3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA"

Transkript

1 ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi, M22A23A4D-M22A23DIA pafla, ve 3518 adalar ile ilgili 1/1000 tilgekli uygulama imar plant deligiklili (Plan Iqlem Numarasr: UiP-759,151) onanmasr konusu komisyonumuzca incelenmiqtir. Plan Deiigiklili Agrklama Raporunda; "Siiz konusu plan deligikligi srmn; Fatih Mahallesi smrrlarr igerisinde M22A23A4D-M22A23DLA pafta,3664 ada, I l nolu; 3665 ada, 10-ll nolu; 3666 ada,l nolu; 3667 ada, 8 nolu 3668 ada nolu parselleri kapsamaktadr. Mevcut imar planrnda 3664 ada, nolu; 3665 ada 10 nolu; 3666 ada nolu; 3668 ada nolu parseller Ai-2 ( Aynk-ikiz Nizam 2 Kat), 3664 ada l-2 nolu; 3666 ada 1-2 nolu; 3667 ada 8 nolu parseller Ai-: leyr k-ikiz Nizam 3 Kat) yaprlagma qartrnda 'Konut Alanf olarak planlanmrq olup imar uygulamasl tamamlanml$tf. Mekansal Planlar Yaprm Yiinetmelipinin 26. Maddesinin 6.bendinin c qrkkrnda " imar planlanndaki geligme alanlannda gegig amagh 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu agtlamaz; yerlegik alanlarda miilkiyet ve yaprlagma durumlarrmn elverdili Olgtide yukarrdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreg alamaz." Denilmektedir. Hazllanan l/1000 dlgekli Uygulama imar Plam deliqikli[i lle:.3664 ada ile 3665 ada arasrndaki yol 3664 ada nolu parsellerden yola terk grkacak gekilde 5m'den 7m'ye; 3665 ada ile 3666 ada arasrndaki yol 3666 ada l nolu parsellerden yola terk grkacak gekilde 6m'den 7m'ye grkartrlmrg olup, 3664 ada 8 nolu; 3665 ada nolu; 3667 ada 8 nolu parsellerde kiige krrlr, 3664 ada l-2 nolu; 3668 ada nolu parsellerden yola terk olacak qekilde imar hatlarrnda diizenleme yapllml$tr. plau rrtirunrrbni: l.yeni plana gdre yola terk iglemleri yaprldrktan sonra kalan yeni tapu iizerinden ruhsat talebinde bulunulduf,unda; miilkiyet sahibi tarafindan eski tapu (ifraz edilmemiq hali ile) miktarrnr dairesine ibraz etmesi ile eski tapu miktarr iizerinden Emsal, TAKS-KAKS alanlarr ile grkma haklarr korunarak yapr ruhsatr dtizenlenecektir. 2.Mevcut ruhsatlt binalara ait kazamlmrg haklar bina yrkrhncaya kadar sakh kalt sayrh imar Kanunu'nun ilgili yiinetmelik maddeleri gegerlidir. Komisyonumuzca yaprlan incelemede; ekli 1/1000 iilgekli Uygulama imar Planr deligikligi, plan agrklama raporu ve plan hiikiimleri komisyonumuzca oybirliliyle uygun giiriilmiigtiir. Konu hakkrnda 3194 saylh imar Kanunu'nun 8- Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine gcire sunulmasma karar verilmigtir. Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz edenz. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Btiyiikgehir karar ahnmak tizere evrakm Belediye Meclisine inisyon Bagkanr Osman

2 BELEDIyB vmclisi n^r,granr,rgina iunn rour[syonu RAPoRU c6f,s.bt t/w Belediye Meclisinin 05/06/2015 tarih ve 256 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; 12t06t2015 Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Zeytinktiy Mahallesi, M22D03A3A pafta,2717 ada ile ilgili 1/1000 <ilgekli Uygulama imar Plam deligikli[i (Ptan iqlem Numarasr: Uip-ZSg,tSO) onanmasr konusu komisyonumuzca incelenmigtir. Plan Deliqiklipi Agrklama Raporunda; "Siiz konusu plan depigiklili s:,lllr;2717 ada, nolu; 2718 ada, I I nolu parselleri kapsamaktadr. 5 Mevcut imar plannda 2717 ada ile 2718 ada A - 2(Ayrrk Nizam 2 Kat) ve TAKS:0.40, KAKS:0.80 J yap agma qartrnda "Konut Alam" olarak planlanmrg olup imar uygulamasr tamamlanml$tf tuth sayrh yanmrz lle, Zeytinkiiy ve Kervansaray Mahallelerinde yiiriitiilen planlama gahgmasr kapsamrnda ornan srmn ile plan srnrrna iliqkin geligkilerin yaqandtlt, tereddiitlerin giderilmesi igin alana iliqkin ornan srnrtnln onayh paftasr Denizli Orman Btilge Miidiirliili.i Kadastro ve Miilkiyet $ube Miidiirliifii'nden istenilmiq olup, Denizli Orman Biilge Mfldiirliigi.i Kadastro ve Miilkiyet gube Miidiirltilii'ntin tarih sayrh yazrst ile de Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Kervansaray ye Toytir*ldy Mahallelerindeki imar Planlama gahqmasr yaprlacak alamn bir krsmr kesinlegmig orman srnularr iginde kaldrlr, orman smrlarr iginde kalan krsrmlarrn imar plaruna konu edilmemesi gerekti[i belirtilmigtir. Hazulanan 1/1000 iilgekli Uygulama imar Plam deligiklili ile; Denizli Orman Biilge Mtidiirliigii Kadastro ve Miilkiyet $ube Miidiirliilii'niin sdz konusu yazrsr ve eklerinde yer alan orman alarn ile 2717 ve27l8 adalar arasrnda itfaiye, ambulans ve temizlik araglarr gibi servis araglannm hizmet vermesi iein 5 metrelik yaya yolu planlanmrq olup, 2717 ada, nolu; 2718 ada,l nolu parsellerden terk grkacak qekilde imar hatlarurda diizenleme yaprlmrqtrr ve2718 adalar da A - 2 (Aynk Nizam 2 Kat) ve TAKS:0.40,KAKS:0.80 geklinde yeniden yaprlaqma qartr belirlenmigtir. 3 PLAN UUTUNU,ERi: l.yeni plana gore yola terk iglemleri yaprldfttan sonra kalan yeni tapu iizerinden ruhsat talebinde bulunuldufunda; mtilkiyet sahibi tarafindan eski tapu (lfraz edilmemiq hali ile) miktannr dairesine \braz etmesi ile eski tapu miktan tizerinden Emsal, TAKS-KAKS alanlan ile grkma haklart korunarak yapl ruhsatr dtizenlenecektir. 2.Mevcut ruhsath binalara ait kazanilmrq haklar bina yrkrhncay

3 sayrh,imar Kanunu' nun ilgili ycinetmelik maddeleri gegerlidir. I t! I / Komisyonumuzca yerinde yaprlan incelemede; ekli l/1000 dlgekli Uygulama imar Plam deligiklili, plan agrllama raporu ve plan hiikiimleri komisyonumuzca oybirlifiyle uygun gtiriilmiigtiir. Konu hakkurda 3194 sayrh imar Kanunu'nun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Biiyiikqehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine g6re karar ahnmak iizere ewakrn Belediye Meclisine sunulmasma karar verilmiqtir. Belediye Meclisi'nin takdirlerine aru ederiz. Komisyon Baqkanr Osman BARTAL

4 ot."( )slif 12+ BELEDivE tun crisi nagxaxr-,rgrna iunn xovtisyonu RAPoRU lb..tootzots Belediye Meclisinin 08/06/2015 tarih ve 271 sayrh kararr ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Deliktag Mahallesi, M22M3A4D paftu 2972 ada ile ilgili l/1000 olgekli Uygulama imar Plam de[igiklilinin (Plan iglem Numarasr: Ait-l59,tll'1 onanmast konusu komisyonumuzca incelenmigtir. 56z konusu plan degiqikliei srmrr; Deliktag Mahallesi srmrlan igerisinde, 2972 nolu imar adasrm kapsamaktadrr. Mevcut 1/1000 dlgekli Uygulama Imar Plam'n da; soz konusu ada "Konut Alam" olarak planlanmrgtrr. Denizli Biiyiikgehir Belediye Meclisi'nin 13/ tarih ve 401 sayrh kararr ile 1/5000 6lgekli Nazrm imar Plam deliqiklili yaprlarak sdz konusu imar adasr "Belediye Hizmet Alam" olarak planlanmtgfir. Komisyonumuzca yapllan incelemede; konu daha detayh bir gahgma gerektirdilinden talebin dairesine iadesi oybirliliyle uygun gdriilmiiqtiir. Belediye Meclisinin takdirlerine arz ederiz. Komisyon Baqkanr OsL

5 BELEDIyB n rrcrisi nn gx^r.nr.igrnl iu,tn rovrisyonu RAPoRU 12t06t2015 Belediye Meclisinin 09/06/2015 taih ve 273 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Pelitliba! Mahallesi, 2699 ada ile ilgili l/1000 iilgekli uygulama imar plam de[igikli[i (Plan iglem Numarasr: UiP-759,141) onanmasr konusu komisyonumuzca incelenmiqtir. Plan De[igikligi Agrklama Raporunda; "Sdz konusu plan depigiklili srnrr; Pelitliba[ Mahallesi, M22A22C2B pafta, 2699 ada nolu parselleri kapsamaktadr. Mevcut imar plamnda 2699 ada nolu parseller 4 kat yaprlaqma $artmda 'Konut Alant' olarak planlanmrg olup imar uygulamasr tamamlanml$tr. Plan de[iqiklili srnnlan iginde arag sirkiilasyonunu, trafik akrgmt ve ddni.i$ noktalarlnl lahatlatmak, kaldrrm ve yol diizenlemelerini salhkh bir qekilde fiiliya$a olu$turabilmek amactyla plan deliqiklili ihtiyact ortaya glkm$tr. Hazrlanan l/1000 iilgekli Uygulama imar Plam de[igiklili ile; trafik sirktlasyonunu daha saphkh bir gekilde sallamak amacryla2699 ada nolu parsellerden yola terk olacak gekilde, 2699 ada 8 nolu parselin d6niiq noktasmr rahatlatrnak amacryla kdge krrlr oluqturularak imar hatlarr yeniden dtizenlenmiqtir. Pr.ml rruxth,rnni: l.yeni plana giire yola terk iglemleri yaprldrktan sonra kalan yeni tapu iizerinden ruhsat talebinde bulunuldufiunda; miilkiyet sahibi tarafindan eski tapu (ifraz edilmemiq hali ile) miktarrnt dairesine ibraz etmesi ile eski tapu miktarr iizerinden Emsal, TAKS-KAKS alanlan ile grkma haklarr korunarak yapt ruhsatr diizenlenecektir. 2.Mevcut ruhsath binalara ait kazantlmrq haklar bina yrkrhncaya kadar sakh kalr sayrh imar Kanununun ilgili ycinetmelik maddeleri geqerlidir. Komisyonumuzca yaprlan incelemede; ekli 1/1000 dlgekli Uygulama imar Planr deligiklifii, plan agrklama raporu ve plan hiikiimleri komisyonumuzca oybirliliyle uygun gtirtilmiiqttir. Konu hakkrnda 3194 sayrlr imar Kanunu'nun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Biiyiikgehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine g6re karar almmak iizere evrakrn Belediye Meclisine sunulmasma karar verilmiqtir. Belediye Meclisi'nin takdirlerine an ederiz. yon Bagkanl Server MUNI Uy"

6 BELEDiyn vm cr-,isi n,l,granr.igina iunn rovrlsyonu RAPoRU og& 29 Belediye Meclisifin tarih ve 274 sayth kman ile komisyonumuza havale edilen; 42rcorzors Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Cankurtaran Mahallesi srmrlan igindeki Ticaret+Konut Alanlarr ve qewesinin Mekansal Planlar Ytinetmelifi'ne uygun hale getirilmesi ile ilgili 1/1000 dlgekli uygulama imar plam deliqiklili (Plan iglem Numarasr: UiP-1782,6) onanmasr konusu komisyonumuzca incelenmiqtir. Plan Defigiklili Agrklama Raporunda; "Stiz konusu plan deliqiklili srmn; Cankurtaran Mahallesi srmrlarr igindeki Ticaret+Konut Alanlarul ve gevresini kapsamaktadu. Mevcut l/10o0 iilgekli Uygulama imar Plam'nda s6z konusu alan igerisinde 'Ticaret+Konut Alam' olarak planh kullammlar yer almaktadr. Denizli Biiyiikqehir Belediye Meclisi'nin trih ve 277 sayrh karan ile onaylanan l/500o tilgekli Nazrm imar Plam Deliqiklili'nde 'Ticaret+Konut Alam' gdsterimi Mekansal Planlar Yapm Ytinetmelili'ne uygun hale getirilerek 'Arkeolojik Sit Alaru' plan drgrna g*anlmrgtr. l/5000 tilgekli Nazrm imar Plam'na uygun olarak hazrlanan l/1000 dlgekli Uygulama imar Plam de[igiklili ile; siiz konusu planlama srnrr iginde kalan kullamm alanlarr Mekansal Planlar Yaptm Ycinetmeli[i'ne uygun hale getirilmiq olup bd,lgede bulunan l.derece Arkeolojik Sit Alam igindeki mevcut imar plam olan krsm plansrz hale getirilmigtir. Ayrrca bu alanlara ait plan hiikiimleri de yiinetmelile uygun olarak yeniden diizenlenmigtir. pr,an ntirtinn ERi: l.denizli Belediye Meclisinin tarih ve 378 sayrh kararr ile Denizli belediye Meclisinin tarih ve 545 sayrh kararlan gegerlidir. 2.Ticaret+Konut Alanlannda; 7o100 konut yaprlabilir. istenilmesi halinde 1500 m2 ve iistii alanlarda ticaret fonksiyonu olarak sadece piknik ve rekreasyon amagh tesisler yaprlabilir. Bagka amaglt ticaret fonksiyonu yaprlamaz sayrh imar Kanununun ilgili y<inetmelik maddeleri gegerlidir' Komisyonumuzca yaprlan incelemede; ekli 1/100O iilgekli Uygulama imar Planr defigiklili, plan agrklama raporu ve plan hiikiimleri komisyonumuzca oybirlifiyle uygun giiriihniigtiir. Konu hakkrnda 3194 sayrh imar Kanunu'nun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Biiyiikqehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine giire karar almmak iizere evrakrn Belediye Meclisine sunulmasma karar verilmigtir. Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz ederrz. isyon Bagkanr Nihat AKIN ARTAL Server MUN Uy"

7 T.C. PAMUKKALE BElpoivrcsi vrncr,is BA$KANI-,IGIN,A 33o Pamukkale Belediye Meclisinin tarihli ve 249 sayth karan ile Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilen Sosyal Denge Tazminatr Scizlegmesi incelenmesi igin Plan ve Biitge Komisyonunun tarihli oturumunda gortigiildii. Sdz konusu teklif gere[ince yaprlan inceleme de[erlendirmeler sonucunda; 4688 sayrh Kamu Gorevlileri Kanunun Mahalli idarelerde sozlegme imzalanmasr maddesi baghkh 32. Maddesi gahgan Kamu personeline "sosyal Denge Tazminatr Siizlegmesi" yaprlmasr imk6m sa[lanmrgtr. Sdz konusu 4688 sayrh kanunun 32. Maddesinde; (Deligik: md.) '27 I tarihli ve 37 5 sayrh Kanun Hiikmtinde Kararnamenin ek I 5 inci maddesi htikumleri gergevesinde sosyal denge tazminattnrn ddenmesine belediyelerde belediye bagkanrmn teklifi iizerine belediye meclisince, il ozel idaresinde valinin teklifi iizerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sozlegme ddneminde verilecek sosyal denge tazminatr tutannr belirlemek tizere ilgili mahalli idarede en gok Uyeye sahip sendikantn genel bagkanr veya sendika ydnetim kurulu tarafindan yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye bagkanr, il ozel idaresinde vali arasmda toplu sdzlegme siirecinin tamamlanmasrnr izleyen tig ay igerisinde sdzlegme yaprlabilir. Bu stizlegme bu Kanunun uygulanmast bakrmmdan toplu sdzlegme saytlmaz ve bu kapsamda Kamu Gcirevlileri Hakem Kuruluna bagvurul arflaz. Yaprlacak scizlegme, toplu sozlegme dcinemi ile smrh olarak uygulanr ve sozlegme siiresi higbir gekilde izleyen mahalli idareler genel segimi tarihini gegemez. Mahalli idareler genel segim tarihini izleyen tig ay igerisinde de toplu sdzlegme donemiyle smrlt olmak izere sdzlegme yaprlabilir. Bu sozlegmeye dayarularak yaprlan odemeler kazanrlmrg hak sayrlmaz. itgiti mahalli idarenin; vadesi gegmig vergi, sosyal giivenlik primi ile Hazine Miistegarhlrna olan borg toplamrnm gergekleqen en son yrl btitge gelirlerinin ytizde onunu agmasl, 6deme siiresi gegti[i halde ddenmemig ayhk ve iicret borcu bulunmast veya gergeklegen en son yrla iligkin toplam personel giderinin, gergeklegen en son yll btitge gelirlerinin belediyelerde yizde otuzunu, il ozel idaresinde yizde yirmibegini a$masl hallerinde bu madde kapsamrnda sozle$me yaprlamaz. Sdzlegmenin yaprlmasmdan sonra bu kogullarm olugmasr durumunda mevcut sozlegme kendili[inden hi.ikiimstiz kafu.' $eklinde diizenlenmigtir. Yine aynl kanunda; Odenecek sosyal denge tazminalu; sendikah olup olmadr[ma bakrlmakszrn ttim kamu gorevlilerine odenir ve miktarr konusunda, aynr kadro veya pozisyondaki kamu gdrevlileri arasmda farkh uygulamalara da gidilemez der. Memur gahqanlarlmlzln ekonomik durumunu kurumun mali giicii elverdi[i olgtide iyileqtirmek, daha iyi yagamr sallamak, moral motivasyon ve verimlili[in artrnlmasr, bilgi ve becerisini geligtirmek, aynr iqi yapan kiqiler arasrnda ticret dengesini sallamak, gahganlann sosyal ve kiilti.irel dtizeylerini ytikseltmek, gelecefe gi.ivenle bakmasmt temin etmek, boylelikle ekonomik ve sosyal bangr saplamak ve gahqma performanslnl artrarak demokratik ve katrftmcr gah$ma di.izenini amaglay an, maaq farkhhpmr krsmen de olsa gideren Sosyal Denge Tazminatr Sozlegmesi hakkrnda gereken gahgmayr yapmak iilkemizin bazr belediyelerinde oldu[u gibi Pamukkale Belediyesi gahganlarr igin de yaptlmasr

8 Nisan-AraLrV2}l4 btitgesinin bir yrlhk btitge olmamasr nedeni ile 2015 biitgesinde isabetli bir gekilde goz ciniine almamayan memurlarrmrza Sosyal Denge Tazminatlnln, ilk tam yrl btitge uygulamasrrun 2015 btitge yrh biitge gergeklegtirmeleri goz cintine ahnarak kriterlere uygun gekilde 2016 yrh biitgehaztltklannda dikkate ahnmasma, Pamukkale Belediyemizde 657 sayrh Devlet Memurlan Kanunu kapsamrnda fiilen gahgmakta olan Kamu gdrevlilerine ydnelik olarak 4688 sayrh Kamu Gdrevlileri Sendikalarr Kanununa gcire yetkili sendika ile Sosyal Denge Sozlegmesi yapmak izere Belediye Bagkanr Htiseyin GURLESN'e yetki verilmesi Plan ve Btitge Komisyonumuzca oybirli[i ile kabul edilmigtir. Meclisin takdirlerine arz edertz PLAN VE BUTCE KOMiSYONU Alpaslan YA 2t2

9 331 T.C PAMUKKALE BELEDIYESI MECLiS BA$KANLIGI'NA Pamukkale Belediye Meclisinin A[ustos ayl toplantrsrnrn 05/ tarihli sayrlr karan ile komisyonumuza havale edilen "5393 sayrh Belediye Kanunun 60'mct maddesinin ( i ) bendine g6re Belediyemiz srrurlan iginde bulunan ihtiyag sahibi ailelerin ortaokul ve lise o[rencilerine; E[itim O[retim yrhnda verilecek olan epitim yardrm stiresinin, yardrm miktannln ve saylsmm belirlenmesi gerekmektedir. Sdz konusu E[itim Yardrmr stiresi, miktarl ve saylslnln belirlenmesi, yaptlacak olan harcamalann Kiiltiir ve Sosyal igler Miidtirlti[iiniin ilgili biitge kaleminden ddenmesi konusu gdrtigiilmiig olup, Buna gdre; pamukkale ilge smrlanmrz iginde bulunan ihtiyag sahibi ailelerin ci[rencilerine E[itim ve Ogretim yrhnda uygulanmak izere 1100 Lise O[rencisine ayhk 75,00 TL (yetmigbegt1,), 500 ortaokul ci[rencisine ayhk 55,00 TL (ellibeqtl) 8 ay siireli e[itim yardrmr yaprlmasr, yaprlacak olan harcamalann Ktilttir ve Sosyal iqler Mtidiirlti[tiniin ilgili biitge kaleminden odenmesi komisyonumu zca oybirli[iyle kabul edildi. Meclisin takdir ve tasviplerine arz ederiz Alpaslan ALBAY PLAN VE BUTCE KOMiSYONU Muharrem OZPN Uy.

10 BELEDIyB rubcr-,isi sa$kanlrgme iu.tn xovrisyonu RAPoRU S)L 06/08120t5 Belediye Meclisinin 05/08/2015 tarih ve 307 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Pamukkale Belediye Meclisinin 07105/2015 tarih, 228 sayrh ve Denizli Biiyiikgehir Belediye Meclisinin tarih, 661 sayrh kararlarryla onanan; Pamukkale ilgesi, Deliktaq Mahallesi, M22A23A4D paft adalar ile ilgili l/1000 iilgekli Uygulama imar Plam de[igikligine (Plan iqlem Numarasr: UiP - 759,125) kanuni askr siiresi igerisinde yaprlan itirazlann delerlendirilmesi konusu komisyonumuzca incelenmigtir. Ali KARATA$; sdz konusu meclis kararlarryla onanan plan deligiklilinin yaprldrlr 4396 nolu adada parsel sahibi oldugu, plan defiipikli[i sonucu maliki oldu[u parselinden 1,5 metre yola terk grkanldrlr, bu alandaki parsellerin 18. Madde Uygulamasr sonrasr oluqmuq imar parselleri oldulu, plan de[igiklipinin yaprlmasmr istemedi[i, uygulanmasr durumunda ise malduriyetinin giderilmesi gerekgeleri ile 1/ ekli Uygulama imar Plam depiqikliline itiraz etmektedir. ismail DEMiRI s6z konusu meclis kararlarryla onanan plan deligiklilinin yaprldr[r 4396 nolu adada 12 nolu parselin sahibi oldugu, bu alandaki parsellerin 18. Madde Uygulamasr sonrast oluqmuq imar parselleri oldugu, plan deliqiklilinin yaprlmasrru istemedigi, uygulanmasr durumunda ise magduriyetinin giderilmesi gerekgeleri ile l/1000 dlgekli Uygulama imar Plam de[iqikliline itiraz etmektedir. tlmmii Giitsiim AGAN, Ayqe AGAll, Osman AGAN ve Asiye KARABABA; sdz konusu meclis kararlanyla onanan plan de[igikli[inin yaprldrlr 4396 nolu adada 8 nolu parselin sahibi olduklan, plan deliqiklili sonucu maliki olduklan parselden 1,5 metre yola terk grkanldrfr, bu alandaki parsellerin 18. Madde Uygulamasr sonrasr olugmuq imar parselleri oldugu, plan deliqiklilinin yaprlmasmr istemedikleri, uygulanmasr durumunda ise malduriyetlerinin giderilmesini istedikleri gerekgeleri ile 1/1000 6lgekli Uygulama imar Plail deligikliline itiraz etmektedirler. Nazh BAYAR; s6,z konusu meclis kararlanyla onanan plan defiigiklilinin yaprldrlr 4396 nolu adada parsel sahibi oldu[u, plan defiiqikli[i sonucu maliki oldufu parselinden 1,5 metre yola terk grkanldrpr, bu alandaki parsellerin 18. Madde Uygulamasr sonrasr olugmug imar parselleri oldulu, plan deligiklilinin yaprlmasrm istemedigi, uygulanmasr durumunda ise malduriyetinin giderilmesi gerekgeleri ile 1/1000 iilgekli Uygulama imar Plam de[igikliline itiraz etmektedir. Himmet ATAN; sdz konusu meclis kararlarryla onanan plan deligiklilinin yaprldrlr 4396 nolu adada 11 nolu parselin sahibi oldugu, plan deligiklili sonucu maliki oldulu parselinden 1,5 metre yola terk grkarrldrlr, bu alandaki parsellerin 18. Madde Uygulamasr sonrasr oluqmuq imar parselleri oldulu, plan deligiklipinin yaprlmasrm istemedili, uygulanmasr durumunda ise malduriyetinin giderilmesi gerekgeleri ile 1/ ekli Uygulama imar Planr deligikliline itiraz etmektedk.

11 33L Komisyonumuzca yapllan incelemede, s6z konusu 1/1000 dlgekli Uygulama imar Planr deligikligine ait plan hiikiimlerinde "Planlama srmn igine giren parsellerde yola terk iqlemleri yaprldrktan sonra kalan yeni tapu iizerinden ruhsat talebinde bulunuldupunda, miilkiyet sahibi tarafindan eski tapu (ifraz edilmemiq hali ile) miktarrm dairesine ibraz etmesi halinde eski tapu miktan iizerinden Emsal, TAKS, KAKS alanlan ile grkmalar eski parsel smlnna gdre korunarak yapr ruhsatr di.izenlenecektir." Ayrrca "Mevcut ruhsath binalara ait kazamlmrg haklar bina yrkrlmcaya kadar sakh kalrr." denildi[inden, plan hiikiilrnleri ile parsel sahiplerinin mevcut bina ya da yapacak olduklan yeni binalarda eski imar plamndaki haklarrnm korundu[u, malduriyetlerinin giderilmig olmasr, meskun konut alanlarrmn bulundugu sdz konusu b<ilge Denizli imar Planlanyla planlanmrq olup imar Planlarrmn hazrrlandrlr yllann gartlarrnda konut alanlanna yaya ulagrmrru sallayan ara yollarla ba[lantr sa[landrlr, giiniimiiz ile mevcut planlann yaprldr[r tarih arasrnda uzun yrllar gegtili 96z dniine ahndr[rnda imar plamnda giiniin deligen gartlarrna gdre deliqiklikler yaprlmasrmn kagrmlmaz oldu!'u, dzellikle o giiniin gartlanna gdre olugturulan ulagrm altyaprstnm bugiinkii gartlarda yeterli olamayacagl, a)4r gekilde mevcut planlardaki ulaqrm kurgusunun da hazrrlandrlr dtinemin gartlanndaki dngdriilere g6re bigimlendili, bu nedenle artan niifusun, artan arag saylsrnm, otopark ihtiyaglarma cevap veremedili, aynca l4.hazirarl'.2}l4 tarih ve sayrh Resmi Gazete de yayrnlanan Mekansal Planlar Yaptm Ydnetrnelilini 26. Maddesi 6. Bendinin c $rkkrnda "imar planlanndaki geligme alanlarrnda gegiq amagh 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafrk yolu agrlamaz; yerleqik alanlarda mfilkiyet ve yap agma durumlarrmn elverdi[i 619iide yukandaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreg alamaz." Denildipi, sdz konusu deligiklik ile yolun; itfaiye, ambulans ve temizlik araglarr gibi servis araqlanmn bdlge niifusuna hizmet vermek iizere geniqletildili gerekgeleriyle itirazlar oybirlifiyle uygun giiriilmemigtir. Konu hakkmda karar allnmak iizerc evrakm Belediye Meclisine sunulmasma karar verilmi$tif. Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz ederiz. Komisyon Baqkanr Nihat AKIN Osman BARTAL Server

12 BELEDiyn vrn cr,isi n,lgxanrrgrna iman rouisyonu RAPoRU Belediye Meclisinin 05/08/2015 tarih ve 312 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Hiiseyin NASLI Hissedarlan Necati NASLI ve ibrahim NASLI'run, Pamukkale Belediye Meclisi'nin tarih ve 2015/165 sayrh karan, Denizli Biiyiikqehir Belediye Meclisi'nin l8t}5/2015 tarih ve 558 sayrh kararr ile kabul edilen Qevre ve $ehircilik Bakanhlmrn Uif-ZSl,t: ptan iqlem numarasryla kayrth l/1000 dlgekli Uygulama imar Plam deliqiklipine kanuni askr siiresi igerisinde yaprlan itirazrn de[erlendirilmesi konusu komisyonumuzca incelenmiqtir. Hiiseyin NASLI Hissedarlarr Necati NASLI ve ibrahim NASLI; Pamukkale Belediye Meclisi'nin tarih ve 2015/165 sayrh karan ile imar plam depiqiklili yaprlan maliki olduklarr 3486 ada 1 nolu parselde yaprlacak olan uygulama sonucu maldur edilecekleri gerekgesi ile 1/ ekli Uygulama imar Plam deligikliline itiraz etmektedir. Komisyonumuzca yaprlan incelemede, mevcut l/1000 dlgekli Uygulama imar Plam'na g6,re Fatih Mahallesi, 3486 adada oluqan parselasyon sonucu sdz konusu imar adasrnda yaprlagmamn krsrtlanmtg oldulu, imar adasmda bulunan bazr parsellerin yaprlagma qartrm sa[lamadrlr ve maldur oldu[u, hazrrlanan 1/1000 dlgekli Uygulama imar Plam deligiklili ile 3486 nolu imar adasrnda yaprlaqma gartlarr ve kullamm fonksiyonu deliqtirilmeden srfir DOP ile uygulamaya olanak sallanmasrmn dniiniin agrldrlr, gerekgeleriyle itiraz oybirliliyle uygun giiriilmemiqtir. Konu hakkrnd akarur ahnmak izere evrakm Belediye Meclisine sunulmaslna karar verilmigtir. Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz ederiz. Komisyon Baqkanr Nihat AK Osman BARTAL Server M Uy.

13 33I BELEDiyE vrn crisi ga.$kanr-,tgr NA, im,q,n rouisyonu RAPoRU ts Belediye Meclisinin 05/08/2015 tarih ve 314 sayrh kararr ile komisyonumuza havale edilen; Denizli Valilili, il Kiiltik ve Turizm Miidiirliifiii'niin, Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Kuyuprnar Mahallesi, 18L-IV pafta, 2337 ada,2 nolu parseli ile ilgili hazrrlattr[r l/1000 iilgekli Uygulama imar Plam defigiklilinin (Plan iqlem Numarasr: UiP-759,165) onanmasr talebi komisyonumuzca incelenmiqtir. Mevcut 1/ ekli Uygulama imar Plam'nda 2337 ada 2 nolu parsel "Kiitiiphane Alanr" olarak planlr olup sdz konusu parselin tarihli imar durum belgesinde "Tescilli olan 2935 ada2 nolu parselden cephe aldr[rndan Aydrn Kiiltiir Varlklanm Koruma B6lge Kurulu'nun gdriiqii ahnmadan kati ruhsat verilemez." denilmektedir. Plan Deligiklili Agrklama Raporu'nda; "Uygulama imar Plam di.izenleme alarumn Pamukkale ilgesi, Atalar Mahallesi, tapunun 18L-IV pafta, 2337 ada,2 nolu parselini kapsadrlr, mevcut imar plam uyannca Kiitiiphane Alam olarak diizenlendi$i ve imar uygulamasmm yaprlmrq oldu[u, halihazrr durumda istiklal Caddesi'ne cepheli durumda olan parsel iizerindeki kiitiiphane binasrmn yrkrlmrq oldupu, uygulama imar planr de[igiklik teklifinde 2337 ada 2 nolu parseldeki yapr emsalinin giiniimiiz qartlanna gdre yeniden belirlenmesi amacr ile bir diizenleme yaprldrfir, imar planlanmn yllk projeksiyonlara gdre diizenlendifi, bu siire sonunda mevcut imar planlannda yer alan tiim kentsel sektiirler gibi sosyal altyapr alam olarak ayrrlan alanlarrn da bdlgede yagayan ni.ifusun ihtiyaglan do$ultusunda yeniden yaprlanmasrmn kagrmlmaz bir durum oldulu, bu amagla Atalar Mahall esi,2337 ada, 2 nolu parsele iligkin yeni uygulamada yapr emsalinin 2.00 olarak diizenlendifi, aynca parselin giineyindeki 5 metrelik imar yolunun da bu alanda olugacak trafik sirki.ilasyonu dikkate ahnarak 8 metreye grkarrldrgr, uygulama imar plam deligiklili teklifinin, 3194 sayrh imar Kanunu'nun ilgili y6netmelik hiikiimlerine ve mevcut imar planr biitiinliiltine uygun olup, aym zamurda Kiitiiphane Alanr olarak aynlan bir alanrn daha rasyonel olarak kullanrmr sallayacalr, ayrca Mekansal Planlar Yaprm Yiinetmelili'ne gore parselin Sosyal Tesis Alanr(Ktitiiphane) olarak planlandrpr ve'j,apr yiiksekli$i mimari avan projeye gdre belirlenecektir, Yeni plana gtire yola terk iglemleri yaprldrktan sonra kalan yeni tapu iizerinden ruhsat talebinde bulunuldu[unda; miilkiyet sahibi tarafindan eski tapu (ifraz edilmemiq hali ile) miktanm dairesine ibraz etmesi ile eski tapu miktarr iizerinden Emsal, TAKS-KAKS alanlan ile grkma haklarr korunarak yapr ruhsatr diizenlenecektir, Mevcut ruhsath binalara ait kazamlmrq haklar bina yrkrhncaya kadar sakh kalrr, 3194 sayrh imar Kanununun ilgili ydnetrnelik maddeleri gegerlidir" geklinde plan hiikiimleri belirlendifi" agrklanmaktadrr. Komisyonumuzca yaprlan incelemede; 1/1000 6lgekli Uygulama imar Plam defiigiklipi, plan agtklama raporu ve plan hiikiimleri Kiiltiir ve Turizm Bakanh[r Aydrn Kiiltiir Varhklanm Koruma Biilge Kurulu'nun uygun g6riigiine sunulmak i.izere komisyonumuzca oybirlifiyte uygun gdriilmiigttir. Konu hakkrnda 3194 sayrh imar kanununun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Biiytikgehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine g6re karar ahnmak iizere evrakrn Belediye Meclisine sunulmasrna karar verilmigtir. Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz ederiz. lsyon Bagkanr BARTAL

14 BELEDIvB nrmcr,isi nagranr,igina iuan rovrisyonu RAPoRU 13f o[,.losrzots Belediye Meclisinin 05i08/2015 tmih ve 321 sayh kararr ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D4C pafta O93 adalar arasrndan gegen yolun genigletilmesi, 6090 ada I nolu parsel ile 6089 adanm imar hattrnrn diizeltilmesi ile ilgili 1/1000 olgekli uygulama imar plam de[iqiklifinin (Plan ielem Numarasr: tjip-lsg,tcl) onanmasr konusu komisyonumuzca incelenmigtir. Plan Deligikli[i Agftlama Raporunda; "Sdz konusu plan de[iqikli[i srnrr; 6089 ada nolu; 6090 ada 1 nolu; 6092 ada l nolu; 6093 ada nolu parselleri ve 6089 adarun dolusundaki Park alamm kapsamaktadr. Mevcut imar plamnda plan defiigiklipi srmrrna giren parseller A-2 (Aynk Nizam 2 Kat) yaptlagma gartrnda 'Konut Alam' olarak planlanmrg olup imar uygulamasr tamamlanmlgtr. Plan depiqiklili srnrrlan iginde arag sirkiilasyonunu, trafik aktgrm ve dontig noktalannl rahatlatmak, kaldnm ve yol diizenlemelerini saphkh bir gekilde fiiliyatta olu$turabilmek amactyla plan degi$ikligi ihtiyacr ortaya g*mr$tr. Mekansal Planlar Yaprm Y6netmeliginin 26. Maddesinin 6.bendinin c grkkrnda "imar planlarurdaki geliqme alanlarrnda gegig amagh 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu aqtlamaz; yerlegik alanlarda miilkiyet ve yaprlagma durumlanmn elverdili dlgiide yukandaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreg alamaz." denilmektedir. Hazrlanan 1/1000 i;lgekli Uygulama imar Plam deligikli[i ile; trafik akrqrnt ve diiniig noktalanm rahatlatmak amactyla 6089 ada 9-10 nolu; 6090 ada I nolu; 6092 ada 1-12 nolu; 6093 ada nolu parsellerde kiiqe kn[r olacak gekilde, 6092 ada ile 6093 ada arasmdan geeen yol 6092 ada,1-15 nolu; 6093 ada nolu parsellerden yola terk gtkacak gekilde geni91eti1miq,6089 ada ile Park Alam arasrndaki yol 6089 ada 8-9 nolu parsellerden yola terk grkacak qekilde, 6089 ada ile park alam arasrndaki yol hattrmn diizgiin olmasr amacryla sdz konusu park alamrun batr cephesindeki imar hattr yeniden dtizenlenmigtir. PI,AN ITtIKtTN/tr,ERi: l,yeni plana gdre yola terk iglemleri yaprldrktan sonra kalan yeni tapu iizerinden nrhsat talebinde bulunuldu[unda; miilkiyet sahibi tarafrndan eski tapu (ifraz edilmemig hali ile) miktannr dairesine ibraz etmesi ile eski tapu miktan iizerinden Emsal, TAKS-KAKS alanlarr ile grkma haklarr korunarak yapt ruhsatr diizenlenecektir. 2.Mevcut ruhsath binalara ait kazamlmrg haklar biaa ykrlmcaya kadar sakh kalrr sayrh imar Kanununun ilgili yiinetmelik maddeleri gegerlidir." denilmektedir. Komisyonumuzca yaprlan incelemede; ekli 1/1000 olgekli Uygulama imar Planr de[igikli[i, mleri komisyonumuzca oybi

15 \; 335 : Komr hakkrnda 3194 sayrh imar kanununun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayilr Biiyiik$ehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine gdre karar almmak iizere evrakrn Belediye Meclisine sunulmasrna karar verilmi$tir. Belediye Meclisinin takdirlerine aru ederiz. Osman BARTAL

16 BELEDiyn ivrn crisi nlgx,tnrrgrna iuln xovrisyonu RAPoRU Szu &.rcetzots Belediye Meclisi'nin 05/08/2015 tarih ve 322 sayrh kararr ile komisyonumuza havale edilen; Yiiksel ZENGiN'in; Denizti ili, Pamukkale ilgesi, Balbaqr Mahallesi, M22d-O3b-4a pafra, 490 ada 3 nolu parseli ile ilgili hazrrlaftrlr t/1000 iilgekli Uygulama imar Planr iqlem Numarasr: UiP- 759,168) onanmasr talebi komisyonumuzca incelenmigtir. 5 Mevcut 1/1000 itlgekli Uygulama imar Planr'nda 490 ada, 3 nolu parsel Ai - : layrrt it<iz Nizam 2 Kat) ve TAKS:0,40 yaprlagma gartrnda "Konut Alani'olarak planlanmrq olup; sdz konusu parsel 6 nolu parselle tevhide tabidir ve imar uygulamasr tamamlanmrg arsa nitelilindedir. Plan Deliqiklili Agrklama raporunda; Mevcut 1/1000 Uygulama imar Planr'nda 490 ada 3 nolu parselin konut alanr olarak planh oldulu, tarihli imar durumunda's0z konusu parsel 6 nolu parselle tevhide tabidir. Kati ruhsat verilemez.' denildili, bu durumun sebebinin bahse konu imar adasrnda bulunan parsellerin kiigiik olmasrndan ve buna baflr olarak da parsellerin imar plamndaki yaprlaqma qartlanna g6re bina derinlisinin saflanamamasrndan kaynaklandrfr, ancak bahse konu olan parselin bulundulu yapr adasrnda bulunan ve 490 ada 3 nolu parselle tevhid zorunlululu olan 6 numaral parsel iginde 3 kath mevcutta kullanrlan yapr bulundulu, o yaprnrn yrkrhp yeniden yaprlmasr ve tevhid igleminin gergeklegmesinin miimkiin olmadrfir, bu sebeple 490 ada 3 numarah parselin maliklerince tek bagrna 6 nolu parsel ile tevhid edilmeden kullanrlmasr igin plan deliqiklili hazrrlanarak sdz konusu parselin sadece 6n bahge gekme mesafesi kaldrnlmrg olup bunun drgrndaki yaprlaqma gartlarmrn aynen korundulu ve'imar planrnda verilen yaprlaqma gartlan igerisinde yaprlaqma yaptlacaktrr.' qeklinde plan notu belirlendili agrklanmaktadrr. Komisyonumuzca yap an incelemedel emsal tegkil edici ve plan biitiinliiliinii bozucu nitelik taqtmast gerekgesiyle talep komisyonumuzca oybirlili ile uygun gdriilmemiqtir. 3 Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz ederiz. [t ozran RADENiZ Komisyon Bagkanr Osman BARTAL Server

17 MECLiS BA$KANLIGINA Pamukkale Belediye Meclisimizin 05/08/2015 tarihli 3 1 I saylh karan ile incelenmek iizere komisyonlanmrza havale edilen; Belediyemiz srnrrlan igindeki asansdrlerin periyodik kontrollerinin yaprlmasr 24 Haziran 2015 taih ve sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan "Asans0r igletrne,bakrm ve Periyodik Kontrol Ydnetmeliline gdre, Bakanhkga yetkilendirilmiq A tipi muayene kurulugu lle et az iki yrl siireli protokol yaprlarak gergeklegtirileceli anlaqrlmakta olup konunun incelenmesi neticesinde; 24 Haziran 2015 taih ve sayl Resmi Gazetede yayrmlanan Ydnetmeli[in 20.nci maddesinde; "(l) Periyodik kontrol iicreti, Komisyon karan dolrulnsunda tespit edilerek Bakanhk taraftndan tebli! ile ilan edilen taban ve tavan fiyat araltet esas almarak ilgili idarenin karar organt taraftndan belirlenir. (2) A tipi muayene kurulusu, bina sorumlusundan ve/veya asansar yapttrtctsmdan tahsil edecep periodik kontrol iicretinin azami o% l}'unu, protokol yapaca[t ilgili idareye ahmtr. Periyodik kontrol cretinin ilgili idareye aldanlacak ksmt, ilgili idarenin karar orgaru tarafindan belirlenir ve taraflar masmda imzalanacak protokolde yer aln. ilgili idare bu mihann dqmda A tipi muayene kurulusundan ilave gelir talebinde bulunamaz. (3) Periyodik kontrol tabon ve tavan ii ti, her y Vergi Usul Kanunu hillciimleri uyannca tespit ve ilan oltman yeniden de lerleme oranmda artttrtlr. "denilmektedir. Ydnetmelikte belirtilen ve 15 Temmuz 2015 tarih ve (2.Miikerrer) Resmi gazetede yayrmlanan Tebli! f,k-7 de Bakanhkga ilan edilen (Periyodik konlrol iicreti) taban ve tavan fiyatlarr aqalrdaki tablo-l de gdsterilmiq olup, Belediyemiz ile protokol yapan A tipi Muayene kuruluqunun asansdr yaptrrrcrsr veya bina sorumlulanndan tahsil edeceli kontrol iicreti ile Y6netmelipin 2O.maddesi 2. Fftrasr gere[i idareye aktanlacak oranrn oz10 olarak uygulanaca[r fiyatlar tablo-2 de gdsterilmiqtir. Yukarrda yazrh ydnetmelik ve teblig hiikiimleri gerelince, A tipi muayene kuruluqu ile yaprlan protokolde a;a[tda gosterilen iicretlerin uygulanmasr ve bu iicretler iizerinden %10 idare payrnrn tahsil edilerek Belediyemize gelir kaydedilmesi ve 2016,2017 biitge yrllarrnda da (protokol stiresince) ydnetmelilin 20.maddesi 2.frkrasrnda belirtilen "Periyodik kontrol toban ve tavan ikreti, her y Yergi Usul Kanunu hiik mleri uyarmca tespit ve ilan olunan yeniden deserleme oranmda" artrg yaprlarak, kiistiratln tama tamamlanarak uygulanmasr komisyonlanmzca uygun gdriilerek oy birlili ile kabul edildi. Belediye Meclisinin takdir ve tasviplerine arz ederiz Tablo-l Bakanhk ljakanlt belirlenen Tab laban ve lavan ucretle Durak Sayrsr < Taban Ucret 150+llP+KDV 170+llP+KDV 200+llP+KDV 240+llP+KDV 280+llP+KDV 320+llP+KDV Tavan Ucret 170+llP+KDV 200+llP+KDV 240+llP+KDV 2BO+IIP+KDV 320+llP+KDV 360+llP+KDV 360+llP+KDV 500+llP+KDV fablo-2 A tipi muayene kurulusunca ta sr hsil edilec rlecek ucret ve rdare id payl; Durak Sayrsr < Uygulanacak Hizmet Bedeli + idare pay' (TL) 150+1s+KDV KDV KDV KDV KDV KDV KDV PLAN VE BUTCE KOMiSYONU KOMiSYONU Alpaslan ALB Adnan KA t OZKAN omisyon Bagkanr Muharrem OZEN Kerim KIVRAK Uy" Uye (;ur"17 (i*t, RADE,NIZ Osman BARTAL

18 33e BBLEDivn unclisi nagranligi'na Belediye Meclisi'nin tarih ve 304 sayrh karan ile incelenmek izere Komisyona havale edilen; Belediyemiz Ki.ilti.ir ve Sosyal igler Miidtirlti$.ince sosyal yardtmlartn ihtiyag sahiplerine ulagtrnlmasrnda kullanrlmak tizere 3 adet kamyonet arag, engellilerin tagrnmasr, ihtiyaglannrn giderilmesinde kullanrlmak iizere 1 adet minibtise ihtiyag duyuldu[u, aynca Belediyemiz Temizlik igleri Miidi.irlii[iinde gevre temizli[inde kullanrlmak izere 1 adet Kamyonete ihtiyag duyulmakta olup, 5393 sayth belediye kanunun 85. Maddesinin b fikrasr gere[ince meclis karan ahnmasr konusunda verilen dnerge tizerinde Komisyonumuzca yerinde yaprlan incelemeler neticesinde; Belediyemiz Ktilti.ir ve Sosyal igler Mtidtirlti[iince sosyal yardtmlartn ihtiyag sahiplerine ulagtrrlmasrnda kullanrlmak tizere 3 adet kamyonet arag, engellilerin tagtnmast, ihtiyaglarrnrn giderilmesinde kullanrlmak tizere engelli nakli igin gereken donantm monte edilebilecek 1 adet minibiis ve belediyemiztemizlik igleri Miidiirlti[ti gevre temizli[inde kullanrlmak izere 1 adet Kamyonet olmak izere toplam 5 adet aracrn 5393 sayrh Kanunun ek 85. Maddesinin 2. Frkrasmrn (b) bendi gere[ince satmalmmasr Komisyonumvzca oybirli[i ile kabul edilmi gtir. Belediye Meclisinin takdirlerine arz edenz. O PLAN VE BUTQE KOMiSYONU Alpaslan ALBAY Komisyo4 KA Muharrem OZEN Uv. Li2-i1.\Lr) KerimKMAK Uv" Lias*d)

19 99 BELEDIyB nm,clisi na'$ranr,rgi'na Belediye Meclisi'nin tarih ve 323 sayrh karan ile incelenmek izere Komisyona havale edilen; Destek Hizmetleri Mtidtirlii[tince yiiriitiilen hizmet ahm ihalelerinden; Projeler Kapsammda yardrmcr ve Teknik Personel Deste[i Hizmet Ahmr ihalesi, Ttm Belediye Hrzmet Birim ve Alanlannm Koruma ve Ozel Gtivenlik Hizmeti Hizmet Ahm ihalesi ve Tiim Belediye Bina ve Birimlerinin Temizlik Hizmet Ahm ihaleleri ile itgili olarak tarihli miikerrer Resmi Gazetede yaytmlanan 6552 sayrlr Kanunun 10 uncu maddesiyle;.4734 sayilr Kamu ihale Kanunu'nw 62 inci maddesinin 1 inci fikrasmm (e) bendi de[igtirilerek 3' idarelerce 4734 sayrh kanunda tarumlanan hizmetlerden personel galgtrnlmasma dayah hiimet ahmlannda uyulmasl zorunlu hususlar kapsamrnda idarelerce kanun, tiiztik ve yonetmeliklere 96r" istihdam edilen personelin yeterli nitelik ve saytda olmamasr halinde personel galgtrrrlmasma dayah yardrmcr hizmetlere iligkin igler igin ihaleye qrkrlabilir. Bu kapsamda ihaleye grkriabilecek yardrmcr hizmetlere itigkin hizmet tiirlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Aynca 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 67 inci maddesi di[er kanunlann hizmet altmlarr htiktimleri sakltdr." idarelerin tegkilat gor"u yetkilerine iligkin mevzuatr lle 4857 sayilt kanunun 2 inci maddesinin 7 inci fikrasr esas almmak suretiyle idarelere ait bir ig yerinde yiiriittlen asrl igin bir boliimiinde veya birlikte belirleyip, idarenin ve iqin gere[i ile teknolojik nedenlerle uzmanhk gerektiren iqlerde hizmet ahm ihalesine grkrlabilir denilmektedir sayrh kanunun 11 inci maddesi r\e 4734 sayilr Kamu ihale Kanunu'na eklenen ek 8 inci maddesi gere[i nlteaiyeler 5018 sayrh Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli I,II ve fv sayrlt cetvellerdi yei alan ifadelerden de[ildir. Bu nedenle Maliye Bakanhft'ndan izin ahnmaslna gerek yoktur. 655}sayrh kanunun 14 iincti maddesi ile 5018 sayrh Kamu Mali Yonetim ve Kontrol Kanunu'nun 28 inci maddesine fikra eklenmiqtir."genel Yonetim kapsamrndaki Kamu idarelerinin (Belediyeler dahil) 4134 sayrl Kamu ihale Kanunu'nw 62 inci maddesinin birinci fikrasmm ( e ) bendi kapsammda olan iglerden strekli nitelikte olanlara iligkin hizmet ahmlannda yi.iklenme siiresi 3 yrl olup igin nitelifiinden veya siiresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu stire gerekgesi gdsterilmek gartryla iist yonetici onayryla krsaltrlabilir." Hiiktimleri ihtiva etmekledir sayilr Belediye Kanunu'nun 67 inci maddesi gere[ince meclis karart almmasr konusunda verilen Destek Hizmetleri Miidiirlti[iiniit3llOTl2}l5 tarih ve sayiryazlsr iizerinde Komisyonumuzca yerinde yaprlan incelemeler netices inde ; yukalda "- edilen yasal gerekgelere istinaden, yeterli sayrda personel gahqtnlmasma dayah yardrmct iglerden; 1) Projeler Kapsamrnda Yardlmcl ve Teknik Personel Deste[i Hizmet Ahmr Ihalesi, 2) Ttim Belediye Hizmet Birim ve Alanlarmm Koruma ve 6zel Giivenlik Hizmeti Ahm ihalesi, 3) Ttim Belediye Bina ve Birimlerinin Temizlik Hizmet Ahm ihalelerinin 3 yr1 siireyle ( 01/ lll1l11l8 ) ihale yaprlmasr igin 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 67 inci maddesi gere[ince meclis karan ahnmasr Komisyonumuzca oybirli[i ile kabul edilmigtir. Belediye Meclisinin takdirlerine arz PLAN VE BUTQE KOMiSvOnU Alpaslan AtB, Adnan KAYA Muharrem OZBN Kerim.I(IVRAK Ct \.j-)

20 3q3 BELEDiyE vrncrisi nagxanrrgrna iuan xovrisyonu RAPoRU (: o6t2ots Belediye Meclisinin 08/ tarih ve 262 sayrh kararr ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Kargryaka Mahallesi, 2346 Sokak, 2395 Sokak, geyh Bedrettin Caddesi ve Ankara Bulvan arasrnda kalan biilge ile ilgili 1/1000 dlgekli Uygulama imar Plam deligiklifiinin (Ptan igtem Numarasr: Uif-259,t18; onanmasr konusu komisyonumuzca incelenmiqtir. Siiz konusu plan deligiklili srmn; Karqryaka Mahallesi srrurlarr igerisinde 2346 Sokak, 2395 Sokak, $eyh Bedrettin Caddesi ve Ankara Bulvan arasrnda kalan bdlgeyi kapsamaktadrr. Mevcut 1/1000 6lgekli Uygulama imar Plam'nda Ankara Bulvanrun dolusunda yer alan sdz konusu bdlgenin yogunlukla "Konut Alam" olarak planlandrlr gdriilmektedir. Komisyonumuzca yerinde yaprlan incelemede; konu daha detayl bir gahqma gerektirdi[inden talebin dairesine iadesi oybirliliyle uygun gdriilmii$ti.ir. Belediye Meclisinin takdirlerine arz ederiz. isyon Bagkanr ARTAL

200,00 TL 0-10 m (ilk A[agtan soffaki a$aglar iginxad.) 40,00 TL ll-20 m litt< A[agtan sonraki afiaglar igin) (Ad.)

200,00 TL 0-10 m (ilk A[agtan soffaki a$aglar iginxad.) 40,00 TL ll-20 m litt< A[agtan sonraki afiaglar igin) (Ad.) MECLiS BA$KAtlLrGrNA Pamukkale Belediye Meclisi'nin 05. 1 0.201 5 tarihli ve 20151396 sayrh karart ile Plan ve Btitge Komisyonu'na havale edilen; 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (f) fikrasr

Detaylı

iunn KoMlsYoNU RAPoRU

iunn KoMlsYoNU RAPoRU f'gac' BELEDIYE ME Cr,iSi BA$KANLrGNA iunn KoMlsYoNU RAPoRU O?-og,2o S/ S,13rc8/zots Belediye Meclisinin 05108120L5 tarih ve 308 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizlt ili, Pamukkale ilgesi,

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

q?5 iunnkomisyonu RAPoRU MEClIsi BA$KAiUIGINA

q?5 iunnkomisyonu RAPoRU MEClIsi BA$KAiUIGINA q?5 MEClIsi BA$KAiUIGINA iunnkomisyonu RAPoRU BELEDIYE 1U2015 Belediye Meclisinin 03lll/2015 tarih ve 426 sayirkaran ile komisyonumuza havale edilen; Aydrn Kiiltiir Varhklannr Koruma Bcilge Kurulu'nun,

Detaylı

yh igerisinde Balkan lilkelerine gidilmesi konusunda verilen 6nergeyi incelemek rizere toplanan Komisyon u muzca yap rlan incelemeler sonucu nda ;

yh igerisinde Balkan lilkelerine gidilmesi konusunda verilen 6nergeyi incelemek rizere toplanan Komisyon u muzca yap rlan incelemeler sonucu nda ; MECLIS BA$KANLIGt',NA Pamukkale Belediyd Meclisinin 0311012016 tarihli ve 328 saylll karair ile Komisyonumuza havale edilen; Belediyemizce yaprlacak ve yaprlmdsl d0giinrilen projelerin, yatlnmlann iyi

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

L}\q. ipani ve oigpr I$LER KoMisyoNU

L}\q. ipani ve oigpr I$LER KoMisyoNU L}\q. PAMUKI(ALE BELEDIYE MECLIS BA$KANLIGINA Belediye Meclisinin 0310512016 tarrh, 162 sayrh ve 0510512016 tarih, 185 sayrh kararlan gere[ince; Belediyemizin sorumluluk alanlannda kalan, kent mobilyalanrun

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

43q. ('lr. MECLiS BA$KANLIGI'NA. PLAN VE BUTCE KOMiSYONU PLAN VE BUTCE KOMISYONU. Ibrahi.r. Meclisin takdir ve tasviplerine arz ederiz.

43q. ('lr. MECLiS BA$KANLIGI'NA. PLAN VE BUTCE KOMiSYONU PLAN VE BUTCE KOMISYONU. Ibrahi.r. Meclisin takdir ve tasviplerine arz ederiz. 43q PLAN VE BUTCE KOMiSYONU MECLiS BA$KANLIGI'NA Pamukkale Belediye Meclisi'mizin 04.04.2016 tarihli ve 120 sayrh karan ile Plan ve Biitqe Komisyonu'muza havale edilen Ktilttir ve SosyaI iqler Mtidi)rliigtiniin

Detaylı

6zu. KARAR ranini NOOSU. !at t:"'

6zu. KARAR ranini NOOSU. !at t:' 2014 yilr ir, cnnnr, nnnclisi MAyIS AyI KARAn Oznrr,nni KARAR ranini NOOSU 6zu 05t05120t4 88 llimiz Ltileburgaz ilgesi Tatarkoy ve Sakrzkciy'deki endiistriyel atrklann, kontrolsiiz olarak tarrm araztleri,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

iuln KoMisyoNU RAPoRU

iuln KoMisyoNU RAPoRU J BELEDiYE MECrisi BA$KAxuGrNA iuln KoMisyoNU RAPoRU 3(o Belediye Meclisinin 0210812016 tarih ve 250 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; '{/l.rcsrzorc it tttitti Egitim Mtidiirlti$i'ntin; Pamukkale

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

. *Ayniyat Servisi. KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi

. *Ayniyat Servisi. KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi l.genel Hiikiimler 2. Yetki ve Sorumluluklar 3. Tegkilat ve Gdrevliler 4. Qahgma Esaslan ve Giirev Biiltimii - Genel

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI & 2OI3 YILI FAATiyET RAPoRU GEPOSB 2013 YILI FAALiYET RAPORU im.q.n niniui rn.q.liynt RAPoRU 1- Yapr ruhsatlarr 2013 yr[ igerisinde,

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU MECLİSİ Tarih : 06.09.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU KONU : Ödenek Aktarma. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 05.09.2011 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

olarak planlanmasr, pl6n ve projelerinin uygulanarak gimlendirilip, bitkilendirilerek

olarak planlanmasr, pl6n ve projelerinin uygulanarak gimlendirilip, bitkilendirilerek Qevre Diizenlemesi : Gegerli imar planrnda "yeqil alan" ve "park alanl" olarak ayrtlan kamuya ait her tijrrl;j arazi veya arazi pargalanntn peyzaj mimarisi prensiplerine uygun olarak planlanmasr, pl6n

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

rulrun ve sosyar, iglrn uuotjnlucu conrv vrrri SORUMLULUK VE qalr$ma vonnrvrur,igi

rulrun ve sosyar, iglrn uuotjnlucu conrv vrrri SORUMLULUK VE qalr$ma vonnrvrur,igi T.C. KUTAHYA BELEDiYEsi rulrun ve sosyar, iglrn uuotjnlucu conrv vrrri SORUMLULUK VE qalr$ma vonnrvrur,igi nininci n6lurvr Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar Kiilttir ve Sosyal igler yetki, sorumluluklarr

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 07.01.2013 Karar No : 1 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada, 2 Parselde kayıtlı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2014 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

iuen KoMisvoNU RAPoRU t6

iuen KoMisvoNU RAPoRU t6 BELEDIYE MECr,isi BA$KAxUGINA iuen KoMisvoNU RAPoRU 03102120t6 Belediye Meclisinin 0210212016 tarih ve 39 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli idare Mahkemesi'nin 0411212015 tarih ve 20151716

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ;% V >.X i ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı e x p o Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-0 ^ /0 9 /2 0 1 5 Konu: Alanya İlçesi, Tosmur 101

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 8 Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1inci maddesinde yer

Detaylı

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler ALI$VERi$ MERI(EZLERi IIAKKINDA YONETMELiK TASLAGI BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler Amaq ve kapsam MADDE I - (l) Bu Y0netmeli[in amact, allgverig merkezlerinin nitelikleri ile a9rh5, faaliyet ve denetimlerine

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı 2013 / 100 meclis toplantısında alınan 100 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 100 : Ġlgi : a) Ġlçe Müftülüğünün 25.04.2013 tarih ve 32692150-215-390 sayılı yazısı. b) Meclisimizin 02.05.2013 tarih ve

Detaylı

Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : 41850698.301.05-55. Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas

Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : 41850698.301.05-55. Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : 41850698.301.05-55 Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Belediye ve

Detaylı

TOPLANTI GtJN SAYISI. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi

TOPLANTI GtJN SAYISI. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi Maddesi 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. Bagkan Bagkan Vekili uy. uy. uy" TOPLANTI GtJN SAYISI TOPLAM BiiTCE 2014 Y ir Gergekleqen Biitqe

Detaylı

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni Bakanh[rmv merkez ve tagra tegkilatrnda bog bulunan unvanh kadrolar igin Bakanh[rmrz ile MEB arasrnda imzalanan protokol

Detaylı

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da DEVLET HAVA MEYDANLARI i;rervesi GENEL N,TUPUNTUGU Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanlt[t Konu :Sosyal Tesislerin Ucret ve Prensipleri 0710312013 ilgi : Maliye Bakanh[rnrn (2013-3) Sayrh Kamu Sosyal Tesislerine

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü X T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 1 3? Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 2380 ada 3 parsel UİP. &/12/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER Karar Tarihi : 01.04.2016 Karar No : 41850698.301.05-51 : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli

Detaylı

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av.

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av. ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195 yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl istnvnn (olvlcr): culcan izci vnxir,i: av. Halit eui-pnr or Qrnarh Mah.6l007 Sk. Qrnarlr igh. No:3Asma Kat. 102 - Seyhar/AqANA @EDIRNEVALiLiGi

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6278 ADA, 1 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Plan Açıklama

Detaylı

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU Tarih : 05.01.2011 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

Kdtip Uye. komisyondan. a)men kabul

Kdtip Uye. komisyondan. a)men kabul Scyit Ali OzKoQ, hrnail YAMAI.ITORK urocatit ENch.I, AlsEddin Ylt-tlAZ,, LYcncr Ismail Haluk NCELER, H.ElsEm SERh.I, Vildan BEYARSLAN, Necati YILMAZ, hnail tudvan SANLI Muzafcr ZENGIN, Scliq CEThl, Abdullah

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 Yüzme Havuzu Tahsisi Hk. edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 19/11/2015 tarih ve 2583 sayılı teklifi üzerinde gerekli inceleme yapılması talep edilmektedir. neticesinde;

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 22 M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Sibel UYAR, Ertan SAYAR, Aysel NART, KARAR 22 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL. Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar No : 41850698.301.05-159 Konu : Sözleşmeli Personel Ücreti Belirlenmesi. KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet sınıfında münhal bulunan birinci (1.) dereceli Ekonomist kadrosunda,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/09/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/09/2015 Perşembe günü

Detaylı

. ^ , (Belediye ve Meclis Bagkantmrz Kamil SARAQOGLU Belediye Meclisimizin almrg olduou karar ile

. ^ , (Belediye ve Meclis Bagkantmrz Kamil SARAQOGLU Belediye Meclisimizin almrg olduou karar ile Belediye Meclisimiz 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagrdaki gy1_d-e1n- maldeterini gorijgmek uzere 1. donem 6. olagan toplantrsr 1 birlegim, 1. oturumunu 081101201.4 QAR$AMBA

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06/11/2014 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2014 / 42 İMAR VE PLANLAMA KOMİSYONU RAPORU KONU : K-4 Bölgesi Uygulama İmar Planı Askı İtirazları. TEKLİFİN ÖZÜ :Sultanbeyli

Detaylı

MU6LA VAL LiGi Aydrnlatma Komisyon Bagkanltlt

MU6LA VAL LiGi Aydrnlatma Komisyon Bagkanltlt TC MULA VAL LiGi Aydrnlama Kmisyn Bagkanll Sayr :015/0 Knu: Aydrnlama Kmisyn Kararl 1303015 Aydrnlama Kmisynumu 1003015 grugerek eke gdnderilen kararlar almsr arihinde giindemindeki Genel Avdrnlama knularn

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.11.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları

Detaylı

.r.c. HA T AY BDY-OK~EHiR BELEDiYE MECLisi BASKANLIGI

.r.c. HA T AY BDY-OK~EHiR BELEDiYE MECLisi BASKANLIGI .r.c. HA T AY BDY-OK~EHiR BASKANLIGI SAYI : 66 KONU : Defne il~esi Cekmece Mahallesi 14542, 14543, 14544 ve 14545 nolu parsellerde uip Degi~ikligi Karar Tarihi : 13/03/2015 Buyuksehir Belediye MecIisimizin

Detaylı

ir,nriginn nir,cir,nni

ir,nriginn nir,cir,nni r- cnnnr- nir,cir,nn TREND FAKToRiNG ANor\iM $inrnri 0 t, 0 1.2 0 1 3-3 t.t2,20tg n onrvri yrl,r,rk r,n ar,iynr RApoRU Raporun Ait Oldu[u Diinem t 0ll0tl20l3-3Ut2l\0l3 Ticaret unvanl Ticaret sicili numarasl

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

:'b//fq *ffi " ( /,, / / 't\io"/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr

:'b//fq *ffi  ( /,, / / 't\io/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr SERTiTIKALARTN TANZIMi nncigrinilunsi vn vizn nnilnnnsi iglrnnlnni im ir,cili rariunr MADDE-I Tartmsal Yayrm ve Daruqmanhk Hizmetlerinin Diizenlenmesine Dair yonetmelik ve Tanmsal Yayrm ve Danrqmanlft

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :30 KARAR 30 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ocak ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 9 Ocak 2015 Cuma günü saat

Detaylı

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns"*n rdrr" Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii)

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns*n rdrr Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirhi[il IGI Ri GENEI- NIUDURLUcU - urr,a.-c6xcnlna E,ciriN,l vt ninr.r,nvn rn'sisr,rni, yarov.q,. TERMAL K-{pLrcALARr islr. inlnesi 06.04.2013 20:36-57955685/813.01.01/16060

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı