3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA"

Transkript

1 ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi, M22A23A4D-M22A23DIA pafla, ve 3518 adalar ile ilgili 1/1000 tilgekli uygulama imar plant deligiklili (Plan Iqlem Numarasr: UiP-759,151) onanmasr konusu komisyonumuzca incelenmiqtir. Plan Deiigiklili Agrklama Raporunda; "Siiz konusu plan deligikligi srmn; Fatih Mahallesi smrrlarr igerisinde M22A23A4D-M22A23DLA pafta,3664 ada, I l nolu; 3665 ada, 10-ll nolu; 3666 ada,l nolu; 3667 ada, 8 nolu 3668 ada nolu parselleri kapsamaktadr. Mevcut imar planrnda 3664 ada, nolu; 3665 ada 10 nolu; 3666 ada nolu; 3668 ada nolu parseller Ai-2 ( Aynk-ikiz Nizam 2 Kat), 3664 ada l-2 nolu; 3666 ada 1-2 nolu; 3667 ada 8 nolu parseller Ai-: leyr k-ikiz Nizam 3 Kat) yaprlagma qartrnda 'Konut Alanf olarak planlanmrq olup imar uygulamasl tamamlanml$tf. Mekansal Planlar Yaprm Yiinetmelipinin 26. Maddesinin 6.bendinin c qrkkrnda " imar planlanndaki geligme alanlannda gegig amagh 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu agtlamaz; yerlegik alanlarda miilkiyet ve yaprlagma durumlarrmn elverdili Olgtide yukarrdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreg alamaz." Denilmektedir. Hazllanan l/1000 dlgekli Uygulama imar Plam deliqikli[i lle:.3664 ada ile 3665 ada arasrndaki yol 3664 ada nolu parsellerden yola terk grkacak gekilde 5m'den 7m'ye; 3665 ada ile 3666 ada arasrndaki yol 3666 ada l nolu parsellerden yola terk grkacak gekilde 6m'den 7m'ye grkartrlmrg olup, 3664 ada 8 nolu; 3665 ada nolu; 3667 ada 8 nolu parsellerde kiige krrlr, 3664 ada l-2 nolu; 3668 ada nolu parsellerden yola terk olacak qekilde imar hatlarrnda diizenleme yapllml$tr. plau rrtirunrrbni: l.yeni plana gdre yola terk iglemleri yaprldrktan sonra kalan yeni tapu iizerinden ruhsat talebinde bulunulduf,unda; miilkiyet sahibi tarafindan eski tapu (ifraz edilmemiq hali ile) miktarrnr dairesine ibraz etmesi ile eski tapu miktarr iizerinden Emsal, TAKS-KAKS alanlarr ile grkma haklarr korunarak yapr ruhsatr dtizenlenecektir. 2.Mevcut ruhsatlt binalara ait kazamlmrg haklar bina yrkrhncaya kadar sakh kalt sayrh imar Kanunu'nun ilgili yiinetmelik maddeleri gegerlidir. Komisyonumuzca yaprlan incelemede; ekli 1/1000 iilgekli Uygulama imar Planr deligikligi, plan agrklama raporu ve plan hiikiimleri komisyonumuzca oybirliliyle uygun giiriilmiigtiir. Konu hakkrnda 3194 saylh imar Kanunu'nun 8- Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine gcire sunulmasma karar verilmigtir. Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz edenz. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Btiyiikgehir karar ahnmak tizere evrakm Belediye Meclisine inisyon Bagkanr Osman

2 BELEDIyB vmclisi n^r,granr,rgina iunn rour[syonu RAPoRU c6f,s.bt t/w Belediye Meclisinin 05/06/2015 tarih ve 256 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; 12t06t2015 Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Zeytinktiy Mahallesi, M22D03A3A pafta,2717 ada ile ilgili 1/1000 <ilgekli Uygulama imar Plam deligikli[i (Ptan iqlem Numarasr: Uip-ZSg,tSO) onanmasr konusu komisyonumuzca incelenmigtir. Plan Deliqiklipi Agrklama Raporunda; "Siiz konusu plan depigiklili s:,lllr;2717 ada, nolu; 2718 ada, I I nolu parselleri kapsamaktadr. 5 Mevcut imar plannda 2717 ada ile 2718 ada A - 2(Ayrrk Nizam 2 Kat) ve TAKS:0.40, KAKS:0.80 J yap agma qartrnda "Konut Alam" olarak planlanmrg olup imar uygulamasr tamamlanml$tf tuth sayrh yanmrz lle, Zeytinkiiy ve Kervansaray Mahallelerinde yiiriitiilen planlama gahgmasr kapsamrnda ornan srmn ile plan srnrrna iliqkin geligkilerin yaqandtlt, tereddiitlerin giderilmesi igin alana iliqkin ornan srnrtnln onayh paftasr Denizli Orman Btilge Miidiirliili.i Kadastro ve Miilkiyet $ube Miidiirliifii'nden istenilmiq olup, Denizli Orman Biilge Mfldiirliigi.i Kadastro ve Miilkiyet gube Miidiirltilii'ntin tarih sayrh yazrst ile de Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Kervansaray ye Toytir*ldy Mahallelerindeki imar Planlama gahqmasr yaprlacak alamn bir krsmr kesinlegmig orman srnularr iginde kaldrlr, orman smrlarr iginde kalan krsrmlarrn imar plaruna konu edilmemesi gerekti[i belirtilmigtir. Hazulanan 1/1000 iilgekli Uygulama imar Plam deligiklili ile; Denizli Orman Biilge Mtidiirliigii Kadastro ve Miilkiyet $ube Miidiirliilii'niin sdz konusu yazrsr ve eklerinde yer alan orman alarn ile 2717 ve27l8 adalar arasrnda itfaiye, ambulans ve temizlik araglarr gibi servis araglannm hizmet vermesi iein 5 metrelik yaya yolu planlanmrq olup, 2717 ada, nolu; 2718 ada,l nolu parsellerden terk grkacak qekilde imar hatlarurda diizenleme yaprlmrqtrr ve2718 adalar da A - 2 (Aynk Nizam 2 Kat) ve TAKS:0.40,KAKS:0.80 geklinde yeniden yaprlaqma qartr belirlenmigtir. 3 PLAN UUTUNU,ERi: l.yeni plana gore yola terk iglemleri yaprldfttan sonra kalan yeni tapu iizerinden ruhsat talebinde bulunuldufunda; mtilkiyet sahibi tarafindan eski tapu (lfraz edilmemiq hali ile) miktannr dairesine \braz etmesi ile eski tapu miktan tizerinden Emsal, TAKS-KAKS alanlan ile grkma haklart korunarak yapl ruhsatr dtizenlenecektir. 2.Mevcut ruhsath binalara ait kazanilmrq haklar bina yrkrhncay

3 sayrh,imar Kanunu' nun ilgili ycinetmelik maddeleri gegerlidir. I t! I / Komisyonumuzca yerinde yaprlan incelemede; ekli l/1000 dlgekli Uygulama imar Plam deligiklili, plan agrllama raporu ve plan hiikiimleri komisyonumuzca oybirlifiyle uygun gtiriilmiigtiir. Konu hakkurda 3194 sayrh imar Kanunu'nun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Biiyiikqehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine g6re karar ahnmak iizere ewakrn Belediye Meclisine sunulmasma karar verilmiqtir. Belediye Meclisi'nin takdirlerine aru ederiz. Komisyon Baqkanr Osman BARTAL

4 ot."( )slif 12+ BELEDivE tun crisi nagxaxr-,rgrna iunn xovtisyonu RAPoRU lb..tootzots Belediye Meclisinin 08/06/2015 tarih ve 271 sayrh kararr ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Deliktag Mahallesi, M22M3A4D paftu 2972 ada ile ilgili l/1000 olgekli Uygulama imar Plam de[igiklilinin (Plan iglem Numarasr: Ait-l59,tll'1 onanmast konusu komisyonumuzca incelenmigtir. 56z konusu plan degiqikliei srmrr; Deliktag Mahallesi srmrlan igerisinde, 2972 nolu imar adasrm kapsamaktadrr. Mevcut 1/1000 dlgekli Uygulama Imar Plam'n da; soz konusu ada "Konut Alam" olarak planlanmrgtrr. Denizli Biiyiikgehir Belediye Meclisi'nin 13/ tarih ve 401 sayrh kararr ile 1/5000 6lgekli Nazrm imar Plam deliqiklili yaprlarak sdz konusu imar adasr "Belediye Hizmet Alam" olarak planlanmtgfir. Komisyonumuzca yapllan incelemede; konu daha detayh bir gahgma gerektirdilinden talebin dairesine iadesi oybirliliyle uygun gdriilmiiqtiir. Belediye Meclisinin takdirlerine arz ederiz. Komisyon Baqkanr OsL

5 BELEDIyB n rrcrisi nn gx^r.nr.igrnl iu,tn rovrisyonu RAPoRU 12t06t2015 Belediye Meclisinin 09/06/2015 taih ve 273 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Pelitliba! Mahallesi, 2699 ada ile ilgili l/1000 iilgekli uygulama imar plam de[igikli[i (Plan iglem Numarasr: UiP-759,141) onanmasr konusu komisyonumuzca incelenmiqtir. Plan De[igikligi Agrklama Raporunda; "Sdz konusu plan depigiklili srnrr; Pelitliba[ Mahallesi, M22A22C2B pafta, 2699 ada nolu parselleri kapsamaktadr. Mevcut imar plamnda 2699 ada nolu parseller 4 kat yaprlaqma $artmda 'Konut Alant' olarak planlanmrg olup imar uygulamasr tamamlanml$tr. Plan de[iqiklili srnnlan iginde arag sirkiilasyonunu, trafik akrgmt ve ddni.i$ noktalarlnl lahatlatmak, kaldrrm ve yol diizenlemelerini salhkh bir qekilde fiiliya$a olu$turabilmek amactyla plan deliqiklili ihtiyact ortaya glkm$tr. Hazrlanan l/1000 iilgekli Uygulama imar Plam de[igiklili ile; trafik sirktlasyonunu daha saphkh bir gekilde sallamak amacryla2699 ada nolu parsellerden yola terk olacak gekilde, 2699 ada 8 nolu parselin d6niiq noktasmr rahatlatrnak amacryla kdge krrlr oluqturularak imar hatlarr yeniden dtizenlenmiqtir. Pr.ml rruxth,rnni: l.yeni plana giire yola terk iglemleri yaprldrktan sonra kalan yeni tapu iizerinden ruhsat talebinde bulunuldufiunda; miilkiyet sahibi tarafindan eski tapu (ifraz edilmemiq hali ile) miktarrnt dairesine ibraz etmesi ile eski tapu miktarr iizerinden Emsal, TAKS-KAKS alanlan ile grkma haklarr korunarak yapt ruhsatr diizenlenecektir. 2.Mevcut ruhsath binalara ait kazantlmrq haklar bina yrkrhncaya kadar sakh kalr sayrh imar Kanununun ilgili ycinetmelik maddeleri geqerlidir. Komisyonumuzca yaprlan incelemede; ekli 1/1000 dlgekli Uygulama imar Planr deligiklifii, plan agrklama raporu ve plan hiikiimleri komisyonumuzca oybirliliyle uygun gtirtilmiiqttir. Konu hakkrnda 3194 sayrlr imar Kanunu'nun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Biiyiikgehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine g6re karar almmak iizere evrakrn Belediye Meclisine sunulmasma karar verilmiqtir. Belediye Meclisi'nin takdirlerine an ederiz. yon Bagkanl Server MUNI Uy"

6 BELEDiyn vm cr-,isi n,l,granr.igina iunn rovrlsyonu RAPoRU og& 29 Belediye Meclisifin tarih ve 274 sayth kman ile komisyonumuza havale edilen; 42rcorzors Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Cankurtaran Mahallesi srmrlan igindeki Ticaret+Konut Alanlarr ve qewesinin Mekansal Planlar Ytinetmelifi'ne uygun hale getirilmesi ile ilgili 1/1000 dlgekli uygulama imar plam deliqiklili (Plan iglem Numarasr: UiP-1782,6) onanmasr konusu komisyonumuzca incelenmiqtir. Plan Defigiklili Agrklama Raporunda; "Stiz konusu plan deliqiklili srmn; Cankurtaran Mahallesi srmrlarr igindeki Ticaret+Konut Alanlarul ve gevresini kapsamaktadu. Mevcut l/10o0 iilgekli Uygulama imar Plam'nda s6z konusu alan igerisinde 'Ticaret+Konut Alam' olarak planh kullammlar yer almaktadr. Denizli Biiyiikqehir Belediye Meclisi'nin trih ve 277 sayrh karan ile onaylanan l/500o tilgekli Nazrm imar Plam Deliqiklili'nde 'Ticaret+Konut Alam' gdsterimi Mekansal Planlar Yapm Ytinetmelili'ne uygun hale getirilerek 'Arkeolojik Sit Alaru' plan drgrna g*anlmrgtr. l/5000 tilgekli Nazrm imar Plam'na uygun olarak hazrlanan l/1000 dlgekli Uygulama imar Plam de[igiklili ile; siiz konusu planlama srnrr iginde kalan kullamm alanlarr Mekansal Planlar Yaptm Ycinetmeli[i'ne uygun hale getirilmiq olup bd,lgede bulunan l.derece Arkeolojik Sit Alam igindeki mevcut imar plam olan krsm plansrz hale getirilmigtir. Ayrrca bu alanlara ait plan hiikiimleri de yiinetmelile uygun olarak yeniden diizenlenmigtir. pr,an ntirtinn ERi: l.denizli Belediye Meclisinin tarih ve 378 sayrh kararr ile Denizli belediye Meclisinin tarih ve 545 sayrh kararlan gegerlidir. 2.Ticaret+Konut Alanlannda; 7o100 konut yaprlabilir. istenilmesi halinde 1500 m2 ve iistii alanlarda ticaret fonksiyonu olarak sadece piknik ve rekreasyon amagh tesisler yaprlabilir. Bagka amaglt ticaret fonksiyonu yaprlamaz sayrh imar Kanununun ilgili y<inetmelik maddeleri gegerlidir' Komisyonumuzca yaprlan incelemede; ekli 1/100O iilgekli Uygulama imar Planr defigiklili, plan agrklama raporu ve plan hiikiimleri komisyonumuzca oybirlifiyle uygun giiriihniigtiir. Konu hakkrnda 3194 sayrh imar Kanunu'nun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Biiyiikqehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine giire karar almmak iizere evrakrn Belediye Meclisine sunulmasma karar verilmigtir. Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz ederrz. isyon Bagkanr Nihat AKIN ARTAL Server MUN Uy"

7 T.C. PAMUKKALE BElpoivrcsi vrncr,is BA$KANI-,IGIN,A 33o Pamukkale Belediye Meclisinin tarihli ve 249 sayth karan ile Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilen Sosyal Denge Tazminatr Scizlegmesi incelenmesi igin Plan ve Biitge Komisyonunun tarihli oturumunda gortigiildii. Sdz konusu teklif gere[ince yaprlan inceleme de[erlendirmeler sonucunda; 4688 sayrh Kamu Gorevlileri Kanunun Mahalli idarelerde sozlegme imzalanmasr maddesi baghkh 32. Maddesi gahgan Kamu personeline "sosyal Denge Tazminatr Siizlegmesi" yaprlmasr imk6m sa[lanmrgtr. Sdz konusu 4688 sayrh kanunun 32. Maddesinde; (Deligik: md.) '27 I tarihli ve 37 5 sayrh Kanun Hiikmtinde Kararnamenin ek I 5 inci maddesi htikumleri gergevesinde sosyal denge tazminattnrn ddenmesine belediyelerde belediye bagkanrmn teklifi iizerine belediye meclisince, il ozel idaresinde valinin teklifi iizerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sozlegme ddneminde verilecek sosyal denge tazminatr tutannr belirlemek tizere ilgili mahalli idarede en gok Uyeye sahip sendikantn genel bagkanr veya sendika ydnetim kurulu tarafindan yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye bagkanr, il ozel idaresinde vali arasmda toplu sdzlegme siirecinin tamamlanmasrnr izleyen tig ay igerisinde sdzlegme yaprlabilir. Bu stizlegme bu Kanunun uygulanmast bakrmmdan toplu sdzlegme saytlmaz ve bu kapsamda Kamu Gcirevlileri Hakem Kuruluna bagvurul arflaz. Yaprlacak scizlegme, toplu sozlegme dcinemi ile smrh olarak uygulanr ve sozlegme siiresi higbir gekilde izleyen mahalli idareler genel segimi tarihini gegemez. Mahalli idareler genel segim tarihini izleyen tig ay igerisinde de toplu sdzlegme donemiyle smrlt olmak izere sdzlegme yaprlabilir. Bu sozlegmeye dayarularak yaprlan odemeler kazanrlmrg hak sayrlmaz. itgiti mahalli idarenin; vadesi gegmig vergi, sosyal giivenlik primi ile Hazine Miistegarhlrna olan borg toplamrnm gergekleqen en son yrl btitge gelirlerinin ytizde onunu agmasl, 6deme siiresi gegti[i halde ddenmemig ayhk ve iicret borcu bulunmast veya gergeklegen en son yrla iligkin toplam personel giderinin, gergeklegen en son yll btitge gelirlerinin belediyelerde yizde otuzunu, il ozel idaresinde yizde yirmibegini a$masl hallerinde bu madde kapsamrnda sozle$me yaprlamaz. Sdzlegmenin yaprlmasmdan sonra bu kogullarm olugmasr durumunda mevcut sozlegme kendili[inden hi.ikiimstiz kafu.' $eklinde diizenlenmigtir. Yine aynl kanunda; Odenecek sosyal denge tazminalu; sendikah olup olmadr[ma bakrlmakszrn ttim kamu gorevlilerine odenir ve miktarr konusunda, aynr kadro veya pozisyondaki kamu gdrevlileri arasmda farkh uygulamalara da gidilemez der. Memur gahqanlarlmlzln ekonomik durumunu kurumun mali giicii elverdi[i olgtide iyileqtirmek, daha iyi yagamr sallamak, moral motivasyon ve verimlili[in artrnlmasr, bilgi ve becerisini geligtirmek, aynr iqi yapan kiqiler arasrnda ticret dengesini sallamak, gahganlann sosyal ve kiilti.irel dtizeylerini ytikseltmek, gelecefe gi.ivenle bakmasmt temin etmek, boylelikle ekonomik ve sosyal bangr saplamak ve gahqma performanslnl artrarak demokratik ve katrftmcr gah$ma di.izenini amaglay an, maaq farkhhpmr krsmen de olsa gideren Sosyal Denge Tazminatr Sozlegmesi hakkrnda gereken gahgmayr yapmak iilkemizin bazr belediyelerinde oldu[u gibi Pamukkale Belediyesi gahganlarr igin de yaptlmasr

8 Nisan-AraLrV2}l4 btitgesinin bir yrlhk btitge olmamasr nedeni ile 2015 biitgesinde isabetli bir gekilde goz ciniine almamayan memurlarrmrza Sosyal Denge Tazminatlnln, ilk tam yrl btitge uygulamasrrun 2015 btitge yrh biitge gergeklegtirmeleri goz cintine ahnarak kriterlere uygun gekilde 2016 yrh biitgehaztltklannda dikkate ahnmasma, Pamukkale Belediyemizde 657 sayrh Devlet Memurlan Kanunu kapsamrnda fiilen gahgmakta olan Kamu gdrevlilerine ydnelik olarak 4688 sayrh Kamu Gdrevlileri Sendikalarr Kanununa gcire yetkili sendika ile Sosyal Denge Sozlegmesi yapmak izere Belediye Bagkanr Htiseyin GURLESN'e yetki verilmesi Plan ve Btitge Komisyonumuzca oybirli[i ile kabul edilmigtir. Meclisin takdirlerine arz edertz PLAN VE BUTCE KOMiSYONU Alpaslan YA 2t2

9 331 T.C PAMUKKALE BELEDIYESI MECLiS BA$KANLIGI'NA Pamukkale Belediye Meclisinin A[ustos ayl toplantrsrnrn 05/ tarihli sayrlr karan ile komisyonumuza havale edilen "5393 sayrh Belediye Kanunun 60'mct maddesinin ( i ) bendine g6re Belediyemiz srrurlan iginde bulunan ihtiyag sahibi ailelerin ortaokul ve lise o[rencilerine; E[itim O[retim yrhnda verilecek olan epitim yardrm stiresinin, yardrm miktannln ve saylsmm belirlenmesi gerekmektedir. Sdz konusu E[itim Yardrmr stiresi, miktarl ve saylslnln belirlenmesi, yaptlacak olan harcamalann Kiiltiir ve Sosyal igler Miidtirlti[iiniin ilgili biitge kaleminden ddenmesi konusu gdrtigiilmiig olup, Buna gdre; pamukkale ilge smrlanmrz iginde bulunan ihtiyag sahibi ailelerin ci[rencilerine E[itim ve Ogretim yrhnda uygulanmak izere 1100 Lise O[rencisine ayhk 75,00 TL (yetmigbegt1,), 500 ortaokul ci[rencisine ayhk 55,00 TL (ellibeqtl) 8 ay siireli e[itim yardrmr yaprlmasr, yaprlacak olan harcamalann Ktilttir ve Sosyal iqler Mtidiirlti[tiniin ilgili biitge kaleminden odenmesi komisyonumu zca oybirli[iyle kabul edildi. Meclisin takdir ve tasviplerine arz ederiz Alpaslan ALBAY PLAN VE BUTCE KOMiSYONU Muharrem OZPN Uy.

10 BELEDIyB rubcr-,isi sa$kanlrgme iu.tn xovrisyonu RAPoRU S)L 06/08120t5 Belediye Meclisinin 05/08/2015 tarih ve 307 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Pamukkale Belediye Meclisinin 07105/2015 tarih, 228 sayrh ve Denizli Biiyiikgehir Belediye Meclisinin tarih, 661 sayrh kararlarryla onanan; Pamukkale ilgesi, Deliktaq Mahallesi, M22A23A4D paft adalar ile ilgili l/1000 iilgekli Uygulama imar Plam de[igikligine (Plan iqlem Numarasr: UiP - 759,125) kanuni askr siiresi igerisinde yaprlan itirazlann delerlendirilmesi konusu komisyonumuzca incelenmigtir. Ali KARATA$; sdz konusu meclis kararlarryla onanan plan deligiklilinin yaprldrlr 4396 nolu adada parsel sahibi oldugu, plan defiipikli[i sonucu maliki oldu[u parselinden 1,5 metre yola terk grkanldrlr, bu alandaki parsellerin 18. Madde Uygulamasr sonrasr oluqmuq imar parselleri oldulu, plan de[igiklipinin yaprlmasmr istemedi[i, uygulanmasr durumunda ise malduriyetinin giderilmesi gerekgeleri ile 1/ ekli Uygulama imar Plam depiqikliline itiraz etmektedir. ismail DEMiRI s6z konusu meclis kararlarryla onanan plan deligiklilinin yaprldr[r 4396 nolu adada 12 nolu parselin sahibi oldugu, bu alandaki parsellerin 18. Madde Uygulamasr sonrast oluqmuq imar parselleri oldugu, plan deliqiklilinin yaprlmasrru istemedigi, uygulanmasr durumunda ise magduriyetinin giderilmesi gerekgeleri ile l/1000 dlgekli Uygulama imar Plam de[iqikliline itiraz etmektedir. tlmmii Giitsiim AGAN, Ayqe AGAll, Osman AGAN ve Asiye KARABABA; sdz konusu meclis kararlanyla onanan plan de[igikli[inin yaprldrlr 4396 nolu adada 8 nolu parselin sahibi olduklan, plan deliqiklili sonucu maliki olduklan parselden 1,5 metre yola terk grkanldrfr, bu alandaki parsellerin 18. Madde Uygulamasr sonrasr olugmuq imar parselleri oldugu, plan deliqiklilinin yaprlmasmr istemedikleri, uygulanmasr durumunda ise malduriyetlerinin giderilmesini istedikleri gerekgeleri ile 1/1000 6lgekli Uygulama imar Plail deligikliline itiraz etmektedirler. Nazh BAYAR; s6,z konusu meclis kararlanyla onanan plan defiigiklilinin yaprldrlr 4396 nolu adada parsel sahibi oldu[u, plan defiiqikli[i sonucu maliki oldufu parselinden 1,5 metre yola terk grkanldrpr, bu alandaki parsellerin 18. Madde Uygulamasr sonrasr olugmug imar parselleri oldulu, plan deligiklilinin yaprlmasrm istemedigi, uygulanmasr durumunda ise malduriyetinin giderilmesi gerekgeleri ile 1/1000 iilgekli Uygulama imar Plam de[igikliline itiraz etmektedir. Himmet ATAN; sdz konusu meclis kararlarryla onanan plan deligiklilinin yaprldrlr 4396 nolu adada 11 nolu parselin sahibi oldugu, plan deligiklili sonucu maliki oldulu parselinden 1,5 metre yola terk grkarrldrlr, bu alandaki parsellerin 18. Madde Uygulamasr sonrasr oluqmuq imar parselleri oldulu, plan deligiklipinin yaprlmasrm istemedili, uygulanmasr durumunda ise malduriyetinin giderilmesi gerekgeleri ile 1/ ekli Uygulama imar Planr deligikliline itiraz etmektedk.

11 33L Komisyonumuzca yapllan incelemede, s6z konusu 1/1000 dlgekli Uygulama imar Planr deligikligine ait plan hiikiimlerinde "Planlama srmn igine giren parsellerde yola terk iqlemleri yaprldrktan sonra kalan yeni tapu iizerinden ruhsat talebinde bulunuldupunda, miilkiyet sahibi tarafindan eski tapu (ifraz edilmemiq hali ile) miktarrm dairesine ibraz etmesi halinde eski tapu miktan iizerinden Emsal, TAKS, KAKS alanlan ile grkmalar eski parsel smlnna gdre korunarak yapr ruhsatr di.izenlenecektir." Ayrrca "Mevcut ruhsath binalara ait kazamlmrg haklar bina yrkrlmcaya kadar sakh kalrr." denildi[inden, plan hiikiilrnleri ile parsel sahiplerinin mevcut bina ya da yapacak olduklan yeni binalarda eski imar plamndaki haklarrnm korundu[u, malduriyetlerinin giderilmig olmasr, meskun konut alanlarrmn bulundugu sdz konusu b<ilge Denizli imar Planlanyla planlanmrq olup imar Planlarrmn hazrrlandrlr yllann gartlarrnda konut alanlanna yaya ulagrmrru sallayan ara yollarla ba[lantr sa[landrlr, giiniimiiz ile mevcut planlann yaprldr[r tarih arasrnda uzun yrllar gegtili 96z dniine ahndr[rnda imar plamnda giiniin deligen gartlarrna gdre deliqiklikler yaprlmasrmn kagrmlmaz oldu!'u, dzellikle o giiniin gartlanna gdre olugturulan ulagrm altyaprstnm bugiinkii gartlarda yeterli olamayacagl, a)4r gekilde mevcut planlardaki ulaqrm kurgusunun da hazrrlandrlr dtinemin gartlanndaki dngdriilere g6re bigimlendili, bu nedenle artan niifusun, artan arag saylsrnm, otopark ihtiyaglarma cevap veremedili, aynca l4.hazirarl'.2}l4 tarih ve sayrh Resmi Gazete de yayrnlanan Mekansal Planlar Yaptm Ydnetrnelilini 26. Maddesi 6. Bendinin c $rkkrnda "imar planlanndaki geligme alanlarrnda gegiq amagh 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafrk yolu agrlamaz; yerleqik alanlarda mfilkiyet ve yap agma durumlarrmn elverdi[i 619iide yukandaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreg alamaz." Denildipi, sdz konusu deligiklik ile yolun; itfaiye, ambulans ve temizlik araglarr gibi servis araqlanmn bdlge niifusuna hizmet vermek iizere geniqletildili gerekgeleriyle itirazlar oybirlifiyle uygun giiriilmemigtir. Konu hakkmda karar allnmak iizerc evrakm Belediye Meclisine sunulmasma karar verilmi$tif. Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz ederiz. Komisyon Baqkanr Nihat AKIN Osman BARTAL Server

12 BELEDiyn vrn cr,isi n,lgxanrrgrna iman rouisyonu RAPoRU Belediye Meclisinin 05/08/2015 tarih ve 312 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Hiiseyin NASLI Hissedarlan Necati NASLI ve ibrahim NASLI'run, Pamukkale Belediye Meclisi'nin tarih ve 2015/165 sayrh karan, Denizli Biiyiikqehir Belediye Meclisi'nin l8t}5/2015 tarih ve 558 sayrh kararr ile kabul edilen Qevre ve $ehircilik Bakanhlmrn Uif-ZSl,t: ptan iqlem numarasryla kayrth l/1000 dlgekli Uygulama imar Plam deliqiklipine kanuni askr siiresi igerisinde yaprlan itirazrn de[erlendirilmesi konusu komisyonumuzca incelenmiqtir. Hiiseyin NASLI Hissedarlarr Necati NASLI ve ibrahim NASLI; Pamukkale Belediye Meclisi'nin tarih ve 2015/165 sayrh karan ile imar plam depiqiklili yaprlan maliki olduklarr 3486 ada 1 nolu parselde yaprlacak olan uygulama sonucu maldur edilecekleri gerekgesi ile 1/ ekli Uygulama imar Plam deligikliline itiraz etmektedir. Komisyonumuzca yaprlan incelemede, mevcut l/1000 dlgekli Uygulama imar Plam'na g6,re Fatih Mahallesi, 3486 adada oluqan parselasyon sonucu sdz konusu imar adasrnda yaprlagmamn krsrtlanmtg oldulu, imar adasmda bulunan bazr parsellerin yaprlagma qartrm sa[lamadrlr ve maldur oldu[u, hazrrlanan 1/1000 dlgekli Uygulama imar Plam deligiklili ile 3486 nolu imar adasrnda yaprlaqma gartlarr ve kullamm fonksiyonu deliqtirilmeden srfir DOP ile uygulamaya olanak sallanmasrmn dniiniin agrldrlr, gerekgeleriyle itiraz oybirliliyle uygun giiriilmemiqtir. Konu hakkrnd akarur ahnmak izere evrakm Belediye Meclisine sunulmaslna karar verilmigtir. Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz ederiz. Komisyon Baqkanr Nihat AK Osman BARTAL Server M Uy.

13 33I BELEDiyE vrn crisi ga.$kanr-,tgr NA, im,q,n rouisyonu RAPoRU ts Belediye Meclisinin 05/08/2015 tarih ve 314 sayrh kararr ile komisyonumuza havale edilen; Denizli Valilili, il Kiiltik ve Turizm Miidiirliifiii'niin, Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Kuyuprnar Mahallesi, 18L-IV pafta, 2337 ada,2 nolu parseli ile ilgili hazrrlattr[r l/1000 iilgekli Uygulama imar Plam defigiklilinin (Plan iqlem Numarasr: UiP-759,165) onanmasr talebi komisyonumuzca incelenmiqtir. Mevcut 1/ ekli Uygulama imar Plam'nda 2337 ada 2 nolu parsel "Kiitiiphane Alanr" olarak planlr olup sdz konusu parselin tarihli imar durum belgesinde "Tescilli olan 2935 ada2 nolu parselden cephe aldr[rndan Aydrn Kiiltiir Varlklanm Koruma B6lge Kurulu'nun gdriiqii ahnmadan kati ruhsat verilemez." denilmektedir. Plan Deligiklili Agrklama Raporu'nda; "Uygulama imar Plam di.izenleme alarumn Pamukkale ilgesi, Atalar Mahallesi, tapunun 18L-IV pafta, 2337 ada,2 nolu parselini kapsadrlr, mevcut imar plam uyannca Kiitiiphane Alam olarak diizenlendi$i ve imar uygulamasmm yaprlmrq oldu[u, halihazrr durumda istiklal Caddesi'ne cepheli durumda olan parsel iizerindeki kiitiiphane binasrmn yrkrlmrq oldupu, uygulama imar planr de[igiklik teklifinde 2337 ada 2 nolu parseldeki yapr emsalinin giiniimiiz qartlanna gdre yeniden belirlenmesi amacr ile bir diizenleme yaprldrfir, imar planlanmn yllk projeksiyonlara gdre diizenlendifi, bu siire sonunda mevcut imar planlannda yer alan tiim kentsel sektiirler gibi sosyal altyapr alam olarak ayrrlan alanlarrn da bdlgede yagayan ni.ifusun ihtiyaglan do$ultusunda yeniden yaprlanmasrmn kagrmlmaz bir durum oldulu, bu amagla Atalar Mahall esi,2337 ada, 2 nolu parsele iligkin yeni uygulamada yapr emsalinin 2.00 olarak diizenlendifi, aynca parselin giineyindeki 5 metrelik imar yolunun da bu alanda olugacak trafik sirki.ilasyonu dikkate ahnarak 8 metreye grkarrldrgr, uygulama imar plam deligiklili teklifinin, 3194 sayrh imar Kanunu'nun ilgili y6netmelik hiikiimlerine ve mevcut imar planr biitiinliiltine uygun olup, aym zamurda Kiitiiphane Alanr olarak aynlan bir alanrn daha rasyonel olarak kullanrmr sallayacalr, ayrca Mekansal Planlar Yaprm Yiinetmelili'ne gore parselin Sosyal Tesis Alanr(Ktitiiphane) olarak planlandrpr ve'j,apr yiiksekli$i mimari avan projeye gdre belirlenecektir, Yeni plana gtire yola terk iglemleri yaprldrktan sonra kalan yeni tapu iizerinden ruhsat talebinde bulunuldu[unda; miilkiyet sahibi tarafindan eski tapu (ifraz edilmemiq hali ile) miktanm dairesine ibraz etmesi ile eski tapu miktarr iizerinden Emsal, TAKS-KAKS alanlan ile grkma haklarr korunarak yapr ruhsatr diizenlenecektir, Mevcut ruhsath binalara ait kazamlmrq haklar bina yrkrhncaya kadar sakh kalrr, 3194 sayrh imar Kanununun ilgili ydnetrnelik maddeleri gegerlidir" geklinde plan hiikiimleri belirlendifi" agrklanmaktadrr. Komisyonumuzca yaprlan incelemede; 1/1000 6lgekli Uygulama imar Plam defiigiklipi, plan agtklama raporu ve plan hiikiimleri Kiiltiir ve Turizm Bakanh[r Aydrn Kiiltiir Varhklanm Koruma Biilge Kurulu'nun uygun g6riigiine sunulmak i.izere komisyonumuzca oybirlifiyte uygun gdriilmiigttir. Konu hakkrnda 3194 sayrh imar kanununun 8. maddesinin b bendine ve 5216 sayrh Biiytikgehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin b bendine g6re karar ahnmak iizere evrakrn Belediye Meclisine sunulmasrna karar verilmigtir. Belediye Meclisi'nin takdirlerine arz ederiz. lsyon Bagkanr BARTAL

14 BELEDIvB nrmcr,isi nagranr,igina iuan rovrisyonu RAPoRU 13f o[,.losrzots Belediye Meclisinin 05i08/2015 tmih ve 321 sayh kararr ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D4C pafta O93 adalar arasrndan gegen yolun genigletilmesi, 6090 ada I nolu parsel ile 6089 adanm imar hattrnrn diizeltilmesi ile ilgili 1/1000 olgekli uygulama imar plam de[iqiklifinin (Plan ielem Numarasr: tjip-lsg,tcl) onanmasr konusu komisyonumuzca incelenmigtir. Plan Deligikli[i Agftlama Raporunda; "Sdz konusu plan de[iqikli[i srnrr; 6089 ada nolu; 6090 ada 1 nolu; 6092 ada l nolu; 6093 ada nolu parselleri ve 6089 adarun dolusundaki Park alamm kapsamaktadr. Mevcut imar plamnda plan defiigiklipi srmrrna giren parseller A-2 (Aynk Nizam 2 Kat) yaptlagma gartrnda 'Konut Alam' olarak planlanmrg olup imar uygulamasr tamamlanmlgtr. Plan depiqiklili srnrrlan iginde arag sirkiilasyonunu, trafik aktgrm ve dontig noktalannl rahatlatmak, kaldnm ve yol diizenlemelerini saphkh bir gekilde fiiliyatta olu$turabilmek amactyla plan degi$ikligi ihtiyacr ortaya g*mr$tr. Mekansal Planlar Yaprm Y6netmeliginin 26. Maddesinin 6.bendinin c grkkrnda "imar planlarurdaki geliqme alanlarrnda gegig amagh 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu aqtlamaz; yerlegik alanlarda miilkiyet ve yaprlagma durumlanmn elverdili dlgiide yukandaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreg alamaz." denilmektedir. Hazrlanan 1/1000 i;lgekli Uygulama imar Plam deligikli[i ile; trafik akrqrnt ve diiniig noktalanm rahatlatmak amactyla 6089 ada 9-10 nolu; 6090 ada I nolu; 6092 ada 1-12 nolu; 6093 ada nolu parsellerde kiiqe kn[r olacak gekilde, 6092 ada ile 6093 ada arasmdan geeen yol 6092 ada,1-15 nolu; 6093 ada nolu parsellerden yola terk gtkacak gekilde geni91eti1miq,6089 ada ile Park Alam arasrndaki yol 6089 ada 8-9 nolu parsellerden yola terk grkacak qekilde, 6089 ada ile park alam arasrndaki yol hattrmn diizgiin olmasr amacryla sdz konusu park alamrun batr cephesindeki imar hattr yeniden dtizenlenmigtir. PI,AN ITtIKtTN/tr,ERi: l,yeni plana gdre yola terk iglemleri yaprldrktan sonra kalan yeni tapu iizerinden nrhsat talebinde bulunuldu[unda; miilkiyet sahibi tarafrndan eski tapu (ifraz edilmemig hali ile) miktannr dairesine ibraz etmesi ile eski tapu miktan iizerinden Emsal, TAKS-KAKS alanlarr ile grkma haklarr korunarak yapt ruhsatr diizenlenecektir. 2.Mevcut ruhsath binalara ait kazamlmrg haklar biaa ykrlmcaya kadar sakh kalrr sayrh imar Kanununun ilgili yiinetmelik maddeleri gegerlidir." denilmektedir. Komisyonumuzca yaprlan incelemede; ekli 1/1000 olgekli Uygulama imar Planr de[igikli[i, mleri komisyonumuzca oybi

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin ftr-t,i,"s;;ilm;.ri'-s"il","0j, tiy";;j;;; f -irahrr,rel ozpgcif,"?-,[95195]f1,9;-g,a!'i gpoocutus A-MUSrnrn AyDtN, g-fatmagul, 1O-MEHMET NACi PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, l2.pinarakbui-ui Ti--SCI-T,T

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av.

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av. ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195 yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl istnvnn (olvlcr): culcan izci vnxir,i: av. Halit eui-pnr or Qrnarh Mah.6l007 Sk. Qrnarlr igh. No:3Asma Kat. 102 - Seyhar/AqANA @EDIRNEVALiLiGi

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL.06.2015;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt SAYI: ONCETi KARARIN TARIH: sayi: /6e TARIH: 2S.oQ1&8 LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr Pazarlama Temsilcili[i (Mortgage Brokerhft)

Detaylı

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+ TACIR YARDIMCII,ARI Prof. Dr. Omer TEOMAN+ 7. Tac ir Yard,tmcilaruu'rl Varolu g N ede nleri Bir ticari iqletmeyi kendi adrna ve hesabrna iqletti$ igin tacir srfatrm kazarlrrnbir kimsl (TK i4a), faaliyetini

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r

Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r Anksru" 26.01.2015 BARO BA$KANLIGI DUYURU NO: 2015/6 Yargfiay Birinci Bagkanhk Kurulunun ig bohimtine iligkin 19.01.2015 grinlti 8 sayrh karamnrn bir orne[i ekte gonderilmigtir,

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

ri,1! &r ijtt: ,r "liliji' :lj' i.

ri,1! &r ijtt: ,r liliji' :lj' i. LI ri,1! &r,r "liliji' ijtt: :lj' i. ULUSLARARASIH AKADEMiK sosyal BiILiMLER DERGisi IAKEMLi 2 l: ktil -L' dtnt-.4 ttl tk -'lli / \;rl /\/ \i/l i MAL VE fliztuer ALIn{LARIND AYIP Murat KOR 2Canakkale I

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret BtRLf SME SOZLESMESI (Ek:3 Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal Istanbul adresinde olup, istanbul Ticaret Siciline 2?6983 sicil numarasryla kayrth YATAg istanbul

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR

EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR Kt,Rl'M BiRiM isin ADI :T,C SAdLIK BAKANLIGI :aorkiye ilaq ve rrbbr clrraz KrrRrrMU : BiLGi sistettr-eri ANALiz, yazilrm GELISTRI'G, TEKNiK DESTEK ve BA(IM NARIM Hiz\{ETl ALrM TARII :24-01-2014 ALIM TURU

Detaylı

^ M3Et"lyw. *d#**,*,,,*-o. ^tt*rtr^/ isr,r,ngur, ULA$rM A.g. V Ll..,J' t t{ 3>l. TEKNiK SARTNAMESi. ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi GENEL MUDURLUGU

^ M3Etlyw. *d#**,*,,,*-o. ^tt*rtr^/ isr,r,ngur, ULA$rM A.g. V Ll..,J' t t{ 3>l. TEKNiK SARTNAMESi. ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi GENEL MUDURLUGU ELEKTRiK ENER.IiSi ALIM IHALESI TEKMK SARTNAMESI Ill( Yayln I annl 28.08.2014 Revizvon No 0 Revizvon Tarihi Sayfa No 1/l I isr,r,ngur, ULA$rM A.g. GENEL MUDURLUGU ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi TEKNiK

Detaylı

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$.

ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$. s 'rri Crb a q E J d-,71 -E 'M a / gglg l-o s I rrt) Y t:f J Al/ 4it:'xHava E C\J 144 9o Yt +. t) trv SAYf : 8.02.2.THY.0.43.03.00t.8/3 KONU : THY Teknik A.S. bursu ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl.

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Yeni gekil. drgrnda faaliyet giistercn 23 igtiraki vasrtaslyla da hizmetlerini s0rdilrmektedir. Yeni Sekil

Yeni gekil. drgrnda faaliyet giistercn 23 igtiraki vasrtaslyla da hizmetlerini s0rdilrmektedir. Yeni Sekil lunxlve vertprnr BANKA5T r.a.o.'nun BANKA BoNosu velveya TAxvilunlnrin xalrn enzrnn itlgkin sermaye pivesnst xuautu TARAFINDAN ro.or.zorl nnixinde onaytanan IZAHNAMESiNDE MEYDANA GEuru orgisixllrun Madde

Detaylı