Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 12-14 Eylül / September 2013 Istanbul Expo Center

2 "Endüstriyel Kaplama Teknolojileri" konusunda alanýnýn lider ihtisas fuarý olan ve yýllardýr Almanya'da düzenlenen PaintExpo Fuarý'nýn Avrasya ayaðý PaintExpo Eurasia, Türkiye'de kimya ve boya sektörüne düzenlediði ihtisas fuarlarýyla uzmanlýðýný ortaya koyan Artkim Fuarcýlýk ve PaintExpo Fuarý'nýn organizatörü FairFair GmbH ortaklýðý ile Türkiye'de ilk defa 2011 senesinde baþarý ile gerçekleþtirildi. 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda, Ýstanbul Fuar Merkezi'nde, Turkcoat Coatings Show Eurasia ile eþ zamanlý gerçekleþtirilen PaintExpo Eurasia göz kamaþtýrýcý bir prömiyere imza attý. Fuar düzenlendiði ilk senede 48 yabancý toplam 98 katýlýmcýsý ile büyük bir baþarýya imza atarak daha ilk adýmlarýnda uluslararasý bir fuar olduðunun sinyallerini de verdi. Fuar, üç günlük süre içerisinde 463'ü yabancý, toplam 2784 ziyaretçiye ev sahipliði yaptý. Katýlýmcýlar, fuarda kaplama iþlemlerini daha fleksibl, düþük maliyetli ve ayný zamanda çevre dostu hale getiren yaþ boya ve toz kaplama proseslerinin tüm ürün yelpazesini fuar ziyaretçilerine sergileme imkaný buldular. Uzman ziyaretçiler rekabet güçlerini arttýracak ve özellikle Türkiye'deki tesislerini, uygulamaya konacak VOC (Uçucu Organik Bileþikler) Direktifine hazýrlayacak olan en yeni çözümler hakkýnda bilgi aldýlar. Fuar katýlýmcýlarý, spesifik talepleri olan, profesyonel ziyaretçilerle konuyla ilgili detaylý görüþmeler yapma ve onlarla yakýn temas halinde olma fýrsatý buldular. Sektör Kýtalarýn Buluþtuðu Kentte Biraraya Geliyor 2.Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarý: PaintExpo Eurasia 2013 Daha ilk organizasyonunda baþarý ve ivme yakalayan ve endüstriyel yaþ boya ve toz kaplama iþlemlerinin boya öncesi iþlemlerden, nihai denetim sürecine kadar tüm süreç zincirini kapsayan ihtisas fuarý PaintExpo Eurasia'nýn bir sonraki organizasyonu, Eylül 2013'te Ýstanbul Fuar Merkezi 11.Salonda, 9 ve 10 numaralý salonlarda gerçekleþtirilecek Turkcoat Coatings Show Eurasia ile eþzamanlý olarak düzenlenecektir. PaintExpo Eurasia'nýn Prömiyeri Göz Kamaþtýrdý... PaintExpo Eurasia Premiere Was Highly Impressive... PaintExpo Eurasia, the Eurasian part of the well-established and leading international trade fair for "Industrial Coating Technologies" held in Germany, took place in Turkey for the first time in It was organized in cooperation of Artkim Group which has proved its expertise in specialty fairs addressing Turkey's chemicals and paints industries, together with the PaintExpo organizer FairFair GmbH based in Germany. Held concurrently with the Turkcoat Coatings Show Eurasia at the Istanbul Expo Center from October 6-8, 2011, PaintExpo Eurasia's premiere was highly impressive. Right from the start of its first appearance, with a total of 98 exhibitors including 48 participants from abroad, the event proved to be a big success and signaled great promise as an international fair. During the three opening days the trade exhibition hosted a total of 2784 visitors, 463 came from foreign countries. The participating companies displayed the full range of equipment and materials for liquid painting and powder coating processes, making coating tasks more flexible, improving costefficiency and environment-friendlier at the same time. The expert visitors were thus able to learn about the latest solutions to strengthen their competitiveness and prepare especially their plants in Turkey for the upcoming VOC directive. The exhibitors appreciated the opportunity to hold in-depth discussions and being in close contact with well-informed visitors with obvious demands. The Sector is Meeting now regularly in the City that Connects Two Continents: 2nd PaintExpo Eurasia 2013, Industrial Coating Technologies Fair, September 2013 Capturing momentum and success at its very first event, PaintExpo Eurasia, the trade fair covering the entire process chains of industrial wet painting and powder coating starting with pre-treatment up to final inspection, will be held next time in September 2013 again in Hall 11 of the Istanbul Expo Center, simultaneously to Turkcoat Coatings Show Eurasia which occupies Hall 9 and 10.

3 Sergilenecek Ürün Gruplarý Product Groups On Exhibit Ziyaretçi Sektör Profili / Visitor Sector Profile Kurum Dýþý Boyama Desteði (Fason Boyama) / Coating Job-shops Otomotiv Endüstrisi ve Tedarikçileri / Automotive Industry and Suppliers Ticari Araçlar, Demiryolu, Gemi ve Tersaneler / Commercial Vehicles, Railway, Ship and Shipyards Havacýlýk Endüstrisi / Aviation and Aerospace Makine Üreticileri / Machinery Manufacturing Metal ve Metal Sac Ýþlemleri / Metal and Metal Sheet Processing Plastik Ýþlemleri / Plastics Processing Ev Aletleri / Household Appliances Mobilya (Ahþap ve Metal) / Furniture (Wood and Metal) Spor Ürünleri / Sports and Leisure Products Metal ve Cam Cephe Konstrüksiyonu / Metal and Glass Facade Construction Pencere Ýmalatý / Window Manufacturing Elektronik Endüstrisi / Electronics Industry Isýtma ve Soðutma Endüstrisi / Heating and Cooling Industry Ambalaj Sanayi / Packaging Industry Radyatör Üreticileri / Radiator Manufacturers Köprüler, Boru Hatlarý ve Güç Kaynaðý Hatlarý / Bridges, Pipelines and Power Supply Lines Diðerleri / and Many Others Sývý Boya, Toz Boya, Rulo Sac Boyama Sistemleri ve Ekipmanlarý Systems and Equipment For Liquid Painting, Powder Coating and Coil Coating Uygulama Sistemleri ve Boya Tabancalarý Application Systems and Spray Guns Sývý Boyalar ve Toz Boyalar Liquid Paints and Powder Coatings Otomasyon ve Konveyör Teknolojileri Automation and Conveyor Technologies Temizlik ve Ön Ýþlem Cleaning and Pre-treatment Kurutma ve Kürleme Drying and Curing Çevre Teknolojisi, Hava Tedarik ve Egzoz Hava Arýtma, Su Arýtma, Geri Dönüþüm ve Bertaraf Environmental Technology, Air Supply and Exhaust Air Prufication, Water Treatment, Recycling and Disposal Aksesuarlar (Kaplama Materyalleri ve Sistemleri, Boya Askýlarý, Filtreler, Pompalar) Accessories (Covering Materials and Systems, Painting Hangers, Filters, Pumps) Ölçüm ve Test Teknolojileri, Kalite Güvence Measuring and Test Technology, Quality Assurance Boya Çýkarma Paint Stripping Kurum Dýþý Boyama Desteði (Fason Boyama) Job-shop Coating Hizmetler Services Mesleki Eðitim Training and Vocational Education Araþtýrma Research

4 Katýlýmcý ve Ziyaretçi Ýstatistikleri Exhibitor & Visitor Statistics 2011 Katýlýmcý ve Ziyaretçi Sayýsý Number of Exhibitors & Visitors in 2011 Toplam Katýlýmcý Total Number of Exhibitors Doðrudan Yabancý Katýlýmcý Sayýsý Total Number Of Direct Foreign Exhibitors Toplam Katýlýmcý Firma ve Firma Temsilciliði Ýle Beraber Total number of companies and company representatives(together) Ziyaretçi Sayýsý Toplam Number of Visitors Yabancý Ziyaretçi Sayýsý Number of Foreign Visitors Yerli Ziyaretçi Sayýsý Number of Domestic Visitors 2011 yýlýnda ziyaretçilerin ilgilendikleri ürün gruplarý (çoktan seçmeli) The product groups of interest in 2011 (multiple choice) Sývý Boyalar ve Toz Boyalar Liquid Paints & Powder Coatings Sývý Boya, Toz Boyama Sistemleri ve Ekipmanlarý Liquid Paint, Powder Coatings Systems & Equipment Otomasyon ve Konveyör Teknolojileri Automation & Conveyor Technology Temizlik ve Ön Ýþlem Cleaning & Pretreatment Çevre Teknolojisi, Hava Tedarik ve Egzoz Hava Arýtma, Su Arýtma, Geri Dönüþüm ve Bertaraf Environmental Technology, Air Supply & Exhaust Air Purification, Water Treatment, Recyling and Disposal Ölçüm ve Test Teknolojileri, Kalite Güvence Measuring and Test Technology, Quality Assurance Kurum Dýþý Boyama Desteði ( Fason Boyama) Coating Job-shops Diðer Other Ülke Country Katýlýmcý Sayýsý Exhibitor Number % 46% 21% 11% 8% 27% 7% 5% Sorumluluk Alaný / Area of Responsibility Satýþ ve Pazarlama Sales & Marketing 14.7% Araþtýrma ve Geliþtirme Research & Development 11.9 % Kalite Kontrol Quality Control 5.3 % Faaliyet Alaný / Business Segment Diðer Other 2.0 % Üretim Production 18.8 % Ticaret Trade 12% Günlük Ziyaretçi Sayýsý / Number of Visitors Daily Diðer Other 4% Yönetim Management 23.1 % Satýn Alma Purchasing 25.2 % Üretici Manufacturer 65% Distribütör, Temsilcilik Distributor, Representative 19% 1. Gün / 1 st Date 2.Gün / 2 nd Date 3.Gün / 3 rd Date Toplam / Total

5 2011 Katýlýmcý Görüþleri 2011 Exhibitor Comments Altermak / M. Mustafa Acýpayamoðlu: Bu fuara girmeden önce daha doðrusu anlaþma yapmadan önce fuarýn çok iyi olacaðý konusuyla ilgili çok fazla bir ümidim yoktu. Daha iyi olabileceði, çok güzel olacaðý yani sonucun Almanya, Karlsruhe'deki PaintExpo Fuarý'yla ayný olacaðý düþüncesini taþýmýyordum. Fakat girdikten sonra katýlýmcý firmalarýnýn ve çalýþan kiþilerin kalitesi, sektörde tanýnan firmalarýn katýlmýþ olmasý, fuarýn 2. ve 3. günün de ziyaretçilerin yoðunluðu ve ve artý sadece ihtisas sahibi olan kiþilerin gelmesi beni açýkçasý mutlu etti. Fuardan beklediðimizin fazlasýný aldýk. Artkim'in yetkilisi ile 2 sene sonraki fuar da daha güzel bir yer tahsis etmesi açýsýndan anlaþmayý bu günden yaptým. Yani çok olumlu bir fuar olduðunu söyleyebilirim. Actually I did not expect much from this exhibition, before participating or more correctly before signing a contract. I did not think that it could be this successful and could prove to be as good as PaintExpo in Karlsruhe, Germany. However, quality of participants and their people, presence of well-known companies of the industry, high number of visitors even on the 2 nd and 3 rd days, and visits by only professionals made me really happy. This exhibition has exceeded our expectations. In fact, I already made a deal with Artkim representative to have a better booth in the next exhibition 2 years later. I can say that this has been a very successful exhibition. Botersan / Gülsüm Birsen Beyazay: Botersan anahtar teslim boyama tesisleri konusunda uzman ve Türkiye'nin önde gelen firmalarýndandýr. Fuara katýlým amacýmýz yeni müþteriler, yeni pazarlar bulmak satýþ olanaklarý yaratmak ve firmamýzý tanýtmak Ayný zamanda eski müþterilerimizle de tekrar görüþerek yeni iþ olanaklarý yaratmak ve müþterilerimizle iliþkilerimizi pekiþtirmekti. Elbette, geliþen kalitemizi ve teknolojimizi de lanse ederek marka sürekliðimizi saðlamak istiyoruz. PaintExpo Eurasia Türkiye'de ilk kez yapýlan bir fuar. Oldukça nezih ve kalite düzeyi yüksek bir fuar oldu. Ziyaretçilerden ve fuara gelen müþterilerimizin ilgisinden oldukça memnunuz. Bizim için iyi bir fuar oldu. Teþekkür ediyoruz. Botersan is specialized on turn-key painting plants. We are one of the leading companies of the Turkish market. We have participated in this exhibition to find new customers, new markets, create new sales opportunities and to promote our company We also aimed to meet with our old customers to revive our business prospects and to strengthen our relationships with our customers. There is no doubt that we want to promote our ever-improving quality and technology to ensure continuity of our brand. This is the first time we have PaintExpo Eurasia in Turkey. The quality of participants and visitors is quite high. We are very satisfied with the interest of visitors and customers. This has been a successful event for us. Thank you. Dede Kimya / Murat Dede: Tabiî ki öncelikle teþekkür ederim. Bu sene fuara ilk defa katýlýyoruz. Ama fuarýn oldukça faydalý geçtiðini gördük. Son kullanýcýya hitap ediyor ve burada gayet iyi temaslarýmýz oldu. Temennimiz bu fuarýn ileride de devamý ve daha geniþ kitlelere ulaþmasý. First of all I would like to thank... This is the first time we are here. We have seen that the exhibition has been very beneficial. It addresses end users and we had very good contacts. We hope that this exhibition will be repeated in the future and access wider masses. Graco / Peter C. Bloem: Ýlk kez katýldýðýmýzdan dolayý bizim açýmýzdan son derece ilgi çekici bir fuar olduðunu, ürünlerimizi gösterme ve Graco'yu Asya, Orta Asya ve Türkiye'ye getirme fýrsatýný bulduðumuzu söylemek istiyorum. Þirketimizin burada bulunmasýnýn kesinlikle faydalý olduðuna inanýyoruz. Þirketimizin ürettiði yüzey kaplama ekipmanlarýna iliþkin pek çok yeni teknolojiyi sergileme imkaný bulduk. Since this is our first time here, it is being an interesting show for us to show our products and also to bring Graco to Asia, Central Asia as well as Turkey. The exposure that our company got, we certainly feel it has been really beneficial, we got to show a lot of new technologies in the surface coating equipment that our company produces. Hülsemann-Sl Boya / Philipp Hülsemann: Evet bu fuarýn sonuçlarýndan son derece memnunuz. Bu fuara katýlmamýzýn iki stratejik nedeni var Öncelikle Türkiye'deki mevcut müþterilerimizle temasa geçmek istiyorduk. Türkiye bizim açýmýzdan çok önemli bir ülke ve tabii ki ikinci olarak da ürünlerimizi ve hizmetlerimizi potansiyel yeni müþterilere tanýtmak istiyorduk. Potansiyel müþterilerimizle pek çok ilginç görüþme yaptýk. Þu ana kadar elde ettiðimiz sonuçlardan gayet memnunum. Yes, we are quite happy with the results of this exhibition. We have used this exhibition for two strategies One is to get in contact with our existing clients here in Turkey. Turkey is a very important country for us and of course the second strategic reason was to promote our products and services to potential new customers. We have had many interesting meetings with potential customers. So I am so far quite satisfied with the results. Ýba Kimya / Ogün Okyar: Kesinlikle güzel bir organizasyondu. Ýnþallah tekrarýný gelecek yýllarda görmek istiyoruz. This was definitely a good organization. We hope to see its next editions in coming years. Lactec / Dr. Thomas Scholz: Bence bu son derece heyecan verici bir fuar ve þehrin kendisi de son derece heyecan verici. Ýstanbul'a ilk kez geliyorum. Özellikle Cumartesi günü müþterilerimizle çok faydalý görüþmeler yaptýk. Ýlk gün ilgi biraz azdý ama bugün bizim için oldukça güzel bir gün... Belki de ürünlerimizi bu ülkede daðýtabilecek bir distribütör bulduk. Bu yüzden bugün bizim açýmýzdan çok güzel bir gündü. Ýki yýl sonra yine geleceðim. I think this event is a very exciting event in a very exciting city. This is my first time in Istanbul. We had a lot of good discussions with the customers especially on Saturday. The first day was a bit low, but today was a great day for us and we maybe have found a distributor for our products in this country. So, a very good day for us. I will be back in two years. Mata Makine / Mesut Þengel: Daha önce düzenli katýldýðýmýz fuarlarla kýyaslandýðýnda bizim açýmýzdan çok daha efektif ve renkli bir fuar olduðunu görüyoruz. Katýldýðýmýz için memnunuz. Compared to previous exhibitions we joined, I have to say that this exhibition is much more effective and colorful. We are happy to be here. Nordson / Edwin Beuk: Katýldýðýmýz için son derece memnunuz ve pek çok potansiyel müþteri ile karþýlaþtýk, bu nedenle bu fuarýn çok güzel olduðunu düþünüyoruz. Son yýllarda pek çok fuara katýldýk ama bu fuarýn çok baþarýlý olduðunu düþünüyoruz ve evet gelecek sefer kesinlikle katýlacaðýz. We are very happy to be here and we have seen many prospects and potential customers, so we think it is a very good fair. We have done many fairs in the last years, now we believe this one is a very good one, and yes for sure we will next time be back again. Railtechniek Van Herwijnen Bv Ton M. Strieder: Sanýrým hedefimize ulaþtýk. Pek çok boya fuarýna katýlýyoruz, tabi Almanya, Belçika ve Birmingham'dakilerden bahsediyorum, bu nedenle bu tür fuarlarý iyi biliyoruz. Bu fuara ilk kez katýldým ve gerçekten memnunuz. Well, I think that it is sufficient for our goal. We do go to many Paint Exhibitions, I am talking about in Germany, in Belgium and Birmingham, so we know the type of exhibition. This is for the first time and I may say we are satisfied. Safa Kabin (Durstsafa) / Bülent Maviþ: Daha önce yurtdýþýnda ve bu sene de Türkiye'de ilk defa düzenlenen bu fuar, Türkiye için bence çok önemli Devamýnda da baþarý getireceðini düþünüyorum. Bizlerin katýlýmcý olarak fuardan memnun olduðumuzu ifade etmem gerekiyor. Diðer katýlýmcýlar ve gelen ziyaretçilere baktýðýmýz zaman gerçekten bir potansiyel olduðunu ve iþlem hacminin çok fazla olduðunu görebiliyoruz. Kendi adýmýza iyi bir fuar olduðunu düþünüyorum. I believe that this exhibition, which has been held abroad previously and now is organized for the first time in Turkey, is very important for our country In my opinion, it will be even more successful in the future. As a participant, we are quite satisfied with the exhibition. When we look at other participants and visitors, we can see that there is a real potential here and several contacts are being made I think this has been a very good exhibition for us.

6 Katýlým Ücretleri ve Paket Stand Seçenekleri Participation Rates & Options for Booth Packages Katýlým Ücretleri (Standsýz) Paket Stand: AVRUPA Package Stand: EUROPE Paket Stand: ASYA Package Stand: ASIA Standart Paket Stand Standard White Stand 40 / m 2 40 / m 2 20 / m 2 Stand m m 2 arasý m 2 arasý m 2 arasý 90 m 2 ve üzeri Fiyatlar 176 /m 2 +KDV 166 /m 2 +KDV 156 /m 2 +KDV 146 /m 2 +KDV Participation Rates (Without Booth, space only) Stand Space (m2) Between m 2 Between m 2 Between m 2 90 m 2 and over Rates 176 /m 2 +VAT 18% 166 /m 2 +VAT 18% 156 /m 2 +VAT 18% 146 /m 2 +VAT 18% Halý / Carpet Standart gri renk / Standard grey color Halý / Carpet Standart gri renk / Standard grey color Halý / Carpet Standart gri renk / Standard grey color En küçük katýlým 12 m 2 'dir. The smallest area accepted for participation is 12 m 2. Kapalý Oda / Closed Area 1 m 2 perdeli (ücretsiz) 1 m 2 with curtain (free of charge) veya kilitlenebilir kapý ekstra ücret karþýlýðý (50,-Euro+KDV) or 1 lockable hinged door at extra cost of EUR 50,- +VAT 18% Stand Renk Seçenekleri Stand Colour, Colored Plastic-Coating; Mavi / Blue Kýrmýzý / Red Yeþil / Green Turuncu / Orange Sarý / Yellow 1 Masa / 1 Table (103) 3 Sandalye / 3 Chairs (309) 1 Adet Çöp kutusu / 1 Dustbin (318) 1 Adet Askýlýk / 1 Clothes hanger (315) 1 Adet Banko / 1 Counter (209) Her 3 m 2 için bir aydýnlatma spotu Spotlight (100 W) for each full 3m 2 of stand space 1 adet 3'lü priz 220 V 1Power supply incl. consumption and 3-way mains socket Kapalý Oda / Closed Area 1 m 2 perdeli (ücretsiz) 1 m 2 with curtain (free of charge) veya kilitlenebilir kapý ekstra ücret karþýlýðý (50,-Euro+KDV) or 1 lockable hinged door at extra cost of EUR 50,- +VAT 18% Alýnlýk Renk Seçeneði Colour Option for the Lettering Mavi / Blue Kýrmýzý / Red Yeþil / Green Turuncu / Orange Sarý / Yellow Dikey Kenarlýk Renk Seçeneði Colour Option for the Vertical Edges Mavi / Blue Kýrmýzý / Red Yeþil / Green Turuncu / Orange Sarý / Yellow 1 Masa / 1 Table (103) 3 Sandalye / 3 Chairs (309) 1 Adet Çöp kutusu / 1 Dustbin (318) 1 Adet Askýlýk / 1 Clothes hanger (315) 1 Adet Banko / 1 Counter (209) Her 3 m 2 için bir aydýnlatma spotu Spotlight (100 W) for each full 3m 2 of stand space 1 adet 3'lü priz 220 V 1Power supply incl. consumption and 3-way mains socket 1 Masa / 1 Table (103) 3 Sandalye / 3 Chairs (309) 1 Adet Çöp kutusu / 1 Dustbin (318) Her 3 m 2 için bir aydýnlatma spotu Spotlight (100 W) for each full 3m 2 of stand space 1 adet 3'lü priz 220 V 1 Power supply incl. consumption and 3-way mains socket Stand m 2 sine göre deðiþen ekstra malzemeler 12-20m m2 41 m2 ve üzeri 1 Adet Masa (103) 2 Adet Masa (103) 3 Adet Masa (103) 3 Adet Sandalye (309) 6 Adet Sandalye (309) 9 Adet Sandalye (309) Extra materials regarding stand m m m2 41 m2 and over 1 Table (103) 2 Tables (103) 3 Tables (103) 3 Chairs (309) 6 Chairs (309) 9 Chairs (309) Katýlým koþullarý ile ilgili daha detaylý bilgi almak için lütfen ile irtibata geçiniz. / Please get in contact with for further participation details.

7 Fuar Alaný ve Yerleþim Planý Exhibition Center Layout & Floor Plan Hall 11 Hall 9 2. Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarý 2 nd Industrial Coating Technologies Exhibition 1. Ön Ýþlem, Yüzey Ýþlem Kimyasallarý, Makina, Ekipman ve Teknolojileri Fuarý HALL 10 C 216 C 221 C 226 C m2 C 217 C 218 C 219 C 220 C 222 C 223 C 224 C 225 C m2 D 268 D 269 D 270 D 271 D 272 D 273 D 274 D 275 FUTURE EGYPT D 276 C 213 C 212 D 257 D 258 D 259 D 260 D 261 D 262 D 263 D 264 EL ZAIN D 265 D 277 D 266 D 278 D 279 D 267 C 229 INTERNATIONAL PAVILLION D 246 D 235 D 247 D 236 D 248 D 237 D 249 D 250 D 251 D 252 D 253 ALALA MIA GROUP D 254 D 238 D 239 D 240 D 241 D 242 D 243 D 255 D 244 D 256 D 245 C 230 C 210 WORKSHOP AREA D 227 4x12 D 228 4x11 D 229 D 230 C 231 C 209 D 224 D 225 7x11 D 226 C 232 C 208 D 215 C 234 D 217 5x12 D 218 5x11 D 219 5x12 C 206 8x6 C 205 8X4 C 235 8x6 D 211 8x12 D 212 8x12 D 213 8x11 D 214 8x12 C 236 D 205 D 206 D 209 D 210 C 237 4x10 D x12 D x11 C 204 4x11 D x10 D x12 CARGO ENTRY MALZEME GÝRÝÞÝ EN/ WIDTH : 6.2m YÜK. / HEIGHT : 7.4m C m2 C x7 52 m2 C 201 7x16 C 240 7x16 C x7 52 m2 C 238 H=3.80 m H=3.80 m BAYAN WC HALL 10 GÝRÝÞ ENTRANCE ÝNÝÞ ÇIKIÞ MERDÝVENLERÝ G 401 7x8 G 402 7x8 VESTÝYER G 407 CAFE G 408 G x7 G 411 G 406 G 409 G 410 G 413 G 414 INDIA PAVILLION G 412 G 415 ARTKÝM DEPO G 428 ARTKÝM OFFICES G x7 105 m2 ÝNÝÞ ÇIKIÞ MERDÝVENLERÝ BAY WC TEKNÝK ODA H=3.80 m H=3.80 m HALL 9 GÝRÝÞ ENTRANCE A m2 A X7 52 m2 A 136 7x16 A 101 7x16 A x7 52 m2 A m2 CARGO ENTRY MALZEME GÝRÝÞÝ EN/ WIDTH : 6.2m YÜK. / HEIGHT : 7.4m A 133 4x11 B x12 B x11 B x12 B x12 A 104 4x11 A 132 B 110 B 109 B 108 5X11 B 107 6x12 B 106 B 105 A 131 B 114 B 112 8x12 B 111 A 130 8x7 B x11 A 105 A 106 8x6 B 120 B 119 6X5 B 117 5x12 B 116 B 115 6X5 A 129 7x7 A 107 B 125 B 124 6x11 B 123 6x12 B 115 A 128 7x4 A 108 A 109 B 132 6x12 B 130 7x11 B 129 B 127 6x12 A 126 7x4 A 110 B 140 B 139 B 137 3x11 B 136 3x12 B 135 B 134 A 125 A 111 B 148 B 146 B 145 B 144 7x5 B 152 7x5 B 151 B 142 B 141 A m2 A 121 A 120 A 119 A 117 A 116 A 115 A m2 A 122 A m2 A 114 HALL 9 Hall 9-10 Pretreatment, Surface Treatment Chemicals, Machinery, Equipment and Technologies Exhibition Eylül / September 2013 Istanbul Expo Center RESTAURANT E 321 / 4x14 D 312 D 311 6x8 D 313 E 320 F m2 E 319 F 335 F 333 6x3 F 332 6x3 F 321 6x10 F 334 F 322 E 318 E 317 F 331 F 329 4x6 F 320 E 316 F 318 6x8 F 330 F 328 4x6 F 319 E 315 E 314 F 327 5x6 F 326 F 317 F 315 6x10 E 313 F 325 F 324 4x6 F m2 E 312 E 311 H 320 H 318 H x5 E 310 H 321 H 319 6x3 H 315 H 313 H 312 E 309 E 308 E Uluslararasý Boya, Mürekkep, Yapýþtýrýcý, Ýzolasyon, Dolgu Maddeleri, Yapý Kimyasallarý Hammaddeleri ve Üretim Teknolojileri Fuarý 5 th International Coatings, Inks, Adhesives, Insulation, Sealants, Construction Chemicals Raw Materials and Production Technologies Exhibition ISTANBUL FREE ZONE AIRPORT AIRPORT ISTANBUL WORL TRADE CENTER AIRPORT E 322 6x7 E 323 6x7 E 324 6x7 E 325 6x7 Hall 9-10 Merdivenler Stairs D 309 D 307 D 310 8x7 D 304 8x4 D 301 8x6 D 308 8x5 E 327 / 21x3 F 314 7x10 F 313 8x10 F x10 F 312 8x8 F 311 7x8 F 303 8x10 Hall 11 GÝRÝÞ ENTRANCE F 310 F 308 5x6 F 307 F 309 5x9 F m2 F 302 6x10 F 301 4x10 E 301 3x12 H 309 7x5 H 307 8x5 H 303 H 301 E 302 H 311 6x3 H 310 H 308 H 304 H 302 6x3 CARGO ENTRY MALZEME GÝRÝÞÝ EN/ WIDTH : 6.2m YÜK. / HEIGHT : 7.4m E 306 7X6 E 305 7X6 E 304 E 303 HALL 11

8 Organizatörler / Organisers Medya Partnerleri / Media Partners Phone : Web: Phone : Web: BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREÐÝNCE TOBB (TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ) ÝZNÝ ÝLE DÜZENLENMEKTEDÝR. THIS EXHIBITION IS ORGANIZED UNDER THE PERMISSION OF TOBB ACCORDING TO THE LAW 5174.

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Turkchem Chem Show Eurasia & Eurasian Coatings Platform Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

24-26 Mart 2016 REKLAM VE TANITIM. İstanbul Fuar Merkezi

24-26 Mart 2016 REKLAM VE TANITIM. İstanbul Fuar Merkezi www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com REKLAM VE TANITIM 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! www.artkim.com.tr

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! www.artkim.com.tr SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! "Chem Show Eurasia Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduğu fırsatlar sonucu fuar alanında marka tanınırlığınızı optimum bir noktaya taşıyarak,

Detaylı

İş Birliği ile In cooperation with

İş Birliği ile In cooperation with Kapanış Raporu / End of Show Report 11-14 Ekim / October 2012 Medya Partneri Media Partner Destekleyen Supporter İş Birliği ile In cooperation with Organizatör Organizer Tel: +90 212 324 00 00 sales@artkim.com.tr

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Putech Eurasia & Eurasian Composites Show Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Sadece Türkiye'nin Deðil Artýk Dünya nýn da Takip Edip, Merakla Beklediði Fuar: TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2012 Kimyasallar ve üretim teknolojilerinin bir arada olduðu, katýlýmcý ve ziyaretçi sayýsý ile

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 24-26 Mart 2016

www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 24-26 Mart 2016 www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı Türkiye

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

ALUEXPO2013. 3. ALÜMİNYUM TEKNOLOJİLERİ, MAKİNA VE ÜRÜNLERİ İHTİSAS FUARI rd 3 ALUMINIUM TECHNOLOGY, MACHINERY AND PRODUCTS TRADE FAIR

ALUEXPO2013. 3. ALÜMİNYUM TEKNOLOJİLERİ, MAKİNA VE ÜRÜNLERİ İHTİSAS FUARI rd 3 ALUMINIUM TECHNOLOGY, MACHINERY AND PRODUCTS TRADE FAIR ALUEXPO013 3. ALÜMİNYUM TEKNOLOJİLERİ, MAKİNA VE ÜRÜNLERİ İHTİSAS FUARI rd 3 ALUMINIUM TECHNOLOGY, MACHINERY AND PRODUCTS TRADE FAIR Avrasya Alüminyum Endüstrisine Ulaşmak İçin Tek Fuar The Unique Key

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

24-26 Mart 2016. İstanbul Fuar Merkezi. Türkiye ve Avrasya nın En Büyük Boya, Boya Hammaddeleri, Yardımcı Maddeler ve Teknolojileri Fuarı ve Kongresi

24-26 Mart 2016. İstanbul Fuar Merkezi. Türkiye ve Avrasya nın En Büyük Boya, Boya Hammaddeleri, Yardımcı Maddeler ve Teknolojileri Fuarı ve Kongresi www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı Türkiye

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! www.artkim.com.tr

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! www.artkim.com.tr SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! Interdye & Printing Eurasia Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduğu fırsatlar sonucu fuar alanında marka tanınırlığınızı optimum bir noktaya

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir!

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! 04-07 Aralık December 2014 Turizm Fuar ve Konferansı Tourism Fair & Conference İzmir Uluslararası Fuar Alanı, Kültürpark İzmir International

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 5. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı 3. Uluslararası Kompozit Sanayi Fuarı 9-11 Kasım 2017 İstanbul Fuar Merkezi SPONSORLUK SEÇENEKLERİ Medya Partneri İş Birliği ile Destekleyen Organizatör Kimya Sektör

Detaylı

P R I N T E X P O 3DTURKEY. Sonuç Raporu 2015. Post Show Report 2015. Destekleyenler - Supporters

P R I N T E X P O 3DTURKEY. Sonuç Raporu 2015. Post Show Report 2015. Destekleyenler - Supporters Sonuç Raporu 2015 Post Show Report 2015 Destekleyenler - Supporters BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. İçindekiler - Index 1-3D Print Expo Turkey Hakkında About 3D Print

Detaylı

ULUSLARARASI AYDINLATMA & ELEKTRİK MALZEMELERİ FUAR VE KONGRESİ INTERNATIONAL LIGHTING & ELECTRICAL EQUIPMENT FAIR AND CONGRESS SEPTEMBER 2017

ULUSLARARASI AYDINLATMA & ELEKTRİK MALZEMELERİ FUAR VE KONGRESİ INTERNATIONAL LIGHTING & ELECTRICAL EQUIPMENT FAIR AND CONGRESS SEPTEMBER 2017 ULUSLARARASI AYDINLATMA & ELEKTRİK MALZEMELERİ FUAR VE KONGRESİ INTERNATIONAL LIGHTING & ELECTRICAL EQUIPMENT FAIR AND CONGRESS 21-24 SEPTEMBER 2017 ULUSLARARASI AYDINLATMA & ELEKTRİK MALZEMELERİ FUAR

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Ýstanbul Doðu ile Batý Arasýndaki Köprü Coatings Show Eurasia 4. Uluslararasý Boya, Mürekkep, Yapýþtýrýcý, Ýzolasyon, Yapý Kimyasallarý Hammadeleri ve Üretim Teknolojileri Fuarý 6-8 Ekim Ýstanbul Fuar

Detaylı

decosit masa & sandalye 2017 Collection

decosit masa & sandalye 2017 Collection decosit masa & sandalye 2017 Collection 1 Masa & Sandalye Table & Chair 2 3 1990 yılında başladı... Masa sandalye imalatı yapan firmamız her geçen gün artan ürün kalitesi ve müşteri portföyü ile bugünlere

Detaylı

www.stteurasia.com 3. Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı 12-14 Ekim 2017 İstanbul Fuar Merkezi

www.stteurasia.com 3. Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı 12-14 Ekim 2017 İstanbul Fuar Merkezi www.stteurasia.com 3. Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı 12-14 Ekim 2017 Eş Zamanlı Olarak İstanbul Fuar Merkezi Medya Partneri İş Birliği ile Destekleyenler Organizatör

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Turkchem Chem Show Eurasia & Eurasian Coatings Platform Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK.

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK. YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK www.koctank.com KOÇ TANK KİM 1990 yılından bu güne otomotiv sektöründe tüm OEM ve AFTERMARKET Yerli ve

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

WIN EURASIA Automation

WIN EURASIA Automation WIN EURASIA Automation 19-22 March / March 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-fair.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels 3 Işıklı Duvar

Detaylı

Fuar Adı / Exhibition Name: Fuar Tarihi / Exhibition Date: Katılımcı Adı / Company Name: Salon-Stand No / Hall-Booth No: KİRALIK MALZEME FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST FOR RENTAL EQUIPMENT FİYATLAR EURO'DUR

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

BEKA değer katar BEKA adds value.

BEKA değer katar BEKA adds value. BEKA değer katar BEKA adds value www.bekayonetim.com.tr BEKA, var olan işletmeleri, kurumsal sistemlerle yönetilebilir, kalıcı işletmelere dönüştürmektedir. Bu dönüşüm çalışmaları sürecinde, işletmelerin

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN WIN EURASIA 2015 Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com WIN Fairs make you WIN 2-1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı Duvar Panoları Genel

Detaylı

your car deserves the best...

your car deserves the best... MAY/MAYIS 2014 your car deserves the best... arabanız en iyisini hakeder... New Products Developments News... Yeni Ürünler Gelişmeler Haberler Crankshaft pulleys, harmonic and torsional vibration dampers

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

80x80x74 65 45. 60x80 40 25. 60x120 50 35 Alm.Kolçakl Aluminium. Standard ø 75 ; h 105 50 35

80x80x74 65 45. 60x80 40 25. 60x120 50 35 Alm.Kolçakl Aluminium. Standard ø 75 ; h 105 50 35 FORM 6 A- MASA VE SANDALYE A- TABLES & CHAIRS KOD EQUIPMENT A-11 Çal flma Masas Work Table A-12 Çal flma Masas Work Table A-13 Yuvarlak Masa Round Table A-14 Yuvarlak Masa Round Table A-15 Kare Masa Square

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

POST SHOW REPORT KAPANIŞ RAPORU. 15-17 EKiM / OCTOBER 2015 Istanbul Expo Center. İş Birliği ile In cooperation with. Destekleyen Supporter

POST SHOW REPORT KAPANIŞ RAPORU. 15-17 EKiM / OCTOBER 2015 Istanbul Expo Center. İş Birliği ile In cooperation with. Destekleyen Supporter www.paintexpo.com.tr www.stteurasia.com KAPANIŞ RAPORU POST SHOW REPORT 15-17 EKiM / OCTOBER 2015 Istanbul Expo Center Medya Partnerleri Media Partners İş Birliği ile In cooperation with Destekleyen Supporter

Detaylı

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com www.win-fair.com 1 -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels www.win-fair.com

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

Plastik Dübeller Plastic Dowel

Plastik Dübeller Plastic Dowel DİZAYN EKOL PLASTİK mobilya sektörü başta olmak üzere plastik aksesuar ve bağlantı ekipmanları üretimi alanında faaliyet göstermek üzere İnegölde kurulmuştur. Kısa zaman içerisinde yapmış olduğumuz yenilik

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

TURKMEN BUILD POST SHOW REPORT 8-10 APRIL 2015. Ashgabad Sergi Kosgi (Exhibition Palace) / Turkmenistan

TURKMEN BUILD POST SHOW REPORT 8-10 APRIL 2015. Ashgabad Sergi Kosgi (Exhibition Palace) / Turkmenistan TURKMEN BUILD 8-10 APRIL 2015 Ashgabad Sergi Kosgi (Exhibition Palace) / Turkmenistan ORGANISERS Ministry of Construction and Architecture of Turkmenistan State Concern «Turkmen Avtoyollary» Chamber of

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT OPTIMA ELEVATOR COMPONENT www.optimaasansor.com.tr www.elevatoroperationpanel.com LIFTINSTITUUT OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

cushion C O M F O R T

cushion C O M F O R T cushion 2 0 14 C O M F O R T C O M F O R T Mobilya sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesi ile IŞILPLAST A.Ş., estetik modelleriyle ürettiği SİESTA mobilyalarını kaliteli hammaddeden ve müşteri memnuniyetinden

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Beton-Tasarım Koleksiyonu. Cement-Design Collection. Daha fazla beton dekorları ve bilgiler için: www.material-emotion.com/cement

Beton-Tasarım Koleksiyonu. Cement-Design Collection. Daha fazla beton dekorları ve bilgiler için: www.material-emotion.com/cement Beton-Tasarım Koleksiyonu Daha fazla beton dekorları ve bilgiler için: www.material-emotion.com/cement Cement-Design Collection More decors and information: www.material-emotion.com/cement Sunta / Chipboard

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda about us Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 5 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Banyo Mutfak 2017, katılımcı ve ziyaretçisinin enerjisi ile sektörün sesi olacaktır.

Banyo Mutfak 2017, katılımcı ve ziyaretçisinin enerjisi ile sektörün sesi olacaktır. 16-19 MART 2017 En yeni tasarım ve teknolojilerinin sergileneceği ve sektörün önde gelen firmalarının katılımı ile gerçekleşecek olan 2. Banyo, Mutfak ve Aksesuarları Fuarı 16-19 Mart 2017 tarihleri arasında

Detaylı

Advertising & Promotional Opportunities

Advertising & Promotional Opportunities Reklam Tanıtım Hizmetleri Advertising & Promotional Opportunities Ş BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. / THIS FAIR IS ORGANIZED

Detaylı

WIN EURASIA Metalworking

WIN EURASIA Metalworking WIN EURASIA Metalworking 11 14 Şubat / February 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-metalworking.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels

Detaylı

As we said at the beginning,we are BTO.

As we said at the beginning,we are BTO. 2017 Catalogue We are BTO. We are working hard to generate new growth for BTO by enhancing our management expertise, raising the value of our subsidiaries and affiliates, reviewing each of our businesses

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 . HANAFI ( ) SHAFI ( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 Company Profile Firmamız 2002 yılında Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. olarak kuruldu. Yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

DİZAYN EKOL PLASTİK, katılmış olduğu yurt iç ve yurt dışı fuarlar ile DİZAYN EKOL markasını duyurmaya çalışmaktadır.

DİZAYN EKOL PLASTİK, katılmış olduğu yurt iç ve yurt dışı fuarlar ile DİZAYN EKOL markasını duyurmaya çalışmaktadır. DİZAYN EKOL PLASTİK, mobilya sektörü başta olmak üzere plastik aksesuar ve bağlantı ekipmanları üretimi alanında faaliyet göstermek üzere İnegöl de kurulmuştur. Kısa zaman içerisinde yapmış olduğumuz yenilik

Detaylı

FOR INVESTERS WHY EXPOKENT?

FOR INVESTERS WHY EXPOKENT? FOR INVESTERS WHY EXPOKENT? 1 Expokent Fact Sheet (Kasım/November 2013) ENGLISH Working on the idea: since 2010 Established: 31/05/2012 Office with full equipment : 140m 2 in Çukurambar one of Ankara s

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

POST SHOW REPORT APRIL ekolojizmir.izfas.com.tr

POST SHOW REPORT APRIL ekolojizmir.izfas.com.tr POST SHOW REPORT 27-30 APRIL -2016 ekolojizmir.izfas.com.tr 2,044 m 2 Exhibition Area 113 Number of Exhibitor 15.063 Number of Visitor DISTRIBUTION by CITIES Organic Food Organic Cosmetics, University

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı