KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANI Atilla KOÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANI Atilla KOÇ"

Transkript

1 KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANI Atilla KOÇ 26 Mart - 01 Nisan 2007 tarihleri aras nda kutlanacak olan 43. KÜTÜPHANE HAFTASI n n aç l fl törenini onurland rman z diler. Tarih: 26 Mart 2007 Saat: Yer: Küçük Tiyatro Sahnesi

2 1949 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü TÜRK KÜTÜPHANEC LER DERNE 43.KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI Tarih Boyunca Kütüphane ve Kütüphaneci

3 26 Mart 2007 Pazartesi 09:30 Aç l fl Töreni Sayg Duruflu stiklal Marfl Aç l fl Konuflmalar Ali Fuat KARTAL TKD Genel Baflkan Doç. Dr. Ahmet ARI Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürü Drama* ve Ödül töreni Atilla KOÇ Kültür ve Turizm Bakan Yer: Küçük Tiyatro Sahnesi** Sergi Aç l fl : Nobel Edebiyat Ödülü Alm fl Yazarlar n Eserleri. Türk Edebiyat n n D fla Aç lmas (TEDA) Projesi Kapsam nda Yay mlanan Eserler Yer: Küçük Tiyatro Sahnesi 14:30 Panel: Bilgilenme Sürecinde Kütüphane Kurumu Yönetici: Prof. Dr. Nilüfer TUNCER Panelistler: Prof. Dr. Özer SOYSAL Prof. Dr. Özer ERGENÇ Bilkent Üniversitesi Kudret EM RO LU Bilkent Üniversitesi Sergi Aç l fl : Geçmiflten Günümüze Ankara da Ç kan Süreli Yay nlar ve Nadir Kitaplar. Hacettepe Üniversitesi Belge ve Bilgi Yönetimi Ö rencilerinin Foto raf Sergisi Aynur MORAL ve Canan ERHAN. 17:30 Kokteyl ASE-TURPEX-OCS ve TKD Ankara fiubesi Katk lar yla. * Bkz. Sayfa

4 27 Mart 2007 Sal 13:30 Poster Oturumu: Tarih Boyunca Kütüphaneci maj ve Türkiye Örne i Kat l mc lar Tek Problemim maj m? Türkiye Gerçe inde maj Meselesi Güssün GÜNEfi Marmara Üniversitesi Doktora Ö rencisi Tarih Boyunca Kütüphaneci maj ve Türkiye Örne i Demet KARABO A Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Ö rencisi Tarihten Günümüze Kütüphaneciye Bak fl: De iflen Ne? Duygu KIZILASLAN stanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Ö rencisi 14:00 Panel: Bilgi Okuryazarl ve Türkiye Örne i Yönetici : Prof. Dr. Serap KURBANO LU Hacettepe Üniversitesi Panelistler : Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU Hacettepe Üniversitesi 18:30 Film: nflaat Tijen GENCASLAN Bilkent Üniversitesi - 5 -

5 28 Mart 2007 Çarflamba 14:00 Panel: AB Yüksek Ö retim Program Erasmus ve Kütüphanecilik E itimi Yönetici: Prof. Dr. Selda ÖNDERO LU Hacettepe Üniversitesi Panelistler: Rana KASAPO LU Baflbakanl k DPT Müsteflarl Leif KAJBERG Royal School of Library and Information Science, Danimarka Arfl. Gör. Hakan ANAMER Ç Ankara Üniversitesi Dr. Fatih RUKANCI Ankara Üniversitesi 18:00 Kütüphaneciler aras futbol karfl laflmas 29 Mart 2007 Perflembe 14:00 Panel: Türk Halk Kütüphanecileri çin Yeni Bir Deneyim: Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri Projesi Yönetici: Prof. Dr. Bülent YILMAZ Hacettepe Üniversitesi Panelistler: Talat AYD LEK zmir Atatürk l Halk Kütüphanesi Charlotte MARSCHOLEK Ankara Goethe Enstitüsü Mehmet Emin YILMAZ Batman l Halk Kütüphanesi - 6 -

6 30 Mart 2007 Cuma 14:00 Panel: Tarih Boyunca Lobicilik ve Kütüphanecilik Yönetici: Prof Dr. Nilgün Gürkan PAZARCI Gazi Üniversitesi Panelistler: Tarih Boyunca Lobicilik Yrd. Doç. Dr. Müjde D. D NÇER Ege Üniversitesi 18:00 Bowling** Uluslararas Lobicilik ve AB Örne i Emre ÜNLÜSOY Reta letiflim Hizmetleri Kamuoyu Oluflturma Prof. Dr. Bayram KAYA Ankara Üniversitesi Kütüphanecilikte Lobicilik Prof. Dr. Tülin SA LAMTUNÇ 31 Mart 2007 Cumartesi 14:00 Panel: Geçmiflten Günümüze Sahafl k Yönetici: Ayd n KARABA Panelistler: Sahafl n Tarihsel Geliflimi Dr.Emin NEDRET Koleksiyon Sevgisi Talat ÖNCÜ Bilgi Kayna Olarak Sahafl k Ahmet YÜKSEL stanbul Sahafl na Genel Bir Bak fl Sami ÜNAL Ankara Sahafl na Genel Bir Bak fl Ahmet ÖZCAN 19:30 Geleneksel Kütüphaneciler Yeme i** - 7 -

7 ANKARA L VE LÇE HALK KÜTÜPHANELER NDEK ETK NL KLER 27 Mart 2007 Sal 14:00 Söylefli: Merhaba Gençler ve Daima Genç Kalanlar Konuk: zzet ÖZ Müzik Prodüktörü Yer: Adnan Ötüken l Halk Kütüphanesi** 14:00 Okuma Etkinli i LÖSEV Bünyesindeki Lösemili Çocuklar çin Özel Bir Etkinliktir. Konuklar: Buket DEREO LU Özgür ÖZGÜLGÜN Yer: Adnan Ötüken l Halk Kütüphanesi Çocuk Bölümü** 28 Mart 2007 Çarflamba 10:00 Söylefli: Öykü Yazar: Nur ÇÖZÜ Yer: Keçiören Aktepe Halk Kütüphanesi** 14:00 Söylefli: Öykü Yazar: Nur ÇÖZÜ Yer: Yenimahalle lçe Halk Kütüphanesi** 14:00 Söylefli: Eyvah Kitap! Çocuklar m z Neden Böyle Söylüyor? Yazar: Mine SOYSAL Yer: AKM Fuar Alan ** 14:00 Konferans: Kütüphane Hizmetleri ve Okuma Al flkanl Konuflmac : Ifl l ÖZDEM R - Kütüphaneci Yer: Cebeci Halk Kütüphanesi** - 8 -

8 14:00 Söylefli: Eflekle Gelen Ayd nl k Mustafa Güzelgöz An s na Konuklar: Tayfun TAL PO LU Yazar, Bam Teli Program Yap mc s ve Sunucusu Ayd n LER Yazar, Kütüphaneci Toplum Gönüllüleri Vakf Benim Kütüphanem Projesi Koordinatörü Yer: Adnan Ötüken l Halk Kütüphanesi** 29 Mart 2007 Perflembe 10:00 Söylefli: Kütüphanelerde Çocuklarla Söylefliler Yazar: Bilgin ADALI Yer: Sincan lçe Halk Kütüphanesi** Yazar: Süleyman BULUT Yer: Keçiören Aktepe Halk Kütüphanesi** Yazar: Nemika TU CU Yer: Ali Day Çocuk Kütüphanesi** 14:00 Söylefli:Kütüphanelerde Çocuklarla Söylefliler Yazar: Bilgin ADALI Yer: Or-An Sevgi Y l Halk Kütüphanesi** Yazar: Nemika TU CU Yer: Yenimahalle lçe Halk Kütüphanesi** Yazar: Süleyman BULUT Yer: Cebeci Halk Kütüphanesi** Söylefliler: Gezici Kütüphane ile lkö retim Okullar na Yolculuk Yazarlar: Serpil URAL Ayflin BUM N 31 Mart 2007 Cumartesi Okullarla E itim ve Kültür Gezisi - 9 -

9 VEHB KOÇ VE ANKARA ARAfiTIRMALARI MERKEZ ETK NL 29 Mart 2007 Perflembe 10:00 Panel: htisas Kütüphaneleri 1. Oturum Yönetici: Prof. Dr. Mustafa AKBULUT Panelistler: Kas m ÇEL K Yap Kredi Sermet Çifter Araflt rma Kütüphanesi 12:30 13:30 Ö le Yeme i Hakan ARSLAN Bilkent Üniversitesi Halil nalc k Koleksiyonu Aylin BEfi RYAN Osmanl Bankas Arfliv Araflt rma Merkezi Yi it ERB L Ankara ngiliz Arkeoloji Enstitüsü Dr. Bahad r YILDIRIM Türkiye de Amerikan lmi Araflt rmalar Enstitüsü Ankara fiubesi Özlem ESER Türkiye de Amerikan lmi Araflt rmalar Enstitüsü Ankara fiubesi Alev ARSLAN Vehbi Koç ve Ankara Araflt rmalar Merkezi Kütüphanesi

10 13:30 Panel: htisas Kütüphaneleri 2. Oturum Yönetici: Prof. Dr. Mustafa AKBULUT Panelistler: A. Ali ÇERÇ Ankara Barosu Bilgi ve Belge Merkezi Aysel SÜRÜCÜ TEMA Vakf Belge Bilgi Merkezi Nermin ÇAKMAK TMMOB Mimarlar Odas Mimarl k Bilgi ve Belge Merkezi Tijen GENCASLAN Bilkent Üniversitesi Müzik Odas Selma ASLAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi TOBB Koleksiyonu ve Yay n Arflivi 16:00 Aç l fl: Ali Esat BOZY T Koleksiyonu Yer: Vehbi Koç ve Ankara Araflt rmalar Merkezi**

11 *Drama Tarih Boyunca Kütüphaneler ve Kütüphaneci Senaryo: Yeflim GÖKÇE Rejisör: Cahit ÇA IRAN Reji Asistan : Nevra ERTAN Müzik: Kemal GÜNÜÇ Oyuncular: Asl han Nebi ERCAN Seda SAYGIN Nevra ERTAN Gürhan ALTUNDAfiAR Eflref ERGU fienol YILDIZ Atilla KILIÇ Esin ERCAN Ezgi ERCAN Emre GÖKGÖZ

12 **ADRESLER Küçük Tiyatro Sahnesi: stiklal Cad. Çirmen Sok. 8, (Eski Stad Oteli Yan ) Ulus/ANKARA Milli Kütüphane Baflkanl : Bahçelievler Son Durak, Bahçelievler/ANKARA Adnan Ötüken l Halk Kütüphanesi: Kumrular Sok, K z lay/ankara Cebeci Halk Kütüphanesi: Dumlup nar Cad. Eceabat Sok. No:5 Cebeci/ANKARA Ali Day Çocuk Kütüphanesi: Nenehatun Cad. No:57 G.O.P./ANKARA OR-AN Sevgi Y l Halk Kütüphanesi Villalar Semti 1. Cad. No: 19 OR-AN/ANKARA Yenimahalle lçe Halk Kütüphanesi: vedik Cad. Gülderen Sok.No:15 Yenimahalle/ANKARA Keçiören Aktepe Halk Kütüphanesi: Aktepe Barboros Park 6.Cad.35.Sk. Keçiören/ANKARA Sincan lçe Halk Kütüphanesi: Belediye Eski Krefl Binas Fatih Sincan/ ANKARA Atatürk Kültür Merkezi: Hipodrom Ulus/ANKARA Vehbi Koç ve Ankara Araflt rmalar Merkezi: P narbafl Mah. fiehit Hakan Turan Sok. No:9 Keçiören/ANKARA Bowling Bilkent Roll House Bilkent/ANKARA Dafne Restaurant Güvenlik Cad. Karya d Sok. No:20 (Rusya Büyükelçili i Karfl s ) A.Ayranc /ANKARA Not: Yer belirtilmeyen etkinlikler Milli Kütüphane Konferans Salonu nda gerçeklefltirilecektir

13 Katk lar ndan dolay Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ü Milli Kütüphane Baflkanl Ankara Valili i l Kültür ve Turizm Müdürlü ü Akademi ASE-TURPEX-OCS Bal kç o lu B çaklar Bordo Bowker Delbanco EBSCO Elsevier Euromonitor Gemini Homer ISI Emerging Markets Kluwer Law Nature PG NURUS OUP Ofisnet Palme Sahaflar Birli i Derne i Sanat Kitabevi Springer Swets TÜRDAV Wiley Yordam a teflekkür ederiz. Bu program 43. Kütüphane Haftas Kutlama Komitesi taraf ndan haz rlanm flt r

14 NOTLAR

15 NOTLAR

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U.

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. S AY I : 1 3 M a y s 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. 2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. H. Kerem BOZY T 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve KL M K Bülteni Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001 SANAT BUNUN NERESÜNDE? Prof. Dr. O. Þadi Yenen Merhaba, Fikirlerin deneyden daha šnemli

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER GENEL MERKEZ Konur Sk. No: 8/9 K z lay - Ankara Tel: 0 312 419 27 17 Faks: 0 312 419 32 02 Web: www.halkevleri.org.tr E-Posta:

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

09.00-09.30 Aç l fl. 09.30-10.15 Konuk Konuflmac. Michael Klein* Dünya Bankas Baflkan Yard mc s. 10.15-10.30 Kahve Aras. 10.30-12.30 I.

09.00-09.30 Aç l fl. 09.30-10.15 Konuk Konuflmac. Michael Klein* Dünya Bankas Baflkan Yard mc s. 10.15-10.30 Kahve Aras. 10.30-12.30 I. 11 fiubat 2009 Çarflamba 09.00-09.30 Aç l fl Tahir Uysal YASED 09.30-10.15 Konuk Konuflmac Naz m Ekren Devlet Bakan ve Baflbakan Michael Klein* Dünya Bankas Baflkan 10.15-10.30 Kahve Aras 10.30-12.30 I.

Detaylı

Okuma Yazma Ö reniyorum Seti 1. Kitap ( e - l - a - t )

Okuma Yazma Ö reniyorum Seti 1. Kitap ( e - l - a - t ) Okuma Yazma Ö reniyorum Seti 1. Kitap ( e - l - a - t ) Bu kitaptaki metinler e - l - a - t seslerinin kaynaflt r lmas ile üretilen hece, kelime ve cümlelerden oluflturulmufltur. Haz rlayanlar Muhsin Çetin

Detaylı

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti...

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti... ARALIK 2007 S A Y I 4 8 1 3,5 YTL DERG N ZLE B RL KTE GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE 212110 2007/12 Organ Nakli... Atletik Performans... Çernobil in Sa l m za Etkisi... Einstein stanbul da... lkö retime Y ld z Tak

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı