Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : Bas - Nisan STANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL"

Transkript

1 M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT II K TARAFLI ANLAfiMALAR Konsolosluk Anlaflmalar Adlî Yard m, Tan ma-tenfiz ve Teminat Anlaflmalar Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL Doç. Dr. Günseli ÖZTEK N Arafl. Gör. nci ATAMAN Prof. Dr. Cemal fianli Doç. Dr. B. Bahad r ERDEM Arafl. Gör. F. Kerem G RAY

2 Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : Bas - Nisan STANBUL ISBN (Tak m No.) X (Cilt No.) Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Beta Bas m A.fi. V ize/kirklarel : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212) II

3 Ç NDEK LER Cilt I A. A LE HUKUKU ve fiahsin HUKUKUNA L fik N ANLAfiMALAR Kifli Halleri Konusunda Milletleraras Karfl l kl Bilgi Verilmesine liflkin Sözleflme Ahvali fiahsiye Konusunda Milletleraras Malumat Teatisi Hakk nda Sözleflme Ad ve Soyadlar n Nüfus Kütüklerine Yaz l fl fiekline liflkin Sözleflme Ad ve Soyadlar n De iflikli ine liflkin Sözleflme Kifli Halleri fllemlerinin Düzeltilmesi Kararlar yla lgili Sözleflme Ahvali fiahsiye (Kifli Halleri) ile lgili Belge Örneklerinin Paras z Verilmesi ve Tasdikten Muaf Tutulmas Hakk nda Sözleflme Çok Dilde Nüfus Kay t Örnekleri Verilmesine Dair Sözleflme Yabanc Memleketlerde Kullan lmak Üzere Verilecek Nüfus Kay t Hülasas Suretleri Hakk nda Sözleflme Ahvali fiahsiye Cüzdanlar n n Tan nmas na ve Güncellefltirilmesine liflkin Sözleflme Yaflam Belgesi Verilmesine Dair Sözleflme Baz Ölümlerin Tesbitine Ait Sözleflme III

4 12. Cenazelerin Nakli Anlaflmas Vatandafll k Belgesi Verilmesine liflkin Sözleflme Vatandafll n Kazan lmas Konusunda Karfl l kl Bilgi Verilmesi Hakk nda Sözleflme Vatans zl k Hallerinin Say s n n Azalt lmas na Dair Sözleflme Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Sözleflme Evlenme Ehliyeti Belgesi Verilmesine Dair Sözleflme Uluslararas Bir Aile Cüzdan hdas na liflkin Sözleflme Yabanc Memleketlerde Yap lan Evlenme Merasiminin Kolaylaflt r lmas na Dair Sözleflme Evlilik Ba na liflkin Kararlar n Tan nmas Hakk nda Sözleflme Evlilik D fl Çocuklar n Tan nmalar n Kabule Yetkili Makamlar n Yetkilerinin Geniflletilmesi Hakk nda Sözleflme Evlilik D fl Do an Çocuklar n Tan nmas na Dair Sözleflme Meflru Olmayan Çocuklar n Ana Bak m ndan Nesebin Tesisine Ait Sözleflme Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakk nda Sözleflme Çocuk Haklar n n Kullan lmas na liflkin Avrupa Sözleflmesi Küçüklerin Vatana adesine Dair Avrupa Sözleflmesi Uluslararas Çocuk Kaç rmalar n n Hukukî Veçheleri Hakk nda Sözleflme Çocuklar n Velayetine liflkin Kararlar n Tan nmas ve Tenfizi ile Çocuklar n Velayetinin Yeniden Tesisine liflkin Avrupa Sözleflmesi IV

5 29. Çocuklar n Korunmas ve Ülkeleraras Evlat Edinme Konusunda flbirli ine Dair Sözleflme Küçüklerin Korunmas Konusunda Makamlar n Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleflme Çocuklara Karfl Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleflme Nafaka Yükümlülü üne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleflme Nafaka Alacaklar n n Yabanc Memleketlerde Tahsili ile lgili Sözleflme Çocuklara Karfl Nafaka Yükümlülü ü Konusundaki Kararlar n Tan nmas ve Tenfizine liflkin Sözleflme Nafaka Yükümlülü ü Konusunda Kararlar n Tan nmas na ve Tenfizine liflkin Sözleflme B. M RAS HUKUKUNA L fik N ANLAfiMALAR Vasiyet Tasarruflar n n Biçimine liflkin Kanun Uyuflmazl klar Konusunda Sözleflme Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmas na Dair Avrupa Sözleflmesi C. YARGI BA IfiIKLI I, D PLOMAT K L fik LER ve KONSOLOSLUKLARA L fik N ANLAfiMALAR Devlet Gemilerinin Muafiyetleri ile lgili Baz Kaidelerin Tevhidi Hakk nda Milletleraras Sözleflme Diplomatik liflkiler Hakk nda Viyana Sözleflmesi Konsolosluk liflkileri Hakk nda Viyana Sözleflmesi Avrupa Topluluklar Komisyonu nun Türkiye de Temsilcili inin Kurulmas ve Bu Temsilcili in Ayr cal klar ve Dokunulmazl klar Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluklar Komisyonu Aras nda Anlaflma V

6 D. M LLETLERARASI ADLÎ YARDIM, fib RL, TEM NAT, TEBL GAT, ST NABE ve DEL LLER N TOPLANMASINA L fik N ANLAfiMALAR Hukuk Usulüne Dair Sözleflme Hukukî veya Ticarî Konularda Adlî ve Gayri Adlî Belgelerin Yabanc Memleketlerde Tebli ine Dair Sözleflme Adli Yard m Taleplerinin letilmesine liflkin Avrupa Sözleflmesi Adli Yard m Taleplerinin letilmesine liflkin Avrupa Sözleflmesine Ek Protokol Hukukî veya Ticarî Konularda Yabanc Memleketlerde Delil Sa lanmas Hakk nda Sözleflme Avrupa kamet Sözleflmesi Yabanc Hukuk Hakk nda Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleflmesi Yabanc Hukuk Hakk nda Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleflmesine Ek Protokol Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kald r lmas Sözleflmesi Baz fllem ve Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmas na Dair Avrupa Sözleflmesi Diplomasi ve Konsolosluk Memurlar nca Düzenlenen Belgelerde Onay flleminin Kald r lmas na Dair Avrupa Sözleflmesi E. M LLETLERARASI TAHK ME L fik N ANLAfiMALAR Milletleraras Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleflmesi Yabanc Hakem Kararlar n n Tan nmas ve cras Hakk nda New York Sözleflmesi Devlet ve Di er Devletlerin Vatandafllar Aras ndaki Yat r m Uyuflmazl klar n n Çözümlenmesi Hakk ndaki Konvansiyon VI

7 Cilt II A - KONSOLOSLUK ANLAfiMALARI Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti Aras nda Konsolosluk Mukavelenamesi Türkiye Cumhuriyeti ile talya Krall Aras nda Mün akit Konsolosluk Mukavelenamesi Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Krall Aras nda Konsolosluk Mukavelesi Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile H rvatistan Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krall Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile M s r Arap Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi VII

8 68. Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Aras ndaki Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ve K rg z Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Anlaflmas Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Aras nda Konsolosluk Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Aras nda Konsolosluk Anlaflmas VIII

9 B- ADLÎ YARDIM, TANIMA-TENF Z ve TEM NAT ANLAfiMALARI Türkiye- talya Aras nda Akt ve mza Edilmifl Olan Adlî Himaye, Adlî Makamlar n Hukuk ve Ceza Karfl l kl Muzahereti ve Adlî Kararlar n Tenfizi Hakk nda Kanun Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti Aras nda Hukukî ve Ticarî Mevadd Adliyeye Müteallik Münasebat Mütekabileye Dair Mukavelename Türkiye ve Avusturya Aras nda Hukukî ve Ticarî Mevadd Adliyeye Müteallik Mütekabil Münasebetlere ve Adlî Kararlar n Tenfizine Ait Mukavelename Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Aras nda Mahkeme Kararlar n n Tan nmas ve Tenfizi Hakk nda 23 May s 1989 Tarihli Sözleflme Türkiye Cumhuriyeti ile ngiltere Hükümeti Aras nda Mün akit Müzaharesi Adliye Mukavelenamesi Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve fiimalî rlanda Birleflik Krall Aras nda 28 Teflrinisani 1931 de Ankara da mzalanan Hukuk ve Ticaret fllerine Müteallik Adlî Muamelâta Dair Mukaveleyi Muadil Ek Mukavele Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Aras nda Medenî ve Ticarî Hususat Kazaiyeye Müteadir Karfl l kl Münasebet Hakk nda Mukavelename Türkiye ile sviçre Aras nda Medenî ve Ticarî Mevzuatta Adlî Münasebetleri Tanzim Eden Mukavelename Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krall Aras nda Adlî, Medenî ve Ticarî Hususlarda Karfl l kl Münasebata Dair Mukavelename Türkiye Cumhuriyeti ile ran Devleti fiehinsahisi Aras nda Adlî Muzaheret Mukavelesi IX

10 93. Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Aras nda Hukukî ve Cezaî fllerde Adlî Yard m Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Haflimi Ürdün Krall Aras nda Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî liflkileri Düzenleyen Sözleflme Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Aras nda Hukukî ve Cezaî Adlî Yard mlaflma Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan Aras nda Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yard mlaflma Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Aras nda Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yard mlaflmaya Dair Sözleflme Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Aras nda Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Kararlar n Tan nmas ve Yerine Getirilmesi Hakk nda Sözleflme Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Aras nda Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yard mlaflma, Tan ma ve Tenfiz Suçlular n Geri Verilmesi ile Hükümlülerin Nakli Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ve M s r Arap Cumhuriyeti Aras nda Hukukî ve Ticarî Konularda Karfl l kl Adlî Yard mlaflma Anlaflmas Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Aras nda Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yard mlaflma Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Aras nda Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yard mlaflma Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Aras nda Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yard mlaflma Sözleflmesi X

11 104.Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Aras nda Hukukî flbirli ine liflkin Sözleflme Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krall Aras ndaki Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yard mlaflmaya Dair Sözleflme Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Aras nda Hukukî ve Adlî flbirli i Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Aras ndaki Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yard mlaflma Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Aras nda Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yard mlaflma Anlaflmas Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Aras nda Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yard mlaflma Anlaflmas Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Aras nda Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yard mlaflma Sözleflmesi Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Aras nda Hukukî Konularda Yard mlaflma Anlaflmas Türkiye Cumhuriyeti ile Mo olistan Aras nda Hukukî Konularda Adlî Yard mlaflma ve flbirli i Anlaflmas Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Aras nda Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yard mlaflma Anlaflmas Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Cumhuriyeti Aras nda Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî flbirli i Anlaflmas XI

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

INTERNATI TE O M N O A C L GENEVE ICRC

INTERNATI TE O M N O A C L GENEVE ICRC COM TE INTERNATIONAL GENEVE ICRC 12 AĞUSTOS 1949 TARİHLİ CENEVRE SÖZLEŞMELERİ VE EK PROTOKOLLERİ YAYINA HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Melike Batur Yamaner Doç. Dr. A. Emre Öktem Ar. Gör. Bleda Kurtdarcan Ar.

Detaylı

ORTA ASYA VE KAFKASYA

ORTA ASYA VE KAFKASYA i Mehmet DİKKAYA ORTA ASYA VE KAFKASYA DÖNÜŞÜM SÜRECİ V E ULUSLARARASI EKONOMİ P O L İ T İ K İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2121 flletme-ekonomi Dizisi : 322 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-039

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

Macaristan n Schengen e Kat lmas ndan Sonra Vize lemlerinde Uygulanacak Kurallarla lgili Bilgiler:

Macaristan n Schengen e Kat lmas ndan Sonra Vize lemlerinde Uygulanacak Kurallarla lgili Bilgiler: 1 Macaristan n Schengen e Kat lmas ndan Sonra Vize lemlerinde Uygulanacak Kurallarla lgili Bilgiler: Schengen kapsam ndaki devletler Schengen devletleri aras nda 21 Aralik 2007 den ba layarak 24 ülke bulunacak.

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER

TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER Y ld r m KESER* Payl mülkiyet birli i, payl mülkiyete konu eflya üzerinde, payl maliklerce oluflturulan birliktir 1. Paydafllar aras nda bir yönetim

Detaylı