Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor"

Transkript

1

2 Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor U.N. RO-RO brings low cost, efficient and safe transportation solutions to its customers U.N. RO-RO sistemi, Türkiye-Avrupa aras tafl mac l k yapan uluslararas nakliye firmalar na ve ihracatç lara, karadan daha ucuz, daha güvenilir, programl ve izlenebilir bir alternatif sunmaktad r. U.N. RO-RO ile yar römork (dorse) tafl mac l yap labilmekte ve bu sayede nakliye firmalar daha az çekici yat r m ile sermayelerini daha verimli kullanabilmektedir. Ço unlu u ithal edilen çekicilerin ülke ekonomisine yükledi i maliyetler ortadan kalkmaktad r. Kara, deniz, hava ve demiryollar n n (RO-LA) birleflmesi ile müflterilere sunulan servis, kombine tafl mac l k alan nda en baflar l uygulamalar n bafl nda gelir. U.N. RO-RO system provides a cheaper, reliable and scheduled alternative to international trucking companies and exporters using the land route between Turkey-Europe. U.N. RO-RO allows customers to utilize the efficient unaccompained (semi-trailer) unit transportation, bringing down the investment requirements of international trucking companies by lower number of trucks. Majority of the trucks are imported therefore the burden on the overall Turkish economy is lowered as well. Combining land, sea, air and train (RO-LA) services together and providing a world-class intermodal solution to its customers. Uluslararas Ölçekte Ödül Avrupa Intermodal Birli i (EIA) taraf ndan 2005 Y l En yi Tafl ma Projesi Ödülü de U.N. RO-RO flletmeleri ne verildi. Bu ödüle lay k görülen U.N. RO-RO flletmeleri; yükün aktar lmaks z n kara, deniz, hava ve demiryolu gibi tafl ma türlerinin kullan lmas olan kombine tafl mac l k alan nda en iyi uygulanan proje ödülünü kazand.

3 International Recognition U.N. RO-RO has received Best Transportation Project Award in 2005 by European Intermodal Association. U.N. RO-RO has received this award as the best intermodal project combining land, sea, air and railway transportation without the transfer of cargo.

4 Limanlara Ulafl m Kolayl 65 milyon dolar yat r m ile yap lan 650 treyler kapasiteli ve 112 dönüm üzerine kurulu olan Pendik RO-RO Liman, Türkiye nin en geliflmifl RO-RO liman d r. Uluslararas ticaretin en önemli sorunlar ndan biri olan insan ve nükleer madde kaçakç l n etkili bir flekilde önlemek amac yla 1 milyon 250 bin dolar yat r m ile Gamma-Ray Sistemi kurulmufltur. Ambarl Terminal inden olan hat, Türkiye nin sanayisinde oldu u kadar d fl ticaretinde de önemli bir yeri bulunan Trakya Bölgesi ne yak n olmas aç s ndan ve stanbul un büyük organize sanayi bölgeleriyle iç içe olan konumu nedeniyle son derece önemli bir hat durumundad r. Mersin Liman, Orta, Güney ve Do u Anadolu yörelerinde bulunan uluslararas nakliyeciler ve ihracatç lara hizmet etmesi ve Türkiye nin bugün en büyük limanlar ndan biri olarak gerekli altyap ya sahip olmas n n verdi i avantajlarla, Do u Akdeniz in en önemli limanlar ndand r. Trieste Liman, Akdeniz in en kuzey noktas olmas, genifl bir Avrupa Hinterland na hükmetmesi ve sahip oldu u özel statüsü ile Türkiye ekonomisi ve Türkiye nin Avrupa ile olan d fl ticareti aç s ndan son derece önemli bir girifl kap s niteli indedir. Port Access Pendik Port with its 650 trailer capacity, 112,000 sqm land area is the most modern RO-RO terminal in Turkey built with 65 million dollars investments. Gamma-Ray System was also implemented through 1 million 250 thousand dollars investment in order to prevent human and nuclear substance trafficking which is one of the most important issues of international transportation today. Ambarl Terminal and the line operating from there is very important for the Turkish exporters and international trucking companies due to its close proximity to the organized industrial centers in Istanbul and Tracchia (Turkish lands on European continent). Mersin Port is one of the largest ports in Turkey and Eastern Mediterrenean servicing the Mid, South and East Anatolian international trucking companies and exporters. Port of Trieste access is key to the trade between Europe and Turkey serving as the main entry point considering the large land hinterland it is serving and its special status as a Freeport.

5

6 Pendik, Ambarl ve Mersin den H zl RO-RO Hatlar ve Çeflme Bilet Takas Dünyan n en genç ve modern RO-RO gemileri ile uluslararas tafl mac lara ve ihracatç lara en üst düzey servis verilmektedir. U.N. RO-RO, yedi gemisi ile haftan n her günü stanbul dan Trieste ye, iki gemisi ile Çarflamba ve Cumartesi günleri Mersin den Trieste yeve iki gemisi ile Çarflamba ve Cumartesi günleri stanbul dan Toulon a seferler düzenlemektedir. Müflterilere ayr ca Çeflme biletlerinin takas yoluyla en yüksek servis kalitesi verilir. Fast RO-RO Lines from Pendik, Ambarl, Mersin and Connection to Çeflme U.N. RO-RO system provides first class solutions to international transportation companies and exporters across Turkey with its young and modern RO-RO fleet. U.N. RO-RO is conducting with seven vessels everyday sailings from Istanbul to Trieste, twice a week sailings with two vessels (Wednesday-Saturday) from Mersin to Trieste and twice a week sailings with two vessels (Wednesday-Saturday) from Istanbul to Toulon. Customers are offered the best service as tickets are interchangeable with Ulusoy for their Çeflme line, which will address any companies transport needs. F LOMUZ / OUR FLEET Gemi Ad nfla Tarihi Uzunluk Linermetre Treyler Azami Sürat Bayra Kapasitesi (deniz mili) Vessel Name Year Built Length Lanemeter Trailer (knots) Max. Speed Flag Capacity UND Ege UND Birlik UND At l m UN Pendik UN Trieste Saffet Ulusoy UN Marmara UN Akdeniz UN Karadeniz Cüneyt Solako lu Cemil Bayülgen UN stanbul

7

8 letiflim Bilgileri / Contact Details Genel Müdürlük Headquarters Dumankaya Vizyon flyeri Bloklar Milangaz Cad. No: 77 K: 2 Ofis No: Kartal / stanbul Tel: +90 (216) Fax: +90 (216) U.N. RO-RO Pendik Liman U.N. RO-RO Pendik Port stanbul Tersane Komutanl Yan Kemikli Dere Mevkii Pendik RO-RO Liman Güzelyal / stanbul Tel: +90 (216) Fax: +90 (216) Ambarl L MAK Terminali (Acente) Ambarl L MAK Terminal (Agency) Ambarl Liman Limak Çimento Tesisleri RO-RO Terminali Yakuplu Beylikdüzü / stanbul Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) Mersin Liman (Acente) Mersin Port (Agency) Yeni Mah Cad. Mersin Liman flletmesi Yolcu Salonu / Mersin Tel: +90 (324) Fax: +90 (324) Trieste- talya (Samer Co. Acente) Trieste-Italy (Samer Co. Agent) Tel: (+39) Fax: (+39) Trieste- talya (Francesco Parisi Acente) Trieste-Italy (Francesco Parisi Agent) Tel: (+39) Fax: (+39) Toulon-Fransa (Worms Toulon Gemi Acentesi) Toulon-France (Worms Toulon Port Agent) Tel: (+33) Fax: (+33)

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector,

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector, 1 2 Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar

BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar Değerli İş Ortaklarımız, İsmi biraz garip gelse de BALO, Batı Anadolu Lojistik Organizasyonları projesinin baş harflerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştı. BALO

Detaylı

WHAT S THE USE OF CLOSING DOWN A PORT? L MAN KAPATMAK NEYE H ZMET?

WHAT S THE USE OF CLOSING DOWN A PORT? L MAN KAPATMAK NEYE H ZMET? WHAT S THE USE OF CLOSING DOWN A PORT? L MAN KAPATMAK NEYE H ZMET? HAL S ÖZTÜRK Türkiye limanc l bilmiyor, tan m yor. En çok tan yanlarsa TCDD çal flanlar. Onlar da kamu personeli olduklar için yasal olarak

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in the port of Hamburg has just

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions KS IH SO A R T D AW LA GV AE Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen

Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen TURKISH MARITIME & NAVAL INDUSTRY PROVEN QUALITY & POWER TÜRK T CAR VE ASKER GEM SANAY KANITLANMIfi KAL TE VE GÜÇ HAL S ÖZTÜRK Turkey is one of the countries that can design and build their own naval and

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi

Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi Nereye gitmek istiyorsan oraya!... Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi Nereye gitmek istiyorsan oraya!... 06 07 08 10 12 22 32 34 42 48 09 11 21 31 33 41 47 49 50 Biz Kimiz? Who Are

Detaylı

Tam Zamanında. Just in Time FAVOR

Tam Zamanında. Just in Time FAVOR Tam Zamanında Just in Time FAVOR Tam Zamanında Just in Time İşimiz, bize emanet edilen ürünleri hızlı ve güvenli olarak alıcısına teslim etmektir. Our job is to deliver goods quickly and safely with reliable

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar

Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar ve Saha Hizmetleri 19 Ambarlama ve Raf Sistemi 21 Cep

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding 2-3 Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated 4-5 fiirket Profili / Company Profile

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

Spring/Summer 2012 İlkbahar/Yaz 2012 Newsletter

Spring/Summer 2012 İlkbahar/Yaz 2012 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARINDAN HABERLER Spring/Summer 2012 İlkbahar/Yaz 2012 Newsletter IN THIS ISSUE - Colliers Ranked Second in Annual Lipsey Co. Survey - Colliers International

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı