istanbul TiCARET ODASI FAALiYET RAPORU ----~ -- ~ - ---

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TiCARET ODASI FAALiYET RAPORU ----~ -- ~ - ---"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI 1995 FAALiYET RAPORU ----~ -- ~ - ---

3

4 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA. NO 1. EKONOMİK VE TİCARİ SORUNLAR ı o 1 TÜRK EKONOMİ s İ o o o ı 1.2. GENEL ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER Devletin Yeniden Yapılanması Türkiye'de İç Borçlanma Stratejik Sanayi ve Ticaret Politikaları Kayıtdışı İstihdamın Ticaret Sektörü Üzerindeki Etkileri 6 ı. 2., 5. Vergi Sisteminin Avrupa Birliği'ne Uyumu Kredi Sözleşmeleri Hizmetler ve Hizmet Sektörlerinde Pazarlama Ülke Etütleri İhracat Pazar Araştırmaları.. ll 2. SEKTÖREL SORUNLAH VE MEVZUAT ÇALIŞMALARI. ll 2 1 o DIŞ «J. 1 ICARET o;. ı:ı G qı $ tı e oıı o *' :D,1> e o "' eı & <ll "' o ~ ~ e s c:ı ll Dış Ticaret Bakanlığı Kurulması İhracatın Teşviki Anti Damping Uygulamaları GUmrUk Vergisi ve Fon ll Uygulamaları.... " : Kalite ve Hijyen Kontrolü Sınır Ticareti ve Transit 2.ı.. 7. Gümrük Kontrolleri ,

5 Balı İhracatıveEkspertiz ihtisas Gümrükleri Gümrük Yasası l.Küçük Ölçekli Firmaların Dış Pazarlara Açılması Dış Ticarette Oda'ca Verilen Hizmetler KÜÇÜK SANAYİ İLE İLGİLİ ÇALIŞ~mLAR Küçük Sanayide Kapasite Kullanımı Araştırması Küçük Sanayiin Sorunları İşyeri Kooperatiflerinin ıs Yan Sanayi İşletmelerinin Tanıtımı c.. e 0 s.. -ı:ı... e e e!il"' 0 o e e<!) & Yan Sanayi Borsası Atıl Makina Parklarının De~erlendirilmesi Yan Sanayi ihtisas Komitesi SEKTÖREL SORUNLAR Tarım ve Hayvancılık Gıda Sektörü İnşaat Sektörü Sorunları Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Yolcu ve Öğrenci Taşımacılığı SorııJ.nları ~!lo o e G CJ-" ~ı ll> «ı... o D o <'li f.l., \!1 g f:!> e Basım Sektörü Emlak Komisyonculuğu ,, Diğer Çalışmalar, Jl1evzuat Çalışmaları

6 tl:. DIŞ İI,İŞKİLER o o o ULUSLARARASI KURULUŞLARL.Z:~ İLİŞKİLER o ETPO/Avrupa Ticareti Geliştirme Organizasyonu ASCAME/Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ABC/Balkan Ülkeleri Ticaret Akdeniz İş Forumu o 50 4 El 2 qı FUA.RIJ.P.\R <l 1> lll c ;:ı 'i&... U> 0,, es> o,, G "' o 'J' ıı.ı ~ lll «" o o "' o eı <il (1 ('; İŞ TOPLl\NTILARI "" o /L FUAR İNCELEI>!J:E GEZİLERİ GENEL İNCELEME GEZİLERİ ODAMIZ I ZİYAJ"'I.ET EDEN HEYETLER o 5 o EGİTİf-1 ÇALIŞMAI,ARI SEMİNER. p PANEL, KONFERANS Vergi Eğitim Semineri Dış Ticaret Eğitim Semineri Sınır ve Bavul Ticareti Paneli Devlet İlıale Kanunu Paneli Uluslararası Ticari Tahkim Gümrük Birliği Bilgilendirme Toplantıları DOKÜMANTASYON VE YAYIN FA.I.lı.LİYETLERİ Tüccar Rehberi :L 2. A'ilTUpa Birliği El KitabJ Dış Dış Ticaret Bülteni 71 Ticaret Mevzuat Yayınları 71 Adn;;s Rehberleri " Yan Sanayi El Kitabı(İngilizce) 73

7 Taşımacılık Kılavuzu Türkiye Filmi İndirimli Oteller İndirimli Saijlık Kuruluşları Katalo~u Yurtiçi Fuarlar Takvimi da Gazetesi ve Dergisi Dokümantasyon Hizmetleri ST.A.J, KURS VE EGİTİ.M ÇALIŞMALARI L Staj Çal:uırnaları r'il3ct>21!t Ku.rslar SCJF.);j)'l)~~'0~o;,g()I)I!:I~~~'"'QOO<I!" Bu~rs Uygulaması Dış Ticaret Enstitüsü BÖLGESEL VE SOSYO EKONOMİK SORUNLAR İSTANBUL'UN SORUNLARI UeL.() a::: -~ AGAÇLANDIP~~ KAMPANYASI TÜKETİCİ!ÜN KORUNMASI ODA İÇİ ÇALIŞMALAR o HİZMET YETERLİLİGİ AR~ŞTIRMASI ÖDÜLL,ENDİR:!VlE ÇAL!ŞM...i!;.LARI ODA İŞ'l'İR:!\Kİ BUI,UNAN KURULUŞLARDAKI TEMSİLCİLERİMİZLE TOPLANTILAR ". G PERİYODİK o 7.5. ':$" ~ ~BE 1'..., ~ I Ş rp;ı;,y I M"TLARI ".t.,i..j.j J"'U"l a 'Gl e eı o t!l ~.ıt fl ~ o " e o o (p cı 7. 6 o ODA' NIN KURU~1SAJ... KİMLİGİ P..RAŞTIRMA.SI BİLGİ İŞLE!"l FAALİYETLERİ o

8 1. EKONOMİK VE 'l:icari SORUNLAR 1.1. TÜRK EKONOMİSİ 1994 yılı zor bir yıl olmuştur. 5 Nisan kararlarıyla sonuçlanan ekonomik kriz ekonomi fizerinde olumsuz etkiler yapmış, bazı kesimlerin bu arada iş çevrelerinin ve sabit gelirlllerin gelirleri düşerken, fiyatlar ve maliyetler artmıştır. Bu çifte etki ile talep daralmış ve buna baijlı olarak firetim dlişmliştlir. tiretimin düşmesi ışsız sayısında büyümeye yol açmıştır. DİE yayınlanm:ı_ş tatafından olan gee;: ıcı rakamlar taril-ünde 1995 yılının ikinci üç aylık döneminde Gayri Safi Milli Hasıla'nın geçen yılın aynı d5nemine göre sabit fiyatlarla %12,4 arttı ını göstermektedir. Bu sonucun alınmasında bilhassa sanayi alt sektörlinde %20,3 ve ticarette %19,4 gibi yüksek oranlarda artış s.ağla_nmış olmasj.rlhl e tkili olduğu anlaşı_lmaktadır. bütünüyle üzerinde imalat. sanayinde özel k e sım ulaşan gelişmenin tarafı_ndarı. elde edilmiş oluşu durulması r::ıereken bir husustur. Bu sekt.örde yalnız özel kesim itibariyle %32,8 'e ulaşan büylime hızı aynı dönemde kamu kesiminde %0 1 5 ile sıfıra yaklaşmaktadı-r. Bu dönernde imalat sanayi üretim değeri içinde kamu kesiminin payı %24,7'dir.

9 - 2 - Özel kesimin bilhassa Metal Ana Sanayi, Taşıt Araçlar_ı: Ayakkab.ı, İçk.i r Kimya Sanayi, Lastik ve Plastık, Metal Eşya, Elektrik Makinaları ve Aygıt.ları, Ağaç sek tör ler inde önemli ölçüde üretim saijladığı görülmektedir. Mobilya ve Döşeme alt artışları Ancak Bu veriler elbette memnuniyet vericidir. 1.ıKıncJ. üç aylık dönem itibariyle %12,4'e ulaşan Gayrisafi Milli Hasıla artışına bakarak fevkalade yüksek ' o. ı :ı::- büyüme temposuna girildiğinin sanılmaması gerekir. Gen;;ekte buqün iç: i rı ulaşılabilmiş olan nokta yaklaşık olarak 1994 yılı k.ı.ş aylarında ekonomimizin krize o::ıirmeden önce bulunduğu yerdir. Yani başka bir deyişle düşülen çukurdan ancak tekrar büyü.me yul<;ar.:ı. çıkılahilmi ştir. Bugün en yüksek eğilimi sektörler 1994 kriz döneminde en fazla gerilemiş olan sektörlerdir ikinci qeyrek milli hasıla rakamlar.ı.nın 1993 yllının aynı dönemi.ile karşılaştırılması geçen son. ı~ ' ı,.,.]_ yı.l içinde elde edilebilmiş yalnız %2 olan toplam milli seviyesinde kaldı~ını gelir a.ri:ı_şının gösteriyor. Aynı dönem içinde nlifus artışının yaklaşık %4,5 olduijunu gözönünde tutarsak Tlirkiye'de refah seviyesinin artmış olduijunu veya sosyo ekonomik meselelerimizin çözüm imkanları açısj_ndan olumlu gelişme kaydedildi~ini söylemek kolay olmayacaktır.

10 - 3 - Başka bir deyişle 1994 yılında girilen ekonomik krizin daha derin ve uzun süreli olmaması bakımından başarı sağlanmış, ancak önemli ve giderek büyüyen yapısal sorunların çözümü için gerekli yapısal de~işim politikaları hayata getirilerney ince 17 'l"ürkiye iki sene kaybetmiştir. 4 yıldır görev yapan koalisyon hükümetinin istifasıyla birlikte bu gelişmeyi fırsat bilerek bireysel ve k.ı.sa vadeli mülahazalarla haksız kazanç yollarına koşanların bu tür davranışlarının önlen:rnesi için piyasaların titizlikle izlenmesi ve ekonomi dışı. eylemlere yönelik davranışların belirlenmesine yönelik önlemler alınmıştır. Hükümet ortaklığının dağılması dönemine rastlayan Türk-İş grevinin gerek ülkemiz ekonomisini gerek kamu menfaatini önemli ölçüde etkilayeceği ve telafi si çok ağır zararıara yolaçacağı dile getirilerek 1 işçi kesiminin yasal grev hakkının muhafazası kaydıyla yeni hükümet oluşuncaya kadar grevlerin ertelenmesi için Türk-İş Genel Başkanı, Türk-İş yöneticileriyle biraraya gelinmesi suretiyle ortak bir çözümde birleşilmesi için Başbakan Tansu Çiller nezdinde İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ola.rak ortak girişimde bulunulmuştur.

11 GENEL ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER Devletin Yeniden Yapılanması Ülkemizin a~ırlaşan ekonomik sorunlarından kurtulmasının tek yolu para ve maliye politikaları değil köklü yapısal çözümler üretmektir. Bunun da ancak devletin yeniden yapılanmasıyla sağlanabileceği düşlincesindeyiz. Devletin yeniden yapılanması ile ilgili görüş ve önerilere yerverilerek gelir ve harcamalarım_n n.as.:ı..l kontrol ve disiplin altına alınacağı, temelde birbirinin benzeri olmalarına rağmen çeşitli kurumlarda yapılanan ve önemli bir harcama kalemi oluşturan birimlerin nasıl birleştirileceği hususlarını da inceleyen çalışma gerçekleştirilmiştir Türkiye'de İç Borçlanma Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan it.ibaren hemen hemen yalnızca büyük altyapı projelerinin finansman.ı. için istikraz yapılan iç borçlanma politikası izlenmiştir politikalar çoğu batı sonrası dönemde yürürlüğe konan yeni içinde, iç borçlanma politikası da, ülkelerinde uygulanan politikalara

12 - 5 - paralel olarak, cari kamu açıklarının finansmanında kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 1987 yılından itibaren izlenen genişlemeel polit_ikalar kamu açığını. da hızla genişletrniştir. İç borçlanınada vadeler kısalmaya ve reel faiz de zaman zaman büyüme hızının üstüne çıkmaya başlamıştır. Sonuç olarak faiz ve anapara ödemeleri hem bütçe, hem de nakit açı_ğını sürekli büyütür hale gelmiştir. Bu du:cumda 1.';: borçlanmanın ilerki yıllarda hangi seviyelere tırmanacağı, ana para ve faiz ödemelerinin, devletin nakit ihtiyacının hangi boyutlcı.ra vardırabiieceği sonuç olarak kamu açığının ulaşabileceği büyüklukler ile bu açığın finansmanı.nda karşılaşılabilecek sorunlar bugün ekonominin gündeminde en list sırayı almaktadır. Iç borçlanma sorununa yakın gelecekt;e varahileceği boyutlar 1.re bu soruı-m çözmeye yönelik ciddi ve tutarlı. öneri1erin yeralacağj.. çalışma sürdürü lmekt.e olup y J.l sonunda tamamlanacaktır Stratejik Sanayi ve Ticaret Uluslarc.u:as.ı. tic::arete tekellerin ve oligopol nitelikli firmaların egemen olduğu bir

13 - 6 - gerçektir. B5yle bir küresel piyasada, rekabet, dev firmalar arasında olmakta ve bu firmaların dünya piyasalarında oluşan muazzam karlardan azamı payı kapmak ve ülkelerine aktarabilmek H;:ın "stratejik sanayi ve ticaret politikaları" geliştirip uyguladıklarına tanık olunmaktadır. Özellikle 1970"lerden sonra yoğun bir şekilde tartışj_lmaya başlanan ve daha çok gelişmiş ülkelerde ve belli sektörlerde uygulama alanı bulan "stratejik sanayi ve ticaret politikaları"nı ve Türkiye'nin uluslararası rekabet yarışında gerilerde kalmaması karşısında nasıl ıçın, bu gelişmeler ve olgular bir sanayi ve dış ticaret politikası oluşturması gerektiğini çalışma tamamlanacaktır. stirdlirtilmekte olup yıl inceleyen bir sonuna doğru Kayıtdışı İstihdamın Ticaret Sektörü Üzerindeki Etkileri Özellikl e tkinci Dünya Savaşından sonra yaşanan ekonomik sıkıntıların bir sonucu olarak bildirim dışı kazanç elde etme yöntemleri gelişmeye başlamıştır. l970'lerden sonra gelişmiş ülkelerde ' 1 nı_ ı e istihdamın kayıtdışı sektör istihdamj_na yöneldiği saptanrnşt ır" Ülkemizde kırdan kente göç, geleneksel sektörden modern sektöre geçiş sonucu oluşan hızlı kentleşme temelde lilkenin birkaç bliylik şehrine

14 - 7 - doğru nüfus göçü şeklinde ort. aya çıkmaktadır. Kentleşen nüfus modern sektörde sanayi ve hizmet kesimlerinde örgtitlti, sigortalı ve iş yasalarına tabi tiretken bir istihdam imk&nına kavuşamadıijı takdirde t.ıpkı geleneksel s eletördeki istihdam biçimlerini t.aklit edercesine üretken olmayan aile bireyleriyle yürtittilen ve gelir paylaştıran sunı istihdam biçimlerini hızla genişletmbktedir. Böylece hiçbir yasal dayanağ ı olmayan örgüt.:.süz 1 kayıt dı.şı istihdam biçimleri kent ekonomilerinde tnzla yaygınlaşmaktadır. Aslında bu ni te likteki istihdam genişlernesi '"işte işsizliğin" veya "istihdamda işsizliğin" değişik şekilleriyle ortaya çıkmaktadır. Sonuc;:ta. is tihdam genişlediği halde ülkenin milli geliri ).:>LiyLi.me hızında hiçbir artış görülmemektedir. Kayıtdışı ekonominin bir başka cephesi olan ve özellikle kôyden kente hızlı göçle birlikte gelişme ortam:l bulan KayJtdışı sosyo--ekonomik örnekleriyle boyutlarıyla ka:c:?,ılaşt.ırmal ı ve İstihdam dünyadaki olarak ele alan çalışma tamamlanarak kitap haline getirilmiş ve üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.

15 Vergi Sisteminin Avrupa Birli~i'ne Uyumu 5 Nisan 1994 tarihinde uygulamaya konulan ekonomik önlemler paketi, makro ekonomik dengelerin düzelmesi ve gümrük birliğine sağlıklı bir ekonomiyle girilmesi için a.llnması gerekli yapısal önlemler arasında vergi konusuna ağırlı_klı bir yer vermiştir. Yaşanan ekonomik krizin ilk etkileri atıatıldıktan sonra üzerinde ivedilikle durulması gereken konulardan biri de vergi uygulamalar.ı konusudur. Ülkemizin Gümrük Birliği'ne geçış aşamasında olduğu g6z6nline alınarak, Avrupa Birliği ülkelerinin vergi sistemi, istisna ve denetim uygulamaların karşılaştırılması mekanizmaları., incelenerek Ttirk Vergi Sistemi ile amacj_yla saha oranları, belge düzeni gibi çalışmasını içeren bir araşt:lrına. yapılmış ve yazırın tamamlanmış da olup kitap basım aşamasındadır Kredi Sözleşmeleri KalkJ_nman.Ln kaynağı olan yatırj_mların gerçekleştirilmesi ıçın ihtiyaç duyulan finansman günümüzde kredi kullanımı ile karşılanmaktadır. Glinlimliz mali piyasalarında gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin hemen h<'.:r aşamasında kredi işlemlerine rastlanmaktadır. Kredilerin, ekonomide

16 - 9 - mal ve hizme~: akışına istikrar ve süreklilik kazandırmada, ekonomik sistemin güven içinde gelişmesinde önemli işlevleri bulunmaktadır. Bankalarca saijlanan her tür kredi için hazırlanan Kredi Sözleşmelerine İlişkin Uygulamalar ile kullanıcılara saijladıijı fayda ve sakıncalar yanında dikkat edilmesi gereken konuların ele alındığı araştırma tamamlanmış olup kitap halinde üyelerin istifadesine sunulmuştur Hiııı:~ı:ı.e tler ve Hizmet Sektörleı. inde l?azajrlama Ekonomid ek.i. yer ini en son alan ancak büyük bir hızla gelişerek büyük pay sahibi olan sektör kuşkusuz hizmet sektöriidur. Ülke ekonomisine sa~ladıijı katkı yanında hizmet sektörü tüketiciyi de ilgilendirmektedir. Sektör çoijunlukla doğrudan alt gruplar hedef al.ınarak incelenmektedir. Odamızın amacı sektörün yapısır gıeli:ş.imi, muhtemel sorunları ve çözüm önerileriyle genel olanakları ele alan bir inceleme gerçekleştirmektedir. aşamas:ı.ndadır. Bı1 amaçla yüri..ltülen çalışma tamamlanma

17 Ülke Etüdleri paralel sözkonusu Anılan ülke etüdünün Meksika İş Gezisi ile olarak di:l.zenlenmesi ülkeye yönelik iş planlanmış; edilmesiyle çalışma da yapılamamıştır. ancak gezisinin iptal Bilindiği ii zere Norveç, Avrupa Birliği' ne katılım için referandum yapmış ve halk bu Birliğe katılımı uygun görmemiştir. Bu noktadan hareketle bu ülkenin incelenmesinden bu sene için vazgeçilmiştir. c) FinlaDdiya, isvaç, Hindistan Kuzey 1\.vrupa Ulkeleri olan Finlandiya ve İsveç masa. başı çalışmaları olarak değerlendirilmiştir. Sözkonusu ülkeler, coğrafi özellikleri demografik ve ekonomik şartları itibariyle incelenerek hazırlanmıştır. İsveç kitabı dağıtıma sunulmuş:; Finlandiya ve Hindis tan kitabının da hazırlıkları tamamlanmak üzeredir.

18 - ı ı Ihracat Pazar Araştırmaları a.) BDT Ülkeleri BDT ülkeleri ile ilgili çalışmalarımız 1992 yılından beri devam etmektedir. Odamızın elemanları tarafından piyasa ancı.~_?tırmasj.. yap:llarak ve ülkeler yerinde incelene:cek hazj.rlanan çalışmalar iiyelerimizden büyük talep göri..ince, yenı baskı yapılmı.ştj_r. çalışmaları 1995 y.ılında isev yeniden saha yapılarak ülkelerin son durumları.. hakkında (]Üncel ve \rerilerle sözkonusu yayınlarımız üyelerimizin istifadesine sunulmuştur. Dış Ticaret Bakanlıijı Kurulması Tico.:ır~;t!3akan1ığ:L.kurulmasJ. yönünde geçmış yılj.ardan beri belirlenen bir Oda görüşü va.rd~lr y~;..lı inde de görtişlimuz Başbakan'a sunulan :capord<:ı. yeralmış ve çeşi'cli platformlarda da dile get ilrr:işt Müsteşar:L 'ran alınmıştır. O cl arn ~L L }\Jfrı.car Ticaret ziyaretinde de konu ele

19 ~ İhracatın Tesviki ~ İhracatın teşviki ile ilgili olarak yılında mevzuatta yapılan de işiklikler edilerek üyelerimize mevcut sistem hakkında verilmektedir takip bilgi Ard:. i Damping Uygulamaları T.C. Başbakanlı.k Dış Ticaret Mlisteşarlıijı'nca taslak olarak hazırlanan "Darnpinge ve Slibvansiyona Konu Olan ithalatın 6nlenmesi Kanunu ve Y6netmeliği" Odanuzca uygun bulunmuş ve TOBB'a bu g6rlişlimtiz iletilmiştir Gümrük Vergisi ve Fon Uygulamaları Gtimrtik Vergisi ve fonlardaki deijişiklikler, sürekli takip edilerek talep edenlere bilgi verilmektedir,, Kalite ve Hijyen Kontrolü tarih ve 59 sayj..lı Yönetim Kurulu Kar:arı uyarj_nca. ith<ll malların st,andarda uygunluk kontrollerinde kolaylık getirilmesi hususunda Tlirk S tandardlall Enstit.üsU. ve işlemlere açıklık nezdinde girişimde bulunulmuştur. Konuyla ilgili cevabi yazıda, Başbakanlık Dı. ş Ticaret NüsteşarlığJ_' nca DJ_ Ş Ticaret te

20 Standardizasyon Rejimi Kararı'nın tarih ve 2222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/6489 Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş bulunduğu, buna göre Dış Ticarette Standardizasyon faaliyetlerinin sözkonusu Rejim, Yönetmelik ve 95/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde yürütüleceği, Odamız yazılarında belirtilen hususların özellikle dikkate alınacağı bildirilmiştir. Dış Ticaret Komitesi Toplantısı'nda üyelerin bilgisine s~nulmuştur. Mecburi uygulamada bulunan Türk Standartları kapsamındaki madde ve mamullerin ithalatında zaman kaybı ve gümrüklerdeki ardiye üc.retlerinin artmasının önlenmesi amacıyla, Enstitü kontrolü sonuçlanıncaya kadar, ithal partisinden numune alınınası ve ilgili ithalatçılar.1..n mal.ın standa:ı:-d:tna dair verdiği taahhütnameye istinaden diizen1enecek Şartlı Uygunluk Belgesi ile it.halatın gerçekleşt;irilmesi hususunda gerekli düzenlernelerin yapılmas.ı için 25,LL1995 tarih ve sayılı_ yaz ı:m.ı:. z la 1 f.jiri:ıinıde bulunulmuıştur. Aynı t.arihli Erem'in Dış ricaret yazımızla Dış Müsteşarlığı nezdinde husus, Ticaret Müsteşarı Nejat de bilgisine sı.mulrnuştnr. Dış ricaret Müsteşarlığı' ndan ya,zımıza cevaben almış olduğumuz tarihli yazıyla talebimizin uygun görülmediğ i ifade edilerek~ yeni uygulamada getirilen kolaylıklar talimatlar bildirilmiştir. ve bu hususta TSE'ye verilen

21 s~nır Ticareti ve Transit Ticaret Üyelerimizden gelen talepler çerçevesinde konu takip edilmektedir. Ayrıca konu ile ilgili bir seminer yapılmışt1.r. (Detayları ilgili bölümdedir.) tarih ve 67 sayılı Yönetim Kurulu Kararı' na istinaden Gümrük Yönetmeliği' nin 4 No.ı u Ek'i olan "Supalan Eşya Listesi"nin kaldırılması hususunda Türkiye Odalar Birliği ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Mlidürlüijü nezdinde girişimde bulunulmuştur. Konuyla ilgili alınan cevabi yazıda Odamız talebinin şimdilik karşılanamadı.ğı, ancak Gümrük Birliği'ne uyum çalışmaları sırasında değerlendirileceği bildirilmiştir Halı İhracatı ve Ekspertiz İşlemleri Halı ihracatından ekspert iz raporu kaldırılmıştır İhtisas Gümrükleri Konuyla ilgili ayrı bir çalışma yapılmamış olupu daha önce kurulmuş olan ihtisas gümrüklerinin faaliyetleri takip edilmektedir.

22 - 15 ~ Gilmrük Yasası Gümrük Yasa Tasarısı ha.kkındaki Odamız gbrüşleri TOBB'ye ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı'na bildirilmiştir Küçük Ölçekli Firmaların Dış Pazarlara Açılması açılmaları bilgilendirilme Küçük ölçekli fir:malarj_n için gereksirrün ve yönlendirilme dış pazarlara duydukları talepleri özellikle pazarlama stratejisi yönüyle sürekli olarak karşılanmaktadır Dış Ticarette Oda'ca Verilen 1995 yılj Ekim ayj_ itibariyle Dış Ticaret?' Adet Menşe Şehadetnamesi, Özel Menşe, 6002 Adet Fatura, 3024 Adet H<:ÜJ_, ::20,331 Adet Arap Boykot Tasdiği ve Adet EUR -1 Belgesi düzenlenmişt-ir. Kara:n tarih ve 59 sayılı Y5netirn Kurulu uyar_ı_nca; Halen.3 Belgelerinin sliresin ( 5 o,, ~L.!.ı. yı.l ;rerilen İthalat vb.) uzatj_lmasj_ hususunda tarih ve 1680 sayı_lı yazımızla Dış Ticaret. Nüsteşa_r1ı ğj_ nezd.i.nde yapmış olduğumuz

23 girişimimize aldı~ımız c ev abi yazıda ( ) Odamız önerilerinin bu hususta yapılacak mevzuat de~işikli i çalışmalarında dikkate al.ınacaijı bildirilmiştir. Konu tarihinde yapılan Dış Tica.ret Komitesi Toplantısı'nda üyelerin bilgisine sunulmuştur tarih ve ı ').J.._,.f.. Kurulu toplantj.sında oluşturulan sayılı Komitesi'nin 95/1 sayılı toplantısı, Gümrükleri iştirakiyle Başmüdürü gerçekleştirilmiştir. Dış Yönetim Ticaret İstanbul ve di~er yetkililerin tarihinde / / tarihlerinde yapılan toplantılarda, Dış Ticaretle ilgili sorun ve öneriler görüşlilmüştür. İthalat 95/16 sayılj. 'I'ebliğ Ek' inde yeralan listeler kapsarru.nda bulunan maddelerin ithalatında çevrenin korunması yönünden uygunluk ıçın düzenlenen "Kont.roi Belgesi "nin,. ithalatçıların ma dur duruma dilşmalerinin önlenmesi amacıyla, ilimizdeki Çevre İl Müdürlüğü'nce verilmesine, onay ve ön izin işlemlerinin faks kopya ile (gerekirse orjinal faturayı isteyerek) değişiklikler in yap.ı1mas.ı say.:ı.lı. Kirliliğini daha sonra tamarnlanmas.1.. na olanak verecek ya..zım.:lzla, Önleme ve hususunda tarih T.C. Çevre Kontrol Bakanlığı Genel Çevre Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

24 kredi programı Ti.:irk Eximbank'ın kısa vadeli ihracat çercevesinde teşvik edilmek üzere ~ ~ vılı _,, ıçın "Öncelikli sektör" alınmasj_ düşünülen sektörler ve par alelindeki hedef pazarlar l<.cj:nu s u nda göruş sayılı kapsamına bunlar.ın Odannzın ve önerileri 2L tarihli ve yaz~lmı_z la, 'I'ürkiye Odalar ve Borsalar Birliiji'ne bildirilmiştir. Derince-Köstence J.-ıatt:ında tek gemı çal:lşt J-1: ılarak ~ dı ger Ro--Ho gemisi ile Derince-Cıdesa ha ttj_nın açılmasının, 64 no. lu Kara Nakliyatı, Nakliye Komisyoncu]arı, Seyahat ve Turizm Acentalar J_ l\leslek: Komitesi q örüsü - 5 doğru ı t_usunda ()da.n1.ı. zc~a uygun bulunduğu hususu tarihli 88 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na ist:inade:rı 4.8,1995 tarihli ve sayılı yazı ile TOBB'a bildirilmiştir. Yönetim Kur.ulurrıuzun 28.9,.1995 tarih. ve 96 sayı_lı k.ararı_ Odamız önderli~inde bir T aret Noktası kurulması için Birleşmiş UNCTAD H2ZC'ıinde taj:ih sa.yll.l yazuruzla girişimde bulunulmuş, konuyla llgilı olarak TC Başbakanlık D:Lş Ternsilcili<Ji 'ne Mü s te:şa.ı: l ığ 1 :?6ol0ol99S ile Türkiye Daimi yazılarınu_zla bilgi verilmiştir.

25 KÜÇÜK SANAYİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Küçük Sanayide Kapasite Kullanımı Araşt.ırması İstanbul'da bulunan küçük kuruluşlar ın:uı yj_lı zarfında, sanayı mevcut kapasit.elerini ne oranda kullanabildiklerini araş tıran bu anket her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu yıl, Odarnıza kayıtlı 2600 civarındaki küçük sanayici firma arasından seçilen çeşitli sektörlere mensup 170 firma verileri de~erlendirilmiş ve anket sonuçlandırılarak ilgili kuruluşların istifadesine sunulmuştur Küçük Sanayinin Sorunları sanayj.ın ç~eşit1i sektörlerinde başgösteren sorunlarla ilgili olarak: a) Giyilecek eşya ve elbiseler in boyanmasında kullan.ıld:lklarj.. nda ınsan sağlı~ına zarar veren m.addsler sınıfına girdikleri tespit edilen ve Saijlık Bakanlı~ı Temel Saijlık Hizmetleri Genel Mtidlirlliijli tarafından kullanımı yasaklanan, aril aminler ile azo boyar maddeleri ellerinde bulunduran, ma duriyetlerini ithalatqı önlernak üzere ve sanayicilerin Odamızca, Sanayi ve Ticaret, Maliye ve Sa~lık Bakanlıkları nezdinde girişimde bulunularaj-:, sözkonusu maddelerin ilgili

26 kuruluşların işbirli~ini saijlamak suretiyle maliyet bedeli üzerinden toplatılması veya ilgili firmalarca imha edilerek vergiden düşurlilmesi olanağının saijlanması talebinde bulunulmuştur. Ayrıca, olarak, 'l'lirkiye Odalar Birliği' nden konuyla ilgili görüşümiiz doğrultusunda girişimlerin yapılması da istenilmiştir. gerekli b) \li tr in kuyumculuğu ile Tekst:il sektörlerindeki vasıflı eleman açığını kapatmak amac.ı.yla eğitim konusuna ağtrlı.k verilmiş ve Hilli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin de işbirliği ile rnesl kursların açılması yoluyla bu alanda hizmet verilmesi çalj_şmala_rında son aşamaya qelinmiştir. c) Türk El Halıcılığı ve Kilimciliğini yaşatmak, geli~tirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla hal.ı-kilim doknrrıac ı_l ı ğ.:l ve onarımı kurslarının düzenlenmesi konusunda irnz.alanan Protokol'de Odamızın da taraf olarak yerfllması Uzerine, bu alanda yapılan tum çalışmalara aktif olarak iştirak edilinüştir., d) 6 - r o No., lıı_ Kit~ap ~' Hatbaav Kart_on Kutu Meslek Komitesinin talebi üzerine, T.C. Başbakanlık Devlet Planlam_a I'eşk_ilat.~L Mlisteşarlığı'ndan, lilkemizde basım sanayıı dalında yeni veya ilave yat.ır.:ı_m qerekt~ir"::cek ihtiyacı bulunup bulunmadığı, :ay rı(~a t Lıöyle b ihtiyaç var.. ıse yenı yatırımların r.tanqi yörelere yapılma::> ı gere:k:tiği

27 hususu ile komşu ülkelere ka~ıt ihracatını ne derecede gerçekleşebileceğille yönelik bilgi talebinde bulunulmuştur. Daha sonra, anılan Müsteşarlıktan istediğimiz bilgile'r i ıçeren, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı. BasLm Sanayii Özel ihtisas Komisyonu Raporu alı.nmış ve değerlendirilmek üzere ilgili Meslek Komitesi'ne intikal ettirilmiştir İşyeri Kooperatiflerinin İzlenmesi Odamız bünyesinde Anadolu Yakası İşyeri oluşturan Avrupa ve Kooperatifleri İzleme Komitelerinin aylık perivodik - toplantıları düzenli ~ olarak yapı.lmış, bu toplantılara davet edilen çeşitli kuruluşların temsilcileri aracılığıyla, kooperatifierin sorunlarının ilgili merciiere süratle yansıtılmasj.. na ve çözüm aranmasına edilmişt:.ir. gayret lan Sanayi İşletmelerinin Tanıt.,v1!l.:t Yan Sanayi Borsası"nın Hannover'95 ve rhdes'i',. 95 fuarları düzenlenen ış gezısı (Partenariat) düzenlediği ile Tunus' t.a münasebetiyle tanıtım faaliyeti slirdlirülmüşttir. Yan sanayı işletmelerinin yurtiçinde ve yurtdışj.nda tanı tımlar ının yapılrnasj. yolunda her fırsattan yaı:arlanılmış r özellikle yurtdışındaki fuarlarda tanıtım faaliyetleri yo~unlaştırılmıştır.

28 - 21 ~ Yan Sanayi Borsası 1991 yılından beri faaliyetini sürdüren Yan Sanayi Borsamıza, 1995 yılı içerisinde intikal eden talepler deijerlendirilerek ilgili firmalara aktar ılm_ı_ştır. Ayr J.ca u Borsanın faaliyet sahasının bölgeler ve firmalar açısından genişletilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Halen Bor.samızın 300 civarında aktif üyesi bulunmaktadı.r, yılı süresince, gerek iştirak olunan fuarlar sırasında, ve sonrasında, gerekse fuarlar d1şında, BorsamJ_za 250 dolayında talep int.ikal etmiş olup, bu talepler s-liratle cevaplandırılmıştır. A.yrLca yan sanayı borsam1.zın yayın organlarında tanıtımında kullanılmak üzere İngilizce bir reklam metni hazırlattırılmış, metnin grafik çalışması ve di_zaynı yaptırılmıştır Atıl Makina Parklarının De~erlendirilmesi İmalat.çJ~ üyelerimizin elind-e bulunan ancak çe :şi t:li Bi:Odt'?nler le 1~u llanılmayan at. ıl makinalar ın, ihtiyaç sahibi di~er firmalara devredilerek sisteme kazandır:ı_lması konusunda pilot bir uygulama başlatılnuştır" Anılan uygulamada olumlu sonuç alınması halinde, yeni senede çalışmalar daha yoijun ve daha ayrıntılı olarak yeniden dtizenlenecektir.

29 ~ 22 ~ ~ ~, -..!..' ı...:.. 1. ıı:a:n Sanayı I:tn.. :ı.saı.oı Kcımıtes:ı. Yan sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimizin güncel sorunlarına çözüm aramak, anılan firrnaları çeşitli konularda yönlendirmek ve en önemlisi onlara bilgi akışını sağlama};: amacıyla kurulan Yan Sanayi ihtisas Kornitesi faaliyetini sürdürınektedir. Belli başlj. sektörleri temsil eden kişi ve kuruluşların oluşturdu~u Komite her ay düzenli olarak toplanmakta ve gündemindeki konuları Komite, toplantı.lar :ı.. nda, 1995 yj.lı içerisindeki üyelerimizin elinde mevcut olan ancak çeşitli nedenlerle kullanılamayan atıl makinaların deijerlendirilmesi konusunda bir pilot çaıışmanın başıatılmasını sa~lamış, ayrıca 1996 Y - L]l"l'"ı"' ı.\...ij....ı J~-,.-t ~nbu }' "-" t.""l ı-a -yxnıln- asj ~ _,_..._J:-.ı.-ı... -~ - p J--"larıa'l - _-::Ji.,,J.... L."' "I.şbı"rlı'g~ı -- ve l'art.erıariat:" org.sınizas:yont< ile gene 1996 yılı. başında o lrntl.ş t tır ~ düzenleeecek e: J:.~ i ( ı n i_ Il h.azı.r1j..lc "Yan çajj. Sanayi }_ a:r.ı. na yardımcı 2.3. SEKTÖREL SORUNLAR Tarım ve Hayvancılık 'I' ar ı m ve hayvancılık tirlinleri önemli bir l?(jt~a.n s :tyrele soıh.ip olan sektörel politikanın belirleo.mesi; açısından ülkemizde sektö:ı:.- ürünlerin genel ve Bzel sorunları, yurtiçi ve

30 pı.yasa gelişmelerinin izlenmesi, derlenmesi ve bu çerçevede Odamız görüşlerinin belirlenmesinde danışmanlık görevi ve işlevi yapmak amacj_yla bir Tarım ve Hayvancılık İhtisas Komitesi lcurulmu~tur. I(oıni ;~ e iki ayda '. ()]_}~ düzenli cılara.k toplanmakta VE:: CJLi:nd(:O!mir:.d2ki konuları tart:ışarak karara baijlarnaktadır. Kaçak et satışlarının önlenmesi açısından önemli öh;i.ide et.jcisi et satışında uygulanan i\dv oreı.nın.. ın %1 'e indirilmesi b.ususunda Maliye Bakanı nezdirtde gırişimde balunulmuştur. naklind e:: tstanbul'a g ış noktalarındaki kon~rollerin artı.rılması ve etler üzerinden alınan belediye rüsjnınnun da birim başına.j vo'j uegı..ı_ 1=-ıaş ırıa alı.nınas :~. hususunda. İstanbul BUy ehj.r Belediye Başkanlı6ı nezdınde girişimde bulunulmuştur" Di<-~er tiil a.f-tt.ın. :: şehirlerarası otoblislerde et naklinin yap~lreaması amacıyla gerekli 6nlemlerin e:.l.ınması ler Derne~i'nden talep,;:di ştir. bayvanc J_l.ı ) ın ın geliştirilmesinin ancak besi ha.yvanı :i.şt i.r ilı:n cs le mümkün olduğu göruşürıden harek~~2t le;~ kemiksiz et ithala.tında entegre kuruju 1a:ca vel".ilfo;il canlı. ha:yvan ithalatı_

31 ~ 24 - yetkisi yerine, kendi ihtiyaçlarını temin etmek üzere canlı besi hayvanı ithaline y6nlendirilmeleri için teşvik edilmeleri, gerekirse zorunlu kılıcı tedbirler alınması hususunda Hazine Mlisteşarlıijı nezdinde girişimde bulunulmuştur Gıda Sektörü 21 No' lu Peynir 1 Yoğurt Meslek Komitesi'nin talebi üzeriner Türk Standardları Enstitüsü nezdinde girişimde bulunularak, halen Avrupa Birliiji'nde geçerli olan gıda standartlarına uyumlu hale getirilmeyen Türk gıda uyumlu standartlarının, hale get.irilmeme gerekçeleri ile birlikte bildirilmesi talep edilmiştir. Ayrıca 15 AB ı'. d ı. u~ J(.esı.. rı e <ı Ekonomi ve Ticaret Müşavirliklerimiz nezdinde girişimde bulunularak bu ülkelerde katkı roaddelerit J.co:;:-u.yuc;u maddeler ve ambalaj maddelerinin çevreye zararlı maddelerden korunması yöı:-ıünde ne gibi. önlemler alınd.ığı konusurıda bilgi... uyesı ülkele:cin tamarnı hakkında is-tenmiş ve _,L\.B alınan dokümanlar 21 No'lu Yağ, Peynir, Yoijurt Meslek Komitesi'nce bilgi edinilmesi için Meslek Komiteleri Şubesi'ne havale edilmiştir. Gıda maddelerinin imalat ve satışında kontrol mekani.zmasj nın ıyı işlememesi nedeniyle ınsan sağl :ı_ğına sü.resi geçmiş malların piyasaya sürüldüğü,- bunu önlemek için gıda maddelerinin ithalat, ihracat. ve perakende aşamalar ı. nda etkin kontrol sağlanmasının gerekli

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul, Kasım 1985 - II - Sayfa No. 4- Haller Kanunu.................................. 14 5- İmar Kanunu ve İnşaat Sektörü ile İlgili Diğer Mevzuat...

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL LEBiB Y ALKIN YA YI M LARI VE BASlM işleri A.Ş. 1986 İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ................................................

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 1 KALİTE POLİTİKASI Amacımız üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul

DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul 2014 DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul ISBN: 978-605-137-460-4 TOBB Yayın No: 2015/247 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2014 1 SUNUŞ Ülkemiz siyasi atmosferinin son derece hareketli olduğu, ana gündemi siyasetin belirlediği zor bir yılı geride bıraktık. Yılın neredeyse

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI MAYIS 2013 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 4 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU... 27 ODA MUAMELAT

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013) T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2013) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (II) Kayıt

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 204 207 HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU Başkan ın Sunuşu Borsalar, standardı oluşturulabilen ve numuneler üzerinden ticareti yapılabilen

Detaylı

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2011-2012 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2011 Türkiye Bankalar

Detaylı

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur?

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur? BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 42. Nasıl İhracatçı Olunur? 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

DTO, üyelerine yeni bir hizmet daha

DTO, üyelerine yeni bir hizmet daha DE N Z L T CA RET ODA SI NDAN ÖNEM L DU YU RU Ya yın la rı mızın si ze sü rek li ulaş ma sı, hiz met le ri miz den en hız lı ve en ve rim li şe kil de ya rar la na bil me niz ve siz le re da ha iyi hiz

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı

5. BÖLÜM. DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ

5. BÖLÜM. DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 5. BÖLÜM DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 438 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 439 5. Bölüm DEVLET YARDIMLARI VE TEġVĠKLER Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri ile vatandaşlarımızın çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik

Detaylı

DENiZLi TiCARET ODASI NDAN

DENiZLi TiCARET ODASI NDAN Hisarcıklıoğlu "Bölgesel eşitsizlik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgesel eşitsizliklere dikkat çekerek, Tek kanatla kuş uçmaz. Her bölgemizin eşit seviyede kalkınması

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı İzmir Ticaret Odası 2014-2017 Stratejik Planı 1 Yayınlayan / Publisher İzmir Ticaret Odası Grafik Tasarım / Graphic Design Rekmar Reklamcılık Ticaret A.Ş. Basımevi / Print House Hürriyet Matbaası Basım

Detaylı

"Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. "Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır." 2013 DENİZLİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NECDET

Detaylı

oldu unu da ifade etmekte yarar vardır.

oldu unu da ifade etmekte yarar vardır. is P,;? ve BO ESI N u ş SAYIN ODA MECLİSİ BAŞKANLIGINA, 983 yılında, ekonomimizin 982 de g6sterdi i performansı koruyamadığına ilişkin gözlemlerimiz belli başlı ekonomik göstergelerle teyit edilmektedir.

Detaylı