Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ĠZMĠR GÖĞÜS HASTANESĠ DENEYĠMĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ĠZMĠR GÖĞÜS HASTANESĠ DENEYĠMĠ"

Transkript

1 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ĠZMĠR GÖĞÜS HASTANESĠ DENEYĠMĠ Doç. Dr. Can Biçmen SAĞLIK ÇALIġANININ SAĞLIĞI (SÇS) ÇALIġTAYI, ANKARA

2 Kurumun Özellikleri 500 yataklı, yaklaģık günde 3500 poliklinik hastası Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Dal Hastanesi Yan Dallar (Dahiliye, G. Cerrahi, Nöroloji, Ortopedi,v.b.) 2 Yoğun Bakım, 1 Acil, 8 Göğüs Servisi, 2 Göğüs Cerrahisi, 1 Yan Dal, 1 Tüberküloz, 1 MSÜD, 2 Ameliyathane, Uyku Bozuklukları Merkezi, Radyoloji- Nükleer Tıp ve Radyoterapi, Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Patoloji Laboratuvarları, Ġdari ve Hizmet birimleri, Sarf Depo, Morg, Teknik Hizmet birimleri, Toplam 8 Bina

3 HASTANEMĠZ PERSONELLERĠNĠN MESLEK GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM LĠSTESĠ KADROLU PERSONEL 1 BAġHEKĠM, 8 BAġHEKĠM YARDIMCISI, 1 MÜDÜR, 7 MÜDÜR YARDIMCISI, 1 BAġHEMġĠRE, 3 BAġHEMġĠRE YARDIMCISI, 122 UZMAN HEKĠM, 33 ASĠSTAN, 11 PRATĠSYEN 88 DĠĞER SAĞLIK HĠZMETLERĠ SINIFI (Sağlık memuru, Tıbbi teknolog, Lab. Tekn. vs.) 239 HEMġĠRE-EBE-SAĞLIK MEMURU 39 ĠDARĠ MEMUR 38 HĠZMETLĠ 4 ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ PERSONEL 125 BĠLGĠSAYAR OPERATÖRÜ, 15 YÖNLENDĠRME, 47 GÜVENLĠK, 218 TEMĠZLĠK, 52 YEMEK, 34 TEKNĠK,8 KREġ TOPLAM 1073

4 Yönetsel Yapı ġeması BAġHEKĠM BAġHEKĠM YARD. KALĠTE TEMSĠLCĠSĠ KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ-SÇS Birimi

5 SÇS Birimi Yapılanması 1 Uzm.Dr. (Koordinatör) (Mikrobiyoloji Uzm.) 1 Pratiyen hekim (BaĢvuru ve Periyodik muayene) 1 HemĢire (Uygulama) (Eğitim HemĢiresi) 1 Biyolog (Kalite ve Bilgi ĠĢlem)

6 DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTANESĠ ÇALIġAN SAĞLIĞI BĠRĠMĠ

7 TSE EN ISO OHSAS Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ KuruluĢun ĠSG Yönetim Sisteminin bir dıģ kuruluģ tarafından belgeletmek / sertifikalandırmasına istekli olmak, Bu standardın Ģartlarına kendine tayin (belirlemek) etmek isteyen kuruluģlar için uygundur. uygunluğunu kendi ve deklare (beyan)

8 T.C. Sağlık Bakanlığı Ġzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi GÖREV TANIMLARI DOKÜMAN KODU GT.113 REVĠZYON NO00 REVĠZYON TARĠHĠ YÜRÜRLÜK TARĠHĠ 24/2/2008 ÜNVANI : Ġ ġ Y E R Ġ H E K Ġ M Ġ B A Ğ L I O L D U Ğ U A M Ġ R : B A ġ H E K Ġ M NĠTELĠĞĠ : Sağlık Bakanlığı na bağlı Eğitim ve AraĢtırma hastaneleri ve Devlet Hastanelerinde tercihan ĠĢyeri Hekimliği, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği iç tetkikçi sertifikaları bulunan hekimler arasından BaĢhekimlikçe atanır.

9 GÖREV VE SORUMLULUKLARI ĠġYERĠ SAĞLIK BĠRĠMLERĠ VE ĠġYERĠ HEKĠMLERĠNĠN GÖREVLERĠ ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK (22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu) ÇalıĢma ortamı ve çalıģanların sağlığının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunur, danıģmanlık yapar ve iģ sağlığı ve güvenliği kurulunda alınan kararların uygulanmasını izler, Enfeksiyon Kontrol Komitesi bünyesinde bulaģıcı hastalıkların kontrolünü sağlayarak yayılmasını önleme ve aģılama çalıģmalarının uygulanmasını, çalıģanların bağıģıklık durumlarının saptanması ve izlemi için yapılan kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlar, Kalite Yönetim Birimi bünyesinde çalıģma ortamı gözetimi ile ilgili olarak gerektiğinde ölçümler yapılmasını sağlanması alınan sonuçların çalıģanlar yönünden değerlendirmesini yapar, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sterilizasyon Birimi bünyesinde hastanenin genel hijyen koģullarını devamlı izleyerek ve denetleyerek iģyerindeki bütün birimlerin çalıģanların sağlığını koruyup geliģtirecek biçimde düzenler,

10 Meslek hastalığı veya Ģüphesi olan bireylerinin kayıt ve istatistiklerinin izlenmesi, ĠĢyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalıģmaları kaydeder ve Ek-6 da belirtilen örneğe uygun yıllık çalıģma raporu hazırlayarak iģ sağlığı ve güvenliği kuruluna gönderir, Gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluģlar ile iģbirliği yapar, Biyogüvenlik kültürünün benimsetilmesi ve yerleģtirilmesi ile ilgili çalıģmalar yapar, Ġstenildiği durumlarda tüm çalıģanlara gerekli eğitimlerin verilmesini sağlar, Olay Bildirim Formlarının oluģturulması, tüm kaza ve yaralanmalara iliģkin kayıtların tutulmasını sağlar, bunlara iliģkin düzenleyici ve önleyici etkinlikleri gerçekleģtirir, Ġlgili yönetim birimleri ile acil eylem planları geliģtirir, senaryolar hazırlanması ve uygulamalarını yürütür, bu konuda hastanemiz içindeki birimlerle eģgüdüm ve iģbirliği sağlar, Hastanede yeni çalıģmaya baģlayan kadrolu personelin çevre ve iģ sağlığı ile ilgili olarak bilgilendirilmesini sağlar.

11 ÜNVANI : Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULU BAĞLI OLDUĞU AMĠR : BAġHEKĠM NĠTELĠĞĠ : ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kurulları; yönetim temsilcisi, mühendis, hemģire temsilcisi, sendika temsilcisi, laboratuvar temsilcisi ve BaĢhekimin görevlendireceği diğer kiģiler olmak üzere yedi üyeden oluģan bir kuruldur. GÖREV VE SORUMLULUKLARI : ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik* (*07/04/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

12 Hastanemizde Yürütülen Uygulamalar 2009 ve 2010 yılı itibariyle tüm personelimize resmi yazı ile periyodik kontroller için ÇalıĢan Sağlığı Birimi ne baģvurarak kayıt yaptırmaları istenmiģtir. ÇalıĢan Sağlığı na baģvuran personelin PA AC grafisi ve hepatit taramaları yapılmaktadır. Bu bağlamda, bireysel olarak tüm personelimizin Ģu anda ÇalıĢan Sağlığı Birimi ne baģvurarak gerek bireysel, gerekse diğer ÇalıĢan Sağlığı ile ilgili sorunlarını iletmeleri mümkündür. Hastanemizde, sorunların iletilebilmesini ve düzeltici önleyici faaliyetlerin yapılabilmesini mümkün kılacak tüm form ve prosedürler oluģturulmuģtur. Ayrıca, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ve Radyasyon Güvenliği Kurulları oluģturulmuģtur, bu kurullar 2009 ve 2010 yılı için (2 kez) olmak kaydıyla toplanarak, gerekli stratejileri ve çalıģmaları yapmak üzere kararlar almaktadır.

13 ÇalıĢan Sağlığı Birimi nin kurulması ve poliklinikte BaĢhekim Yrd. odasının gerekli iģlemler için ayrılması ÇalıĢan Sağlığı Birim personelinin oluģturulması (halihazırda bilgiiģlem ve istatistik ile ilgili iģlemler Kalite Birimi tarafından yapılmaktadır) Tüm çalıģanlarımızın baģvurarak periyodik muayene ve gerektiğinde Enfeksiyon ve diğer polikliniklere yönlendirilerek ileri tetkiklerinin yapılması sağlanmaktadır. (2009 yılında 78, 2010 yılında ise 76 kadrolu personel periyodik kontrol amaçlı olarak ÇalıĢan Sağlığı Birimi ne baģvurmuģtur.) Enfeksiyon riski yönünden alınması gereken önlemler ve koruyucu aģılama çalıģmaları EKK bünyesinde yürütülmektedir. ÇalıĢanlar için gerekli hepatit ve influenza aģıları hastanemize sağlanarak personelimize uygulanmıģ ve uygulanmaktadır. Tetanoz aģısı ile ilgili Mühendislik Birimi ile konuģulmuģ ve mevcut durumda kadrolu çalıģan personel için aģılama planlanmıģtır.

14 Hastane genelinde ses ölçümleri ve su analizleri, partikül sayımları, periyodik bakım ve kalibrasyonlar v.b. çalıģmalar rutin olarak hizmet alımı ile yapılmaktadır ÇalıĢan ve hasta güvenliği için yangın çıkıģları, havalandırma, uyarı levhaları, v.b. altyapı çalıģmaları ile ilgili gerekenler Mühendislik ve Sivil Savunma Birimleri nce yürütülmektedir. Altyapı ile ilgili birimimize iletilen sorun ve istemler, ayrıca Birimimizce yapılan ziyaretlerde saptanan sorunlar ilgili birimlere iletilmektedir. Koruyucu ekipman (koruyucu eldiven, maske, hepafiltreli maske, önlük, tam yüz maskesi (siperi), korumalı enjektör, v.b.) gibi genel korunma amaçlı ekipman düzenli olarak hastanemize temin edilmektedir yılı içerisinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tüm personele eğitim ve bilgilendirme seminerleri verilmiģtir. (Seminerlere katılım tutanakları Kalite Birimi mizde mevcuttur)

ENFEKSĠYON KONTROL VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi:09.10.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14

ENFEKSĠYON KONTROL VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi:09.10.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi:09.10.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14 1. AMAÇ DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi nde enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarını

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠ ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠ Sayfa 1 / 1 Taraflar Madde 1.İşbu sözleşmede taraflar; a. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmeti verecek firma olan Fatih Sultan Mah. 2364 Sk. No: 12 Etimesgut

Detaylı

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından:

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER:

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı (13-15 Eylül Adrasan /Antalya) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi HASUDER İSÇG Katılımcılar:

Detaylı

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: 01.12.2008 Sayfa no:1/18 Bölüm No Konu Adı Sayfa No Ġçindekiler Önsöz Mersin Tabip Odası Tanıtımı

Detaylı

Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi : 20.01.2004 Salı Resmi gazete Sayısı : 25352

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI 2013 AFETLER: 1. Ġç Afetler / Olağan Üstü Durumlar a. Patlama (Bomba,

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

DİĞER ( ÖZEL SKTÖR) TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi

DİĞER ( ÖZEL SKTÖR) TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi A TAMAMLAMA B104ISM 4346401 6401 Muayene Ağız ve Diş Muayenesi Uygulama Tabliği 4 X 1-SGK'lılardan ve YeĢil kartlılardan TC nolu Nüfus cüzdanı ayrıca Yurt dıģı sigortalılardan sözleģmeye göre sağlık yardım

Detaylı

AĞUSTOS MEVZUAT BÜLTENĠ. ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ

AĞUSTOS MEVZUAT BÜLTENĠ. ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ AĞUSTOS 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ MEVZUATIN ADI : YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLĠ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK R.G TARĠHĠ / SAYISI : 03.08.2013 / 28727

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I,II,III,IV,V 1.0 GĠRĠġ 1 2.0 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SORUMLULUKLARI 1 2.1 PERSONEL SEÇĠMĠ VE ĠġE GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ 1-2 2.2. GENEL SORUMLULUKLAR 2 2.2.1 ġantġye ÇEVRE MÜDÜRÜ 2-3 2.2.2 MÜHENDĠS

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12. ULUSAL MESLEK STANDARDI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: Ġġ SAĞLIĞI

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28730 KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6 1.AMAÇ: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarını

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAĠR YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.08.2013/28737 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Nazmi Bilir

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Nazmi Bilir Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı Nazmi Bilir (13-15 Eylül 2012 Adrasan /Antalya) Konuşma planı Konunun önemi Sağlık çalışanı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI EKİM-2014 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN Mustafa C. AKPINAR

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda risk değerlendirmesi

Detaylı