T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİLER İÇİN ÇOK GEÇİŞLİ KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ VE YARI KÜRESEL METAL MATRİX YAKICININ GELİŞTİRİLMESİ Muhammed Aslan OMAR DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Nisan-014 KONYA He Hakkı Saklıdı

2

3 TEZ BİLDİRİMİ Bu tezdeki bütün bilgilein etik daanış e akademik kualla çeçeesinde elde edildiğini e tez yazım kuallaına uygun olaak hazılanan bu çalışmada bana ait olmayan he tülü ifade e bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiiim. DECLARATION PAGE I heeby declae that all infomation in this document has been obtained and pesented in accodance with academic ules and ethical conduct. I also declae that, as equied by these ules and conduct, I hae fully cited and efeenced all mateial and esults that ae not oiginal to this wok. İmza Muhammed Aslan OMAR Taih: 14,04,014

4 ÖZET DOKTORA TEZİ YOĞUŞMALI KOMBİLER İÇİN ÇOK GEÇİŞLİ KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ VE YARI KÜRESEL METAL MATRİX YAKICININ GELİŞTİRİLMESİ Muhammed Aslan OMAR Selçuk Üniesitesi Fen Bilimlei Enstitüsü Makine Mühendisliğ Anabilim Dalı Danışman: Pof. D Kemal ALTINIŞIK 014, 134 Sayfa Jüi Pof. D. Kemal ALTINIŞIK Pof. D. Saim KOÇAK Pof. D. Süleyman YALDIZ Pof. D. Hacı Mehmet ŞAHİN Yd. Doç. D. Ali ATEŞ Bu çalışmanın amacı, yoğuşmalı kombile için çok geçişli kompakt ısı değiştiicisi e sisteme uygun yaı küesel metal matix yakıcının geliştiilmesidi. Solid woks pogamı kullanılaak tasalanan sistemin paçalaı paslanmaz çelik sactan ticai fimalaa imal ettiildi. Paçala montaj edileek deneysel çalışmaya tabi tutuldu. Geliştiilen çok geçişli kompakt ısı değiştiici içine yeleştiilen yaı küesel metal matix yakıcının simülasyonu Ansys Fluent pogamı ile yapıldı. Teoik sonuçla kombi üzeinde yapılan deneysel çalışma ile elde edilen sonuçlala kaşılaştııldı. Yapılan bu çalışmada yaı küesel metal matix yakıcı ile açık otamda 174 K sıcaklık elde edildi. Tasalanan yoğuştuucu ile egzoz gazından % 43 lik eneji gei dönüşümü sağlandı. CO emisyon değelei sını değein % 77,5 altına indiildi. Yanma eimi % 99, olaak geçekleşmesi sonucu yakıt e eneji tasaufu sağlandı. Anahta Kelimele: Kombi, kompakt ısı değiştiici, simülasyon, yoğuştuucu, yaı küesel yakıcı. i

5 ABSTRACT Ph.D THESIS DEVELOPMENT OF MULTI TRANSITIVE COMPACT HEAT EXCHANGER AND SEMI-SPHERICAL METAL MATRIX BURNER FOR CONDENSING COMBIES Muhammed Aslan OMAR THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCE OF SELÇUK UNIVERSITY DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MECHANICAL ENGINEERING Adiso: Pof. D. Kemal ALTINIŞIK 014, 134 Pages Juy Pof. D. Kemal ALTINIŞIK Pof. D. Saim KOÇAK Pof. D. Süleyman YALDIZ Pof. D. Hacı Mehmet ŞAHİN Yd. Doç. D. Ali ATEŞ The aim of this study is to deelope the multi tansitie compact heat exchange and the semi-spheical metal matix bune fo the combi boiles. The systems components designed by Solidwoks pogame and the designed components poduced fom satinless steel sheet by commecial companies. The poduced components mounted and expeimented. The simulation of the semi-spheical metal matix bune inside the multi tansitie compact heat exchange is made by mean of Ansys Fluent pogame. The esults obtained ae compaed with expimental data. With this study, the tempeatue eached at the semi-spheical metal matix bune to 174 K. The % 43 enegy saed by ecyling of exhaust gas by compact condense unit. The CO emission deceased to the % 77,5 of limit alues. The incease of combustion efficiency to the % 99, caused the fuel and enegy saing. Keywods: Combi boile, compact heat exchange, simulation, condense, semi-spheical bune.

6 ÖNSÖZ Bu çalışmada yoğuşmalı kombile için çok geçişli kompakt ısı değiştiicisi e yaı küesel metal matix yakıcı geliştiildi. SANTEZ pojelei kapsamında desteklenen bu poje ile kombilede kullanılan ısı değiştiici e yaı küesel metal matix yakıcı tasalanaak, imal edildi e test edildi. Deneysel sonuçlaın idelenmesi ile düşük emisyon değelei, yüksek yanma eimlei elde edildi. Sadece bu çalışma boyunca değil, bütün okul hayatı boyunca bilgi, deneyim e yadımlaını esigemeyen e he zaman beni destekleyen değeli hocam Sayın Pof. D. Kemal ALTINIŞIK a sonsuz teşekkü ediyoum. Muhammed Aslan OMAR KONYA-014 i

7 İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT... ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... ii SİMGELER VE KISALTMALAR... ix 1. GİRİŞ Kombile Bacalı kombile Hemetik kombile Yaı hemetik kombile Yoğuşmalı kombile Yoğuşmalı kombilein çalışma pensibi Kazanla Yanma Az haa ile yanma Fazla haa ile yanma Tam yanma Kombilede Yakma Sistemlei Çalışmanın Amacı KAYNAK ARAŞTIRMASI MATERYAL VE YÖNTEM Mateyal Isı değiştiici Yakıcı ( Bune ) Ön yoğuştuucu Kombi deney ünitesi Yöntem Liteatü taaması Sistem tasaımı Matematik model Yanma simülasyonu Deneysel çalışma Sonuçlaın değelendiilmesi TEORİ Matematik Model Süeklilik denklemi Eneji denklemi ii

8 Momentum denklemi Tübülans modeli Standat k-ε modeli Radyasyon modeli ANSYS FLUENT Pogamı Sistemde Kullanılan Yaı Küesel Fomda Metal Matix Yakıcının Simülasyonu Katı model oluştuma e mesh atma Simülasyonun doğuluğunun kontolü Simülasyon DENEYSEL ÇALIŞMA Hata Analizi DENEY SONUÇLARININ YORUMU VE TARTIŞMA Deneysel Ve Teoik Çalışmanın Kaşılaştıılması... 8 Şekil 6.1. Deneysel e teoik çalışmada elde edilen sıcaklığın kaşılaştıılması SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuçla Öneile EKLER ÖZGEÇMİŞ iii

9 SİMGELER VE KISALTMALAR Simgele A : alan (m ) m : kütle (kg) m T s : kütlesel su debisi (kg/s) : sıcaklık (K, C) U : toplam ısı tansfe katsayısı (W/m K) μ :dinamik iskozite, Ns/m ρ : Yoğunluk, kg/ m 3 p : yeel bağıl basınç (pascal) p0 : sistem çalışma basıncı (pascal) R : gaz sabiti (kj/kg K) Q yoğ m cp : yoğuştuucu ısı kapasitesi (W) yoğ : yoğuştuucudan geçen suyun kütlesel debisi (kg/s) : özgül ısı (J/kgK) Tyoğ : yoğuştııcı giiş e çıkışındaki sıcaklık fakı (K, C) h : taşınım katsayısı (W/m K) Ayoğ : yoğuştuucu ısı tansfe alanı (m ) Q kazan : kazan ısı kapasitesi (W) Tkazan: ana eşanjö (kazan) giiş e çıkışındaki sıcaklık fakı (K, C) kazan Q B : kazan ısı eimi (%) : biim zamanda yakıttan elde edilen ısı (W) Hu : yakıtın alt ısıl değei (kcal/m 3 ). y : yakıt hacimsel debisi (m 3 /h) Tsis yanma Tegz Tha : ana eşanjö (kazan) çıkışı e yoğuştuucuya giiş sıcaklık fakı (K, C) : yanma eimi (%) : egzoz gazı sıcaklığı (K, C) : haa sıcaklığı (K, C) k1 : sabit katsayı, LPG için 0,4 k : sabit katsayı, LPG için 0,63 ix

10 TH : teoik haa miktaı (Nm 3 haa / Nm 3 gaz) FH : fazla haa miktaı (%) O : yanma sonu gazlaındaki O yüzdesi (%) CO : yanma sonu gazlaındaki CO yüzdesi (%) Ø : azimut açısı (ad) θ : zenit aşısı (ad) Kısaltmala ETKB : eneji e tabii kaynakla bakanlığı CFD : computational fluid dynamics PBS : pessue based sole DBS : density based sole Tgyg Tgyç Tsyg Tsyç Tskç Tsg Tsç : yoğuştuucu egzoz gazı giiş sıcaklığı (K) : yoğuştuucu egzoz gazı çıkış sıcaklığı (K) : yoğuştuucu su giiş sıcaklığı (K) : yoğuştuucu su çıkış sıcaklığı (K) : kazan su çıkış sıcaklığı (K) : adyatö su giiş sıcaklığı (K) : adyatö su çıkış sıcaklığı (K) x

11 1 1. GİRİŞ Dünya nüfusundaki atış ile bilikte toplam eneji ihtiyacının atmasına kaşın, günümüzde kullanılmakta olan eneji kaynaklaının hızla tükenmekte olması, enejiyi eimli e tasauflu kullanmayı zounlu kılmaktadı. Bu nedenle, petol kizleinin e çee sounlaının etkisi altında eneji üetiminde kullanılan doğalgaz, kömü e petol kökenli konansiyonel yakıtlaın tüketilmesi gözden geçiilmek zoundadı. Teknolojinin gelişmesine paalel olaak fosil kökenli eneji kaynaklaı büyük bi hızla tükenmektedi. Yanmadan kaynaklanan baca gazı emisyonlaı e kabon kökenli yakıtlaın atmosfede yaattığı sea etkisi e küesel ısınma nedeniyle, doğada ekolojik dengele bozulmaktadı. Şekil 1.1 de 010 yılı itibaıyla Tükiye de tüketilen eneji oanlaı göülmektedi (ETKB, 010). Şekil yılı itibaıyla Tükiye de tüketilen eneji oanlaı Eneji son yüzyılda sosyal e ekonomik kalkınmalaın temel etkenleinden bii olmuştu. Bilindiği gibi Tükiye kullandığı enejinin büyük bi kısmını ithal etmektedi. Tüketilen toplam enejinin içinde ısıtma e soğutma sistemleinin payı % 35 olup, endüstiyel tesisle de dikkate alınısa bu pay % metebeleine ulaşmaktadı. Fosil kökenli yenilenemeyen eneji kaynaklaının hızla tükendiği dikkate alınısa, eneji tasaufu e enejinin eimli kullanımı son deece önem az etmektedi. Çee bilincinin gelişmesi ile bilikte, yönetimlece daha az zaalı yanma üünlei çıkatan cihazlaın kullanılması için getiilen zounlulukla, ısı yalıtımının önem kazanaak, ısınma konfou için daha az enejiye geeksinim duyan binalaın yapılmasına yönlendimişti. Eneji maliyetleinin gittikçe atan bi eğilime gimesi ısıtma cihazlaına olan talebin yönünü; daha az eneji een, daha kompakt, çeeye çok

12 duyalı cihazlaa yönlendimişti. Bugün Aupa nın Almanya, İsiçe, Danimaka, Hollanda gibi gelişmiş ülkeleinde yüülüğe gien yeel kualla, bu özelliği taşımayan cihazlaın kullanımını yasaklamıştı. Bu zounlulukla, yakıt ekonomisi e düşük atık gaz emisyonlaı talebini kaşılayan yoğuşmalı sistemle çalışan kombi e kazan sistemleinin otaya çıkmasına neden olmuştu. Tükiye de, konutlaın ısıtılmasında mekezi sistem ısıtmanın yanında, lokal ısıtma sistemlei de yaygın olaak kullanılmaktadı. Mekezi sistem ısıtmalada büyük kapasiteli kazanla kullanılıken, lokal ısıtma sistemleinde kat kaloifelei (küçük kapasiteli kazanla) e kombile kullanılmaktadı. Kat kaloifelei eskiden tecih ediliken, yeni yapılan binalada yeni nesil eimli kombile kullanılmaktadı. Bu gün Tükiye de yılda konansiyonel kombi, kada da yoğuşmalı kombi kullanılmaktadı. Veilee göe bu akamla yılda otalama % 15-0 metebesinde attığı tahmin edilmektedi. Bu nedenle, piyasadaki kombi sektöü süekli gelişmekte e büyümektedi Kombile Kombi kelimesi ingilizce Combi Boile (bileşik ısıtıcı) anlamına geli. Combi Boile in tam yazılması ise "Gas-fied Combination Boile" şeklindedi. Buada combination kelimesinin kısaltması olaak combi kullanımı yaygınlık kazanmıştı. Konutlaın, ısınma e sıcak su ihtiyacını kaşılayan kombilede yakıt olaak LPG eya doğalgaz kullanılı. Kombile tek başına kullanılabildiklei gibi kaskad sistemi ile bikaç kombi sei şekilde bağlanaak daha fazla enejinin geektiği mekezi ısıtma sisteminin uygulandığı yelede de kullanılabili. Ancak kaskat sistemleinin uygulanması, işletme e ilk yatıımla yönünden daha pahalıdı. Teknik detayla göz önüne alındığında kombile bibileine çok yakın olsala da, bazı bakımladan değişik katagoilede sınıflandılı, bunla; - Bacalı kombile - Hemetik kombile - Yaı hemetik kombile - Yoğuşmalı kombiledi.

13 Bacalı kombile Bu tip kombilede fan tetibatı yoktu, yanma odası bulunduklaı otama açıktı e yanma işlemi için bulunduğu otamın haasını kullanıla. Yanma sonu oluşan atık gaz baca sistemi ile dış otama atılmaktadı. Bu tip kombilede fan olmamasından dolayı baca tetibatı, atık gaz çekiş gücü, atıkgaz eozyonu dikkate alınaak standatlaa uygun yapılmalıdı. Şekil 1. de bacalı kombilein pensip şeması göülmektedi. baca yanma odası eşanjö Şekil 1.. Bacalı kombinin pensip şeması Bacalı kombilein bulunduğu otam mutlaka haalandıılmalı e çekişi iyi bi bacaya bağlanmalıdı. Kombilein banyolaa e hacmi 8 m 3 ten az olan yelee konması uygun değildi. Bu tip kombilede baca temizliği çok önemlidi, peyodik olaak yıllık baca temizliği mutlaka yapılmalıdı. Şekil 1.3 de bacalı kombilede baca bağlantı gösteilmişti.

14 4 Şekil 1.3. Bacalı kombilede baca bağlantı şekli Hemetik kombile Açık yanma odası bulunmayan kombile hemetik tabi ettiğimiz cihazla olup bacaya ihtiyaç göstemezle. Yanma odalaı kapalı hüce biçiminde olup, geekli olan yanma haasını bi fan yadımı ile dışaıdan alıken, yanma sonucu oluşan atık gazlaı aynı şekilde dış otama emektedi. Hemetik cihazla bi haa akım bousu ile dış otama bağlanmak zoundadı. Şekil 1.4 de hemetik kombinin temel çalışma pensibi göülmektedi. Hemetik kombi sistemleinde yanma sonu oluşan atık gaz fan sayesinde dış otama şaj edili e yanma için ihtiyaç duyulan haa, aynı şekilde dış mekandan alını. Bu sayede iç mekandaki haa temiz kalı. hemetik baca fan yanma odası Şekil 1.4. Hemetik kombinin çalışma pensibi

15 Yaı hemetik kombile Hemetik kombilee benze olaak bi de yaı hemetik kombile adı. Yaı hemetik kombile çalışma sistemi olaak bacalı kombile gibi açık yanma odasına sahip olup yanma haasını bulunduklaı otamdan alıla. Yanma sonu atık gazla fan yadımıyla dışaıya atılı. Bu kombile baca tetibatı olmayan yelede eya bacanın iyi çekmediği yelede tecih edili. Bu tip kombilee he ne kada yaı hemetik kombi denilse de bu ifade tamamen yanıltıcı bi ifadedi. Çünkü yanma için geeken taze haayı bulunduğu otamdan alı, oysa hemetik kombile kapalı yanma odasına sahip olup yanma haasını dış otamdan alıla. Bu kombilein yaı hemetik olaak adlandıılmasının nedeni atık gaz sisteminde fan kullanılmasıdı. Şekil 1.5 de yaı hemetik kombinin çalışma pensibi göülmektedi. fan yanma odası yanma haası Şekil 1.5. Yaı Hemetik kombinin çalışma pensibi Yoğuşmalı kombile Bu tip kombilein çalışma pensibi, kombiledeki ısı değiştiicisi yadımıyla atık gaz sıcaklığını yoğuşma sıcaklığına düşüülmesi ile baca gazı içindeki su buhaının buhalaşma gizli ısısının kullanılması esasına dayanmaktadı. Yoğuşmalı kombilede tesisat tasaımı, eneji eimliliği açısından son deece önemli olduğundan mutlaka pofesyonel kişilece yapılmalıdı.

16 6 Bu sistemin, düşük sıcaklıklada daha eimli çalışması söz konusu olduğu için, petek metajını ayalamak da oldukca önemlidi. Önemli olan bi başka husus ise kazan kapasitesinin doğu olaak seçilmesidi. Yatıım maliyeti diğe tiplee göe fazla olduğu için, yoğuşmalı kombilei tecih etmeden önce, detaylı bi teknik analiz yapmalısı önemlidi Yoğuşmalı kombilein çalışma pensibi Yoğuşmalı kombilede tubo eşanjö sistemi ile atıkgaz sıcaklığı düşüüleek yanma sonucu oluşan su buhaındaki ısı enejisi sisteme gei kazandıılmakta e bu sayede yüksek eim elde edilmektedi. Yoğuşma tekniği kullanılan kombilein standat kombilee göe başlıca fakı, baca gazı üünleindeki su buhaı yoğuştuğunda otaya çıkan buhalaşma gizli ısısının bi kısmının kullanılabilmesi pensibine dayanmaktadı. Yoğuşma esnasında yakılan 1 m 3 doğalgaz başına yanma şatlaına bağlı olmakla bilikte yaklaşık 1,5 1,7 kg aasında su oluşmaktadı. Bu eneji gizli ısı olaak anılmakta e standat kombilede bu ısı, su buhaı ile bacadan dışaı atılmaktadı (Şekil 1.6). Yoğuşma sonucu oluşan su, özel bi tahliye bousu ile dışaı atılı. Baca gazı sıcaklıklaı klasik konansiyonel kazanlada o C iken bu değe yoğuşmalı kazanlada o C aasındadı. Aynı duum kombile içinde söz konusudu. Konansiyonel kombilede baca çıkış sıcaklığı 100 o C nin üzeindedi. Yoğuşmalı kombilede ise o C aasındadı. Şekil 1.6. Yoğuşmalı kombinin çalışma pensibi

17 7 1.. Kazanla Yakıtın kimyasal enejisinin yanma yoluyla ısı enejisine dönüştüen e bu ısı enejisini taşıyıcı akışkana aktaan makinalaa genel olaak kazan adı eili. Kazanlaın eimi, yanma sonucu oluşan ısı enejisinin hangi oanda kullanma mahalline taşınmasına bağlıdı. Yanma sonucu oluşan ısı enejisinden ne kada yüksek oanlada yaalanılısa, o oanda yakıt tüketimi düşük, atmosfee atılan zaalı gazla o kada az, dolayısıyla kazan için yapılacak işçilikte aynı oanda düşük olacaktı Yanma Yakıtlaın oksijen ile eaksiyona gieek ısı e diğe yanma üünleinin oluşmasına, yanma olaak adlandıılıyo. Yanma sıasında haanın içindeki oksijen yakıt ile kaışaak yanma geçekleşi. Bu haa miktaının geekenden az eya çok olması, ya da geektiği kada olması yanmanın özellikleini belile. Yakıt-haa kaışımındaki haa duumuna göe yanma, - Az haa ile yanma, - Fazla haa ile yanma e - Tam yanma olaak isimlendiilmektedi Az haa ile yanma Yanma işlemine katılan haa yakıt oanındaki haanın yetesiz olmasına az haa ile yanma deniliyo. Az haa ile yanmanın en beligin özelliği baca gazının çok koyu enkli e isli olmasıdı. Az haa ile yanma duumunda baca gazı içinde fazla miktada CO (Kabonmonoksit) oluşu. Fazla miktadaki CO ısı geçiş yüzeyleinde is e kuum biikmesine sebep olaak ısıl dienç oluştuacaktı e yakıt tüketiminin atmasına sebep olacaktı. Az haa ile yanmada zehili bi gaz olan CO, is e kuum ile bilikte bacadan dışaı atıldığı için çee kililiği oluşmaktadı.

18 Fazla haa ile yanma Az haa ile yanmanın tesine fazla haa ile yanmada yanma işlemine katılan haa yakıt oanındaki haanın fazla olmasına fazla haa ile yanma deniliyo. Fazla haa ile yanma duumunda ale engi çok açık e palaktı. Baca gazı hemen hemen gözle göülmez. Bu duumda yanma odası sıcaklığı düşe, baca gazı sıcaklığı ata. Böylece istenen miktadaki enejiyi elde etmek için daha fazla yakıt yakılması söz konusudu. Daha fazla yakıt yakıldığı için atık gazı miktaı e buna bağlı olaak çee kililiği de atmaktadı Tam yanma Tam yanma olayı yanma işlemi için geeken bütün şatlaın optimum bi şekilde geçekleştiği bi olaydı. Yanma üünlei içinde CO e yanıcı madde bulunmaz ise yanma tam yanmadı. Tam yanmada ale engi katı e sıı yakıtlada açık saı - potakal enginde, gaz yakıtlada ise mai enktedi. Yanma olayında baca gazı sıcaklığı da kazan eimi üzeinde doğudan ol oyna. Baca gazı sıcaklığı yakıt cinsi e yakıt bileşenleine bağlıdı. Küküt e kükütlü bileşikle içeen yakıtlada baca gazı sıcaklığı 180 C altına düşüülmemelidi. Aksi halde küküt haanın içindeki oksijen e hidojenle bileşeek sülfüik asit oluşumuna neden olu. Doğalgaz içinde küküt bulunmadığından baca gazı sıcaklığı 56 C ye kada düşüülebili. İdeal bi yanmada baca gazının kabondioksit e azot gazından oluşması geeki. Fakat genellikle yanma bi mikta fazla haa ile yapılı. Yakıtın içinde kabon miktaının atması ale enginin kımızıya dönmesine, hidojen miktaının atması ise yanma sonucu oluşan su miktaının (su buhaı) atmasına neden olmaktadı. İyi bi yanma neticesinde baca gazı içinde % 1-13 CO bulunmalı, CO miktaı ise mümkün olan en alt seiyeye indiilmelidi Kombilede Yakma Sistemlei Esas olaak kombilede yakma işlemi yanma odasına gelen haa-yakıt kaışımının ateşlenmesi ile geçekleşi. Piyasada değişik tiplede yakma sistemlei kullanılsa da

19 9 temel olaak yakma işelemi, haa-yakıt kaışımının hazılanması, yanma işleminin geçekleştiilmesi e atık gazın dışaı atılması olayından oluşmaktadı. Haa-yakıt kaışımı bacalı kombilede yanma odasının içinde oluşu (Şekil 1.7. A). Yanma odasına gelen yakıt için geeken taze haa otamdan sağlanaak yanma geçekleşi. Yanma sonucu oluşan ısı enejisi bitemik eşanjö diye adlandıılan (Şekil 1.7. B) ısı değiştiicisi asıtasıyla içinden geçen suya aktaılı. Klasik kombilede yakıcı genel olaak paslanmaz çelik malzemden eya döküm malzemeden imal edili. Şekil 1.7. A tipi bacalı kombiledeki bülö (A), Bitemik eşanjö (B) Yeni nesil kombilede yakıcıla genelde silidiik eya küesel şekilde dizayn edilmişti. Buna uygun olaak yanma odası e eşanjö de silindiik bi şekilde imal edili. Şekil 1.8 de silindiik yakıcılı bi kombinin kesiti göülmektedi. (yakıcı) Şekil 1.8. Silindiik yakıcılı bi kombinin kesit göünüşü

20 Çalışmanın Amacı Geçekleştiilen bu çalışmada, çok geçişli kompakt ısı değiştiicisi e bu ısı değiştiicine uygun yaı küesel fomda yakıcı tasalandı e pototip imalatı yapıldı. Şekil 1.9 de çok geçişli kompakt ısı değiştiicisi e sistemin montajı hali göülmektedi. Geliştiilen çok geçişli kompakt ısı değiştiici içine yeleştiilen yaı küesel yakıcının simülasyonu Ansys Fluent pogamıyla yapıldı. Elde edilen teoik sonuçla kombi üzeinde yapılan deneysel sonuçlala kaşılaştııldı. Şekil 1.9. Çok geçişli kompakt ısı değiştiicisi e sistemin montajı Yaı küesel fomdaki yakıcı (bune) için 304 e 316 kalite paslanmaz saç malzeme tecih edildi. Geliştiilen sistemde haa-yakıt kaışımının homojen dağılması için özgün tasaım geçekleştiileek delikli e gözenekli yaı küesel fomdaki katmanladan geçiileek homojen bi yanma elde edildi. Çalışmanın bu aşamaya gelmesi için daha değişik tasaımla üzeinde duulaak Ansys Fluent pogamı ile simülasyonlaına bakıldı. Nihai tasaım olaak Şekil 1.10 da gösteilen fom üzeinde kaa kılındı.

21 11 Şekil Sistemde kullanılan yaı küesel yalıcı e kesit göünüşü Tasalanan sistem 304 e 316 kalite paslanmaz çelik olan sac malzemeden maliyetlei düşümek e işçiliği azaltmak için sıama e bükme yöntemi kullanaak pototip imal edildi. Yapılan bu çalışma ile eim atışı sonucu eneji tasaufu sağlandı, sabit yatıımla e işletme gidelei düştü e ışınım esaslı yanma nedeniyle emisyon değelei sını değelein çok altına düşüüldü. Bu nedenle çalışmanın sonucunda elde edilen üünün kullanılması çee e insan sağlığına pozitif yönde katkı sağlayacaktı.

22 1. KAYNAK ARAŞTIRMASI Kombile sahip olduğu değişik aantajla nedeniyle, yakın taihte geniş kullanım alanınına sahip olmuştu. Kombilede göze çapan en önemli aantaj boyutlaının küçük olması nedeniyle, mutfaklaa monte edilebilmesi e hem ısıtma suyunu hem de kullanım sıcak suyunu aynı anda sağlayabilmeleidi. Yanma ile ilgili olaak liteatüde çok sayıda çalışma bulunmaktadı. Ancak yanma odalaı e özellikle kombile için tasalanan yaı küesel yanma sistemleiyle ilgili olaak liteatüde fazla çalışmaya aslanmamıştı. Kuck (1996), kombiledeki yanma sonu gazlaındaki su buhaının taşıdığı ısının değelendiilmesi üzeinde çalıştı e patentini aldığı bu çalışmasında yanma haasının egzoz gazı ile ısıtılaak yoğuşma ısısından yaalanma olanaklaını hesapladı. Makatos e Moult (1986), eksenel simetik yanma odalaında, tübülanslı, sıkıştıılamayan akış için, içinde kimyasal eaksiyonlaı e ısıl adyasyonu da kapsayan bi hesaplama tekniği geliştidile. Geliştidiklei bu metodun yanma odalaında sıcaklık dağılımlaının hesaplanmasında endüstide geniş bi alanda uygulanabileceği göüşünü öne südüle. Defu e ak. (004), yanmalı su ısıtıcılaında yanma sonu gazlaının sıcaklığının oldukça yüksek olmasından çeeye büyük miktada ısı enejisi atan konansiyonel su ısıtıcıla üzeinde çalıştıla. Yoğuşmalı ısı değiştiicisi kullanılaak duyulu ısı e gizli ısıyı gei kazanıldığında boyle eiminin %10 kada attığını gödüle. Bu çalışmada değişik dizaynla göz önüne alınaak gei kazanılabilecek ısı e atıılabilecek boyle eimini hesapladıla. Sonuçlada yoğuşmalı ısı değiştiicisi kullanılaak konansiyonel doğal gaz yakıldığında yanma sonu gaz sıcaklığının C olduğunu açıkladıla. Kontogeogos e ak. (007), bi doğalgaz yakmalı ocakta mühendislik hesaplamalaı için ısıl adyason analizlei üzeinde çalıştıla. Yapılan bu nümeik çalışmada tübülans kaakteistiği, kimyasal mekanizmalaın oluşumu e kontolü e p- 1 adyason modelininin özellikleini aaştıdıla. Yaptıklaı deneysel çalışmalaı teoik çalışmalaı ile kaşılaştıdıklaında modelin mühendislik uygulamalaında uygulanabileceğini saptadıla. Jones e Mcguik (1975), gaz tübünleindeki yanma odalaı için bi matematiksel model geliştidile. Bu modeli iki e üç boyutlu yanma odalaı üzeinde uyguladıla e sonuçlaı yapılan diğe çalışmaladaki deneysel çalışmalala kaşılaştıdıla. Sonuç

23 13 olaak, küçük tübülans sayılaının sıcaklık dağılımı üzeinde fazla etkili olmadığını gödüle. Li e ak. (009), bi miko yakıcıda doğalgaz-haa kaışımını ön kaışımlı şatlada nümeik olaak inceledile. Bu çalışmada yakıcı geometisi, ölçüsü e sını şatlaının yanma sıcaklığı üzeindeki etkisini iki boyutlu denklemle kullanaak aaştıdıla. Aaştıma sonucunda daha büyük ölçüdeki yakıcıda, giiş hıızının olması geeken hızdan düşük olması duumunda daha yüksek sıcaklıkta ale sıcaklığı elde ettile. Nikjooy e ak. (1987), eksenel simetik yanma odalaında gidabın mecut olduğu e olmadığı duumla için kimyasal modelle kullanıp bu modelle aasındaki faklaı inceledile e gidabın simetik yanma odalaındaki etkili olduğunu ispatladıla. Bidi e ak. (008), silindiik yanma odası için metan-haa kaışımının yanmasında adyasyon ektisini dikkate alaak nümeik çalışma yaptıla. Bu çalışmada standad k-e tübülans modelini, enegy denklemleini, adyasyon denklemleini kullanaak tübülanslı yanmada adyasyon etkisiyle sıcaklık e deişikliğin etkilendiğini kanıtladıla e elde edilen nümeik bulgulada adyasyonlu sonuçlaın deneysel sonuçalaa adyasyonsuz sonuçladan daha yakın olduğunu saptadıla. Rodi (198), sıkıştıılamıyan akışla için tübülans modelle üzeinde çalıştı. Sıkıştıılamayan akışla için yaptığı tübülans modellele, daha önce yapılan çalışmalaı kaşılaştıdığında bibiine yakın değele bulduğunu saptadı. Haas e Koehne (1999), bi çok yakıtın (petol, odun e poses gazlaı) yanma sonu atık gazlaında asit bileşenlei bulunduduğunu e çiğ noktasına ulaşıldığında bu asit bileşenle yoğuşan sıı taafından absobe edildiğini e bu asitle e dolayısıyla yoğuşan sıı koozif özelliğe sahip olduğundan temas ettiklei malzemelede e yoğuşma kabında koozyona sebep olduğunu saptadıla. Bu nedenle yanma sonu gazlaı çığ noktası altında doğal şatlada soğutulması geektiğini yanma sonu gazlaındaki asitlein nötalize edilmesi e iki fazlı akış pensipleinin uygulamasını geektiğini kanıtladıla. Khalil e ak. (1975), yanma odalaında, iki boyutlu eksen sisteminde akışı inceledile. Kullandıklaı modelin sonuçlaının, deneysel aaştımalaın sonuçlaı ile çok yakın benzelik içinde olduğu sonucuna adıla. Gafletti e ak. (1988), iki değişik tübülans modeli kullanaak, kaşılaştıma yaptıla. İki ayı model aasındaki faklılıklaın, yüksek basınçlada azaldığı sonucunu elde ettile.

24 14 Toii (1997), k-ɛ tübülans model kullanaak akışkan akış alanını simüle edeek tanspot denklemleinde kullanılan ampiik sabitlei nümeik olaak buldu. Toii e ak. (1990), silindiik bi tüpte ısıtılmış tübülanslı gaz akışının lamineizasyonunu, modifiye edilen k-ɛ modeli yadımı ile nümeik analiz yaptıla e analiz sonuçlaının deneysel sonuçlala yakın benzelik içinde olduğu sonucuna adıla. Altınışık e Tebeoğlu (005), yaı küesel seamik köpük yakıcıla ile ilgili teoik çalışma yaptıla. Bu çalışmada sanayide kullanılan köpük yakıcılaın simülasyonu Fluent pogamında yapaak yaı küesel seamik yakıcı yüzeyinde ünifom bi ışınım elde etmek için tübülans oanının % 95, kaışım giiş hızının 10 m/s olması geektiğini saptadıla. Elshafei e ak. (006), sanayide kullanılan 160 MW kapasiteli doğalgaz kazanında NOx emisyonunu inceledile. Poblemi Fluent pogamında sonlu hacimle metodu ile adet kontol hacmi oluştuuak 3 boyutlu olaak tübülans, yanma, adyasyon e NOx modellei ile çözdüle. NOx emisyonunun hangi bölgelede ne kada üetildiğini anlamak için 3 boyutlu sıcaklık dağılımını inceledile.

25 15 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Mateyal Deneysel çalışmalaa başlanabilmesi için önce kombiyi oluştuan ana bölümle sanayide değişik fimalaa 304 e 316 kalite paslanmaz sactan sıama tekniği ile imal ettiildi. Üetilen paçala bileştiileek Selçuk Üniesitesi Müh. Fakültesi Makine Müh. Bölümü Temodinamik Laboatuaında deneysel çalışmala yapıldı. Şekil 3.1 de kombi elemanlaının montaj hali e kesiti gösteilmişti. yoğuştuucu Isı değiştiici fan yakıcı Şekil 3.1. Kombi elemanlaının montajı e kesit göünüşü Isı değiştiici Isı değiştiici kombinin ana gödesini oluştumaktadı, ısı değişticisinin montaj esmi e kesit esmi Şekil 3. de gösteilmişti.

26 16 Şekil 3.. Isı değiştiicisi e kesit göünüşü Isı değiştiicisi aşağıdaki paçaladan oluşmakatadı e Şekil 3.3 de demontaj esmi gösteilmişti. 1 - Üst kapak 5 - İç kap - Helis bou 6 - Dış kap 3 - Ale pedesi Helis bou çıkışı 4 - Ale pedesi- 8 - Haa tahliye püjöü Şekil 3.3. Isı değiştiicisinin demontaj göünümü

27 17 Dış e iç kap 0,80 mm kalınlığında sıama kolaylığı nedeniyle 304 kalite paslanmaz sactan sıama yöntemi ile imal edildi. Üetilen ısıdan daha fazla yaalanmak amacıyla, iç kap e dış kap aasında suyun kısa dee yapmadan dolaşımını sağlamak için dış kabın iç taafına doğu kodon makinesi ile tapez oluştuuldu. Bu tapez aynı zamanda sisteme mukaemet kazandımaktadı. Dış kaba e iç kaba ait katı model esimlei Şekil 3.4 e Şekil 3.5 de gösteilmişti. Şekil 3.4. Dış kap Şekil 3.5. İç kap Helis slot bou bou 1 mm kalınlığında 316 kalite paslanmaz malzemeden 18,5 mm helis yüksekliğnde 6 tu döndüüleek imal edildi. Sistemde, iki adet helis bou aalaında 1 mm mesafe kalacak şekilde iç içe geçmiş şekilde montaj edildi. Helisel bounun kesit alanı 1,68 cm di e katı model esmi Şekil 3.6 da eilmişti. Şekil 3.6. Helis bou

28 18 Isı değiştiicisi üst kapağı 1 mm kalınlığında 316 kalite paslanmaz sactan üetildi. Üst kapakta da iç kapta olduğu gibi, helis şeklinde bükülmüş bounun otuması için, iç taafına doğu açılmış helisel bi kabatma oluştuuldu. Bu helisel kabatmanın helis özellilklei, helis şeklinde bükülmüş bounun helis özelliklei ile aynıdı. Üst kapağa ait katı model esmi Şekil 3.7 de gösteilmişti. Şekil 3.7. Isı değiştiicisi üst kapağı Isı değiştiicisindeki ale pedesi yakıcı küelede oluşan alein kısa dee yapaak bacadan atılmasını önleyecek şekilde, eşanjö yüzeyine daha fazla temas etmesini sağlamak için tasalandı. Bu sayede duman, eşanjö içinde daha uzun bi yol izleyeek bacaya gimektedi. Ale pedesi de 1 mm kalınlığında 316 kalite paslanmaz sactan sıama yöntemiyle iki paçalı olaak imal edildi. Ale pedesine ait katı model esimlei, Şekil 3.8 de eilmişti. Şekil 3.8. Isı değişticisi ale pedesi

29 Yakıcı ( Bune ) Yakıcı, kombilede haa e yakıtı kaışım haline getieek yanmaya hazılayan, yanma sonucu oluşan ısı enejisini üeten önemli bölümdü. Şekil 3.9 da yakıcının esmi e kesit göünüşü gösteilmişti Şekil 3.9. Yakıcı e kesit göünüşü Yakıcı aşağıdaki paçaladan oluşu, 1 - Haa kanalı kapağı 6 - Buji - Haa kanalı 7 - Wie mesh 3 - Küe tutucu 8 - Wie mesh tutucu 4 - Yaı küesel delikli sac 9 - İyonizasyon çubuğu 5 - Dağıtıcı küe 10 - küe tutucu sac Haa kanalı e kapağı 0,6 mm kalınlığında 304 kalite paslanmaz sactan sıama yöntemi ile imal edildi. Haa-yakıt kaışımının homojen bi şekilde dağıtılabilmesinin sağlanabilmesi için akış simülasyonu yapılaak optimum dağılımı sağlayacak fom oluştuuldu. Kanal e kapak esimlei Şekil 3.10 da gösteilmişti.

30 0 Şekil Haa kanalı e haa kanalı kapağı Küe tutucu sac 0,6 mm kalınlığında 316 kalite paslanmaz sactan sıama yöntemi ile imal edildi. Küe tutucu sac yaı küesel delikli sacı, paslanmaz çelik telli çiti, wie mesh e ateşleme bujileini sabitlemek için kullanıldı e bu paça haa kanalı kapağına lehim kaynağı ile sabitlendi ( Şekil 3.11 ). Şekil Küe tutucu sac Şekil 3.1. Delikli sac Delikli sac haa yakıt kaışımını küesel fomda homojen dağıtmak için kullanıldı. Şekil 3.1 de delikli sac gösteildi. Wie mesh, öülmüş paslanmaz çelik telleden oluşmaktadı e belli bi geçigenliğe sahipti. Haa yakıt kaışımı bu bölgede buji ile ateşlenmekte e yanma ışınım ile geçekleşmektedi, sıcaklık 900 C ye ulaşmaktadı. Dağıtıcı küe haa yakıt kaışımını yaı küe fomundaki deliklli saca homojen şekilde yayılmasını sağlamak için kullanıldı e bi ida-somun mekanizması ile aşağı- yukaı haeket ettiileek optimum aalıkta (kaışımın hzına bağlı olaak değişmektedi, bu çalışmada kaışım hızı 5 m/s olduğu için entui kesit alanı 4 cm olacak şekilde ayalandı) sabitlendi. Şekil 3.13 de wie mesh lı yaı küesel yakıcı e Şekil 3.14 de ise dağıtıcı küe gösteilmişti.

31 1 dağıtıcı küe üstü dağıtıcı küe altı dağıtıcı küe sapı Şekil Wie mesh li yaı küesel yakıcı Şekil Dağıtıcı küe Şekil 3.15 de wie mesh in üzeine geildiği öülmüş paslanmaz tel çit e Şekil 3.16 de wie mesh malzemesi göülmektedi. Şekil Paslanmaz tel çit Şekil Wie mesh Ön yoğuştuucu Ön yoğuştuucu egzoz gazındaki su buhaını yoğuştuaak yoğuşma esnasında otaya çıkan gizli ısıyı kanatlı plakala asıtasıyla suya aktamak için kullanıldı. Şekil 3.17 de ön yoğuştuucu esmi e kesit göünüşü gösteilmişti.

32 Şekil Ön yoğuştuucu ısı değiştiicisi e kesit göünüşü Ön yoğuştuucunun demontaj halinde paçalaı Şekil 3.18 de gösteilmişti. Şekil Ön yoğuştuucu demontaj göünüşü Ön yoğuştuucunun imalatında 304 kalite paslanmaz sac kullanıldı. Yoğuştuucu 9 adet alt e üst plakadan oluşmaktadı e bu plakala bibiine dikiş kaynak yöntemi ile kaynatıldı. Yoğuştucu, yanma sıasında oluşan su buhaındaki ısı enejisini gei

33 3 kazanmak için kullanıldı. Bu işlem için yoğuştuucu plakalaın sıcaklığı, dolayısıyla dönüş suyunun sıcaklığı C ciaında olmalıdı. Yoğuştuucu plakalaa temas eden yüksek sıcaklıktaki egzoz gazı içindeki su buhaı teka yoğuşaak gizli ısı enejesini pakalaa aktaı e dönüş suyu sıcaklığı yükseltili. Ön yoğuştuucuya gien sıcak egzoz gazı, ısısını yoğuştuucu plakalaa aktaak C yoğuştuucuyu tekede. Şekil 3.19 da Ön yoğuştuucu üst e alt plakalaının montajı e Şekil 3.0 de 9 adet plakanın montajı gösteilmişti. Şekil Ön yoğuştuucu üst e alt plakalaının montajı Şekil 3.0. Ön yoğuştuucu 9 adet plakasının montajı

34 4 Ön yoğuştuucu plakalaı 0,60 mm kalınlığında 304 kalite paslanmaz sactan sıama yöntemi ile imal edildi. Yoğuşma kabı plakalaının esimlei Şekil 3.1 de gösteildi. Şekil 3.1. Ön yoğuştuucu üst, alt e son plakalaı Kombi deney ünitesi Deney ünitesi Selçuk Üniesitesi Makine Mühendisliği Temodinamik Laboatuaında kuuldu. Deney ünitesi gaz sayacı, gaz tüpü, gaz egülatöü, gaz filtesi, selenoid ana, manomete, su sayacı, su filitesi, çek alf, sikülasyon pompası, genleşme tankı, emniyet entili, açma kapama analaı, adyatö, üç yollu ana, manomete, temomete, laze sıcakılık okuyucu, ateşleme tafosu, AC-DC dönüştüücü, temo elemanla, data logge e bilgisayadan oluşmaktadı. Şekil 3. de deney düzeneğinin genel göünüşü, Şekil 3.3 de kombi paçalaının montaj hali gösteilmişti. Ac-Dc dönüştüücü Bilgisaya Radyatö hauzu Lpg tüpü Soğutucu ünite Şekil 3.. Deney düzeneği genel göünüşü

35 5 Hemetik baca Fan Yoğuştuucu Haa kanalı Iısı değiştiici Ale gözleme yei Yakıcı Buji Şekil 3.3. Kombi paçalaının montaj hali Deneylede yakıt olaak LPG kullanıldı, deney tesisatına LPG tüpü ile sağlanan gazın giişte manomete ile basıncı okundu. Filiteden geçiilen gaz selenoid ana, analog gaz ölçe cihazlaından sona sayaçta okunduktan sona kombinin haa kanalında haa ile kaışımı sağlanaak yakıcıda yanması sağlandı. Şekil 3.4 de deney tesisatındaki gaz bölümündeki elemanla e Şekil 3.5 de de yakıcının ışıma ile yanma hali gösteildi. Haa yakıt kaışımı buji ile ateşlendi, buji ateşlemesi yüksek oltaj tafosu taafından sağlanan oltaj ile yapıldı. Yanma sonu egzoz gazı baca ile dışaıya deşaj edildi. Şekil 3.4. Deney tesisatındaki gaz elemanlaı

36 6 Şekil 3.5. Yakıcının ışıma ile yanma hali Deneyde taşıyıcı akışkan olaak su kullanıldı. Filiteden geçiildikten sona tesisata şebekeden beslenen su manometteden izleneek geekli basınç (1,5- ba) sağlandıktan sona kesme anası ile kapatıldı. Su sikülasyon pompası aacılığıyla ısı değiştiicisi e petekle aasında dolaştııldı. Tesiatta bulunan genleşme tankı basınç dalgalanmalaını dengelemek için kullanıldı. Ayıca emniyet entili istenmeyen basınç yükselmeleinde fazla basıncı tahliye etmek için kullanıldı. Şekil 3.6 de deney tesisatının elemanlaı e Şekil 3.7 de de deney tesisatının şematik esmi gösteilmişti. Bypass hattı Manomete Kesme anası 3 yollu ana Filite Kesme anası Genleşme tankı Şekil 3.6. Deney tesisatı elemanlaı

37 7

38 8 Deney tesisatında kullanılan ölçüm cihazlaı aşağıdakileden oluşmaktadı, G-4 tip gaz sayacı; bu tip sayacla domestik doğalgaz için yaygın bi kullanım alanına sahipti. Bu sayaçla köüklü tip olaak da bilini. G-4 tipi gaz sayacı 0,001 hassasiyetle ölçüm yapabilmektedi. Şekil 3.8 de deney tesisatında kullanılan gaz sayacı gösteilmişti. Şekil 3.8. G-4 tip gaz sayacı Manomete; deney tesisatındaki su e gaz basıncını ölçmek için iki tip manomete kullanıldı. Su basıncını ölçmek için 0-10 ba basınç aalıklaında alttan bağlantılı tip manomete kullanıldı. Şekil 3.9 de alttan bağlantılı manomete esmi gösteilmişti. Gaz basıncını ölçmek için mba basınç aalıklaında alttan bağlantılı kapsül diyafamlı manomete kullanıldı, Şekil 3.30 de esmi gösteilmişti. Şekil 3.9. Su manometesi Şekil Gaz manometesi

39 9 Su sayacı; deney tesisatındaki siküle eden suyun miktaını dolayısıyla debisini ölçmek için 0,0001 hassasiyete sahip kuu tip sayaç kullanıldı, Şekil 3.31 de su sayacı esmi gösteilmişti. Şekil Su sayacı Laze sıcaklık okuyucu; deneysel işlemlede ale sıcaklığını okumak için kullanıldı. Laze sıcaklık okuyucunun esmi Şekil 3.3 de gösteilmişti. Bu sıcaklık okuyucu yüksek sıcaklıklaı okumak için tasalanmıştı. Dolayısıyla yanmanın geçekleştiği küe yüzeyindeki sıcaklıklaı ( C) okuyabilmektedi. Düşük deecedeki sıcaklıkla (ısı değiştiicisi çeesi) Şekil 3.33 de gösteilen laze sıcaklık okuyucu ile okunmuştu. Şekil 3.3. Laze yüksek sıcaklık okuyucu Şekil Laze düşük sıcaklık okuyucu

40 30 Temoeleman; Egzoz gazı giiş - çıkış sıcaklıklaını, yoğuştuucuya su giiş e çıkış sıcaklıklaı, kazan su çıkış sıcakılığını e adyatö su giiş e çıkış sıcaklıklaını ölçmek için K tipi nikel kom-nikel temo elemanla kullanıldı. Bu temo elemanla -00,+100 C aalığında e %,5 C doğulukta ölçüm yapabilmektedi. Şekil 3.34 de temo eleman esmi gösteilmişti. Şekil Temoeleman Data logge; temo elemanladan gelen analog eilei dijital eilee dönüştüeek bilgisayaa aktamak için kullanıldı. Deney teasisatında kullanılan data logge 56 kanal sayısına sahipti e Şekil 3.35 de gösteilmişti. Şekil Data logge 3.. Yöntem Çalışmada uygulanan yöntem aşağıda eildiği şekildedi, Liteatü taaması Konuya ilişkin olaak taihlei aasında yapılan yayınla taandı.

41 Sistem tasaımı Sistemi oluştuan tüm paçalaın katı modellei e imalat teknik esimlei Solidwoks pogamı kullanılaak hazılandı. Teknink esimle Ek-1 de eilmişti Matematik model Sistemin matematik modelinin elde edilmesinde kaışımın fiziksel özelliklei, kütle kounumu yasası, tübülans model e çözüm için sını şatlaı kullanıldı Yanma simülasyonu Bu çalışmada Ansys Fluent pogamı e Gambit.4.6 pogamı kullanıldı. Gambit pogamı ile yaı küesel yakıcının modellemesi yapılaak, Ansys Fluent pogamı ile yanma, akış, hız, basınç e sıcaklık simülasyonlaı yapıldı Deneysel çalışma Deneysel çalışmada ısı değiştiicisine e ön yoğuştuucuya su giiş e çıkış sıcaklıklaı, baca gazının ön yoğuştuucuya giiş e çıkış sıcaklıklaı e kaışım oanına bağlı olaak emisyon değelei ölçüldü. Sistem, ısı değiştiici e yoğuştuucu eimi e ısı kapasitelei hesaplandı. Deney ünitesisinin esimlei Şekil 3., Şekil 3.3, Şekil 3.4, Şekil 3.6 e Şekil 3.7 de gösteilmişti Sonuçlaın değelendiilmesi Teoik e deneysel çalışmalaın kaşılaştıılması yapıldı.

42 3 4. TEORİ Yaı küesel metal matix yakıcının çözüme konu olan simetisi e iki boyutlu küesel koodinat sistemi Şekil 4.1 de gösteilmişti. Şekil 4.1. Yaı küesel metal matix yakıcının iki boyutlu küesel koodinat sisteminde gösteimi Poblemin akış e ısıl daanışlaını inceleyebilmek için süeklilik, momentum e eneji denklemleinin çözülmesi geekmektedi. Bu denklemlein çözülmesiyle hız, basınç e sıcaklık dağılımlaı belilenecekti. Süeklilik, momentum e eneji denklemlei kontol hacim tekniği kullanılaak cebisel denkleme dönüştüüldükten sona nümeik olaak çözülmektedi. Çözüm uygulanacak bölge (domain) Şekil 4. de göüldüğü gibi sonlu kontol hacim kümeleine ayıştıılı. Süeklilik, momentum e eneji için genel kounum (tanspot) denklemlei he bi kontol hacmi üzeinde çözülmektedi. Ansys Fluent pogamında çözüm uygulanacak denklem setlei (tanspot) eşitliği genel bi ifade ile aşağıdaki gibi eili (Anonymous, 006). kontol hacmi içindeki Ø' nin zamana bagli degisim oanı kontol hacmi kontol hacmi içindeki Ø' nin kontol hacmi içindeki Ø' nin koneksiyon içindeki Ø' nin difizyonnedeniyle nedeniyle net üetimi net akisi akisi (4.1)

43 33 Genel tanspot denklemi; (4.) zamana bağlı değişim koneksiyon teimi difüzyon teimi kaynak teimi Buada Ø genel akış değişkeni, u hız, ρ yoğunluk, Γ difüzyon katsayısı, t zaman e SØ kaynak teimdi. Şekil 4.. Domain in sonlu kontol hacim kümeleine ayıştıılmasının tasii 4. eşitliğinin sonlu sayıda kontol hacmi üzeine intege edilmesi ile cebisel denklem takımlaı oluştuulu. Şekil 4.3 de küesel koodinat sistemi e kontol hacim elemanının küesel koodinat sistemleindeki hüce yapısı gösteilmişti (Incopea e ak., 001). Şekil 4.3. Küesel koodinatlada hüce yapısı

44 Matematik Model Süeklilik denklemi Süeklilik denklemi, kontol hacmine net kütle giiş-çıkışının sıfı olduğunu ifade ede e genel hali aşağıdaki gibidi (Rohsenow e ak., 1985), 0 sin 1 ) sin ( sin 1 ). ( 1 (4.3) Buada,, θ, Ø sıasıyla, θ e Ø doğultusundaki akışkan hız bileşenleini göstemektedi. Simetiden dolayı Ø açısı yönündeki boyut kalka e denklem aşağıdaki hali alı. 0 ) sin ( sin 1 ). ( 1 (4.4) Eneji denklemi Küesel koodinatlada eneji denkleminin genel hali aşağıdaki gibidi (Rohsenow e ak., 1985), sin 1 sin sin sin 1 1 cot sin 1 1 sin 1 sin sin 1 1 sin T T T k T T T t T c p Buada, ρ akışkanın yoğunluğunu, u, uθ e Ø sıasıyla, θ e Ø doğultusundaki akışkan hız bileşenleini, k ısı iletim katsayısını, T sıcaklığını, cp özgül ısıyı, μ dinamik iskoziteyi göstemektedi. (4.5)

45 35 Bu denklemde simetiden dolayı Ø ile ilgili ifadele kalka e denklem şu hali alı. 1 cot 1 sin sin 1 1 p T T k T T t T c (4.6) Momentum denklemi F=ma Newton un ikinci haeket yasasından yola çıkaak, kontol hacmini etkileyen kuetlein toplamı, kontol hacmi içindeki momentum değişimine eşit olmalıdı. Momentum (Naie Stokes) denklemi aşağıdaki gibi ifade edili (Anonymous, 006), f u p t u (4.7) Buada; ρ = akışkanın yoğunluğu t = zaman u = akış hızı p = basınç μ = dinamik izkozite f = yeçekimi e kütle kuetlei Küesel koodinatlada momentum denklemi aşağıdaki gibi yazılı (Rohsenow e ak., 1985), doğultusu için, g P t sin cot sin (4.8)

46 36 θ doğultusu için, g P t sin cos sin 1 cot sin (4.9) Ø doğultusu için, g P t sin cos sin sin sin 1 cot sin (4.10) Simetiden dolayı bu denklemle aşağıdaki şekilde sadeleşile. doğultusu için, g P t cot (4.11) θ doğultusu için, g P t sin 1 (4.1)

47 Tübülans modeli Haeket denklemleinin matematiksel olaak son haline gelmesi için, otalama hız gadyanı cinsinden tübülans geilmesini (Reynolds geilmesi) modellemek amacıyla yaı ampiik biçok fomülasyon geliştiilmişti. Bu modellee tübülans modellei deni. Tübülans modelinin seçiminde poblemin sınıfına, doğuluk seiyesine, mecut hesaplama kaynaklaına, simülasyon için mecut zamana bakılı. Ansys Fluent içinde eilen tübülans modellei incelendiğinde standat k-ε modelinin bu çalışma için en uygun tübülans modeli olduğu göülmektedi. Çünkü Standat k-ε modeli ısı tansfei simülasyonlaında e endüstiyel akış poblemleinde doğu sonuçla emesi açısından tübülans modellei aasında kullanılan en yaygın modeldi Standat k-ε modeli k-ε modelinin yapısında akış tam gelişmiş tübülanslı şatlada faz edileek, moleküle iskozitenin etkilei ihmal edili, bu nedenle k-ε modeli sadece tam gelişmiş akışlaın çözümüne uygun bi model olaak dikkate alını. k-ε modeli ısı iletimi e kütle tansfei için (Rohsenow e ak., 1985), 1. ( E P) sin ( E P) 1 ( E) t sin 1 C p t T k u eff t ( ) P 1 sin C p t T sin k t P u ( (4.13) ) eff Sh şeklinde yazılabili. Buada, ρ akışkanın yoğunluğunu, e, θ sıasıyla e θ doğultusundaki akışkan hız bileşenleini, k ısı iletim katsayısını, T sıcaklığını, cp özgül ısıyı, μ dinamik iskoziteyi e küenin yaı çapını göstemektedi Radyasyon modeli P-1 adyasyon modeli için denklemle aşağıdaki gibi ifade edilebili (Anonymous, 006).

48 38 q 1 G 3( ) C S S (4.14) Buada, S G C, absobsiyon katsayısı, dağılım katsayısı, ışınım katsayısı e, linee faz fonksiyon katsayısıdı. paametesi aşağıdaki gibi tanımlanaak yeine konusa, 1 3( S ) C S (4.15) q G (4.16) G paametesi için tanspot denklemi, 4.( G) ag 4a T SG (4.17) Buada σ Stefan-Boltzmann sabiti e SG adyasyon kaynağıdı. 4.. ANSYS FLUENT Pogamı Kısmı difeansiyel denklemlei bilgisayalada çözmek mümkün değildi. Bu difeansiyel denklemlei ancak linee cebisel denklemlee dönüştüeek çözmek mümkündü e bu denklemlei cebisel denklemlee dönüştümek için bi çok yöntem mecuttu. Simülasyon için kulllanılan ANSYS FLUENT pogamında kısmı difeansiyel denklemlei cebisel denklemlee dönüştümek için sonlu hacimle metodu kullanılmaktadı. Akışkanla dinamiği e ısı tansfei poblemleinin çözümünde yaygın olaak kullanılan nümeik yöntemle; sonlu fakla, sonlu elemanla, sını elemanlaı e eneji

49 39 denge metotlaıdı. Sonlu hacimle metodu ise sonlu fakla yönteminin özel olaak geliştiilmiş bi halidi. Sonlu hacimle yönteminde önce akışı temsil eden kounum denklemlei intege edili daha sona intege edilmiş denklemlede taşınım, iletim e kaynak teimlei gibi akışı temsil eden teimle değişik yaklaşımlala (sonlu fakla) yeine konu e integal fomundaki denklemle cebisel denklemlee dönüştüüleek iteatif yöntemlele çözülü. ANSYS FLUENT pogamı Şekil 4.4 de gösteildiği gibi ön işlemci (pe pocessing), çözücü (sole) e son işlemci (post pocessing) kısımlaından oluşmaktadı (Anonymous, 006). Ön işlemci; bu çalışmada ön işlemci olaak Gambit pogamı kullanıldı. Ön işlemcide geometi oluştuulaak sonlu hacimle metoduna göe ağlaa (hücelee) ayılaak sını şatlaı belileni. Çözücü; çözücüde sonlu hacimle metodu kullanılaak temel denklemle çözülü. Son işlemci; son işlemcide bi önceki aşamada elde edilen sonuçla düzenleneek youmlanı e değelendiili. Ön işlemci Çözücü (sole) Çözücü ayalaı Son işlemci Şekil 4.4. ANSYS FLUENT pogamının çalışma adımlaı

50 Sistemde Kullanılan Yaı Küesel Fomda Metal Matix Yakıcının Simülasyonu Yaı küesel metal matix yakıcı için Ansys Fluent pogamı ile boyutlu akış e yanma simülasyonlaı yapıldı. Şekil 4.5 de ANSYS FLUENT pogamının çözümlemede kullanılan algoitması gösteilmişti (Anonymous, 006). Şekil 4.5. ANSYS FLUENT pogamının algoitması Simülasyon aşağıdaki adımladan oluştuuldu: 1- Katı model oluştuuldu

51 41 - Oluştuulan modele Gambit pogamı ile mesh atıldı 3- Mesh li model, Ansys Fluent pogamına tansfe edileek çözüme uyalandı 4- Sistem için şatla e model belileneek simülasyon yapıldı Yapılan simülasyonlada yoğunluk, iskozite, sıcaklık, basınç e hız dağılımı ayı ayı incelendi. Ansys Fluent pogamında Basınç Esaslı Çözüm (Pessue Based Solution-PBS) e Yoğunluk Esaslı Çözüm (Density Based Solution-DBS) olmak üzee iki çözüm seçeneği bulunmaktadı. Basınç Esaslı Çözüm, genellikle düşük hızladaki akışla için e Yoğunluk Esaslı Çözüm ise yüksek hızladaki akışla için kullanılmaktadı. Hızlaın düşük olması nedeniyle, bu çalışmada yapılan çözümlede Basınç Esaslı Çözüm yöntemi kullanıldı. Ansys Fluent pogamında tübülans modellei olaak, k-ε e Spalat-Allmaas modellei olmak üzee çeşitli tübülans modellei adı. Tübülans modeli seçimi, çözümleme için geekli zamana, çözümde istenen doğuluk oanına, çözümlemek için yeteli ekipman (bilgisaya kapasitesi) gibi bi çok değişkene bağlıdı. Ansys Fluentte kimyasal eaksiyonla e kaışımla için, - Pemixed combustion (ön kaışımlı yanma) - Species tanspot (tanspot tüü modeli ) - Non-pemixed combustion (ön kaışımsız yanma) - Patially pemixed combustion (kısmi ön kaışımlı yanma) modellei bulunmaktadı. Buada eaksiyona gien gazlaı belileme seçeneğini sunanması nedeniyle, kimyasal eaksiyonla e kaışımla için tanspot tüü (species tanspot) modeli kullanıldı Katı model oluştuma e mesh atma Gambit pogamında sistemin katı modeli oluştuuldu e modelin teknik ölçülei Ek- de eildi. Model üzeinde sını şatlaı tanımlanaak, modele mesh atıldı. Şekil 4.6 de gösteilen yakıcı, 3180 adet Quadilateal tipi (döt köşeli) elementten oluştuuldu.

52 4 Şekil 4.6. Quad tipi mesh elementi ile oluştuulan yakıcı modeli Mesh atma işlemi bittikten sona, model, ANSYS FLUENT pogamına tansfe edileek çözüm yapıldı Simülasyonun doğuluğunun kontolü CFD yöntemlei ile elde edilen simülasyon sonuçlaının doğuluğundan emin olmak için aşağıda eilen kontolle yapılaak olumlu sonuç alınması şatti Çözümün hüce sayısından bağımsızlığı Simülasyon sonucunda elde edilen sonucun hüce (mesh) sayısından bağmsız olması geeki. Bu kontolü yapabilmek için belili sayıdaki hüce atışı sağlanaak elde edilen maksimum sıcaklık değelei kaşılaştıılaak değişimin yüksek değelede olmadığı hüce sayısı çözüm için seçili. Bu çalışmada Şekil 4.7 de göüldüğü gibi 1606 hüce sayısı ile çözüme başlandı e modelin hüce sayısı 449 değeine kada atıılaak kaşılaştıma yapıldı. yapılan kaşılaştımada 3180 hüce sayısından itibaen maksimum sıcaklıkta fazla değişim göülmediği için simülasyon için bu sayı seçildi.

53 43 Şekil 4.7. Maksimum sıcaklığın hüce sayısına göe değişimi Çözümün yakınsaması Çözümün yakınsaması elde edilen iteasyon gafikleinin kontolu e belilenen yakınsaklık kitei ile kontol edili. Şekil 4.8 de iteasyon sayısına bağlı olaak elde edilen yakınsama değelei gösteilmişti. Gafikte göüldüğü gibi yakınsama değeleinde monoton e değişken bi azalma kayıt edildiğinden çözümün yakınsadığı anlaşılmaktadı. Ayıca Şekil 4.9 de iteasyon sayısına bağlı olaak elde edilen sıcaklık değişmi gösteilmişti. Buada da göüldüğü gibi 100 üncü itasyondan sona sıcaklıkta bi değişim kayıt edilmemişti.

54 44 Şekil 4.8. İteasyon sayısına bağlı olaak değişkenlein yakınsama değelei Şekil 4.9. İteasyon sayısına bağlı olaak sıcaklık değişimi Çözüm ayıca, belilenen yakınsama kitei ile kontol edili. Buada eneji için yakınsama değei olaak 1,0x10-6 e diğe değişkenle için 1,0x10-4 belilenmişti, Şekil 4.8 de göüldüğü gibi belilenen bu yakınsama kitelei sağlandı.

55 Çözümün iteasyon sayısından bağımsızlığı Çözümün iteasyon sayısından bağımsızlığını anlamak için yakınsama kitelei e iteaasyon sayısı değiştiileek yeniden çözüm yapılı. Buada amaç yakınsamış çözümün yakınsamasının deam ettiğini gözlemlemekti. 11 iteasyonda yakınsamış poblemin yakınsama kitei bütün değişkenle için 1,0x10-10 olaak değiştiileek 1000 iteasyon ile çözüm yapıldı e Şekil e Şekil elde edildi. Şekillede göüldüğü gibi değişkenlein değelei süekli küçüldüğünden e sıcaklık belli bi değeden sona değişmediğinden dolayı çözüm itasyon sayısından bağımsızdı. Şekil İteasyon sayısına bağlı olaak değişkenlein değelei Şekil İteasyon sayısına bağlı olaak sıcaklık değişimi

56 Seçilen tübülans tüünün doğuluğu Şekil 4.8 de iteasyon sayısına bağlı olaak elde edilen değişkenlein yakınsama değelei gösteilmişti. Buada elde edilen sonuç standat k-ɛ tübülans tüü kullanılaak elde edildi. Şekil 4.1 de iteasyon sayısına bağlı olaak elde edilen değeleinin Realizable k-ɛ tübülans tüü kullanılaak elde edilen gafiği e Şekil 4.13 de iteasyon sayısına bağlı olaak elde edilen değeleinin RNG tübülans tüü kullanılaak elde edilen gafiği gösteildi. Şekil 4.1. İteasyon sayısına bağlı olaak değişkenlein değelei ( Realizable k-ɛ tübülans tüü) Şekil İteasyon sayısına bağlı olaak değişkenlein değelei ( RNG tübülans tüü)

57 47 Şekil 4.8, Şekil 4.11 e Şekil 4.1 kaşılaştııldığında Şekil 4.8 ile gösteilen iteasyon sayısına bağlı olaak elde edilen değelei standat k-ɛ tübülans tüü kullanıldığında diğe Realizable e RNG tübülans tüleine göe daha monoton bi azalma göstemişti. Bu nedenle çözümde standat k-ɛ modeli kullanılmıştı Simülasyon Gambit pogamı ile mesh atılan modele ANSYS FLUENT pogamında matematik model e sistem şatlaı uygulandı e sonlu hacimle metodu kullanılaak simülasyon yapıldı. Simülasyon aşağıdaki adımladan oluştuuldu. - Modelin ölçü biimi (m) seçildi, - Sistemin sını şatlaı belilendi, - Malzeme olaak metan-haa kaışımı kullanıldı, - Çözüm için PBS seçildi, - İmplict (kapalı) yöntem kullanıldı, - Çözümün uygulanacağı model olaak iki boyut (D) alındı, - Eneji modeli seçildi, - Tübülans model olaak, k-ε modeli seçildi - Radyason modeli olaak kolay kullanımı e kabul edilebili sonuçla ediği için P1 modeli seçildi. - Kaışım modeli olaak tanspot tüü (species tanspot) modeli seçildi e - Sistemin diğe paametelei belileneek akış simülasyonu yapıldı. ANSYS FLUENT te yapılan simülasyonun özeti Ek-3 de eilmişti. Simülasyon sonucunda elde edilen gafik e esimle aşağıda eilmişti.

58 48 Şekil Yaı küesel yakıcının sıcaklık dağılımı (K) Şekil Yaı küesel yakıcının sıcaklık dağılımının akış çizgilei ile gösteimi (K)

59 49 Şekil Yaı küesel yakıcının basınç dağılımı (paskal) Şekil Yaı küesel yakıcının yoğunluk dağılımı (kg/m 3 )

60 50 Şekil Yaı küesel yakıcının hız dağılımı (m/s) Şekil Yaı küesel yakıcının hız dağılımının ektöle ile gösteimi (m/s)

61 Şekil 4.0. Yaı küesel yakıcının hız dağılımının akış çizgilei ile gösteimi (m/s) 51

62 5 5. DENEYSEL ÇALIŞMA Deneysel çalışma bölüm de bahsedildiği gibi Selçuk Üniesitesi Makine Mühendisliği Temodinamik Laboatuaında geçekleştiildi. Deneysel çalışmada yakıt olaak LPG gazı e ısı tansfe akışkanı olaak su kullanıldı. Sensöle ile okunan değele data logge aacılığıyla bilgisayaa aktaılaak kayıt edildi. Deneysel çalışmada ısı değiştiicisine e ön yoğuştuucuya su giiş e çıkış sıcaklıklaı, baca gazının ön yoğuştuucuya giiş e çıkış sıcaklıklaı e kaışım oanına bağlı olaak emisyon değelei, yanma e sistem eimi ölçüldü. Sistem fan motou, ateşleme bujisi, sikülasyon pompasının çalışması ile bilikte çalışmaktadı. Veile bilgisaya ekanında anlık olaak okunaak e 1 e dakika aa ile kaydedildi. Faklı zaman aalıklaında e faklı akışkan debileinde olmak üzee toplamda 7 deney yapıldı. Yapılan deneylede debi e ölçüm zaman aalıklaı aşağıda eilmişti. - Deney 1 : 0,15 kg/s debi ile 10 dakika zaman aalığında yapıldı - Deney : 0,15 kg/s debi ile 19 dakika zaman aalığında yapıldı - Deney 3 : 0,455 kg/s debi ile 0 dakika zaman aalığında yapıldı - Deney 4 : 0,455 kg/s debi ile 40 dakika zaman aalığında yapıldı - Deney 5 : 0,455 kg/s debi ile 60 dakika zaman aalığında yapıldı - Deney 6 : 0,74 kg/s debi ile 40 dakika zaman aalığında yapıldı - Deney 7 : 0,176 kg/s debi ile 30 dakika zaman aalığında yapıldı Deneyle sıasında haa yakıt oanını dolayısıyla yakıt miktaını sabit tutmaya özen gösteilmesine ağmen, yakıt açma düzeneğindeki ayala nedeni ile, küçük sapmala meydana geldi. Yapılan deneysel çalışmalaın sonuçlaı Çizelge-1, Çizelge-, Çizelge-3, Çizelge-4, Çizelge-5, Çizelge-6 e Çizelge-7 de gösteildi. Yapılan he deneyin sonuçlaı ise Şekil 5.1 den Şekil 5.1 e kada, ısı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı, yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı e kazan, sistem e yanma eimi gafik olaak gösteildi. Şekil 5. e Şekil 5.3 de toplam 7 deneyin, ısı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı otalaması e toplam 7 deneyin, yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı otalaması gösteilmişti.

63 53 Çizelge 5.1. Deney - 1 sonuçlaı Deney - 1 Su debisi m s = 0,15 kg/s Gaz Debisi m g = 0,73 m 3 /h, Yoğuşan su miktaı = 0,05 kg Zaman Tgyg (Egzoz giiş sıc.) Tgyç (Egzoz çıkış sıc.) Tsyg (Yoğ. giiş sıc.) Tsyç (Yoğ. çıkış sıc.) Tskç (Kazan çıkış sıc.) Tsg (Radyatö giiş sıc.) Tsç (Radyatö çıkış sıc.) dk C C C C C C C Şekil 5.1. Deney-1, Isı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı

64 54 Şekil 5.. Deney-1, Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı Şekil 5.3. Deney-1, Kazan, sistem e yanma eimi

65 55 Çizelge 5.. Deney - sonuçlaı Deney Su debisi m s = 0,15 kg/s Gaz Debisi m g = 0,88 m 3 /h, Yoğuşan su miktaı = 0,096 kg Zaman Tgyg (Egzoz giiş sıc.) Tgyç (Egzoz çıkış sıc.) Tsyg (Yoğ. giiş sıc.) Tsyç (Yoğ. çıkış sıc.) Tskç (Kazan çıkış sıc.) Tsg (Radyatö giiş sıc.) Tsç (Radyatö çıkış sıc.) dk C C C C C C C Şekil 5.4. Deney-, Isı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı

66 56 Şekil 5.5. Deney-, Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı Şekil 5.6. Deney-, Kazan, sistem e yanma eimi

67 57 Çizelge 5.3. Deney - 3 sonuçlaı Deney - 3 Su debisi m s = 0,15 kg/s Gaz Debisi m g = 0,8 m 3 /h, Yoğuşan su miktaı = 0,1 kg Zaman Tgyg (Egzoz giiş sıc.) Tgyç (Egzoz çıkış sıc.) Tsyg (Yoğ. giiş sıc.) Tsyç (Yoğ. çıkış sıc.) Tskç (Kazan çıkış sıc.) Tsg (Radyatö giiş sıc.) Tsç (Radyatö çıkış sıc.) dk C C C C C C C Şekil 5.7. Deney-3, Isı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı

68 58 Şekil 5.8. Deney-3, Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı Şekil 5.9. Deney-3, Kazan, sistem e yanma eimi

69 59 Çizelge 5.4. Deney - 4 sonuçlaı Deney - 4 Su debisi m s = 0,15 kg/s Gaz Debisi m g = 0,14 m 3 /h, Yoğuşan su miktaı = 0, kg Zaman Tgyg (Egzoz giiş sıc.) Tgyç (Egzoz çıkış sıc.) Tsyg (Yoğ. giiş sıc.) Tsyç (Yoğ. çıkış sıc.) Tskç (Kazan çıkış sıc.) Tsg (Radyatö giiş sıc.) Tsç (Radyatö çıkış sıc.) dk C C C C C C C

70 60 Şekil Deney-4, Isı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı Şekil Deney-4, Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı

71 Şekil 5.1. Deney-4, Kazan, sistem e yanma eimi 61

72 6 Çizelge 5.5. Deney - 5 sonuçlaı Deney - 5 Su debisi m s = 0,16 kg/s Gaz Debisi m g = 0,31 m 3 /h, Yoğuşan su miktaı = 0,3 kg Zaman Tgyg (Egzoz giiş sıc.) Tgyç (Egzoz çıkış sıc.) Tsyg (Yoğ. giiş sıc.) Tsyç (Yoğ. çıkış sıc.) Tskç (Kazan çıkış sıc.) Tsg (Radyatö giiş sıc.) Tsç (Radyatö çıkış sıc.) dk C C C C C C C

73 63 Deney - 5 Su debisi m s = 0,16 kg/s Gaz Debisi m g = 0,31 m 3 /h Zaman Tgyg (Egzoz giiş sıc.) Tgyç (Egzoz çıkış sıc.) Çizelge 5.6. Deney - 5 deamı Tsyg (Yoğ. giiş sıc.) Tsyç (Yoğ. çıkış sıc.) Tskç (Kazan çıkış sıc.) Tsg (Radyatö giiş sıc.) Tsç (Radyatö çıkış sıc.) dk C C C C C C C Şekil Deney-5, Isı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı

74 64 Şekil Deney-5, Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı Şekil Deney-5, Kazan, sistem e yanma eimi

75 65 Çizelge 5.7. Deney - 6 sonuçlaı Deney - 6 Su debisi m s = 0,075 kg/s Gaz Debisi m g = 0,14 m 3 /h, Yoğuşan su miktaı = 0,15 kg Zaman Tgyg (Egzoz giiş sıc.) Tgyç (Egzoz çıkış sıc.) Tsyg (Yoğ. giiş sıc.) Tsyç (Yoğ. çıkış sıc.) Tskç (Kazan çıkış sıc.) Tsg (Radyatö giiş sıc.) Tsç (Radyatö çıkış sıc.) dk C C C C C C C

76 66 Şekil Deney-6, Isı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı Şekil Deney-6, Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı

77 Şekil Deney-6, Kazan, sistem e yanma eimi 67

78 68 Çizelge 5.8. Deney - 7 sonuçlaı Deney - 7 Su debisi m s = 0,048 kg/s Gaz Debisi m g = 0,314 m 3 /h, Yoğuşan su miktaı = 0,1 kg Zaman Tgyg (Egzoz giiş sıc.) Tgyç (Egzoz çıkış sıc.) Tsyg (Yoğ. giiş sıc.) Tsyç (Yoğ. çıkış sıc.) Tskç (Kazan çıkış sıc.) Tsg (Radyatö giiş sıc.) Tsç (Radyatö çıkış sıc.) dk C C C C C C C

79 69 Şekil Deney-7, Isı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı Şekil 5.0. Deney-7, Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı

80 70 Şekil 5.1. Deney-7, Kazan, sistem e yanma eimi Deneyleden elde edilen sonuçlaı daha kolay ideleyebilmek için deney sonuçlaının otalama değelei alınaak aşağıdaki gafikle elde edilmişti. Şekil 5.. Toplam 7 deneyin, ısı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı otalaması

81 71 Şekil 5.. Toplam 7 deneyin, ısı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı otalaması alınaak gösteildi. Resimde göüldüğü gibi Tskç aynı debideki deney 1,, 3, 4 e deney 5 de yaklaşık aynı değelede kalıken daha düşük debide olan deney 6 e deney 7 de yükselmişti. Tsyç e Tsyg paelel olaak aynı debideki deney 1,, 3, 4 e deney 5 de yaklaşık aynı değelede kalıken daha düşük debide olan deney 6 e deney 7 de düştüğü göülmektedi. Şekil 5.3. Toplam 7 deneyin, Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı otalaması Şekil 5.3. Toplam 7 deneyin, yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı otalaması alınaak gösteildi. Resimde göüldüğü gibi deneylede Tgyg otalaması maksimum 100,1 C değee kada çıkmıştı e Tgyç otalaması 36, C değee kada düşmektedi. Aadaki T sıcaklık fakı kada ısı enejisi dönüş suyuna aktaılmaktadı. Bu eile ışığında yoğuştuucu ısı kapasitesi (Altınışık, 004), Q yoğ mc T (5.1) p yoğ Q mc ( T T ) yoğ p g ç yoğ (5.1a) Bağıntısından bulundu.

82 7 Yoğuştuucu da taşınım ile geçekleşen ısı (Altınışık, 004), Q h. A. taş T yoğ (5.) Isı değiştiicisi (kazan) ısı kapasitesi de (Altınışık, 004), Q kazan mc T p kazan (5.3) Q mc ( T T ) kazan p ç g kazan (5.3a) Kazan eimi aşağıdaki ifade ile bulunu, Q kazan Q kazan B x100 (5.4) Buada QB yakıttan elde edilen biim zamandaki ısı olup aşağıdaki şekilde eili Q H B u. y.1,16 (5.5) Sistemin ısı kapasitesi, Q sis mc T (5.6) p sis Q mc ( T T ) sis p ç g sis (5.6a) Sistemin eimi, Q sis Q sis B x100 (5.7)

83 73 Yanma eimi İngliz standadına göe yanma sonu üünleindeki CO eya O yüzdesi kullanılaak bulunu (Kan, 1999), yanma Veya, yanma 100 ( T 100 ( T egz egz T T ha ha k1 ) CO k ) 1 O (5.8) (5.8a) Yanma için geekli teoik haa miktaı yakıtın ısıl değei kullanılaak aşağıdaki şekilde bulunu (Kan, 1999), TH 1,09xHu (5.9) Yanma işleminde kullanılan fazla haa oanı yanma sonu gazlaındaki O yüzdesi kullanılaak bulunu (Kan, 1999), FH O 1 O x100 (5.10) 5.1. Hata Analizi Deneysel çalışmalada hata güenilik sınılaını belileyen hata analizleinin yapılması büyük önem azetmektedi. Hatala biçok nedenden dolayı oluşabilmektedi, bunla genellikle aşağıdaki şekillede göülü. -Deneyi geçekleştien pesonelden kaynaklanan bilgi eksikliği, tecübesizlik, yalnış ölçü aleti kullanımı e yalnış sistem tasaımı -Sabit e sistematik şekilde deam eden hatala -Rastgelege hatala Deneysel çalışmalada en sık göülen hata kaynaklaı aasında ölçüm aletleinin kalibasyon eksikliğinin e cihazlaın yalnış kullanımının olduğu bilinmektedi. Sıcaklık ölçüm hatalaı kullanılan sıcaklık sensöleinin kalibasyon eksikliği, bağlantı noktalaındaki e ölçüm cihazındaki hataladan kaynaklanmaktadı.

84 74 Cihaz e ölçüm aletleinin hatalaını ölçebilmek için hata analizi yönteminde hesaplanması istenilen büyüklüğü R e bu büyüklüğe etki eden n adet bağımsız değişkenle x,... 1, x, x3 xn ise (Genceli, 000); R R( x1, x, x3,... xn ) (5.11) Yazılabili, eğe R büyüklüğünün hata değeine WR denise e he bağımsız değişkene ait hata oanlaı w1, w,w3,...wn ise; W R R 1 x w1 R x w R x3 w3 R... x n w n 1/ (5.1) Şeklinde ifade edili. Sıcaklık fakının hesaplanmasından kaynaklanan hata oanın bulmak için denklem (5.1) aşağıdaki biçimde yazıılı (Baysal, 009), W T T T1 T T T 1/ (5.13) Buada T = T1-T di Bu çalışmada kullanılan K tipi temo elemanlaın katalog eileine göe belisizlik oanı %1 di fakat temo elemanlaın yeleştiilmesi, ölçüm esnasında oluşan titeşim, temas hatalaı e diğe olumsuzlıkla gözönüne alınaak %1,5 ilae belisizlik oanı ile, toplam belisizlik oanı %,5 olaak tanımlanmıştı. Çizelge de Deney 1-7 için egzoz gazı, yoğuştuucu e kazan sıcaklık faklaının hata oanlaı gösteildi.

85 75 Çizelge 5.9. Deney - 1 Egzoz gazı, yoğuştuucu e kazan sıcaklık faklaının hata oanlaı Deney - 1 Hata analizi Zaman Teg (Egzoz gazı) W Teg Tyg (Yoğustuucu) W Tyog Tkaz (Kazan) W Tkaz dk C % C % C % Otalama Çizelge Deney - Egzoz gazı, yoğuştuucu e kazan sıcaklık faklaının hata oanlaı Deney - Hata analizi Zaman Teg (Egzoz gazı) W Teg Tyg (Yoğustuucu) W Tyog Tkaz (Kazan) W Tkaz dk C % C % C % Otalama

86 76 Çizelge Deney - 3 Egzoz gazı, yoğuştuucu e kazan sıcaklık faklaının hata oanlaı Deney - 3 Hata analizi Zaman Teg (Egzoz gazı) W Teg Tyg (Yoğustuucu) W Tyog Tkaz (Kazan) W Tkaz dk C % C % C % Otalama

87 77 Çizelge 5.1. Deney - 4 Egzoz gazı, yoğuştuucu e kazan sıcaklık faklaının hata oanlaı Deney - 4 Hata analizi Zaman Teg (Egzoz gazı) W Teg Tyg (Yoğustuucu) W Tyog Tkaz (Kazan) W Tkaz dk C % C % C % Otalama

88 78 Çizelge Deney - 5 Egzoz gazı, yoğuştuucu e kazan sıcaklık faklaının hata oanlaı Deney - 5 Hata analizi Zaman Teg (Egzoz gazı) W Teg Tyg (Yoğustuucu) W Tyog Tkaz (Kazan) W Tkaz dk C % C % C %

89 79 Çizelge Deamı Deney - 5 Hata analizi Zaman Teg (Egzoz gazı) W Teg Tyg (Yoğustuucu) W Tyog Tkaz (Kazan) W Tkaz dk C % C % C % Otalama

90 80 Çizelge Deney - 6 Egzoz gazı, yoğuştuucu e kazan sıcaklık faklaının hata oanlaı Deney - 6 Hata analizi Zaman Teg (Egzoz gazı) W Teg Tyg (Yoğustuucu) W Tyog Tkaz (Kazan) W Tkaz dk C % C % C % Otalama

91 81 Çizelge Deney - 7 Egzoz gazı, yoğuştuucu e kazan sıcaklık faklaının hata oanlaı Deney - 7 Hata analizi Zaman Teg (Egzoz gazı) W Teg Tyg (Yoğustuucu) W Tyog Tkaz (Kazan) W Tkaz dk C % C % C % Otalama

92 8 6. DENEY SONUÇLARININ YORUMU VE TARTIŞMA 6.1. Deneysel Ve Teoik Çalışmanın Kaşılaştıılması Şekil de simülasyonda elde edilen yaı küesel yakıcının dış cidaındaki sıcaklık dağılımı gösteildi, buada göüldüğü gibi sıcaklık 143 K e kada çıkmaktadı. Deneysel çalışmalada yüksek sıcaklık laze okuyucu ile açık otamda 174 K okundu. Simülasyon e deneysel çalışma aasındaki sıcaklık fakı, deneysel çalışma otamı ile simülasyon çalışma şatlaı aasındaki faktan kaynakanmaktadı. Sıcaklığın okunabilmesi için yaı küesel metal maktix yakıcı sistemden söküleek açık otamda çalıştıılaak sıcaklığı okunduğundan çeeye ısı kayıplaı olmaktadı. Şekil de yaı küesel yakıcıdaki sıcaklık dağılımı gösteilmişti. Şekil 6.1 de deneysel e teoik çalışmada elde edilen sıcaklığın kaşılaştıılması gösteilmişti. Şekil 6.1. Deneysel e teoik çalışmada elde edilen sıcaklığın kaşılaştıılması Şekil de yaı küesel yakıcının dış cidaında basınç dağılımı gösteildi. şekilden de açıkça göüldüğü gibi küe yüzeyinde basınç eşit şekilde dağılmıştı, bu eşit basınç dağılımı yanmanın bütün küe yüzeyinde eşit bi şekilde geçekleşmesini sağlamaktadı.

93 83 Şekil de yaı küesel yakıcının dış cidaında yoğunluk dağılımı gösteildi, buada küenin tepe noktasında simeti eksenine doğu kaışım yoğunluğu dağılım alanının genişlemesinden dolayı düşmektedi. Şekil de yaı küesel yakıcının dış cidaındaki hız dağılımı gösteilimişti. Şekilde göüldüğü gibi dış cidada kaışım hızı sabit kalmaktadı, bu olayın geçekleşmesindeki en büyük etken delikli sac e wie mesh di. Delikli sac e wie mesh sahip olduklaı geometik özellikleinden dolayı kaışımın eşit dağılmasını sağlayaak yanmanın bütün küe yüzeyinde ünifom bi şekilde geçekleşmesini sağlamaktadı. Şekil de yaı küesel yakıcının dış cidaındaki hız dağılımı akış çizgilei ile e Şekil 4.0. de yaı küesel yakıcının dış cidaındaki hız dağılımı ektöle ile gösteilmişti. Şekil 5.1., Şekil 5.4., Şekil 5.7., Şekil 5.10., Şekil 5.13., de sıasıyla aynı debideki (0,15 kg/s) Deney-1, Deney-, Deney-3, Deney-4 e Deney-5 için ısı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı göülmektedi. Gafikte göüldüğü gibi ısı değiştiicisi e yoğuştuucudan çıkan su sıcaklıklaı zamana bağlı olaak atmaktadı. Şekil 5.., Şekil 5.5., Şekil 5.8., Şekil 5.11., Şekil 5.14., de sıasıyla Deney-1, Deney-, Deney-3 Deney-4 e Deney-5 için yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaını gösteildi. Buada yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaının paalel olaak attığı göülmektedi. Şekil 5.3., Şekil 5.6., Şekil 5.9., Şekil 5.1., Şekil 5.15., de sıasıyla Deney-1, Deney-, Deney-3 Deney-4 e Deney-5 için kazan, sistem e yanma eimini gösteildi. Gafikte göüldüğü gibi yanma eimi deney süesince otalama %98,99 eim ile sabit kalıken kazan e sistem eimi değişmektedi. Şekil Deney-6 (0,075 kg/s) için ısı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı göstemektedi. Gafikte göüldüğü gibi ısı değiştiicisi e yoğuştuucudan çıkan su sıcaklıklaı zamana bağlı olaak needeyse sabit kalmaktadı. Şekil Deney-6 için yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaını göstemektedi. Buada yoğuştuucuya gien gaz sıcaklığında dalgalanma göülmektedi e çıkan egzoz gazı sıcakılığı sabit kaldığı göülmektedi. Şekil Deney-6 için kazan, sistem e yanma eimini gösteildi. Gafikte göüldüğü gibi yanma eimi deney süesince otalama %99,1 eim ile sabit kalıken kazan e sistem eimi zamana bağlı olaak düştüğü göüldü.

94 84 Şekil Deney-7 (0,047 kg/s) için ısı değiştiici e yoğuştuucuya gien e çıkan su sıcakılıklaı göülmektedi. Gafikte göüldüğü gibi ısı değiştiicisi e yoğuştuucudan çıkan su sıcaklıklaında zamana bağlı olaak atış göüldü. Şekil 5.0. Deney-7 için yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaını göstemektedi. Buada yoğuştuucuya gien gaz sıcaklığında dalgalanma göülmektedi e çıkan egzoz gazı sıcakılığı kaldığı göülmektedi. Şekil 5.1. Deney-7 için kazan, sistem e yanma eimini gösteildi. Gafikte göüldüğü gibi yanma eimi deney süesince otalama %99,0 eim ile sabit kalıken kazan e sistem eiminde zamana bağlı olaak atış göüldü. Geçekleştiilen deneyle için piyasada egzoz gazı ölçümlei yapan bi fimaya emisyon ölçümlei yaptııldı. Şekil 6. de 4 ayı egzoz gazı ölçüm apolaı gösteilmişti. Şekil 6.. Egzoz gazı ölçüm apolaı Yukaıdaki 4 ayı ölçüm apolaında göüldüğü gibi egzoz gazındaki O miktaı sıasıyla % 5,6, % 5,88, % 5,74 e % 6,53 çıkmıştı, oysa bu oan % 3 olması lazımdı. Sını değe e ölçülen değele aasındaki fak baca tetibatı ile kazan bileşme yeindeki boşluktan kaynaklanmaktadı, çünkü bu boşluktan bacada oluşan akum nedeniyle otamdan oksijen emilmektedi.

95 85 Ölçümlede göülen CO miktaı sıasıyla 10 mg/m 3, 5 mg/m 3, 8 mg/m 3 e 8 mg/m 3 olaak ölçüldü. Çizelge 6.1. de yakma ısı gücü 100 MW ın altındaki tesisle için baca gazı emisyonlaının sını değelei gösteilmişti. Bu çizelgede göüldüğü gibi CO sını değei 100 mg/m 3 dü, deneysel ölçümlede elde edilen CO emisyonlaı 100 mg/m 3 değiinin çok altındadı. Çizelge 6.1. Yakma ısı gücü 100 MW ın altındaki tesisle için baca gazı emisyonlaının sını değelei Ölçümlede fazla haa katsıyısı sıasıyla 1,37-1,39-1,38 e 1,45 olaak ölçülmüştü. Deneylede denklem (5.1) kullanılaak elde edilen değe 1,37 di. Şekil 6.. de göüldüğü gibi ölçümlede yanma eimi % 99, olaak kayıt edildi. Şekil 6.3. de toplam 7 deneyin yanma eimi otalaması gösteildi, buada 7 deneyin otalaması % 99 olaak hesaplandı, ölçümlede e teoik hesaplamadaki % 0, lik fak göüldü, bu fak ölçümledeki sapmaladan kaynaklanmaktadı. Şekil 6.3. Toplam 7 deneyin, Kazan, sistem e yanma eimi otalaması

96 86 7. SONUÇ VE ÖNERİLER 7.1. Sonuçla Bu çalışmada yoğuşmalı kombile için çok geçişli kompakt ısı değiştiicisi e yaı küesel metal matix yakıcının geliştiilmesi amaçlandı. Mateial e metod belileneek hazılandıktan sona yapılan deneysel çalışmalada aşağıdaki sonuçla elde edildi. Çalışmada kullanılan metal matix yakıcı ile açık otamda 174 K yüksek sıcaklıklaa ulaşıldı. Kapalı otamda (kazan içinde) muhtemel sıcaklık 1300 K olduğu düşünülmektedi. Yakıcıda Şekil 3.1. delikli sac, Şekil wie mesh li yaı küesel yakıcı, Şekil dağıtıcı küe kullanılması haa-yakıt kaışımının homojen şekilde kaışım oluştumasını sağladı, ayıca kaışımı yaı küesel yakıcının bütün yüzeyine eşit dağıtaak dengeli bi yanma oluştuldu (Şekil 3.5.). Kazan su çıkış sıcaklığının 0,455 m 3 /h debideki oatalama değei maksimum 4,7 C iken, debi düşüüldüğünde (0,74 m 3 /h) su sıcaklığı 49,6 C otalama değeine yükseldi. Buadan daha yüksek debideki sıcak su ihtiyacı için yakıcı kapasitesinin büyütülmesi geektiği anlaşıldı. Şekil 3.17 de gösteilen yoğuştuucu, kompakt olması nedeniyle boyutlaı küçültülmüş e toplam 0,5 m ısı tansfe alanına sahipti. Yoğuştuucuya gien e çıkan egzoz gazı sıcakılıklaı aasında yüksek fak ( T = 63,9 C, Şekil 7.1 deki taanmış alan) kombilede yoğuştuucunun önemini göstemektedi. Bu çalışmada yoğuştuucu kullanımı ile baca gazı ısısının otalama % 43 ü gei dönüştüüleek kazan ısı kapasitesinde otalama % 1 atış sağlandı. Egzoz gazı ölçümlei apolaında (Şekil 6.) CO emisyon değeleinin (otalama 7,75 mg/m 3 ) sını değelein (100 mg/m 3 ) çok altında olduğu göüldü. Yanma eimi için hem ölçüm apolaında (Şekil 6.) hem de teoik hesaplada % 99 olan yüksek değele elde edildi. Kazan e sistem eimi 0,15 kg/s debide sıasıyla % 30 e % 70 değeleinde kalıken daha düşük debide (0,075 kg/s e 0,047 kg/s) % 90 değeleine kada çıktığı kayıt edildi.

97 87 Şekil 7.1. Yoğuştuucu kullanılması ile elde edilen ısı enejisi Deneysel çalışma ile elde edilen eile piyasada kullanılnan bi makanın yoğuşmalı kombisi ile kaşılaştıılaak Çizelge 7.1 de gösteildi. Buada göüldüğü gibi deneysel çalışmalada maksimum çıkış sıcaklığında (pik değede) sistemin eimi % 104 e otalama çıkış sıcaklığında sistemin eimi % 78 olaak hesaplandı. Piyasada kullanılan kombinin eimi ise maksimum çıkış sıcaklığı için % 97 di. Çizelge 7.1. Deneysel çalışma ile piyasada kullanılan kombinin kaşılaştıılması

98 88 Şekil 6. de gösteilen baca gazı emisyon ölçüm apolaından da göüldüğü gibi NOx miktaı 5 ppm e CO miktaı 8 ppm olduğu göülmektedi. Bu değein piyasada kullanılan kombinin emisyon değelei (NOx miktaı 8.9 ppm e CO miktaı 11.3 ppm) ile kaşılaştııldığında daha düşük olduğu göülmektedi. Yakıt tüketimi açısından piyasadaki kombile ile kaşılaştııldığında; Çizelge 7.1 de göüldüğü gibi deneysel çalışmalada biim kw başına hacanan yakıt 0,08 m 3 /h iken piyasada kullanılanan kombi-1 için m 3 /h e piyasada kullanılanan kombi- için m 3 /h di. Buadan açıkça göüldüğü gibi biim kw başına daha az yakıt tüketimi geçekleştiilmişti. 7.. Öneile Doğuluk oanı daha yüksek nümeik çözümle elde etmek için Ansys Fluent pogamı ile poblemin nümeik 3 boyutlu çözümü yapılması lazım. 3 boyutlu çözüm yüksek kapasiteye sahip bilgisaya geektidiğinden bu çalışmada boyutlu çözüm ile yetinildi. Isı değiştiici e yoğuştuucudaki çeeye olan ısı kayıplaı önleneek sistemin eimi daha da atıılabili e açık alanda 174 K sıcaklıkta olan yakıcı küe sıcaklığı simülasyonlada ölçülen 143 K sıcaklığa eişilebili. Bu çalışmada kullanılan çok geçişli kompakt ısı değiştiici için tasalanan e kullanılan yaı küesel yakıcı kapasitesi yetesiz olduğundan, daha büyük kapasiteli yakıcı tasalanaak aynı sistemden yüksek sıcaklık e debilede sıcak su elde edilebili. Deneylein geçekleştiildiği Selçuk Üniesitesi Makine Mühendisliği Temodinamik Laboatuaında doğalgaz tesisatı olmadığından yakıt olaak LPG gazı kullanıldı, sistemde doğalgaz kullanılaak, emisyon değelei e yanma eimi yeniden ölçülebili. Sisteme otomasyon sistemi uygulanaak haa yakıt oanı gibi donelein optimum bi şekilde ayalanması otomatik olaak sağlanaak daha yüksek eimle elde edilebili.

99 89 8. KAYNAKLAR Altınışık, K., 003, Uygulamalala ısı tansfei,.baskı, Nobel Yayın Dağıtım, 43-61, Altınışık, K., Tebeoğlu, Ö., Tekin, M., Şahin, S., 005, semi spheical ceamic foam bunes and buning simulation, 9th Intenational Reseach/Expet Confeence, Tends in Deelopment of Machiney and Associated Technology, TMT005, Antalya-Tukey. Andesson, A., Johnsson, P., 007, Flame and adiation chaacteistics of gas-fied O/CO combustion, Fuel 86 (007) Anonim, 1999, Tehlikeli atıklaın kontolü yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dai yönetmelik, Resmi Gazete, , Sayı 387. Anonim, 001, Kazanla - mekezi ısıtma - gaz yakan -anma ısı yükü 70 kw aşmayan c tipi kazanla, Tük Standatlaı Enstitüsü, TS EN 483. Anonim, 013, Emisyon iznine tabi tesisle için esasla e sını değele, Çee e Şehicilik Bakanalığı [online], / dosyala / images / file / Sanayi_Kaynakli_Haa_Kililiginin_Kontolu_Yonetmeligi_Eklei.pdf [Ziyaet Taihi: 16 Hazian 013]. Anonim, 013, Yanma temellei [online], [Ziyaet Taihi: 08 Hazian 013]. Anonin, Alako kombi kataloğu [online], [Ziyaet Taihi: 1 Hazian 013]. Anonim, Viessmann kombi kataloğu [online], [Ziyaet Taihi: 14 Hazian 013]. Anonim, Feoli kombi kataloğu [online], [Ziyaet Taihi: 15 Hazian 013]. Anonim, Vaillant kombi kataloğu, [online], [Ziyaet Taihi: 15 Hazian 013]. Anonymous, 005, Combustion Models (Gas Phase Models), Fluent Softwae Taining, Fluent Use Seices Cente. Anonymous, 005, Radiation modeling in FLUENT, Fluent Softwae Taining, Fluent Use Seices Cente. Anonymous, 006, Intoduction to CFD Analysis, Fluent Softwae Taining, Fluent Use Seices Cente.

100 90 Anonymous, 006, Heat tansfe modeling, Fluent Softwae Taining, Fluent Use Seices Cente. Anonymous, 006, Sole setting, Fluent Softwae Taining, Fluent Use Seices Cente. Başkaya, Ş., 007, Uygulamalı sayısal akışkanla dinamiği, Gazi Üniesitesi, Ankaa, Baysal, E., 009, Eşmekezli boulu ısı değiştiicileinde helisel tübülatölein etkileinin deneysel e sayısal olaak incelenmesi, Doktoa tezi, Gazi Üniesitesi Fen Bilimlei Ens., Ankaa, Bidi, M., Hosseini, R., Nobai, M.R.H., 008, Numeical analysis of methane ai combustion consideing adiation effect, Enegy Conesion and Management 49 (008) Bilge, R.W., Pope, S.B., Bayc, K.N.C., Discoll, J.F., 005, Paadigms in tubulent combustion eseach, Combustion Institute 30 (005) 1 4. Bilgin, A., 011, Kazanlada eneji eimliliği e emisyonla [online], 6 [Ziyaet Taihi: 7 Mayıs 013]. Bid, R., B., Stewat, W., E., Lightfoot E., N,. 1960, Tanspot phenomena. New Yok : Willey. Çengel, Y. A., Boles, M. A., 1996, Mühendislik yaklaşımıyla temodinamik,. Baskı, Liteatö Yayıncılık, Çengel, Y. A., 003, Heat tansfe,. Baskı, McGaw-Hill, 869. Che, D., liu, Y., Gao, C., 004, Ealuation of etofitting a conentional natual gaz fied boile into a condensing boile, Enegy conesion and management,45 (004) D Eico, G., 008, Pediction of the combustion pocess and emission fomation of a bi-fuel s.i. engine, Enegy Conesion and Management 49 (008) Dal, A. R., 007, Kombilede kullanılan ısı değiştiicisi faklı kanatçık geometileinin kombi eimine etkisinin sayısal analizi, Doktoa Tezi, Gazi Üniesitesi Fen Bilimlei Enstitüsü, Ankaa. De Lemos, M. J.S., Analysis of tubulent combustion in inet poous media, ICHMT- 0067; 6. Eal, H., Moden yoğuşmalı kazanlada kullanılan yanma kontol sistemlei, V.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongesi Ve Segisi,

101 91 Fazaneh, M., Ebahimi, R., Shams, M., Shafiey, M., 009, Numeical simulation of themal pefomance of a poous bune, Chemical Engineeing and Pocessing 48 (009) FLUENT 6.3 Use's Guide, 006, FLUENT Inc. USA. Fogo, L., Afgan, N. H., Schliinde, E. U., 1988, Some exta high capacity heat exchanges of special design in heat exchange, Hemisphee Washigton, Gafletti, L., Belli, M., Buno, C., 1988, Numeical modelling of combustion pocessws in gas tubines, pp 13/1:13. Genceli, O., Ölçme tekniği, Bisen Yayınei, İstanbul, 1-9 (000). Göç, H., 010, Bi kazan test mekezinin kuulması, deeye alınması, belgelendime amaçlı ısıl e çeesel pefomans testlei, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniesitesi Fen Bilimlei Enstitüsü, Ankaa. Goldin, G., Rida, S., 000, An in depth eiew of combustion physics and models, Fluent Softwae Taining. Günthe, R., Lenze, B., 197, Exchanhge coefficients and mathematical models of jetdiffusion flames, 14th. Symposium on Combustion, USA, Haas, F., Koehne, H., 1999, design of scubbes fo condensing boiles, Pogess İn Enegy And Combustion Science 5 (1999) İlbaş, M., 1997, Studies of Ulta Low NOx Bune, PhD Thesis Uniesity of Wales, Cadiff, U.K., Incopea, F. P., De Witt, D. P., 001, Isı e kütle geçişinin temellei, liteatü yayıncılık, 61. Jones, W. P., Mcguik, J. J., 1975, Mathematical modelling of gas tubine combustion chambes, USA, 4/1-11. Kan, M. D., 1999, Yanma gaz analizlei e doğalgaz uygulamalaındaki önemi [online], gi=156 [Ziyaet Taihi: 08 Hazian 013]. Kadıgan, N., 1991, Doğal gazın fiziksel özelliklei, yanması, yanma üünlei e haa kililiği, Y. Ü. Mühendislik Fakültesi. Katal, E., 013, Yanma e yanmanın optimizasyonu [online], TTMD, http: // / usefiles / degi / degi16.pdf [Ziyaet Taihi: 08 Hazian 013]. Kays, W.M., London, A.L., 1984, Compact Heat Exhanges, 3d ed., Mc Gaw Hill, Newyok, Keleşe, S., Say, S. S., Akgüngö, A. A., 008, Doğalgaz dönüşümünde yanma e baca uyumu, VII. Ulusal Temiz Eneji Sempozyomu, UTES 008,

102 9 Khalil, E. E., Spalding, D. B., Whitelaw, J. H., 1975, The Calculation of local flow popeties in two-dimensional funaces, Int. J. Heat and Mass Tansfe, Kılıçaslan, İ., Saaç, H. İ., 1998, Enhancement of heat tansfe in compact heat exchange by diffeent type of ib with hologaphic ıntefeomety, Expeimental Themal and Fluid Science, 17: Kombi tanımı e tiplei, [online], Alako Caie, [Ziyaet Taihi: 08 Hazian 013]. Kuck, J., 1996, Efficiency of apou-pump-equipped condensing boiles, Applied Thenal Engineeing, Volume 16, Issue 3, Lee, C. K., Abdel-Moneim, S. A., 001, Computational analysis of heat tansfe in tubulent flow past a hoizontal suface with two-dimensional ibs, Inenational Communication of Heat and Mass Tansfe, 8 (): Li, L., Choua, S. K., Yanga, W. M., Li, Z. W., 009, A numeical study on pemixed mico-combustion of CH4 ai mixtue, effects of combusto size, geomety and bounday conditions on flame tempeatue, Chemical Engineeing Jounal, 13. Magnussen, B., F., Hjetage, B., 1077, On mathematical modelling of tubulent combustion with special emphasis on soot fomation and combustion, Sixttenth Symposium İntenational on Combustion, Pittsbugh, PA: The Combustion İnstute, Mancini, M., Schwöppe, P., Webe, R., Osino, S., 007, On mathematical modelling of flameless combustion, Combustion and Flame, Makatos, N., C., G., Moult, A., 1988, The computation of steady and unsteady flows in axi-symmetical domains, Heat and Momentum Limited, London. Nagano, Y., Kim, C., A., 1988, Two-equation model fo heat tanspot in wall tubulent shea flows. ASME J Heat Tansfe, Nikjooy, M., So, R., M., C., Peck, R., E., 1987, modelling jet and swil-stabilized eacting flows in axisymmetic combustos, Combustion Sci. and Tech., Kontogeogos, D.A., Keamida, E.P., Founti, M.A., 007, Assessment of simplified themal adiation models fo engineeing calculations in natual gas-fied funace, Intenational Jounal of Heat and Mass Tansfe, Noton, D. G., Vlachos, D. G., 003, Combustion chaacteistics and flame stability at the micoscale, a CFD study of pemixed methane/ai mixtues, Chemical Engineeing Science,

103 93 Paul, S. C., Paul, M.C., 010, Radiatie heat tansfe duing tubulent combustion pocess, Intenational Communications in Heat and Mass Tansfe, 1 6. Rodi, W., 198, Examples of tubulence models fo incompessible flows, Rohsenow, W. M., Hatnett, J. P., Ganic, E. N., 1985, Handbook of heat tansfe fundamentals, McGaw-Hill, New Yok, 1-13, 1-8. Tebeoğlu, Ö., Altınışık, K., 005, Yaıküesel seamik yakıcıla e yanma simülasyonu,. Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bilimlei Ens., Konya. Toii, S., Shimizu, A., Hasegawa, S., Higasa, M., 1990, Laminaization of by means of stongly heated gas flows in a cicula tube (Numeical Analysis by Means of a Modified k- ε model ). JSME Int j, Toii, S., Yang, W., 1997, Laminaization of tubulent gas flow inside a stongly heated tube, Int. J. Heat and Mass Tansfe, Vaynante, D., Veisch, L., 00, Tubulent combustion modeling, Enegy and combustion science, Vesteeg, H.K., and Malalasekea, W., 1995, Computational fluid dynamics, Longman, Scientific & Technical, London, Westbook, C. K., Mizobuchi, Y., Poinsot, T. J., Smith, J. S., Wanatz, J., 005, Computational combustion, Combustion Institute, Yamamoto, K., Takada, N., Misawa, M., 005, Combustion simulation with Lattice Boltzmann method in a thee-dimensional poous stuctue, Combustion Institute, Yıldız, K., Yakıtla e yanma eaksiyonlaı, Metaloji Temodinamiği, Yıldız, A., Günehan, H., 005, Katı yakıtlı kazan tasaımı e kazan ısıl kapasite eimlilik değeinin deneysel olaak belilenmesi, Tesisat Mühendisliği Degisi,

104 9. EKLER EK-1 Teknik esimle 94

105 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 95

106 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 96

107 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 97

108 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 98

109 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 99

110 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 100

111 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 101

112 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 10

113 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 103

114 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 104

115 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 105

116 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 106

117 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 107

118 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 108

119 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 109

120 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 110

121 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 111

122 EK-1 Deamı, Teknik esimle (mm) 11

123 EK- Gambit pogamı ile oluştuulan modelin teknink ölçülei (mm) 113

124 114 EK-3 Ansys Fluent pogamı ile yapılan simülasyon özeti Welcome to Fluent Copyight 006 Fluent Inc. All Rights Reseed Loading "C:\Fluent.Inc\fluent6.3.6\lib\fl_s1119.dmp" Done. Loading "C:\Uses\Hp DV6/.cxlayout" Done. > Reading "C:\Uses\Hp DV6\Desktop\qaz\YENI\ceyek yeni ORJ 3179 con.cas" quadilateal cells, zone, binay. 157 D wall faces, zone 3, binay. 154 D wall faces, zone 4, binay. 9 D elocity-inlet faces, zone 5, binay. 30 D symmety faces, zone 6, binay. 53 D wall faces, zone 7, binay. 53 D wall faces, zone 8, binay D inteio faces, zone 9, binay. 53 shadow face pais, binay. 339 nodes, binay. 339 node flags, binay. Building... gid, mateials, inteface, domains, mixtue zones, default-inteio wall.1 sym elocity wall wall.1-shadow pes fluid shell conduction zones, Done. Reading "C:\Uses\Hp DV6\Desktop\qaz\YENI\ceyek yeni ORJ 3179 con.dat"... Done. FLUENT Vesion: axi, pbns, spe, ske (axi, pessue-based, species, standad k-epsilon) Release: 6.3.6

125 115 Title: Models Model Settings Space Axisymmetic Time Steady Viscous Standad k-epsilon tubulence model Wall Teatment Standad Wall Functions Heat Tansfe Enabled Solidification and Melting Disabled Radiation P1 Model Species Tanspot Reacting (5 species) Coupled Dispesed Phase Disabled Pollutants Disabled Pollutants Disabled Soot Disabled FLUENT Vesion: axi, pbns, spe, ske (axi, pessue-based, species, standad k-epsilon) Release: Title: Bounday Conditions Zones name id type fluid fluid pes 4 wall wall.1-shadow 8 wall wall 3 wall elocity 5 elocity-inlet sym 6 symmety wall.1 7 wall default-inteio 9 inteio Bounday Conditions fluid Condition Value Mateial Name methane-ai Specify souce tems? no

126 116 Souce Tems (species-) (species-3) (enegy) (p1)) Specify fixed alues? no Fixed Values () Motion Type 0 X-Velocity Of Zone (m/s) 0 Y-Velocity Of Zone (m/s) 0 Rotation speed (ad/s) 0 Deactiated Thead no Lamina zone? no Set Tubulent Viscosity to zeo within lamina zone? yes Poous zone? no X-Component of Diection-1 Vecto 1 Y-Component of Diection-1 Vecto 0 Relatie Velocity Resistance Fomulation? yes Diection-1 Viscous Resistance (1/m) 0 Diection- Viscous Resistance (1/m) 0 Choose altenatie fomulation fo inetial esistance? no Diection-1 Inetial Resistance (1/m) 0 Diection- Inetial Resistance (1/m) 0 C0 Coefficient fo Powe-Law 0 C1 Coefficient fo Powe-Law 0 Poosity 1 Solid Mateial Name aluminum Reaction Mechanism 0 Actiate eaction mechanisms? yes Suface-Volume-Ratio (1/m) 0 pessue Condition Value Wall Thickness (m) 0 Heat Geneation Rate (w/m3) 0 Mateial Name aluminum Themal BC Type 1 Tempeatue (k) 300 Heat Flux (w/m) 0 Conectie Heat Tansfe Coefficient (w/m-k) 0 Fee Steam Tempeatue (k) 300 Wall Motion 0 Shea Bounday Condition 0 Define wall motion elatie to adjacent cell zone? yes Apply a otational elocity to this wall? no Velocity Magnitude (m/s) 0 X-Component of Wall Tanslation 1 Y-Component of Wall Tanslation 0 Define wall elocity components? no X-Component of Wall Tanslation (m/s) 0

127 117 Y-Component of Wall Tanslation (m/s) 0 Intenal Emissiity 1 Extenal Emissiity 1 Extenal Radiation Tempeatue (k) 300 Wall Roughness Height (m) 0 Wall Roughness Constant 0.5 ( ) (((constant. 0) (pofile )) ((constant. 0) (pofile )) ((constant. 0) (pofile )) ((constant. 0) (pofile ))) Rotation Speed (ad/s) 0 X-component of shea stess (pascal) 0 Y-component of shea stess (pascal) 0 Suface tension gadient (n/m-k) 0 Speculaity Coefficient 0 wall.1-shadow Condition Value Wall Thickness (m) 0 Heat Geneation Rate (w/m3) 0 Mateial Name aluminum Themal BC Type 3 Tempeatue (k) 300 Heat Flux (w/m) 0 Conectie Heat Tansfe Coefficient (w/m-k) 0 Fee Steam Tempeatue (k) 300 Wall Motion 0 Shea Bounday Condition 0 Define wall motion elatie to adjacent cell zone? yes Apply a otational elocity to this wall? no Velocity Magnitude (m/s) 0 X-Component of Wall Tanslation 1 Y-Component of Wall Tanslation 0 X-Component of Wall Tanslation (m/s) 0 Y-Component of Wall Tanslation (m/s) 0 Intenal Emissiity 1 Extenal Emissiity 1 Extenal Radiation Tempeatue (k) 300 Wall Roughness Height (m) 0 Wall Roughness Constant 0.5 (0) (((constant. 0) (pofile ))) Rotation Speed (ad/s) 0 X-component of shea stess (pascal) 0 Y-component of shea stess (pascal) 0 Suface tension gadient (n/m-k) 0 Speculaity Coefficient 0

128 118 wall Condition Value Wall Thickness (m) 0 Heat Geneation Rate (w/m3) 0 Mateial Name aluminum Themal BC Type 1 Tempeatue (k) 300 Heat Flux (w/m) 0 Conectie Heat Tansfe Coefficient (w/m-k) 0 Fee Steam Tempeatue (k) 300 Wall Motion 0 Shea Bounday Condition 0 Define wall motion elatie to adjacent cell zone? yes Apply a otational elocity to this wall? no Velocity Magnitude (m/s) 0 X-Component of Wall Tanslation 1 Y-Component of Wall Tanslation 0 Define wall elocity components? no X-Component of Wall Tanslation (m/s) 0 Y-Component of Wall Tanslation (m/s) 0 Intenal Emissiity 1 Extenal Emissiity 1 Extenal Radiation Tempeatue (k) 300 Wall Roughness Height (m) 0 Wall Roughness Constant 0.5 (0) (((constant. 0) (pofile ))) Rotation Speed (ad/s) 0 X-component of shea stess (pascal) 0 Y-component of shea stess (pascal) 0 Suface tension gadient (n/m-k) 0 Speculaity Coefficient 0 elocity Condition Value Velocity Specification Method 0 Refeence Fame 0 Velocity Magnitude (m/s) 5 Axial-Velocity (m/s) 0 Radial-Velocity (m/s) 0 Axial-Component of Flow Diection 0 Radial-Component of Flow Diection 1 X-Component of Axis Diection 1 Y-Component of Axis Diection 0 Z-Component of Axis Diection 0 X-Coodinate of Axis Oigin (m) 0

129 119 Y-Coodinate of Axis Oigin (m) 0 Z-Coodinate of Axis Oigin (m) 0 Angula elocity (ad/s) 0 Tempeatue (k) 300 Tubulent Specification Method 3 Tubulent Kinetic Enegy (m/s) 1 Tubulent Dissipation Rate (m/s3) 1 Tubulent Intensity (%) Tubulent Length Scale (m) 1 Hydaulic Diamete (m) Tubulent Viscosity Ratio 10 (((constant. 1) (pofile )) ((constant. 0.3) (pofile )) ((constant. 0) (pofile )) ((constant. 0) (pofile ))) Extenal Black Body Tempeatue Method 0 Black Body Tempeatue (k) 300 Intenal Emissiity 1 is zone used in mixing-plane model? no symmety Condition Value wall.1 Condition Value Wall Thickness (m) 0 Heat Geneation Rate (w/m3) 0 Mateial Name aluminum Themal BC Type 3 Tempeatue (k) 300 Heat Flux (w/m) 0 Conectie Heat Tansfe Coefficient (w/m-k) 0 Fee Steam Tempeatue (k) 300 Wall Motion 0 Shea Bounday Condition 0 Define wall motion elatie to adjacent cell zone? yes Apply a otational elocity to this wall? no Velocity Magnitude (m/s) 0 X-Component of Wall Tanslation 1 Y-Component of Wall Tanslation 0 Define wall elocity components? no X-Component of Wall Tanslation (m/s) 0 Y-Component of Wall Tanslation (m/s) 0 Intenal Emissiity 1 Extenal Emissiity 1 Extenal Radiation Tempeatue (k) 300 Wall Roughness Height (m) 0

130 10 Wall Roughness Constant 0.5 (0) (((constant. 0) (pofile ))) Rotation Speed (ad/s) 0 X-component of shea stess (pascal) 0 Y-component of shea stess (pascal) 0 Suface tension gadient (n/m-k) 0 Speculaity Coefficient 0 default-inteio Condition Value Sole Contols Equations Equation Soled Flow yes Tubulence yes ch4 yes o yes co yes ho yes Enegy yes P1 yes Numeics Numeic Enabled Absolute Velocity Fomulation yes Relaxation Vaiable Relaxation Facto Pessue 0.3 Density 1 Body Foces 1 Momentum 0.7 Tubulent Kinetic Enegy 0.8 Tubulent Dissipation Rate 0.8 Tubulent Viscosity 1 ch4 1 o 1 co 1

131 11 ho 1 Enegy 1 P1 0.8 Linea Sole Sole Temination Residual Reduction Vaiable Type Citeion Toleance Pessue V-Cycle 0.1 X-Momentum Flexible Y-Momentum Flexible Tubulent Kinetic Enegy Flexible Tubulent Dissipation Rate Flexible ch4 Flexible o Flexible co Flexible ho Flexible Enegy Flexible P1 Flexible Pessue-Velocity Coupling Paamete Value Type SIMPLE Discetization Scheme Vaiable Scheme Pessue Standad Momentum Fist Ode Upwind Tubulent Kinetic Enegy Fist Ode Upwind Tubulent Dissipation Rate Fist Ode Upwind ch4 Fist Ode Upwind o Fist Ode Upwind co Fist Ode Upwind ho Fist Ode Upwind Enegy Fist Ode Upwind Solution Limits Quantity Limit Minimum Absolute Pessue 1 Maximum Absolute Pessue 5e+10 Minimum Tempeatue 1 Maximum Tempeatue 5000 Minimum Tub. Kinetic Enegy 1e-14

132 1 Minimum Tub. Dissipation Rate 1e-0 Maximum Tub. Viscosity Ratio Mateial Popeties Mateial: methane-ai (mixtue) Popety Units Method Value(s) Mixtue Species names (ch4 o co ho n) Reaction eddy-dissipation ((eaction-1 ((ch ) (o 1 1)) ((co 1 0 1) (ho 0 1)) ((n 0 1)) (stoichiomety 1ch4 + o --> 1co + ho) (ahenius.119e+11.07e+08 0) (mixing-ate 4 0.5) (specifed-ate-exponents?. #t) (usethid-body-efficiencies?. #f))) Mechanism eaction-mechs ((mechanism-1 (eaction-type. all) (eaction-list eaction-1) (siteinfo))) Density kg/m3 incompessible-ideal-gas #f Cp (Specific Heat) j/kg-k mixing-law #f Themal Conductiity w/m-k constant Viscosity kg/m-s constant 1.7e-05 Mass Diffusiity m/s constant-dilute-appx (.88e-05) Absoption Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Phase Function isotopic #f Themal Expansion Coefficient 1/k constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: (nitogen. methane-ai) (fluid) Popety Units Method Value(s) Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant 0 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant 3.61 L-J Enegy Paamete k constant Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f

133 13 Mateial: nitogen (fluid) Popety Units Method Value(s) Density kg/m3 constant Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Themal Conductiity w/m-k constant 0.04 Viscosity kg/m-s constant 1.663e-05 Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant 0 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant 3.61 L-J Enegy Paamete k constant Absoption Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Phase Function isotopic #f Themal Expansion Coefficient 1/k constant 0 Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: (wate-apo. methane-ai) (fluid) Popety Units Method Value(s) Cp (Specific Heat) j/kg-k constant 014 Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant e+08 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant.605 L-J Enegy Paamete k constant 57.4 Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: wate-apo (fluid) Popety Units Method Value(s) Density kg/m3 constant Cp (Specific Heat) j/kg-k constant 014 Themal Conductiity w/m-k constant Viscosity kg/m-s constant 1.34e-05 Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant e+08 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant.605 L-J Enegy Paamete k constant 57.4 Absoption Coefficient 1/m c onstant 0.54

134 14 Scatteing Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Phase Function isotopic #f Themal Expansion Coefficient 1/k constant 0 Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: (cabon-dioxide. methane-ai) (fluid) Popety Units Method Value(s) Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant e+08 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant L-J Enegy Paamete k constant 195. Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: cabon-dioxide (fluid) Popety Units Method Value(s) Density kg/m3 constant Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Themal Conductiity w/m-k constant Viscosity kg/m-s constant 1.37e-05 Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant e+08 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant L-J Enegy Paamete k constant 195. Absoption Coefficient 1/m constant 0.43 Scatteing Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Phase Function isotopic #f Themal Expansion Coefficient 1/k constant 0 Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: (oxygen. methane-ai) (fluid) Popety Units Method Value(s) Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant 0 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant 98.15

135 15 L-J Chaacteistic Length angstom constant L-J Enegy Paamete k constant Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: oxygen (fluid) Popety Units Method Value(s) Density kg/m3 constant Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Themal Conductiity w/m-k constant Viscosity kg/m-s constant 1.919e-05 Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant 0 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant L-J Enegy Paamete k constant Absoption Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Phase Function isotopic #f Themal Expansion Coefficient 1/k constant 0 Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: (methane. methane-ai) (fluid) Popety Units Method Value(s) Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant L-J Enegy Paamete k constant Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: methane (fluid) Popety Units Method Value(s) Density kg/m3 constant Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Themal Conductiity w/m-k constant Viscosity kg/m-s constant 1.087e-05 Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant

136 16 Standad State Entopy j/kgmol-k constant Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant L-J Enegy Paamete k constant Absoption Coefficient 1/m constant 0.6 Scatteing Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Phase Function isotopic #f Themal Expansion Coefficient 1/k constant 0 Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: ai (fluid) Popety Units Method Value(s) Density kg/m3 constant 1.5 Cp (Specific Heat) j/kg-k constant Themal Conductiity w/m-k constant 0.04 Viscosity kg/m-s constant e-05 Molecula Weight kg/kgmol constant Standad State Enthalpy j/kgmol constant 0 Standad State Entopy j/kgmol-k constant 0 Refeence Tempeatue k constant L-J Chaacteistic Length angstom constant L-J Enegy Paamete k constant 78.6 Absoption Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Coefficient 1/m constant 0 Scatteing Phase Function isotopic #f Themal Expansion Coefficient 1/k constant 0 Degees of Feedom constant 0 Speed of Sound m/s none #f Mateial: aluminum (solid) Popety Units Method Value(s) Density kg/m3 constant 719 Cp (Specific Heat) j/kg-k constant 871 Themal Conductiity w/m-k constant 0.4 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite tempeatue limited to e+003 in 869 cells on zone in domain e e e e e e-01 0:16: e e e e e e-01 0:13: e e e e e e-01 0:10: e e e e e e-01 0:11: e e e e e e+00 0:09: e e e-0 5.6e e e-01 0:07: e e e e e e-01 0:06:0 993

137 e-01.6e-0.954e e e e-01 0:08: e e e e e e-01 0:06: e e-0.773e e e e-0 0:05: e e e e e e-0 0:07:7 989 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-0 0:05: e e e e e e-0 0:04: e e e e e e-0 0:03: e e e e e e-0 0:06: e e e e e e-0 0:05: e e e e e e-0 0:07: e e e e e e-0 0:05: e e e e e e-0 0:04: e e e e e e-0 0:03: e e e e e-0.503e-0 0:06: e e e e e-0.058e-0 0:05: ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e-0.164e-0 0:03: e e e e e-0.110e-0 0:06: e e e e e e-0 0:05: e e e e e-0.011e-0 0:04: e e e e e e-0 0:03: e e e e e e-0 0:05: e e e e e e-0 0:04: e e e e e e-0 0:03: e e e e e e-0 0:06: e e e e e e-0 0:04: e e e e e e-0 0:03: ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-0 0:03: e-0.8e e e e e-0 0:05: e e e e e e-0 0:04: e e e e e e-0 0:03: e e e e e e-0 0:06: e-0.710e e e e e-0 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:06: e e-03.43e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:06:07 95

138 e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:06: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:05: ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:06: e e e-03.90e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e-05.69e e-03 0:06: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-03 0:06: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:06: e e e e e e-03 0:05: e e e e e-03.90e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:06:01 93 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:06: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04:4 91 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:06:0 910

139 e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03:4 901 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:06: e e e e e e-03 0:04: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:03: e e e e e e-03 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:06: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04:03879 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05:5 868

140 130 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:03: e e e e-06 8.e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04:6857 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:0: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03:18846 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e-04.41e e e-04 0:05: e e-04.51e e e e-04 0:04: e e e-04.33e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e-04.03e-04.09e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04:3835 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:0: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:06: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04:0985

141 e e e e e e-04 0:03:1984 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04:5813 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:0: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03:580 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:0: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05: e e e e e e-04 0:04: e e e e e e-04 0:03: e e e e e e-04 0:05:15791 ite continuity x-elocity y-elocity enegy k epsilon time/ite e e e e e e-04 0:04:1790! 11 solution is coneged e e e e e e-04 0:03:1789

142 EK-4 Yakıtlaın ısıl değelei 13

143 EK-5 Doymuş suyun özelliklei (Çengel, 003) 133

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

GESTRA Ürün Programı. Her türlü uygulama için optimum çözümler

GESTRA Ürün Programı. Her türlü uygulama için optimum çözümler GESTRA Üün Pogamı He tülü uygulama için optimum çözümle Kondenstop (buha kapanı) Çek valfle BK Seisi PN 630 a kada olan duo paslanmaz çelik bimetalik egülatölü kondenstopladı. BK tipi kondenstopla, en

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler Afyon Kocatepe Üniesitesi Fen Bililei Degisi Afyon Kocatepe Uniesity Jounal of Sciences AKÜ FEBİD () 59 (-9) AKU J. Sci. () 59 (-9) Bou İçeisindeki Bi Akış Pobleine Ait Analitik e Nüeik Çözüle Eine Ceyan,Muhaet

Detaylı

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ ÖÜM 6. MANEVRA 6.. GĐRĐŞ üm deniz aaçlaı için temel dizayn geekleinden biisi yeteli manea kabiliyetine sahip olmaktı. Manea kabiliyeti temel olaak geminin istenen bi yönde kontollü şekilde yön değiştiebilmesini

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Uludağ Ünivesitesi Müendislik-Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Ş. Meli AKYOL Musin KILIÇ Özet: Südüülebili

Detaylı

7. VİSKOZ ( SÜRTÜNMELİ ) AKIŞLAR

7. VİSKOZ ( SÜRTÜNMELİ ) AKIŞLAR Tüm aın haklaı Doç. D. Bülent Yeşilata a aitti. İinsi çoğaltılama. III/ 7. İSKOZ ( SÜTÜNMELİ ) AKIŞLA 7.. Giiş Bi akışta iskoite etkisi önemli ise bu akış isko (sütünmeli) akış adını alı. Akışkan iskoitesinden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI HIZININ TESPİTİ Doç. D.. Ail YÜKSELEN Temmuz 997 SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A.

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A. FİZ12 FİZİK-II Ankaa Ünivesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Gubu 214-215 Baha Yaıyılı Bölüm-III Ankaa A. Ozansoy Bölüm-III: Gauss Kanunu 1. lektik Akısı 2. Gauss Kanunu 3. Gauss Kanununun Uygulamalaı

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi Uludag.Üniv.Zi.Fak.Deg., 25) 19: 23-36 Sonlu Elemanla Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bi Silindiik Bounun Geilme Analizi Muhaem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Taım, anayii ve konut ektöünde kullanılan, ıvı ve gaz iletim

Detaylı

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr.

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr. Düşük Güçlü Uygulamala için Konvansiyonel Senkon Geneatöle ile Süekli Mıknatıslı Senkon Geneatölein Kaşılaştıılması Compaison of Conventional Synchonous Geneatos and emanent Magnet Synchonous Geneatos

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

İçindekiler. Kombiler

İçindekiler. Kombiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Elektronik Kombiler Konvansiyonel Kombiler Şofben 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok

Detaylı

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi Deneyin yapılacağı yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Laboratuar Binası, 2. Kat Enerji Verimliliği

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler 4 5 7 9 10 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok 3 Yıldızlı

Detaylı

ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ

ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. De. J. Fac. Eng. Ach. Gazi Univ. Cilt 8, No 4, 33-44, 003 Vol 8, No 4, 33-44, 003 ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu Çapaz Masualı Rulman Seisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndüme Yataklaı Mükemmel bi dönme doğuluğu KATALOG No.382-1TR İçindekile Çapaz Masualı Rulman Seisi Yapı ve Özellikle... S.2-3 Tüle ve Özellikle...

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ Hazırlayan : Kadir ÖZDEMİR No : 4510910013 Tarih : 25.11.2014 KONULAR 1. ÖZET...2 2. GİRİŞ.........3

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet)

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet) Oman Endüsti Mühendisliği ölümü TESİS PLNLM asınav 14.11.2016 15:00 Öğenci No: İmza dı Soyadı: SORU 1. ltenatif işletme büyüklükleinin optimum kapasiteye göe aşıı veya eksik olmasının işletme açısından

Detaylı

50 40 ----------30 20 10

50 40 ----------30 20 10 HACİM Maddenin uzayda kaplamış olduğu yedi.bi cismin kapladığı yei aynı anda başka bi cisim kaplayamaz.hacim biimlei m3 veya cm3 tü.ayıca sıvıla için Lite kullanılı. 1 Lite=1 dm3 1 ml=1cm3=1cc A)Katılaın

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKROSULAMA LATERAL BORULARINDA İDROLİK ESAP METOTLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE ÇOK ÇAPLI BORULAR İÇİN LİNEER ÇÖZÜM METODU DOKTORA TEZİ Y. Müh.

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması Evensel kuvvet - haeket eşitliklei ve güneş sistemi uygulaması 1. GİRİŞ Ahmet YALÇIN A-Ge Müdüü ESER Taahhüt ve Sanayi A.Ş. Tuan Güneş Bulvaı Cezayi Caddesi 718. Sokak No: 14 Çankaya, Ankaa E-posta: ayalcin@ese.com

Detaylı

ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ

ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ Uludağ Ünivesitesi Mühendislik Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 9, Sayı, 004 ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ M Tahi ALTINBALIK Yılmaz ÇAN

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Naviels DAXOM / Navidens Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven VERİMLİLİK ««««Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan DAXOM / Navidens GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLEİ DEGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (41-46)

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri 7 Kütle Çekii e Keple Kanunlaı est in Çözülei. Uydu Dünya nın ekezinden kada uzaklıktaki yöüngesinde peiyodu ile dolanıken iki kütle aasındaki çeki kueti, ekezcil kuet göei göü. F çeki F ekezcil G Bağıntıya

Detaylı

GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ Iı Bilimi ve Tekniği Degii,,, -, J. of Themal Science and Technology TIBTD Pinted in Tukey ISSN - GÖVD BORULU ISI DĞİŞTİRİİLİ RA ULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTMİNİN NRJİ V SRJİ ANALİZİ Ahmet ABUL, Önde IZILAN,

Detaylı

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( ) TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI DEFORME ÇEKİRDEKLERDE DENGE ÖNCESİ NÖTRON YAYINLANMA SPEKTRUMLARININ YENİ BİR YAKLAŞIM KULLANILARAK HESAPLANMASI Tezi Hazılayan Ehan ERSOY Tezi

Detaylı

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir.

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir. KUTUPSAL KOORDİNATLAR (POLAR Düzlemde seçilen bi O başlangıç noktası ve bi yaı doğudan oluşan sistemdi. açılaa bölünmüş kutupsal ızgaa sisteminde gösteiniz. Not: Kolaylık olması açısından Katezyen Koodinat

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DÖNEN SİLİNDİRLERDE ELASTİK GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DÖNEN SİLİNDİRLERDE ELASTİK GERİLME ANALİZİ XVIII. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 6-30 Ağustos 013, Celal Baya Ünivesitesi, Manisa FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DÖNEN SİLİNDİRLERDE ELASTİK GERİLME ANALİZİ Ali Kuşun *, Eme Kaa *, Halil Aykul *, Muzaffe

Detaylı

İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Uludağ Ünivesitesi Mühendislik-Mimalık akültesi Degisi, Cilt 17, Sayı, 1 ARAŞTIRMA İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Gökhan SEVİLGEN Özet: Bu çalışmada, m kütleli paçacığın

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KATI OKSİTLİ YAKIT PİLLERİ İCİN İZOTERMAL BUHARLI YAKIT DÖNÜŞTÜRÜCÜ OPTİMİZASYONU VE DİZAYNI

DOĞAL GAZ YAKITLI KATI OKSİTLİ YAKIT PİLLERİ İCİN İZOTERMAL BUHARLI YAKIT DÖNÜŞTÜRÜCÜ OPTİMİZASYONU VE DİZAYNI DOĞAL GAZ YAKITLI KATI OKSİTLİ YAKIT İLLERİ İCİN İZOTERMAL BUHARLI YAKIT DÖNÜŞTÜRÜCÜ OTİMİZASYONU VE DİZAYNI D. M. Tuhan Çoban D. Öze Öğüçlü EGE Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makina Mühendisliği

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT 3 FA İEME n Çok azlı sistemle, geilimleinin aasında az akı bulunan iki veya daha azla tek azlı sistemin bileştiilmiş halidi ve bu işlem simetik bi şekilde yapılı. n ek azlı sistemlede güç dalgalı olduğu

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY HİDROLİK-PNÖMATİK 3. BÖLÜM 3.1 PİSTON, SİLİNDİR MEKANİZMALARI Hiolik evelee piston-silini ikilisi ile oluşan oğusal haeket aha sona önel, yaı önel, oğusal önel haeket olaak çevilebili. Silinile: a) Tek

Detaylı

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p VİDALA VE CIVAALA d : Miniu, inö yada diş dibi çapı (=oot) d : Otalaa, noinal çap yada böğü çapı (=ean) d : Maksiu, ajö çap, diş üstü çapı λ : Helis açısı p : Adı (p=pitch) l (hatve): Civatanın bi ta dönüşüne

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK MODELLEMESİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK MODELLEMESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK MODELLEMESİ RAPOR 21.05.2015 Eren SOYLU 100105045 ernsoylu@gmail.com İsa Yavuz Gündoğdu 100105008

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır.

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır. En yaygın karşılaşılan akış sistemi Su, petrol, doğal gaz, yağ, kan. Boru akışkan ile tam dolu (iç akış) Dairesel boru ve dikdörtgen kanallar Borularda Akış Dairesel borular içerisi ve dışarısı arasındaki

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 1.Deneyin Adı: Zamana bağlı ısı iletimi. 2. Deneyin

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ Ahmet TÜRER*, Hüseyin KAYA* *Ota Doğu Teknik Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankaa ÖZET Köpülein yapısal duumu hakkındaki değelendimele

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

ELEKTRİK POTANSİYELİ

ELEKTRİK POTANSİYELİ 38 III.3. ELEKTRİK POTANSİYELİ III.3.0l., POTANSİYEL FARKI VE EŞPOTANSİYELLİ YÜZEYLER. Potansiyel eneji kavamı, yeçekimi ve yayın esneklik kuvveti gibi kounumlu kuvvetle inceleniken ele alınmıştı. Çeşitli

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı