istanbul TiCARET ODASI FAALiYET RAPORU ----~ -- ~ - ---

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TiCARET ODASI FAALiYET RAPORU ----~ -- ~ - ---"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI 1995 FAALiYET RAPORU ----~ -- ~ - ---

3

4 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA. NO 1. EKONOMİK VE TİCARİ SORUNLAR ı o 1 TÜRK EKONOMİ s İ o o o ı 1.2. GENEL ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER Devletin Yeniden Yapılanması Türkiye'de İç Borçlanma Stratejik Sanayi ve Ticaret Politikaları Kayıtdışı İstihdamın Ticaret Sektörü Üzerindeki Etkileri 6 ı. 2., 5. Vergi Sisteminin Avrupa Birliği'ne Uyumu Kredi Sözleşmeleri Hizmetler ve Hizmet Sektörlerinde Pazarlama Ülke Etütleri İhracat Pazar Araştırmaları.. ll 2. SEKTÖREL SORUNLAH VE MEVZUAT ÇALIŞMALARI. ll 2 1 o DIŞ «J. 1 ICARET o;. ı:ı G qı $ tı e oıı o *' :D,1> e o "' eı & <ll "' o ~ ~ e s c:ı ll Dış Ticaret Bakanlığı Kurulması İhracatın Teşviki Anti Damping Uygulamaları GUmrUk Vergisi ve Fon ll Uygulamaları.... " : Kalite ve Hijyen Kontrolü Sınır Ticareti ve Transit 2.ı.. 7. Gümrük Kontrolleri ,

5 Balı İhracatıveEkspertiz ihtisas Gümrükleri Gümrük Yasası l.Küçük Ölçekli Firmaların Dış Pazarlara Açılması Dış Ticarette Oda'ca Verilen Hizmetler KÜÇÜK SANAYİ İLE İLGİLİ ÇALIŞ~mLAR Küçük Sanayide Kapasite Kullanımı Araştırması Küçük Sanayiin Sorunları İşyeri Kooperatiflerinin ıs Yan Sanayi İşletmelerinin Tanıtımı c.. e 0 s.. -ı:ı... e e e!il"' 0 o e e<!) & Yan Sanayi Borsası Atıl Makina Parklarının De~erlendirilmesi Yan Sanayi ihtisas Komitesi SEKTÖREL SORUNLAR Tarım ve Hayvancılık Gıda Sektörü İnşaat Sektörü Sorunları Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Yolcu ve Öğrenci Taşımacılığı SorııJ.nları ~!lo o e G CJ-" ~ı ll> «ı... o D o <'li f.l., \!1 g f:!> e Basım Sektörü Emlak Komisyonculuğu ,, Diğer Çalışmalar, Jl1evzuat Çalışmaları

6 tl:. DIŞ İI,İŞKİLER o o o ULUSLARARASI KURULUŞLARL.Z:~ İLİŞKİLER o ETPO/Avrupa Ticareti Geliştirme Organizasyonu ASCAME/Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ABC/Balkan Ülkeleri Ticaret Akdeniz İş Forumu o 50 4 El 2 qı FUA.RIJ.P.\R <l 1> lll c ;:ı 'i&... U> 0,, es> o,, G "' o 'J' ıı.ı ~ lll «" o o "' o eı <il (1 ('; İŞ TOPLl\NTILARI "" o /L FUAR İNCELEI>!J:E GEZİLERİ GENEL İNCELEME GEZİLERİ ODAMIZ I ZİYAJ"'I.ET EDEN HEYETLER o 5 o EGİTİf-1 ÇALIŞMAI,ARI SEMİNER. p PANEL, KONFERANS Vergi Eğitim Semineri Dış Ticaret Eğitim Semineri Sınır ve Bavul Ticareti Paneli Devlet İlıale Kanunu Paneli Uluslararası Ticari Tahkim Gümrük Birliği Bilgilendirme Toplantıları DOKÜMANTASYON VE YAYIN FA.I.lı.LİYETLERİ Tüccar Rehberi :L 2. A'ilTUpa Birliği El KitabJ Dış Dış Ticaret Bülteni 71 Ticaret Mevzuat Yayınları 71 Adn;;s Rehberleri " Yan Sanayi El Kitabı(İngilizce) 73

7 Taşımacılık Kılavuzu Türkiye Filmi İndirimli Oteller İndirimli Saijlık Kuruluşları Katalo~u Yurtiçi Fuarlar Takvimi da Gazetesi ve Dergisi Dokümantasyon Hizmetleri ST.A.J, KURS VE EGİTİ.M ÇALIŞMALARI L Staj Çal:uırnaları r'il3ct>21!t Ku.rslar SCJF.);j)'l)~~'0~o;,g()I)I!:I~~~'"'QOO<I!" Bu~rs Uygulaması Dış Ticaret Enstitüsü BÖLGESEL VE SOSYO EKONOMİK SORUNLAR İSTANBUL'UN SORUNLARI UeL.() a::: -~ AGAÇLANDIP~~ KAMPANYASI TÜKETİCİ!ÜN KORUNMASI ODA İÇİ ÇALIŞMALAR o HİZMET YETERLİLİGİ AR~ŞTIRMASI ÖDÜLL,ENDİR:!VlE ÇAL!ŞM...i!;.LARI ODA İŞ'l'İR:!\Kİ BUI,UNAN KURULUŞLARDAKI TEMSİLCİLERİMİZLE TOPLANTILAR ". G PERİYODİK o 7.5. ':$" ~ ~BE 1'..., ~ I Ş rp;ı;,y I M"TLARI ".t.,i..j.j J"'U"l a 'Gl e eı o t!l ~.ıt fl ~ o " e o o (p cı 7. 6 o ODA' NIN KURU~1SAJ... KİMLİGİ P..RAŞTIRMA.SI BİLGİ İŞLE!"l FAALİYETLERİ o

8 1. EKONOMİK VE 'l:icari SORUNLAR 1.1. TÜRK EKONOMİSİ 1994 yılı zor bir yıl olmuştur. 5 Nisan kararlarıyla sonuçlanan ekonomik kriz ekonomi fizerinde olumsuz etkiler yapmış, bazı kesimlerin bu arada iş çevrelerinin ve sabit gelirlllerin gelirleri düşerken, fiyatlar ve maliyetler artmıştır. Bu çifte etki ile talep daralmış ve buna baijlı olarak firetim dlişmliştlir. tiretimin düşmesi ışsız sayısında büyümeye yol açmıştır. DİE yayınlanm:ı_ş tatafından olan gee;: ıcı rakamlar taril-ünde 1995 yılının ikinci üç aylık döneminde Gayri Safi Milli Hasıla'nın geçen yılın aynı d5nemine göre sabit fiyatlarla %12,4 arttı ını göstermektedir. Bu sonucun alınmasında bilhassa sanayi alt sektörlinde %20,3 ve ticarette %19,4 gibi yüksek oranlarda artış s.ağla_nmış olmasj.rlhl e tkili olduğu anlaşı_lmaktadır. bütünüyle üzerinde imalat. sanayinde özel k e sım ulaşan gelişmenin tarafı_ndarı. elde edilmiş oluşu durulması r::ıereken bir husustur. Bu sekt.örde yalnız özel kesim itibariyle %32,8 'e ulaşan büylime hızı aynı dönemde kamu kesiminde %0 1 5 ile sıfıra yaklaşmaktadı-r. Bu dönernde imalat sanayi üretim değeri içinde kamu kesiminin payı %24,7'dir.

9 - 2 - Özel kesimin bilhassa Metal Ana Sanayi, Taşıt Araçlar_ı: Ayakkab.ı, İçk.i r Kimya Sanayi, Lastik ve Plastık, Metal Eşya, Elektrik Makinaları ve Aygıt.ları, Ağaç sek tör ler inde önemli ölçüde üretim saijladığı görülmektedir. Mobilya ve Döşeme alt artışları Ancak Bu veriler elbette memnuniyet vericidir. 1.ıKıncJ. üç aylık dönem itibariyle %12,4'e ulaşan Gayrisafi Milli Hasıla artışına bakarak fevkalade yüksek ' o. ı :ı::- büyüme temposuna girildiğinin sanılmaması gerekir. Gen;;ekte buqün iç: i rı ulaşılabilmiş olan nokta yaklaşık olarak 1994 yılı k.ı.ş aylarında ekonomimizin krize o::ıirmeden önce bulunduğu yerdir. Yani başka bir deyişle düşülen çukurdan ancak tekrar büyü.me yul<;ar.:ı. çıkılahilmi ştir. Bugün en yüksek eğilimi sektörler 1994 kriz döneminde en fazla gerilemiş olan sektörlerdir ikinci qeyrek milli hasıla rakamlar.ı.nın 1993 yllının aynı dönemi.ile karşılaştırılması geçen son. ı~ ' ı,.,.]_ yı.l içinde elde edilebilmiş yalnız %2 olan toplam milli seviyesinde kaldı~ını gelir a.ri:ı_şının gösteriyor. Aynı dönem içinde nlifus artışının yaklaşık %4,5 olduijunu gözönünde tutarsak Tlirkiye'de refah seviyesinin artmış olduijunu veya sosyo ekonomik meselelerimizin çözüm imkanları açısj_ndan olumlu gelişme kaydedildi~ini söylemek kolay olmayacaktır.

10 - 3 - Başka bir deyişle 1994 yılında girilen ekonomik krizin daha derin ve uzun süreli olmaması bakımından başarı sağlanmış, ancak önemli ve giderek büyüyen yapısal sorunların çözümü için gerekli yapısal de~işim politikaları hayata getirilerney ince 17 'l"ürkiye iki sene kaybetmiştir. 4 yıldır görev yapan koalisyon hükümetinin istifasıyla birlikte bu gelişmeyi fırsat bilerek bireysel ve k.ı.sa vadeli mülahazalarla haksız kazanç yollarına koşanların bu tür davranışlarının önlen:rnesi için piyasaların titizlikle izlenmesi ve ekonomi dışı. eylemlere yönelik davranışların belirlenmesine yönelik önlemler alınmıştır. Hükümet ortaklığının dağılması dönemine rastlayan Türk-İş grevinin gerek ülkemiz ekonomisini gerek kamu menfaatini önemli ölçüde etkilayeceği ve telafi si çok ağır zararıara yolaçacağı dile getirilerek 1 işçi kesiminin yasal grev hakkının muhafazası kaydıyla yeni hükümet oluşuncaya kadar grevlerin ertelenmesi için Türk-İş Genel Başkanı, Türk-İş yöneticileriyle biraraya gelinmesi suretiyle ortak bir çözümde birleşilmesi için Başbakan Tansu Çiller nezdinde İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ola.rak ortak girişimde bulunulmuştur.

11 GENEL ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER Devletin Yeniden Yapılanması Ülkemizin a~ırlaşan ekonomik sorunlarından kurtulmasının tek yolu para ve maliye politikaları değil köklü yapısal çözümler üretmektir. Bunun da ancak devletin yeniden yapılanmasıyla sağlanabileceği düşlincesindeyiz. Devletin yeniden yapılanması ile ilgili görüş ve önerilere yerverilerek gelir ve harcamalarım_n n.as.:ı..l kontrol ve disiplin altına alınacağı, temelde birbirinin benzeri olmalarına rağmen çeşitli kurumlarda yapılanan ve önemli bir harcama kalemi oluşturan birimlerin nasıl birleştirileceği hususlarını da inceleyen çalışma gerçekleştirilmiştir Türkiye'de İç Borçlanma Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan it.ibaren hemen hemen yalnızca büyük altyapı projelerinin finansman.ı. için istikraz yapılan iç borçlanma politikası izlenmiştir politikalar çoğu batı sonrası dönemde yürürlüğe konan yeni içinde, iç borçlanma politikası da, ülkelerinde uygulanan politikalara

12 - 5 - paralel olarak, cari kamu açıklarının finansmanında kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 1987 yılından itibaren izlenen genişlemeel polit_ikalar kamu açığını. da hızla genişletrniştir. İç borçlanınada vadeler kısalmaya ve reel faiz de zaman zaman büyüme hızının üstüne çıkmaya başlamıştır. Sonuç olarak faiz ve anapara ödemeleri hem bütçe, hem de nakit açı_ğını sürekli büyütür hale gelmiştir. Bu du:cumda 1.';: borçlanmanın ilerki yıllarda hangi seviyelere tırmanacağı, ana para ve faiz ödemelerinin, devletin nakit ihtiyacının hangi boyutlcı.ra vardırabiieceği sonuç olarak kamu açığının ulaşabileceği büyüklukler ile bu açığın finansmanı.nda karşılaşılabilecek sorunlar bugün ekonominin gündeminde en list sırayı almaktadır. Iç borçlanma sorununa yakın gelecekt;e varahileceği boyutlar 1.re bu soruı-m çözmeye yönelik ciddi ve tutarlı. öneri1erin yeralacağj.. çalışma sürdürü lmekt.e olup y J.l sonunda tamamlanacaktır Stratejik Sanayi ve Ticaret Uluslarc.u:as.ı. tic::arete tekellerin ve oligopol nitelikli firmaların egemen olduğu bir

13 - 6 - gerçektir. B5yle bir küresel piyasada, rekabet, dev firmalar arasında olmakta ve bu firmaların dünya piyasalarında oluşan muazzam karlardan azamı payı kapmak ve ülkelerine aktarabilmek H;:ın "stratejik sanayi ve ticaret politikaları" geliştirip uyguladıklarına tanık olunmaktadır. Özellikle 1970"lerden sonra yoğun bir şekilde tartışj_lmaya başlanan ve daha çok gelişmiş ülkelerde ve belli sektörlerde uygulama alanı bulan "stratejik sanayi ve ticaret politikaları"nı ve Türkiye'nin uluslararası rekabet yarışında gerilerde kalmaması karşısında nasıl ıçın, bu gelişmeler ve olgular bir sanayi ve dış ticaret politikası oluşturması gerektiğini çalışma tamamlanacaktır. stirdlirtilmekte olup yıl inceleyen bir sonuna doğru Kayıtdışı İstihdamın Ticaret Sektörü Üzerindeki Etkileri Özellikl e tkinci Dünya Savaşından sonra yaşanan ekonomik sıkıntıların bir sonucu olarak bildirim dışı kazanç elde etme yöntemleri gelişmeye başlamıştır. l970'lerden sonra gelişmiş ülkelerde ' 1 nı_ ı e istihdamın kayıtdışı sektör istihdamj_na yöneldiği saptanrnşt ır" Ülkemizde kırdan kente göç, geleneksel sektörden modern sektöre geçiş sonucu oluşan hızlı kentleşme temelde lilkenin birkaç bliylik şehrine

14 - 7 - doğru nüfus göçü şeklinde ort. aya çıkmaktadır. Kentleşen nüfus modern sektörde sanayi ve hizmet kesimlerinde örgtitlti, sigortalı ve iş yasalarına tabi tiretken bir istihdam imk&nına kavuşamadıijı takdirde t.ıpkı geleneksel s eletördeki istihdam biçimlerini t.aklit edercesine üretken olmayan aile bireyleriyle yürtittilen ve gelir paylaştıran sunı istihdam biçimlerini hızla genişletmbktedir. Böylece hiçbir yasal dayanağ ı olmayan örgüt.:.süz 1 kayıt dı.şı istihdam biçimleri kent ekonomilerinde tnzla yaygınlaşmaktadır. Aslında bu ni te likteki istihdam genişlernesi '"işte işsizliğin" veya "istihdamda işsizliğin" değişik şekilleriyle ortaya çıkmaktadır. Sonuc;:ta. is tihdam genişlediği halde ülkenin milli geliri ).:>LiyLi.me hızında hiçbir artış görülmemektedir. Kayıtdışı ekonominin bir başka cephesi olan ve özellikle kôyden kente hızlı göçle birlikte gelişme ortam:l bulan KayJtdışı sosyo--ekonomik örnekleriyle boyutlarıyla ka:c:?,ılaşt.ırmal ı ve İstihdam dünyadaki olarak ele alan çalışma tamamlanarak kitap haline getirilmiş ve üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.

15 Vergi Sisteminin Avrupa Birli~i'ne Uyumu 5 Nisan 1994 tarihinde uygulamaya konulan ekonomik önlemler paketi, makro ekonomik dengelerin düzelmesi ve gümrük birliğine sağlıklı bir ekonomiyle girilmesi için a.llnması gerekli yapısal önlemler arasında vergi konusuna ağırlı_klı bir yer vermiştir. Yaşanan ekonomik krizin ilk etkileri atıatıldıktan sonra üzerinde ivedilikle durulması gereken konulardan biri de vergi uygulamalar.ı konusudur. Ülkemizin Gümrük Birliği'ne geçış aşamasında olduğu g6z6nline alınarak, Avrupa Birliği ülkelerinin vergi sistemi, istisna ve denetim uygulamaların karşılaştırılması mekanizmaları., incelenerek Ttirk Vergi Sistemi ile amacj_yla saha oranları, belge düzeni gibi çalışmasını içeren bir araşt:lrına. yapılmış ve yazırın tamamlanmış da olup kitap basım aşamasındadır Kredi Sözleşmeleri KalkJ_nman.Ln kaynağı olan yatırj_mların gerçekleştirilmesi ıçın ihtiyaç duyulan finansman günümüzde kredi kullanımı ile karşılanmaktadır. Glinlimliz mali piyasalarında gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin hemen h<'.:r aşamasında kredi işlemlerine rastlanmaktadır. Kredilerin, ekonomide

16 - 9 - mal ve hizme~: akışına istikrar ve süreklilik kazandırmada, ekonomik sistemin güven içinde gelişmesinde önemli işlevleri bulunmaktadır. Bankalarca saijlanan her tür kredi için hazırlanan Kredi Sözleşmelerine İlişkin Uygulamalar ile kullanıcılara saijladıijı fayda ve sakıncalar yanında dikkat edilmesi gereken konuların ele alındığı araştırma tamamlanmış olup kitap halinde üyelerin istifadesine sunulmuştur Hiııı:~ı:ı.e tler ve Hizmet Sektörleı. inde l?azajrlama Ekonomid ek.i. yer ini en son alan ancak büyük bir hızla gelişerek büyük pay sahibi olan sektör kuşkusuz hizmet sektöriidur. Ülke ekonomisine sa~ladıijı katkı yanında hizmet sektörü tüketiciyi de ilgilendirmektedir. Sektör çoijunlukla doğrudan alt gruplar hedef al.ınarak incelenmektedir. Odamızın amacı sektörün yapısır gıeli:ş.imi, muhtemel sorunları ve çözüm önerileriyle genel olanakları ele alan bir inceleme gerçekleştirmektedir. aşamas:ı.ndadır. Bı1 amaçla yüri..ltülen çalışma tamamlanma

17 Ülke Etüdleri paralel sözkonusu Anılan ülke etüdünün Meksika İş Gezisi ile olarak di:l.zenlenmesi ülkeye yönelik iş planlanmış; edilmesiyle çalışma da yapılamamıştır. ancak gezisinin iptal Bilindiği ii zere Norveç, Avrupa Birliği' ne katılım için referandum yapmış ve halk bu Birliğe katılımı uygun görmemiştir. Bu noktadan hareketle bu ülkenin incelenmesinden bu sene için vazgeçilmiştir. c) FinlaDdiya, isvaç, Hindistan Kuzey 1\.vrupa Ulkeleri olan Finlandiya ve İsveç masa. başı çalışmaları olarak değerlendirilmiştir. Sözkonusu ülkeler, coğrafi özellikleri demografik ve ekonomik şartları itibariyle incelenerek hazırlanmıştır. İsveç kitabı dağıtıma sunulmuş:; Finlandiya ve Hindis tan kitabının da hazırlıkları tamamlanmak üzeredir.

18 - ı ı Ihracat Pazar Araştırmaları a.) BDT Ülkeleri BDT ülkeleri ile ilgili çalışmalarımız 1992 yılından beri devam etmektedir. Odamızın elemanları tarafından piyasa ancı.~_?tırmasj.. yap:llarak ve ülkeler yerinde incelene:cek hazj.rlanan çalışmalar iiyelerimizden büyük talep göri..ince, yenı baskı yapılmı.ştj_r. çalışmaları 1995 y.ılında isev yeniden saha yapılarak ülkelerin son durumları.. hakkında (]Üncel ve \rerilerle sözkonusu yayınlarımız üyelerimizin istifadesine sunulmuştur. Dış Ticaret Bakanlıijı Kurulması Tico.:ır~;t!3akan1ığ:L.kurulmasJ. yönünde geçmış yılj.ardan beri belirlenen bir Oda görüşü va.rd~lr y~;..lı inde de görtişlimuz Başbakan'a sunulan :capord<:ı. yeralmış ve çeşi'cli platformlarda da dile get ilrr:işt Müsteşar:L 'ran alınmıştır. O cl arn ~L L }\Jfrı.car Ticaret ziyaretinde de konu ele

19 ~ İhracatın Tesviki ~ İhracatın teşviki ile ilgili olarak yılında mevzuatta yapılan de işiklikler edilerek üyelerimize mevcut sistem hakkında verilmektedir takip bilgi Ard:. i Damping Uygulamaları T.C. Başbakanlı.k Dış Ticaret Mlisteşarlıijı'nca taslak olarak hazırlanan "Darnpinge ve Slibvansiyona Konu Olan ithalatın 6nlenmesi Kanunu ve Y6netmeliği" Odanuzca uygun bulunmuş ve TOBB'a bu g6rlişlimtiz iletilmiştir Gümrük Vergisi ve Fon Uygulamaları Gtimrtik Vergisi ve fonlardaki deijişiklikler, sürekli takip edilerek talep edenlere bilgi verilmektedir,, Kalite ve Hijyen Kontrolü tarih ve 59 sayj..lı Yönetim Kurulu Kar:arı uyarj_nca. ith<ll malların st,andarda uygunluk kontrollerinde kolaylık getirilmesi hususunda Tlirk S tandardlall Enstit.üsU. ve işlemlere açıklık nezdinde girişimde bulunulmuştur. Konuyla ilgili cevabi yazıda, Başbakanlık Dı. ş Ticaret NüsteşarlığJ_' nca DJ_ Ş Ticaret te

20 Standardizasyon Rejimi Kararı'nın tarih ve 2222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/6489 Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş bulunduğu, buna göre Dış Ticarette Standardizasyon faaliyetlerinin sözkonusu Rejim, Yönetmelik ve 95/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde yürütüleceği, Odamız yazılarında belirtilen hususların özellikle dikkate alınacağı bildirilmiştir. Dış Ticaret Komitesi Toplantısı'nda üyelerin bilgisine s~nulmuştur. Mecburi uygulamada bulunan Türk Standartları kapsamındaki madde ve mamullerin ithalatında zaman kaybı ve gümrüklerdeki ardiye üc.retlerinin artmasının önlenmesi amacıyla, Enstitü kontrolü sonuçlanıncaya kadar, ithal partisinden numune alınınası ve ilgili ithalatçılar.1..n mal.ın standa:ı:-d:tna dair verdiği taahhütnameye istinaden diizen1enecek Şartlı Uygunluk Belgesi ile it.halatın gerçekleşt;irilmesi hususunda gerekli düzenlernelerin yapılmas.ı için 25,LL1995 tarih ve sayılı_ yaz ı:m.ı:. z la 1 f.jiri:ıinıde bulunulmuıştur. Aynı t.arihli Erem'in Dış ricaret yazımızla Dış Müsteşarlığı nezdinde husus, Ticaret Müsteşarı Nejat de bilgisine sı.mulrnuştnr. Dış ricaret Müsteşarlığı' ndan ya,zımıza cevaben almış olduğumuz tarihli yazıyla talebimizin uygun görülmediğ i ifade edilerek~ yeni uygulamada getirilen kolaylıklar talimatlar bildirilmiştir. ve bu hususta TSE'ye verilen

21 s~nır Ticareti ve Transit Ticaret Üyelerimizden gelen talepler çerçevesinde konu takip edilmektedir. Ayrıca konu ile ilgili bir seminer yapılmışt1.r. (Detayları ilgili bölümdedir.) tarih ve 67 sayılı Yönetim Kurulu Kararı' na istinaden Gümrük Yönetmeliği' nin 4 No.ı u Ek'i olan "Supalan Eşya Listesi"nin kaldırılması hususunda Türkiye Odalar Birliği ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Mlidürlüijü nezdinde girişimde bulunulmuştur. Konuyla ilgili alınan cevabi yazıda Odamız talebinin şimdilik karşılanamadı.ğı, ancak Gümrük Birliği'ne uyum çalışmaları sırasında değerlendirileceği bildirilmiştir Halı İhracatı ve Ekspertiz İşlemleri Halı ihracatından ekspert iz raporu kaldırılmıştır İhtisas Gümrükleri Konuyla ilgili ayrı bir çalışma yapılmamış olupu daha önce kurulmuş olan ihtisas gümrüklerinin faaliyetleri takip edilmektedir.

22 - 15 ~ Gilmrük Yasası Gümrük Yasa Tasarısı ha.kkındaki Odamız gbrüşleri TOBB'ye ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı'na bildirilmiştir Küçük Ölçekli Firmaların Dış Pazarlara Açılması açılmaları bilgilendirilme Küçük ölçekli fir:malarj_n için gereksirrün ve yönlendirilme dış pazarlara duydukları talepleri özellikle pazarlama stratejisi yönüyle sürekli olarak karşılanmaktadır Dış Ticarette Oda'ca Verilen 1995 yılj Ekim ayj_ itibariyle Dış Ticaret?' Adet Menşe Şehadetnamesi, Özel Menşe, 6002 Adet Fatura, 3024 Adet H<:ÜJ_, ::20,331 Adet Arap Boykot Tasdiği ve Adet EUR -1 Belgesi düzenlenmişt-ir. Kara:n tarih ve 59 sayılı Y5netirn Kurulu uyar_ı_nca; Halen.3 Belgelerinin sliresin ( 5 o,, ~L.!.ı. yı.l ;rerilen İthalat vb.) uzatj_lmasj_ hususunda tarih ve 1680 sayı_lı yazımızla Dış Ticaret. Nüsteşa_r1ı ğj_ nezd.i.nde yapmış olduğumuz

23 girişimimize aldı~ımız c ev abi yazıda ( ) Odamız önerilerinin bu hususta yapılacak mevzuat de~işikli i çalışmalarında dikkate al.ınacaijı bildirilmiştir. Konu tarihinde yapılan Dış Tica.ret Komitesi Toplantısı'nda üyelerin bilgisine sunulmuştur tarih ve ı ').J.._,.f.. Kurulu toplantj.sında oluşturulan sayılı Komitesi'nin 95/1 sayılı toplantısı, Gümrükleri iştirakiyle Başmüdürü gerçekleştirilmiştir. Dış Yönetim Ticaret İstanbul ve di~er yetkililerin tarihinde / / tarihlerinde yapılan toplantılarda, Dış Ticaretle ilgili sorun ve öneriler görüşlilmüştür. İthalat 95/16 sayılj. 'I'ebliğ Ek' inde yeralan listeler kapsarru.nda bulunan maddelerin ithalatında çevrenin korunması yönünden uygunluk ıçın düzenlenen "Kont.roi Belgesi "nin,. ithalatçıların ma dur duruma dilşmalerinin önlenmesi amacıyla, ilimizdeki Çevre İl Müdürlüğü'nce verilmesine, onay ve ön izin işlemlerinin faks kopya ile (gerekirse orjinal faturayı isteyerek) değişiklikler in yap.ı1mas.ı say.:ı.lı. Kirliliğini daha sonra tamarnlanmas.1.. na olanak verecek ya..zım.:lzla, Önleme ve hususunda tarih T.C. Çevre Kontrol Bakanlığı Genel Çevre Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

24 kredi programı Ti.:irk Eximbank'ın kısa vadeli ihracat çercevesinde teşvik edilmek üzere ~ ~ vılı _,, ıçın "Öncelikli sektör" alınmasj_ düşünülen sektörler ve par alelindeki hedef pazarlar l<.cj:nu s u nda göruş sayılı kapsamına bunlar.ın Odannzın ve önerileri 2L tarihli ve yaz~lmı_z la, 'I'ürkiye Odalar ve Borsalar Birliiji'ne bildirilmiştir. Derince-Köstence J.-ıatt:ında tek gemı çal:lşt J-1: ılarak ~ dı ger Ro--Ho gemisi ile Derince-Cıdesa ha ttj_nın açılmasının, 64 no. lu Kara Nakliyatı, Nakliye Komisyoncu]arı, Seyahat ve Turizm Acentalar J_ l\leslek: Komitesi q örüsü - 5 doğru ı t_usunda ()da.n1.ı. zc~a uygun bulunduğu hususu tarihli 88 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na ist:inade:rı 4.8,1995 tarihli ve sayılı yazı ile TOBB'a bildirilmiştir. Yönetim Kur.ulurrıuzun 28.9,.1995 tarih. ve 96 sayı_lı k.ararı_ Odamız önderli~inde bir T aret Noktası kurulması için Birleşmiş UNCTAD H2ZC'ıinde taj:ih sa.yll.l yazuruzla girişimde bulunulmuş, konuyla llgilı olarak TC Başbakanlık D:Lş Ternsilcili<Ji 'ne Mü s te:şa.ı: l ığ 1 :?6ol0ol99S ile Türkiye Daimi yazılarınu_zla bilgi verilmiştir.

25 KÜÇÜK SANAYİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Küçük Sanayide Kapasite Kullanımı Araşt.ırması İstanbul'da bulunan küçük kuruluşlar ın:uı yj_lı zarfında, sanayı mevcut kapasit.elerini ne oranda kullanabildiklerini araş tıran bu anket her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu yıl, Odarnıza kayıtlı 2600 civarındaki küçük sanayici firma arasından seçilen çeşitli sektörlere mensup 170 firma verileri de~erlendirilmiş ve anket sonuçlandırılarak ilgili kuruluşların istifadesine sunulmuştur Küçük Sanayinin Sorunları sanayj.ın ç~eşit1i sektörlerinde başgösteren sorunlarla ilgili olarak: a) Giyilecek eşya ve elbiseler in boyanmasında kullan.ıld:lklarj.. nda ınsan sağlı~ına zarar veren m.addsler sınıfına girdikleri tespit edilen ve Saijlık Bakanlı~ı Temel Saijlık Hizmetleri Genel Mtidlirlliijli tarafından kullanımı yasaklanan, aril aminler ile azo boyar maddeleri ellerinde bulunduran, ma duriyetlerini ithalatqı önlernak üzere ve sanayicilerin Odamızca, Sanayi ve Ticaret, Maliye ve Sa~lık Bakanlıkları nezdinde girişimde bulunularaj-:, sözkonusu maddelerin ilgili

26 kuruluşların işbirli~ini saijlamak suretiyle maliyet bedeli üzerinden toplatılması veya ilgili firmalarca imha edilerek vergiden düşurlilmesi olanağının saijlanması talebinde bulunulmuştur. Ayrıca, olarak, 'l'lirkiye Odalar Birliği' nden konuyla ilgili görüşümiiz doğrultusunda girişimlerin yapılması da istenilmiştir. gerekli b) \li tr in kuyumculuğu ile Tekst:il sektörlerindeki vasıflı eleman açığını kapatmak amac.ı.yla eğitim konusuna ağtrlı.k verilmiş ve Hilli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin de işbirliği ile rnesl kursların açılması yoluyla bu alanda hizmet verilmesi çalj_şmala_rında son aşamaya qelinmiştir. c) Türk El Halıcılığı ve Kilimciliğini yaşatmak, geli~tirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla hal.ı-kilim doknrrıac ı_l ı ğ.:l ve onarımı kurslarının düzenlenmesi konusunda irnz.alanan Protokol'de Odamızın da taraf olarak yerfllması Uzerine, bu alanda yapılan tum çalışmalara aktif olarak iştirak edilinüştir., d) 6 - r o No., lıı_ Kit~ap ~' Hatbaav Kart_on Kutu Meslek Komitesinin talebi üzerine, T.C. Başbakanlık Devlet Planlam_a I'eşk_ilat.~L Mlisteşarlığı'ndan, lilkemizde basım sanayıı dalında yeni veya ilave yat.ır.:ı_m qerekt~ir"::cek ihtiyacı bulunup bulunmadığı, :ay rı(~a t Lıöyle b ihtiyaç var.. ıse yenı yatırımların r.tanqi yörelere yapılma::> ı gere:k:tiği

27 hususu ile komşu ülkelere ka~ıt ihracatını ne derecede gerçekleşebileceğille yönelik bilgi talebinde bulunulmuştur. Daha sonra, anılan Müsteşarlıktan istediğimiz bilgile'r i ıçeren, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı. BasLm Sanayii Özel ihtisas Komisyonu Raporu alı.nmış ve değerlendirilmek üzere ilgili Meslek Komitesi'ne intikal ettirilmiştir İşyeri Kooperatiflerinin İzlenmesi Odamız bünyesinde Anadolu Yakası İşyeri oluşturan Avrupa ve Kooperatifleri İzleme Komitelerinin aylık perivodik - toplantıları düzenli ~ olarak yapı.lmış, bu toplantılara davet edilen çeşitli kuruluşların temsilcileri aracılığıyla, kooperatifierin sorunlarının ilgili merciiere süratle yansıtılmasj.. na ve çözüm aranmasına edilmişt:.ir. gayret lan Sanayi İşletmelerinin Tanıt.,v1!l.:t Yan Sanayi Borsası"nın Hannover'95 ve rhdes'i',. 95 fuarları düzenlenen ış gezısı (Partenariat) düzenlediği ile Tunus' t.a münasebetiyle tanıtım faaliyeti slirdlirülmüşttir. Yan sanayı işletmelerinin yurtiçinde ve yurtdışj.nda tanı tımlar ının yapılrnasj. yolunda her fırsattan yaı:arlanılmış r özellikle yurtdışındaki fuarlarda tanıtım faaliyetleri yo~unlaştırılmıştır.

28 - 21 ~ Yan Sanayi Borsası 1991 yılından beri faaliyetini sürdüren Yan Sanayi Borsamıza, 1995 yılı içerisinde intikal eden talepler deijerlendirilerek ilgili firmalara aktar ılm_ı_ştır. Ayr J.ca u Borsanın faaliyet sahasının bölgeler ve firmalar açısından genişletilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Halen Bor.samızın 300 civarında aktif üyesi bulunmaktadı.r, yılı süresince, gerek iştirak olunan fuarlar sırasında, ve sonrasında, gerekse fuarlar d1şında, BorsamJ_za 250 dolayında talep int.ikal etmiş olup, bu talepler s-liratle cevaplandırılmıştır. A.yrLca yan sanayı borsam1.zın yayın organlarında tanıtımında kullanılmak üzere İngilizce bir reklam metni hazırlattırılmış, metnin grafik çalışması ve di_zaynı yaptırılmıştır Atıl Makina Parklarının De~erlendirilmesi İmalat.çJ~ üyelerimizin elind-e bulunan ancak çe :şi t:li Bi:Odt'?nler le 1~u llanılmayan at. ıl makinalar ın, ihtiyaç sahibi di~er firmalara devredilerek sisteme kazandır:ı_lması konusunda pilot bir uygulama başlatılnuştır" Anılan uygulamada olumlu sonuç alınması halinde, yeni senede çalışmalar daha yoijun ve daha ayrıntılı olarak yeniden dtizenlenecektir.

29 ~ 22 ~ ~ ~, -..!..' ı...:.. 1. ıı:a:n Sanayı I:tn.. :ı.saı.oı Kcımıtes:ı. Yan sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimizin güncel sorunlarına çözüm aramak, anılan firrnaları çeşitli konularda yönlendirmek ve en önemlisi onlara bilgi akışını sağlama};: amacıyla kurulan Yan Sanayi ihtisas Kornitesi faaliyetini sürdürınektedir. Belli başlj. sektörleri temsil eden kişi ve kuruluşların oluşturdu~u Komite her ay düzenli olarak toplanmakta ve gündemindeki konuları Komite, toplantı.lar :ı.. nda, 1995 yj.lı içerisindeki üyelerimizin elinde mevcut olan ancak çeşitli nedenlerle kullanılamayan atıl makinaların deijerlendirilmesi konusunda bir pilot çaıışmanın başıatılmasını sa~lamış, ayrıca 1996 Y - L]l"l'"ı"' ı.\...ij....ı J~-,.-t ~nbu }' "-" t.""l ı-a -yxnıln- asj ~ _,_..._J:-.ı.-ı... -~ - p J--"larıa'l - _-::Ji.,,J.... L."' "I.şbı"rlı'g~ı -- ve l'art.erıariat:" org.sınizas:yont< ile gene 1996 yılı. başında o lrntl.ş t tır ~ düzenleeecek e: J:.~ i ( ı n i_ Il h.azı.r1j..lc "Yan çajj. Sanayi }_ a:r.ı. na yardımcı 2.3. SEKTÖREL SORUNLAR Tarım ve Hayvancılık 'I' ar ı m ve hayvancılık tirlinleri önemli bir l?(jt~a.n s :tyrele soıh.ip olan sektörel politikanın belirleo.mesi; açısından ülkemizde sektö:ı:.- ürünlerin genel ve Bzel sorunları, yurtiçi ve

30 pı.yasa gelişmelerinin izlenmesi, derlenmesi ve bu çerçevede Odamız görüşlerinin belirlenmesinde danışmanlık görevi ve işlevi yapmak amacj_yla bir Tarım ve Hayvancılık İhtisas Komitesi lcurulmu~tur. I(oıni ;~ e iki ayda '. ()]_}~ düzenli cılara.k toplanmakta VE:: CJLi:nd(:O!mir:.d2ki konuları tart:ışarak karara baijlarnaktadır. Kaçak et satışlarının önlenmesi açısından önemli öh;i.ide et.jcisi et satışında uygulanan i\dv oreı.nın.. ın %1 'e indirilmesi b.ususunda Maliye Bakanı nezdirtde gırişimde balunulmuştur. naklind e:: tstanbul'a g ış noktalarındaki kon~rollerin artı.rılması ve etler üzerinden alınan belediye rüsjnınnun da birim başına.j vo'j uegı..ı_ 1=-ıaş ırıa alı.nınas :~. hususunda. İstanbul BUy ehj.r Belediye Başkanlı6ı nezdınde girişimde bulunulmuştur" Di<-~er tiil a.f-tt.ın. :: şehirlerarası otoblislerde et naklinin yap~lreaması amacıyla gerekli 6nlemlerin e:.l.ınması ler Derne~i'nden talep,;:di ştir. bayvanc J_l.ı ) ın ın geliştirilmesinin ancak besi ha.yvanı :i.şt i.r ilı:n cs le mümkün olduğu göruşürıden harek~~2t le;~ kemiksiz et ithala.tında entegre kuruju 1a:ca vel".ilfo;il canlı. ha:yvan ithalatı_

31 ~ 24 - yetkisi yerine, kendi ihtiyaçlarını temin etmek üzere canlı besi hayvanı ithaline y6nlendirilmeleri için teşvik edilmeleri, gerekirse zorunlu kılıcı tedbirler alınması hususunda Hazine Mlisteşarlıijı nezdinde girişimde bulunulmuştur Gıda Sektörü 21 No' lu Peynir 1 Yoğurt Meslek Komitesi'nin talebi üzeriner Türk Standardları Enstitüsü nezdinde girişimde bulunularak, halen Avrupa Birliiji'nde geçerli olan gıda standartlarına uyumlu hale getirilmeyen Türk gıda uyumlu standartlarının, hale get.irilmeme gerekçeleri ile birlikte bildirilmesi talep edilmiştir. Ayrıca 15 AB ı'. d ı. u~ J(.esı.. rı e <ı Ekonomi ve Ticaret Müşavirliklerimiz nezdinde girişimde bulunularak bu ülkelerde katkı roaddelerit J.co:;:-u.yuc;u maddeler ve ambalaj maddelerinin çevreye zararlı maddelerden korunması yöı:-ıünde ne gibi. önlemler alınd.ığı konusurıda bilgi... uyesı ülkele:cin tamarnı hakkında is-tenmiş ve _,L\.B alınan dokümanlar 21 No'lu Yağ, Peynir, Yoijurt Meslek Komitesi'nce bilgi edinilmesi için Meslek Komiteleri Şubesi'ne havale edilmiştir. Gıda maddelerinin imalat ve satışında kontrol mekani.zmasj nın ıyı işlememesi nedeniyle ınsan sağl :ı_ğına sü.resi geçmiş malların piyasaya sürüldüğü,- bunu önlemek için gıda maddelerinin ithalat, ihracat. ve perakende aşamalar ı. nda etkin kontrol sağlanmasının gerekli

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı (16.08.2014 T. 29090 R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 22.05.2017/63-1 İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunla Damga Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-34

SİRKÜLER RAPOR 2005-34 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-34

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın . ISTANBUL TICARET O DA S 1 S ayın Üyemiz, O dam ız bugün 230. OOO}i aşan üye sayısı ve 330 personeli ile ülkemizin ve hatta dünyanın en eski ve en büyük kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarından

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

Gündemde Öne Çıkanlar

Gündemde Öne Çıkanlar 1 Yıl : 2 Sayı : 33 TÜRMOB Haber Bülteni 15.07.2014 TORBA YASASI GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI TORBA YASASI GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI Türkiye Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu nda Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

DENET VERGİ SİRKÜLER

DENET VERGİ SİRKÜLER DENET VERGİ SİRKÜLER BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 26.10.2016 Sirküler No : 2016/089 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

VE GÜNCELLEME 17 İŞLEMLERİ. 17.1. Kayıt ve Terkin

VE GÜNCELLEME 17 İŞLEMLERİ. 17.1. Kayıt ve Terkin 17 İŞLEMLERİ 17 ÜYE 17.1. Kayıt ve Terkin KAYITLARI VE GÜNCELLEME 2009 yılında 187 firmanın Odamız a kaydı yapılmıştır. Terk, vefat ve benzeri sebeplerle sınaî faaliyeti kalmayan gayrifaal firmaların durumları

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ODAMIZ 3GÖRÜŞLERİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ODAMIZ 3GÖRÜŞLERİ 3ÇEŞİTLİ KONULARDA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ODAMIZ 3GÖRÜŞLERİ Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı hakkındaki Odamız görüşleri 06.03.2009 tarihinde

Detaylı

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler SİRKÜ : 2016/21 KAYSERİ Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı 22.09.2016 Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ:

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:52) MADDE 1 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 04.06.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 KONU : Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

ÖTV IV SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNİN BAVUL TİCARETİNE GETİRDİĞİ ENGELLEME

ÖTV IV SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNİN BAVUL TİCARETİNE GETİRDİĞİ ENGELLEME ÖTV IV SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNİN BAVUL TİCARETİNE GETİRDİĞİ ENGELLEME I-KONU Özel Tüketim vergisinde sadeleştirme ve 2002 yılından beri yapılan değişikliklerin toparlanması olarak ifade edilen

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Amaç SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/15 Ref : 6/15 Konu: FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN MART AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL FAALİYETLER GRUBU 13-16 NİSAN

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü 2015 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ (2009/5 Sayılı Tebliğ) 2009/5

Detaylı

2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU

2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1 Temmuz 31 Aralık 2013 www.vantso.org.tr İMAJ ÇALIŞMASI «Gelin Hep Birlikte Değişime Ortak Olalım» YATIRIM DESTEK OFİSİ Oda, Üyelerinin Danışmanı Olacaktır S.B. Sayfa

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/7 Ref : 6/7 Konu: AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

26. MESLEK KOMİTESİ - BAKKAL VE MARKETLER

26. MESLEK KOMİTESİ - BAKKAL VE MARKETLER Komite Tarih Komite ve Talepleri Sonuç 26. MESLEK KOMİTESİ - BAKKAL VE MARKETLER 26 KAYSERİ TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 26 TARİH KARAR 26 30.07.2015 26 24.12.2015 2.2. Komite üyeleri kayseri deki

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25205 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25205 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 220 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24)

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 62 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:24) 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 24 Seri No.lu Özel Tüketim

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.),

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), 2. Firmanın üretim yaptığı

Detaylı

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 1 2015 2 285 215 123 79 80 95 98 91 102 61 2011 2012 2013 2014 2015 KAYDEDİLEN SİLİNEN SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 2011 79 80 2012 95 123 2013 98 61 2014 215 91 2015 285

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/4 Ref : 6/4 Konu: ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EYLÜL AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 20 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN

Detaylı

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı 8.2.2017 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/206 Çankaya Konak İzmir T (0232) 4836222 F (0232) 4831618

Detaylı

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 4-9 İşçili 10 ve üzeri 1. Hizmet, Taşımacılık 170 225 240 275 2. Alım-Satım 230 290 305 330 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı