FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE"

Transkript

1 urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: Y I BHII FHI, ÞV V ÞÛÂDI 3 YLÜL 2011 CU/ 75 r ni as ya.com.r FÜZ LI ÜY Y FÜZ LI POJ HY GÇLYO. L LÞLZ BOZCÐI BLL POJ IL CII L OU OLDUÐU DD DLYO. Y B GL YÐI OLC Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý öz cü sü el çuk Ü nal, BD a ra fýn - dan O'ya ah sis e di len er ken u ya rý ra da rý nýn ür ki - ye'de ko nuþ lan dý rýl ma sý nýn ön gö rül dü ðü nü bil dir di. Ba - kan lýk öz cü sü Ü nal, 'ür ki ye'nin bu un su ra ev sa hip li ði yap ma sý O'nun sa vun ma ka pa si e si ni ve u lu sal sa - vun ma sis e mi mi zi güç len di re cek ir'' di ye ko nuþ u. BD DIÞÞL: Y BLL, GZL UULUYO me ri kan a vun ma Ba kan lý ðýn dan üs dü zey bir ye ki li de, ran a kar þý BD a ra fýn dan O'ya ah - sis e di len /PY-2 i pi er ken u ya rý ra da rý ný bu yý lýn so nu na doð ru ür ki ye ye yer leþ ir me yi a maç la dýk la - rý ný söy le di. he Wall re e Jo ur nal ga ze e si ne ko - nu þan ye ki li, i le ri ek no lo ji ö zel lik le ri ba rýn dý ran ra - da rýn ne re ye ku ru la ca ðý nýn be lir len di ði ni, ancak bu - nun giz li u ul du ðu nu kay de i. Ha be ri sayfa 4 e V POU BI IZDI B de srail i suçlu buldu Birleþmiþ illeler (B) oruþurma omisyonunun avi armara raporu, merikan ew York imes ve Washingon Pos gazeelerine sýzdý. srail in avi armara gemisindeki ürk vaandaþlarýna yönelik saldýrýsý için aþýrý ve manýksýz denilen raporda, gemiye çýkan askerlerin ölenlere yakýndan aeþ eiði kabul edildi. aporda gemiye binenlerin barýþcý amaçlarla yola çýkýklarý da belirilerek, srail'in azmina ödemesi ve üzünü belirmesi iseniyor. Bununla birlike raporda srail'in erör ehdidi alýnda bulunduðu ileri sürülerek srail'ce uygulanan Gazze ablukasýna hak veriliyor.. aporun basýna sýzmasý ürkiye Dýþiþleri Bakanlýðý arafýndan üzünü verici bulundu. Ha be ri sayfa 7 de LY D Y GÞLYO lkol yasaðýna vaandaþ deseði lman ya nýn ku ze yin de þe hir ler a - ra sý se fer ya pan e ro nom dan son - ra Ham burg da ki op lu a þý lar - da da al kol ya sa ðý uy gu la ma sý baþ - la dý. Ya sa ðý uy gu la yan Ham burg Yol - cu a þý ma cý lý ðý Bir li ðine si ya si ler - den son ra va an daþ lar dan da des - ek gel di. Ha be ri sayfa 7 de 9 YLÜL D ÜC Üniversieye kayý Pazaresi baþlýyor Üniversieyi kazanan adaylarýn ka yý iþ lem le ri büün ü ni ver si e ler de 5-9 y lül 2011 a rih le ri a ra sýn da ya pý - la cak. Ü ni ver si e ler de ki her prog - ram i çin ay rý ka yý a ri hi be lir len di - ðin den, a day la rýn sý nav so nuç bel ge - sin de be lir i len a rih e ka yý yap ýr - ma la rý ge re ki yor. Ha be ri sayfa 3 e ÇIL V ÖZÜ ek nik se bep ler den do la yý bu haf a Haf - a so nu ve lif e ki mi zi ya yýn la ya mý yoruz. O - ku yu cu la rý mýz dan ö zür di le riz. Din a dam la rý ba rýþ gü ver ci ni u çur du 1 y lül Dün ya Ba rýþ Gü nü do la yý sýy la a rý yer Be le di ye si nin dü zen le di ði faaliye - e bir a ra ya ge len fark lý din le rin em sil ci le ri, s in ye ey da ný na ku ru lan pla form - da hal ka ses len dik en son ra be ra ber, gü ver cin u çur du. Ha be ri sayfa 4 e Her ülkede farklý bir imajýmýz var I ül ür ve u rizm Ba kan lý ðý nýn yap ýr dý ðý a raþ ýr ma ya gö - re, l man lar ür ki ye yi u cuz bir a il ül ke si o la rak gö rür - ken, gü ne þi az gö ren ül ke ler den n gil e re nin va an daþ la rý i - se ür ki ye yi en çok sý cak ik li mi i le a ný yor. a il de ni lin - ce us la rýn ak lý na ilk ür ki ye ge li yor. Ha be ri sayfa 10 da FO OÐ F: ÜY'D L PO LL skerî anlaþmalar askýya alýndý Dý þiþ le ri Ba ka ný h me Da vu oð lu, ür kiye- s ra il i liþ ki le ri nin yeni bir döneme girdiðini söyledi. Da vu oð lu, dü zen le di ði ba sýn op lan ý - sýn da, ür kiye-s ra il dip lo ma ik i liþ ki le ri nin i - kin ci kâ ip dü ze yi ne in di ri le ce ði ni ve i ki ül ke a - ra sýn da ki as ke rî an laþ ma la rýn amamýnýn as ký - ya a lýn dý ðý ný kay de i. Ha be ri sayfa 7 de h me Da vu oð lu Gül: apor, açýkçasý bizim için yok hükmünde Ha be ri sayfa 7 de avunma projelerinin hacmi 500 milyon dolar Dýþiþleri Bakaný hme Davuoðlu nun, ürkiye ile srail arasýndaki askerî anlaþmalarýn askýya alýndýðýný duyurmasýnýn ardýndan dikkaler savunma ihalelerine çevrildi. ürkiye ile srail arasýnda imzalanan savunma projelerinin hacmi 500 milyon dolarý buluyor. Heron ve keþif podlarý dýþýnda büyük proje yok. srail den daha çok kriik eknolojiler alýnýyor. 7 de

2 2 3 YLÜL 2011 CU Y LÂH llah a abd olana herþey hizmekâr olur Þ L L Â- HÜ Â Þ H u lak üs ün dür O son suz yü ce iz ze sa hi bi Bü ün â lem de ki ic ra â ý O nun þa hi di O nu mu ra e i ðin den kim se a lý ko ya maz O ki ak dir ey le miþ ir hak ký kim se bo za maz z ze ü a zâ me i ni rah me iy le per de ler Bir li ði Ce lâ li mu lak þir ki küf rü red de der Ga li bi ye e en üs ün iz ze i hoþ ib ri yâ Ben ze ri þe rî ki ol maz has mý dýr ehl-i ri yâ l- ziz Her i þi ne en gü zel þe kil de am sâ hib O dur u lu nun rý za sý na er sin di ye a lip O dur Gâ fil o lan kul ne bi le O nun a zâ bý sa kar im ki Hakk an o lur u zak adl-i Hakk o nu ya kar ud re i her ne se bep le öh me e se han gi er z ze ü a zâ me ü ev hîd ce lâl o ka ý yer H Þ (a ba hî - rab zon) y a zîz ü zün i kâm em ri ne am gâ lib o lan Zer re kür re bü ün eþ yâ sý na am sâ hip o lan ah me in e þi du rur câ hi le hem de â li me y le mez sin zul mü as la ehl-i küf re zâ li me Öy le gâ lip dir ki bü ün da ya nýr mah bub O na Öy le sa hipir ki bü ün yö ne lir mâ lub O na ul la rý nýn sý ðý na ðý an cak O dur l- ziz Hür me iy çün bi zi ey le i ki ci han da a ziz. im ki, amazan ayýný ve Þevval ayýndan alý günü oruçlu geçirirse büün seneyi oruçlu geçirmiþ gibi olur. Câmiü's-aðîr, o: 3668 / Hadis-i Þerif eâli ve, llah a abd ve hizmekâr olana herþey hizmekâr olur. Bu da, herþey llah ýn mülk ve malý olduðunu imân ve iz an ile olur. lem ey yü he l-a ziz! n san, ya þa yýþ va zi ye in ce, bir dað dan ko pup sel i çi ne dü þen ve ya yük sek bir a par man dan dü þüp yu var la nan bir þa hýs gi bi dir. ve, ha ya a par ma ný yý ký lý yor. Ö mür ay ya re si þim þek gi bi ge çi yor. Za man da sel do lap la rý ný sür a le ça lýþ ý rý yor. rz se fi ne si de, sür a le gi der ken Bu lu la rýn ge çi þi gi bi ge çip gi der. (eml û re si: 27:88.) â ye i ni o ku yor. e fi ne-i arz sür a le yü rür ken, dün ya nýn gayr-ý meþ rû lez ze le ri ne u za ý lan el le re ze hir li di ken le rin ba a ca ðý dü þü nül sün. Bi na e na leyh, o ze hir li dün ya ok la rý na ba kýp el u za ma. Fi râ kýn e le mi, e lâ ki lez ze in den a ðýr dýr. y nefs-i em mâ rem! a na â bi de ði lim. en is e di ðin þe ye i ba de e ve is e di ðin þe yin pe þi ne düþ; ben an cak ve an cak be ni ya ra ýp, þems ve ka mer ve ar zý ba na mu sah har e den Fâ ýr-ý Ha kîm-i Zül ce lâ le abd o lu rum. Ve ke za, ka der mu hi in de u çan ay ya re-i öm re ve ya ha ya dað la rý a ra sýn da a çý lan uh du ve ü nel le rin den þim þek vâ ri ge çen za ma nýn þi men di fe ri ne bin di re rek e be dül â bad mem le ke i nin is ke le si hük mün de o lan ka bir ü ne li nin ka pý sý na sevk e den Hâ lýk-ý ah mâ nü r- a hîm den me de is i yo rum. Ve ke za, hiç bir þe yi du â la rý ma, is i gâ se le ri me ve ni yaz la rý ma he def i i haz e mem. n cak kü re-i ar zý ha re ke e ge i ren, fe lek çark la rý ný dur dur ma ya ve þems ve ka me rin yer leþ i ril me siy le za ma nýn ha re ke i ni es kin e ir me ye ve vü cu dun þa hi ka la rýn dan yu var la nýp ge len þu dün ya yý sa kin kýl ma ya ka dir o lan kud re i ni ha ye siz abbi Zül ce lâ le duâa la rý mý, ni yaz la rý mý arz ve ak dim e di yo rum. Çün kü, her þey le a lâ ka dar â mâl ve ma ka sý dým var dýr. Ve ke za, kal bi me va ki o lan en in ce, en LÛ G Ç: abd: ul. arz: Dün ya. se fi ne: Ge mi. fi râk: y rý lýk. e lâ ki: a vuþ ma, bu luþ ma. nefs-i em mâ re: Da i ma kö - ü lü ðü em re den ne fis. þems: Gü neþ. ka mer: y. mu sah har: Bo yun eð di ril - miþ, hiz me kâr ký lýn mýþ. Fâ ýr-ý Ha kîm-i Zül ce lâl: Her þe yi hik me le ya ra an Ce - lâl sa hi bi, l lah. ay ya re-i ömr: Ö mür u ça - ðý. uh du: Ge çi, hen dek. þim þek vâ ri: Þim þek gi bi. þi men di fer: ren. e be dü l-â bad: on suz lar son su zu. Hâ lýk-ý ah mâ nü r-a - hîm: Þef ka ve mer ha me i sa hi bi Ya ra ý cý. giz li ha ý ra la rý i þi i ði ve kal bi min mü yûl ve e mel le ri ni a min e i ði gi bi, a kýl ve ha ya li min de e men ni e ik le ri sa a de-i e be di ye yi ver me ye ka dir o lan Zâ-ý k des den ma a da kim se ye i ba de e mi yo rum. ve, dün ya yý â hi re e kalb e mek le ký ya me i ko pa ran kud re muk e dir dir, â ciz de ðil dir. Bir zer re o kud re in na za rýn da giz le ne mez. Þems, bü yük lü ðü ne gü ve ne rek o kud re in e lin den kur u la maz. ve, o nun mâ ri fe iy le e lem ler lez ze le re in ký lâp e der. ve, O nun ma ri fe i ol maz sa, u lûm ev ha ma a hav vül e der. Hik me ler il le ve be lâ la ra e bed dül e der. Vü cu a de me in ký lâp e der. Ha ya ö lü me ve nur lar zul me le re ve le zâ iz gü nah la ra a hav vül e der. ve, O nun ma ri fe i ol maz sa, in sa nýn ah ba bý ve mal ve mül kü in sa na a dâ ve düþ man o lur lar. Be ka be lâ o lur. e mal he bâ o lur. Ö mür he vâ o lur. Ha ya a zap o lur. kýl i kab o lur. Â mâl, a lâ ma in ký lâp e der. ve, l lah a abd ve hiz me kâr o la na her þey hiz me kâr o lur. Bu da, her þey l lah ýn mülk ve ma lý ol du ðu nu mân ve iz an i le o lur. ve, kud re, in sa ný çok da i re ler le a lâ ka dar bir va zi ye e ya ra mýþ ýr. n kü çük ve en ha kir bir da i re de, in sa nýn e li ye i þe bi le cek ka dar in sa na bir ih i yar, bir ik i dar ver miþ ir. Ferþ en r þa, e zel den e be de ka dar en ge niþ da i re ler de in sa nýn va zi fe si, yal nýz du â dýr. ve, De ki: ðer du â nýz ol ma sa ab bim ka ýn da ne e hem mi ye i niz var? (Fur kan û re si: 25:77.) â ye-i ke rî me si, bu ha ki ka ý en vir ve is ba a kâ fi dir. Öy ley se, ço cu ðun, e li ye i þe me di ði bir þe yi pe der ve va li de sin den is e di ði gi bi, abd de, acz ve fak riy le ab bi ne il i ca e der ve Hâ lý kýn dan is er. es ne vî-i u ri ye, Zey lü l-hu bâb, s. 175 is i gâ se: ý ðýn ma, yar dým is e me. kü re-i arz: Dün ya. es kin: a kin leþ ir me, dur - dur ma. â mâl: mel ler, ar zu lar. ma ka sýd: ak sa lar. va ki: Vu ku bul muþ, ger - çek leþ miþ o lan. mü yûl: e yil ler, yö ne lim - ler. ma a da: Baþ ka. al bi ma si va dan e miz le mek alp be den i çin ne ka dar ö nem li i se, o nun ma ne vi yâ yö nü nü eþ kil e den id rak, þu ur, a kýl ve i ra de gi bi kuv ve le re mer kez ol ma sýy la ruh i çin de ha ya î bir ö nem a þý mak a dýr. n san ma ne vî kal bi ne a i hu su si ye le riy le ha ki kî in san dýr. Bu ra da ki hu su sî ye le ri ve bu ra da ki as fi ye yi ve se li mi ye i mu ha fa za i le an cak me lek ler den üs e çý ka bi lir. Ce nâb-ý Hak ka ýn da ki kýy me i de kalp a yar la rýy la a lâ ka lý dýr. alp â yi ne-i a med dir. alp na zar gâh-ý lâ hî dir ü min kal bi arþ-ý ah man dýr. alp â be hür me in de dir. þ e bu ka dar ö nem li o lan kalp, a hi bi nin nü zû lü, e cel li si i çin her za man e miz ol ma lý ve e miz u ul ma lý dýr. n sa nýn ço ðu za man mu hab be e ki ev hi di ya ka la ya ma ma sý, mülk e ki ev hi di, his le rin, duy gu la rýn, ü mi din, kor ku nun ev hi di ni bu la ma ma sý mu hab be e, kor ku lar da, mülk e, duy gu lar da þir ke düþ me si ni ne i ce ver mek e dir. Dün ya ya bað lan mak, dün ya lýk la rý O nun rý za sý dý þýn da sev mek sev gi de ev hi di kay be mek ve þir ke düþ mek an la mý na ge lir. Zi ra in san dün ya ve dün ya lýk la rýn sa hi bi o la bi lir. Fa ka on la rýn in sa na sa hip ol ma sý ma ne vî has a lýk la rýn ve bü ün kö ü lük le rin baþ la dý ðý nok a dýr. n sa na ve ri len ni me ler l lah a u la þan yol da bi rer bi nek ir. Bu er si ne dön dü ðü za man in san dün ya nýn bi ne ði hâ li ne ge lir. s ki le rin la, uz za ve sâ i re le ri nin ye ri ni bu se fer ev, a ra ba, ma kam, mev ki, eþ ya, ki þi a lýr. þ ref-i mah lûk o lan in san böy le lik le ken di ni es fel-i mah lûk (mah lû ka ýn en se fi li) de re ke si ne in di re cek ir. Za en eþ ref-i mah lûk o lan in san, dün ya ve dün ya lýk la rýn e fen di o la ma ya ca ðý ný gös e ren ve ya þa yan in san dýr. Be di üz za man a me li ya-ý cer ra hi hük mün de kal bin ma si va dan na sýl e miz le ne ce ði nin der si ni 3. Lem a da ve rir. Bu ra da l lah ýn mu hab be iy le se vil me yen her þe yin fi rak a cý la rýy la ya ra lan dý ðý ný ve dün ya lýk la rýn as lýn da a lâ ka-i kal be lâ yýk ol ma dý ðý ný es bi en son ra, e ðer in san bu had siz mah bup la rýn dan vaz geç mez ve ü zer le rin de fa ni lik dam ga sý ný o ku ya maz sa mah bup lar a de din ce kal bin de ma ne vî ce ri ha lar o lu þa ca ðý ný söy ler. þ e in sa nýn bu ce ri ha la rý na hem mer hem, hem ir yak o la cak zikr-i lâ hî nin i se Ya Bâ kî en e l-bâ kî ol du ðu nun der si ni ve rir. al bin ma ne vi ya i çin mu al lâ o lan ko nu mu nu her za man ko ru mak çok ö nem li dir. Zi ra ak lî, fi i lî, a me lî, si ya sî, fik rî, ah lâ kî þirk ve sap ma lar dan u zak ka la bil mek çok ko lay de ðil dir, fa ka kal bin a ya rý sa bi len di - man ev hi di, ev hid es li mi, es lim e vek kü lü, e vek kül sa a de-i da rey ni ik i za e der. (öz ler, 23. öz, Ü çün cü ok a) Bu sa a de zin ci ri nin es lim hal ka sýn dan u u nup e vek kül e mek, in sa ný her ür lü kor ku ve en di þe den kur a ra cak ýr. es lim ke li me si, s lâm li e ra ü rün de çok kul la ný lan bir i fa de dir. s lâ mi ye in ke li me o la rak an la mý, i a a e mek, bo yun eð mek, es lim ol mak, se lâ me e u laþ mak þek lin de a ným lan mak a dýr. Be di üz za man Haz re le ri nin i fa de e i ði gi bi, in san ek o lan bir Ya ra ý cý ya i man e ik en son ra, her þe yi i le O na es lim ol ma sý ge re ki yor. Çün kü en bü yük hür ri ye, O na es lim ol mak ýr. l lah a es lim o la ný, l lah baþ ka hiç bir þe ye es lim e mez. s lâ mi ye, l lah a es lim ol mak ol du ðu na gö re, bu es li mi ye na sýl ol ma lý? Bir in san, e li me-i Þe ha de ge ir mek le, es li mi ye in þar la rý ný ye ri ne ge ir miþ o lur mu? es li mi ye, es lim o lu yo rum de mek en i ba re ol say dý, her üs lü man ýn i ki ci han sa a de i ga ran i ol muþ o lur du. ma gö rü yo ruz ki, i man e mek ve üs lü man ol du ðu nu söy le mek, ye er li de ðil dir. n san i man e mek le, l lah a bir albi mefluç eden en önemli þey muhabbee, sevgide evhidi yakalayamamakýr. Hiçbir þeyi llah ý sever gibi sevmemek gerekir. Böyle olursa muhabbee ve sevgide þirk koþulmuþ olur ki, bu da sadece imaný zedelemez, ayný zamanda sevdiði þeyin elinden kaçmasýna sebepir. ði ak dir de se li mi ye i ni mu ha fa za e den ev rad, ez kâr, i ba de, öv be ve is ið far la ih mal e dil me di ðin de he def ve is i ka me i bo zul ma dý ðý, ni ye çiz gi si hep doð ru ol du ðun da a kýl, fi kir, a mel, ah lâk da ev hi di ni bu la cak ýr. Bu nok a dan ba kýl dý ðýn da kalp hep si nin mer - söz ver miþ ir. Ben sa na es lim o lu yo rum, en ne der sen, o nu yap ma ya, ne re ye sevk e der sen o ra ya gi me ye, sýr ý ma ne yük yük ler sen i i raz e me den a þý ma ya, e mir le ri ni ye ri ne ge i rip ya sak la rýn dan ka çýn ma ya söz ve ri yo rum de miþ ol mak a dýr. n san bu sö zün de dur du ðu müd de çe es li mi ye in þar la rý ný ye ri ne ge ir miþ o lur. man e ik en son ra, i ma nýn þar la rý ný ye ri ne ge ir me yi ih mal e den in san, bir ne vî is yan e miþ o lur ki, bu da es li mi ye in þar la rý ný ih lâl e mek de mek ir. a maz kýl ma yan, a ma zan a yý gel di ðin de ü ze ri ne farz o lan o ru cu u ma yan, im kâ ný ol du ðu hal de hac va zi fe si ni yap ma yan, fa ki rin hak ký o lan ze kâ ý ver me yen, l lah ýn var lý ðý ný ve bir li ði ni di li i le söy le yip kal ben de as dik e me yen bir in sa nýn, Ben de üs lü ma ným de me si, o nun es lim ol du ðu nu gös er mez. Bu þar lar dan bi ri si ne bi le bir par ça i i raz e den ve i man e miþ ol ma nýn ver di ði va zi fe le rin bir kýs mý ný bi le ih mal e den bir in san, es lim ol muþ sa yýl maz. Uy ma dý ðý her bir þar ve yap ma dý ðý her bir va zi fe ve gös er miþ ol du ðu her bir i i raz, is yan an la mý na gel mek e dir. O da es li mi ye in am ol ma dý ðý ný gös er mek e dir. Hal bu ki i man dan ge len es li mi ye, in sa nýn her zer re si i le Ya ra ý cý ya es lim ol ma sý ný ge rek i rir. Öy ley se u lak ud re e kar þý es li mi ye na sýl ol ma lý? Bu so ru nun ce va bý, an cak þöy le o la bi lir: e ne þir de gas sa la es lim ol mak gi bi ol ma lý. ve, e ne þir de ki bir ce na ze, ken di si ni gas sa lýn e li ne a ma men es lim e miþ ir. Gas sal o nu is e di ði gi bi e vi rir, çe vi rir, yý kar, ku ru lar, ke fe ne sa rar. Ce na ze nin kar þý koy ma ve ký pýr da ma ih i ma li da hi yok ur. þ e ha ki kî i man da ki es li mi ye de böy le ol ma lý dýr. u lak kud re e kar þý mu lak es li mi ye bu dur. l lah a kar þý am es li mi ye, O na her za man hüsn-ü zan e mek le o lur. O nun i çin de Gö re lim ev lâ ney ler, ney ler se gü zel ey ler dü þün ce si ni kal be yer leþ ir mek ge re kir. Bu dü þün ce, in sa ný is yan dan kur a rýr. Ba þa ge len mu sî be ler kar þý sýn da e den be nim ba þý ma gel di? di ye ka de ri sor gu la mak gi bi bir yan lý þa dü þür - ke zi ko nu mun da dýr. Bu ra da ki ma raz in sa nýn di ðer ma ne vî a yak la rý ný da has a lan dý ra cak ýr. al be yük sek he def ler çi zil mez, i ba de, ih lâs, ih san, e fek kür, mu ha se be, mu ra ka be gi bi kay nak lar la bes len mez i se bu kalp bo zul ma ya, ya ra lan ma ya ha a aþ laþ ma ya mah kûm o la cak ýr. ü für, ucb, ki bir, ûl-i e mel, gaf le, þeh ve, men fa a, ma kam düþ kün lü ðü, dün ye vî lik, ma si va ya mu hab be gi bi su-i ah lâk e ser le ri kal bin vi rüs le ri o lup kal bi has a lan dý ra cak ýr. þ e her gün ak þam i le ya sý na ma zý a ra sýn da o kun ma sý ge re ken ve Üs a dýn ders ver di ði vird ler ve zi kir ler kal bin ma si va ya o lan bað lý lý ðý ný bir bir e da vi e mek e dir. Zi ra zi kir ler dil den çok kal bin ve zih nin bir fa a li ye i dir. Duy ma ve dü þün me i le a lâ ka lý dýr. Hâ sý lý kal bi mef luç e den en ö nem li þey mu hab be e, sev gi de ev hi di ya ka la ya ma mak ýr. Hiç bir þe yi l lah ý se ver gi bi sev me mek ge re kir. Böy le o lur sa mu hab be e ve sev gi de þirk ko þul muþ o lur ki, bu da sa de ce i ma ný ze de le mez, ay ný za man da sev di ði þe yin e lin den kaç ma sý na se bep ir. Çün kü l lah Ga yur dur. u lu nun ken di hak ký o lan sev gi si ni, mu hab be i ni baþ ka la rý na ah sis e me si ne ra zý ol maz. al bi ma si va dan e miz le mek ge re kir. þ e i sâ le-i ur da bu e miz le me me o la rýn dan bi ri nin a dý da Ya Bâ kî en e l-bâ kî me o du dur. eslimiye, eneþirde gassala eslim olmak gibi olmalý mez. u sî be ne ka dar bü yük, der ne ka dar deh þe li o lur sa ol sun, a dem l lah an gel di, öy ley se hoþ gel di di ye kar þý la ma me a ne i ni ve rir. ýp ký gas sal ö nün de ki ce na ze nin Bu a dam be ni ni ye e vi rip çe vi ri yor? de mek gi bi bir þan sý ol ma dý ðý gi bi, mu sî be e ma ruz ka lan bir mü min de l lah ba na bu sý kýn ý yý ni ye ve ri yor? di ye sor gu la ma hak ký na sa hip de ðil dir. n cak ken di ha a la rý ný ve ku sur la rý ný sor gu lar ve yan lýþ la rýn dan kur ul ma ya ça lý þa bi lir. n sa nýn bu dün ya da mu lu ol ma sý ve her ür lü sý kýn ý ya kar þý me a ne le kar þý ko ya bil me si i çin, l lah a hüsnü zan e me si, O nun yap ý ðý her þe yin gü zel ol du ðu nu dü þün me si ve Gö re lim ev lâ ney ler, ney ler se gü zel ey ler dü þün ce si ni kal bi ne yer leþ ir me si ge re kir. Za en bu nun de va mýn da da e be dî sa a de in ka pý la rý a çý la cak ýr. Böy le ce Üs ad Haz re le ri nin sa a de-i da reyn de di ði i ki ci han sa a de i ni el de e miþ o la cak ýr. es lim o lan in sa nýn er cih hak ký ol ma dý ðý ný Ce nâb-ý Hak þöy le i fa de e mek e dir: ü min bir er kek ve ka dýn i çin l lah ve e su lü bir i þe hü küm ver di ði za man, ar ýk on lar i çin es li mi ye en baþ ka hiç bir er cih hak ký yok ur. (h zab, 33/36)

3 Y HB 3 YLÜL 2011 CU 3 Ya zý þ le ri ü dü rü Ha ber ü dü rü er kez: Gül ba har Cd., Gü nay k., o: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) (orumlu) ecep BOZDÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) i ap sa ýþ fax: (0212) us a fa DÖ Ü L n ka ra em sil ci si 09 Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: 515 s ih ba ra Þe fi eh me Ca ða loð lu: Ce mal a dir k., ur þ ha ný, o: 1/2, s an bul. el: usafa GÖ (0212) L C L Ð: eþ ru i ye Cad. li bey p. o: Ge nel ü dür ek lam 29/24, Ba kan lýk lar/ el: (312) , , Fax: por di ö rü oordinaörü e cep Þ CI rol DO YU 36 L Y L C L Ð: Zep pe lin r. 25, h len, el: esu ÇOB , Fax: C L C L Ð: v ni Ya yýn o or di na ö rü Görsel Yönemen: brahim ÖZDB fen di ok., o: 13, Lef ko þa. el: Bas ký: Yeni sya b dul lah ÇI BÞ bone ve Daðýým o or di na ö rü: dem Z abaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým a. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. Ya yýn ü rü: Yay gýn sü re li I Ye ni s ya Ga ze e ci lik a ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk a na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi eh me U LU L Ge nel Ya yýn ü dü rü â zým GÜ LÇ YÜZ Z V L Hic rî: 5 Þevval 1432 u mî: 21 ðusos 1427 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Ya sý l ler s an bul z mir as a mo nu ay se ri on ya am sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Ya sý Ü ni ver si e ka yý la rý baþ lý yor Ü V Y Z DYLI YI Þ L L, Ü ÜVLD 5-9 Y LÜL HL I D Y PI L C. ÜVY ka za nan a day la rýn ka yý iþ lem le ri üm ü ni ver si e ler de 5-9 y lül 2011 a rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. Ü ni ver si e ler de ki her prog ram i çin ay rý ka yý a ri hi be lir len di ðin den, a day la rýn sý nav so nuç bel ge sin de be lir i len a rih e ka yý yap ýr ma la rý ge re - ki yor. Be lir i len a rih e ka yý yap ýr ma yan a day lar ka yý hak ký ný kay be de cek. Ölç me eç me ve Yer leþ - ir me er ke zi (ÖY), ü ni ver si e yi ka za nan a day - la rý gös e ren fo oð raf lý sý nav so nuç la rý ný, a day la rýn yer leþ i ril dik le ri yük se köð re im prog ram la rý nýn bað - lý ol du ðu ü ni ver si e rek ör lük le ri ne e lek ro nik or - am da gön der di. ÖY i le bir yük se köð re im prog - ra mý na yer le þen yü küm lü le rin as ker lik du rum la rý, ü ni ver si e ler a ra fýn dan hp://ka mu.ur ki ye.gov.r in er ne ad re sin de gö rü le bi le cek. day la rýn as ker - lik le il gi li so run la rý i çin as ker lik þu be le ri ne, kre di ko - nu sun da ay rýn ý lý bil gi i çin de ü ni ver si e rek ör lük le - ri ne ve ya Yük se köð re nim re di ve Yur lar u ru - mu na baþ vur ma la rý ge re ki yor. DY L YI U Y I L I day la rýn ka yý i çin biz za ken di le ri nin il gi li ü ni - ver si e ye baþ vur ma sý ge re ki yor. Pos ay la ka yý ya pýl - ma ya cak. a yý i çin is e nen bel ge le rin o nay sýz su re i ve ya fo o ko pi si ka bul e dil me ye cek. n cak as lý nýn ge i ril me si su re iy le ü ni ver si e a ra fýn dan o nay lý ör - ne ði ka bul e di le cek. Bel ge ler ek sik i se ka yý ya pýl ma - ya cak. Be lir i len a rih ler a ra sýn da kay dý ný yap ýr ma - yan a day, her han gi bir hak id di a e de me ye cek. Yük - H G BL G L C? ÜVL ka yý hak ký ka za nan a day la rýn, þu bel ge ler le bir lik e il gi li ü ni ver si e ye baþ vur ma la rý ge re ki yor: l da yýn me zun ol du ðu or a öð re im ku ru mun - dan al dý ðý dip lo ma nýn as lý ya da ye ni a rih li me zu - ni ye bel ge si, l day 0,15 ka sa yý sýn dan ve ya ek pu an dan ya rar la na - se köð re im ku rum la rý, ka yý yap ý ra cak a day lar dan sað lýk ku ru lu ra po ru is e ye bi le cek. Ü ni ver si e ler, ger çe ðe ay ký rý be yan da bu lu na rak ka yý yap ý ran a - day lar hak kýn da ge rek li ya sal iþ lem le ri yap ma ya ye - ki li o la cak. Ü ni ver si e le re mer ke zi yer leþ ir me iþ le - miy le bir yük se köð re im prog ra mý na ka yý hak ký ka - za nan a da yýn kay dý ný yap ý ra bil me si, il gi li yük se köð - re im ku ru mu nun a ra dý ðý bü ün þar la rý a þý ma sý na bað lý bu lu nu yor. da yýn in er ne or a mýn da bir prog ra mý ka zan dý ðý nýn ya zýl mýþ ol ma sý bu a da ya, il - gi li prog ra mýn ön gör dü ðü di ðer þar la rý a þý ma dan ka yý yap ýr ma hak ký ver mi yor. að lýk mu a ye ne si, be den sel ye er siz lik, mü lâ ka sý - na vý ný ka za na ma ma ve in i bak e ði i mi nin o lum suz - lu ðu gi bi baþ vu ru sý ra sýn da bi li ne me yen bir sebeple yer leþ i ril di ði prog ra ma kay dý ya pý la ma yan öð ren ci - le rin du rum la rý, ÖY Baþ kan lý ðýn ca de ðer len di ri - le cek. Bu öð ren ci ler, al er cih le rin den pu an la rý nýn el ver di ði prog ram la ra (burs lu prog ram lar ha riç) ka - yý lar a mam lan dýk an son ra ki ilk 1 ay i çin de baþ - vur duk la rý ak dir de yer leþ i ri le cek ler. Yük se köð re im Prog ram la rý on en jan la rý ve ý - la vu zun da ki ab lo-6 ya gö re 0,15 ka sa yý ve ya ek pu an ve ya sý nav sýz ge çiþ le bir yük se köð re im prog - ra mý na yer leþ i ri len a day, ka yý sý ra sýn da o kul ü rü ve ya a la ný ný bel ge len dir mek zo run da o la cak. ab lo- 6 da yer a lan o kul ü rü ve ya a lan dan me zun ol du ðu - nu bel ge len di re me yen a day, yer leþ i ril miþ ol du ðu prog ra ma ka yý hak ký ný kay be de cek. rak ya da sý nav sýz ge çiþ le yer leþ i ril miþ, an cak a la ný dip - lo ma sýn da ve ya me zu ni ye bel ge sin de be lir il me miþ se han gi o kul ve a lan dan me zun ol du ðu nu gös e rir res mî bel ge, l12 a de 4,5 cm x 6 cm bo yu un da fo oð raf, la ký pa yý nýn ö den me siy le il gi li bel ge, la yý an ön ce be lir le nip ü ni ver si e a ra fýn dan i lân e - di le cek di ðer bel ge le rin as lý ve ya ü ni ver si e o nay lý su - re le ri. n ka ra / a a OD Ü ek no ken e fa a li ye gös e ren ID de sis em mü hen di si Çað rý Yüz ba - þý oð lu, ö zel lik le bü yük þe hir ler de, yo ðun ra fi ðin or a ya çý kar dý ðý bir çok so ru nun a ci len ö nü ne ge çil me si ge re ken bir hal al dý ðý na i þa re e i. FO OÐ F: kýl lý ya zý lým lar, ra fik e ka o su çöz dü OD Ü ek no ken e genç ya zý lým mü hen - dis le ri, kav þak lar da ki dör yön den ge len a - raç sa yý sý na gö re, kav þak a ki han gi ra fik lam ba sý nýn ye þil, han gi si nin kýr mý zý ya na - ca ðý na en ve rim li çö zü mü su nan kýl lý ra fik is e mi ni ge liþ ir di. is em, ra fi ðin yo ðun sa a le rin de sü rü cü le rin sýk lýk la þi - kâ ye e i ði kýr mý zý ý þýk a bek le me sü re si - ni, en i yi se nar yo la rý su na rak bü yük o ran - da a zal ý yor. ür ki ye de ilk o la rak n al - ya da uy gu la ma ya ko nu lan sis e me ek le - 34 nen ye ni ek no lo ji ler sa ye sin de ra fik ý þýk - la rý am bu lans ve i fa i ye a raç la rý nýn si ren se si ne de du yar lý ha le gel di; bu a raç lar geç i ðin de ý þýk lar o o ma ik o la rak ye þi li gös e ri yor. OD Ü ek no ken e fa a li ye gös e ren ID de sis em mü hen di si Çað rý Yüz ba þý oð lu, ö zel lik le bü yük þe hir ler de, yo ðun ra fi ðin or a ya çý kar dý ðý bir çok so - ru nun a ci len ö nü ne ge çil me si ge re ken bir hal al dý ðý na i þa re e i. Yüz ba þý oð lu, ür - ki ye de ra fik ý þýk la rý nýn sa de ce za man a - yar lý o la rak ça lýþ ý ðý ný be lir e rek, bu du ru mun a raç la rýn ra fik e da ha u - zun kal ma sý na se bep ol du ðu nu, za - man kay bý na yol aç ý ðý ný, ya ký ü - ke i mi ni ar ýr dý ðý ný ve çev re yi o - lum suz e ki le di ði ni söy le di. Yüz ba - þý oð lu, u zun sü ren G ça lýþ ma - la rý so nu cun da ra fik ý þýk la rý nýn bu - lun du ðu ve kav þak lar da ki ra fik yü - kü nü ra ha la ma a ma cýy la kýl lý ra fik is e mi ni ge liþ ir dik le ri ni bil dir di. n ka ra / a a % a rým iþ çi le ri, mo dern im kân la ra ka vuþ u rul du POLLI I a rý o ba ö yün de ku ru lan ça dýr ken e ya þa yan ge zi ci a rým iþ çi le ri mo dern ha ya þar la rý na ka vuþ u. Ça lýþ ma ve os yal Gü ven lik Ba kan lý ðý nýn yü rü ü - ðü, ev sim lik Ge zi ci a rým þ çi le ri nin Ça lýþ ma ve os yal Ha ya la rý ný yi leþ ir me Pro je si ( P) kap sa mýn da ku ru lan ça - dýr ken e ki 150 ça dýr da ya þa yan a i le ler is - er ler se ça dýr la rý na e lek rik bað la a bi lir - ken, 150 a de sos yal ça dýr a dý ve ri len ban yo-u va le ça dý rý da hiz me e so kul du. a rý o ba da ge çen yýl fa a li ye e ge çen ça dýr yer leþ ke si ge le cek yýl da ha da bü yü ü le - cek. a rý o ba da ki ça dýr ken, kö yün ya ký - nýn da yak la þýk 15 yýl dýr ge çi ci a rým iþ çi le - ri a ra fýn dan kul la ný lan böl ge de, 55 de kar - lýk a lan da i mar ça lýþ ma sý ya pý la rak ku rul - du. l ya pý so run la rý bü yük öl çü de çö zü - len 150 ça dýr lýk yer leþ ke nin su so ru nu i se ge çen yýl çö zül dü. Ça dýr lar da ya þa yan gö - çe be a rým iþ çi le ri nin e ði im ça ðýn da ki ço - cuk la rý da e ði im le rin den ge ri kal mý yor. Pro je kap sa mýn da ge çen yýl baþ la ý lan ça - lýþ ma lar so nu cun da, öð ren ci ler e ði im le ri - ne e-o kul sis e mi ü ze rin den de vam e di - yor. n ka ra / a a Yol lar da de ne im ar sýn, da ha faz la ö lüm ol ma sýn YOLU ra fik ve Yol Gü ven li ði raþ - ýr ma Der ne ði (YG) Ge nel Baþ ka ný h - san e miþ, bay ram dö nü þün de ö lüm lü ra fik ka za la rý nýn ön len me si i çin m ni ye Ge nel ü dür lü ðü ve Jan dar ma Ge nel o - mu an lý ðý nýn, ka ra yol la rý ný he li kop er ler le ha va dan de ne le me si ni is e di. e miþ, yap ý ðý ya zý lý a çýk la ma da, bay ram laþ mak i - çin þe hir le ra ra sý yol la ra çý kan yak la þýk 20 mil yon ki þi ve 6 mil yon a ra cýn, dön me ye baþ la dý ðý ný be lir i. Gi diþ yo lun da son a lý - nan bil gi le re gö re 100 ün ü ze rin de ö lü ve 500 ün ü ze rin de ya ra lý ol du ðu nu kay de - den e miþ, bu nun, ne ka dar kö ü ve bi - linç siz sü rü cü ye iþ i ril di ði ni or a ya koy - du ðu nu i fa de e i. Dö nüþ yo lun da da ha çok can kay bý nýn ol ma ma sý i çin m ni ye Ge nel ü dür lü ðün den, ka ra yol la rýn da ki e kip le ri ni ar ýr ma sý ný ve da ha çok ra dar la yol la rý de ne le me si ni is e yen e miþ, a - ra dan ve ha va dan ya pý lan de ne im ler le ge - ce gün düz iz le ne cek sü rü cü ler ü ze rin de psi ko lo jik bas ký o la ca ðý ný i fa de e den e - miþ, ku ral sýz a raç kul la nan la rýn sa yý sý nýn en a za i ne ce ði ni, ö lüm le rin de o de re ce dü þe ce ði ni be lir i. n ka ra / a a

4 a vun ma Ba kan lý ðý ndan is mi a çýk lan ma yan üs dü zey bir ye ki li, ran a kar þý BD a ra fýn - dan O ya ah sis e di len /PY-2 i pi er ken u ya rý ra da rý ný bu yý lýn so nu na doð ru ür ki ye ye yer leþ ir me yi a maç la dýk la rý ný söy le di. he Wall re e Jo ur nal ga ze e si ne ko nu þan ye ki li, i le ri ek no lo ji ö zel lik le ri ba rýn dý ran ra da rýn ne re ye ku ru la ca ðý nýn be lir - len di ði ni, a ma bu nun giz li u ul du ðu nu kay de i. a da ra ev sa hip li ði yap ma ka ra rý ný a - lan n ka ra nýn, bu sa ye de O ve Was hing on i le i liþ ki le ri ni güç len di re ce ði ni vur gu - la yan BD li ye ki li, ür ki ye nin bu ka ra rý ver me sin de u ri ye i le ya þa dý ðý ge ri li min e ki li o lup ol ma dý ðý ko nu sun da, u ri ye i le i liþ ki le rin bu ka rar da bir rol oy na dý ðý - ný dü þün mü yo rum. Za en bu yön de ha re ke e di li yor du i fa de le ri ni kul lan dý. Ye ki li, BD nin, dün ya nýn her ye rin de ki ra dar la rý, fü ze sa vun ma sis - em le ri mi zin ve rim li li ði ni ar ýr mak i çin ve ri pay la þý mýn da bu lu na bi lir de di. Ha ber de, ür ki ye ye yer leþ i ri le cek o lan /PY-2 ra dar la - rý nýn, ay he on a ra fýn dan ge liþ i ri len e gis ba lis ik fü ze sa - vun ma sis e miy le do na ýl mýþ me ri kan do nan ma sý i le en - eg re o la ca ðý be lir il di. is em, he de fi nin a eþ le me bi ri - mi ne, göv de si ne ve er mi nal faz la rý na ki li le ne bi li yor. BD or du sun dan uz man lar, /PY-2 nin, eh di a la ný nýn e ra fýn da bir yay düz le min de ku rul - du ðu za man en i yi þe kil de ça lýþ ý ðý ný be lir i - yor. Fü ze sa vun ma sis e mi nin 2018 e ka dar bü ün v ru pa yý kap sa ma - sý he def le ni yor. s an bul / ci han DIÞÞ L Ba kan lý ðý öz cü sü el çuk Ü - nal, BD a ra fýn dan O ya ah sis e - di len er ken u ya rý ra da rý nýn ür ki ye de ko nuþ lan dý rýl ma sý nýn ön gö rül dü ðü nü bil dir di. öz cü el çuk Ü nal, ken di si ne yö nel i - len bir so ru ya þu ce va bý ver di: O, ür ki ye da hil bü ün mü e fik ül ke le rin ka ýl dý ðý kap sam lý bir da nýþ ma sü re ci so - nun da ye ni sra e jik kon sep i ni geç i ði - miz se ne Liz bon da ger çek leþ i ri len - O Dev le ve Hü kü me Baþ kan la rý Zir - ve si nde ka bul e miþ ir. Ye ni on sep - i fak ýn 21. yüz yýl gü ven lik sý na ma la rý na mu ka be le e de bil me si ni ve sa vun ma ye e - nek le ri ne da ya lý o la rak O nun cay - dý rý cý lý ðý nýn güç len di ril me si ni e mi nen a - ý la cak a dým la rý or a ya koy mak a dýr. Bu bað lam da ö ne çý kan hu sus lar dan bi ri si de ye ni sra e jik kon sep e i i fa kýn gü nü - müz ko þul la rý ný ve ge li þen ek no lo ji le ri de dik ka e a la cak þe kil de cay dý rý cý ve sa vun - ma ya yö ne lik ye e nek ler ge liþ i ril me si bo - yu u na a ðýr lýk ve ril me si dir. Bu çer çe ve de, O nun cay dý rý cý lý ðý na ka ký sað la - mak ü ze re ba lis ik bir fü ze eh di di ne kar - þý sa vun ma sis e mi ge liþ i ril me si ka ra rý ke za Liz bon Zir ve si nde a lýn mýþ ýr. Ül ke - miz bu ka ra ra yö ne lik ça lýþ ma la ra ba þýn - dan i i ba ren des ek ver miþ ve sü re ce ak if ka ký da bu lun muþ ur. ü e fik ül ke kuv - ve le ri, op rak la rý ve halk la rý nýn ko run - ma sý na yö ne lik o lan bu O ye e ne ði - nin mi ma ri sin de ül ke mi zin üs le ne ce ði so rum lu luk la il gi li ek nik ça lýþ ma ve mü - za ke re ler hü kü me i mi zin a li ma ý doð - rul u sun da il gi li ku rum ve ku ru luþ la rý mý - zýn ya kýn iþ bir li ði ve eþ gü dü mü i çin de yü rü ül müþ, ni ha ye bu ça lýþ ma lar da so - nuç a þa ma sý na ge lin miþ ir. Bu bað lam da söz ko nu su mi ma ri nin bir un su ru nu eþ - kil e de cek o lan ve BD a ra fýn dan - O ya ah sis e di len er ken u ya rý ra da rý nýn ül ke miz de ko nuþ lan dý rýl ma sý ön gö rül - mek e dir. ür ki ye nin bu un su ra ev sa - hip li ði yap ma sý ül ke mi zin O nun ye ni sra e jik kon sep i çer çe ve sin de ge liþ - i ri len söz ko nu su sa vun ma sis e mi ne ka ký sý ný o luþ u ra cak, O nun sa vun - ma ka pa si e si ni ve u lu sal sa vun ma sis e - mi mi zi güç len di re cek ir. U Y: H D O LUÞ U Z us ya nýn O Ö zel em sil ci si Di - mi riy a go zin, O nun ür ki ye ye yer leþ ir me yi plan la dý ðý er ken u ya rý sis e - mi nin us ya nýn gü ven li ði ne kar þý bir eh - di o luþ ur ma dý ðý ný söy le di. n ka ra / a a HBL 4 Y HB 3 YLÜL 2011 CU ca ni as ya.com.r es a ra sý e ði im He nüz yaz a i lin de ol ma mýz, e ði im de ya þa nan sý kýn ý la rý ko nuþ ma mý za ma ni ol ma ma lý. eþ ke her gün e ði im ko nu - þul sa ve sis em de ki yan lýþ lar erk e di lip, doð ru - lar er cih e dil se. ði im sis e min de ki sý kýn ý la rý ko nuþ ma mak, prob lem le rin çö zü mü nü ve ça - re si ni a ra ma mak sa de ce bi zi de ðil, biz den son - ra ki ne sil le ri de e ki ler. Bu nok a da, u zun men - zil li dü þün mek e fay da var. Ge çen ler de zi ya re e i ði miz bir ü ni ver si e öð re im ü ye si a ða be yi miz, bu lun du ðu ü ni ver si - e de ki e ði im ba þa rý la rý ný an la ý. Yük sek öð re - im de ki ba zý uy gu la ma lar dolayýsýyla ar ýk ka li - e li e ði im al mak i çin sý nýf la ra/an fi le re gi mek ge rek mi yor muþ. Ya pý lan lar se vin di ri ciy di, a ma i þin ren gi Li se den ge len öð ren ci ler na sýl? so - ru su na ge lip da ya nýn ca de ðiþ i. Bir do kun, bin ah i þi mi sâ li öy le ör nek ler an la ý ki, ü ni ver si - e öð re im ü ye le ri nin i þi nin de zor ol du ðu na ka na a ge ir dik. e re dey se ilk öð re im ön ce si ne da ya nan es e ði i mi nin a cý mey ve le ri ni op lu yo ruz ve muh e me len ö nü müz de ki yýl lar da da ha faz la op la ya ca ðýz. e se lâ, ü ni ver si e ye ka yý yap ý - ran ba zý öð ren ci ler, so ru lan bir so ru nun e ðer 4 þýk ký var sa, Ho cam, bu so ru nun 5 þýk ký ol ma sý ge rek mi yor mu? 4 þýk var, her hal de bu so ru yan lýþ di yor muþ. Çün kü sa bah ak þam es çöz - me ye eþ vik e di len öð ren ci, a, b, c, d ve e þýk la rý a ra sýn da do laþ ma ya, on lar a ra sýn dan se çim yap ma ya ken di si ni þar lan dýr mýþ. Fark lý bir so - ru-ce vap sis e miy le kar þý laþ ý ðýn da bo ca lý yor. Baþ ka bir mi sâl de yi ne li se e ði i min den ü ni - ver si e e ði i mi ne ge çiþ e ya þa nan sý kýn ý la rý ha - ýr la ý yor. Her ne ka dar son yýl lar da ba zý dü - zen le me ler ya pýl mýþ ol sa da prob lem so na er - miþ de ðil. oh be e i ði miz öð re im ü ye si a ða - be yi miz, bir de fa sýn da, li se de öð re nil miþ ol ma - sý ge re ken e mel ko nu lar dan bah se miþ. Öð - ren ci, Ho cam ben bu nu hiç an la ma dým de - miþ. a sýl o lur? Bu ko nu lar li se de öð re nil me - den bu ra ya za en ge lin mez ki? di ye so ran ho - ca ya öð ren ci ne ce vap ver sin: Ho cam, ben bu ko nu da ki (me se lâ, fi zik) so ru la rýn dan hiçbi ri ni yap ma dan bu bö lü me gir dim. Baþ ka ko nu lar - da ki (me se lâ, ma e ma ik) so ru la rý ce vap la ya rak bu bö lü me gel dim. Pe ki bu ab lo dan kim so rum lu? He pi mi zin so rum lu ðu var ve dü zel mek i çin de he pi miz e li miz den ge le ni yap ma du ru mun da yýz. Hem li se e ði i mi, hem de ü ni ver si e e ði i mi nin ka li - e li ol ma sý i çin öð ren ci le rin is i da ve ka bi li ye - le ri ne gö re yön len di ril me si en ö nem li va zi fe. a biî ki e ði im ci ler le soh be hem a lý o lu - yor, hem de ör nek ler bi mi yor. Öð re im gö rev - li si a ða be yi mi ze, ka pý kom þu su o lan a mir ci, oð lun dan ya na der yan mýþ. Ho cam de miþ, e e iy sem þu bi zim oð la ný is e di ðim li se ye kay de i re me dim. Yok sa (fi lan) ö zel ko le je mi yaz dýr sam? Ho ca mýz da, hem öð ren ci yi hem de ve li si ni a ný yor ve kýr mak da is e mi yor. es - bi i ne gö re öð ren ci nin o ku mak nok a sýn da bir mey li yok muþ. Pe ki de miþ, Gü nün þar la rý na uy gun mes lek li se le ri var. Oð lu nu zu bu ra la ra ver me yi dü þün mez mi si niz? a biî ki, yýl lar dan be ri öð ren ci le re ders an la - an ve bir an lam da öð ren ci sar ra fý o lan e ði - im ci a ða be yi mi zin bu ek li fi kom þu ba ba yý mem nun e me miþ. an ki o na ha ka re e im. Be nim ek li fi mi ve av si ye mi duy maz dan gel di. Oð lu nu il la ö zel ko le je ve rip, ço cu ðu nun de ðil de ken di si nin is e di ði bö lüm de o ku mak a ka - rar lýy dý di ye es bi le ri ni ö ze le di. eþ ke her þe yi yer li ye rin de ve lü zu mu ka dar yap ma yý öð ren sek. l be e es de lâ zým, a ma ha ya ý sa de ce es þýk la rý a ra sýn da ya þa mak ne ka dar doð ru? ði im sis e mi ni ko nuþ ma ya, ar ýþ ma ya ve ah lil e me ye de vam e me li yiz, ves se lâm... P nin i ya se ka de mi si der nek le þi yor n P a ra fýn dan ür ki ye de ilk kez ha ya a ge çi ri len i ya se ka de mi si nin me zun la rý, i ya se ka de mi si Der ne ði ça ý sý al ýn da bu lu þu yor. P n ka ra l Baþ - kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, bu gü ne ka dar ür ki ye ge ne lin de 55 bin, n ka ra da da 8 bin me zun ve ren ve si ya sî par i ler a ra sýn da bir ilk ol ma ö zel li ði a þý yan P i ya se ka de mi si, ar ýk bir si vil op lum ku ru lu þu o la rak da hiz me ve re cek. ka de mi me zun - la rý, ür ki ye ve dün ya si ya se in de da ha ak if yer al - mak ve si ya se e söz sa hi bi ol mak i çin i ya se ka de - mi si Der ne ði ça ý sý al ýn da bir a ra ya ge le cek. Der nek, a ka de mi de e ði im gö ren ve a ra la rýn da P n ka ra il yö ne im ku ru lu ü ye le ri nin de bu lun du ðu 50 ki þi nin gi ri þi miy le ku ru lu yor. Der ne ðe, bu gü ne ka dar ve bun dan son ra i ya se ka de mi si nden me zun o lan her kes ü ye o la bi le cek. n ka ra / a a FÜZ LI ÜY Y DI ÞÞ L ÖZ CÜ Ü: BD FI D O'Y H D L U Y I D I I ÜL Z D O UÞ L DI IL I Ö GÖ ÜL D. L L V L L Y L il gi li büün bil gi le re, B in er ne si e sin den ü ze rin de ya pý lan a ra - ma da ek ýk la u laþ mak müm - kün. B nin gov.r ad res li in er ne si e si nin mil le ve kil le ri i le il gi li o lan bö lü - mü ye ni den dü zen len di. i e ye gir dik en son ra lis e ya da a ra - ma bö lü mün den u la þý lan mil - le ve kil le ri nin is mi nin ü ze ri ne ya pý la cak ek ýk la a ra nan mil - le ve ki li nin büün bil gi le ri ne u la þý la bi li yor. çý lan say fa da ilk o la rak mil le ve ki li nin se çim böl ge si, men sup ol du ðu par i, B de ki o da sý nýn ad re si, e le fon, faks nu ma ra la rý i le e lek ro nik pos a ad re si yer a lý yor. ay fa - da, hü kü me e ya da ko mis yon lar da gö re vi var sa bu bil gi ler i le öz geç mi þi bu lu nu yor. y ný say fa nýn al ýn da mil le ve ki li - nin ya sa ma fa a li ye le ri a dý al - ýn da, lk m za a hi bi Ol du ðu a nun ek lif le ri, m za sý Bu lu - nan a nun ek lif le ri, a hi bi Ol du ðu öz lü o ru Ö ner ge le ri, a hi bi Ol du ðu Ya zý lý o ru Ö - ner ge le ri, lk m za a hi bi Ol du - ðu ec lis raþ ýr ma Ö ner ge le - ri, m za sý Bu lu nan ec lis - raþ ýr ma Ö ner ge le ri, lk m za a hi bi Ol du ðu Ge nel Gö rüþ me Ö ner ge le ri i le m za sý Bu lu - nan Ge nel Gö rüþ me Ö ner ge le ri gi bi bil gi le re u la þý la bi li - yor. n er ne say fa sýn da, u uk lu bu lu nan mil le ve kil le ri nin de B de ki ad res le ri ve bu o da la ra bað lý e le fon ve faks nu ma ra la rý da bu lu nu yor. n ka ra / a a ol uk de ðiþ ir mek le de mok ra si gel mez n CHP eþ ki lâ lan ma dan o rum lu Ge nel Baþ - kan Yar dým cý sý i ha a kap, Yük sek s ke rî Þû râ da (YÞ) ve il lî Gü ven lik u ru lu nda (G) kol uk la rýn ye ri ni de ðiþ ir mek le bu ül ke - ye de mok ra si gel mez de di. Par i si nin Os ma ni - ye l eþ ki lâ ý ný zi ya re e den a kap, P hü - kü me i ni e leþ i re rek CHP nin ü ye ya pý lan dýr ma - sý ný da ha sað lýk lý ha le ge i re ce ði ni söy le di. Hü - kü me in 9 yýl lýk ik i dar lý ðýn da so mu ve gö rü nen bir ba þa rý sý nýn ol ma dý ðý ný sa vu nan i ha a - kap, þun la rý kay de i: ür ki ye nin en bü yük so - ru nu hiç þüp he siz ki e rör so ru nu dur. Bu ra da bir ba þa rý el de e dil miþ ol say dý, iç ba rý þý sað la mýþ ol sa lar dý el be e ki al kýþ lan ma yý hak e der ler di. De mok ra si nin ge liþ i ði ni söy le ye bi lir mi yiz? Bu - ra da e mel kri er yar gý ba ðým sýz lý ðý dýr. op lum hu zu ru, in san la rýn bir bir le riy le, in san la rýn dev le - iy le sað lýk lý ve i yi i le i þim kur ma sý i çin en ö nem li o lay a da le duy gu su dur. ðer ki a da le var sa o ra da da ha hu zur lu bir ya þam söz ko nu su dur. da le in ol ma sý i çin de yar gý nýn ba ðým sýz ol ma sý na bað lý - dýr. Hâ ki min ken di si ni gü ven ce al ýn da gör me si ne bað lý dýr. Pe ki ür ki ye de bu var mý? e ya zýk ki! ðer var o lan bir dâ vâ da hü kü me i ve hü kü me in ü ye le ri ni il gi len di ri yor sa sav cý lar da gö rev den a lý - ný yor. Bü ün hu kuk çu la rýn or ak gö rü þü bu De niz Fe ne ri dâ vâ sýn da bu üç sav cý gö rev den a lýn ma say - dý bu nun i çin Par i nin en üs dü zey yö ne i ci - le ri ne ka dar gi de cek ve bel ki de par i nin ür ki - ye de si ya se yap ma þan sý kal ma ya cak ý. Biz yýl lar - ca be del ö de dik. an ak ý de mok ra si i çin bu ül ke - de. Yýl lar ca fa kir lik ya þan dý. YÞ da ve G da kol uk la rýn ye ri ni de ðiþ ir mek le bu ül ke ye de mok - ra si gel mez. Osmaniye / ci han Din a dam la rýn dan ba rýþ gü ver ci ni n 1 Y LÜL Dün ya Ba rýþ Gü nü do la yý sýy la bir a ra ya ge len fark lý din le rin em sil ci le ri, gü ver cin u çur du. a rý yer Be le di ye sin ce Bal a li ma ný Por - a xe es a u ran a ve ri len ye me ðe, a rý yer üf - ü sü b ra him Ge mi ci, ür ya ni a o lik Pa rik Ve ki li Yu suf að, ür ki ye r me ni le ri Pa rik Ve - ki li Za ven Bý çak çý, Or a köy i na go gu Baþ ha ha - mý av af a li Ha le va, um Or a doks Pa rik Ve ki li Pai Pa i si os, ak sim por u lü bü Baþ ka ný Ga ro Ha mam ci yan, r me ni Ce ma a i Vak fý Baþ - ka ný gop Bal a la yan, Ok mey da ný Ha cý bek aþ-ý Ve li na do lu ül ür Vak fý Baþ ka ný eh me u ran, Bo ya cý köy r me ni i li se si a hi bi a zar Öz hak yan, a rý yer Be le di ye Baþ ka ný Þük rü Genç, us ya, o man ya, Po lon ya, s ra il, Hýr va is - an, Bul ga ris an, Gür cis an, a a ris an kon so - los luk ça lý þan la rý, çe þi li din ve kül ür el çi le ri ka - ýl dý. lâ hi ler eþ li ðin de ye ni len ye me ðin ar dýn dan s in ye ey da ný na ku ru lan pla form da hal ka ses le nen ür ya ni a o lik Pa rik Ve ki li Yu suf að, 1 y lül Dün ya Ba rýþ Gü nü ve üs lü man - la rýn en ö nem li bay ram la rýn dan a ma zan Bay - ra mý nýn bir lik e ku lan ma sý nýn çok an lam lý ol - du ðu nu söy le di. ur ân-ý e rim den â ye ler o - ku ya rak, pay la þým ve kar deþ li ðe dik ka i çe ken að, o ma li de ya þa yan, yok sul, bir di lim ek me ðe muh aç in san la ra da yar dým e dil me si ge rek i ði ni kay de i. a rý yer üf ü sü b ra him Ge mi ci de üs lü man lý ðýn e me li nin hoþ gö rü den geç i ði ni, se ma vî bü ün din ve i nanç ön der le ri nin, â lim le - ri nin bu fel se fe den ha re ke e me si ge rek i ði ni i - fa de e i. o nuþ ma la rýn ar dýn dan fark lý din le rin em sil ci le ri du â e i, ba rý þýn sem bo lü be yaz gü - ver cin ler u çur du. a rý yer Be le di ye Baþ ka ný Þükrü Genç in din a dam la rý na zey in da lý ver di - ði faaliye sa n'a çý Zül fü Li va ne li nin söy le di ði þar ký lar la son bul du. s an bul / aa Va li Le ke siz: u ri ye li ler mi sa fir le ri miz n H Y Va li si eh me Ce la le in Le ke siz, u - ri ye de ki iç ka rý þýk lýk an ka ça rak ür ki ye ye sý - ðýn ma a le bin de bu lu nan u ri ye li le rin ül ke le rin - de ba rýþ ve hu zur or a mý sað la nýn ca ya ka dar ür ki ye Cum hu ri ye i Dev le i nin mi sa fi ri ol duk - la rý ný söy le di. Ha ay Va li li ði Ba sýn Ya yýn ve Halk la liþ ki ler ü dür lü ðü nden ya pý lan a çýk la - ma da, in sa nî ge rek çe ler le ür ki ye ye sý ðý nan u ri - ye li le rin her fýr sa a ye ki li ku rum a mir le ri baþ a ol mak ü ze re zi ya re e dil dik le ri, so run la rý nýn ve a - lep le ri nin din len di ði be lir il di. u ri ye li le re her fýr - sa a yal nýz ol ma dýk la rý nýn his se i ril di ði vur gu la - na rak, ça dýr ken ler de ay rým gö ze il mek si zin dev - le in büün im kân la rý nýn se fer ber e dil di ði ni kay - de dil di. Le ke siz, u ri ye li le rin mem le ke le rin den u zak a ol ma la rýn dan kay nak lý bu ruk bir a ma zan a yý ve bay ra mý ge çir dik le ri nin far kýn da ol duk la rý - ný, an cak her fýr sa a ger çek leþ ir dik le ri zi ya re ler i le a lep ve so run la rý ný ye ri ne ge ir me yö nün de yap ýk la rý gi ri þim ler le bu nu en a za in dir ge me ye ça lýþ ýk la rý ný i fa de e i. Le ke siz, di lek le ri nin en ký sa sü re i çe ri sin de u ri ye de hu zur or a mý nýn ah sis e di le bil me si ol du ðu gö rü þü ne de a çýk la ma sýn da yer ve re rek u ri ye li ler, ül ke le rin de ya þa nan iç ka - rý þýk lýk an do la yý ev le ri ni, yur la rý ný, köy le ri ni bý ra - kýp bu ra ya gel mek zo run da kal dý lar. Bu me de ni - ye hav za sýn da in þa e i ði miz in san lýk an la yý þý; dil, ýrk, renk, cin si ye, din, mez hep ve ben ze ri a yý rým gö ze mek si zin, zor du rum da o lup da biz le re sý ðý - nan la rý mi sa fir e me yi ge rek ir mek e dir. On lar, ül ke le rin de ba rýþ ve hu zur or a mý sað la nýn ca ya ka dar mi sa fi ri miz dir. Di le ði miz, en ký sa za man i - çe ri sin de ül ke le rin de iç ba rýþ la rý ný ye ni den e sis e - dip, ge çi ci o la rak gel dik le ri bu ra dan yu va la rý na, yur la rý na dön me le ri dir de di. Haay / ci han ek ýk la ve ki li ni a ný BD L YL: BU YIL UYI HDFLYOUZ Dýþiþ le ri Ba kan lý ðý öz cü sü el çuk Ü nal.

5 Y H B 3 YLÜL 2011 CU 5 HB- k dað: a gan da ruh lu in san lar var nð LI Ba ka ný e cep k dað, ür ki ye de sað lýk ça lý þan la rý na yö ne lik þid de in ön len me si i çin va an daþ la rýn des e ði nin a lýn ma sý ge rek i ði ni be lir e rek, Þu nu a çýk ça söy le ye yim; biz va an da þý mý za da ha ko lay u laþ ý ðý bir sað lýk hiz me i su nu yo ruz. Va an da þý mýz da bun dan çok mem nun a ma ü zü le rek i fa de e mek ge re kir ki her op lum da ol du ðu gi bi bi zim op lu mu muz da da ma gan da ruh lu in san lar var de di. Ba kan k dað, çe þi li prog ram la ra ka ýl mak ü ze re gel di ði Or du da Va li li ði zi ya re e i. Bir so ru ü ze ri ne, ür ki ye de sað lýk ça lý þan la rý na yö ne lik þid de in ön len me si ne yö ne lik bir di zi ed bir ler a lýn dý ðý ný ve a lýn ma ya da de vam e dil di ði ni be lir en k dað, bü ün has a ne le rin a cil ser vis le rin de vi de o ka me ra lý sis em le rin ol du ðu nu, bu sis em le ri da ha da i yi leþ i re cek le ri ni söy le di. k dað, vi de o ka me ra lý sis em le rin ya ný sý ra gü ven lik le il gi li per so nel sa yý sý ný da ar ý ra cak la rý na dik ka i çe ke rek, þöy le de vam e i: Her kim ki ye ri ne gö re bü yük fe da kar lýk lar la sað lýk hiz me i ve ren per so ne li mi ze söz lü ve fi i li sal dý rý da bu lu nur sa bu na kar þý her ür lü ep ki yi gös er me ye de vam e de ce ðiz. Bu yön de gü ven lik ed bir le ri mi zi ar ý rý yo ruz. Þid de e ý fýr o le rans a dý al ýn da ye ni bir kam pan ya baþ la a ca ðýz. Ö zel lik le has a ne le ri mi zin a cil ser vis le rin de bu nun la il gi li ed bir le ri mi zi ge niþ le i yo ruz. Vi de o ka me ra lý sis em ler za en var a ma bun la rý da ha da ge liþ i ri yo ruz. Gü ven lik le il gi li per so nel sa yý sý nýn ar ý rýl ma sý, e ði im le ri nin ge liþ i ril me si gi bi, bun la rýn ya nýn da va an da þý mý zýn bu ko nu ya kar þý du yar lý lý ðý nýn ar ý rýl ma sý, va an daþ des e ði nin a lýn ma sý çok ö nem li. Þu nu a çýk ça söy le ye yim; biz va an da þý mý za da ha ko lay u laþ ý ðý bir sað lýk hiz me i su nu yo ruz. Va an da þý mýz da bun dan çok mem nun a ma ü zü le rek i fa de e mek ge re kir ki her op lum da ol du ðu gi bi bi zim op lu mu muz da da ma gan da ruh lu, ka ba a bi a lý in san lar var. Bun la rýn sa yý sý çok az. Ya ni ür ki ye de a cil ser vis le re baþ vu ran va an daþ sa yý sý 10 mil yon lar ca. 10 mil yon lar ca baþ vu ru i çe ri sin de na di ren de ol sa böy le þid de e baþ vu ran in san lar o la bi li yor. a biî ki bun la rý da a da le e de es lim e di yo ruz. i e kim iç le rin de ce za a lan lar da var. Or du / a a HY uçaðý umbai de pisen çýký nü Hava Yollarýnýn (HY) sanbul- umbai seferini yapan yolcu uçaðý, umbai Havalimanýna iniþi sýrasýnda pisen çýký. HY den yapýlan açýklamada, sanbul- umbai seferini yapan -340 ipi yolcu uçaðý, umbai Havalimanýna iniþ yapýkan sonra aþýrý yaðýþ dolayýsýyla kayganlaþan pisen çýký. Olaydan sonra uçaka bulunan 93 yolcu ve 11 müreeba ahliye edilerek erminale alýndýðý belirilen açýklamada, uçakaki yolcu, kokpi ve kabin ekibinden kimsenin herhangi bir saðlýk sorunu yaþamadýðý bildirildi. çýklamada, olayýn meydana geliþ þekliyle ilgili olarak yerel sivil havacýlýk oorieleriyle iþbirliði halinde gerekli inceleme ve araþýrma yapýldýðýna yer verilerek, 721 umbai-sanbul seferiyle seyaha edecek yolcularý almak üzere yeni bir uçak ahsis edilerek umbai ye gönderildiði kaydedildi. s an bul / a a Liderler 6. kez buluþu nc Cumhurbaþkaný Derviþ roðlu ile um yöneimi Baþkaný Dimiris Hrisofyas, ýbrýs müzakere süreci kapsamýnda Lefkoþa daki ra Bölge de yeniden bir araya geldi. ýbrýs soruna çözüm bulma müzakereleri çerçevesinde roðlu ile Hrisofyas arasýnda sürdürülen yoðunlaþýrýlmýþ görüþmelerin alýncýsý için iki lider dün saa da buluþu. B Genel ekreerinin ýbrýs Özel emsilcisinin ara bölgedeki resmi ikamegahýnda yapýlan görüþmede, B Genel ekreeri ýbrýs Özel Danýþmaný leksander Downer da hazýr bulundu. lýncý am gün görüþmede önceki oplanýda ele alýnmasýna baþlanan oprak konusunun yeniden gündeme geldiði belirildi. Lefkoþa / aa Çöplüke, 88 moloofkokeyli nv D, bir kamu binasýna ai çöplüke, eylemlerde kullanýlmak üzere hazýrlandýðý belirlenen 88 moloofkokeyli ile 10 havai fiþek ve 15 þiþe boya ele geçirildi. lýnan bilgiye göre, bir ihbarý deðerlendiren Van mniye üdürlüðü erörle ücadele Þubesi ekipleri, Cumhuriye Caddesi Yüzbaþýoðlu okak a, bir kamu binasýna ai çöplüke arama yapý. Bomba imha uzmanlarý arafýndan yapýlan aramada, izinsiz göserilerde kullanýlmak üzere hazýrlandýðý espi edilen, çuvallar içinde saklanan 88 moloofkokeyli, 10 havai fiþek ile zýrhlý araçlara aýldýðýnda görüþ mesafesini azalýðý bildirilen 15 þiþe boya ve 100 çif eldiven bulundu. alzemeler, incelenmek üzere emniye müdürlüðüne göürüldü.olayla ilgili soruþurma sürdürülüyor. Van / aa Ordudan aýldýðýný 9 yýl annesine söyleyemedi Þ ba þör ü lü ol du ðu ge rek çe siy le 2002 yý lýn da Yük sek s ke rî Þû râ sý (YÞ) ka ra rýy la ürk i lâh lý uv ve le ri nden () a ý lan s su bay Baþ ça vuþ a if Us lu, bu ka ra rý 9 yýl bo yun ca felç ge çir me sin den en di þe e i ði an ne sin den sak la dý. Us lu, bay ram da a ra dý ðý an ne si ne ön ce or du dan a ýl dý ðý ný da ha son ra re fe ran dum la bir lik e ye ni den me mur lu ða dön dü ðü müj de si ni ver di. s su bay Baþ ça vuþ Us lu, mes le ði nin 13 ün cü ya lýn da a la ya da gö rev ya par ken YÞ ka ra rý so nu cun da or du dan a ýl dý. Us lu ya ge rek çe o la rak e þi nin ba þör ü lü ol ma sý gös e ril di. Baþ ça vuþ rü be sin dey ken dan a ý lan a if Us lu, ön ce þaþ kýn lýk ya þa dý, son ra i ki ço cu ðu ve e þiy le bir lik e ge çim mü ca de le si ne baþ la dý. Us lu, an ne si nin a ýl dý ðý ha be ri ni du ya rak ü zül me me si i çin mem le ke i mas ya ya dö ne me di. ay se ri ye yer le þen Us lu, an ne si ni her yýl zi ya re e i ði i çin bý yýk bi le bý rak ma dý. Bý yýk bý rak mýþ ol sam an nem þüp he le nir ve sor gu lar dý di yen Us lu, Bý yýk bý rak ma dým ve zi ya re le rin de hep an ne me ya lan söy le dim. O ba na sü rek li ne za man e mek li o la ca ðý mý sor du. Ben za ma ný gel di ðin de söy le ye ce ði mi be lir im. Gö rüþ me le ri miz de de hep gö rev de ol du ðu mu, nö be e ol du ðu mu söy le ye rek as ke ri gö re vi min sür dü ðü nü an la ým. O da ba na i nan dý. de di. a if Us lu, 9 yýl dýr sür dür dü ðü ya la ný da bu bay ram da so na er dir di ði ni an la ý. 12 y lül re fe ran dum son ra sýn da YÞ ka ra rý na i i raz e ik le ri ni ve so nuç al dýk la rý ný söy le di. Us lu, i i raz la rý nýn in ce len di ði ni ve Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný e lih Gök çek, na do lu Bul va rý nýn de va mý o lan ve OD Ü i çe ri sin den ge çe cek yo lun ya pý mýy la il gi li re fe ran dum ek li fin de bu lun du. Gök çek, OD Ü den ge çi ri le cek yol ve y mir in hal ka a çýl ma sý na yö ne lik ça lýþ ma lar hak kýn da sos yal pay la þým a ðý wi er da a kip çi le ri nin so ru la rý ný ce vap la dý. Bir wi er a kip çi si nin OD Ü nün so ru nu ne þek lin de ki so ru su nu ce vap la yan Gök çek, Bi rin ci si ü ni ver si e den yol ge çir mek is e mi yor lar. kin ci si n ka ra nýn ya sa lar la be le di ye ye ver di ði y mir Gö lü nü sa de ce ken di çiþ le ri Ba kan lý ðý na me mur o la rak gö re ve baþ la ma ka ra rý ný bay ram da öð ren di ði ni be lir i. Bu nun ü ze ri ne an ne si ni e le fon la a ra dý ðý ný ak a ran Us lu, n ne me, 9 yýl dýr ya lan söy le di ði mi i i raf e im. 9 yýl ön ce or du dan e þi min ba þör ü sün den do la yý a ýl dý ðý mý an la ým. ma bu gün hak la rý mýn ge ri ve ril di ði ni ve me mur lu ða dön dü ðü mü söy le dim. n nem ön ce að la dý, son ra se vin di. Ha a ba na kýz dý. i ye o za man söy le me dim. Bu ra da ki e vi sa na ve rir dim ve kö ye dö ner dim. Bu ra da o u rur du nuz. 9 yýl dýr ne ye di niz ne iç i niz de di. Ben de ken di si nin felç ge çir me sin den en di þe e i ði mi i fa de e im. Çün kü bi zim i çin ma ne vî an lam da bü yük de ðe ri o lan or du dan a ýl mak çok hoþ de ðil di. He le hiç bir su çu muz yok ken a ýl ma mý zýn i za hý da o la ma ya cak ý. di ye ko nuþ u. ay se ri / ci han BY DÖÜÞÜ PIUL'D GUBÇ YOÐULUÐU - Gurbeçilerin, yýllýk izinlerini ve bayram ailini geçirdiken sonra yaþadýklarý ülkelere dönüþe geçmeleri, apýkule ýnýr apýsý'nda yoðunluk oluþurdu. lýnan bilgiye göre, yaþadýklarý ülkelere dönmek üzere sabah erken saalerde apýkule ýnýr apýsý'na gelen gurbeçiler, iþlemlerini yapýrmalarýnýn ardýndan, Bulgarisan'ýn apan ndreevo ýnýr apýsý'na giriþ için beklemeye koyuldu. Bulgarisan sýnýr kapýsýnda bekleyenlerin sayýsýnýn armasý üzerine ürk gümrüðünde de yoðunluk yaþandý. ýcak havada beklemek zorunda kalan gurbeçiler, zaman zaman araçlarýnýn klaksonlarýný çalarak, hýzlý hizme alamadýklarý iddiasýyla Bulgar gümrük çalýþanlarýna epki göserdi. Fransa'da yaþayan Veysel Duru, yapýðý açýklamada, Bulgarisan gümrük çalýþanlarýnýn yavaþlýðý dolayýsýyla bu ülke opraklarýna girebilmek için saalerce beklediklerini söyledi. Dönüþ yolundaki bir baþka gurbeçi ura angal da apýkule'de personelin çalýþmasýna karþýn Bulgarisan gümrüðünde yoðunluða yalnýzca 3-5 kiþiyle cevap verilmesine çalýþýldýðýný ifade ederek, ''Bulgarisan, vrupa Birliði ülkesi ise sandarlarýný da ona göre geliþirsin'' dedi. lmanya'ya giden ydýn andoðmuþ da Bulgarisan'ýn, gümrük sahasýnýn modernizasyonunda çok geç kaldýðýný öne sürdü. dirne / aa B DÜZ Z a id ur sî Haz re le ri nin do ðum ye ri o lan Bi lis e bað lý urs ö yün de mev lid o ku u la cak. 4 y lül Pa zar gü nü (ya rýn) ger çek le þe cek o lan mev lid, Be di üz za man ýn ya kýn ak ra ba la rý a ra fýn dan er ip le ne cek. ev lid pog ra mý ný dü zen le me hiz me iy le meþ gul o lan Hik me O kur un ver di ði bil gi ye gö re, urs kö yün de ki Be di üz za man ül li ye si nde o ku u la cak o lan mev lid, ya rýn sa a da baþ la ya cak. Prog ram da, ay rý - ssubay Baþçavuþ aif Uslu, eþi baþörülü olduðu gerekçesiyle 9 yýl önce YÞ kararýyla ordudan aýlþmýþý. ODÜ den geçecek yol için referandum eklifi is e dik le ri ki þi le rin hiz me i ne a çý yor lar. Bu yol lar is en se de is en me se de ya pý la cak. y mir, hal ka a çý la cak. U ma rým ki, so run la rý OD Ü ye ki li le ri i le an la yýþ i çe ri sin de çö ze riz i fa de le ri ni kul lan dý. OD Ü den ge çe cek yol la rýn pla ný nýn, es ki Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný u ra a ra yal çýn a ra fýn dan 1993 yý lý nýn Þu ba a yýn da ya pýl dý ðý ný, ü ni ver si e nin a le bi ü ze ri ne 1994 ün Þu ba a yýn da i se ye ni den dü zel il di ði ni ha ýr la an Gök çek, bu plan la rý uy gu la ma ya ko ya cak la rý ný bil dir di. Gök çek, OD Ü lü öð ren ci le rin yol ya pý mý na kar þý im za op la dýk la rý nýn i fa de e dil me si ü ze - urs a Bediüzzaman evlidi ca ko nuþ ma lar ya pý la cak, i sâ le ler den ba his ler o ku na cak ve mi sa fir le re ye mek ik ra mýn da bu lu nu la cak. Be di üz za man Haz re le ri ne gö nül ve ren her ke sin dâ ve e dil di ði bu prog ra mýn bi rin ci si, ge çen se ne 1 ðus os gü nü ay ný yer de ic ra e dil miþ i. urs lu lar, her yýl ay ný kül li ye de Be di üz za man ev li di prog ra mý ný dü zen le mek is i yor. ev li de ür ki ye nin ve dün ya nýn dör bir a ra fýn dan ur a le be le rin ka ýl ma sý bek le ni yor. urs / Ye ni s ya ri ne de s er se niz bir mil yon n ka ra lý nýn im za sý ný da ben ge i re yim. Bu yol ve y mir i çin re fe ran dum ya pa lým ek li fin de bu lun du. a kip çi le rin bu ö ne ri ye des ek ver me si ü ze ri ne Gök çek, e fe ran dum da her san dýk ba þý na 2 OD Ü lü öð ren ci yi de göz lem ci o la rak o ur a lým de di. Gök çek, wi er da ki soh be e yol ya pý mý sý ra sýn da OD Ü a ra zi sin de ke sil me ih i ma li bu lu nan a ðaç lar la il gi li o la rak da Bu yol n ka ra i çin za ru ri. es i ði miz her a ða cýn ye ri ne söz ve ri yo rum, OD Ü yö ne i mi nin ü ni ver si e de gös e re ce ði ye re 10 a ðaç di ke riz de di. n ka ra / a a mka ni as ya.com.r i e den kal dý rýl dý, a ma Geç i ði miz ay as ker-si vil i liþ ki le ri a çý sýn dan nor mal leþ me o la rak ka bul e di len ge liþ me ler le geç i. ðus os a yý ba þýn da Ge nel kur may Baþ ka ný ve üç kuv ve ko mu a ný nýn is i fa sýn dan son ra op la nan YÞ a ki o ur ma dü ze ni, he men ar dýn dan il lî Gü ven lik u ru lu op lan ý sýn da ki o ur ma dü ze ni, o nun ar dýn dan da ye ni Ge nel kur may Baþ ka ný nýn ek li fi i le baþ ko mu an sý fa ý i le Cum hur baþ ka ný b dul lah Gül ün Ge nel kur may a rar gâ hý nda dü zen le nen ö ren de ay ný za man da Gü nü de o lan 30 ðus os Za fer Bay ra mýn da eb rik le ri ka bul e me si, geç i ði miz a yýn nor mal leþ me o la rak gö rü len ge liþ me le ri ol du. Geç i ði miz a yýn ö nem li ge liþ me le rin den bi ri si de Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn si e gün cel le me si son ra sýn da res mî in er ne si e sin den ya yýn lan dý ðý gün ler de e-muh ý ra di ye i sim len di ri len 27 i san bil di ri si ni kal dýr ma sý ol du. Ge nel kur may in er ne si e si gün cel le ne rek ka mu o yu nun hiz me i ne su nul muþ ur þek lin de bir du yu ru i le bil di ri nin ya yýn dan kal dý rýl ma sý ö nem li dir. He le 4 yýl ýs rar la kal dý rýl ma yan bil di ri nin ye ni Ge nel kur may Baþ ka nýn gö re ve gel me si nin ar dýn dan kal dý rýl ma sý, ye ni baþ ka nýn si vil i ra de ye ba ký þý ný gös er me si a çý sýn dan dik ka e de ðer. n cak sa de ce muh ý ra nýn kal dý rýl ma sý ek ba þý na de mok ra si a dý na mem nun o lun ma sý ge re ken bir þey mi dir? Bu ar ý þý lýr. Bu nun sebebi ni i se bu bil di ri ön ce si ve son ra sýn da ya þa nan la rý ö ze le ye rek a çýk la ya lým: 27 i san 2007 gü nü ec lis, 11. cum hur baþ ka ný ný seç mek i çin op lan dý. e çim de ek a day b dul lah Gül dü. n cak es ki Yar gý ay Cum hu ri ye Baþ sav cý sý a bih a na doð lu nun, Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi i çin ec lis e 367 ve ki lin bu lun ma sý ge re kir gö rü þü nü ka bul le nen CHP, oy la ma ya ka ýl ma dý. Oy la ma ya 361 ve kil ka ý lýr ken; Gül, 357 oy al dý. op lan ý ye er sa yý sý 367 yi bul ma dý ðý id di a sýy la CHP, oy la ma yý na ya sa ah ke me si ne a þý dý. y ný gü nün ge ce si sa a yi gös e rir ken Ge nel kur may, in er ne si e sin den ya yýn la dý ðý bil di ri i le sü re ce mü da ha le e miþ ol du. Bil di ri de ne ler yok u ki La ik lik el den gi di yor la baþ la yan, u lu Do ðum Haf a sý fa a li ye le ri ne, çe þi li il ler de ur ân o ku ma ya rýþ ma la rý nýn dü zen len me si ne, di nî soh be le rin ya pýl ma sý ve i lâ hi le rin söy len me si ne va rýn ca ya ka dar bir çok þey yer al dý. u lu do ðum 23 i san ö ren le ri ne al er na if cüm le sin den son ra haf a nýn a ri hi de ðiþ i ril di. Da ha ön ce i san a rih le rin de ku la nan haf a bu a rih en son ra i san a rih le rin de ku lan ma ya de vam e di yor. Bu bi le bu a çýk la ma nýn bir bil di ri mi, yok sa e-muh ý ra mý ol du ðu nu gös er me si a çý sýn dan ö nem li dir. Bu bil di ri nin si ya sî ve e ko no mik so nuç la rý ol du. 11. cum hur baþ ka ný se çi le me di, er ken se çim ka ra rý a lýn dý. e çim le rin ar dýn dan mað dur gö rü nen P, yüz de oy a la rak ik i da ra gel di. Gül, se çim le rin ar dýn dan Cum hur baþ ka ný o la rak öþk e çýk ý. Yýl lar son ra dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný Ya þar Bü yü ka ný, bil di ri yi ken di si nin yaz dý ðý ný söy le di. Bil di ri, Bü yü ka ný ýn 4 a yýs 2007 gü nü Baþ ba ka nýn Dol ma bah çe de ki bü ro sun da r do ðan la gö rüþ me si nin ar dýn dan bir sü re li ði ne si e den kal dý rýl ma sý na rað men son ra dan Ge nel kur may in er ne si e si ne ye ni den ko nul du ve bun ca ar ýþ ma la ra rað men dör yýl dan faz la sü re kal dý rýl ma dý. Bil di ri nin kal dý rýl ma sý nýn ar dýn dan, að lýk Ba ka ný e cep k dað, Her de mok ra ik, çað daþ ül ke gi bi bu ül ke de nor mal le þi yor. e de mek miþ Ge nel kur ma yýn si e sin de e-muh ý ra? n þa al lah ür ki ye bun la rý ge ri de bý ra ký yor, böy le ge li þe ce ðiz. Bu, nor mal leþ me sü re ci nin bir par ça sý der ken, ner ji ve a bii ay nak lar Ba ka ný a ner Yýl dýz, a biî ki 27 i san e-muh ý ra sý ür ki ye nin de mok ra ik ya þa mýn da ö nem li ba di re ler den bir a ne siy di. n er ne or a mýn da hâ lâ bu lun muþ ol ma sý de mok ra si nin bir kam bu ruy du. Þu an da, bu kam bur a ýl mýþ ol du de yip bil di ri yi e-muh ý ra o la rak i sim len dir di ler. n cak, Baþ ba kan ay yip r do ðan, bil di ri yi muh ý ra o la rak ka bul e me di ði ni a çýk la dý. Ö zel bir e le viz yo nun can lý ya yý nýn da so ru lan Dar be ya pan bir Ge ne ral e nan v ren þu an da i fa de ve ri yor. ca ba 27 i san uh ý ra sý i le il gi li de bir yar gý sü re ci iþ le ye bi lir mi? so ru su na ce vap ve rir ken, Bir muh ý ra o la rak ka bul e mi yo rum. Bu nu o za man ki Ge nel kur may ýn bir yak la þý mý o la rak de ðer len di ri yo rum. uh ý ra lar kar þý sýn da ür ki ye de si ya sî ik i dar la rýn ne yap ý ðý bel li dir. ðer muh ý ra o la rak ka bul e di yor sa nýz, va rýn öy le ka bul e din, a ma yok bir de ðer len dir me o la rak ka bul e di yor sa nýz he men ar dýn dan er e si gün biz ik i dar o la rak ge rek li ce va bý, ge rek i ði þe kil de ver dik. O þe kil de de bi ir dik de di. Ge çen yýl ya pý lan re fe ran dum la ih i lâl ci le re yar gý la ma yo lu nu a çan ge çi ci 15. mad de kal dý rýl mýþ, ar dýn dan da e nan v ren e vin de sav cý la ra i fa de ver miþ i. Dâ vâ hâ lâ de vam e der ken, bu bil di ri yi ka le me a lan la rýn yar gý la nýp yar gý lan ma ya ca ðý ar ý þý lýr ken, r do ðan ýn Bir muh ý ra o la rak ka bul e mi yo rum þek lin de ki i fa de si nin ne an la ma gel di ði ni me rak e di yo ruz.

6 6 3 YLÜL 2011 CU YU HB Y Ge mi a ýk larý as fal o la cak BUL BÜ YÜ Þ H B L D Y C G LÞ L PO J P I D D Z L - D OP L P OL Ü V L G I L I, FL Ü D UL L I L C. kýl lý Bi sik le Pro je si i le a ri hî Ya rý ma da o la rak ad lan dý - rý lan mi nö nü, ir ke ci, ul a nah me, Gül ha ne, Çem ber li aþ ve Be ya zý bi sik le le ge zi le bi le cek. a ri hî Ya rý ma da da bi sik le key fi FH Be le di ye si a ra fýn dan ha zýr la nan kýl lý Bi sik - le Pro je si i le a ri hi Ya rý ma da o la rak ad lan dý rý lan mi nö nü, ir ke ci, ul a nah me, Gül ha ne, Çem ber li - aþ ve Be ya zý bi sik le le ge zi le bi le cek. Fa ih Be le di ye Baþ ka ný us a fa De mir, yap ý ðý a çýk la ma da, s an - bul al kýn ma jan sý na ( ) sun duk la rý pro je ü - ze rin de ça lýþ ma la rýn a mam la dý ðý ný, pro je nin 1 mil - yon li ra lýk bir bü çe ye sa hip ol du ðu nu be lir i. ha le ça lýþ ma la rý nýn de vam e i ði ni, en ya kýn za man da i - ha le ye çý ký la ca ðý ný ak a ran De mir, a ri hî Ya rý ma - da da bu lu nan a ri hî de ðer le ri, do ku su nu ko ru ya rak ya þa ýl ma sý i çin ye ni le dik le ri ni bil dir di. De mir, bu böl ge yi ay rý ca in san o dak lý hiz me an la yý þý nýn bir par ça sý o la rak ya ya laþ ýr dýk la rý ný vur gu la dý. ul a - nah me i le çev re sin de 90 so kak ve cad de yi be lir li sa - a ler de a raç ra fi ði ne ka pa ýk la rý ný i fa de e den De - mir, Bu böl ge yi sa a le ri a ra sýn da a raç ra fi ði ne ka pa ýk. Bu sa a ler a ra sýn da in san lar, u - ris ler yü rü sün is e dik. Da ra cýk so kak lar da hem a raç, hem in san gi me ye ça lý þýn ca ol mu yor. Dün ya nýn her a ra fýn da a ri hî þe hir ler, bü yük me ro pol le rin kal bi sa yý lan þe hir ler ya ya laþ ý rý lý yor di ye ko nuþ u. Ya ya - laþ ý rý lan so kak lar da a ra ba ya al er na if ve çev re ci ol - ma sý dolayýsýyla bu pro je yi ha zýr la dýk la rý ný i fa de e - den De mir, þun la rý kay de i: lk e ap a 111 a ne bi - sik le o la cak. Bun la rýn 45 a ne si hib ri, 10 a ne si de en gel li ler i çin o la cak. Hib ri bi sik le i, yo kuþ yer ler i - çin al dýk. Da ha kon for lu ve kul la nýl ma sý ko lay ol du - ðu i çin er cih e ik. Ör ne ðin mi nö nü nden al dý ðý nýz bir bi sik le i a pa lý çar þý da bý ra ka bi le cek si niz. a ri hî Ya rý ma da da bi sik le ler i çin 10 a ne er mi nal o luþ u - ra ca ðýz. Bu pro je nin böl ge ye cid dî bir ka ma de ðer sað la ya ca ðý ný ü mi e di yo rum. Pro je yi 3-4 ay i çe ri sin - de ha ya a ge çi re ce ðiz. s an bul / a a ekup ama kuularý'' geri dönüyor P yýl lar ca kul la ný lan an cak in er ne in yay gýn - laþ ma sý i le yok ol ma ya yüz u an mek up a ma ku u - la rý ve ci he do lap la rý ye ni len di. Yur ge ne lin de da ðý - ý mý sü ren ku u ve do lap lar, nü fu sun yo ðun ol du ðu böl ge le re ve a lýþ ve riþ mer kez le ri ne yer leþ i ri le cek. lý nan bil gi ye gö re, nü fu sun yo ðun ol du ðu ma hal le - le re, pos a ne le re u zak o lan böl ge le re, ü ni ver si e yer - leþ ke le ri ne ko nu lan, mek up a ma ku u la rý i le ci he do lap la rý (pos a cý la rýn a ra is as yon o la rak kul lan dýk - la rý mek up da a ý lan do lap lar), in er ne in yay gýn laþ - ma sý ve ha ber leþ me a maç lý gön de ri le rin a zal ma sýy la iþ le vi ni yi ir di. Haf a nýn be lir li gün ve sa a le rin de a - çý lan mek up a ma do lap la rý ve ci he do lap la rýn dan ar ýk gön de ri çýk ma ma sý ü ze ri ne, ba zý la rý P a ra - fýn dan kal dý rýl dý, ba zý la rý da va an daþ lar a ra fýn dan ah rip e dil di. r ýk nos alj ha li ne ge len sa rý renk li, yur i çi ve yur dý þý gön de ri ler i çin i ki ay rý böl me si bu - lu nan mek up a ma ku u la rý ve ci he do lap la rý, þim - di ler de mo dern yü züy le ye ni den hal kýn kar þý sý na çýk ma ya ha zýr la ný yor. P a ra fýn dan mo der ni ze e - di le rek ha zýr la nan ör nek ler 2008 yý lýn da in er ne ü - ze rin den hal kýn o yu na su nul muþ ve 32 bin 739 ki þi - nin ka ýl dý ðý an ke e en çok o yu o lan mek up a ma ku u su ve ci he do la bý nýn ü re il me si ka rar laþ ý rýl mýþ - ý. Bu çer çe ve de ya pý mý a mam la nan mo dern ku u ve do lap la rýn P il mü dür lük le ri ne da ðý ým la rý na bir sü re ön ce baþ lan dý. P Baþ mü dü rü h san f - þin, ay se ri ye 16 mek up a ma ku u su i le 14 ci he do la bý gön de ril di ði ni söy le di. f þin, bun la rýn ko nu - la ca ðý yer le rin esbi e dil me si a ma cýy la be le di ye ler le gö rüþ me le ri n sür dü ðü nü i fa de e i. ay se ri / a a B uherem kardeþimiz amazan eneþ ile Havva Hanýmefendinin mir fe ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþir. nne babayý ebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'an hayýrlý uzun ömürler dileriz. Þirinevler - Yenibosna Yeni sya Okuyucularý B ve DUYUU uðla Üniversiesini kazanan öðrencilere kalacak yer konusunda yardýmcý olunacakýr. riba: ehdi ekin: (0506) emih Ünal: (0533) uðla Yeni sya emsilciliði YIL D 7.5 B O FL op la nan pe rol ü rev li a ýk lar Hay dar pa þa ýk a bul e si si nde ön iþ - le me a bi u ul duk an son ra U laþ a ki iþ le me e si si ne gön de ri le rek iþ le ni yor. De niz ler den bir yýl da yak la þýk 30 bin on a ýk op la - yan s an bul Bü yük þe hir Be le di ye si, bu pro jey le bir lik e, op la nan a ý ðýn yüz de 25 i o ra nýn da, ya ni yýl da 7 bin 500 on as fal ü rü - nü el de e de bi le cek. l de e di le cek as fal ka ký mad de si nin ma li ye i 1 on i çin yak la þýk 400 L ci va rýn da o la cak. i alanlarýnýn envaneri yeniden çýkarýlacak B V LI L I I O U G L Ü DÜ Ü ÖZ Y I, DO ÐL - L L I I V ÇI, Ö ZL L L GÖ C ÐZ D D. B Var lýk la rý ný o ru ma Ge nel ü dü rü h me Öz ya nýk, abiî si a lan la rý nýn en van e ri ni çý kar a cak la rý ný be lir e rek, Bu a lan la rýn han gi le - ri nin da ha ön ce lik li o la rak ko ru na ca ðý na ka rar ve re ce ðiz, a ma ko run ma sý ge rek me yen a lan la rýn çýk ma sý na da þa þýr ma maz ge re ki yor. Çün kü da - ha ön ce do ðal si a lan la rý ný be lir le yen ar ka daþ lar bu i þin uz man la rý de ðil ler di. l yor da mýy la, i yi ni ye le be lir le - miþ ler ve bu a lan lar bu þe kil de or a ya çýk mýþ, ko run muþ de - di. Öz ya nýk, ko ru nan a lan la - rýn, abia ko ru ma nýn en ö - nem li a raç lar dan ol du ðu nu be lir e rek, kâ ðý üs ün de ko ru - ma böl ge si i lân e de rek ko ru - ma ya pý la ma ya ca ðý na dik ka i çek i. o ru ma a lan la rý na i liþ - kin en van e ri nin çý ka rýl ma sý, risk un sur la rý nýn a - na liz e dil me si ve böl ge de ki in san fa a li ye le ri nin yö ne il me si ge rek i ði ni an la an Öz ya nýk, ko ru - nan a lan lar da e kin yö ne im ya pýl ma sý nýn zo run - lu ol du ðu nu söy le di. Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý - ðý nýn eþ ki lâ ve gö rev le ri ne i liþ kin ya yým la nan a nun Hük mün de a rar na me i le ko ru nan a lan - la rýn esbi ve i lâ ný sü re cin de ek ye ki li o la rak a bi a Var lýk la rý ný o ru ma Ge nel ü dür lü ðü - nün gö rev len di ril di ði ni ha ýr la an Öz ya nýk, da ha B ve DUYUU ayseri de bulunan rciyes, elikþah ve uh aci Yazgan Üniversieleri'ni kazanan bay ve bayan öðrencileri ebrik ederiz, kalacak yer ve danýþmanlýk konusunda yardýmcý olmaya çalýþýrýz. el: (0532) (0505) ayseri Yeni sya emsilciliði ön ce bir a lan i çin fark lý bi rim ler a ra fýn dan bir - den çok ko ru ma sa ü sü ka ra rý ve ri le bil di ði söy le - di. Öz ya nýk, ür ki ye de þu an da ö zel çev re ko ru - ma böl ge le ri, abiî si a lan la rý, mil lî park lar, a bi a park la rý, ya ban ha ya ý ko ru ma sa ha la rý, su lak a - lan lar, a bi a ý ko ru ma a lan la rý, a bi a var lýk la rý ve a bi a a ný la rý gi bi res mi ko ru ma sa ü sü a þý yan a lan lar bu lun du ðu na dik ka i çe ke rek, r ýk bü ün ko ru ma a lan la - rý nýn yö ne i mi ni ek - leþ i re ce ðiz. y ný ku - ral lar ge çer li o la cak, a - ma yö ne im ek el den ya pý la cak de di. Ye ni ya pý lan ma kap sa mýn - da abiî si a lan la rý nýn ül ür ve u rizm Ba - kan lý ðýn dan, Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý na ak a rýl dý ðý ný be lir en Öz ya nýk, bu gü ne ka dar i - lan e dil miþ bin 234 abiî si a la ný nýn sa ü sü - nün ay nen de vam e i ði ni i fa de e i. abiî si a - lan la rý nýn ül ür ve u rizm Ba kan lý ðýn dan, a bi a Var lýk la rý ný o ru ma Ge nel ü dür lü - ðü ne dev ri i çin 6 ay lýk sü re ol du ðu na i þa re e - den Öz ya nýk, Bu sü re i çin de va an da þýn sý kýn - ý ya düþ me me si i çin baþ vu ru la rý ce vap lan dýr - ma ya de vam e de ce ðiz de di. L Y PI H YÇ L I ÞI L C GL ü dür Öz ya nýk, abiî si a lan la rý - nýn Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý na ak a - rýl ma sý nýn ar dýn dan ka mu o yun da abiî si a la ný ve ö zel çev re ko ru ma böl ge si sa ü le ri nin kal dý rý la ca ðý na yö ne lik id di a - lar or a ya a ýl dý ðý ný be lir e rek, þun la rý kay de i: on dö nem de in er ne si e le - rin de do ðal si a lan la rý a lý nýr, sa ý lýr di ye i lân lar gö rü yo ruz. r ni ye li in san lar do ðal si a la ný, ö zel çev re ko ru ma böl - ge si kal ka cak mýþ di ye rek kul la ný mý ký - sý la nan ve ya kul la ný mý ya sak la nan a ra - zi le ri çok yük sek be del ler le va an daþ la ra sa a bi lir ler. Va an daþ la rý mý zýn bu ko nu - da çok du yar lý ol ma sý lâ zým. Ge rek doðal si ler ge rek se de ö zel çev re ko ru ma böl - ge le ri i çin a lý nan ka rar ve plan lar ay nen ge çer li dir. Doðal si a lan la rýn da i zin siz mü da ha le ya sak ýr ve bu ko run ma i çin çok ö nem li bir zýrh ýr. Bu nu ay nen mu - ha fa za e di yo ruz. abiî si a lan la rý nýn al ya pý ih i yaç la rý ný kar þý la mak i çin ya ý - rým prog ra mý ge liþ i re cek le ri ni de i fa de e den Öz ya nýk, abiî si a lan la rý nýn ka na li - zas yon, a ýk su e si si, çöp le rin op lan - ma sý ko nu la rýn da ki so run la rý ný da çö ze - cek le ri ni vur gu la dý. n ka ra / a a B ve DUYUU Burdur ehme Âkif rsoy Üniversie'si ve bölümlerini kazanan öðrencilerimizi ebrik ederiz. Burdur ve Bucak'a erkek ve bayan öðrencilerimiz için yer emin edilecekir. riba el: (0 543) Burdur Yeni sya emsilciliði BUL Bü yük þe hir Be le di ye sin ce ge liþ i ri - len De niz ýk la rýn dan s fal Ü re im Pro je si kap sa mýn da, de niz ler den op la nan pe rol ü rev li ge mi a ýk la rý, s an bul da as fal ü re i min de kul la - ný la cak. s an bul Bü yük þe hir Be le di ye sin ce ya - yým la nan Bil gi ar la rý ki ap çý ðýn dan der le nen bil gi ye gö re be le di ye, kon so li de ya ý rým bü çe si - nin yüz de 35 i ni o luþ u ran çev re ya ý rým la rý na, De niz ýk la rýn dan s fal Ü re im Pro je si i le bir ye ni si ni ek le me yi plan lý yor. Yýl da yak la þýk 80 bin an ke rin geç i ði bo ðaz la ra, bu ge mi le rin a - ýk la rý ný de ni ze bý rak ma la rý ný ön le mek ve bu a - ýk la rý ge ri dö nüþ ür mek a ma cýy la 15 a de li - sans lý a ýk al ma ge mi siy le a ýk lar op la ný yor. ýk lým er ke zi e kip le rin ce op la nan a ýk la rýn ber a ra fý ve ge ri ka za ným iþ lem le ri, s an bul Bü - yük þe hir Be le di ye si nin iþ i rak þir ke le ri s an bul ner ji.þ. ve Ç.Þ. a ra fýn dan ger çek - leþ i ri li yor. Ü Y D B L ür ki ye de bir ilk o la cak De niz ýk la rýn - dan s fal Ü re im Pro je si kap sa mýn da, uz la er sa ne ler Böl ge si nde bu lu nan li man sa ha - sýn da ki 2 bin 983 me re ka re lik a lan da a ýk iþ - le me e si si ku ru la cak. il lî m lak an o nay a - lý nan a lan da ya pý la cak li man sa ha sý i çe ri sin de ka pa si e si ar ý rýl mýþ a ýk ka bul e si si, a rý ma e si si, pe rol ü rev li a ýk iþ le me e si si ku ru la - cak. ha le a þa ma sýn da o lan pro je ye bu yýl baþ - la ma sý, 2014 yý lýn da a mam lan ma sý he def le ni - yor. On lar ca li man da op la nan on lar ca pe rol ü rev li a ýk la rýn ge ri ka za nýl ma sýy la bir lik e de - niz kir li li ði de en gel len miþ, be le di ye e ko no mi - si ne de ka ký sað lan mýþ o la cak. y rý ca söz ko - nu su a ýk la rýn bu sü re i çe ri sin de ber a ra fý ve ge ri ka za ný mý i çin ner ji.þ. a ra fýn dan e - kir dað ýn Çor lu il çe si ne bað lý U laþ bel de sin de ki ge ri ka za ným e sis le rin den bi ri ki ra la na rak, ça - lýþ ma lar ya pýl ma ya baþ lan dý. s an bul / a a Þe hi o ðul la rý nýn haýra sý ný ya þa ý yor lar u il çe sin de, 4 yýl ön ce þe - hi dü þen o ðul la rý nýn haýra sý ný ya þa mak is e yen an ne ve ba ba, þe hi din ki þi sel eþ ya la rý ve on lar ca fo oð ra fý i le süs le dik le ri ev le ri ni a de a bir mü ze ye çe vir di. u il çe sin de ya - þa yan Fa di me- eh me Dam bu ra cý çif i nin o ðul la rý Jan dar ma Uz man Ça vuþ e da Dam bu ra cý, 24 ðus os 2007 de Þýr nak a P lý e rö ris ler le çý kan ça ýþ ma da þe hi ol du. Ge ri de 5 ay lýk ha mi le bir eþ bý ra kan o ðul la rý nýn ölmesi nin a cý sý ný ya þa yan Dam - bu ra cý çif i, Oð lu mu zu ya þa ma lý yýz dü - þün ce sin den ha re ke e de rek, Gül lük a - hal le si nde ki ev le ri nin ö nü ne yap ýr dýk la rý di re ðe ürk Bay ra ðý çek i, ar dýn dan be le di - ye ve kay ma kam lý ðýn des e ðiy le ev le ri ni a - de a bir Þe hi mü ze si ne dö nüþ ür dü. vin ön cep he si ne, fon da ürk Bay ra ðý ve bir sa - vaþ u ça ðý i le þe hi din hiç gör me di ði 3,5 ya - þýn da ki ký zý Gül se nin de yer al dý ðý dev fo - oð ra fý ný a san a i le bu nun la da ye in me di. vin bah çe ye ba kan du va rýn da da yi ne þe - hi din kar al, as lan ve ürk Bay ra ðý i le süs - lü i ki ay rý fo oð ra fý gö ze çar pý yor. Fo oð - raf lar dan bi rin de þe hi uz man ça vuþ, a - ða be yi i le gö rü lü yor. vin en ö zel bö lü - mü nü i se þe hi en ge ri ye ka lan eþ ya lar la yüz ler ce fo oð ra fý nýn ser gi len di ði o da lar o luþ u ru yor. Ya ak o da la rý nýn dý þýn da ki her a la ný o ðul la rý na a i eþ ya lar la süs le yen Dam bu ra cý çif i, þe hi as ke rin bir kö þe de a - sý lý du ran ka muf laj el bi se si, ma sa nýn ü ze - rin de ki pos al la rý ve di ðer eþ ya la rý na gö zü gi bi ba ký yor lar. u / a a

7 Y DÜY 3 YLÜL 2011 CU 7 L UÇLU BULUDU W YO GZ, YYILY B V POUD BZI BLGL YYILDI. POD L ÜY Y Z ÖD VY DLD. HBL B o ruþ ur ma o mis yo nu nun a vi ar ma ra ra po run da, s ra il or du su nun 2010 yý lý a yýs a yý so nun da a çýk de niz de a vi ar ma ra ge mi si ne yap ý ðý ve 9 ürk ün öl dü ðü sal dý rý nýn a þý rý ol du - ðu be lir il di. ew York i mes ga ze e si, he nüz res - men ya yým lan ma yan ra por dan al dý ðý id di a e di len ba zý bil gi le ri ya yýn la dý. Ga ze i nin ha be ri ne gö re, ra por da, s ra il in Gaz - ze Þe ri di ne uy gu la dý ðý ab lu ka nýn i se u lus la r a ra sý hu kuk a çý sýn dan ya sal ol du ðu i fa de e dil mek e. Baþ kan lý ðý ný Ye ni Ze lan da nýn es ki baþ ba ka ný Ge of frey Pal mer ýn yap ý ðý so ruþ ur ma ko mis yo - nu nun so ruþ ur ma sýn da, s ra il in, ab lu ka böl ge si - ne u zak bir me sa fe de ön ce den u yar ma dan böy le bir güç le ge mi le rin kon ro lü nü al ma ka ra rý nýn a þý - rý ve man ýk sýz ca ol du ðu be lir il di. a por da, ür ki ye ve s ra il in, i liþ ki le ri ni Or a - do ðu da ki is ik ra rýn le hi ne dü zel e rek, am dip lo - ma ik i liþ ki le ri ni ye ni den e le al ma la rý ge rek i ði kay de dil di. 105 say fa lýk ra por da, a vi ar ma - ra ya çý kan s ra il ko man do la rý nýn, bir grup yol cu - nun or ga ni ze ve þid de li di re ni þiy le kar þý kar þý ya kal dý ðý, bu sebep le ken di le ri ni ko ru mak i çin güç kul lan ma ih i ya cý i çi ne gir dik le ri id di a sý nýn da yer al dý ðý i fa de e dil di. Ö e yan dan s ra il ko man do la rý nýn kul lan dý ðý güç a þý rý ve man ýk sýz o la rak ni e len di ri len ra - por da, yol cu la rýn ha ya la rý ný kay be me si nin ka bul e di le mez ol du ðu ve s ra il or du su nun da ha son ra yol cu la ra kö ü mu a me le e i ði be lir il di. a por da, o la yý so ruþ u ran ko mis yo nun, bel ge a lep e me ve - ya a ný ðýn bu lun ma sý ný zo run lu kýl ma ye ki si nin ol ma dý ðý, sa de ce ür ki ye ve s ra il in sað la dý ðý bil - gi ye da yan dý ðý, bu sebep le çý ka rým la rý nýn, ne ha ki - ka ne de hu kuk a çý sýn dan ka i ka bul e di le me ye ce - ði ne dik ka çe kil di. ew York / aa Z Ö D V Y D L YO L, o lay la il gi li o la rak ü zün ü sü nü uy gun bi çim de a çýk la ma sý ve az mi - na ö de me si ge rek i ði av si ye sin de bu lu nu lur ken, s ra il in Gaz ze ab lu ka sý na bü - yük öl çü de sem pa ik bir ba kýþ a çý sýy la yak la þýl dý ðý gö rül dü. Baþ lan gý cýn da ki pa rag - raf lar da, s ra il in Gaz ze de ki mi li an ör gü ler den gü ven li ði ne yö ne lik ger çek bir eh di le yüz yü ze ol du ðu, Do nan ma ab lu ka sý nýn, Gaz ze ye de niz yo luy la si lah gi ri þi ni en gel le mek i çin meþ rû bir gü ven lik ön le mi o la rak uy gu lan dý ðý ve bu uy gu - la ma nýn, u lus lar a ra sý hu ku kun ge rek li lik le riy le ör üþ ü ðü i fa de le ri ne yer ve ril di. a por da, a vi ar ma ra nýn, do nan ma ab lu ka sý ný aþ ma gi ri þi miy le so rum suz - ca ha re ke e i ði, a vi ar ma ra nýn or ga ni za ör le ri, ö zel lik le HH nin a maç la rý, ger çek ni e li ði ve gü dü sü hak kýn da cid di so ru i þa re le ri nin var ol du ðu id di a sý nýn da bu lun du ðu kay de dil di. a por da ay rý ca ür ki ye hü kü me i nin, a vi ar ma - ra nýn or ga ni za ör le ri ni s ra il güç le riy le kar þý kar þý ya gel mek en ka çýn ma ya ik na e me ye ça lýþ ý ðý, an cak da ha faz la sý nýn ya pý la bi le ce ði be lir il di. Ge nel ek re er Ban i-mun, baþ kan lý ðý ný Ye ni Ze lan da nýn es ki baþ ba ka ný Ge of frey Pal mer ýn, baþ kan yar dým cý lý ðý ný o lom bi ya nýn es ki Dev le Baþ ka ný l va ro U ri be nin yap ý ðý, s ra il den Jo seph Ci ec ha no ve ve ür ki ye den e mek li bü yü kel çi Öz dem an berk in yer al dý ðý o ruþ ur ma o mis yo nu nu 2 ðus os 2010 a ri hin de kur muþ u. ç çaýþma dolayýsýyla Libya da gýda ve ilâç sýkýnýsý yaþanýyor. Lib ya da ký lýk kri ik dü ze ye u laþ ý n B LÞ Þ il le ler, Lib ya da 6 ay dýr de vam e - den ça ýþ ma la rýn ar dýn dan iç me su yu, gý da, ya ký ve i lâç ký lý ðý nýn kri ik dü ze ye u laþ ý ðý ný a çýk la dý. Lib - ya lý mu ha lif le rin baþ þehir rab lus u e le ge çir me si - nin ar dýn dan, B ye bað lý çok sa yý da ki e kip bu þehre dö ne rek, ül ke de ih i yaç du yu lan in sa ni yar - dým la rý or ga ni ze e me ye baþ la dý. B nin Lib ya da ki in sa ni yar dým ko or di na ö rü Pa nos o um zis, B nin 11 mil yon þi þe iç me su yu ge ir di ði ni, 600 on gý da ve 100 mil yon av ro de ðe rin de de i lâç ge i - re ce ði ni söy le di. o um zis, B yar dým la rý nýn u - zun sü re de vam e me ye ce ði ni a çýk la dý. rab lus / a a ür ki ye nin de di ði ol du a sýl zir ve yi B ya pa cak n LB Y ko nu sun da dýþ la yý cý av rý dolayýsýyla Fran - sa yý e leþ i ren ür ki ye nin is e di ði ol du. Bir leþ miþ il le ler (B) ön ce ki gün kü Pa ris on fe ran sý ndan son ra 20 y lül de üs dü zey ka ý lým lý ye ni bir zir ve dü zen le ye cek. B Ge nel ek re e ri Ban i-mun, Lib - ya ko nu sun da, ew York a 13 y lül de baþ la ya cak B ge nel ku ru lu ça lýþ ma la rý na pa ra lel o la rak, y - lül de üs dü zey bir op lan ý dü zen le ne ce ði ni a çýk la dý. B Lib ya zir ve si nin 20 y lül de ger çek leþ me si bek le - ni yor. B Ge nel ek re e ri, U lu sal Ge çiþ on se yi i le ya kýn bir þe kil de ça lýþ mak i çin bu ül ke ye bir B he - ye i gön der mek is i yo rum de di. Pa ris / a a u ha lif le re 15 mil yar do lar n P ön ce ki gün dü zen le nen ve yak la þýk 60 ül - ke nin em sil ci si nin ka ýl dý ðý kon fe rans so nun da, u - am mer ad da fi nin yur dý þýn da don du ru lan mal ve pa ra var lýk la rýn dan 15 mil yar do la rýn, der hal U lu sal Ge çi ci on se yi ne ve ril me si gö rü þü be nim sen di. lý - nan ka ra rý Fran sa Cum hur baþ ka ný i co las ar kozy, ba sýn op lan ý sýn da du yur du. Pa ris / a a 500 LYO DOLLI LÞ- avi armara krizinin ardýndan gündeme gelen ürkiye-srail arasýndaki askerî anlaþmalarýn hacminin 500 milyon dolar civarýnda olduðu ahmin ediliyor. avunma kaynaklarýna göre, 20 yýldýr srail den askerî araç-gereç alan ürkiye nin ödediði para 4,5 milyar dolarý buluyor. nkara / cihan s ke rî an laþ ma lar as ký ya a lýn dý DI ÞÞ L B I D VU OÐ LU, Ü- L Î LÞ L I Ü Ü I Y LI IÞ I D D. DI ÞÞ L Ba ka ný h me Da vu oð lu, dü zen le di ði ba sýn op lan ý sýn da, ürk-s ra il dip lo ma ik i liþ ki le - ri nin i kin ci kâ ip dü ze yi ne in di ri le ce ði ni ve i ki ül ke a ra sýn da ki as ke ri an laþ ma la rýn ü mü nün as ký ya a - lýn dý ðý ný kay de i. h me Da vu oð lu, Do ðu k de - niz de en u zun ký yý sý o lan sa hil dar dev le o la rak ür ki ye nin sey rü se fer ser bes i si i çin ge rek li gör dü - ðü her ür lü ön le mi a la ca ðý ný be lir i. Dý þiþ le ri Ba - ka ný Da vu oð lu, ürk-s ra il as ke ri an laþ ma la rýn ü mü as ký ya a lýn mýþ ýr de di. Dý þiþ le ri Ba ka ný Da - vu oð lu, ürk s ra il i liþ ki le rin de bu gün ge li nen nok a nýn so rum lu su nun s ra il hü kü me i ol du ðu nu vur gu la ya rak, s ra il hü kü me i, ge re ken a dým la rý a - ma dýk ça bu nok a dan ge ri dö nül me si söz ko nu su ol ma ya cak ýr de di. Bu gün s ra il hü kü me i nin bir er cih yap ma sý ge rek i ði ne i þa re e den Da vu oð lu, þun la rý kay de i: s ra il i yö ne en le rin, ger çek gü - ven li ðin, an cak ger çek ba rý þýn in þa e dil me siy le müm kün o la bi le ce ði ni gör me le ri ge rek mek e dir. Yi ne an la ma lý lar dýr ki, ger çek ba rý þýn in þa sý nýn yo lu, dos ül ke va an daþ la rý ný ka le mek en de ðil, dos - luk la rýn güç len di ril me sin den geç mek e dir. n cak, mev cu s ra il hü kü me i nin bu ya lýn ger çe ði gör - mek en, Or a do ðu coð raf ya sýn da ki de va sa de ði þim - le rin so nuç la rý ný id rak an a ciz ol du ðu a çýk ýr. Bu ve si ley le, al dý ðý mýz ve a la ca ðý mýz ed bir le rin, sa de ce mev cu s ra il hü kü me i nin u u muy la bað lan ý lý ol - du ðu nu ö zel lik le vur gu la mak is e rim. GZ Z Y UY GU L B GO YU I I YO UZ Da vu oð lu, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nda yap ý ðý ba sýn op lan ý sýn da ürk-s ra il i liþ ki le ri ko nu sun da Hü - kü me çe a lýn ma sý na ka rar ve ri len ed bir le ri sý ra la dý. Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu oð lu, ür ki ye, s ra il in Gaz - ze ye uy gu la dý ðý ab lu ka yý a ný ma mak a dýr. s ra il in 31 a yýs 2010 a ri hi i i ba riy le Gaz ze ye yö ne lik o - la rak uy gu la dý ðý ab lu ka nýn U lus la ra ra sý da le Di - va ný nda in ce len me si ni sað la ya cak ýr. Bu doð rul u - da B Ge nel u ru lu nu ha re ke e ge çir mek i çin gi - ri þim le re baþ lý yo ruz de di. Da vu oð lu, ür ki ye nin, s ra il sal dý rý sý nýn ürk ve ya ban cý üm mað dur la rý nýn mah ke me ler de ki hak a ra ma gi ri þim le ri ne ge re ken her ür lü des e ðin ve ri le ce ði ni de bil dir di. ür ki ye nin ça ýþ ma yý de ðil ba rý þý, zul mü de ðil a - da le i ha kim kýl mak is e yen bir an la yý þýn em sil ci si Dý þiþ le ri Ba ka ný h me Da vu oð lu ol du ðu nu i fa de e den Da vu oð lu, Bu nun i çin dir ki na sýl Bos na da ki, o so va da ki ka li âm la ra kar þý se si - mi zi yük sel iy sek, Gaz ze ye ya pý lan in san lýk dý þý sal - dý rý la ra kar þý da ep ki mi zi gös er dik di ye ko nuþ u. G DÖ ÜL Z O D YIZ maç la rý nýn a ri he mal ol muþ ürk-ya hu di dos lu ðu na ha lel ge ir mek de ðil, bi la kis s ra il hü kü - me i nin bu is is naî dos lu ða sýð ma yan bir yan lý þý ný dü zel mek ol du ðu nu vur gu la yan Da vu oð lu, ür ki - ye nin böl ge sel ve kü re sel ba rýþ ve is ik ra rý o lum suz e ki le yen ge liþ me le rin ön len me si, ce re yan e miþ bu lu nan o lum suz luk la rýn i se e la fi si doð rul u sun da her za man sa mi mi ve ya pý cý bir a výr i çin de ol du ðu - na dik ka i çek i. ür ki ye nin bu ko nu da a lep ve bek len i le ri ni ne bir þe kil de or a ya koy du ðu nu ve ü ze ri ne dü þe ni yap ý ðý ný di le ge i ren Da vu oð lu, ek rar al ý ný çiz - mek is i yo rum. Bu gün gel di ði miz nok a nýn so rum - lu su s ra il hü kü me i dir. s ra il hü kü me i, ge re ken a - dým la rý a ma dýk ça bu nok a dan ge ri dö nül me si söz ko nu su ol ma ya cak ýr de di. nkara / a a GÜL: PO, BZ Ç YO HÜ Ü D CU HU BÞ I b dul lah Gül, B o ruþ ur ma o mis yo nu nun s ra il in a vi ar ma - ra ge mi si sal dý rý sý na i liþ kin ha zýr la dý ðý Pal mer ra po ru hak kýn da a por, a çýk ça sý bi zim i çin yok hük mün de dir de di. Cum hur baþ ka ný Gül, cu ma na ma zý ný kýl dý ðý a rab ya er kez Ca - mi si nden çý ký þýn da ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. B nin a vi ar ma ra ge - mi si sal dý rý sý na i liþ kin ra po ruy la il gi li bir so ru ü ze ri ne Gül, ko nuy la il gi li Dý þiþ le ri Ba kan lý - ðýn ca ya pý lan a çýk la ma la rýn, ür ki ye dev le i nin po zis yo nu ol du ðu nu söy le di. Gül, þun la rý kay de i: s lýn da bu a çýk la ma lar ve bu ed bir ler da ha er ken a lý na cak ý a ma mü e fik ül - ke le rin i yi ni ye li gay re le ri ne fýr sa ver mek i çin bu gün bek len miþ ir. Þu an o lay la rýn u nu - ul ma dý ðý ný ve va an daþ la rý mý zýn hak ve hu ku ku nun so nu na ka dar ko ru na ca ðý ný gös er - mek a çý sýn dan dev le i mi zin ka rar lý lý ðý ný ba zý la rý bel ki an la ya ma mýþ lar dý. Þu an da a lý nan ed bir ler bu nun ilk a þa ma sý dýr. O lay la rýn sey ri ne gö re, s ra il in dav ra ný þý na gö re da ha i le ri - de a lý na cak baþ ka ed bir ler de söz ko nu su o la bi lir. sanbul / a a L L GÜ V L Y LL Ö ZÜ D L Y L Or du rad yo su, s ra il li gü ven lik ye ki li le ri nin, ür ki ye nin s ra il as ker le ri ne yö - ne lik dâvâ la rý ön le ye ce ði ni a ah hü e me si nin, ö zür di len me si i çin ye er li bir ne den o la ca ðý gö rü þü nü di le ge ir dik le ri ni bil dir di. Or du rad yo su nun ha be rin de, Pal mer ra - po ru nun a çý ða çýk ma sý nýn ar dýn dan, s ra il li gü ven lik ye ki li le ri nin, ge çen yýl 31 a - yýs a ki o pe ras yon la 9 ürk ün öl dü rül dü ðü a vi ar ma ra o pe ras yo nun da yer a lan su bay ve as ker ler le il gi li o la rak, ür ki ye nin üm dün ya da s ra il as ker le ri ne yö ne lik da va la rý ön le ye ce ði ni a ah hü e me si du ru mun da, s ra il in ö zür di le me si ve az mi - na ö de me si ge rek i ði yo lun da ki gö rüþ le ri ak a rýl dý. Ha ber de, ay ný ye ki li le rin, BD nin ö ner di ði ür ki ye i le uz laþ ma an laþ ma sý nýn da ka bul e dil me si nin doð ru o la - ca ðý ka na a i ni di le ge ir dik le ri vur gu lan dý. Or du rad yo su, bu na rað men si ya sî ye ki - li le rin, ba sý na ban sý yan Pal mer ra po run da ki de ðer len dir me ler den mem nun ol duk - la rý ný i fa de e i. Bu a ra da s ra il ba sý ný, Baþ ba kan Bin ya min e an ya hu nun, ko nu - nun has sa si ye i ne de niy le, ba kan la ra Pal mer ra po ru ü ze rin de ve ür ki ye i le i liþ ki ler ko nu sun da ko nuþ ma ma la rý a li ma ý ver di ði ni de be lir i. el viv / a a Y HU Ö ZÜ DL LI L a nal 10 e le viz yo nu da s ra il in a vi ar ma ra o la yý ne de niy le ö zür di - le me ye ce ði ni ve s ra il Baþ ba ka ný Bin ya min e an ya hu nun bu ko nu da ka rar lý ol du - ðu nu ek rar la dý. a nal 10 e le viz yo nu na gö re, s ra il li si ya si bir ye ki li, Da vu oð - lu nun ül i ma o mu na ce vap ve re rek, n la dý ðým ka da rýy la fi lo o lay la rý i çin ö zür di - le me ye ce ðiz. e an ya hu ö zür di le me me ye ka rar lý. Bu, son gün ler de me ri ka lý la ra da söy len di i fa de le ri ni kul lan dý. e le viz yon, s ra il Baþ ba kan lý ðýn da ki ye ki li le rin, a - çýk lan ma sý bek le nen ra por la il gi li de ðer len dir me ler yap ýk la rý ný da kay de i. a nal 2 e le viz yo nun da Ya pý lan yo rum da, böl ge nin en güç lü üs lü man ül ke si o la rak ür ki ye nin s ra il le i liþ ki le ri ni as ga ri se vi ye ye dü þür me si ha lin de, ý sýr ve Ür dün ün ne ya pa ca ðý nýn de me rak ko nu su ol du ðu i fa de e dil di. el viv / a a B de u ri ye ye am bar go ha zýr lý ðý n V U P Bir li ði nin u ri ye den pe rol a lý mý ný dur - dur ma ko nu sun da bir an laþ ma ya var ma sý ve Beþ þar - sad hü kü me i ne bas ký yý ar ýr mak i çin yap ý rým la rý ge - niþ le me ka ra rý al ma sý bek le ni yor. sad ýn ül ke de 5 ay - dýr de vam e den pro es o la ra kar þý a kýn dý ðý ser u - um dan vaz geç me si ve yö ne i mi bý rak ma sý ný is e yen BD, B ve di ðer ba ý lý ül ke ler, u ri ye i le i ca ri i liþ ki le - ri göz den ge çi ri yor. B nin ye ni gi ri þim le ri, ilk kez u - ri ye sa na yi i ni he def a lý yor. o pa / a a u ri ye li ler Ö lü me e ve, a þa ðý lan ma ya ha yýr de di n YÖ kar þý ý pro es o la rýn yak la þýk al ý ay dýr de - vam e i ði u ri ye de, bu gün de gös e ri le rin dü zen len di - ði bil di ril di. l Ce zi re e le viz yo nu, u ri ye nin, Ha ma, De ra, d lib, Dey rez zor, l bu ke mal ve a mýþ lý ken le - rin de yö ne im kar þý ý gös e ri le rin ya pýl dý ðý ný ve Ha ma i - le Dey rez zor ken le rin de gü ven lik güç le ri nin gös e ri le ri da ðý mak i çin gös e ri ci le rin ü ze ri ne a eþ aç ý ðý ný du yur - du. e le viz yon ka na lý, dün ak þam Ha ma ve Hu mus ken le rin de gü ven lik güç le ri nin ba zý ev le re bas kýn dü - zen le di ði ni, bu es na da da dör ki þi nin öl dü ðü nü be lir i. u ri ye li mu ha lif ler, bu gü nü Ö lü me e ve, a þa ðý lan ma ya ha yýr Cu ma sý o la rak i sim len dir di. Þam / a a l kol ya sa ðý na va an daþ des e ði n L Y I ku ze yin de þe hir ler a ra sý se fer ya pan e ro nom dan son ra Ham burg da ki op lu a þý lar da da al kol ya sa ðý uy gu la ma sý baþ la dý. Ya sa ðý uy gu la yan Ham - burg Yol cu a þý ma cý lý ðý Bir li ði ne (HVV) si ya si ler den son ra va an daþ lar dan da des ek gel di. HVV Ba sýn öz cü - sü Gi se la Bec ker, bün ye le rin de ki 30 op lu a þý ma þir ke i - nin ba zý kü çük is is na lar dý þýn da uy gu la ma ya des ek ver - di ði ni be lir e rek, Biz al kol ya sa ðý uy gu la ma sý ný yol cu lar la yap ý ðý mýz an ke so nuç la rý na gö re baþ la ýk. n ke e ka ý - lan yol cu la rýn yüz de 86 sý al kol ya sa ðý na des ek ver di de - di. Bec ker, o o büs, ren ve me ro lar da hu zur lu ve ne zih bir hiz me ver me yi he def le dik le ri ni, al kol a lan lar dan ra - ha sýz ol duk la rý i çin kay be di len müþ e ri le ri ge ri ka zan - mak is e dik le ri ni di le ge ir di. Hamburg / cihan B uherem kardeþimiz ehme lveren ve erap lveren Hanýmefendinin usafa ren ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþir. nne babayý ebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'an hayýrlý uzun ömürler dileriz. Ümraniye Yeni sya Okuyucularý

8 8 3 DY POL YLÜL 2011 CU Y l ný sec de ye deð miþ mi li a rizm (...) I ÞI o þa ner ve ar ka daþ la rý nýn is i fa sý Va ka yý Hay ri ye di ye ad lan dý rýl mýþ ý a ma ký sa sü re de bun ca ha yýr lý o la yý bi ra ra da gö re ce ði mi zi bek le mi yor dum doð ru su. Baþ ba kan ýn YÞ ý baþ a ki kol uk a yal nýz o u ra rak yö ne me si, 27 i san e-muh ý ra sý nýn Ge nel kur may ýn in er ne si e sin den kal dý rýl ma sý, Ge nel kur may ýn I þýk o þa ner in i i raf e i ði ke pa ze lik ler den bi ri o lan er Cü ney ý zý lars lan ýn ka li ni a çýk ça üs len me si ve en son Za fer Bay ra mý eb rik le ri ni Ge nel kur may Baþ ka ný nýn de ðil, Cum hur baþ ka ný nýn ka bul e me si... Bu ço ðun luk la sem bo lik a ma ö nem li ge liþ me ler ve si le siy le mü e dey yin çev re le rin yüz leþ me si i ca be e den a cý ger çek i se as lýn da zih ni ye i i ba riy le ga ye mi li a riz me kay ma ya el ve riþ li bir ze mi ne sa hip ol ma mýz sa ný rým. Ba zý yo rum la ra ba ký yo rum da san ki e sas der or du nun dev le iþ le rin den el çek me si de ðil de or du nun din iþ le ri ne me sa fe li dur ma sýy mýþ gi bi bir so nuç çý ký yor or a ya. Ba cak ka dar ha li miz le as ke rî di sip lin i çin de and i çe rek gü ne baþ la dý ðý mýz il ko kul dan i i ba ren e li si lah lý la rýn bi ze yol gös er me si ni öy le si ne iç sel leþ ir dik ki Ge nel kur may Baþ ka ný na maz kýl dý ðý ak dir de Or du-mil le e le le slo ga ný a a bi le cek po an si ye le sa hip ol ma mýz be ni hiç þa þýr mý yor a ma kay gý lan dý rý yor. Bir üs lü ma nýn op lu mun her han gi ka ma nýn da ki bi ri si nin (ev ha ný mý ve ya Ge nel kur may Baþ ka ný fark e mez) na maz kýl ma sý ný ö ne me se me si el be e do ðal dýr. i þi nin l lah la kur du ðu ir i ba ýn sað lam ol du ðu nu his se me miz, in san la ve va zi fe siy le kur du ðu ir i ba ýn da sað lam o la ca ðý na da ir his si ya ý mý zý pe kiþ i rir. Bu min val de bir üs lü man o la rak be nim na maz ký lan bir Ge nel kur may Baþ ka ný ol ma sý ný ar zu e mem le, na maz ký lan bir Dev le u þ le ri ü dü rü ol ma sý ný ar zu e mem a ra sýn da bir fark yok. n cak na maz ký lan bir Ge nel kur may Baþ ka ný na be nim yük le di ðim an lam dan çok da ha faz la sý ný yük le yen üs lü man lar ço ðun luk a sa ný rým. Orduya ve mensuplarýna hak eiklerinden daha fazlasýný yüklediðimiz akdirde, onlarýn da yerini bilmemelerine karþý çýkmak hakkýmýz kalmaz. Or du nun de mok ra ik hi ye rar þi i çe ri sin de ye ri ni bil di ði bir sis em in þa e dil me si he def le ni yor sa, Ge nel kur may Baþ ka ný nýn ne ya pýp yap ma dý ðý na bu ka dar ö nem a fe me yi bir ke na ra bý rak mak ge rek i ði ka na a in de yim. Üs e lik Ge nel kur may Baþ ka ný na maz kýl dý ðý ak dir de or du nun si ya sa lýn mer ke zin de ki ko nu mun dan hiç ra ha sýz lýk du yul ma ya ca ðý ný i ma e den bu an la yý þý a þa ma dý ðý mýz sü re ce ç Hiz me a nu nu nun 35. ad de si nin kal dý rýl ma sý hu ku kî bir ay rýn ý o la rak ka la cak ýr. U nu ma ya lým ki ka nun la rý var e den on la rýn ya zý lý ol du ðu me in ler ka dar, o ka nun da ci sim le þen zih ni ye in op lum da da ma kes bul ma sý dýr. Ör ne ðin Þap ka a nu nu hâ lâ ge çer li a ma hal ka geç mi yor. Do la yý sýy la or du ya yük le nen yü ce lik vur gu su nun sor gu lan ma sý þar. Bu yü ce lik vur gu su na uy gun o la rak Or dumil le el e le de ni len her dö nem de as lýn da or du mil le in e lin den u mu yor du, bi la kis so pa sýy la ba þýn da di ki li yor du. Çün kü güç sa hi bi o lan e li si lah lý lar de ne le ne mez. De ne im siz güç kib re, ki bir se zor ba lý ða ve zul me yol a çar. (ek ke yi fe he den Hz. Pey gam ber in ne den de ve ü ze rin de i ki bük lüm ev be e i ði ni ha ýr la mak a fay da var...) Bu yüz den or du bi zim göz be be ði miz de ðil dir. ðer il la göz be be ði me a fo ru a þýn dý rý la cak sa, mil le or du nun göz be be ði ol ma lý dýr. Çün kü or du-mil le i liþ ki sin de göz be be ði ka dar sa vun ma sýz ve ko run ma ya muh aç o lan bir a raf var sa o da mil le ir, or du de ðil. il le i ko ru mak sa za en or du nun var lýk se be bi ol du ðun dan, bu va zi fe yi ye ri ne ge ir me si ay rý ca bir lü uf de ðil, i þi nin ge re ði dir. n cak man ýk sil si le si bir ke re or du yu ka yý sýz þar sýz yü ce leþ i ren bir nok a dan baþ la ý lýn ca, mil le i ko ru mak a dý al ýn da giz li hük me me ar zu su nu a ri hi ve do ðal bir gö rev o la rak gö ren baþ buð la rýn ve bu gö re ve ko þan er le rin ol ma sý ka çý nýl maz ha le ge lir. n baþ a üs lü man la rýn mez kûr or du pe res ba kýþ a çý sý ný sor gu la ma sý her þe yi yer li ye ri ne koy ma mýz i cab e den a da le an la yý þý mý zýn ge re ði dir. Or du ya ve men sup la rý na hak e ik le rin den da ha faz la sý ný yük le di ði miz ak dir de, on la rýn da ye ri ni bil me me le ri ne kar þý çýk mak hak ký mýz kal maz. Hi lâl ap lan, Ye ni Þa fak, 2 y lül 2011 Pro o kol de 12 y lül ön ce si ne dö nüþ B sü re den be ri ür ki ye nin de mok ra ik leþ me si ve si vil leþ me si bað la mýn da sem bo lik gi bi gö zü ken ö nem li ge liþ me ler ya þa ný yor. 30 ðus os Za fer Bay ra mý ku la ma la rýn da ya pý lan kök lü de ði þik lik bun lar dan so nun cu su. On dan ön ce, Yük sek s ke ri Þû ra da o ur ma dü ze ni de ðiþ i, Baþ ba kan i le Ge nel kur may Baþ ka ný san ki i ki e þi miþ gi bi yan ya na o ur mu yor ar ýk. il li Gü ven lik u ru lu nda da o ur ma dü ze ni de ðiþ i, ma sa nýn bir a ra fýn da as ker ler bir a ra fýn da si vil ler san ki i ki e þi ve ra kip ik i dar o da ðý gi bi de ðil ler ar ýk. Bun lar e ve e sa sa i liþ kin de ðil dýþ gö rü nü þe i liþ kin þey ler, ya ni sem bol ler a ma ö nem li sem bol ler. Çün kü dev le de di ði niz þe yi o luþ u ran ö nem li un sur lar dan bi ri de, o nun sem bol le ri ve se re mo ni le ri. e re mo ni de miþ ken, bu se re mo ni ler de dev le gö rev li le ri nin ö nem sý ra la ma sý na gö re di zil me le ri ni i fa de e den ö nem li bir bel ge var: Pro o kol lis e si. Ve ya ye ni ad lan dýr ma sýy la Ön de ge lim lis e si. Biz de bu lis e o ka dar ö nem li ki, o nu cum hur baþ kan la rý im za la rýy la yü rür lü ðe so ku yor lar ve ya de ðiþ i ri yor lar. Lis e nin a dý ön de ge lim o lun ca, en ön de ki min gel di ði bel li: Cum hur baþ ka ný. Cum hur baþ ka ný nýn ar dýn dan sý ra la ma þöy le baþ lý yor: 1. B Baþ ka ný; 2. Baþ - Ö Ð va kýf mü es se se si ve e ko no mi si bu an lam da ö nem li dir. s lâm dün ya sýn da ve da ha ö zel o la rak Os man lý op rak la rýn da, yok sul lu ðu or a dan kal dýr ma yý a maç la yan ve e ko no mi yi dü zen le yen en ö nem li ku rum va kýf lar dý. Çün kü be þe ri ser ma ye nin en ö nem li un sur la rý o lan sað lýk ve e ði i me yö ne lik har ca ma la rýn bü yük bir kýs mý va kýf lar a ra fýn dan sað lan mak ay dý yý lýn da yal nýz s an bul da va kýf bu lu nu yor du. u ra Çi zak ça bu e ko no mi yi þöy le an la ýr: Ger çek en de, va kýf lar sa ye sin de dir ki güç lü dev le a ra fýn dan mül ki ye hak la rý nýn çið nen me si en gel len miþ; s lam me de ni ye i nin zen gin mi ma ri mi ra sý fi nan se e di lip yüz yýl lar ca ko ru na bil miþ; ma hal le ler mad dî bu na lý ma dü þen bir dev le a ra fýn dan bin di ri len a ðýr ver gi yü kü nü kal dý ra bil miþ; a ra zi le rin s lam hu ku ku ge re ði a þý rý par ça lan ma sý ön le ne bil miþ; P Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin Çe lik, si vil leþ me i çin 15 mad de lik bir prog ram a çýk la dý.(...) Çe lik in a çýk la dý ðý prog ra ma ka ý lý yo rum. s ker lik sü re si nin ký sal ýl ma sý, ha a zo run lu as ker li ðin bel ki ye ni den a rif e dil me si, ç Hiz me a nu nu nun de ðiþ i ril me si, as ke ri har ca ma lar da þef faf lýk, Ge nel kur may ýn il li a vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma sý, pro fes yo nel or du gi bi bo yu la rý var. Çe lik in a çýk la ma la rýn da ka ýl dý ðým ko nu lar dan bi ri de o kul lar da ki il li Gü ven lik ders le ri nin as ker ler a ra fýn dan ve ril me si uy gu la ma sý nýn kal dý rýl ma sý. Çe lik ay rý ca der sin i çe ri ði nin de de ðiþ me si ge rek i ðin den söz e di yor. Bu nun ye ri ne mil li sa vun ma kon sep i ders o la rak ve ri le bi lir. s ker lik bir kül ür o la rak ve ri le bi lir di yor. þ e ka ýl ma dý ðým ko nu da bu. i vil o kul lar da ço cuk la ra ne den mil li sa vun ma kon sep i öð re il sin? e den as ker lik bir kül ür o la rak ve ril sin? prookolde çok daha geride, 12 ylül öncesinin lisesinde Genelkurmay Baþkaný bakanlar kurulunun arkasýndaydý. ba kan; 3. Ge nel kur may Baþ ka ný; 4. na mu ha le fe baþ ka ný; 5. s ki cum hur baþ kan la rý; 6. na ya sa ah ke me si Baþ ka ný... Lis e 81 mad de lik, ya ni u zun, o yüz den hep si ni ver me ye ce ðim. Bu gün yü rür lük e o lan ve Ge nel kur may Baþ ka ný ný a na mu ha le fe li de ri nin ö nü ne, baþ ba ka nýn he men ar ka sý na ko yan bu lis e 12 y lül dar be si nin ü rün le rin den bi ri. Bu ön de ge lim lis e si ni Cum hur baþ ka ný o nay lý yor a ma bu lis e u ya rýn ca bü yük se re mo ni ler (30 ðus os on lar dan bi ri) dü zen le me i þi ni Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn Pro o kol Ge nel ü dür lü ðü üs le ni yor. þ e o ge nel mü dür lü ðün bað lý ol du ðu Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý bir sü re den be ri bu 12 y lül ü rü nü ön de ge lim lis e si ni si vil leþ ir mek, v ru pa Bir li ði ül ke le rin de ki gi bi yap mak i çin bir a ra yýþ ay dý. n cak çok da faz la ürk ler as ker mil le ir di ye mi? ðer öy ley se ne den si vil leþ me i çin bu ka dar ça ba har ca ný yor? il li sa vun ma dan söz e i ði niz de, ka çý nýl maz o la rak düþ man lar dan da söz e me niz ge re ki yor. ma ya þa dýk ça gö rü yo ruz ki dün en bü yük düþ man bel le dik le ri miz, bu gün en i yi dos u muz da o la bi li yor lar. e se la il li Gü ven lik i ya se Bel ge si nin dün en bü yük iç düþ man di ye a ným la dý ðý ir i ca, bu gün öy le bir a ným i çin de de ðer len di ril mi yor. Ya ya rýn bir baþ ka sý ge lip, ken di si ya si fi kir le ri doð rul u sun da ye ni düþ man lar a rif e der se? Ya ni di ye ce ðim o ki ço cuk la rý ra ha bý ra kýn! a fa la rý ný böy le þey ler le dol dur mak ye ri ne, dil öð re in, dün ya yý ve ül ke yi a ný ma la rý ný, bir viz yon sa hi bi ol ma la rý ný sað la yýn. ði im sis e mi miz her un su ruy la dö kü lü yor, bu i þe bir çö züm ge i rin. eh me Y. Yýl maz, Hür ri ye, 2 y lül 2011 Bu dü ðü mü çö zün a ra mak ge rek me di ði ký sa za man da an la þýl dý; çün kü 12 y lül dar be si ön ce sin de bu lis e çok da ha si vil ve de mok ra si ye uy gun du. 12 y lül ön ce si nin lis e sin de Ge nel kur may Baþ ka ný pro o kol de çok da ha ge ri de, ba kan lar ku ru lu nun ar ka sýn day dý. Jan dar ma o mu a ný o dö nem kuv ve ko mu a ný ka bul e dil mi yor du, di ðer üç kuv ve ko mu a ný i se müs e þar lar la he men he men ay ný sý ra day dý. 12 y lül son ra sý Ge nel kur may Baþ ka ný nýn sý ra la ma da ki ye ri çok a ma çok yu ka rý gi i, o na pa ra lel jan dar ma da hil kuv ve ko mu an la rý ba kan lar ku ru lu nun he men ar ka sý na 10. sý ra ya yer leþ i ler. On la rýn he men ar ka sý na 11. sý ra ya or ge ne ral ve o ra mi ral ler gel di. l ginç ir lis e de kor ge ne ral ve ko ra mi ral ler de ken di le ri ne 41. sý ra da yer bul du, üs e lik 42. sý ra da ki di ðer bü ün ba kan lýk müs e þar la rý nýn da ö nü ne ge çe rek. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, ký sa bir sü re ön ce, pro o kol ve ya ön de ge lim lis e sin de 12 y lül ön ce si ne dön me yi ön gö ren de ði þik lik le ri yap ý ve o nay lan mak ü ze re Cum hur baþ kan lý ðý na gön der di. Ye ni ön de ge lim lis e si Çan ka ya da in ce le ni yor þim di. n la ya ca ðý nýz, sem bo lik bir ko nu da çok ö nem li bir baþ ka de ði þik lik i çin si ya si ka rar bek le ni yor. s me Ber kan, Hür ri ye, 2 y lül 2011 Bir çý kýþ nok a sý: Va kýf e ko no mi si il lî Gü ven lik der si ni op an kal dý rýn! yaþ lý lýk ve ma lu li ye ma aþ la rý ve ri le bil miþ; bir ku rum o la rak si gor a nýn bi lin me di ði bir çað da, lon ca ya da ma hal le ü ye le ri i çin il kel de ol sa bir si gor a gü ven ce si sað lan mýþ; köp rü ler, yol lar, li man lar, de niz fe ner le ri, kü üp ha ne ler, sar nýç lar, su ben le ri, çeþ me ler ve kal dý rým lar in þa e di lip, ko ru na bil miþ; ký sa ca sý sa vun ma ha riç me de ni bir op lum da ol ma sý bek le ni len üm hiz me ler bu sis em sa ye sin de fi nan se e dil miþ, ör gü len miþ, in þa e dil miþ ve ko run muþ ur. n cak va kýf mü es se si ve e ko no mi si, o dern ür ki ye de a bii Ba ý nýn da e ki siy le, yer le bir e dil miþ, yað ma lan mýþ ýr. Bu da ay rý a ma çok a cý bir hi kâ ye dir. ma biz bu gün va kýf e ko no mi sin de ve Os man lý uy gu la ma sýn da, ge le ce ðin op lu mu nun i puç la rý ný bu la bi li riz. Ce mil r em, ar, 2 y lül 2011 Osama Hajjaj / bu ahjoob Creaive Producions (...)ür ki ye de me mur dik a sý bi i, zih ni ye i kal dý. Ve Ge nel kur may Baþ ka ný na a sýl baþ ko mu a ný o lan Cum hur baþ ka ný nýn kar þý sýn da e sas du ruþ gös er en si vil ik i dar bi le bu dev ri mi ya pa mý yor. i vil o kul lar dan ü ni for ma yý kal dý ra mý yor. e den kor ku lu yor? Her ürk er ke ði ve ký zý do ðuþ an as ker dir di ye muh ý ra mý ve re cek ler? Þir ke le rin pa ra kay bý o la cak... ve, Fe ner bah çe nin ve Lig V nin ol du ðu gi bi... ma ür ki ye Cum hu ri ye i Hü kü me i ne, ür ki ye Fu bol Fe de ras yo nu gi bi ür kek ve ey yam cý dav ran mak ya kýþ maz. na ya sa de ði þik li ði ne fa lan ge rek yok, bir ek ba kan lýk em ri ye er li dir: i vil o kul lar da her han gi bir þe kil de ek ip ü ni for ma gi yil me ye cek ir... Bi i. Bu ka dar. Bu nu çö zün de, son ra sý ra ür ba na fa lan gel sin. Ön ce bu nu çö zün. Çok mu zor? e den çe ki ni yor su nuz? Ça lýþ ay fa lan gi bi saç ma lýk lar la va ki öl dür me ye, me se le yi en cü me ne ha va le e dip sü rün ce me de bý rak ma ya, bü rok ra si den i ca ze bek le me ye, ha va kok la ma ya, za man ve ze min kol la ma ya hiç ge rek yok. on ra ço cuk la rýn a ra sýn da ki sý nýf fark la rý or a ya çý kar gi bi en el zýr va la rýn dan e ki len me ye hiç ge rek yok. Vu run ký lý cý, çö zün dü ðü mü. n gin r dýç, a bah, 2 y lül 2011 Z B, HU ZU G F e de yim, bir sü re den be ri yaz dö - ne mi ça lýþ ma la rý mý ür ki ye nin göz de a - il bel de le rin den bi rin de sür dü rü yo rum. a ma zan ön ce si bu ra sý çok ka la ba lýk ve gü rül ü lüy dü. He le bu yýl a çýl mýþ bir ge ce ku lü bü var, (...) ken di si ne þar ký cý di yen bi - ri nin sah ne ye çýk ý ðý, sa bah la ra ka dar bi zi u yu mu yor. im bi lir kaç ke re jan dar ma ya, l Çev re ü dür lü ðü ne ve be le di ye ye bu ku lü bü þi ka ye e ik a ma bir þey ol ma dý. Der ken ra ma zan baþ la dý ve bu ra sý bo - þal dý. e ka dar Be yaz ürk me kâ ný o lur sa ol sun, so nuç a di nin ne ka dar ö nem li ol - du ðu nu gös e ren bir þey di bu. a ma zan sa ye sin de 30 gün hu zur la u yu duk ve der - ken sa yý lý gün bi i. 30 ðus os gü nü, hem Za fer Bay ra - mý ný ku la dýk hem de Þe ker bay ra mý ný. O gü nün ge ce si, bi zim kal dý ðý mýz yer de gü - rül ü den yý ký lý yor du; ra ma zan bi miþ i ve kar na val baþ lý yor du. Paran-Oyak! ÞH a yýn I þýk o þa ner'e e pey þey borç lu yum. Üç ya zý ko nu su çý kar dý ðý i çin de ðil; 333 ya zý da an la mak is e dik le ri mi, e zi len ler ga ye i yi an la sa da, ki mi nin ba na kö pür dü ðü me se le le ri, ö ze leþ i ri gö rü nüm lü i i raf for ma ýn da i lan e i ði i çin. «««Bun lar dan bi ri de O Y. a yýn cum hu ri ye çi nin de ki mi sa yýn de mok ra ýn da ka fa sý nýn as la bas ma dý ðý "mi li er ka pi a lis" ya hu "ka pi a lis mi li er" va zi ye. Ge ne ral le ri ne den se sol cu zan ne de bi len yan daþ ve ya mu ha lif ar ka daþ la rýn, on la rýn ço ðu nun da ni ha ye in de "pa ra, ser ma ye, pi ya sa" dü ze ni nin as li par ça sý ve yýl maz bek çi si ol du ðu nu kav ra ya ma yý þý nýn ren ga renk res mi. Üs e lik, e mek li ge ne ral le ri yö ne im ku rul la rý na a lan her han gi bir þir ke en de be er: Hem im i yaz lý... Hem ço ðun luk his se da rý sa yý la bi le cek "as"la rý, ya ni "al" gör dük le ri ni as la yö ne i me sok ma yan... Yö ne im ku rul la rý ný a po le ler le, þir ke kol uk la rý ný bü yük le rin e þi, dos u, ak ra ba sýy la dol dur mak an çe kin me yen bir "a yýr ma cý, ka yýr ma cý" mi li a ris ka pi a lizm! 28 Þu ba mü da ha le si ni, þir ke is ih ba ra la rý ný, boy ko çað rý la rý ný bi le ken di hol ding le ri i çin e ko no mik, ma li fýr sa a çe vi re bi len bir "çe vik"lik! «««Ba kýn, "ön ce ki pa ron" o þa ner ne ler di yor, her hal de en çok be nim ku lak la rý mý da çýn la a rak: "O Y'la uð ra þý yor lar bi li yor su nuz. Biz le rin ma aþ la rýn dan ke si len pa ra lar la o luþ u ru lan ku rum. Ge niþ le il me si, bü yü ül me si fa lan. O yak'ý ka mu ku ru mu ka bul e me e ði li min de ler. os yal yar dým laþ ma ku ru mu ol ma mýz ha se biy le ba zý ver gi ler den fi lan mu a fýz, a ma ka mu ku ru mu ol du ðu muz za man, ki ka mu i ha le ku ru lu böy le is i yor, mah ke me ma a le sef le hi mi ze ka rar ver me di, ver gi ver mek du ru mun da ka la ca ðý mýz i çin, e mek li li ði miz de fa lan a la ca ðý mýz pa ra lar da ba ya ðý yüz de 15 ci va rý fa lan düþ me söz ko nu su o la cak. Þim di bu nun mü ca de le si ni ve ri yo ruz, iþ e ma a le sef pro pa gan da so nu cu ver gi den do la yý bir sý kýn ý i çin de yiz." «««Bu öy le bir kapi alis-miliaris sen ez ki, ka mu ku ru mu de ðil ve ver gi ver mi yor; la kin ma lý na, mül kü ne kar þý her han gi bir a sal lu, "dev le mâ lý na kar þý suç" mu a me le si gö rü yor. Fa lan, fi lan... U za ma ya yým. Bu ko nu lar da çok yaz dým. Za en, O yak'ýn yüz de 70 a i da kay na ðý ný o luþ ur duk la rý hal de, as la yö ne i me so kul ma mýþ "as lar" v ru pa n san Hak la rý ah ke me si ne bi le gi miþ i. «««Fa ka, is er o cep he de is er þu cep he de o lun... Ben ce, "Pa þa nýz"ýn söz le ri ni bir de ses li o ku yun: "Ver gi ver mek du ru mun da ka la ca ðý mýz i çin... mek li lik e a la ca ðý mýz pa ra lar da ba ya ðý yüz de 15 ci va rý fa lan düþ me söz ko nu su... Bu nun mü ca de le si ni ve ri yo ruz." «««Ba kýn bu sý nýf mü ca de le si dir bir ba ký ma. Fa ka sý ný fý si zi ya nýl ma sýn. e rim le re a þi na o lan la ra þöy le söy le ye yim: er ma ye sý ný fý i çi pay la þým sa va þýn da; si vil ser ma ye, as lýn da ye þil ve be yaz ser ma ye mu a ba ka ýy la, as ke ri ser ma ye nin im i yaz lý, ki bir li ha re ke (ha re kâ) sa ha sý ný da ral mak is i yor! Yok sa, "as ke ri a ris ok ra si ve ya bur ju va zi"; pro le er say dý ðý ken di men sup la rý na, as la ra, al a ki le re ne yö ne im de pay, ne öz lük hak la rýn da i yi leþ ir me, ne hay si ye le ri ne say gý dan ya na! i raz e den al a ki ler, O Y'ýn ge ne ral ak ra ba sý (ha a r ge ne kon sa ný ðý "cum hu ri ye çi" ge ne ral ya ký ný) a vu ka la rýy la ko va la ný yor; bin li ra ay lýk lý in san lar dan bin ler ce li ra az mi na a le biy le; sus ur mak i çin. Bu i kin ci me se le de i se, si vil ler (ye þil ve ya be yaz) i le as ke rî a ris ok ra si am mu a býk! Ha or du da ki as su bay, uz man, si vil me mur... Ha med ya da ki, ban ka da ki e cir, er sa ne de ki, ma den de ki e sir! «««Pa þa mýn hi al bü mün den (...) son ra u ma rým be ni, dur du ðum ve vur du ðum ye ri da ha i yi an la mýþ sý nýz dýr. Ben mi "pa ra no yak"ým yok sa on lar mý "pa ran-o yak"! U mur a lu, Ha ber ürk, 2 y lül 2011

9 L 9 3 YLÜL 2011 CU Y GÜ GÜ H lur han Cel kan ý sa ký sa us a fa Bey: as a mo nu Lâ hi ka sý nýn 179. ay fa sýn da ge çen, Hizb-i û rî de, hem e fek - kü rü sa a in sýr rý, hem kül lî bir u bû di ye bu lun - du ðun dan... cüm le si ni a çar mý sý nýz? kýl eh li ne e fek kü rü em re den ur ân, ken di si de bi zâ i hî e fek kür ha zî ne si dir. Pey gam ber fen di miz de (asm), bir sa a e - fek kü rün bir se ne na fi le i bâ de e be del ol du - ðu nu be yan bu yur muþ ur. Hiz bü l-k ber-i û ri ye, i sâ le-i ûr un fi - dan lý ðý hük mün de ki â ye le ri ih i vâ e den ur ân a a i bü yük bir e fek kür in ci si dir. Hiz - bü l-k ber-i û ri ye yi o ku mak hem Pey gam ber fen di miz in (asm) müj de le di ði bir yýl lýk i bâ de hük mün de ki e fek kü rü ve se va bý ný bi ze ka zan - dý rýr, hem de kül lî bir i bâ de hük mü ne ge çer. Hiz bü l-k ber-i û ri ye nin, Üs ad Haz - re le ri nin ha ya ýn da ki ye ri ni ken di i fâ de le - rin den din le ye lim: e va ki sý kýl sam, ve fi - kir ve kal be yor gun luk ve u sanç gel se bu hiz bin bir kýs mý ný mü e fek ki râ ne o ku muþ - sam, o sý kýn ý yý ve u sanç ve yor gun lu ðu i zâ - le e di yor du. Ha â bi lâ is is nâ, her ge ce sa - ba ha ya kýn, dör beþ sa a meþ gû li ye en ge - len u sanç ve yor gun luk, o hiz bin al ý sýn dan bi ri si ni o ku ma sýy la hiç bir e se ri kal ma dý ðý bin de fa e ker rür e miþ. 1 *** sim siz o ku yu cu muz: i sâ le-i ûr da Pey gam ber fen di miz in (asm) bu kâ i nâ sa ra yý nýn var lý ðý i le il gi si na sýl a çýk lan mýþ - ýr? Üs ad Be dî üz za man a gö re, bu kâ i nâ sa ra - yý nýn var lý ðý na ve be kâ sý na ek se bep Haz re-i u ham med dir (asm). 2 Ce nâb-ý Hak Haz rei u ham med in (asm) mü bâ rek li sâ ný na lâ - hî be ya ný ný ve mu kad des ke lâ mý ný, vü cu du na i se en bü yük nî me o lan rah me dî ni s lâ mi - ye i koy muþ; Hz. u ham med in (asm) pey - gam ber li ði ni bu kâ i na a bir mâ ne vî gü neþ yap mýþ ýr. Ce nâb-ý Hak bü ün ka ran lýk la rý bu gü neþ le i zâ le e miþ, bü ün nû râ nî ha ki ka le ri bu gü neþ le gös er miþ ir. Bü ün þu ur sa hip le - ri ni, ha â bü ün kâ i na ý bu gü neþ le bâ kî ha - ya müj de siy le se vin dir miþ ir. Ce nâb-ý Hak, Hz. u ham med in (asm) dî - ni ni, bü ün mak bul i bâ de eh li nin ke mâ lâ ý na mu az zam bir fih ris e ve i bâ de le ri ne sað lam bir prog ram yap mýþ ýr. Hz. u ham med in (asm) mâ ne vî þah si ye i o lan ha ki ka i ni U lu - hi ye e cel lî le ri ne bir ge niþ â yi ne yap mýþ; zâ - ý ný in sa noð lu na en bü yük re is ve üs ad ey le - miþ; ken di si ni fev ka lâ de bü yük ve kud sî va zi - fe ler le be þe rin im dâ dý na gön der miþ ir. n san - la rý da rah me, hik me, a dâ le, gý dâ, ha va, su ve ý þýk de re ce sin de o nun dî ni ne, þe ri a ý na ve gay bî ha ber le ri ne muh aç bý rak mýþ ýr. 3 Zî râ Haz re-i u ham med (asm) Ce nâb-ý Hakk ýn u bu bi ye sal a na ý nýn yük sek bir del lâ lý; kâ i nâ ýn giz li ya ra ý lýþ sýr la rý nýn doð ru bir keþ fe di ci si; lü ûf ve mer ha me in par lak bir mi sâ li; þef ka ve mu hab be in be lið bir li - sa ný; bâ kî â lem de ki dâ i mî ha ya ve e be dî sa a - de in en kuv ve li müj de ci si ve l lah el çi le ri - nin en so nun cu su ve en bü yü ðü dür. 4 *** ru muz lu o ku yu cu muz: i sâ le-i ûr a gö re, ur ân ýn di ðer ke lâm lar i çin de ki ye ri ve ö ne mi ne dir? ur ân ýn, sm-i zam dan ve her is min a - zam lýk mer e be sin den gel di ði ni ve bü ün â - lem le rin abb i î i bâ riy le l lah ke lâ mý ol du - ðu nu be yan e den Üs ad Be dî üz za man, sa ir - lâ hî ke lî me le rin i se bir kýs mý nýn has bir î i bâr i le, cüz î bir un van i le, hu sû sî bir is min cüz î e cel lî si i le, has bir u bû bi ye i le, mah sus bir sal a na i le ve hu su sî bir rah me i le mah lû kâ - ýn kalp le ri ne il hâm e dil dik le ri ni kay de der. 5 a îd ur sî ye gö re, il ham la rýn hu sû si ye ve kül li ye ci he in de de re ce le ri çok çe þi li dir. n cüz î si ve en ba si i hay van la rýn il ha mý dýr. On - lar dan bi raz yük sek, a vâm in san la rýn il ham la - rý gel mek e dir. on ra sý ray la il ham lar, a vâm me lâ i ke nin il ham la rý, ev li yâ il ham la rý ve bü - yük me lâ i ke nin il ham la rý ar zýn da de re ce de - re ce yük sel mek e dir. l ham sýr rý na bi nâ en her bir ve lî kal bi nin e le fo nuy la: al bim be nim abb im den ha ber ve ri yor. di ye bil mek e dir. 6 Be dî üz za man a gö re, bir pa di þâ hýn ih i þam lý sal a na ý nýn ge re ði o lan em ri, â di bir a dam la ko nuþ ma sýn dan ne ka dar yük sek se; ur ân da di ðer lâ hî ke li me ler den ve il ham lar dan son - suz de re ce yük sek ir. u rân dan son ra i kin ci de re ce de di ðer mu kad des ki ap lar ve se mâ vî sa hi fe ler gel mek e dir. Bü ün lâ hî ki ap lar, il - ham lar dan üs ün dür ler. 7 Pey gam ber le re ge - len vah yin ek se ri si nin me lek vâ sý a sýy la; il - ham la rýn ek se ri si nin i se vâ sý a sýz ol ma sý nýn bir sýr rý ve hik me i bu dur. 8 Dip no lar: 1- as a mo nu Lâ hi ka sý, s. 176., 2- öz ler, s. 113., 3- Þu â lar, s. 546, 547., 4- Þu â lar, s. 547., 5- öz ler, s. 123., 6- öz ler, s. 124., 7- öz ler, s. 124., 8- öz ler, s (0 505) Bir kaç gün ön ce ( ) bu kö þe de ki li hi a be ve ki a be in püf nok a la - rý baþ lýk lý bir ya zý ka le me al mýþ ýk. O ko nu ya de vam e di yo ruz: Bir ko nuþ ma ve ya ya zý da; ke li me le rin, cüm le le rin sü sü-pü sü de ðil, mâ nâ nýn düz gün ol ma sý a sýl dýr. ânâ; süs lü cüm le le rin i çin de sak lan ma ma lý, bo - ðul ma ma lý, giz len me me li. Lâ fýz, i fa de ya muk lu ðu - nu an lam bo zuk lu ðu na er cih e me li. azm-ý ma â nî de nen, ma na nýn er i bi i se, mü - e sel sil, peþ pe þe ge len man ý ký se yir i le müm kün. Ya ni ma na, man ýk la ö rül dü ðün de güç ka za nýr, sað lam o lur. ve ya zý ve ko nuþ ma da, gi riþ, ge liþ me ve so nuç sil si le si a kip e dil me li. Ya ni, or a da ve ya en son söy - len me si ge re ke ni baþ a söy le me me li, yaz ma ma lý. Bu na pi ra mi an la ým da de ne bi lir. Ya ni, ön ce an la mak is e di ði niz þe yin a na fik ri ni, a na mev zu u nu gi ri þe yer leþ i rir si niz. on ra bi raz da ha de ay lý bil gi ler ve re rek ge liþ me bö lü mü ve so - nuç Þu ör nek ve ri lir: Bir çe kir dek, gi riþ ir. üm bül ver me si, fi dan ol - ma sý, dal-bu dak, yap rak, çi çek ge liþ me dir ey ve i se, so nuç ur. Bir ya pý yý dü þü ne lim. Ön ce e mel a ý lýr. on ra kar ga sý ve en ni ha ye ça ý sý ve in ce iþ le rin den son ra ef riþ e di lir. Bir ya zý ve ya ko nuþ ma be lið o la bil me si i çin bu ký - sým la rý a þý ma lý, ay rý ca düz gün bir þe kil de i fa de i le man ýk ör gü sü i çin de ser de dil me li. e li me ve cüm - le ler bir bi ri ni a kip e me li, a ra da ko puk luk lar ol ma - ma lý. De kà ik-i ma hi yà i se, â le min ni zam-ý ek me li ne mü midd ve müs em mid dir ler. Ya zý ve ko nuþ ma - lar da se çe ce ði miz ke li me ler, cüm le ler, mev zu a uy - gun ol ma lý. e se lâ, l lah ýn Ce lâl ve ah har sý fa la - rý ný an la ýr ken, ör nek le ri mi zin as lan lar, de niz le rin dal ga la rý, kar, bo ra-fýr ý na, dað lar, gök gü rül ü sü, gü - neþ sis e mi ve a man yo lu vs. ol ma sý da ha mü na sip - ir. Ce mâl ve Ce mîl i a çýk lar ken, çi çek ler, ke le bek ler, kuþ lar na za ra ve ril me li. i zam-ý ek mel de her bir hüs nün men ba ý o lan hüsn-ü mü cer red mün de miç ir. â i na a ya ra ý lan her var lýk ve a ra la rýn da ki mü na se be ler en gü zel ve en uy gun þe kil de dir. uh e þem bir dü zen var dýr. Bir si me ri ve den ge var dýr. þ e ko nuþ ma ve ya zý nýn mü kem mel lik de re - ce si, kâ i na a ki bu dü ze ne u yul du ðu nis be e - dir. e li me ve cüm le le ri, hi ap e di len ke si min an la ya ca ðý arz da, kül ür se vi ye si ne gö re, or a - ma en uy gun o lan la rý seç mek a sýl dýr. Bir dü ðün me ra si min de ö lüm den; ce na ze e vin de ne þe ve se vinç en bah se dil mez. Bir bos an, bir bah çe de seb ze fi de le ri ve çi çek ler na sýl mü kem mel bir a hen gi, gü zel li ði ser gi li yor sa... Þu muh e þem ve mü zey yen (süs lü), mü nak kaþ (de sen li, na kýþ lý) kâ i na fu a rý, mü ze si, sa ra yý res sam - lar i çin ol du ðu ka dar ha ip ler ve ya zar lar i çin de mu az zam bir e fek kür ve il ham kay na ðý dýr. Hi a be ve ya zý la rý mýz da bu mü cer red/so yu gü - zel lik le ri, ha ri ka ser gi le ri, bos an la rý, çi çek le ri ve a ra - la rýn da ki bað lan ý lar dan do ðan a hen gi, den ge yi ba - rýn dýr dý ðý o ran da be lið bir i fa de ve ya zý o lur. kili hiabe ve kiabe üzerine fer sa dog ni as ya.com.r Bil gi li ol du ðu muz ka dar güç lü, ma sum ol du ðu muz ka dar öz gür, ça ba la rý mýz ka dar ba þa rý lý ve fay da lý ol du ðu muz ka dar mu lu o lu ruz. n san la rýn ha ya a en bü yük he def le ri mu lu ol - mak ýr. u lu ol ma nýn yo lu bil gi li ol mak an, bil - gi yi doð ru is i ka me e kul lan mak an ve kay da de ðer ka ma de ðer or a ya koy mak an ge çer. Gös - e ri len dav ra nýþ la rýn bir ço ðu üç a lan da ki ye er li lik - en or a ya çý kan bir so nuç ur. Bu a lan lar da ki ye er - siz lik ler den her han gi bi ri si so nu cun ni e li ði ni o - lum lu ve ya o lum suz yön de e ki ler. Bil gi dav ra nýþ la rý mý zýn ön þar ý dýr. Her han gi bir þe yi bil me den, a ný ma dan ve an la ma dan o þey hak - kýn da her han gi bir ep ki de bu lu na ma yýz. Þüp he siz her þe yi bil me miz müm kün ol ma dý ðý gi bi her þe yi bil me miz ge rek me mek e dir. n cak ha ya ý ka li e li ve ba þa rý lý ya þa ma mýz i çin ka za nýl ma sý ge re ken e - mel bil gi u um ve be ce ri ler var dýr. Bun lar dan bil gi zi hin sel a lan da ki öð ren me yi eþ kil e der ve en a zýn - dan kav ra ma dü ze yin de ka za nýl ma sý ge re ken bir de ðer dir. av ra ma bir bil gi yi ne den ve ni çin de di - ði miz ge rek çe le riy le an la ma dýr. Her han gi bir þey hak kýn da ye er li bil gi ye sa hip ol ma dan o þey hak - kýn da doð ru bir yar gý da bu lu na maz, is e ni len dü - zey de bir u um a ký ný la maz ve fi i li bir ey lem de bu - lu nu la maz. O nun i çin bil gi ki þi yi ha re ke e ge çi ren ilk a dým dýr. n san ne ka dar ken di si ve çev re si i çin ge rek li bil gi ye sa hip se o ka dar güç lü dür. Bil gi siz lik ki þi nin ha re ke ka bi li ye i ni ký sý la dý ðý gi bi bil gi li lik ki þi nin ha re ke ka bi li ye i ni ar ý rýr. Ha a, ku sur ve gü nah la rý mýz a yak bað la rý mýz dýr. Bu a yak bað la rýn dan ne ka dar u zak sak, o ka dar öz - gür o lu ruz. Öz gür lük cis men hür ol mak la sý nýr lan - dý rý la maz. i ce in san lar var dýr; be de nen hür ol ma - la rý na rað men ruh la rý e sa re bas ký sý al ýn da ol du - ðun dan ha ya la rý ný bir þe kil de son lan dýr ma e ði li - min de dir. i ce za lim ler var dýr iþ le dik le ri suç la rýn - dan do la yý vic dan la rý sü rek li a zap i çin de dir. Bil gi siz - lik e ol du ðu gi bi ha a ve ku sur lar in sa nýn ha re ke ka bi li ye i ni a zal ýr. Bu nun i çin in sa nýn gü ve nir li ði - nin ar ý rýl ma sý ge rek mek e dir. Bu gü ve nir lik ha a ve ku sur lar dan a rý nýr lýk de re ce si i le eþ de ðer dir. O hal de öz gür lü ðü müz ma su mi ye i miz le doð ru o ran - ý lý dýr. Ger çek mâ nâ da kuv ve hak a ol du ðu gi bi öz - gür lük de ha a ve ku sur lar dan a rý nýk ol ma da dýr. n san la rý bü yü en be de nî ge li þim den zi ya de ze kâ ve duy gu la rý ný ge liþ i re rek doð ru yer ve za man da kul lan ma la rý dýr. Dü þün ce le ri miz ka dar bü yür, he - def le ri miz ka dar a dým a a rýz. O nun i çin bi rey ne yi dü þü nü yor sa, ne yi söy lü yor ve ya pý yor sa o dur. n - san ha yal le ri ka dar ge liþ me ka bi li ye in de dir. n - san la rýn en ha yýr lý sý in san la ra fay da lý o lan dýr. n - san him me i ka dar bü yük, ka ma de ðe ri ka dar fay - da lý dýr. Him me i ne ka dar dar a lan da op lan mýþ sa o ka dar kü çük ve fa kir, ne ka dar ge niþ yel pa ze de yer a lý yor sa o ka dar bü yük ve zen gin dir. e ka dar bü yük he def ler be lir ler ve o he def ler ü ze rin de ça - lýþ ma la rý ný yo ðun laþ ý rýr sa o ka dar ba þa rý lý o lur. Bir ba ký ma he def le mek ba þar ma nýn ya rý sý i se; ça ba la - mak ba þar ma nýn a ma mý dýr. n san is e ni len so nu - cu el de e mek en zi ya de doð ru he de fi seç mek ve he de fe uy gun bir ça ba i çe ri sin de bu lun ma gö rev ve so rum lu lu ðu nu a þý mak a dýr. u hu muz da ral dýk ça mu suz, ge niþ len dik çe mu lu o lu ruz. u hun ge niþ len me si var lýk â le mi ne sað la mýþ ol du ðu ka ma de ðer de di ði miz fay da lar ve i yi lik ler dir. Dar bir a lan o lan ken di çý ka rý na yo ðun - laþ ma ke sa fe, ge niþ a lan eþ kil e den baþ ka la rý nýn çý ka rý ný dü þün me i se le a fe sað lar. Le a fe i çin de bu lu nan ruh lar hu zur la do lar ve ha ya ý an lam lý ve ya þa ný lýr ký lar. Ha ya a her þey ge çi ci ve fa ni dir. n cak i yi lik ler ka lý cý ve bâ kî dir. Biz ha zi ne e ma ne - çi si o lan nö be çi si ne zen gin de mez, e lin de ki im kâ - ný ge rek i ði yer de kul la na na zen gin de riz. u lu luk pa ray la sa ýn a lý na bi le cek ka dar u cuz bir me a de - ðil, gö nül zen gin li ði i le mev cu im kân la rý ný pay la - þa rak el de e di le bi le cek bir ser ve ir. Da ha güç lü, da ha öz gür, da ha ba þa rý lý ve da ha mu lu ol mak i çin bir de ðer len dir me den ge çip, ya - þa ma mý zý da ha an lam lý hâ le ge i ren ken di mi ze ye - ni he def ler seç mek bu ha ya ar ma ða ný i çin deð mez mi? De ðer, ca ným de ðer i nan bu bi zim al dý ðý mýz bir ek ne fes i çin bi le, ku rul mak is e nen ya þa ný la bi - lir ye ni dün ya lar i çin a ý la cak ilk a dým, bi zi ha re ke e ge çi re cek ih i yaç far kýn da lý ðý nýn a nah a rý dýr. LDD DOÐ Hedeflemek baþarýnýn ilk adýmý Bay ram bi i, a ma zan gi i. e e, þim di ne ya pa ca ðýz? ur lan dýk, se va ba bo yan dýk, me lek ler le ya rýþ e ik. Þim di a ma zan gi din ce o nur lu hal ler de mi gi de cek bi zim ü - ze ri miz den? Ha yýr! n þâ al lah nef se â viz ver - me ye ce ðiz. Bun dan son ra da nef si mi ze her gü nü bir a ma zan gi bi ya þa a ca ðýz. Di re ne ce - ðiz o na. Di re e ce ðiz a ya ðý mý zý, o nun sevk e de - ce ði yol la ra gi me mek i çin. Hz. Yu suf un (as) ni dâ sý na sý ðý na ca ðýz: Yâ ab bi! Biz nef si mi zi e mi ze çý kar mý yo ruz. Çün kü bi li yo ruz ki, ne fis da i ma bi ze kö ü lü ðü em re der. n cak en rah - me e der sen, mer ha me e der sen, biz o nef sin hî le ve u zak la rýn dan e mîn o lu ruz. Yok sa ha li - miz pe ri þan dýr. en bi zi mu ha fa za ey le! Va ki ge çi yor, za man su gi bi a ký yor. e ne - nin ba þýn dan be ri bek le di ði miz mü ba rek a - ma zan, ne de ça buk ge lip ge çi ver di. l dan - mak a fay da yok. Bu dün ya fa ni dir, o nun fa ni iþ le ri i se, hem fa ni nin fa ni si, hem de çok fe na - dýr. s lýn da bek le yip dur du ðu muz, a ma ge lip de gi di þi rüz gâr hý zýy la o lan o mü ba rek a - ma zan gün le ri; ne gü zel, nur lu, sü rur lu, fe yiz - li, be re ke li, se vap lý gün ler di. O gün ler de zah - me i gi dip, rah me i ka lan iþ ler ya pan la ra ne mu lu. Cen ne î hal ler ya þa dý ðý mýz o a ma zan gün le ri nin yýl bo yu de vam e me si ni is i yor - sak, nef se ve þey a na al dan ma ya ca ðýz, on la rýn ze hir li bir bal hük mün de ki fan e zi ye le ri ne hiç yak laþ ma ya ca ðýz, o so kak la ra sap ma ya ca ðýz bi le. Öy le o la cak ki, cen ne î hal le ri bu dün ya - da da ya þa ya lým in þa al lah! Yok sa a ya ðý mýz ka - yar da bir dü þer sek, l lah mu ha fa za, yu var la - na ca ðý mýz, gi de ce ði miz yer ne re si o lur? O nun i çin, a ma zan da zin ci re vu ru lan þey - an la rýn zin ci ri ne; du â mýz la, hâl ve av rý mýz la bir dü ðüm da ha a a lým ve ge le cek a ma zan a ka dar bi ze mu sal la o la ma sýn in þa al lah! Ge le - cek a ma zan da da, za en l lah e rîm. O za - man, yi ne o nu zin ci re vu ra cak ýr ab bi miz! Bu ya zý bir i i raf ýr ve ya bir di ðer i fa de i le ne - da me ir. e za man na ma za dur sam, ga ye ar zu lu bir þevk le baþ la rým Fa i ha ya. Ham dim, mu az zam bir sý ðý na ðým dýr. ve l ham dü lil lah der ken fev ka lâ de ra ha lý yor, yü kü mü es lim e di yo rum. ah lû ka ýn ken di dil le ri i le yap ýk la rý a hiy ya la rý ný kâ i na ýn ve kî li sý fa ýy la ba na ev dî e di len e ma ne i ak dim e me va zi fe mi, ham de de rek ab bi me arz e mek cid - den ra ha la ý yor. Ve kâ le en ma si va nâ mý na, â le min ab bi ne sý fa ve es ma sý nýn a zam la rýn dan ah man, a - him ve a lik es ma-i hüs na sý ný, hu zu ra gir me - ye ser aç e di yo rum. Dün ya da ah ma ni ye, a hi - re e de a hi mi ye i nin a zam de re ce de e cel lî e i ði ni ve e de ce ði ni, mü fes sir le rin di lin den an - lý yo rum. O hal de, a hi re in de a lik i, ah man ve a him o lan ab bi me i ba de i mi ak di me baþ la ya bi li rim. v ve len i ba de i mi sa de ce O na yap ý ðý mý y - ya ke na bü dü i le i fa de e di yo rum. Bu i fa dem i - se, iç dün yam da çal kan ý la ra se bep ol mak a. en di me so ru la rým, da ha doð ru su sa mi mi ye i - mi mu ha se be e den he sap laþ mam baþ lar. de a ya lan cý lýk ve ri ya kâr lý ða va ran suç la ma la rým sar sý yor be ni. þi min gö rül me si ve bi me si i çin, bi rin ci sý ra - ya al dý ðým â mir ve pa ron lar... Dün ye vî em sil - ci le ri nin ol du ðu yer de i a a e i ðim, ol ma dý ðý yer de e me di ðim ka nun lar... Bý ra kýn dý þa rý yý; e - vim de e þim ya da ev lâd la rým i le o lan mes e le ler i le a lâ ka lý en kü çük er cih de bi rin ci sý ra ya ki mi al dý ðým ko nu su... Þu i þi mi de gö re yim de on - dan son ra ký la rým ba ha ne le ri i le sal la dý ðým, ih mal e i ðim i ba de ler... ý ra la ya rak pek faz la sýy la ço ðal a bi le ce ðim bu mu ha se be ler i le en zi ya de be ni kor ku an, n cak a na i ba de e de riz. þek lin de ki sö zü - mün bun ca ri ya kâ ra ne hal le rim se be biy le ar ý - þý la bi le ce ði or a da i ken bir di ðer fev ka lâ de deh - þe e düþ ü ðüm nok a i le kar þý kar þý ya ge li yo - rum. þ e, Ve iy ya ke nes a în be nim a þa ma dý ðým nok am o la rak her na ma zým da kar þým da dur - mak a. Di lim u u lu yor, ke ke li yo rum; n cak en den is e riz. i fa de mi söy le me ye ça lý þýr ken. en di me gö re kur u luþ gör dü ðüm plân la - rým; bi ir di ðim de, sa hip len di ðim de ge le ce ði ni zan ne i ðim ra ha la ma la rým; e þim, i þim, ev lâ - dým de dik le ri min ü ze rin de ki e sir le rim ve ü ze - rim de ki e sir le ri; yap ý ðým i ba de le ri min, nef si - min sû-i e si riy le u cub im i ha nýy la a hi re i de ga ran i le rim veh mi; ni ha ye iþ e bü ün bun lar - dan ha sýl o lan su al ler de ru nî o la rak dur du ðum ye re bað lý yor, i fa dem i ler le ye me mek e. n cak en den is e riz. der ken, e sa sýn da O ndan is e mek le be ra ber; a de a ab ye ri ne koy du ðum, se bep le rin e sas sa hi bi ol ma dý ðý ný bil me me rað men, ha ki kî sa hi bi ni u nu up kur - a rý cý se bep di ye bað lan dý ðým se bep ler bey nim - de u çu þu yor. Bu cüm le yi hu zur la, es li mi ye le i fa de e - mem ge rek i ði ni, kal bim söy le mek e. al bi min doð ru yu söy le di ði ni bi li yo rum. k lým ba þý ma ge li yor, að la mak is i yor, ne da me le rim le yal - var mak is i yo rum. cz ve fak rý mýn ni ha ye siz ol du ðu nu an lý yo rum. þa ma dý ðým bu nok a yý aþ ma nýn sýr rý nýn acz ve fak rý mýn id ra ki ol du ðu - nu, ku yu ya dü þen kar deþ e nin bah ý na düþ - üm. a na de ha le e di yo rum. der ken ba na i þa - re e di yor. ev hi di bir le mem, ab bi ev hid e mem; Lâ i la he il lal lah a sa mi mî o la rak i man e mem ge - rek. Vah de hu yu an cak lâ þe ri ke leh i le i ka - me e de bi li rim. a ma za gi riþ e ge ir di ðim if i - ah ek bi ri ni (l la hu ek ber i) ge i rir ken O nun en bü yük ol du ðu nu, O ndan baþ ka la rý ný rab e - din me di ðim za man, sö züm ye ri ne ge lir, i fa dem ma na sý ný bu lur. Bu nun de va mý an cak a bi ka - ým i le sö zü mün u ma sý i le dir. O hal de Ve iy ya ke nes a în bu ma na lar i le ak vi ye e dil me li. Böy le ce a þýl maz o lan nok a a - þýl ma ya yön u ar, in þâ al lah. Bu nok a a þýl ma lý ki ha ya ý mýn de va mýn da hi da ye ve is i ka me i is e ye bil me li yim. i me ve re rek is i ka me len - dir di ði, da lâ le en mu ha fa za e i ði sa lih kul la rý züm re si ne da hil ol ma yý du â e me li yim. Böy le - ce yu ka rý dan i i ba ren yap ý ðým bu mu az zam du â ma â min di ye bil me li yim. Be nim du â ma siz de a min der mi si niz? Faiha da aþamadýðým noka efis her gün amazan ý yaþasýn

10 10 3 YLÜL 2011 CU Y ÜLÜ 117 yýllýk sýðýnak Ba yan lar ön den... Duy du ðum za man ih i mal ver me dim m - kân sýz! s la... Ve as la böy le bir þey o la maz Ger çek en im kân sýz! de dim ken di ken di me. He men i þin o o ri e le ri ni a ra dým. Doð ru Da ha ön ce hiç duy ma dýn mý? de di ler. Hay re im i ki ye ka lan dý. *** ev lâ mýz ne ka dar da mer ha me sa hi bi dir di ye sec de ye ka pan dým. üm kün mü ka pan ma mak sec de ye? kiz ol sun... Ü çüz ol sun... Ve ya dör düz Fark e mi yor! Ba yan la rýn ön ce li ði var. On la ra: Lü fen ön den bu yu run di yor kar deþ le ri. lâ hî bir kud re uv ve ve ki bar lýk ve ril miþ bu nur op la rý na. * * * Ü çüz ço cuk la rý o lan baþ he kim dos um; ve doð ru Be nim de ü çüz ler bil di ðin gi bi i ki oð lan bir kýz! di yor. Ger çek en de öy le. ki de li kan lý, cen il men ce Bu yur ha ný me fen di de miþ ler kýz kar deþ le ri ne! Do ðum da ön ce lik kýz kar deþ le rin o lur muþ! man l lah ým. ü hiþ bir mu' ci ze bu! am ma na sý i le mu 'ci ze *** Do ðum es na sýn da, ak ci ðer le ri ne be bek le rin ha va kaç ma dan ve bo ðul ma eh li ke si ol ma sýn di ye, ön ce - lik ba yan la rýn. r kek be bek kýz kar de þi ne ön ce lik ve rir miþ Da ha na ze nin bir bün ye ye sa hip ol du ðu i çin kýz ço cuk la rý... Buy run ba yan lar ön den der ler miþ. e ka dar in ce bir den ge i le ya ra ý lý yor mu þuz me ðer. e ka dar yü ce de ðer ler i le... u sur suz Ya ra da na þü kür ler ol sun. 50 yýl son ra ilk ý þýk 23 y lül de i nanç u riz mi a çý sýn dan ö nem li mer kez le rin - den bi ri o lan y dýn lar (il lo) il çe sin de, b ra him Hak ký Haz re le ri nin Gü nün ilk gü ne þi, ho ca mýn baþ u cu nu ay dýn la maz i se ben o gü ne þi ney li yim di ye rek ha zýr la - dý ðý ve yak la þýk 50 yýl dýr o na rý la ma yan ý þýk dü ze ne ði, 23 y lül de ye ni den ha ya bu la cak. Gü nü müz de bi le öð re - men-öð ren ci i liþ ki si a çý sýn dan en ö nem li ör nek ler den bi ri o la rak gös e ri len b ra him Hak ký Haz re le ri nin ho - ca sý s ma il Fa ki rul lah Haz re le ri i çin yap ýr dý ðý koz - mog ra fik ö zel li ðe sa hip ür be de ki ý þýk dü ze ne ði nin o - na rý mý a mam lan dý. y dýn lar (il lo) Be le di ye Baþ ka ný e su em du hoð lu, yap ý ðý a çýk la ma da, s ma il Fa ki - rul lah Haz re le ri ve b ra him Hak ký Haz re le ri nin ya - þan ý la rýn da ki öð re men-öð ren ci i liþ ki si nin bu gün de ör nek o la cak dü zey de ol du ðu nu be lir e rek, þun la rý kay de i: s ma il Fa ki rul lah Haz re le ri nin ve fa ýn dan son ra b ra him Hak ký Haz re le ri ken di ar la sý na ya ni bu gün ür be si bu lu nan ye re ho ca sý ný def ne di yor. Da - ha son ra ür be yi in þa e di yor. il lo dan 3 ki lo me re u - zak lýk a o lan yük sek bir ye re du var in þa e dip, du var da bir pen ce re aç mýþ ýr. Ge ce ve gün dü zün e þi ol du ðu 21 ar i le 23 y lül de gü neþ ilk doð du ðun da o pen - ce ren sý zan ý þýk, ür be de in þa e i ði ku le ye, o ra dan da ay na dü ze ne ðiy le s ma il Fa ki rul lah Haz re le ri nin baþ u cu na yan sý mak a dýr. b ra him Hak ký Haz re le ri nin bu ko nu da ö nem li bir sö zü de var mýþ; Gü nün ilk gü - ne þi, ho ca mýn baþ u cu nu ay dýn la ma sa ben o gü ne þi ney li yim di ye. ür be de ki ý þýk dü ze ne ði nin 1960 lý yýl lar da ür be nin o na rý mý sý ra sýn da bo zul du ðu nu an - la an em du hoð lu, Bu gü ne ka dar ya pý lan bü ün ça lýþ ma la ra rað men dü ze nek o na rý la ma mýþ ý. Geç i - ði miz 21 ar a Va li lik, ay ma kam lýk ve Be le di ye o la rak bir ça lýþ ma baþ la ýk. r ke o log Prof. Dr. Cen - giz I þýk baþ kan lý ðýn da ki bir he ye bu ra da bir ça lýþ ma yü rü ü ler. O ça lýþ ma lar so nuç ver di, ür be de ye ni bir pen ce re a çýl dý. 23 y lül ve 21 ar a gü neþ ye ni den s ma il Fa ki rul lah Haz re le ri nin baþ u cu na yan sý ya cak di ye ko nuþ u. y dýn lar / a a s ki þe hir se e dön dü H L kül ür ve sa n'a ha ya ý, genç nü fus yo ðun lu - ðu, u la þým ko lay lý ðý, ma li ye dü þük lü ðü ve kök lü i ya ro geç mi þi bu lu nan s ki þe hir, gi de rek da ha çok film ve di - zi ye ev sa hip li ði yap ma ya baþ la dý. s ki þe hir de cas hiz - me le ri su nan ýk na ýs Pro dük si yon un cas di rek ö rü Ö mer ü men, yö ne men li ði ni Ha li e fik in yap ý ðý, baþ rol le ri ni Gök sel r soy, Ley la a yar ve k rem Bo - ra nýn oy na dý ðý 1963 yý lýn da çe ki len Þa fak Bek çi le ri ad lý fil me ev sa hip li ði ya pan s ki þe hir in, yýl lar son ra ek rar yö ne men ve ya pým cý la rýn er cih e i ði þehir ler den bi ri ol du ðu nu i fa de e i. ü men, can lý kül ür ve sa n'a ha ya ý, genç nü fus yo ðun lu ðu, u la þým ko lay lý ðý, ma li ye dü þük - lü ðü ve kök lü i ya ro geç mi þi bu lu nan s ki þe hir in gi de - rek da ha çok film ve di zi ye ev sa hip li ði yap ma ya baþ la dý - ðý ný i fa de e i. ü men, ka me ra nýn gi de rek sev me ye baþ - la dý ðý þehirde rek lâm, klip ve a ný ým film le ri nin de çe kil - me ye baþ la dý ðý ný be lir e rek, ge le cek yýl lar da da ha çok yö ne men ve ya pým cý nýn s ki þe hir i er cih e me si ni bek - le dik le ri ni kay de i. s ki þe hir / a a CDD Has a ne si nde 1987 den 2009 a ka dar has a ne mü dür lü ðü ya pan ve sý ðý na ðýn a - rih çe si ni kay nak lar dan a raþ ý ran h me Gök çe, 117 yýl lýk a ri he sa hip bi na nýn al ýn da ki sý - ðý nak la rý n halk a ra fýn dan faz la bi lin me di ði ni söy le di BULC 1 Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da ÞH D 2. BDÜLHD DÖD DYOLLI LFY L YÞ Ç UUL ÇI OULUU LID YPIL 100 Þ PL 4 ODLI IÐI, D B I GÇ Ð HÂLÂ ULLILBL DUUD. Þ H D 2. b dül ha mid dö ne - min de de mir yol la rý na ka li fi ye e le man ye iþ ir mek i çin ku ru lan çý rak o ku lu - nun al ýn da ya pý lan 100 ki þi ka pa si e li 4 o da lý sý ðý nak a ra dan bir a sýr geç me si ne rað men hâ lâ kul la ný la bi lir du rum da. Çe þi li ek len i le ri ve a di la lar so nu cu Hoþ nu di ye a hal le si h me a na lý Cad de si nde Zü bey de Ha ným Fi zik e - da vi ve e ha bi li as yon er ke zi o la rak hiz me ve ren bi na 1894 yý lýn da 2. b - dül ha mid a ra fýn dan yap ý rýl dý. De mir - yol la rý na ka li fi ye li çý rak ye iþ i ri le bil me - si a ma cýy la yap ý rý lan bi na ya ay rý ca 4 o - da lý bir sý ðý nak da in þa e i ril di. op lam 100 ki þi ka pa si e li, rad yas yon, dep rem ve bom ba la ra kar þý da ya nýk lý yap ý rý lan sý ðý na ðýn ka pý la rý 10, a van la rý i se 110 san i me re ka lýn lý ðýn da. Gü nü mü ze ka dar hiç ha sar gör me - den ka lan ve ih i yaç du yu la bi le ce ði dü - þün ce siy le ba kým la rý ya pý lan sý ðý nak, za ma nýn ek no lo ji si ni de ya kýn za ma na ka dar bün ye sin de ba rýn dýr dý. ý ðý nak la bir lik e yap ý rý lan ve kir li ha va yý dý þa rý - ya pom pa la yýp i çe ri ye fil re ler den ge çe - rek ge len e miz ha va yý ve re bi len pom - pa lar, yak la þýk 20 yýl ön ce ru u be en do la yý çü rü yün ce a ýl dý. Çý rak o ku lu nun 1934 yý lýn da þim di ki a dý ür ki ye Lo ko mo if ve o or a na - yii Þ (Ü LO Þ) o lan Cer öl - ye si ne a þýn ma sýy la bo þa lan bu bi na, sý ðý na ðýy la De mir yol la rý Has a ne si ne dö nüþ ü rül dü. Çe þi li ek len i ler ya pý la - rak 2003 yý lý so nu na ka dar sað lýk hiz - me i ve ren CDD Has a ne si nde 1987 den 2009 a ka dar has a ne mü dür - lü ðü ya pan ve sý ðý na ðýn a rih çe si ni kay nak lar dan a raþ ý ran h me Gök çe, 117 yýl lýk a ri he sa hip bi na nýn al ýn da ki sý ðý nak la rý nýn halk a ra fýn dan faz la bi - lin me di ði ni söy le di. CDD Has a ne si nin 26 ra lýk 2003 yý lýn da Ge nel ü dür lü ðü - ne dev re di le rek ka pan dý ðý ný, 2004 yý - lýn da ye ni den a çý la rak 150 ya ak lý a - dýn Do ðum Has a ne si o la rak hiz me ver me ye baþ la dý ðý ný i fa de e den Gök - çe, Bu bi na 2005 a ri hin de has - a ne le ri nin að lýk Ba kan lý ðý na dev re - dil me si so nu cu Zü bey de Ha ným a - dýn Do ðum ve Ço cuk Has a ne si a dý ný al dý. Da ha son ra ço cuk has a ne si, ar - dýn dan da fi zik e da vi ve re ha bi li as - yon mer ke zi ol du de di. Gök çe, l man la ra yap ý rý lan, rad - Her ül ke de fark lý i ma jý mýz var ÜY ge le cek yýl a ný ým i çin bü çe a yýr dý ðý ül ke le rin va an daþ la rý ü ze ri ne ya pý - lan a raþ ýr ma lar, ür ki ye i ma jý ü ze ri ne il - ginç gö rüþ le ri or a ya ko yu yor. ül ür ve u - rizm Ba kan lý ðý nýn in er ne si e sin den der le - nen bil gi ye gö re, l man lar ür ki ye yi u cuz bir a il ül ke si o la rak gö rür ken, gü ne þi az gö ren ül ke ler den n gil e re nin va an daþ la rý i - se ür ki ye yi en çok sý cak ik li mi i le a ný yor. ür ki ye yi zi ya re e den Hol lan da lý lar lüks, gü ven li ve hoþ gö rü lü bir ül ke o la rak a ným - lý yor, zi ya re e me yen ler bu nun er si ni dü þü - nü yor. a il de ni lin ce us la rýn ak lý na ilk ür ki ye ge lir ken, Da ni mar ka va an daþ la rý - nýn yak la þýk yüz de 40 ý ür ki ye hak kýn da bil - gi ye sa hip ol ma dý ðý ný be lir i yor. Ül ke yi hiç gör me yen Fran sýz lar, ür ki ye yi bir rap ül ke si o la rak al gý lar ken, Bir le þik rap mir - lik le ri va an daþ la rý i se ür ki ye yi v ru pa lý o la rak a ným lý yor. Uk ray na da, ür ki ye a i li a kýl la ra ilk eð len ce, de niz ve kum, kül ü rel ge zi ler, o el ler de ki her þey da hil sis e mi ni ge i ri yor. vus ur ya va an daþ la rý nýn yüz de 86 sý a il ül ke si o la rak ür ki ye yi sem pa - ik ya da çok sem pa ik o la rak a ným lý yor. s pan ya pa za rýn da ür ki ye bir a il ül ke si o - la rak, al ya pa za rýn da i se a ri hî ve kül ü rel ül ür ve u rizm Ba kan lý ðý nýn in er ne si e sin den der le nen bil gi ye gö re, l man lar ür ki ye yi u cuz bir a il ül ke si o - la rak gö rür ken, gü ne þi az gö ren ül ke ler den n gil e re nin va an daþ la rý i se ür ki ye yi en çok sý cak ik li mi i le a ný yor. zen gin lik a çý sýn dan o lum lu i ma ja sa hip. Bel çi ka da da do ðal gü zel li ðe sa hip, a ri hî ve kül ü rel ba kým dan zen gin, ö zel lik le de - niz-kum-gü neþ a i li i çin i yi bir u rizm ül ke - si o la rak al gý la ný yor. s viç re de ür ki ye, he ye can ve ri ci ve il - ginç, mo dern-an ik sen e zi, mis ik, mi sa fir - per ver bir u rizm ül ke si o la rak al gý lan mak la bir lik e si ya sî a çý dan kar ma þýk o la rak a - ným la ný yor. Çin de s ya ve v ru pa nýn bir - OL D Ð 1. Ba ý v ru pa'nýn yüz öl çü mü ka dar op ra ða sa hip, Or a s ya ve Do ðu v ru pa da ki ba ðým sýz dev le. 2. a muf le e de rek giz le mek. - Birdenbire. 3. Bir o lay, bir ha ber ve ya sö zü nak le me. - ürk, o ðol ve a ar han la rý i çin hü küm dar an la mýn da kul la ný lan bir un van. 4. Ço ban, de ve ci ve gö çe be le rin giy di ði u zun, ya ka sýz üs lük, ke pe nek. - k in yum e le men i nin sim ge si. - a. 5. Bol luk, gür lük, fe yiz, fe ye zan. - rap al fa be si'nin o nun cu har fi. 6. Gü neþ is e - mi i çin de be þin ci bü yük abiî uy du. - Bi yo lo jik ba kým dan, kim ya sal re ak si yonlar ve ya bir dö nü þüm le so nuç la nan baþ ka o lay lar gi bi bâ zý bi yo lo jik sü reç ler, uydurukçada haya. 7. ürk a rih u ru mu'nun ký sa sý. - La in a be ce sinde ki ""'ya eþ - de ðer i ril be ce si har fi. - Baþ ka sý nýn ya ra rý na be de ni ni, ka fa gü cü nü ve ya el be ce ri si ni kul la na rak üc re le ça lý þan kim - se. 8. a mi di lin de, min ma na sýn da kul la ný lan ke li me. - n san lar da ve hay van lar da göz le nen a raþ ýr ma ve öð ren me - ye yö ne lik bir dav ra nýþ bi çi mi. 9. ý zýl ve ka ba üy lü ko yun. - Yu va sý na a lýþ mýþ, in san cýl gü ver cin. 10. Bir þeye faydalý ol - mak, fayda sað la mak. - a yaç kü le le ri nin bir ký rýl ma düz le mi bo yun ca yer le rin den kay ma sý, ký rýk. YU I D Þ ÐI Y 1. r go da bor cu nu ö de me yen kim se. 2. a sul'ü k rem fen di miz'in a i le hal ký. - Bir den bi re du yu lan a cý, að rý, þa þýr ma, ürk me ve ya se vinç an la an bir söz. 3. Hay van la ra ye di ril - mek i çin ha zýr la nan a hýl kýr ma sý. - l ý las ik, be yaz ke en den spor a yak ka bý. 4. çýk al, do ru i le al a ra sý bir a do nu. - o a da du rak la ma za ma ný ve bu nu gös e ren i þa re in a dý. - Bir çok luk e ki. 5. ar, su ve ya çim ü ze rin de kay mak i çin a ya ða a ký lan a raç. - Ö - zen siz, ge li þi gü zel ya pýl mýþ. 6. ýr sal op lu luk lar da kö yün zo run lu ve is e ðe bað lý iþ le ri nin köy lü ler ce e þi þar lar da e mek bir li ðiy le ger çek leþ i ril me si. - Bü yük, çok bü yük. 7. ah a sý. 8. a ký mýn ký sa sý. - Ye ni çe ri O ca ðýn da op çu ve hum ba ra cý gi bi as ke rî ku ru - luþ lar da a day o la rak bu lu nan kim se. 9. l lah'ýn ve li kul la rý na, er - miþ le re ver di ði o la ða nüs ü güç. 10. a sul'ü k rem fen di miz'i ö - ven þi ir. 11. od yu mu sim ge le yen harf ler. - l gi, mü na se be. 12. u lak la ve ya a le le has a yý mu a ye ne e mek. op lam 100 ki þi ka pa si e li, rad yas yon, dep rem ve bom ba la ra kar þý da ya nýk lý yap ý rý lan sý ðý na ðýn ka - pý la rý 10, a van la rý i se 110 san i me re ka lýn lý ðýn da. FOOÐFL: leþ i ði, kül ü rel a çý dan zen gin bir ül ke o la - rak o lum lu i ma ja sa hip. Ja pon lar da ür ki - ye yi a ri hî, kül ü rel ve do ðal zen gin lik le re sa hip dos bir ül ke o la rak al gý lar ken, yüz de 95 i se ya ha le rin den mem nun ka lý yor. Ba - kan lý ðýn ge le cek yýl yur dý þýn da a ný ým yap - ma yý plan la dý ðý ül ke ler de ür ki ye i ma jý fark - lý lýk lar gös er mek le bir lik e ge nel o la rak sý - cak ik li mi, mi sa fir per ver li ði, a ri hî ve kül ü - rel de ðer le ri i le ö ne çý ký yor. n ka ra / a a yas yon, dep rem ve bom ba la ra kar þý da ya nýk lý ol du ðu bi li nen sý ðý na ðýn, 17 ðus os ar ma ra ve 12 a sým Düz - ce dep rem le rin de ha sar gör me den bu gü ne ka dar gel di ði ni i fa de e de rek, þöy le ko nuþ u: u va le ve mu fak gi bi zo run lu ih i yaç la rýn gö rü le bi le ce ði yer le rin de bu lun du ðu sý ðý nak a has a ne nin dý þý na çý kýþ i çin ö zel ya pýl mýþ ko ri - dor da var. Bu sý ðý nak lar 1991 yý lýn - da ki 1. ör fez a va þý dö ne min de kul la ný la bi le ce ði ih i ma li ü ze ri ne e - miz le nip ha zýr lan dý. O za man dan be ri kul la ný la bi le cek du rum da lar. h - i yaç du yu la bi le ce ði dü þün ce siy le bu sý ðý nak la rýn bel li a ra lýk lar la ba kým la rý ya pý lý yor. s ki þe hir / a a ülür Bakanlýðý ürk büyüklerini anýýyor ÜLÜ ve urizm Bakanlýðý, ilk olarak 2006 da hazýrlamaya baþladýðý yana hazýrladýðý nma ve rmaðan iaplarý Dizisi kapsamýnda önemli ürk düþünür, san'açý, yazar ve þairleri anýan birçok esere imza aý. Bakanlýk, ürk edebiyaýna, külürüne eserleriyle kakýda bulunmuþ deðerli yazar, þair, arihçi, siyaseçi ve bilim adamlarýný ölüm ve doðum yýl dönümlerinde anmak amacýyla yola çýkýðý projeyle, vefa emiþ önemli ürk edebiyaçýlarýnýn hayalarýndan eserlerine ve haýralarýna kadar birçok bilginin sunulduðu eserleri okuyucuyla buluþurdu. nma ve rmaðan iaplarý Dizisi kapsamýnda dör yýlda Yahya emal Beyalý, aþgarlý ahmu, dris üçükömer, ecip Fazýl ýsakürek, arýk Buðra, Fazýl Hüsnü Daðlarca, Cengiz ymaov, aip Çelebi, urein opçu, ila lhan, abri Fehmi Ülgener, usafa ecai epeçioðlu, Leyla Gencer ve Fehi aci eserlerini edebiyaa kazandýran Bakanlýk, geçen yýl da bdülkadir arahan, hme Hamdi anpýnar, azým Hikme, emal ahir, Yaþar abi ayýr, emiha Berksoy, ezai arakoç ve Osman Hamdi Bey e iliþkin eserler sundu. nkara / aa B ÖC BULCI CVBI H Y H L F B F O Z F C Z D B L O D H U B B O L B L

11 Y 3 YLÜL 2011 CU OO 11 DO L DÜ 1,7440 Ö C GÜ 1,7500 HBL B P Y U O L I C. L I I DÜ 2,4840 Ö C GÜ 2,5330 DÜ 104,60 Ö C GÜ 103,65 u Çukurova'da pamuk hasadýna baþlandý. Çu ku ro va da pa muk bay ra mý za ma ný DÜ 713,41 Ö C GÜ 705,13 u nçu U O V D be yaz al ýn o la rak ad lan dý rý lan pa mu ðun ha sa dý na baþ la yan ü re i ci ler, re kol e nin ge çen yý la gö re yüz de 50 ar ma sý ný bek li yor. da na i ca re Bor sa sý (B) Baþ ka ný u am mer Ça lýþ kan, pa mu ðun Çu ku ro va yö re si nin en ö nem li sim ge le rin den bi ri ol du ðu nu be lir e rek, son dö nem le re ka dar ma li ye i ni kur ar ma dý ðý ge rek çe siy le e kim a lan la rý a za lan ü rü ne il gi nin ye ni den ar ý ðý ný i fa de e i. Ge çen yýl pa muk fi ya la rýn da ya þa nan yük se li þin bu il gi nin en ö nem li ne de ni ol du ðu nu vur gu la yan Ça lýþ kan, bu il gi ye bað lý o la rak e kim a lan la rýn da da ge çen yý la gö re yüz de 40 i le yüz de 50 a ra sýn da ar ýþ ya þan dý ðý ný bil dir di. Çu ku ro va da ba zý böl ge ler de pa muk ha sa dý nýn baþ la dý ðý ný ve y lül a yý nýn or a la rýn da ha sa a yo ðun luk ya þa na ca ðý ný söy le yen Ça lýþ kan, Ü rü nün ve rim li o lu þu ve e kim a lan la rýn da ya þa nan ar ýþ sa ye sin de re kol e nin de bu yýl yüz de 50 ci va rýn da ar a ca ðý ný bek li yo ruz de di. Ça lýþ kan ay rý ca, dün ya da ve iç pi ya sa da lif pa mu ðun ki lo su nun 4 li ra, çe kir dek li pa mu ðun i se 1,5 li ra ci va rýn da ol ma sý nýn bek len di ði ni be lir e rek, çif çi le rin bu fi ya la rýn bi raz da ha yük sel me si ni ar zu la dý ðý ný söy le di. da na / a a O o mo iv de yaz kam pan ya la rý am gaz nü o o mo iv pa za rýn da fa a li ye gös e ren o o mo iv fir ma la rý yaz so nu na doð ru o o mo bil kam pan ya la rý na hýz ver di. Ba zý fir ma lar ü ke i ci ye çe þi li mo del ve ip e ki a ra cýn da in di rim ya par ken, ba zý la rý ver gi ba zý la rý da geç ö de me gi bi a van aj lar su nu yor. Yý lýn O cak-em muz dö ne min de o o mo bil ve ha fif i ca ri a raç op lam pa za rý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 42,51 o ra nýn da ar a rak 483 bin 950 a de o la rak ger çek leþ i yý lý nýn ilk a yýn da o o mo bil ve ha fif i ca ri a raç pa za rý yüz de 122,89 bü yü dü. Dün ya da ya þa nan e ko no mik kriz, es li ma ý ge ci ken 2012 mo del a raç la rýn y lül so nu, kim gi bi sa ý þa çýk ma sý, a ma za nýn ðus os a yý na gel me si gi bi e ken ler ðus os a yý pa za rý na o lum suz yan sý dý. O o mo iv fir ma la rý da el le rin de ki 2011 mo del a raç la rý bi ir mek i çin kam pan ya la ra sar ver di. r an dö viz ku ru kar þý sýn da ka yý sýz ka la ma yan ve yüz de 8 e va ran o ran da zam ya pan o o mo iv ci ler, sa ýþ per for man sý ný ko ru ya bil mek i çin kam pan ya si lâh la rý ný ku þan dý. O o mo iv fir ma la rý ðus os a yýn da gün de 9 li ra ya o o mo bil sa hi bi ya pan fýr sa lar dan, yak la þýk 10 bin li ra lýk in di rim le re, ö de me le ri 5 ay ö e le me den, sý fýr fa iz ve don du ru lan dö viz kur la rý na ka dar bir çok fýr sa su nu yor. s an bul / a a ZOB dan mý sýr u ya rý sý nü Y Zi ra a O da la rý Bir li ði (ZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak ar, mý sýr ha sa dý na he nüz am o la rak baþ lan ma dan, fi ya la rýn dü þü rül me si a ma cýy la þim di den i ha la bas ký sý ya pýl ma ya ve bu a maç la ka mu o yu o luþ u rul ma ya ça lý þýl dý ðý ný bil dir di. Bay rak ar, ya zý lý a çýk la ma sýn da, yem sa na yi si baþ a ol mak ü ze re, bi yo ya ký, ni þas a baz lý þe ker ler, bi ki sel yað ve gý da sek ör le ri gi bi bir çok a lan da kul la ný lan mý sýr da, son yýl lar da dün ya ü re i mi nin ü ke i mi kar þý la mak a zor lan dý ðý na dik ka i çek i. ür ki ye de de mý sýr ü re i mi nin u zun yýl lar yur i çi ü ke i mi kar þý la ya ma dý ðý ný, a ra da ki far kýn i ha la la gi de ril di ði ni ha ýr la an Bay rak ar, mý sýr ha sa dý am an la mýy la baþ la ma mýþ ken, sek ör de çe þi li ke sim ler ce þim di den a çýk la ma lar ya pýl dý ðý ný, fi ya la rýn dü þü rül me si a ma cýy la i ha la bas ký sý ku rul ma ya ve bu a maç la ka mu o yu o luþ u rul ma ya ça lý þýl dý ðý ný be lir i. Gý da, a rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý ndan, fi ya ve i ha la bas ký sý kur ma ya ça lý þan lo bi le re dur de me si ni bek le dik le ri ni i fa de e den Bay rak ar, i ha la zo run lu lu ðu do ðar sa, ha sa dýn so nun da ve re kol e am o la rak bel li ol duk an son ra ka rar ve ril me si ge rek i ði ni vur gu la dý. s an bul / Ye ni s ya ahibinden saýlýk aral 1993 model, LPG li (ruh sa a iþ li), be yaz renk, kol uk ve a van de ri dö þe me, mo or ve 4 las ik ye ni, çe lik jan, u zak an ku man da a larm. Fi ya ý: L. (pa zar lýk pa yý var) el: (0536) karyakýa kaçak problemi Ç YII DVL YILLI 3-3,5 LY L ID Z UÐIÐII BL ZÜLF, Ç YII VGLDL HLD BZ 50 UUÞ DH UCUZ OLCÐII VUDU. Ü Y kar ya ký Ba yi le ri Pe rol ve Gaz Þir ke le ri þ ve ren en di ka sý (B G) Ge nel Baþ ka ný Fer ruh e mel Zül fi kar, a kar ya ký ka çak çý lý ðý nýn 10 nu ma ra yað a dý al ýn da ya pýl dý ðý ný id di a e de rek, 2010 yý lýn da 10 nu ma ra yað a dý al ýn da sa ý lan a kar ya ký lar ver gi len di ril miþ a kar ya ký ol say dý, þu an da kul lan dý ðý mýz ben zi nin li re si 50 ku ruþ da ha u cuz o lur du de di. B G Ge nel Baþ ka ný Zül fi kar, a kar ya ký ba yi le ri nin kâr la rý nýn sa nýl dý ðý ka dar yük sek ol ma dý ðý ný, yüz de 4,5-5 a ra sýn da kâr la rý bu lun du ðu nu söy le di. Yüz de 5 ra ka mý nýn da baþ a yük sek gö rün dü ðü nü kay de den Zül ki far, ver gi ve di ðer ma li ye ler düþ ü ðü za man kâr lý lýk o ran la rý nýn da ha da a zal dý ðý ný kay de i. v ru pa da sa ýþ la rýn na ki ol du ðu nu, in san lar kre di kar ýy la a kar ya ký al sa lar bi le pa ra nýn er e si gün ba yi nin he sa bý na gi i ði ni i fa de e den Zül fi kar, ür ki ye de i se sa ýþ la rýn or a la ma yüz de 80 i nin kre di kar ýy la ya pýl dý ðý ný, kre di kar ýy la ya pý lan a lýþ ve riþ le rin be de li ni de ban ka dan gün a ra sýn da ah sil e de bil dik le ri ne dik ka çek i. Zül fi kar, r e si gün he sa bý mý za gir me si i çin yüz de 1 i le 1,5 a ra sýn da bir be del ö dü yo ruz. Yüz de 20 de ku rum lar ver gi si ver di ði miz dü þü nü lür se kâr mar jý nýn da ha da da ra la ca ðý ný di le ge ir di. Pi ya sa yý öy le bir ha le ge ir di ler ki, san ki ba yi çok pa ra ka za ný yor ve ben zi nin bu ka dar fi ya la sa ýl ma sý nýn mü seb bi bi ba yi ler gös e ril me ye ça lý þý lý yor di yen B G Baþ ka ný, ba yi mar jý nýn ku ruþ a ra sýn da gi dip gel di ði ni, ver gi ve di ðer mas raf la rýn da bu mar jýn i çin de bu lun du ðu nu vur gu la dý. Zül fi kar, Yük sek a kar ya ký fi ya la rý nýn mü seb bi bi biz de ði liz de di. Bu kâr mar jýy la ba yi nin a yak a kal ma sý nýn zor ol du ðu nu sa vu nan Zül fi kar, d di a e di yo rum ki bu ka rar lý lýk se vi ye si de vam e der se ür ki ye de bir kaç yýl i çin de yüz ler ce ba yi ka pa na cak di ye ko nuþ u. ür ki ye de 14 bin 200 ci va rýn da a kar ya ký sa ý cý sý bu lun du ðu nu be lir en Zül fi kar, bu kâr marj la rýy la gi di lir se ký sa za man da bu nun 2 bin, 2 bin 500 ü nün ka pa na ca ðý ný vur gu la dý. Ge çen se ne a kar ya ký sa ýþ la rýn dan ka za ný lan ver gi nin 42 mil yar ol du ðu nu be lir en Zül fi kar, 50 li ra lýk a kar ya ký ýn yak la þýk yüz de 70 i ni di rek ma li ye ye ver dik le ri ni söy le di. Ç ÐI OD DI 10 U ek ö rün ya þa dý ðý en bü yük so run lar dan bi ri nin de 10 nu ma ra yað ol du ðu nu söy le yen B G Baþ ka ný, 10 nu ma ra yað la il gi li cid dî bir edbir a lýn ma dý ðý ný sa vun du. 10 nu ma ra yað as lýn da ka ça ðýn kod a dý dýr, ka ça ðýn ne o lur sa ol sun le gal leþ i ril miþ ha li dir, çün kü 10 nu ma ra yað di ye bir yað var di yen Zül fi kar, ka çak çý lý ðýn hep si nin 10 nu ma ra ol ma dý ðý nýn, bu nun bir kod ad ol du ðu nu söy le di. Bü ün ka çak a kar ya ký la rýn ve ka çak kim ya sal la rýn 10 nu ma ra a dý al ýn da sa ýl dý ðý ný kay de den Zül fi kar, þöy le ko nuþ u: Geç miþ e biz bu nun mü ca de le si ni çok ver dik. Hü kü me ye ki li le ri ku lak ver di ler ÖV kon du, fa ka 2 ay son ra ne ol duy sa bir den kal dý rýl dý. Bi ze ya pý lan a çýk la ma da þu ol du; 10 nu ma ra ya ðý kul la nan sa na yi ke si mi ne hak sýz lýk e ik, on la rýn ma li ye le ri ar ý. 10 nu ma ra yý ma ba a mü rek ke bi, rul man diþ li si ü re im ham mad de si o la rak kul la ný lý yor. Bu da yýl lýk 100 bin on. Bu gün ür ki ye ye gi ren 10 nu ma ra yað i se 1,5 mil yon on. Biz as lýn da þöy le bir ö ne ri de bu lun duk; ger çek ü re i ci ler ü re i mi ni bel ge le sin ler, siz on la ra ver gi eþ vi ki i le Za yýf la ý ðý id di a e di len a cý bi ber yok sa ý yor BO LZ YI hýz lan dý ra rak za yýf la ý ðý ge rek çe siy le, çok a cý ol ma sý na rað men ki lo ver mek is e yen le rin son dö nem de bü yük il gi gös er di ði a man dað bi be ri ni, yo ðun a lep dolayýsýyla ye iþ i ril di ði il çe de bi le bul ma nýn zor laþ ý ðý bil di ril di. Ha ay ýn a man dað il çe si Zi ra a O da sý Baþ ka ný e lim a ma cý, da ha ü rün ol gun laþ ma dan ür ki ye nin dör bir ya nýn dan za yýf la mak is e yen le rin ken di le ri ni a ra ya rak si pa riþ ver di ði ni kay de i. Ha sa dý na baþ lan ma sý nýn ar dýn dan ü rün le ri a lep doð rul u sun da ür ki ye nin he men he men her i li ne gön der dik le ri ni vur gu la yan a ma cý, þöy le de vam e i: Yýl lar dýr e ki mi ni ger çek leþ ir di ði miz ve yüz de 100 yer li o hum dan ye iþ i ri len a man dað bi be ri mi zin ü nü bu yýl bir an da ar ý. Ba zý ün lü le rin e le viz yon ve ga ze e ler de bu bi be ri yi ye rek za yýf la dýk la rý ný söy le me si ü ze ri ne Zi ra a O da sý nýn e le fon la rý a de a ki li len di. Biz ler de ekörün yaþadýðý en büyük problemlerden birinin de 10 numara yað olduðunu kaydeden BG Baþkaný, kaçakçýlýðýn 10 numara yað alýnda yapýldýðýný ileri sürdü. a ra yan her ke se kar goy la bi ber gön der me ye gay re e ik. Ha sa dýn so nu na gel me mi ze rað men hâ lâ a ra yýp bi ber a le bin de bu lu nan lar var. a man dað da yer li halk a ra fýn dan çok faz la ü ke i len ve il çe mi zin is miy le a lý nan a cý bi ber es ki den bol mik ar da bu lu nur, ma nav lar da sa ý lýr dý. Za yýf la ý cý ol du ðu ge rek çe siy le ü nü bir an da sý nýr la rý a þan bi be ri mi zi il çe de bi le gör mek çok zor ha le gel di. Dý þar dan ge len si pa riþ le re ce vap ver me ye ça lýþ ý ðý mýz i çin ar ýk a man dað lý lar es ki si gi bi bi ber yi ye mez ol du. BD, dev ban ka la ra dâ vâ a ça cak BD D Fe de ral o nu Fi nans man jan sý (FHF), ko nu ba lo nu nun pa la dý ðý sý ra da sa ýk la rý u sa (mor ga ge) kre di le ri nin ka li e si ni yan lýþ sun mak id di a sýy la 12 den faz la ban ka ya dâ vâ aç ma ya ha zýr la ný yor. ew York i mes ga ze e sin de yer a lan ha be re gö re, i po ek li ko nu kre di si o la rak bi li nen u sa pi ya sa sýn da fa a li ye gös e ren dev le des ek li Fan ni e a e ve Fred di e ac i de ne le yen FHF nýn, a ra la rýn da Bank of me ri ca, JPor gan Cha se, Gold man achs ve De us che Bank ýn bu lun du ðu 12 den faz la ban ka ya ya kýn da dâ vâ aç ma sý bek le ni yor. Ha ber de, dâ vâ la rýn, FHF nýn ge çen yýl ban ka la ra gön der di ði mah ke me celp le ri ni iz le di ði ne i þa re e dil di. FHF nýn a ça ca ðý dâ vâ lar da, u sa la rý ya ý rým cý la ra sa an ban ka la rý, men kul kýy me ler ya sa sý na uy gun o la rak ge re ken i iz li ði gös er me mek le ve borç lu la rýn ge lir le ri nin ol du ðun dan yük sek gös e ril di ði ya da sah e be yan da bu lu nul du ðu na i liþ kin ka ný la rý göz den ka çýr mak la i ham e de ce ði be lir il di. Was hing on / a a ÖV le ri ni ge ri i a de e din. Çok zor de ðil di, a ma ma a le sef bir ür lü ik na e de me dik. 10 nu ma ra a dý al ýn da sa ý lan ka çak a kar ya ký ýn ar an se vi ye de gel di ði ni, yol lar da, ma nav lar da, ne ol du ðu bel li ol ma yan yer ler de sa ýl dý ðý ný sa vu nan Zül fi kar, 10 nu ma ra ya ðýn dev le in ha zi ne si ni za ra ra uð ra ý ðý gi bi, ha va yý da kir le i ði ni kay de i. Zül fi kar, 2010 yý lýn da ger çek en 10 nu ma ra yað a dý al ýn da sa ý lan a kar ya ký lar ver gi len di ril miþ a kar ya ký ol say dý, bu gün þu an da kul lan dý ðý mýz ben zi nin li re si 50 ku ruþ da ha u cuz o lur du di ye ko nuþ u. Zül fi kar, ka çak a kar ya ký an do la yý dev le in yýl lýk 3-3,5 mil yar li ra za ra ra uð ra dý ðý ný da vur gu la dý. Y I Ü Z D V G L YI DI ÞI Z LI Þu an da þe hir ler a ra sý o o büs, þe hir ler a ra sý kam yon, þe hir i çin de ça lý þan mi ni büs le rin ço - ðu nun 10 nu ma ra ve kim ya sal ka rý þým lar kul lan dý ðý id di a sýn da bu lu nan B G Baþ ka ný, Ço ðun da bu ya ký var, ka çak kul la ný lý yor ke sin lik le. Çün kü ka çak kul la nan u cuz fi ya la yol cu a þý yor, yük a þý yor. Pe ki u cuz fi ya la yük a þý yan lar i le nor mal ya ký ý kul la nan bir ki þi nin re ka be e me si müm kün mü? Ha yýr de ðil, o za man ne ya pa cak sa nýz siz de ka ça ða yö ne le cek si niz, gel di ði miz du rum bu di ye ko nuþ u. kar ya ký ü ze rin de ki ver gi le rin in di ril me si nin ka yý dý þý lý ðý a zal a ca ðý ný sa vu nan Zül fi kar, Ör ne ðin ver gi ler ya rý ya rý ya in di ril sin. Halk a ra ba sý ný a lýp ka pa nýn ö nün de süs gi bi u maz, da ha ra ha ge çer u cuz ben zin le. Böy le ce i ki ka faz la a kar ya ký ü ke i lir, ver gi de de ka yýp ol maz ö ne ri sin de bu lun du. Zül fi kar, pro mos yon la rýn da kalk ma dý ðý ný, es ki den a bak bar dark ve ri lir ken þim di pu a na gö re a kar ya ký ve ya ma de ni yað ve ril di ði ni di le ge ir di. n ka ra / a a O' V Z GL 1 LY LYI ÞI BÞ B LI op lu o nu da re si Baþ kan lý ðý nýn (O ) bu yýl 8 ay da a çýk ar ýr ma u sû lüy le sa ý þý ný yap ý ðý ar sa ve a ra zi le rin den el de e i ði ge lir 1 mil yar li ra yý aþ ý. Yý lýn se kiz a yýn da O nin, sa ý þý ný yap ý - ðý mül ki ye in de ki 368 ar sa ve a ra zi sa ý þýn dan el de e di len ge lir yak la þýk 1 mil yar 210 mil yon li ra ya u laþ ý. çýk ar ýr ma u sû lüy le sa ý lan a þýn maz la rýn yü zöl çü mü 3 mil yon 351 bin me re ka re yi bul du. Ha zi ne den pay al ma dan ken di kay na ðý ný ken di si ü re en O, mül ki ye in de bu lu nan a þýn maz la rý a çýk ar ýr ma yo - luy la sa ý þa su na rak el de e i ði ge lir le yok sul, al ge lir gru bu ve sos yal ko nu pro je le ri ni fi nan se e di yor. Bu þe kil de ken di fi nans man kay na ðý ný ken di si ü re en O, ha zi ne den her han gi bir ö de nek al ma dan pro je le ri ne kay nak ü re e bi li yor. O bu mo del le el de e i ði fi nans kay na ðýy la bu gü ne ka dar dar ve or a ge lir li ler i çin 202 bin, al ge lir ve yok sul gru bu kap sa mýn da 140 bin, ge ce kon du dö nü þüm pro je le ri kap - sa mýn da 62 bin ko nu ve 18 bin a fe ko nu u, 4 bin a rým köy ko nu u ü re i. O, sos yal do na ý kap sa - mýn da i se 734 o kul (li se, il köð re im ve a na o ku lu) ( ders lik), 771 spor sa lo nu, 36 kü üp ha ne, 430 i ca re mer ke zi, 134 has a ne, 89 sað lýk o ca ðý (i lâ ve 74 has a ne nin plan la ma ça lýþ ma la rý baþ la dý), 368 ca mi, 72 Yur ve Pan si yon ( i þi lik), 24 ev gi vi (199 bi na), 17 n gel siz Ya þam er ke zin den o lu - þan (165 bi na) pro je le rin in þa a la rý baþ la ýl dý ve bü yük kýs mý a mam lan dý. n ka ra / a a HÞ J Z OLY DY BÞ lin yi re zer vi ol mak ü ze re su, gü neþ ve rüz gâr po an si ye li i le ah ra man ma raþ ge le cek e ür ki - ye nin e ner ji üs sü ol ma ya a day. Ha len ül ke e ner ji si nin yak la þýk yüz de 14 nü kar þý la yan þe hir, dev re ye a lý na cak ya ýr ma lar la bir lik e bu nu yüz de 25 e çý kar a cak. k de niz in do ðu sun da ik lim le rin ge çiþ böl - ge sin de yer a lan ah ra man ma raþ, e ner ji kay nak lar a çý sýn dan keþ fe dil me yi bek li yor. ür ki ye de ki mev cu lin yi re zer vi nin yüz de 44 ü ah ra man ma raþ ýn f þin ve l bis an il çe sin de ki kö mür ya ak la rýn - da bu lu nu yor. Bu ra da mev cu 2 san ral dý þýn da, en az 35 yýl sü rey le yýl da yak la þýk 100 mil yon on lin yi ü re i le rek, op lam 8050 W gü cün de san ral le re ye e cek kö mür po an si ye li mev cu. Zen gin su kay - nak la rý dolayýsýyla ür ki ye nin sa yý lý ba raj la rýn dan ýr Ba ra jý, en ze le Ba ra jý, la vuz lu Ba ra jý, y va lý Ba - ra jý, ar al ka ya Ba ra jý þehirde yer al mak a dýr. Bun la rýn dý þýn da e ner ji ü re i mi ya pan i ri li u fak lý çok sa yý da a kar su san ra li bu lun mak a, bir kýs mý nýn da in þa a ý de vam e mek e dir. Ya pý lan son ya ý rým lar la bir lik e yak la þýk 1 mil yar do lar lýk H pro je si ha ya a ge çi ril miþ ir. ah ra man ma raþ gü neþ e ner ji si ba ký mýn dan ö nem li po an si ye li ba rýn dý rý yor. ah ra man ma raþ a or a la ma gü neþ rad yas yon da ðý lý mý yýl da bin 600 Wh m 2 dir. ah ra man ma raþ a na yi ci ve þa dam la rý Der ne ði ( D) Baþ ka ný h me a mil Þi rik çi, þeh rin ge le cek e e ner ji üs sü o la ca ðý na i nan cý nýn am ol du ðu nu söy le di. ah ra man ma raþ / a a

12 12 3 YLÜL 2011 CU Hazýrlayan: Hayreddin kmen BULC Y ÇGL BULC frika ile vrupa arasýnda boðaz armara'- da ada ahzur, sakýnca ekke'de su kuyusu aradeniz halký sya'da bir sýradað urbaða larvasý yak ýyamee ikinci sur Bir ür kahve Bir oo markasý Parola B eal cinsinden es dagalarýný dinleme cihazý Cep elefonu mesajý oada durak Yalancý üseyleme'ye karþý yapýlan savaþ Bir Yunan filozofu Bir baðlaç Para orbasý Þahsen Düzelme, düzenleme Bir akvim sanbul'- da bir sem Bir üyenin aylýk ödediði para Bir haným ismi yak direme ivri, meal örgü çubuðu B'de komünislerce i- dam edilen acar baþbakan Bir ýrk Ben, noka Verme, miras býrakma Yemin lafý Bir çocuk oyunu Giz rapça'da iki yüz alsiyum (sembolü) ðiim Vilaye merika'- da devle Þili'nin seslileri G. merika'da yaþayan bir hayvan amer Þifa bulmak Hayâ Dalâlee düþürme eyyi oy, kök Bir hayvan imyevî bir kök ýsa zaman Güzel yazý çinde lüzumlu eþyasý olan ev Yapýþkan çamur Bir ür kayýk Bir ek fiil Bir diþ llah ile ilgili olan mel, fiil Bir binek rapça'- da baba uddise sirruhu (kýsasý) Lavrensiyum (sembolü) Hacer esebi karýþýk Helyum'un sembolü Gümüþ'ün sembolü Þiir yazan 'daki - ziziye kahramaný Baryum (sembolü) Boya'nýn sessizleri ukla oynaan üçük neba Bir ür aðaç öülük Bir gazeeci yazar (li...) Bir ur'ân harfi L HZ Yan da ki ka re ler de bazý kelimeler giz li dir. Bun la rý yan - dan, üs en, çap raz ve ya er - sin den a ra ya bi lir si niz. e si - þen harf ler de o la bi lir. LL:, L HL, V, LH D, H, FG, L, DU HVY, BD, CZ ÞV, HD, Z, BH, UHBB, UHUVV, HV, HL, BI, V, VF, ÜÜVV, DB HY, Z, HL,, Ü, H. D Ð Þ OZ BULC þaðýdaki bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþirebilir misiniz? BU L lk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak a bir harf de ðiþ i re - rek mâ nâ lý ke li me ler ya zýn ve en son ke li me ye u la þýn. L V D Y Z U L L Z H Ü H D H L L Ü I B H L V C Z B H F V H B D H V B V V H V Y D B V F D G U H U V H Ü H Þ V U F L I F G H UU BULC L H Yandaki harf ku u la rý ný üs e ki boþ ka re le re doð ru yer leþ i rir se niz yan dan ve üs en mâ nâ lý ke li me - ler bu la cak sý nýz. pu cu o la rak ku - u lar dan bi ri ni biz yer leþ ir dik. P B GÖLG: Üseki arý resmi ile alaki gölgeleri arasýnda bazý farklar vardýr. ncak bir anesi gerçek gölgesidir. Bulabilir misiniz? BL: Üse kaç ane balina var? ayar mýsýnýz? Y F H B P O Z O G H F Ç L Z D Z V H Ç P L L Ü D L P Ü H H I D Ü H H P U P V D C D H F L HZ 3 Harfli: CI, U, F, D, D, ÇÖL,, H, L. 4 Harfli: D,, ÜV, V, DI,, ZV,, IL, OLU, OY, Ö, VZO, HOC, DY, PG, YD, LL, C, I. 5 Harfli:, H, D, DV,, ZL, LI,, Ü, Þ, ÇI, IZI, CUZ, ZH,, PDL, HLY, LH, UF, GÖLG, ODCI, ÜV, VLZ, OY. GZL : rkadaþlar! okalý yerleri boyayarak gizli resmi oraya çýkarmama yardým eder misiniz? CVPL: ÇGL: oldan aða: 1- i 2- Heybeliada 3- Beis- na 4- Zemzem- y 5- Laz- ida 6- Himalayalar 7- eari- Idlal 8- Pa- iladi- aþ 9- adife- Ölü- He 10- ýrra- Þiþ- Þair 11- ia- mre agy sleb- b 13- ealik- nek 14- onar- al 15- Vallahi- Ba 16- aklambaç 17- ieeyn 18- ýcalku- O 19- r- n- zý. Yukarýdan þaðýya: 1- m 2- Cebeliarýk- s 3- Yemame- riso 4- Bizza- Draman 5- ese- Lamia- lav- ýr 6- l- aarif- ras- Ca 7- i- yileþmek- Lama 8- anada- rs- lkil 9- Dayalý döþeli- leka 10- Ha- adil- ene Haun 11- l- Üþabe- mek g- s- By 13- lahiye- banoz 14- Þer- Bulaç- ý. UU BULC: oldan: FIL, HLF. Yukarýdan: FH, LF. DÐÞ: BU, BU, B, Y, DY, DL, L.

13 L - ÐLI 11 bin ço cuk, ev lâ e di nil di 3 YLÜL 2011 CU HBL 7 sa a da ha da yan si ga ra yý bý rak 13 L V OYL POLL BLIÐI VL GÖ, ÜY'D OPL 11 B 182 ÇOCU VLÂ DL; 5 B 152 ÇOCU OUYUCU L HZD YLDI. L ve os yal Po li i ka lar Ba kan lý ðý ve ri - le ri ne gö re, ür ki ye de yýl lar i i ba riy le op lam 11 bin 182 ço cuk ev lâ e di ni lir - ken; 5 bin 152 ço cuk i se ko ru yu cu a i le hiz me in den ya rar lan dý rýl dý yý lý O - cak-ha zi ran dö ne min de i se 221 ço cuk ev lâ e di nil di, 73 ço cuk da ko ru yu cu a i le ya ný na yer leþ i ril di yý lý nýn ilk 6 a - yýn da 81 Ço cuk vi a çý lýr ken, op lam 395 Ço cuk vi hiz me ve ri yor. Ço cuk e - vi a çý lan il ler de O cak-ha zi ran 2011 dö - ne min de 3 ço cuk yu va sý ka pa ýl dý, 2 ev - gi vi a çýl dý. Ül ke ge ne lin de 95 ku ru luþ a fi i len 5 bin 891 ço cu ða hiz me ve ri li yor. 37 Ço cuk Genç lik er ke zi ve 4 Göz lem vin de so kak a ya þa yan-ça lýþ ý rý lan ço - cuk la ra hiz me ve ri li yor. Bu dö nem de 2 Göz lem vi de ka pa ýl dý. Üc re siz Ba kým Hiz me i i le e ko no mik ye er siz lik i çin de o lan a i le le rin ço cuk la - rý nýn ko run ma al ý na a lýn ma dan, a i le ya - nýn da des ek len me le ri sað la ný yor. Bu 322 B Ö ZÜ LÜ Y V D B I HZ V L YO 2011 yý lý ilk 6 ay lýk dö nem de 322 bin 436 ö zür lü ye ev de ba kým, 5 bin 731 ö - zür lü ye ö zel ba kým mer ke zin de ba ký - ma i liþ kin üc re ö de me si ya pýl dý. i le - si ya nýn da ba ký mý sað la na ma yan ö - zür lü le rin res mî ku ru luþ lar da ba kým - la rý na da de vam e di li yor. Bu çer çe ve - de, res mî ba kým ve re ha bi li as yon mer kez le rin de 4 bin 627 ö zür lü nün ba ký mý sað lan dý. Hu zu re vi ve hu zu re - vi yaþ lý ba kým ve re ha bi li as yon mer - ke zi sa yý sý 99, ka pa si e si i se 9 bin 601 ol du. lk al ý ay lýk dö nem de op lam ka pa si e de 341 ki þi lik ar ýþ sað lan dý yý lý ba þýn dan bu gü ne ka dar 28 bin 408 ki þi sos yal ve e ko no mik des - ek hiz me in den ya rar lan dý. kap sam da, 966 ço cuk üc re siz kreþ hiz - me in den ya rar lan dý. Ço cuk yu va la rýn da ko run ma ve ba kým al ýn da o lan 0-6 yaþ gru bu ko run ma ya yö ne lik baþ la ý lan ev gi Zin ci ri Uy gu la ma sý ndan i se 383 ço cuk ya rar lan dý. da le Ba kan lý ðý i le im za la nan bir pro - o kol çer çe ve sin de uy gu lan mak a o lan U çur ma yý Vur ma sýn lar Uy gu la ma sý kap sa mýn da, ce za ev le rin de hü küm lü u - uk lu bu lu nan ki þi le rin 0-12 yaþ gru bu ço cuk la rý nýn, ce za e vi hayaýn dan bir öl - çü de u zak laþ ý rýl ma sý a ma cýy la, ö zel kreþ ve gün düz ba ký mev le ri hiz me le rin den üc re siz ya rar lan dý rýl ma la rý, ço cu ðun dý - þa rý da ba ký mý ný sað la ya bi le cek ya ký ný nýn bu lun ma sý du ru mun da, sos yal ve e ko no - mik des ek hiz me le rin den ya rar lan ma - la rý, ge rek i ðin de ko run ma al ý na a lý na - rak ço cuk yu va la rý na yer leþ i ril me le ri sað lan dý. öz ko nu su uy gu la ma dan 165 ço cuk ya rar lan dý. 110 ÇO CU V ÇI L C O, rab zon, z mir, Ga zi an ep, as a mo - nu ve la zýð i lin de ol mak ü ze re 6 ev gi vi nin a çýl ma sý ve söz ko nu su sev gi ev le ri ne ye iþ ir - me yur la rý nýn a þýn ma sý plan la ný yor. Yýl so nu - na ka dar ah mi nen 110 Ço cuk vi nin ih i yaç du yu lan il ler de a çýl ma sý he def le ni yor. Ö zür lü - le rin da ha i yi þar lar da ha ya la rý ný sür dür mek i çin ge liþ i ri len ve 12 ö zür lü nün bir a ra da ya þa - ya ca ðý 4 o da 1 sa lon i le di ðer müþ e mi la ý o lan n gel siz Ya þam er kez le ri nin ya pý mý nýn sür - dü rül me si ne de vam e di li yor. Bu bað lam da 2011 yý lý nýn ilk al ý a yýn da a çý lan 4 ku ru lu þa i lâ - ve o la rak 3 n gel siz Ya þam er ke zi nin da ha hiz me e gir me si sað la na cak. n gel siz Ya þam er kez le ri nin dý þýn da 2 mer kez da ha hiz me e gi re cek yý lý so nu na ka dar 34 bin 550 ki þi - nin sos yal ve e ko no mik des ek hiz me in den ya rar la na ca ðý plan la ný yor. n ka ra / ci han Yýl sonuna kadar 110 Çocuk vi ihiyaç duyulan illerde açýlacak ve çocuklar bu evlere yerleþirilecek. FO OÐ F: 450 kiþi boðularak öldü D H yaz se zo nu so na er me me si ne rað men se zo nun baþ la ma sýn dan bu ya - na su da se rin le mek is e yen 450 ki þi bo - ðu la rak vefa e i. ra ma kur ar ma bir lik mü dür lük le ri ve sað lýk il mü dür lük le rin - den a lý nan bil gi ye gö re, Ha zi ran a yýn dan bu gü ne ka dar 450 ki þi su lar da can ver di. n çok bo ðul ma o lay la rý i se gö le, su bi - rin in i le ri, su la ma ka nal la rý, kum o cak - la rý çu kur la rý, göl gi bi dur gun su lar da ger çek leþ i, bu nu ne hir ler, de niz ler iz le - di. ür ki ye nin bir çok böl ge sin de bo ðu - la rak su da kay bo lan la rý a ra yan ve bu ko - nu da uz man dal gýç e ki bi ne sa hip o lan a kar ya i vil a vun ma Bir lik ü dür lü - ðü ne gö re en çok genç ler bo ðu la rak vefa e di yor. ü dür lü ðün ha zýr la dý ðý ra - por da genç ler a ra sýn da bo ðul ma nýn en ö nem li se bep le ri a ra sýn da ce sa re ya rý þý ge li yor. Yüz me bil me yen ler de ar ka daþ - la rý nýn el ki niy le ken di si ni su da bu lu yor. Yüz me bi len ler de ar ka daþ la rý ný kur a ra - yým der ken ca nýn dan o lu yor. n çok bo ðul ma o lay la rý i se ze mi ni bal çýk la kap lý gö le, kum o cak la rý a ra - fýn dan bý ra ký lýp gi di len çu kur lar, su la ma ka nal la rý göl gi bi dur gun su lar da mey - da na ge li yor. De niz ler de i se en çok bo - ðul ma a ra de niz de ya þa ný yor. Hýr çýn dal ga lý ve a ni den de rin le þen a ra de niz, yüz me bil me yen ya da az yüz me bil di ði - ni id di a e den ler i çin en eh li ke li yer ler a - ra sýn da bu lu nu yor. BO ÐU L Ö L L YI I DP D Ö L L L Þ Bu a ra da, a kar ya Va li li ði nin yap ý ðý a raþ ýr ma ya gö re, her yýl yaz se zo nun da yak la þýk bin ki þi bo ðu la rak vefa e di yor. Bu ra ka mýn, dep rem ler de kay be di len in san la rýn yýl lýk or a la ma sý o lan ra ka ma e þi ol du ðu be lir i li yor. a kar ya / ci han n D Z ek nik Ü ni ver si e si (Ü) Fa ra bi Has a ne si Baþ he ki mi Prof. Dr. ev fik Öz lü, a ma zan da o ruç u an ir - ya ki le re, ka zan dýk la rý öz gü ven le si ga ra yý bý rak ma çað rý sýn da bu lu na rak, O ruç o o - kon rol an la mýn da çok ö nem li bir eg zer - siz. De mek ki in san lar gün de 17 sa a si ga - ra sýz du ra bi li yor sa is e se 24 sa a de du ra - bi lir. 7 sa a da ha da yan sað lýk lý bir ya þa ma ka vuþ de di. Prof. Dr. ev fik Öz lü, a ma - zan da, o ruç u an si ga ra ir ya ki le ri nin si - ga ra yý bý ra ka bi le ce ði ni is pa la dý ðý ný an la - ý. or mal gün ler de 1 sa a, 2 sa a si ga ra - sýz lý ða da ya na ma yan in san la rýn ol du ðu nu i fa de e den Prof. Dr. Öz lü, bu in san la rýn a ma zan a yýn da i se sa a si ga ra iç - me den du ra bil di ði ni be lir i. Öz lü, þöy le de vam e i: O ruç o o kon rol an la mýn da çok ö nem li bir eg zer siz. De mek ki in san - lar gün de 17 sa a si ga ra sýz du ra bi li yor sa is e se 24 sa a de du ra bi lir. 7 sa a da ha da - yan sað lýk lý bir hayaa ka vuþ. Ben ba ðým - lý yým, si ga ra sýz ya pa mý yo rum sö zü nün ger çek ol ma dý ðý bu ra dan an la þý lý yor. s e - yen her kes si ga ra yý bý ra ka bi lir, a ma zan bu nu is pa la dý. Bu, in sa nýn ken di ni þar - lan dýr ma sýy la il gi li bir du rum. a ma zan da na sýl in san ken di ni ben sa hur dan if a ra ka dar si ga ra iç me ye ce ðim di ye þar lan dý - rý yor sa ay ný þe kil de ben ar ýk bun dan son ra hiç si ga ra iç me ye ce ðim di ye de þar lan dý ra bi lir. Prof. Dr. Öz lü, ir ya ki le - re a ma zan dan al dý ðý nýz güç le, o yap ý ðý - nýz eg zer si zin ver di ði o o kon rol gü cüy le, öz gü ven le si ga ra yý bý ra kýn çað rý sýn da bu - lun du. rab zon / a a on rol e dil me yen di ya be diþ le ri de e ki li yor ndþ ve çe ne cer ra hi si uz ma ný dok or i - ha an fer, kon rol al ýn da u u la ma yan þe ker has a lý ðý nýn a ðýz da il i ha bi has a lýk - la ra ve man ar en fek si yon la rý i le diþ ka yýp - la rý na yol a ça bi le ce ði ni bil dir di. an fer, a - ðýz ve diþ sað lý ðý nýn her du rum da ö nem li ol du ðu nu söy le di. an fer, þe ker has a lý - ðýn da diþ ka yýp la rý ve a ðýz i çi prob lem le ri - nin sýk lýk la gö rül dü ðü nü di le ge i ren an - fer, bu du ru mun e da vi si nin de ol duk ça zor lu bir sü reç ol du ðu nu kay de i. Þe ker has a la rý nýn en fek si yon e ði li mi nin ol duk ça yük sek ol du ðu nu, bu na pa ra lel do ku yý ký - mý sü re ci nin da ha hýz lý iþ le di ði ni ve i yi leþ - me dö ne mi nin de da ha geç ol du ðu nu ak - a ran an fer, bu sebep le þe ker has a la rýn - da diþ e da vi le ri nin bü yük ö nem a þý dý ðý ný vur gu la dý. an fer, þe ker has a lý ðýy la il gi li spe si fik lez yon (do ku ve ya or gan ha sa rý) bu lun ma mak la be ra ber kon rol e di le me - yen þe ker has a lýk la rýn da da mak a, ya nak mu ko za sýn da ve dil de i ler le miþ do ku kay bý so nu cu or a ya çý kan bo zuk luk la rýn gö rü le - bi le ce ði ne i þa re e de rek, þun la rý kay de i: Þe ker has a lý ðý kon rol al ýn da de ðil se a - ðýz da il i ha bi has a lýk lar ve man ar en fek - si yon la rý i le diþ ka yýp la rý gö rü lür. Diþ e le - rin de þiþ me ve e mas a ka na ma o lur. Diþ - ler ça buk sal la nýr du ru ma ge lir. Diþ ler de her yön de gö rü len bu ge niþ ha re ke le rin se be bi çe ne ke mi ðin de mey da na ge len e ri - me ler dir. Ö zel lik le diþ le rin üs çe ne de sal - la na rak düþ me le ri ni yay gýn ke mik re zorb - si yon la rý a kip e der. Bu du rum da da ma - ðýn düz leþ me si ne yol a çar. s an bul / a a aðlýk Bakanlýðý'nýn yapýðý araþýrmaya göre, ürk halkýnýn günlük enerjisinin yüzde 44'ünü sadece ekmeken alýyor. FO OÐ F: nerjimizi ekmeken alýyoruz Ü hal ký nýn e mel be si ni nin ek - mek ve di ðer a hýl ü rün le ri ol du ðu bil di ril di. að lýk Ba kan lý ðý a ra fýn - dan ya pý lan a raþ ýr ma ya gö re, ürk hal ký gün lük e ner ji si nin or a la ma yüz de 44 ü nü sa de ce ek mek en, yüz de 58 i ni i se ek mek ve di ðer a hýl ü rün le rin den el de e di yor. Yýl lar i çe - ri sin de be sin ü ke im e ði li mi in ce - len di ðin de ek mek, sü-yo ður, e ve ü rün le ri, a ze seb ze ve mey ve ü ke - i mi nin a zal dý ðý, ku ru bak la gil, yu - mur a ve þe ker ü ke i mi nin i se ar - ý ðý be lir len di. Ge nel de op lam yað ü ke im mik a rýn da ö nem li fark lý lýk ol ma ma sý na rað men, bi ki sel sý vý yað ü ke im mik a rý nýn ka ý ya ða o - ran la ar ý ðý da göz le ni yor. raþ ýr - ma ya gö re, ür ki ye bes len me du - ru mu yö nün den hem ge liþ mek e o - lan, hem de ge liþ miþ ül ke le rin so - run la rý ný bir lik e i çe ren bir gö rü nü - me sa hip. ür ki ye de hal kýn bes len - me du ru mu böl ge le re, mev sim le re, sos yo e ko no mik dü ze ye ve ken selkýr sal yer le þim yer le ri ne gö re ö - nem li fark lý lýk lar gös e ri yor. Ge lir da ðý lý mýn da ki den ge siz lik bes len me so run la rý nýn ni e li ði ve gö rül me sýk - lý ðý ü ze rin de de e ki li o lu yor. y rý ca bes len me ko nu sun da ki bil gi siz lik, ha a lý be sin se çi mi ne, yan lýþ ha zýr la - ma, pi þir me ve sak la ma yön em le ri - nin uy gu lan ma sý na sebep ol mak a ve bes len me so run la rý nýn bo yu la rý - nýn bü yü me si ne yol aç mak a. ürkiye'de, meyve sebze ükeimi yeersiz F ay dam Hýf zýs sýh ha er ke - zi Baþ kan lý ðý, Hýf zýs sýh ha ek e bi ü dür lü ðü a ra fýn dan ya pý lan be - ya na da ya lý U lu sal Ha ne Hal ký - raþ ýr ma sý na gö re 18 yaþ üs ü bi - rey le rin or a la ma gün de 1.64 por si - yon mey ve ve 1.57 por si yon seb ze ü ke ik le ri ve bu o ra nýn böl ge le re ve kýr sal/ken sel yer le þim yer le ri ne gö re fark lý lýk lar gös er di ði es bi e - dil di. Ye er li ve den ge li bes len me i - çin Dün ya að lýk Ör gü ü a ra fýn - dan gün de 400 gram, ür ki ye ye Öz gü Bes len me eh be ri nde i se gün de en az 5 por si yon mey ve ve seb ze ü ke il me si ö ne ril me si ne rað men, bu ve ri le re gö re ür ki - ye de mey ve ve seb ze ü ke i mi nin ye er siz ol du ðu es bi e dil di. raþ ýr ma ya gö re, son yýl lar da ür ki ye de ö zel lik le þe hir ler de ço - cuk ve genç ler a ra sýn da a ya küs ü bes len me nin (fas-fo od) sýk lýk la er cih e di len bir bes len me þek li ol - du ðu or a ya çýk ý. ya küs ü bes len - me e ner ji si yük sek, doy muþ yað a - si le ri ve uz i çe ri ði zen gin, an cak po sa muhevasý, ve C vi a min le ri ve kal si yum yö nün den ye er siz o - lup, sýk lýk la bu arz bes len me ye er - siz ve den ge siz bes len me ye sebep ol du ðu, o be zi e, kalp-da mar has a - lýk la rý, di ya be gi bi kro nik has a lýk - la rýn o luþ ma ris ki ni arýr dý ðý vur - gu la ný yor. raþ ýr ma da o be zi e nin ar ma sý na sebep o lan ö nem li fak - ör ler den bi ri nin de ha re ke siz ha - ya a ar zý nýn yay gýn laþ ma sý ol du ðu - na dik ka çe ki li yor. da na / ci han

14 14 3 YLÜL 2011 CU PO Y rabzonspor'da yabancý bolluðu ÞPYOL LG' ILII DID DOUU GÜÇL- DBODO-VLLDYBCIFUBOLCUYII12'YYÜLD. du yýlda 1 milyon 150 bin avro garani ücre alacak BÞÞ, lmanya'nýn chalke 04 ulübü'nde forma giyen fubolcu duardo Goncalves de Oliviera'nýn (du) sezon sonuna kadar kiralýk olarak ransfer edilmesi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaþmaya varýldýðýný Borsa'ya bildirdi. Beþikaþ Fubol Yaýrýmlarý anayi ve icare.þ.'den sanbul enkul ýymeler Borsasý'na yapýlan ve amuoyu ydýnlama Plaformu'nda da yer alan açýklamada, þu ifadelere yer verildi: ''chalke 04 ulübü oyuncusu duardo Goncalves de Oliveira'nýn sezonunda kiralýk olarak ransferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaþmaya varýlmýþýr. nlaþma karþýlýðýnda chalke 04 ulübüne 500 bin avro kiralama bedeli, Oliveira'ya ise sezonu için 1 milyon 150binavrogaraniücreödenecekir.'' ÞPYOL Ligi'ne kaýlmasýnýn ardýndan kadrosunu güçlendirmek için harekee geçen ve özellikle Devler Ligi'ni düþünerek kadrosuna 3 lovak fubolcu daha kaan rabzonspor da yabancý bolluðu yaþanýyor. Geçiðimiz sezonda kadrosunda 5 yabancý ismi bulunduran bordo - mavililerde, bu sezon ransfer edilen 7 isimle yabancý fubolcu sayýsý 12 ye çýký. Özellikle yabancý fubolcular açýsýndan bol alernaifli bir durumla karþý karþýya olan rabzonspor eknik kurmaylarýnýn iþinin ise hiç de kolay olmadýðý yorumlarý yapýlýyor. Þampiyonlar Ligi nde sýnýrlama olmamasýndan dolayý Devler Ligi içinde isediði yabancýlarý kullanma þansýna sahip olan eknik heyein, 6+2 sýnýrlamasýndan dolayý üper Lig de ise iþi hiç de kolay görünmüyor. Bordo - mavili akýmýn eknik kurmaylarý, lig maçlarýnda en az 4 yabancý fubolcuyu ribüne göndermek zorunda kalacak. Bu durumun akým içindeki dengeleri nasýl ekileyeceðini ise zaman göserecek. POLOY LILI LOV L P adrosunda daha önce 4 Polonyalý, 1 rjaninli, 1 Fildiþili, 1 Çek ve 1 Brezilyalý fubolcu bulunduran rabzonspor, son ransferlerini ise ercihi lovak o- yunculardan yana kullandý. Bordo mavili yöneim Devler Ligi için ransferin son günlerinde, ngilere Premier League akýmlarýndan Wes Bromwich lbion da forma giyen arek Cech ile nkaragücü'nde oynayan Viek ve apara yý renklerine kaý. Bu fubolcularýn ransferiyle de bordo mavili akýmýn kadrosunda 3 lovak fubolcu yer almýþ oldu. Bu arada, rabzonspor un önceki gece geç saalerde ransfer eiði apara ve Viek in forma numaralarý da belli oldu. Buna göre, apara nýn 27, Viek in ise 11 numaralý formayý giyeceði belirildi. I-LCVLL, VÇL FUBOLCU O ZGL' LI OUUD ULÜBÜ JUVU L GÖÜÞL BÞLDIÐII BOY BLDD. LY L GZZ DLLO PO GZ, ''ZGL, FBHÇ' LF BUL '' ÞLD HB GÇ. YI GZ JUVULU U' GLY'I LF G ÇVDÐ YZDI. FBHÇ sviçreli fubolcu eo Ziegler'in kiralanmasý konusunda kulübü Juvenus ile görüþmelere baþlandýðýný borsaya bildirdi. Fenerbahçe porif Hizmeler anayi ve icare.þ.'den, sanbul enkul ýymeler Borsasý'na (B) gönderilen ve amuyu ydýnlama Plaformu'nda yer alan açýklamada, ''eo Ziegler adlý oyuncunun kiralanmasý konusunda, kulübü Juvenus ile görüþmelere baþlanmýþýr'' denildi. LY'D Ç OYDI alyan ''La Gazzea dello por'' gazeesi, Juvenus'a bu sezon ransfer olan sviçreli sol bek oyuncusu eo Ziegler'in Fenerbahçe'nin eklifini kabul eiðini yazdý.''la Gazzea dello por''a yer alan haberde, Juvenus'a bu ransfer döneminin baþýnda gelmesine karþýn henüz hiçbir resmi maça forma giymeyen 25 yaþýndaki eo Ziegler'in, Fenerbahçe'nin yapmýþ olduðu eklifi kabul eiðini beliri. alyan gazeesinin iddiasýnýn yaný sýra sarý-laciverli ekip de sviçreli oyuncuyla görüþmeye baþladýklarýný sanbul enkul ýymeler Borsasý'na (B) bildirmiþi. Ziegler ile daha önce rabzonspor yakýndan ilgilenmiþ, ancak oyuncunun bordo-mavili akýmý geri çevirmesi nedeniyle ransfer gerçekleþmemiþi. U G.Y'I DD ''La Gazzea dello por'a çýkan bir diðer habere göre, Juvenus'un bir baþka o- yuncusu Brezilya asýllý alyan mauri Carvalho de Olivera'nýn aralarýnda Galaasaray'ýn da bulunduðu 5 kulübün ransfer eklifini geri çevirdiði ifade edildi. vrupa liglerinin çoðunda ransfer döneminin 31 ðusos'a sona ermesi nedeniyle ransferde son 24 saain bir hayli yoðun geçiði 31 yaþýndaki golcünün, Olympique arsilya, Galaasaray, Palermo, Genoa ve Parma'nýn ekliflerini redderek, Juvenus'a kaldýðý kaydedildi. iyah-beyazlý akýmýn kadrosunda düþünülmeyen mauri'nin ek baþýna idman yapacaðý yazýlýyor. sanbul'a 5 baþken rakip oldu 2020OLPYOYULIÇBÜ,DOH,DD,OVOYOLÇÞCÐZ Yaz Olimpiya Oyunlarý'na ev sahipliði için resmi baþvuru süresi önceki gece yarýsý iibarýyla sona erdi. Uluslararasý Olimpiya omiesi'nin (IOC) açýklamasýna göre, sanbul'un da aralarýnda bulunduðu 6 ken, adaylýk mekubunu, baþvuru süresi bimeden IOC'ye ulaþýrdý. daylar arasýnda sanbul ile zerbaycan'ýn baþkeni Bakü, aar'ýn baþkeni Doha, spanya'nýn baþkeni adrid, alya'nýn baþkeni oma ve Japonya'nýn baþkeni okyo bulunuyor. Bu kenlerden okyo ve adrid, 2016 Olimpiyalarý için de ev sahibi adayý olmuþ, finalde Brezilya'nýn io kenine kaybemiþlerdi olimpiya oyunlarýnýn ev sahibi, ylül 2013'e Buenos ires'de belirlenecek. akalýðý geçmeyen Gökhan Gönül kadrodan çýkarýldý Gökhan:aburgakemiðindeödemgeçmedi. LL Fubol akýmý nda Gökhan Gönül sakalýðý nedeniyle vusurya maçlarýnýn aday kadrosundan çýkarýldý. Gökhan, Fenerbahçe nin Werder Bremen le oynadýðý özel maça gövdesinin sað arafýna aldýðý darbeye baðlý sakalýðý sebebiyle illi akým ýn ilk iki idmanýna edbir a- maçlý dahil edilmemiþi. Oyuncu, illi Fubol akýmý nýn 31 ðusos a yapýðý anrenmanda ayný bölgeye yeni bir darbe alýp idmaný yarýda býrakmýþ, dün yapýlan çalýþmaya da bu nedenden kaýlamamýþý.gökhan Gönül ün dün ekrar yapýlan konrollerinde, söz konusu bölgede yumuþak dokuda ezilme ve kanama, kaburga kemiðinde de ödem anýsý konuldu. illi fubolcunun sakalýðýnýn vusurya maçýna kadar iyileþmeyeceði espi edildiðinden, oyuncunun saðlýk heyeinin önerisi ve eknik kadronun kararýyla aday kadrodan çýkarýlmasýna karar verildi. Bol100merefinalindehaalýçýkýþyaparakdiskalifiyeoldu. 200 mere finalinde Bol mu, Lemaire mi? 13. Dünya leizm Þampiyonasýnda, erkekler 200 merede, dünya ve olimpiya þampiyonu Jamaikalý Usain Bol finale kaldý. 100 mere finalinde haalý çýkýþ yaparak diskalifiye olan Bol, yarý final serisinde zorlanmadan ile birinci olarak, bugünkü finalde yer almaya hak kazandý. 200 merenin iddialý isimlerinden Fransýz Chrisophe Lemaire de serisinde ile birinci olarak finalde yarýþma hakký elde ei. rkekler 200 merefinalibugün14.20'deyapýlacak.

15 Y PO 3 YLÜL 2011 CU 15 ÐUO' Þ OUÞULDU HBL arsel lhan BD çýk'a 2. urda veda ei FUBOLD Þ OUÞUI, ÐUO YID DYD GÜD OLUÞUDU. Þ DDLIYL LGL YZILI BID, GÇ Y 8 B 96 HB YYILDI. leico, rda için 12 milyon avro ödedi. leico adrid ransfer kralý PY 1. Fubol Ligi'nde (La Liga) sezonu için ransfere en fazla parayý, rda uran'ý da kadrosuna kaan leico adrid kulübü harcadý. La Liga'da normalde en pahalý ransferler eal adrid ya da Barcelona kulüplerinden gelse de bu sezon leico adrid ulübü öne geçi. ransfer eiði 10 fubolcu için oplamda 67 milyon avro harcayan leico'da en pahalý ransfer, 40 milyon avroya Poro'dan aldýðý olombiyalý fubolcu Falcao oldu. ýrmýzýbeyazlýlarýn Falcao'dan sonraki en pahalý ransferi ise 12 milyon avroya Galaasaray'dan aldýðý milli fubolcu rda uran olarak gözükü. leico, Chelsea'den kaleci Courois, poring Braga'dan Pizzi, Wolfsburg'danDiegogibiönemlifubolcularý ise kiralýk olarak kadrosuna aldý. La Liga'da leico'dan sonra ransfere en fazla parayý Barcelona (63,5 milyon avro) harcarken, onu alaga (57,5 milyon avro) ve eal adrid (55milyonavro) izledi. P çok ilde eþ zamanlý olarak baþlaýlan ve birçok kulüp baþkaný, yöneicisi ile fubolcunun gözalýna alýnmalarýyla baþlayan fubolda þike soruþurmasý, aðusos ayýnda da ürkiye'nin ilk gündem maddeleri arasýndaki yerini korumaya devam ei. edya akip ajansý Inerpress'in ulusal, bölgesel ve yerel iki bine yakýn gazee ile dergiyi kapsayan araþýrmasýna göre, geçiðimiz ay yazýlý basýnda þike inderin aslanlarý madalyalarda GÜÞ Federasyonunca özel kalýplar yapýrýlarak hazýrlaýrýlan ''slan'' figürlü dünya þampiyonasý madalyalarý, ürk güreþçileri bekliyor. Güreþ Federasyonu Baþkaný Bekir Çeker, yapýðý açýklamada, ylül arihleri arasýnda ürkiye'nin ev sahipliðinde sanbul'da düzenlenecek Dünya Þampiyonasý'nýn madalyalarýný ''özel'' olarak hazýrlaýklarýný söyledi. sanbul'un 2020 Yaz Olimpiya Oyunlarý'na aday olmasý nedeniyle þampiyonanýn U- luslararasý Olimpiya omiesi (I- OC) üyelerini de aðýrlayacaðýný beliren Çeker, ''Þampiyonaya özel madalyalar yapýrdýk'' dedi. Çeker, ürk güreþçilerin bu madalyalara sahip olmasý gerekiðini anlaarak, þunlarý kaydei: ''adalyalar, ürk elçuklu ve Osmanlý moiflerinden esinlenilerek yapýldý. Güreþçilerimize ''inderin aslanlarý'' diyoruz. Bu yüzden de madalyalar aslan figürü içeriyor. adalyalar için özel kalýplar yapýldý. Özel hazýrlandýðý için madalyalar daha ayrý bir anlam aþýyor. adalyalar, en az gerçek alýn kadar deðer aþýyor. Güreþçilerimizin özellikle alýn madalyalarý alacaklarýna inanýyorum. ürkiye'de özenle hazýrlanan bu madalyalar yine ürkiye'de kalmalý.'' iddialarýnýn yer aldýðý 8 bin 96 ade haberin yayýnlandýðý belirlendi. Bu haberlerin içinde bin 117 anesinin ise köþe yazarlarýnýn kaleme aldýðý yorumlar olduðu espi edildi. ðusos ayýnda kulüpler yapýðý ransferler ile gündeme gelirken, Inerpress'in araþýrmasýnda, Galaasaray'ýn akým kapaný rda uran'ýn, rekor bir ücrele spanya'nýn leico adrid ulübü'ne ransferi, yazýlý BD çýk enis urnuvasý'nda erkeklerde 1 numaralý seri baþý olan ýrp ovak Djokoviç, 2. urdaki rakibi rjaninli Carlos Berlocq'u zorlanmadan 3-0 yenerek, adýný 3. ura yazdýrdý. Djokoviç, 1 saa 30 dakika süren maçýn selerini 6-0, 6-0 ve 6-2 kazandý. aça rakibinin servis aýðý üm oyunlarý kazanan Djokoviç, 3. urda us ikolay Davydenko ile karþýlaþacak. ýrp enisçi böylece bu sezon çýkýðý 61. maçýnda 59. galibiyeini aldý. 2011'de vusralya çýk ve Wimbledon'ý kazanan Djokoviç, BD çýk'a da zafere ulaþmasý halinde, bir sezonda 4 grand slam urnuvasýndan 3'ünü kazanan 6. oyuncu olacak. Daha önce, afael adal, oger Federer, od Laver, Jimmy Connors ve as Wilander bir sezonda 3 grand slam urnuvasý kazanmýþý. urnuvada erkeklerde 3. seri baþý olan sviçreli oger Federer, 2. urdaki rakibi srailli Dudi ela'yý zorlanmadan 3-0 yenerek adýný 3. ura yazdýrdý. Federer, 1 saa 17 dakika süren maçýn selerini 6-3, 6-2 ve 6-2kazandý. sviçreli enisçi, 3. urda 27 numaralý seri baþý Hýrva arin Cilic ile karþýlaþacak. basýnda 963 kez haber olarak ilk sýrada yer aldýðý görüldü. Yayýmlanan ransfer haberleri içinde sarý-kýrmýzlý akýmýn rsenal'dan kadrosuna kaýðý Fildiþi ahilli oyuncu mmanuel boue, hakkýnda çýkan 668 haberle ikinci, Bursaspor'un sveç ligi akýmlarýndan I'den ransfer eiði forve brahim. Bangura da 651 haberle üçüncü sýrada yer aldý. ýrp ovak Djokoviç, 2. urdaki rakibi rjaninli Carlos Berlocq'u zorlanmadan 3-0 yenerek, adýný 3. ura yazdýrdý. Djokoviç ve Federer 3. urda Federer, ela 3-0'la geçi. Ü enisçi arsel lhan, BD çýk enis urnuvasý'nda, spanyol rakibi Fernando Verdasco'ya yenilerek, urnuvaya 2. urda veda ei. lhan, zorlu geçen maça, urnuvaya 19 numaralý seri baþý olarak kaýlan Verdasco'ya, 4-6, 3-6 ve 1-6 selerle maðlup oldu. lhan, 1 saa 39 dakika süren maça ilk servislerinin yüzde 62'sini oyuna soku ve bu oranýn yüzde 63'ünden sayý çýkarý. Buna karþýlýk Verdasco, ilk servislerinin yüzde 60'ýný oyuna soku ve bu oranýn yüzde 87'sinden sayý çýkarý. lhan, maçý 3 ''ace'', 3 çif haa ve 31 basi haa ile amamladý. Verdasco da 10 ''ace'', 3 çif haa, 19 basi haa yapý. Verdasco, 3. urda 11 numaralý seri baþý Fransýz Jo-Wilfried songa ile karþýlaþacak. lhan, daha önce 2010'da Wimbledon, bu yýl oland Garros'da 2. ura yükselebilmiþi. evin Yaný bugün yarý finalde koþacak 13. Dünya leizm Þampiyonasý'nda, evin Yaný, bayanlar 100 mere engellide yarý finale yükseldi. Daegu adý'nda yapýlan yarýþa evin Yaný, 1. seride koþarken, ile sezonun en iyi derecesini yapý ve 5. oldu. 5 ayrý seride yapýlan elemelerde ilk 4 alein yarý finale yükseldiði yarýþlarda evin Yaný, 5. olmasýna karþýn en iyi 4 derece arasýna girmeyi baþardý ve ismini finale yazdýrdý. Bu arada milli sporcu, elemelerde ilk 4 arasýnda yer alarak yarý finale doðrudan yükselen 3 alei de geçmeyi baþardý. Bayanlar 100 mere engellide yarý final bugün 13.15'e koþulacak. sanbul Park'a moosikle þenliði ürkiye oosikle Pis Þampiyonasý'nýn 5., ürkiye üpermoo Þampiyonasý'nýn 4. ayak yarýþý hafa sonunda sanbul Park'a yapýlacak. Pis þampiyonasýnda 100 cc (, B, C), 600 cc (, B, C) ve 125 cc, üpermoo Þampiyonasý'nda da (, B), gençler ve minikler kaegorilerinde yarýþlar yapýlacak. oosikle meraklýlarýna heyecanlý bir hafa sonu yaþaacak organizasyonda, ayný zamanda ürkiye oosikle Federasyonu GP upasý da gerçekleþirilecek. Þampiyonada, bugün anrenman ve sýralama urlarý, 4 ylül Pazar günü de yarýþlar yapýlacak. Bu arada, ürkiye oosikle Federasyonu'nun ücresiz organize eiði yarýþlarýn öncesinde ve sonrasýnda izleyicileri sürprizler bekliyor. Yarýþlarý izlemeye gidenlerin, yapýlacak çekiliþle oo2 ve oogp'ye ücresiz gime þansý elde edeceði bildirildi. yrýca, izleyicilere yine çekiliþle, ünlü markalarýn kask ve moosikle eldivenlerinden hediye edileceði kaydedildi.

16 I I G Bu oprakan yoðrulduk yrý ýrklar birleþirken vrupa da, þurda, burda; Câiz mi üslümanlar hep yem olsunlar kuþa, kurda? ürler bu vaanýn asil ve aziz evlâlarýdýr; ürk, Çerkez, Laz, Gürcü, Boþnak.. can verdiler bir uðurda YFDD YÐU Ü VÂ O LU UZ: ÞU BL I LÂ BI Ç D YÜ GÜ DÂ LÂI DÂ I O L C I Y3 YLÜL 2011 CU HBL UZY D ÇÖPLÜÐ DÖDÜ! BD'L ÞICIL 'YI, DÜY YÖÜGD LI YOL ÇIÐI UZY ÇÖPL III Þ OID OLDUÐU OUUD UYDI. Bir le þik Dev le le ri nde a raþ ýr ma cý lar me ri kan U zay ve Ha va cý lýk Da i re si yý, dün ya yö rün ge sin de in san la rýn yol aç ý ðý u zay çöp le ri nin ma kul sý ný rý aþ ma nok a sýn da ol du ðu ko nu sun da u yar dý. U lu sal raþ ýr ma on se yi a ra fýn dan ha zýr la nan bir ra por da, u zay da ki çöp yý ðý ný nýn, me kik ler de ö lüm cül sýz dýr ma la ra yol a ça bi le ce ði ya da ö nem li uy du la ra za rar ve re bi le ce ði de be lir i li yor. u ru luþ, u zay da ki çöp yý ðý ný nýn sý nýr lan ma sý ve dev man ye ik að lar kul la nýl - ma sý ko nu sun da u lus la r a ra sý dü zen le me ler ya pýl ma sý ça ð rý sýn da da bu lu nu yor. Dün ya nýn yö rün ge sin de ki çöp yý ðý ný, u zay me kik le ri nin ek mo or la rý, kul la ný lýr du rum da ve kul la nýl maz ha le gel miþ o lan uy du lar dan o lu þu yor. Ba zý bil gi sa yar mo del le me le ri, u zay da in san la ra a i kir li li ðin, u zay da çar pýþ ma lar ya þan ma sý na sebep o la cak bir aþ ma nok a sý na u laþ ý ðý ný gös e ri yor. u ru lu þa gö re, yö rün ge de ki yý ðýn lar a ra sýn da çar pýþ ma lar ol ma sý bir çok uy du ya za rar ve re - bi lir ve çöp mik a rý ný ar ý ra bi lir. U zay da ki çöp yý ðý ný ný sý nýr lan dýr ma ya yö ne lik u lus la r a ra sý ça ba lar geç miþ yýl lar da i ki kez sek e ye uð ra mýþ ý. Çin 2007 yý lýn da uy du vu ran fü ze de ne me sin de, bir ha va cý lýk uy du su nu vur muþ ve uy du yu her bi ri bir san i me re den bü yük 150 bin par ça ya a yýr mýþ ý. ki yýl son ra, bi ri kul la ný lýr du rum da bi ri i se iþ le mez hal de i ki uy du çar pýþ mýþ, çar pýþ ma do la yý sýy la par ça la nan uy du lar kü çük par ça lar ha lin de ge niþ bir a la na ya yýl mýþ ý. (bbcurk ce.com) Daha önce hiç raslanýlmayan bir kaya ürü bulundu. ars a ye ni su iz le ri keþ fe dil di n U lu sal Ha va cý lýk ve U zay Da i re si ( ) nýn ars a ki Op por u niy a ra cý, 22 ki lo me re ça pýn da ki n de a vo ur kra e rin de ye ni su iz le ri ne u laþ ý. Bi lim in san la rý, ký zýl ge ze ge nin a ri hin de su yun ö nem li bir rol oy na mýþ o la bi le ce ði ni be lir i yor. Op por u niy, kra er de ars a raç la rý nýn da ha ön ce hiç ras la ma dý ðý bir ka ya ü rü or a ya çý kar dý. Bü yük o ran da çin ko i hiva eden ka ya, Dün ya da sý cak su yun bu lun du ðu er mal böl ge ler de o lu þu yor. ew York a ki Cor nell Ü ni ver si e si nden ge ze gen bi lim ci e ve quy res, Bu ka ya, bi zim da ha ön ce gör dü ðü müz hiç bir þe ye ben ze mi yor. Bel ki de su, bu ka ya lar dan bir þe kil de ak ý ve on la rý bi çim len dir di. Bel ki de su bu ha rý bu na se bep ol du, bi le mi yo ruz. n cak i hiva eiði çinko se vi ye si, su yun ö nem li bir fak ör ol du ðu nu bi ze gös e ri yor de di. sanbul / cihan O o mo bil de er cih di zel ve o o ma ik n Ü Y o o mo iv pa za rýn da bu yý lýn O cak-em muz dö ne min de sa ý lan her 5 a raç an 3 ü nü di zel mo or lu mo del ler o luþ ur du. ür ki ye de ki ben zin fi ya la rý nýn yük sek li ði, o o mo bil kul la ný cý la rý ný ben zi ne gö re da ha u cuz ve ya ký ü ke i min de e ko no mik o lan di zel a raç la ra yö nel i yor. O o mo iv Dis ri bü ör le ri Der ne ði (ODD) ve ri le rin den der le nen bil gi le re gö re, 2011 yý lý nýn 7 ay lýk dö ne min de di zel o o mo bil sa ýþ la rý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne o ran la yüz de 72 ar ýþ gös er di yý lý O cak- em muz dö ne min de 333 bin 264 a de o lan op lam o o mo bil sa ý þý nýn 203 bin 559 a de di ni (yüz de 61) di zel a raç lar o luþ ur du. O o mo iv pa za rýn da o o ma ik þan zý man lý a raç la rýn pa yý da ar ý. Bu yý lýn 7 ay lýk dö ne min de 333 bin 264 a de o lan op lam o o mo bil sa ý þý nýn yüz de 33 ne kar þý lýk ge len 108 bin 942 a de i ni o o ma ik san zý man lý a raç lar o luþ ur du. B de 60 wa lýk am pul ler sa ýl ma ya cak n V U P Bir li ði nde e ner ji a sar ru fu ya pa bil mek ve kar bon di ok si sa lým la rý ný a zal a bil mek a ma cýy la dün den i i ba ren B ül ke le rin de ki ma ða za lar 60 wa lýk ak kor am pul sok la ya ma ya cak. s ki mo del am pul le rin v ru pa Bir li ði ül ke le rin de ü re i mi de ar ýk müm kün ol ma ya cak. ü ke i ci le rin e ner ji a sar ru fu sað la yan ý þýk lan dýr ma ya eþ vik e dil me si bað la mýn da, 100 ve 75 wa lýk ak kor am pul ler da ha ön ce pi ya sa dan çe kil miþ i. Ye ni am pul ler da ha pa ha lý ol mak la bir lik e yüz de 80 e va ran o ran da da ha az e lek rik sarf e di yor ve da ha u zun ö mür lü o lu yor. Harare, 140 þehir arasýnda sonuncu oldu. Ya þa ný la cak en kö ü þe hir n Z BB V baþþehri Ha ra re nin, dün ya nýn 140 þehri a ra sýn da ya þa na cak en kö ü þe hir ol du ðu bil di ril di. er ke zi n gil e re de bu lu nan ko no mis s ih ba ra Bir li ði ne bað lý a raþ ýr ma cý la rýn, her gün su ve e lek rik ke sin i le ri o lan Ha ra re nin ya þa na bi lir lik o ra ný nýn yüz de 38 ol du ðu nu, bu o ra nýn, Ha ra re yi ya þa na cak en kö ü þe hir yap ý ðý ný söy le di ler. raþ ýr ma ya, Lib ya, I rak ve di ðer sa vaþ böl ge le rin de ki þe hir le rin da hil e dil me di ði be lir i lir ken, Ha ra re de ki iç kar ga þa, op lu a þý ma ve sað lýk hiz me le ri ne e ri þi min ka la ný la maz ol du ðu be lir il di. Ö e yan dan a raþ ýr ma da, el bo ur ne ve Vi ya na ya þan ma sý en ko lay i ki ken o la rak be lir len di. Londra / aa Ley lek le rin se yir lik gö çü n I C ha va la rýn baþ la ma sý ný müj de le yen ley lek le rin er si ne gö çü baþ la dý. Gü ne ye yol cu lu ða çý kan ley lek ler s an bul se ma la rýn da se yir lik gö rün ü o luþ ur du. ýþ ay la rý nýn so nun da ha va la rýn ý sýn ma ya baþ la ma sýy la ku ze ye göç e den ley lek le rin er si ne gö çü baþ la dý. Yaz mev si mi nin so na yak laþ ý ðý ku zey den gü ne ye gö çe baþ la yan ley lek ler se yir lik gö rün ü o luþ u ru yor. s an bul se ma la rýn dan da ge çen ley lek ka a rý ný va an daþ lar il giy le iz le di. Bin ler ce ley lek, da i re ler çi ze rek a de a ve da u ru yap ý. sanbul / cihan

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO BDÜZZ SKÞH'D IIO BC DS- USUF, SKÞH BD IDII I ZISI SF 13 FUD BÜÜK G GÖDÜ KÜÇÜK SÖZ FC IDI HB SF 16 D G ÇK H B V i I: 43 S I: 15.148 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â DI 21 S 2012 CUS / 75 Kr www.ye ni as ya.com.r

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr SÝVÝL KEMALÝZM AKP ÝLE DEVAM ETTÝRÝLÝOR / KÂZIM GÜLEÇÜZ azýsý sayfa 13 te MEZARI MEÇHUL KALACAK KADDAFÝ NÝN SONU MÜBAREK Ý AÐLATTI HABERÝ SAFA 7 DE Depremde bile terör / 9 DA Meclis terörü görüþecek /

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı