PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2586 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1555 PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Cavide UYARG L (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR (Ünite 2) Dr. Hakan YILMAZ (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Deniz KA NICIO LU (Ünite 5) Prof.Dr. S. Serpil AYTAÇ (Ünite 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem UZUN (Ünite 7) Yrd.Doç.Dr. U ur TURHAN (Ünite 8) Editörler Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS Doç.Dr. Deniz KA NICIO LU ANADOLU ÜN VERS TES

2 çindekiler iii çindekiler Sunufl... ix nsan Kaynaklar Yönetimi Aç s ndan Performans De erlendirme ve Performans Yönetimi... 2 G R fi... 3 PERFORMANS DE ERLEND RME VE PERFORMANS YÖNET M... 4 PERFORMANS YÖNET M N N TEMEL UNSURLARI... 5 PERFORMANS YÖNET M N N AMAÇLARI... 6 Stratejik Planlama... 7 Ücret-Maafl Yönetimi... 7 Kariyer Yönetimi Sistemi... 8 E itim htiyac n n Belirlenmesi... 8 flten Ay rma Kararlar... 9 PERFORMANS YÖNET M N N YARARLARI... 9 De erlendirenler (Yöneticiler) için Yararlar... 9 De erlendirilenler (Çal flanlar) için Yararlar Organizasyon ( flletme) için Yararlar PERFORMANS YÖNET M SÜREC N N EVRELER VE BOYUTLARI PERFORMANS YÖNET M SÜREC NDEK ÇATIfiMALAR Çat flmalar n Sonuçlar filetmelerde PERFORMANS YÖNET M NE L fik N TUTUMLAR De erlendirenlerin (Yöneticilerin) Tutumlar De erlendirilenlerin (Çal flanlar n) Tutumlar YETK NL K KAVRAMI VE PERFORMANS YÖNET M AÇISINDAN ÖNEM Yetkinlik Modellerinin Gelifltirilmesinde Kullan lan Yaklafl mlar Yetkinliklerin nsan Kaynaklar Yönetimi Faaliyetlerinde Kullan m Yetkinliklerin Performans Yönetiminde Kullan m PERFORMANS YÖNET M NDE GÜNCEL GEL fimeler Örgütsel ve Çevresel Ba lamda Ele Al n fl Stratejik Niteli i Yasal Boyutu E-Performans Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Baflvurulabilecek Kaynaklar Performans Yönetim Sisteminin Oluflturulmas G R fi PERFORMANS YÖNET M S STEM N N OLUfiTURULMASI PERFORMANS DE ERLEND RMES N YAPACAK K fi LER ÜN TE 2. ÜN TE

3 iv çindekiler Yöneticiler Astlar Çal flma Arkadafllar Çal flan n Kendisi Müflteriler De erlendirme PERFORMANS YÖNET M S STEM NDE ZAMANLAMA PERFORMANS YÖNET M S STEM N N UNSURLARI Performans Kriterleri Performans Hedefleri Performans Standartlar PERFORMANS DE ERLEME YÖNTEMLER Kifliler Aras Karfl laflt rmaya Dayal Yöntemler Basit S ralama Zorunlu Da l m kili Karfl laflt rma Ortak Performans Kriter ve Standartlar na Dayal Yöntemler Derecelendirme Yöntemi Kritik Olaylar Kontrol Listesi Davran fl Temeline Dayal Ölçekler Standartlara Dayal Yöntem Amaçlara Göre Yönetim Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Performans Yönetimi Sisteminin Yürütülmesi G R fi OLUfiTURULAN PERFORMANS YÖNET M S STEM N N TEST ED LMES PERFORMANSIN DE ERLEND R LMES Performans Yönetim Sisteminin Yürütülmesinde Ölçüm ve Önemi Performans De erleme Hatalar Sistemin Tasar m ve Yürütülmesinden Kaynaklanan Hatalar De erlendiriciden Kaynaklanan Hatalar Performans Boflluklar Beklenen Performans Yetersiz Performans Yüksek Performans PERFORMANS GÖRÜfiMELER VE GER B LD R M Performans Görüflmelerinde zlenecek Yol Performans Görüflmelerinde Yöneticinin ve Çal flan n Tutumu Geribildirim... 67

4 çindekiler v Olumlu ve Olumsuz Performansta Geribildirim Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Performans Yönetim Sisteminin Gelifltirilmesi G R fi PERFORMANS VE ÜCRET YÖNET M PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M PERFORMANS VE E T M PERFORMANS VE K fi SEL KAL TE PERFORMANS GEL fit RMEDE UYGULANAN STRATEJ LER Koçluk (Yönlendirme) Dan flmanl k PERFORMANS VE NSAN KAYNAKLARI B LG S STEM Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar nsan Kaynaklar Yönetimi Aç s ndan Kariyer Kavram ve Temel Boyutlar G R fi KAR YER KAVRAMI KAR YER N ÖNEM VE KAPSAMI Çal flma Yaflam nda Birey Sosyal Ortamda Birey Psikoljik Ortamda Birey KAR YER BOYUTLARI Kariyerin çsel Boyutu Kariyerin D flsal Boyutu B REYSEL KAR YER N EVRELER Yaflam Evreleri Kariyer Evreleri Keflif Pekifltirme Kariyer Ortas Kariyer Sonu B REYSEL KAR YER PLANLAMA Bireysel Kariyer Planlama Süreci KAR YER SORUNLARI ÜN TE 5. ÜN TE

5 vi çindekiler Cinsiyetten Kaynaklanan Sorunlar Çift Kariyerli Efller Çift Kariyerlilik Ay Ifl Sorunu KAR YER ENGELLER flten Ç kar lmak Tükenmifllik Gözden Düflme Engellenme Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Kariyer Yönetimi G R fi KAR YER YÖNET M N N KAVRAMSAL ÇERÇEVES Kariyer Yönetiminin Önemi Kariyer Yönetiminin Faydalar Kariyer Yönetiminin Gereklili i KAR YER YÖNET M SÜREC Örgütün Birey Üzerinde Odaklaflt Kariyer Yönetimi fle alma, Seçme ve De erlendirme Terfi Planlamas Örgütsel Yedekleme Planlamas (Succession planning) Transferler veya Yer De ifltirme E itim ve Gelifltirme flten Ç kart lma Emeklilik Bireyin Kendisi Üzerinde Odaklaflan Kariyer Yönetimi KAR YER YOLLARI VE KAR YER HAR TALARI Kariyer Yollar n n Özellikleri Kariyer Yollar n n Belirginlefltirilmesi Kariyer Yollar Modelleri Klasik Yaklafl m Örgütsel Yaklafl m Modern Yaklafl m Davran flsal ve Klasik Yaklafl mlar n Karfl laflt r lmas Kariyer Haritalar Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

6 çindekiler vii Kariyer Planlamas G R fi ÖRGÜTSEL KAR YER PLANLAMASI TANIMI VE ÖNEM Kariyer Planlamas n n Yararlar Kariyer Planlamas n n Çal flanlara Sa lad Yararlar Kariyer Planlamas n n flletmeye Sa lad Yararlar ÖRGÜTSEL KAR YER PLANLAMASININ NSAN KAYNAKLARI PLANLARINDAK YER ÖRGÜTSEL KAR YER PLANLAMASI SÜREC VE AfiAMALARI ORGAN ZASYON YAPISI VE ÖRGÜTSEL KAR YER PLANLAMASI L fik S KAR YER MODELLER Durgun Durum (Sabit) Kariyer Modeli Do rusal Kariyer Modeli Spiral Kariyer Modeli Geçici Kariyer Modeli ÖRGÜTSEL KAR YER PLANLAMA TEKN KLER Grup Çal flmalar (Workshop) Kendini Gelifltirme Metaryalleri Psikolojik De erleme Teknikleri Performans Ölçümleri Biçimsel E itim KAR YER PLANLAMASINA ETK EDEN KAR YER YAKLAfiIMLARI S n rs z Kariyer Esnek Kariyer ki Basamakl Kariyer Yolu Portföy Kariyer Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Baflvurulabilecek Kaynaklar Kariyer Geliflimi G R fi ÖRGÜTSEL KAR YER GEL fi M KAVRAMI ÖRGÜTSEL KAR YER GEL fi M, KAR YER PLANLAMA VE KAR YER YÖNET M L fik S KAR YER GEL fit RME PROGRAMLARI Kariyer Koçlu u Kariyer Geliflimi çin Mentorluk Kariyer Dan flmanl fl Rotasyonu fl Zenginlefltirme ÜN TE 8. ÜN TE

7 viii çindekiler fl Zenginlefltirme Süreci KAR YER MERKEZLER Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sözlük Dizin

8 Sunufl ix Sunufl flletmelerin günümüzün yo un rekabet ortam nda varl n sürdürebilmesi ve baflar l olabilmesinin en önemli koflulu insan kayna n do ru seçebilmesi, gelifltirebilmesi ve elinde tutabilmesidir. Uygun niteliklere sahip çal flanlar n araflt r lmas ve seçilmesi, bir organizasyonun yaflamas ve geliflmesi aç s ndan son derece önemli bir insan kaynaklar etkinli i iken, insan kayna n n iflletmeye ba l l n sa lamak, motivasyonunu artt rmak ve elde tutabilmek için performans ve kariyer yönetimi fonksiyonlar ön plana ç kmaktad r. Performans yönetimi, çal flanlara, kendisinden ne beklendi ini, hedeflere ulaflmak için neler yapmas gerekti ini bununla birlikte mevcut durumunu, geliflim ve e itim ihtiyac n n belirlenmesini, üstleriyle daha nitelikli bir iletiflim kurmas n sa lama yönünde önemli katk lar sa lar. Çal flanlar n yetenek ve ilgilerini analiz etmelerine yard mc olma ve kariyer gelifltirme faaliyetlerini planlama süreci olan kariyer yönetimi ise çal flanlar n hangi pozisyonda oldu unu, gerekli baflar lar ve performans sa lad ktan sonra hangi pozisyonlara terfi edilebilece ini ve bu pozisyona gelebilmesi için hangi haz rl klar yapmas ve hangi yetkinliklere sahip olmas gerekti i konusunda bilgi sahibi olmas n sa lar. Performans ve kariyer yönetimi kiflinin motivasyonunu artt rarak, onun iflinde baflar l ve verimli olmas n sa larken; di er taraftan çal flan n organizasyona ba l l n art r r. Bu nedenle performans ve kariyer yönetimi hem çal flan hem de organizasyon için çok önemli bir insan kaynaklar yönetimi fonksiyonudur. Tüm iflletmeler için önemli olmas yan nda bir hizmet iflletmesi türü olan konaklama iflletmelerinde de art k göz ard edilemeyecek bir konudur performans yönetimi. Önemi bu iflletmelerde insan unsurunun ön plandan olmas ndan kaynaklanmaktad r. Konaklama ifletmelerinde performans yönetim sisteminin kurulmas ; performans n planlanmas, de erlendirilmesi ve gelifltirilmesi arac l yla hizmet kalitesinin art r lmas nda önemli bir role sahiptir. K sacas, konaklama iflletmelerinde hizmet kalitesi çal flanlar n performans yla do ru orant l olarak oluflmaktad r. flte bu noktadan hareketle haz rlanan kitab m z, size performans ve kariyer yönetimi konusunda fl k tutmak için alan nda uzman akademisyenler taraf ndan derlenmifl bir çal flmad r. Anadolu Üniversitesi nden Doç Dr. H. Zümrüt Tonus ve Doç. Dr. Deniz Ka n c o lu nun editörlü ü ve yazarl nda, say n hocalar m z; stanbul Üniversitesi nden Prof. Dr. Cavide Uyargil ve Uluda Üniversitesi nden Prof. Dr. Serpil Aytaç n açt klar yolda, Osmangazi Üniversitesi nden Yrd. Doç.Dr. Özlem Uzun, Anadolu Üniversite nden Yrd. Doç. Dr. Dilek Acar, Dr. Hakan Y lmaz ve Yrd. Doç.Dr. U ur Turhan n de erli katk lar yla oluflmufl bir yay nd r. Bu yay n n gerçeklefltirilmesi için hiçbir deste ini esirgemeyen Say n, Rektörümüz Prof. Dr. Davut Ayd n'a özellikle teflekkürü bir borç biliriz. Ayr ca, bu çal flman n ortaya ç kmas için gösterdi i çaba, teflvik ve destekleri için AÖF Dekan Prof. Dr. Kerim Banar a da teflekkürlerimizi sunar z. Bu derlemenin bas m s ras nda her türlü teknik yard m sunan ve Aç k Ö retim Fakültesi Konaklama flletmecili i program nda kullan lacak bu yay n oluflturan tasar m n ortaya ç kmas nda büyük eme i geçen AÖF Dizgi Birimi ne de özellikle teflekkür etmek isteriz. 29 Mart 2012 Eskiflehir Editörler Doç.Dr. H. Zümrüt Tonus Doç.Dr. Deniz Ka n c o lu

9 1PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Performans yönetimi ifllevinin insan kaynaklar yönetimindeki yerini ve önemini aç klayabilecek, Performans de erlendirme ile performans yönetimi aras ndaki fark ay rtedebilecek, Günümüzde performans yönetimi uygulamalar n n temel konu ve sorunlar - n tan mlayabilecek, bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Performans yönetimi Performans de erlendirme Yetkinlik Performans de erlendirmenin yasal boyutu çindekiler Performans ve Kariyer Yönetimi nsan Kaynaklar Yönetimi Aç s ndan Performans De erlendirme ve Performans Yönetimi G R fi PERFORMANS DE ERLEND RME VE PERFORMANS YÖNET M PERFORMANS YÖNET M N N TEMEL UNSURLARI PERFORMANS YÖNET M N N AMAÇLARI PERFORMANS YÖNET M N N YARARLARI PERFORMANS YÖNET M SÜREC N N EVRELER VE BOYUTLARI PERFORMANS YÖNET M SÜREC NDEK ÇATIfiMALAR filetmelerde PERFORMANS YÖNET M NE L fik N TUTUMLAR YETK NL K KAVRAMI VE PERFORMANS YÖNET M AÇISINDAN ÖNEM PERFORMANS YÖNET M NDE GÜNCEL GEL fimeler

10 nsan Kaynaklar Yönetimi Aç s ndan Performans De erlendirme ve Performans Yönetimi G R fi De erlendirme, iflletmelerde çeflitli organizasyonel kararlar n al nabilmesi için s k s k baflvurulan bir süreçtir. Çeflitli amaçlarla ve s k olarak kullan m, sürecin dinamik ve sürekli bir nitelik kazanmas n sa lam flt r. Genel olarak formel ve sistematik de erlendirme çal flmalar n n yan s ra, informel ve sistematik olmayan de erlendirmeler de organizasyon yaflam n n önemli bir unsurudur. Birlikte çal flan ve/veya karfl l kl iliflki ve etkileflim içinde bulunan kifliler sürekli olarak birbirlerini de erlendirirken bu gibi de erlendirmelerin sonuçlar her zaman aç kça ifade edilmez. Ancak bir iflletmede formel ve sistematik bir de erlendirme çal flmas yap ld nda, daha önceki informel ve kiflisel de erlendirmeler de yap lmakta olan de erlendirme çal flmalar n n sonuçlar nda do al olarak etkili olacakt r. Çal flan kifli aç s ndan, de erlendirme süreci bir süreklilik gösterir. Öncelikle ifle alma aflamas nda bir de erlendirmeye tabi tutulan kifli, iflletmedeki yaflam boyunca belirli aral klarla ve belirli amaçlarla yeniden de erlendirilecektir. fle al n rken kifli o anda sahip oldu u bilgi, beceri, yetenek ve ayr ca gelecekte kendisinden beklenen özellikleri aç s ndan de erlendirilir. Daha sonraki de erlendirme aflamalar nda ise kiflinin ifl bafl ndaki performans incelenir. Böylece kiflinin iflletme içindeki o anki konumu, geliflimi, elde edece i ödüller ve gelecekteki pozisyonu bu çal flmalar sonunda belirlenir. flletmelere rekabet avantaj sa layan önemli unsurlardan biri olan insan kayna- n n performans n n belirlenmesi ve gelifltirilmesi örgütsel hedeflere ulaflmak aç - s ndan her zaman kritik bir konu olmufltur. Yöneticiler her ne kadar çal flanlar gözlemleyip onlar hakk nda kanaat sahibi olsalar da kiflilere iliflkin örgütsel kararlar n adil bir biçimde verilebilmesi için iflletmelerde biçimsel ve sistematik performans de erlendirme sistemlerine ihtiyaç oldu u kaç n lmazd r. flletmeler bu ihtiyaçlar do rultusunda çal flanlar n de erlendirirken daha adil ve objektif sonuçlara ulaflabilmek için çeflitli araçlar, yöntemler ve yaklafl mlar kullan rlar. Günümüze kadar sürekli geliflim gösteren de erlendirme uygulamalar, gene de birçok sorun içermekte ve etkili performans yönetim sistemlerini kurmak ve yürütmek iflletmelerde yöneticilere, insan kaynaklar departmanlar na ve performans de erlendirilen kifliye çeflitli sorumluluklar yüklemektedir. Organizasyonlarda çal flanlar n performanslar n n sistematik ve biçimsel olarak de erlendirilmesinin ilk örnekleri 1900 lü y llar n bafllar nda ABD de kamu hizmeti veren kurumlarda görülmektedir. Daha sonralar F. Taylor un ifl ölçümü

11 4 Performans ve Kariyer Yönetimi uygulamalar arac l ile çal flanlar n verimliliklerinin ölçümlenmesi sonucu, performans de erlendirme kavram organizasyonlarda bilimsel olarak kullan lmaya bafllanm flt r. 1. Dünya Savafl n izleyen y llarda, savafl s ras nda orduda gelifltirilen tekniklerin etkisi ile, kiflilik özelliklerini kriter olarak alan çeflitli performans de erlendirme teknikleri gelifltirilmifl ancak daha sonralar, 1950 li y llardan sonra, kiflinin üretti i ifl ya da sonuçlara yönelik kriterleri temel alan teknikler ABD deki organizasyonlarda daha yayg n olarak kullan lmaya bafllanm flt r. Ayr ca bu y llardan sonra yönetici ve beyaz yakal personelin performans n n de erlendirilmesi, mavi yakal lara oranla daha önem kazanm flt r. Türkiye deki uygulamalar da ilk kez kamu kesiminde bafllam fl olup konuya özel sektörün ilgisinin artmas, iflletme biliminin ülkemizde yayg nlaflmas, modern yönetim tekniklerinin tan nmas ile birlikte olmufl ve bu ilgi özellikle son 20 y lda giderek geliflmifltir Say l fl Yasas n n 2003 y l nda yürürlü e girmesi ile birlikte çal flanlar n ifl sözleflmelerinin sona erdirilmesinde performans de erlendirme sistemi sonuçlar n n yasal bir belge niteli i kazanmas sonucunda iflverenlerin konuya ilgisi son y llarda daha da artm flt r. Performans de erlendirme kavram n statik anlamda bir de erlendirme faaliyeti olarak de il de dinamik bir süreç olarak ele alarak çal flanlar n performanslar n planlama, de erlendirme ve gelifltirmeyi amaçlayan ve konuya daha genifl bir aç dan yaklaflan örgütsel sistem, günümüzde Performans Yönetimi Sistemi olarak adland r lmaktad r. Performans de erlendirme; çal flanlar n belirli bir dönemdeki fiili baflar durumlar n ve gelece e iliflkin geliflme potansiyellerini belirlemeye yönelik çal flmalard r. Performans Yönetimi; yönetici ve çal flan n karfl l kl beklentilerini birbirlerine aktard klar, kiflinin performans n planlad klar, yöneticinin sa lad destekle planlara ulaflmaya çal flt klar, yöneticinin etkili geri bildirim sa lad ve sürecin sonunda bir de erlendirme yapt bir sistemdir. PERFORMANS DE ERLEND RME VE PERFORMANS YÖNET M Çal flanlar n performans n n de erlendirilmesi için gelifltirilen tekniklerin ve yaklafl mlar n say s n n artmas sonucunda, iflletmeler etkinlikle kullanabilecekleri ve kendi organizasyonlar n n ihtiyaçlar na uygun tekni i, yaklafl m seçip uygulamak için sistemler gelifltirme ihtiyac duymaya bafllam flt r. Performans de erlendirme kavram n, sadece teknik seçimine a rl k verip bu teknikleri belirli bir sisteme oturtmadan uygulaman n çeflitli sorunlar n yaflayan iflletmeler, bu nedenle, giderek di er insan kaynaklar sistemleri ile bütünlük ve uyum içinde faaliyet gösterecek sistem aray fl na girmifltir. Performans de erlendirme kavram n statik anlamda bir de erlendirme faaliyeti olarak de il de dinamik bir süreç olarak ele alarak çal flanlar n performanslar n planlama, de erlendirme ve gelifltirmeyi amaçlayan ve konuya daha genifl bir aç - dan yaklaflan örgütsel sistem, günümüzde Performans Yönetimi Sistemi olarak adland r lmaktad r. Günümüzde giderek daha çok say da iflletme de erlendirme çal flmalar n performans de erlendirme yerine performans yönetimi sistemi ad alt nda yürütmektedir. Zaman zaman bu iki kavram efl anlaml olarak düflünülmekle beraber, asl nda ikisi aras nda önemli farklar vard r. flletmelerde performans de erlendirme sistemleri, çal flanlar n belirli bir dönemdeki fiili baflar durumlar - n ve gelece e iliflkin geliflme potansiyellerini belirlemeye yönelik çal flmalar olarak tan mlan r ve ço unlukla çal flanlar n üstleri taraf ndan y lda bir ya da birkaç kez formlar eflli inde de erlendirilmesini içerir. Oysa performans yönetimi sistemi konuya çal flanlar belirli dönemlerde formlar eflli inde de erlendirip onlar n performanslar n n belirlenmesinden daha genifl bir bak fl aç s ile yaklafl r. Performans yönetimi, sürekli ve daha genifl kapsaml bir süreç olup yönetici ve çal flan n karfl l kl beklentilerini birbirlerine aktard klar, kiflinin performans n planlad klar, yöneticinin sa lad destekle planlara ulaflmaya çal flt klar, yöneticinin etkili geri-bildirim sa lad ve sürecin sonunda da de erlendirme yapt bir sistemdir. Tablo 1 de performans de erlendirme ile performans yönetimi aras ndaki farklar belirtilmifltir (Armstrong,2007, s.501):

12 1. Ünite - nsan Kaynaklar Yönetimi Aç s ndan Performans De erlendirme ve Performans Yönetimi 5 Performans De erlendirme Yukardan afla, üstün ast de erlendirmesi Y lda bir ya da iki kez de erlendirme görüflmesi Say sal sonuç ve hedeflere odaklanma Performans Yönetimi Karfl l kl görüflmelerle de erlendirme Bir ya da daha çok formel de erlendirme görüflmesinin yan s ra sürekli görüflme Hedeflere, de erlere ve davran fllara odaklanma Tablo 1.1 Performans De erlenirme ve Performans Yönetimi Ço unlukla ücretlendirme ile iliflkili Bürokratik ve karmafl k formlar ve belgeler içeriyor Ücretlendirme ile direkt ba lant ya her zaman rastlanm yor Daha sade formlar ve daha az belge içeriyor K departman n temel sorumlu unda Yöneticilerin sorumlulu u daha belirgin Tablo 1 den de görüldü ü gibi performans yönetimi sisteminin yöneticiler taraf ndan daha fazla benimsenmesi gere i ve yürütülmesinde yöneticilerin üstlendikleri sorumluluklar, sistemin örgütün temel hedef ve ihtiyaçlar na ulafl lmas do rultusundaki katk s n art rmakta ve daha yararl olmas n sa lamaktad r. Yöneticilerin sorumluluklar ndan hareketle performans yönetimi üst, orta ve ilk kademe yöneticilerinin çal flanlar n performanslar ile iflletmenin hedeflerini uyumlaflt rmaya çal flt klar süreç olarak da tan mlanmaktad r. Etkili bir performans yönetimi süreci mükemmel performans aç kça tan mlar, uygun ölçme ve de erlendirme araçlar kullan r ve performans na iliflkin geri-bildirimi çal flanlara sunar. Performans de erlendirme ise flirketin performans yönetimi sisteminin en temel parças d r (Ivancevich, 2010, s ). flletmeler için rekabet üstünlü ü sa lamak aç s ndan çal flanlar n performans ile örgütsel performans hedeflerinin uyumlaflt r lmas son derece önemlidir. Bu nedenle performans yönetimi sistemi performans planlayarak, de erlendirerek ve gelifltirerek bu uyuma önemli ölçüde katk da bulunur. Kitab m z n iki, üç ve dördüncü üniteleri performans yönetiminin bu üç (planlama-de erlendirme ve gelifltirme) aflamas n ayr nt lar yla aç klamaktad r. Performans yönetiminin iflletmelerin stratejik yönetimi aç s ndan önemini tart fl n z. PERFORMANS YÖNET M N N TEMEL UNSURLARI Performans Yönetimi Sisteminin içerdi i bafll ca önemli çabalar flu flekilde s ralayabiliriz: Performans n planlanmas (Dönem bafl nda yönetici ile çal flan SORUaras nda gerçekleflen hedef belirleme görüflmeleri yolu ile), SORU Performans de erlendirebilmek için gerekli kriterlerin belirlenmesi (Performans De erlendirme Yöntemlerinin seçimi), D KKAT D KKAT Seçilen yöntemler do rultusunda performans n gözden geçirilmesi (De erlendirme formlar n n önceden belirlenen ilkeler do rultusunda doldurulmas ve performans n de erlendirilmesi), De erlendirilen bireye performans na iliflkin geri-besleme sa lanmas (De- AMAÇLARIMIZ erlendirme mülakatlar n n yap lmas ), AMAÇLARIMIZ Bireye sa lanan geri-besleme do rultusunda performans n n gelifltirilmesi için kiflinin yönlendirilmesi (Koçluk), K T A P Performans de erlendirme sonuçlar n n bireye iliflkin kararlar n al nmas nda K T A P temel oluflturmas (Ücretlendirme, terfi, kariyer gelifltirme, e itim vb.). 1 TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET

13 6 Performans ve Kariyer Yönetimi Yukar da belirtilen bu alt temel faaliyet Performans Yönetimi Sisteminin ana unsurlar n oluflturmakta ve sistemin baflar s için bu faaliyetlerin insan kaynaklar yönetiminin di er sistemleri ile uyumlu bir biçimde yürütülmesi gerekmektedir. PERFORMANS YÖNET M N N AMAÇLARI Performans Yönetimi Sisteminin oluflturulmas, uygulanmas ve de erlendirilmesinde dikkate al nan temel hususlar afla da belirtilmifltir: Organizasyonel hedeflerin spesifik bireysel hedeflere dönüfltürülmesi, Herhangi bir pozisyon için söz konusu olan hedeflerin gerçeklefltirilmesinde gerekli olan performans kriterlerinin belirlenmesi, Önceden belirlenen ölçümleme kriterlerine göre çal flanlar n adil, eflit ve zaman nda de erlendirilmesi, Kiflinin kendisinden beklenen performans sonuçlar ile fiili baflar durumunu karfl laflt rabilmesi için çal flan ile üstü (de erlendirilen ile de erleyen) aras nda etkin bir iletiflim sürecinin gerçeklefltirilmesi, Performans n gelifltirilmesi için organizasyon, yönetici ve çal flanlar n ifl birli i içinde olmalar, Çal flanlar n baflar lar n n tan nmas ve ödüllendirilmesi, Organizasyonun güçlü ve güçsüz yönlerinin tan mlanmas, Geri-besleme yolu ile çal flanlar n motive edilmesi, Kariyer planlama ve e itim konular nda yönetime gerekli bilginin sa lanmas d r. Yukar da belirtilen bu hususlardan da anlafl laca gibi, sistemin as l amaçlar n bireysel performans n sa l kl ve adil standart ve kriterler arac l ile belirlenerek ölçülmesi, bu konuda kiflilere bilgi verilmesi ve kiflisel performans n gelifltirilerek örgütsel etkinli in art r lmas oluflturulmaktad r. 2 Performans SIRA yönetiminin S ZDE performans de erlendirmeye göre yöneticiye ve organizasyona sa lad yararlar anlat n z. Performans Yönetimi Sistemi Performans Yönetimi Sistemi çal flanlar, yöneticileri ve organizasyonun kendisini ilgilendiren bir sistemdir. Bu üç grubun da sistemin kullan lmas nda farkl amaç iflletmelerin insan kaynaklar yönetiminin çeflitli SORU sistemlerine veri ve beklentileri SORU vard r. Genellikle yönetimin arzusu ile kurulan sistemin çal flanlar taraf ndan kabulü ve benimsenmesi için iflletmedeki tüm kullan m alanlar n n ve bun- sa layan ve bu sistemlerin kurulmas ve sa l kl iflletmesi D KKAT için gerekli olan lar n sonucunda D KKAT de erlendiren ve de erlendirilen için ortaya ç kacak olumlu sonuçlar n aç klanmas gereklidir. Bunu bilen iflletmeler, sistemlerini tan t rken perfor- çal flmalar içerir. Bu nedenle, Performans Yönetimi mans yönetiminin kullan m amaçlar n ve yararlar n genifl kapsaml olarak el kitaplar nda ya da konu ile ilgili di er aç klay c bilgilerde ele al r. Ancak bu bilgilerin ay- Sisteminin etkinli i iflletmelerde varolan insan kaynaklar yönetiminin di er sistemlerinin etkinli i ile de r nt l aç klamalar özellikle de erlendirilenlerin sisteme iliflkin inanç ve ilgilerinin AMAÇLARIMIZ yak ndan iliflkilidir. sa lanmas nda s n rl bir rol oynar. Bu nedenle, söz konusu yaz l bilgilerin daha etkili di er baz iletiflim araçlar ve e itim programlar ile desteklenmesi gerekir. AMAÇLARIMIZ Performans yönetiminin flletmeler bu amaçlar n hepsini ayn anda kullanmayabilir. Baz iflletmeler sistemi bir ya K da Tiki A amaç P için uygularken baz lar da zaman içinde performans de- genel K olarak T A Pamac örgütte yüksek performans kültürü yaratarak birey ve ekiplerin erlendirmenin di er amaçlar ndan yararlanma yoluna gider. ifl süreçlerinde ve kendi Performans Yönetimi Sistemi, iflletmelerin insan kaynaklar yönetiminin çeflitli beceri ve katk lar nda TELEV ZYON sistemlerine TELEV ZYON veri sa layan ve bu sistemlerin kurulmas ve sa l kl iflletmesi için gerekli olan çal flmalar içerir. Bu nedenle, Performans Yönetimi Sisteminin etkinli i sürekli geliflim sa lamak için etkili bir liderlik eflli inde sorumluluk iflletmelerde varolan insan kaynaklar yönetiminin di er sistemlerinin etkinli i ile almalar olarak tan mlanabilir. de yak ndan iliflkilidir. NTERNET NTERNET

14 1. Ünite - nsan Kaynaklar Yönetimi Aç s ndan Performans De erlendirme ve Performans Yönetimi 7 flletmelerde çal flanlar n de erlendirilmesi özelikle performans yönetimi süreci olarak ele al nd nda daha çok, çal flanlar n gelifltirilmesini amaçlar. Kiflilerin planlanan performans hedeflerine ulaflmalar n sa lamak ve onlar n çabalar do rultusunda kariyer baflar lar n art rmak için performanslar n n gelifltirilmesi öncelikli amaçt r. Ancak uygulamalardan da gördü ümüz ve davran fl bilimleri kuramlar n n da belirtti i gibi, kiflinin çabas ile elde edece i ödülleri aras ndaki iliflkinin varl performans n artmas nda önemli bir faktördür ve bu nedenle de kiflilerin baflar lar performans de erlendirmesi sonuçlar na göre ödüllendirilmelidir. Bu ba lamda iflletmeler performans yönetimi sistemleri ile ödül sistemleri aras nda iliflki kurarak çal flanlar için bu süreci daha etkili hale getirmeyi amaçlar. Günümüzde iflletmelerde genellikle hem gelifltirme hem de ödüllendirme amaçlar n n birlikte kullan ld - görülmektedir. De erlendirme sonuçlar n n kifliye iliflkin kararlar n al nmas nda kullan lmas örgütlerde çeflitli insan kaynaklar uygulamalar n n adalet ve eflitlik ilkelerine göre yürütülmesini sa lar. Afla da performans de erlendirme sonuçlar n n kullan ld insan kaynaklar yönetimi ifllevleri yer almaktad r: Stratejik Planlama Günümüzde iflletmelerin ço u, tepe yönetim taraf ndan belirlenen genel hedeflerin, bu hedeflerin gerçeklefltirilmesine katk s olacak yönetici ve astlara iletilmesi amac yla formel performans yönetimi sistemleri oluflturur. Örnek olarak bir konaklama iflletmesinin stratejik plan ilerki üç y l içinde müflteri memnuniyet oran n yüzde yüze ç karmay öngörüyorsa bu hedeflerin gerçeklefltirilmesi için organizasyonda finansman, sat fl ve pazarlama, insan kaynaklar vb. birimlerde çal flan birçok kiflinin faaliyeti gerekmektedir. Genel amaç stratejik planla belirlendikten sonra, bu amaca ulaflmak için gerekli faaliyetler fonksiyonlara da t l r. Her organizasyonel birim kendi hedefleri do rultusunda elemanlar aras nda görev da l m yaparak ve bu stratejik plan n uygulanmas na yard m ederek bu hedeflerin bireysel düzeyde belirlenme ve gerçeklefltirilmesi sürecini yürütür. Böylece, organizasyonun stratejik planlar bireysel planlar/hedefler hâline dönüfltürülerek genel amaçlarla bütünlük içinde gerçeklefltirilmeye çal fl l r.(king, 1984, s.7-8) Performans Yönetimi Sisteminin en önemli evrelerinden olan bireysel performans n hedefler belirlenerek planlanmas faaliyeti, yukar daki örnekten de görülece i gibi, iflletmelerin stratejik planlama faaliyetleri ile yak ndan iliflkili olup her iki sistemin etkinli i önemli ölçüde birbirine ba l d r. Ücret-Maafl Yönetimi Performans yönetiminin en kritik amaçlar ndan biri, de erlendirme sonuçlar n n ücret-maafl yönetiminde kullan lmas d r. flletmelerimizin ço unda do rudan ya da terfiler yolu ile dolayl olarak performans de erlendirme sonuçlar kiflilerin ücretlerinin oluflturulmas nda etkili olmaktad r. Performans yönetiminin bu amac oldukça önemli bir paradoksu içermektedir: Performans de erlendirme sisteminin kiflileri motive edici olabilmesi için performans ile ödül sistemleri aras nda s k bir ba kurulmas n ve kiflinin de bu ba- /iliflkiyi aç kça görebilmesini önermektedir. Bu ba kurman n en iyi yolu da ücret, maafl, prim, komisyon vb. parasal ödüllerin belirlenmesinde di er baz kriterlerin yan s ra, kiflinin performans de erlendirme sonuçlar n bir veri olarak kullanmakt r.

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON Balanced Scorecard Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 01 Balanced Scorecard Yazarlar Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M Yazarlar Prof.Dr. Melih ERDO AN (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Nurten ERDO AN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Nuran CÖMERT (Ünite 3, 7)

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2605 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1573 filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1) Prof.Dr. Mahmut ARSLAN (Ünite 2) Prof.Dr. Sabahat

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375)

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı