SEZONU BANK ASYA 1.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 2009 SEZONU BANK ASYA 1.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ"

Transkript

1 SEZONU BANK ASYA.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE TANIM sezonunda bu kategori Bank Asya.Lig olarak adlandrlmtr ve bu ekilde anlacaktr. MADDE AMAÇ Bu statü, Bank Asya.Lig tanmn, Kulüplerin uygunlu%unu, lige katlm esaslarn ve kulüplerin yönetici, futbolcu ve di%er tüm yetkililerinin uyacaklar esaslar, özel turnuva ve müsabaka gibi organizasyonlarn tanmlarn, lig organizasyonu ve müsabaka sistemini, lig ticari uygulamalarn, ve nihai hükümleri belirlemek amacyla düzenlenmitir. MADDE 3 TANIMLAR VE KISALTMALAR: Bu Statü metninde yaplan ksaltmalar ve tanmlardan; a) Türkiye Futbol Federasyonu ksaca (TFF) b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlü%ü ksaca (GSGM) c) Gençlik ve Spor 0l Bakanlklar ve Müdürlükleri ksaca (L) d) TFF tarafndan tescil edilen ve profesyonel futbol takm bulunan dernek ve irketler ksaca (KULÜP) e) Futbol müsabakalarna katlan kulüplerin profesyonel ve genç futbol takmlar ksaca (TAKIM) f) Profesyonel Futbolcularn Statüsü ve Transferleri Talimat ksaca (PFSTT) g) Futbol Müsabaka Talimat ksaca (FMT) h) Futbol Disiplin Talimat ksaca (FDT) i) Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Tekilatlanma, Çalma Prensipleri ve Görevleri 0le 0lgili Talimat ksaca (G&TKT) j) Merkez Hakem Kurulu Tekilatlanma, Çalma Prensipleri ve Görevleri 0le 0lgili Talimat ksaca (MHKT) k) Teknik Yönetici ve Ö%retici Talimat ksaca (TYÖT) l) Tahkim Kurulu Talimat ksaca (TKT) m) Futbolda Dopingle Mücadele Talimat ksaca (FDMT) n) Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimat ksaca (S&GT) o) Akreditasyon Talimat ksaca (AT) p) Reklam Talimat ksaca (RT) q) Yayn Talimat ksaca (YT) r) Kulüp Lisans Talimat ksaca (KLT) olarak anlacaktr. MADDE TFF NN DÜZENLEME YETKS A. TFF N0N DÜZENLEME YETK0S0 TFF, Bank Asya. Lig ile ilgili her türlü düzenleme yapma yetkisine sahiptir. B. 0LG0L0 KANUN VE DÜZENLEMELER Kulüpler; Bank Asya.Lig Müsabakalar nda FIFA, UEFA, Avrupa Komisyonu ile Türkiye Cumhuriyeti nin ilgili kanunlar ve TFF nin tüm talimat ve genelgeleri ile müsabakalarn oynand% alanlar ve çevresindeki güvenlik önlemlerine ilikin alnacak tedbirlere uygun hareket etmek zorundadrlar. MADDE 5 : BANK ASYA.LG OLU=UMU VE KATILIM A. BANK ASYA.L0G0N0N OLUBUMU sezonu sonunda Turkcell Süper Liginden düen 3 takm ile TFF.Liginden yükselen 3 takm ve Sezonunda Bank Asya.Liginde oynayan takmn itiraki ile toplam 8 takm arasnda oynanr..fikstürlerin tanzimi ve neticelerin ilan TFF ye aittir. B. KULÜBÜN UYGUNLUFU / KATILIM. Kulüplerinin futbol ubeleri TFF tarafndan tescil edilir.

2 sezonunda TFF tarafndan düzenlenen Bank Asya.ligine katlan takmlarn ba%l bulunduklar kulüpler, bu statü hükümlerine ve TFF tarafndan belirlenen kriterlere aynen uymay kabul ve taahhüt etmi saylrlar ve bu kulüpler hakknda statüde belirlenen usul ve esaslar uygulanr. 3. Tescil edilen kulüpler, TFF tarafndan tespit edilen kriterlerden herhangi birini sonradan kaybeder ise Federasyon o kulübün profesyonel futbol takmnn tescilini iptal edebilir..bank Asya.Ligine katlacak olan Kulüpler; TFF tarafndan düzenlenen Bank Asya.Lig Katlm Formu nu (Ek:) eksiksiz olarak doldurup onaylayarak TFF nin belirleyece%i tarihe kadar göndermek zorundadrlar. Söz konusu formlar TFF ye göndermeyen, TFF talimat ve hükümlerine uygun düzenlemeleri yerine getirmeyen Kulüpler Bank Asya.Lig müsabakalarna katlamazlar. 5.Tescil edilecek kulüpler, ibu statü ekinde bulunan Taahhütname yi (Ek:) vermek ve TFF tarafndan belirlenen tescil ve aidat ücretlerini ödemek zorundadrlar. 6Bu Statü hükümlerine göre; sezonunda; a Bank Asya.Ligine terfi eden kulüplerden alnacak tescil ücreti 50. YTL, b Tescil edilen kulüplerin TFF ye ödeyecekleri aidat 00. YTL olarak belirlenmitir. 7.Kulüpler, profesyonel takmndan baka, Ümit ve Genç Milli takmlarn alt yapsn oluturmak ve kendi alt yaplarn güçlendirmek amacyla, TFF tarafndan belirlenecek esaslar çerçevesinde oluturulacak alt yap liglerine KLT hükümleri de dikkate alnarak katlmak zorundadrlar. 8. Bank Asya. Ligi ne katlan kulüpler; gelir ve gider cetvellerini, bilançolarn ve gelecek sezonu kapsayan bütçeleri ile Genel Kurul Tutanaklarn yllk Genel Kurullarnda onayland% biçimi ile ve ilgili Genel Kurul tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde TFF ye sunar. Herhangi bir kulübün bu yükümlülü%ünü yerine getirmemesi veya bu açdan yanl yönlendirici bilgi vermesi durumunda bu kulübe bir uyar verilir ve yetkililerinin haklar askya alnr. Kulübün sözü edilen yükümlülü%ünü uyar tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde yerine getirmemesi durumunda puan tenzili yaptrm uygulanr. Kulübün sözü edilen yükümlülü%ünü ilave otuz (30) gün içerisinde de yerine getirmemesi durumunda küme düürülür. 9.UEFA Kulüp Lisans Sistemi ve TFF nin Kulüp Lisans Talimat do%rultusunda Bank Asya.Lig kulüplerinin: Sportif Kriterler Altyap (Tesis) Kriterleri Personel ve 0dari Kriterleri Hukuki Kriterler Mali Kriterler hususunda gerekli düzenlemeleri ve hazrlklar yapmalar zorunludur. 0.Bank Asya.Lig de oynama hakkn kazanan Kulüpler kendi futbol faaliyetleri ile ilgili resmi müsabakalarn oynayabilece%i ölçülerde tapulu veya stadyum sahibiyle yaplm anlamal (protokol,tahsis), TFF nin Bank Asya.Lig kulüplerine ilikin altyap kriterlerine uygun bir stadyum temin etmek zorundadrlar. Kulüpçe gösterilen stadyumlarda müsabakalarn oynanmas TFF onayna tabidir. TFF tarafndan belirlenen talimatlar, kriterleri yerine getirmeyen ve istenilen belgeleri ibraz etmeyen kulüplerin göstermi oldu%u stadyumlarda müsabaka oynatma yetkisi ve ekli TFF ye aittir.. Kulüpler Yönetim Kurulu Bakan ve Üyeleri dnda, profesyonel yönetim ekline sahip olmak ve müsabakalarn düzenli ekilde oynanmasn salamak amacyla; Genel Müdür Güvenlik Sorumlusu Stadyum Müdürü Medya Sorumlusu Bilet Sorumlusu Akreditasyon Sorumlusu Pozisyonlarn görevlendirmek ve bu pozisyonlara ilikin bilgileri TFF ye belirlenen süreler içerisinde ibraz etmek zorundadrlar. Yukarda bahsi geçen Görevlilerin farkl kiilerden olumas ve TFF tarafndan sertifika verilmesi zorunludur.

3 MADDE 6 ORGANZASYON VE SORUMLULUK: Bank Asya. liginde oynayan takmlar; resmi müsabakalarn oynayabilecei, TFF tarafndan belirlenmi ölçülerde tapulu veya stadyum sahibiyle yaplm anlamaya(protokol, tahsis v.b) dayal bir stadyumu temin etmek zorundadrlar. Kulüpçe gösterilen stadyumlarda müsabakalarn oynanmas TFF onayna tabidir. TFF tarafndan belirlenen talimatlar, kriterleri yerine getirmeyen ve istenilen belgeleri ibraz etmeyen kulüplerin göstermi olduu stadyumlarda müsabaka oynatma yetkisi TFF ye ait olup bu müsabakalarn oynanma ekli TFF tarafndan belirlenir Bank Asya.Lig müsabakalarnn oynanaca% stadyumlar belirleme yetkisi TFF ye ait olup, Stadyum Kullanm Bedeli ve sair kullanma ilikin yükümlülükler ilgili kulüp ile stadyum maliki veya intifa hakk sahibi arasnda yaplacak anlama ile belirlenir. 0lgili kulübün stadyum temin etme yükümlülü%üne Gençlik ve Spor Genel Müdürlü%ü ile TFF arasnda yaplan protokol hükümleri haricinde, herhangi bir sebeple TFF dâhil olmaz veya bu durum kulübün stadyum temin etme yükümlülü%ünü ortadan kaldrmaz. Bank Asya.Lig müsabakalar, TFF nin sponsorluk sözlemesi akdetti%i kuruluun imal edece%i Uluslararas Futbol Oyun Kurallar na uygun futbol toplar ile oynanacaktr. TFF tarafndan sponsorluk anlamas imzalanan kuruluun imal edece%i futbol toplar sezon balamadan önce Bank Asya. Lig kulüplerine zimmet karl% teslim edilecektir. Müsabakalarn münhasran bu toplarla oynanmas zorunlu olup, aksine davrantan ve bu sebeple TFF nin u%rayaca% zararlardan ev sahibi kulüpler sorumlu olacaktr ve ayrca bu kulüpler hakknda FDT hükümleri uygulanacaktr. Fikstürde gösterilen müsabakalar, ismi önce yazl takmn stadyumunda yaplr. Stadyumu onarma alnan ve yeni dönemde stadyumu açlmayan takmlar fikstüre göre kendi stadyumunda yapaca% müsabakalar oynamak üzere TFF tarafndan kabul edilecek bir stadyum bulmak zorundadrlar. Ancak, TFF Yönetim Kurulu nca kabul edilecek mücbir sebepler (Seyirci potansiyeli, güvenlik v.b.) nedeniyle kendisine uygun stadyum bulamayan takmlar, stadyumlar açlncaya kadar müsabakalarn TFF nin tespit edece%i stadyumlarda oynayabilirler. Bayet bu stadyumlar rakip takm stadyumlar ise bu ekilde oynadklar müsabakalarn ikinci devredeki rövanlarn kendi stadyumlarnda oynarlar. Fikstürde gerekli de%iiklikleri yapmaya, müsabakalarn gün, saat ve yerlerini de%itirmeye TFF yetkilidir. TFF, her türlü yayn organlar ile yaplacak yayn programlarna göre müsabakalarn gün ve saatlerini de%itirebilir. 0bu statünün güvenli%e ilikin hükümleri sakl kalmak kayd ile elverisiz hava ve stadyum artlar dnda, Profesyonel Lig müsabakalar TFF tarafndan ertelenmez. TFF, elverisiz hava ve stadyum artlar nedeni ile müsabakann ertelenmesi halinde, tespit edece%i baka bir stadyumda oynanmasna resen karar verebilir. Kulüpler, müsabakalarn oynayacaklar stadyumu ve oyun alann elverisiz hava artlar da dahil olmak üzere müsabakann tayin ve tespit edilen tarihte oynanmas için hazr hale getirmek zorundadrlar. Oyun alannn müsabaka oynanacak ekilde hazr hale getirilmemesi halinde bu durum Talimatlara aykr hareket olarak kabul edilir ve ilgili kulüp hakknda Futbol Disiplin Talimat hükümleri uygulanr. Ayrca hakem ve gözlemci ücretleri ile deplasman yapan takmn masraflar ev sahibi kulüp tarafndan ödenir. Elverisiz hava artlar nedeni ile gününde oynanmayan veya yarda kalan müsabakalar TFF tarafndan ayr bir karar alnmam ise ertesi günü oynanr. Elverisiz hava artlar nedeni ile hakem karar ile ertesi güne ertelenen müsabakalar, ertesi gün ayn yer ve saatte oynanr. Ancak, TFF hakemin kararnda açklad% maç saatini gerekli gördü%ünde de%itirebilir. Böyle bir durumda keyfiyet derhal ilgililere tebli% olunur. Müsabakalar yöneten hakemlerin verdi%i kararlar nihaidir. Elverisiz hava artlar nedeni ile ertesi gün de oynanmayan müsabakalarn ne zaman oynanaca%na TFF tarafndan karar verilir. Elverisiz hava ve saha artlar nedeni ile müsabakann devam eden bir annda hakem tarafndan ertelenmesi halinde, söz konusu müsabakann ertesi gün hangi artlarda balayaca%na TFF tarafndan karar verilir. Takmlar, müsabaka yapacaklar mahale en az yirmi dört saat önce gitmek zorundadrlar. MADDE 7 OYUNCULARIN UYGUNLUBU: BANK ASYA.L0G Müsabakalarda yer alacak futbolcunun: a) Temsil edece%i kulübü adna tescilini yaptrm ve lisansn alm bulunmas, b)tescil edilen lisansn geçerlilik tarihinin devam ediyor olmas, c) Herhangi bir sebeple müsabakaya girmekten men edilmemi olmas, arttr. Bank Asya. Liginde Sezonu sonunda Turkcell Süper Lig inden düen takmlarda bulunan ve sözlemeleri devam eden yabanc uyruklu futbolcular, sözleme süreleri sonuna kadar kulüplerine ba%l olarak kalabilirler, ancak sadece yabanc uyruklu futbolcu 8 kiilik müsabaka isim listesine yazlabilir. 3

4 Bank Asya. Lig takmlarnn; ve daha sonra do%mu olmalar koulu ile yabanc uyruklu futbolcu ile Profesyonel Futbol ve Transfer Talimat hükümlerine uygun sözleme imzalayabilmeleri ve oynatabilmeleri, bu futbolcular ile imzalanacak olan sözlemelerin biti tarihinin maksimum olabilmesi, Sezonu Sonunda Turkcell Süper Liginden düen takmlarn yabanc uyruklu futbolcu kontenjann boaltmalar halinde bu hakk kullanabilmeleri mümkündür. Ayrca yukarda belirtilen yabanc uyruklu futbolcular dnda, Bank Asya. Lig takmlarnn Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Krgzistan ülkelerinin vatanda olan en fazla futbolcu ile Profesyonel Futbol ve Transfer Talimat hükümlerine uygun sözleme imzalayabilmeleri ve müsabakalarda oynatabilmeleri mümkündür. Uluslararas transferi gerçekletirilen yabanc uyruklu futbolcularn sözlemelerinin tescili için, FIFA kurallar gere%i tüm tazminatlarn ödendi%ine veya anlamaya varld%na dair belgelerin tescil için gereken di%er evraklar ile birlikte TFF ye ibraz zorunludur. Kulübün Sezonu sonunda Turkcell Süper Lig e yükselmesi halinde, sezonunda sözlemesi devam eden yabanc uyruklu futbolcularn kulübün, Turkcell Süper Lig yabanc uyruklu futbolcu kontenjannda saylr. Kulübün TFF. Ligine dümesi halinde, sözlemesi devam eden yabanc uyruklu futbolcularn müsabakalarda oynatlamaz. 3 Türkiye Cumhuriyeti vatanda veya yabanc uyruklu amatör futbolcular Bank Asya.Lig kulüplerinin katlaca% müsabakalarda oynayamazlar. Yukardaki artlara uymayan kulüpler hakknda, Futbol Müsabaka Talimat hükümleri gere%ince hükmen ma%lubiyet karar verilir ve Futbol Disiplin Talimat hükümleri uygulanr. MADDE 8 DSPLN HÜKÜMLER : A. KIRMIZI KART UYGULAMALARI Bank Asya. Lig Müsabakalar nda hakem tarafndan krmz kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, FDT ye göre otomatikman idari tedbirlidirler ve cezalar sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar. Bu müsabakalardaki eylemleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu nca cezalandrlan futbolcular, cezalarn bu kategoride infaz edinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar. Ancak, profesyonel takm futbolcusu yönünden Bank Asya. Lig ile Fortis Türkiye Kupas müsabakalar infaz hesabnda ayn kategori saylr. Dier kategorilere ait müsabakalar yönünden krmz kart cezas veya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu nca verilmi cezas bulunan futbolcular cezalarn o kategoride tamamlayncaya kadar hiçbir resmi müsabakaya katlamazlar Sezonundan, Sezonuna sarkan cezas bulunan futbolcunun TFF tarafndan tescil ve lisans ilemi yapld tarihten sonraki resmi müsabakalarda yukardaki esaslar dorultusunda oynamamak suretiyle cezas infaz edilmi saylr. B. SARI KART UYGULAMALARI Sezonunda görülen sar kartlar, Sezonunda geçerli deildir. Profesyonel Ligler, PAF Ligi, Deplasmanl Süper Gençler Ligi ve Fortis Türkiye Kupas müsabakalarnda sar kart uygulamas kendi kategorilerinde geçerli olduundan sar kart uygulamas her kategori için ayr ayr deerlendirilir. Ayn sezonda, Profesyonel Lig (Turkcell Süper Lig, Bank Asya. Lig, TFF. Lig ve TFF 3. Lig) müsabakalarnda üst üste veya aralkl dahi olsa ihraca dönümeyen ihtarlk hareketleri nedeniyle toplam (dört) sar kart gören futbolcular ilk resmi lig müsabakasnda oynatlamaz. Bir müsabakada verilen sar karttan sonra, ayn müsabakada futbolcunun dorudan krmz kart veya bu futbolcunun ikinci sar kartlk eyleminden ötürü krmz kart görmesi halinde, bu futbolcunun gördüü sar kartlar hakem tarafndan raporda belirtilmez ve toplam (dört) sar kart hesabnda dikkate alnmaz. C.?DAR? TEDB?RLER Bank Asya.Lig Müsabakalar nda hakem tarafndan oyundan ihraç edilmeyen, ancak yapm olduklar eylemler nedeni ile TFF tarafndan idari tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu na sevk edilen futbolcu, antrenör, masör, Yönetici ve dier ilgililer, haklarndaki tedbir karar kalkmadan takip eden hiçbir resmi müsabakaya katlamazlar.

5 MADDE 9 OYUN KURALLARI: Müsabakalarda FIFA, UEFA ve TFF Talimatlarnda belirtilmi Uluslararas Oyun Kurallar uygulanr Sezonunda oynanacak Bank Asya.Lig müsabakalarnda takmlarn hakemlere verilen 8 (on sekiz) kiilik isim listesinde bulunan yedek oyunculardan üçü, müsabaka süresince(uzatma süresi dahil) Uluslararas Oyun Kurallarna uygun ekilde oyun alannda yer alan oyuncular ile de%itirilebilir. De%itirilen oyuncular yeniden oyuna giremezler. Hakem tarafndan oyundan ihraç edilen oyuncularn yerine oyuncu alnamaz. Ancak, oyun balamadan önce ihraç edilen bir oyuncunun yerine ismi bildirilmi (müsabaka isim listesine önceden yazlm) bir yedek oyuncu alnabilir. Bu durumda eksilen yedek oyuncu yerine yeni bir yedek oyuncu yazlamaz. E%er, ismi bildirilmi bir yedek oyuncu müsabakann balamasndan önce veya sonra ihraç edilmi ise, yerine baka yedek oyuncu alnmaz. Ancak takmlarn üç oyuncu de%itirme haklar devam eder. Müsabaka hakemi tarafndan oyundan ihraç edilen futbolcular, hiçbir ekilde yedek kulübesinde oturamazlar ve oyun alann terk etmek zorundadrlar. Eer isim listesinde ad yazl olan bir kaleci, herhangi bir nedenle sahaya çkamazsa, daha önce oyuncu isim listesinde olmayan bir kaleci, sahaya çkamayan kalecinin yerini alabilir. Profesyonel Lig Müsabakalarnda oyun 5 er dakikalk iki devre halinde oynanr. Devre aras 5 dakikadan uzun olamaz. Devre aras zaman ancak hakemin izni ile de%itirilebilir. Bu hususlar ile ilgili Statü ve Talimatlardaki istisnai haller sakldr. Stadyumda oynanan süreyi gösteren saatler her bir yar devre sonunda, yani sras ile 5 ve 90 dakika sonunda durdurulmas kayd ile müsabaka esnasnda çalabilir. Bu hüküm (varsa) oynanan uzatma süresine de uygulanr. (5 er dakikalk her bir devreden sonra) Müsabakann hakem tarafndan herhangi bir nedenle durdurulmas halinde, stadyumda oynanan süreyi gösteren saat durdurulmayacaktr. Takmlarn müsabaka esnasnda snma hareketleri yapan yedek oyuncularnn, müsabaka formasndan bariz bir ekilde farkl renkte forma veya eofman giymeleri zorunludur. Yedek oyuncularn snma alanlar FIFA, UEFA ve TFF Talimatlar çerçevesinde oyun alannn konumuna göre müsabaka öncesi hakem tarafndan belirlenir ve ilgililere bildirilir. Müsabaka esnasnda her iki takmdan en fazla üçer yedek oyuncunun snmasna izin verilir. MADDE 0 MÜSABAKA SSTEM: Sezonunda Bank Asya.Lig müsabakalar 8 (on sekiz) takm arasnda çift devreli lig usulüne göre oynanr. Bank Asya.Lig müsabakalar sonunda ve nci sralar alan (iki) takm Türkiye Profesyonel Birinci Süper Ligine yükselir. 3 Bank Asya.Lig müsabakalar sonunda grupta 3ncü, ncü, 5nci ve 6nc dereceleri alan (dört) takm ise Turkcell Süper Ligine yükselecek playoff grubunu olutururlar. Playoff grubunda ligi 3ncü srada bitiren takm ile 6nc srada bitiren takm; ncü srada bitiren takm ile de 5nci srada bitiren takm eleirler. Playoff ilk müsabakalar sonunda galip gelen takmlar Final müsabakas oynarlar. Final müsabakasn kazanan Turkcell Süper Ligine yükselen 3ncü takm olur. Playoff müsabakalar TFF tarafndan belirlenecek tarafsz bir sahada tek maçl eliminasyon usulüne göre oynanr. Bank Asya.Lig müsabakalar sonunda 6, 7 ve 8nci sray alan toplam 3 (üç) takm TFF.Lig e düer. Fikstürlerin tanzimi ve neticelerin ilan TFF ye aittir. TFF nin alaca kararlar müsabakalarn balamasndan önce TFF Resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. MADDE PUAN USULÜ VE AVERAJ:. Bank Asya.Lig müsabakalarnda kazanan takma 3 (üç), berabere kalan takma (bir), kaybeden takma 0 (sfr) puan verilir.. Puan usulü ile yaplan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takm birinci, ondan sonra gelen ikinci ve... olarak sralanr Sezonunda ayn puana sahip ilgili takmlar arasnda aa%da belirtilen esaslar uygulanr. a) Öncelikle ayn puana sahip ilgili takmlarn kendi aralarnda oynadklar müsabakalardaki puan üstünlü%üne baklr. b) Kendi aralarndaki müsabakalarda puan eitli%i varsa kendi aralarndaki müsabakalardaki gol averajna, (Kendi aralarndaki maçlarda atlan gollerde eitlik var ise, deplasmanda fazla gol atan takm üstün saylmaz.) FMT nin 0.maddesinin son paragraf hükmünce; c) Kendi aralarndaki müsabakalarda puan ve gol eitli%i devam ediyorsa, Genel puantaj da ki gol averajna baklr. Takmlar arasndaki gol averaj da eit ise daha fazla gol atm olan takm üstün saylr. d) Bu artlara ra%men eitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takm üstün saylr. e) Bütün bu artlara ra%men eitli%in devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takmlar arasnda yaplacak tek maçl eleme usulü müsabakalar neticesinde kazanan takm üstün saylarak nihai sonuç alnr. 5

6 f) Yukardaki maddelere uygun olarak; ayet iki takmn puan eitli%i varsa iki takmn kendi arasndaki müsabakalardaki skorlara göre yukarda bahsedilen hususlar uygulanr. g) Yukardaki maddelere uygun olarak; ayet puan eitli%i 3 ve daha fazla takm arasnda var ise; Öncelikle bu takmlarn kendi aralarnda yapm olduklar müsabaka skorlarna göre bir puan cetveli yaplr. Bu puan cetvelinde öncelikle takmlar arasnda puan üstünlü%üne baklr. Puan eitli%i var ise yine ayn puan cetvelindeki gol averajna baklr. Gol averaj da eit ise daha fazla gol atan takma baklr. Bütün bu artlara ra%men yani takmlarn puanlar ve attklar ve yedikleri gol says eit ise genel puan cetvelindeki averaja baklr. 3 3 ve daha fazla takmn kendi aralarnda oynadklar müsabakalardan yaplan puan cetvelinde puanlar ne olursa olsun ikili averaja de%il 3 veya daha fazla takmn kendi aralarnda oynadklar müsabakalardan oluan puan cetveli sralamasna baklr. h) Bank Asya.Ligi puan cetveli 3 üncü hafta müsabakalar tamamlandktan sonra yani bütün müsabakalar bittikten sonra takmlarn kendi aralarnda oynadklar müsabakalara göre puan cetveli oluturulacak olup, Müsabakalar devam ederken puan cetveli genel averaja göre yaplacaktr. Eki:3 Örnek Puan Cetveli Örnek Puan Cetveli Örnek Puan Cetveli 3 MADDE KUPA TFF tarafndan belirlenecek esaslar çerçevesinde Bank Asya.Lig Müsabakalar sonunda birinci olacak kulübe ampiyonluk kupas verilir. Ayrca Bank Asya.Lig Müsabakalar sonunda ikinci olan ve Play Off Müsabakalar sonunda Turkcell Süper ligine terfi etmeye hak kazanan kulüplere de birer kupa verilir. Kupann tasarmna ve üretimine TFF karar verir. Kupa töreni Organizasyonu TFF tarafndan yaplr. Kulüpler TFF nin belirleyecei organizasyon kurallarna uymak ve Kupa törenine katlmak zorundadrlar. MADDE 3 TAKIMLARIN GYECEKLER TESCLL RENK VE =EKLL FORMALAR:. Bank Asya.Lig takmlar giyecekleri (kaleci dahil) forma, ort ve tozluklarn ön ve arka cephelerden çekilmi ikier adet renkli resimlerini sadece sezon banda TFF ye gönderip onaylatmak zorundadrlar. Müsabakalara çkarken müsabaka hakemine onayl resimlerin ibraz edilmesi zorunludur. TFF tarafndan onayl forma resimlerini ibraz etmeyen kulüplerin yöneticileri hakknda FDT hükümleri uygulanr.. Bank Asya.LigLig Müsabakalar na takmlar, giyecekleri formalarda en fazla üç renk bulundurabilirler. 3. Sezon içerisinde kesinlikle forma tescili yaplmaz. Müsabakalara çkarken müsabaka hakemine onayl resimlerin ibraz edilmesi zorunludur. TFF tarafndan onayl forma resimlerini ibraz etmeyen kulüplerin yöneticileri hakknda FDT hükümleri uygulanr.. Formalarn ince veya kaln çubuklu olmas halinde kulübün tescilli renklerinden birinin fon oldu%u 30 x 35 cm. alan üzerinde açk veya aksi rengi ile numaras yazlm bir forma giymek zorundadrlar Futbol Sezonu nda, Bank Asya.Lig de yer alan kulüpler, forma srt numaralarn 99 rakamlar arasnda futbolcu isimlerine göre belirleyecekler ve hangi futbolcunun kaç numaral formay giyece%ini müsabakalarn balamasndan önce TFF ye bildireceklerdir futbol sezonunda belirlenen numaralara göre futbolcular ayn formay sezon sonuna kadar kullanmak zorundadrlar. Kullanlan forma numaralar, sezon boyunca herhangi bir nedenle (futbolcunun baka bir kulübe transfer olmas v.s.) baka bir futbolcuya verilemez. Transfer edilen futbolculara kullanlmayan bo numaralardan birinin verilmesi zorunludur. Oyuncularn formalarndaki srt numaralarnn boyu 5 30 cm arasnda olacak ve her bir oyuncu farkl numara giyecektir. Formalarn arka tarafndaki numaralarn üzerine yazlacak isimlerin harflerinin büyüklü%ü 7,5cm den büyük olmayacak ve formalara yazlacak olan isimler de müsabakalardan önce TFF ye bildirilecektir. 6. Takm kaptanlarnn kollarndan birinde 5 cm eninde ve ayr renkte bir bant bulunacaktr. 7. Kalecinin formas di%er oyuncular ile müsabaka hakemlerinden bariz bir ekilde farkl renklerde olmak zorunda olup, müsabakalarda takmlar en az 3 er adet kaleci formas yanlarnda bulundurmak zorundadrlar. 6

7 8. Formalara konulacak reklâmlarn RT hükümlerine uygun olmas zorunludur. 9. Reklâmlar, eofmanlarn ön ve arka yüzünden, formalarn ön yüzünden ve kollarndan ve ortlarn arka yüzünde bel hizasndan baka bir yerde tanamaz. Bortun ön yüzü, çorap veya ayakkablarda reklâm bulunamaz. Futbolcularn formalarnn içindeki kyafetlerinde reklâm veya slogan bulunamaz. 0. Formann ön yüzünde tanacak olan reklâmn ebad 00 cm² yi, kollardaki 50 cm² yi, ortun arka yüzündeki 00 cm² yi geçemez. Formann ön yüzünde tanan reklamn amblemi kapatmayacak ekilde düzenlenmesi gerekmektedir.. Futbolcunun formadaki numaras ortun ön yüzüne yazlr. Rakamlarn büyüklü%ü 0 cm 5 cm arasnda olacaktr. Bortlarn ön yüzünde Kulüp logosu ve üretici firma amblemi bulunabilir. Takmlar, bir müsabaka boyunca ayn reklâm tayan formalar kullanmak zorundadrlar. 3. Kulüpler müsabakalarn devre arasnda forma de%iikli%i yapmalar halinde dahi müsabakann ilk devresinde giydikleri formann aynsn giymek zorundadrlar.. Bank Asya.Liginde oynayan Kulüpler müsabakalara giderken tescilli forma renklerinin yer ald% açk ve koyu renk olmak üzere er takm TFF tarafndan onaylanm formasn yanlarnda götürmek ve müsabaka öncesinde yaplacak egüdüm toplantsnda yanlarnda bulundurmalar arttr. Hakemin kanaatine göre müsabaka annda forma ort ve tozluklarn karklk do%urabilece%i durumlarda ev sahibi kulüp tercih hakkn kullanacak ancak nihai karar hakem verecektir. Kulüplerin müsabaka öncesi bahsi geçen ekilde farkl dizaynda formasn ibraz edememesi halinde ilgili kulüpler hakknda Futbol Disiplin Talimat hükümleri uygulanacaktr. MADDE LG SM SPONSORLUBU UYGULAMALARI. Tüm müsabakalar öncesinde gerçekletirilecek seremonilerde, takm ve hakemlerin önünde Bank Asya.Lig panosu bulundurulacaktr.. Bank Asya. Lig Müsabakalar nda ev sahibi kulüpler, müsabaka resmi sponsorlar için kulübün sahip oldu%u 0 adet en iyi kategori, 0 adet ikinci en iyi kategori yer biletleri / kartlar kullanm için sezon balamadan önce TFF ye ulatracaklardr. 3. Kulüpler müsabaka biletlerinin ön yüzünde Bank Asya. Lig Logosu bulunan biletleri basp sata sunmakla yükümlüdürler.. Bank Asya. Lig Müsabakalar nn oynand% tüm stadyumlarda bulunan skorboardlarda Resmi Müsabaka logosunun bulundurulmas zorunludur. 5. Tüm müsabakalarda kullanlan oyuncu de%iikli%i tabelalarnda Bank Asya logosu bulundurulmas zorunludur. Gerekli Bank Asya logolu yapkanlar TFF tarafndan temin edilir. 6. Tüm Bank Asya.Lig Stadyumlarnda TFF ve kulüp bayraklarnn arasnda Bank Asya.Lig Resmi Müsabaka ismi ve logosunun üzerinde bulundu%u müsabaka bayra% bulundurulmas zorunludur. 7. Lig isim sponsorlu%u uygulamalarnn ileyiinden ev sahibi kulüp sorumludur. MADDE 5 MÜSABAKA GÖREVLLER A. TEMS0LC0LER. Görevli oldu%u müsabakalarda TFF adna müsabaka organizasyonunu denetleyerek talimatlara uygun ileyii kontrol eden ve durumu raporla TFF ye bildiren kiidir.. Temsilcilerin hazrlam olduklar raporlar, ilgili müsabaka hakknda yaplan disiplin soruturmasna kaynaklk eden resmi evrak niteli%indedir. TFF gerekli gördü%ü hallerde mevcut rapora ilave temsilcilerden ek rapor talebinde bulunabilir. 3. Her müsabakaya en az iki temsilci görevlendirilir. Gerekli görüldü%ü takdirde bu say TFF tarafndan arttrlabilir. B. GÖZLEMC0LER. Atandklar müsabakada hakemlerin uluslararas ve ulusal mevzuata uygun olarak görev ifa edip etmedikleri hakknda gözlem yaparak, ilgili hakemler hakknda rapor hazrlamakla görevli kiidir. 7

8 . TFF gerekli gördü%ü hallerde müsabaka hakknda yaplan disiplin soruturmasna yardmc olmas sebebiyle mevcut temsilci raporuna/raporlarna ilave olarak gözlemciden müsabakaya ilikin rapor talebinde bulunabilir. 3. Her müsabakada esas olarak bir gözlemci görevlendirilir. Gerekli görüldü%ü takdirde bu say TFF tarafndan arttrlabilir. C. HAKEM VE YARDIMCI HAKEMLER:. Bu statüde belirlenen esaslarn saha içi uygulamalarnda müsabakay yönetecek hakemler yetkilidir.. Her müsabaka için bir hakem, iki yardmc hakem ve bir dördüncü hakem görevlendirilir. Hakemlerin görevlendirilmesi MHKT gere%ince yaplr. Müsabakalar için hakem, yardmc hakem ve dördüncü hakem olarak görevlendirilen kiiler talimatlarn gerektirdi%i saatte müsabaka yerinde bulunmak zorundadr. 3. Herhangi bir mazeret nedeniyle; hakem veya yardmclardan birinin müsabaka saatinde gelmedi%i veya müsabaka esnasnda sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kald% durumlarda, dördüncü hakem onun yerini alacaktr. Boalan dördüncü hakemlik görevine MHK Bölge Sorumlusu veya Gözlemcinin yardm ile bir klasman hakemi Merkez Hakem Kurulu nun onay ile atanabilir.. Kdemli Yardmc Hakemin kim oldu%unu belirlemek için klasmanna baklr. Ayn klasmanda iseler o klasmandaki kdemine, kdemleri de ayn ise lisans numaralarna baklarak küçük olan numaral kdemli yardmc hakem tayin edilir. 5. Müsabaka balamadan önce herhangi bir nedenle hakemin yerine dördüncü hakem geçmi ise, talimatlar gere%i yeni bir dördüncü hakem atanabilir. Dördüncü hakemin görevlendirilmi oldu%u müsabakalarda bu tür durumlarla karlald%nda müsabaka dördüncü hakemsiz de oynatlabilir. 6. Müsabaka balamadan önce herhangi bir nedenden dolay bir hakem ve iki yardmc hakemden oluan Hakem Triosu tekil edilemedi%i takdirde müsabakaya balanmaz. 7. FMT nin 6/b maddesine göre elverisiz hava artlarndan dolay müsabaka saatinden (iki) saat öncesine kadar maçn ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermek TFF ye, müsabakann balamasna iki saat ve daha az bir zaman kaldktan sonra müsabakay bir sonraki gün maç saatine erteleme görevi hakeme aittir. 8. TFF nin organize etti%i futbol müsabakalarnda görevlendirilen hakemler, gözlemci ve temsilciler görevli olduklar müsabakalarda herhangi bir saldrya maruz kaldklarnda; Ceza Kanunlarnn uygulanmas bakmndan, bunlarn iledikleri suçlarla, bunlara kar ilenen suçlarda Devlet Memurlarna ilikin hükümler uygulanr. MADDE 6 HASILAT DABITIMI: Bank Asya.Lig müsabakalarnda elde edilecek haslat, Profesyonel Futbol Müsabakalar ve Temsili ve Milli Müsabakalar Haslatn Da%tmna Dair Talimat hükümlerine göre ilgililere ödenir. MADDE 7 YAYINLAR: A. TV YAYINLARI Sezonunda oynanan Özel ve Resmi Futbol Müsabakalarndan; Bank Asya. Ligi Müsabakalar yalnz TFF ile sözleme imzalam olan yaync kurulu/kurulular tarafndan UEFA ve YT hükümlerine uygun olarak televizyondan yaynlanabilir. TFF nin kulüpler adna ve hesabna yayn sözlemesi imzalad kurulularn en iyi artlarda yayn yapabilmesi için gerekli ortamn salanmas ev sahibi kulübün sorumluundadr. Talimat ve bu statü ekinde belirlenen esaslara uygun olarak yaplacak yayna ilikin hazrlklarn ve/veya yaynn yaplmasnn engellenmesi, yaynn kstlanmas ve/veya yaynn devamna engel olunmas halinde ev sahibi kulüp hakknda FDT hükümleri uygulanr. B. RADYO YAYINLARI Sezonunda oynanan Özel ve Resmi Futbol Müsabakalarndan; Bank Asya. Ligi Müsabakalar için TFF tarafndan Radyo Yayn hakk verilmesi durumunda yalnz TFF ile sözleme imzalam olan yaync kurulu/kurulular tarafndan UEFA ve YT hükümlerine uygun olarak radyodan yaynlanabilir. Ev sahibi kulüpler yaync firmann en uygun ekilde görev yapmasn salamakla yükümlüdür. MADDE 8 TRAZLAR:. Müsabakalara ilikin itirazlar aa%daki ekilde yaplr: 8

TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 1. Lig i, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU 2009-2010 FUTBOL SEZONU. Temsilci El Kitabı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU 2009-2010 FUTBOL SEZONU. Temsilci El Kitabı TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU 2009-2010 FUTBOL SEZONU Temsilci El Kitabı Temmuz 2009 2 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ...4 TEMSĐLCĐ....5 ETKĐN TEMSĐLCĐ....5 TEMSĐLCĐ TEMEL PRENSĐPLERĐ... 5 ATAMALARDA

Detaylı

2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ

2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 KATILIM 2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ (1) 2014-2015 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. (2) Her kulüp U21 Ligi ne en fazla bir takımla katılabilir.

Detaylı

2013-2014 SEZONU BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013-2014 SEZONU BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013-2014 SEZONU BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM Bu statü, TFF tarafından futbolun Türkiye genelinde, 81 ilde bölgesel, kriterli ve deplasmanlı olarak oynanmasını sağlamak,

Detaylı

TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat#

TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat# TÜRKYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Hakemlie Giri Unvan ve Klasmanlara Ayr#lma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri ç Talimat# AMAÇ Madde 1. Bu ç Talimat, futbol hakemlerinin; hakemlie

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI MADDE 1 - AMAÇ Bu Talimat, futbol müsabakalarının Uluslararası Futbol Oyun Kuralları na göre gerçekleşmesi amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 TANIMLAR

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI MADDE 1 AMAÇ Bu Talimat, futbol müsabakalarının Uluslararası Futbol Oyun Kuralları na göre gerçekleşmesi amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 TANIMLAR Bu

Detaylı

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur. ALLANZ YAAM VE EMEKLLK A.. ESAS SÖZLEMES MADDE 1:KURULU Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ TBL Yönetim Esasları Yönergesi - 2-16.07.2014 İÇİNDEKİLER LİGİN TANIMI, KURULLAR VE YÖNETİM 8 1. LİGİN TANIMI 8 2. LİG DANIŞMA KURULU 8 3. LİG KURULU

Detaylı

TBL SALON UYGUNLUK VE GÜVENLİK TALİMATI

TBL SALON UYGUNLUK VE GÜVENLİK TALİMATI TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU TBL SALON UYGUNLUK VE GÜVENLİK TALİMATI 2011 2012 SEZONU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER... 3 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. DAYANAK... 3 4. TANIMLAR... 3 BÖLÜM II SALON

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

2015-2016 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

2015-2016 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 2015-2016 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR Temmuz 2015 SUNUŞ Başarıyla tamamladığımız 2014-2015 Amatör Futbol Sezonunun ardından yeni heyecanlara koşacağımız 2015-2016 sezonunun tüm

Detaylı

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, amatör ve profesyonel futbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını,

Detaylı

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR Temmuz 2014 2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR Temmuz 2014 SUNUŞ Başarıyla tamamladığımız 2013-2014 Amatör Futbol

Detaylı

2012 2013 SEZONU GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER

2012 2013 SEZONU GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM 2012 2013 SEZONU GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER Bu Statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin genç futbolcu gelişim programları dâhilinde, futbolcularının

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/11/2012 No : 2012/4018 Dayandığı Kanunun Tarihi : 31/3/2011 No : 6222 Yayımlandığı

Detaylı

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 5965 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/11/2012 No : 2012/4018 Dayandığı Kanunun Tarihi : 31/3/2011 No : 6222

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ALT YAPI FAALİYETLERİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ALT YAPI FAALİYETLERİ YÖNERGESİ TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ALT YAPI FAALİYETLERİ YÖNERGESİ İçindekiler BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI VE YÖNTEMİ... 1 1.... AMAÇ...1 2.... KAPSAM...1 3.... DAYANAK...1 4.... ORGANİZASYONLARIN IMAJI...1 5....

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATI MADDE 1 AMAÇ (1) Bu talimatın amacı, müsabakalara katılacak futbolcuların ve müsabaka görevlilerinin ve diğer kişilerin, forma setleri ve benzeri sportif

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 Konu: SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SĐGORTASI VE GELĐR TESTĐ HAKKINDA GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALIŞMASI YAYINLANMIŞTIR 01.01.2012 den itibaren yürürlüğe

Detaylı

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 4359 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No : 2004/7755 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/4/2004

Detaylı

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER Tanımlar 6 Bölüm I. Başlangıç Hükümleri Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10 Bölüm II. Kulüp Lisans Madde 3 İstisnalar politikası 11 Madde 4

Detaylı

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 11489 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 6222 Kabul Tarihi : 31/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/4/2011 Sayı : 27905 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı