Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 12-14 Eylül / September 2013 Istanbul Expo Center

2 "Endüstriyel Kaplama Teknolojileri" konusunda alanýnýn lider ihtisas fuarý olan ve yýllardýr Almanya'da düzenlenen PaintExpo Fuarý'nýn Avrasya ayaðý PaintExpo Eurasia, Türkiye'de kimya ve boya sektörüne düzenlediði ihtisas fuarlarýyla uzmanlýðýný ortaya koyan Artkim Fuarcýlýk ve PaintExpo Fuarý'nýn organizatörü FairFair GmbH ortaklýðý ile Türkiye'de ilk defa 2011 senesinde baþarý ile gerçekleþtirildi. 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda, Ýstanbul Fuar Merkezi'nde, Turkcoat Coatings Show Eurasia ile eþ zamanlý gerçekleþtirilen PaintExpo Eurasia göz kamaþtýrýcý bir prömiyere imza attý. Fuar düzenlendiði ilk senede 48 yabancý toplam 98 katýlýmcýsý ile büyük bir baþarýya imza atarak daha ilk adýmlarýnda uluslararasý bir fuar olduðunun sinyallerini de verdi. Fuar, üç günlük süre içerisinde 463'ü yabancý, toplam 2784 ziyaretçiye ev sahipliði yaptý. Katýlýmcýlar, fuarda kaplama iþlemlerini daha fleksibl, düþük maliyetli ve ayný zamanda çevre dostu hale getiren yaþ boya ve toz kaplama proseslerinin tüm ürün yelpazesini fuar ziyaretçilerine sergileme imkaný buldular. Uzman ziyaretçiler rekabet güçlerini arttýracak ve özellikle Türkiye'deki tesislerini, uygulamaya konacak VOC (Uçucu Organik Bileþikler) Direktifine hazýrlayacak olan en yeni çözümler hakkýnda bilgi aldýlar. Fuar katýlýmcýlarý, spesifik talepleri olan, profesyonel ziyaretçilerle konuyla ilgili detaylý görüþmeler yapma ve onlarla yakýn temas halinde olma fýrsatý buldular. Sektör Kýtalarýn Buluþtuðu Kentte Biraraya Geliyor 2.Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarý: PaintExpo Eurasia 2013 Daha ilk organizasyonunda baþarý ve ivme yakalayan ve endüstriyel yaþ boya ve toz kaplama iþlemlerinin boya öncesi iþlemlerden, nihai denetim sürecine kadar tüm süreç zincirini kapsayan ihtisas fuarý PaintExpo Eurasia'nýn bir sonraki organizasyonu, Eylül 2013'te Ýstanbul Fuar Merkezi 11.Salonda, 9 ve 10 numaralý salonlarda gerçekleþtirilecek Turkcoat Coatings Show Eurasia ile eþzamanlý olarak düzenlenecektir. PaintExpo Eurasia'nýn Prömiyeri Göz Kamaþtýrdý... PaintExpo Eurasia Premiere Was Highly Impressive... PaintExpo Eurasia, the Eurasian part of the well-established and leading international trade fair for "Industrial Coating Technologies" held in Germany, took place in Turkey for the first time in It was organized in cooperation of Artkim Group which has proved its expertise in specialty fairs addressing Turkey's chemicals and paints industries, together with the PaintExpo organizer FairFair GmbH based in Germany. Held concurrently with the Turkcoat Coatings Show Eurasia at the Istanbul Expo Center from October 6-8, 2011, PaintExpo Eurasia's premiere was highly impressive. Right from the start of its first appearance, with a total of 98 exhibitors including 48 participants from abroad, the event proved to be a big success and signaled great promise as an international fair. During the three opening days the trade exhibition hosted a total of 2784 visitors, 463 came from foreign countries. The participating companies displayed the full range of equipment and materials for liquid painting and powder coating processes, making coating tasks more flexible, improving costefficiency and environment-friendlier at the same time. The expert visitors were thus able to learn about the latest solutions to strengthen their competitiveness and prepare especially their plants in Turkey for the upcoming VOC directive. The exhibitors appreciated the opportunity to hold in-depth discussions and being in close contact with well-informed visitors with obvious demands. The Sector is Meeting now regularly in the City that Connects Two Continents: 2nd PaintExpo Eurasia 2013, Industrial Coating Technologies Fair, September 2013 Capturing momentum and success at its very first event, PaintExpo Eurasia, the trade fair covering the entire process chains of industrial wet painting and powder coating starting with pre-treatment up to final inspection, will be held next time in September 2013 again in Hall 11 of the Istanbul Expo Center, simultaneously to Turkcoat Coatings Show Eurasia which occupies Hall 9 and 10.

3 Sergilenecek Ürün Gruplarý Product Groups On Exhibit Ziyaretçi Sektör Profili / Visitor Sector Profile Kurum Dýþý Boyama Desteði (Fason Boyama) / Coating Job-shops Otomotiv Endüstrisi ve Tedarikçileri / Automotive Industry and Suppliers Ticari Araçlar, Demiryolu, Gemi ve Tersaneler / Commercial Vehicles, Railway, Ship and Shipyards Havacýlýk Endüstrisi / Aviation and Aerospace Makine Üreticileri / Machinery Manufacturing Metal ve Metal Sac Ýþlemleri / Metal and Metal Sheet Processing Plastik Ýþlemleri / Plastics Processing Ev Aletleri / Household Appliances Mobilya (Ahþap ve Metal) / Furniture (Wood and Metal) Spor Ürünleri / Sports and Leisure Products Metal ve Cam Cephe Konstrüksiyonu / Metal and Glass Facade Construction Pencere Ýmalatý / Window Manufacturing Elektronik Endüstrisi / Electronics Industry Isýtma ve Soðutma Endüstrisi / Heating and Cooling Industry Ambalaj Sanayi / Packaging Industry Radyatör Üreticileri / Radiator Manufacturers Köprüler, Boru Hatlarý ve Güç Kaynaðý Hatlarý / Bridges, Pipelines and Power Supply Lines Diðerleri / and Many Others Sývý Boya, Toz Boya, Rulo Sac Boyama Sistemleri ve Ekipmanlarý Systems and Equipment For Liquid Painting, Powder Coating and Coil Coating Uygulama Sistemleri ve Boya Tabancalarý Application Systems and Spray Guns Sývý Boyalar ve Toz Boyalar Liquid Paints and Powder Coatings Otomasyon ve Konveyör Teknolojileri Automation and Conveyor Technologies Temizlik ve Ön Ýþlem Cleaning and Pre-treatment Kurutma ve Kürleme Drying and Curing Çevre Teknolojisi, Hava Tedarik ve Egzoz Hava Arýtma, Su Arýtma, Geri Dönüþüm ve Bertaraf Environmental Technology, Air Supply and Exhaust Air Prufication, Water Treatment, Recycling and Disposal Aksesuarlar (Kaplama Materyalleri ve Sistemleri, Boya Askýlarý, Filtreler, Pompalar) Accessories (Covering Materials and Systems, Painting Hangers, Filters, Pumps) Ölçüm ve Test Teknolojileri, Kalite Güvence Measuring and Test Technology, Quality Assurance Boya Çýkarma Paint Stripping Kurum Dýþý Boyama Desteði (Fason Boyama) Job-shop Coating Hizmetler Services Mesleki Eðitim Training and Vocational Education Araþtýrma Research

4 Katýlýmcý ve Ziyaretçi Ýstatistikleri Exhibitor & Visitor Statistics 2011 Katýlýmcý ve Ziyaretçi Sayýsý Number of Exhibitors & Visitors in 2011 Toplam Katýlýmcý Total Number of Exhibitors Doðrudan Yabancý Katýlýmcý Sayýsý Total Number Of Direct Foreign Exhibitors Toplam Katýlýmcý Firma ve Firma Temsilciliði Ýle Beraber Total number of companies and company representatives(together) Ziyaretçi Sayýsý Toplam Number of Visitors Yabancý Ziyaretçi Sayýsý Number of Foreign Visitors Yerli Ziyaretçi Sayýsý Number of Domestic Visitors 2011 yýlýnda ziyaretçilerin ilgilendikleri ürün gruplarý (çoktan seçmeli) The product groups of interest in 2011 (multiple choice) Sývý Boyalar ve Toz Boyalar Liquid Paints & Powder Coatings Sývý Boya, Toz Boyama Sistemleri ve Ekipmanlarý Liquid Paint, Powder Coatings Systems & Equipment Otomasyon ve Konveyör Teknolojileri Automation & Conveyor Technology Temizlik ve Ön Ýþlem Cleaning & Pretreatment Çevre Teknolojisi, Hava Tedarik ve Egzoz Hava Arýtma, Su Arýtma, Geri Dönüþüm ve Bertaraf Environmental Technology, Air Supply & Exhaust Air Purification, Water Treatment, Recyling and Disposal Ölçüm ve Test Teknolojileri, Kalite Güvence Measuring and Test Technology, Quality Assurance Kurum Dýþý Boyama Desteði ( Fason Boyama) Coating Job-shops Diðer Other Ülke Country Katýlýmcý Sayýsý Exhibitor Number % 46% 21% 11% 8% 27% 7% 5% Sorumluluk Alaný / Area of Responsibility Satýþ ve Pazarlama Sales & Marketing 14.7% Araþtýrma ve Geliþtirme Research & Development 11.9 % Kalite Kontrol Quality Control 5.3 % Faaliyet Alaný / Business Segment Diðer Other 2.0 % Üretim Production 18.8 % Ticaret Trade 12% Günlük Ziyaretçi Sayýsý / Number of Visitors Daily Diðer Other 4% Yönetim Management 23.1 % Satýn Alma Purchasing 25.2 % Üretici Manufacturer 65% Distribütör, Temsilcilik Distributor, Representative 19% 1. Gün / 1 st Date 2.Gün / 2 nd Date 3.Gün / 3 rd Date Toplam / Total

5 2011 Katýlýmcý Görüþleri 2011 Exhibitor Comments Altermak / M. Mustafa Acýpayamoðlu: Bu fuara girmeden önce daha doðrusu anlaþma yapmadan önce fuarýn çok iyi olacaðý konusuyla ilgili çok fazla bir ümidim yoktu. Daha iyi olabileceði, çok güzel olacaðý yani sonucun Almanya, Karlsruhe'deki PaintExpo Fuarý'yla ayný olacaðý düþüncesini taþýmýyordum. Fakat girdikten sonra katýlýmcý firmalarýnýn ve çalýþan kiþilerin kalitesi, sektörde tanýnan firmalarýn katýlmýþ olmasý, fuarýn 2. ve 3. günün de ziyaretçilerin yoðunluðu ve ve artý sadece ihtisas sahibi olan kiþilerin gelmesi beni açýkçasý mutlu etti. Fuardan beklediðimizin fazlasýný aldýk. Artkim'in yetkilisi ile 2 sene sonraki fuar da daha güzel bir yer tahsis etmesi açýsýndan anlaþmayý bu günden yaptým. Yani çok olumlu bir fuar olduðunu söyleyebilirim. Actually I did not expect much from this exhibition, before participating or more correctly before signing a contract. I did not think that it could be this successful and could prove to be as good as PaintExpo in Karlsruhe, Germany. However, quality of participants and their people, presence of well-known companies of the industry, high number of visitors even on the 2 nd and 3 rd days, and visits by only professionals made me really happy. This exhibition has exceeded our expectations. In fact, I already made a deal with Artkim representative to have a better booth in the next exhibition 2 years later. I can say that this has been a very successful exhibition. Botersan / Gülsüm Birsen Beyazay: Botersan anahtar teslim boyama tesisleri konusunda uzman ve Türkiye'nin önde gelen firmalarýndandýr. Fuara katýlým amacýmýz yeni müþteriler, yeni pazarlar bulmak satýþ olanaklarý yaratmak ve firmamýzý tanýtmak Ayný zamanda eski müþterilerimizle de tekrar görüþerek yeni iþ olanaklarý yaratmak ve müþterilerimizle iliþkilerimizi pekiþtirmekti. Elbette, geliþen kalitemizi ve teknolojimizi de lanse ederek marka sürekliðimizi saðlamak istiyoruz. PaintExpo Eurasia Türkiye'de ilk kez yapýlan bir fuar. Oldukça nezih ve kalite düzeyi yüksek bir fuar oldu. Ziyaretçilerden ve fuara gelen müþterilerimizin ilgisinden oldukça memnunuz. Bizim için iyi bir fuar oldu. Teþekkür ediyoruz. Botersan is specialized on turn-key painting plants. We are one of the leading companies of the Turkish market. We have participated in this exhibition to find new customers, new markets, create new sales opportunities and to promote our company We also aimed to meet with our old customers to revive our business prospects and to strengthen our relationships with our customers. There is no doubt that we want to promote our ever-improving quality and technology to ensure continuity of our brand. This is the first time we have PaintExpo Eurasia in Turkey. The quality of participants and visitors is quite high. We are very satisfied with the interest of visitors and customers. This has been a successful event for us. Thank you. Dede Kimya / Murat Dede: Tabiî ki öncelikle teþekkür ederim. Bu sene fuara ilk defa katýlýyoruz. Ama fuarýn oldukça faydalý geçtiðini gördük. Son kullanýcýya hitap ediyor ve burada gayet iyi temaslarýmýz oldu. Temennimiz bu fuarýn ileride de devamý ve daha geniþ kitlelere ulaþmasý. First of all I would like to thank... This is the first time we are here. We have seen that the exhibition has been very beneficial. It addresses end users and we had very good contacts. We hope that this exhibition will be repeated in the future and access wider masses. Graco / Peter C. Bloem: Ýlk kez katýldýðýmýzdan dolayý bizim açýmýzdan son derece ilgi çekici bir fuar olduðunu, ürünlerimizi gösterme ve Graco'yu Asya, Orta Asya ve Türkiye'ye getirme fýrsatýný bulduðumuzu söylemek istiyorum. Þirketimizin burada bulunmasýnýn kesinlikle faydalý olduðuna inanýyoruz. Þirketimizin ürettiði yüzey kaplama ekipmanlarýna iliþkin pek çok yeni teknolojiyi sergileme imkaný bulduk. Since this is our first time here, it is being an interesting show for us to show our products and also to bring Graco to Asia, Central Asia as well as Turkey. The exposure that our company got, we certainly feel it has been really beneficial, we got to show a lot of new technologies in the surface coating equipment that our company produces. Hülsemann-Sl Boya / Philipp Hülsemann: Evet bu fuarýn sonuçlarýndan son derece memnunuz. Bu fuara katýlmamýzýn iki stratejik nedeni var Öncelikle Türkiye'deki mevcut müþterilerimizle temasa geçmek istiyorduk. Türkiye bizim açýmýzdan çok önemli bir ülke ve tabii ki ikinci olarak da ürünlerimizi ve hizmetlerimizi potansiyel yeni müþterilere tanýtmak istiyorduk. Potansiyel müþterilerimizle pek çok ilginç görüþme yaptýk. Þu ana kadar elde ettiðimiz sonuçlardan gayet memnunum. Yes, we are quite happy with the results of this exhibition. We have used this exhibition for two strategies One is to get in contact with our existing clients here in Turkey. Turkey is a very important country for us and of course the second strategic reason was to promote our products and services to potential new customers. We have had many interesting meetings with potential customers. So I am so far quite satisfied with the results. Ýba Kimya / Ogün Okyar: Kesinlikle güzel bir organizasyondu. Ýnþallah tekrarýný gelecek yýllarda görmek istiyoruz. This was definitely a good organization. We hope to see its next editions in coming years. Lactec / Dr. Thomas Scholz: Bence bu son derece heyecan verici bir fuar ve þehrin kendisi de son derece heyecan verici. Ýstanbul'a ilk kez geliyorum. Özellikle Cumartesi günü müþterilerimizle çok faydalý görüþmeler yaptýk. Ýlk gün ilgi biraz azdý ama bugün bizim için oldukça güzel bir gün... Belki de ürünlerimizi bu ülkede daðýtabilecek bir distribütör bulduk. Bu yüzden bugün bizim açýmýzdan çok güzel bir gündü. Ýki yýl sonra yine geleceðim. I think this event is a very exciting event in a very exciting city. This is my first time in Istanbul. We had a lot of good discussions with the customers especially on Saturday. The first day was a bit low, but today was a great day for us and we maybe have found a distributor for our products in this country. So, a very good day for us. I will be back in two years. Mata Makine / Mesut Þengel: Daha önce düzenli katýldýðýmýz fuarlarla kýyaslandýðýnda bizim açýmýzdan çok daha efektif ve renkli bir fuar olduðunu görüyoruz. Katýldýðýmýz için memnunuz. Compared to previous exhibitions we joined, I have to say that this exhibition is much more effective and colorful. We are happy to be here. Nordson / Edwin Beuk: Katýldýðýmýz için son derece memnunuz ve pek çok potansiyel müþteri ile karþýlaþtýk, bu nedenle bu fuarýn çok güzel olduðunu düþünüyoruz. Son yýllarda pek çok fuara katýldýk ama bu fuarýn çok baþarýlý olduðunu düþünüyoruz ve evet gelecek sefer kesinlikle katýlacaðýz. We are very happy to be here and we have seen many prospects and potential customers, so we think it is a very good fair. We have done many fairs in the last years, now we believe this one is a very good one, and yes for sure we will next time be back again. Railtechniek Van Herwijnen Bv Ton M. Strieder: Sanýrým hedefimize ulaþtýk. Pek çok boya fuarýna katýlýyoruz, tabi Almanya, Belçika ve Birmingham'dakilerden bahsediyorum, bu nedenle bu tür fuarlarý iyi biliyoruz. Bu fuara ilk kez katýldým ve gerçekten memnunuz. Well, I think that it is sufficient for our goal. We do go to many Paint Exhibitions, I am talking about in Germany, in Belgium and Birmingham, so we know the type of exhibition. This is for the first time and I may say we are satisfied. Safa Kabin (Durstsafa) / Bülent Maviþ: Daha önce yurtdýþýnda ve bu sene de Türkiye'de ilk defa düzenlenen bu fuar, Türkiye için bence çok önemli Devamýnda da baþarý getireceðini düþünüyorum. Bizlerin katýlýmcý olarak fuardan memnun olduðumuzu ifade etmem gerekiyor. Diðer katýlýmcýlar ve gelen ziyaretçilere baktýðýmýz zaman gerçekten bir potansiyel olduðunu ve iþlem hacminin çok fazla olduðunu görebiliyoruz. Kendi adýmýza iyi bir fuar olduðunu düþünüyorum. I believe that this exhibition, which has been held abroad previously and now is organized for the first time in Turkey, is very important for our country In my opinion, it will be even more successful in the future. As a participant, we are quite satisfied with the exhibition. When we look at other participants and visitors, we can see that there is a real potential here and several contacts are being made I think this has been a very good exhibition for us.

6 Katýlým Ücretleri ve Paket Stand Seçenekleri Participation Rates & Options for Booth Packages Katýlým Ücretleri (Standsýz) Paket Stand: AVRUPA Package Stand: EUROPE Paket Stand: ASYA Package Stand: ASIA Standart Paket Stand Standard White Stand 40 / m 2 40 / m 2 20 / m 2 Stand m m 2 arasý m 2 arasý m 2 arasý 90 m 2 ve üzeri Fiyatlar 176 /m 2 +KDV 166 /m 2 +KDV 156 /m 2 +KDV 146 /m 2 +KDV Participation Rates (Without Booth, space only) Stand Space (m2) Between m 2 Between m 2 Between m 2 90 m 2 and over Rates 176 /m 2 +VAT 18% 166 /m 2 +VAT 18% 156 /m 2 +VAT 18% 146 /m 2 +VAT 18% Halý / Carpet Standart gri renk / Standard grey color Halý / Carpet Standart gri renk / Standard grey color Halý / Carpet Standart gri renk / Standard grey color En küçük katýlým 12 m 2 'dir. The smallest area accepted for participation is 12 m 2. Kapalý Oda / Closed Area 1 m 2 perdeli (ücretsiz) 1 m 2 with curtain (free of charge) veya kilitlenebilir kapý ekstra ücret karþýlýðý (50,-Euro+KDV) or 1 lockable hinged door at extra cost of EUR 50,- +VAT 18% Stand Renk Seçenekleri Stand Colour, Colored Plastic-Coating; Mavi / Blue Kýrmýzý / Red Yeþil / Green Turuncu / Orange Sarý / Yellow 1 Masa / 1 Table (103) 3 Sandalye / 3 Chairs (309) 1 Adet Çöp kutusu / 1 Dustbin (318) 1 Adet Askýlýk / 1 Clothes hanger (315) 1 Adet Banko / 1 Counter (209) Her 3 m 2 için bir aydýnlatma spotu Spotlight (100 W) for each full 3m 2 of stand space 1 adet 3'lü priz 220 V 1Power supply incl. consumption and 3-way mains socket Kapalý Oda / Closed Area 1 m 2 perdeli (ücretsiz) 1 m 2 with curtain (free of charge) veya kilitlenebilir kapý ekstra ücret karþýlýðý (50,-Euro+KDV) or 1 lockable hinged door at extra cost of EUR 50,- +VAT 18% Alýnlýk Renk Seçeneði Colour Option for the Lettering Mavi / Blue Kýrmýzý / Red Yeþil / Green Turuncu / Orange Sarý / Yellow Dikey Kenarlýk Renk Seçeneði Colour Option for the Vertical Edges Mavi / Blue Kýrmýzý / Red Yeþil / Green Turuncu / Orange Sarý / Yellow 1 Masa / 1 Table (103) 3 Sandalye / 3 Chairs (309) 1 Adet Çöp kutusu / 1 Dustbin (318) 1 Adet Askýlýk / 1 Clothes hanger (315) 1 Adet Banko / 1 Counter (209) Her 3 m 2 için bir aydýnlatma spotu Spotlight (100 W) for each full 3m 2 of stand space 1 adet 3'lü priz 220 V 1Power supply incl. consumption and 3-way mains socket 1 Masa / 1 Table (103) 3 Sandalye / 3 Chairs (309) 1 Adet Çöp kutusu / 1 Dustbin (318) Her 3 m 2 için bir aydýnlatma spotu Spotlight (100 W) for each full 3m 2 of stand space 1 adet 3'lü priz 220 V 1 Power supply incl. consumption and 3-way mains socket Stand m 2 sine göre deðiþen ekstra malzemeler 12-20m m2 41 m2 ve üzeri 1 Adet Masa (103) 2 Adet Masa (103) 3 Adet Masa (103) 3 Adet Sandalye (309) 6 Adet Sandalye (309) 9 Adet Sandalye (309) Extra materials regarding stand m m m2 41 m2 and over 1 Table (103) 2 Tables (103) 3 Tables (103) 3 Chairs (309) 6 Chairs (309) 9 Chairs (309) Katýlým koþullarý ile ilgili daha detaylý bilgi almak için lütfen ile irtibata geçiniz. / Please get in contact with for further participation details.

7 Fuar Alaný ve Yerleþim Planý Exhibition Center Layout & Floor Plan Hall 11 Hall 9 2. Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarý 2 nd Industrial Coating Technologies Exhibition 1. Ön Ýþlem, Yüzey Ýþlem Kimyasallarý, Makina, Ekipman ve Teknolojileri Fuarý HALL 10 C 216 C 221 C 226 C m2 C 217 C 218 C 219 C 220 C 222 C 223 C 224 C 225 C m2 D 268 D 269 D 270 D 271 D 272 D 273 D 274 D 275 FUTURE EGYPT D 276 C 213 C 212 D 257 D 258 D 259 D 260 D 261 D 262 D 263 D 264 EL ZAIN D 265 D 277 D 266 D 278 D 279 D 267 C 229 INTERNATIONAL PAVILLION D 246 D 235 D 247 D 236 D 248 D 237 D 249 D 250 D 251 D 252 D 253 ALALA MIA GROUP D 254 D 238 D 239 D 240 D 241 D 242 D 243 D 255 D 244 D 256 D 245 C 230 C 210 WORKSHOP AREA D 227 4x12 D 228 4x11 D 229 D 230 C 231 C 209 D 224 D 225 7x11 D 226 C 232 C 208 D 215 C 234 D 217 5x12 D 218 5x11 D 219 5x12 C 206 8x6 C 205 8X4 C 235 8x6 D 211 8x12 D 212 8x12 D 213 8x11 D 214 8x12 C 236 D 205 D 206 D 209 D 210 C 237 4x10 D x12 D x11 C 204 4x11 D x10 D x12 CARGO ENTRY MALZEME GÝRÝÞÝ EN/ WIDTH : 6.2m YÜK. / HEIGHT : 7.4m C m2 C x7 52 m2 C 201 7x16 C 240 7x16 C x7 52 m2 C 238 H=3.80 m H=3.80 m BAYAN WC HALL 10 GÝRÝÞ ENTRANCE ÝNÝÞ ÇIKIÞ MERDÝVENLERÝ G 401 7x8 G 402 7x8 VESTÝYER G 407 CAFE G 408 G x7 G 411 G 406 G 409 G 410 G 413 G 414 INDIA PAVILLION G 412 G 415 ARTKÝM DEPO G 428 ARTKÝM OFFICES G x7 105 m2 ÝNÝÞ ÇIKIÞ MERDÝVENLERÝ BAY WC TEKNÝK ODA H=3.80 m H=3.80 m HALL 9 GÝRÝÞ ENTRANCE A m2 A X7 52 m2 A 136 7x16 A 101 7x16 A x7 52 m2 A m2 CARGO ENTRY MALZEME GÝRÝÞÝ EN/ WIDTH : 6.2m YÜK. / HEIGHT : 7.4m A 133 4x11 B x12 B x11 B x12 B x12 A 104 4x11 A 132 B 110 B 109 B 108 5X11 B 107 6x12 B 106 B 105 A 131 B 114 B 112 8x12 B 111 A 130 8x7 B x11 A 105 A 106 8x6 B 120 B 119 6X5 B 117 5x12 B 116 B 115 6X5 A 129 7x7 A 107 B 125 B 124 6x11 B 123 6x12 B 115 A 128 7x4 A 108 A 109 B 132 6x12 B 130 7x11 B 129 B 127 6x12 A 126 7x4 A 110 B 140 B 139 B 137 3x11 B 136 3x12 B 135 B 134 A 125 A 111 B 148 B 146 B 145 B 144 7x5 B 152 7x5 B 151 B 142 B 141 A m2 A 121 A 120 A 119 A 117 A 116 A 115 A m2 A 122 A m2 A 114 HALL 9 Hall 9-10 Pretreatment, Surface Treatment Chemicals, Machinery, Equipment and Technologies Exhibition Eylül / September 2013 Istanbul Expo Center RESTAURANT E 321 / 4x14 D 312 D 311 6x8 D 313 E 320 F m2 E 319 F 335 F 333 6x3 F 332 6x3 F 321 6x10 F 334 F 322 E 318 E 317 F 331 F 329 4x6 F 320 E 316 F 318 6x8 F 330 F 328 4x6 F 319 E 315 E 314 F 327 5x6 F 326 F 317 F 315 6x10 E 313 F 325 F 324 4x6 F m2 E 312 E 311 H 320 H 318 H x5 E 310 H 321 H 319 6x3 H 315 H 313 H 312 E 309 E 308 E Uluslararasý Boya, Mürekkep, Yapýþtýrýcý, Ýzolasyon, Dolgu Maddeleri, Yapý Kimyasallarý Hammaddeleri ve Üretim Teknolojileri Fuarý 5 th International Coatings, Inks, Adhesives, Insulation, Sealants, Construction Chemicals Raw Materials and Production Technologies Exhibition ISTANBUL FREE ZONE AIRPORT AIRPORT ISTANBUL WORL TRADE CENTER AIRPORT E 322 6x7 E 323 6x7 E 324 6x7 E 325 6x7 Hall 9-10 Merdivenler Stairs D 309 D 307 D 310 8x7 D 304 8x4 D 301 8x6 D 308 8x5 E 327 / 21x3 F 314 7x10 F 313 8x10 F x10 F 312 8x8 F 311 7x8 F 303 8x10 Hall 11 GÝRÝÞ ENTRANCE F 310 F 308 5x6 F 307 F 309 5x9 F m2 F 302 6x10 F 301 4x10 E 301 3x12 H 309 7x5 H 307 8x5 H 303 H 301 E 302 H 311 6x3 H 310 H 308 H 304 H 302 6x3 CARGO ENTRY MALZEME GÝRÝÞÝ EN/ WIDTH : 6.2m YÜK. / HEIGHT : 7.4m E 306 7X6 E 305 7X6 E 304 E 303 HALL 11

8 Organizatörler / Organisers Medya Partnerleri / Media Partners Phone : Web: Phone : Web: BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREÐÝNCE TOBB (TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ) ÝZNÝ ÝLE DÜZENLENMEKTEDÝR. THIS EXHIBITION IS ORGANIZED UNDER THE PERMISSION OF TOBB ACCORDING TO THE LAW 5174.

6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU. İş Birliği ile In cooperation with

6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU. İş Birliği ile In cooperation with 6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU POST SHOW REPORT Fuar Ana Sponsoru Exhibition Main Sponsor Medya Partneri Media Partner Destekleyenler

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye. FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, Turkey

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye. FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, Turkey TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, Turkey BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR

Detaylı

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY İmalat endüstrisinin kazandıran 4 uluslararası fuarı 4 winning international trade fairs for the manufacturing industry

Detaylı

A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com

A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com ISTANBUL A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü www.turkcoat.com 3 rd Coatings, Inks, Adhesives, Sealants, Construction Chemicals, Production Technologies, Conference and Exhibition

Detaylı

Ýstanbul Doðu ile Batý Arasýndaki Köprü Coatings Show Eurasia 4. Uluslararasý Boya, Mürekkep, Yapýþtýrýcý, Ýzolasyon, Yapý Kimyasallarý Hammadeleri ve Üretim Teknolojileri Fuarý 6-8 Ekim Ýstanbul Fuar

Detaylı

Haberler / News Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi AKM Armasan ASD Türk Ambalaj Firmalarý Interpack ý Fethetti Standýmýzýn Yer Aldýðý Messe Düsseldorf Kuzey Giriþi Küresel

Detaylı

WIN Fuarları Kazandırır WIN Fairs Make You WIN

WIN Fuarları Kazandırır WIN Fairs Make You WIN WIN Fuarları Kazandırır WIN Fairs Make You WIN İmalat endüstrisinin kazandıran 4 uluslararası fuarı 4 winning international trade fairs for the manufacturing industry 19-22 Mart March 2014 TÜYAP Büyükçekmece

Detaylı

Kapanış Raporu / End of Show Report 14-16 Kasım / November 2013

Kapanış Raporu / End of Show Report 14-16 Kasım / November 2013 3. Poliüretan Sanayi Fuarı 3rd Polyurethane Industry Exhibition Kompozit Sanayi ve Üretim Teknolojileri Fuarı Composite Industry and Production Technologies Exhibition Kapanış Raporu / End of Show Report

Detaylı

KAPANIŞ RAPORU POST SHOW REPORT. Organizatör Organiser

KAPANIŞ RAPORU POST SHOW REPORT. Organizatör Organiser Kozmetik,Kişisel ve Ev Bakım Ürünleri Hammaddeleri, Bileşenleri ve Teknolojileri Özel Bölümü Cosmetics, Personal & Home Care Ingredients, Raw Materials and Technologies Special Zone KAPANIŞ RAPORU POST

Detaylı

Building, Construction Materials and Technologies Trade Shows

Building, Construction Materials and Technologies Trade Shows 5-9 MAYIS 2010 23-26 EYLÜL 2010 14-17 EK M 2010 Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarlar Building, Construction Materials and Technologies Trade Shows Her geçen gün büyümekte ve geliflmekte olan

Detaylı

R+T TURKEY 2015. Destekleyenler / Supported by. Yeni Ticaret Kapıları Açar Key to Markets

R+T TURKEY 2015. Destekleyenler / Supported by. Yeni Ticaret Kapıları Açar Key to Markets Yeni Ticaret Kapıları Açar Key to Markets R+T TURKEY 2015 12.11-15.11.2015 İstanbul Fuar Merkezi CNR Expo, Yeşilköy - İstanbul - Türkiye Istanbul Fair Center CNR Expo, Yeşilköy - Istanbul - Turkey Destekleyenler

Detaylı

% 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow!

% 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow! % 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow! CeBIT Bilişim Eurasia CeBIT Global Conferences Uluslararası Bilgi

Detaylı

Gietz, Ferrostaal İşbirliği İle Türkiye de Gietz in Turkey by Partnership of Ferrostaal Turkiye

Gietz, Ferrostaal İşbirliği İle Türkiye de Gietz in Turkey by Partnership of Ferrostaal Turkiye Gietz, Ferrostaal İşbirliği İle Türkiye de Gietz in Turkey by Partnership of Ferrostaal Turkiye Hansjörg Gietz: Çikolata yerken kendini rahat hissetmek istersin. Çikolata kilo almanıza neden olabilir,

Detaylı

ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY

ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY İmalat endüstrisinin 3 lider uluslararası fuarı OTOMASYON, ELECTROTECH, HYDRAULIC & PNEUMATIC 3 leading international trade fairs for the manufacturing

Detaylı

İSTANBUL. 13-16 September Eylül. Concurrent Congresses. Eş zamanlı Kongreler. 11th International. Non-Ferrous Metals

İSTANBUL. 13-16 September Eylül. Concurrent Congresses. Eş zamanlı Kongreler. 11th International. Non-Ferrous Metals 10 International Non-Ferrous Metals Technology, Machinery and Products Trade Fair 10. Uluslararası Demirdışı Metaller Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı 11 International Iron-Steel and Foundry

Detaylı

Global Player in Metallurgy Industry: TURKEY. Metalurji Sektöründe Global Bir Oyuncu: TÜRKİYE

Global Player in Metallurgy Industry: TURKEY. Metalurji Sektöründe Global Bir Oyuncu: TÜRKİYE Concurrent Congresses 7th International ANKIROS Foundry Congress Organized by TÜDÖKSAD - the Turkish Foundry Association 17th International Metallurgy & Materials Congress Organized by the UCTEA Chamber

Detaylı

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT 27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT FUAR HAKKINDA MICE Endüstrisi profesyonelleri ACE of MICE Exhibition 2014 te buluştu! İlki düzenlenen ACE of MICE Exhibition

Detaylı

Broadcast, Cable & Satellite eurasia 2009 - a CeBIT Event -

Broadcast, Cable & Satellite eurasia 2009 - a CeBIT Event - Broadcast, Cable & Satellite eurasia 2009 - a CeBIT Event - www.cebit-bcs.com 13. Uluslararası Uydu İletişimi, Yayıncılık, Kablo ve TV Sektörü Fuar ve Konferansı 13 th International Trade Fair and Conference

Detaylı

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE...

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE... DOMOTEX 2013 ün Öne Çıkan Eseri: PETROL TAHMİNLERİ KORKUTUYOR! FLOORING DELUXE... Hodri meydan diyorum!... Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Veysel Eroğlu, Hiç kimsenin ormanlık alanlarda yer işgal

Detaylı

Your way to the future!

Your way to the future! go Your way to the future! CeBIT Bilişim Eurasia Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fuarı International Trade Fair for Information Technology, Telecommunications, Software & Services Broadcast

Detaylı

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır!

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır! www.berfino.com t.: +90 212 549 30 71-549 01 41 m.: info@berfino.com New line in the accessory MOBİLYA AKSESUARLARI APRIL / NİSAN 2015 Işık Ahşap: Ortadoğu nun parlayan yıldızı ORSIAD JOURNAL OF FOREST

Detaylı

YILMAZ. www.yilmazmachine.com.tr 1 BAŞKAN IN MESAJI PRESIDENT S MESSAGE 2-3 YILMAZ DAN HABERLER NEWS FROM YILMAZ

YILMAZ. www.yilmazmachine.com.tr 1 BAŞKAN IN MESAJI PRESIDENT S MESSAGE 2-3 YILMAZ DAN HABERLER NEWS FROM YILMAZ YILMAZ MAKİNE KURUMSAL İÇ YAYIN ORGANIDIR MAYIS - HAZİRAN - TEMMUZ 2015 MAGAZINE PUBLISHED BY YILMAZ MACHINE MAY - JUNE - JULY 2015 Başkan ın Mesajı President s Message Yeni Fabrikamız Our New Factory

Detaylı

Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu

Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu A view of Topkapi Palace, Hagia Sophia and Blue Mosque from the Bosphorus in conjunction with WELCOME HOŞGELDİNİZ WELCOME HOŞGELDİNİZ The ISTT International No-Dig Conference

Detaylı

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING YILIYEAR 16 SAYI/ISSUE 188 TEMMUZ I JULY 2012 knoloji TROTZSCHLE!, SPINNING Kompakt tarzda duzenlenen Cer unitesinin yan1nda, TD 8 daha bir c;:ok avantajlar sunmaktad1r: Ost silindirlerin pnomatik bask1s1

Detaylı

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU ve FUARI HAKKINDA

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU ve FUARI HAKKINDA ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU ve FUARI HAKKINDA Hepinizin bildiği gibi, toplumda enerji kültürü oluşturmak, verimlilik ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla 1981 yılından beri her yıl Ocak ayının

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

ACE OF M.I.C.E. EXHIBITION 2015 FUAR DOSYASI

ACE OF M.I.C.E. EXHIBITION 2015 FUAR DOSYASI ACE OF M.I.C.E. EXHIBITION 2015 FUAR DOSYASI ACE OF M.I.C.E. EXHIBITION 2015 REPORT 1 ACE OF M.I.C.E. EXHIBITION 2016 10-12 ŞUBAT 2016 / 10-12 FEBRUARY 2016 İstanbul Kongre Merkezi & Lütfi Kırdar Uluslararası

Detaylı

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting www.leddergi.com Türkiye de Sektörün Tek Dergisi Nisan - Mayıs (April - May) 2014/12 Frankfurt Light+Building 2014 Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting 10 10 İnternational LED Systems, Technologies,

Detaylı

09 10 September 2015. Istanbul Convention Centre (ICC) Istanbul, Turkey. www.chemspeceurasia.com. Official Media Partner. Magazine C H E M I C A L S

09 10 September 2015. Istanbul Convention Centre (ICC) Istanbul, Turkey. www.chemspeceurasia.com. Official Media Partner. Magazine C H E M I C A L S 09 10 September 2015 Istanbul Convention Centre (ICC) Istanbul, Turkey Organised by A member of C H E M I C A L S Official Media Partner Magazine CHEMSPEC EURASIA - CONNECTING BUYERS AND SUPPLIERS IN ISTANBUL

Detaylı

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı