DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn"

Transkript

1 ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur - sî nin ya kýn ta le be le rin den Mus ta fa Sun gur un te da vi si yo ðun ba kým da de vam e di yor. O ku yu - cu lar dan du a la rý ný ek sik et me me le ri ni is te - yen oð lu Mu ham med Sun gur un ver di ði bil gi ye gö re, dok tor lar Sun gur un ön ce ki gü ne gö re da ha i yi ol du ðu nu söy le di ler.yger ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI YARIN YENÝ ASYA DA... YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 30 EYLÜL 2012 PAZAR/ 75 Kr ni as ya.com.tr DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de Re cep Ký yak 5. SINIF, ÇOK GEÇ BÝR YAÞ u Tür ki ye Ca mi ve Kur'an Kurs la rý Der nek le ri Fe de ras yo nu Ge nel Baþ ka ný Re cep Ký yak, ye ni sis tem de Kur'an ve Pey gam be ri mi zin ha ya tý ders le rinin 5. sý nýf tan i ti ba ren seç me li o la rak o ku tul ma sý na i liþ kin Bu yaþ, Kur an e ði ti mi i çin çok geç bir yaþ ifadesini kullandý. AVRUPA'DA DÝN EÐÝTÝMÝ u Söz ko nu su ders le rin yi ne seç me li o la rak il ko kul bi rin ci sý nýf tan i ti ba ren oku tul ma sý ný is te yen ve ya sa sýn da bu yön de bir de ði þik lik ya pýl ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Ký yak, Bir çok Av ru pa ül ke sin de di nî e ði tim a na o kul la rýn da baþ lý yor di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 7 de DÝN EÐÝTÝMÝ YLE KAVGA baþlasýn ÇOCUKLARIMIZA KUR AN VE SÝYER DERSLERÝ VERMEK ÝÇÝN NÝYE 5. SINIFA KADAR BEKLEMEK ZORUNDAYIZ? nfaruk ÇAKIR IN YAZISI SAYFA 6 DA ÞÝDDETÝ EÐÝTÝMLE ÖNLERÝZ nhaberý SAYFA 3 TE DÜNYADA EN PAHALI BENZÝN TÜRKÝYE DE Benzinde þampiyonuz SON ZAMLA LÝTRE FÝYATI 4.83 TL OLDU u22 Ey lül de ÖTV ar tý þýy la 26 ku ruþ zam ge len ben zi ne, 9 ku ruþ luk ye ni bir zam da ha yapýldý. Zam dan ön ce 4.74 TL den sa tý lan ben zi nin fi ya tý 4.83 TL ye çýk tý. Hü kü me tin büt çe a çý ðý ný ka pat ma gerekçesiyle yap tý ðý zam dan son ra Tür ki ye, benzin fiyatýnda birinci olan Norveç'i de geçerek dün ya nýn en pa ha lý ben zi ni ni kul la nan ül ke ha li ne gel di. n9 da EN BORÇLU KÝT TMO KÝT lerin za ra rý 3.5 mil ya rý aþ tý uka mu Ýk ti sa dî Te þeb büs le ri nin, 2012 yý lý O cak-ha zi ran dö ne mi top lam gö rev za ra rý, 361,8 mil yon li ra ol du. Böy le ce bir son ra ki dö ne me dev re den borç tu ta rý 3 mil yar 510,7 mil yon li ra ya u laþ tý. En fazla borç Toprak Mahsulleri Ofisine ait.n7 de YA ÜRÜN, YA HÝZMET, YA FÝKÝR Büyümenin formülü daha çok üretim uýzmir de dü zen le nen U lu sal Ü re tim A raþ týr ma la rý Sem poz yu mu nda is tik rar lý bü yü me nin ü re ti mi art týr ma ya bað lý ol du ðu na dik kat çe ki le rek Ya bir ü rün, ya bir hiz met, ya da bir fi kir ü ret me sa jý ve ril di.nha be ri say fa 7 da ESKÝ EZHER ÞEYHÝ VEKÝLÝ AÞUR: HÝÇ KÝMSENÝN DÝÐERÝNE KÂFÝR DEMEYE HAKKI YOK Tek fir ci lik kesinlikle terk e dil me li ues ki Ez her Þey hi Ve ki li ve Ýs la mî A raþ týr ma lar A ka de mi si Ü ye si Mah mud A þur, Þi i le rin, Su fi le rin ve Kýp ti le rin tek fir (kâ fir say ma) e dil me si ne kar þý çýk tý. Hiç bir in sa nýn di ðe ri ne kâ fir de me ye hak ký ol ma dý ðý ný di le ge ti ren A þur, Al lah kalp le ri tef tiþ et tir mek i çin kim se yi gö rev len dir me di. Bü yük gü nah lar dan o lan tek fir ci lik ke sin lik le terk e dil me li dir di ye ko nuþ tu.n5 te BAÞBAKAN ERDOÐAN. DARBE GÝRÝÞÝMLERÝ ÝÇÝN KONUÞTU Bir þey ol say dý Öz kök söy ler di ubaþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, iktidarlarýna karþý yapýlan darbe giriþimleriyle ilgili bir soruyu cevaplarken, e ski Ge nel kur may Baþ ka ný Hil mi Öz kök le dört yý lý bir lik te ge çir dik le rini be lir te rek, Ta biî böy le bir þe yi his set tir me di ler. Böy le birþe yi ya þa mýþ ol sa i na ný yo rum ki bi zim le o nu pay la þýr dý de di. nha be ri say fa 7 de 20 bin kiþiye tirit ziyafeti verildi nahmet HAMDÝ ÇÝÇEK ÝN HABERÝ SAYFA 4 TE FO TOÐ RAF: A A Bom ba teröristlerin el in de pat la dý u Hak ka ri nin Yük se ko va il çe sin de, po lis kon trol nok ta sý na ya kýn bir men fe ze yer leþ tir me ye ça lýþ týk la rý bom ba nýn in fi lak et me si so nu cu 2 ki þi öl dü. nha be ri say fa 7 de Libya Ýhvan ý: Si lah lý tu ga yý mýz yok ulib ya Müs lü man Kar deþ ler Teþ ki la tý (Ýh van) Baþ ka ný Be þir el-keb ti, Ýh van men sup la rý, Lib ya dev ri mi ne bi rey sel o la rak ka týl mýþ tý. Si lah lý tu gay la ra sa hip de ði liz de di. n5 te 10 bin Filistinli evlerini terk etti uel-halil þehrinin tarihî Beled el-kadime bölgesinde, þu ana kadar yaklaþýk 10 bin Filistinli, Ýsrail askerlerinin ve yerleþimcilerinin baskýlarý sebebiyle evlerini terk etti. n5 te HACI BAYRAM DA TERÖR BÝTSÝN DUASI u6 ISSN BELÇÝKA DA MÜSLÜMAN FUARI u12

2 2 30 EY LÜL 2012 PAZAR Y L HÝ KA  Y E T Ey Âdemoðullarý! Size, avret yerlerinizi örtecek bir örtü ve ziynet olarak giyinip kuþanacaðýnýz elbise verdik. Takva elbisesi ise en hayýrlýsýdýr. H AD Ý S Üç kiþi bir araya geldiklerinde birisi imam olsun, imamlýða en lâyýk olanlarý Kur'ân ý en iyi okuyandýr. A'raf Sûresi: 26 /  ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 464 / Ha di s-i Þe rif Me â li Tekfirin sevabý yok; haksýz olsa, büyük zararý var Madem zemmetmemek ve tekfir etmemekte bir emr-i þer î yok, fakat zemde ve tekfirde hükm-ü þer î var. Zem ve tekfir, eðer haksýz olsa, büyük zararý var; eðer haklý ise, hiç hayýr ve sevap yok. Va zi fem kar þý lý ðýn da siz den bir üc ret is te - mi yo rum; siz den is te di ðim, an cak ak ra - ba ya sev gi ve Ehl-i Bey ti me mu hab bet - tir. (Þû râ Sû re si: 23.) â ye ti nin nas sýy la, Âl-i Bey tin mu hab be ti, Ri sa le-i Nur da ve mes le ði miz de bir e sas týr ve Veh ha bi lik da ma rý, hiç bir ci het te Nur un ha ki kî þa kirt le rin de ol ma - mak lâ zým ge li yor. Fa kat, ma dem bu za man da zýn - dý ka ve ehl-i da lâ let ih ti laf dan is ti fa de e dip, ehl-i i - ma ný þa þýr týp ve þe a i ri bo za rak Kur ân ve Ý mân a - ley hin de kuv vet li ce re yan la rý var; el bet te bu müt - hiþ düþ ma na kar þý cüz î te fer ru a ta da ir me dar-ý ih - ti laf mü na ka þa la rýn ka pý sý ný aç ma mak ge rek tir. (...) Þim di Ha re meyn-i Þe ri feyn e hük me den Veh ha - bi ler ve meþ hur, deh þet li da hi ler den Ýb nü t-tey mi ye ve Ýb nü l-kay yim-i Cev zî nin pek a cip ve ca zi be dar e ser le ri Ýs tan bul da çok tan be ri ho ca la rýn e li ne geç - me siy le, hu su san ev li ya lar a ley hin de ve bir de re ce bid a la ra mü sa a de kâr meþ rep le ri ni ken di le ri ne per - de yap mak is te yen, bid a la ra bu laþ mýþ bir ký sým ho - ca lar, si zin, mu hab bet-i Âl-i Beyt ten ge len ve þim di iz ha rý lâ zým ol ma yan iç ti ha dý ný zý ve si le e de rek hem sa na, hem Nur þa kirt le ri ne dar be vu ra bi lir ler. Ma dem zem met me mek ve tek fir et me mek te bir emr-i þer î yok, fa kat zem de ve tek fir de hükm-ü þer î var. Zem ve tek fir, e ðer hak sýz ol sa, bü yük za ra rý var; e ðer hak lý i se, hiç ha yýr ve se - vap yok. Çün kü tek fi re ve zem me müs te hak had siz dir. Fa kat zem met me mek, tek fir et me - mek te hiç bir hükm-ü þer î yok, hiç za ra rý da yok. Ýþ te bu ha ki kat i çin dir ki, ehl-i ha ki kat, baþ ta E im me-i Er ba a ve Ehl-i Bey tin E im me-i Ýs nâ A - þer o la rak Ehl-i Sün net, mez kur ha ki ka te müs te - nid o lan ka nun-u kud si ye yi ken di le ri ne reh ber e dip, Ýs lâm lar i çin de o es ki za man fit ne le rin den me dar-ý ba his ve mü na ka þa et me yi ca iz gör me - miþ ler, men fa at siz, za ra rý var de miþ ler. Hem o harp ler de, çok e hem mi yet li Sa ha be ler, na sýl sa i ki ta raf da bu lun muþ lar. O fit ne le ri bah - set mek te o ha ki ki Sa ha be le re, Tal ha ve Zü be yir (ra) gi bi A þe re-i Mü beþ þe re ye da hi ta raf gi ra ne bir in kâr, bir i ti raz kal be ge lir. Ha ta var sa da tev - be ih ti ma li kuv vet li dir. O es ki za ma na gi dip lü - zum suz, za rar lý, þe ri at em ret me den o ah val le ri tet kik et mek ten se, þim di bu za man da bil fi il Ýs lâ - mi ye te deh þet li dar be le ri vu ran, bin ler lâ ne te, nef re te müs te hak o lan la ra e hem mi yet ver me - mek gi bi bir ha let, mü min ve mü dak kik bir za - týn va zi fe-i kud si ye si ne mu va fýk ge le mez. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 178 *** Ba zý â yat ve e hâ dis var dýr ki, mut la ka dýr; kül li ye te lâk ki e dil miþ. Hem öy le ler var dýr ki, mün te þi re-i mu vak ka te dir; da i me zan ne dil miþ. Hem mu kay - yed var; âmm he sap e dil miþ. Me se lâ, de miþ, Bu þey kü für dür. Ya ni, o sý fat i man dan neþ et et me - miþ; o sý fat kâ fi re dir. O hay si yet le, o zat kü für et ti, de ni lir. Fa kat mev su fu i se, mâ su me ve i man dan neþ et et tik le ri gi bi, i ma nýn te reþ þu ha tý na da hâ i ze o lan baþ ka ev sa fa ma lik ol du ðun dan, o zat kâ fir dir, de nil mez. Ýl lâ ki, o sý fat kü für den neþ et et ti ði, ya kî - nen bi li ne... Zi ra baþ ka se bep ten de neþ et e de bi lir. Sý fa týn de lâ le tin de þek var; i ma nýn vü cu dun da da ya kîn var. Þek i se ya kî nin hük mü nü i za le et mez. Tek fi re ça buk cü ret e den ler dü þün sün ler! Sü nû hat, s. 29 ***..Sa id i bi len ler bi lir ler ki, müm kün ol du ðu ka dar tek fir den çe ki nir. Hat tâ sa rih küf rü bir a dam dan gör se de, yi ne te vi le ça lý þýr, o nu tek fir et mez. Her va - kit hüsn-ü zan la ha re ket et ti ði hal de o na bu it ha mý ya pan, el bet te ken di si o it ham i le tam müt te hem dir. Þu â lar, On Dör dün cü Þu â, Ha ta-sa vab Cet ve li: , sh. 365 LÛ GAT ÇE: Gönül kardeþlik ister, çay bahane SE LÝM GÜN DÜ ZALP se lim gun du ma il.com ir Pa zar sa ba hý B Gün ler den bir gün de ðil Öy le si ne bir gün hiç de ðil San ki kay bet ti ði miz bir gün Bu gün, o nu bul mu þuz gi bi i çi - miz ký pýr ký pýr. Yer gök ne þe mi ze or tak. Yap rak lar sa ra rý yor A ma gü neþ hâ lâ ý sý tý yor. Ey lül ün son haf ta sý. U zun Çar þý mý zýn da ra cýk so kak la rýn dan kýv rý la kýv rý la ge çi yo ruz. Or ta lýk a yak ses le - ri mi zi du ya cak ka dar sa kin. Her pa zar sa ba - hý yo lu mu zu göz le yen dost lar me kâ ný Çay cý Ýs ma il kar de þi mi zin ye rin de, Fur kan Ça ye - vi nde yiz. Yor gun lu ðu mu zu al ça cýk ta bu re - le re bý ra ký yo ruz. Ýs ma il Bey in ti tiz li ði ne hay ra ným. Ge len, he men bu nu his se der. Yer ler su lan mýþ, et raf ter te miz. Bu ra da bam baþ ka bir ha va var. Kah val tý mýz çay, si mit, zey tin ve pey nir - den i ba ret. Bir lez zet var ki o sof ra da, sor - ma yýn git sin... Ta ný dý ðým bir ih ti ya rýn sö zü nü ha týr lý yo rum: Ev lâ dým, me kân lar in san lar la gü zel dir. Ýn sa nýn ol ma dý ðý yer ler, boþ bir be den dir. Bil mem bu me kâ ný ni ye se vi yo rum Ço cuk lu ðum dan ha tý ra lar ve iz ler ta þý dý ðý i çin mi a ca ba? Çün kü az ö te de ilk na maz - la rý mý kýl dý ðým ve Kur ân-ý Ke rim i o ku - ma yý öð ren di ðim A ða Ca mii var. He men ar ka so kak ta i se am cam göm lek çi Ca vit in dük kâ ný var dý. Ýlk çý rak lý ðý mý bu dük kân - da ya þa mýþ tým. Yi ne sün net he di ye si o la - rak ge tir di ði Pey gam ber ler Ta ri hi i le ba na o ku ma yý sev di ren Ter zi Ab dur rah man A - ða bey in dük kâ ný da kar þým da. Kýrk se ne ön ce si nin ha tý ra la rý þim di kar þým da du ru - yor. O ka dar ya kýn ki, hay ret te yim Dost lar ve ha tý ra lar bir a ra da Na sýl rah met o kun maz ki bu ra da? Ýs ma il kar de þi min, ne kah ve si ni, ne de ça - yý ný si ze tam o la rak an la ta mam. Ýç me yen bi le mez. Ge lin, siz de bir gün mi sa fir o lun, ba na hak ve rir si niz. Re sim lik bir man za ra a - ma tam i fa de e de me ye ce ðim Meh met  kif Er soy un ký zý Su at Er soy, ken di siy le ya pý lan bir rö por taj da, ba ba sý nýn ay rýn tý yý kul lan ma gü cü ne þu i fa de ler le dik - kat çe ker: Ba bam re sim yap maz dý. Fa kat bir ye ri gör dük ten son ra o ra yý, ya da ko nuþ tu ðu bir kim se yi an lat ma sý ný din ler se niz, bun - la rý gö rür gi bi o lur du nuz. O ka dar ay rýn tý - yý i çi ne yer leþ ti rir di. (Gös te ri, A ra lýk 1986, no: 73 s ) Keþ ke bu man za ra yý si ze böy le bir ay rýn tý ve dik kat us ta sý nýn ka le min den çýk mýþ gi bi an la ta bil sey dim, a ma ne ge zer...  ri fe i þa ret ye ter. Bu man za ra nýn ek sik ka lan yer le ri ni ha ya li niz den siz ta mam la yýn lüt fen. Ýn sa nýn gö nül hu zu ru ol du mu, ne çeþ me ba þýn da iç ti ði su yu u nu tu yor, ne de dost lar la bir lik te yap tý ðý bir kah val tý yý. I þýl tý lý sof ra mýz da tav þan ka ný çay la rý mý zý yu dum lar ken, ya ný ba þý mýz dan bir ses yük - sel di: Kar de þim, ba na bir çay! Bu se sin sa - hi bi ne doð ru dö nüp, A man Al lah ým, bu ne gü zel bir ses le niþ böy le de dim. Bu ses ve bu i fa de, be ni yýl lar ön ce si ne gö tür dü. Mer kez or ta o ku lu na baþ la dý ðým ilk gün ler de, o ku lun ka la ba lýk ko ri dor la rýn da üst ka týn mer di ven le ri ni a dým lar ken, ar - kam dan Kar de þim di ye bir ses duy muþ - tum. Hiç bir ya kýn lý ðý mýz ol ma ma sý na rað - men bu ço cu ðun ba na Kar de þim di ye hi tap et me sin den ta rif e dil mez bir mut lu - luk duy muþ tum. Kar de þim, ba na bir çay di yen bu se si de yýl lar ön ce ki o se se ben - zet tim. Ne ka dar müþ fik bir ses ti bu. Ben yýl lar ca u nut ma dým o se si. Ru hu ma nak - þol muþ â de tâ. Tam kýrk se ne son ra, ba na Kar de þim di ye ses le nen o ço cu ðu bu - lup Ýs mi Su at tý o na bu ha tý ra yý an lat - mýþ, ken di si ne ge cik miþ o lan te þek kür bor cu mu i fa et miþ tim. O bu nun far kýn da bi le de ðil di. A ma bu ses be nim ku lak la - rým da hâ lâ çýn lar du rur. Ben bu ha tý ra yý an la týr ken, ya ný ba þý mýz da ki genç, gü lüm - se yen bir yüz le ve he ye can la din li yor du be ni. Bir dost da ha ka zan dýk bu gün Ýn san la ra is miy le hi tap et mek ne ka dar gü zel se, Kar de þim di ye ses len mek de, bel - ki on dan da ha da gü zel. Ya ný na bir þey koy - ma ya ge rek yok. Sa de ce bu tek ke li me bi le kar þý nýz da ki in sa na ver di ði niz de ðe ri an lat - ma ya ye ti yor. Ýn sa nýn ha ki kî kar de þi ne bi le ne re dey se Kar de þim di ye me di ði, se lâm la rýn a zal dý ðý, â de tâ se çe rek ve ril di ði bir dün ya da bu se sin ü ze ri miz de ki et ki si ni böy le u zun u zun an - lat ma mý çok gör me yin lüt fen. Üs tâd ýn Mu hâ ke mat ta ki bir cüm le si ni me â len nak let mek te ya rar gö rü yo rum: Ýn - sa nýn se sin den ne fe si, ne fe sin den nef si an la - þý lýr. Ýn san di li nin al týn da giz li dir. Ruh dün - ya sý nýn iz le ri, söy le di ði ke li me le re yan sýr. E vet, ye ri gel miþ ken bir Asr-ý Sa a det ha tý - ra sý ný siz ler le pay laþ ma dan ge çe me ye ce ðim: Bir gün Hz. Ö mer (ra), um re yap mak i - çin Pey gam be ri miz den (asm) i zin is te di, Pey gam be ri miz (asm) de o na bir þart la i - zin ver di: Kar de þim, be ni du â la rýn da u nut ma. Hz. Ö mer (ra) der ki: Re su lul lah ýn (asm) ba na kar de þim de me sin den duy du ðum se - vin ci, bü tün dün ya la rý ba na ver se ler duy - maz dým. (Bir Gül De me ti, s. 338) Bir mâ ni ol maz sa he men her Pa zar bu gü zel me kân da çay la rý mý zý yu dum lu yor, soh bet le ri mi zi ya pý yor ve du â lar e dip ay rý lý - yo ruz. Bu ra sý fe rah la dý ðým en der me kân lar dan bi ri dir be nim i çin. Rab bim bu ra da ki soh bet - le ri mi zi ve du â la rý mý zý da im kýl sýn in þal lah. Pa zar gün le ri e pey dir kâ bus ol mak tan çýk tý. Bu me kân da ki bir kaç sa at lik be ra ber - lik bi le gü nü mü zün ren gi ni de ðiþ ti ri yor. Gün na sýl baþ lar sa öy le gi der sö zü bu ra da ger çe ðe dö nü yor. Ki mi ha ya tý sey re der, ki mi de ya þar. Biz hem ya þa yan, hem de sey re - den ler o lu ruz in þa al lah. He le de ha ya tý o ku - yan lar, ha yat la rý ný o ku ya rak dol du ran lar i se, ger çek ten ha ya tý do lu do lu ya þa yan lar dýr. Her ya þýn hak ký ný, ya þa dý ðý mýz her yý lýn hak ký ný ver mek ge rek. *** Prof. Dr. Sa ba hat tin Za im Ho ca, bir gün Sul ta nah met tram vay du ra ðýn da ho ca sý Nu - ret tin Top çu yu gö rür. E li ni ö per. Ho cam, ma þal lah yýl lar si zi hiç yýp rat ma - mýþ. der. Mo ral ver sin di ye söy le nen söz ler, Top çu, Zaim Ho ca nýn ne þe si ni ka çý rýr, yü - zü bu lut la nýr ve ü zün tüy le ce vap ve rir: Ya öy le mi? Hâl bu ki her ya þýn hak ký ný ver mek ge re kir! De mek ki biz ya þý mý zýn hak ký ný ve re me mi þiz. der. Rab bim ya þa dý ðý gün le rin ve yýl la rýn hak - ký ný ve ren ler den ey le sin in þal lah. Bu sa bah da, bu me kân dan son çay la rý mý - zý yu dum la yýp, duâ lar la ay rý lýr ken di li miz - den þu mýs ra lar dö kü lü yor du: Gö nül, ne çay is ter ne çay ha ne, Gö nül mu hab bet is ter, çay ba ha ne *** Be di üz za man Haz ret le ri, Kur ân-ý Ke - rim de ge çen Mü min ler kar deþ tir; siz de kar deþ le ri ni zin a ra sý ný dü zel tin ve Al - lah tan kor kun ki rah me te e ri þe si niz. (Hu cu rât, 10) â ye ti ni Yir mi Ý kin ci Mek - tub da çok ha ri ka bir þe kil de tef sir e der ve ders ve rir. Ri sa le-i Nur un de ði þik yer le - rin de kar de þim ke li me si nin 378 de fa geç ti ði dik ka te a lý nýr sa, bu ko nu nun ne ka dar da ö nem li ol du ðu an la þý lýr. Rab bi mi ze son suz hamd-ü se nâ ve E fen - di miz e son suz sa lât-ü se lâm i le tek fir: Kü für le, kâ fir lik le it ham et mek. zem met mek: Bi ri si ni çe kiþ tir mek, kö tü le mek, a yýp la - mak, yer mek. emr-i þer î: Þe ri a týn em ri. mün te þi re-i mu vak ka te: Ge çi ci o la rak, bel li bir za man i çin or ta ya çý kan. mu kay yed: Bað lý, ka yýt lý, sý nýr lý. mev suf: Va sýf la nan, ken di sin de bir sý fat mev cut o lan.

3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat - ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT NA MAZ VA KÝT LE RÝ Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN HA BER 30 EY LÜL 2012 PAZAR Y Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Hic rî: 14 Zilkade 1433 Ru mî: 17 Eylül 1428 Ýh lâs sýr rý ve þef kat to ka dý Âl-i Ým ran Sû re si nin Her kes ha yýr o la rak ne iþ le miþ, kö tü lük o la rak ne iþ le miþ se mah þer gü nün de hep si ni ö nün de ha zýr bu lur. O za man is ter ki, iþ le di ði kö tü lük ler le ken di si a ra sýn da bü yük bir me sa fe bu lun sun ve o nu gör me sin. Al lah si zi Ken di sin den ge le cek bir a zap tan sa kýn dý rý yor. Çün kü Al lah, kul la rý - na çok þef kat li dir me a lin de ki 30. â ye ti nin bir sýr rý ný tef sir meyanýn da te lif e di len O nun cu Lem a da, Kur an hiz me tin de bu lu nan la rýn be - þe ri yet muk te za sý iþ le dik le ri ha ta la rýn ce za sý o - la rak ye dik le ri þef kat to kat la rý an la tý lý yor. Bu kud sî hiz me tin üç ne vi ke ra me tin den ü - çün cü sü i çin Hiz met te ha li sen ça lý þan la ra fü - tur (u sanç, gev þek lik) gel di ði va kit þef kat li bir to kat yer ler, in ti ba ha ge le rek (u ya na rak) yi ne o hiz me te gi rer ler de ni li yor (Lem a lar, s ). Ve o ba his te Üs tad ken di sin den baþ la yýp ya - kýn ta le be le riy le de vam e de rek, bu nun her za - man ders al ma mýz ge re ken ör nek le ri ni sý ra lý yor. E ser ler de baþ ka il ginç ör nek ler de var. Bun lar dan bi ri, Yir mi Se ki zin ci Lem a nýn On Ye din ci Nük te sin de, ehl-i is yan hak kýn da ge - len ve On la ra ih tar et ti ði miz ders ve na si ha ti u nut tuk la rý ve a mel et me dik le ri va kit, on la rý tu - tup mu si bet al tý na al dýk me a lin de ki En am Su - re si 44. a ye ti nin çok i þa ra týn dan bir i þa re ti nin tef sir e dil di ði dik kat çe ki ci ba his te yer a lý yor. Ma at te es süf, ba þý mý za ge len bir þef kat to ka - dý ný i ki-üç gün dür kat î bir ka na at le an la dým cüm le siy le baþ la yan bu bah sin de va mýn da, En a hir de, sýrr-ý ih lâ sa da ir bir ri sa le bi ze yaz dý rýl dý. El hak ga yet â lî (yük sek) ve kuv vet li bir düs tur-u u huv vet (kar deþ lik pren si bi) i di. Ve on bin ler kuv vet le an cak mu ka be le e di lir ha di se le re ve mu si bet le re kar þý, o sýrr-ý ih lâs i le on a dam la mu ka ve met et ti re bi lir bir düs tur-u kud sî i di de nil dik ten son ra, þu sar sý cý cüm le ler ge li yor: Fa kat ma at te es süf, baþ ta ben, biz o ih tar-ý ma ne vî i le a mel e de me dik. (...) Bir kýs mý mýz þef kat to ka dý na gi rif tar ol duk. Bir kýs mý mýz hak kýn da to kat de ðil; bel ki to ka da ma ruz o lan kar deþ le ri mi ze me dar-ý te sel lî ve ken di le ri ne me dar-ý se vap ve is ti fa de ol mak i çin bu mu si - be tin i çi ne a lýn dý. (...) Hiç ha týr ve ha ya li me gel mez en ha lis zan net tiðim kar deþ le rim de sýrr-ý ih lâ sa mü na fi (ay ký rý) ha re ket vu ku a gel - miþ ti. On dan an la dým ki, a ye tin u zak tan u za - ða bir ma na-i i þa rî si bi ze de ba ký yor. Ehl-i da - lâ let i çin na zil o lan bu a yet on la ra a zap týr. Fa - kat bi zim i çin ter bi ye-i nü fus (ne fis ter bi ye si) ve ke fa re tüz-zü nup (gü nah la ra ke fa ret) ve tez yid-i de re cat (ma ne vî de re ce nin yük sel me - si) i çin bir þef kat to ka dý dýr. (a ge, s ) Bu ra da sö zü e di len mu si bet, Be di üz za man ýn ta le be le riy le bir lik te ko nul du ðu Es ki þe hir hap si ve yar gý la nýp, Te set tür Ri sa le si ge rek çe gös te ri - le rek, ka nun la de ðil, ka na at-i vic da ni ye i le 11 ay hap se mah kûm e dil di ði Es ki þe hir mah ke me si. Ma ruz ka lý nan hak sýz lýk la ra Be þer zul me der, a ma ka der a da let e der pren si biy le yak la þan Sa - id Nur sî nin, Es ki þe hir hap si nin ka der bo yu tun - da da, ih lâs sýr rý na ay ký rý ha re ket le rin ö nem li bir pa yý ol du ðu nu vur gu la ma sý çok ma ni dar. Ko nu nun il ginç de tay la rý na sonra ba ka lým. *** Köp rü e ko lü nü iþ le di ði miz ya zý la rý mý zýn, ge çen haf ta çý kan Ye ni den ih ya baþ lýk lý so - nun cu su ü ze ri ne, Yö ne tim Ku ru lu ü ye miz ve ya za rý mýz Ne jat E ren þu me sa jý ka le me al mýþ: Bu ya zý la rý il gi, has ret, he ye can, ü mit le, bi raz da i çim bu ruk o ku yor; doð ru su nu söy le mek ge - re kir se ba zan hü zün le ni yo rum. Bu gü zi de kad - ro la rýn bü yük ço ðun lu ðun da bu has ret ve ve fa - nýn var ol du ðu na, has re tin gi de ril me si i çin gay - ret ve him me tin o la ca ðý na i na ný yo rum. U fak bir ký výl cým ve ký pýr dan ma bir ha re ket mey da na ge - ti re bi lir. A ma a sýl o lan, ye ni ge len nesl-i ce di de bu ha va yý ve rir ve i yi bir or ga ni ze ve reh ber lik ya pa bi lir sek o ra da çok i yi bir ma kes bu la ca ðý ný kuv vet le ü mit e di yo rum. RN Ens ti tü sü i le a ka de - mik kad ro la rýn des te ði ni de bu na ka tar sak ü mi - di mi zin mey ve ye dö ne ce ði i nan cý ný ta þý yo rum. ir ti ni as ya.com.tr ÝZMÝR DE gö rev yap tý ðý o kul da öð ren ci si ta ra fýn dan bý çak la na rak öl dü rü len Se vi lay öð ret men le il - gi li vic dan la rý ya ra la yan o la yýn ar - dýn dan u lu sal öl çek te þid de te kar þý mü ca de le ve top lum sal bi - linç len me plan la ma sý ya pýl ma sý ge rek ti ði ni kay de den De mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge - nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý ko or di na tör lü - ðün de þid det le mü ca de le e den grup la rýn a ra sý na baþ ta öð ret men - ler, a ka de mis yen ler ol mak ü ze re ve li le rin de a lýn ma sý ge re ki yor de di. Ço cuk la ra ve ka dýn la ra uy - gu la nan þid de tin bo yu tu nun her ge çen gün art tý ðý ný ve bu ko nu da bi lin ci art týr mak i çin baþ ta yi ne e - ði tim ci ler ol mak ü ze re bü tün top - lum sal ke sim le rin mü ca de le ye dâ - hil e dil me si ge rek ti ði ni kay de den Av cý, Hal ký mý zýn a i le i çi þid det, ço cu ða ve ka dý na yö ne lik þid det ko nu la rýn da da ha o kul sý ra la rýn - dan i ti ba ren u lus lar a ra sý ve u lu sal mev zu at dâ hi lin de e ði til me si ne ve bi linç len di ril me si ne bü yük ih ti yaç var dýr di ye ko nuþ tu. PO LÝ SÝ YE TED BÝR LER LE SO NUÇ A LI NA MI YOR Þid de te kar þý mü ca de le plan la - ma sýn da an ne ve ba ba la ra yö ne - lik ça lýþ ma la rýn ön ce lik teþ kil et me si ve bu an lam da a lan ta ra - ma sý ya pý la rak e ko no mik, sos - yo-kül tü rel, psi ko lo jik des tek prog ram la rý uy gu lan ma sý ge - rek ti ði ni kay de den Av cý þun la rý kay det ti: Mil lî E ði tim Ba kan lý - ðý, öð ren ci ve ve li le ri kap sa yan a i le da nýþ man lý ðý sis te mi ge liþ ti - re rek, ký sa ve et ki li plan la ma lar - la bir an ön ce prog ram lan mýþ al ter na tif çö züm ler ge liþ tir me li - dir. Baþ ta ço cuk la ra ve ka dýn la - ra ol mak ü ze re þid det ma a le sef top lum sal bir sar mal ha li ne gel - miþ du rum da dýr. Her gün ga ze - te ler de, te le viz yon da ço cuk ve ka dýn ci na ye ti ni gö rür ha le gel - dik. Hal ký mýz si nir li, ger gin ve en u fak bir o lay da pat lý yor. Su - dan se bep ler le kav ga ve ci na - yet ler ya þa ný yor. O kul la rý mýz da bý çak la ma ve kav ga o lay la rý ek - sik ol mu yor. Ya ni teh li ke u zak - ta de ðil en ya ký ný mýz da. Son yýl - lar da ço cuk la rý ve ka dýn la rý ko - ru yan bir çok ya sa yü rür lü ðe gir di. Po li si ye ted bir ler le, ya sa ve ce zaî mü ey yi de ler le so nuç a - lý na ma dý ðý or ta da dýr. Þid de ti e ði tim le ön le riz TOPLUMDA GÖRÜLEN ÞÝDDET OLAYLARINA DEÐÝNEN DES GENEL BAÞKANI GÜRKAN AVCI, ÞÝDDETE KARÞI MÜCADELE VE TOPLUMSAL BÝLÝNÇLENME PLANLAMASI YAPILMASI GEREKTÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. FA TÝH KA RA GÖZ AN KA RA O KUL LAR DA ZO RUN LU DERS O KU TU LA BÝ LÝR YAPILACAK o lan þe yin u zun va de li ve cid dî hu ku kî ve ku rum sal dü zen le me ler yap mak ve top ye kûn bir e ði tim fa a li ye tiy le þid det o la yý ný or ta dan kal dýr mak ol du ðu nu da söy le yen Av cý, Si ya set çi ler baþ ta ol mak ü ze re top lu mu nun ka na at ön der le ri o lan sa nat çý lar ve bi lim a dam - la rý ve top lum sal te vec cüh gö ren þah si yet ler ma ha re tiy le bu ko nu da top lu ma bir zih ni yet dö - nü þü mü pom pa lan ma sý ge re ki yor. Bu nun da yo lu dört ba þý mað rur bir e ði tim den, kül tü rel de ðer le ri mi zi doð ru an la mak ve an lat mak tan, in san mer kez li bir e ði tim an la yý þý ný hem müf re - dat la ra hem de ha ya týn i çi ne koy mak tan ge - çer. Çün kü va tan daþ la rý mýz a ra sýn da kö tü mu a me le, a þa ðý lan ma, ya sak la ma, yok sun bý rak ma, a la ya al ma ve kü çük dü þür me dav - ra nýþ la rý ol duk ça yay gýn du ru ma gel miþ tir. Ka - dýn ve ço cuk la rý mýz he men her gün þid de te ya ka rýþ mak ta, ya da ta nýk lýk et mek te dir. Bu ne - den le þid det i le mü ca de le ko nu sun da en bü - yük gö rev ve so rum lu luk yi ne Mil lî E ði tim Ba - kan lý ðý na düþ mek te dir. Bu doð rul tu da o kul la - rý mýz da zo run lu ders da hi o ku tu la bi lir de di. Gür kan Av cý A Ü i kin ci ü ni ver si te ka yýt la rý ya rýn baþ lý yor ESKÝÞEHÝR A na do lu Ü ni ver si te si (A Ü), bü tün ü ni ver si te öð ren ci le ri ne ve me zun la rý na þart - sýz, sý nav sýz i kin ci ü ni ver si te fýr sa tý sun ma ya de vam e di yor. A Ü, ka ri ye rin de yük sel mek, me rak et ti ði bö lüm de o ku mak ve ha yal le ri - nin pe þin de koþ mak is te yen ü ni ver si te öð - ren ci si ya da me zun la ra sun du ðu i kin ci ü ni - ver si te i çin ka yýt lar 1-16 E kim 2012 ta rih le ri a ra sýn da ya pý la bi le cek. Her han gi bir yük se - köð re tim prog ra mýn dan me zun o lan lar i le i - ki ve ya dört yýl lýk ör gün yük se köð re tim bö - lüm le rin de ka yýt lý öð ren ci ler, A çý köð re tim Ýk ti sat, Ýþ let me fa kül te le ri nin bö lüm ve prog ram la rý nýn her han gi bi ri ne o ku duk la rý ve ya me zun ol duk la rý prog ram lar dan/bö - lüm ler den fark lý ol mak kay dýy la i kin ci ü ni - ver si te kap sa mýn da baþ vu ru ya pa bi le cek ler. A Ü den ve ri len bil gi ye gö re, a day la rýn ka yýt - la rý Ýn ter net Baþ vu ru ve A ÖF Bü ro la rýn - dan Ka yýt ol mak ü ze re i ki a þa ma lý ya pý la - cak. Ýn ter net ü ze rin den ka yýt yap týr mak is - te yen a day lar, yit.a na do lu.e du.tr ad re sin de Ý kin ci Ü ni ver si te lin ki ni týk la ya - rak in ter net baþ vu ru la rý ný ya pa bi le cek. Si te, in ter net baþ vu ru ta rih le ri i çe ri sin de ak tif ha le ge ti ri le cek. Es ki þe hir / ci han Al pars lan Ü ni ver si te si nde med re se sem poz yu mu MUÞ Al pars lan Ü ni ver si te si, Med re se Ge le ne - ði ve Mo dern leþ me Sü re cin de Med re se ler ad lý u lus lar a ra sý sem poz yu ma ev sa hip li ði ya pa - cak. Sem poz yum, 5-7 E kim ta rih le ri a ra sýn da Al pars lan Ü ni ver si te si kon fe rans sa lo nun da ger çek leþ ti ri le cek. Ka tý lým cý lar, Med re se ler: Kav ram sal Çer çe ve-ta rih, Med re se ler de E ði - tim-öð re tim, Mo dern leþ me Sü re cin de Med - re se ler, Med re se le rin Mev cut Du ru mu ve Ge le ce ði ko nu la rý ü ze rin de gö rüþ le ri ni di le ge - ti re cek. Muþ Al pars lan Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Ni hat Ý nanç, ü ni ver si te o la rak he def - le dik le ri bir çok þe yi za ma nýn da yap týk la rý ný be - lir te rek, Muþ Al pars lan Ü ni ver si te si o la rak Med re se Ge le ne ði ve Mo dern leþ me Sü re cin - de Med re se ler ko nu lu u lus lar a ra sý sem poz - yum dü zen le me yi he def le miþ tik. Yak la þýk se - kiz ay dýr sü ren ça lýþ ma mý zýn son a þa ma sý na gel dik. Bu sem poz yu mun te mel a ma cý geç - miþ te ki il mi bi ri kim le rin da ha çok yo ðun laþ tý ðý med re se ler le mo dern ku rum lar di ye ta ným la - ya ca ðý mýz i la hi yat fa kül te le ri a ra sýn da bir köp - rü o luþ tur mak. Bu bað lam da he def ka tý lým cý kit le o la rak hem i la hi yat fa kül te si men sup la rý hem de med re se kö ken li ho ca la rý mý zý seç miþ - tik. So nuç ta 250 den faz la bil di ri tek lif e dil di, an cak bi lim ku rul la rý 80 ci va rýn da bil di ri yi ka - bul et ti a çýk la ma sýn da bu lun du. Muþ / ci han YILLARDIR Ýz mir Kuþ Cen ne ti nin ko run ma sý, ge liþ ti ril me si ve ta nýn ma sý i çin mü ca de le ve - ren E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Ta bi at Ta ri hi Uy - gu la ma ve A raþ týr ma Mer ke zi Mü dür Yar - dým cý sý Prof. Dr. Sý ký nin Baþ ba kan Er do - ðan a yaz dý ðý mek tu ba ce vap gel di. Prof. Dr. Sý ký, bu nun þe hir i çin en ö nem li çev re ko ru - ma pro je si o la ca ðý ný be lir te rek, ço cuk la ra ve to run la ra bý ra ký la bi le cek en ö nem li ta biî mi - ra sýn, Ge diz del ta sýn da ki Ýz mir Kuþ Cen ne ti ol du ðu nu söy le di. Söz ko nu su ha ber, Do ða Ko ru ma ve Mil lî Park lar Ge nel Mü dür lü - ðü nden gel di. Or man ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu a dý na Ge nel Mü dür Yar dým - cý sý Mus ta fa A kýn cý loð lu im za sýy la Meh met Sý ký ya yol la nan ya zý da, Baþ ba kan lýk Ý le ti - þim Mer ke zi ne gön der di ði niz 23 Mart 2012 ta rih ve sa yý lý baþ vu ru Ge nel Mü - dür lü ðü müz ce in ce len miþ ve bu doð rul tu da Ýz mir Kuþ Cen ne ti nin 2873 Sa yý lý Mil lî Park lar Ka nu nu kap sa mýn da de ðer len di ril - me si ne ve in ce len me si ne yö ne lik ça lýþ ma lar baþ la týl mýþ týr de nil di. Prof. Dr. Sý ký i se ko - nuy la il gi li, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do - ðan ýn ta li ma týy la baþ la tý lan, Ýz mir Kuþ Cen - ne ti nin mil lî park i lâ ný ger çek leþ ti ðin de ön ce lik le Ýz mir ilk mil lî par ký na ka vuþ muþ o la cak. Kuþ Cen ne ti nin ka mu o yun da ki say gýn lý ðý ar ta cak. En ö nem li si de mil lî par - ka ken di ne öz gü büt çe tah sis e di le cek, yö - ne tim ve de ne ti min den so rum lu mü dür a - ta na cak. Böy le ce ge le ce ði te mi nat al tý na a - lýn mýþ o la cak de di. Ýz mir / ci han Ýz mir Kuþ Cen ne ti mil lî park o la cak Ýt fa i ye ci ler hak la rý ný Gü ven park ta a ra dý KISA a dý Bem-Bir-Sen o lan Be le di ye ve Ö zel Ý da re Ça lý þan la rý Bir li ði Sen di ka sý ü ye si bir grup it fa i ye ci, yan gýn ký ya fet le ri ve yan gýn sön dür me hor - tum la rý i le bir lik te hak la rý ný a ra dý lar. Bem-Bir-Sen Ge nel Baþ ka ný Mür sel Tur bay, Baþ ba kan lý ða 100 met re me sa fe de bu lu nan Gü ven park ta dü zen - le nen ey lem de yap tý ðý ko nuþ ma da Ön ce lik le bi lin me li dir ki; 24 sa at sü rek li gö rev ba þýn da o lan it fa i ye per so ne li nin so run la rý nýn ba þýn da ha len can gü ven lik le ri nin sað la na ma mýþ ol ma sý ge li yor. Bü yük þe hir be le di ye le ri ve bir ký sým il be le di ye le rin de kýs men de ol sa dün ya stan dart la rýn da do na ným ve yan gýn el bi se le ri bu lu nu yor, a ma Tür ki ye nin pek çok be le di ye sin de, it fa i ye per so ne li yan gýn la ra ha len gün lük gi yi len göm lek ler le mü da ha le et mek zo run da ka lý yor lar di ye ko nuþ tu. Ýt fa i ye ci le rin ye ter li tek nik a raç, ge reç ve do na ným dan u zak o la rak yan gý na, ka za ya, ta biî a fe te mü da ha le et mek zo - run da kal dýk la rý ný söy le yen Tur bay, bu nun da pek çok yer de can gü ven li ði so ru nu nu be ra be rin de ge tir di ði ni vur gu la dý. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan ey le - me ka tý lan o lan it fa i ye ci ler, ya ka cak la rý a te þin et ra fýn da Ýt fa i ye ci Du â sý ný hep bir a ðýz dan ses len dir di ler. Ahmet Terzi / Ankara

4 KÜLTÜR SANAT 4 30 EYLÜL 2012 PAZAR Y HABERLER Ho þap Ka le si hak kýn da bil gi ve ren Yrd. Doç. Dr. Meh met Top, Ho þap Ka le si nde, ha rem me kâ ný nýn or ta ya çýk ma sýy la Ýs hak pa þa Sa ra - yý yla ya rý þa bi le cek bir me kân sal dü ze ye u laþ mýþ ol du ðu nu söyledi. Ho þap Ka le si, Ýs hak pa þa Sa ra yý na ra kip nosmanli Dev le ti nin do ðu da ki sý nýr ka le le rin den bi ri o lan Ho þap Ka le si nde, Se yir Köþ kü, ha rem ve bü yük ha mam bö lüm le ri or ta ya çý kar týl dý. Ka zý ça lýþ ma la rý ný yü rü ten Yü zün cü Yýl Ü ni ver si te si (YYÜ) Sa nat Ta ri hi Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. Meh met Top, Ho þap Ka le si nde sa ray ya pý lan ma sý ol du ðu nu söy le di. Van ýn Gür pý nar il çe si ne bað lý Gü zel su Kö yün de bu lu - nan ve 1643 yý lýn da yap tý rý lan Ho þap Ka le si nde, 2007 yý lýn da baþ la tý lan ka zý ça lýþ ma la rý sür dü rü lü yor. Ho þap Ka le si hak kýn da bil gi ve ren Yrd. Doç. Dr. Meh met Top, Ho þap Ka le si nde, ha rem me kâ ný nýn or ta ya çýk ma sýy la Ýs hak pa þa Sa ra yý yla ya rý þa bi le cek bir me kân sal dü ze ye u laþ mýþ ol du ðu nu ak tar dý. Top, Bir çok ka le ye ba kýl dý - ðýn da ka le nin sa de ce ko ru ma a maç lý sur du var la rý ný gö - re bi li yo ruz. A ma Ho þap Ka le si nin i çe ri si ne gir di ði niz za man se lâm lý ðýy la, zin da nýy la, mes ci diy le, ha re miy le, se yir köþ küy le, ha mam la rýy la bir ya pý lar top lu lu ðu na bu ka zý lar la u la þýl mýþ ol du de di. Van / ci han Ki tap kur du mah kûm lar ö dül len di ril di nmalatya DA, Ce za e vi O ku yor kam pan ya sý kap sa - mýn da, en faz la ki tap o ku yan mah kum lar, al týn, a yak ka - bý ve ki tap la ö dül len di ril di. Ma lat ya E Ti pi Ka pa lý Ce za - e vi nde ger çek leþ ti ri len ö dül tö re nin de ko nu þan Va li Va sip Þa hin, kam pan ya ya ka tý lý mýn çok yük sek ol du ðu - nu söy le di. Mah kûm la rýn o ku du ðu ki tap sa yý sý ný du - yun ca çok þa þýr dý ðý ný i fa de e den Þa hin, 271 mah kûm bu 4 ay lýk pe ri yot ta kam pan ya ya ka týl mýþ. Top lam da bin 124 ki tap o kun muþ. As lýn da bak tý ðý mýz da 4 ay da ki - þi ba þý na dü þen ki tap sa yý sý 4 tür de di. Top lam 389 bin say fa o kun du ðu nu be lir ten Þa hin, A ma en tak di re þa - ya ný bi rin ci o lan ar ka da þý mýz 32 bin 700 say fa o ku muþ. Ya ni Ýlk ü çe gi ren mah kûm la rýn her bi ri gün de or ta la - ma bir ki tap o ku du. Bu, Tür ki ye or ta la ma sý nýn çok üs - tün de di ye ko nuþ tu. Ma lat ya Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Mu zaf fer Sa yýn da bey ni yo rum la ma ya ve a na liz et me - ye sevk e den o ku ma nýn ö ne mi ne dik ka ti çe ke rek, þun - la rý kay det ti: Bi lin di ði gi bi ül ke o la rak az o ku yan bir top lu muz. Bu ne den le bu tip fa a li yet le ri ve o lum lu so - nuç la rý ný ce za ev le rin de gör mek in sa ný bir baþ ka mut lu e di yor. Bil gi ye u laþ ma nýn pek çok yo lu var dýr. Kon fe - rans, se mi ner, te le viz yon gi bi. An cak en ka lý cý o la ný ve ce za e vin de ki ler i çin en u la þý la bi lir o la ný bey ni yo rum la - ma ya ve a na liz et me ye sevk e den o ku mak týr. Ba þa rý lý o - la bil me nin, dü þü len ha ta la ra ye ni den düþ me me nin en et ki li yo lu hiç þüp he siz o ku mak týr. Ma lat ya / a a Fran sa da A na do lu Fes ti va li nfransa NIN baþ þehri Pa ris te 3 gün sü re cek ilk bü yük Türk fes ti va li o lan A na do lu Fes ti va li baþ la dý. Av ru pa lý Türk De mok rat lar Bir li ði nin gi ri þi miy le Pa - ris in ün lü park ve ser gi sa ra yý Parc des Ex po si ti ons Vil - le pin te de or ga ni ze e di len fes ti va lin a çý lý þý ný Tür ki ye nin Pa ris Bü yü kel çi si Tah sin Bur cu oð lu ve Yurt dý þý Türk ler ve Ak ra ba Top lu luk Baþ ka ný Ke mal Yurt naç bir lik te yap tý. Bur cu oð lu, böy le bir or ga ni zas yo nun Pa ris te ilk kez ya pýl dý ðý nýn al tý ný çi ze rek, hem e ko no mik hem de kül tü rel an lam da ö nem li bir ba þa rý ol du ðu nu vur gu la dý. Fran sa da ya þa yan Türk va tan daþ la rý nýn ya ný sý ra Tür ki - ye hak kýn da bil gi al mak is te yen ya ban cý la rýn da fes ti va le il gi li gös te re ce ði ni be lir ten Bur cu oð lu, fes ti va lin ge le - nek sel leþ me si ni bek le dik le ri ni söy le di. A çý lýþ tö re nin de meh ter ta ký mý da iz le yen le re kon ser ver di. 10 bin met - re ka re lik ka pa lý ve 8 bin met re ka re lik a çýk a lan da ger - çek le þen fes ti val de, A na do lu kül tür mo za i ði yer a lý yor. Fes ti val do la yý sýy la ku ru lan stant la ra, Ka pa lý çar þý, Kýz Ku le si ve Or ta köy gi bi Ýs tan bul un göz de tu ris tik ve ta - ri hi me kan la rý nýn giy dir me le ri ya pý la rak, zi ya ret çi le re ký sa bir Ýs tan bul ge zi si su nul du. Pa ris / a a FO TOÐ RAF: CÝHAN ÞANLIURFA DA ÝYÝLÝÐÝN KALBÝNE YÜRÜYÜÞ ÞAN LI UR FA DA, BU YIL 6 NCI SI DÜ ZEN LE NEN U LUS LA RA RA SI HA LÝL ÝB RA HÝM BU LUÞ MA LA RI, BÝN KÝ ÞÝ NÝN KA TIL DI ÐI Ý YÝ LÝ ÐÝN KAL BÝ NE YÜ RÜ YÜÞ FA A LÝ YE TÝ Ý LE BAÞ LA DI. Aralarýnda Vali Celalettin Güvenç, Þanlýurfa milletvekilleri ile UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman Abulahan, bürokratlar, sivil toplum örgütü üyeleri, öðrenciler ve vatandaþlar tarihi Balýklýgöl Yerleþkesi ne kadar yürüdü. YÖNETMEN Ze ki De mir ku buz, 12 Ey lül dar be si nin ger çek leþ ti ði za man lar da, dar - be yi ger çek leþ ti ren le rin e lin de bü yük güç ol ma sý na rað men, iþ ken ce le rin ya pýl dý ðý in kâr e dil di ði ni söy le di. De mir ku buz, Dar be dö nem le rin de, ö zel lik le 12 Ey - lül de i na nýl maz bo yut la ra u la þan iþ ken - ce nin son de re ce meþ rû ol du ðu bir ül - key di bu ra sý de di. Ýs tan bul Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si ön der li ðin de ger çek le - þen 2. U lus la ra ra sý Suç ve Ce za Fes ti va - li ne ko nuþ ma cý o la rak, Tür kan Þo ray, Ze ki De mir ku buz ve Se lim Ý le ri ka týl dý. Ýs tan bul Ü ni ver si te si Be ya zýt Kam pü - sü nde ger çek le þen fes ti va lin a çý lý þýn da ko nu þan Yö net men Ze ki De mir ku buz 12 Ey lül de ya þa nan iþ ken ce le rin res mî - ye tin den bah set ti. De mir ku buz, Bu ül - AHMET HAMDÝ ÇÝÇEK ÞANLIURFA ÞANLIURFA DA, bu yýl 6 ncý sý dü zen - le nen U lus la ra ra sý Ha lil Ýb ra him Bu - luþ ma la rý, bin ki þi nin ka týl dý ðý Ý yi li - ðin Kal bi ne Yü rü yüþ fa a li ye ti i le baþ - la dý. Þan lý ur fa Va li li ði nin ön cü lü ðün - de ger çek leþ ti ri len fa a li yet kap sa mýn - da Sa ra yö nü Cad de si nde bir a ra ya ge len ve a ra la rýn da Va li Ce la let tin Gü venç, Þan lý ur fa mil let ve kil le ri i le U NI CEF Tür ki ye Tem sil ci si Dr. Ay - man A bu la han, bü rok rat lar, si vil top - lum ör gü tü ü ye le ri, öð ren ci ler ve va - tan daþ lar Ha þi mi ye Mey da ný ný ta kip e de rek ta ri hî Ba lýk lý göl Yer leþ ke si ne ka dar yü rü dü. Meh te ran ta ký mý nýn gös te ri si i le ya pý lan yü rü yü þe ka tý lan ya ban cý dâ vet li ler yö re sel ký ya fet le ri i le il gi o da ðý ol du. Ba lýk lý göl Am fi Ti - yat ro ö nün de so na e ren yü rü yü þün ar dýn dan fa a li yet a çý lýþ tö re ni i le de - vam et ti. Ba lýk lý göl Am fi Ti yat ro - su nda ya pý lan a çý lýþ tö re ni Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve tiy le baþ la dý. TE VEK KÜ LÜN TÝM SA LÝ HZ. ÝB RA HÝM A çý lýþ tö re - ke de 1990 la ra ka dar bu ra da pek ço ðu - muz bu nu ha týr lar. Bu ül ke de siz 1 tek dev let gö rev li si nin Baþ ba kan ýn, Cum - hur baþ ka ný nýn, Em ni yet yet ki li si nin bu ül ke de iþ ken ce var de di ði ni duy du nuz mu? 12 Ey lül de o ka dar bü yük bir güç ol ma sý na rað men dar be ci le rin ve kim se - ye kar þý hiç bir so rum lu lu ðu ol ma ma sý na rað men ben ya pa rým kar de þim di ye bil - me si ne rað men 12 Ey lül de bi le iþ ken ce - ler sü rek li in kâr e dil di de di. TOP LUM, BU O LAY LAR KAR ÞI SIN DA VÝC DAN GE LÝÞ TÝR DÝ MÝ A CA BA? Pa nel de ko nuþ ma sý na de vam e den Ze ki De mir ku buz, 1990 la rýn ba þýn da Be yoð lu Ka ra ko lu nda ger çek le þen iþ ken ce yi gö - rün tü le di ði ni, Tür ki ye de bu o la yýn bü yük nin de ko nuþ ma ya pan Þan lý ur fa Va - li si Gü venç, te vek kü lün tim sa li Hz. Ýb ra him ve sab rýn zir ve si Hz. Ey - yüp ün mem le ke ti Þan lý ur fa da ko - nuk la rý ný a ðýr la ma nýn gu ru ru nu ve o nu ru nu ya þa dý ðý ný söy le di. Ýn san - lýk i çin hep bir lik te slo ga nýy la bu yýl al týn cý sý ter tip e di len fa a li ye tin, Kö kü de rin, ge le ce ði u mut ve ay - dýn lýk do lu Þan lý ur fa da ger çek leþ - ti ril di ði ni ha týr la tan Gü venç, Þan lý - ur fa yý böl ge nin çe kim mer ke zi ha li - ne ge ti re cek le ri ni söy le di. Va li Gü - venç in ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan, Ý - yi lik Ö dül le ri tö re ni ne ge çil di. HA LÝL ÝB RA HÝM BE RE KE TÝ YA ÞAN DI U lus la ra ra sý Ha lil Ýb ra him Bu luþ - ma la rý nda fa a li ye ti kap sa mýn da sa - bah kah val tý sý i çin ya pý lan yö re sel ti - rit ye me ði, 20 bin ki þi ye ik ram e dil di. Hz. Ýb ra him Pey gam be rin sof ra sýn da ek sik et me di ði ti rit zi ya fe ti ne ka týl - mak is te yen bin ler ce ki þi sa bah er - ken sa a tin de Ba lýk lý göl e a kýn et ti. Çok sa yý da ki þi nin il gi gös ter di ði ti rit zi ya fe ti ne, Þan lý ur fa Va li si Ce la let tin Gü venç, Ýl Em ni yet Mü dü rü Meh - met Li koð lu ve fa a li yet ler kap sa mýn - da Þan lý ur fa ya ge len ya ban cý mi sa - fir ler le va tan daþ lar ka týl dý. Balýklýgöl Amfi Tiyatrosu nda yapýlan Uluslararasý Halil Ýbrahim Buluþmalarý töreni Kur ân-ý Kerîm tilâvetiyle baþladý. sabah kahvaltýsý için yapýlan yöresel tirit yemeði, 20 bin kiþiye ikram edildi. Hz. Ýbrahim Peygamberin sofrasýnda eksik etmediði tirit ziyafetine katýlmak isteyen binlerce kiþi sabah erken saatinde Balýklýgöl e akýn etti. 12 Ey lül de iþ ken ce ler in kâr e dil di YÖNETMEN ZEKÝ DEMÝRKUBUZ, 12 EYLÜL DARBESÝNÝN GERÇEKLEÞTÝÐÝ ZAMANLARDA, DARBEYÝ GERÇEKLEÞTÝRENLERÝN ELÝNDE BÜYÜK GÜÇ OLMASINA RAÐMEN, ÝÞKENCELERÝN YAPILDIÐININ ÝNKÂR EDÝLDÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. yan ký u yan dýr dý ðýný söy le di. De mir ku buz, 1990 la rýn ba þýn day dý sa ný yo rum. Ö zel te le viz yon la rýn ilk a çýl ma ya baþ la dý ðý dö - nem ler di. Be yoð lu nda 1 ö zel te le viz yon Be yoð lu Ka ra ko lu nda ger çek le þen iþ ken - ce yi gö rün tü le miþ ti. Hat ta Hor tum Sü ley - man di ye bir po lis var dý. Son ra bir an da bu ül ke de iþ ken ce var mýþ den di. Ka ra kol - lar da a dam dö vü lü yor muþ gi bi bir hal le re gi ril di. Þim di ha di 80 se ne 100 se ne ney se in kâr e di len ve ka bul e di le me yen þey bir þe kil de or ta ya çýk tý. Son ra ba zý iþ ken ce ci - ler u fak te fek i ti raf et me ye baþ la dý lar. Pe ki vic da ný ný za gü ve ne rek so ra bi li rim. Ya hu bu ül ke de iþ ken ce nin or ta ya çýk ma sý i le bir lik te bu top lum iþ ken ce le re ve ya ben ze - ri þey le re kar þý na sýl bir vic dan ge liþ ti a ca - ba þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / ci han B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Ha ma mö nü Söy le þi le ri 5 in ci yý lý na gi ri yor SOL DAN SA ÐA 1. Al týn, gü müþ ve ba ký rýn da mar lar o luþ tu ra cak bi çim de bir a ra da had de den ge çi ril me siy le el de e di len kar ma me tal. - Bek len me yen bir so nu cu an - la tan i ki cüm le yi o nun se be bi du ru mun da o lan cüm le - ye bað la yan bir söz. 2. Ý tap, pay la ma. - Ve li ler de gö rü - len ha ri ku lâ de hal ler. 3. Ço cu ðun ba kým, e ði tim ve öð - re ti miy le gö rev li kim se. - Ham mad de iþ le ne rek ya pý lan her tür lü mal. 4. Kek li ðin boy nun da ki si yah hal ka. - Kah ra man ma raþ að zýn da tom bul, gür büz. - Ma hal le nin ký sa ya zý lý þý. 5. "Han gi ki þi?" an la mýn da cüm le de, öz ne, tüm leç, nes ne, yük lem gö re vin de kul la ný lan bir so ru sö zü. - Ma den le il gi li. 6. Gol at mak ve ya sa yý ka zan - mak a ma cýy la ya pý lan a kýn, o fans. - Fazilet, erdem, olgunluk. - Ba zý nes ne ve a raç la rýn tut ma ya ya ra yan bö lü mü. 7. Baryumun sembolü. - Ý çel i lin de er dem - li'den Ak de niz'e dö kü len bir a kar su. 8. Be lirti, a lâ met. - Ku þun yav ru su na ver di ði gý da. - Gök gü rül tü sü. 9. A - me ri kan pa mu ðu. - Servet, Varlýk anlamýnda (e hali). 10. Can lý bir var lý ðýn ya pa bi le ce ði ba zý iþ le ri ya pan me - ka nik ve ya e lek trik li a raç. - Fas'ýn baþ þehri YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Al çý dan ya pýl mýþ ka bart ma süs le me le ri ne ve ri len ad. 2. Yü ze yi ý þý ða kar þý du yar lý bir mad de i le kap lý kâ ðýt ü ze ri ne, ka lýp tan çe kil miþ re sim kop ya sý. - Sat ran ç ta ye nil gi. 3. Mü rek kep ba lý ðý nýn bir tü rü. - (Tersi) Ýptidai silâh. 4. Mo la, fa sý la. - Es ki Türk ler de din gö rev li - si. 5. Ya ba nî hay van ya ka la ma i þi. - Ki mi yö re le ri miz de ço cuk. 6. Ýþ çi le rin o luþ tur du ðu ta kým. - O ðuz Türk le ri nin yir mi dört bo yun dan bi ri. 7. Eh lî gü ver cin. 8. Mah ke me ler de ve ri len as lî ka rar dan ön ce ve ri len ka rar. 9. A - lev ren gi. - Bö cek ý sýr ma - sý. 10. Es ki den ba þa sa rý - lan ve sün net-i se niy ye o lan kis ve- U sul, yol, yor - dam, dav ra nýþ ka i de le ri, ter bi ye. ah lâk ve ter bi ye - nin ge rek tir di ði ko nuþ - ma ve ha re ket tar zý. 11. Göç lük le re sa býr la ü mi - di ni kay bet me den kar þý ko ya bil me- Lan ta nýn sim ge si. 12. Sat ranç ta bir taþ.- Ha li fe lik DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI Y E N Ý H A Y A T B A A S A Y I S I M U S A S A K A R L E R Ý D A E T A A S A L A A T M Ý R A E N Ý N N E E R A Z Ý L K H A R N T E R E K E A L Ý F R F A S S A N B A D Ý O F Ý S M A A L A O N A R A A ANKARA Al týn dað Be le di ye si ta ra fýn dan Ha - ma mö nü nde ger çek leþ ti ri len, yýl bo yun ca ta - kip çi le ri ne ke yif li an lar ya þa tan kül tür, sa nat ve e de bi yat söy le þi le ri bu se zon 5 in ci yý lý na gi ri - yor. Her yaþ gru bun dan ol duk ça ge niþ kit le ler ta ra fýn dan ta kip e di len ve her ak þam yüz ler ce ki þi nin ka týl dý ðý Ha ma mö nü Söy le þi le ri, ye ni dö nem prog ra mý bel li ol du. Söy le þi le rin ilk a - yýn da yi ne dop do lu bir prog ram la ta kip çi le riy le bu lu þa cak o lan Ha ma mö nü Söy le þi le ri, An ka - ra lý la rý Ha ma mö nü nde bu luþ tur ma ya de vam e de cek. An ka ra / ci han Sim ge ler ve Su ret ler ser gi si MÝNYATÜR ve re sim sa na tý us ta la rýn dan Ruh - sar Ö zer in e ser le ri, 2-13 E kim ta rih le ri a ra sýn - da Tak sim Sa nat Ga le ri si nde sa nat se ver ler le bu lu þa cak. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Genç lik Mec li si nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Sim ge ler ve Su ret ler a dýy la ger çek leþ ti ri le cek fa a li yet, genç le rin min ya tür sa na tý na o lan il gi - le ri ni ar ttýr ma yý a maç lý yor. Ýs tan bul / a a

5 Y DÜNYA 30 EYLÜL 2012 PAZAR 5 Tekfircilik terk edilmeli HÝÇBÝR ÝNSANIN DÝÐERÝNE KÂFÝR DEMEYE HAKKI OLMADIÐINI DÝLE GETÝREN ESKÝ EZHER ÞEYHÝ VEKÝLÝ MAH- MUD AÞUR, BÜYÜK GÜNAHLARDAN OLAN TEKFÝRCÝLÝK KESÝNLÝKLE TERK EDÝLMELÝDÝR DÝYE KONUÞTU. ES KÝ Ez her Þey hi Ve ki li ve Ýs lâ mî A raþ týr ma lar A ka de mi si Ü ye si Mah mud A þur, Þi î le rin, Su fi le rin ve Kýp ti le rin tek fir (Kâ fir say ma) e dil me si ne kar þý çýk tý. A þur, Mý sýr Der ne ði nce dü zen le nen Tek fir ko nu lu kon fe rans ta, Þiî, Su fi ve ya Kýp ti le rin tek fir e dil me si ne kar þý çý ka rak, tek fir - Va ti kan da kös te bek dâ vâ sý baþ la dý n KA TO LÝK LE RÝN ru ha nî li de ri Pa pa 16. Be ne dik tus un, ö zel yar dým cý lý ðý ný yap tý ðý dö nem de giz li ya zýþ ma la rý ný ba sý na sýz dý ran Pa o lo Gab ri e le, hýr sýz lýk suç la ma sýy la mah ke me kar þý sý na çýk tý. Ka mu o yun da, Va ti le aks-kös te bek i sim le riy le a ný lan ve Pa pa nýn 7 yýl lýk gö re vi bo yun ca kar þý laþ tý ðý ö nem li kriz ler den bi ri o lan, 46 ya þýn da ki ö zel yar dým cý sý Pa o lo Gab ri e le nin ken di si ne a it ya zýþ ma la rý ça la rak bir ga ze te ci ye ver me si ne i liþ kin dâ vâ, Va ti kan da baþ la dý. 3 ki þi lik ha kim he ye ti nin kar þý sý na çý kan Gab ri e le nin dâ vâ sýn da, gö rün tü ve ses kay dý ci haz la rý nýn mah ke me sa lo nu na gir me si ne i zin ve ril mez ken, du ruþ ma yý 8 ga ze te ci nin ta kip et ti ði bil di ril di. Ý tal yan ba sý nýn da ko nuy la il gi li yer a lan ha ber ler de, Gab ri e le nin suç lu bu lun ma sý du ru mun da 4 yý la ka dar ha pis ce za sý a la bi le ce ði be lir til di. Va ti kan / a a Muhammed Mur sî, Tür ki ye ye ge li yor n MISIR Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur sî, AKP Kon gre si ne ka týl mak ü ze re bu gün Tür ki ye ye zi ya ret ger çek leþ ti re cek. Mý sýr Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Mur si nin Tür ki ye prog ra mý hak kýn da a çýk la ma yap tý. Mur si, zi ya re ti sý ra sýn da Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan i le An ka ra da i ki li gö rüþ me ler ger çek leþ ti re ce ði bil di ril di. AKP Kon gre si ne ka tý la cak Mý sýr Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur sî, be ra be rin de ki Mý sýr lý i þ a dam la rý i le TOBB da dü zen le ne cek Tür ki ye-mý sýr Ýþ Fo ru mu na iþ ti rak e de rek bu ra da Türk ö zel sek tö rü ne yö ne lik bir ko nuþ ma ya pa cak. Ka hi re / a a So lo mon a çýk la rýn da 5,2 lik dep rem n BÜ YÜK Ok ya nus un gü ne yin de ki So lo mon A da la rý a çýk la rýn da 5,2 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. ABD Je o lo jik A raþ týr ma Mer ke zi nden ya pý lan a çýk la ma da, de ni zin 10 ki lo met re al týn da mey da na ge len dep re min mer kez üs sü nün So lo mon A da la rý nýn baþ þeh ri Ho ni a ra nýn 281 ki lo met re ba tý sý ol du ðu bil di ril di. Yak la þýk bin a da dan o lu þan So lo mon A da la rý, Bü yük Ok ya nus un gü ney u cun da u za nan ve A teþ Çem be ri a dý ve ri len dep rem ve ya nar dað böl ge le ri ya yýn da yer a lý yor. Wel ling ton / a a ci li ðin Mý sýr lý lar i çin Ga rip bir söy lem ol du ðu nu, Ez her in hiç bir din ve mez hep i çin böy le bir fet va ya yým la ma dý ðý ný söy le di. Hiç bir in sa nýn di ðe ri ne ka fir de me ye hak ký ol ma dý ðý ný di le ge ti ren A þur, Al lah kalp le ri tef tiþ et tir mek i çin kim se yi gö rev len dir me di. Bü yük gü nah lar dan o lan tek - fir ci lik ke sin lik le terk e dil me li dir di ye ko nuþ tu. A þur, si ya sî po li ti ka la rýn in san lar a ra sýn da ay rý lýk lar do ður du ðu nu, Di ni ger çek ten an la ya ma yan kim se ler ta ra fýn dan tek fir fet va la rý nýn ve ril di ði ni i fa de et ti. Mý sýr da ki Kýp ti ler Ge nel He ye ti Baþ ka ný Þe rif Dus i se Mý sýr hal ký tek bir vü - Nef ret fil mi ne New York ta pro tes to ABD nin New York þeh rin de Bir leþ miþ Mil let ler (BM) Ge nel Mer ke zi ö nün de ki park ta bir grup gös - te ri ci, Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren fil mi pro tes to et ti. BM Ge nel Ku ru lu 67. dö nem sü re si bo yun ca her gün fark lý pro tes to ey le mi nin ger çek - leþ ti ði Dam Ham mars kjold par ký, fa a li yet le rin son gü nün de bir grup Müs lü ma nýn pro tes to la rý na sah ne ol du. Grup, taþ kýn lýk yap mak sý zýn, el le rin - de ki pan kart lar la Ýs lâm di ni ve Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren Müs lü man la rýn Ma su mi ye - ti i sim li fil me o lan tep ki le ri ni de mok ra tik yol lar la di le ge tir di. Yað mur lu ha va da, ön ce Kur ân-ý Ke rim o ku na rak baþ la nan gös te ri de, Müs lü man grup za - man za man tek bir ler le ses le ri ni BM yet ki li le ri ne du yur ma ya ça lýþ tý. Gös te ri de, Ýs ra il yan lý sý bir va kýf ta ra fýn dan ba zý met ro is tas yon la rý na a sý lan Ýs lâm kar þý tý a fiþ de pro tes to e dil di. New York / a a cut tur. Al lah ýn i ra de si bi zi fark lý kýl dý. Bu se bep le i nan cýn da ki ve ya dü þün ce sin de ki fark lý lýk dolayýsýyla kim se nin di ðe ri ni tek fir et me si doð ru de ðil di ye ko nuþ tu. Kon fe ran sa A ziz Mar kus Ki li se si Pis ko po su An ba Pac ho mi us un yar dým cý sý Dad rus Ha bib de ka týl dý. Ka hi re / a a Suriye'de bombardýmanlar bütün hýzýyla devam ederken, Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, bölgesel mezhep çatýþmalarýna dikkat çekti. FO TOÐ RAF: A A BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler 67. dö nem Ge nel Ku rul a çý lý þýn da ku rul ü ye le ri ne hi tap e den Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Su ri ye de ki du ru mun böl ge nin ba rýþ ve gü ven li ði i çin cid dî bir teh dit ha li ne dö nüþ me ye baþ la dý ðý ný gör me li yiz de di. Su ri ye re ji mi, Su ri ye hal ký nýn meþ rû mü ca de le si ni tüm böl ge yi a te þe a ta cak bir mez hep ça týþ ma sý na dö nüþ tür mek i çin her tür lü a ra cý kul lan mak ta dýr di yen Da vu toð lu, ik ti dar da ki re ji min, ye ri ni ül ke yi ser best ve a dil se çim le re gö tü re cek ge çi ci bir hü kü me te bý rak ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Ko nuþ ma sýn da Fi lis tin ko nu su nu da gün de me ge ti ren Dý þiþ le ri Ba ka ný, Or ta do ðu da göz le ri mi zin ö nün de u zun sü re dir ya þa nan bir baþ ka tra je di de Fi lis tin so ru nu dur. Bu Ge nel Ku rul, Gaz ze de ki du ru mun ka bul e di le mez ve sür dü rü le mez ol du ðu nu ýs rar la söy le di ði miz dör dün cü Ge nel Ku rul dur. An cak bu gü ne ka dar bu ko nu da hiç bir i ler le me ol ma mýþ týr di ye ko nuþ tu. So nuç o la rak, Ýs ra il in ya sa dý þý ab lu ka sý nýn dör dün cü yý lýn da, Gaz ze hal ký nýn ve ö zel lik le ço cuk la rýn, u mut suz luk, terk e dil miþ lik ve kor ku i çin de ya þa ma ya de vam et ti ði ni be lir ten Da vu toð lu, Geç ti ði miz yýl Baþ kan Ab bas, Ge - FO TOÐ RAF: A A Su ri ye de ya þa nan lar böl ge i çin bü yük teh dit DI ÞÝÞ LE RÝ BA KA NI DA VU TOÐ LU, SU RÝ YE DE KÝ DU RU MUN BÖL GE NÝN BA RIÞ VE GÜ VEN LÝ ÐÝ Ý ÇÝN CÝD DÎ BÝR TEH DÝT HA LÝ NE DÖ NÜÞ ME YE BAÞ LA DI ÐI U YA RI SIN DA BU LUN DU. Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nel Ku rul da ko nu þup Fi lis tin in ba ðým sýz bir dev let o la rak ta nýn ma sý hak ký ný be yan et ti ðin de, tüm Ku rul un ken di si ni a yak ta al kýþ yað mu ru na tut tu ðu nu ha týr lý yo rum. An cak bu gün, Fi lis tin dev le ti ni bu sa lon da ha len e þit bir ü ye o la rak gö re mi yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. New York / a a ÞAM VE HA LEP TE BOM BAR DI MAN SU RÝYE DE E sad yö ne ti min de - ki or du bir lik le ri nin mu ha lif le rin yo ðun ol du ðu þe hir le re a ðýr si - lâh lar la dü zen le di ði son o pe - ras yon lar da 161 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Þam ýn Ka bun, Ber ze, Co bar, Du ma, He res ta böl ge - le ri i le Ar tuz, Kafr Bat na ve Ran kus bel de le ri nin top ve tank a te þi ne ma ruz kal dý ðý ný ve he li kop ter ler ce bom ba lan - dý ðý ný ak ta ran Þam ha ber a ðý (SNN), gü ven lik güç le ri nin Ka - di si ye böl ge sin de a ra la rýn da ka dýn ve ço cuk la rýn da yer al - dý ðý çok sa yý da ki þi yi in faz et - ti ði ni be lirt ti. Ha lep in bir çok sem tin de Öz gür Su ri ye Or du su (Ö SO) i le E sad bir lik le ri a ra sýn - da so kak ça týþ ma la rý nýn ya þan - dý ðý ný ve Ö SO u nun þe hir de ba zý stra te jik yer le ri e le ge çir di ði ni kay de den SNN, sa vaþ u çak la rý - nýn þeh rin Kles, Ney ra, Sa hur ve Þe ar ban li yö le ri ni bom ba lan dý - ðý na de ðin di. Þam / a a Araç parký için geliþtirilen yeni proje, trafiði rahatlatacak. Mes cid-i Ne be vî ye a raç la u laþ mak ko lay la þa cak SU U DÝ A ra bis tan ýn Me di ne þeh rin de yer a lan Mes cid-i Ne be vî ye u laþ ma nýn a raç par ký i çin ge liþ ti ri len ye ni bir pro je i le da ha da ko lay la þa ca ðý bil di ril di. Ha len kul la ný lan, fa kat gü nün bel li za man la rýn da a þý rý tra fik sý ký þýk lý ðý nýn ya þan dý ðý o to park i çin Li mah Di zayn Da nýþ man lýk fir ma sý nýn bü tün park a la ný ný kap sa yan bir yön bul ma sis te mi ge liþ ti re ce ði i fa de e dil di. Þir ket ku ru cu su ve i da rî mü dü rü Ja son Le wis, o to par kýn ö zel lik le na maz va kit le rin de bir kaç da ki ka i çe ri sin de mak si mum ka pa si te ye u laþ tý ðý ný ve bu nun da cid dî tra fik kar ma þa sý na se be bi yet ver di ði ni söy le di. Le wis, þu an o to park i çe ri sin de sü rü cü ve ya ya la ra yol gös te ren ne re dey se LÝB YA Müs lü man Kar deþ ler Teþ ki lâ tý (Ýh van) Baþ ka ný Be þir el-keb ti, si lâh lý tu gay la ra sa hip ol ma dýk la rý ný söy le di. Lib ya Ýh va ný Baþ ka ný Be þir Keb ti, si lâh lý tu gay la ra sa hip ol duk la rý na da ir id di a lar ve ye ni ku ru la cak hü kü me te i liþ kin de ðer len dir me de bu lun du. Keb ti, Ýh van i çin de ki si lâh lý tu gay la ra da ir id di a la ra i liþ kin, Ýh van men sup la rý, Lib ya dev ri mi ne bi rey sel o la rak ka týl mýþ tý. Si lâh lý tu gay la ra sa hip de ði liz de di. Lib ya da ki bü tün ke sim le ri tem sil e de cek, top lum sal mu ta ba kat hü kü me ti ku rul ma sý çað rý sýn da bu lu nan Keb ti, bu hü kü me tin ön ce lik li o la rak gü ven lik ve son gün ler de gi de rek ar tan yol suz luk so ru nu nu e le al ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Yet ki li ki þi le rin in san la rý bi linç len dir me ko nu sun da so rum lu luk üst len me si ge rek ti ði ne de ði nen Keb ti, Dev le te bað lý ba zý tu gay la rýn sal dý rý la ra ma ruz kal ma sý ne de niy le, in san lar hâ lâ ge nel kur ma ya bað lý o lan ve ol ma yan tu gay la rý a yýrt et mek te güç lük çe ki yor di ye ko nuþ tu. Trab lus / a a hiçbir sis tem ol ma dý ðý ný ve o to park ta ki a raç, ya ya, o to büs ve tak si ler i çin ya pý lan 50 u la þým nok ta sý nýn ka fa ka rý þýk lý ðý ný da ha da art týr dý ðý ný i fa de et ti. Ye ni ku ru la cak sis tem i le hem sü rü cü ler boþ park a lan la rý ný da ha ça buk bu la cak hem de a raç la rý na ký sa sü re de ge ri dö ne bi le cek. Yön bul ma sis te min de par lak ve net LED ý þýk lý lev ha lar kul la ný la cak. Park a la ný ta ri hî ve di nî do ku göz ö nün de bu lun du ru la cak i sim len di ri le cek ve renk li böl ge le re ay rý la cak. Yet ki li le re gö re mes ci din al týn da bu lu nan 4 bin 400 a raç lýk o to par kýn in þa a tý 2013 yý lý nýn so nu na doð ru ta mam la na cak ve böl ge ye ge len zi ya ret çi ler i çin en ö nem li a raç park a la ný o la cak. Du bai / ci han Lübnan Ýhvaný: Silâhlý tugayýmýz yok BA RIÞ GÖS TE RÝSÝ PRO VO KE E DÝL DÝ LÝB YA DA KÝ bü tün ke sim - le ri, Lib ya or du su nun ça tý - sý al týn da top lan ma ya ça - ðý ran Keb ti, ABD nin Trab - lus Bü yü kel çi si Chris top - her Ste vens ýn ö lü mü ne i - liþ kin i se Hz. Mu ham - med e (asm) ha ka ret i çe - ren fil min ar dýn dan, ba rýþ - çýl bir yü rü yüþ ger çek le þe - cek ti, an cak ba zý ki þi ler si - ya sî çý kar la rý uð ru na o lay - la rý pro vo ke et ti de ðer - len dir me sin de bu lun du. Dev rik li der Mu am mer Kad da fi dö ne min de fa a li - yet le ri ya sak la nan Ýh van, Ka sým 2011 de Keb ti yi baþ kan seç miþ ve ka nu nî bir par ti o la rak fa a li yet le ri - ne baþ la mýþ tý. 10 bin Fi lis tin li El-Ha lil i ter k et ti EL-HA LÝL þeh ri nin ta ri hî Be led el-ka di me böl ge sin den, þu a na ka dar yak la þýk 10 bin Fi lis tin li nin, Ýs ra il as ker le ri nin ve yer le þim ci le rin bas ký la rý dolayýsýyla ev le ri ni terk et ti ði be lir til di. Yer le þim Kar þý tý Genç ler Bir li ði nin tem sil ci si Ý sa Amr, Ýs ra il in böl ge de al dý ðý yo ðun gü ven lik ted bir le ri ve yer le þim ci le rin böl ge hal ký na yap tý ðý bas ký so nu cu Be led el-ka di me nin nü fu su nun git tik çe a zal dý ðý ný söy le di. Ýs ra il in böl ge ye kur du ðu 120 as ke ri de ne tim nok ta sý i le a de ta Be led el-ka di me nin ha yat da mar la rý ný tý ka dý ðý ný i fa de e den Amr, þu a na ka dar bin 800 den faz la iþ ye ri nin ka pa týl dý ðý ný be lirt ti. Be led el-ka di me nin es ki nü fu su nun 25 bi ni bul du ðu nu di le ge ti ren Amr, Þu a na ka dar yak la þýk 10 bin ki þi ev le ri ni terk et mek zo run da kal dý di ye ko nuþ tu. Amr, ay rý ca Fi lis tin li böl ge sa kin le ri nin he men her gün Ya hu di yer le þim ci ler ta ra fýn dan ta ciz e dil di ði ni söy le di. Ku düs ün 35 ki lo met re gü ne yin de yer a lan El- Ha lil þeh ri, 1967 yý lýn dan 1996 yý lý na ka dar Ýs ra il in iþ ga li al týn da bu lu nu yor du. Res men Fi lis tin e bað lý o lan þeh rin yüz de 20 si ha la Ýs ra il iþ ga li al týn da. Þeh rin ta ri hi nin mi lat tan ön ce 3 bin 500 le re da yan dý ðý tah min e di li yor. El-Ha lil / a a

6 6 30 EYLÜL 2012 PAZAR HA BER Y Silâh Kanunu tasarýsý ca ni as ya.com.tr Din e ði ti mi yle kav ga Ül ke miz de, baþ lan gý cý es ki le re da ya nan bir kav ga ya þa ný yor. Bu kav ga yý, din e ði ti mi kav ga sý o la rak i sim len dir mek her hal de yan lýþ ol maz. Mil let, ken di me ve ço luk ço cu ðu - ma is te di ðim ka dar ve is te di ðim þart lar da din e - ði ti mi ver mek, ver dir mek is ti yo rum de miþ. Tür ki ye nin i da re ci le ri i se, Dur ba ka lým! Ne ka - dar din e ði ti mi al man ge rek ti ði ne ben ka rar ve - ri rim. An cak be nim is te di ðim ka dar ve þe kil de bu e ði ti mi a la bi lir sin. Da ha faz la ta lep te bu lu - nur san, se ni mür te ci i lân e de rim de miþ ve bu po li ti ka yýl lar ca uy gu lan mýþ. Ta bii ki din e ði ti mi en te mel in sa nî hak ve ih ti - yaç lar dan bi ri ol du ðu i çin, bu e ði ti min ve ril me di ði ne sil ler, son ra ki yýl lar da bu e ði ti mi ver me yen le rin bi le ba þý ný að rýt ma ya, can la rý ný sýk ma ya baþ la mýþ. Köy ler de ve þe hir ler de ce na ze le ri kal dý ra bi le cek ka dar ol sun din bil gi si ne sa hip o lan in san lar bu lu - na ma ma ya baþ la mýþ. Bir yan dan da hiç bir ni zam ve in ti zam ta ný ma yan a nar þist ler or ta ya çýk mýþ. Bü tün bir mil le ti din e ði ti min den mah rum bý ra - kan lar yap týk la rý nýn yan lýþ ol du ðu nu kýs men ka bul et miþ ler ve kon trol al týn da bir din e ði ti mi ve ril - me si ne mü sa a de et me yi plan la mýþ lar. Fa kat mil le - ti miz, bu kon trol al týn da e ði tim i tas vip et me miþ, ye ter li gör me miþ ve hak ký o lan da ha faz la sý ný is te - miþ de ki san dýk ne ti ce le ri ni bi raz da böy le o ku mak ta fay da var. 28 Þu bat 1997 sü re cin de ya pý lan lar da, din e ði ti - mi ni en gel le me yi he def le yen a dým lar o la rak ta ri he geç ti. Bu gün þa ka gi bi ge le bi lir, a ma o sü reç te il - köð re ti mi bi ti re me yen ço cuk la rý mý zýn yaz ta ti lin - de ol sun, ca mi le re gi dip Kur ân-ý Ke rim o ku ma yý öð ren me si ya sak i di! Ne i çin? Ne ka dar din e ði ti - mi al ma nýz ge rek ti ði ne ben ka rar ve ri rim di yen yö ne ti ci ve bü rok rat la rýn key fi i çin! Post mo dern dar be nin bu nok ta da ör dü ðü du - var lar bü yük öl çü de yý kýl dý, a ma hâ lâ a týl ma sý ge - re ken a dým lar var. Me se lâ, Kur ân-ý Ke rim der si (seç me li o la rak) þim di lik sa de ce 5. ve 9. sý nýf lar da var. Ni çin 1. sý nýf ta, hat ta a na o ku lu sý nýf la rýn da ol - ma sýn? Ka bul et mek lâ zým ki e ði tim, a na o ku lun da bi le baþ la maz. Ý nan cý mý za gö re e ði tim, do ðum la, hat ta da ha ön ce sin de, an ne kar nýn da baþ lar. Bir a - dým da ha a ta lým: E ði tim, de de den, ni ne den, an ne - den, ba ba dan baþ lar. Söz de baþ lar, dü ðün de baþ - lar, ni kâh ta baþ lar. Çün kü i nan cý mý za gö re ha yat bir bü tün dür ve din bu bü tü nün her a nýy la, her saf ha sýy la il gi le nir. Do la yý sý i le e ði ti mi sa de ce o kul - la ra bi le bý ra ka ma yýz. En bü yük o ku lun a i le ol du - ðu sa de ce söz gü ze li de ðil dir. A i le ye ge rek li e me - ði ver me yen le rin o kul la rý da ço cuk la rý i yi e ði te - mez. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da din e ði ti mi de a i le de, ço cuk la rýn do ðu muy la baþ la ma lý. An cak bu Din e ði ti mi ev de baþ la sýn, ev de bit sin. O kul lar da din e - ði ti mi ve ril me sin! an la mý na gel me me li. Ço cuk la - rý mýz o ku la a dým at tý ðýn da da, a i le de baþ la mýþ o - lan din e ði ti mi de vam e de bil me li. Hiç de ðil se bu im kân is te ye ne ve ril me li. Bu cüm le den o la rak Tür ki ye Ca mii ve Kur ân Kurs la rý Der nek le ri Fe de ras yo nu, Kur ân-ý Ke - rim ve Pey gam be ri mi zin Ha ya tý ders le ri nin il - ko kul 1. sý nýf tan i ti ba ren ve ril me si ni is te miþ. Muh te me len bu tes bi te de i ti raz e den ler çý ka - cak týr, a ma i ti raz e den le rin u nut tuk la rý bir ger - çek var: Av ru pa nýn bir çok ül ke sin de di nî e ði - tim a na o ku lun da baþ lý yor. Mil le ti ya nýl ta rak iþ gö ren ler, baþ ka ül ke ler de ki o kul lar da di nî e ði tim ve ril me di ði ha va sý ný, ya la ný - ný dil len di rir ler. Çað daþ Av ru pa da böy le þey ler yok. Kur ân öð re til me si la ik li ðe ay ký rý dýr der ler. On la ra gö re E zan-ý Mu ham me dî de giz li o kun - ma lý dýr, a ma bu gün Av ru pa nýn ba zý ül ke le rin de 5 de ðil se bi le 3 va kit e zan o ku nan ca mi ler var dýr. Dü nü nün ki bun lar, nü fu sun ek se ri ye ti nin Hý ris ti - yan ol du ðu ve ay ný za man da Ýs lâm kor ku su nun kö rük len di ði ül ke ler de o lu yor. Ta rih þa hit tir ki, din ve din e ði ti mi i le kav ga e - den le rin el le ri ve kol la rý ký rýl mýþ týr. O hal de kav - ga cý lar ta rih te ki yan lýþ la rý tek rar et me sin ler ve mil le tin ar zu et ti ði öl çü de din le ri ni ve di ya net le ri - ni öð ren me le ri ö nün de ki ba ri kat la rý kal dýr sýn lar... TAZÝYE Muhterem kardeþimiz, Ý.T.Ü Gemi-Ýnþaat Fakültesi Dekaný, Prof. Dr. Muhittin Söylemez vefat etmiþtir. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Sadabat Yeni Asya Okuyucularý raftan ne zaman inecek? UMUT VAKFI E. BAÞKANI NAZÝRE DEDEMAN ÇAÐATAY, YILDA ORTALAMA 4 BÝN 500 KÝÞÝNÝN BÝREYSEL SÝLÂHLARDAN ÇIKAN KURÞUNLARLA ÖLDÜÐÜNÜ BELÝRTEREK, TBM- M'DE 3 YILDIR BEKLEYEN SÝLÂH KANUN TASARISININ YENÝDEN ELE ALINMASINI ÝSTEDÝ. UMUT Vakfý nca, Bireysel Silâhsýzlanma Günü dolayýsýyla Taksim Meydaný nda Sessiz Ayakkabýlarýn Yürüyüþü faaliyeti düzenlendi. Vakýf Kurucu Eski Baþkaný Nazire Dedeman Çaðatay, etkinlikte yaptýðý konuþmada, yýlda ortalama 5 bin kiþinin olay yerinde öldüðü trafik kazalarýnýn ardýndan, bireysel silâhlanma dolayýsýyla gerçekleþen ölümlerin 4 bin 500 kiþiyle ikinci sýrada geldiðini söyledi. Ýlgililerden, TBMM de 3 yýldýr bekleyen silâh kanun tasarýsýnýn yeniden ele alýnmasýný isteyen Çaðatay, Biz parkta, belediye otobüsünde, kapýmýzýn önünde çocuklarýmýzý koruyamýyoruz. Kadýnlarýmýz, eþlerinin güya koruma amaçlý edindikleri silâhlardan çýkan kurþunlarla öldürülüyorlar. Onlarý da koruyamýyoruz. Bunlar sizi rahatsýz etmiyor mu? Bir önlem almazsanýz, ölenler sizin çocuklarýnýz, torunlarýnýz olabilir diye konuþtu. Çaðatay, Umut Vakfý olarak mücadelelerinin devam edeceðini ifade etti. Geçen yýl medyayý takibe aldýklarýný ve silâhlý olay istatistiklerini çýkarmaya çalýþtýklarýný kaydeden Çaðatay, olay sayýsýnda bir önceki yýla göre iki kat artýþ olduðunu vurguladý. Türkiye de, 2,5 milyonu ruhsatlý olmak üzere 20 milyona yakýn bireysel silâh olduðunu söyleyen Çaðatay, sözlerini þöyle sürdürdü: Her geçen yýl bir öncekinden daha kötü oluyor. Sebep; kontrolsüz, bilgisiz, bilinçsiz silahlanma ve silahlanmayý kolaylaþtýran yasalardýr. Buna artýk bir son vermek gerekiyor. Ben yeter artýk diyorum! Demekten de yorgun düþtüm. Bireysel silâhlarla evlâdýný kaybeden ailelerin neler yaþayacaklarýný, evlâdýný kaybetmiþ bir anne olarak o kadar derinden hissediyorum ki yoruldum yýlýndan beri derlediðimiz bireysel silâhlý vak'alarýn sadece yüzde 3 ü gasp, haneye tecavüz, hýrsýzlýk gibi güvenlik ihlâli içeriyor. Geriye kalan yüzde 97 si silâhý edinme amacý dýþýnda kullanýyor. Bu ülkede bireysel silahlarla anneler, babalar, kardeþler, eþler, sevgililer, dostlar tarifi imkansýz acýlara, yoksunluða mahkûm oluyorsa, orada ciddî bir sorun var demektir. Bireysel silâhlarla hayatýnýn baharýnda, çocuklarýmýzýn yaþama haklarý bir hiç uðruna ellerinden alýnýyorsa, kadýnlarýmýzýn yaþama haklarý eþleri tarafýndan ellerinden alýnýyorsa orada ciddî bir sorun var demektir. Ýstanbul / aa Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, "Evlerimiz salaþ, binalarýmýz kaçak. Dönüþüm iþine 8 elle sarýlmalýyýz" dedi. FO TOÐ RAF: AA Bireysel silâhlanma her geçen gün artarken her yýl yüzlerce kiþi silâhlardan çýkan kurþunlarla can veriyor. FO TOÐ RAF: M. MUSA SERDAR Evlerimiz salaþ, binalarýmýz kaçak ÇEV RE ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar, Ev le ri miz sa laþ, bi na la rý - mýz ka çak. Yol la rý mýz, u la þý mý mýz kö tü. Pa ra çok þey a ma her þey de ðil. Biz ge liþ miþ bir ül ke o la bi lir mi yiz? Bu ne den le dö nü þüm i þi ne 8 el le sa - rýl ma lý yýz de di. Kent sel Dö nü þüm de Sek tör ler Bu lu þu yor ko nu lu top lan tý da ko - nu þan Bay rak tar, dün ya da ki þe hir - leþ me o ran la rý nýn art tý ðý ný, Tür ki - ye e ko no mi sin de de çok bü yük bir bü yü me nin ol du ðu nu i le ri sür dü. Kent sel dö nü þüm ça lýþ ma la rý na de ði nen Bay rak tar, (5 E kim de baþ la ya cak yý kým lar) di ye söy len ti - ler o lu yor a ma ön ce iþ ya pa lým faz - la ko nuþ ma ya lým. Ben ar ka daþ la ra di yo rum ha ber yap ma yýn, ön ce bir yý ka lým di ye de di. Bay rak tar, ge liþ miþ ül ke ol mak i - çin mü ca de le ver dik le ri ni di le ge ti re - rek, þun la rý kay det ti: Ev le ri miz sa - laþ, bi na la rý mýz ka çak. Yol la rý mýz, u - la þý mý mýz kö tü. Pa ra çok þey a ma her þey de ðil. Biz ge liþ miþ bir ül ke o - la bi lir mi yiz? Bu ne den le dö nü þüm i þi ne 8 el le sa rýl ma lý yýz. Ha bi re top la - ný yor lar, Kent sel dö nü þü me kar þý yýz di ye. E e e gü zel kar de þim, kar þý çý kar - sa nýz ö len in san la rýn, ö le cek in san la - rýn ve ba li ne gir miþ o lur sun. Rant ya sa sý di yor lar. Þey tan bu nun ne re - sin de? de nir ya... Rant bu nun ne re - sin de? Va tan da þýn Be nim e vim risk li mi di ye bak týr ma sý la zým. Va tan daþ ni hai o la rak yýk mý yor sa biz o nu yýk - týr ma ya mec bu ruz. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn teþ vi kiy le 5 E - kim de 35 vi la yet te 40 nok ta da top - lam 6 bin kü sur ko nut, bi rim ve iþ ye ri ni yýk ma ya baþ la ya ca ðýz. Ýn ce le ye ce ðiz ve risk li i se ye ni e vi - ne ta þýn dý ðýn da biz o na ki ra yar dý mý da ya pa ca ðýz. Va tan da þa ki ra yar dý - mý yap mak rant mý? Rant sa he la li hoþ ol sun. Bu ül ke kal ký na cak, ül ke - nin te ke ri ne ço mak sok ma nýn an la - mý yok. Kent sel dö nü þü mü tek ba þý - mý za ya pa ma yýz. Bu iþ le il gi li ak tör - ler ve va tan daþ la rýn bu i þe des tek ver me si la zým. Ýs tan bul / a a Silâhlarla sevinmek insanlýkla açýklanamaz BEYOÐLU Belediye Baþkaný Ahmet Misbah Demircan da, Nazire Dedeman Çaðatay ýn giriþimleri sonucu herkese büyük bir misyon yüklendiðini söyledi. Bireysel silâhsýzlanma yolunda üzerlerine düþeni yapmaya çalýþtýklarýný anlatan Demircan, Silâh kullanmak, silâhla çatýþmak, silâhla sevinmek insanlýkla açýklanamaz diye konuþtu. Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül de bireysel silâhlanmayla mücadelenin önemine iþaret ederek, Silâhlar gitmeli, barýþ gelmeli, analar aðlamamalý dedi. Faaliyete birçok maðdur aile katýlýrken, bir süre önce Ýzmir de parkta oynadýðý sýrada kimliði henüz belirlenemeyen bir kiþinin silâhýndan çýkan kurþunla ölen Umut Ceylan ýn annesi Gülhan Ceylan, Umut un annesi olarak tek isteðim, bir baþkasýnýn umutlarýnýn sönmemesi. Amacým, Umut umun mücadelesini vermek, onun için buradayým. Hayat þansa býrakýlmasýn dedi. Ufuk Ceylan ve Halil Ýbrahim Demirel de çocuklarýný maganda kurþununa kurban verdiklerini belirterek, yetkililerden gerekenin yapýlmasýný talep ettiler. Konuþmalarýn ardýndan, Taksim Meydaný na serilen kýrmýzý halý üzerine, ölenlerin anýsýna karanfiller ve ayakkabýlar býrakýldý. Maðdur ailelerin ve etkinliðe katýlan belediye baþkanlarýnýn da ayakkabý ve karanfil býraktýðý yerde silâhsýzlanma konulu kýsa bir tiyatro oyunu sergilendi. MEB de be ca yiþ baþ vu ru la rý baþ la dý nmýllî E ði tim Ba kan lý ðý, ö zür du ru mun dan yer de ði þik li ði ya pý la ma yan öð ret men ler le bun - la rýn gö rev li ol duk la rý ku rum la ra a tan mak is te - yen di ðer öð ret men ler i çin kar þý lýk lý yer de ði þik - li ði ya pa cak. MEB den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, 2012 yý lý A ðus tos a yýn da ö zür du ru mun dan il ler a ra sý yer de ði þik li ði baþ vu ru sun da bu lu nan an - cak a tan mak is te dik le ri il ler de, a lan la rýn da a çýk norm kad ro bu lun ma ma sý dolayýsýyla yer de ði - þik li ði ger çek leþ ti ri le me yen öð ret men ler i le bun la rýn ö zür le rin den do la yý a tan mak is te dik - le ri yer ler de gö rev li öð ret men le rin kar þý lýk lý yer de ði þik lik le ri (be ca yiþ) ya pý la cak. Bu kap sam da, ö zür du ru mun dan yer de ði þik li ði ya pýl ma yan öð ret men ler, da ha ön ce ki baþ vu ru la rýn da be - yan et tik le ri ö zür le ri nin kar þý la na ca ðý yer le re a - ta na cak la rýn dan ye ni den baþ vu ru yap ma ya cak. Ö zür du ru mun dan yer de ði þik li ði ta le bin de bu - lu nan öð ret men le rin gö rev yap týk la rý e ði tim ku rum la rý kar þý lýk lý yer de ði þik li ði kap sa mýn da i lan e di le cek. Baþ vu ru lar, 28 Ey lül-3 E kim 2012 ta rih le rin de Millî Eðitim'in inter ad res le rin de n yapýlacak. A ta ma lar 5 E kim de ya pý la cak so - nuç lar ay ný gün i lan e di le rek, teb li gat ya zý la rý da ay ný gün il mil li e ði tim mü dür lük le ri ne e lek - tro nik or tam da gön de ri le cek. An ka ra / a a Hacý Bayram da terör bitsin duâsý nhaci Bayram Veli Camii nde toplanan bir grup, yaþanan terör olaylarýnýn son bulmasý için duâ etti. Çoðunluðu kadýnlardan oluþan grup, Cuma Namazý sonrasýnda Hacý Bayram Veli Camii önünde bir araya geldi. Grup adýna basýn açýklamasý yapan Doðu ve Güneydoðu Anadolu Platformu Baþkaný Abdulnasýr Çetin, acý ve gözyaþý barýndýran teröre son verilmesini talep etti. Türk ve Kürt annelerinin ortak barýþ çaðrýsýný kamuoyuna duyurmayý hedeflediklerini ifade eden Çetin, Buradaki insanlar mübarek Cuma gününde yine mübarek bir þahsiyetin mekanýnda el açýp barýþ için Allah a yalvararak ayný duada buluþmak ve kardeþçe kucaklaþmak adýna bir araya geldiler dedi. Çetin, Doðu ve Güneydoðu da yaþananlarýn birbirine akrabalýk ve yurttaþlýk baðýyla baðlananlarý birbirinden ayýramayacaðýný vurguladý. Grup, basýn açýklamasýnýn ardýndan terörün son bulmasý için dua etti. Ankara / aa Ba ba can: Kriz de vam e di yor nbaþ BA KAN Yar dým cý sý A li Ba ba can, dünyadaki e ko no - mik büyümenin yavaþlamasýyla mo ral bo zuldu ðunu, 2013 e ba kýl dý ðýn da da du ru mun hiç fark lý ol ma ya ca ðý söyledi. Tür ki ye Ý þa dam la rý ve Sa na yi ci ler Kon fe de ras yo - nu (TUS KON) Baþ kan lar Ku ru lu Top lan tý sý nda ko nu þan Ba ba can, 2011 yý lý nýn Ey lül a yýn da dün ya e ko no mi si i le il - gi li 2012 bü yü me bek len ti si yüz de 4 i ken, bu bek len ti nin a þa ðý doð ru re vi ze e dil di ði ni ve en son 2012 Tem muz da ya yýn la nan ve ri le re gö re yüz de 3,5 a in di ði ni söy le di. Ba ba - can, ge çen yýl Av ro Böl ge si nin 2012 de yüz de 1,1 bü yü ye - ce ði nin tah min e dil di ði ni, bu gün se bu ra ka mýn yüz de 0,3 da ral ma þek lin de tah min e dil di ði ni di le ge tir di e ba - kýl dý ðýn da da du ru mun hiç fark lý ol ma ya ca ðý na i þa ret e - den Ba ba can, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Av ro Böl ge si bu yýl da ra la cak. Ge le cek yýl da 0,7 lik bir bü yü me an cak o la - cak. Bu nun da a þa ðý doð ru re vi ze e dil me ih ti ma li var ten i ti ba ren bi raz da ha son ra bel ki da ha dü þük bü yü me o ran la rý gö re ce ðiz a ma, da ha sür dü rü le bi - lir ve dýþ dün ya da ki ge liþ me ler den ken di ni da ha faz la ko ru - ma ya al mýþ bir e ko no mik ya pý yý gö re ce ðiz Ýs tan bul / a a Ý nanç lý in san dan za rar gel mez ný ÇÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Ý nanç lý din dar in - san lar dan so ka ða, þeh re, böl ge ye, ül ke ye, dün ya ya as la za - rar gel me miþ tir, gel mez gel me ye cek tir de di. Ba kan Þa - hin, En sar Vak fý i le Or du Müf tü lü ðü nce yaz dö ne mi Ku - r'ân Kur su nu ba þa rýy la ta mam la yan ço cuk la ra bi sik let da ðý tým tö re ni ne ka týl dý. Bu ra da bir ko nuþ ma ya pan Ba - kan Þa hin, þun la rý kay det ti: Ý nanç lý din dar in san lar dan so ka ða, þeh re, böl ge ye, ül ke ye, dün ya ya as la za rar gel me - miþ tir, gel mez gel me ye cek tir. Bu dün ya nýn ve in san lý ðýn te mi na tý, ba rý þý nýn ve hu zu ru nun te mi na tý i de al sa hi bi, i - nanç lý ve i nanç de ðer le ri ne sa hip in san lar dýr. Ba kan Þa - hin ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan bi sik let le ri ço cuk la ra da ðý ta - rak dik kat li kul lan ma la rý ný is te di. Or du / a a

7 Y 30 EYLÜL 2012 PAZAR HA BER 7 Din eðitimi ana sýnýfýnda baþlasýn TÜRKÝYE CAMÝ VE KUR'ÂN KURSLARI DERNEKLERÝ BAÞKANI RECEP KIYAK, 6 YAÞINDAKÝ ÇOCUÐUN KUR'ÂN-I KERÎM'Ý RAHATLIKLA ÖÐRENEBÝLDÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, DÝNÎ EÐÝTÝMÝN AVRUPA'DA OLDUÐU ANAOKULUNDA BAÞLAMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. TÜR KÝYE Ca mi ve Kur ân Kurs la rý Der nek le ri Fe de ras yo nu, Kur ân-ý Ke rîm ve Pey gam be ri mi zin Ha ya tý ders le ri nin il ko kul 1. sý nýf tan i ti ba ren ve ril me si ni is ti yor. Der ne ðin ge rek çe si i se Av ru pa nýn bir çok ül ke sin de di nî e ði ti min a na o ku lun da baþ la ma sý. Tür ki ye Ca mi ve Kur ân Kurs la rý Der nek le ri Fe de ras yo nu Ge nel Baþ ka ný Re cep Ký yak, Kur ân-ý Ke rîm ve Hz. Pey gam ber in Ha ya tý ders le ri nin seç me li ders o la rak il köð re tim 1. sý nýf tan i ti ba ren o ku tul ma sý i çin her yo lu de ne ye cek le ri ni söy le di. Ký yak, bu se ne uy gu lan ma ya baþ la nan sis tem de bu ders le rin 5. sý nýf tan i ti ba ren seç me li o la rak o ku tu la ca ðý na dik ka ti çe - ke rek Bu yaþ, Kur ân e ði ti mi i çin yi ne de çok geç bir yaþ. de di. Yaz Kur ân Kurs la rý nda 6 ya þýn da ki ço cu ðun Kur ân-ý Ke rîm i ra hat lýk la öð re ne bil di ði ni be lir ten Baþ kan Ký yak, Kur ân e ði ti mi i çin 5. sý ný fa ka dar bek len me si nin geç ol du ðu nu dü þün dük le ri ni vur gu la dý. Ýl ko kul bi rin ci sý nýf tan i ti ba ren Kur ân-ý Ke rîm ve Hz. Pey gam ber in Ha ya tý nýn seç me li ders o la rak o ku tul ma sý na i zin ve ril me si ni is te dik le ri ni i fa de e den Ký yak, Bir çok Av ru pa ül ke sin de di nî e ði tim a na o kul la rýn baþ lý yor di ye ko nuþ tu. Ýl köð re tim ve E ði tim Ka nu nu i le Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nu nun 9. Mad de si nde bu lu nan. Or - ta o kul ve li se ler de, Kur ân-ý Ke rîm ve Hz. Pey gam be ri mi zin ha ya tý, is te ðe bað lý seç me li ders o la rak o ku tu lur. Bu o kul lar da o ku tu la cak di ðer seç me li ders ler i le i mam-ha tip or ta o kul la rý ve di ðer or ta o kul lar i çin o luþ tu ru la cak prog ram se çe nek le ri Ba kan lýk ça be lir le nir. hük mü nü ha týr la tan Ký yak, a çýk la ma sý ný þöy le sür dür dü: Kur âný Ke rîm ve Hz. Pey gam be ri mi zin Ha ya tý ders le ri il ko kul dan i ti ba ren ve ril me siy le il gi li ye ni bir dü zen le me ya pýl ma lý dýr. Bu zo run lu luk tur. E ðer böy le bir dü zen le me ya pýl maz i se fe de ras yon o la rak A na ya sa Mah ke me si ne baþ vur ma yý dü þü nü yo ruz þek lin de ko nuþ tu. Sa kar ya / ci han KÝT le rin za ra rý 3.5 mil ya rý geç ti nka MU Ýk ti sa di Te þeb büs le ri nin (KÝT), 2012 yý lý O cak-ha zi ran dö ne mi top lam gö rev za ra rý, 361,8 mil yon li ra ol du. Böy le ce bir son ra ki dö ne me dev re den borç tu ta rý 3 mil yar 510,7 mil yon li ra ya u laþ tý. Ha zi ne Müs te þar lý ðý, KÝT le rin 2012 yý lý O cak-ha zi ran dö ne mi ne i liþ kin gö rev za rar la rý ný a çýk la dý. KÝT le rin ön ce ki yýl dan dev re den gö rev za ra rý 3 mil yar 164,4 mil yon li ra o la rak ger çek le þir ken, top lam ö de me ve mah sup tu ta rý da 15,6 mil yon li ra ol du. Dev re den ba ki ye i se 3 mil yar 510 mil yon 661,48 bin li ra o la rak he sap lan dý. KÝT le rin gö rev za rar la rý na ba kýl dý ðýn da bir son ra ki dö ne me dev re den en faz la bor cun 1 mil yar 915,4 mil yon li ra i le Top rak Mah sul le ri O fi si ne (TMO), en az bor cun i se 4,9 mil yon li ra i le Ta rým Ýþ let me le ri Ge nel Mü dür lü ðü ne (TÝ GEM) a it ol du ðu gö rül dü. An ka ra / a a Bü yü me nin for mü lü da ha çok ü re tim nü RE TÝM A raþ týr ma la rý Der ne ði (Ü AD) ta ra fýn dan da ha ön ce ço ðun luk la Ýs tan bul da ol mak ü ze re 11 de fa dü zen le nen U lu sal Ü re tim A raþ týr ma la rý Sem poz yu mu, ilk de fa Ýz mir de ya pýl dý. Sem poz yum do la yý sýy la 50 ü ni ver si te den uz man lar ve sa na yi ci ler Ge diz Ü ni ver si te si nde bu luþ tu. Ýs tik rar lý bü yü me nin ü re ti mi art týr ma ya bað lý ol du ðu na dik kat çe ki len sem poz yum da, Ya bir ü rün ya bir hiz met ya da bir fi kir ü ret me sa jý ve ril di. Top lam 110 bil di ri nin su nul du ðu sem poz yum da Tür ki ye nin, dün ya nýn ilk 10 e ko no mi si a ra sý na gir me si i çin tes pit ler ve ö ne ri ler sý ra lan dý. Bu yýl fre ne ba san bü yü me de tek rar a ta ða kalk mak i çin ü re ti me a ðýr lýk ve ril me si nin þart ol du ðu nun al tý çi zil de rek, Ýs tik rar lý bü yü me, da ha çok ü re ti me bað lý de nil di. Ge diz Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Sey ful lah Çe vik, Tür ki ye nin tü ke tim de ðil, ü re tim ül ke si ol ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Ül ke nin ü re tim po tan si ye li nin þim di ye ka dar is te nen se vi ye de re el e ko no mi ye yan sý ma dý ðý ný be lir te rek, Genç le ri ü re ti min bir par ça sý ha li ne ge tir me li, on la rý gi ri þim ci li ðe teþ vik et me li yiz. Çin, ü re ti me da ya lý e ko no mi siy le dün ya de vi ol du. Bu sem poz yu mun, Tür ki ye nin da ha çok ü re ten bir ül ke ha li ne gel me si ne kat ký sað la ya ca ðý ný dü þü nü yo ruz þek lin de ko nuþ tu. Ýzmir / cihan Bom ba el le rin de pat la dý nhak KÂ RÝ NÝN Yük se ko va il çe sin de, po lis kon trol nok ta sý na ya kýn bir men fe ze yer leþ tir me ye ça lýþ týk la rý bom ba nýn in fi lâk et me si so nu cu 2 ki þi öl dü. A lý nan bil gi ye gö re, Or man Ma hal le si nde ki po lis kon trol nok ta sý na ya ký na bir böl ge de ge ce sa at sý ra la rýn da þid det li bir pat la ma mey da na gel di. Böl ge ye gi den gü ven lik güç le rin ce ya pý lan in ce le me de, yol da ki bir men fe zin al tý na bom ba yer leþ tir me ça lý þan 2 ki þi nin, bom ba nýn in fi lak et me si so nu cu öl dü ðü be lir len di. Has ta ne mor gu na kal dý rý lan ce set le rin par ça lan dý ðý, bu sebeple ö len ki þi le rin kim lik le ri nin tes bi ti i çin o top si ya pý la ca ðý öð re nil di. O la ya i liþ kin so ruþ tur ma baþ la týl dý. Hakkâri / a a 10 UÇAK DOLUSU YARDIM GELECEK Halit El-Selam ise Türkiye nin Suriyelilere yaptýðý hizmeti hiçbir yerde görmediðini ifade ederek, Türkiye nin komþularýna çok güzel sahip çýktýðýný söyledi. Yardým kuruluþlarýnýn, Müslüman birbirinin kardeþidir hadisiyle hareket ettiklerini dile getiren El- Selam, kendilerinin de Suriyeli kardeþlerinin acýsýný hissederek yola koyulduklarýný belirtti. Gýda, hijyen ve çocuk malzemelerinden oluþan 30 bin koli ihtiyaç malzemesini, Suud Suudi Arabistan ile Türkiye arasýnda imzalanan anlaþmaya göre Suriyeli mülteciler için Kilis'te 10 bin kiþi kapasiteli bir konteyner kent kurulacak. A FAD Ý LE SA U DÝ RE LÝ EF COM MU NÝ TÝ ES & CAM PA ÝGNS A RA SIN DA ÝM ZA LA NAN PRO TO KOL LE, KÝ LÝS'E 10 BÝN KA PA SÝ TE LÝ KON TEY NER KENT KU RU LA CAK. BAÞ BA KAN LIK A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A FAD) i le Sa u di Re li ef Com mu ni ti es & Cam pa igns a ra sýn da im za la nan pro to kol le, Ki lis e 10 bin ka pa si te li kon tey ner kent ku ru la cak. Tür ki ye-su u di A ra bis tan El E le Kam pan ya sý kap sa mýn da, Su u di yar dým ku ru lu þu tem sil ci si Ha lit El- Se lam i le A FAD Baþ ka ný Fu at Ok tay, Su ri ye li va tan daþ lar i çin yar dým pa ke ti pro to ko lü ne im za koy du. Ok tay, pro to kol tö re - nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, 91 bin 219 Su ri ye li nin kamp lar da kal dý ðý ný, bu sa yý nýn her ge çen gün art tý ðý ný bil dir di. Tür ki ye o la rak Su ri ye li le rin ih ti yaç la rý ný kar þý lan ma sý i çin her tür lü ça ba yý gös ter dik le ri ni be lir ten Ok tay, 12 ça dýr kent ve 1 kon tey ner kent te hiz met ver dik le ri ni an lat tý. U lus la r a ra sý ca mi a yý, kamp la ra des tek ol ma ya dâ vet e den be lir ten Ok tay, þun la rý kay det ti: Su u di A ra bis tan da dev le tin des tek le di ði a ma Yardým Kurulu Türkiye bürosu ile koordineli olarak AFAD veya Kýzýlay a teslim edecek Suudi yardým kuruluþu, bin 200 çadýr, 50 ton hurma, 100 ton pirinç, 50 ton muhtelif gýda maddesini de 10 uçakla getirterek Gaziantep Havalaný nda Kýzýlay yetkililerine teslim edecek. Türkiye den satýn alýnacak 30 bin battaniye Suriye vatandaþlarýna daðýtýlmak üzere Suudi Yardým Kurulu Türkiye bürosu ile koordineli olarak Kýzýlay a teslim edilecek. Su u di A ra bis tan, Ki lis e kon tey ner kent ku ra cak yar dým la rý ný Su u di hal kýn dan top la yan yar dým ku ru lu þu nun, bu gü ne ka dar ki en net ve en bü yük çer çe ve si be lir len miþ yar dým tek li fi söz ko nu su ol du. Bu nun la il gi li be lir li bir sü re dir ça lý þý yo ruz. Bu gün de i ki ta ra fýn ne za man han gi yar dý mý ya pa ca ðý ko nu su net leþ ti. Hem ken di le ri ne te þek kür e di yo ruz hem de di ðer si vil top lum ku ru luþ la rý na ör nek teþ kil et me si i çin ö nem li ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. An ka ra / a a Bir þey ol sa, Öz kök bi zim le pay la þýr dý BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Bal yoz dar be plan la rý ya pý lýr ken dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný Hil mi Öz kök ün, ken di le rin bir þey his set tir me di ði ni söy le di. ATV de ka týl dý ðý prog ram da gün de me i liþ kin a çýk la ma lar ya pan Er do ðan, Hil mi pa þa o ku yan, dü þü nen bir Ge nel kur may Baþ ka ný o la rak 4 yý lý ge çir di ði miz bir pa þay dý. Böy le bir þe yi his set tir me di ler, böy le bir þe yi za ten ya þa mýþ ol sa i na ný yo rum ki bi zim le pay la þýr dý de di. Er do ðan, A ma ta biî ki ba zý ra hat sýz lýk lar ol du ðun dan do la yý o da hü kü met le de ðil dý þa rý da ya þa nan o lay lar la il gi li o la rak söy le nir di. Bu da çe þit li tah rik ler den do la yý kay nak la ný yor du di ye ek le di. Bal yoz o la yýn da ba zý pa þa la rýn a çýk la ma la rý ha týr la tý la rak Dar be yi kim ön le di? di ye so ru lan Baþ ba kan Er do ðan, ko mu tan lar i çin Ken di iç le rin de dar be yi ön le me ma ha re ti ol duy sa te þek kür e de riz. Mev cut si vil ik ti da rýn ka rar lý lý ðý her þe yin ö nü ne geç miþ tir di ye dü þü nü yo rum, fýr sat ver me miþ tir. 27 Ni san i çin muh tý ra di yen ler ol du, er te si sa bah biz muh tý ra yý ver dik, ye ri ni zi bi lin de dik. Hiç bu tür þey le rin þu an da ül ke miz de ye ri yok de di. An ka ra / cihan HABERLER Genelkurmay Baþkaný Özel, Altaylý'ya tazminat dâvâsý açtý. Or ge ne ral Ö zel den, ga ze te ci Al tay lý ya dâ vâ n GE NEL KUR MAY Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel, Af yon ka ra hi sar da 25 as ke rin þe hit düþ tü ðü pat la ma nýn ar dýn dan ka le me al dý ðý ve 9 Ey lül 2012 de ya yým la nan Scho pen ha u er Hak lýy mýþ baþ lýk lý ya zýy la ki þi lik hak la rý ný ih lâl et ti ði ge rek çe siy le ga ze te ci Fa tih Al tay lý ve Ha ber türk ga ze te si a ley hi ne 50 bin li ra lýk ma ne vî taz mi nat dâvâ sý aç tý. Ö zel in a vu ka tý U mut Ke mal Yýl dý rýr ýn aç tý ðý dâvânýn di lek çe sin de, Al tay lý nýn, kö þe ya zý sýn da kul la ný lan i fa de le rin tah kir ve tez yif ni te li ðin de ol du ðu i fa de e tti. D lek çe de, Dâvâ ko nu su ma ka le de kul la ný lan dil ve i fa de le rin, son de re ce kýþ kýr tý cý ve ka ba ol du ðu a þi kar dýr. Ya zý yý ka le me a lan Fa tih Al tay lý nýn, hak sýz bir ki þi sel sal dý rý i çin ba sýn da ki ka le mi ni a raç o la rak kul lan dý ðý a çýk týr i fa de le ri yer al dý. Al tay lý nýn, sýk sýk süb jek tif yo rum lar la Ö zel in ki þi li ði ni he def al dý ðý sa vu nu lan di lek çe de, kul la ný lan a ðýr, hak sýz ve çir kin i fa de le rin e leþ ti ri sý nýr la rý i çe ri sin de gö rü le me ye ce ði be lir til di. An ka ra / a a Bir an ön ce si lâh la rýn bý ra kýl ma sý ge re ki yor n CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ni hat Mat kap, Os lo gö rüþ me le riy le il gi li bi zim fark lý bir tu tu mu muz var. Bir an ön ce bu si lâh la rýn bý ra kýl ma sý ge re ki yor. Bu so ru nun si lâh la çö zü le me ye ce ði çok a çýk de di. Par ti si nin Es ki þe hir Ýl Baþ kan lý ðý ný zi ya ret e den Mat kap, bu ra da dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Tür ki ye nin zor bir dö nem den geç ti ði ni ve en ö nem li gün dem mad de si nin te rör ol du ðu nu söy le di. Mat kap, te rö rün da ha ön ce 2-3 kent te fa a li yet gös ter di ði ni, an cak þim di Tür ki ye ge ne li ne ya yýl dý ðý ný ö ne sü rdu. Matkap, þöy le ko nuþ tu: Os lo gö rüþ me le ri ni ko nu þu yo ruz. Os lo da ne ol muþ? Os lo da o lan þu; AKP, 2011 ha zi ran se çim le ri ni gü ven ce al tý na a la bil mek i çin mü za ke re ler de bu lun muþ. Ýç ba rý þý dü þün dü ðün den yap ma mýþ o mü za ke re le ri. Se çim ler den güç lü çýk mak a dý na ne ya zýk ki, Tür ki ye yi pa zar la mýþ. A sýl ü ze rin de dur ma mýz ge re ken nok ta bu. Mat kap, Bu so ru nun si lâh la çö zü le me ye ce ði çok a çýk. Bu den ge nin bir an ön ce ku rul ma sý, si ya se tin bu nu çöz me si ge re ki yor. Kan dil in bom ba lan ma sýy la bu iþ ler çö zül mü yor. Si ya set bu ko nu da ü ze ri ne dü þen gö re vi yap mak zo run da. Ka ça rak, ka çak gü re þe rek bu so run çö zül mez. Bü tün si ya si par ti ler e li ni ta þýn al tý na koy ma lý. Es ki þe hir / a a PKK, Si yo nizm in emrinde n SA A DET Par ti si Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Mus ta fa Ý riþ, PKK böl ge hal ký i çin de ðil, Si yo nizm i çin ça lýþ mak ta dýr de di. Ý riþ, par ti si nin E dir ne Ýl Baþ kan lý ðý nda dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, dün ya da ve Tür ki ye de kri tik gün le rin ya þan dý ðý bir dö nem den ge çil di ði ni söy le di. Te rö rün Tür ki ye de ki ö nem li gün dem mad de le rin den bi ri ol du ðu nu i fa de e den Ý riþ, þöy le ko nuþ tu: Te rö rün en bü yük des tek çi si hat ta or ga ni za tö rü Si yo nizm dir. Si yo nizm in ga ye si, Ýs ra il in dün ya ha ki mi ye ti ni sað la mak ve baþ ken ti Ku düs o lan Ýs ra il Dev le ti ni kur mak týr. Bu he de fe u laþ mak i çin I rak ýn, Su ri ye nin, Ür dün ün, Su u di A ra bis tan ýn, Mý sýr ýn ve Tür ki ye nin or ta dan kal dý rýl ma sý is te ni yor. Ay rý ca, Si yo nizm in he de fi ne u laþ mak i çin kul lan dý ðý yön tem ler den bi ri de te rör dür. PKK bu nun i çin bes len mek te ve ko run mak ta dýr. PKK böl ge hal ký i çin de ðil, Si yo nizm i çin ça lýþ mak ta dýr. Bun lar bi li nir se hem PKK hem de Tür ki ye de ki te rör o lay la rý da ha i yi an la þý lýr. Ý riþ, ge nel mer ke zin ta li ma týy la ül ke ge ne lin de 5 haf ta lýk ça lýþ ma prog ra mý na baþ la dýk la rý ný söz le ri ne ek le di. E dir ne / a a

8 30 EYLÜL 2012 PAZAR 8 Ý LAN Y Devren Kiralýk Üsküdar Libadiye'de Þarküteri Tel: (0 552) /81 Talimat. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazlarýn cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: 1) Kütahya Ýli, Emet Ýl çe si, Gün lü ce / Çi men li Mah. O lu ka la ný Mev ki i, 101 a da, 137 par sel, 2 cilt, 136 say fa da ka yýt lý 3.658,05 m 2 a lan lý tar la cin sin de ki ta þýn ma zýn ta ma mý borç lu Meh met ký zý Na zi re Yü cel a dý na ka yýt lý dýr. Ta þýn ma zýn top rak ya pý sý i yi, teks tür ba ký mýn dan zen gin, kum lu týn lý 2. sý nýf ta rým a ra zi si dir. Ta þýn maz kül tür ta rým a ra zi le - ri miz den o lup su la ma ya pýl ma yan ku ru ta ban a ra zi le ri miz den dir. Ý mar dý þý dýr. Ya pý lan a raþ týr ma lar so nu cu ta þýn ma zýn 1 de ka rý nýn fi ya tý 600 TL.den ta ma mý 2.194,83 TL. (Ý - ki bin yüz dok san dört li ra sek se nüç ku ruþ)'dir. 2) Kütahya Ýli, Emet Ýl çe si, Gün lü ce / Çi men li Mah. Kö yi çi Mev ki i, 104 a da, 97 par sel, 4 cilt, 354 say fa da ka yýt lý 275,68 m 2 a lan lý kar gir i ki kat lý ev ker piç tek kat lý ev ve bah çe si cin - sin de ki ta þýn ma zýn ta ma mý borç lu Meh met ký zý Na zi re Yü cel a dý na ka yýt lý dýr. Ta þýn ma zýn ad re si E met Gün lü ce Bel de si De re li Cad. No: 62 ve 64/a'dýr. Ta þýn maz ü ze rin de 2 ta ne bi na o lup bun lar dan kar gir 2 kat lý o la ný bod rum+ze min+1 kat tan o luþ mak ta, bod rum kat kö mür - lük ve de po o la rak kul la nýl mak ta, ze min kat 2 o da 1 sa lon ve 1. kat da 2 o da 1 sa lon o lup ya pý yak la þýk 190 m 2 dir. Tek kat lý o la ný bod rum+ze min kat o lup 110 m 2 ve ha li ha zýr da a týl du rum - da dýr. Pen ce re ler ve bi na gi riþ ka pý la rý kar gir 2 kat lý o lan ya pý da de mir doð ra ma, tek kat lý ya - pý da ah þap doð ra ma dýr. Ta þýn maz lar da ta ban lar tah ta o lup ýs lak ha cim ler be ton dur. Bi na lar so ba lý o lup, u la þým ve alt ya pý hiz met le rin den fay da la nýl mak ta dýr. Ta þýn maz lar i mar pla nýn - da ser best ni zam 2 kat o lan ya pý a da sýn da kal mak ta dýr. Ya pý lan a raþ týr ma lar so nu cu ta þýn - maz la rýn top lam de ðe ri ,00 TL. (Dok sa ni ki bindokuzyüzyetmiþaltýlira)'dir. Ýþbu satýþ ilaný, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapýlamayan ilgililere Ý.Ý.K.nun 127. maddesi uyarýnca ilanen tebligat yerine kaim olacaðý ilan olunur. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Satýþ 02/11/2012 Cuma günü; a) Kütahya Ýli, Emet Ýlçesi, Günlüce / Çimenli Mah. Olukalaný Mevkii, 101 ada, 137 parsel, 2 cilt, 136 sayfada kayýtlý, 3.658,05 m 2 alanlý tarlanýn 10:30'dan 10:40'a kadar, b) Kütahya Ýli, Emet Ýlçesi, Günlüce / Çimenli Mah. Köyiçi Mevkii, 104 ada, 97 parsel, 4 cilt, 354 sayfada kayýtlý, 275,68 m 2 alanlý kargir iki katlý ev kerpiç tek katlý ev ve bahçesi cinsindeki taþýnmazýn 10:45'den 10:55'e kadar Emet Adliye Binasý önünde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 12/11/2012 Pa zar te si gü nü ay ný yer de ve ay ný sa at te i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti - nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la - zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. % 18 KDV, damga vergisi, alýcý adýna tahakkuk edecek tapu harçlarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, birikmiþ vergiler ve satýcý adýna tahakkuk edecek tapu harçlarý satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi ala cak lý lar la di ðer il gili le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan, di ðer za rar lar dan ve te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/81 Tal. sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilân olunur (Ýc. Ýf. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak sahipleri de dahildir. Adýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. B: T. C. EMET ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. DOSYA NO: 2009/464 ESAS ESKÝPAZAR ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN Satýþý istenen gayrimenkulun cinsi, adedi, evsafý: 1 NOLU TAÞINMAZ a) TAPU KAYDI : Ýpsala Ýlçesi, Bayram Bey Mahallesi, 121 Ada, 8 Parsel 44 m 2 arsa b) ÝMAR DURUMU: Belediye imar planý hudutlarýna dahil olup, bitiþik nizam dört kattýr. c) ÖZELLÝKLERÝ : Edirne Ý li, Ýp sa la Ýl çe si, Bay ram Bey Ma hal le si, ad re sin de ki ka im ta pu nun 121 a da, 8 par sel de ka yýt lý 44,00 m 2 mik tar lý par sel ü ze rin de bu lu nan bi na nýn du var la rý ker piç ten i çi ve dý þý sý va lý, du var la rý fa yans i le kap lý, ta ban kýs mý ka le se ra mik i le kap lý ta van kýs mý plas tik doð ra ma dan, dýþ ka pý pen ce re ler plas tik doð ra ma dan ya - pýl mýþ üs tü ça tý ve ki re mit le ör tü lü, ha len ma nav dük kâ ný o la rak kul la ný lan bi na nýn tah mi ni de ðe ri 8.316,00 TL'dir. Ar sa nýn top lam de ðe ri ,00 TL, Ar sa i le bi na nýn top la mý ,00 TL'dir. Borçlu Ýsmail Çiroz'un hissesine düþen miktar ,00 TL/3/16 = 8.159,25 TL'dir. d) MUHAMMEN BEDELÝ: Arsa, üzerinde bulunan binanýn muhammen bedeli ,00 TL bedelle satýþa arz edilmiþtir. 2 NOLU TAÞINMAZ a) TAPU KAYDI : Ýpsala Ýlçesi, Bayram Bey Mahallesi, 121 Ada, 38 Parsel, 366,00 m 2 arsa b) ÝMAR DURUMU : Belediye imar planý hudutlarýna dahil olup, bitiþik nizam dört kattýr. c) ÖZELLÝKLERÝ : Edirne Ý li, Ýp sa la Ýl çe si, Bay ram Bey Ma hal le si, ad re sin de ki ka im ta pu nun 121 a da, 38 par sel de ka yýt lý 366,00 m 2 mik tar lý par sel ü ze rin de bu lu nan bi na - nýn du var la rý yer li tuð la dan, i çi ve dý þý sý va lý, iç ka pý la rý ah þap doð ra ma dan, dýþ pen ce re - le ri plas tik doð ra ma dan ya pýl mýþ üs tü ça tý ve ki re mit le ör tü lü, ha len boþ du rum da o lan bi na nýn tah mi ni de ðe ri ,60 TL'dir. Ay ný par sel ü ze rin de kö mür lük ve de po o la rak kul la ný lan bi na nýn yer li tuð la dan, i çi ve dý þý sý va sýz, üs tü ça tý ve ki re mit le ör tü lü ha len de po ve kö mür lük o la rak kul la nýl mak ta dýr. Bi na nýn top la mý 4.438,80 TL'dir. Ar sa nýn top lam de ðe ri ,00 TL'dir. Borçlu Ýsmail Çiroz'un hissesine düþen miktar ,40 TL /3/16 = ,20 TL'dir. d) MUHAMMEN BEDELÝ: Arsa, üzerinde bulunan bina, kömürlük muhammen bedeli ,40 TL bedelle satýþa arz edilmiþtir. 3 NOLU TAÞINMAZ : a) TAPU KAYDI : Ýpsala Ýlçesi, Bayram Bey Mahallesi, 121 Ada, 46 Parsel, 152,65 m 2 arsa b) ÝMAR DURUMU: Belediye i mar pla ný hu dut la rý na da hil o lup, bi ti þik ni zam dört kat týr. c) Ö ZEL LÝK LE RÝ : E dir ne Ý li, Ýp sa la Ýl çe si, Bay ram Bey Ma hal le si, ad re sin de ki ka im ta pu nun 121 a da, 46 par sel de ka yýt lý 152,65 m 2 mik tar lý par sel ü ze rin de bu lu nan bi na nýn du var la rý yer li tuð la dan ya pýl mýþ iþ ye ri o la rak kul la ný lan kýs mýn du var la rý sý va lý di ðer az bir kýs mý sý va sýz, ba kým sýz du rum da dýr. Ýþ ye ri o la rak kul la ný lan kýs mýn ta ban kýs mý ka le se ra mik ay ný iþ ye rin de mut fak ve ban yo bu lun mak ta dýr. Mut fak kýs mý nýn ta ban kýs mý ka ro taþ i le kap lý dýr. Ban yo ve tu va let kýs mýn du var la rý ve ta ba ný fa yans i le kap lý dýr. Üs - tü ça tý ve ki re mit le ör tü lü, ha len iþ ye ri o la rak kul la ný lan bi na nýn tah mi ni de ðe ri ,50 TL'dir. Ar sa nýn top lam de ðe ri ,00 TL'dir. Borç lu Ýs ma il Çi roz'un his sesine düþen miktar ,50 TL/3/16 = ,75 TL'dir. d) MUHAMMEN BEDELÝ: Arsa, üzerinde bulunan binanýn muhammen bedeli ,50 TL bedelle satýþa arz edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI: 1-1 Nolu taþýnmazýn satýþý 02/11/2012 gün saat 14:30'dan 14:40'a kadar 2 Nolu taþýnmazýn satýþý 02/11/2012 gün saat 15:10'dan 15:20'ye kadar 3 Nolu taþýnmazýn satýþý 02/11/2012 gün saat 15:50'den 16:00'a kadar Ýpsala Belediyesi Mezat Salo nu'nda a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar týy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le 12/11/2012 gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar - týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki; ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len be de - lin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la - zým dýr. Böy le fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2-) Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le ya pý la cak týr. A lý cý nýn is te ði ü ze ri ne 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Kat ma De ðer Ver gi si, Ý ha le Dam ga Ver gi si, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek ½ ta pu har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ Em lak Ver gi borç la rý, tel la li ye res mi i le sa tý cý a dý na ta - hak kuk e de cek ta pu harç la rý sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim gi der le ri i ha le a - lý cý sý na a it tir. 3. Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da yan dý ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4. Ýhaleye katýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a la cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5. Þartname ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir örneði gönderilebilir. 6. Ýlgilile re çý kar tý lan sa týþ i la ný bi lað teb lið dön dü ðün de Ý.Ý.K. 127 mad de si u ya rýn ca ge çer li sa yý la cak týr. 7. Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tým ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2009/464 E sas sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. ( Ý ÝK m. 126) 09/09//2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27. Ýþ bu i lan ta pu kay dý na ha ciz koy du ran tüm a la cak lý la ra, ve kil le ri ne ve his se dar lar i le tüm il gi li le re ga ze te de i lan yo luy la teb lið ye ri ne ge çer. B: T. C. ÝPSALA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULÜN AÇIKARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. Dosya No: 2012/1545 Tal. Örnek No: 27* Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: Ýstanbul Ý li, Üm ra ni ye Ýl çe si, Ýs tik lal Ma hal le si, 19 Paf ta, 350 A da, 26 Par sel sa yý lý, 10/504 Ar sa Pay lý, C Blok, 4. Kat, 34 Ba ðým sýz Bö lüm Nu ma ra lý, Mes ken ni te lik li ta þýn - ma zýn ta ma mý. Taþýnmazýn Ýmar Durumu : Dosyada mevcuttur. Taþýnmazýn Evsafý : Satýþa ko nu ta þýn maz, Ýs tan bul Ý li, Üm ra ni ye Ýl çe si, Ýs - tik lal Ma hal le si, 19 Paf ta, 350 A da, 26 Par sel sa yý lý, 10/504 Ar sa Pay lý, C Blok, 4. Kat, 34 Ba ðým sýz Bö lüm Nu ma ra lý, Mes ken ni te lik li ta þýn ma zýn ta ma mý dýr. Ta þýn maz, Üm - ra ni ye il çe si, Ýs tik lal Ma hal le si, 350 A da, 26 Par sel de ki, C Blok, 4. Kat, 34 Ba ðým sýz Bö - lüm nu ma ra lý, ma hal len, A ta kent Ma hal le si, Burç Cad de si, Ya se min So kak, La le A part - ma ný, 4. kat, 10 nu ma ra lý ba ðým sýz bö lüm dür. Par sel ü ze rin de, mi mar lýk hiz met le ri ne e sas, 3. sý nýf B gru bu ya pý lar dan o lan, bod rum kat, ze min kat, be þ-al tý nor mal kat tan mü te þek kil, yak la þýk on dört yýl ön ce in þa e di len be to nar me kar kas blok lar ha lin de dört a det bi na bu lun mak ta dýr. 4. kat 34 nu ma ra lý mes ken, gi riþ ho lü, üç o da, sa lon, mut fak, ban yo ve tu va let ma hal le rin den mü te þek kil ve yak la þýk 110 m 2 a lan lý dýr. Bi na nýn in þa - sýn da stan dart ol du ðu ka bul e di len mal ze me ler kul la nýl mýþ o lup ba ðým sýz bö lü mün ýs - lak ze min dö þe me le ri se ra mik mal ze me i le o da ve ze min dö þe me le ri i se ah þap mal ze - mey le kap lan mýþ týr. Müs takil kombili kaloriferli ýsýnma türündendir. Taþýnmazýn Kýymeti : Satýþa konu taþýnmaza, bilirkiþice ,00 TL kýymet takdir edilmiþtir. Satýþ Þartlarý: 1- Taþýnmazýn sa tý þý gü nü sa at 13:40'dan 13:50'ye ka dar ÜM RA NÝ YE 3. ÝC - RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ'NDE; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la; gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak - týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ mas raf la rý ný, tak dir e di len kýy me ti nin % 40'ý ný geç mek þar tý i le en çok arttýrana ihalesi yapýlacaktýr. 2- Artýrmalara iþtirak ede cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ta þýn maz la rý sa týn a - lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dýy la, i ha le nin fes hi ta - lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hâl ve ya ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo - run da dýr lar. Ýl gi li mev zu at hü küm le ri ne gö re ö den me si ge rek me si ha lin de Ý ha le dam ga pu lu, KDV, ta pu a lým har cý ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Tellaliye bedeli, tapu satým harcý ve birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim masraflarý alýcýya aittir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bede li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar i le te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri mü te sel si len me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilân tarihinden itiba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenle rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/1545 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, teb lið e di le me yen a la ka dar la ra bu i la nýn teb lið ye ri ne ge çe ce ði i lan o lu nur (Ý ÝK m. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. ÜMRANÝYE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. Dosya No: 2009/1348 Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn günü 14:15-14:20 saatleri arasýnda Ýlhan Otoparký adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde ikinci artýrmanýn günü 14:15-14:20 sa at le ri a ra sýn da Ýl han O to par ký ad re sin de ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe - ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi - der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; Sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin mu ham men be de lin % 20'si o ra nýn da Türk Li ra sý pe þin pa ra ya da eþ de ðer de ka ti ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri ge rek ti ði, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na - me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin ya ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Dairemize buþvurmalarý ilan olunur. S.No Bedeli Adedi Cinsi ,00 TL 1 Adet 54 HA 977 plaka sayýlý Iveco marka 2003 model otobüs arka ve orta lastik ezik, 23+1 koltuk sayýlý, teyp yok, þase no: NMS T ,408 km. motor no: fiat Toplam : ,00 TL B: T. C. AKYAZI ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Durdu Alkan'ýn eþi, Ömer ve Zafer Alkan'ýn annesi, Hasan Alkan Hocamýzýn amcasý oðlunun eþi Aysel Alkan vefat etmiþtir. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Antakya Yeni Asya Okuyucularý (Ýrtibat Tel: (0 507) ) 2012/1011 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Kocaeli Ýli, Gölcük Ýlçesi, Örcün Köyü, 970 parselde kayýtlý 2. Kat 3 baðýmsýz bölüm nolu mesken vasýflý taþýnmaz Taþýnmazýn Adresi : Donanma Mah. Anafartalar Cad Sok. No: 4 Gölcük Taþýnmazýn Yüzölçümü : 90 m 2 Taþýnmazýn Özellikleri : Taþýnmaz Kocaeli Büyükþehir Belediyesinin ve Gölcük Belediyesinin Ýmar planý sýnýrlarý içindedir. Taþýnmaz cadde üzerinde D-130 karayoluna yakýn olabilecek konumdadýr. Satýþa konu 3 nolu baðýmsýz bölüm yýllýk bi na nýn 2. Ka týn da 3 o da 1 sa lon, mut fak, tu va let ve ban yo dan i ba ret o lup yak la þýk 90 m 2 kul la - ným a la ný na sa hip tir. Pen ce re ler pi ma pen, o da lar la mi nant par ke dö þe me li, hol ve mut - fak ka ro kap la ma lý dýr. Ba ðým sýz bö lüm do ðal gaz kom bi ý sýn ma sis te min den ya rar lan - ma mak ta dýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % 1 1. Satýþ Günü : 09/11/2012 Cuma 11:40-11:50 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 19/11/2012 Pazartesi 11:40-11:50 saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda be lir ti len gün ve sa at te Göl cük Ýc ra Mü dür lü ðü'nde a çýk ar týr ma su - re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý - lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be - lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la - nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr - ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la - ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe - vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, ½ tapu harcý ve masraflarý, KDV alýcýya aittir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te minat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/1011 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü müze baþvurmalarý ilan olunur. 28/09/2012 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (Ýc.Ýf.K.126) Yönetmelik Örnek No: B: T. C. GÖLCÜK / KOCAELÝ ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. DOSYA NO: 2012/ 3035 Esas. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, evsafý, Satýþ Þartlarý: 1- Ankara ili, Keçiören ilçesi, Osman ga zi Ma hal le si, Ay la so kak, 3/11 ka pý no lu, Þar - van A part ma nýn bu lun du ðu ye re rast la yan i ma rýn, a da, 4 par se li teþ kil e den, 800 m 2 ar sa ü ze ri ne in þa e dil miþ, 56/800 ar sa pay lý, Bi na nýn 2. ka týn da 11 no lu, 3 o da, sa lon, an tre, mut fak, ban yo, WC ve 2 bal kon dan mü te þek kil 100 m 2 kul la ným a lan lý mes ken va sýf lý ta þýn maz ek len ti si 11 no lu kö mür lü ðü i le bi ri lik te Bir borç nedeni ile açýk artýrma suretiyle satýlacaktýr. Gayrimenkulun geniþ evsafý dosyada mevcut bilirkiþi raporunda açýklanmýþtýr. S.No Ada - Parsel Baðýmsýz Bölüm Takdir Olunan Kýymeti KDV Satýþ Saati kat 11 Nolu Mesken ,00.TL. % :10 KDV ALICIYA AÝTTÝR. 1- Satýþ gü nü, yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da An ka ra Ad li ye si 1. No lu.me - zat Sa lo nun da a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me - tin % 60'ý ve rüç han lý a la cak lý lar var sa mec mu u nu ve sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü - dü ba ki kal mak þar týy la, gay ri men kul gü nü, yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da An ka ra Ad li ye si 1. No lu, Me zat Sa lo nun da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ i se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ - ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Açýk artýrmaya ka týl mak is te yen le rin tak dir e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit pey ak çe si (TL) ya da bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz (Dos ya nu ma ra sý be lir ti le rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ði tak dir de ken di si ne 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Kat - ma de ðer ver gi si, i ha le dam ga ver gi si, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek ½ ta pu har cý sa týn a la na a it o la cak týr. Bi rik miþ em lak ver gi borç la rý, Tel la li ye res mi i le sa tý cý a dý na ta hak - kuk e de cek ta pu harç la rý sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim gi der le ri i ha le a lý cý - sý na a it tir. 3- Ýpotek sahibi ala cak lý lar la, di ðer il gi li le rin, var sa ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil ol - mak ü ze re bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da hil o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de Mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. Ak si tak dir de, hak la rý ta pu si ci li i le sa bit olmadýkça, paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Taþýnmazý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK 130. mad de ye gö re ve ri len sü re i çin de nakden ödemek zorundadýr. 5- Gayrimenkul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka - ra rý fesh o lu na rak, ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se ar zet miþ ol - du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý - ka rý lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip, yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý - la cak i lan la ye ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li fin Ý ÝK 129. mad de de ki hü küm le re uy ma sý þar - týy la ta þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. Ý ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu dur. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay - rý ca hük me ge rek kal mak sýzýn Ýcra Müdürlüðünce tahsil olunur. 6- Þartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüðümüzde herkesin görebilmesi için açýk olup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örnek gönderilebilir. 7- Satýþa iþ ti rak et mek is te yen le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et - miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/3035 Es. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý ri ca o lu nur (Ýc. Ýf. K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: B: T. C. ANKARA 28. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de.

9 Y EKONOMÝ 30 EYLÜL 2012 PAZAR 9 HABERLER Babacan, "Pet ro lü müz ol ma say dý ca rî a çýk ol ma ya cak tý de di. Ba ba can: E ner ji it hal et me sek ca rî a çý ðý sý fýr la mýþ týk n BAÞ BA KAN Yar dým cý sý A li Ba ba can, ca rî a çý ðýn ge ri le di ði ni be lir te rek, E ðer e ner ji it hal et me sek ca ri a çý ðý sý fýr la mýþ týk. Ya ni pet ro lü müz ol ma say dý ca ri a çýk ol ma ya cak tý de di. Ba ba can, U lus la ra ra sý Pa ra Fo nu (IMF) na baþ vu ran so run lu ül ke le rin a - de di nin ar ta ca ðý ný söy le di. Bu doð rul tu da Fon yö - ne ti mi nin ka sa sýn da ki na kit mik ta rý ný art týr mak is te di ði ni i fa de e den Ba ba can, Fo nun e lin de bu ül ke ler i çin 400 mil yar do lar na kit var. A ma bu nu 900 mil yar do la ra ve ya 1 tril yon do la ra çý ka ra cak. Biz de IMF ye 5 mil yar do lar ta ah hüt te bu lu na rak so run lu o lan ül ke le re yar dým e de ce ðiz di ye ko - nuþ tu. A li Ba ba can, 10. TUS KON Baþ kan lar Ku - ru lu Top lan tý sý na ko nuk ol du. Top lan tý da Tür ki - ye nin e ko no mi de al dý ðý mer ha le le ri an la tan Ba - ba can, Yar dým a lan ül ke ko nu mun dan yar dým ve ren ül ke ko nu mu na gel dik. Hat ta ge çen se ne 1,3 mil yar do lar dýþ yar dým da bu lun duk. i fa de le ri ni kul lan dý. Baþ ba kan Yar dým cý sý, Tür ki ye nin IMF ye o lan borç la rý nýn bü yük bö lü mü nü ka pa dý - ðý ný ak tar dý ve 2013 Ni san a yýn da 1 mil yar do lar ö de me ya pa ca ðýz. Böy le ce ül ke nin fo na borç la rý ný sý fýr la ya ca ðýz de di. Ýs tan bul / ci han DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 28 EYLÜL 2012 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7920 ÖN CE KÝ GÜN 1,7930 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3060 ÖN CE KÝ GÜN 2,3219 p p DÜN 101,85 ÖN CE KÝ GÜN 102,50 p DÜN 685 ÖN CE KÝ GÜN 689 TA RIM DA ü re ti ci den ya na po li ti ka la rýn uy gu lan ma sý ge rek ti ði nin al týn çi zen Tun cer, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Biz tek no lo jik ya tý rým o la rak dün ya da hiç bir ül ke den ge ri de ði liz. En ö nem li ek si ði miz i se gir di ve çýk - tý fi yat la rý ný i yi a yar la ya mý yo ruz. Hiç bir ü re ti ci ka zan ma dý ðý za man o i þi yü rüt mez. 3.2 mil yon a ra zi e kil mi yor. Çün kü ek me mek ek mek ten da - ha kâr lý bir du rum da. Þim di ma zo tun fi ya tý ný dü þün dü ðü müz de gir di Tuncer: "Tür ki ye de su la ma bek le yen bir sü rü a ra zi var. Bir an ön ce ta rý ma ye ter li kay nak ay rý la rak bu a lan la rýn da su lan ma sý lâ zým." FO TOÐ RAF: CÝHAN fi yat la rý i le çýk tý fi yat la rý nýn ay ný pa ra lel de git me di ði gö rü le cek tir. Gýda fiyatlarýndaki artýþ p TA RIM DA, DÜN YA DA BÝR KA OS BEK LE NÝ YOR G20 ül ke ler de ya pý lan de ðer len dir me le re gö re, dün ya da ta rým a la nýn da bir ka os bek len di ði ne i þa ret e den Tun cer, þöy le ko nuþ tu: Ö zel lik le gý da fi yat la rýn da ki ar týþ her ke si dü þün dü rü yor. Bun dan ön ce ki ku rak lýk lar da ki fi yat ar týþ la rý dün ya da bir çok ül ke de iç ka rý þýk lýk la ra ve ik ti dar la rýn dev ril me si ne sebep ol du. Yi ne Dün ya da bu gün 1 mil yar ci va rýn da aç var. An cak Tür ki ye ve Dün ya da ki ü re tim nor mal ve a da let li da ðý týl sa aç in san kal maz. Dün ya da ki bir çok ül ke de ki in san gý da ya u la þa mý yor. E - ðer ü re ti len gý da e þit da ðý týl sa kim se aç kal maz. Bir ta raf ta o be zi te i le bir ta raf ta da aç lýk la uð ra þý lý yor. Böy le bir dün ya da ya þý yo ruz. Ü RE TÝ CÝ DEN YA NA PO LÝ TÝ KA UY GU LAN MA LI dünyayý düþündürüyor Gýda ve tarým, A ðus tos a yýn da i se 332 mil yon do lar lýk faz la ve rdi. Gý da ve ta rým dýþ ti ca ret faz la sý ver me ye de vam e di yor n TÜR KÝ YE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ - ka ný Þem si Bay rak tar, Tür ki ye nin gý da ve ta rým da dýþ ti ca ret faz la sý ver me ye de vam et ti ði ni bil di re rek, 8 ay - lýk faz la 2,4 mil yar do la ra yak laþ tý. Sa de ce A ðus tos a - yýn da i se 332 mil yon do lar lýk faz la ve ril di de di. Bay - rak tar, yap tý ðý a çýk la ma da, O cak-a ðus tos dö ne mi ni kap sa yan 8 ay da gý da ve ta rým ih ra ca tý yüz de 7,79 ar - týþ la 8 mil yar 824 mil yon 101 bin do lar dan 9 mil yar 511 mil yon 759 bin do la ra çý kar ken, it ha la týn ay ný dö - nem de yüz de 7,49 dü þüþ le 7 mil yar 694 mil yon 559 bin do lar dan 7 mil yar 118 mil yon 992 bin do la ra in di - ði ni bil dir di. A ðus tos a yýn da gý da ve ta rým ih ra ca tý nýn 1 mil yar 106 mil yon 285 bin do lar dan 1 mil yar 51 mil - yon 257 bin do la ra düþ tü ðü ne dik kat çe ken Bay rak tar, A ðus tos a yýn da gý da ve ta rým ih ra ca tý yüz de 4,97 düþ - tü a ma it ha lat da yüz de 15,52 a zal dý. Ýt ha lat, A ðus tos a yýn da 851 mil yon 516 bin do lar dan 719 mil yon 369 bin do la ra in di. Böy le o lun ca Gý da ve ta rým da dýþ ti ca - ret faz la sý A ðus tos a yýn da ge çen yýl 254 mil yon 769 bin do lar ken yüz de 30,3 ar týþ la 331 mil yon 888 bin do la ra çýk tý de di. An ka ra / Re cep Gö ren TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Ali Serdar Tiryaki'nin annesi Nedime Tiryaki'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Antakya Yeni Asya Okuyucularý ZAYÝ nnüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Müslüm Tosun TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YÖNETÝM KURULU BAÞKANI DR. TURHAN TUNCER, TARIMDA DÜNYAYI BÜYÜK RÝSKLERÝN BEKLEDÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, "G20 ÜLKELERÝNDE YAPILAN DEÐERLENDÝR- MELERE GÖRE, ÖZELLÝKLE GIDA FÝYATLARINDAKÝ ARTIÞ HERKESÝ DÜÞÜNDÜRÜYOR" DEDÝ. Turhan Tuncer: Çiftçi kayýt sisteminin çok iyi tutulup planlamanýn daha iyi yapýlmasý gerekiyor. Biz neyi ne kadar üreteceðimizi bilmeliyiz. Bu topraklar kiþinin tapulu malý olabilir, ama bu demek deðildir ki, ben o toprakta her þeyi yaparým. Biz planlamalý olup, yön verici olarak çiftçiyi kazanacaðýz baþka yolu yok dedi. TMMOB Zi ra at Mü hen dis le ri O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Dr. Tur han Tun cer, ta rým da dün ya yý bü yük risk le rin bek le di ði ni söy le di. Dr. Tun cer, G20 ül ke - le rin de ya pý lan de ðer len dir me le re gö re, dün ya yý ta - rým a la nýn da bir ka os bek li yor. Ö zel lik le gý da fi yat la - rýn da ki ar týþ her ke si dü þün dü rü yor de di. Zi ra at Mü hen dis le ri O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ - ka ný Dr. Tur han Tun cer, yap tý ðý a çýk la ma da, Tür - ki ye de 1980 yý lýn dan bu ya na uy gu la nan yan lýþ ta - rým po li ti ka la rý ne ti ce sin de ot ve sa ma ný it hal e der du ru ma gel di ði ne vur gu yap tý. Ta rým da ki son du - ru mun iç a çý cý ol ma dý ðý nýn al tý ný çi zen Tur han Kü re sel kriz dolayýsýyla e ko no mi le ri zor du rum da o lan Yu na nis tan, Ý tal ya ve Ýs pan ya da bi le ben zin Tür ki ye den da ha u cuz fi yat lar la sa tý lý yor. Ben zin de þam pi yon ol duk! 22 EY LÜL DE ÖTV ar tý þýy la 26 ku ruþ zam ge len ben zi ne, 9 ku ruþ luk ye ni bir zam gel di. Zam dan ön ce 4.74 TL den sa - tý lan ben zi nin fi ya tý 4.83 TL ye çýk tý. Hü kü me tin büt çe a çý - ðý ný ka pat mak a ma cýy la yap tý ðý zam dan son ra Tür ki ye dün ya nýn pa ha lý ben zi ni ni kul la nan ül ke ha li ne gel di. Zam dan ön ce en pa ha lý ben zin Nor veç tey di. 22 Ey lül de ÖTV nin 30 ku ruþ ar ttý rýl ma sýy la o to ma tik o la rak ge len 26 ku ruþ luk zam mýn üs tü ne, ön ce ki gün ya pý lan 9 ku ruþ luk ye ni zam, Tür ki ye yi ben zin fi ya týn da dün ya li der li ði ne ta - þý dý. Dün ya nýn en zen gin ül ke le ri a ra sýn da yer a lan ve ki þi ba þý na or ta la ma mil lî ge li ri 100 bin do lar se vi ye sin de bu lu - ÝLK 5 ÜLKE Ülkeler Euro TL TÜRKÝYE Norveç Hollanda Ýtalya Portekiz nan Nor veç te bir lit re ben zin 2.06 e u ro ya (4.77 TL) sa tý lý - yor. Ki þi ba þý na or ta la ma mil lî ge li ri, 10 bin do lar se vi ye - sin de o lan Tür ki ye de i se ben zi nin lit re si 2.08 e u ro ya (4.83 TL) sa týl ma ya baþ lan dý. Tür ki ye ve Nor veç, ben zin fi ya tý 2 e u ro nun üs tün de o lan i ki ül ke o la rak dik kat çe ki yor. Di - ðer ül ke ler de ben zin 2 e u ro nun al týn da. Bu a ra da, kü re sel kriz dolayýsýyla e ko no mi le ri zor du - rum da o lan Yu na nis tan, Ý tal ya ve Ýs pan ya da bi le ben zin Tür ki ye den da ha u cuz fi yat lar la sa tý lý yor. Bir lit re ben zin Yu na nis tan da 1.75 e u ro (4.07 TL), Ý tal ya da 1.86 e u ro (4.32 TL) ve Ýs pan ya da 1.45 e u ro ya (3.36 TL) sa tý lý yor. Tun cer, þun la rý söy le di: Ku rak lý ða bað lý o la rak sa - man ve ot it hal e di yo ruz. Bu bel ki ku rak lýk la a çýk la - na bi lir. A ma Tür ki ye de su la ma bek le yen bir sü rü a ra zi var. Bir an ön ce ta rý ma ye ter li kay nak ay rý la - rak bu a lan la rýn da su lan ma sý lâ zým. Ku rak lýk et ken a ma þu an da ta rým a ra zi le ri mi zin yüz de 60 ý ný su la - ya bi li yo ruz. Yüz de 40 ý su bek li yor. O ra la ra su yu gö tü rür sek bu sý kýn tý la rý çek me yiz. Ku rak lýk sa de ce bu yýl ya þan ma dý de de ya þan dý ve bun dan son ra da ya þa na cak týr. O nun i çin, ge rek li kay na ðý a - yý ra rak bir ka rýþ top ra ðý boþ bý rak ma dan ü re tim ü - re tim ü re tim di yo rum. Bursa / ci han ÝG DAÞ a Al týn Ka rýn ca ö dü lü ÝG DAÞ, Mar ma ra Be le di ye ler Bir li ði ta ra fýn dan dü - zen le nen ve Tür ki ye nin en cid dî ye rel yö ne tim ler ö - dü lü o la rak ka bul e di len Al týn Ka rýn ca Be le di ye ci lik Ö dül le ri tö re nin den 2 ö dül le ay rýl dý. Ge çen Çar þam - ba dü zen le nen ö dül tö re nin de ÝG DAÞ, Ý le ti þim Yö - ne ti mi Pro je le ri Ka te go ri sin de Ý no vas yon Yö ne tim Sis te mi ve Web Si te si Pro je si yle; Ku rum sal Ge li þim Ka te go ri sin de i se Go og le Maps Uy gu la ma la rý i le bi rin ci li ðin sa hi bi ol du. E ko no mi Ser vi si TEBRÝK Üniversite sýnavlarýný kazanarak çeþitli Fakülte ve Yüksek okullara kayýtlarýný yaptýran A. Nafi DERÝNDERE Kýrþehir Ahi Evren Ün., Burak DUZCU Karabük Ün., Burak YÜCEL Beykent Ün., Enis Seyda DÝNÇ 19 Mayýs Ün., M. Sabri KOVANCI Hacettepe Ün., Samet ÜNGÖR Gazi Ün., Selçuk DERÝNDERE Kara Elmas Ün., Yasin KAYA Karabük Ün., Yasin ODABAÞ 19 Mayýs Ün., Nurefþan KAYA KTÜ, Ayfer UZUN Anadolu Ün., Sevda TEMEL Selçuk Ün. genç öðrenci kardeþlerimizi tebrik eder, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Çorum Yeni Asya Okuyucularý

10 10 30 EYLÜL 2012 PAZAR SPOR Y Beþiktaþ'ýn borcu 520 milyon TL BE ÞÝK TAÞ Jim nas tik Ku lü bü'nün (BJK) O la ðan Di - van Ku ru lu Top lan tý sý, Cey lan In ter Con ti nen tal O tel Dol ma bah çe Sa lo nu nda ya pýl dý. Top lan tý da Be þik taþ Ku lu bü'nün ta ri hi i ti ba ri i le bor cu nun TL ol du ðu a çýk lan dý yý lý i kin ci O - la ðan Top lan tý sý'nda si yah - be yaz lý ku lü bün borç la rý ü ye le re bil di ril di. Ö te yan dan Be þik taþ Ku lü bü'nün geç miþ yýl lar da ol du ðu gi bi ku lüp yö ne ti ci le ri ne de bu yýl borç lan dý ðý dik kat ler den kaç ma dý. Si yah-be - yaz lý ku lü bün baþ kan Fik ret Or man'a yak la þýk 5 mil - yon TL, Ý kin ci baþ kan Ah met Nur Çe bi'ye yak la þýk 6,5 mil yon TL, Fut bol Ko mi te si Baþ ka ný Ta mer Ký - ran'a da yak la þýk 6 mil yon TL borç lan dý ðý gö rül dü. BJK Der ne ði'nin borç la rý ný De net le me Ku ru lu Baþ - ka ný Fey yaz Tun cel, þu þe kil de a çýk la dý: "Es ki baþ kan - lar dan Yýl dý rým De mi rö ren'e TL, Baþ kan Fik ret Or man'a TL, es ki yö ne ti ci ler den Ser dar A da lý'ya TL, Ý kin ci Baþ kan Ah met Nur Çe bi'ye TL, Fut bol Ko mi te si Baþ ka ný Ta mer Ký ran'a da TL, yö ne ti ci Ah met Ka - val cý TL, De niz A ta lay TL, di ðer yö ne tim ku ru lu borç la rý TL." Trabzon'un konuðu Mersin SÜPER Lig de ge çen haf ta dep las man da Fe ner bah - çe i le 0-0 be ra be re ka lan Trab zons por, li gin 6. haf - ta sýn da bu gün sa ha sýn da Mer sin Ýd man Yur du nu ko nuk e de cek. Bor do-ma vi li e kip, ce za sý ne de niy le ba yan ve ço cuk ta raf tar la rý nýn ö nün de oy na ya ca ðý mü sa ba ka yý ka za na rak yo lu na ka yýp sýz de vam et - mek is ti yor. Bor do-ma vi li e kip te Gi ray Ka çar, Tol - ga Zen gin, Col man, Ser kan Bal cý, Mus ta fa Yum lu ve Ay kut sa kat lýk la rý ne de niy le Mer sin Ýd man Yur - du ma çýn da for ma gi ye me ye cek. TV'DE BUGÜN 15:00 Þanlýurfaspor - Ankaragücü TRT 1 16:00 Eskiþehirspor - Ýstanbul BÞB Lig TV 16:30 Eintracht Frankfurt - Freiburg TRT Haber 17:00 Beþiktaþ JK - Anadolu Efes SKY Türk :00 Trabzonspor - Mersin Ýdman Yurdu Lig TV 19:00 M.P. Antalyaspor - S.B. Elazýðspor Lig TV 2 19:00 Manisaspor - Bucaspor TRT 3(Spor) 20:00 Gençlerbirliði - Kayserispor Lig TV 3 20:50 Real Madrid - Deportivo La Coruna NTV Spor 22:30 Espanyol - Atletico Madrid NTV Spor SÜPER LÝG'DE BUGÜN Eskiþehirspor-Ýstanbul BÞB (Eskiþehir Atatürk) Trabzonspor-Mersin Ýd. (Avni Aker - Seyircisiz) MPAntalya-SB Elazýðspor (Akdeniz Üniversitesi) Gençlerbirliði-Kayserispor (Ankara 19 Mayýs) 1 Ekim Pazartesi: Beþiktaþ-Sivasspor (BJK Ýnönü - Seyircisiz) PTT 1. LÝG'DE BUGÜN Kartalspor-Boluspor (Radyo Seymen Kartal) Þanlýurfaspor-Ankaragücü (GAP Arena) Manisaspor-Bucaspor (Manisa 19 Mayýs) Adanaspor-Gaziantep BÞB (Adana 5 Ocak) Torku Konyaspor-Tavþanlý Linyitspor (Atatürk) 1 Ekim Pazartesi: Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk) 2. LÝG BEYAZ GRUP'TA BUGÜN Gaziosmanpaþa-Ýnegölspor: Hüseyin Çiftsüren Ýskenderun Demir Çelik-Ofspor: Murat Özcan Balýkesirspor-Yeni Malatya: Serdar Akkoçoðlu Denizli Belediyespor-Eyüpspor: Serkan Özkan Kýzýlcahamamspor-Anadolu Selçuklu: Halil Sayýn Tokatspor-Bayrampaþaspor: Öner Fýrat Alanyaspor-Çamlýdere Þekerspor: Sefa Demir Altay-Kýrklarelispor: Adem Sarýtaþ 2. LÝG KIRMIZI GRUP'TA BUGÜN Güngörenspor-Nazilli Belediye: Bilal Köseoðlu Bozüyükspor-Hatayspor: Erkan Engin Polatlý BUGSAÞ -Tarsus Ýd.: M. Fatih Gökçe Ünyespor-Sarýyer: Levent Aktan Çankýrýspor-Giresunspor: Emre Altun Tepecikspor-Sakaryaspor: Ferhan Kestanlýoðlu Turgutluspor-F.Kahramanmaraþspor: Yiðit Peþin Fethiyespor-Pendikspor: Erhan Sönmez Potada Cumhurbaþkanlýðý KUPASI KÝMÝN OLACAK? Beko Basketbol Ligi nin son þampiyonu Beþiktaþ ile Play-off finalisti Anadolu Efes i karþý karþýya getirecek olan 28. Erkekler Cumhurbaþkanlýðý Kupasý bugün saat 17:00 de Abdi Ýpekçi Spor Salonu nda sahibini bulacak. Karþýlaþma SKY Türk 360 tarafýndan naklen yayýnlanacak. Tarihinde Cum hur baþ kan lý ðý Ku pa sý'nda þam pi yon lu ðu bu lun ma yan Be þik taþ, bu gün A na - do lu E fes'i ye ne rek, ta ri hin de bir il ki da ha ba þar ma yý he def li yor. FOTOÐRAF: A.A BE KO Bas ket bol Li gi'nde ge çen se zo nun þam pi yo - nu Be þik taþ i le play-off fi na lis ti A na do lu E fes, bu - gün 28. Er kek ler Cum hur baþ kan lý ðý Ku pa sý'nda kar þý kar þý ya ge le cek.ge çen se zon 3 ku pa ka za na - rak ta ri hi bir ba þa rý el de e den Be þik taþ, Cum hur - baþ kan lý ðý Ku pa sý'ný da mü ze si ne gö tür mek is ti - yor se zo nun da FI BA E u roc hal len ge Ku pa sý'ný ka za nan, lig de 37 yýl son ra þam pi yon lu ða u la þan si yah-be yaz lý lar, Tür ki ye Ku pa sý'ný da ta ri - hin de ilk kez mü ze si ne gö tür müþ tü. Cum hur baþ - kan lý ðý Ku pa sý'nda þam pi yon lu ðu bu lun ma yan Be - þik taþ, bu gün A na do lu E fes'i ye ne rek, ta ri hin de bir il ki da ha ba þar ma yý he def li yor. Ab di Ý pek çi Spor Sa lo nun da sa at 17.00'de baþ la ya cak kar þý laþ ma SKY Türk 360 ta ra fýn dan nak len ya yýn la na cak. 25 YIL SON RA FÝ NAL OY NA YA CAK Bir kez 1987'de Cum hur baþ kan lý ðý Ku pa sý fi na li oy na yan si yah-be yaz lý lar, ra ki bi Kar þý ya ka'ya ye nil di. Cum hur baþ kan lý ðý Ku pa sý'ný ''E fes Pil sen'' a - dýy la 9 kez ka za nan A na do lu E fes, bu ku pa yý en faz la mü ze si ne gö tü ren ta kým du ru mun da bu lu nu yor. A - dý ný se zo nu ba þýn da A na do lu E fes o la rak de ðiþ ti ren la ci vert-be yaz lý lar, , , , , , , , ve se zon la rýn da Cum hur baþ kan lý ðý Ku pa sý'nda mut lu so na u laþ tý. ÜL KER ÜST ÜS TE 5 DE FA KA ZAN DI Ku pa yý 6 kez ka za nan Ül kers por i se üst üs te 5 kez ku pa yý mü ze si ne gö tü ren tek ta kým ol du. Fe - ner bah çe Ül ker, 4 kez bu ku pa da þam pi yon luk se vin ci ya þa dý.ku pa da , ve se zon la rýn da þam pi yon o lan sa rý-la ci - vert li ler, se zo nun da E fes Pil sen'i ye - nip, 13 yýl son ra ku pa yý 4. kez mü ze si ni gö tür - müþ tü.ku pa da ge çen se zon mut lu so na u lu þan Ga la ta sa ray'ýn 2 þam pi yon lu ðu bu lu nu yor se zo nun da ilk kez dü zen le nen Cum hur baþ - kan lý ðý Ku pa sý'ný ka za nan sa rý-kýr mý zý lý lar, ge çen se zon e ze li ra ki bi Fe ner bah çe Ül ker'i ye - ne rek, 26 yýl son ra ku pa yý ka zan ma yý ba þar dý. TERÝM: BRAGA MAÇI ÝÇÝN UMUT'U RÝSKE ETMEDÝM SÜPER Lig'in 6. haf ta sýn da Or dus por'a dep - las man da 2-0 kay be den Ga la ta sa ray, Þam - pi yon lar Li gi H Gru bu i kin ci haf ta sýn da Bra - ga i le oy na ya ca ðý zor lu kar þý laþ ma nýn ha zýr - lýk la rý na a ra ver me den baþ la dý. Flor ya Me tin Ok tay Te sis le ri nde ger çek leþ ti ri len an tren - man da dün oy na nan Or dus por ma çýn da for ma gi yen o yun cu lar, re je ne ras yon ça lýþ - ma sý yap tý. Di ðer o yun cu lar i se an tren ma nýn ilk bö lü mün de i ki li grup hâ lin de 5 e 2 top kap ma ve dar a lan da pas or ga ni zas yo nu ger - çek leþ tir di. Çift ka le maç la de vam e den an - tren man, per for mans uz ma ný Scott Pi ri yö - ne ti min de ki fi zik sel ça lýþ may la ta mam lan dý. Or dus por kar þý sýn da 17. da ki ka da sa kat la na - rak o yun dan çý kan Ha mit Al týn top an tren - ma na ka týl maz ken, bu fut bol cu te da vi si nin ar dýn dan ta kým dan ay rý sa lon da ça lýþ tý. Ga la - ta sa ray, Bra ga ma çý nýn ha zýr lýk la rý ný bu gün sa at de Flor ya Me tin Ok tay Te sis le - ri nde ya pa ca ðý an tren man la sür dü re cek. ESKÝ OYUNCULARINI TEBRÝK ETTÝ Ga la ta sa ray Tek nik Di rek tö rü Fa tih Te - rim, ''Ba zen mað lu bi yet ler si zi çok ö nem li ba þa rý la ra gö tü re bi lir. Ýn þal lah bu da on lar - dan bi ri o lur'' de di. Te rim, 2-0 ye nil dik le ri - Or dus por'u teb rik et ti. O yun da is te dik le ri ni ya pa ma dýk la rý ný i fa de e den Te rim, ''Çok gol po zis yo nu bul muþ o la bi li riz. Ý yi oy na ma mý - za rað men gol po zis yo nu bul muþ o la bi li riz a ma bi zim ar zu lu, tem po lu ve iþ tah lý o yu nu - mu zun ol ma dý ðý kar þý laþ ma da tam ter si ni Or dus por yap tý'' di ye ko nuþ tu. 'Ba zen ne yap sa nýz doð ru ol ma ya bi lir'' di yen Te rim, þöy le de vam et ti: ''Fut bol böy le bir o yun. Fut - Terim, oyuncularýný Braga maçýna hazýrlýyor. bo lun doð ru la rý ný ye ri ne ge tir me di ði niz za - man fut bol da si ze doð ru ce vap ver mez. Ba - zen ne yap sa nýz ol maz, çün kü biz doð ru la rý ye ri ne ge ti re me dik. Say dý ðým bu va sýf la rý sa - ha ya i yi yan sýt maz sa nýz do la yý sýy la bir yer de yan lýþ he sap ve ri le cek. Bu mað lu bi ye ti na zar bon cu ðu o la rak ka bul e de lim. Or dus por'u teb rik e de lim, biz de ma a le sef i yi oy na ma dý - ðý mýz maç lar dan bir ta ne si di ye ha ne mi ze ya za lým. Ay rý ca Ha san Kab ze ve Yi ðit i le Stan cu'yu ay rý ca teb rik e de rim.'' BRAGA MAÇINI ALMAMIZ LAZIM Bu maçtan çý kar ta cak la rý ders ler ol du ðu nu di le ge ti ren Te rim, ''Ga la ta sa ray ta ký mý bi zim hiç be ðen me di ði miz maç ta bi le 7-8 po zis yo - na gi ri yor sa bu ö nem li bir þey dir. Bu nu lig de te la fi e de bi li riz. A ma Þam pi yon lar Li gi'nde çok kri tik bir maç oy na ya ca ðýz. Ra ki bi miz de ilk maç ta kay bet ti. Ken di sa ha mýz da bu nu le - hi mi ze çe vir me miz ge re kir. O nun i çin þim di - den i þi mi ze baþ la ya ca ðýz'' de di. U mut'u ris ke et me di ði ne de ði nen Te rim, ''Son ra dan bi raz oy na sýn is te dim. Çün kü a ya ðýn da ki o u fak sa - kat lýk ne de niy le ba þý mý za bir þey gel sin is te - me dim'' i fa de si ni kul lan dý. Özel Sporcular Dünya Bisiklet Þampiyonasý'nda birinci olduk KONYA'DA so na e ren Ö zel Spor cu lar Dün ya Bi sik let Þam pi yo na sý'nda Ab - dul lah Ka ra ca, Ha san Ýn ce ba cak ve Mu rat U ður lu'dan o lu þan Türk Mil li Ta ký mý, al týn ma dal ya ya u laþ tý. Kon - ya'da ki 4. I NAS Dün ya Bi sik let Þam - pi yo na sý'nýn son gü nün de ya pý lan ta - kým ya rýþ la rýn da Tür ki ye, al týn ma dal - ya ya u zan dý. 4 ül ke nin ka týl dý ðý ya rýþ - lar da ta kým lar 3'er bi sik let çi ve 2'þer da ki ka lýk a ray la start al dý. Son i ki spor cu nun de re ce si de ðer len dir me ye ta bi tu tu lur ken, Ab dul lah Ka ra ca, Ha san Ýn ce ba cak ve Mu rat U ður - lu'dan o lu þan Mil li Ta kým, Me ram yo lu ü ze rin de ki 10.2 km'lik par ku ru 'lik de re ce siy le ilk sý ra da bi - tir di. Por te kiz i le i kin ci, Çek Cum hu ri ye ti i se i le ü çün cü sý ra da yer al dý. Þam pi yo na ya ka tý lan ül ke ler ba yan lar da ta kým çý ka ra ma - dýk la rý i çin bu ka te go ri de Tür ki ye A ve B ta ký mý ken di a ra sýn da ya rýþ tý. A Ta kým 10.2 km'lik par ku ru 'lik de re ce siy le bi tir di. Özel Sporcular Spor Federasyonu Baþkaný Gürdal Gümüþ, "Bu çocuklarla ne kadar övünsek azdýr" dedi. nso il.com Fatih Terim Ordu dersini iyi okumalý G.Sa ray, Or du'da um ma dý ðý bir ye nil gi al dý. Ev sa hi bi ta kým ger çek ten ga li bi ye ti hak et ti. G.Sa - ray'ý çok i yi a na liz e den Or dus por Tek nik Di - rek tö rü Hec tor Cu per, o yun plan la ma sýn da; G.Sa - ray'ý oy nat ma ma yý he def le mek le kal ma yýp, ken di si de oy na ya rak ra ki bi ne i yi bir ders ver di. Bu mað lu bi - yet ten G.Sa ray'ýn çý ka ra ca ðý ö nem li ders ler o la cak týr. Bas ký yi yin ce, na sýl oy nan ma sý ge rek ti ðiy le il gi li men - tal ye ni dü þün ce ler ü ret me li Fa tih Te rim. G.Sa ray'lý o yun cu lar, bas ký kar þý sýn da ne yap ma la rý ge rek ti ðiy le a lâ ka lý, dü þün ce kri zi ne gir di. Or dus - por'un G.Sa ray de fan sý na yap tý ðý pres o yu nun pa si fi ze e dil me si yö nün de Or dus por'a ö nem li a van taj sað la dý. Sa de ce E bu e sa kin li ði ni ko ru ya rak to pu i le ri ta þý ya bil - di. Cris, Ha kan Bal ta ve Se mih bas ký yi yin ce da ðýl dý lar. Ba zen Or dus por'dan bir o yun cu de fan sýn den ge si ni boz ma ya yet ti. Ve hâ lâ G.Sa ray o yu nu i kin ci böl ge ye ta þý ma ye ri ne bi rin ci böl ge de an lam sýz pas lar yap ma - ya de vam et ti. Bu fu zu li o ya lan ma nýn her a ný Or dus - por'un ga li bi ye te u zan ma sý ný pe kiþ tir di. Fa tih Te rim bu ma çý bir da ha oy na sa ay ný kad ro ya pý sý ný as la sa ha ya sür mez di. Danny her ne o lur sa ol sun de fan sýn gö be ðin de oy na ya cak ilk o yun cu dur. Danny oy na dý ðý maç lar da sü ra tiy le G.Sa ray de fan sý - ný a yak ta tut ma ö zel li ði o la bi le ce ði ni is pat la dý. Hem a çýk ka pa týp hem de to pu i yi o yu na so ka bi le cek me - zi yet le re sa hip. Or dus por'un at tý ðý i kin ci gol de G.Sa - ray de fan sý nýn da ðýl mýþ lý ðý nýn çar pý cý ör ne ði ni gör - dük. Ra ki bi mü ca de ley le dur dur mak ye ri ne, pa sif mar kaj ve ya lan dan a dam ko va la ma lar G.Sa ray'ýn çok ba sit bir gol ye me si ne se bep ol du. Fi zik sel mü - ca de le ve sý cak te mas ol ma dan ra ki bi dur dur mak zor dur. Kal dý ki, Or dus por'lu o yun cu lar her böl ge de bu ö zel lilk le ri çok gü zel uy gu la dý. Ha mit'in er ken sa kat lan ma sýy la Te rim'in Ay dýn ter - ci hi ni, maç ye ni den oy nan sa ya pa ca ðý ný san mý yo rum. Da ha ön ce de Ay dýn'la il gi li gö rüþ le rim de, bu o yun cu - nun stan dar dý nýn ol ma ma sý, ne za man ne yi ya pa ca ðý ný di ðer o yun cu la rýn kes ti re me me si se be biy le de kat ký sý - nýn ol ma ma sý so nu cu nu do ður du ðu nu ak tar mýþ tým. Bir di ðer yan lýþ ter ci hin de Bu rak ol du ðu nu dü þü nü yo - rum. Te rim'in en a zýn dan U mut'u o yu na so kar ken, El - man der'i de ðil de Bu rak'ý ke na ra al ma sý da ha doð ru o - lur du. Bu rak i yi bir son vu ruþ çu o la bi lir. A ma fut bol oy na ma ya ni ta kým o yu nu ek sik o lan bir o yun cu. Ay rý - ca U mut'un en bü yük ö zel li ði mü ca de le et me si ve pres yap ma sý. Or dus por 'u mü ca de ley le yen mek la zým di - yen Te rim'in ma çý ye ni den oy na sa for vet te ilk ter cih e - de ce ði o yun cu o la ca ðý ný dü þü nü yo rum. Tek nik a dam la rýn kö tü o yun ve ya mað lu bi yet son - ra sýn da ba zý ter cih le ri yan lýþ yap týk la rý ný dü þün dük le ri o lur. Bu nor mal dir. Çün ki yan lýþ lar var dýr ki; so nuç kö tü dür. Ba zen sý ký maç lar da de fo lar or ta ya çýk mak - ta dýr. Or du ma çýn da G.Sa ray ta ra fýn da bu du rum ya - þan dý. Fa tih Te rim'in ta ký ma de ðer kat ma da ge ri o lan ba zý o yun cu la rý, ge le cek se zon i çin dü þün me ye cek tir. Or dus por ta ký mý nýn oy na dý ðý o yun ka li te si ve mü ca - de le si nin de hak ký ný tes lim et mek lâ zým. Motosiklette þampiyonlar bugün belli olacak ntürkýye Pist Þampiyonasý'nda 2012 yýlýnýn þampiyonlarý bugün Ýstanbul'da belli olacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafýndan düzenlenen þampiyonanýn 6. ve son ayak yarýþlarýna Ýstanbul Park ev sahipliði yapýyor. Türkiye Pist Þampiyonasý'nýn 6. ayaðýnda 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C) ve 125 cc kategorilerinde yarýþlar düzenleniyor. Dün serbest antrenman turlarýyla baþlayan organizasyonda bugün sýralama turlarý yapýlacak. Bugünkü yarýþlarda ise 9 sýnýfta 2012 yýlýnýn þampiyonlarý belli olacak. Eski Avrupa Þampiyonu Ömer Topuz yoðun bakýmda neský Avrupa þampiyonu güreþçi Ömer Topuz, evinde geçirdiði rahatsýzlýðýn ardýndan kaldýrýldýðý Ankara Gazi Üniversitesi yoðum servisinde tedavi görüyor. Þampiyon güreþçinin oðlu Mustafa Topuz, 73 yaþýndaki milli güreþçinin tedavisinin, Ankara Gazi Üniversitesi Göðüs Hastalýklarý Kliniði Yoðun Bakým servisinde devam ettiðini, saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðunu bildirdi. Türkiye Güreþ Federasyonu da internet sitesinden, ''Eski Avrupa þampiyonlarýmýzdan Ömer Topuz, geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle Ankara Gazi Üniversitesi'nde yatmaktadýr. Ailesi ve yakýnlarýna geçmiþ olsun dileklerimizi sunuyor, acil þifalar diliyoruz'' mesajý yayýmladý.

11 Y A Ý LE SAÐ LIK 30 EY LÜL 2012 PAZAR 11 Oyuncak bilgisayarlar çocuklarýn harfleri öðrenmesini zorlaþtýrýyor TÜRKÝYE MÜFETTÝÞLER DERNEÐÝ BAÞKANI DOÐAN CEYLAN, BAZI GAZETELERDE KUPONLA VERÝLEN OYUNCAK BÝLGÝSAYAR ÇOCUKLARIN HARFLERÝ ÖÐRENMESÝNÝ ZORLAÞTIRIYOR DEDÝ. BÝR ÇOK an ne ve ba ba ço cuk la rý nýn o kul ön ce sin de harf le ri, sa yý la rý ve ba zý ke li - me le ri öð - ren me si i - çin o yun - cak bil gi sa - yar a lý yor. Ba - zý ga ze te ler de a - þý rý ta lep ten do la yý bu tür o yun cak la rý ku pon la da ðý tý yor. Uz man lar, ço cuk la - rýn e li ne ge çen bu o - yun cak di züs tü bil gi sa - yar la rýn ö zel lik le harf - le ri öð ren me de ço cuk - la ra ya rar dan çok za - rar sað la dý ðý na dik kat çe ki yor. Bu o yun cak - la rýn o ku ma öð re tim sis te mi, il ko kul da ki o ku - ma-yaz ma öð re tim sis te mi ne uy gun ol ma - dý ðý i le ri sü rü lü yor. Tür ki ye Mü fet tiþ ler Der ne ði Baþ ka ný Do ðan Cey lan, o kul la rýn a çýl ma sýy la bir lik te e ði tim ci le rin ya þa dý ðý en bü yük so run lar dan bi ri si ne dik kat çek ti. Cey lan, tek no lo jik ge liþ mey le bir lik te ço - cuk la rýn o yun cak la rý nýn da þe kil de ðiþ tir di - ði ni i fa de et ti. Cey lan, ço cuk la rýn ö zel lik le bil gi sa yar la ra o lan il gi si ni bi len ba zý ga ze te - le rin ku pon la o yun cak diz üs tü bil gi sa yar, e ði ti ci o yun cak, mo bil e ði ti ci, e ði ti ci ço cuk bil gi sa ya rý gi bi ad lar al týn da o yun cak bil gi - sa yar lar da ðýt tý ðý na dik kat çek ti. Cey lan bu o yun cak la rýn li ra ya da her yer de ko - lay ca bu lu na bil di ði ni ak tar dý. ÇO CUK LA RIN O KU MA SI NI GÜÇ LEÞ TÝ RÝ YOR Do ðan Cey lan, he nüz o ku la baþ la ma mýþ o lan ço cuk la ra yö ne lik bu o yun cak lar da, o - ku ma-yaz ma öð re ti mi baþ ta ol mak ü ze re, ma sal din le me, sa yý lar ve iþ lem ler gi bi de ði - þik fonk si yon lar yer al dý ðý ný be lir te rek, bu o yun cak la rýn ço cu ða za ra rý ný þöy le an lat tý: Bu o yun cak la rýn o ku ma öð re tim sis te mi, il ko kul da ki o ku ma-yaz ma öð re tim sis te mi - ne uy gun de ðil. Ül ke miz de ses te mel li cüm le yön te miy le o ku ma-yaz ma öð re ti mi ya pýl mak ta dýr. Bu sis tem de harf de ðil ses öð re til mek te dir. Meselâ r öð re ti lir ken re di ye o kun ma yýp rrrr o la rak ses len di ril - mek te dir. Öð re ti len ses ler bir leþ ti ri le rek he ce ler, ke li me ler ve cüm le ler o luþ tu rul - mak ta dýr. O yun cak bil gi sa yar lar da i se ses de ðil harf öð re til mek te dir. Ya ni r har fi ne týk lan dý ðýn da re di ye ses len di ril mek te dir. Bu du rum da sa de ce harf le ri öð re nen ço cuk bir ke li me yi o ku ma da güç lük ya þa mak ta dýr. Meselâ a ra ba ke li me si ni gö ren ço cuk bu ke li me de ki harf le ri a re a be a þek lin de o ku - mak ta dýr. Cey lan, bu ço cuk lar o ku la baþ la - dý ðýn da bi rin ci sý nýf ta öð ret men le ri nin uy - gu la ya ca ðý ses yö ne ti miy le, da ha ön ce den o yun cak bil gi sa yar lar dan öð ren dik le ri harf yön te mi çe liþ ti ði nin al tý ný çiz di. Bu nun da o ku ma-yaz ma öð re ti min de so run la ra sebep ol du ðu nu kay det ti. BU TÜR O YUN CAK LAR KON TROL AL TI NA A LIN MA LI Ül ke miz de ki o ku ma yaz ma öð re tim prog ra mý dev let ta ra fýn dan be lir len miþ tir di yen Do ðan Cey lan, a lýn ma sý ge re ken tedbir ler le il gi li þu u ya rý lar da bu lun du: Da - ðý tý la cak o yun cak la rýn ve ya di ðer e ði tim ma ter yal le ri nin de bu na uy gun ol ma sý ný sað la mak dev le tin gö re vi ol ma lý dýr. Da ðý tý - la cak o yun cak bil gi sa yar la rýn ü re ti ci fir ma - la rý e ði tim sis te mi mi ze uy gun ya zý lým lar ge - liþ tir me li dir ler. Dev let, e ði ti me yö ne lik bu tür o yun cak la rý kon trol al tý na al ma lý res mî sis tem le çe li þen o yun cak la rýn sa tý þý na i zin ver me me li dir. Kay se ri / ci han Anne sütünü arttýran 6 AN NE sü tü nün be bek ler i çin mu' ci ze vî bir be sin ol du ðu nu be - lir ten uz man lar, sað lýk lý ge li þim i - çin ilk 6 ay sa de ce an ne sü tü, da - ha son ra da 2 yý la ka dar des tek gý da la rýy la an ne sü tü nün tü ke til - me si ge rek ti ði ni vur gu lu yor. An - ne le rin ge nel lik le ký sa sü re i çin de süt ten ke sil di ði ni be lir ten uz - man lar, bu sü re yi art tý ran 6 al týn ö ne ri yi sý ra la dý. In ter na ti o nal Hos pi tal Bes len me ve Di yet Uz - ma ný Di lem Ýr kin, em zir me dö - ne min de sað la nan süt te ki e ner ji - nin bü yük bir kýs mý nýn an ne nin ye dik le rin den kar þý lan dý ðý ný be - lirt ti. A lý nan bütün e ner ji nin tam ALTIN TAVSÝYE ANNELERÝN GENELLÝKLE KISA SÜRE ÝÇÝNDE SÜTTEN KESÝLDÝÐÝNÝ BELÝRTEN UZMANLAR, BU SÜREYÝ ARTTIRAN 6 ALTIN TAVSÝYEYÝ SIRALADI. o la rak süt e ner ji si ne dö nüþ me di - ði ni vur gu la yan Ýr kin, Çün kü vü - cut do ku la rý da bir mik tar e ner ji yi e mi yor. Sað lýk lý bir an ne nin gün - de or ta la ma ml süt sal - gý la dý ðý e sas a lýn dý ðýn da, em zir me dö ne min de gün lük or ta la ma eks - tra dan e ner ji ihtiyacý 750 ka lo ri yi bu lu yor. Bu mik ta rýn 500 ka lo ri si ye dik le ri niz den sað la nýr ken, 250 ka lo ri si ha mi le lik te de po la dý ðý - nýz yað lar dan kar þý la ný yor. Bu da em zir me sý ra sýn da al dý ðý nýz faz la ki lo la rýn, e ner ji ye da ha hýz lý dö - nüþ me si ne do la yý sýy la de po la - nan yað la rýn e ri me si ne kat ký da bu lu nu yor di ye ko nuþ tu. AN NE SÜ TÜ NÜN ART MA SI Ý ÇÝN GE RE KEN LER lhýz lý ki lo ver me yi va de den di yet ve i lâç la rý uy gu la ma yýn. lsü tü nü zü art tý ran en ö nem li be sin, su dur. Gün de en az 2,5 3 lit - re su iç me li si niz, çün kü sü tün ö nem li bir kýs mý su dan o lu þu yor. l Kal si yum zen gi ni o lan süt, yo ðurt ve pey ni ri dü zen li o la rak tü ket me li si niz. Her gün 1 a det yu mur ta ve ya 1 por si yon et li seb - ze ve ya ku ru bak la gil ye me ði ye me ye ö zen gös ter me li si niz. la Vi ta mi ni zen gi ni ha vuç, ye þil yap rak lý seb ze ler, ka yý sý gi bi be sin le ri, bes len me prog ra mý nýz da sýk bu lun dur ma lý sý nýz. l Vi ta min le rin zen gin bir kay na ðý o lan ta ze seb ze ve mey ve le ri her gün dü zen li o la rak tü ket me li si niz. lye di ði niz yi ye cek le rin bes le yi ci de ðe ri ni ko ru mak ve ö zel lik le kan sýz lý ðý ön le me niz a çý sýn dan, ye mek le ri niz le bir lik te çay iç me - me li si niz. Ýs tan bul / ci han YAZARIMIZ HALÝL USLU DÜÐÜN TÖRENÝNDE KONFERANS VERDÝ Efendimizin in (asm) geliþiyle kadýnlar deðer kazandý ELBÝSTAN eþrafýndan eðitimci Nurullah Köker in oðlu Avukat Enes Köker ile Ali Karacan ýn kýzý Dr. Gülsüm Karacan ýn düðün töreninde Yeni Asya yazarlarýndan Halil Uslu bir konferans verdi. Ýslâmî usûllere göre evliliðin önemine deðinen yazar Uslu, Düðününüz kutlu ve hayýrlý olsun. Cenâbý Hak iki cihan saadeti versin. Sizlere Konya diyarýndan Hz. Mevlânâ nýn selâmlarýný getirdim ifadelerini kullandý. Uslu, Bizim rehber ve önderimiz Hz. Muhammed (asm) dýr. Efendimizin örnek hayatýna baktýðýmýzda eþlerine mükemmel bir eþ, çocuklarýna mükemmel bir baba olduðunu görürüz dedi. Efendimizle (asm) Hz. Aiþe nin arasýnda geçen bir anekdotu da aktaran yazar Uslu, kadýnlarýn bugünkü durumlarý ve toplum içindeki yerlerini Peygamber Efendimizin (asm) dünyaya teþrif etmeleri ile birlikte deðiþti. Karanlýk ve cahiliyetten kurtularak onlarý en yüksek mertebelere çýkardý. Bunun göstergesi olarak annelerin ayaðýnýn altýna cennet serildi þeklinde konuþtu. Elbistan / Mustafa Sezer Zeytinyaðý bebeklerin kabýzlýðýný gideriyor ANTALYA NIN Manavgat Devlet Hastanesi Baþhekimi ve Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mehmet Kuru, kabýzlýk sorunu yaþayan bebeklere, anne sütü emzirmeden önce bir çay kaþýðý saf zeytinyaðý içirilmesinin rahatlatýcý olduðunu söyledi. Gazýný çýkaramayan ve kabýzlýk çeken çocuklarýn karýn bölgesinde þiddetli aðrý olmasý dolayýsýyla sýkýntýlarýný genelde yüksek sesle baðýrarak duyurduklarýný belirten Kuru, zeytinyaðýnýn baðýrsak sistemini yumuþattýðý için kabýzlýk sýkýntýsýnýn kýsa sürede çözüleceðini kaydetti. Kuru, Kabýzlýk sýkýntýsý çeken bebeklere aç karnýna bir çay kaþýðý zeytinyaðý içirmek sýkýntýsýný giderir. Zeytinyaðý bebeðe mama içinde deðil, çay kaþýðýyla verilmeli. Bebeðe verilecek yað saf zeytinyaðý olmalý. Annelerin kabýzlýk sorunu bulunan bebeklerine aç karnýna bir çay kaþýðý zeytinyaðý içirmesi sýkýntýyý giderecektir dedi. Antalya / cihan Benzodiazepin olan ilâçlardaki tehlike UYKUSUZLUK ve endiþe bozukluðunun tedavisinde kullanýlan, etken maddesi benzodiazepin olan ilâçlarýn bunama riskini arttýrabileceði belirlendi. Fransýz Ulusal Saðlýk ve Araþtýrma Enstitüsü nden bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrma, söz konusu etken maddeye fazla maruz kalmanýn 65 yaþýn üzerindekilerde bunama riskinin artabileceðini gösterdi. Ýngiliz Týp Dergisi nde yayýmlanan araþtýrmaya imza atanlardan Bernard Begaud, neden-sonuç iliþkisi bulunamasa da istatistiklerin bu maddeye uzun süre maruz kalanlarda bunama riskinin yaklaþýk yüzde 50 fazla olduðunu gösterdiðini belirtti. Paris / aa Özel hastanede imzaladýðýnýz evraklarý iyi okuyun ÇORLU Ýlçe Saðlýk Müdürü Kürþad Koparan, Özel hastaneler ticarî iþletmedir, her hizmetin bir bedeli vardýr, bu bedel yönetmeliklerle tesbit edilmiþtir. Fazla bedel alýndýðýndan þikâyetçi olan vatandaþlarýmýz öncelikle özel hastanenin ilgili birimine baþvuruda bulunsunlar. Bir sonuç alamazlar ise bize gelsinler. dedi. Özel hastaneler ile ilgili þikâyetleri olan vatandaþlarýn kendilerini aramasý gerektiðini söyleyen Koparan, Özel hastaneler ticarî iþletmedir, her hizmetin bir bedeli vardýr, bu bedel yönetmeliklerle tesbit edilmiþtir. Ancak þu unutulmamalý tedavi olmadan önce imzaladýklarý evraklarý iyi okusunlar. Acil bölümlerindeki tedaviler ücretsizdir. diye konuþtu. Tekirdað / cihan

12 Kim se Yok Mu yi ne gül dür dü KÝM SE Yok Mu Der ne ði Ga zi an tep Þu be si, en gel li ol du ðu i çin so ka ða çý ka ma yan Fa di le Gü ner e te ker lek li san dal ye he di ye et ti. Der ne ðin yö ne tim ku ru lu baþ ka ný Mu zaf fer Þi rin, hiç kim se nin top lum dan dýþ lan ma ma sý ve in san la rýn en ge lin den do la yý hiçbir im kân dan yok sun kal ma ma sý ge rek ti ði ni ifade etti. Ga zi an tep / ci han Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y30 EYLÜL 2012 PAZAR HABERLER Belçika da Müslüman fuarý FRAN SA NIN MÜS LÜ MAN FU A RI (FO I RE MU SUL MA NE) ÝLK KEZ BRÜK SEL DE DÜ ZEN LE NÝ YOR. FU A RA HAL KIN YA NI SI RA MED YA DA YO ÐUN ÝL GÝ GÖS TE RÝ YOR. Brüksel'deki fuarda deðiþik damak tadlarý, ziyaretçilerin beðenisine sunuluyor. FRAN SA NIN her yýl me rak la bek le nen Müs lü man Fu a rý (Fo i re Mu sul ma ne) bu yýl ilk kez Bel çi ka nýn baþ þeh ri Brük sel de de dü zen len di. Üç gün a çýk ka la cak fu a rý bin ler ce ki þi ge zer ken, dü zen le ne cek pa nel ler le Ba tý da ki Ýs la mo fo bi ma sa ya ya tý rý la cak. Bel çi ka nýn göz de fu ar mer kez le rin den To ur & Ta xi de ka pý la rý ný zi ya ret çi le ri ne a çan Müs lü man Fu a rý, ilk kez dü zen len me si ne rað men yo ðun il gi gö rü yor. Beþ fark lý ül ke den 200 den faz la stan dýn bu lun du ðu fu ar Pa zar te si gü nü ne ka dar a çýk ka la cak. Son za man lar da Ýs lâ mi ye tin te rör ve sal dý rý o lay la rýy la gün de me ge ti ril di ði ne dik ka ti çe ken yet ki li ler, Ýs lâ mi yet ve Müs lü man lar ü ze rin de Ba tý da var o lan ön yar gý la rýn ký rýl ma sý i çin bu tür or ga ni zas yon la rýn ö ne mi ne vur gu ya pý yor. Dü zen le nen kon fe rans, pa nel ve top lan tý lar da Ýs lâ mýn hoþ gö rü di ni ol du ðu vur gu su ya pý lý yor. Bu çer çe ve de Ox ford Ü ni ver si te si Te o lo ji Fa kül te si nde Ýs lâm Ça lýþ ma la rý Pro fe sö rü Ta rýk Ra ma zan da bir kon fe rans ve re cek. Brüksel / cihan Fuarda taký eþyalarýnýn yaný sýra geleneksel giysiler, baþörtüler ve tesettür giyimleri de yer alýyor. 30 BÝN ZÝ YA RET ÇÝ BEK LE NÝ YOR AV RU PA Bir li ði ne baþ þe hir lik ya pan Brük sel de ilk kez Müs lü man Fu a rý nýn a - çýl ma sý nýn ay rý bir ö ne me ha iz ol du ðu nun al tý ný çi zen or ga ni za tör ler Pa ris te ki ka dar de va sa ol ma sa da bir il ki ger çek leþ tir dik le ri i çin mut lu ol duk la rý ný ve fu - a rý üç gün de 30 bin ki þi nin zi ya ret et me si ni bek le dik le ri ni ak tar dý. Bel çi ka da ki ilk Müs lü man Fu a rý nda ta ký eþ ya la rý nýn ya ný sý ra ge le nek sel giy si ler, ba þör tü - ler, te set tür gi yim le ri, gü zel lik ü rün le ri ve al ter na tif ta til im kân la rý gi bi çok fark lý ü rün ler zi ya ret çi le rin be ðe ni si ne su nu lu yor. Fu a ra Bel çi ka med ya sý da yo ðun il gi gös te ri yor. Fla man Dev let Ka na lý VRT fu ar a la nýn dan can lý ya yýn ya - par ken, çok sa yý da te le viz yon da ha ber bül ten le rin de fu a ra ge niþ yer ve ri yor. FOTOÐRAFLAR: CÝHAN Özbek çift, Rikþa olarak adlandýrýlan araçla 3 Eylülde yola çýktý. Üç te ker lek li mo tor la mu kad des top rak la ra n ÖZ BE KÝS TAN DA Ab dus sa tar Ö ma rov ve Ma ri ya To hi ro va çif ti, Rik þa o la rak da ad lan dý rý lan üç te ker lek li mo tor la kut sal top rak la ra gi di yor. Çift, ken di le ri nin di zayn et ti ði üç te ker lek li mo tor i le 3 Ey lülde yo la ko yul du. 67 ya þýn da ki Ö mo rov ve 62 ya þýn da ki e þi Ma ri ya bu yol cu luk ta yak la þýk 7 bin ki lo met re me sa fe yi kat e de cek. Yol cu luk ta mam lan dý ðýn da Ö ma rov un kut sal top rak la ra o lan ye din ci, e þi Ma ri ya nýn i se ilk se fe ri o la cak. Ý ki li, u zun hac yol cu lu ðun da Ka za kis tan-a zer bay can-tür ki ye-su ri ye-ür dün-su u di A ra bis tan gü zer gâ hý ný ta kip e de cek. Ý ki li, Kur ban Bay ra mý ön ce sin de kut sal top rak la ra u laþ ma yý plan lý yor. Taþ kent / ci han Çin de, 2 bin yýl lýk bif tek ka lýn tý sý n ÇÝN ÝN ku zey ba tý sýn da ki Þa an þi e ya le tin de ar ke o log lar es ki bir me zar da 2 bin yýl lýk bif tek ka lýn tý sý bul du. Þin hu a a jan sý nýn ha be ri ne gö re, böl ge nin ar ke o lo ji ens ti tü sü pa le on to log la rýn dan Hu Song mey, bu lu nan par ça nýn yük sek tek no lo ji i le ay lar ca a na liz e dil me si nin ar dýn dan böy le bir ka ný ya u la þýl dý ðý ný be lirt ti. Kar bo ni ze ol muþ bif te ðin Çin de þu a na ka dar keþ fe dil miþ en es ki et ü rü nü ol du ðu kay de dil di. Çin in Sa va þan Dev let ler Dö ne mi ne (M.Ö M.S 221) a it ol du ðu dü þü nü len bir me zar da bronz bir çöm lek te bu lu nan e tin bü zü lüp kü çül me di ði, bu nun da e tin çöm le ðe ko yul ma dan ön ce ku ru tul du ðu na i þa ret et ti ði be lir til di. Pe kin / a a Kan ser, film ler de yan lýþ iþ le ni yor Mü dür ler as lýn da stres li de ðil miþ ABD DE ya pý lan bir a raþ týr ma, mü dür le rin, sa nýl dý ðý ka dar stres li ol ma dý ðý ný gös ter di. A raþ týr ma, mü dür le rin da ha alt ka de me de ça lý þan ki þi ler den da ha az en di þe li ol du ðu nu ve da ha az stres hor mo nu sal gý la dýk la rý ný or ta ya koy du. Har vard Ü ni ver si te si nden Gary Sher man ve e ki bi, baþ ka la rý nýn ü ze rin de o to ri te sa hi bi o lan ki þi ler de bi ri le ri ni kon trol et me his si nin art tý ðý ný, bu du ru mun stres se vi ye si ni a zalt tý ðý ný be lirt ti. A raþ týr ma cý lar li der lik ko nu mun da ki ki þi le rin ka nýn da ki stres le bað lan tý lý kor ti zol hor mo nu nun se vi ye si nin di ðer ki þi ler den yüz de 27 az ol du ðu so nu cu na u laþ tý. Kon tro le sa hip o la ma ma ve ne o la ca ðý na da ir ön gö rü de bu lu na ma ma nýn stre se yol a ça bi le ce ði ne de ði nen bi lim a dam la rý, Mü dür o lan la rýn kon trol sa hi bi ol du ðu nu i fa de et ti. A raþ týr ma, A me ri kan Bi lim ler A ka de mi si nin der gi si PNAS da ya yým lan dý. An ka ra / a a n KAN SE RÝN ko nu e dil di ði film le rin ço ðu nun ger çe ði yan sýt ma dý ðý be lir len di. Vi ya na da 37. Kan se ro lo ji Kon gre si nde su nu lan bir a raþ týr ma, kan se rin ko nu e dil di ði film le rin has ta lý ðý faz la sýy la o lum suz gös ter di ði ni ve dra ma tik yö nü nü ö ne çý kar dý ðý ný gös ter di. Ro ma da ki Sa pi en za Ü ni ver si te si nden Lu ci a no De Fi o re ve e ki bi, kan ser ko nu lu 82 fil mi in ce le di. A raþ týr ma cý lar, film ler de mev cut te da vi im kan la rý nýn göz ö nü ne a lýn ma dý ðý ný, kan se re ya ka la nan la rýn na di ren ha yat ta kal dýk la rý ný be lirt ti. Ka dýn la rýn ya ka lan dý ðý kan ser tür le ri nin ba þýn da me me kan se ri nin gel di ði ni be lir ten bi lim a dam la rý, me me kan se ri nin ko nu e dil di ði az film ol du ðu nu, bu nun ye ri ne film ler de kan kan se ri, be yin kan se ri ya da lenf kan se ri nin na dir rast la nan tür le ri nin e le a lýn dý ðý ný vur gu la dý. Vi ya na / a a Tir ya ki ler den si ga ra pa ket le ri ne ka muf laj n ABD DE ya pý lan bir a raþ týr ma ya gö re si ga ra pa ket le ri ü ze ri ne u ya rý a maç lý ko nu lan fo toð raf lar, ya zý dan da ha faz la et ki gös te ri yor. Bu ger çek ten yo la çý kan Sað lýk Ba kan lý ðý, dün ya da pek çok ül ke de kul la ný lan re sim uy gu la ma sý ný 1 Ma yýs 2010 yý lýn da ül ke ge ne lin de ha ya ta ge çir miþ, si ga ra nýn za rar la rý ko nu su na tir ya ki le rin dik ka ti ni da ha faz la çek me yi a maç la yan dü zen le me so nu cun da be lir le nen 14 fark lý re sim dö nü þüm lü o la rak si ga ra pa ket le rin de kul la nýl ma ya baþ lan mýþ tý. Uy gu la ma son ra sýn da bin ler ce kul la ný cý nýn si ga ra yý bý rak tý ðý be lir ti li yor. Bu na kar þýn, ba zý tir ya ki le rin fo toð raf lar dan ra hat sýz lýk duy du ðu i çin ka muf laj yön te mi ge liþ tir di ði or ta ya çýk tý. Si ga ra pa ket le ri i çin ö zel ta sar la nan me tal ya da de ri ký lýf lar, o lum suz gö rün tü le ri ka pat mak ta kul la ný lý yor. Bur sa / ci han 15 yýl hapis yattýktan sonra, ABD'de DNA testi ile aklanan 18. kiþi oldu. DNA tes ti i le i dam dan kur tul du ABD NÝN Lo u i si a na e ya le tin de 15 yýl ha pis ya tan i dam mah kû mu Da mon Thi bo de a ux, DNA tes ti sa ye sin de ser best bý ra kýl dý. Ce za e vi yet ki li le rin den Pam La bor de, 1996 da 14 ya þýn da ki ku ze ni ne te ca vüz et ti ði ve öl dür dü ðü ge rek çe siy le 24 E kim 1997 de i da ma mah kûm e di len 38 ya þýn da ki Thi bo de a ux nun ser best bý ra kýl dý ðý ný be lirt ti. De dek tif ler ta ra fýn dan 1996 da 9 sa at sor gu lan dýk tan son ra ci na ye ti iþ le di ði ni be lir ten Thi bo de a ux, bir kaç sa at son ra bas ký al týn da bu i fa de yi ver di ði ni söy le miþ ti. Test so nu cun da mak tu lün te ca vü ze uð ra ma dý ðý, ö lüm þek li ve sa a ti i le baþ ka i puç la rý nýn da Thi bo de a ux nun i ti ra fýy la bað daþ ma dý ðý be lir len di. Thi bo de a ux, ABD de DNA tes ti sa ye sin de ak la nan 18. ki þi ol du. Was hing ton / a a PC kul la nýr ken boy nu nu za dik kat n RO MA TEM Fi zik Te da vi ve Re ha bi li tas yon Ko ca e li Has ta ne si Baþ he ki mi Dr. Er tun ga Ö ney, bi lim sel ça lýþ ma la rýn, bil gi sa yar ve ben ze ri ci haz la rý kul la nan o fis ça lý þan la rýn da bir yýl i çin de bo yun að rý sý gö rül me sýk lý ðý nýn yüz de 50 nin ü ze rin de ol du ðu nu gös ter di ði ni bil dir di. Ö ney, Bo yun að rý sý nýn baþ lý ca ne den le ri a ra sýn da bo yun ve o muz la rýn du ruþ bo zuk luk la rý, stres, trav ma lar, yaþ lan ma, ro ma tiz mal has ta lýk lar, en fek si yon ve tü mör ler sa yý la bi lir i fa de le ri ni kul lan dý. Ö ney, bo yun að rý la rý ný ön le mek i çin a lý na cak ba zý ted bir le ri Mo ni tör ler mut la ka göz hi za sýn da ol ma lý, klav ye, a kýl lý te le fon lar ve tab let PC le rin çok ö ne e ðil me den kul la nýl ma sý ö nem ta þý yor. Kul la ným es na sýn da da da ki ka da bir a ya ða kal ka rak ha re ket e dil me li, ay ný za man da bo yun ha re ket le ri ya pýl ma lý, u zun sü re li ci haz kul la ný mýn dan da ka çý nýl ma lý dýr þek lin de sý ra la dý. Ýs tan bul / a a

13 8 30 EYLÜL 2012 PAZAR 30 EYLÜL 2012 PAZAR l SAYI: 75 YENÝ ASYA GAZETESÝ NÝN ÜCRETSÝZ ÝLÂVESÝDÝR POZÝTÝF PENCERE G SEBAHATTÝN YAÞAR sya ho o.com eç ti ði miz haf ta so nu Mev lâ nâ di ya rý Kon ya da i dik. Ken di mi zi muh te þem bir prog ra mýn i çin de bul duk. Ýç A na do lu böl ge si þe hir le rin de ü ni ver si te genç le riy le il gi le ne cek, on la ra reh ber lik ya pa cak genç le rin e ði tim prog ra mý na ka týl dýk. Prog ra mý dü zen le yen Kon ya Ye ni As ya Ga ze te si tem sil ci li ði ve bu çer çe ve de Nur hiz met le riy le meþ gul o lan kah ra man la rý na, teb rik le ri mi i le ti yo rum. Muh te þem hiz met or tam la rý, fi zi kî þart lar ve mo dern im kân lar hiz met yap ma nýn ö nün de en gel kal ma dý ðý ný gös te ri yor. Teb rik ler! Hiz met le rin sað lýk lý de vam lý lý ðý i çin el bet te me kân lar da ö nem li. Bir þe hir de ki Nur med re se le ri, Nur me kân la rý; me kân la rýn na sýl lý ðý, de tay lar o þe hir de bu lu nan dâ vâ in san la rý nýn na sýl lý ðý hak kýn da bil gi ve rir. O þe hir de ki ma ne vî hiz met ler le il gi le nen le rin iç yü zü, iç di na mik le ri fa a li yet ler le dý þa ak se der. Ýn san lar na sýl sa, þe hir de öy le dir, ev ler de öy le dir, so kak lar da öy le. Ta biî Nur Ta le be le ri nin kal dý ðý Nur men zil le ri de öy le. *** Kon ya da, böl ge de ki þe hir ler de ü ni ver si te, li se genç le riy le il gi le ne cek mü deb bir genç le re e ði tim prog ra mý dü zen len miþ. Ýs tan bul E ði tim Mer ke zi nden M. Sa id Ý þe ri kar de þi miz, ya za rý mýz La tif Sa li hoð lu, E ði tim ci Ho ca mýz Ha san Sel vi, A li Ýh san A zý lý kar de þi miz ve ben de niz prog ram da gö rev ve ril miþ e ði tim ci ler di. Ön ce lik le, genç ler le il gi le ne cek, so rum lu luk a la cak genç le ri mi zin böy le bir e ði tim den geç me si ger çek ten çok ö nem li. Ya ni in sa na ya tý rý mýn ön ce li ði her yer de ken di ni gös te ri yor. Mü deb bir genç le rin cid dî, il gi li din le yiþ le ri ve ü zer le rin de ki so rum lu lu ðun far kýn da o luþ la rý, a lý cý la rý a çýk du ruþ la rý ha ki ka ten gö rül me ye de ðer di. Ý kin ci o la rak, fark lý þe hir ler den, fark lý mes lek ler den ge len genç le re, il gi le ne cek le ri genç ler le kar þý la þa bi le cek le ri du rum la rý, o du rum la ra kar þý na sýl tep ki ve re cek le ri gi bi ko nu lar da tam bir bil gi ve bi ri kim ak ta rý mý i le bir lik te bir de ya þan mýþ tec rü be le ri din le ye rek or tak bir dil o luþ tur mak ha ki ka ten i þin in ce li ði ni gös ter me si ba ký mýn dan ö nem li dir. Bir di ðer prog ram, Ri sa le-i Nur hiz me tin de mes lek ve meþ re bin ö ne mi i di. Nur lar dan bes le ni le rek ha zýr lan mýþ o lan se mi ner prog ra mý, tec rü be li e ði tim ci Ha san Sel vi Ho ca mýz ta ra fýn dan su nul du. Ger çek ten bu su num i çin Nur e ser le ri i çe ri sin de ol duk ça an lam lý bir ge zin ti ya pýl dý. Bu nok ta da genç le rin duy ma la rý ge re ken çok an lam lý, ça lý þýl mýþ ve ya þan mýþ bir ha yat tan yan sý ma lar ta þý yan ders ler var. Genç ler le ya kýn dan il gi le nen A li Ýh san kar de þi mi zin su nu mun da i se, öð ren ci se çi min den yer leþ ti ril me si ne, il gi le nil me sin den ye tiþ ti ril me si ne ka dar pek çok ko nu da i þi ko lay laþ tý ran bir do kü man tas yon su nul du. Cid dî bir e mek mah su lü ol du ðu a pa çýk tý. Bi zim ça lýþ tý ðý mýz, Genç ler le Ý le ti þim ko nu su nun i se, ha ki ka ten cid dî bir boþ lu ðu dol dur du ðu nu an la dým. Genç e ði ti ci le ri e ði tim prog ra mý Zor dö ne min in san la rý o lan genç le rin an la þýl ma sý, on la ra doð ru yak la þýl ma sý ve on lar dan mad dî ve ma ne vî is ti fa de e di le bil me si i çin, el bet te i le ti þim e sas la rý ný bil mek ve ya þa mak ön ce lik li o la cak týr. Ta biî i le ti þi min kök le ri nin, 25. Söz de ki Kur ân-ý Ke rim in dil üs lû bu i le e le a lýn ma sý ve Te nez zü lât-ý Ý lâ hî nin as lýn da bir i le ti þim tek ni ði ih ti va et ti ði ni ve Kur ân ýn hi tap tek ni ði nin, gü nü müz de de kul la nýl ma sý ge re ken bir i le ti þim tek ni ði ol du ðu nu bu ça lýþ ma mýz çer çe ve sin de bi raz ol sun an la mýþ ol duk. Ýs ra Sû re si, 53. â yet te, Kul la rý ma söy le, sö zün en gü ze li ni söy le sin ler ha ki ka ti de yi ne bi ze, sö zün en gü ze li ni söy le me nin bir i le ti þim tek ni ði ih ti va et ti ði ne dik kat le ri çek mek te dir. Genç ler le i le ti þim i çe ri sin de i ken, el bet te dö ne min ö zel lik le ri ni, genç le rin duy gu la rý ný, i çin den gel dik le ri kül tür le ri ta ný mak, bil mek ge rek li li ði nin vaz ge çil mez li ði i fa de e dil di. Ta biî bun dan da ön ce, böy le bir i man ve Kur ân hiz me ti fa a li ye ti nin ar dýn da,  lem le rin Rab bi nin, Ser ver-i  lem in (asm), a sýr mü ced did le ri nin him met le ri nin, du â la rý nýn ya nýn da o la ca ðý nýn hiç ha týr dan çý ka rýl ma - ma sý ge rek ti ði ne dik kat ler çe kil di. Çün kü ya pý lan fa a li yet te he def, mak sat ne ka dar yük sek o lur sa, a tý la cak a dým lar da o nis pet te sað lam ve güç lü o lur. Yi ne ya pý lan fa a li ye tin her a þa ma sýn da, gü zel ni yet ler le bir i ba det te lâk ki si i çe ri sin de o lun ma sý ge rek ti ði, in cit me me nin, kýr ma ma nýn ne ka dar ö nem li ol du ðu nu göz ler ö nü ne se ril di. Ta biî a sýl gü zel o la nýn i se, Pey gam be ri mi zin (asm) bu hiz met-i i ma ni ye ve Kur â ni ye de bu lu nan la ra ver di ði þu müj de si i di; Emr-i bil ma ruf ve nehy-i a ni lmün ker va zi fe si ni ya pan lar, Al lah ýn, Al lah ýn Re sû lü nün, Ki ta bul lah ýn ha li fe si dir. Bir gen ci bu dâ vâ ya ka zan dý ra bi le cek en güç lü et ken, yap týk la rý fa a li yet le rin fa ni lik ten çý kýp e be dî leþ me si müj de si dir. Uð run da koþ tu ra ca ðý, ça lý þa ca ðý, ça ba la ya ca ðý bir i de a li o lan genç, el bet te e ner ji si ni bu yol da har ca mak ta hiç te red düt et me ye cek tir. Ö zel lik le de, ko nu bü tün cid di ye ti i le or ta ya kon du ðun da bir gen cin böy le bir fa a li yet ya rý þýn da ge ri dur ma sý dü þü nü le mez. Ýþ te bu ay dýn genç ler, hiz met-i i ma ni ye ve Kur â ni ye de hem dün ya ha yat la rý ný þe kil len di ri yor, hem de e be dî sa a det le ri ni ka za ný yor lar. Ne mut lu! Ben on la ra, na sip li genç ler di yo rum. Çün kü bu öy le si ne bir is tek le, bir he ves ve ar zu i le de ðil, cüz î i ra de den son ra Ý lâ hî bir sev kin, Ý lâ hî bir ok þa ma nýn, Ý lâ hî bir gö ze til me nin so nu cu, bir se çil miþ lik hâ li dir. Ta biî bu da li ya ka ti miz den de ðil, muh taç o lu þu muz dan dýr. Ka na a tim o ki, bu or ga ni zas yon yay gýn laþ tý rýl ma lý dýr. Bu fa a li ye tin i çin de ki bü tün de tay lar genç ler le il gi le ne cek genç ler ta ra fýn dan du yul ma sý, ya þan ma sý ge re ken ko nu lar ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Bil me den uy gu la ma ol maz. Bil me di ði, duy ma dý ðý bir ko nu dan kim se le ri so rum lu tu ta maz sý nýz. O nun i çin iþ te bu ve ben ze ri prog ram lar bu ma ze re ti or ta dan kal dý rý yor. Se mi ner not la rý ný al dým ve in ce le dim. Ger çek ten bü tün de or ta ya çý kan man za ra, bi rey sel an lam da bir Nur cu luk se rü ve ni ni i çi ne a lý yor. Dün i le bu gü nü, bu gün i le ya rý ný ku cak laþ týr ma nýn yo lu, dü nün bi ri kim le ri ni bu gü ne ta þý mak, bu gün den de ya rýn la ra ak tar mak týr. Faz la sö ze ne ha cet, ön ce prog ra mýn yü rü tü cü le ri ni, son ra prog ram da yer a lan böl ge il le rin den ge len genç kar deþ le ri mi zi, son ra sýn da da se mi ner prog ra mý na ka tý lan se mi ne rist le ri bir bir teb rik e di yo rum. Ta biî üç gün lük prog ram bo yun ca, prog ra mýn a dým a dým gi di þa tý ný gö ze ten ve koþ tu ran Ýs ma il ve Ca fer be ye fen di le ri ha ki ka ten yü rek ten teb rik e di yo rum. Ý man ve Kur ân hiz met le ri ni se ve rek ve hiç bir þe ye â let et me ye rek yap mak, lil lah i çin çýr pýn mak böy le bir þey ol sa ge rek. Kon ya, Me ram med re se sin de me lek ler, i man ve Kur ân fa a li ye ti ni al kýþ la mak tan yo rul du lar ve bir o ka dar da gýp ta et ti ler. E vet, yi ne söy lü yo rum, Nur mes le ðin de bir ki þi, bir ki þi de ðil dir. Ba zen o bir on dur, ba zen yüz dür, ba zen de bin. O nun i çin ih lâs lý bir, ih lâs sýz bi ne be del dir. O muz o mu za i ki, çok þey le re be del dir. El bet te o za man hiz met de ya pý lýr, fa a li yet de. Ýh lâ sýn ol du ðu yer ca zi be mer ke zi dir. Tek li fim o ki, bu genç lik prog ra mý hiz met böl ge le ri ni gez me li. Genç ler ve genç ler le il gi le nen ler bu ge liþ me ler den ha ber dar ol ma lý dýr. RAÞÝT YÜCEL Isparta kahramanlarý... Onlarýn sadakat ve metanetleri bir ünvan ve makam haline gelmiþti. Peki kimdi bunlar? Ýsimleri belli mi? Onlar öyle, isim ve cisimle uðraþmadýlar. Halisen muhlisen çalýþtýlar. Ne makam istediler, ne mevki Ýhlâs, onlarýn en temel meselesi idi. Asrýn sultanýna talebe olmuþlardý, hepsi bu Isparta kahramanlarý ve mevlid e di üz za man Haz ret le ri bu kah ra man la rý bir un van o la rak i lân et ti. Fey zi kar de þim; sen Is par ta kah ra man la rý na ben ze mek is ti yor san on lar gi bi ol ma lý sýn. Bu ra ya bir ku tup gel se se ni on gün de ve lâ yet ma ka mý na çý ka ra ca ðým de se, sen gi dip o na tes lim ol san Is par ta kah ra man la rý na ar ka daþ o la maz sýn. O za man bi lin di Is par ta kah ra man la rý ný nýn ma ka mý. Ve ev li ya la rý ge ri de bý ra kan la rýn mer te be si. Bu za man da hiz met-i i ma ni ye de hazz-ý nef si ni bý ra kýp ve mah vi yet i le te sa nüd ve it ti ha dý mu ha fa za e den bir hâ lis kar de þi miz, bir ve lî den zi ya de mev ki a lý yor di yor du. Bu bir in ti sa býn ve va zi fe nin e hem mi ye ti ne i þa ret e di yor du. Siz kat î bi li niz ki, Ri sa le-i Nur ve þa kirt le ri nin meþ gul ol duk la rý va zi fe, ru-yi ze min de ki bü tün mu az zam me sa il den da ha bü yük tür söz le ri i se, dâ vâ nýn bü yük lü ðü nü gös te ri yor du. Ýþ te Is par ta kah ra man la rý! On la rýn sa da kat ve me ta net le ri Bir ün van ve ma kam ha li ne gel miþ ti. Ya pý lan mev lid bu kah ra man la ra Pe ki kim ler di bun lar? Ý sim le ri bel li mi? On lar öy le bir i sim ve ci sim le uð raþ ma dý lar. Ha li sen muh li sen ça lýþ tý lar. Ne ma kam is te di ler ne de mev ki Ýh lâs on la rýn te mel me se le si i di. As rýn sul ta ný na ta le be ol muþ lar dý, hep si bu Ý lim tek ni ðe mey dan o ku muþ tu. Ka lem ler bir mat ba a ha li ne gel miþ ti. Bu bir ma ne vî ci had i di. A sýr lar ca bu di ne hiz met e den le ri boð mak ve yok et mek is te - ANADOLU NUN SÝNESÝB yen le re kar þý bir hay ký rýþ ol muþ tu. Gö nül ler ül ke sin de ya nan ilk a teþ Is par ta da tu tuþ tu rul du. Ve Be di üz za man Is par ta yý sev miþ ti. Is par ta lý lar da o nu sev miþ ti. Is par ta ta þý ve top ra ðý i le mü ba rek tir il ti fa týn da bu lun muþ tu. Mev sim yaz da ol sa uy gu la nan re jim tam bir kýþ mev si mi ni an dý rý yor du. O yýl lar da hiz me te her þe yi ni fe da e den le rin i þi i di bu. Yaz kar da þým! de di ði za man ya zan la rýn sev da sý ol muþ tu. Ki mi iþ çi, ki mi çift çi, ki mi ma ran goz, ki mi ha fýz i di Bir çok ri sa le yi bü yük ca mi i mam ha ti bi Þam lý Ha fýz Tev fik ilk a ðýz dan yaz dý. Üs tad bir he de fe ba ký yor ve yaz dý rý yor du. A de ta ek ran ka pan dý ðý an i se, söz bi ti yor du. Yaz dý rýl ma dý di yor du. Tev fik E fen di da ha ço cuk yaþ ta ba ba sýn dan al mýþ tý ilk müj de yi. Hut be-i Þa mi ye nin E me vi ye Ca mi i nde i rad e dil di ði za man i di. Ba ba sý nýn ya ný da o tu rur ken, Os man lý su ba yý o lan ba ba sý ku la ðý na: Bak oð lum, bir gün sen bu mü ba rek za ta hiz met e de cek sin di yor du. Ve öy le de ol du. Þam lý Ha fýz E fen di ya zýp, Be di üz za man söy ler ken, Bir köy de ya zý lan la rýn so nu ne o la cak? di ye dü þü nen le re: Kar de þim, bu ha ki kat le ri ben dün ya ya o kut tu ra ca ðým de miþ ti. Hem de en so ðuk gün ler de Ve dün ya o ku ma ya baþ la dý Si ze ka ti yen ve çok e ma re ler le ve kat î ka na a tim le be yan e di yo rum ki, ge le cek ya kýn bir za man da, bu va tan, bu mil let ve bu mem le ket te ki hü kü met, â lem-i Ýs lâ ma ve dün ya ya kar þý ga yet þid det le Ri sa le-i Nur gi bi e ser le - re muh taç o la cak; mev cu di ye ti ni, hay si ye ti ni, þe re fi ni, me fa hir-i ta ri hi ye si ni o nun ib ra zýy la gös te re cek tir de mek le Nur la rýn bu mil le tin ve â lem-i Ýs lâm ýn yüz a ký ol du ðu nu gös te re cek ti. Ne kor ku ne de çe kin gen lik Is par ta kah ra man lý ðý ný göz den dü þü re me di. Is par ta mi zaç lý bin ler ce fe da kâr Nur Ta le be le ri bu yo lun ka ra sev da lý sý ol du lar. Be di üz za man ge le cek ten e min di. Me rak et me yi niz kar deþ le rim, o Nur lar par la ya cak lar di yor du. Ve Ben ký ya me te ka dar ge le cek ta le be le ri mi a vu cu mun i çi gi bi bi li yo rum de me si de, bir maz ha ri ye tin ve yük sek bir e ma ne tin ha ber ci si i di. Bir ku yum cu has sa si ye ti i le bu hiz met le re gö nül ve ren ler bu da va yý gö nül den gö nü le u laþ týr dý lar. On ca a zý lý düþ ma na ve sa dýk ah mak la ra rað men Is par ta ya da ha fab ri ka lar ku rul ma dan gül fab ri ka sý, nur fab ri ka sý ku rul muþ tu. Gül ne za ke tin de ve ze ra fe tin de... San tral ler ve is ke le me mur la rý ye tiþ miþ ti. Ha fýz A li, Mu ha cir Ha fýz Ah med, Ha fýz Meh med, Ha fýz Mus ta fa, Ha fýz Züh tü, Hak ký E fen di, Hüs rev E fen di, Kah ra man Ta hi ri, Sýd dýk Sü ley man, Mü ba rek Sü ley man, Ma ran goz Ah med, Meh med, Züh tü, Mus ta fa Ça vuþ, Rüþ tü Ça kýn, Ab dul lah Ça vuþ, San tral Sab ri, Re fet Ba rut çu, Þem i Gü neþ, Þük rü E fen di, Te ne ke ci Meh met E fen di, Hu lu si Bey, Be kir Dik men, Ba ba can Meh met A li, Bin ba þý A sým Bey ve da ha is mi bu ra da geç me yen ni ce le ri. Bun lar yüz ler ce ya zý lan mek tup lar i le di le ge ti ril di. Ko nuþ ma nýn ve gö rüþ me nin ya sak ol du ðu gün ler de... Bar la, Kas ta mo nu ve E mir dað Lâ hi ka la rý i le Bun lar i di Is par ta kah ra man la rý. Bir dâ vâ i çin ha ya tý ha kir gö ren ler... On la rýn sa mi mi yet ve ih lâs la rý var dý, e lin de bü tün dev let im kân la rý ný bu lun du ran la rýn i na dý na Bar la ve Is par ta yer yü zü nün bir þe ref ve if ti har me kâ ný ol muþ tu. Yýl da bir mil yon in sa nýn zi ya ret ye ri ha li ne gel miþ ti. Çam Da ðýn da ki a ðaç la rý yü zü mas ke li in san lar kes ti ði za man her þe yin bi te ce ði ni zan net miþ ler di. Ha yýr. Me se le bir a ðaç de ðil di. Bu, Asr-ý Sa a det ten ge len ve ül ke mi zi sa rýp sar ma la yan ma ne vî bir ha tý ra i di Me kâ ný Bar la ve Is par ta ol muþ tu. Ý çi le bi lir bir kay nak su yu na sa hip Eð ri dir Gö lü nün ne za ket ve ze ra fe ti ni Nur la rýn yük sek de re ce ve kýy me ti bir leþ ti ri yor du. Ýþ te Is par ta ve Bar la böy le bir me kâ nýn tez gâh tar lý ðý ný yap mýþ tý. Ne mut lu Bu hiz met te ki ih mal ve ku sur la rýn di le ge ti ril di ði þef kat to kat la rý ný ha týr la dým. Bu to kat lar sa de ce o zat la ra mün ha sýr kal ma dý. O to kat lar hâ lâ de vam e di yor ve e de cek. Bu ba zen ze cir to kat la rý ha lin de ge lir. Bu dâ vâ yý ze de le yen tu tum ve dav ra nýþ lar, sa hi bi ni ak la ha ya le gel me yen to kat lar i le pe ri þan e der. Ce nâb-ý Hak biz le ri li ya kat siz ve kuv vet siz ol du ðu muz hal de bu hiz met te is tih dam ey le miþ. Hiç bi ri mi zin naz lan ma ða ve çe kin gen li ðe hak ký yok tur. Biz ler ga yet az ve fa kir ve kuv vet siz ol du ðu muz hal de, ga yet a ðýr bir hiz met-i i ma ni ye ve Kur â ni ye om zu mu za ih san-ý Ý lâ hî ta ra fýn dan ko nul muþ der ken va zi fe nin ne ka dar e hem mi yet li ol du ðu di le ge ti ril miþ tir. Biz den Is par ta kah ra man la rý bun la rý bek le mek te dir. Ruh la rý þâd ol sun.

14 2 30 EYLÜL 2012 PAZAR 30 EYLÜL 2012 PAZAR 7 HAVVA KÜÇÜK KONUR YILDIZ FIRTINA ELEMENT Hizmetin pýrlantalarý H iz me tin ru hu nu ru hun da his set me yen ha ki kî hiz met e de bi lir mi? Hiz me tin kor gi bi sý cak lý ðý ný yü re ðin de ö züm se me yen ger çek Nur Ta le be si o la bi lir mi? Ýh lâs bur cun da ka nat çýrp ma dan, me ta net ha vu zun dan ka na ka na iç me den, mah vi yet rüz gâ rýy la arþ-ý a zam da sav rul ma dan hiz met in sa ný ka lý na bi lir mi? Kur ân ve i man hiz me ti, saf gö nül lü fe da i ler is ter. Bu hiz me te en faz la ben muh ta cým de yip, Zü be yir A ða be yin söy le miy le mi yan o ku gi bi ye rin den fýr la yan gö nül lü ler is ter. Kar da ü þü me yen, yað mur da ýs lan ma yan, sý cak ta ter le me yen as lan yü rek li ler is ter. Za rif bir mum gi bi iç ten i çe ya nýp e ri me yen kul lar is ter. Ýþ te biz bu yo lun yol cu su ol mak is ti yo ruz. Bu sev da nýn yo lun da kor gi bi yan mak, bu sev da nýn lav la rýy la kü le dön mek is ti yo ruz. Bu yan gý na aþk la ta lip ol duk. Bu muþ tu ya a dý mý zý, yü re ði mi zi, öm rü mü zü koy duk. Bu mef kû re dön dür dü ba þý mý zý sa de ce. Bu ha yal süs le di is tik bal dü þün ce le ri mi zi. Dün ya ma ka mý, man sý bý is te me dik. Fa ni ya týn yü zün de ki fa ni dam ga sý nýn te si riy le, dün ya ya de ðil, a hi re te ta lip ol duk. Ri sa le-i Nur lar ye di ði miz ek me ði miz, iç ti ði miz su yu muz ol du. Dün ya ya hep Ri sa le-i Nur pers pek ti fiy le bak týk. Dost la rý mý za, kar deþ le ri mi ze, ak ra ba la rý mý za ha ki kat ta þý ma san cý sýy la ya þa dýk. Bu sev da ya þa ma se vin ci miz ol du. Bu u mut dün ya ya ba ký þý mý zýn a dý ol du. Bu i nanç la yoð rul duk, bu ü mit le di ril dik. Her þe yi mi zi kay bet sek bi le Nur Ri sa le le ri ni ve ney yir-i hür ri ye ti kay bet me me yi di le dik her du â mýz da. Biz hiz met in sa ný ol ma yý di le dik ka lu be lâ da. E vet de me nin be de li be lâ çek mek tir sö zü mu ci bin ce be lâ çek me ye e vet de dik. Bin ler ce ya nar dað üs tü müz de pat la sa, ku yu la ra düþ sek ve gul ya ba ni ler bi zi sar sa, ha pis le re gir sek, bin bir tür lü sý kýn tý la ra dû çâr ol sak, biz yi ne bu hiz met ten dön me ye ce ðiz di ye rek e vet de dik. Ma kam mev ki sev gi si ni, bel li bir dün ya lýk mes lek e din me gay re ti ni e li mi zin ter siy le i te rek Ben Ri sa le-i Nur Ta le be si ol mak is ti yo rum i ra de siy le or ta ya çýk týk. Ha ki kî o la rak bu hiz me ti öð ren me ve ha ya tý mýz da bir ya þa ma tar zý o la rak o turt ma gay re tiy le yön çiz dik. Çün kü biz a hi re te ta lip tik. Biz Al lah a ha ki kî kul ol ma ya, Pey gam be ri mi ze (asm) lâ yýk üm met, Üs ta dý mý za lâ yýk bir ta le be ol ma ya ka rar ver miþ tik. Bi ze bu i ra de yi ve ren Rab bi mi ze, bu ce ma a tin te sa - nü dü nü boz ma, boz mak is te yen le re fýr sat ver me di ye du â et tik her na ma zý mýz da. Ni ya zý mýz in san la rý Ri sa le-i Nur la ta nýþ týr mak tý. A ma cý mýz da ha çok gön lü bu kay nak la bu luþ tur mak tý. Ga ye miz, ga ze te miz gi bi va tan sat hý ný bir mek tep yap mak tý. Bü tün sý kýn tý la ra kat la ný þý mýz, bü tün a cý la ra sab re di þi miz, ke der le ni þi miz, me yu si ye ti miz hep bun dan dý. Bi zim ü zün tü müz sa de ce hiz me tin ge re ði gi bi an la þý la ma ma sý nýn ü zün tü sü o la bi lir di. Te es sür ve ýz tý rap kar þý sýn da kalp ten bir par ça kop sa i di, bir genç din siz ol muþ ha be ri kar þý sýn da o kal bin a tom zer ra tý a de din ce pa ram par ça ol ma sý lâ zým ge lir. (Zü be yir Gün dü zalp, Þu â lar, 14. Þu â mü da fa a sýn dan) Ýþ te bi zim ýz tý ra bý mýz genç le ri din siz lik ten kur tar ma ýz tý ra bý o la bi lir di an cak. Da ha çok gen ci i man ha ki kat le riy le bu luþ tur ma nýn, din siz lik ca na va rý nýn að zýn dan kur tar ma nýn cehd ve gay re ti i çin dey dik. Ha li miz den mem nu nuz. Çek ti ði miz mad dî ve ma ne vî e za la ra rað men, bu yo lun kah rý da hoþ lüt fu da hoþ de yip i ler li yo ruz. Bi zim a dý mýz va kýf týr, va kýf e le ma ný dýr, hiz met e le ma ný dýr. Bi ze böy le di yor in san lar. Al lah öm rü mü zü bu min val ü ze re ge çir tip, ru hu mu zu da bu min val ü ze re kab zet sin. Â min, â min, â min Haf ta so nu Kon ya Ye ni As ya Tem sil ci - li ði, üç gün lük bir prog ram ter tip le di. Biz de üç ki þi â ni ve def î o la rak prog ra ma iþ ti rak et tik. Ýs ti fa de li bir prog ram dý. Ka tý lým ilk ol ma sý na rað men i yiy di. Da ha ön ce böl ge ge ne lin de er kek ler i çin mü deb bir lik prog ra mý o la rak ter tip e dil miþ; fa kat ha ným la ra ilk kez bu yýl ya pýl dý. Ge rek li o lan ve bel ki bir ek si ði ta mam la ya cak gü zel ve fay da lý bir prog ram dý. Nev þe hir, Kay se ri, Ak sa ray ve Kon ya dan ka tý lým ol du. Ýn þa al lah se ne ye da ha ge niþ bir þe kil de de vam e de cek tir. Ben ze ri fa a li yet le rin ço ðal ma sý du â sý i le bi raz bah set mek is te dik. Cu ma gü nü baþ la yan prog ra mýn ilk der si ga ze te mi zin kýy met li ya zar la rýn dan La tif Sa li hoð lu i di. Has sa ten Ru mu zat-ý Se ma ni ye den bir ders yap tý ki, ol duk ça ö nem li i di. Kev ser Sû re si nin tef si ri ba býn da o lan ko nu ol duk ça il gi ve me rak la ta kip e dil di. Ar ka sýn dan so ru - lar la da ha da ve rim li hâ le gel di. So nuç ol duk ça gü zel di. Ar ka sýn dan i kin ci ve ü çün cü ders ler sý ray la Ý mam Ha tip Li se si nin kon fe rans sa lo nun da her ke se a çýk o la rak, Ha san Sel vi ve Sa ba had din Ya þar ýn ka tý lým la rý i le ger çek leþ ti. Ha ným la ra yö ne lik Ha san Sel vi A ða bey den gü zel bir soh bet din le dik. He men ar ka sýn dan ga ze te mi zin Po zi tif Pen ce re ya za rý Sa ba had din Ya þar A ða bey gel di ve i le ti þim ü ze ri ne son de re ce fay da lý ve gü zel, a ký cý bir se mi ner yap tý. Slayt eþ li ðin de çok hoþ bir soh bet le hem gül dür dü, hem dü þün dür dü. Ken di mi zi sor gu la ma mý zý sað la dý. Ý le ti þim ne dir, i le ti þim ka za la rý ne den o lur, i le ti þim siz lik be ra be rin de han gi so run la rý ge ti rir ve çö züm yol la rý ne dir? gi bi so ru la rýn ce va bý ný a ra dýk ve sa ný rým bul duk. U ma rým ki baþ ta ken di a dý ma bü tün hiz met eh li kar deþ le ri me ken di mi zi göz den ge çi rip ha ta la rý mý zý ve i le ti þi mi mi zi dü zelt me im kâ ný sað lar. Ýn þa al lah fay da lý ol du ðu nu ve sýk ça tek rar e dil me si ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Zi ra ça ðý mý zýn pek çok so run la rý var; bun lar dan bi ri, bel ki de en çok ö ne çý kan la rýn dan bi ri i le ti þim siz lik. Bo þan ma lar bu nun en ba riz ör nek le ri dir. Çö züm bu la ma yýn ca in san lar bo þan ma yo lu i le en ký sa yo lu as la çö züm ol ma yan bir yo lu ter cih e di yor lar. Sa ba had din A ða be yi ga ze te ve neþ ri yat tan ta ný yor i dim, a ma ilk kez can lý o la rak din le me im kâ ný bul dum. Son de re ce po zi tif bir in san. Et ra fý na e ner ji sa çý yor a de ta. Ýn þa al lah tek ra rý na sip o lur. Ken di si ö zel lik le genç ke si me hi tap e den bir in san ay rý ca. Bun da þüp he yok ki mes le ði et ki li ol du ðu gi bi, hiz me ti ya rýn lar da ku cak la ya cak o lan la rýn genç ler o la ca ðý dü þün ce si nin de bir so nu cu dur. Zi ra Üs tad ve Zü be yir A ða bey genç le re çok ö nem ve rir di. Bu nun mut la ka mü him hik met le ri ol mak ge rek tir. Ken di si ne ba þa rý lar di li yor, i man ve is ti ka met du â sý e di yo - rum a ci za ne. Di ðer bir der si miz de be nim çok ö nem se di ðim ve ü ze rin de son üç yýl dýr u zun u zun dü þü nüp gay ret et ti ðim bir ko nu i di: Be di üz za man ýn üç ha yat dev re si: Es ki Sa id, Ye ni Sa id ve Ü çün cü Sa id dö nem le ri. Bu muh te þem ko nu yu su nan i se; REM (Ri sa le-i Nur E ði tim Mer ke zi) so rum lu su ve e ði tim ci si o lan Mus ta fa Sa id Ý þe ri A ða bey i di. Cu mar te si sa bah ve pa zar sa bah ol mak ü ze re or ta la ma al tý-ye di sa at lik bir se mi ner ol du. Ýl gi, a lâ ka ve ka tý lým la ge çen son de re ce ve rim li bir ders ti yi ne. Ken di si nin da ha ön ce de, Köp rü nün ön ce ki se ne Mart sa yý sýn da Ü çün cü Sa - Biz Nur yolunun yolcusu olmak Bir Kon ya istiyoruz... Bu hayal süsledi istikbal düþüncelerimizi. Dünya makamý, mansýbý istemedik. Faniyatýn yüzündeki fani damgasýnýn prog ra mý nýn tesiriyle, dünyaya deðil, ahirete talip olduk. Risale-i Nurlar yediðimiz ekmeðimiz, içtiðimiz ar dýn dan suyumuz oldu. Dünyaya hep Risale-i Nur perspektifiyle baktýk. id Dö ne mi di ye bir ça lýþ ma sý var dý. O ra dan da is ti fa de miz ol muþ tu. Ha yat dev re le ri nin ne den ay rýl dý ðý, fark la rý, e ser le ri, dö nem le rin ö zel lik le ri gi bi baþ lýk lar la te mel bil gi le ri ver di. Bu üç dö ne min bir bi rin den as la ay rýl ma ya ca ðý ný, bir bü tün ol du ðu nu vur gu la dý. Yer yer ka tý lým ve so ru lar la hiç bit me si ni is te me di ði miz bir ders ol du. A ra a ra mü ta lâ a tar zýn da fi kir le ri mi zi ko nuþ tur duk. Bu ve ben ze ri se mi ner le rin her yer de yay gýn laþ tý rýl ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yor ve her ke se tav si ye e di yo ruz. Üs ta dýn üç dö ne mi ni bü tün o la rak e le a lan ça lýþ ma la rýn ge rek se mi ner ve ge rek se neþ ri yat a la nýn da ya pýl ma sý ge rek li ve cid dî bir ih ti yaç. Al lah bu ko nu da yar dým cý mýz ol sun. Fa a li yet te ha yat var dýr. Nur cu la rýn da es ki saf fet ve þev ke ti ni bul ma sý i çin Üs ta dý tek rar tek rar o ku ma sý, ko nuþ ma sý ve neþ ret me si lâ zým ve el zem dir. Sa id A ða be ye de ha yýr ve i yi lik te men ni si i le hiz met te se bat ve me ta net du â sý e di yo rum. Zi ra iþ le ri zor, me su li yet le ri faz la ve ma ni ler çok. Al lah hiz me ti miz i çin de ki bütün a ða bey, ab la ve kar deþ le ri mi ze i man, is ti ka met ve hiz met te sa da kat, se bat, me ta net ve gay ret ver sin in þa al lah. Pa zar gü nü öð le den son ra tek rar Ha san Sel vi A ða be yin, mes lek-meþ rep der si nin ar dýn dan prog ra mý mýz bit ti. Ar ka sýn dan ser best o la rak Kon ya ge zi miz ol du. Bu sa ye de bi raz Kon ya yý iz le dik. Ba zý tes bit ve ka na at le ri miz þöy le i di: Kon ya, Sel çuk lu nun ya rý ya rý ya si lin miþ iz le ri i le do lu. Kent sel ge li þim ma a le sef Kon ya gi bi bir þe hir i çin çok ge ri. Bun dan i ki se ne ön ce Genç lik Þö le ni i çin bir kez da ha git miþ tik. Bý rak tý ðý mýz Kon ya ay nen du ru yor ve ü ni ver si te dý þýn da pek bir ge liþ me yok ne ya zýk ki. U la þým çok i yi de ðil. Kül tü rel sa ha za yýf. Haf ta lýk o la rak dü zen le nen se ma gös te ri le ri dý þýn da pek bir faaliyet yok. O da Cu mar te si ak þam la rý var. Biz ma a le sef ka tý la ma dýk bil gi miz ol ma dý ðý i çin. Mev lâ nâ Mü ze si- ki ba na gö re ca mi ol ma sý ge re ken yer, mü ze o la rak her ke se a çýk bir va zi yet te ve ci va rý çok gü zel res to re e dil miþ. Ve ya nýn da ki ca mi de de vam e di yor. Bun dan baþ ka, bi zim i çin üç mü him za týn kab ri nin bu lun du ðu Üç ler Me zar lý ðý mut la ka zi ya ret e dil me si ge re kir. Biz de et tik ve Ab dül me cid A ða bey, e þi Ra bi a Ha ným ve Mus ta fa Türk me noð lu A ða be ye te ber rü ken Fa ti ha lar i le du â la rý mý zý gön der dik. Ve bir de Þems-i Teb ri zî nin kab ri nin med fun bu lun du ðu ca mi ye git tik ve va kit na ma zý ný e dâ et tik. O nun da il ginç bir hi kâ ye ve man za ra sý var. Tav si ye e de riz. Son o la rak Ye ni As ya Tem sil ci li ði nin ve ha ným o ku yu cu la rýn hiz met le ri ni tak dir le teb rik et mek is te rim. Al lah hep sin den ra zý ol sun. Prog ra mý ter tip et ti ler ve biz le ri mi sa fir o la rak a ðýr la dý lar. Meþ hur Züm rüt A part ma ný ný ve hiz met eh li kar deþ le ri mi zi ta ný ma fýr sa tý bul duk. Hep si pý rýl pý rýl in san lar. Al lah mu vaf fak et sin. Prog ram da e me ði ge çen a ða bey le ri miz den, tem sil ci miz Sa id Çam ker ten den, e me ði ge çen ab la lar dan, kar deþ ler den ve va kýf hiz met li si Be tül kar de þim den Al lah e be den ra zý ol sun di yor, te þek kür ve du â la rý mý zý arz e di yo ruz. Bü tün bü yük le ri miz den de bu tarz prog ram la rý ter tip e dip, genç le rin doð ru kay nak lar dan bes len me le ri ne ve si le ol ma la rý ný di li yo ruz. Bi ri le ri nin ta þýn al tý na e li ni koy ma sý lâ zým. Meþ re bi mi zin bir e sa sý o lan a za mî fe ra ga ti bel ki bi raz da ha art tý ra rak hiz me te can kat ma lý yýz. Ve þu söz, reh be ri miz ol ma lý bu ko nu da: Ha ya tý ný dâ vâ sý na ve re ne, dâ vâ sý ha yat ve rir. El ha sýl; ni ce prog ram lar da tek rar bu luþ mak ü mi diy le in þa al lah.

15 6 30 EYLÜL 2012 PAZAR 30 EYLÜL 2012 PAZAR 3 MERVE ÝRÝYARI Gül bahçesi S adi-i Þirazî, Gülistan ý yazarken hiç solmayan bir gül hayal etmiþ. Belki Allah a her zaman ettiði duâlarýnýn bir tohumu olmuþtu bu eser. Ýþte Gülistan da dolaþýrken hiç solmayan bir gül arayanýn kitabý olmuþtur yýllardýr. Ýçerisinde ahlâklý ve terbiyeli insanýn portresini çizer. Bu portrenin her bir uygulayaný ise o gülistandaki gül olur; onun hayalî bahçesinde Aslýnda birçok renk gül vardýr, ama kýrmýzý gül her zaman bambaþkadýr. Her zaman güzel bir insaný hayal ettirir. Bu güzel insan da, Peygamber Efendimiz dir (asm). O (asm), benim için her zaman en büyük þefkat timsâli oldu. Zira o hiçbir zaman kendisine yapýlan bir kötülüðe yahut hakarete aynýyla karþýlýk vermedi. Çünkü karþýlýk verse idi, karþýsýndakinin seviyesine inecekti. Baþkalarýnýn karþýlýk vermesini de istemezdi. Bugün bazý karþýlýklar can yakar oldu maalesef. Aslýnda en güzeli, onlarý Allah a havale etmekti. Müslüman, hiçbir zaman þiddet ve aþýrýlýklar içerisinde olmamalýdýr. Bizler, Peygamber Efendimizin (asm) ümmeti olarak barýþýn ve sevginin sembolü olmayýz. Osmanlý torunlarý olarak birçok ülkede çok iyi bir izlenimimiz olduðunu da unutmamalýyýz. Bizim güllerimiz bugün sayfa sayfa açýlýyor ve okunuyor iken ve hiç solmuyor, aksine her gün manevî gül bahçemizde bir gül daha açýyor iken; bazý zihniyet sahipleri galiba bir dikene takýlmýþlar ve oradan kurtulamýyorlar. Çok þükür ki Müslüman olarak hayatýmý devam ettiriyorum ve Allah inþâallah ölene kadar da bu vasfýmý muhafaza etmemi nasib eder. Zaten Üstadýmýzýn bizlere en büyük müjdesi, ümitvar olmamýz deðil midir? O zaman ümitvar olmalýyýz, çünkü Ýslâm bir gün o kadar büyük bir gül bahçesi olacak ki, bütün dünya gül kokacak. Bir gün hamamda sevimli bir insan bana bir parça güzel kokulu bir kil verdi. O kile: Misk misin, yoksa amber misin, senin güzel kokundan mest oldum! dedim. Kil cevap olarak bana þöyle dedi: Ben adi bir kil idim, fakat bir zaman geldi gül ile arkadaþ oldum, onun güzel kokusu bana sindi, yoksa ben bildiðin toprak parçasýyým. * Müslüman, iyi arkadaþ olmalýdýr ki, etrafýndakilere iyiyi öðretsin. Ýþte bu yüzden gül, her zaman edebiyatýmýzda çok önemlidir. Gül, Peygamber Efendimizin (asm) bir sembolüydü. O zaman yapýlmasý gereken, gülü incitmeden ona karþý görevlerimizi yerine getirmektir. Allah bütün Müslümanlarý fitneden korusun inþaallah ve bahçemiz çok çok büyüsün, öyle büyüsün ki kýrmýzý sadece gülün rengi olsun. Dipnot: * Sadi-i Þirazi, Gülistan. ERDOÐAN AKDEMÝR Gün lü ðüm den not lar E bû Hü rey re (r.a.) ri va yet e di yor: A rap la rýn söy le dik le ri en üs tün þi ir, Le bid in þu sö zü dür: Dik kat e di niz! Al lah ýn dý þýn da ki her þey boþ tur. (Ha dis-i Þe rif, Ca mi ü s-sa ðir, 615) 26 A ðus tos 2012 / Mek ke Az ön ce ve da ta va fý ný yap týk ký zým Þey ma Bur cu i le. Kâ be nin ka pý sý nýn ön kýs mýn da ki Ma kam-i Ýb ra him in or ta sýn da ki ha lý la rýn üs tün de zem ze min ö nün de yim. Gök yü zün de e ba bil ler, gü ver cin ler ve kar tal lar da ken di li sân-ý mah su su i le zi kir ve ta vaf ya pý yor lar. Um re ye ge len mü min ler de vam lý Kur ân-ý Ke rim o ku yor lar. Ak þam na ma zý i çin E zan-ý Mu ham me dî yi bek ler ken, Ya sin, Te bâ re ke, Cu ma ve Va ký a Sû re le ri ni o ku dum. Her yer de ta ri fi im kân sýz bir misk gi bi gü zel ko ku, u yum, me ta net, hu zur ve sü kûn ha kim. Bu du rum o ruç lu o lan mü min le re Al lah ýn bir ik ra mý ve he di ye si. Ha yat de vam e di yor. Kalp ler Al lah ýn (cc) zik ri i le mut ma in o lu yor ve ol du da. Ta vaf az son ra du ra cak. Na maz ký lý na cak. Her yer ý þýl ý þýl, her yer nu râ nî. Ko ca ko ca dev gi bi pro jek tör ler her ye ri gün düz gi bi ay dýn la tý yor. Ha san-ý Bas rî Haz ret le ri nin Mek ke-i Mü ker re me ad lý e se rin den ba zý not lar al dým, Mek ke de ki ders ha ne soh be tin de: Mek ke-i Mü ker re me nin hik met le ri: n Rükn-ü Ye mâ nî i le Ha ce rü l-es ved a ra sýn da 70 Pey gam ber-i Ý zâm (as) med fun. n Ba zen o lur ki, yüz bin na maz o lur bir re kât. Her bir ha se ne ye yüz bin ha se ne var dýr. Kim i na na rak Kâ be ye bak sa gü nah la rý af fo lur. n Mek ke de bir gün has ta lý ða alt mýþ yýl i ba det se va bý var dýr. n Kâ be nin ni ya zý ný an la mak i çin mad dî ve ma ne vî alt ya pý do na ným (bi ri kim) lâ zým dýr. An cak bu þe kil de fe yiz a lý na bi lir ta vaf tan da, um re den de. n Kâ be de el li ta va fýn ve Rav za-i Mu tah ha ra da a ra ver me den kýrk va kit na maz kýl ma nýn mâ nâ sý kal bi o ra ya bað la mak týr... nmek ke; zor luk lar ü ze ri ne ku rul muþ tur... nkâ be, yet miþ bin me lek ta ra fýn dan ku þa týl mýþ týr. Me lek ler Arþ-ý A zam ý ta vaf e di yor. Arþ: Ce nâb-ý Hakk ýn nu ru dur, nu ra nî dir. Kalp ve zih ni ta vaf ta i ba de te ver me li yiz. n Ta vaf ta ki en ö nem li zi kir ler den bi ri de Bes me le dir. n Ta vaf ta; Pey gam be ri miz (asm) de, di ðer pey gam ber ler de þu du â yý o kur lar dý: Süb ha nel la hi vel ham dü lil la hi ve lâ i lâ he il lal la hü val la hü ek ber ve lâ hav le ve lâ kuv ve te il la bil la hil a liy yil a zîm. n Rükn-ü Ye ma ni, Kâ be nin i çi, Ha ce rü l-es ved, Ha tim, Mül te zem, Sa fa ve Mer ve te pe le ri vb. top lam on beþ ta ne baþ lý ca mü ba rek yer var dýr. AYÞE NUR Yok ha yýr, bah set mek is te di ðim ar tist ol mak i çin bir bi ri ni çið ne yen ka bi li yet fu ka ra la rýy la, sa nat se ver (!) yö net men le rin ve son ra dan gör müþ, müp te zel keyf sa hi bi eþ ra fýy la top lum da sta tü at la mak i çin (na sýl bir sta tüy se ar týk) a ca ib-ga rip dav ra nýþ, ko nuþ ma ve gi yim tarz la rý na bü rü nen Ci han gir ef ra dý nýn an la týl dý ðý ba sit u cu be lik ler le do lu di zi de ðil e fe nim! Be nim der dim baþ ka... Bil di ði miz ya lan dün ya... Bir kaç gün ön ce ve fat e den halk mü zi ði nin us ta sa nat çý sý Ne þat Er taþ ýn söy le di ði ve he pi mi zin za man za man dil len dir di ði ya lan dün ya. Bu ve si ley le da ha sýk duy ma ya baþ la dý ðým tür kü iþ te fon da: Sen að la dýn ca ným ben i se yan dým, Dün ya yý gön lüm ce o la cak san dým. Boþ ye re al dan dým, boþ ye re kan dým Ý ren gi gö züm de so lan dün ya da Ha ta la rý mýz, u mut la rý mýz, se vinç ler, ha yal ký rýk lýk la rý ve piþ man lýk la rý mýz... Hep si bi zim. Her in san ay rý bir dün ya, her ke sin hi kâ ye si fark lý. Ýþ te i nanç ve i man bu nok ta da fark et ti ri yor as lý ný. Ýn san ve kâ i nat. Va rýn i çi ne a lýn her þe yi; ha yat-me mat, pa ra-me ta, mülkþöh ret, gu rur-ki bir, u mut-hu zur... Kur ân ve i man... Ýn sa nýn kâ i nat ta ki du ru þu nu be lir le yen ön der ve bir reh ber. Ben ki mim?, Ne re den gel dim? Pe ki ya ö lüm! Ne re ye gi di yo rum? Ha yal le rim ve u mut la rým var be nim! Bir de.. Çok ça ha ta la rým.. dü þün ce le riy le Ya ra da ný ve o nun kâ i nat ta ki ta sar ruf la rý ný de ðil; ken di ni sor gu la yan in san i çin sað lam ve sar sýl maz bir ip! Ha yal ký rýk lýk la rýy la do lu mut suz bir ru hun tür kü le re dök tü ðü a cý nað me le ri din ler ken, ak lým ve kal bim ders yap mak ta. Nur la ra gö nül ve ren le rin en be lir gin ö zel lik le rin den bi ri de bu ga li ba; her yer de her söz de Kur ân ýn ta li mi, Üs ta dýn der siy le nur la rýn yan sý ma sý ný gör mek. Bin ler tec rü be ler ve hüc cet ler le ve ha di se ler le ay nel ya kîn bil dim ki, ha ki kî zevk ve e lem siz lez zet ve ke der siz se vinç ve ha yat ta ki sa a det YAL NIZ Ý MAN DA DIR... Yok sa, dün ye vî bir lez zet te çok e lem ler var. Bir ü züm ta ne si ye di rir, on to kat vu rur gi bi ha ya týn lez ze ti ni ka çý rýr. An lýk is tek le ri miz, kýz gýn lýk lar ve bek len ti ler ma na sýz mý gel di bir an ne?.. As lý, de vam lý lý ðý ol ma yan, her an git me ye ha zýr, bir gül se üç að la týr þu ya lan dün ya i çin, sa hip o lu nan ma lýn da mül kün de ya lan ol du ðu nu hep ö lün ce mi an la ya cak in sa noð lu? Þu fa ni mi sa fir ha ne i çin de ðer miy di? Ya da sa hip o la ma dýk la rýn i çin ü zül me ye? So nu fa ni ol duk tan son ra... Se ni sev me yen yüz ver me yen yâ re, de va mý Ya lan dün ya ol ma yan mül ke, bir gün bi te cek þöh re te de ðer mi? Ah ya lan dün ya da, ya lan dün ya da Ya lan dan yü zü me gü len dün ya da.. So rar lar bir gün ih ti yar bir pir-i fa ni ye Ö mür na sýl geç ti? di ye, ce vap ve rir Pen ce re yi aç tým, bir e sin tiy miþ geç ti.. Bir var mýþ bir yok muþ di ye baþ la yan ha yat hi kâ ye le rin de; az hem de uz gi dip, de re-te pe düz et miþ in sa noð lu dö ner ba kar ar ka sý na; sa de ce bir ar pa bo yu yol git miþ. Ha yal miy di bü tün bun lar? Bir rü ya mýy dý bü tün ya þa nan lar? Uð run da ö mür tü ke ti lip de ka vu þu la ma yan sev gi li, bir kaç met re tar la top ra ðý i çin kan dâ vâ sý na dö nen kom þu luk lar, pay la þý la ma yan or tak lýk lar, o vit rin de çok be ðe ni len bi le zik ve ger dan lýk lar... Da ha çok ka zan ma hýr sýy la il gi le nil me yen ev lât lar, ev lâ dýn dan çok a la ca ðý i ha ley le il gi le nen ba ba lar, i ba de te va kit bu lu na maz ken ev le rin, Ba bi lin min ya tür sa ray la rý na çev ril di ði boþ za man lar.. Hep si bir rü ya dan mý i ba ret ti? Ýn san lar uy ku da dýr lar, ö lün ce u ya nýr lar bu yu ran Re sû lul lah ýn (asm) dik kat çek mek is te di ði ney di ki? Öl me den ev vel öl mek ne ka zan dý ra cak tý in sa na? Ya lan o lan, rü ya o lan, ha yal o lan sa de ce dün ya nýn þu gö rü nen yü zü ne has keyf ve zevk ler, hýrs ve ih ti ras lar dý as lýn da. Üs tad Be di üz za man Dün ya nýn lez ze ti ni, zev ki ni, sa a de ti ni, ra ha tý ný is ter se niz meþ rû da i re de ki key fe ik ti fa e di niz; o key fe kâ fi dir. Gayr-i meþ rû da i re de ki lez ze tin i çin de bin e lem ol du ðu nu bi li niz der ken in sa na bah þe di len ha yat ni me ti nin ve i çin de ki le rin bir gün he sa bý nýn ve ri le ce ði ne dik kat çe ki yor du. Ýþ te bu yüz den öl me den ev vel öl mek ge re ki yor du. Da ha ha yat tay ken a tý lan her a dý mýn, her ha re ke tin, her sö zün bir be de li var dý ve i yi ve ya kö tü kar þý lý ðý gö rü le cek ti. O hal de in sa na dü þen ö mür ni ha yet bul ma dan nef si ni, e go su nu her an mu ha se be ye ta bi tut mak, en a zýn dan bu yol da bir me yil gös ter mek ti. Ge ri ye dö nüp bak tý ðýn da, Al lah ýn (cc), has kul la rýn da ol du ðu gi bi keþ ke le rin ol ma dý ðý bir ö mür den zi ya de, ge rek ti ðin de töv be sil gi si ni ha li sa ne kul la na rak ö mür ya zý sý ný ta mam la mak tý as lo lan. Din le di ðim tür kü nün son dem le ri ku la ðým da: Ne ye mek ne iç mek, ne ta dým kal dý Ga rip bül bül gi bi fer ya dým kal dý A la ma dým ey vah mu ra dým kal dý Ben gi dip el le re ka lan dün ya da. Þu dün ya yý Rah man ýn bir mi sa fir ha ne si, bir zi ya fet gâ hý, bir im ti han ve tec rü be mey da ný o la rak ta ným la yan Be di üz za man a gö re a sýl fer yad ve bed baht lýk; in sa nýn ken di si ni ba þý boþ zan ne dip, þu dün ya mi sa fir ha ne si ni a maç sýz, hik met siz, ku ral sýz o la rak ta ným la ma sý ve ken di si ni dün ya nýn gö rü nen yü züy le sý nýr la ma sý dýr. Þu du rum da her a cý kat mer le þe cek, her mut lu luk ký sa sür me siy le e le me dö nü þe cek, her ay rý lýk e be dî gi bi veh me - di lip son suz ýz tý ra bý ge ti re cek ti. Oy sa ki Rah man in sa na acz ve fakr, te fek kür gi bi ký sa ta rik ler le ha ki ka ti an la ma yo lu nu gös ter miþ ti. Re sûl-i Ek rem (asm) bu ha ki ka ti ya þan tý sýy la an la tan, hâl i le yol gös te ren bir reh ber o la rak in san lý ðýn kar þý sýn day dý. Þu hal de fer ya dý mýz an cak fa ni mah bub lar i çin de ðil, ba ki sev gi li ye ka vuþ mak i çin di. Mu ra dý mý a la ma sam da þu ya lan dün ya da ne gam! E be dî ve da i mî mem le ket te bek li yor iþ te Pey gam ber-i Zî þan (asm). Ha ta e dip al dan dýk la rý mýz i çin af fey le ya Rah man. Ý nan dýk ki Se nin is mi nin a nýl ma dý ðý her þey ya lan. Ya Rab, son ne fes te þe ha det et sin Se nin vah da ni ye ti ne ve son pey gam be re di li miz le kal bi miz de ki i man. Kab ri miz de yol daþ ol sun nur-u i man ders le ri ve Haz ret-i Kur ân. Ya Rab þu ehl-i i ma nýn o ku duk la rý, yaz dýk la rý ke li me le rin harf le ri a de din ce Ha bi bi ne ol sun sa lât-ü se lâm. Mah ke me-i küb ra da þe fa a ti ni na sip ey le Rab bim; a ðýr ol sun cüm le üm met-i Mu ham med in (asm) sað mi zan. Son ra cen ne ti ni lut fey le Rab bim, o eb rar lar dan ey le biz le ri ki rü yet-i ce ma li nin nu ruy la do lan. Sen den baþ ka yok ma li ki miz, ey le me ya Rab a ki be ti mi zi vi ran. Sev dik le ri mi zi Se nin a dý na, Se nin i çin sev dir ya Zü l-ce lâl-i ve l-ýk ram. (Â min ya Mu in) Du â nýz ol ma sa ne e hem mi ye ti niz var? 1 buy ru lur ya Fa týr-ý Ha kîm den biz le re. Zor de ðil, hiç zor de ðil as lýn da dün ya nýn ya lan yü zün den e be dî sa a det yur du na ter fî et mek. De ðil mi ki du â, te vek kül ve te fek kür gi bi si lâh lar var e li miz de. Va ci bu l-vü cud o lan Zat hem Set tar, hem Ðaf far ve hem Rah man, hem Ra him. Bil dik ve i nan dýk ki ya lan de ni len þu dün ya nýn a hi re te ba kan yü zün de her gün a çýk ça ve mu ci ze vî bir tarz da gö rü len de ði þim, baþ ka la þým, ye ni len me üs te lik kâ i nat la son de re ce sen kro ni ze! Se bep ler ar ka sýn da bi ri var! Hem Ke rim, hem Ha kim.. Din le bak ne fer man e der: Her þey he lâk o lup gi di ci dir, O na ba kan yü zü müs tes na. 2 Â men na ve sad dak nâ! Dip not: 1- Fur kan Sû re si 77. â yet. 2- Ka sas Sû re si 88. â yet.

16 4 30 EYLÜL 2012 PAZAR 30 EYLÜL 2012 PAZAR 5 AKTÜALÝTE CEVHER ÝLHAN cev ni as ya.com.tr Barla Nurun rahlesi ise, ný a týf ta bu lu nur. Is par ta kah ra man la rý nýn kad ri ni bi lir, bil di rir. Is par ta ve ha va li si kah ra man la rý çe lik gi bi bir me tâ net gös ter me le ri nin sa ir yer le rin de kuv ve-i mâ ne vi ye le ri ni tak vi ye et tik le ri nden si ta yiþ kâ râ ne nu mû ne-i im ti sal gös te rir. (a.g.e., 185, 160, 193; 159) ) Isparta Nurun medresesi dir Barla, millet-i Ýslâmiyenin, husûsan Anadolu halkýnýn baþýna gelen dehþetli bir dalâlet ve dinsizlik cereyanýna karþý, Kur ân dan gelen bir hidâyet nûrunun, bir saadet güneþinin tulû ettiði (doðduðu) belde ise, bu saadet güneþi olan Risale-i Nur un en ziyade intiþar ettiði mahal Isparta vilayetidir. Barla, ehl-i îmanýn mânevî imdadýna gönderilen Risale-i Nur Külliyatý nýn te lif edilmeye baþlandýðý ilk merkez se, rahmet-i Ýlâhiyenin ve ihsan-ý Rabbanînin bu mübârek Anadolu hakkýnda, bu kahraman Ýslâm milletinin evlâtlarý ve âlem-i Ýslâm hakkýnda, hayat ve ebedî saadetlerinin medarý olan eserlerin lemean ettiði (parýldadýðý) bahtiyar yer se; Isparta, Risale-i Nur un müellifinin Cenâb-ý Hakkýn inâyetiyle müteveccih olduðu diyardýr. Barla Nurun rahlesi ise, Isparta Nurun medresesi dir. Ýslâm milletinin ve husûsan Anadolu halkýnýn baþýna gelen dehþetli bir dalâlet ve dinsizlik cereyanýna karþý, Ýlâhî rahmet ve ihsan, mübarek Anadolu ya, kahraman Ýslâm milletine Isparta Nur medresesi nden neþredilmiþtir. (Tarihçe-i Hayat, 136-7) RÝSALE-Ý NUR ISPARTA YA RAHMETTÝR... Bediüzzaman ýn Isparta ya getiriliþi, evhama düþen bazý zâlim ehl-i dünyanýn teþebbüskârane zâhirî hareketleri bir adi sebep idi. Lâtif ve þirin bir mahal olan Barla daki sýkýntýlý ve pek acýlý ve en katý kalbleri aðlatan iþkenceli esaretinden nefyedildiði Isparta da Yaðmurlar kesilmiþ, Isparta yý iska eden (sulayan) sular azalmýþ, mühim bir kýsmýnýn menbaý kesilmiþ; aðaçlar sararmaya, otlar kurumaya, çiçekler buruþmaya baþlamýþtý. Isparta da gayet hararetli ve yaðmursuzluktan toz toprak içinde, ot ve çiçeklerin susuzluktan buruþtuklarýný gören Bediüzzaman, Barla gibi bir yayladan gelip böyle bir yerde dayanamayacaðým diye gayet müteessir olarak telâþ etmiþti... Lâkin Risale-i Nur un en ziyade intiþar ettiði mahal Isparta vilayeti idi ve Risale-i Nur Isparta ya rahmete vesile olmuþtu. Isparta vilayeti, Risale-i Nur un müellifini sinesinde saklamýþ ve Barla gibi þirin bir nahiyesinde, Cenâb-ý Hakk ýn lütuf ve keremiyle muhâfaza etmiþ. Ýntiþar eden Risale-i Nur dan, binler adam, Isparta da imanlarýný takviye etmiþler. Bilhassa gençler pek çok istifade ve istifaza etmiþler Risale-i Nur un Isparta ya ne derece rahmet olduðu, Isparta kahramanlarý nýn imzaladýðý bir lâhika mektubunda þu cümlelerle nazara verilir: Bediüzzaman ýn Isparta ya teþrifiyle, Cenâb-ý Hakk ýn inâyetiyle, Isparta ya müteveccih olduðunda, bu þehir bereketlenir. Risale-i Nur un müellifinin Isparta ya teþrifini müteakip, bir asýr içinde bir veya iki defa vukua gelen bu yaz mevsiminde yaðmurun kesretli (çokça) yaðmasý olmuþtur, pek hârika bir surette yaðan bu yaðmur, Isparta nýn her tarafýný tamamen iska etmiþ (sulamýþ); nebatata yeniden hayat bahþedilmiþ, baðlar, bahçeler, baþka bir letâfet kesb etmiþ, ekserisi hemen hemen ziraatle iþtigal eden halkýn yüzleri Risale-i Nur un nâil olduðu inâyetten ve bereketinden olan bu yaðmurdan istifade ederek gülmüþ, ruhlarý inbisat etmiþti. Cenâb-ý Hak kemâl-i rahmetiyle, bu yaz mevsiminin bu þiddetli ve hararetli vaziyetini, baharýn en letafetli, en þirin ve en hoþ vaziyetine tebdil etmiþti Bu rahmet, Kur ân ýn hakikî bir tefsiri Nur Barla, "ehl-i îmanýn mânevî imdadýna gönderilen Risale-i Nur Külliyatý nýn te lif edilmeye baþlandýðý ilk merkez idi... Risalelerinin lâtif bir tevafuku idi, tesâdüfî deðildi. Isparta ya rahmet olan Risale-i Nur a bakýyordu. Ýlâhî kerem neticesi olarak Bediüzzaman, Isparta bana Barla yý unutturdu. Unutamayacaðým bir þey varsa, o da her yerde olduðu gibi, Barla da bulunan ciddî dost ve talebelerimdir diyordu. (Sikke-i Tasdîk-i Gaybî, 18-19) ISPARTA DAN NEÞREDÝLEN NUR TOHUMLARI Bediüzzaman, Isparta dan neþredilen Nur tohumlarý için Ýnþâallah hem Anadolu ya hem âlem-i Ýslâma birer rahmete mazhar olur, sümbül verir. Hem gýda, hem ziya, hem deva olup manevi galâ ve veba ve zulmü ve zulmeti daðýtýr duâsýnda bulunur. (Kastamonu Lâhikasý, 197) Elhâk; Isparta dan neþredilen Nurlar, Þark tan Garb a sümbül verdi. Bütün Anadolu yu, Ýslâm âlemi- ni ve insanlýðý nurlandýrdý. Bunun içindir ki Bediüzzaman, Isparta nýn yanýna menfî mânâlarý tedâî ettirecek bir kelimenin istimalini kabul etmez; Isparta, benim mübârek bir vataným ve çok kýymettar kardeþlerimin dahi sevgili vatanlarý olduðundan, Isparta muhbirleri kelimesini o makamlardan kaldýrdým, onlarýn yerlerine mülhid zâlimler yazdým. Siz de öyle yazýnýz diye ikaz eder. (Kastamonu Lâhikasý, 173) Bunun içindir ki, Isparta yý ve havalisini, taþýyla, topraðýyla seviyorum cümlesinin mânâsýný açýklar. Evet, ben üç cihetle Ispartalý yým. Gerçi tarihçe ispat edemiyorum; fakat kanaatim var ki, Ýsparit nahiyesinde dünyaya gelen Said in aslý buradan gitmiþ. Hem Isparta vilâyeti öyle hakikî kardeþleri bana vermiþ ki; deðil Abdülmecid ve Abdurrahman, belki Said i onlarýn herbirisine maalmemnuniye (memnuniyetle) fedâ eylerim diye Isparta kahramanlarý nýn kadrini kaydeder. (Þuâlar, 263; Tarihçe-i Hayat, 371) Bunun içindir ki, Maaliftihar, her cihetle Ispartalýyým. Isparta taþýyla, topraðýyla benim nazarýmda mübârektir, benim vatanýmdýr ve herbiri yüze mukabil, yüzer ve binler hakikî kardeþlerimin meskat-ý re sleridir (doðum yerleridir) diye yazar. Ve yine bunun içindir ki, Maaliftihar, ben Ispartalýyým Ve Isparta da o kadar hakikî kardeþlerim ve akariblerim var ki, meskat-ý re sim (doðum yerim) olan Nurs karyesine (köyüne) pek çok cihetlerle tercih ediyorum. Ve büyük Isparta nýn bir küçük evlâdý hükmünde olan Isparit nahiyemize, büyük Isparta nýn birtek köyünü tercih ediyorum. O kadar halis, kahraman kardeþleri bana veren Isparta, taþý da, topraðý da bana ve belki Anadolu ya mübârek olmuþ beyânýnda bulunur. (Kastamonu Lâhikasý, 197) ISPARTA KAHRAMANLARI NI TAKDÝR Bediüzzaman ýn, gizli düþmanlarýn zehirlediði Üstadýnýn yerine ve bedeline berzâh âlemine seyahat eyleyen, hapiste Meyve Risalesi ni kemâl-i aþkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde ve melâike-i suâle mahkemedeki gibi Meyve Risalesi ile cevap veren, Meyve Risalesi nin hakikatini ilmelyakin ile bilen kahraman kardeþimiz, aynelyakîn ve hakkelyakin makâmýna çýkmak için kabre cesedini býrakýp melekler gibi yýldýzlarda, âlem-i evahta (ruhlar âleminde) seyahata gitti ve tam vazifesini yapýp terhisle istirahata çekildi diye tavsif ettiði, Nurun þehid kahramaný, büyük þehid, Nur fabrikasýnýn sâhibi, Risale-i Nur un faal merkezi, Risale-i Nur un mühim bir rüknü Ýslâmköylü Hâfýz Ali (Ergün) den Dininde ve dünyasýnda muvaffakiyetli âhiret kardeþi, yüksek ruh sahibi Barlalý Mustafa Çavuþ tan Ya Rabbi, Üstadýma ve Risale-i Nur a zarar gelmemesi için ruhumu al! niyâzýnda bulunup mahkemede þehid olan Ýstikamet þehidi Binbaþý Âsým (Önerdem) Bey den Isparta, Risale-i Nur un müellifinin Cenâb-ý Hakkýn inâyetiyle müteveccih olduðu diyardýr. Barla Nurun rahlesi ise, Isparta Nurun medresesi dir. Be di üz za man ýn lâ hi ka lar da, Ri sa le-i Nur un çok es ki ve çok sâ dýk ve çok fe da kâr bir þa kir di, Ri sa le-i Nur hak kýn da ga yet tat lý ve gü zel ve mu tâ býk tav si fi i çin de, sa mi mî ih lâ sýn dan ve ka na a tin den gel di ði ci het le biz ce gâ yet par lak ve e dî bâ ne düþ müþ di ye kay det ti ði, Ri sa le-i Nur un mü him ve se bat kâr ve da i mî bir rük nü tâ ri fi ne maz har o lan Mi lâs lý Ha lil Ýb ra him (Çöl lü oð lu) ndan Ken di i fâ de siy le, Ri sâ le-i Nur þa kird le rin den, Be di üz za man ýn, Ri sâ le-i Nur un kah ra ma ný Hüs rev, be nim be de li me öl mek ve be nim ye rim de has ta ol mak sa mi mî ve cid dî is ti yor de di ði, i mân ve Kur ân hiz me tin de da i ma ke râ met li, i sa bet li ve fâ i de li ve çok yük sek fik ri, her va kit Kur ân hiz me tin de kýy met dar dýr, Be nim ye rim de ve Nur un þahs-ý ma ne vi si nin çok e hem mi yet li mü mes si li di ye tav sif et ti ði; Bar la da Be di üz za man a gön der di ði ba zý su al le ri ni ih ti va e den da ha ilk mek tu bu na ce va bî mek tup ta, Hüs rev, çok tan dýr bir ta le be a rý yo rum. O sen ol san ge rek! Ýs lâm â le mi bu gün, bü yük bir sar sýn tý ge çi ri yor. Î mân kal a sý teh li ke de dir. Gel, be ra ber Kur ân a ve bu a ziz mil le tin î mâ ný na hiz met e de lim! dâ ve ti ni a lan Nur un bir kah ra ma ný Hüs rev Al týn ba þak tan Sa da kat le be ra ber e sas lý bir ih lâ sý ta þý yan Sýd dýk Sü ley man (Ker van cý) dan Be di üz za man ýn, Gay yûr, cid dî, hâ lis ve muh lis â hi ret kar de þim, Hâ mi yet li ar ka da þým, gay ret li ta le bem, sev gi li bi râ der zâ dem, A ziz, sýd dýk, muh lis kar de þim ve i man hiz me tin de se bat kâr me tin ar ka da þým, A ziz â hi ret kar de þim ve hiz met-i Kur ân da gay ret li ar ka da þým ve ders-i es râr-ý i mâ ni de ze kâ vet li ve fe râ set li ta le bem ve ve fâ tým dan son ra sa dâ kat li vâ ri sim, Gay ret li kar deþ, hâ mi yet li ar ka daþ, kah ra man as ker, ça lýþ kan ta le be, â li ce nâb Müs lü man, ha kî kat li mü min vas fý na lâ yýk bi râ der za dem di ye hi tap et ti ði; Nur lar Kül li ya tý nýn ek se ri sin de tam bir tar rik lik va zi fe si ni de ruh te e den, Hiz met-i Kur â ni ye nin mü him bir â zâ sý, Ri sa le-i Nur un gâ yet e hem mi yet li bir þa kir di ve en bi rin ci ta le be ve mu ha tab o lan ve Nü ket-i Kur â ni ye yi (Kur ân ýn in ce mâ nâ lý söz le ri ni) tak dir e den, Nur la rýn nö bet ta rý, se bat, me tâ net ve ih lâs ta bi rin ci, Ri sa le-i Nur un bi rin ci mu ha ta bý Ýb ra him Hu lû si (Yah ya gil) den... Nur hiz me tin de müs tes na sar sýl ma yan sa dâ ka tý, al dan ma yan ze kâ sý ve tak va sýy la Be di üz za man ýn, Af yon Ha pis ha ne sin de ki te es sür de el a çýp, Ya Rab bi! Yok mu bir ta le bem? di ye Ce nâb-ý Hak ka il ti ca et ti ðim za man bir den ba na Ta hi rî gös te ril di di ye i þâ ret et ti ði, Nur fab ri ka sý men su bu,..o za man se ni bir ve li yi a zîm (bü yük ve li), bir ku tup ta hay yül et tim. Son ra bak - tým ki, sen is tih dam o lu nu yor sun,...7 ve li kuv ve tin de dir. E ðer ma ka mý ný bil se dün ya yý terk e der di; bü tün ev li ya lar o na na zar-ý gýb ta i le ba ký yor lar di ye tak dir kâ râ ne il ti fat ta bu lun du ðu Ta hi rî Mut lu dan Ya Er ha mar ra hi min, Ýsm-i A zam hür me ti ne bu ri sa le yi ya zan Bay ram ý, Cen net-ül Fir devs e ve sa a det-i e be diy ye ye maz har ey le ve hiz met-i i mâ ni ye ve Kur â ni ye de da i ma mu vaf fak ey le di ye du a et ti ði öm rü nü Üs ta dý nýn ve Ri sa le-i Nur un hiz me ti ne a da yan sâ dýk ta le be si Bay ram Yük sel e ka dar Be di üz za man, bü tün Is par ta kah ra man la rý nýn ke mâli sa dâ kat ve se bat la rý ný tak dir e der; Is par ta ta le be le ri ha týr la rý i çin, ben Is par ta yý ken di kar yem (kö yüm Nurs) i le be ra ber du âm da da hil e di yo rum be yâ nýn da bu lu nur. Is par ta kah ra man la rý na, Ku le ö nü nün hâ lis ve cid dî ve mü bâ rek ça lýþ kan la rý na, Ýs lâm köy ün sâ dýk ve gay ret li ve kes ret li (çok ça) ta le be le ri ne, Bar la nýn ve fâ dar ve kýy met li dost la rý na ve E ðir dir de ki fe dâ kâr ve ve fâ dar kar deþ le ri ne bin ler se lâm ve du â lar e der. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, 11) RÝ SÂ LE-Ý NUR U HER ÞE YE TER CÝH E DEN E FE LER VE MÜ CÂ HÝD LER Ehl-i di ya ne ti ve i lim eh li ni sevk e den, tah rik e den dün ye vî mak sat la rý ve ih ti yaç la rý it ham la rý na ve he lâ ket-fe lâ ket ça ðý nýn dün ye vî leþ me tu za ðý na dik kat çe ker ken, yi ne Is par ta vi lâ ye ti ve ha va li si nin Ri sâ le-i Nur u her þe ye ter cih e den e fe le ri ni ve mü câ hid le ri ni mi sal ve rir. (Kas ta mo nu La hi ka sý, 178) Be di üz za man ýn tes bi tiy le, Is par ta vi la ye ti mâ ne vî Med re se tü z-zeh râ ol du ðu nu ve Is par ta þa kirt le ri se bat ta ve sa dâ kat te her ye re fâ ik (üs tün) ol duk la rý ný gös ter miþ tir. Zi ra Is par ta ta ma mýy la Ri sâ le-i Nur a sa hip ol muþ ve bir Sa id ye rin de bin Sa id i bul muþ (a.g.e, 184) Be nim es ki den be ri tek rar et ti ðim bir dâ vâm ki, Ri sâ le-i Nur un ha ki kî þa kirt le ri, hiz met-i i ma ni ye yi her þe yin fev kin de gö rür düs tu ru nu i zâh ta, Ce nâb-ý Hak ýn mer ha me tin den Is par ta yý bir gâ ye-i ha ya li o lan Med re se tü z-zeh ra hük mü ne ge tir di ði ni ve bu da va sý ný bil fi il tas dik et me si ci he tin de fev ka lâ de ih lâ sýn sýr rý nýn ve yük sek has let in Is par ta kah ra man la rý nda te cel li et me si ni teb rik e der. (a.g.e., 195) Çün kü Is par ta Nur ta le be le rin de, ü mid et ti ði ke mali sa dâ kat ve se bât de va mý ný bul muþ tur. Ha kî kat pe rest kar deþ le ri min mem le ke ti di ye tâ rif et ti ði, As lan lar ya ta ðý o lan Is par ta ve ha va li si nin Ri sâ le-i Nur a kar þý iþ ti ya ký nýn ne ti ce si nin; mer dâ ne ta ah hüt le ri nin mâ nâ sý - IS PAR TA KAH RA MAN LA RI NA BEN ZE MEK ÝS TÝ YOR SAN Nur ta le be le ri nin ih lâs ve te sâ nüd de Is par ta kah ra man la rý na ben ze me le ri ni ve hiz met te Is par ta sis te mi ni ders ve ren Be di üz za man, bu tav si ye le ri lâ hi ka lar da zik re der: Bu vi lâ ye ti, nu ra nî ka lem le ri niz le in þâ al lah Is par ta ya ben zet ti re cek si niz der. Ta le be le ri ne yaz dý ðý mek tup lar da, Is par ta vi lâ ye tin de ki kah ra man la ra ben ze mek is ti yor san tav si ye sin de bu lup, Is par ta kah ra man la rý nýn ar ka daþ lý ðý nýn e hem mi ye ti ni ve ul vi ye ti ni iz har e der. Is par ta kah ra man la rý ný hüsn-ü mi sal gös te rir: (a.g.e., 91, 56) Is par ta ve ci var kah ra man la rý nýn him me ti, çe lik ve de mir gi bi se bat kâr Is par ta ve ci va rýn da ki ler gi bi me tin kah ra man lar, ay nen Is par ta nýn kah ra man la rý gi bi Nur la ra mü te ma di yen ça lý þan lar, Ef lâ ni ha va li sin de Is par ta kah ra man la rý ma hi ye tin de kü çük kah ra man lar, Kü çük Is par ta nýn kah ra man la rý tav sif le ri ve hi tap la rý; ke za Mü bâ rek Is par ta mâ ne vî bir Med re se tü z-zeh râ dýr ve mü bâ rek bir ders ha ne dir, Ben Is par ta yý top ra ðýy la, ta þýy la, bü tün a ha li siy le mü bâ rek gö rü yo rum, Is par ta nýn kü çük mâ sum kah ra man la rý na ben zer, Med re se tü z-zeh ra nýn mer ke zi o lan Is par ta vi la ye ti tâ bir le ri Be di üz za man ýn Is par ta yý tav sif le rin den bir ka çý Be di üz za man ýn Na hi ye miz o lan kü çü cük Is par ta nýn mah dut ak ra ba ve ah bap ye ri ne mü bâ rek Is par ta vi la ye ti ni ve rip bin ler kar de þi ih san ey le di. Bel ki muh te mel dir ki, o kü çük Is par ta nýn as lý, bu bü yük Is par ta dan git miþ. Be nim va tan-i as lîm, o Is par ta ol mak câ iz dir. Hat ta Is par ta lý kim o lur sa ol sun, baþ ka la ra nis pe ten be nim le ve Ri sâ le-i Nur la faz la a lâ ka dar gö rü yo rum di ye dik kat de ðer gös ter me si nin se be bi bu dur HÂ RÝ KA SA DÂ KAT LE RÝ VE FEV KA LÂ DE ME TÂ NET LE RÝ Be di üz za man a gö re, Is par ta kah ra man la rý nýn gös ter di ði hâ ri ka lar ve ci han pe sen dâ ne (â lem ce ö vü len) Nur hiz me ti nin e sa sý, hâ ri ka sa dâ kat le ri ve fev ka lâ de me tâ net le ri dir. Bu me tâ ne tin bi rin ci se be bi, kuv vet-i i mâ ni ye ve ih lâs has le ti dir. (Ta rih çe-i Ha yat, 263) Ha ya tý ve ci hâ ný sar san hâ di se ler kar þý sýn da iz zet le, sa býr la, se bât la du rup sar sýl ma ma la rý dýr. Is par ta ve ha va li si kah ra man la rý çe lik gi bi bir me tâ net gös ter me le ri, sa ir yer le rin de kuv ve-i mâ ne vi ye le ri ni tak vi ye e di yor lar cüm le siy le, o muz o mu za ge len Is par ta ve ci va rý u mum kar deþ le rin him me ti ni, Is par ta da ki u mum Nur fab ri ka sý nýn kah ra man la rý ný, Sav kah ra man la rý nýn se bât ve me tâ net ve ih lâs ta bi rin ci li ði mu hâ fa za et me le ri ni nu mu ne gös ter me si, mad dî ve mâ ne vî taz yik le re kar þý, Ri sâ le-i Nur da ki düs tur la ra, e sas la ra, sar sýl maz sa dâ kat le ri ve ký rýl maz me tâ net le ri dir Is par ta ve ha va li si kah ra man la rýn de mir gi bi bir me tâ net le ri nin sýr rý bu dur. Bun dan dýr ki Be di üz za man, Nur ta le be le ri nin çe þit li mad dî ve mâ ne vî zah met le re, bas ký la ra ve sap týr ma la ra, iç ti mâî câ zi be ler kar þý sýn da Nur lar da ki düs tur la rýn mu hâ fa za da, gü nü bir lik nev zu hur ce re yan la ra ka pýl ma ma da Ri sâ le-i Nur e sas la rý na bað lý lýk ta ve fe da kâr lýk ta Is par ta ve ha va li si kah ra man la rý ný mi sal ve rir. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, 155) Be di üz za man ýn sýr kâ ti bi, Nu run bi rin ci ta le be si Zü be yir Gün dü zalp ýn du a sýy la, â za mi ih lâ sa, â zâ mi sa da ka te, â zâ mi tak va ya, â zâ mi fe dâ kâr lý ða, â zâ mi dik ka te, â zâ mi ik ti sa da, â zâ mi se bât ve me tâ ne te mu vaf fak ol duk la rý i çin dir Ne mut lu, Is par ta kah ra man la rý na ben ze yen le re ve Is par ta kah ra man la rý nýn nur lu yo lun da o lan la ra, ol ma ya ça lý þan la ra... Is par ta nû ra ni le ri nin, nur lu mâ ne vî du â la rý nýn bi zi de o rah met ten his se dar ey le me si du â sý ve ni yâ zýy la

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı