ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA"

Transkript

1 Newsletter : Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, dönemi bütçesi, küreselleflme ve di er konular yer al yor ILO Governing Body concludes 292nd Session Considers labour rights, programme and budget for , globalization and other issues ILO Yönetim Kurulu 292. Oturumunu 24 Mart 2005 tarihinde Cenevre de tamamlad. Toplant da üç taraf temsil eden delegeler Myanmar, Nepal, Zimbabwe ve di er ülkelerdeki iflçi haklar ndan, adil bir küreselleflme için yeni ortakl klar oluflturulmas na yönelik stratejilere kadar genifl bir alana yay lan konular tart flt lar. Üç haftal k oturum s ras nda, 8 Mart günü spanya Kral Juan Carlos I ve Kraliçe Sofia, spanya n n ILO Çocuk flçili ini Önleme Uluslararas Program na (IPEC) kat lmas n n 10. y ldönümü dolay s yla ILO ya ziyarette bulundu. Kral, çocuk iflçili inin ulaflt boyutlar dehflet verici olarak niteledi ve küreselleflme sürecine insani boyut katmak için sergilenen çabalar n bir parças olarak çocuk iflçili ine karfl amans z mücadele verilmesi ça r s yapt. Yönetim Kurulu ayr ca geçici bir program önerisinde bulundu ve iki y ll k dönemi için bütçeyi belirledi. Yeni program n ve bütçenin temel tafllar n küresel bir hedef olarak nsana Yak fl r fl ve nsana Yak - fl r fl Ülke Programlar dahil olmak üzere yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararas düzeylerle bununla ilgili giriflimler oluflturmaktad r. Program, ILO nun dört stratejik hedefini güçlendirip derinlefltirmektedir. Bunlar, çal flma yaflam nda standartlar n ve temel ilkelerin yayg nlaflt r lmas ; kad nlar n ve erkeklerin insana yak fl r güvenli ifl bulma ve gelir elde etme f rsatlar n n art r lmas ; herkes için sosyal koruma kapsam n n ve etkinli inin art r lmas ve üç tarafl kat l m ilkesiyle sosyal diyalogun güçlendirilmesidir. Yeni program ayr ca gençlere yönelik insana yak fl r ifl, flirketlerin sosyal sorumlulu u, ihraç ürünü iflleme bölgeleri ve enformel ekonomi gibi alanlarda çeflitli giriflimler önermektedir. Küreselleflme Yönetim Kurulu'na ba l Küreselleflmenin Sosyal Boyutu Çal flma Grubu, 2004 y l fiubat ay nda yay nlanan Küreselleflmenin Sosyal Boyutu raporunun ILO taraf ndan takibi konusunda yap lan önerileri de erlendirdi. Yönetim Kurulu Baflkan Philippe Séguin, var lan sonucu özetlerken, küresel bir amaç olarak insana yak fl r ifl in teflvik edilmesinin, ILO nun, adil küreselleflme sürecindeki özgün katk s oldu unu belirtti. Toplant n n özel davetlisi olan Avrupa stihdam, Sosyal Meseleler ve F rsat Eflitli i Komiseri Vladimir Spidla Çal flma Grubuna hitaben yapt konuflmada, ILO nun uluslararas politika diyaloglar n n gelifltirilmesi ve çok tarafl sistem içinde politika tutarl l n sa layacak ortakl klar n oluflturulmas ndaki önemli rolünün alt n çizdi. Spidla ayr ca Avrupa Birli i ile ILO nun gündemleri aras nda giderek artan yak nsamaya iflaret etti ve hem küresel bir hedef, hem de küreselleflmenin sosyal boyutu aç s ndan bir duyarl l k ve eylem konusu oluflturan insana yak fl r iflin, geniflleyen AB nin kendi içinde ve dünyan n di er kesimleriyle Newsletter : Nisan 1

2 Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara iliflkilerinde izledi i stratejinin ayr lmaz bir parças haline geldi ini belirtti. ILO Genel Müdürü Juan Somavia da, Çal flma Grubuna kendi görüfllerini aktar rken bütünüyle kapsay c ve hakkaniyete dayal bir küreselleflmenin insana yak fl r ifl gündeminde sa lam zeminler buldu unu söyledi ve bunun yaflama geçirilmesi için ILO nun di er çok tarafl kurulufllarla birlikte çal flma gere i duydu unu ekledi. Somavia BM Genel Kurulu nun Küreselleflmenin Sosyal Boyutu Dünya Komisyonu Raporu üzerine geçen y l bir karar ald na iflaret etti. Çal flma Grubu, daha tutarl politikalar n gelifltirilebilmesi için baflta Dünya Bankas, IMF, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve çok tarafl di er kurulufllarla ILO aras ndaki ortakl klar n gelifltirilmesi gerekti ine iflaret etti. Çal flma Grubu, büyüme, yat r m ve insana yak fl r ifl aras ndaki ba lant lar ele alan bir rapor haz rlanmas ve bu raporun Kas m ay nda yap lacak Yönetim Kurulu toplant s na sunulmas ça r s nda bulundu. flçi haklar Yönetim Kurulu, Myanmar daki zorla çal flt rma uygulamalar konusunda, ILO Genel Müdürü taraf ndan görevlendirilerek fiubat tarihlerinde Myanmar ziyaret eden en üst düzey ekibin (EÜDE) ve Yang n daki ILO irtibat görevlisinin haz rlad raporlar tart flt. Tart flmalar sonucunda ortaya ç kan ve üzerinde mutabakat oluflan sonuçlara göre, Myanmar daki üst düzey yetkililerin, endifle konusu olan uygulamalarla ilgili olarak inand r c bir diyalog kurulmas aç s ndan EÜ- DE ziyaretinin ortaya koydu u özgün f rsattan yararlanamamalar, delegelerin ço unda üzüntü yaratm flt r ve ayr ca bu durumun ortaya koydu u gerçekler, duyulan endifleleri daha da art rm flt r. Myanmar Hükümeti zorla çal flt rma sorununu ele alacak siyasal kararl l n bulundu unu belirtmesine karfl n, Yönetim Kurulu bu beyanlar n inand r c l konusunda endiflelidir. Bu endifleler, ülkedeki yetkililerin EÜDE ye karfl tutumlar ndan ve Hükümet yetkililerinin bas nda yer alan son demeçlerinden kaynaklanmaktad r. Yönetim Kurulu bu aflamada ve koflullarda, 2001 y l ndan bu yana süren bekle gör tutumunun art k süremeyece ini belirtmifltir. Yönetim Kurulu oybirli iyle ald - kararda ulaflt sonuçlar Hükümetlerle iflçi ve iflveren kesimi temsilcilerine bildirmeyi ve böylece 2000 y l karar çerçevesinde gerekli giriflimlerde bulunmay öngörmüfltür. Yönetim Kurulu Nepal daki son geliflmelerle ilgili olarak bir aç klama yapm fl ve sendikalar n faaliyetlerinin ciddi biçimde s n rland n, herhangi bir sendika toplant s için daha önceden resmi yetkililerden izin al nmas koflulunun temel ILO standartlar na ayk r düfltü- ünü vurgulam flt r. ILO Genel Müdürü geçti imiz ay Kral Gyendra ya bir mektup yazarak medeni ve sendikal haklar n ask ya al nmas ndan ve sendikac lar n göz alt nda tutulmas ndan duydu u derin kayg lar dile getirmiflti. Yönetim Kurulu, ayr ca, ILO Sendikal Özgürlükler Komitesi taraf ndan haz rlanan ve 30 ayr durumun ele al nd 336 nc raporu onaylam flt r. Komite, sendikac lar n gözalt na al nmalar ve tutuklanmalar, çeflitli hizmetlerde çal flan iflçilerin grev haklar na ciddi yasaklar getirilmesi, iflçilerin bar flç gösteri yapma ve pankart tafl ma haklar n n s n rlanmas gibi konularda Nepal daki duruma özel olarak dikkat çekmifltir. Komite, Hükümetten, Temel Hizmetler Yasas nda gerekli de ifliklikleri yapmak üzere gerekli önlemleri almas talebinde bulunmufltur. Bu de ifliklikler, grevleri yasal olarak yasaklama yetkisinin ancak gerçekten temel hizmetler için geçerli olmas n sa lama aç s ndan gereklidir. Beflten fazla say da kiflinin bir araya gelmesine getirilen yasak konusunda ise, Hükümet bununla ilgili emrin iptal edildi ini bildirmifl, Komite ise iflçilerin bar flç biçimde toplant yapma ve mesleki ç karlar n savunma haklar n bir kez daha hat rlatm flt r. Komite, yap lan bir gösteriye fliddet kullan larak müdahale edildi i ve sendikac lar n gözalt na al n p tutukland yolundaki iddialar konusunda, Hükümetten, resmi görevlilere yaln zca kanun ve düzenin ciddi biçimde tehdit alt nda oldu u durumlarda baflvurulmas - n, kullan lan gücün ise yetkililerin kontrol alt nda tutmak istedikleri duruma yönelik tehditle orant l tutulmas n istemifltir. 2 Newsletter : Nisan

3 International Labour Office, Ankara Komite, Guatemala ile ilgili olarak sendikac lara karfl fliddet uygulanmas, sendika liderlerinin iflten ç kart lmas, iflten ç kart lan kiflilerin yeniden ifle al nmas n n reddedilmesi ve ilgili ifllemlerin uzat lmas gibi konularda dile getirilen iddialar incelemifltir. Komite, sendika üyesi iflçilere yönelik sald r, ölüm tehdidi, cayd rma vb. giriflimleri ve sendika merkezlerine sald r gibi olaylar dile getiren bu iddialar n ciddiyetine iflaret etmifltir. Sendikal iflçilerin iflten ç kart lmalar konusunda Komite genel olarak yarg n n bu kiflilerin ifllerine dönmeleri konusundaki kararlar n n ço u kez uygulanmad - n, ilgili ifllemlerin y llarca sürebildi ini tespit etmifltir. Komite ayr ca Hükümetten yasalarca tan nan sendikal haklar çerçevesinde sa lanacak korumalarla ilgili usulleri gözden geçirmesini talep etmifltir. Venezüela ile ilgili olarak resmi yetkililerin sendika seçimlerinin ard ndan yapt müdahalelerle ilgili iddialar ele alan Komite bu konuda, Anayasan n ve yasalar n, seçimlerin ask ya al nmas dahil sendika seçimlerini düzenlemekte ve yönetmekte Ulusal Seçim Kurulu na tan m fl oldu u role daha önce çeflitli vesilelerle karfl ç kt n hat rlatm flt r. Hükümetten bu konulara müdahale etmekten kaç nmas n talep eden Komite, ayr ca, seçimlerin düzenlenmesinin yaln zca ilgili kurulufllara b rak lmas ve sendika seçimlerini erteleme yetkisinin de yaln zca ba ms z bir yarg organ na verilmesi gerekti ini belirtmifltir. Komite, bu konular n d fl nda Zimbabwe ile ilgili iki konuyu gündemine alm flt r. Bu konular n her ikisi de üst düzey sendika görevlilerinin ifllerine son verildi i yolundaki iddialarla ilgilidir. Komite, Hükümetten, bu iddialar n ba ms z organlarca soruflturulmas n, iflten ç karmalar n sendika karfl t tutumdan kaynakland - n n ortaya ç kmas halinde söz konusu kiflilerin derhal ifllerine iade edilmelerini ve bu arada herhangi bir kayba u ramamalar n n sa lanmas n talep etmifltir. Keyfi tutuklamalar, göz alt na almalar, sendikalara karfl cayd r c önlemler ve taciz gibi olaylarla ilgili iddialar içeren di er konuda ise, Hükümetten bu tür yönelimlerden kaç nmas n talep edilmifltir. Komite, sendikal faaliyetlerin normal geliflimine sekte vuran ürkütme ve korkutma ortam na at fta bulunarak, son dönemde s k s k gündeme gelen benzer durumlardan hareketle Zimbabwe de sendikal faaliyetlerle ilgili ortam konusundaki derin kayg lar n dile getirmifltir. * * * Yönetim Kurulu, Uluslararas Çal flma Ofisi nin (Ofis ise örgütün sekreteryas d r) yürütme organ d r. Yönetim Kurulu, Mart, Haziran ve Kas m olmak üzere y lda üç kez toplanarak ILO nun izleyece i politikalar, Uluslararas Çal flma Konferans n n gündemi ve kuruluflun Konferansa sunulacak program ve bütçe tasla ile ilgili kararlar almaktad r. Yönetim Kurulu 56 asil (Hükümetlerden 28, iflçi kesiminden 14 ve iflveren kesiminden 14) ve 66 yedek üyeden oluflmaktad r (Hükümetlerden 28, iflçi kesiminden 19, iflveren kesiminden 19). Daimi üyeliklerden 10 u sanayi aç s ndan önde gelen ülkelere kal c olarak ayr lm flt r (Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, talya, Japonya, Rusya Federasyonu, Birleflik Krall k ve ABD). Di er Hükümetlerle iflçi ve iflveren kesimlerinin temsilcileri üç y lda bir yap lan seçimlerle belirlenmektedir. 7. ILO Bölge Toplant s Avrupa ve Orta Asya ya yönelik sosyal gündemi geniflletiyor ILO Regional Meeting expands social agenda for Europe and Central Asia Yedinci Avrupa Bölge Toplant s n 18 fiubat 2005 tarihinde Budapeflte de tamamlayan Uluslararas Çal flma Örgütü, bölgedeki 50 üye ülkeden sosyal taraflar aras nda var lan mutabakatla demokrasi, ekonomik refah ve sosyal adalet temelinde ortak bir gelecek için diyalog ve iflbirli i içinde çal flma karar ald. Kuzey Atlantik ten Pasifik e kadar uzanan Avrupa ve Orta Asya bölgesi ülkelerinden gelen 600 ü aflk n iflçi, iflveren ve hükümet temsilcisi taraf ndan al nan bir dizi karar flöyle özetlenebilir: iyi yönetiflim, ekonomik ve sosyal geliflme, rüflvet ve yolsuzlu a karfl mücadele, dayana n, meflruiyetini serbest seçimlerden, etkili bir sosyal diyalogdan, çal flma yaflam ndaki temel ilkeler ve haklardan ve hukukun üstünlü ü ilkesinden alan demokratik kurumlarda bulacakt r. Newsletter : Nisan 3

4 Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara Toplant da Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Murat Baflesgio lu dahil, 30 dan fazla Çal flma Bakan n n, 4 hükümet baflkan n n (Macaristan Baflbakan Ferenc Gyurcsány, Lüksembourg Baflbakan ve Avrupa Birli- i Dönem Baflkan Jean-Claude, Kazakistan Baflbakan Danial Akhmetov ve Malta Baflbakan Lawrence Gonzi ve AB stihdam ve Sosyal fller Komiseri Vladimir Spidla n n da bulunmas, delegelerin deyimiyle, küreselleflmenin getirdi i sorunlar n afl lmas nda gerçek anlamda sosyal diyalogun merkezi öneminin alt - n n bir kez daha çizilmesi aç s ndan önem tafl yordu. ILO Bölge Toplant s, AB üyesi 25 ülkenin, Güneydo- u Avrupa n n mar için stikrar Pakt üyesi ülkelerin, Ba ms z Devletler Toplulu u ülkelerinin ve Avrupa Konseyi nin çal flma yaflam ndaki ortak duyarl l k noktalar n üç tarafl olarak tart flmalar na imkan sa layan tek platformdur. Toplant ya kat lan delegeler, vard klar sonuçlarda, küreselleflmenin ve h zl geliflen ekonomik bütünleflmenin Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki ülkelerin, iflletmelerin ve çal flanlar n önüne ortak görevler ç - kard na iflaret ettiler. Ekonomik, sosyal, mali, ticaretle ilgili ve insana yak fl r ifl hedefini gözeten politikalar n, ülkeler, bölge ve küresel ölçekte daha tutarl bir yap ya kavuflturulmas gereklili ine dikkat çeken delegeler, bu yöndeki çal flmalar n çal flma yaflam ndaki temel ilkeleri ve haklar, istihdam, sosyal güvenli i ve sosyal diyalogu temel almas gerekti ini vurgulad lar. Toplant da, ILO taraf ndan da desteklenen Küreselleflmenin Sosyal Boyutu Dünya Komisyonu taraf ndan haz rlanan raporun küresel bir hedef olarak insana yak fl r ifllerin yayg nlaflt r lmas nda, ulusal, bölgesel ve küresel ölçeklerde diyalog için yararl bir uyar c ifllevi oldu u saptand ; ayr ca, BM Genel Kurulu nun, Biny l Kalk nma Hedeflerinin önümüzdeki dönemde gözden geçirilmesi s ras nda Komisyon taraf ndan yap lan tavsiyelerin dikkate al nmas yönünde yapt ça r da memnuniyetle karfl land. Delegeler, bunlar n d fl nda, bu tür yard ma ihtiyaç duyan ülkelere insana yak fl r ifl politikalar konusunda teknik yard mda bulunulmas aç s ndan, ILO ya donör ülkeler ve Avrupa Komisyonu ile olan ortakl klar n güçlendirme ça r s nda bulundular. Çal flma yaflam nda geçifl süreçleri Toplant, gündelik yaflamlar nda ve çal flma dünyas nda çeflitli geçifl süreçleri yaflayan insanlar desteklemek üzere gelifltirilecek politikalara iliflkin yeni bir yaklafl m benimsedi. Bu çerçevede dört geçifl süreci belirlendi: e itimden çal flma yaflam na; bir iflten di erine; bir ülkeden di erine ve son olarak çal flma yaflam ndan emeklili e. Bu ba lamdaki somut öneriler afla daki gibidir: hükümetlerin, sosyal taraflar n da görüfllerini alarak, genç iflçilerin ihtiyaçlar n ulusal istihdam stratejileri çerçevesinde ele almas ; küreselleflmenin sonucu olarak artan rekabetin ve h zla de iflen piyasalara uyum sa lama zorunlulu unun getirdi i sorunlarla bafl edebilmeleri için ILO nun esneklik ve ifl güvencesi konular nda üçlü görüflmeleri daha ileri düzeye tafl mas ; ILO nun geçen y l Haziran ay nda yap lan Uluslararas Çal flma Konferans nda iflgücü göçüne iliflkin olarak benimsenen haklar temelindeki yaklafl ma uygun, ba lay c l k tafl mayan çok tarafl bir çerçevenin haz rlanmas ; ve ILO nun bölgedeki üyelerine teknik yard m sa layarak emeklilik sistemlerinin oluflturulmas ve yönetilmesi alan ndaki deney al flveriflini kolaylaflt rmas. Toplant da ayr ca bölgedeki ülkelere, ILO nun sendikalaflma özgürlü ü, çal flma yaflam nda eflitlik ve çocuk iflçili i ile angaryan n ortadan kald r lmas na iliflkin 8 temel sözleflmesinin onaylanma süreçlerinin, ILO Çal flma Yaflam nda Temel lkeler ve Haklar Bildirgesi nin 10 uncu y ldönümüne denk gelen 2008 y - l na kadar tamamlamalar ça r s nda bulunuldu. ILO taraf ndan verilen bilgiye göre, bölgenin tümü al nd - nda, evrensel onay durumu için yaln zca 16 yeni onay daha gerekmekte. 4 Newsletter : Nisan

5 International Labour Office, Ankara Küresel stihdam E ilimleri raporuna göre 2004 y l nda yeterince yeni ifl yarat lamad ve Avrupa bu alanda yerinde sayd New ILO report sees weak global job growth in 2004 Says European Job growth remains static ILO taraf ndan 14 fiubat 2005 tarihinde yay nlanan y ll k Küresel stihdam E ilimleri raporuna göre, ekonomik büyümenin canl seyretmesine ra men, 2004 y - l nda, istihdamda göreli bir geniflleme ve iflsizlikte marjinal bir azalma sonucunda küresel istihdamda ancak çok s n rl bir ilerleme kaydedilebildi. Tüm dünya ölçe indeki iflsizlik oran %6.3 ten %6.1 e geriledi. Say sal anlamda bu, 2003 y l nda milyon olan toplam iflsiz say s n n 2004 y l nda milyona düflmesi anlam na geliyor. ILO raporuna ve fiubat tarihlerinde Budapeflte de yap lan 7. ILO Avrupa Bölge Toplant s için haz rlanan ek analize göre (Not 1), Avrupa ve Orta Asya da iflsiz say s de iflmeden 35 milyonda kald (Not 2). ILO ya göre, çok s n rl kalsa bile iflsizlikteki azalma 2000 y l ndan bu yana görülen ilk azalmad r ve bafllang ç olarak 1994 y l al nd nda bu iflsizlikte azalma görülen ikinci y l olmaktad r. Rapor, bu geliflmede, 2004 y l nda gerçekleflen y ll k %5 oran nda sa l kl ekonomik büyümenin büyük pay oldu una iflaret etmektedir. Bununla birlikte, küresel istihdamda görülen 47.7 milyonluk art fl, baflka deyiflle tüm dünyada ifllerin yaln zca %1.7 artabilmesi düfl k r kl na yol açacak niteliktedir. Nitekim, çal flabilir yafltaki nüfusa oran olarak istihdam %61.8 ile 2004 y l nda de iflmeden kalm flt r. ILO Genel Müdürü Juan Somavia konuya iliflkin flu de- erlendirmeyi yapm flt r: " flsizlikte meydana gelen küresel çaptaki herhangi bir azalma olumlu say lsa bile, istihdam imkanlar yarat lmas n n, politikalar belirleyenlerin önünde duran önemli bir görev oldu u gerçe- ini gözden kaç rmamal y z." ILO Küresel stihdam E ilimleri raporu, yeni ifller yaratman n yan s ra, politikalar belirleyenlerin önlerinde duran önemli görevler aras nda, görüldü ü her yerde "insana yak fl r ifl" aç n n kapat lmas n n da yer ald - na iflaret etmektedir. Çünkü, iflsizlik oranlar ndaki azalmalar, kendi bafllar na, belirtilen türdeki "aç klar n" da kapanmas anlam na gelmemektedir. flsizlik oranlar ndaki azalmalar, buzda n n yaln zca üstteki bölümüdür. Dolay s yla, politikalar yaln zca iflsizlik üzerine odaklanmamal, istihdam kapsam ndaki kiflilerin çal flma koflullar da dikkate al nmal d r. Bu aç dan bak ld nda rapor, geliflmekte olan ülkelerden birço unda giderek geniflleyen enformel sektördeki çal flma koflullar n n iyilefltirilmesi, küreselleflmenin daha adil bir süreç haline getirilmesi ve gençler aras nda yüksek iflsizlik oranlar gibi sorun ve görevleri de ele almaktad r. Rapor ayr ca, Hint Okyanusu nda meydana gelen deprem ve tsunamiden etkilenen iflyerlerinin, donan m n, ve altyap n n yenilenmesi ve onar m, bu arada, bu bölgelerdeki iflçilerin sa l k sorunlar n n çözümüne yönelik uluslararas yard mlar n bir an önce devreye girmesi ça r s nda bulunmaktad r. Salg n nedeniyle iflgücü piyasas n n u rad kay plar karfl s nda, iflyerlerinde HIV/AIDS e karfl mücadele gereklili i de raporda yer alan konular aras ndad r. Bölgesel istihdam e ilimleri aç s ndan bak ld nda iflsizli in en fazla gerileme gösterdi i bölge Latin Amerika ve Karayipler dir. Bu bölgede 2003 y l nda %9.3 Dünyada flsizlik, 1994, 1999, (milyon) Y l Toplam Erkek Kad n Kaynak Küresel stihdam E ilimleri Modeli, 2005; ayr ca bak n z, ILO, Küresel stihdam E ilimleri (Cenevre, 2004) içinde yer alan teknik not. Daha önceki tahminlere göre farkl l k, modelde kullan lan IMF nin GSYH tahminlerinin gözden geçirilmifl olmas ndan kaynaklanmaktad r. Newsletter : Nisan 5

6 Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara olan iflsizlik oran 2004 y l nda %8.6 ya düflmüfltür. Bunun d fl nda, istihdamla ilgili olumlu geliflmeler baflka bölgelerde çok s n rl kalm flt r. Geliflmifl ekonomilerde (ki AB-25 de bu kapsamdad r) iflsizlik oran ndaki azalma yaln zca %7.4 ten %7.2 ye iniflle s n rl kalm flt r. Güney Asya ve Pasifik te 2003 y l nda %6.5 olan iflsizlik oran 2004 y l nda %6.4 e inmifltir. Güney Asya tek bafl na al nd nda, de iflim %4.8 den %4.7 yedir. flsizlik oranlar, Do u Asya da %3.3, Orta Do u ve Kuzey Afrika da ise %11.7 de sabit kalm flt r. Bu arada, 2004 y l nda görülen %4.4 lük GSYH (gayri safi yurtiçi has la) art fl na ra men, Sahra Güneyi Afrika da istihdam art fl %10.0 dan ancak %10.1 e ilerleyecek biçimde gerçekleflebilmifltir. Avrupa ve Orta Asya daki e ilimler Avrupa ve Orta Asya bölgesine daha yak ndan bak ld - nda (Not 3), iflsizlik oran n n AB de (AB-25) %9 dan %9.1 e ç kt, Orta ve Do u Avrupa ile BDT de (Not 4) %8.5 ten %8.3 e ve Bat Avrupa n n AB d fl ndaki ülkelerinde de (Not 5) %4.2 den %4.1 e geriledi i görülmektedir. Raporda belirtildi ine göre, bir bütün olarak Avrupa ve Orta Asya bölgesinde %3.5 lik GSYH art fl na ra men, bu bölgede istihdamda 2004 y l nda yaln zca 2 milyonluk (%0.5) bir art fl gerçekleflebilmifltir. Bu durumda, ekonomik büyümenin istihdam yo- unlu unda olumsuz bir geliflme görülmektedir; çünkü, 2003 y l nda %2.2 lik GSYH art fl istihdamda %0.4 lük bir geniflleme getirmifltir. AB-25 te bugünkü iflsizlik oran on y l kadar önceki %11.2 lik düzeyin alt nda olmas na ra men, Orta ve Do u Avrupa ile BDT 1994 y l nda %6.5 lik bir iflsizlik oran n n ard ndan bugün önemli ölçüde yüksek iflsizlik oranlar yla karfl laflmaktad rlar. AB üyesi olmayan Bat Avrupa ülkelerinde ise, iflsizlik oranlar son on y l içinde %4 civar nda de iflmeden kalm flt r. Bu son kategori d fl nda, di er bölgelerdeki iflsizlik oranlar dünya ortalamas n n üzerindedir. Bununla birlikte, bölgedeki iflgücü piyasas göstergeleri ile ilgili analiz, istihdam ve iflsizlik rakamlar afla yukar ayn kalmas na karfl n, emek verimlili inin (istihdam edilen kifli bafl na elde edilen ç kt baz nda) özellikle Orta ve Do u Avrupa ve BDT ülkelerinde önemli ölçüde artt na iflaret etmektedir. Bu bölgede emek verimlili i son 5 y l içinde y ll k %4 ün üzerinde art fl göstermifltir. AB-25 de gene bu dönem içinde verimlilikte dünya ortalamas n n üzerinde art fl sa lam flt r. Bu durum, en baflta, yeni üye ülkelerin performans sonucunda ortaya ç km flt r. ILO nun tespitlerine göre Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki kimi ülkeler, enflasyonda art fla veya gelir eflit- flsizlik oran ndaki de iflme (yüzde olarak) flgücü Piyasas Göstergeleri flsizlik oran (%) GSYH art fl h z (%) stihdam/ nüfus oran (%) flgücünün y ll k büyüme h z (%) GSYH n n y ll k art fl h z (%) Bölge Dünya Geliflmifl Ekonomiler ve Avrupa Birli i Orta ve Do u Avrupa (AB d fl nda) ve BDT Do u Asya Güneydo u Asya ve Pasifik Güney Asya Latin Amerika ve Karayipler Orta Do u ve Kuzey Afrika Sahra Güneyi Afrika Kaynak: ILO, "Küresel stihdam E ilimleri Modeli, 2005"; IMF, Dünya Ekonomisine Bak fl, 2004; ayr ca bak n z Küresel stihdam E ilimleri (Cenevre, 2004) içinde yer alan teknik not. Daha önceki tahminlere göre farkl l k, modelde kullan lan IMF nin GSYH tahminlerinin gözden geçirilmifl olmas ndan ve ayr ca yeni bölge gruplamalar ndan kaynaklanmaktad r. 6 Newsletter : Nisan

7 International Labour Office, Ankara Çal flan kesimin yoksullu u: 1994 ten 2004 e Y l Günde 1 dolar kazananlar (tahmini, milyon kifli olarak) Günde 1 dolar kazananlar n toplam istihdam içindeki pay Günde 2 dolar kazananlar (tahmini, milyon kifli olarak) Günde 2 dolar kazananlar n toplam istihdam içindeki pay %25.3 1,325 % %25.4 1,300 % %22.2 1,289 % %22.5 1,299 % %22.6 1,338 % %21.8 1,368 % %21.1 1,364 % %20.8 1,372 % %20.4 1,382 % %19.7 1,387 % %18.8 1,382 %48.7 Kaynak: Kapsos, S, "Çal flanlar n yoksullu unun azalt lmas için gerekli büyümeyle ilgili tahminler: Dünya çal flan kesimdeki yoksullu u 2015 y l na kadar yar yar ya azaltabilecek mi?" (Estimating growth requirements for reducing working poverty: Can the world halve working poverty by 2015?), stihdam Strateji Raporu li inde bozulmalara meydan vermeksizin iflsizlik oranlar n düflük, iflgücü piyasas kat l m oranlar n ise yüksek tutmay baflarm fllard r. ILO nun 7. Avrupa Bölge Konferans için haz rlad raporda (Not 6) sosyal bask larla ekonomik k s tl l klar aras nda denge bulunmas nda sosyal diyalogun önemli bir rol oynad belirtilmektedir. Rapor, ayr ca, iflçilerin ve iflletmelerin uyarlanma kabiliyetlerinin art r lmas, iflgücü piyasas na daha fazla kat l m sa lanmas, insan sermayesine daha fazla ve daha etkin yat r m yap lmas ve istihdam konusuyla ilgili olarak reformlar n iyi yönetiflim arac l yla daha etkili biçimde uygulanmas gibi konularda AB stihdam Görev Birimi ile ayn görüflleri paylafl p, ayn ça r larda bulunmaktad r. ILO Genel Müdürü Somavia, bir y l önce yay nlanan Küreselleflmenin Sosyal Boyutu Dünya Komisyonu Raporuna (Not 7) at fta bulunarak, bu raporun, "politikalarda tutarl l k sa layacak giriflimler" için Dünya Bankas, IMF, Dünya Ticaret Örgütü ve ILO gibi BM kurulufllar n n bir araya gelmeleri ça r s nda bulundu- unu belirtmifltir. * * * Not 1 - Avrupa ve Orta Asya bölgesi AB-25, Bat Avrupa (AB üyesi olmayan), Do u Avrupa ve BDT ekonomilerini kapsamaktad r (Türkiye ve srail dahil). Not 2 - "Küresel stihdam E ilimleri, 2005 fiubat tarihli özet ve Avrupa ve Orta Asya için ek, fiubat 2005", (Global Employment Trends, Brief February 2005 and Supplement for Europe and Central Asia), Uluslararas Çal flma Ofisi, (Cenevre, 2005). Daha fazla bilgi için bkz. Not 3 - Bkz. Not 2. Not 4 - Türkiye ve srail dahil. Not 5 - zlanda, Norveç ve sviçre. Not 6 - "Yedinci Avrupa Bölge Toplant s, Genel Müdürün Raporu, c. II: Geçifl süreçlerinin yönetimi: nsana yak fl r ifl için yönetiflim", (Managing transitions: Governance for decent work) ss , Uluslararas Çal flma Ofisi, (Cenevre, 2005), Not 7 - "Adil bir Küreselleflme: Herkese F rsat Yarat lmas ", (A Fair Globalization: Creating Opportunities for All) Küreselleflmenin Sosyal Boyutu Dünya Komisyonu, yay nlanm fl rapor, Uluslararas Çal flma Ofisi, Cenevre Denizcilerin kimlikleriyle ilgili yeni bir Uluslararas Çal flma Sözleflmesi yürürlü e girdi New international labour convention for seafarers' ID documents comes into force Dünya denizlerinde çeflitli ifllerde çal flan 1.2 milyon denizciye güvenilir kimlik belgeleri sa lamaya yönelik ilk küresel biyometrik teflhis sistemini öngören Uluslararas Sözleflme 9 fiubat 2005 tarihinde yürürlü e girdi. Denizcilerin Kimlik Belgeleri ile ilgili 2003 tarih ve 185 say l Sözleflme (*), 2003 y l Haziran ay nda yap - lan Uluslararas Çal flma Konferans na kat lan hükümet, iflçi ve iflveren temsilcileri taraf ndan kabul edilmiflti. Sözleflme, Fransa, Ürdün ve Nijerya taraf ndan onaylanm flt r. (Yürürlük için en az iki ülkenin onay gerekmektedir.) ILO Uluslararas Standartlar Bölümü Direktörü Cleopatra Doumbia-Henry konuyla ilgili olarak yapt aç klamada flöyle demifltir: "Sözleflme, biyometrik teflhis teknolojisinin küresel ölçekte zorunlu olarak ilk kez uygulanmas n sa layacak kapsaml bir güvenlik sistemi getirmektedir. Böylece, belge sahibi denizcilerin teflhisleri kolayl kla yap labilecektir." 185 say l Sözleflme nin benimsenmesiyle sonuçlanan görüflmelerin ard nda, giderek artan küresel güvenlik ihtiyac yatmaktad r. Güvenli in artt r lmas yan nda gözetilen, dünya ticaretinin neredeyse %90 n n ellerin- Newsletter : Nisan 7

8 Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara den geçti i deniz ticaret filolar nda çal flanlar n haklar - n n korunmas d r. ILO Yönetim Kurulu nun 2004 y l Mart ay nda onaylad standartlara göre verilen iki parmak izi, uluslararas ölçekte standartlaflt r lm fl 2-D barkodunda saklanmak üzere "biyometrik örne e" dönüfltürülecek, bu örnek ayr ca Denizci Kimlik Belgesinde (Seafarers' Identity Document - SID) de yer alacakt r. SID biyometrik teflhis sisteminin temel gerekliliklerinden biri "küresel ifllerlik"tir. Bununla kastedilen, bir ülke taraf ndan ç - kart lan parmak izi kodunun, bir baflka ülkede kullan - lan aletler taraf ndan do ru olarak okunabilmesidir. ILO nun 2004 y l Aral k ay nda yapt aç klamaya göre 30 ülkeden 126 gönüllü denizci ile yap lan 6 haftal k testler sonucunda iki biyometrik ürün küresel ifllerlik koflulunu karfl lam flt r ve dolay s yla bunlar n yeni SID lerin ç kart lmas nda kullan lmas mümkündür. 185 say l Sözleflme yi onaylayan bütün ülkelerin ILO SID-0002 olarak bilinen standartta yer alan koflullara uyan yeni SID ler ç karmalar gerekmektedir. ILO taraf ndan edinilen bilgilere göre, 50 den fazla ülke, yeni Sözleflme yi, görüflülmek üzere kendi yasama organlar na havale etmifltir. Çok say da denizcisi olan, Hindistan, Filipinler ve Endonezya gibi ülkeler bir yandan Sözleflme yi onaylama süreci yaflarken, di er yandan uygulamaya geçifl planlar yapmaktad rlar. 185 say l Sözleflme, dünya deniz ticareti filolar n n %60 n temsil eden 61 üye ülke taraf ndan onaylanm fl bulunan 1958 tarih ve 108 say l Denizcilerin Kimlik Belgeleri Sözleflmesi nin yerini alm flt r. ILO, uluslararas çal flma standartlar n Sözleflmeler ve Tavsiye kararlar arac l yla ortaya koymaktad r. Bu belgeler temel iflçi haklar na yönelik asgari standartlar belirlemektedir. Bunlar, örgütlenme, sendikalaflma, toplu sözleflme haklar ; zorla çal flt rman n yasaklanmas, f rsat ve davran fl eflitli i ve çal flma yaflam yla ilgili çeflitli koflullar düzene ba layan di er standartlard r. * * * */ Denizcilerin Kimlik Belgeleri ile ilgili Sözleflme (2003 tarih ve 185 say l ) flu adresten bulunabilir: Bu konuda daha fazla bilgi için ILO nun progr.htm adresindeki denizcilik sayfas na baflvurulabilir. ILO ANKARA DAN HABERLER - NEWS FROM ILO ANKARA Sosyal Diyalog Projesi Faaliyetleri Social Dialogue Project Activities Uluslararas Çal flma Örgütü nün 2002 Konferans nda kabul edilen "Üçlü Yap ve Sosyal Diyalog" Karar n n Türkiye de uygulanmas çerçevesinde 2004 y l nda sosyal taraflarca öncelikli konu olarak stihdam n Gelifltirilmesi ve Kay td fl stihdam n Ele Al nmas " belirlenmiflti. Bu kapsamda gelifltirilen proje çal flmalar bu y l n bafl nda Gaziantep ve Çorum illerinde bafllat ld. As a follow-up to the Resolution on Tripartism and Social Dialogue adopted by the International Labour Conference in 2002, Turkey was selected as a pilot project country. The social partners agreed last year on the priority theme of Employment Promotion and Addressing Unregistered Employment and project activities in the selected pilot provinces of Çorum and Gaziantep commenced at the beginning of this year. ÇSGB - Çal flma Genel Müdürlü ü, T SK, TÜRK- fi, HAK- fi, D SK, fikur ve D E temsilcilerinden oluflan Proje Ulusal Yönlendirme Komitesi ve ILO Cenevre Sosyal Diyalog Birimi taraf ndan gelifltirilen Ulusal Eylem Plan, Ocak ay nda tamamland ve tüm sosyal taraflarca benimsendi. Çorum ve Gaziantep illerinde kay td fl istihdam konusunda durum tesbiti ve The National Plan of Action of the project drafted by the Social Dialogue Department, ILO Headquarters and the National Steering Committee (NSC) members - comprised of representatives from the Ministry of Labour and Social Security, T SK, TÜRK- fi, HAK- fi, D SK, fikur and State Statistical Institute - was approved and adopted. The requirements for the 8 Newsletter : Nisan

9 International Labour Office, Ankara h zl de erlendirme araflt rmalar yapmak üzere iki akademisyen belirlendi. Ulusal Eylem Komitesi üyeleri, l stihdam Kurulu ve bu akademisyenlerle ile görüflmek için Ocak ay sonunda Çorum ve Gaziantep e giderek tan t m toplant lar düzenlediler. Mart ay sonunda tamamlanan araflt rma raporlar n de erlendirmek ve tart flmak üzere 12 Nisan da Çorum da ve 14 Nisan da Gaziantep te Ulusal Eylem Komitesi üyeleri ve ILO Türkiye Direktörü Gülay Aslantepe nin kat l m yla, çal fltaylar düzenlendi. Bu çal fltaylara ILO Genel Merkezi nden Sosyal Diyalog uzmanlar Christopher Land-Kazlauskas ve Ludek Rychly ve Entegrasyon-Uluslararas Politika Grubu'ndan Ümit Efendio lu kat ld lar. l stihdam Kurulu üyeleri ve sosyal taraflar n il temsilcilerinin yan - s ra, çal fltaylara Gaziantep te Çal flma Genel Müdürü Cengiz Delibafl ve T SK Genel Sekreter Yard mc s Nurseli Tarcan kat ld lar. Bu proje etkinliklerine Ulusal Eylem Komitesi üyeleri, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl dan Nedret Ero lu ve Ekrem Y ld z; fi-kur dan Nuran Ersoy ve Faruk fiahin; T SK den Esra Belen ve Jülide Sar - ero lu; TÜRK- fi ten Enis Ba dadio lu ve Hülya Uzuner; HAK- fi ten Osman Y ld z ve Muhammet Örtlek; D SK ten Hülya Yeflilgöz; Devlet statistik Enstitüsü nden Ayla Erçevik ve ILO Türkiye Direktörü Gülay Aslantepe kat ld lar. assessment on unregistered employment were established and the consultants to prepare rapid assessment studies in the two provinces selected. In late January, the NSC traveled to Çorum and Gaziantep to meet with the Provincial Employment Boards and the consultant to launch the project. After completion of the rapid assessment studies at the end of March 2005, workshops were held on 12 April in Çorum and on 14 April in Gaziantep to evaluate and discuss the results. The members of the National Steering Committee, ILO Director Gülay Aslantepe and technical consultants Christopher Land- Kazlauskas (DIALOGUE, ILO-HQ), Ludek Rychly (Senior Social Dialogue Specialist, ILO-HQ), Ümit Efendio lu (INTEGRATION, ILO/HQ) joined the Provincial Employment Board and local social partners in the workshops. MoLLS, Director General of Labour Cengiz Delibafl and T SK Deputy Secretary General Nurseli Tarcan attended the workshop in Gaziantep. The members of the National Steering Committee are: Nedret Ero lu and Ekrem Y ld z from Ministry of Labour and Social Security; Nuran Ersoy and Faruk fiahin from fi-kur; Esra Belen and Jülide Sar ero lu from T SK; Enis Ba dadio lu and Hülya Uzuner from TÜRK- fi; Osman Y ld z and Muhammet Örtlek from HAK- fi; Hülya Yeflilgöz from D SK; Ayla Erçevik from the State Statistical Institute; and Gülay Aslantepe ILO-Ankara Director. Kocaeli Pilot Projesinde fikur Personel E itimi Halen Kocaeli ilinde pilot olarak yürütülen "Türkiye de Yeniden Yap lanmaya Efllik Edecek Aktif flgücü Piyasas Politikalar " projesi faaliyetleri kapsam nda, fiubat 2005 tarihleri aras nda 15 fikur personelinin, Aktif flgücü Piyasas Politikalar, küresel istihdam politikalar ve kariyer dan flmanl becerilerinin, bilgilerinin gelifltirilmesine yönelik bir e itim program Kocaeli nde gerçeklefltirildi. E itim, Torino- talya dan ILO Uluslararas E itim Merkezi uzmanlar Nicolas Serrière ve Lenni George Training of fikur restructuring specialists for the Kocaeli Pilot Project Within the scope of the "Pilot Project in Kocaeli on Active Labour Market Policies for Restructuring in Turkey", 15 fikur (Turkish Employment Organization) employees took part in a training program held on February. The program took place in Kocaeli and provided training in the areas of Active Labour Market Policies, Global Employment Policies and Career Counseling. fikur Director Nam k Ata opened the week-long course which was given by experts Nicolas Serrière Newsletter : Nisan 9

10 Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara taraf ndan verildi. Aç l fl n fikur Genel Müdür Vekili Nam k Ata n n yapt programda fikur Kocaeli Müdürü Ahmet Can mova ve proje koordinatörü Derya Demirdizen Çevik proje hakk nda bilgi verdiler. and Lenni George from the ILO International Training Centre in Turin, Italy. Project coordinator Derya Demirdizen Çevik and head of fikur in Kocaeli Ahmet Can mova also briefed the participants about the project. Kad n Eme i Platformu ILO Ankara Ofisi, Birleflmifl Milletler Nufus Fonu ve TÜRK- fi Konfederasyonu iflbirli i ile oluflturulan Kad n Eme i Platformu, 8 Mart Uluslararas Kad nlar Günü nde Ankara da düzenlenen tan t m töreni ile faaliyete geçti. Say n Semra Sezer in onur konu u oldu- u törene TÜRK- fi Baflkan Salih K l ç ve yurtd fl ndan ETUC ve ICFTU-APRO yetkilileri kat ld. Çok say da kamu kurulufllar ve Sivil Toplum Örgütlerinin kat l m yla, Mart ve Nisan 2005 aylar boyunca, Kad n Eme i ve E itim, Kad n Eme i ve Sa l k, Kad n Eme i ve Çal flma Hayat, Kad n Eme i ve Hukuk, Kad n Eme i ve Sendika" bafll kl çal flma toplant lar düzenlendi. Etkinlikler y l boyunca sürecek. Working Women s Forum The Working Women s Forum, a joint project of ILO- Ankara, TÜRK- fi and UNFPA, launched its activities with a daylong event on March 8 International Women s Day. The guest of honour at the event held in Ankara was First Lady, Mrs. Semra Sezer. TÜRK- fi President Salih K l ç and ETUC and ICFTU-APRO officials were also present. The Forum has numerous members from the public sector and from NGOs working on gender issues. It has held several workshops to address the following topics: Women Workers and Education; Women Workers and Working Life; Women Workers and Law; and Women Workers and Trade Unions. These activities will continue throughout the year. KISA... KISA... - IN BRIEF ÇSGB ÇASGEM ve ILO flbirli i Torino daki ILO Uluslararas E itim Merkezi nden uzman Yordanka Tzvetkova Ocak 2005 tarihleri aras nda Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n iflçi sa l ve güvenli i alan nda olas ILO teknik yard mlar n görüflmek üzere Ankara ya geldi. Kurulufl aflamas nda olan Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl E itim ve Araflt rma Merkezi (ÇASGEM) hakk nda Bakanl k yetkililerinden bilgi alan uzman, Ankara daki Merkezi de ziyaret etti. ILO Technical Assistance on MoLSS Training Activities Between January 2005, Yordanka Tzvetkova of the ILO International Training Centre in Turin came to Ankara to meet the officials of the Ministry of Labour and Social Security responsible for the new Training and Research Centre (ÇASGEM). She visited the centre on site and exchanged ideas and strategies the authorities, with special regard to future ILO Technical assistance. 28 Ocak 2005 tarihinde INTES ( nflaat Sanayicileri flveren Sendikas ) Ankara daki Türkiye E itim fiantiyesi nde düzenlenen AB Perspektifinde fl Sa l ve Güvenli i Uygulamalar konulu konferansta ILO Türkiye Direktörü Gülay Aslantepe ILO nun inflaat sektöründe iflçi sa l ve güvenli i normlar konusunda bir konuflma yapt. On 28 January 2005 a conference on Occupational Health and Safety from the EU Perspective, organized at the Ankara Training Centre of the Construction Sector Employers Trade Union. At the conference, ILO-Ankara Director Gülay Aslantepe gave a speech on the ILO norms in the area of occupational health and safety in construction. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Murat Baflesgio - A Turkish delegation headed by Minister of Labour 10 Newsletter : Nisan

11 International Labour Office, Ankara lu baflkanl ndaki Türk heyeti fiubat tarihleri aras nda Budapeflte de yap lan 7. Avrupa Bölge Toplant s nda kat ld lar. ILO-Türkiye Direktörünün de kat ld toplant da Bakanl k yetkilileri yan s ra, T SK, TÜRK- fi ve HAK- fi Baflkanlar ve üst düzey yöneticiler, kurulufllar n heyette temsil ettiler. and Social Security Murat Baflesgio lu attended the 7th European Regional Meeting which took place in Budapest on February. The delegation included high-level representatives from MoLSS, T SK, TÜRK- fi and HAK- fi as well as the Director of ILO- Ankara. ILO Türkiye Direktörü Gülay Aslantepe nin, ILO yu temsilen kat ld di er etkinlikler: fiubat, Ankara : MEGEP (Mesleki E itim ve Ö retim Sisteminin Güçlendirilmesi AB Projesi) katk lar ve HAK- fi ve Milli E itim Bakanl n n iflbirli inde düzenlenen, Mesleki E itim, stihdam ve flsizlik konulu uluslararas sempozyum. 28 fiubat 1 Mart, stanbul : Avrupa Komisyonu Geniflleme Genel Müdürlü ü ne ba l olarak k sa süreli teknik destek vermekte olan TAIEX Ofisi taraf ndan düzenlenen, Çal flanlar Bilgilendirme ve stiflare konulu konferans Mart, Ankara : Hollanda Hükümeti ve Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ile yürütülen Esnek Çal flma Projesi çerçevesinde "Esneklik Modelleri", "Esneklik ve Sosyal Güvenlik" ve "Türkiye de flgücü Piyasas " raporlar n n sunuldu u konferans. ILO-Ankara Director Gülay Aslantepe represented the ILO by also participating in these events: February, Ankara : International Symposium on Vocational Education, Employment and Unemployment, organized by HAK- fi and the Ministry of National Education, with support from the EU Strengthening the Vocational Education and Training System in Turkey Project (MEGEP). 28 February 1 March, stanbul : Conference on Information and Consultation of Employees, organized by the EC Directorate-General for Enlargement Technical Assistance Information Exchange Unit (TAIEX) March, Ankara : As part of the Flexible Work Project of the government of Netherlands and Ministry of Labour and Social Security, a conference on the topics of Flexiblity Models, Flexibilty and Social Security and the Turkish Labour Market. IPEC TEN HABERLER - NEWS FROM IPEC Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl fl Teftifl Kurulu Baflkanl taraf ndan Ankara, zmir ve Bursa da yürütülen ve mobilya sektöründe çal flan çocuklar n e itime yönlendirilmesini hedefleyen IPEC projesi kapsam nda kurulan Sosyal Destek Merkezleri çal flan çocuklara, ailelere ve iflverenlere yönelik hizmet sunumuna bafllad lar. Ankara Siteler de, zmir Karaba lar da ve Bursa negöl de kurulan merkezlerin personel atamalar yap ld ve donan mlar tamamland. Ocak ve fiubat aylar boyunca sürdürülen yo un çal flmalar sonucunda ulafl lan 138 çocuk sosyal destek merkezleri arac l yla e itime yönlendirildi. zmir de Valilik ve Büyükflehir Belediye Baflkanl ile Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl aras nda imzalanan iflbirli i protokolleri projenin sa lam temeller üzerine oturmas - na yard mc oldu. Benzer protokollerin Ankara ve Bursa için de imzalanmas için çal flmalar sürdürülüyor. The "Social Support Centres" established under the IPEC project have started their services targeting working children, their families and employers. The IPEC project concerned was launched in Ankara, zmir and Bursa to channel children working in the furniture sector to education. The centres established in Siteler (Ankara), Karaba lar ( zmir) and negöl (Bursa) are now fully staffed and equipped. During January and February, 138 children were reached and registered in school through the extensive efforts of the social support centres. In zmir, the protocols of cooperation between the Governorate, Greater Municipality and the Ministry of Labour and Social Security were instrumental in giving a sound foundation to the project. At present, work is ongoing to sign similar protocols in Ankara and Bursa as well. Newsletter : Nisan 11

12 Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara Ankara ve zmir de projeyi tan t m amaçl genifl kat - l ml il eylem komitesi toplant lar yap ld. Ankara, zmir, Bursa ve negöl de iflbirli i yap lmas öngörülen kurum ve kurulufllar n üst düzey temsilcilerine yönelik fl Teftifl Kurulu Baflkanl ve ILO-IPEC yetkilileri taraf ndan gerçeklefltirilen çal flma ziyaretlerinde projenin etkin ve verimli yürütülmesinin yöntemleri görüflülerek, yerel sahiplenme için uygun zemin haz rland. In Ankara and zmir, the Provincial Action Committee meetings held to introduce and publicise the project were well attended. Also, senior staff from the Labour Inspection Board of the Ministry and ILO-IPEC made visits to top level managers of organizations and agencies in Ankara, zmir, Bursa and negöl to discuss project cooperation opportunities. These contacts were instrumental in determining the ways of conducting the project in an effective and efficient manner and ensuring local commitment. ABD Çal flma Departman taraf ndan finanse edilen ve IMPAQ isimli dan flman firma taraf ndan yürütülecek "E itim Yoluyla Çocuk flçili iyle Mücadele" bafll kl projenin etkinlik planlama toplant s Ocak 2005 tarihlerinde Ankara da yap ld. Dan flman firma temsilcileri, ABD Çal flma Departman yetkilileri, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ve Milli E itim Bakanl üst düzey yetkililerinin bulundu u toplant ya ILO yu temsilen IPEC Bafl Teknik Dan flman Osman Zaim ve Ulusal Program Koordinatörü Nejat Kocabay kat larak, ad geçen projenin; ILO Türkiye Temsilcili i taraf ndan yürütülen "En Kötü Biçimlerdeki Çocuk flçili inin Sona Erdirilmesi için Zamana Ba l Ulusal Programa Destek Projesi" ile eflgüdüm halinde ve kaynaklar n etkin kullan m n sa layacak flekilde yürütülmesine yönelik yöntemler konusundaki görüfllerini paylaflt lar, proje doküman n n haz rl k çal flmalar na katk verdiler. T SK, TÜRK- fi ve ILO ortakl nda en kötü biçimlerdeki çocuk iflçili i konusunda toplumsal duyarl l k art fl na katk da bulunacak yeni bir projenin haz rl klar - na baflland. The project "Combating Child Labour through Education", financed by the US Department of Labour will be implemented by the consulting firm IMPAQ. A meeting was held in Ankara on January 2005 to plan activities to be carried out under the project. The meeting was attended by the representatives of the consulting firm, officials from the US Department of Labour, Ministry of Labour and Social Security and Ministry of National Education. The ILO was represented in the meeting by Osman Zaim, IPEC Chief Technical advisor, and Nejat Kocabay, National Programme Manager. Participants exchanged views in relation to the ways of ensuring the conduct of the project by using available resources efficiently and in coordination with the "Project for Supporting the Time Bound National Programme for the Elimination of Worst Forms of Child Labour" presently carried out by the ILO Office in Turkey. Participants also contributed to the drafting of the project document. In partnership with T SK, TÜRK- fi and ILO, preparations are underway for a new project designed to contribute to public awareness building on the worst forms of child labour. Proje fifli kabul edilen ve Avrupa Birli i finansman yla Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ve ILO taraf ndan ortaklafla yürütülecek "En Kötü Biçimlerdeki Çocuk flçili inin Sona Erdirilmesi" bafll kl proje haz rl k çal flmalar tamamlanarak, nihai onay için Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere D fliflleri Bakanl Merkezi Finans ve hale Birimine iletildi. Haziran 2005 itibar yla bafllamas öngörülen proje ile Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Çal flan Çocuklar Biriminin ve yerel düzeyde çocuk iflçili iyle mücadelede rol alan kurum ve kurulufllar n kapasitesinin güçlendirilmesi ve Çank r, Elaz, Erzurum, Kastamonu, Ordu, Sinop ve Van illerinde çal flan çocuklar n e itime yönlendirilmesi hedefleniyor. The project "Elimination of Worst Forms of Child Labour" whose fiche has been approved, is to be financed by the European Union, and implemented jointly by the Ministry of Labour and Social Security and ILO. After completion of preliminary work, the project was submitted to the Central Finance and Contract Unit of the Ministry of Foreign Affairs to be presented to the European Commission for final approval. The project, whose kick-off is scheduled for June 2005, targets capacity building in the Child Labour Unit of the Ministry as well as in local organizations and agencies involved in combatting child labour and directing of working children to education in the provinces of Çank r, Elaz, Erzurum, Kastamonu, Ordu, Sinop and Van. 12 Newsletter : Nisan

13 International Labour Office, Ankara Sosyal Kültürel Yaflam Gelifltirme Derne i (SKYGD) ile Kocaeli ve Diyarbak r öncelikli olmak üzere IPEC proje illerinde çocuk iflçili i ile mücadelede iflbirli i yapmak üzere ortak etkinlik planlama çal flmalar bafllat ld. Work was launched to plan joint activities with the Association for the Development of Social and Cultural Life (SKYGD) within the framework of cooperation against child labour in IPEC project provinces, giving priority to Kocaeli and Diyarbak r. Karatafl ta Pamuk Toplama flinde Mevsimlik Gezici ve Geçici Çocuk flçili inin Sona Erdirilmesine yönelik proje çal flmalar Adana da bafllat ld. Milli E itim Bakanl lkö retim Genel Müdürlü ü taraf ndan yürütülmekte olan proje kapsam nda sosyal destek merkezi için fiziksel mekan tespiti ve proje hedeflerinin yerel yetkililerle paylafl m amac yla lkö retim Genel Müdürü Prof. Dr. Servet Özdemir baflkanl ndaki Milli E itim Bakanl heyeti, ILO-IPEC yetkilileri ile birlikte 2-4 Mart tarihlerinde Adana ve Karatafl ta ilgili kamu kurum ve kurulufllar ve sivil toplum kurulufllar temsilcileri ve akademisyenlerle görüfltüler. Project activities relating to the elimination of seasonal and migrant child labour in commercial cotton farming in Karatafl was launched in Adana. The project is being implemented by the General Directorate of Primary Education (Ministry of National Education). Accompanied by staff from the ILO, a team from the Ministry (headed by Primary Education Director Prof. Servet Özdemir) visited Adana and Karatafl on 2-4 March 2005 to find a place for the envisaged Social Support Centre and conduct discussions with local governmental and non-governmental organizations. 4 Mart 2005 tarihinde Ankara Özel Tevfik Fikret Okullar nda "Çocuk Haklar n n E itim, Sanat ve Medya Arac l yla Desteklenmesi (SCREAM)" program nda On the 4 th of March 2005, a ceremony was held at the Tevfik Fikret Private School to award certificates to administrators, teachers and students who took part in yer alan yönetici, ö retmen ve ö rencilere sertifika da- t m töreni yap ld. Özel Tevfik Fikret Okullar Genel Müdürü Ayfle Baflçavuflo lu törende yapt konuflmada çocuk iflçili iyle mücadele konusunda duyarl l k yaratmada e itim kurumlar n n sosyal sorumlulu una iyi bir örnek olan program n çeflitli etkinliklerle sürdürülece ini belirtti. the "Programme for Supporting Child Rights through Education, Arts and the Media." In her speech during the ceremony, School Director Ayfle Baflçavuflo lu stated that the programme - already a good example of the role that education institutions can play in building awareness in the issue of child labour - would continue through various other activities. 10 Mart 2005 tarihinde, "Hedeflenmifl onbir ilde Sokakta Çal flan Çocuklar n E itime Yönlendirilmesi" projesi uygulama toplant s Ankara da yap ld. "En Kötü Biçimlerdeki Çocuk flçili inin Sona Erdirilmesi çin Zamana Ba l Politika ve Program Destek Pro- On the 10 th of March 2005, an implementation meeting of the "Directing Children Working in Streets to Education in 11 Provinces" project was held in Ankara. This project is to be implemented by SHÇEK in the provinces of Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Newsletter : Nisan 13

14 Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara jesi" kapsam nda SHÇEK taraf ndan Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Diyarbak r, Gaziantep, stanbul, zmir, Kocaeli, fianl urfa illerinde yürütülen projenin tan t m ve uygulama toplant s ILO ve SHÇEK yetkilileri, proje illerindeki sosyal hizmetler il müdürleri ve görevli meslek elemanlar n n kat l m yla gerçeklefltirildi. Diyarbak r, Gaziantep, stanbul, zmir, Kocaeli and fianl urfa within the framework of the "Time-Bound Policy and Programme for Supporting the Elimination of Child Labour." The implementation and publicity meeting held in Ankara was realised with the participation of staff from ILO and SHÇEK as well as Social Services Directors and professionals from project villages Ocak 2005 tarihleri aras nda ABD Çal flma Departman taraf ndan Washington da düzenlenen ve dünyadaki çocuk iflçili iyle mücadele programlar n n de erlendirildi i toplant ya IPEC Bafl Teknik Dan flman Osman Zaim kat ld. IPEC kapsam nda Türkiye de yürütülen etkinliklerin de kat l mc larla paylafl ld toplant da, 12 y ll k IPEC deneyiminin ve yürütülen çal flmalar n uluslararas platformda övgüye de er bulunmas ve çeflitli ülkeler ve programlar taraf ndan model al nmas gurur vericiydi. IPEC Chief Technical Advisor Osman Zaim was in Washington D.C. from 10 to 14 January 2005 to attend a meeting organized by the US Department of Labour to evaluate worldwide programmes in combating child labour. This was an occasion to share IPEC activities in Turkey with other participants. It was highly pleasing to see that the 12-year long IPEC experience was appreciated and adopted as a model by various countries and programmes. ILO/AB SOSYAL DENETİM ARAŞTIRMA PROJESİ ILO/EU RESEARCH PROJECT ON SOCIAL AUDITING Ankara Ofisi nin yürüttü ü di er bir teknik iflbirli i projesi sosyal denetim ve sertifikasyon kurumlar üzerine alt ayl k bir araflt rma projesidir. Bir bölümü AB taraf ndan sponsor edilen ve ILO Cenevre Genel Merkezi Çok Uluslu fiirketler Program taraf ndan deteklenen proje Haziran 2005 sonuna kadar devam edecektir. Projenin temel amac Türkiye, Romanya ve Bulgaristan da sosyal denetimlerden etkilenen flirketlere ait say sal de erleri ortaya koymakt r. Ocak-Nisan 2005 döneminde farkl sektörlerden say lar 1200 ü aflk n flirkete anket gönderimi yap lm fl ve bu anketler telefon görüflmeleriyle izlenmifltir. Projenin ikinci amac, sosyal denetimlerin tedarikçi firmalar için fayda ve maliyetlerini ortaya koymakt r. Bu amaçla halen birkaç örnek olay (case study) gelifltirilmektedir. 18 May s 2005 tarihinde Ankara da bir günlük bir çal fltay düzenlenecektir. Bu çal fltay Türkiye de çok uluslu flirketlerin sosyal denetçilerini, STK lar ve yerel dan flmanlar, en iyi uygulamalar paylaflmak, problemleri tan mlamak ve metodolojileri karfl laflt rmak üzere bir araya getirecektir. Çal flmalar n raporu Haziran 2005 sonunda yay nlanacakt r. The Ankara Office is currently conducting a 6-month research project on social auditing and certification initiatives. The project, which is partly funded by the European Union and backstopped by the Multinational Enterprises Programme at ILO headquarters in Geneva, will run until the end of June. The primary aim of the project is to establish the number of companies affected by social audits in Turkey, Romania and Bulgaria. From January to April, over 1200 companies in various different industries were sent surveys which were subsequently followed up by telephone calls. A secondary aim of the project is to establish the costs and benefits of social auditing to the supplier companies. To this end a number of case studies are currently being completed. Lastly, a one-day workshop will be organized on the 18th of May in Ankara which will bring together social auditors in Turkey from Multinational companies, NGO s and local consultants to share best practices, identify problems and compare methodologies. A full report of the results of the study will be available at the end of June. 14 Newsletter : Nisan

15 International Labour Office, Ankara YENİ TÜRKÇE ILO YAYINLARI - NEW TURKISH ILO PUBLICATIONS Ergonomik Kontrol Noktalar Ergonomic Checkpoints 2005, xxii+282 sayfa ISBN Bu kitap, ergonomik aç dan bak ld - nda iflyeri koflullar n n iyilefltirilmesinde kullan labilecek "ergonomik kontrol noktalar " üzerine bir derlemedir. flyerinin ilk tasar m aflamas nda ya da iflyerinin belirli bir noktas ndaki çal flma koflullar n n kontrol edilmesi amac yla kullan lacak olan bu k lavuz, çok genifl bir alanda uygulanmak üzere haz rlanm flt r. Ergonomik kontrol noktalar, iflyerinin çeflitli çal flma yerlerindeki ergonomik sorunlara uygulanabilecek basit, pratik ve pahal olmayan çözümleri içermektedir. Tüm kontrol noktalar nda, yap lacak olan iyilefltirmenin "neden" gerekli oldu una, "nas l" gerçeklefltirilece ine, ipuçlar na ve unutulmamas gereken önemli konulara iliflkin bilgiler verilmifltir. Bu k lavuz, çal flma koflullar bak - m ndan daha iyi bir iflyerinin oluflturulmas ile ilgilenen iflverenlerin, nezaretçilerin, iflgörenlerin, kontrol görevlilerinin, iflçi sa l ve ifl güvenli i uzmanlar n n, e iticilerin, mühendislerin, ergonomlar n ve tasar mc lar n kullanmas amac yla gelifltirilmifltir. Kitab n Türkçe bask s Milli Prodüktivite Merkezi taraf ndan yap lm fl olup, kitap Milli Prodüktivite Merkezi nden (www.mpm.org.tr/default.asp?menuid=3) sat n al nabilir veya ILO Ankara Ofisi Enformasyon Merkezi kütüphanesinden ödünç al nabilir. Çocuk flçili i ile Mücadele: fl Müfettiflleri için El Kitab Combatting Child Labour: a handbook for labour inspectors 2004, vii+57 sayfa, ISBN Bu yararl el kitab, çocuklar için tehlikeli, sömürücü ve onlar n gelece ine mal olan iflçili i anlama ve buna karfl harekete geçme noktas nda, ifl teftifli alan nda çal flanlar için temel bilgi niteli indedir. Kitap, çocuk sömürüsü riskinin nas l tespit edilece i, tecrübelere dayanarak belirli bir durumun nas l de erlendirilece i ve eyleme yönelik kararlar n nas l al naca konular nda öneriler sunmaktad r. Ayr ca, ifl teftifli e itim süreci ve bu e itim sürecine dahil edilmesi gereken unsurlar üzerine çeflitli tavsiyeler içermektedir. Kitapta, ifl müfettifllerinin, çocuk iflçili i sorunlar n tespit etmekte kullanabilece i yararl araçlar hakk nda da bilgi verilmektedir. Ek olarak, çocuk iflçili i ve ifl teftifline iliflkin olarak ILO sözleflmelerine de inilmektedir. Etkili çocuk iflçili i teftifline karfl mevcut engeller incelenir, teftifli yürütme ve ifl takibi üzerine yeni yaklafl mlar önerilmektedir. Kitab n Türkçe ye uyarlanmas, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl fl Teftifl Kurulu Baflkanl taraf ndan yap lm fl olup, kitap, fl Teftifl Kurulu Baflkanl ndan temin edilebilir ve ya ILO Ankara Ofisi Enformasyon Merkezi kütüphanesinden ödünç al nabilir. YENİ İNGİLİZCE ILO YAYINLARI - NEW ENGLISH ILO PUBLICATIONS Automotive Industry Trends Affecting Component Suppliers Otomotiv Sanayindeki Geliflmeler Yan Sanayileri Etkiliyor 2005, vii+144 sayfa, ISBN X Yeni pazarlar ve iflgücü talebi, fiyat rekabeti, uluslararas yan sanayi ürünleri ticareti, fason üretim, yasalar ve sosyal diyalogun sonuçlar ve endüstriyel iliflkiler gibi konular ele alan bu rapor, motorlu tafl tlar sanayindeki geliflmeleri de erlendiren önemli bir kaynakt r. Cooperation in a Changing Environment. ILO activities Report of the Director-General. Volume I De iflen Ortamlarda flbirli i. ILO nun dönemi etkinlikleri Genel Müdürün Raporu. Cilt , viii+72 sayfa ISBN Bu rapor, Avrupa da yaflanan genel dönüflüme ve "insana yak fl r ifl" alan ndaki geliflmelere iliflkin genel bir bak fl n yan s ra, ILO nun istihdam n gelifltirilmesi, çal flma yaflam nda temel ilkeler ve haklar, sosyal diyalog ve sosyal güvenlik gibi alanlardaki etkinliklerini sunmaktad r. Newsletter : Nisan 15

16 Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara World Employment Report Employment, productivity and poverty reduction Dünya stihdam Raporu stihdam, verimlilik ve yoksullukla mücadele Kitap ve CD-ROM: 250 sayfa, ISBN Dünya stihdam Raporu, ilgili tart flmalar aç s ndan önem tafl yan bafll ca konulara e ilerek istihdam imkanlar yarat lmas, verimlilik art fl ve yoksullukla mücadele aras ndaki iliflkileri incelemektedir. Rapor, verimlilik art fllar n n istihdamda daralmaya yol aç p açmad n, aç yorsa bu durumun hangi koflullarda ortaya ç kt n araflt rmaktad r. Verimlilikteki art fl n iflgücünde belirli bir esnekli i öngörmesi noktas ndan yola ç kan rapor, ayr ca, istihdamdaki belirli bir istikrar n uzun dönemli büyümeden ödün vermeksizin nas l sürdürülebilece i üzerinde de durmaktad r. Bu arada, ekonomik ve sosyal hedefler aras ndaki dengenin sa lanmas nda sosyal diyalogun oynad kilit role de iflaret edilmektedir. Safety and Health in Ports. Code of practice Limanlarda Güvenlik ve Sa l k. Uygulama Kurallar xxxii+496 sayfa ISBN Yeni ve flartlar iyilefltirici bulufllara ra men, liman iflleri halen ifl kazalar - n n çok yüksek oranlarda seyretti i faaliyetler aras ndad r. Her liman n, kendi özellikleri fl nda, çal flanlar n güvenli ini ve sa l n koruyacak önlemler ve uygulamalar gelifltirmesi gerekmektedir. ILO nun Liman fllerinde Güvenlik ve Sa l k Uygulama Kurallar adl belgesinin ikinci bask s (1977) ile yine ILO nun Liman fllerinde Güvenlik ve Sa l k K lavuzu (1976) adl belgesinin yerine geçmek üzere haz rlanan temel nitelikteki bu uygulama kurallar, limanlar n yönetimi, iflletilmesi, bak m ve gelifltirilmesi ile güvenli inden sorumlu olanlara yard mc olacak de erli bir belgedir. Burada yer alan ayr nt l teknik flekiller ve örnek uygulamalar, mallar n ve yolcular n gemilere yüklenmesi ve gemilerden boflalt lmas ile ilgili bütün iflleri kapsamaktad r. Çal flma, yaln zca uluslararas ticaret ve seyahatle s n rl kalmamakta, iç sulardaki seferler dahil ülke içi ifllemleri de kapsamaktad r. Uygulama kurallar bir yandan yeniliklere de yer verip gelece e bakarken, di er yandan yerleflik ve geleneksel uygulamalara iliflkin tavsiyelerde bulunmaktad r. Daha önceki yay nlarda yer almay p burada ilk kez ele al nan konular aras nda flunlar bulunmaktad r: her tür trafik ve araç hareketi; k y - daki ve gemideki faaliyetler; ayd nlatmadaki yeni uygulamalar; kiflisel koruyucu donan m; ergonomi; engellilere yönelik kolayl klar; kereste, metal parçalar ve tehlike arz eden mallar gibi özel kargolara uygulanacak ifllemler. Yearbook of Labour Statistics rd issue 2004 flgücü statistikleri Y ll. 63 üncü say xvi+1547 sayfa ISBN ngilizce, Frans zca ve spanyolca olmak üzere üç dilde Bu y l 63 üncü y ldönümünü kutlayan iflgücü meseleleriyle ilgili dünyan n bu en önde gelen y ll k yay n n n bu say s, 190 ülke ve bölge için temel iflgücü istatistiklerini vermekte, bilgileri son on y - la iliflkin verilerin derlendi i ayr nt l tablolarla desteklemektedir. Bilgileri ülkelerin istatistik hizmetlerinden ve resmi yay nlar ndan derleyen bu y ll kta yer alan veriler, mümkün olan her durumda, uluslararas standart s n flamalar ndaki en son duruma uygun biçimde sunulmaktad r. Kapsaml dokuz bölümden oluflan y ll n üzerinde durdu u bafll ca konular aras nda ekonomik olarak faal nüfus, istihdam, iflsizlik, çal flma saatleri, ücretler, iflgücü maliyetleri, tüketici fiyatlar, mesleki kazalar, grev ve lokavt olaylar yer almaktad r. ILO yayınları ILO Ankara Enformasyon Merkezi kanalıyla satın alınabilir. ILO'nun satıştaki yayınlarını incelemek için adresini ziyaret edebilirsiniz. ILO Ankara Enformasyon Merkezi Pazartesi ile Perşembe günleri arası 14:00-17:00 ve Cuma günü 09:30-12:30 saatlerinde açıktır. ILO yayınları ve iş hayatı ile ilgili başka kurumların çeşitli yayınları hizmetinize sunulmuştur ve ödünç alınabilir. Adres: Ferit Recai Ertu rul Cad. No. 4, Oran - ANKARA Tel: (312) Faks: (312) e-posta: web: Haz rlayan: Ayfle Selçuk-Gençer 16 Newsletter : Nisan

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Meslekler Aras E itimin Yüksekö retim Müfredat na Dâhil Edilmesinin Önemi

Meslekler Aras E itimin Yüksekö retim Müfredat na Dâhil Edilmesinin Önemi Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Meslekler Aras E itimin Yüksekö retim Müfredat na Dâhil Edilmesinin Önemi The importance of amalgamating interprofessional education to the higher education curriculum

Detaylı