SEZONU BANK ASYA 1.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 2009 SEZONU BANK ASYA 1.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ"

Transkript

1 SEZONU BANK ASYA.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE TANIM sezonunda bu kategori Bank Asya.Lig olarak adlandrlmtr ve bu ekilde anlacaktr. MADDE AMAÇ Bu statü, Bank Asya.Lig tanmn, Kulüplerin uygunlu%unu, lige katlm esaslarn ve kulüplerin yönetici, futbolcu ve di%er tüm yetkililerinin uyacaklar esaslar, özel turnuva ve müsabaka gibi organizasyonlarn tanmlarn, lig organizasyonu ve müsabaka sistemini, lig ticari uygulamalarn, ve nihai hükümleri belirlemek amacyla düzenlenmitir. MADDE 3 TANIMLAR VE KISALTMALAR: Bu Statü metninde yaplan ksaltmalar ve tanmlardan; a) Türkiye Futbol Federasyonu ksaca (TFF) b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlü%ü ksaca (GSGM) c) Gençlik ve Spor 0l Bakanlklar ve Müdürlükleri ksaca (L) d) TFF tarafndan tescil edilen ve profesyonel futbol takm bulunan dernek ve irketler ksaca (KULÜP) e) Futbol müsabakalarna katlan kulüplerin profesyonel ve genç futbol takmlar ksaca (TAKIM) f) Profesyonel Futbolcularn Statüsü ve Transferleri Talimat ksaca (PFSTT) g) Futbol Müsabaka Talimat ksaca (FMT) h) Futbol Disiplin Talimat ksaca (FDT) i) Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Tekilatlanma, Çalma Prensipleri ve Görevleri 0le 0lgili Talimat ksaca (G&TKT) j) Merkez Hakem Kurulu Tekilatlanma, Çalma Prensipleri ve Görevleri 0le 0lgili Talimat ksaca (MHKT) k) Teknik Yönetici ve Ö%retici Talimat ksaca (TYÖT) l) Tahkim Kurulu Talimat ksaca (TKT) m) Futbolda Dopingle Mücadele Talimat ksaca (FDMT) n) Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimat ksaca (S&GT) o) Akreditasyon Talimat ksaca (AT) p) Reklam Talimat ksaca (RT) q) Yayn Talimat ksaca (YT) r) Kulüp Lisans Talimat ksaca (KLT) olarak anlacaktr. MADDE TFF NN DÜZENLEME YETKS A. TFF N0N DÜZENLEME YETK0S0 TFF, Bank Asya. Lig ile ilgili her türlü düzenleme yapma yetkisine sahiptir. B. 0LG0L0 KANUN VE DÜZENLEMELER Kulüpler; Bank Asya.Lig Müsabakalar nda FIFA, UEFA, Avrupa Komisyonu ile Türkiye Cumhuriyeti nin ilgili kanunlar ve TFF nin tüm talimat ve genelgeleri ile müsabakalarn oynand% alanlar ve çevresindeki güvenlik önlemlerine ilikin alnacak tedbirlere uygun hareket etmek zorundadrlar. MADDE 5 : BANK ASYA.LG OLU=UMU VE KATILIM A. BANK ASYA.L0G0N0N OLUBUMU sezonu sonunda Turkcell Süper Liginden düen 3 takm ile TFF.Liginden yükselen 3 takm ve Sezonunda Bank Asya.Liginde oynayan takmn itiraki ile toplam 8 takm arasnda oynanr..fikstürlerin tanzimi ve neticelerin ilan TFF ye aittir. B. KULÜBÜN UYGUNLUFU / KATILIM. Kulüplerinin futbol ubeleri TFF tarafndan tescil edilir.

2 sezonunda TFF tarafndan düzenlenen Bank Asya.ligine katlan takmlarn ba%l bulunduklar kulüpler, bu statü hükümlerine ve TFF tarafndan belirlenen kriterlere aynen uymay kabul ve taahhüt etmi saylrlar ve bu kulüpler hakknda statüde belirlenen usul ve esaslar uygulanr. 3. Tescil edilen kulüpler, TFF tarafndan tespit edilen kriterlerden herhangi birini sonradan kaybeder ise Federasyon o kulübün profesyonel futbol takmnn tescilini iptal edebilir..bank Asya.Ligine katlacak olan Kulüpler; TFF tarafndan düzenlenen Bank Asya.Lig Katlm Formu nu (Ek:) eksiksiz olarak doldurup onaylayarak TFF nin belirleyece%i tarihe kadar göndermek zorundadrlar. Söz konusu formlar TFF ye göndermeyen, TFF talimat ve hükümlerine uygun düzenlemeleri yerine getirmeyen Kulüpler Bank Asya.Lig müsabakalarna katlamazlar. 5.Tescil edilecek kulüpler, ibu statü ekinde bulunan Taahhütname yi (Ek:) vermek ve TFF tarafndan belirlenen tescil ve aidat ücretlerini ödemek zorundadrlar. 6Bu Statü hükümlerine göre; sezonunda; a Bank Asya.Ligine terfi eden kulüplerden alnacak tescil ücreti 50. YTL, b Tescil edilen kulüplerin TFF ye ödeyecekleri aidat 00. YTL olarak belirlenmitir. 7.Kulüpler, profesyonel takmndan baka, Ümit ve Genç Milli takmlarn alt yapsn oluturmak ve kendi alt yaplarn güçlendirmek amacyla, TFF tarafndan belirlenecek esaslar çerçevesinde oluturulacak alt yap liglerine KLT hükümleri de dikkate alnarak katlmak zorundadrlar. 8. Bank Asya. Ligi ne katlan kulüpler; gelir ve gider cetvellerini, bilançolarn ve gelecek sezonu kapsayan bütçeleri ile Genel Kurul Tutanaklarn yllk Genel Kurullarnda onayland% biçimi ile ve ilgili Genel Kurul tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde TFF ye sunar. Herhangi bir kulübün bu yükümlülü%ünü yerine getirmemesi veya bu açdan yanl yönlendirici bilgi vermesi durumunda bu kulübe bir uyar verilir ve yetkililerinin haklar askya alnr. Kulübün sözü edilen yükümlülü%ünü uyar tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde yerine getirmemesi durumunda puan tenzili yaptrm uygulanr. Kulübün sözü edilen yükümlülü%ünü ilave otuz (30) gün içerisinde de yerine getirmemesi durumunda küme düürülür. 9.UEFA Kulüp Lisans Sistemi ve TFF nin Kulüp Lisans Talimat do%rultusunda Bank Asya.Lig kulüplerinin: Sportif Kriterler Altyap (Tesis) Kriterleri Personel ve 0dari Kriterleri Hukuki Kriterler Mali Kriterler hususunda gerekli düzenlemeleri ve hazrlklar yapmalar zorunludur. 0.Bank Asya.Lig de oynama hakkn kazanan Kulüpler kendi futbol faaliyetleri ile ilgili resmi müsabakalarn oynayabilece%i ölçülerde tapulu veya stadyum sahibiyle yaplm anlamal (protokol,tahsis), TFF nin Bank Asya.Lig kulüplerine ilikin altyap kriterlerine uygun bir stadyum temin etmek zorundadrlar. Kulüpçe gösterilen stadyumlarda müsabakalarn oynanmas TFF onayna tabidir. TFF tarafndan belirlenen talimatlar, kriterleri yerine getirmeyen ve istenilen belgeleri ibraz etmeyen kulüplerin göstermi oldu%u stadyumlarda müsabaka oynatma yetkisi ve ekli TFF ye aittir.. Kulüpler Yönetim Kurulu Bakan ve Üyeleri dnda, profesyonel yönetim ekline sahip olmak ve müsabakalarn düzenli ekilde oynanmasn salamak amacyla; Genel Müdür Güvenlik Sorumlusu Stadyum Müdürü Medya Sorumlusu Bilet Sorumlusu Akreditasyon Sorumlusu Pozisyonlarn görevlendirmek ve bu pozisyonlara ilikin bilgileri TFF ye belirlenen süreler içerisinde ibraz etmek zorundadrlar. Yukarda bahsi geçen Görevlilerin farkl kiilerden olumas ve TFF tarafndan sertifika verilmesi zorunludur.

3 MADDE 6 ORGANZASYON VE SORUMLULUK: Bank Asya. liginde oynayan takmlar; resmi müsabakalarn oynayabilecei, TFF tarafndan belirlenmi ölçülerde tapulu veya stadyum sahibiyle yaplm anlamaya(protokol, tahsis v.b) dayal bir stadyumu temin etmek zorundadrlar. Kulüpçe gösterilen stadyumlarda müsabakalarn oynanmas TFF onayna tabidir. TFF tarafndan belirlenen talimatlar, kriterleri yerine getirmeyen ve istenilen belgeleri ibraz etmeyen kulüplerin göstermi olduu stadyumlarda müsabaka oynatma yetkisi TFF ye ait olup bu müsabakalarn oynanma ekli TFF tarafndan belirlenir Bank Asya.Lig müsabakalarnn oynanaca% stadyumlar belirleme yetkisi TFF ye ait olup, Stadyum Kullanm Bedeli ve sair kullanma ilikin yükümlülükler ilgili kulüp ile stadyum maliki veya intifa hakk sahibi arasnda yaplacak anlama ile belirlenir. 0lgili kulübün stadyum temin etme yükümlülü%üne Gençlik ve Spor Genel Müdürlü%ü ile TFF arasnda yaplan protokol hükümleri haricinde, herhangi bir sebeple TFF dâhil olmaz veya bu durum kulübün stadyum temin etme yükümlülü%ünü ortadan kaldrmaz. Bank Asya.Lig müsabakalar, TFF nin sponsorluk sözlemesi akdetti%i kuruluun imal edece%i Uluslararas Futbol Oyun Kurallar na uygun futbol toplar ile oynanacaktr. TFF tarafndan sponsorluk anlamas imzalanan kuruluun imal edece%i futbol toplar sezon balamadan önce Bank Asya. Lig kulüplerine zimmet karl% teslim edilecektir. Müsabakalarn münhasran bu toplarla oynanmas zorunlu olup, aksine davrantan ve bu sebeple TFF nin u%rayaca% zararlardan ev sahibi kulüpler sorumlu olacaktr ve ayrca bu kulüpler hakknda FDT hükümleri uygulanacaktr. Fikstürde gösterilen müsabakalar, ismi önce yazl takmn stadyumunda yaplr. Stadyumu onarma alnan ve yeni dönemde stadyumu açlmayan takmlar fikstüre göre kendi stadyumunda yapaca% müsabakalar oynamak üzere TFF tarafndan kabul edilecek bir stadyum bulmak zorundadrlar. Ancak, TFF Yönetim Kurulu nca kabul edilecek mücbir sebepler (Seyirci potansiyeli, güvenlik v.b.) nedeniyle kendisine uygun stadyum bulamayan takmlar, stadyumlar açlncaya kadar müsabakalarn TFF nin tespit edece%i stadyumlarda oynayabilirler. Bayet bu stadyumlar rakip takm stadyumlar ise bu ekilde oynadklar müsabakalarn ikinci devredeki rövanlarn kendi stadyumlarnda oynarlar. Fikstürde gerekli de%iiklikleri yapmaya, müsabakalarn gün, saat ve yerlerini de%itirmeye TFF yetkilidir. TFF, her türlü yayn organlar ile yaplacak yayn programlarna göre müsabakalarn gün ve saatlerini de%itirebilir. 0bu statünün güvenli%e ilikin hükümleri sakl kalmak kayd ile elverisiz hava ve stadyum artlar dnda, Profesyonel Lig müsabakalar TFF tarafndan ertelenmez. TFF, elverisiz hava ve stadyum artlar nedeni ile müsabakann ertelenmesi halinde, tespit edece%i baka bir stadyumda oynanmasna resen karar verebilir. Kulüpler, müsabakalarn oynayacaklar stadyumu ve oyun alann elverisiz hava artlar da dahil olmak üzere müsabakann tayin ve tespit edilen tarihte oynanmas için hazr hale getirmek zorundadrlar. Oyun alannn müsabaka oynanacak ekilde hazr hale getirilmemesi halinde bu durum Talimatlara aykr hareket olarak kabul edilir ve ilgili kulüp hakknda Futbol Disiplin Talimat hükümleri uygulanr. Ayrca hakem ve gözlemci ücretleri ile deplasman yapan takmn masraflar ev sahibi kulüp tarafndan ödenir. Elverisiz hava artlar nedeni ile gününde oynanmayan veya yarda kalan müsabakalar TFF tarafndan ayr bir karar alnmam ise ertesi günü oynanr. Elverisiz hava artlar nedeni ile hakem karar ile ertesi güne ertelenen müsabakalar, ertesi gün ayn yer ve saatte oynanr. Ancak, TFF hakemin kararnda açklad% maç saatini gerekli gördü%ünde de%itirebilir. Böyle bir durumda keyfiyet derhal ilgililere tebli% olunur. Müsabakalar yöneten hakemlerin verdi%i kararlar nihaidir. Elverisiz hava artlar nedeni ile ertesi gün de oynanmayan müsabakalarn ne zaman oynanaca%na TFF tarafndan karar verilir. Elverisiz hava ve saha artlar nedeni ile müsabakann devam eden bir annda hakem tarafndan ertelenmesi halinde, söz konusu müsabakann ertesi gün hangi artlarda balayaca%na TFF tarafndan karar verilir. Takmlar, müsabaka yapacaklar mahale en az yirmi dört saat önce gitmek zorundadrlar. MADDE 7 OYUNCULARIN UYGUNLUBU: BANK ASYA.L0G Müsabakalarda yer alacak futbolcunun: a) Temsil edece%i kulübü adna tescilini yaptrm ve lisansn alm bulunmas, b)tescil edilen lisansn geçerlilik tarihinin devam ediyor olmas, c) Herhangi bir sebeple müsabakaya girmekten men edilmemi olmas, arttr. Bank Asya. Liginde Sezonu sonunda Turkcell Süper Lig inden düen takmlarda bulunan ve sözlemeleri devam eden yabanc uyruklu futbolcular, sözleme süreleri sonuna kadar kulüplerine ba%l olarak kalabilirler, ancak sadece yabanc uyruklu futbolcu 8 kiilik müsabaka isim listesine yazlabilir. 3

4 Bank Asya. Lig takmlarnn; ve daha sonra do%mu olmalar koulu ile yabanc uyruklu futbolcu ile Profesyonel Futbol ve Transfer Talimat hükümlerine uygun sözleme imzalayabilmeleri ve oynatabilmeleri, bu futbolcular ile imzalanacak olan sözlemelerin biti tarihinin maksimum olabilmesi, Sezonu Sonunda Turkcell Süper Liginden düen takmlarn yabanc uyruklu futbolcu kontenjann boaltmalar halinde bu hakk kullanabilmeleri mümkündür. Ayrca yukarda belirtilen yabanc uyruklu futbolcular dnda, Bank Asya. Lig takmlarnn Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Krgzistan ülkelerinin vatanda olan en fazla futbolcu ile Profesyonel Futbol ve Transfer Talimat hükümlerine uygun sözleme imzalayabilmeleri ve müsabakalarda oynatabilmeleri mümkündür. Uluslararas transferi gerçekletirilen yabanc uyruklu futbolcularn sözlemelerinin tescili için, FIFA kurallar gere%i tüm tazminatlarn ödendi%ine veya anlamaya varld%na dair belgelerin tescil için gereken di%er evraklar ile birlikte TFF ye ibraz zorunludur. Kulübün Sezonu sonunda Turkcell Süper Lig e yükselmesi halinde, sezonunda sözlemesi devam eden yabanc uyruklu futbolcularn kulübün, Turkcell Süper Lig yabanc uyruklu futbolcu kontenjannda saylr. Kulübün TFF. Ligine dümesi halinde, sözlemesi devam eden yabanc uyruklu futbolcularn müsabakalarda oynatlamaz. 3 Türkiye Cumhuriyeti vatanda veya yabanc uyruklu amatör futbolcular Bank Asya.Lig kulüplerinin katlaca% müsabakalarda oynayamazlar. Yukardaki artlara uymayan kulüpler hakknda, Futbol Müsabaka Talimat hükümleri gere%ince hükmen ma%lubiyet karar verilir ve Futbol Disiplin Talimat hükümleri uygulanr. MADDE 8 DSPLN HÜKÜMLER : A. KIRMIZI KART UYGULAMALARI Bank Asya. Lig Müsabakalar nda hakem tarafndan krmz kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, FDT ye göre otomatikman idari tedbirlidirler ve cezalar sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar. Bu müsabakalardaki eylemleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu nca cezalandrlan futbolcular, cezalarn bu kategoride infaz edinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar. Ancak, profesyonel takm futbolcusu yönünden Bank Asya. Lig ile Fortis Türkiye Kupas müsabakalar infaz hesabnda ayn kategori saylr. Dier kategorilere ait müsabakalar yönünden krmz kart cezas veya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu nca verilmi cezas bulunan futbolcular cezalarn o kategoride tamamlayncaya kadar hiçbir resmi müsabakaya katlamazlar Sezonundan, Sezonuna sarkan cezas bulunan futbolcunun TFF tarafndan tescil ve lisans ilemi yapld tarihten sonraki resmi müsabakalarda yukardaki esaslar dorultusunda oynamamak suretiyle cezas infaz edilmi saylr. B. SARI KART UYGULAMALARI Sezonunda görülen sar kartlar, Sezonunda geçerli deildir. Profesyonel Ligler, PAF Ligi, Deplasmanl Süper Gençler Ligi ve Fortis Türkiye Kupas müsabakalarnda sar kart uygulamas kendi kategorilerinde geçerli olduundan sar kart uygulamas her kategori için ayr ayr deerlendirilir. Ayn sezonda, Profesyonel Lig (Turkcell Süper Lig, Bank Asya. Lig, TFF. Lig ve TFF 3. Lig) müsabakalarnda üst üste veya aralkl dahi olsa ihraca dönümeyen ihtarlk hareketleri nedeniyle toplam (dört) sar kart gören futbolcular ilk resmi lig müsabakasnda oynatlamaz. Bir müsabakada verilen sar karttan sonra, ayn müsabakada futbolcunun dorudan krmz kart veya bu futbolcunun ikinci sar kartlk eyleminden ötürü krmz kart görmesi halinde, bu futbolcunun gördüü sar kartlar hakem tarafndan raporda belirtilmez ve toplam (dört) sar kart hesabnda dikkate alnmaz. C.?DAR? TEDB?RLER Bank Asya.Lig Müsabakalar nda hakem tarafndan oyundan ihraç edilmeyen, ancak yapm olduklar eylemler nedeni ile TFF tarafndan idari tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu na sevk edilen futbolcu, antrenör, masör, Yönetici ve dier ilgililer, haklarndaki tedbir karar kalkmadan takip eden hiçbir resmi müsabakaya katlamazlar.

5 MADDE 9 OYUN KURALLARI: Müsabakalarda FIFA, UEFA ve TFF Talimatlarnda belirtilmi Uluslararas Oyun Kurallar uygulanr Sezonunda oynanacak Bank Asya.Lig müsabakalarnda takmlarn hakemlere verilen 8 (on sekiz) kiilik isim listesinde bulunan yedek oyunculardan üçü, müsabaka süresince(uzatma süresi dahil) Uluslararas Oyun Kurallarna uygun ekilde oyun alannda yer alan oyuncular ile de%itirilebilir. De%itirilen oyuncular yeniden oyuna giremezler. Hakem tarafndan oyundan ihraç edilen oyuncularn yerine oyuncu alnamaz. Ancak, oyun balamadan önce ihraç edilen bir oyuncunun yerine ismi bildirilmi (müsabaka isim listesine önceden yazlm) bir yedek oyuncu alnabilir. Bu durumda eksilen yedek oyuncu yerine yeni bir yedek oyuncu yazlamaz. E%er, ismi bildirilmi bir yedek oyuncu müsabakann balamasndan önce veya sonra ihraç edilmi ise, yerine baka yedek oyuncu alnmaz. Ancak takmlarn üç oyuncu de%itirme haklar devam eder. Müsabaka hakemi tarafndan oyundan ihraç edilen futbolcular, hiçbir ekilde yedek kulübesinde oturamazlar ve oyun alann terk etmek zorundadrlar. Eer isim listesinde ad yazl olan bir kaleci, herhangi bir nedenle sahaya çkamazsa, daha önce oyuncu isim listesinde olmayan bir kaleci, sahaya çkamayan kalecinin yerini alabilir. Profesyonel Lig Müsabakalarnda oyun 5 er dakikalk iki devre halinde oynanr. Devre aras 5 dakikadan uzun olamaz. Devre aras zaman ancak hakemin izni ile de%itirilebilir. Bu hususlar ile ilgili Statü ve Talimatlardaki istisnai haller sakldr. Stadyumda oynanan süreyi gösteren saatler her bir yar devre sonunda, yani sras ile 5 ve 90 dakika sonunda durdurulmas kayd ile müsabaka esnasnda çalabilir. Bu hüküm (varsa) oynanan uzatma süresine de uygulanr. (5 er dakikalk her bir devreden sonra) Müsabakann hakem tarafndan herhangi bir nedenle durdurulmas halinde, stadyumda oynanan süreyi gösteren saat durdurulmayacaktr. Takmlarn müsabaka esnasnda snma hareketleri yapan yedek oyuncularnn, müsabaka formasndan bariz bir ekilde farkl renkte forma veya eofman giymeleri zorunludur. Yedek oyuncularn snma alanlar FIFA, UEFA ve TFF Talimatlar çerçevesinde oyun alannn konumuna göre müsabaka öncesi hakem tarafndan belirlenir ve ilgililere bildirilir. Müsabaka esnasnda her iki takmdan en fazla üçer yedek oyuncunun snmasna izin verilir. MADDE 0 MÜSABAKA SSTEM: Sezonunda Bank Asya.Lig müsabakalar 8 (on sekiz) takm arasnda çift devreli lig usulüne göre oynanr. Bank Asya.Lig müsabakalar sonunda ve nci sralar alan (iki) takm Türkiye Profesyonel Birinci Süper Ligine yükselir. 3 Bank Asya.Lig müsabakalar sonunda grupta 3ncü, ncü, 5nci ve 6nc dereceleri alan (dört) takm ise Turkcell Süper Ligine yükselecek playoff grubunu olutururlar. Playoff grubunda ligi 3ncü srada bitiren takm ile 6nc srada bitiren takm; ncü srada bitiren takm ile de 5nci srada bitiren takm eleirler. Playoff ilk müsabakalar sonunda galip gelen takmlar Final müsabakas oynarlar. Final müsabakasn kazanan Turkcell Süper Ligine yükselen 3ncü takm olur. Playoff müsabakalar TFF tarafndan belirlenecek tarafsz bir sahada tek maçl eliminasyon usulüne göre oynanr. Bank Asya.Lig müsabakalar sonunda 6, 7 ve 8nci sray alan toplam 3 (üç) takm TFF.Lig e düer. Fikstürlerin tanzimi ve neticelerin ilan TFF ye aittir. TFF nin alaca kararlar müsabakalarn balamasndan önce TFF Resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. MADDE PUAN USULÜ VE AVERAJ:. Bank Asya.Lig müsabakalarnda kazanan takma 3 (üç), berabere kalan takma (bir), kaybeden takma 0 (sfr) puan verilir.. Puan usulü ile yaplan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takm birinci, ondan sonra gelen ikinci ve... olarak sralanr Sezonunda ayn puana sahip ilgili takmlar arasnda aa%da belirtilen esaslar uygulanr. a) Öncelikle ayn puana sahip ilgili takmlarn kendi aralarnda oynadklar müsabakalardaki puan üstünlü%üne baklr. b) Kendi aralarndaki müsabakalarda puan eitli%i varsa kendi aralarndaki müsabakalardaki gol averajna, (Kendi aralarndaki maçlarda atlan gollerde eitlik var ise, deplasmanda fazla gol atan takm üstün saylmaz.) FMT nin 0.maddesinin son paragraf hükmünce; c) Kendi aralarndaki müsabakalarda puan ve gol eitli%i devam ediyorsa, Genel puantaj da ki gol averajna baklr. Takmlar arasndaki gol averaj da eit ise daha fazla gol atm olan takm üstün saylr. d) Bu artlara ra%men eitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takm üstün saylr. e) Bütün bu artlara ra%men eitli%in devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takmlar arasnda yaplacak tek maçl eleme usulü müsabakalar neticesinde kazanan takm üstün saylarak nihai sonuç alnr. 5

6 f) Yukardaki maddelere uygun olarak; ayet iki takmn puan eitli%i varsa iki takmn kendi arasndaki müsabakalardaki skorlara göre yukarda bahsedilen hususlar uygulanr. g) Yukardaki maddelere uygun olarak; ayet puan eitli%i 3 ve daha fazla takm arasnda var ise; Öncelikle bu takmlarn kendi aralarnda yapm olduklar müsabaka skorlarna göre bir puan cetveli yaplr. Bu puan cetvelinde öncelikle takmlar arasnda puan üstünlü%üne baklr. Puan eitli%i var ise yine ayn puan cetvelindeki gol averajna baklr. Gol averaj da eit ise daha fazla gol atan takma baklr. Bütün bu artlara ra%men yani takmlarn puanlar ve attklar ve yedikleri gol says eit ise genel puan cetvelindeki averaja baklr. 3 3 ve daha fazla takmn kendi aralarnda oynadklar müsabakalardan yaplan puan cetvelinde puanlar ne olursa olsun ikili averaja de%il 3 veya daha fazla takmn kendi aralarnda oynadklar müsabakalardan oluan puan cetveli sralamasna baklr. h) Bank Asya.Ligi puan cetveli 3 üncü hafta müsabakalar tamamlandktan sonra yani bütün müsabakalar bittikten sonra takmlarn kendi aralarnda oynadklar müsabakalara göre puan cetveli oluturulacak olup, Müsabakalar devam ederken puan cetveli genel averaja göre yaplacaktr. Eki:3 Örnek Puan Cetveli Örnek Puan Cetveli Örnek Puan Cetveli 3 MADDE KUPA TFF tarafndan belirlenecek esaslar çerçevesinde Bank Asya.Lig Müsabakalar sonunda birinci olacak kulübe ampiyonluk kupas verilir. Ayrca Bank Asya.Lig Müsabakalar sonunda ikinci olan ve Play Off Müsabakalar sonunda Turkcell Süper ligine terfi etmeye hak kazanan kulüplere de birer kupa verilir. Kupann tasarmna ve üretimine TFF karar verir. Kupa töreni Organizasyonu TFF tarafndan yaplr. Kulüpler TFF nin belirleyecei organizasyon kurallarna uymak ve Kupa törenine katlmak zorundadrlar. MADDE 3 TAKIMLARIN GYECEKLER TESCLL RENK VE =EKLL FORMALAR:. Bank Asya.Lig takmlar giyecekleri (kaleci dahil) forma, ort ve tozluklarn ön ve arka cephelerden çekilmi ikier adet renkli resimlerini sadece sezon banda TFF ye gönderip onaylatmak zorundadrlar. Müsabakalara çkarken müsabaka hakemine onayl resimlerin ibraz edilmesi zorunludur. TFF tarafndan onayl forma resimlerini ibraz etmeyen kulüplerin yöneticileri hakknda FDT hükümleri uygulanr.. Bank Asya.LigLig Müsabakalar na takmlar, giyecekleri formalarda en fazla üç renk bulundurabilirler. 3. Sezon içerisinde kesinlikle forma tescili yaplmaz. Müsabakalara çkarken müsabaka hakemine onayl resimlerin ibraz edilmesi zorunludur. TFF tarafndan onayl forma resimlerini ibraz etmeyen kulüplerin yöneticileri hakknda FDT hükümleri uygulanr.. Formalarn ince veya kaln çubuklu olmas halinde kulübün tescilli renklerinden birinin fon oldu%u 30 x 35 cm. alan üzerinde açk veya aksi rengi ile numaras yazlm bir forma giymek zorundadrlar Futbol Sezonu nda, Bank Asya.Lig de yer alan kulüpler, forma srt numaralarn 99 rakamlar arasnda futbolcu isimlerine göre belirleyecekler ve hangi futbolcunun kaç numaral formay giyece%ini müsabakalarn balamasndan önce TFF ye bildireceklerdir futbol sezonunda belirlenen numaralara göre futbolcular ayn formay sezon sonuna kadar kullanmak zorundadrlar. Kullanlan forma numaralar, sezon boyunca herhangi bir nedenle (futbolcunun baka bir kulübe transfer olmas v.s.) baka bir futbolcuya verilemez. Transfer edilen futbolculara kullanlmayan bo numaralardan birinin verilmesi zorunludur. Oyuncularn formalarndaki srt numaralarnn boyu 5 30 cm arasnda olacak ve her bir oyuncu farkl numara giyecektir. Formalarn arka tarafndaki numaralarn üzerine yazlacak isimlerin harflerinin büyüklü%ü 7,5cm den büyük olmayacak ve formalara yazlacak olan isimler de müsabakalardan önce TFF ye bildirilecektir. 6. Takm kaptanlarnn kollarndan birinde 5 cm eninde ve ayr renkte bir bant bulunacaktr. 7. Kalecinin formas di%er oyuncular ile müsabaka hakemlerinden bariz bir ekilde farkl renklerde olmak zorunda olup, müsabakalarda takmlar en az 3 er adet kaleci formas yanlarnda bulundurmak zorundadrlar. 6

7 8. Formalara konulacak reklâmlarn RT hükümlerine uygun olmas zorunludur. 9. Reklâmlar, eofmanlarn ön ve arka yüzünden, formalarn ön yüzünden ve kollarndan ve ortlarn arka yüzünde bel hizasndan baka bir yerde tanamaz. Bortun ön yüzü, çorap veya ayakkablarda reklâm bulunamaz. Futbolcularn formalarnn içindeki kyafetlerinde reklâm veya slogan bulunamaz. 0. Formann ön yüzünde tanacak olan reklâmn ebad 00 cm² yi, kollardaki 50 cm² yi, ortun arka yüzündeki 00 cm² yi geçemez. Formann ön yüzünde tanan reklamn amblemi kapatmayacak ekilde düzenlenmesi gerekmektedir.. Futbolcunun formadaki numaras ortun ön yüzüne yazlr. Rakamlarn büyüklü%ü 0 cm 5 cm arasnda olacaktr. Bortlarn ön yüzünde Kulüp logosu ve üretici firma amblemi bulunabilir. Takmlar, bir müsabaka boyunca ayn reklâm tayan formalar kullanmak zorundadrlar. 3. Kulüpler müsabakalarn devre arasnda forma de%iikli%i yapmalar halinde dahi müsabakann ilk devresinde giydikleri formann aynsn giymek zorundadrlar.. Bank Asya.Liginde oynayan Kulüpler müsabakalara giderken tescilli forma renklerinin yer ald% açk ve koyu renk olmak üzere er takm TFF tarafndan onaylanm formasn yanlarnda götürmek ve müsabaka öncesinde yaplacak egüdüm toplantsnda yanlarnda bulundurmalar arttr. Hakemin kanaatine göre müsabaka annda forma ort ve tozluklarn karklk do%urabilece%i durumlarda ev sahibi kulüp tercih hakkn kullanacak ancak nihai karar hakem verecektir. Kulüplerin müsabaka öncesi bahsi geçen ekilde farkl dizaynda formasn ibraz edememesi halinde ilgili kulüpler hakknda Futbol Disiplin Talimat hükümleri uygulanacaktr. MADDE LG SM SPONSORLUBU UYGULAMALARI. Tüm müsabakalar öncesinde gerçekletirilecek seremonilerde, takm ve hakemlerin önünde Bank Asya.Lig panosu bulundurulacaktr.. Bank Asya. Lig Müsabakalar nda ev sahibi kulüpler, müsabaka resmi sponsorlar için kulübün sahip oldu%u 0 adet en iyi kategori, 0 adet ikinci en iyi kategori yer biletleri / kartlar kullanm için sezon balamadan önce TFF ye ulatracaklardr. 3. Kulüpler müsabaka biletlerinin ön yüzünde Bank Asya. Lig Logosu bulunan biletleri basp sata sunmakla yükümlüdürler.. Bank Asya. Lig Müsabakalar nn oynand% tüm stadyumlarda bulunan skorboardlarda Resmi Müsabaka logosunun bulundurulmas zorunludur. 5. Tüm müsabakalarda kullanlan oyuncu de%iikli%i tabelalarnda Bank Asya logosu bulundurulmas zorunludur. Gerekli Bank Asya logolu yapkanlar TFF tarafndan temin edilir. 6. Tüm Bank Asya.Lig Stadyumlarnda TFF ve kulüp bayraklarnn arasnda Bank Asya.Lig Resmi Müsabaka ismi ve logosunun üzerinde bulundu%u müsabaka bayra% bulundurulmas zorunludur. 7. Lig isim sponsorlu%u uygulamalarnn ileyiinden ev sahibi kulüp sorumludur. MADDE 5 MÜSABAKA GÖREVLLER A. TEMS0LC0LER. Görevli oldu%u müsabakalarda TFF adna müsabaka organizasyonunu denetleyerek talimatlara uygun ileyii kontrol eden ve durumu raporla TFF ye bildiren kiidir.. Temsilcilerin hazrlam olduklar raporlar, ilgili müsabaka hakknda yaplan disiplin soruturmasna kaynaklk eden resmi evrak niteli%indedir. TFF gerekli gördü%ü hallerde mevcut rapora ilave temsilcilerden ek rapor talebinde bulunabilir. 3. Her müsabakaya en az iki temsilci görevlendirilir. Gerekli görüldü%ü takdirde bu say TFF tarafndan arttrlabilir. B. GÖZLEMC0LER. Atandklar müsabakada hakemlerin uluslararas ve ulusal mevzuata uygun olarak görev ifa edip etmedikleri hakknda gözlem yaparak, ilgili hakemler hakknda rapor hazrlamakla görevli kiidir. 7

8 . TFF gerekli gördü%ü hallerde müsabaka hakknda yaplan disiplin soruturmasna yardmc olmas sebebiyle mevcut temsilci raporuna/raporlarna ilave olarak gözlemciden müsabakaya ilikin rapor talebinde bulunabilir. 3. Her müsabakada esas olarak bir gözlemci görevlendirilir. Gerekli görüldü%ü takdirde bu say TFF tarafndan arttrlabilir. C. HAKEM VE YARDIMCI HAKEMLER:. Bu statüde belirlenen esaslarn saha içi uygulamalarnda müsabakay yönetecek hakemler yetkilidir.. Her müsabaka için bir hakem, iki yardmc hakem ve bir dördüncü hakem görevlendirilir. Hakemlerin görevlendirilmesi MHKT gere%ince yaplr. Müsabakalar için hakem, yardmc hakem ve dördüncü hakem olarak görevlendirilen kiiler talimatlarn gerektirdi%i saatte müsabaka yerinde bulunmak zorundadr. 3. Herhangi bir mazeret nedeniyle; hakem veya yardmclardan birinin müsabaka saatinde gelmedi%i veya müsabaka esnasnda sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kald% durumlarda, dördüncü hakem onun yerini alacaktr. Boalan dördüncü hakemlik görevine MHK Bölge Sorumlusu veya Gözlemcinin yardm ile bir klasman hakemi Merkez Hakem Kurulu nun onay ile atanabilir.. Kdemli Yardmc Hakemin kim oldu%unu belirlemek için klasmanna baklr. Ayn klasmanda iseler o klasmandaki kdemine, kdemleri de ayn ise lisans numaralarna baklarak küçük olan numaral kdemli yardmc hakem tayin edilir. 5. Müsabaka balamadan önce herhangi bir nedenle hakemin yerine dördüncü hakem geçmi ise, talimatlar gere%i yeni bir dördüncü hakem atanabilir. Dördüncü hakemin görevlendirilmi oldu%u müsabakalarda bu tür durumlarla karlald%nda müsabaka dördüncü hakemsiz de oynatlabilir. 6. Müsabaka balamadan önce herhangi bir nedenden dolay bir hakem ve iki yardmc hakemden oluan Hakem Triosu tekil edilemedi%i takdirde müsabakaya balanmaz. 7. FMT nin 6/b maddesine göre elverisiz hava artlarndan dolay müsabaka saatinden (iki) saat öncesine kadar maçn ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermek TFF ye, müsabakann balamasna iki saat ve daha az bir zaman kaldktan sonra müsabakay bir sonraki gün maç saatine erteleme görevi hakeme aittir. 8. TFF nin organize etti%i futbol müsabakalarnda görevlendirilen hakemler, gözlemci ve temsilciler görevli olduklar müsabakalarda herhangi bir saldrya maruz kaldklarnda; Ceza Kanunlarnn uygulanmas bakmndan, bunlarn iledikleri suçlarla, bunlara kar ilenen suçlarda Devlet Memurlarna ilikin hükümler uygulanr. MADDE 6 HASILAT DABITIMI: Bank Asya.Lig müsabakalarnda elde edilecek haslat, Profesyonel Futbol Müsabakalar ve Temsili ve Milli Müsabakalar Haslatn Da%tmna Dair Talimat hükümlerine göre ilgililere ödenir. MADDE 7 YAYINLAR: A. TV YAYINLARI Sezonunda oynanan Özel ve Resmi Futbol Müsabakalarndan; Bank Asya. Ligi Müsabakalar yalnz TFF ile sözleme imzalam olan yaync kurulu/kurulular tarafndan UEFA ve YT hükümlerine uygun olarak televizyondan yaynlanabilir. TFF nin kulüpler adna ve hesabna yayn sözlemesi imzalad kurulularn en iyi artlarda yayn yapabilmesi için gerekli ortamn salanmas ev sahibi kulübün sorumluundadr. Talimat ve bu statü ekinde belirlenen esaslara uygun olarak yaplacak yayna ilikin hazrlklarn ve/veya yaynn yaplmasnn engellenmesi, yaynn kstlanmas ve/veya yaynn devamna engel olunmas halinde ev sahibi kulüp hakknda FDT hükümleri uygulanr. B. RADYO YAYINLARI Sezonunda oynanan Özel ve Resmi Futbol Müsabakalarndan; Bank Asya. Ligi Müsabakalar için TFF tarafndan Radyo Yayn hakk verilmesi durumunda yalnz TFF ile sözleme imzalam olan yaync kurulu/kurulular tarafndan UEFA ve YT hükümlerine uygun olarak radyodan yaynlanabilir. Ev sahibi kulüpler yaync firmann en uygun ekilde görev yapmasn salamakla yükümlüdür. MADDE 8 TRAZLAR:. Müsabakalara ilikin itirazlar aa%daki ekilde yaplr: 8

9 a) Müsabakalarn balamasndan önce oyun yerinde kar takm kaptan ve yöneticisi önünde itiraz olunan hususun açkça belirtilmesi suretiyle takm kaptan veya yöneticisi tarafndan yazl olarak yaplr. b) Müsabaka baladktan sonra itiraz yaplamaz. Yalnz eksik kadro ile sahaya çkan ve oyuncu de%iikli%i yapan takmlara sonradan girecek futbolcular hakknda kar tarafn herhangi bir itiraz o anda hakem tarafndan dinlenir ve tespit edilir. c)ancak, FMT nn ilgili maddelerinde yazl sebeplerden dolay müsabakay takip eden 5 (be) gün içinde, belgeleri ile birlikte itiraz edilebilir. Belgesi ibraz edilmeyen ve depozitosu yatrlmayan itirazlar incelenmez.. Futbol Müsabaka Talimat uyarnca TFF Yönetim Kurulu na yaplacak bavurularda Tahkim Kuruluna yaplacak bavurulardaki geçerli harç oranlar ve miktarlar uygulanr. Buna göre; Bavuru annda bavuru sahibinden ¼ tutar pein olarak alnr. Bavuruya konu taleplerin tamamen kabul edilmesi halinde alnan pein harç bavuru sahibine iade edilir. Bavuruya konu taleplerin tamamen red edilmesi halinde ödenen pein harcn dnda ayrca pein harcn üç kat tutarndaki bakiye harç ödenmek zorundadr. Bavuruya konu taleplerin ksmen kabul edilmesi halinde kabul/red durumuna göre pein harç ksmen iade edilir ya da harcn tamamlattrlmas istenir. Bu çerçevede sezonunda Bank Asya. Lig kulüpleri için toplam harcn ¼ ü olan pein maktu harç miktar 50.YTL.dir. Yürütmenin durdurulmas taleplerinde yukarda belirtilen miktarn dnda yars kadar harç alnr. Yukardaki fkraya göre yaplan itirazn yerinde görülmesi veya FMT nin ilgili maddesinde yazl sebeplerin ilgili müsabakalarn takip eden en geç 0 (on) gün içinde; di%er yazl sebeplerin, o kademe veya kategorideki müsabakalar sonuçlar tescil edilinceye kadar sabit olmas halinde FMT nn ilgili madde hükümleri uygulanr. 3. Yaplm olan itirazlar birinci derecede TFF Yönetim Kurulu nca karara ba%lanr. TFF Yönetim Kurulu kararna kar kulüpler, tebli% tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Tahkim Kurulu na itiraz edebilirler.. Bir müsabakada Uluslararas Oyun Kurallarna aykr hareket edildi%i iddiasyla yaplacak itirazlarn yazl olarak ve müsabakann yapld% günün ertesinden balayan üçüncü gün saat.00 ye kadar MHK ye ulatrlmak üzere TFF ye verilmesi zorunludur. MADDE 9 DOPNG:. Kulüpler ile futbolcular Futbolda Dopingle Mücadele Talimat hükümlerine aynen uymak zorundadrlar.. Müsabakalarda ev sahibi kulüpler, TFF tarafndan görevlendirilen doping numunesi alacak olan doktorlarn stadyuma giriini sa%lamak ve oturacaklar yeri temin etmek zorundadrlar. 3. Ev sahibi kulüpler stadyumlarnda takmlarn ve hakemlerin soyunma odalarna yakn, Stadyum ve Güvenlik Kriterlerine uygun doping testi odas bulunduracaklardr. Doping Kontrol Odas na görevliler dnda kimse giremez.. Talimat ve statü hükümlerine uymayan kulüp ve futbolcular hakknda FDT hükümleri uygulanr. MADDE 0 STADYUM, TRBÜN DÜZENLEMES, GÜVENLK, BASIN, =DDET VE TA=KINLIK: Stadyumlarda, Tüm Profesyonel lig müsabakalarnda müsabaka balangcnda, devamnda ve sonrasnda sa%lk ve güvenlik, tribün düzenlemesi ve organizasyon, iddet ve taknl%n önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri yapma görevi ev sahibi kulübe aittir. Buna göre; A. STADYUMLAR:. Kulüplerin S&GT ye ve AT ye uygun kriterleri yerine getirmeleri ve müsabakalarn oynanaca% stadyumlarn S&GT de belirtilen kriterler do%rultusunda S&GT Uygunluk Belgesi alm olmas zorunludur. Uygunluk belgesini almayan kulüpler hakknda S&GT, FDT ve ibu Statü hükümleri uygulanr.. Müsabakalar TFF tarafndan gece veya gündüz oynatlabilir. Stadyumlarda S&GT ye uygun aydnlatma sistemi ile elektrik kesintisi veya arzas halinde en geç 5 dakika içerisinde aydnlatmann tam kapasite ile çalmasn sa%layacak bir jeneratörün bulunmas zorunludur. Ayrca S&GT ye uygun olarak, elektrik kesintisi halinde jeneratör devreye girinceye kadar seyirci tahliye sistemleri olan tribün merdivenleri, tahliye koridor ve merdivenleri ve çk kaplarn aydnlatan Acil Aydnlatma Sistemi bulunmas zorunludur. 9

10 3. Müsabakalarda; Türk Bayra%, TFF Bayra%, FairPlay Bayra%, Sponsor Lig Bayra%, 0ki Kulübün Bayraklar ile stadyumda mevcut bayrak direklerine çekilecektir.. TFF nin ilgili kurullarnca statlar kapatlan kulüplerin müsabakalar TFF tarafndan tespit edilecek baka stadyumlarda oynatlr. Ancak bu stadyum müsabakay oynayaca% rakip takmn stadyumu olamaz. Herhangi bir nedenle kendi stadyumunda oynamas gereken müsabakay baka bir stadyumda oynayan kulüpler bu müsabakalarla ilgili tesis ve personel ücretleri ile yayncdan talep edilen stadyuma giri ücretini de ödemek zorundadrlar. 5. Bank Asya.Lig müsabakalarnn oynanaca% stadyumlarda yedek kale direklerini kullanma hazr bir ekilde bulundurmak zorunludur. 6. Seyircisiz oynanacak olan müsabakalarda stadyuma sadece; TFF Yönetici ve yetkilileri, Devlet Protokolüne dahil kiiler, ilgili Kulüp Bakanlar, Kulüplerin Müsabakadan en geç gün önce bildirece%i en fazla 5 kiilik bir liste TFFdan izin alm kiiler ile Türkiye Spor Yazarlar Derne%ince akredite olmu basn mensuplar girebilir. 7. Bank Asya.Lig müsabakalarnda sahaya; a) Kulüplerin müsabakalarnda görevli ve sahada yer almas zorunlu bir adet doktor, b) Saha kenarnda düzenlenmi özel yerlerde oturmalar kaydyla yedek futbolcular ve (ihraç hariç) oyundan çkan futbolculardan baka her iki kulübe mensup Yönetim Kurulu nca atanm ve AT ye uygun akredite olmu kiiler arasndan; adet Yönetici adet Teknik Sorumlu adet Antrenör adet Kaleci Antrenörü veya bir adet Antrenör adet eofmanl Fizyoterapist veya Masör Yabanc futbolcular için, iletiim kurmak üzere bir adet tercüman olmak üzere futbolcular haricinde toplam yedi kii girebilir. 8. Takmlarn yöneticileri maçtan önce Müsabaka 0sim Listesini imzalayacaklardr. Yönetici olmad% takdirde Teknik Sorumlu, yoksa Antrenör veya Takm Kaptan müsabaka isim listesini imzalayabilir. 9. Bank Asya.Lig müsabakalarnda AT hükümlerine uygun olarak saha içine girecek olan oyuncular hariç di%er yönetici, teknik adam ve görevlilerin akreditasyon kartlarn müsabaka boyunca boyunlarnda görülebilir bir ekilde tamalar zorunludur. Aksine davranan kiiler ve/veya AT ye uygun denetim yapmayan kulüpler hakknda FDT hükümleri uygulanr. 0. Federasyonun ilgili kurullarnca tedbir karar, hak mahrumiyeti veya müsabakadan men ceza verilen kiiler cezalar infaz edilinceye veya tedbirleri kaldrlncaya kadar müsabakalara hiçbir nam ve görev ile akredite edilemezler. Aksine davranta bulunan kii ve kulüpler hakknda FDT hükümleri uygulanr.. AT ye uygun akredite olmu ve saha içerisine girmi kiiler oyun süresince saha kenarndaki özel yerlerinde bulunmak zorundadrlar. Bu artlara uymayanlar sahadan çkartlrlar.. Saha kenarnda oturmalarna müsaade edilenler, görevleri dnda, hiçbir olaya sözle veya fiili olarak katlamazlar. 3. Saha kenarna oturmalarna müsaade edilen görevlilerden biri oyunculara taktik ve talimat verebilir. Ancak, o kii de teknik alan içerisinde kalmal, her zaman sakin ve kontrollü hareket etmeli ve talimatn verdikten sonra yerine dönmelidir. Maç süresince teknik sorumlu yedek kulübesi yannda AYAKTA DURAB0L0R.. Bank Asya.Lig müsabakalar öncesinde, devre arasnda ve müsabaka sonrasnda soyunma odalarna girecek olan yöneticilere ev sahibi takm tarafndan AT hükümlerine uygun olarak akreditasyon kart verilmek zorundadr. Bu kartlar tamayanlar koridorlara ve soyunma odalarna giremezler. Ev sahibi kulüp yöneticileri de bu kartlar tamak zorundadrlar. Akreditasyon Talimat hükümlerine uygun akreditasyon denetimi ve ilemlerini yapmayan ev sahibi kulüpler hakknda FDT hükümleri uygulanr. 5. Müsabakalarda misafir takmlar yedek kulübesini öncelikli belirleme hakkna sahiptir. 6. Kale a%lar ev sahibi kulüp tarafndan sa%lam, deliksiz olarak taklmal ve yere sabitletirilmelidir. 7. Köe bayrak direkleri zorunlu oldu%undan, krlma vesaire gibi durumlar karsnda mutlaka yede%i bulundurulmaldr. 8. Uluslararas standartlara uymayan stadyumlarda ve sahalarda maçlarn oynanmasna TFF izin vermeyebilir. Stadyumlarn oyun zeminleri S&GT ye uygun do%al çim veya FIFA sertifikal suni çim olmaldr. TFF Futbol sezonundan itibaren Bank Asya.Lig de, sezon boyunca geçerli F0FA yldz sertifikasna sahip suni çim üzerinde müsabaka 0

11 oynanmasna müsaade verecektir. Suni çim sahaya sahip stadyumlarda müsabaka oynayacak kulüpler gerekli sertifikalar sezonu banda TFF ye ibraz etmek zorundadrlar. 9. Stadyum; kapasite, sa%lk hizmetleri(odalar ve donanmlar), tüm sistemler (shhi tesisat, stma ve scak su sistemi, anons sistemi, skorboard sistemi, kamera sistemi vb.), saha aydnlatmas ve tüm alanlarla ilgili elektrik donanmlar, acil durumlarda kullanlacak sistemler ve materyaller, yangn ve di%er yapsal sa%lamlk yönlerinden periyodik olarak çalabilirli%i açsndan yetkili kii ve kurumlarca kontrol edilmi olmaldr ve istenildi%i takdirde yetkili mercilerden alnan belgelerin TFF ye sunulmas zorunludur. Bu hususlarda meydana gelebilecek aksaklklardan tamamen ev sahibi kulüp sorumlu olacaktr. 0. Stadyumda anons sistemi çallr vaziyette olmal, kesinlikle tarafsz bir ekilde kullanlmal, ev sahibi takm destekleyici ekilde rakip takma kar kullanlmamaldr. Anonslar anlalr ve duyulur ekilde yaplmaldr. Aksine davrananlar hakknda FDT hükümleri uygulanr.. Stadyumun soyunma odas koridorlarnda, yeil zeminde, maç öncesi, devre aras ve maç sonunda kesinlikle görevliler dnda kimse bulunamaz. Görevlilerin AT hükümlerine uygun akredite olmalar gerekmektedir.. Stadyumun içerisindeki büfelerde içeceklerin kapal ekilde ve ie içerisinde satlmas kesinlikle yasak olup, ayrca seyircilerin stadyuma bu ve benzeri maddelerle alnmas yasaktr. Aksine davranan kulüpler hakknda FDT hükümleri uygulanr. 3. Stadyum büfelerinde ve çevresinde alkollü içecekler satlamaz.. Stadyum içindeki kamera ve reklam panolarnn düzeni, reklam pano ölçüleri ile müsabaka balamadan önce seremoni esnasnda takmlarn ve basn mensuplarnn hangi ekilde yer alaca% ekli tablolara uygun olmak zorundadr. Reklam panolarnn yüksekli%i seyircilerin ve foto muhabirlerinin görü alann bozacak ekilde olamaz. 5. Bank Asya.Ligi müsabakalarndan önce saha zeminin sulanmas ileminin müsabakadan 75 dakika önce bitirilmesi gerekmektedir.. Ayrca sulama ileminin tüm saha da yaplmas zorunlu olup, sahann sadece bir bölümünün sulanmas kesinlikle yasaktr. Eer sulama devre arasnda olacaksa bu durum hakknda TFF Temsilcisine mutlak suretle bilgi verilmeli ve sulama yine tüm saha olarak yaplmaldr B. TR0BÜN DÜZENLEMES0 VE ORGAN0ZASYON:. TFF tarafndan belirlenen Emniyet ve Güvenlik tedbirlerine uymayan kulüpler hakknda FDT hükümleri uygulanr.. Stadyumlara seyri engellemeyecek nitelikte, S&GT ye uygun ekilde seyirci ile müsabakann yapld% yer arasna tel, duvar, bariyer ve benzeri fiziki engeller konulabilir. Fiziki engeller ilgili Güvenlik Biriminin olumlu görüü ve 0l Spor Güvenlik Kurulu karar ile kaldrlabilir. 3. Stadyumlarda engellilerin müsabakalar izleyebilmeleri için durumlarna uygun yerler tahsis edilmelidir.. Tribünlerdeki merdiven boluklar, tribün giri ve çk kap önleri kesinlikle bo braklmaldr. 5. Tüm tribünlere (Protokol ve Localar dâhil olmak üzere) biletle ve/veya kombine kartla girilir. Müsabakalarn yapld% alanlar çevresinde bilet sat için ayrlm yerler ile TFF veya kulüp tarafndan uygun görülen yerler ve görevliler dndaki kiilerce bilet sat yaplamaz. Müsabakalarda her ne suretle olursa olsun toplu veya organize biçimde rayiç bedelin altnda veya üstünde, müsabaka biletinin temini, da%tm, bilette yazl bedelin üstünde satlmas ve kapasitenin üstünde seyirci alnmas veya bu yerlere biletsiz seyirci kabul edilmesi yasaktr. 6. Tüm tribünlerin biletleri farkl olmal ve ayr ayr renk kodlar içermelidir. Ayrca bu renk kodlar stadyum çevresi yönlendirme iaretlerinde, kap girilerinde ve biletlerde bulunmaldr. Biletlerde giri kaps, oturma numaras ve renk kodu bulunmaldr. Biletin üzerinde yazl tribün haricinde baka bir tribüne ayn bilet ile girilemez. 7. Protokol tribününde misafir takm yöneticilerine daha evvel bildirmek kayd ile en fazla 0 kiilik yer ayrlr. 8. Stadyum tribünlerinde yer alan koltuklarn S&GT ye uygun ekilde numaralandrlmas zorunludur. 9. Protokol tribününde müsabakada görevli Temsilci ve Gözlemciye müsabakay rahat bir konumda izleyebilmeleri ve herhangi bir olay annda ksa sürede saha içine inebilecekleri bir yerden yer ayrlr. Ayrca müsabakada doping görevlisine de protokol tribününde bir kiilik yer ayrlmaldr. 0. Ev sahibi kulüp müsabakay yapaca% stadyuma oturma yeri kadar seyirci almak ve alnacak seyirci miktar kadar bilet basmn temin etmek zorundadr.

12 . Müsabakalarda baslan, satlan ve satlmayan biletlerin listesi ev sahibi kulüp tarafndan müsabaka temsilcisine müsabakay takip eden saat içerisinde teslim edilmek zorundadr.. Ev sahibi kulüp, stadyumun oturma kapasitesinin minimum % 5 i kadar misafir seyirci için güvenlii tam olarak salanm bir tribünde yer vermek zorundadr. Ancak, müsabaka saatinden saat önce misafir takmn stadyumun % 5 oturma kapasitesinden daha az miktarda talepte bulunmas halinde, ev sahibi kulüp misafir takmn talep ettii miktarda oturma yeri tahsis ederek, tahsis olunan mahaldeki misafir takm seyircilerini tüm güvenliklerini temin etmek zorundadr. Misafir takmn belirtilen sürede tahsis miktar talebini bildirmemesi halinde tüm tahsis haklarndan feragat etmi saylr ve ev sahibi kulüp tüm oturma yerleri ile ilgili karar vermekte serbesttir. 3. Misafir seyircilere, ayn seyir kalitesindeki yerler için ev sahibi seyircilere uygulanan bilet fiyatndan farkl bir bilet fiyat uygulanamaz.. Tüm tribünlere bilet ve/veya kombine kartlar ile girilir 5. Müsabakalarda görevlendirilen temsilci ve gözlemci dnda; TFF Bakan, Bakan Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, MHK ile GTK Bakan ve Üyeleri, Genel Sekreter ve Vekilleri ile TFF Vekilleri stadyumlarda istedi%i yere girebilir, bu kiilerin bilgi ve belge temin etme hakk mevcuttur. 6. Müsabakalarda, takmlarn siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çkmalar, sayg duruunda bulunulmas TFF iznine tabidir. Aksine davrananlar hakknda FDT hükümleri uygulanr. 7 a) Bank Asya.Lig Kulüplerinin müsabaka öncesi sahaya çkmak istedikleri pankartlar Federasyonun iznine tabidir b) Pankartlarn Sosyal ve Toplumsal mesaj içermesi arttr. c) Kurum ve Kurulularn Pankart taleplerini Kulüplere yapmalar Kulüplerinde Federasyona müracaat ederek onay almalar gerekmektedir. d) Pankartlarn boyu en az metre eni ise en az metre olmaldr. e) Pankart taleplerinin müsabakadan en az 7 gün önce yaplmas durumunda deerlendirilecektir. f) Pankart izni verilen müsabakalarda Pankartn müsabaka Temsilcisi tarafndan görülmesi salanmaldr. g) Kulüpler yukarda saylanlar dnda TFF nin uygun görecei pankartlarla müsabakaya çkmak zorundadrlar. 8. Spor ahlakna aykr, tahrik edici, aa%layc, dil, din, mezhep, rk, cinsiyet, etnik ve siyasi ayrmcl%a yönelik söz sarf edilmesi veya bu mahiyette afi veya pankartlarn müsabaka alanna veya yakn çevresine aslmas yasaktr. 9. Müsabakalardan önce yaplacak olan her türlü gösteri ve törenler Federasyon iznine tabidir. TFF tarafndan izin verilen gösteri ve törenlerin saha içerisinde(çim zeminde) müsabakann balamasna 5 dakika kala ve saha dnda(çim zemin dnda) müsabakann balamasna 5 dakika kala bitirilmesi ve sahann müsabakaya hazr hale getirilmesi zorunludur. 0. Müsabakalardan önce orta yuvarla%a konulabilecek kulüp sponsor logolar, müsabaka balamadan be dakika önce kaldrlmaldr.. Reklam amaçl olarak saha içerisinde bulunan maskotlarn müsabaka balamadan be dakika önce sahay terk etmeleri zorunludur.. Bank Asya. Ligi müsabakalarnda müsabakann oynanaca% gün saat 0:00 da müsabakann yaplaca% stadyumdaki e güdüm toplant salonunda her iki takm temsilcilerinin katlaca% Müsabaka Egüdüm Toplants yaplr. Bu toplantya Federasyon Temsilcisi bakanlk eder. Toplantya, her iki takm temsilcilerinden baka, Maçn, Dördüncü Hakemi, Resmi Güvenlik Amiri, Ev Sahibi Kulüp Güvenlik Sorumlusu, 0lk Yardm Sorumlusu, 0tfaiye Yetkilisi, Ev Sahibi Stadyum Müdürü, Ev Sahibi Kulüp Medya Sorumlusu ve Ev Sahibi Kulüp Akreditasyon Sorumlusu katlr. Müsabakann sonrasnda uygun görüldü%ü takdirde Temsilcinin Bakanl%nda De%erlendirme Toplants yaplr. Bu toplantya ev sahibi takm yetkilisi, Resmi Güvenlik Amiri, Ev Sahibi Kulüp Güvenlik Sorumlusu ile Ev Sahibi Stadyum Müdürü katlr. Toplantlarn organizasyon sorumlulu%u ev sahibi kulüptedir. Kulüpler, sezon balamadan önce bu toplantlara katlacak kulübü temsile yetkili kiilerin adlarn Federasyona bildirmek zorundadr. Takm Temsilcileri, Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardmclar, Genel Müdür, Müsabaka Direktörü veya Kulüp Müdürü olabilir. 0dari Menajer, Stadyum Amiri ve di%er ilgililer kulübü bu toplantda temsil edemez. C. GÜVENL0K:. Ev sahibi kulüpler; müsabaka öncesinde, esnasnda ve sonrasnda stadyum çerçevesinde ve/veya stadyum içinde ilgili kamu kurum ve kurulularyla gerekli koordinasyonu sa%layarak emniyet ve güvenli%in sa%lanmas bakmndan her türlü önlemi almak zorundadrlar.

13 . Kulüpler, güvenli%i sa%lamak için Stadyum ve Güvenlik Komitesi tarafndan o stadyum için belirlenen akreditasyon sisteminin ileyiinde kullanlmak üzere asgari saydaki özel güvenlik elemanlarn hakem, futbolcu ve yetkililerin stada girilerde, teknik alanlar olan soyunma odas koridorlarnda ve buralarn kendi içindeki geçi yerlerinde, teknik alanlardan hakem, futbolcu, yetkililerinin sahaya çklarnda, tribünlerin önünde bulunan ve sahaya açlan kaplarda AT hükümlerine uygun görevlendirerek müsabaka öncesinden, müsabakann tamamlanp seyircinin, sporcularn ve hakemlerin tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde müsabakann yaplaca% yerde bulundurmak ve spor alannn iç güvenli%ini sa%lamakla yükümlüdürler. 3. Kulüpler, Kanun, Yönetmelik ve Statüde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek amacyla müsabaka ve saha güvenli%inin sa%lanmasna yetecek say ve nitelikte Yasalar çerçevesinde Özel Güvenlik Hizmeti satn almaya yetkilidir..0lgili tüm kanun ve yönetmelikler, talimatlar ve yetkili makamlarn alaca% karalar %nda hazrlanacak güvenlik konsepti kapsamnda stadyumlarn d güvenli%i genel kolluk güçlerince, saha içi ve tribün güvenli%i ise bir üst maddede belirtilen kulüpler tarafndan temin edilen Özel Güvenlik Birimlerince ve saha yetkililerince sa%lanr. Kap aramalar özel güvenlik güçleri tarafndan yaplr. Müsabaka güvenlik amirinin talebi ile Emniyet Güçleri gerekli hallerde olayn meydana geldi%i alanlara müdahale edebilir. Egüdüm toplantlarnda stat içi ve d güvenlik konsepti belirtilmelidir. 5. Stadyum dnda görev alacak güvenlik görevlileri stadyum dnda iki güvenlik kordonu oluturup, bu kordonlarda üst aramas yaparak biletsiz seyircileri geçirmemelidir. 6. Stadyumun içerisinde güvenlik görevlilerinin oturaca% bölümler önceden belirlenmelidir. Bu bölümler için kesinlikle bilet sat yaplmamaldr. 7. Stadyumlarda; her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombas, ses bombas veya maytap gibi patlayc, parlayc, yanc, yakc maddeler ile ta, metal gibi frlatlabilecek veya yaralayc nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek dier maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimler bulundurulamaz ve satlamaz. Yukarda yer alan madde ve cisimlerin müsabakalarn yapld stadyumlardaki tüm alanlara sokulmas, bu alanlarda saklanmas, tanmas, kullanlmas veya sahaya ve tribünlere atlmas yasaktr. 8. Stadyumlardaki geçit, koridor, merdiven, kap vesaire alanlarn bir olay annda seyircilerin serbestçe akna mani olacak engellerden arnmas için ev sahibi kulüp tarafndan gerekli sistemin kurulmas zorunludur. 9. Stadyumun tüm çk kaplar ile tribünlerden oyun alanna açlan kaplar da do%ru açlacak ekilde yaplacak ve bu kaplar seyirciler stadyumda oldu%u sürece kilitlenmeyecektir. Bu kaplarn her birinde, kötü niyetli kullanmlarn engellenmesi ve acil boaltma hallerinde yönlendirme amac ile birer özel görevli bulundurulacaktr. Kötü niyetli ve kural d kullanma mani olmak için, bu kaplara içerden herhangi bir kii tarafndan kolayca açlabilecek bir sistem taklabilir. Her halükarda bu kaplar içerde seyirciler bulundu%u sürece kilitlenemez. 0. Reklam panolarnn yerlerinin, güvenlik çklarn engellemeyecek ve oyuncular için bir tehlike yaratmayacak ekilde düzenlenmesi gerekmektedir.. Müsabakada güvenli%in yeterince veya hiç sa%lanamad% durumlarda, TFF nin izni alnarak müsabaka ertelenebilir. Ertelenen müsabaka ile ilgili karar TFF Yönetim Kurulu verir.. Herhangi bir müsabakada saha olaylarnn gerçeklemesi durumunda, stadyumun fiziki artlar müsabaka yapmaya uygun hale getirilinceye ve güvenlik koullar sa%lanncaya kadar bu sahada müsabaka oynanmas TFF Yönetim Kurulu tarafndan geçici olarak men edilebilir. D. BASIN:. Her kulüp en az bir medya sorumlusu istihdam edecektir. Bu kiiler kendi sahalarnda oynadklar tüm müsabakalarda medya görevlilerine yardm için hazr bulunacak ve TSYD ile ibirli%i içerisinde olacaktr.. Basn mensuplarnn Akreditasyon Talimat nda belirtilen hükümlere uygun olarak akredite olmalar gerekmektedir. 3. Müsabakalarda TFF den Yayn Yetki Belgesi alan Televizyon kurulularnn kameralar stada girip çekim yapabilirler.. Lig müsabakalarna ilikin olarak yayn yetki belgesi alm olan kuruluun kameralar stadyum içerisinde Ek de ve S&GT na uygun belirtilen yerlere konumlandrlr. Ek de ve S&GT de belirtilen alanlarn tamamnn kullanlp kullanlmayaca% yaync kuruluun insiyatifindedir. Ev sahibi kulüp, yaync kuruluun Ek de belirtilen yerlerde kamera bulundurmasn ve Türkiye Futbol TFF Yayn Talimat hükümleri uyarnca yayn yapmasn hiçbir ekilde engelleyemez. Bu hükme aykr davrananlar hakknda FDT hükümleri uygulanr. 3

14 5. Yayn hakk sahibi kuruluun dnda ki haber amaçl görüntü almak isteyen di%er kameramanlar maç srasnda kameralarn basn toplantsnn yapld% odaya veya ev sahibi kulüp yetkililerinin uygun görece%i bir kamera saklama dolabna brakacaklardr. Söz konusu kameralar sadece basn odasnda, basn toplants ve karma alan (mixed zone) esnasnda kullanlabilecektir. 6. Soyunma odas koridorlarna hiçbir kamera veya foto muhabiri giremez. Foto muhabiri ve kameramanlar kesinlikle yeil zemine giremez, Ek:Tablo ve S&GT de belirlenen pozisyonlarnn dna çkamazlar. 7. Müsabaka öncesinde, srasnda ve sonrasnda oyun alannda veya yakn çevresinde röportaj yaplmas yasaktr. Fla röportajlar bu kuraln istisnasdr. Fla röportaj; müsabaka bittikten sonra yedek kulübeleri ile soyunma odalar arasnda belirlenen bir bölgede gerçekletirilebilir. Bu bölgeyi müsabaka öncesinde S&GT ye uygun ekilde TFF Yetkilileri ile ev sahibi takm birlikte belirler. Bu bölüme sadece yayn hakk sahibi kurulu girebilir. 8. Ev sahibi kulüp, röportajlar için basn odasn, fla röportaj alan ile karma alan(mixed zone) hazrlar. 9. Basn mensuplar ve medya kurulularnn; yönetici, teknik adam ve futbolcularla röportaj yapmalar, ancak müsabakann bitiminde mümkün olup kesinlikle oyun alan haricinde basn odasnda yaplacaktr. Basn toplantsnn organizasyonundan ev sahibi kulüp sorumludur. 0. Maçtan sonra her takmn teknik direktörü basn toplantsna katlmakla yükümlüdür ve tercihen bir ya da iki oyuncu bu toplantlara katlabilir. Basn toplants organizasyonunu kulübün medya sorumlusu yapar ve toplantlar medya sorumlusu tarafndan yönetilir.. Foto muhabirleri müsabaka esnasnda birinci reklam panolarnn önünde duramazlar.. Maçtan sonra futbolcularn otobüse gittikleri güzergâh üzerinde Karma Alan (Mixed Zone) belirlenir ve futbolcular ile orada röportaj yaplabilir. Bu alana di%er TV kurulularnn kameralar da serbestçe girer. Karma alan (Mixed Zone) S&GT ye uygun olarak TFF yetkilileri ve ev sahibi kulüp tarafndan birlikte belirlenir. 3. Sahada görev yapacak foto muhabirleri ev sahibi kulüp tarafndan kale arkasnda ibu statüde belirlenen hükümlere uygun ekilde yerletirilmelidir.. Kulüpler stadyumlarda, S&GT ye uygun olarak basn tribününe ba%lants olan ve en az 0 kiinin çalabilece%i telefon ve modem hattna sahip bir basn çalma odas düzenlemelidirler. MADDE ELEME USULÜ MÜSABAKALARDA NETCENN ALINMASI: 0bu statünün.maddesinin /e bendinde yer alan durumun meydana gelmesi halinde bu madde hükmü uygulanr.. Eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakalarn normal süresinin beraberlikle sonuçlanmas halinde, müsabaka 5 er dakikalk iki devre halinde uzatlr. Uzatma süreleri sonunda da beraberlik bozulmaz ise, kazanan takm seri penalt atlar sonucunda belirlenir.. Penalt noktasndan yaplan vurular, berabere biten bir maçtan sonra, müsabaka yönetmeli%i gerektiriyorsa, hangi takmn galip saylaca%n belirleyen bir yöntemdir. 3. Penalt noktasndan yaplacak vurularda yöntem : a) Müsabakann sona erdi%i anda (uzatma süreleri dâhil) bir takm rakibine göre daha fazla sayda oyuncu ile maç tamamlad%nda, rakibinin oyuncu says ile eit olmas için kendi takmnn oyuncu saysn, rakip takmn oyuncu saysna indirecek ve çkartlan her oyuncunun isim ve forma numaralar hakeme bildirilecektir. Bu konu ile ilgili sorumluluk takm kaptanna aittir. b) Penalt noktasndan yaplan vurular için hangi kalenin kullanlaca%na hakem karar verecektir. Bu amaçla aa%daki yöntem tavsiye edilmektedir. Hakem, iki kaptann huzurunda parann yaz tarafnn bir kaleyi, tura tarafnn di%er kaleyi gösterece%ine dair karar verir. Daha sonra penalt noktasndan vurular yapmak üzere hangi kalenin kullanlaca%n belirlemek için para at yapar. Bununla beraber hakem, halen penalt vurularnn yaplaca% kaleyi güvenlik, emniyet, oyun alannn durumu ve k dâhil nedenlerle para at yapmadan seçebilir. Bu takdirde hakemin kesin olan söz konusu kararnn nedenini bildirmesi gerekmez.

15 c) Hakem, penalt noktasndan yaplan vurular balamadan önce, her iki takmdan da eit saydaki oyuncunun orta yuvarlak içinde olmasn sa%layacak ve penalt vurular bu oyuncular tarafndan yaplacaktr. d) Hakem para at yapar ve at kazanan takmn kaptan ilk vuruu veya ikinci vuruu yapmaya karar verir. e) Hakem yaplan vurularn kaydn tutar, f) Aa%daki durumlara ba%l olarak, her takm 5'er vuru yapar, g) Vurular takmlar arasnda sra ile yaplr. h) E%er, her iki takm beer vuruu tamamlamadan takmlardan birisi, di%er takmn, be vuruunu tamamlasa dahi yapamayaca% kadar gol yapmsa vurulara son verilir. ) E%er her iki takm da beer vuru yaptktan sonra eit sayda gol yapm veya hiç gol yapmamlarsa, vurular ayn sra ile eit saydaki vurular sonucu bir takmn di%er takmdan bir fazla gol yapmasna kadar devam eder, i) E%er bir kaleci vurular srasnda sakatlanr ve kalecili%e devam edemezse, takm da müsabaka yönetmeli%inde belirtilen sayda oyuncu de%itirmemise, kalecinin yerine listedeki bir yedek oyuncu geçebilir, j) Yukardaki belirtilen kaleci de%imesi dnda, yalnz normal maç süresinin veya yaplmsa uzatma sürelerinin sonunda oyun alannda bulunan oyuncular penalt noktasndan yaplan vurulara katlabilirler. k) Her vuru bir baka oyuncu tarafndan yaplr ve bir oyuncu ancak kendi takmnda vuru hakkna sahip bütün oyuncular birer vuru yaptktan sonra ikinci vuruunu yapabilir, l) Vurular srasnda oyun alanndaki bir oyuncu kalecisi ile yer de%itirebilir, m) Vurular srasnda oyun alannda sadece vuru hakkna sahip oyuncular ve maçn hakemi ile yardmc hakemleri bulunacaktr, n) Vuruu yapan oyuncu ve iki kaleci dnda, bütün oyuncular orta yuvarlak içinde olacaklardr, o) Vuruu yapan oyuncunun takm arkada olan kaleci oyun alannn içinde, vurularn yapld% ceza alannn dnda gol (kale) çizgisinin ceza alan snr çizgileri ile bulutu%u noktada durmak zorundadr, ö) Penalt noktasndan yaplan vurularda, aksine bir karar belirtilmedi%i sürece, ilgili Oyun Kurallar ve IFAB Kararlar uygulanr. MADDE ULUSLARARASI KUPA MÜSABAKALARINA KATILMA:. UEFA Kulüpleraras müsabakalarna katlmak için UEFA Kulüpleraras Müsabakalar Talimatlar ve UEFA ülke sralamalar listesine göre tespit edilecek takm saylar dikkate alnr.. UEFA Kulüpleraras müsabakalarna katlmaya hak kazanan kulüplerin KLT hükümleri çerçevesinde lisans alm olmas zorunludur. 3. UEFA Kupas Müsabakalar UEFA kupas müsabakalarna FORTIS Türkiye Kupas n kazanan takm katlr. Bayet FORTIS Türkiye Kupas n kazanan takm ayn zamanda Bampiyonlar Ligi ne katlmaya hak kazanmsa Kupa finalisti UEFA Kupasna katlmaya hak kazanr.. UEFA'nn, UEFA Kulüpleraras Müsabakalar katlma artlarnda yapaca% de%iiklikler aynen uygulanr. MADDE 3 ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVALAR Federasyonumuzun yllk Sezon Planlamas ve programlarnda yer alan yarmalara ilaveten yine bu takvim içindeki uygun tarihlerde kulüplerin yapaca% hazrlk müsabakalar veya özel turnuvalara ilikin hususlar ayr bir statü ile belirlenir. MADDE KULÜPLERN UYMALARI GEREKEN HUSUSLAR:. Sporcularn sa%l%n tehlikeye sokacak olan veya toplu zehirlenmelere kar gerekli tedbirleri almaktan kulüpler sorumlu olacaktr. Kulüplerin bu gerekçe ile müsabakann ertelenmesi talebi TFF tarafndan yaplacak inceleme neticesinde uygun görülmeyerek reddedilebilir.. Kulüpler ekte sunulan zaman çizelgesine uygun olarak hareket etmek zorundadr.(ek: 6) 3. Seremonide, misafir takm oyuncular bata takm kaptan olmak üzere, önce hakemlerin ve daha sonra ev sahibi takmn oyuncularnn elini skacaklar ve sonra da ev sahibi takmn oyuncular hakemlerin elini skacaklardr. Daha sonra her iki takm kaptan kur a çekimi yapmak üzere hakemlerin yanna geleceklerdir. MADDE 5 STATÜ HÜKÜMLERNE AYKIRILIK 0bu Statü hükümlerine aykr davranan kii ve kurulular hakknda FDT hükümleri uygulanr. MADDE 6 SON HÜKÜMLER: Bu statü hükümlerinin neticeye tesir edecek ekilde ihlallerinde hükmen yeniklik karar almaya TFF yetkilidir. 0 bu Statüde düzenlenmeyen hususlar hakknda nihai karar verme yetkisi TFF ye aittir 5

16 SEZONU BANK ASYA.LG PROFESYONEL LGLERE KATILACAK KULÜPLERE AT BLG FORMU EK : KULÜBÜN ADI KULÜBÜN TÜM SEZON BOYUNCA MÜSABAKALARINI OYNACAI STADYUMUN ADI STADYUMUN ADRES : STADYUMUN TELEFON NO STADYUMUN FAKSI STADYUM BLGLER PROTOKOL TRBÜNÜ KOLTUKLU KAPASTES BASIN TRBÜNÜ KOLTUKLU KAPASTES POLSLERE AT KOLTUK KAPASTES LOCA KAPASTES KAPALI TRBÜN KOLTUKLU KAPASTES KAPALI TRBÜN KOLTUKSUZ KAPASTES MARATON (KAPALI KARISI) TARAFI KOLTUKLU KAPASTE MARATON (KAPALI KARISI) TARAFI KOLTUKSUZ KAPASTE KALE ARKASI TARAFI KOLTUKLU KAPASTE KALE ARKASI TARAFI KOLTUKSUZ KAPASTE KALE ARKASI TARAFI KOLTUKLU KAPASTE KALE ARKASI TARAFI KOLTUKSUZ KAPASTE TOPLAM KAPASTE KOMBNEL SATI YAPILAN KAPASTE STADYUM MÜLKÜ KULÜBE M AT? EVET HAYIR KULÜBE AT DELSE AT OLDUU KURULU STADYUM ÜST KULLANIM EKL SEZONLUK KRALIK EVET HAYIR MAÇ BAINA KRALIK EVET HAYIR 0 YILLIK KRALIK EVET HAYIR 5 YILLIK KRALIK EVET HAYIR 9 YILLIK KRALIK EVET HAYIR DER STADYUM Ç REKLAM HAKLARI KULÜBE M AT? EVET HAYIR OYUN SAHASI DOALÇM SUN ÇM OYUN SAHASI AYDINLATMASI VAR YOK STADYUMUN YAPISAL SALAMLIINI DENETLEYEN FRMA/KURULU SM SON DENETM TARH STADYUMUN MEKANK TESSATINI (ELEKTRK/TESSAT VS) ÇALIIR DURUMDA OLDUUNU DENETLEYEN FRMA/KURULU SM SON DENETM TARH STADYUMUN YANGIN SÖNDÜRME SSTEMNN YETERLLN DENETLEYEN FRMA/KURULU SM SON DENETM TARH STADYUMUN SEYRCFUTBOLCU FUTBOLCUHAKEME YÖNELK LK YARDIM SALIK SSTEMNN UYGUNLUUNU DENETLEYEN FRMA/KURULU SM SON DENETM TARH STADYUMUN EMNYET VE GÜVENLK KONSEPTNN UYGUNLUUNU DENETLEYEN L/LÇE EMNYET MÜDÜRLÜÜ SM SON DENETM TARH STADYUMUN TAHLYE KONSEPTNN UYGUNLUUNU DENETLEYEN FRMA/KURULU SM SON DENETM TARH GÖREV KULÜP BAKANI, GENEL MÜDÜR VEYA GENEL SEKRETER ADI SOYADI MZASI VE MÜHRÜ Yukarda belirtilen bilgilerin.../.../... tarihi itibariyle do$rulu$unu teyit ederiz 6

17 KULÜBÜN ADI KULÜBÜN MERKEZ OFS ADRES KULÜBÜN MERKEZ OFS TELEFONLARI KULÜBÜN MERKEZ OFS FAX NOLARI KULÜBÜN RESM NTERNET STES KULÜBÜN EMAL ADRES TESCLL RENKLER SEZONU BANK ASYA.LG PROFESYONEL LGLERE KATILACAK KULÜPLERE AT BLG FORMU GÖREV ADI SOYADI KULÜBÜN DAR YETKL KLER TELEFONU CEP TELEFONU E MAL ADRES BAKAN FUTBOL UBE SORUMLUSU GENEL SEKRETER GENEL MÜDÜR/KULÜP MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MAL LER SORUMLUSU PAZARLAMA SORUMLUSU KULÜP SEKRETERL GÖREV MÜSABAKA DREKTÖRÜ GÜVENLK VE AKREDTASYON AMR ADI SOYADI KULÜP MÜSABAKA ORGANZASYON YETKLLER TELEFONU CEP TELEFONU E MAL ADRES STADYUM MÜDÜRÜ MEDYA SORUMLUSU BLET VE TRBÜN YERLEM SORUMLUSU AKREDTASYON SORUMLUSU NOT : TFF Kulüple ilgili olarak bu ki8ilerle k irtibat kuraca;<ndan bilgilerin eksiksiz olarak doldurulmas< ve bir üst yaz< ile TFF ye gönderilmesi gerekmektedir. GÖREV KULÜP BAKANI, GENEL MÜDÜR VEYA GENEL SEKRETER ADI SOYADI MZASI VE MÜHRÜ Yukarda belirtilen bilgilerin.../.../... tarihi itibariyle do$rulu$unu teyit ederiz 7

18 SEZONU BANK ASYA.LG PROFESYONEL LGLERE KATILACAK KULÜPLERE AT BLG FORMU KULÜBÜN ADI KULÜBÜN ANTRENMAN TESS ADRES KULÜBÜN ANTRENMAN TESS TELEFONLARI KULÜBÜN ANTRENMAN TESS FAX NOLARI ANTRENMAN TESSNDE 68X 05 ÖLÇÜLERNDE DOAL ÇM Ç SAHA VAR MI? VAR SE ADED ANTRENMAN TESSNDE 68X 05 ÖLÇÜLERNDE SUN/SENTETK ÇM SAHA VAR MI? VAR SE ADED EVET EVET HAYIR YOK SE DER ÖLÇÜLERDEK SAHA ADED HAYIR YOK SE DER ÖLÇÜLERDEK SUN ÇM SAHA ADED TAKIM A TAKIM OYUNCU SAYISI TEKNK DREKTÖR KULÜBE AT TAKIMLAR ( BAY ) VE TEKNK SORUMLULARI YARDIMCI GENÇLK TIP DOKTORU TEKNK GELTRME DREKTÖR PROGRAM SORUMLUSU FZYOTERAPST MASÖR YAALTI 9 YAALTI 7 YAALTI 5 YAALTI 0 YAALTI TAKIM A TAKIM OYUNCU SAYISI TEKNK DREKTÖR KULÜBE AT TAKIMLAR ( BAYAN ) VE TEKNK SORUMLULARI YARDIMCI GENÇLK TIP DOKTORU TEKNK GELTRME DREKTÖR PROGRAM SORUMLUSU FZYOTERAPST MASÖR YAALTI 9 YAALTI 7 YAALTI 5 YAALTI 0 YAALTI NOT : TFF Kulüple ilgili olarak bu ki8ilerle irtibat kuraca;<ndan bilgilerin eksiksiz olarak doldurulmas< ve bir üst yaz< ile TFF ye gönderilmesi gerekmektedir. GÖREV ADI SOYADI MZASI VE MÜHRÜ KULÜP BAKANI, GENEL MÜDÜR VEYA GENEL SEKRETER Yukarda belirtilen bilgilerin.../.../... tarihi itibariyle do$rulu$unu teyit ederiz 8

19 EK : KULÜP TAAHHÜTNAMES Kulübümüzün Tescili Halinde ) TFF nin Kanun Statü ve di%er ilgili tüm düzenleme ve kararlarmza aynen uyaca%mz; ) TFF tarafndan düzenlenecek profesyonellik kriterleri ile lig statülerini kabul etti%imizi; 3) TFF nin yarg kurullarnn görev ve yetkilerini kabul edip kararlarna uyaca%mz; bu kararlara kar hiçbir adli yargya, temyiz, tashihi karar, yarglamann iadesi gibi kanun yollarna bavurmayaca%mz; ) Yukardaki taahhütlerimize aykr hareket etti%imiz takdirde tescilimizin iptalini ve müsabakalara itirak ettirilmemeyi, kabul, taahhüt ve beyan ederiz. NOT: Bu taahhütname, noterde ve yönetim kurulu karar eklenerek kulüp yetkililerince imzalanacaktr. 9

20 PUAN EI?TL?J?NE?L?IK?N ÖRNEKLER Örnek Genel Puan Durumu EK : 3 TAKIM A Y P AV A TAKIMI 5 0 B TAKIMI C TAKIMI Puantajda 3 takmnda puanlar olduundan kendi aralarndaki müsabakalara baklacaktr. Kendi aralarndaki müsabakalar TAKIM O G B M A Y P AV A B C 5 0 Üç Takmnda kendi aralarndaki müsabakalarda puanlar (5) ayn, attklarndan yediklerinin çkarlmasndan do%an fark (0) ayn, bu durumda kendi aralarndaki müsabakalarda daha fazla gol atan takm üstün saylacaktr. Yani 6 gol atan A Takm., 5 Gol Atan B Takm., Gol Atan C Takm 3. saylacaktr 0

2008 2009 SEZONU TURKCELL SÜPER LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2008 2009 SEZONU TURKCELL SÜPER LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE - TANIM 008 009 SEZONU TURKCELL SÜPER LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ Türkiye Profesyonel Birinci Süper Ligi, Türkiye nin en üst profesyonel futbol ligidir. 008-009 sezonunda Türkiye Profesyonel Birinci

Detaylı

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Süper Lig'i, en üst amatör futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ

2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 KATILIM 2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ (1) 2014-2015 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. (2) Her kulüp U21 Ligi ne en fazla bir takımla katılabilir.

Detaylı

SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2017 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Süper Lig grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin bir alt-kategorisi

Detaylı

2012-2013 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ

2012-2013 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 KATILIM 2012-2013 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ (1) 2012-2013 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig de yer alan kulüplerin A2 Ligi ne katılmaları zorunludur. En alt 2 profesyonel ligde takımı bulunan

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

2015-2016 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ. (1) 2015-2016 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur.

2015-2016 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ. (1) 2015-2016 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. MADDE 1 KATILIM 2015-2016 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ (1) 2015-2016 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. (2) Her kulüp U21 Ligi ne en fazla bir takımla katılabilir.

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2013 2014 SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde düzenlediği kupanın

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

(4) Kulüpler, her sezon başında KTFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tescil ve aidat ücretlerini ödemek zorundadırlar.

(4) Kulüpler, her sezon başında KTFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tescil ve aidat ücretlerini ödemek zorundadırlar. KTFF 2012-2013 Futbol Sezonu 2.Lig Statüsü: MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2.Ligi, amatör bir futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran KTFF

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2017-2018 Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu na ilgili sezon için kayıt yaptıran Süper Lig, 1.Lig ve

Detaylı

SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ

SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 KATILIM 2013-2014 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ (1) 2013-2014 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig de yer alan kulüplerin A2 Ligi ne katılmaları zorunludur. En alt 2 profesyonel ligde takımı bulunan

Detaylı

SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ. (1) sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur.

SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ. (1) sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. MADDE 1 KATILIM 2017-2018 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ (1) 2017-2018 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. (2) Her kulüp U21 Ligi ne en fazla bir takımla

Detaylı

TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 1. Lig i, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU 2.LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU 2.LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU 2.LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2.Lig'i, amatör bir futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 2. Ligi, TFF 1. Liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu na aittir. (2)

Detaylı

Sezonu Deplasmanlı Süper Gençler Ligi Müsabakaları Statüsü

Sezonu Deplasmanlı Süper Gençler Ligi Müsabakaları Statüsü 2008 2009 Sezonu Deplasmanlı Süper Gençler Ligi Müsabakaları Statüsü Madde 1 Konu Ve Kapsam Turkcell Süper Lig, Bank Asya 1.Lig, TFF 2.Lig ve TFF 3.Liginde yer alan kulüplerimizin alt yapılarını oluşturmak

Detaylı

2008 2009 SEZONU BANK ASYA 1.LĐG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2008 2009 SEZONU BANK ASYA 1.LĐG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 008 009 SEZONU BANK ASYA.LĐG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE - TANIM 008 009 sezonunda bu kategori Bank Asya.Lig olarak adlandırılmıştır ve bu şekilde anılacaktır. MADDE - AMAÇ Bu statü, Bank Asya.Lig tanımını,

Detaylı

SEZONU BANK ASYA 1.LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU BANK ASYA 1.LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 008 009 SEZONU BANK ASYA.LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE TANIM 008 009 sezonunda bu kategori Bank Asya.Lig olarak adlandırılmıştır ve bu şekilde anılacaktır. MADDE AMAÇ Bu statü, Bank Asya.Lig tanımını,

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu 1.Lig Statüsü. isimlendirilmesi yetkisi münhasıran KTFF Yönetim Kurulu na aittir.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu 1.Lig Statüsü. isimlendirilmesi yetkisi münhasıran KTFF Yönetim Kurulu na aittir. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2013-2014 Futbol Sezonu 1.Lig Statüsü MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1.Ligi, amatör bir futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

2012 2013 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2012 2013 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2012 2013 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto 3. Ligi, Türkiye nin en alt profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Salon

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu Yükselme Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu Yükselme Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2014-2015 Futbol Sezonu Yükselme Ligi Statüsü MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yükselme Ligi, amatör bir futbol ligidir. Lig

Detaylı

TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 3. Ligi, Türkiye nin en alt profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kadınlar Ligi Statüsü ŞUBAT 2017 2016 2017 Futbol Sezonu Kadınlar Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; KTFF'na tescilli Süper Lig, 1.Lig ile diğer futbol takımlarında

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Akreditasyon Talimatı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Akreditasyon Talimatı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Akreditasyon Talimatı TEMMUZ 2012 MADDE 1- AMAÇ Bu talimat, KTFF tarafından düzenlenen tüm lig ve kupa müsabakalarında uygulanacak akreditasyon sisteminin esas ve usullerini

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI STATÜSÜ Madde 1 - Kupanın Oluşumu 1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde ve A2 Ligleri için düzenlediği kupanın

Detaylı

SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Türkiye Profesyonel Süper Ligi, Türkiye nin en üst profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKREDİTASYON TALİMATI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKREDİTASYON TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKREDİTASYON TALİMATI EYLÜL 2015 AKREDİTASYON TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğünün 37.

Detaylı

TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 2. Ligi, TFF 1. Liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu na aittir. (2)

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU 1.LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU 1.LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU 1.LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1.Lig'i, amatör futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

TL TL 750.TL TL 400.-TL TL TL 400.-TL

TL TL 750.TL TL 400.-TL TL TL 400.-TL MADDE Mevcut Hali Yeni Hali MADDE 38 TAKIM HALĠNDE SPORTMENLĠĞE AYKIRI HAREKET (2)Yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu Süper Lig Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu Süper Lig Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2013-2014 Futbol Sezonu Süper Lig Statüsü MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Süper Ligi, en üst amatör futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Süper Lig'i, en üst amatör futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

2012 2013 SEZONU TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2012 2013 SEZONU TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2012 2013 SEZONU TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 1. Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Bayanlar Ligi Statüsü (23 Mart 2011 tarih ve 95/2010-2011 sayılı Yönetim Kurulu genelgesiyle düzenlenmiştir.) Madde 1 - Amaç ve Kapsam: 2010 2011 Futbol Sezonu Bayanlar Ligi

Detaylı

SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2012 2013 SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto 2. Ligi, TFF 1. Ligin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim

Detaylı

SÜPER KUPA MÜSABAKASI STATÜSÜ

SÜPER KUPA MÜSABAKASI STATÜSÜ MADDE1 - KUPAYA KATILIM SÜPER KUPA MÜSABAKASI STATÜSÜ (1) Süper Kupa müsabakası, bir önceki sezon, Süper Lig i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası nı kazanmış olan takım arasında oynanır. (2)

Detaylı

TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 1. Lig i, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF

Detaylı

2014 2015 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2014 2015 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014 2015 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto 3. Ligi, Türkiye nin en alt profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 3. Ligi, Türkiye nin en alt profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu

Detaylı

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2015 2016 SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto 2. Lig, PTT 1. Ligin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim

Detaylı

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2015 2016 SEZONU SPOR TOTO 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto 3. Lig, Türkiye nin en alt profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran

Detaylı

tesis ve personel ücretleri ile yayıncıdan talep edilen stadyuma giriş ücretini de ödemek zorundadırlar.

tesis ve personel ücretleri ile yayıncıdan talep edilen stadyuma giriş ücretini de ödemek zorundadırlar. TFF 2. LĐG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LĐGĐN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 2. Ligi, TFF 1. Liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu na aittir. (2)

Detaylı

SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014 2015 SEZONU SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto 2. Lig, PTT 1. Ligin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim

Detaylı

2008 2009 SEZONU TURKCELL SÜPER LĐG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2008 2009 SEZONU TURKCELL SÜPER LĐG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 008 009 SEZONU TURKCELL SÜPER LĐG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE - TANIM Türkiye Profesyonel Birinci Süper Ligi, Türkiye nin en üst profesyonel futbol ligidir. 008-009 sezonunda Türkiye Profesyonel Birinci

Detaylı

SEZONU TFF 3.LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- TANIM

SEZONU TFF 3.LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- TANIM 008 009 SEZONU TFF 3.LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE TANIM TFF 3.Ligi, TFF.Liginin bir alt kategorisindeki futbol ligidir. 008 009 sezonunda Bu Lig TFF 3.Ligi olarak adlandırılmıştır ve bu şekilde anılacaktır.

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU RAGBİ DEPLASMANLI LİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU RAGBİ DEPLASMANLI LİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU RAGBİ DEPLASMANLI LİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Ragbi Deplasmanlı

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu Süper Lig Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu Süper Lig Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2014-2015 Futbol Sezonu Süper Lig Statüsü MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Süper Ligi, en üst amatör futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU 1.LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU 1.LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU 1.LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1.Lig'i, amatör bir futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU KIBRIS KUPASI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Kıbrıs

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU BTM 1.LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU BTM 1.LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU BTM 1.LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu BTM 1.Lig'i, amatör bir futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

2014 2015 SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2014 2015 SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014 2015 SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) PTT 1. Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) PTT 1. Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. SPORTİF EKİPMAN ve REKLAM TALİMATI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. SPORTİF EKİPMAN ve REKLAM TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu SPORTİF EKİPMAN ve REKLAM TALİMATI EYLÜL 2014 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN VE REKLAM TALİMATI MADDE 1 AMAÇ (1) Bu talimatın amacı, kulüplerin futbol müsabakalarında,

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Salon Futbolu

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2014-2015 Sezonu Genç Erkekler Ligini ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Gençler Ligi

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U15 (15 Yaş-altı) Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U15 (15 Yaş-altı) Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U15 (15 Yaş-altı) Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu na ilgili sezon için kayıt yaptıran Süper Lig, 1.Lig, 2.Lig ve Yükselme

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATI MADDE 1 AMAÇ (1) Bu talimatın amacı, müsabakalara katılacak futbolcuların ve müsabaka görevlilerinin ve diğer kişilerin, forma setleri ve benzeri sportif

Detaylı

2012 2013 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2012 2013 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2012 2013 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto Süper Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

SÜPER KUPA MÜSABAKASI STATÜSÜ

SÜPER KUPA MÜSABAKASI STATÜSÜ SÜPER KUPA MÜSABAKASI STATÜSÜ MADDE1 - KUPAYA KATILIM (1) Süper Kupa müsabakası, bir önceki sezon, Süper Lig i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası nı kazanmış olan takım arasında oynanır. (2)

Detaylı

BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM Bu statü, TFF tarafından futbolun Türkiye genelinde, 81 ilde bölgesel, kriterli ve deplasmanlı olarak oynanmasını sağlamak, lige katılım

Detaylı

2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar

2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar 2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar 2010-2011 futbol sezonunda uygulanmak ve I. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U14 (14 Yaş-altı) Ligi Statüsü (02 Mart 2011 tarih ve 81/2010-2011 sayılı Yönetim Kurulu genelgesiyle düzenlenmiştir.) 2010 2011 Futbol Sezonu U14 (14 Yaş-altı) Ligi Statüsü

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U15 (15 Yaş-altı) Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U15 (15 Yaş-altı) Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2016-2017 Sezonu U15 (15 Yaş-altı) Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu na ilgili sezon için kayıt yaptıran Süper Lig, 1.Lig ve

Detaylı

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU 2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER : 2015 2016 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve 4 sezon uygulanmak üzere aşağıdaki kararları

Detaylı

SEZONU TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2017 2018 SEZONU TFF 3. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 3. Lig, Türkiye nin en alt profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2014-2015 SEZONU KIBRIS KUPASI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Kıbrıs

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu 2014 Sezonu Futsal Ligi Statüsü

Türkiye Futbol Federasyonu 2014 Sezonu Futsal Ligi Statüsü Türkiye Futbol Federasyonu 2014 Sezonu Futsal Ligi Statüsü MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI (1) Futsal Ligi ne katılmak isteyen kulüpler, Kulübü temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz olarak doldurup imzalanmış

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU 1.LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU 1.LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU 1.LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1.Lig'i, amatör bir futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

SEZONU TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

SEZONU TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ 2017 2018 SEZONU TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ MADDE 1 TAKIM SAYISI, GRUPLARIN OLUŞUMU 2017 2018 sezonu TMVFL Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları 24 takımın

Detaylı

2013 2014 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto Süper Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu 2.Lig Statüsü. isimlendirilmesi yetkisi münhasıran KTFF Yönetim Kurulu na aittir.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu 2.Lig Statüsü. isimlendirilmesi yetkisi münhasıran KTFF Yönetim Kurulu na aittir. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2014-2015 Futbol Sezonu 2.Lig Statüsü MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2.Ligi, amatör bir futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, 1. Lig : 2014-2015 Sezonu Erkekler 1. Ligini ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF 1.Ligi müsabakaları Ocak

Detaylı

SEZONU TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2017 2018 SEZONU TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 2. Lig, TFF 1. Ligin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Salon

Detaylı

2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR YEREL LİGLERİN KATEGORİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER: A) BÜYÜKLER: 2012-2013 Sezonunda İl Tertip Komitelerince, amatör küme büyükler kategorisinde

Detaylı

SEZONU TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2017 2018 SEZONU TFF 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF 1. Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, IIHF : Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2016-2017 Sezonu Genç Erkekler Ligini ifade

Detaylı

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine,

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine, 2013-2014 FUTBOL SEZONU İLAN EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2013-2014 futbol sezonunda uygulanmak ve 1. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim

Detaylı

SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2016 2017 SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) PTT 1. Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATI MADDE 1 AMAÇ (1) Bu talimatın amacı, müsabakalara katılacak futbolcuların ve müsabaka görevlilerinin ve diğer kişilerin, forma setleri ve benzeri sportif

Detaylı

2015-2016 SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ

2015-2016 SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ 2015-2016 SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM Bu statü, TFF İstanbul İl Temsilciliği tarafından futbolun İstanbul da kriterli ve deplasmanlı olarak oynanmasını sağlamak, lige katılım

Detaylı

SEZONU TFF 2.LĐG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU TFF 2.LĐG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 008 009 SEZONU TFF.LĐG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE - TANIM TFF.Ligi, TFF.Liginin bir alt kategorisindeki futbol ligidir. 008-009 sezonunda TFF.Lig olarak adlandırılmıştır ve bu şekilde anılacaktır. MADDE

Detaylı

SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2015 2016 SEZONU PTT 1. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) PTT 1. Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol liginin bir alt ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. SPORTİF EKİPMAN ve REKLAM TALİMATI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. SPORTİF EKİPMAN ve REKLAM TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu SPORTİF EKİPMAN ve REKLAM TALİMATI EYLÜL 2015 SPORTİF EKİPMAN VE REKLAM TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Çalışma Usul

Detaylı

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto Süper Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009 YILI SÜPER KUPA MÜSABAKA STATÜSÜ

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009 YILI SÜPER KUPA MÜSABAKA STATÜSÜ MADDE 1 - AMAÇ TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009 YILI SÜPER KUPA MÜSABAKA STATÜSÜ Bu statü, TFF tarafından düzenlenen 2009 yılı Süper Kupa müsabakasının organizasyonu ve Süper Kupa ya katılacak futbol kulüplerinin

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CENTİLMEN LİG TALİMATI AĞUSTOS 2012 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU CENTİLMEN LİG TALİMATI MADDE 1- AMAÇ: Bu talimatın amacı, fair-play çerçevesinde centilmenlik ve sportif

Detaylı

I- PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ VE TRANSFERLERİ TALİMATI NA GÖRE TESPİT EDİLMESİ GEREKEN YETİŞTİRME TAZMİNATI HESAPLAMA KRİTERLERİ ;

I- PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ VE TRANSFERLERİ TALİMATI NA GÖRE TESPİT EDİLMESİ GEREKEN YETİŞTİRME TAZMİNATI HESAPLAMA KRİTERLERİ ; 2009 2010 Futbol Sezonunda Uygulanmak ve 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere; Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı, Futbol Müsabaka Talimatı ve

Detaylı

2014 2015 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2014 2015 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014 2015 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Spor Toto Süper Lig, Türkiye nin en üst profesyonel futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi yetkisi

Detaylı

SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ

SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ 2016-2017 SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM Bu statü, TFF İstanbul İl Temsilciliği tarafından futbolun İstanbul da kriterli ve deplasmanlı olarak oynanmasını sağlamak, lige katılım

Detaylı