LxiXn; Sağlığa zararlıdır.. R22: YutulcJğunda sağlığa zararlıdır, - GHS etiket elethanları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LxiXn; Sağlığa zararlıdır.. R22: YutulcJğunda sağlığa zararlıdır, - GHS etiket elethanları"

Transkript

1 Baskı tarh: L~~~de/h~rlıkyetrma:adf:... :.'. - Ürün hakkında blgler 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 - Tcar adı: POTASSIUM HYDROXIDE 90% Flakes -Mal numarası: Maddenn KuI14n,mı / HazırlıınmllSı Kmyasal ara ürün Sayfa: 118, \.' -. r3.~l~~:-,:, -~.._, : ':. ;~;:;;~: :-'L~-)J. - Ulusa/Acl durum,~elefon~'tu: !f~;""'ı,.-" * - Tehlke tanunı: la:-"ll C; Yakıcı1ır R35: Ağır yanmalara yol açar LxXn; Sağlığa zararlıdır.. R22: YutulcJğunda sağlığa zararlıdır, - GHS etket elethanları "-. ~ GHSöS Korozyon Skn Corr, la H314 Cdd der yamğı ve göz hasanna sebep olur ~GHS07 Acute Tox. 4 H302 Yutuhırsa zararlı olur. - Tehlke pktogramları ~~ GHS05 GHS07 - Snyal kelmes Tehlke - Etketlendlme çn tehukey belrleyc bleşenler: - Tehlke beyanları H302 Yutulursa zararlı olur. H3 ı4 Cdd der yaıuğı ve göz hasanna sebep olur. - Uyarı beyanlıır, P260 P280 P301+P312 kalkmıştır TozJdurnanlga71sslbuhar/sprey solumayın. Koruyucu eldvenlkoruyucu gys/göz koruyucusu/yüz kaı:tiyucusu kullarun.. YUTULURSA: Kendnz y hssetmyorsanız br ZEHIR TEDA vt MERKEZI veya doktora/hekme başvurun. (Devııını sayfa 2 'da) ~ T~

2 Baskı tarh: /2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 2/8 Tcar adı: POTASSIUM HYDROXIDE 90% Flakes (Sayfa 1 'nın devamı) P303+P36l+P353 CILDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Kontamne olan gysler derhal çıkartın Cld sulduş le yıkayın. P305+P35l+P338 GÖZE TEMAS EDERSE: Brkaç dakka suyla dkkatle yıkayın, Kontak lemsnz varsa ve çıkarmak kolaysa, kontak lensler çıkanın. Yıkamaya devam edn. P405 Kltl br yerde saklayın ~...~ _.- -" _ _ _ AET drektflerne göre şll'etlendmre: Ürün AT - yönergelerne/o ülkenn ulusal kanunlanna göre sımflandınlmış ve şaretlenmştr. - Ornn şfre harf ve tehlke tanımı: ;: ı.. C Yakıcıdır - Rkko uyarıları: 22 Yutulduğunda sağlığa zararlıdır 35 Ağır yanmalara yol açar - Glvenlk uyarıları: 1/2 Kltl olarak ve çocukların ulaşaınayacağı yerde muhafaza ednz 26 Gözlere temas etmes halnde derhal soğuk suyla ça1kalayınız ve doktora başvurunuz 36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu gym, koruyucu eldyen ve koruyucu gözlük/yüz maskes kuliarumz 45 Kaza ya da fenalık halnde derhal doktor çağnmz (mümkünse bu etket gösternz) * - Kmyev tanım14mu: - CAS-No. tanımı l potassum hydroxde - Teşhs numarası -EİNECS - numarası: AT - numarası: Oı ," 'C,"' : :~: " - Ek uyanlar: Flakes or Pellets ;;::85% - Formül KOH 1 U. '... - Genel uyarılar: Ürünün bulaşmış olduğu gym eşyalanm derhal uzaklaştınmz. Zehrlenme belrtler brçok saat sonra başgöstereblr. Bu nedenle doktor kontrolu br kazadan en az 48 saat sonrasına kadar sürdürülmeldr. Kazazedelen temz havaya çıkanmz. Derhal doktora başvurunuz. - Teneffüs ettkten sonra: Baygınlık halnde yatınlması ve taşınması sabt yan pozsyonda olmalıdır. - Clde temas ettkten sonra: After contact wth skn, wash mmedately almost 15 mnutes wth plenty of water. May cause delayed bums, - Gözlere temas ettkten sonra: Rnse opened eye for almost 15 mnutes under runnng water. L--- (Devamı sayfa 3 'da) n_

3 Bash tarh: /2006/ATu.varınca, Madde 31 Sayfa: 3/8 Yenden düzenleme tarh: ljlo.2010 Tcar adı: POTASSIUM BYDROXIDE 90% Flakes Yuttuktan sonra: Kusmasım sağlamayınız, derhal doktor çağnnız, Rnse mouth out wth water. (Sayfa 2 'nın devamı) - -Acl durum ekpmanı Çalışma alanlannın yakımnda, gözler ve ten çn yıkama alanları belrleynz. [ S ~~ _ Yangın söndürmeönlemler -- --~---~-----~ ~ ~ -Elverşl söndürlcü maddeler: 1"'...&. ri;n.v;!a rı,,.,,, " foam, water spray (mst). _._u... Yangın söndürme önlemlern çevreye uydunmuz ~ Maddenn, yanarken oluşturduğu maddelern ya da oluşan gazkırın yarattığı özel tehlkeler: Hgh temperatures may lberate toxc or corrosve gases. Do not breathe smoke or vapours, - Özel koruyucu teçhzat: Komple koruyucu elbse gynz. - Ilışsel güvenlk önlemler: Koruyucu teçhzat takınız. Korunmanuş şahıslan yaklaştırmayımz. Clde temas etmesn önleynz Gözlere temas etmesn önleynz - Çevrey koruyucu önlemler: Kanalzasyona/Yüzeysel suyalyeraltı suyuna kanşmasım önleynz. Sulara ya da kanalzasyona karışması halnde yetkl resm makamlara haber vernz. Toprağın çne akması halnde yetkl resm makamlara haber vernz. - Temzleme/Toplama yöntemler: Su ya da sulu temzlk maddeleryle yıkamayınız. Mekank olarak toplayınız, Neutralze wth acd soluton and flush. May requre exeavaton of contamnated sol, Shovel up resdues and place n a labelled sealable contaner for subsequent safe dsposal. Put leakng contaner nto a labelled drum or overdrum. Zararlı madde kanşnuş malzemey çöp olarak madde 13 'e göre tasfye ednz. - Ek uyanlar: Güvenl kullanım le lgl blgler 7. bölümden alımz. Kşsel koruyucu teçhzat le lgl blgler 8. bölümden ahmz, Tasfye le lgl blgler ı3. bölümden ahnız, 0.0:: ': :; :.:.-;.. :. -Kullanım: - Güveııl çalışma çn uyardar: Hande n accordance wth good ndustral hygene and safety procedures, Toz oluşması hal çn havanın emlmesn öngörünüz, - Yangın ve patlamadan korunmak çn uya"lar: Özel önlemlern alınması gerekmez. -Depolama: - Depolarda ve kaplarda aranan özellkler: Store n dry, cool, well-ventlated area. Yalmz açılmamış orjnal ambalajda (kapta) muhafaza ednz. - Brarada depolama le lgl uyanlar: Gerekl değl. L (Devamı sayfıı4 TR_ 'da)

4 Baskı tarh: /2006/ATuyarınco, Madde 31 Tcar adı: POTASSIUM HYDROXIDE 90% Flakes - Depolama şartları le lgl dğer blgler: Kabı sızdırmayacak şeklde kapalı tutunuz. Rutubetten ve sudan koruyunuz. Sayfa: 4/8 (Sayfa 3 'nın devamı) 1 :.~~~m~~rjm~.~4~:~91j~tj~rı;~ş*,. ~~~g(l~ ~.#m~~ql~.$lı1~gdırdmas.ve.kşs. ::::::~~rj,ty~çj~~ç~~~t;,p;.::{:::;' : :: :. - Teknk tessatların şekuendrlmes le lgl ek blgler: Başka blg yoktur, madde 7 'den bakımz. - Çalışma yer le lgl, kontrol edlmes gereken sınır değerler olan beşenter: potasyum hdrokst REL (USA) 12 mg/m' TLV (USA) Kısa zaman değer: C 2 mghn3 -Ek uyanlar: Düzenlendğ tarhte geçerl lsteler esas alınnuştır. - Kşsel koruyucu teçhzat: - Genel koruyucu ve sıhh önlemler: Kmyev maddelerle çalışılırken geçerl htyat önlemler dkkate alınmalıdır. Gıda maddelernden, çeceklerden ve yem maddelernden uzak tutunuz. Krlenmş, SM bulaşmış gym eşyalarun derhal çıkartınız. Molalardan önce ve mesa sonunda ellernz yıkayınız. Gözlernze ve cldnze değmesnden kaçımmz. - Ne/es koruyucu önlemler: Yetersz havalandırma durumunda uygun solunum koruyucusu takınız - Eller koruyucu: OKoruyucu eldvenl er Eldven malzemes ürün malzeme hazırlanan madde le lgl olarak geçrmez ve dayanıklı olmalıdır. Testlern yapılmamış olması neden le ürün hazırlannuş madde kmyasal karışım çn laz ım olan eldven malatında kullanılması gereken malzeme le lgl herhang br tavsye yapılamamaktadır. Eldven malatı çn ku llanılan malzemele rn seçmnde d elnme sürelernn, geçrgenlk o ranlannın ve bozulmanın göz önüne alınması gerekldr. - EIJven malzemes Lastk eldverıler Neopren eldverıler - Eldven malzemesne nu/uz etme sares Kesn delmne (aşınma) süres eldven malatçısından öğrenlmel ve bu sürelere rayet edlmeldr. - Gözler koruyucu: Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük -Genel blgler Bçm: Katı Renk: I Beyaz ----" (Devamı sayfa 5 'da) n_ L

5 Baskı tarh: A T uyarın cu, Madde 31 Sayfa: 5/8 Tcar adı: POTASSIUM BYDROXIDE 90% Flakes -Koku: Kokusuz - Durum değşklğ Erme ısısı / Erme ısı alanı: 360 C ; Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı: 1327 C - Alev alma ısısı: Uygulanamaz. (Sayfa 4 'nın devamı) - Tutu~ablme özellğ (katı, gaı şeklnde): Madde tntuşmaz ntelktedr. - Patlama tehlkes: Ürünün patlama tehlkes yoktur. -~",..". -~-~, 'e: o be" - Yoğunluk 20OC'de: 2,04 g/cm" - Çözllme kablyet / karışma kablyet suyla ıooe'de: -ph - değer ıo C(J 00 gll) 'de: 14 ı120 g/l ıo$tabhtev~fe~~tvte.....,. - Termk ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Nonnal kullanma koşullannda kararlıdır. - Kaçınılması gereken maddeler: Avod ether. Avod organc materals. - Tehlkel reaksyonlar Su ve astlerle reaksyonlar gösterr. Su eklendğnde ısınma başgösterr. Contact wth copper, alumnum, tn and znc may cause fomıaton of flammabje hydrogen gas. Güçlü astlerle ve oksdasyon maddeleryle reaksyonlar gösterr. - Tehlkel ayrışım maddeler: Aynşımda oluşan tehlkel ürünler duyulmamıştır.!ujokskolojple lgl blgler - Akut toksste: - Sınıflandırma çn öneml olan LDILC50 - değerler (tokskolojk deney değerler) Ağızdan LD mg/kg (rat) - Asl tahr edc etks: - cltte: Cltte ve sümüksel zarda kuvvetl yakıcı tesr vardır. - gözde: Kuvvetl yakıcı tesr vardır - Duyarhhk yaratma: Duyarlılığı arttıncı tesr duyulmamıştır, - Ek tokskolojk uyardar: Yutalması halnde ağız kesmnde ve boğazda aşırı yakıcı tesr ve yemek borusunda ve mdede perforasyon tehlkes mevcuttur. - Aşağıdak gruplann potans9tel etklerne dar bugler: - Akut etkler (akut zehrülk, tahrş- ve yakma etks) Yanmalara yol açar Rsk of serous damage to eyes. Yutulduğunda sağlığa zararlıdır TR- (Devamı sayfa 6 'da)

6 Baskı tarh: Tcar adı: POTASSIUM IAT uyarınca, Madde 31 HYDROXIDE 90%. Flakes Sayfa: 6/8 *... :... Ij~~l!Tf:~~~I~ m~r~ :. - Ayrılma k lgl blgler (Kalıcılık ve ndrgenehlrllk): Blg mevcut değl - Dğer uyarılar: Ürün byolojk olarak zor ndrgeneblr. - Değşk çevre kesmlernde durumu: Blg mevcut değl -Devngenlk ve byoakümljlosyon potansyel: Blg mevcut değl - Ökotoksk etkler: - Su toksstes: t' ;r-n 7~~rl. Ağızdan LC50/24h 18o mgll (PIS) - Genel uyarılar: Suyu tehdt sımfı 1 O: suyu hafıf tehdt edcdr Sulandırılmamış vazyette ya da büyük mktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalzasyona ulaşmasım " önleynz. Sulandırılmamış ya da nötürlenmemş olarak atık sulara ya da ön sulandırma havuzuna ulaşmamalıdır. Ürünün yüksek mktarlar le kanalzasyona ve sulara deşarj edlmes ph derecesnde yükselme sonucunu yaratablr. Yüksek ph dereces se suda yaşayan organzmalara zarar verr. Kullanım konsantrasyonunun nceltlmes le ph dereces öneml oranda düşürülmektcdr ve dolayısı le ürünün kullanımından sonra kanalzasyona karışan atık suların su çn yarattığı tehlke azalmaktadır. ~ Tasfyes He lgl uyarılar -Ürün: - Tavsye: Ev çöpüyle beraber tasfye edlmes yasaktır. Kanalzasyona ulaşmasım önleynz. - Temz1enmemş ambalajlar: - Tavsye: Tasfyes resm makarnların yönetmelklerne göre yapılır. - Tavsye olunan temzlk maddes: Su, gerekrse temzlk maddeler katmak suretyle. (Sayfa S 'nın devamı).=ı. '..': ': , c:... ::".):.?:::":. j.~jjğlf~jjgl~r: Karada naklye ADRIRlD (tehlkel maddelern yollarda ve trenle taşınması le lgl uluslararas + anlaşma - sınır öteslyu~): - ADRIRlD - sınıfı: 8 - Kemler (tehlke) sayısı: 80 - BM - numarası: Ambalaj gurubu: II - Tehlke pusulası: 8 - Malın tanımı: 1813 POTASSIUMHYDROXIDE, SOLID (Devamı sayfa 7 'da) TR-

7 H Baskı tarh; lAT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 7/8 Tcar adı: POTASSIUM HYDROXIDE 90% Flakes - Denzde gem naklyatı İMDG: (Sayfa 6 'nın devamı) - İMDG - smıfı: 8 -BM - numıırofl.' Label 8 -Ambalaj gurubu: II <_A ~_R - Doğru teknk sm: POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID -Notlar: Marpel ll: Not detennnated - Marpol III: Not regulated - Hava nak/yatı CAO-Tİ ve İATA-DGR: - teaorata - sınıfı: - BMIlD numarası: -Label - Ambalaj gurubu: - Doğru teknk sm: -Notlar: II POTASSruM HYDROXIDE, SOLID Areraft Passenger: 15 kg - Arcratt Cargo: 50 kg * - UN "Model Düzenleme": UNI8B; POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID; 8; II - GHS etket elemanlan - Tehlke pktogramları ~~ GHS05 GHS07 - Sny"l ke11mes Tehlke - Etketlendrme çn tehlkey belrleyc bleşen/er: - Tehlke beyanları H302 Yutulursa zararlı olur. H3 ı4 Cdd der yanığı ve göz basanna sebep olur. - Uyar, beyanlar: P260 F280 P301+P312 kalknuştır Tozldumanlgazlsslbuhar/sprey solumaynı. Koruyucu eldvenlkoruyucu gys/göz komyucusu/yüz koruyucusu kullanın, YUTULURSA: Kendnz y hssetmyorsanız br ZEHİR TEDA v MERKEZİ veya doktomlhekme başvurun. P303+P36l+P353 CLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Kontamne olan gysler derhal çıkartın. Cüd su/duş le yıkayın. P305+P351+P338 GöZE TEMAS EDERSE: Brkaç dakka suyla dkkatle yıkayın. Kontak lemsnz.. varsa ve Çıkarmak kolaysa, kontak lensler çıkartın. Yıkamaya devam edn. (Devamı sayfa 8 'da) ~ TR-

8 Baskı tarh: AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 8/8 Tcar adı: POTASSIUM HYDROXIDE 90% Flakes P405 Kltl br yerde saklayın. (Sayfa 7 'nın devamı) u: :I,)İg~r.ıı~g.~t;:...BBB:;:".,... '..., u. :. :1 Verler bugünkü blg durumumuza stnat etmektedr, ancak ürün özellkler le lgl temnat teşkl etmezler ve akd br hukuk lşk tess etmezler. Although the nformaton and recommendatons set foıth heren are presented n good fath and beleved to be correct as of the date hereof, PPC makes no representaton as to the completeness or accuracy thereof. Informaton s suppled upon the condton that the persons recevng the same w11 make ther own determnaton as to ts safety and sutablty for ther purposes pror to use. In no ~. r r '"'Vv'".-.r '- Vv.. LVI VLauı ua"",", YT Cll"V"""I -rruni--u~ relance upon nformaton. No representatons or warrantes ether expressed or mpled, of merchantablty, ftness for a partcnlar purpose or of aoy other nature, are made hereunder wth respect to nformaton or the product 10 whch the nfonnaton refers. - Ver pusulasını dlzenleyen bölüm: Department Research & Development -Krsaltmalar ve: ADR: Accord europeen sur le transport des marchandses dangereuses par Route (European Agrcement concernng the Internatonal Camage of Dangerous Goods by Road) RIO: Reglement ntematonal ecucemanı le transpr des marchandses dangercusepar chemn de fer (Regulatoa Concemng the Internatonal Transport ofdangerous Goods by Ral) IMDG: Internatonal Mantme Code for Dangerous Ooods DOT: US Department of Transportaton IATA: Internatonal Ar Transport Assccaton IATA-DGR: Dangerous Goods Regulatons by the "Internatonal Ar Transport Assocaton" (IAT A) ICAO: Internatonal Cvl Avaton Organzaton ICAO- TI: Techncal Instructons by the "Internatonal Cvl Avaton Organzaton" (lcao) GHS: Globally Hamıonzed System of Classftcaton and Labellng of Chemeal. ACG!H: Amercan Conference oc Governmental Indusıral HygenslS EINEeS: European lnventory of Exstng Commereat Chemcal Substances CAS: Chemcal Abstracts Servce (dvson of the Amercan Chemcal Socety) NfPA: Natonal Fre Protectan Assocaton (USA) HMlS: Hazardous Materals Identfcauon System (USA) LC50: Lethal concentraton, SO percent LD50: Lethal dose, SOpercent L- TR_

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/16 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 488 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.TEC 905 1.2. Madde veya müstahzarın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı Ticari adı: Hilti Firestop Mortar CFS-M RG CP 636 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 5 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/9 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i:

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i: Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 327016 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Mürekkep içeren kartuş. Normal kullanım koşullarında,

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70 Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar,

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL Ürün Parça Numarası: 777704(25Ltr plastic) Bilgi Formu Numarası:

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 104102 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: AQUATUFF Ürün Parça Numarası: 607826 (25 liter), 607827 (210 liter) 1.2 Madde veya karışımın

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı