalınlığında 316 kalite paslanmaz sactan sıama yöntemiyle iki paçalı olaak imal edildi. Ale pedesine ait katı model esimlei, Şekil 3.8 de eilmişti. Şekil 3.8. Isı değişticisi ale pedesi

29 Yakıcı ( Bune ) Yakıcı, kombilede haa e yakıtı kaışım haline getieek yanmaya hazılayan, yanma sonucu oluşan ısı enejisini üeten önemli bölümdü. Şekil 3.9 da yakıcının esmi e kesit göünüşü gösteilmişti Şekil 3.9. Yakıcı e kesit göünüşü Yakıcı aşağıdaki paçaladan oluşu, 1 - Haa kanalı kapağı 6 - Buji - Haa kanalı 7 - Wie mesh 3 - Küe tutucu 8 - Wie mesh tutucu 4 - Yaı küesel delikli sac 9 - İyonizasyon çubuğu 5 - Dağıtıcı küe 10 - küe tutucu sac Haa kanalı e kapağı 0,6 mm kalınlığında 304 kalite paslanmaz sactan sıama yöntemi ile imal edildi. Haa-yakıt kaışımının homojen bi şekilde dağıtılabilmesinin sağlanabilmesi için akış simülasyonu yapılaak optimum dağılımı sağlayacak fom oluştuuldu. Kanal e kapak esimlei Şekil 3.10 da gösteilmişti.

30 0 Şekil Haa kanalı e haa kanalı kapağı Küe tutucu sac 0,6 mm kalınlığında 316 kalite paslanmaz sactan sıama yöntemi ile imal edildi. Küe tutucu sac yaı küesel delikli sacı, paslanmaz çelik telli çiti, wie mesh e ateşleme bujileini sabitlemek için kullanıldı e bu paça haa kanalı kapağına lehim kaynağı ile sabitlendi ( Şekil 3.11 ). Şekil Küe tutucu sac Şekil 3.1. Delikli sac Delikli sac haa yakıt kaışımını küesel fomda homojen dağıtmak için kullanıldı. Şekil 3.1 de delikli sac gösteildi. Wie mesh, öülmüş paslanmaz çelik telleden oluşmaktadı e belli bi geçigenliğe sahipti. Haa yakıt kaışımı bu bölgede buji ile ateşlenmekte e yanma ışınım ile geçekleşmektedi, sıcaklık 900 C ye ulaşmaktadı. Dağıtıcı küe haa yakıt kaışımını yaı küe fomundaki deliklli saca homojen şekilde yayılmasını sağlamak için kullanıldı e bi ida-somun mekanizması ile aşağı- yukaı haeket ettiileek optimum aalıkta (kaışımın hzına bağlı olaak değişmektedi, bu çalışmada kaışım hızı 5 m/s olduğu için entui kesit alanı 4 cm olacak şekilde ayalandı) sabitlendi. Şekil 3.13 de wie mesh lı yaı küesel yakıcı e Şekil 3.14 de ise dağıtıcı küe gösteilmişti.

31 1 dağıtıcı küe üstü dağıtıcı küe altı dağıtıcı küe sapı Şekil Wie mesh li yaı küesel yakıcı Şekil Dağıtıcı küe Şekil 3.15 de wie mesh in üzeine geildiği öülmüş paslanmaz tel çit e Şekil 3.16 de wie mesh malzemesi göülmektedi. Şekil Paslanmaz tel çit Şekil Wie mesh Ön yoğuştuucu Ön yoğuştuucu egzoz gazındaki su buhaını yoğuştuaak yoğuşma esnasında otaya çıkan gizli ısıyı kanatlı plakala asıtasıyla suya aktamak için kullanıldı. Şekil 3.17 de ön yoğuştuucu esmi e kesit göünüşü gösteilmişti.

32 Şekil Ön yoğuştuucu ısı değiştiicisi e kesit göünüşü Ön yoğuştuucunun demontaj halinde paçalaı Şekil 3.18 de gösteilmişti. Şekil Ön yoğuştuucu demontaj göünüşü Ön yoğuştuucunun imalatında 304 kalite paslanmaz sac kullanıldı. Yoğuştuucu 9 adet alt e üst plakadan oluşmaktadı e bu plakala bibiine dikiş kaynak yöntemi ile kaynatıldı. Yoğuştucu, yanma sıasında oluşan su buhaındaki ısı enejisini gei

33 3 kazanmak için kullanıldı. Bu işlem için yoğuştuucu plakalaın sıcaklığı, dolayısıyla dönüş suyunun sıcaklığı C ciaında olmalıdı. Yoğuştuucu plakalaa temas eden yüksek sıcaklıktaki egzoz gazı içindeki su buhaı teka yoğuşaak gizli ısı enejesini pakalaa aktaı e dönüş suyu sıcaklığı yükseltili. Ön yoğuştuucuya gien sıcak egzoz gazı, ısısını yoğuştuucu plakalaa aktaak C yoğuştuucuyu tekede. Şekil 3.19 da Ön yoğuştuucu üst e alt plakalaının montajı e Şekil 3.0 de 9 adet plakanın montajı gösteilmişti. Şekil Ön yoğuştuucu üst e alt plakalaının montajı Şekil 3.0. Ön yoğuştuucu 9 adet plakasının montajı

34 4 Ön yoğuştuucu plakalaı 0,60 mm kalınlığında 304 kalite paslanmaz sactan sıama yöntemi ile imal edildi. Yoğuşma kabı plakalaının esimlei Şekil 3.1 de gösteildi. Şekil 3.1. Ön yoğuştuucu üst, alt e son plakalaı Kombi deney ünitesi Deney ünitesi Selçuk Üniesitesi Makine Mühendisliği Temodinamik Laboatuaında kuuldu. Deney ünitesi gaz sayacı, gaz tüpü, gaz egülatöü, gaz filtesi, selenoid ana, manomete, su sayacı, su filitesi, çek alf, sikülasyon pompası, genleşme tankı, emniyet entili, açma kapama analaı, adyatö, üç yollu ana, manomete, temomete, laze sıcakılık okuyucu, ateşleme tafosu, AC-DC dönüştüücü, temo elemanla, data logge e bilgisayadan oluşmaktadı. Şekil 3. de deney düzeneğinin genel göünüşü, Şekil 3.3 de kombi paçalaının montaj hali gösteilmişti. Ac-Dc dönüştüücü Bilgisaya Radyatö hauzu Lpg tüpü Soğutucu ünite Şekil 3.. Deney düzeneği genel göünüşü

35 5 Hemetik baca Fan Yoğuştuucu Haa kanalı Iısı değiştiici Ale gözleme yei Yakıcı Buji Şekil 3.3. Kombi paçalaının montaj hali Deneylede yakıt olaak LPG kullanıldı, deney tesisatına LPG tüpü ile sağlanan gazın giişte manomete ile basıncı okundu. Filiteden geçiilen gaz selenoid ana, analog gaz ölçe cihazlaından sona sayaçta okunduktan sona kombinin haa kanalında haa ile kaışımı sağlanaak yakıcıda yanması sağlandı. Şekil 3.4 de deney tesisatındaki gaz bölümündeki elemanla e Şekil 3.5 de de yakıcının ışıma ile yanma hali gösteildi. Haa yakıt kaışımı buji ile ateşlendi, buji ateşlemesi yüksek oltaj tafosu taafından sağlanan oltaj ile yapıldı. Yanma sonu egzoz gazı baca ile dışaıya deşaj edildi. Şekil 3.4. Deney tesisatındaki gaz elemanlaı

36 6 Şekil 3.5. Yakıcının ışıma ile yanma hali Deneyde taşıyıcı akışkan olaak su kullanıldı. Filiteden geçiildikten sona tesisata şebekeden beslenen su manometteden izleneek geekli basınç (1,5- ba) sağlandıktan sona kesme anası ile kapatıldı. Su sikülasyon pompası aacılığıyla ısı değiştiicisi e petekle aasında dolaştııldı. Tesiatta bulunan genleşme tankı basınç dalgalanmalaını dengelemek için kullanıldı. Ayıca emniyet entili istenmeyen basınç yükselmeleinde fazla basıncı tahliye etmek için kullanıldı. Şekil 3.6 de deney tesisatının elemanlaı e Şekil 3.7 de de deney tesisatının şematik esmi gösteilmişti. Bypass hattı Manomete Kesme anası 3 yollu ana Filite Kesme anası Genleşme tankı Şekil 3.6. Deney tesisatı elemanlaı

37 7

38 8 Deney tesisatında kullanılan ölçüm cihazlaı aşağıdakileden oluşmaktadı, G-4 tip gaz sayacı; bu tip sayacla domestik doğalgaz için yaygın bi kullanım alanına sahipti. Bu sayaçla köüklü tip olaak da bilini. G-4 tipi gaz sayacı 0,001 hassasiyetle ölçüm yapabilmektedi. Şekil 3.8 de deney tesisatında kullanılan gaz sayacı gösteilmişti. Şekil 3.8. G-4 tip gaz sayacı Manomete; deney tesisatındaki su e gaz basıncını ölçmek için iki tip manomete kullanıldı. Su basıncını ölçmek için 0-10 ba basınç aalıklaında alttan bağlantılı tip manomete kullanıldı. Şekil 3.9 de alttan bağlantılı manomete esmi gösteilmişti. Gaz basıncını ölçmek için mba basınç aalıklaında alttan bağlantılı kapsül diyafamlı manomete kullanıldı, Şekil 3.30 de esmi gösteilmişti. Şekil 3.9. Su manometesi Şekil Gaz manometesi

39 9 Su sayacı; deney tesisatındaki siküle eden suyun miktaını dolayısıyla debisini ölçmek için 0,0001 hassasiyete sahip kuu tip sayaç kullanıldı, Şekil 3.31 de su sayacı esmi gösteilmişti. Şekil Su sayacı Laze sıcaklık okuyucu; deneysel işlemlede ale sıcaklığını okumak için kullanıldı. Laze sıcaklık okuyucunun esmi Şekil 3.3 de gösteilmişti. Bu sıcaklık okuyucu yüksek sıcaklıklaı okumak için tasalanmıştı. Dolayısıyla yanmanın geçekleştiği küe yüzeyindeki sıcaklıklaı ( C) okuyabilmektedi. Düşük deecedeki sıcaklıkla (ısı değiştiicisi çeesi) Şekil 3.33 de gösteilen laze sıcaklık okuyucu ile okunmuştu. Şekil 3.3. Laze yüksek sıcaklık okuyucu Şekil Laze düşük sıcaklık okuyucu

40 30 Temoeleman; Egzoz gazı giiş - çıkış sıcaklıklaını, yoğuştuucuya su giiş e çıkış sıcaklıklaı, kazan su çıkış sıcakılığını e adyatö su giiş e çıkış sıcaklıklaını ölçmek için K tipi nikel kom-nikel temo elemanla kullanıldı. Bu temo elemanla -00,+100 C aalığında e %,5 C doğulukta ölçüm yapabilmektedi. Şekil 3.34 de temo eleman esmi gösteilmişti. Şekil Temoeleman Data logge; temo elemanladan gelen analog eilei dijital eilee dönüştüeek bilgisayaa aktamak için kullanıldı. Deney teasisatında kullanılan data logge 56 kanal sayısına sahipti e Şekil 3.35 de gösteilmişti. Şekil Data logge 3.. Yöntem Çalışmada uygulanan yöntem aşağıda eildiği şekildedi, Liteatü taaması Konuya ilişkin olaak taihlei aasında yapılan yayınla taandı.

41 Sistem tasaımı Sistemi oluştuan tüm paçalaın katı modellei e imalat teknik esimlei Solidwoks pogamı kullanılaak hazılandı. Teknink esimle Ek-1 de eilmişti Matematik model Sistemin matematik modelinin elde edilmesinde kaışımın fiziksel özelliklei, kütle kounumu yasası, tübülans model e çözüm için sını şatlaı kullanıldı Yanma simülasyonu Bu çalışmada Ansys Fluent pogamı e Gambit.4.6 pogamı kullanıldı. Gambit pogamı ile yaı küesel yakıcının modellemesi yapılaak, Ansys Fluent pogamı ile yanma, akış, hız, basınç e sıcaklık simülasyonlaı yapıldı Deneysel çalışma Deneysel çalışmada ısı değiştiicisine e ön yoğuştuucuya su giiş e çıkış sıcaklıklaı, baca gazının ön yoğuştuucuya giiş e çıkış sıcaklıklaı e kaışım oanına bağlı olaak emisyon değelei ölçüldü. Sistem, ısı değiştiici e yoğuştuucu eimi e ısı kapasitelei hesaplandı. Deney ünitesisinin esimlei Şekil 3., Şekil 3.3, Şekil 3.4, Şekil 3.6 e Şekil 3.7 de gösteilmişti Sonuçlaın değelendiilmesi Teoik e deneysel çalışmalaın kaşılaştıılması yapıldı.

42 3 4. TEORİ Yaı küesel metal matix yakıcının çözüme konu olan simetisi e iki boyutlu küesel koodinat sistemi Şekil 4.1 de gösteilmişti. Şekil 4.1. Yaı küesel metal matix yakıcının iki boyutlu küesel koodinat sisteminde gösteimi Poblemin akış e ısıl daanışlaını inceleyebilmek için süeklilik, momentum e eneji denklemleinin çözülmesi geekmektedi. Bu denklemlein çözülmesiyle hız, basınç e sıcaklık dağılımlaı belilenecekti. Süeklilik, momentum e eneji denklemlei kontol hacim tekniği kullanılaak cebisel denkleme dönüştüüldükten sona nümeik olaak çözülmektedi. Çözüm uygulanacak bölge (domain) Şekil 4. de göüldüğü gibi sonlu kontol hacim kümeleine ayıştıılı. Süeklilik, momentum e eneji için genel kounum (tanspot) denklemlei he bi kontol hacmi üzeinde çözülmektedi. Ansys Fluent pogamında çözüm uygulanacak denklem setlei (tanspot) eşitliği genel bi ifade ile aşağıdaki gibi eili (Anonymous, 006). kontol hacmi içindeki Ø' nin zamana bagli degisim oanı kontol hacmi kontol hacmi içindeki Ø' nin kontol hacmi içindeki Ø' nin koneksiyon içindeki Ø' nin difizyonnedeniyle nedeniyle net üetimi net akisi akisi (4.1)

43 33 Genel tanspot denklemi; (4.) zamana bağlı değişim koneksiyon teimi difüzyon teimi kaynak teimi Buada Ø genel akış değişkeni, u hız, ρ yoğunluk, Γ difüzyon katsayısı, t zaman e SØ kaynak teimdi. Şekil 4.. Domain in sonlu kontol hacim kümeleine ayıştıılmasının tasii 4. eşitliğinin sonlu sayıda kontol hacmi üzeine intege edilmesi ile cebisel denklem takımlaı oluştuulu. Şekil 4.3 de küesel koodinat sistemi e kontol hacim elemanının küesel koodinat sistemleindeki hüce yapısı gösteilmişti (Incopea e ak., 001). Şekil 4.3. Küesel koodinatlada hüce yapısı

44 Matematik Model Süeklilik denklemi Süeklilik denklemi, kontol hacmine net kütle giiş-çıkışının sıfı olduğunu ifade ede e genel hali aşağıdaki gibidi (Rohsenow e ak., 1985), 0 sin 1 ) sin ( sin 1 ). ( 1 (4.3) Buada,, θ, Ø sıasıyla, θ e Ø doğultusundaki akışkan hız bileşenleini göstemektedi. Simetiden dolayı Ø açısı yönündeki boyut kalka e denklem aşağıdaki hali alı. 0 ) sin ( sin 1 ). ( 1 (4.4) Eneji denklemi Küesel koodinatlada eneji denkleminin genel hali aşağıdaki gibidi (Rohsenow e ak., 1985), sin 1 sin sin sin 1 1 cot sin 1 1 sin 1 sin sin 1 1 sin T T T k T T T t T c p Buada, ρ akışkanın yoğunluğunu, u, uθ e Ø sıasıyla, θ e Ø doğultusundaki akışkan hız bileşenleini, k ısı iletim katsayısını, T sıcaklığını, cp özgül ısıyı, μ dinamik iskoziteyi göstemektedi. (4.5)

45 35 Bu denklemde simetiden dolayı Ø ile ilgili ifadele kalka e denklem şu hali alı. 1 cot 1 sin sin 1 1 p T T k T T t T c (4.6) Momentum denklemi F=ma Newton un ikinci haeket yasasından yola çıkaak, kontol hacmini etkileyen kuetlein toplamı, kontol hacmi içindeki momentum değişimine eşit olmalıdı. Momentum (Naie Stokes) denklemi aşağıdaki gibi ifade edili (Anonymous, 006), f u p t u (4.7) Buada; ρ = akışkanın yoğunluğu t = zaman u = akış hızı p = basınç μ = dinamik izkozite f = yeçekimi e kütle kuetlei Küesel koodinatlada momentum denklemi aşağıdaki gibi yazılı (Rohsenow e ak., 1985), doğultusu için, g P t sin cot sin (4.8)

46 36 θ doğultusu için, g P t sin cos sin 1 cot sin (4.9) Ø doğultusu için, g P t sin cos sin sin sin 1 cot sin (4.10) Simetiden dolayı bu denklemle aşağıdaki şekilde sadeleşile. doğultusu için, g P t cot (4.11) θ doğultusu için, g P t sin 1 (4.1)

47 Tübülans modeli Haeket denklemleinin matematiksel olaak son haline gelmesi için, otalama hız gadyanı cinsinden tübülans geilmesini (Reynolds geilmesi) modellemek amacıyla yaı ampiik biçok fomülasyon geliştiilmişti. Bu modellee tübülans modellei deni. Tübülans modelinin seçiminde poblemin sınıfına, doğuluk seiyesine, mecut hesaplama kaynaklaına, simülasyon için mecut zamana bakılı. Ansys Fluent içinde eilen tübülans modellei incelendiğinde standat k-ε modelinin bu çalışma için en uygun tübülans modeli olduğu göülmektedi. Çünkü Standat k-ε modeli ısı tansfei simülasyonlaında e endüstiyel akış poblemleinde doğu sonuçla emesi açısından tübülans modellei aasında kullanılan en yaygın modeldi Standat k-ε modeli k-ε modelinin yapısında akış tam gelişmiş tübülanslı şatlada faz edileek, moleküle iskozitenin etkilei ihmal edili, bu nedenle k-ε modeli sadece tam gelişmiş akışlaın çözümüne uygun bi model olaak dikkate alını. k-ε modeli ısı iletimi e kütle tansfei için (Rohsenow e ak., 1985), 1. ( E P) sin ( E P) 1 ( E) t sin 1 C p t T k u eff t ( ) P 1 sin C p t T sin k t P u ( (4.13) ) eff Sh şeklinde yazılabili. Buada, ρ akışkanın yoğunluğunu, e, θ sıasıyla e θ doğultusundaki akışkan hız bileşenleini, k ısı iletim katsayısını, T sıcaklığını, cp özgül ısıyı, μ dinamik iskoziteyi e küenin yaı çapını göstemektedi Radyasyon modeli P-1 adyasyon modeli için denklemle aşağıdaki gibi ifade edilebili (Anonymous, 006).

48 38 q 1 G 3( ) C S S (4.14) Buada, S G C, absobsiyon katsayısı, dağılım katsayısı, ışınım katsayısı e, linee faz fonksiyon katsayısıdı. paametesi aşağıdaki gibi tanımlanaak yeine konusa, 1 3( S ) C S (4.15) q G (4.16) G paametesi için tanspot denklemi, 4.( G) ag 4a T SG (4.17) Buada σ Stefan-Boltzmann sabiti e SG adyasyon kaynağıdı. 4.. ANSYS FLUENT Pogamı Kısmı difeansiyel denklemlei bilgisayalada çözmek mümkün değildi. Bu difeansiyel denklemlei ancak linee cebisel denklemlee dönüştüeek çözmek mümkündü e bu denklemlei cebisel denklemlee dönüştümek için bi çok yöntem mecuttu. Simülasyon için kulllanılan ANSYS FLUENT pogamında kısmı difeansiyel denklemlei cebisel denklemlee dönüştümek için sonlu hacimle metodu kullanılmaktadı. Akışkanla dinamiği e ısı tansfei poblemleinin çözümünde yaygın olaak kullanılan nümeik yöntemle; sonlu fakla, sonlu elemanla, sını elemanlaı e eneji

49 39 denge metotlaıdı. Sonlu hacimle metodu ise sonlu fakla yönteminin özel olaak geliştiilmiş bi halidi. Sonlu hacimle yönteminde önce akışı temsil eden kounum denklemlei intege edili daha sona intege edilmiş denklemlede taşınım, iletim e kaynak teimlei gibi akışı temsil eden teimle değişik yaklaşımlala (sonlu fakla) yeine konu e integal fomundaki denklemle cebisel denklemlee dönüştüüleek iteatif yöntemlele çözülü. ANSYS FLUENT pogamı Şekil 4.4 de gösteildiği gibi ön işlemci (pe pocessing), çözücü (sole) e son işlemci (post pocessing) kısımlaından oluşmaktadı (Anonymous, 006). Ön işlemci; bu çalışmada ön işlemci olaak Gambit pogamı kullanıldı. Ön işlemcide geometi oluştuulaak sonlu hacimle metoduna göe ağlaa (hücelee) ayılaak sını şatlaı belileni. Çözücü; çözücüde sonlu hacimle metodu kullanılaak temel denklemle çözülü. Son işlemci; son işlemcide bi önceki aşamada elde edilen sonuçla düzenleneek youmlanı e değelendiili. Ön işlemci Çözücü (sole) Çözücü ayalaı Son işlemci Şekil 4.4. ANSYS FLUENT pogamının çalışma adımlaı

50 Sistemde Kullanılan Yaı Küesel Fomda Metal Matix Yakıcının Simülasyonu Yaı küesel metal matix yakıcı için Ansys Fluent pogamı ile boyutlu akış e yanma simülasyonlaı yapıldı. Şekil 4.5 de ANSYS FLUENT pogamının çözümlemede kullanılan algoitması gösteilmişti (Anonymous, 006). Şekil 4.5. ANSYS FLUENT pogamının algoitması Simülasyon aşağıdaki adımladan oluştuuldu: 1- Katı model oluştuuldu

51 41 - Oluştuulan modele Gambit pogamı ile mesh atıldı 3- Mesh li model, Ansys Fluent pogamına tansfe edileek çözüme uyalandı 4- Sistem için şatla e model belileneek simülasyon yapıldı Yapılan simülasyonlada yoğunluk, iskozite, sıcaklık, basınç e hız dağılımı ayı ayı incelendi. Ansys Fluent pogamında Basınç Esaslı Çözüm (Pessue Based Solution-PBS) e Yoğunluk Esaslı Çözüm (Density Based Solution-DBS) olmak üzee iki çözüm seçeneği bulunmaktadı. Basınç Esaslı Çözüm, genellikle düşük hızladaki akışla için e Yoğunluk Esaslı Çözüm ise yüksek hızladaki akışla için kullanılmaktadı. Hızlaın düşük olması nedeniyle, bu çalışmada yapılan çözümlede Basınç Esaslı Çözüm yöntemi kullanıldı. Ansys Fluent pogamında tübülans modellei olaak, k-ε e Spalat-Allmaas modellei olmak üzee çeşitli tübülans modellei adı. Tübülans modeli seçimi, çözümleme için geekli zamana, çözümde istenen doğuluk oanına, çözümlemek için yeteli ekipman (bilgisaya kapasitesi) gibi bi çok değişkene bağlıdı. Ansys Fluentte kimyasal eaksiyonla e kaışımla için, - Pemixed combustion (ön kaışımlı yanma) - Species tanspot (tanspot tüü modeli ) - Non-pemixed combustion (ön kaışımsız yanma) - Patially pemixed combustion (kısmi ön kaışımlı yanma) modellei bulunmaktadı. Buada eaksiyona gien gazlaı belileme seçeneğini sunanması nedeniyle, kimyasal eaksiyonla e kaışımla için tanspot tüü (species tanspot) modeli kullanıldı Katı model oluştuma e mesh atma Gambit pogamında sistemin katı modeli oluştuuldu e modelin teknik ölçülei Ek- de eildi. Model üzeinde sını şatlaı tanımlanaak, modele mesh atıldı. Şekil 4.6 de gösteilen yakıcı, 3180 adet Quadilateal tipi (döt köşeli) elementten oluştuuldu.

52 4 Şekil 4.6. Quad tipi mesh elementi ile oluştuulan yakıcı modeli Mesh atma işlemi bittikten sona, model, ANSYS FLUENT pogamına tansfe edileek çözüm yapıldı Simülasyonun doğuluğunun kontolü CFD yöntemlei ile elde edilen simülasyon sonuçlaının doğuluğundan emin olmak için aşağıda eilen kontolle yapılaak olumlu sonuç alınması şatti Çözümün hüce sayısından bağımsızlığı Simülasyon sonucunda elde edilen sonucun hüce (mesh) sayısından bağmsız olması geeki. Bu kontolü yapabilmek için belili sayıdaki hüce atışı sağlanaak elde edilen maksimum sıcaklık değelei kaşılaştıılaak değişimin yüksek değelede olmadığı hüce sayısı çözüm için seçili. Bu çalışmada Şekil 4.7 de göüldüğü gibi 1606 hüce sayısı ile çözüme başlandı e modelin hüce sayısı 449 değeine kada atıılaak kaşılaştıma yapıldı. yapılan kaşılaştımada 3180 hüce sayısından itibaen maksimum sıcaklıkta fazla değişim göülmediği için simülasyon için bu sayı seçildi.

53 43 Şekil 4.7. Maksimum sıcaklığın hüce sayısına göe değişimi Çözümün yakınsaması Çözümün yakınsaması elde edilen iteasyon gafikleinin kontolu e belilenen yakınsaklık kitei ile kontol edili. Şekil 4.8 de iteasyon sayısına bağlı olaak elde edilen yakınsama değelei gösteilmişti. Gafikte göüldüğü gibi yakınsama değeleinde monoton e değişken bi azalma kayıt edildiğinden çözümün yakınsadığı anlaşılmaktadı. Ayıca Şekil 4.9 de iteasyon sayısına bağlı olaak elde edilen sıcaklık değişmi gösteilmişti. Buada da göüldüğü gibi 100 üncü itasyondan sona sıcaklıkta bi değişim kayıt edilmemişti.

54 44 Şekil 4.8. İteasyon sayısına bağlı olaak değişkenlein yakınsama değelei Şekil 4.9. İteasyon sayısına bağlı olaak sıcaklık değişimi Çözüm ayıca, belilenen yakınsama kitei ile kontol edili. Buada eneji için yakınsama değei olaak 1,0x10-6 e diğe değişkenle için 1,0x10-4 belilenmişti, Şekil 4.8 de göüldüğü gibi belilenen bu yakınsama kitelei sağlandı.

55 Çözümün iteasyon sayısından bağımsızlığı Çözümün iteasyon sayısından bağımsızlığını anlamak için yakınsama kitelei e iteaasyon sayısı değiştiileek yeniden çözüm yapılı. Buada amaç yakınsamış çözümün yakınsamasının deam ettiğini gözlemlemekti. 11 iteasyonda yakınsamış poblemin yakınsama kitei bütün değişkenle için 1,0x10-10 olaak değiştiileek 1000 iteasyon ile çözüm yapıldı e Şekil e Şekil elde edildi. Şekillede göüldüğü gibi değişkenlein değelei süekli küçüldüğünden e sıcaklık belli bi değeden sona değişmediğinden dolayı çözüm itasyon sayısından bağımsızdı. Şekil İteasyon sayısına bağlı olaak değişkenlein değelei Şekil İteasyon sayısına bağlı olaak sıcaklık değişimi

56 Seçilen tübülans tüünün doğuluğu Şekil 4.8 de iteasyon sayısına bağlı olaak elde edilen değişkenlein yakınsama değelei gösteilmişti. Buada elde edilen sonuç standat k-ɛ tübülans tüü kullanılaak elde edildi. Şekil 4.1 de iteasyon sayısına bağlı olaak elde edilen değeleinin Realizable k-ɛ tübülans tüü kullanılaak elde edilen gafiği e Şekil 4.13 de iteasyon sayısına bağlı olaak elde edilen değeleinin RNG tübülans tüü kullanılaak elde edilen gafiği gösteildi. Şekil 4.1. İteasyon sayısına bağlı olaak değişkenlein değelei ( Realizable k-ɛ tübülans tüü) Şekil İteasyon sayısına bağlı olaak değişkenlein değelei ( RNG tübülans tüü)

57 47 Şekil 4.8, Şekil 4.11 e Şekil 4.1 kaşılaştııldığında Şekil 4.8 ile gösteilen iteasyon sayısına bağlı olaak elde edilen değelei standat k-ɛ tübülans tüü kullanıldığında diğe Realizable e RNG tübülans tüleine göe daha monoton bi azalma göstemişti. Bu nedenle çözümde standat k-ɛ modeli kullanılmıştı Simülasyon Gambit pogamı ile mesh atılan modele ANSYS FLUENT pogamında matematik model e sistem şatlaı uygulandı e sonlu hacimle metodu kullanılaak simülasyon yapıldı. Simülasyon aşağıdaki adımladan oluştuuldu. - Modelin ölçü biimi (m) seçildi, - Sistemin sını şatlaı belilendi, - Malzeme olaak metan-haa kaışımı kullanıldı, - Çözüm için PBS seçildi, - İmplict (kapalı) yöntem kullanıldı, - Çözümün uygulanacağı model olaak iki boyut (D) alındı, - Eneji modeli seçildi, - Tübülans model olaak, k-ε modeli seçildi - Radyason modeli olaak kolay kullanımı e kabul edilebili sonuçla ediği için P1 modeli seçildi. - Kaışım modeli olaak tanspot tüü (species tanspot) modeli seçildi e - Sistemin diğe paametelei belileneek akış simülasyonu yapıldı. ANSYS FLUENT te yapılan simülasyonun özeti Ek-3 de eilmişti. Simülasyon sonucunda elde edilen gafik e esimle aşağıda eilmişti.

58 48 Şekil Yaı küesel yakıcının sıcaklık dağılımı (K) Şekil Yaı küesel yakıcının sıcaklık dağılımının akış çizgilei ile gösteimi (K)

59 49 Şekil Yaı küesel yakıcının basınç dağılımı (paskal) Şekil Yaı küesel yakıcının yoğunluk dağılımı (kg/m 3 )

60 50 Şekil Yaı küesel yakıcının hız dağılımı (m/s) Şekil Yaı küesel yakıcının hız dağılımının ektöle ile gösteimi (m/s)

61 Şekil 4.0. Yaı küesel yakıcının hız dağılımının akış çizgilei ile gösteimi (m/s) 51

62 5 5. DENEYSEL ÇALIŞMA Deneysel çalışma bölüm de bahsedildiği gibi Selçuk Üniesitesi Makine Mühendisliği Temodinamik Laboatuaında geçekleştiildi. Deneysel çalışmada yakıt olaak LPG gazı e ısı tansfe akışkanı olaak su kullanıldı. Sensöle ile okunan değele data logge aacılığıyla bilgisayaa aktaılaak kayıt edildi. Deneysel çalışmada ısı değiştiicisine e ön yoğuştuucuya su giiş e çıkış sıcaklıklaı, baca gazının ön yoğuştuucuya giiş e çıkış sıcaklıklaı e kaışım oanına bağlı olaak emisyon değelei, yanma e sistem eimi ölçüldü. Sistem fan motou, ateşleme bujisi, sikülasyon pompasının çalışması ile bilikte çalışmaktadı. Veile bilgisaya ekanında anlık olaak okunaak e 1 e dakika aa ile kaydedildi. Faklı zaman aalıklaında e faklı akışkan debileinde olmak üzee toplamda 7 deney yapıldı. Yapılan deneylede debi e ölçüm zaman aalıklaı aşağıda eilmişti. - Deney 1 : 0,15 kg/s debi ile 10 dakika zaman aalığında yapıldı - Deney : 0,15 kg/s debi ile 19 dakika zaman aalığında yapıldı - Deney 3 : 0,455 kg/s debi ile 0 dakika zaman aalığında yapıldı - Deney 4 : 0,455 kg/s debi ile 40 dakika zaman aalığında yapıldı - Deney 5 : 0,455 kg/s debi ile 60 dakika zaman aalığında yapıldı - Deney 6 : 0,74 kg/s debi ile 40 dakika zaman aalığında yapıldı - Deney 7 : 0,176 kg/s debi ile 30 dakika zaman aalığında yapıldı Deneyle sıasında haa yakıt oanını dolayısıyla yakıt miktaını sabit tutmaya özen gösteilmesine ağmen, yakıt açma düzeneğindeki ayala nedeni ile, küçük sapmala meydana geldi. Yapılan deneysel çalışmalaın sonuçlaı Çizelge-1, Çizelge-, Çizelge-3, Çizelge-4, Çizelge-5, Çizelge-6 e Çizelge-7 de gösteildi. Yapılan he deneyin sonuçlaı ise Şekil 5.1 den Şekil 5.1 e kada, ısı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı, yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı e kazan, sistem e yanma eimi gafik olaak gösteildi. Şekil 5. e Şekil 5.3 de toplam 7 deneyin, ısı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı otalaması e toplam 7 deneyin, yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı otalaması gösteilmişti.

63 53 Çizelge 5.1. Deney - 1 sonuçlaı Deney - 1 Su debisi m s = 0,15 kg/s Gaz Debisi m g = 0,73 m 3 /h, Yoğuşan su miktaı = 0,05 kg Zaman Tgyg (Egzoz giiş sıc.) Tgyç (Egzoz çıkış sıc.) Tsyg (Yoğ. giiş sıc.) Tsyç (Yoğ. çıkış sıc.) Tskç (Kazan çıkış sıc.) Tsg (Radyatö giiş sıc.) Tsç (Radyatö çıkış sıc.) dk C C C C C C C Şekil 5.1. Deney-1, Isı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı

64 54 Şekil 5.. Deney-1, Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı Şekil 5.3. Deney-1, Kazan, sistem e yanma eimi

65 55 Çizelge 5.. Deney - sonuçlaı Deney Su debisi m s = 0,15 kg/s Gaz Debisi m g = 0,88 m 3 /h, Yoğuşan su miktaı = 0,096 kg Zaman Tgyg (Egzoz giiş sıc.) Tgyç (Egzoz çıkış sıc.) Tsyg (Yoğ. giiş sıc.) Tsyç (Yoğ. çıkış sıc.) Tskç (Kazan çıkış sıc.) Tsg (Radyatö giiş sıc.) Tsç (Radyatö çıkış sıc.) dk C C C C C C C Şekil 5.4. Deney-, Isı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı

66 56 Şekil 5.5. Deney-, Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı Şekil 5.6. Deney-, Kazan, sistem e yanma eimi

67 57 Çizelge 5.3. Deney - 3 sonuçlaı Deney - 3 Su debisi m s = 0,15 kg/s Gaz Debisi m g = 0,8 m 3 /h, Yoğuşan su miktaı = 0,1 kg Zaman Tgyg (Egzoz giiş sıc.) Tgyç (Egzoz çıkış sıc.) Tsyg (Yoğ. giiş sıc.) Tsyç (Yoğ. çıkış sıc.) Tskç (Kazan çıkış sıc.) Tsg (Radyatö giiş sıc.) Tsç (Radyatö çıkış sıc.) dk C C C C C C C Şekil 5.7. Deney-3, Isı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı

68 58 Şekil 5.8. Deney-3, Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı Şekil 5.9. Deney-3, Kazan, sistem e yanma eimi

69 59 Çizelge 5.4. Deney - 4 sonuçlaı Deney - 4 Su debisi m s = 0,15 kg/s Gaz Debisi m g = 0,14 m 3 /h, Yoğuşan su miktaı = 0, kg Zaman Tgyg (Egzoz giiş sıc.) Tgyç (Egzoz çıkış sıc.) Tsyg (Yoğ. giiş sıc.) Tsyç (Yoğ. çıkış sıc.) Tskç (Kazan çıkış sıc.) Tsg (Radyatö giiş sıc.) Tsç (Radyatö çıkış sıc.) dk C C C C C C C

70 60 Şekil Deney-4, Isı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı Şekil Deney-4, Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı

71 Şekil 5.1. Deney-4, Kazan, sistem e yanma eimi 61

72 6 Çizelge 5.5. Deney - 5 sonuçlaı Deney - 5 Su debisi m s = 0,16 kg/s Gaz Debisi m g = 0,31 m 3 /h, Yoğuşan su miktaı = 0,3 kg Zaman Tgyg (Egzoz giiş sıc.) Tgyç (Egzoz çıkış sıc.) Tsyg (Yoğ. giiş sıc.) Tsyç (Yoğ. çıkış sıc.) Tskç (Kazan çıkış sıc.) Tsg (Radyatö giiş sıc.) Tsç (Radyatö çıkış sıc.) dk C C C C C C C

73 63 Deney - 5 Su debisi m s = 0,16 kg/s Gaz Debisi m g = 0,31 m 3 /h Zaman Tgyg (Egzoz giiş sıc.) Tgyç (Egzoz çıkış sıc.) Çizelge 5.6. Deney - 5 deamı Tsyg (Yoğ. giiş sıc.) Tsyç (Yoğ. çıkış sıc.) Tskç (Kazan çıkış sıc.) Tsg (Radyatö giiş sıc.) Tsç (Radyatö çıkış sıc.) dk C C C C C C C Şekil Deney-5, Isı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı

74 64 Şekil Deney-5, Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı Şekil Deney-5, Kazan, sistem e yanma eimi

75 65 Çizelge 5.7. Deney - 6 sonuçlaı Deney - 6 Su debisi m s = 0,075 kg/s Gaz Debisi m g = 0,14 m 3 /h, Yoğuşan su miktaı = 0,15 kg Zaman Tgyg (Egzoz giiş sıc.) Tgyç (Egzoz çıkış sıc.) Tsyg (Yoğ. giiş sıc.) Tsyç (Yoğ. çıkış sıc.) Tskç (Kazan çıkış sıc.) Tsg (Radyatö giiş sıc.) Tsç (Radyatö çıkış sıc.) dk C C C C C C C

76 66 Şekil Deney-6, Isı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı Şekil Deney-6, Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı

77 Şekil Deney-6, Kazan, sistem e yanma eimi 67

78 68 Çizelge 5.8. Deney - 7 sonuçlaı Deney - 7 Su debisi m s = 0,048 kg/s Gaz Debisi m g = 0,314 m 3 /h, Yoğuşan su miktaı = 0,1 kg Zaman Tgyg (Egzoz giiş sıc.) Tgyç (Egzoz çıkış sıc.) Tsyg (Yoğ. giiş sıc.) Tsyç (Yoğ. çıkış sıc.) Tskç (Kazan çıkış sıc.) Tsg (Radyatö giiş sıc.) Tsç (Radyatö çıkış sıc.) dk C C C C C C C

79 69 Şekil Deney-7, Isı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı Şekil 5.0. Deney-7, Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı

80 70 Şekil 5.1. Deney-7, Kazan, sistem e yanma eimi Deneyleden elde edilen sonuçlaı daha kolay ideleyebilmek için deney sonuçlaının otalama değelei alınaak aşağıdaki gafikle elde edilmişti. Şekil 5.. Toplam 7 deneyin, ısı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı otalaması

81 71 Şekil 5.. Toplam 7 deneyin, ısı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı otalaması alınaak gösteildi. Resimde göüldüğü gibi Tskç aynı debideki deney 1,, 3, 4 e deney 5 de yaklaşık aynı değelede kalıken daha düşük debide olan deney 6 e deney 7 de yükselmişti. Tsyç e Tsyg paelel olaak aynı debideki deney 1,, 3, 4 e deney 5 de yaklaşık aynı değelede kalıken daha düşük debide olan deney 6 e deney 7 de düştüğü göülmektedi. Şekil 5.3. Toplam 7 deneyin, Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı otalaması Şekil 5.3. Toplam 7 deneyin, yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı otalaması alınaak gösteildi. Resimde göüldüğü gibi deneylede Tgyg otalaması maksimum 100,1 C değee kada çıkmıştı e Tgyç otalaması 36, C değee kada düşmektedi. Aadaki T sıcaklık fakı kada ısı enejisi dönüş suyuna aktaılmaktadı. Bu eile ışığında yoğuştuucu ısı kapasitesi (Altınışık, 004), Q yoğ mc T (5.1) p yoğ Q mc ( T T ) yoğ p g ç yoğ (5.1a) Bağıntısından bulundu.

82 7 Yoğuştuucu da taşınım ile geçekleşen ısı (Altınışık, 004), Q h. A. taş T yoğ (5.) Isı değiştiicisi (kazan) ısı kapasitesi de (Altınışık, 004), Q kazan mc T p kazan (5.3) Q mc ( T T ) kazan p ç g kazan (5.3a) Kazan eimi aşağıdaki ifade ile bulunu, Q kazan Q kazan B x100 (5.4) Buada QB yakıttan elde edilen biim zamandaki ısı olup aşağıdaki şekilde eili Q H B u. y.1,16 (5.5) Sistemin ısı kapasitesi, Q sis mc T (5.6) p sis Q mc ( T T ) sis p ç g sis (5.6a) Sistemin eimi, Q sis Q sis B x100 (5.7)

83 73 Yanma eimi İngliz standadına göe yanma sonu üünleindeki CO eya O yüzdesi kullanılaak bulunu (Kan, 1999), yanma Veya, yanma 100 ( T 100 ( T egz egz T T ha ha k1 ) CO k ) 1 O (5.8) (5.8a) Yanma için geekli teoik haa miktaı yakıtın ısıl değei kullanılaak aşağıdaki şekilde bulunu (Kan, 1999), TH 1,09xHu (5.9) Yanma işleminde kullanılan fazla haa oanı yanma sonu gazlaındaki O yüzdesi kullanılaak bulunu (Kan, 1999), FH O 1 O x100 (5.10) 5.1. Hata Analizi Deneysel çalışmalada hata güenilik sınılaını belileyen hata analizleinin yapılması büyük önem azetmektedi. Hatala biçok nedenden dolayı oluşabilmektedi, bunla genellikle aşağıdaki şekillede göülü. -Deneyi geçekleştien pesonelden kaynaklanan bilgi eksikliği, tecübesizlik, yalnış ölçü aleti kullanımı e yalnış sistem tasaımı -Sabit e sistematik şekilde deam eden hatala -Rastgelege hatala Deneysel çalışmalada en sık göülen hata kaynaklaı aasında ölçüm aletleinin kalibasyon eksikliğinin e cihazlaın yalnış kullanımının olduğu bilinmektedi. Sıcaklık ölçüm hatalaı kullanılan sıcaklık sensöleinin kalibasyon eksikliği, bağlantı noktalaındaki e ölçüm cihazındaki hataladan kaynaklanmaktadı.

84 74 Cihaz e ölçüm aletleinin hatalaını ölçebilmek için hata analizi yönteminde hesaplanması istenilen büyüklüğü R e bu büyüklüğe etki eden n adet bağımsız değişkenle x,... 1, x, x3 xn ise (Genceli, 000); R R( x1, x, x3,... xn ) (5.11) Yazılabili, eğe R büyüklüğünün hata değeine WR denise e he bağımsız değişkene ait hata oanlaı w1, w,w3,...wn ise; W R R 1 x w1 R x w R x3 w3 R... x n w n 1/ (5.1) Şeklinde ifade edili. Sıcaklık fakının hesaplanmasından kaynaklanan hata oanın bulmak için denklem (5.1) aşağıdaki biçimde yazıılı (Baysal, 009), W T T T1 T T T 1/ (5.13) Buada T = T1-T di Bu çalışmada kullanılan K tipi temo elemanlaın katalog eileine göe belisizlik oanı %1 di fakat temo elemanlaın yeleştiilmesi, ölçüm esnasında oluşan titeşim, temas hatalaı e diğe olumsuzlıkla gözönüne alınaak %1,5 ilae belisizlik oanı ile, toplam belisizlik oanı %,5 olaak tanımlanmıştı. Çizelge de Deney 1-7 için egzoz gazı, yoğuştuucu e kazan sıcaklık faklaının hata oanlaı gösteildi.

85 75 Çizelge 5.9. Deney - 1 Egzoz gazı, yoğuştuucu e kazan sıcaklık faklaının hata oanlaı Deney - 1 Hata analizi Zaman Teg (Egzoz gazı) W Teg Tyg (Yoğustuucu) W Tyog Tkaz (Kazan) W Tkaz dk C % C % C % Otalama Çizelge Deney - Egzoz gazı, yoğuştuucu e kazan sıcaklık faklaının hata oanlaı Deney - Hata analizi Zaman Teg (Egzoz gazı) W Teg Tyg (Yoğustuucu) W Tyog Tkaz (Kazan) W Tkaz dk C % C % C % Otalama

86 76 Çizelge Deney - 3 Egzoz gazı, yoğuştuucu e kazan sıcaklık faklaının hata oanlaı Deney - 3 Hata analizi Zaman Teg (Egzoz gazı) W Teg Tyg (Yoğustuucu) W Tyog Tkaz (Kazan) W Tkaz dk C % C % C % Otalama

87 77 Çizelge 5.1. Deney - 4 Egzoz gazı, yoğuştuucu e kazan sıcaklık faklaının hata oanlaı Deney - 4 Hata analizi Zaman Teg (Egzoz gazı) W Teg Tyg (Yoğustuucu) W Tyog Tkaz (Kazan) W Tkaz dk C % C % C % Otalama

88 78 Çizelge Deney - 5 Egzoz gazı, yoğuştuucu e kazan sıcaklık faklaının hata oanlaı Deney - 5 Hata analizi Zaman Teg (Egzoz gazı) W Teg Tyg (Yoğustuucu) W Tyog Tkaz (Kazan) W Tkaz dk C % C % C %

89 79 Çizelge Deamı Deney - 5 Hata analizi Zaman Teg (Egzoz gazı) W Teg Tyg (Yoğustuucu) W Tyog Tkaz (Kazan) W Tkaz dk C % C % C % Otalama

90 80 Çizelge Deney - 6 Egzoz gazı, yoğuştuucu e kazan sıcaklık faklaının hata oanlaı Deney - 6 Hata analizi Zaman Teg (Egzoz gazı) W Teg Tyg (Yoğustuucu) W Tyog Tkaz (Kazan) W Tkaz dk C % C % C % Otalama

91 81 Çizelge Deney - 7 Egzoz gazı, yoğuştuucu e kazan sıcaklık faklaının hata oanlaı Deney - 7 Hata analizi Zaman Teg (Egzoz gazı) W Teg Tyg (Yoğustuucu) W Tyog Tkaz (Kazan) W Tkaz dk C % C % C % Otalama

92 8 6. DENEY SONUÇLARININ YORUMU VE TARTIŞMA 6.1. Deneysel Ve Teoik Çalışmanın Kaşılaştıılması Şekil de simülasyonda elde edilen yaı küesel yakıcının dış cidaındaki sıcaklık dağılımı gösteildi, buada göüldüğü gibi sıcaklık 143 K e kada çıkmaktadı. Deneysel çalışmalada yüksek sıcaklık laze okuyucu ile açık otamda 174 K okundu. Simülasyon e deneysel çalışma aasındaki sıcaklık fakı, deneysel çalışma otamı ile simülasyon çalışma şatlaı aasındaki faktan kaynakanmaktadı. Sıcaklığın okunabilmesi için yaı küesel metal maktix yakıcı sistemden söküleek açık otamda çalıştıılaak sıcaklığı okunduğundan çeeye ısı kayıplaı olmaktadı. Şekil de yaı küesel yakıcıdaki sıcaklık dağılımı gösteilmişti. Şekil 6.1 de deneysel e teoik çalışmada elde edilen sıcaklığın kaşılaştıılması gösteilmişti. Şekil 6.1. Deneysel e teoik çalışmada elde edilen sıcaklığın kaşılaştıılması Şekil de yaı küesel yakıcının dış cidaında basınç dağılımı gösteildi. şekilden de açıkça göüldüğü gibi küe yüzeyinde basınç eşit şekilde dağılmıştı, bu eşit basınç dağılımı yanmanın bütün küe yüzeyinde eşit bi şekilde geçekleşmesini sağlamaktadı.

93 83 Şekil de yaı küesel yakıcının dış cidaında yoğunluk dağılımı gösteildi, buada küenin tepe noktasında simeti eksenine doğu kaışım yoğunluğu dağılım alanının genişlemesinden dolayı düşmektedi. Şekil de yaı küesel yakıcının dış cidaındaki hız dağılımı gösteilimişti. Şekilde göüldüğü gibi dış cidada kaışım hızı sabit kalmaktadı, bu olayın geçekleşmesindeki en büyük etken delikli sac e wie mesh di. Delikli sac e wie mesh sahip olduklaı geometik özellikleinden dolayı kaışımın eşit dağılmasını sağlayaak yanmanın bütün küe yüzeyinde ünifom bi şekilde geçekleşmesini sağlamaktadı. Şekil de yaı küesel yakıcının dış cidaındaki hız dağılımı akış çizgilei ile e Şekil 4.0. de yaı küesel yakıcının dış cidaındaki hız dağılımı ektöle ile gösteilmişti. Şekil 5.1., Şekil 5.4., Şekil 5.7., Şekil 5.10., Şekil 5.13., de sıasıyla aynı debideki (0,15 kg/s) Deney-1, Deney-, Deney-3, Deney-4 e Deney-5 için ısı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı göülmektedi. Gafikte göüldüğü gibi ısı değiştiicisi e yoğuştuucudan çıkan su sıcaklıklaı zamana bağlı olaak atmaktadı. Şekil 5.., Şekil 5.5., Şekil 5.8., Şekil 5.11., Şekil 5.14., de sıasıyla Deney-1, Deney-, Deney-3 Deney-4 e Deney-5 için yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaını gösteildi. Buada yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaının paalel olaak attığı göülmektedi. Şekil 5.3., Şekil 5.6., Şekil 5.9., Şekil 5.1., Şekil 5.15., de sıasıyla Deney-1, Deney-, Deney-3 Deney-4 e Deney-5 için kazan, sistem e yanma eimini gösteildi. Gafikte göüldüğü gibi yanma eimi deney süesince otalama %98,99 eim ile sabit kalıken kazan e sistem eimi değişmektedi. Şekil Deney-6 (0,075 kg/s) için ısı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı göstemektedi. Gafikte göüldüğü gibi ısı değiştiicisi e yoğuştuucudan çıkan su sıcaklıklaı zamana bağlı olaak needeyse sabit kalmaktadı. Şekil Deney-6 için yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaını göstemektedi. Buada yoğuştuucuya gien gaz sıcaklığında dalgalanma göülmektedi e çıkan egzoz gazı sıcakılığı sabit kaldığı göülmektedi. Şekil Deney-6 için kazan, sistem e yanma eimini gösteildi. Gafikte göüldüğü gibi yanma eimi deney süesince otalama %99,1 eim ile sabit kalıken kazan e sistem eimi zamana bağlı olaak düştüğü göüldü.

94 84 Şekil Deney-7 (0,047 kg/s) için ısı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı göülmektedi. Gafikte göüldüğü gibi ısı değiştiicisi e yoğuştuucudan çıkan su sıcaklıklaında zamana bağlı olaak atış göüldü. Şekil 5.0. Deney-7 için yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaını göstemektedi. Buada yoğuştuucuya gien gaz sıcaklığında dalgalanma göülmektedi e çıkan egzoz gazı sıcakılığı kaldığı göülmektedi. Şekil 5.1. Deney-7 için kazan, sistem e yanma eimini gösteildi. Gafikte göüldüğü gibi yanma eimi deney süesince otalama %99,0 eim ile sabit kalıken kazan e sistem eiminde zamana bağlı olaak atış göüldü. Geçekleştiilen deneyle için piyasada egzoz gazı ölçümlei yapan bi fimaya emisyon ölçümlei yaptııldı. Şekil 6. de 4 ayı egzoz gazı ölçüm apolaı gösteilmişti. Şekil 6.. Egzoz gazı ölçüm apolaı Yukaıdaki 4 ayı ölçüm apolaında göüldüğü gibi egzoz gazındaki O miktaı sıasıyla % 5,6, % 5,88, % 5,74 e % 6,53 çıkmıştı, oysa bu oan % 3 olması lazımdı. Sını değe e ölçülen değele aasındaki fak baca tetibatı ile kazan bileşme yeindeki boşluktan kaynaklanmaktadı, çünkü bu boşluktan bacada oluşan akum nedeniyle otamdan oksijen emilmektedi.

95 85 Ölçümlede göülen CO miktaı sıasıyla 10 mg/m 3, 5 mg/m 3, 8 mg/m 3 e 8 mg/m 3 olaak ölçüldü. Çizelge 6.1. de yakma ısı gücü 100 MW ın altındaki tesisle için baca gazı emisyonlaının sını değelei gösteilmişti. Bu çizelgede göüldüğü gibi CO sını değei 100 mg/m 3 dü, deneysel ölçümlede elde edilen CO emisyonlaı 100 mg/m 3 değiinin çok altındadı. Çizelge 6.1. Yakma ısı gücü 100 MW ın altındaki tesisle için baca gazı emisyonlaının sını değelei Ölçümlede fazla haa katsıyısı sıasıyla 1,37-1,39-1,38 e 1,45 olaak ölçülmüştü. Deneylede denklem (5.1) kullanılaak elde edilen değe 1,37 di. Şekil 6.. de göüldüğü gibi ölçümlede yanma eimi % 99, olaak kayıt edildi. Şekil 6.3. de toplam 7 deneyin yanma eimi otalaması gösteildi, buada 7 deneyin otalaması % 99 olaak hesaplandı, ölçümlede e teoik hesaplamadaki % 0, lik fak göüldü, bu fak ölçümledeki sapmaladan kaynaklanmaktadı. Şekil 6.3. Toplam 7 deneyin, Kazan, sistem e yanma eimi otalaması

96 86 7. SONUÇ VE ÖNERİLER 7.1. Sonuçla Bu çalışmada yoğuşmalı kombile için çok geçişli kompakt ısı değiştiicisi e yaı küesel metal matix yakıcının geliştiilmesi amaçlandı. Mateial e metod belileneek hazılandıktan sona yapılan deneysel çalışmalada aşağıdaki sonuçla elde edildi. Çalışmada kullanılan metal matix yakıcı ile açık otamda 174 K yüksek sıcaklıklaa ulaşıldı. Kapalı otamda (kazan içinde) muhtemel sıcaklık 1300 K olduğu düşünülmektedi. Yakıcıda Şekil 3.1. delikli sac, Şekil wie mesh li yaı küesel yakıcı, Şekil dağıtıcı küe kullanılması haa-yakıt kaışımının homojen şekilde kaışım oluştumasını sağladı, ayıca kaışımı yaı küesel yakıcının bütün yüzeyine eşit dağıtaak dengeli bi yanma oluştuldu (Şekil 3.5.). Kazan su çıkış sıcaklığının 0,455 m 3 /h debideki oatalama değei maksimum 4,7 C iken, debi düşüüldüğünde (0,74 m 3 /h) su sıcaklığı 49,6 C otalama değeine yükseldi. Buadan daha yüksek debideki sıcak su ihtiyacı için yakıcı kapasitesinin büyütülmesi geektiği anlaşıldı. Şekil 3.17 de gösteilen yoğuştuucu, kompakt olması nedeniyle boyutlaı küçültülmüş e toplam 0,5 m ısı tansfe alanına sahipti. Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı aasında yüksek fak ( T = 63,9 C, Şekil 7.1 deki taanmış alan) kombilede yoğuştuucunun önemini göstemektedi. Bu çalışmada yoğuştuucu kullanımı ile baca gazı ısısının otalama % 43 ü gei dönüştüüleek kazan ısı kapasitesinde otalama % 1 atış sağlandı. Egzoz gazı ölçümlei apolaında (Şekil 6.) CO emisyon değeleinin (otalama 7,75 mg/m 3 ) sını değelein (100 mg/m 3 ) çok altında olduğu göüldü. Yanma eimi için hem ölçüm apolaında (Şekil 6.) hem de teoik hesaplada % 99 olan yüksek değele elde edildi. Kazan e sistem eimi 0,15 kg/s debide sıasıyla % 30 e % 70 değeleinde kalıken daha düşük debide (0,075 kg/s e 0,047 kg/s) % 90 değeleine kada çıktığı kayıt edildi.

97 87 Şekil 7.1. Yoğuştuucu kullanılması ile elde edilen ısı enejisi Deneysel çalışma ile elde edilen eile piyasada kullanılnan bi makanın yoğuşmalı kombisi ile kaşılaştıılaak Çizelge 7.1 de gösteildi. Buada göüldüğü gibi deneysel çalışmalada maksimum çıkış sıcaklığında (pik değede) sistemin eimi % 104 e otalama çıkış sıcaklığında sistemin eimi % 78 olaak hesaplandı. Piyasada kullanılan kombinin eimi ise maksimum çıkış sıcaklığı için % 97 di. Çizelge 7.1. Deneysel çalışma ile piyasada kullanılan kombinin kaşılaştıılması

98 88 Şekil 6. de gösteilen baca gazı emisyon ölçüm apolaından da göüldüğü gibi NOx miktaı 5 ppm e CO miktaı 8 ppm olduğu göülmektedi. Bu değein piyasada kullanılan kombinin emisyon değelei (NOx miktaı 8.9 ppm e CO miktaı 11.3 ppm) ile kaşılaştııldığında daha düşük olduğu göülmektedi. Yakıt tüketimi açısından piyasadaki kombile ile kaşılaştııldığında; Çizelge 7.1 de göüldüğü gibi deneysel çalışmalada biim kw başına hacanan yakıt 0,08 m 3 /h iken piyasada kullanılanan kombi-1 için m 3 /h e piyasada kullanılanan kombi- için m 3 /h di. Buadan açıkça göüldüğü gibi biim kw başına daha az yakıt tüketimi geçekleştiilmişti. 7.. Öneile Doğuluk oanı daha yüksek nümeik çözümle elde etmek için Ansys Fluent pogamı ile poblemin nümeik 3 boyutlu çözümü yapılması lazım. 3 boyutlu çözüm yüksek kapasiteye sahip bilgisaya geektidiğinden bu çalışmada boyutlu çözüm ile yetinildi. Isı değiştiici e yoğuştuucudaki çeeye olan ısı kayıplaı önleneek sistemin eimi daha da atıılabili e açık alanda 174 K sıcaklıkta olan yakıcı küe sıcaklığı simülasyonlada ölçülen 143 K sıcaklığa eişilebili. Bu çalışmada kullanılan çok geçişli kompakt ısı değiştiici için tasalanan e kullanılan yaı küesel yakıcı kapasitesi yetesiz olduğundan, daha büyük kapasiteli yakıcı tasalanaak aynı sistemden yüksek sıcaklık e debilede sıcak su elde edilebili. Deneylein geçekleştiildiği Selçuk Üniesitesi Makine Mühendisliği Temodinamik Laboatuaında doğalgaz tesisatı olmadığından yakıt olaak LPG gazı kullanıldı, sistemde doğalgaz kullanılaak, emisyon değelei e yanma eimi yeniden ölçülebili. Sisteme otomasyon sistemi uygulanaak haa yakıt oanı gibi donelein optimum bi şekilde ayalanması otomatik olaak sağlanaak daha yüksek eimle elde edilebili.

99 89 8. KAYNAKLAR Altınışık, K., 003, Uygulamalala ısı tansfei,.baskı, Nobel Yayın Dağıtım, 43-61, Altınışık, K., Tebeoğlu, Ö., Tekin, M., Şahin, S., 005, semi spheical ceamic foam bunes and buning simulation, 9th Intenational Reseach/Expet Confeence, Tends in Deelopment of Machiney and Associated Technology, TMT005, Antalya-Tukey. Andesson, A., Johnsson, P., 007, Flame and adiation chaacteistics of gas-fied O/CO combustion, Fuel 86 (007) Anonim, 1999, Tehlikeli atıklaın kontolü yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dai yönetmelik, Resmi Gazete, , Sayı 387. Anonim, 001, Kazanla - mekezi ısıtma - gaz yakan -anma ısı yükü 70 kw aşmayan c tipi kazanla, Tük Standatlaı Enstitüsü, TS EN 483. Anonim, 013, Emisyon iznine tabi tesisle için esasla e sını değele, Çee e Şehicilik Bakanalığı [online], / dosyala / images / file / Sanayi_Kaynakli_Haa_Kililiginin_Kontolu_Yonetmeligi_Eklei.pdf [Ziyaet Taihi: 16 Hazian 013]. Anonim, 013, Yanma temellei [online], [Ziyaet Taihi: 08 Hazian 013]. Anonin, Alako kombi kataloğu [online], [Ziyaet Taihi: 1 Hazian 013]. Anonim, Viessmann kombi kataloğu [online], [Ziyaet Taihi: 14 Hazian 013]. Anonim, Feoli kombi kataloğu [online], [Ziyaet Taihi: 15 Hazian 013]. Anonim, Vaillant kombi kataloğu, [online], [Ziyaet Taihi: 15 Hazian 013]. Anonymous, 005, Combustion Models (Gas Phase Models), Fluent Softwae Taining, Fluent Use Seices Cente. Anonymous, 005, Radiation modeling in FLUENT, Fluent Softwae Taining, Fluent Use Seices Cente. Anonymous, 006, Intoduction to CFD Analysis, Fluent Softwae Taining, Fluent Use Seices Cente.

100 90 Anonymous, 006, Heat tansfe modeling, Fluent Softwae Taining, Fluent Use Seices Cente. Anonymous, 006, Sole setting, Fluent Softwae Taining, Fluent Use Seices Cente. Başkaya, Ş., 007, Uygulamalı sayısal akışkanla dinamiği, Gazi Üniesitesi, Ankaa, Baysal, E., 009, Eşmekezli boulu ısı değiştiicileinde helisel tübülatölein etkileinin deneysel e sayısal olaak incelenmesi, Doktoa tezi, Gazi Üniesitesi Fen Bilimlei Ens., Ankaa, Bidi, M., Hosseini, R., Nobai, M.R.H., 008, Numeical analysis of methane ai combustion consideing adiation effect, Enegy Conesion and Management 49 (008) Bilge, R.W., Pope, S.B., Bayc, K.N.C., Discoll, J.F., 005, Paadigms in tubulent combustion eseach, Combustion Institute 30 (005) 1 4. Bilgin, A., 011, Kazanlada eneji eimliliği e emisyonla [online], 6 [Ziyaet Taihi: 7 Mayıs 013]. Bid, R., B., Stewat, W., E., Lightfoot E., N,. 1960, Tanspot phenomena. New Yok : Willey. Çengel, Y. A., Boles, M. A., 1996, Mühendislik yaklaşımıyla temodinamik,. Baskı, Liteatö Yayıncılık, Çengel, Y. A., 003, Heat tansfe,. Baskı, McGaw-Hill, 869. Che, D., liu, Y., Gao, C., 004, Ealuation of etofitting a conentional natual gaz fied boile into a condensing boile, Enegy conesion and management,45 (004) D Eico, G., 008, Pediction of the combustion pocess and emission fomation of a bi-fuel s.i. engine, Enegy Conesion and Management 49 (008) Dal, A. R., 007, Kombilede kullanılan ısı değiştiicisi faklı kanatçık geometileinin kombi eimine etkisinin sayısal analizi, Doktoa Tezi, Gazi Üniesitesi Fen Bilimlei Enstitüsü, Ankaa. De Lemos, M. J.S., Analysis of tubulent combustion in inet poous media, ICHMT- 0067; 6. Eal, H., Moden yoğuşmalı kazanlada kullanılan yanma kontol sistemlei, V.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongesi Ve Segisi,

101 91 Fazaneh, M., Ebahimi, R., Shams, M., Shafiey, M., 009, Numeical simulation of themal pefomance of a poous bune, Chemical Engineeing and Pocessing 48 (009) FLUENT 6.3 Use's Guide, 006, FLUENT Inc. USA. Fogo, L., Afgan, N. H., Schliinde, E. U., 1988, Some exta high capacity heat exchanges of special design in heat exchange, Hemisphee Washigton, Gafletti, L., Belli, M., Buno, C., 1988, Numeical modelling of combustion pocessws in gas tubines, pp 13/1:13. Genceli, O., Ölçme tekniği, Bisen Yayınei, İstanbul, 1-9 (000). Göç, H., 010, Bi kazan test mekezinin kuulması, deeye alınması, belgelendime amaçlı ısıl e çeesel pefomans testlei, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniesitesi Fen Bilimlei Enstitüsü, Ankaa. Goldin, G., Rida, S., 000, An in depth eiew of combustion physics and models, Fluent Softwae Taining. Günthe, R., Lenze, B., 197, Exchanhge coefficients and mathematical models of jetdiffusion flames, 14th. Symposium on Combustion, USA, Haas, F., Koehne, H., 1999, design of scubbes fo condensing boiles, Pogess İn Enegy And Combustion Science 5 (1999) İlbaş, M., 1997, Studies of Ulta Low NOx Bune, PhD Thesis Uniesity of Wales, Cadiff, U.K., Incopea, F. P., De Witt, D. P., 001, Isı e kütle geçişinin temellei, liteatü yayıncılık, 61. Jones, W. P., Mcguik, J. J., 1975, Mathematical modelling of gas tubine combustion chambes, USA, 4/1-11. Kan, M. D., 1999, Yanma gaz analizlei e doğalgaz uygulamalaındaki önemi [online],http://www.mmo.og.t/esimle/dosya_ekle/7af4fb3bb5c89_ek.pdf?de gi=156 [Ziyaet Taihi: 08 Hazian 013]. Kadıgan, N., 1991, Doğal gazın fiziksel özelliklei, yanması, yanma üünlei e haa kililiği, Y. Ü. Mühendislik Fakültesi. Katal, E., 013, Yanma e yanmanın optimizasyonu [online], TTMD, http: // / usefiles / degi / degi16.pdf [Ziyaet Taihi: 08 Hazian 013]. Kays, W.M., London, A.L., 1984, Compact Heat Exhanges, 3d ed., Mc Gaw Hill, Newyok, Keleşe, S., Say, S. S., Akgüngö, A. A., 008, Doğalgaz dönüşümünde yanma e baca uyumu, VII. Ulusal Temiz Eneji Sempozyomu, UTES 008,

102 9 Khalil, E. E., Spalding, D. B., Whitelaw, J. H., 1975, The Calculation of local flow popeties in two-dimensional funaces, Int. J. Heat and Mass Tansfe, Kılıçaslan, İ., Saaç, H. İ., 1998, Enhancement of heat tansfe in compact heat exchange by diffeent type of ib with hologaphic ıntefeomety, Expeimental Themal and Fluid Science, 17: Kombi tanımı e tiplei, [online], Alako Caie, [Ziyaet Taihi: 08 Hazian 013]. Kuck, J., 1996, Efficiency of apou-pump-equipped condensing boiles, Applied Thenal Engineeing, Volume 16, Issue 3, Lee, C. K., Abdel-Moneim, S. A., 001, Computational analysis of heat tansfe in tubulent flow past a hoizontal suface with two-dimensional ibs, Inenational Communication of Heat and Mass Tansfe, 8 (): Li, L., Choua, S. K., Yanga, W. M., Li, Z. W., 009, A numeical study on pemixed mico-combustion of CH4 ai mixtue, effects of combusto size, geomety and bounday conditions on flame tempeatue, Chemical Engineeing Jounal, 13. Magnussen, B., F., Hjetage, B., 1077, On mathematical modelling of tubulent combustion with special emphasis on soot fomation and combustion, Sixttenth Symposium İntenational on Combustion, Pittsbugh, PA: The Combustion İnstute, Mancini, M., Schwöppe, P., Webe, R., Osino, S., 007, On mathematical modelling of flameless combustion, Combustion and Flame, Makatos, N., C., G., Moult, A., 1988, The computation of steady and unsteady flows in axi-symmetical domains, Heat and Momentum Limited, London. Nagano, Y., Kim, C., A., 1988, Two-equation model fo heat tanspot in wall tubulent shea flows. ASME J Heat Tansfe, Nikjooy, M., So, R., M., C., Peck, R., E., 1987, modelling jet and swil-stabilized eacting flows in axisymmetic combustos, Combustion Sci. and Tech., Kontogeogos, D.A., Keamida, E.P., Founti, M.A., 007, Assessment of simplified themal adiation models fo engineeing calculations in natual gas-fied funace, Intenational Jounal of Heat and Mass Tansfe, Noton, D. G., Vlachos, D. G., 003, Combustion chaacteistics and flame stability at the micoscale, a CFD study of pemixed methane/ai mixtues, Chemical Engineeing Science,

103 93 Paul, S. C., Paul, M.C., 010, Radiatie heat tansfe duing tubulent combustion pocess, Intenational Communications in Heat and Mass Tansfe, 1 6. Rodi, W., 198, Examples of tubulence models fo incompessible flows, Rohsenow, W. M., Hatnett, J. P., Ganic, E. N., 1985, Handbook of heat tansfe fundamentals, McGaw-Hill, New Yok, 1-13, 1-8. Tebeoğlu, Ö., Altınışık, K., 005, Yaıküesel seamik yakıcıla e yanma simülasyonu,. Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bilimlei Ens., Konya. Toii, S., Shimizu, A., Hasegawa, S., Higasa, M., 1990, Laminaization of by means of stongly heated gas flows in a cicula tube (Numeical Analysis by Means of a Modified k- ε model ). JSME Int j, Toii, S., Yang, W., 1997, Laminaization of tubulent gas flow inside a stongly heated tube, Int. J. Heat and Mass Tansfe, Vaynante, D., Veisch, L., 00, Tubulent combustion modeling, Enegy and combustion science, Vesteeg, H.K., and Malalasekea, W., 1995, Computational fluid dynamics, Longman, Scientific & Technical, London, Westbook, C. K., Mizobuchi, Y., Poinsot, T. J., Smith, J. S., Wanatz, J., 005, Computational combustion, Combustion Institute, Yamamoto, K., Takada, N., Misawa, M., 005, Combustion simulation with Lattice Boltzmann method in a thee-dimensional poous stuctue, Combustion Institute, Yıldız, K., Yakıtla e yanma eaksiyonlaı, Metaloji Temodinamiği, Yıldız, A., Günehan, H., 005, Katı yakıtlı kazan tasaımı e kazan ısıl kapasite eimlilik değeinin deneysel olaak belilenmesi, Tesisat Mühendisliği Degisi,

104 9. EKLER EK-1 Teknik esimle 94

105 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 95

106 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 96

107 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 97

108 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 98

109 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 99

110 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 100

111 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 101

112 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 10

113 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 103

114 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 104

115 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 105

116 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 106

117 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 107

118 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 108

119 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 109

120 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 110

121 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 111

122 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 11

123 EK- Gambit pogamı ile oluştuulan modelin teknink ölçülei (mm) 113

124 114 EK-3 Ansys Fluent pogamı ile yapılan simülasyon özeti Welcome to Fluent Copyight 006 Fluent Inc. All Rights Reseed Loading "C:\Fluent.Inc\fluent6.3.6\lib\fl_s1119.dmp" Done. Loading "C:\Uses\Hp DV6/.cxlayout" Done. > Reading "C:\Uses\Hp DV6\Desktop\qaz\YENI\ceyek yeni ORJ 3179 con.cas" quadilateal cells, zone, binay. 157 D wall faces, zone 3, binay. 154 D wall faces, zone 4, binay. 9 D elocity-inlet faces, zone 5, binay. 30 D symmety faces, zone 6, binay. 53 D wall faces, zone 7, binay. 53 D wall faces, zone 8, binay D inteio faces, zone 9, binay. 53 shadow face pais, binay. 339 nodes, binay. 339 node flags, binay. Building... gid, mateials, inteface, domains, mixtue zones, default-inteio wall.1 sym elocity wall wall.1-shadow pes fluid shell conduction zones, Done. Reading "C:\Uses\Hp DV6\Desktop\qaz\YENI\ceyek yeni ORJ 3179 con.dat"... Done. FLUENT Vesion: axi, pbns, spe, ske (axi, pessue-based, species, standad k-epsilon) Release: 6.3.6

125 115 Title: Models Model Settings Space Axisymmetic Time Steady Viscous Standad k-epsilon tubulence model Wall Teatment Standad Wall Functions Heat Tansfe Enabled Solidification and Melting Disabled Radiation P1 Model Species Tanspot Reacting (5 species) Coupled Dispesed Phase Disabled Pollutants Disabled Pollutants Disabled Soot Disabled FLUENT Vesion: axi, pbns, spe, ske (axi, pessue-based, species, standad k-epsilon) Release: Title: Bounday Conditions Zones name id type fluid fluid pes 4 wall wall.1-shadow 8 wall wall 3 wall elocity 5 elocity-inlet sym 6 symmety wall.1 7 wall default-inteio 9 inteio Bounday Conditions fluid Condition Value Mateial Name methane-ai Specify souce tems? no

126 116 Souce Tems (species-) (species-3) (enegy) (p1)) Specify fixed alues? no Fixed Values () Motion Type 0 X-Velocity Of Zone (m/s) 0 Y-Velocity Of Zone (m/s) 0 Rotation speed (ad/s) 0 Deactiated Thead no Lamina zone? no Set Tubulent Viscosity to zeo within lamina zone? yes Poous zone? no X-Component of Diection-1 Vecto 1 Y-Component of Diection-1 Vecto 0 Relatie Velocity Resistance Fomulation? yes Diection-1 Viscous Resistance (1/m) 0 Diection- Viscous Resistance (1/m) 0 Choose altenatie fomulation fo inetial esistance? no Diection-1 Inetial Resistance (1/m) 0 Diection- Inetial Resistance (1/m) 0 C0 Coefficient fo Powe-Law 0 C1 Coefficient fo Powe-Law 0 Poosity 1 Solid Mateial Name aluminum Reaction Mechanism 0 Actiate eaction mechanisms? yes Suface-Volume-Ratio (1/m) 0 pessue Condition Value Wall Thickness (m) 0 Heat Geneation Rate (w/m3) 0 Mateial Name aluminum Themal BC Type 1 Tempeatue (k) 300 Heat Flux (w/m) 0 Conectie Heat Tansfe Coefficient (w/m-k) 0 Fee Steam Tempeatue (k) 300 Wall Motion 0 Shea Bounday Condition 0 Define wall motion elatie to adjacent cell zone? yes Apply a otational elocity to this wall? no Velocity Magnitude (m/s) 0 X-Component of Wall Tanslation 1 Y-Component of Wall Tanslation 0 Define wall elocity components? no X-Component of Wall Tanslation (m/s) 0

127 117 Y-Component of Wall Tanslation (m/s) 0 Intenal Emissiity 1 Extenal Emissiity 1 Extenal Radiation Tempeatue (k) 300 Wall Roughness Height (m) 0 Wall Roughness Constant 0.5 ( ) (((constant. 0) (pofile )) ((constant. 0) (pofile )) ((constant. 0) (pofile )) ((constant. 0) (pofile ))) Rotation Speed (ad/s) 0 X-component of shea stess (pascal) 0 Y-component of shea stess (pascal) 0 Suface tension gadient (n/m-k) 0 Speculaity Coefficient 0 wall.1-shadow Condition Value Wall Thickness (m) 0 Heat Geneation Rate (w/m3) 0 Mateial Name aluminum Themal BC Type 3 Tempeatue (k) 300 Heat Flux (w/m) 0 Conectie Heat Tansfe Coefficient (w/m-k) 0 Fee Steam Tempeatue (k) 300 Wall Motion 0 Shea Bounday Condition 0 Define wall motion elatie to adjacent cell zone? yes Apply a otational elocity to this wall? no Velocity Magnitude (m/s) 0 X-Component of Wall Tanslation 1 Y-Component of Wall Tanslation 0 X-Component of Wall Tanslation (m/s) 0 Y-Component of Wall Tanslation (m/s) 0 Intenal Emissiity 1 Extenal Emissiity 1 Extenal Radiation Tempeatue (k) 300 Wall Roughness Height (m) 0 Wall Roughness Constant 0.5 (0) (((constant. 0) (pofile ))) Rotation Speed (ad/s) 0 X-component of shea stess (pascal) 0 Y-component of shea stess (pascal) 0 Suface tension gadient (n/m-k) 0 Speculaity Coefficient 0

128 118 wall Condition Value Wall Thickness (m) 0 Heat Geneation Rate (w/m3) 0 Mateial Name aluminum Themal BC Type 1 Tempeatue (k) 300 Heat Flux (w/m) 0 Conectie Heat Tansfe Coefficient (w/m-k) 0 Fee Steam Tempeatue (k) 300 Wall Motion 0 Shea Bounday Condition 0 Define wall motion elatie to adjacent cell zone? yes Apply a otational elocity to this wall? no Velocity Magnitude (m/s) 0 X-Component of Wall Tanslation 1 Y-Component of Wall Tanslation 0 Define wall elocity components? no X-Component of Wall Tanslation (m/s) 0 Y-Component of Wall Tanslation (m/s) 0 Intenal Emissiity 1 Extenal Emissiity 1 Extenal Radiation Tempeatue (k) 300 Wall Roughness Height (m) 0 Wall Roughness Constant 0.5 (0) (((constant. 0) (pofile ))) Rotation Speed (ad/s) 0 X-component of shea stess (pascal) 0 Y-component of shea stess (pascal) 0 Suface tension gadient (n/m-k) 0 Speculaity Coefficient 0 elocity Condition Value Velocity Specification Method 0 Refeence Fame 0 Velocity Magnitude (m/s) 5 Axial-Velocity (m/s) 0 Radial-Velocity (m/s) 0 Axial-Component of Flow Diection 0 Radial-Component of Flow Diection 1 X-Component of Axis Diection 1 Y-Component of Axis Diection 0 Z-Component of Axis Diection 0 X-Coodinate of Axis Oigin (m) 0

129 119 Y-Coodinate of Axis Oigin (m) 0 Z-Coodinate of Axis Oigin (m) 0 Angula elocity (ad/s) 0 Tempeatue (k) 300 Tubulent Specification Method 3 Tubulent Kinetic Enegy (m/s) 1 Tubulent Dissipation Rate (m/s3) 1 Tubulent Intensity (%) Tubulent Length Scale (m) 1 Hydaulic Diamete (m) Tubulent Viscosity Ratio 10 (((constant. 1) (pofile )) ((constant. 0.3) (pofile )) ((constant. 0) (pofile )) ((constant. 0) (pofile ))) Extenal Black Body Tempeatue Method 0 Black Body Tempeatue (k) 300 Intenal Emissiity 1 is zone used in mixing-plane model? no symmety Condition Value wall.1 Condition Value Wall Thickness (m) 0 Heat Geneation Rate (w/m3) 0 Mateial Name aluminum Themal BC Type 3 Tempeatue (k) 300 Heat Flux (w/m) 0 Conectie Heat Tansfe Coefficient (w/m-k) 0 Fee Steam Tempeatue (k) 300 Wall Motion 0 Shea Bounday Condition 0 Define wall motion elatie to adjacent cell zone? yes Apply a otational elocity to this wall? no Velocity Magnitude (m/s) 0 X-Component of Wall Tanslation 1 Y-Component of Wall Tanslation 0 Define wall elocity components? no X-Component of Wall Tanslation (m/s) 0 Y-Component of Wall Tanslation (m/s) 0 Intenal Emissiity 1 Extenal Emissiity 1 Extenal Radiation Tempeatue (k) 300 Wall Roughness Height (m) 0

130 10 Wall Roughness Constant 0.5 (0) (((constant. 0) (pofile ))) Rotation Speed (ad/s) 0 X-component of shea stess (pascal) 0 Y-component of shea stess (pascal) 0 Suface tension gadient (n/m-k) 0 Speculaity Coefficient 0 default-inteio Condition Value Sole Contols Equations Equation Soled Flow yes Tubulence yes ch4 yes o yes co yes ho yes Enegy yes P1 yes Numeics Numeic Enabled Absolute Velocity Fomulation yes Relaxation Vaiable Relaxation Facto Pessue 0.3 Density 1 Body Foces 1 Momentum 0.7 Tubulent Kinetic Enegy 0.8 Tubulent Dissipation Rate 0.8 Tubulent Viscosity 1 ch4 1 o 1 co 1

131 11 ho 1 Enegy 1 P1 0.8 Linea Sole Sole Temination Residual Reduction Vaiable Type Citeion Toleance Pessue V-Cycle 0.1 X-Momentum Flexible Y-Momentum Flexible Tubulent Kinetic Enegy Flexible Tubulent Dissipation Rate Flexible ch4 Flexible o Flexible co Flexible ho Flexible Enegy Flexible P1 Flexible Pessue-Velocity Coupling Paamete Value Type SIMPLE Discetization Scheme Vaiable Scheme Pessue Standad Momentum Fist Ode Upwind Tubulent Kinetic Enegy Fist Ode Upwind Tubulent Dissipation Rate Fist Ode Upwind ch4 Fist Ode Upwind o Fist Ode Upwind co Fist Ode Upwind ho Fist Ode Upwind Enegy Fist Ode Upwind Solution Limits Quantity Limit Minimum Absolute Pessue 1 Maximum Absolute Pessue 5e+10 Minimum Tempeatue 1 Maximum Tempeatue 5000 Minimum Tub. Kinetic Enegy 1e-14

132 1 Minimum Tub. Dissipation Rate 1e-0 Maximum Tub. Viscosity Ratio Mateial Popeties Mateial: methane-ai (mixtue) Popety Units Method Value(s) Mixtue Species names (ch4 o co ho n) Reaction eddy-dissipation ((eaction-1 ((ch ) (o 1 1)) ((co 1 0 1) (ho 0 1)) ((n 0 1)) (stoichiomety 1ch4 + o --> 1co + ho) (ahenius.119e+11.07e+08 0) (mixing-ate 4 0.5) (specifed-ate-exponents?. #t) (usethid-body-efficiencies?. #f))) Mechanism eaction-mechs ((mechanism-1 (eaction-type. all) (eaction-list eaction-1) (siteinfo))) Density kg/m3 incompessible-ideal-gas #f Cp (Specific Heat) j/kg-k mixing-law #f Themal Conductiity w/m-k constant Viscosity kg/m-s constant 1.7e-05 Mass Diffusiity m/s constant-dilute-appx (.88e-05) Absoption Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Phase Function isotopic #f Themal Expansion Coefficient 1/k constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: (nitogen. methane-ai) (fluid) Popety Units Method Value(s) Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant 0 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant 3.61 L-J Enegy Paamete k constant Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f

133 13 Mateial: nitogen (fluid) Popety Units Method Value(s) Density kg/m3 constant Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Themal Conductiity w/m-k constant 0.04 Viscosity kg/m-s constant 1.663e-05 Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant 0 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant 3.61 L-J Enegy Paamete k constant Absoption Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Phase Function isotopic #f Themal Expansion Coefficient 1/k constant 0 Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: (wate-apo. methane-ai) (fluid) Popety Units Method Value(s) Cp (Specific Heat) j/kg-k constant 014 Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant e+08 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant.605 L-J Enegy Paamete k constant 57.4 Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: wate-apo (fluid) Popety Units Method Value(s) Density kg/m3 constant Cp (Specific Heat) j/kg-k constant 014 Themal Conductiity w/m-k constant Viscosity kg/m-s constant 1.34e-05 Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant e+08 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant.605 L-J Enegy Paamete k constant 57.4 Absoption Coefficient 1/m c onstant 0.54

134 14 Scatteing Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Phase Function isotopic #f Themal Expansion Coefficient 1/k constant 0 Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: (cabon-dioxide. methane-ai) (fluid) Popety Units Method Value(s) Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant e+08 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant L-J Enegy Paamete k constant 195. Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: cabon-dioxide (fluid) Popety Units Method Value(s) Density kg/m3 constant Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Themal Conductiity w/m-k constant Viscosity kg/m-s constant 1.37e-05 Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant e+08 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant L-J Enegy Paamete k constant 195. Absoption Coefficient 1/m constant 0.43 Scatteing Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Phase Function isotopic #f Themal Expansion Coefficient 1/k constant 0 Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: (oxygen. methane-ai) (fluid) Popety Units Method Value(s) Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant 0 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant 98.15

135 15 L-J Chaacteistic Length angstom constant L-J Enegy Paamete k constant Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: oxygen (fluid) Popety Units Method Value(s) Density kg/m3 constant Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Themal Conductiity w/m-k constant Viscosity kg/m-s constant 1.919e-05 Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant 0 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant L-J Enegy Paamete k constant Absoption Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Phase Function isotopic #f Themal Expansion Coefficient 1/k constant 0 Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: (methane. methane-ai) (fluid) Popety Units Method Value(s) Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant L-J Enegy Paamete k constant Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: methane (fluid) Popety Units Method Value(s) Density kg/m3 constant Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Themal Conductiity w/m-k constant Viscosity kg/m-s constant 1.087e-05 Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant

136 16 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant L-J Enegy Paamete k constant Absoption Coefficient 1/m constant 0.6 Scatteing Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Phase Function isotopic #f Themal Expansion Coefficient 1/k constant 0 Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: ai (fluid) Popety Units Method Value(s) Density kg/m3 constant 1.5 Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Themal Conductiity w/m-k constant 0.04 Viscosity kg/m-s constant e-05 Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant 0 Standad State Entopy j/kgmol-k constant 0 Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant L-J Enegy Paamete k constant 78.6 Absoption Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Phase Function isotopic #f Themal Expansion Coefficient 1/k constant 0 Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: aluminum (solid) Popety Units Method Value(s) Density kg/m3 constant 719 Cp (Specific Heat) j/kg-k constant 871 Themal Conductiity w/m-k constant 0.4 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite tempeatue limited to e+003 in 869 cells on zone in domain e e e e e e-01 0:16: e e e e e e-01 0:13: e e e e e e-01 0:10: e e e e e e-01 0:11: e e e e e e+00 0:09: e e e-0 5.6e e e-01 0:07: e e e e e e-01 0:06:0 993

137 e-01.6e-0.954e e e e-01 0:08: e e e e e e-01 0:06: e e-0.773e e e e-0 0:05: e e e e e e-0 0:07:7 989 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-0 0:05: e e e e e e-0 0:04: e e e e e e-0 0:03: e e e e e e-0 0:06: e e e e e e-0 0:05: e e e e e e-0 0:07: e e e e e e-0 0:05: e e e e e e-0 0:04: e e e e e e-0 0:03: e e e e e-0.503e-0 0:06: e e e e e-0.058e-0 0:05: ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e-0.164e-0 0:03: e e e e e-0.110e-0 0:06: e e e e e e-0 0:05: e e e e e-0.011e-0 0:04: e e e e e e-0 0:03: e e e e e e-0 0:05: e e e e e e-0 0:04: e e e e e e-0 0:03: e e e e e e-0 0:06: e e e e e e-0 0:04: e e e e e e-0 0:03: ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-0 0:03: e-0.8e e e e e-0 0:05: e e e e e e-0 0:04: e e e e e e-0 0:03: e e e e e e-0 0:06: e-0.710e e e e e-0 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:06: e e-03.43e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:06:07 95

138 e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:06: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:05: ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:06: e e e-03.90e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e-05.69e e-03 0:06: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-03 0:06: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:06: e e e e e e-03 0:05: e e e e e-03.90e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:06:01 93 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:06: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04:4 91 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:06:0 910

139 e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03:4 901 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:06: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:06: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04:03879 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05:5 868

140 130 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:03: e e e e-06 8.e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04:6857 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:0: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03:18846 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e-04.41e e e-04 0:05: e e-04.51e e e e-04 0:04: e e e-04.33e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e-04.03e-04.09e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04:3835 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:0: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:06: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04:0985

141 e e e e e e-04 0:03:1984 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04:5813 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:0: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03:580 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:0: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05:15791 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:04:1790! 11 solution is coneged e e e e e e-04 0:03:1789

142 EK-4 Yakıtlaın ısıl değelei 13

143 EK-5 Doymuş suyun özelliklei (Çengel, 003) 133

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Degisi 30 (3) 151-157, 004 ORİJİNAL YAZI Sağlık Kuumlaında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştiilen Ölçek İlke ERCAN, Bülent EDİZ,

Detaylı

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA DOĞUŞ-USV İNSANSI DENİ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA Ebu Dağlı, Cane Civan 2, Sean Şöhmelioğlu,Fazıl Eme Ediş, Dilek Tükel Kontol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Ünivesitesi, Aıbadem 2K869@dogus.edu.t

Detaylı

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ tuhan.oban@ege.edu.t

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin itimas İ TİMAS ( U"~'YI) Adam kayınna anlamında ahlak teimi. Sözlükte "el süme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masda olup "istemek. aamak" manasma gelen iltimas Tükçe'de " haksız yee adam kayıma, biine

Detaylı

DOĞALGAZ TESİSATI. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR. Şubat-2014

DOĞALGAZ TESİSATI. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR. Şubat-2014 DOĞALGAZ TESİSATI Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR Şubat-2014 Burada sunulan ders notu, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde verilen Doğalgaz ders için hazırlanmıştır. Detaylı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KETEN YAĞI BİYODİZELİNİN VE MOTORİNLE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Seda ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ Tarım

Detaylı

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROJESİ DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı: Yasemin TANK Projeyi Yöneten:

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

HAVA DESTEKLİ FLAT FAN NOZULDA SPREY KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Sahar AMJADI

HAVA DESTEKLİ FLAT FAN NOZULDA SPREY KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Sahar AMJADI HAVA DESTEKLİ FLAT FAN NOZULDA SPREY KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ Sahar AMJADI Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı Prof. Dr. Kenan YAKUT 2014 Her hakkı saklıdır

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİ TEKNOLOJİLERİNİN ÇEVRESEL, EKONOMİK KAZANIMLARI VE YENİ HEDEFLER Mak. Müh. Fahri Umut ERTÜR YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI Opik Akışın Hesaplanması ve Yapay Sini Ağlaı ile Youmlanaak Mobil Robo İçin Engel espii ve Kaçınma Davanışında Kullanılması HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 009 CİL 4 SAYI (77-87) OPİK AKIŞIN

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007)

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU ÖZETİ 106G112 ALT PROJELER 107G021 107G022 107G023 107G024 PROJE ADI : BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜREKLİ KULLANILABİLİRLİK KOŞULU ALTINDA MADDELERİN SPESİFİK ISI KAPASİTELERİNİN KULLANILARAK DEPOLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Mak.

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Endüstriyel Bakım Onarım Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Otomasyon Sistemleri

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Endüstriyel Bakım Onarım Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Otomasyon Sistemleri Elektomekanik Taşıyıcıla Bakım Onaım Endüstiyel Bakım Onaım Elektik Tesisat ve ano Montölüğü Otomasyon Sistemlei dallaının Kumanda Teknikei Yüüyen Mediven/Yol, Vinç Sistemlei Endüstiyel Kontol Sistemlei

Detaylı