ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet"

Transkript

1 Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: Yayına Kabul Tarh: ISSN: ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Özet Mehmet AKSARAYLI * Özge SAYGIN ** Çalışmada, Dokuz Eylül Ünverstes (DEU) Buca Kız Öğrenc Yurdu nda barınma hzmet alan öğrenclere sunulan hzmet kaltesnn öğrencler tarafından nasıl algılandığı ve algılanan hzmet kaltesnn hzmet terchne etkler araştırılmıştır. Algılanan hzmet kaltesnn ölçülmesnde SERVQUAL skoru kullanılmıştır. Servqual skoru le elde edlen algılanan hzmet kaltes boyutları olan fzksel özellk, güvenrlk, hevesllk, güven, empat le genel algılanan hzmet kaltes boyutlarının hzmet terch ve tavsye etme üzerne etkler lojstk regresyon analz le ncelenmştr. Algılanan hzmet kaltesnn hzmet terchne ve tavsye etmeye etksnn olduğu tespt edlmştr. Anahtar Kelmeler: Algılanan Hzmet Kaltes, SERVQUAL, Lojstk Regresyon, Hzmet, Yurt Hzmet, Hzmet Terch. JEL Sınıflaması: C20, C25, C80. PERCEIVED SERVICE QUALITY AND DETERMINATION OF THE EFFECT ON SERVICE PREFERENCE WITH LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS Abstract In ths study, students perceved servce qualty level of Dokuz Eylul Unversty (DEU) Buca Grl Dormtory Servce s nvestgated by usng SERVQUAL scale, whch s a common servce qualty measure. Impacts of the dmensons of perceved servce qualty, whch are tangbles, relablty, responsveness, assurance, empathy, on preference and recommendaton are nvestgated by logstc regresson analyss. As a result, t s concluded that perceved servce qualty has mpacts on preference and recommendaton of dormtory servce. Key Word:, Perceved Servce Qualty, SERVQUAL, Logstc Regresson, Servce, Dormtory Servce, Servce Preference. JEL Classfcaton: C20, C25, C80. * Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF, Ekonometr Bölümü, , ** Doktora Öğrencs, Dokuz Eylül Ünverstes, Sosyal Blmler Ensttüsü, Ekonometr Bölümü, 21

2 Aksaraylı, M., Saygın, Ö. DEÜ SBE Dergs, Clt:13, Sayı: 1 1. GİRİŞ Günümüz yaşantısında öneml br yer tutan hzmet şletmelernn rekabet edeblmeler ve hzmet verme yarışında başarılı olablmeler çn hzmet kaltelern gelştrmeler oldukça öneml br konu halne gelmştr. Hem hzmetlern çeştlenmes hem de şletmelern sayısındak artış, rekabet arttırmakta ve hzmet şletmelern hzmet sunuşunda farklı olmaya tmektedr (Altan vd., 2003: 2). Başta gelşmş ülkeler olmak üzere; ülke ekonomlernn sthdam yapısında yüz yıl öncesne göre hzmetler sektörü lehne çok öneml değşmler olmuştur. Günümüzde gelşmş ülkelern büyük çoğunluğunda, hzmetler sektörü sthdamda %70 lern üzernde br paya sahptr (Aydın, 2005: 1102). Ülkemzde de hzmet sektörünün ülke ekonoms çndek payı gderek artmaktadır. Bu doğrultuda sunulan hzmet kaltesnn ve beklenen hzmet kaltesnn ölçülmes gerekmektedr. Algılanan hzmet kaltes olarak lteratürde kullanılan ölçme aracı bu amacı gerçekleştrmektedr. Ayrıca hzmet şletmeler hzmetler le lgl olarak müşter beklentlern ve terch sebeplern belrlemeldr. Hzmetlern genel özellklern soyut olmaları, heterojen olmaları, üretm ve tüketmn eş zamanlılığı ve stoklamamaları şeklnde dört grupta ncelemek mümkündür (Üner, 1994: 3). Brçok hzmetn üretm ve tüketm brbrnden ayrılamaz. Çünkü hzmet kaltesnde sürekl br ş bandı yaratılmaz ve tüketclere dokunulmamış olarak dağıtılamaz (Bulgan, 2002: 5). Hzmetlern soyut oluşu, müşterlern satın almadan önce, alacakları hzmetn kaltesn değerlendrmesn zorlaştırmaktadır (Devebakan ve Aksaraylı, 2003: 40). Bu durum hzmet kaltesnn de soyut olmasını berabernde getrmektedr. Bu yüzden lteratürde hzmet kaltes kavramı yerne çoğunlukla algılanan hzmet kaltes term kullanılmaktadır (Uyguç, 1998: 27). Algılanan hzmet kaltes, müşternn br ürün ya da hzmetn üstünlüğü ya da mükemmellğ le lgl genel br yargısı olarak tanımlanmaktadır (Zethaml vd., 1990: 15). Çalışma alanı olan öğrenclern konaklama gereksnmler de hzmet şletmeler olan öğrenc yurtlarında sağlanmaktadır. Öğrenc Yurdu kelme anlamı olarak öğrenclern barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayablecek özel olarak yapılmış yer veya bna olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2008). Yurt hzmet veren kurum, kuruluş ve şletmelern sosyal, kültürel ve teknolojk gelşmelere bağlı olarak farklılaşan htyaçlara kulak vermes ve hzmetlernn müşterler tarafından nasıl algılandığı konusunda blg sahb olması rekabet ortamında üstünlük sağlamaları açısından oldukça önemldr. Hzmet sektöründe müşterlere yüksek kaltede hzmet vermek temel ve en öneml unsurlardandır (Coulthard, 2004: 1). Dolayısıyla barınma hzmet veren yurtların rekabet ortamında devamlılıklarını sürdüreblmeler kaltel hzmet vermeler le mümkün olablecektr. 22

3 Algılanan Hzmet Kaltes ve DEU Journal of GSSS, Vol: 13, Issue: 1 2. ALGILANAN HİZMET KALİTESİ SERVQUAL ÖLÇEĞİ Rekabet edeblmek ve hzmet verme yarışında başarılı olablmek çn şletmelern hzmet kaltelern gelştrmeler oldukça önemldr. Bu doğrultuda sunulan hzmet kaltesnn ve beklenen hzmet kaltesnn ölçülmes gerekmektedr. Algılanan hzmet kaltes olarak lteratürde kullanılan ölçme aracı bu amacı gerçekleştrmektedr yılları arasında Parasuraman, Zethaml ve Berry tarafından gelştrlen SERVQUAL yöntem, hzmet kaltes ölçümünde br standart olarak kabul edlmektedr. Parasuraman vd. öncelkle hzmet kaltesn tanımlamaya ve onu etkleyen faktörler bulmaya daha sonra da ölçüleblr hale getreblmek çn her hzmet türüne uygulanablecek genel br model gelştrmeye çalışmışlardır (Atan vd., 2006: 8). Yapılan araştırma sonuçlarına göre müşterlern hzmet kaltesn nasıl algıladıklarına lşkn brçok kavram ve önerme ortaya çıkmıştır (Zethaml vd., 1985: 49). Şekl 1 Algılanan Hzmet Kaltesnn müşterlern beklenen ve algılanan hzmet karşılaştırmalarının sonucu olduğunu göstermektedr. Şekl 1: Algılanan Hzmet Kaltesnn Belrleycler Kaynak: Zethaml vd Ölçeğn gelştrlmes sürec sonunda beş hzmet kaltes boyutu oluşturulmuştur (Parasuraman vd., 1988: 5-6). SERVQUAL ın beş boyutu ve boyutlara lşkn açıklamalar aşağıda verldğ gbdr. Fzksel Özellkler: Fzksel aletler, eşyalar ve personeln görünümü. Güvenrlk: Doğru ve güvenlr br şeklde hzmet sunablme kablyet. 23

4 Aksaraylı, M., Saygın, Ö. DEÜ SBE Dergs, Clt:13, Sayı: 1 Hevesllk: Müşterye yardım etme steğ ve hızlı hzmet sunma. Güven: Çalışanların blgs ve nezaket le brlkte güven telkn edeblmes. Empat: Müşterlerne breysel lg ve alaka gösterme. 3. LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojstk regresyon, dğer br adıyla Logt model, son yıllarda kullanımı gderek artan ler düzey br regresyon yöntemdr. Sosyal blmlerde oldukça yoğun br şeklde kullanılan lojstk regresyon br ya da brden çok bağımsız değşken le bağımlı değşken arasındak lşky modellemey amaçlamaktadır. Lojstk regresyonun yoğun olarak kullanılmasının öneml br sebeb bağımlı değşkenn k şıklı kategork br değşken olduğu durumlarda bağımlı değşkenn modellenmesn sağlamasındandır. Bağımsız değşkenler se sürekl özellkte olablrler. Lojstk regresyon analz le gözlemlern bağımlı değşkenn kategorlerne göre ayrılablmekte ve yen gözlemlern hang kategorye greceğ değerlendrmeler yapılablmektedr. Br dğer fade le lojstk regresyon, gözlemler at oldukları gruplara en doğru şeklde atayacak ve gözlemlere lşkn yapıları ve rsk faktörlern belrleyeblecek model kurmayı amaçlamaktadır Model ve ODDS Oranı Değşkenlern sayısına göre kurulan lojstk modeller aşağıdak gb belrlenr (Intrlgator vd. 1996; 162). İk değşkenl lojstk regresyon model Eştlk 1 de verldğ gb yazılablr. 0 1X e 1 P E( Y 1 X ) (1) 0 1X ( 0 1X ) 1 e 1 e Eştlk 1 de açıkça görüleceğ gb eğer X se P 1ve X se P 0 olacaktır (Ramanathan, 1995: 280). Çok değşkenl lojstk regresyon model se Eştlk 2 dek gb yazılablr. Z e 1 P E( Y 1 X) (2) Z Z 1 e 1 e Burada Z, bağımsız değşkenlern doğrusal brleşmdr. Bu brleşm Eştlk 3 de verldğ gbdr. Z X X p p (3) Burada β 0 ve β 1,, β p regresyon katsayılarıdır. P bağımlı değşkenn 1 olması htmaln verr. Bu durumda 0 olması htmal se Eştlk 4 de gösterlmştr. 24 X

5 Algılanan Hzmet Kaltes ve DEU Journal of GSSS, Vol: 13, Issue: P E(Y 0 X ) (4) Z 1 e Böylece, Bağımlı değşkenn 1 olma ve olmama htmallern brbrne oranlanırsa Eştlk 5 oluşur. P 1 e 1 P 1 e Z Z e Z Bu orana olablrlk oranı (Odds Rato) denr. Bu oran Y=1 lehne fark oranı olarak tanımlanır. Logt modelde Odds ve Odds oranı öneml kavramlardır. Odds; br olasılıktır. P veya (1-P ) olasılıklarını fade etmek çn kullanılır. P olma htmaln fade ederken (1-P ) se olmama htmaln fade etmektedr Odss Oranı; se k Odds değernn brbrne oranı olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda Eştlk 5 Odds oranını fade etmektedr. Eştlk 5 te br olayın gerçekleşme ve gerçekleşmeme olasılıkların brbrne oranını br başka fade le olma htmalnn olmama htmalne oranını göstermektedr. Odss oranından yapılacak çıkarsama se; eğer Odss oranı 1 den büyük se olayın olma htmalnn yüksek olduğu, 1 den küçük se olayın olma htmalnn düşük olduğu şeklndedr (Gujarat, 2006: 555). Odds oranı Logt regresyon modelnn doğrusallaştırılması amacıyla kullanılablr ve oranın k tarafının doğal logartması alınarak Eştlk 6 da şu şeklde elde edlr: L P ln Z X X P p X p (5) (6) Buradak L fades Odds oranının logartması olup, hem X hem de β parametrelerne göre doğrusaldır. Ayrıca L fades Logt dönüşümü olarak da blnr. Lojstk modelde Z değşken, modeldek parametrelerle doğrusaldır, sürekldr ve -, + aralığında değşen değerler alır. P htmal se 0 le 1 arasında değer alır. P arttıkça L de artar ve eğer P <0.5 se L negatf, P >0.5 se L poztf değerler alır. Lojstk modeldek b 2 katsayısı, X dek br brmlk artışın L de yapacağı artışı gösterr. Belrl br X düzeynde Y =1 olma htmal se doğrudan lojstk dağılım fonksyondan bulunablr (Akkaya ve Pazarlıoğlu, 1998: 87-88). Kümülâtf lojstk dağılım fonksyonunun fonksyonel şekl Şekl 2 dek bçmdedr. Fonksyon alt sınırı 0 üst sınırı 1 olan S şeklnde br eğry göstermektedr (Gujarat, 2006: 553). 25

6 Aksaraylı, M., Saygın, Ö. DEÜ SBE Dergs, Clt:13, Sayı: 1 Şekl 2: Lojstk Eğr Kümülâtf Dağılım Fonksyonu (KDF) 3.2. Modeln Oluşturulması ve Tahmn Lojstk regresyon modelnde değşken seçm çn tek değşkenl ve çok değşkenl analz olmak üzere k temel ayrım söz konusudur. Çok değşkenl analz ler yönlü seçm ve gerye doğru eleme teknklern kullanan adımsal yöntem ve en y alt setler yöntemnden oluşmaktadır. İler yönlü seçm teknğnde, yen br değşken uyumu arttırmayıncaya kadar değşkenler modele eklenrler. Her br adımda, uyumu en fazla arttıran değşken seçlr. Gerye doğru eleme teknğnde se süreç tüm değşkenlern modelde yer almasıyla baslar ve modele etks en az olan değşken modelden çıkarılarak en uygun model bulunmaya çalışılır. Modeln tahmn çn, eğer bütün değşkenler kategork se ağırlıklandırılmış en küçük kareler yöntem (AEKK) veya maksmum olablrlk yöntem kullanılablr (Maddala, 1992: 328). Model sürekl bağımsız değşkenler çeryorsa mutlaka maksmum olablrlk yöntem kullanılmalıdır. Br başka yöntem de hesaplanması oldukça kolay fakat lgl amaç fonksyonunun tam olarak maksmze etmeyen mnmum K-Kare yöntemdr (Pampel, 2000: 40). Maksmum olablrlk yöntem; farklı ana kütlelerden tesadüf olarak alınmış br örneklemn en çok hang ana kütleye benzedğ le lgl yöntemdr. Bu metodu uygulamak çn önce maksmum olablrlk fonksyonunun oluşturulması gerekmektedr. Bu fonksyon, blnmeyen parametrelern br fonksyonu olarak, gözlenen vernn olasılığını verr. Bu parametrelern maksmum olablrlk tahmncler, fonksyonu maksmum yapacak değerler bulacak şeklde seçlr. Logt regresyon analznde modeln genel anlamlılığının sınanması çn, genel çoklu doğrusal regresyon modelnde kullanılan F testne benzer olarak, k 1 serbestlk dereces le K Kare dağılımına sahp G statstğ kullanılmaktadır. Bu statstk aşağıdak bçmde hesaplanır: G = D(sabt terml model) D(değşkenler çeren model) (7) Burada D sapma olarak adlandırılmaktadır. Sapma statstğ -2log olablrlk statstğdr. G statstğ sabt terml modeln sapmasının değşkenler çeren modeln sapmasından çıkarılarak hesaplanır. G statstğ lgl serbestlk dereces le K-Kare tablo değernden büyük se katsayıların genel olarak anlamsız 26

7 Algılanan Hzmet Kaltes ve DEU Journal of GSSS, Vol: 13, Issue: 1 olduğu hpotez reddedlr ve en az br eğm parametresnn statstkî olarak sıfırdan farklı olduğuna karar verlr. Sonuçta modelde yer alan bütün açıklayıcı değşkenlern bağımlı değşken çn öneml olduğuna karar verlr Katsayıların Sınanması ve Modeln Uyum İylğ Lojstk regresyon analznde katsayıların tahmn edlmesnn ardından, uygun bulunan değşkenlern anlamlılığı değerlendrlmeldr. Lojstk regresyon modelnde değşkenlern anlamlı olup olmadıklarını sınayan ve yaygın olarak kullanılan üç test mevcuttur. Bunlar sırasıyla olablrlk oran test (lkelhoodrato test), Wald test (Wald test) ve skor test (score test) dr. Katsayıların breysel anlamlılıklarını test etmek çn Wald statstkler (W) kullanılarak Wald Test yapılablr. Örneğn bast kl logt regresyon modelnn eğm parametresnn maksmum olablrlk tahmn ( ˆ 2 ), kend standart hatası S( ˆ 2 ) na oranlandığında; βˆ 2 W = (8) S(βˆ ) 2 elde edlen W statstğ br standart normal dağılım (Z) gösterr (Hosmer ve Lemeshow, 2000: 16). Bu durumda eğm parametresnn statstksel anlamlılığını test etmek çn uygun hpotezler aşağıdak bçmdedr: H : 0 (9) 0 2 H : 0 (10) 1 2 W statstğ tablo değernden büyük se sıfır hpotez reddedlr ve eğm parametresnn statstkî olarak anlamlı olduğuna karar verlr. Modeln uyum ylğ, bağımlı değşken açıklamak çn oluşturulan en y modeln etknlğnn br ölçüsüdür. Modeln uyum ylğnn ölçüsü olarak Hosmer- Lemeshow test ve sınıflandırma tabloları kullanılmaktadır. Hosmer ve Lemeshow test statstğ le lgl serbestlk dereces le K-Kare tablo değernden küçük se modeln uyumun y olduğuna karar verlr. Uyum ylğ çn kullanılan br başka yöntem de sınıflandırma tablolarıdır. Sınıflandırma tablosunda bağımlı değşkennn gözlenen ve kestrlen lojstk olasılıklarından türetlen 0 veya 1 değerler yer almaktadır. Türetlen bağımlı değşken değerlernn elde edlmesnde br kesm değernn tanımlanması gerekmektedr. En yaygın kullanılan kestrm değer 0,5 tr. Eğer kestrlen olasılık değer kesm değer olan 0,5 astığında türetlen bağımlı değşken 1, aks durumda 0 değern alacaktır. 27

8 Aksaraylı, M., Saygın, Ö. DEÜ SBE Dergs, Clt:13, Sayı: 1 4. UYGULAMA Araştırmanın amacı, Dokuz Eylül Ünverstes Buca Kız Öğrenc Yurdu nda, barınma hzmet alan öğrenclern 2007 dönemler tbaryle algılanan hzmet kaltes düzeylern belrleyerek; algılanan hzmet kaltesnn hzmet terchne ve tavsye etme üzerne etksnn lojstk regresyon analz le ncelenmesdr. DEU Buca Kız Öğrenc Yurdunda verlen hzmetler barınma, sağlık, güvenlk, çalışma ortamının sağlanması, sanatsal ve kültürel aktvtenn sağlanması, beslenme olanaklarının sağlanması yönündedr. 496 yatak kapastes, k ve dört kşlk odaları, her katta mutfak ve çalışma alanlarından oluşan yurt sadece kız öğrenclere hzmet vermektedr. Ayrıca grş çıkışlar akıllı kart sstem ve 24 saat kamera kontrolü le güvenlk sağlanmaktadır. Araştırmada yılları arasında Parasuraman, Zethaml ve Berry tarafından Amerka da gelştrlmş olan SERVQUAL ölçeğ kullanılmıştır. Hazırlanan anket formunda beş hzmet kaltes boyutuna lşkn yrm k soru önermes (fzksel özellkler, güvenlrlk, hevesllk, güven ve empat) yer almaktadır. Bu soru önermeler katılımcılar tarafından beş noktalı lkert tp br ölçek üzernden yanıtlanmıştır (Kesnlkle Katılmıyorum:1, Kesnlkle Katılıyorum:5 olacak şeklde). Anket formunda ayrıca hzmet terch ve tavsye etme üzerne etkl olduğu düşünülen bağımsız değşkenlere lşkn sorular da yer almaktadır Tanımlayıcı İstatstkler Anket uygulanan öğrenclern demografk özellklerne lşkn tanımlayıcı statstkler Tablo 1 de verlmştr. Öğrenclern büyük çoğunluğunun %27,75 le knc sınıf ve %24,88 le brnc sınıf öğrenclerden oluştukları görülmektedr. Ayrıca öğrenclern %35,89 nun br yıldır yurtta kaldıkları görülmektedr. Tablo 1: Demografk Değşkenlere İlşkn Tanımlayıcı İstatstkler Sınıf Yüzde Yurtta Kalınan Süre Yüzde Hazırlık 5,74 1 Yıl 35,89 1. Sınıf 24,88 2 Yıl 29,19 2. Sınıf 27,75 3 Yıl 19,14 3. Sınıf 21,05 4 Yıl 13,88 4. Sınıf 17,70 5 Yıl 0,96 Kayıplar 2,88 Kayıplar 0,96 TOPLAM 100 TOPLAM

9 Algılanan Hzmet Kaltes ve DEU Journal of GSSS, Vol: 13, Issue: Güvenlrlk Analz Algılanan hzmet kaltes genel ve alt boyutlarına lşkn skorlar hesaplanmadan önce lgl ölçeğn güvenlr olup olmadığının tespt çn statstksel güvenlrlk analz yapılmıştır ve sonuçlar Tablo 2 de verlmştr. Eğer alfa katsayısı 0.00 le 0.40 arasında se güvenlr değl, 0.40 le 0.60 arasında se düşük güvenlrlkte, 0.60 le 0.80 arasında se oldukça güvenlr, 0.80 le 1 arasında se yüksek derecede güvenlr br ölçek olarak yorumlanmaktadır (Özdamar, 2004: 633). Bu krterler göz önünde bulundurulduğunda ölçeğn tüm alt boyutlarına lşkn güvenlrlk düzeylernn yeterl olduğu söyleneblr. Tablo 2: Güvenlrlk Analzler Ölçekler Cronbach Alfa SQE: Genel 0,9687 SQ1: Fzksel Özellkler 0,7754 SQ2: Güvenlrlk 0,9199 SQ3: Hevesllk 0,9428 SQ4: Güven 0,9177 SQ5: Empat 0, SERVQUAL Skorları ve Değerlendrmeler Araştırmada kullanılan SERVQUAL ölçeğnn algı ve beklent maddelernden aşağıdak eştlk kullanılarak kalte skorları elde edlmştr. SERVQUAL skoru = algılama skoru beklent skoru (11) Elde edlen SERVQUAL skorları -4 le +4 arasında değşecektr. SERVQUAL skorunun poztf bulunması, öğrenc beklentlernn aşıldığı anlamına gelmekte, dolayısıyla öğrenclern yurt hzmetlerne yönelk kalte algısının yüksek olduğu yorumu yapılablmektedr. SERVQUAL skorunun negatf olması durumunda, öğrenc beklentlernn karşılanmadığı, dolayısıyla öğrenclern yurt hzmetlerne yönelk kalte algısının düşük olduğu anlamına gelecektr. SERVQUAL skorunun sıfır olması durumunda se, öğrenc beklentlernn en azından karşılandığı, dolayısıyla yurdun hzmet kaltesnn tatmnkâr olduğu sonucu çıkartılablecektr. Fzksel özellkler, güvenlrlk, hevesllk, güven ve empat boyutları bazında algılanan hzmet kaltes düzeyler le eşt ağırlıklı SERVQUAL skorları sırasıyla, SQ1(fzksel özellkler), SQ2(güvenlrlk), SQ3(hevesllk), SQ4(güven), SQ5(empat)ve SQE olarak belrtlmştr. SERVQUAL skorları 2007 yılı tbaryle hesaplanmış ve Tablo 3 de verlmştr. Yurdun kalte boyutları bazında algılanan hzmet kaltes skorları ncelendğnde, yurtta algılanan hzmet kaltes skorlarının negatf olduğu 29

10 Aksaraylı, M., Saygın, Ö. DEÜ SBE Dergs, Clt:13, Sayı: 1 görülmektedr. Dolayısıyla yurdun kalte boyutları bazında öğrenclern beklentlern karşılayamadığını söyleyeblrz. Tablo 3: SERVQUAL Skorları Ölçekler SERVQUAL Skoru SQE: Genel -1,501 SQ1: Fzksel Özellkler -1,381 SQ2: Güvenlrlk -1,801 SQ3: Hevesllk -1,517 SQ4: Güven -1,563 SQ5: Empat -1,242 Tablo 3 e bakıldığında empat boyutuna lşkn beklentlernn dğer boyutlara göre daha y düzeyde karşılandığı, güvenlrlk boyutuna lşkn beklentlernn se en düşük düzeyde karşılandığı görülmektedr Lojstk Regresyon Analz Bulgular ve Yorum Çalışmada parametrelern tahmn edlmesnde en çok olablrlk (maxmum lkelhood) tahmn yöntem kullanılmıştır. Dokuz Eylül Ünverstes yurtlarında kalan öğrenclern yurtta kalmayı terch etmelern ve başkalarına tavsye etmelern etkleyen kalte boyutları ve değşkenlern elde edlmes amaçlanmıştır. Bununla brlkte tavsye etme ve terche etk eden en öneml etmen bularak etk düzeylernn belrlenmesne çalışılmıştır. Tavsye etme ve terch etme bağımlı değşkenlern etkleyebleceğ düşünülen değşkenler aşağıda verlmştr. Aşağıda verlen bağımsız değşkenler lojstk regresyon modelne grmeye aday değşkenler olarak kullanılmıştır. Bağımlı Değşken Tavsye Etme: Öğrenclern yurdu başkalarına tavsye etmes (tavsye ederm:1, tavsye etmem:0). Terch Etme: Öğrenclern br sonrak yıl yurdu terch etmeler (terch ederm:1, terch etmem:0). Sürekl Bağımsız Değşkenler SQ1: Fzksel özellkler boyutuna lşkn SERVQUAL skorudur. SQ2: Güvenlrlk boyutuna lşkn SERVQUAL skorudur. SQ3: Hevesllk boyutuna lşkn SERVQUAL skorudur. SQ4: Güven boyutuna lşkn SERVQUAL skorudur. 30

11 Algılanan Hzmet Kaltes ve DEU Journal of GSSS, Vol: 13, Issue: 1 SQ5: Empat boyutuna lşkn SERVQUAL skorudur. Genel SERVQUAL: Genel SERVQUAL Skorudur. Sınıf: Öğrencnn sınıfıdır. Yıl: Yurtta kaç yıldır kalındığını göstermektedr. Keskl Bağımsız Değşkenler Burs: Öğrencnn burs alma durumudur (1: burs alıyor 0:burs almama). Ücret: Yurt ücretlernn uygunluğudur (1:uygun 0:uygun değl). Isıtma/Soğutma: Yurdun ısıtma/soğutma sstemlernn yeterllğdr (1:yeterl 0:yeterl değl). Sıcak Su: Yurttak sıcak su verlme saatlernn uygunluğudur (1:uygun 0:uygun değl). Etüt Salonları: Yurttak etüt salonlarının çalışmaya yeternce elverşllğdr (1:elverşl 0:elverşl değl). Tablo 4: Bağımlı Değşken Olan Tavsye Etme le İlşkl Olableceğ Düşünülen Değşkenlern Tek Değşkenl Lojstk Regresyon Sonuçları S Wald %95 Güven -2 log- G P Sınırları Olablrlk Sabt , Değşkenler ˆ Ê ˆ SQ1 0,684 0,166 16,935 1,981 1,431 2, ,843 19,405 0,000 SQ2 0,653 0,160 16,701 1,921 1,405 2, ,760 20,488 0,000 SQ3 0,655 0,156 17,735 1,926 1,420 2, ,946 21,302 0,000 SQ4 0,691 0,160 18,595 1,997 1,458 2, ,915 22,333 0,000 SQ5 0,757 0,191 15,754 2,133 1,467 3, ,208 19,040 0,000 Genel SQ 0,905 0,199 20,802 2,473 1,676 3, ,845 26,403 0,000 Sınıf 0,034 0,135 0,065 1,035 0,794 1, ,605 1,643 0,799 Burs 0,437 0,332 1,738 1,549 0,808 2, ,518 1,730 0,187 Ücret 1,810 0,373 23,540 6,113 2,942 12, ,133 27,115 0,000 Isıtma/Soğutma 0,348 0,347 1,009 1,417 0,718 2, ,260 3,988 0,315 Sıcak Su 1,991 0,499 15,941 7,326 2,756 19, ,414 25,834 0,000 Etüd 0,783 0,423 3,417 2,187 0,954 5, ,444 3,804 0,065 Yıl 0,017 0,152 0,012 1,017 0,755 1, ,187 1,061 0,913 Tavsye etme ve terch etme bağımlı değşkenlern etkleyebleceğ düşünülen değşkenler çn öncelkle tek değşkenl lojstk regresyon analz 31

12 Aksaraylı, M., Saygın, Ö. DEÜ SBE Dergs, Clt:13, Sayı: 1 gerçekleştrlmştr. Tablo 4 de tek değşkenl lojstk regresyona lşkn sonuçlar verlmştr. Tablo 4 de ve Tablo 5 de verlen değşkenlere at modelde tahmnlenen eğm katsayısı ( ˆ ), kestrlen eğm katsayısının standart hatası S E ˆ ( ˆ ), tahmnlenen odds oranı ( ), tahmnlenen odds oranı çn %95 güven sınırları, model çn -2log-olablrlk değer, eğm katsayısının sıfıra eşt olup olmadığını test eden olablrlk-oran test statstğ (G), Wald statstğ değerler ve P değerler verlmştr. Olablrlk oran test statstğ, modelde yalnız sabt term bulunurken hesaplanan -2log-olablrlk değeryle, modelde test edlmek stenen değşkenn olduğu zaman hesaplanan -2log- olablrlk değer arasındak farka eşttr. Örneğn Tablo 4 de yer alan SQ1 değşken çn olablrlk oran test statstğ (G) aşağıdak gb hesaplanmıştır. Dğer değşkenlere lşkn G değerler aynı şeklde hesaplanmıştır. G 225, ,843 19,405 Tablo 5: Bağımlı Değşken Olan Terch Etme le İlşkl Olableceğ Düşünülen Değşkenlern Tek Değşkenl Lojstk Regresyon Sonuçları Değşkenler ˆ Ê ˆ S Wald 32 %95 Güven Sınırları -2 log- Olablrlk Sabt , SQ1 0,507 0,145 12,199 1,660 1,249 2, ,551 13,297 0,000 SQ2 0,558 0,139 16,062 1,746 1,330 2, ,818 19,030 0,000 SQ3 0,627 0,141 19,713 1,873 1,420 2, ,246 23,602 0,000 SQ4 0,593 0,141 17,597 1,809 1,371 2, ,373 20,475 0,000 SQ5 0,746 0,175 18,105 2,109 1,495 2, ,791 22,057 0,000 Genel SQ 0,786 0,175 20,201 2,194 1,557 3, ,910 24,938 0,000 Sınıf -0,436 0,131 11,026 0,646 0,500 0, ,950 13,898 0,001 Burs 0,280 0,306 0,841 1,324 0,727 2, ,010 0,838 0,359 Ücret 0,945 0,309 9,362 2,572 1,404 4, ,278 9,570 0,002 Isıtma/Soğutma 0,100 0,310 0,103 1,105 0,601 2, ,335 2,513 0,748 Sıcak Su 1,040 0,346 9,016 2,829 1,435 5, ,556 12,292 0,003 Etüd 0,638 0,368 3,018 1,894 0,921 3, ,630 3,218 0,082 Yıl -0,443 0,141 9,922 0,642 0,488 0, ,185 11,663 0,002 Olablrlk oran test sonucunda, Tablo 4 ve Tablo 5 n son kolonunda verlen htmal düzey (P) 0,25 n altında (P<0,25) bulunan değşkenler çok değşkenl model çn aday değşkenler olarak belrlenmştr. Tavsye Etme model G P

13 Algılanan Hzmet Kaltes ve DEU Journal of GSSS, Vol: 13, Issue: 1 çn SQ1, SQ2, SQ3, SQ4, SQ5, Genel SQ, Ücret, Sıcak Su, Etüd değşkenler, Terch Etme model çn se SQ1, SQ2, SQ3, SQ4, SQ5, Genel SQ, Sınıf, Ücret, Sıcak Su, Etüd ve Yıl değşkenler bağımlı değşkenle anlamlı derecede lşkl olduklarından dolayı çok değşkenl modele dâhl edlmştrler. Yukarıda bahsedlen değşkenler kullanılarak en y modeln belrlenmesnde adımsal lojstk regresyon uygulanmıştır. Tavsye etme modelnde yer alan değşkenlern modele grmes le elde edlen sınıflandırma tablosu Tablo 6 da verlmştr. Doğru sınıflandırma oranı %80,38 olarak bulunmuştur. Tablo 6: Tavsye Etme Modelnn Doğru Sınıflandırma Oranı Tablosu Kestrlen Tavsye Etme Gözlenen Tavsye Etme Tavsye Etmem Tavsye Ederm Doğrulama Oranı Tavsye Etmem ,42 Tavsye Ederm ,79 Genel Sınıflandırma Oranı ,38 Tablo 7 de tavsye etme üzerne en uygun model sonuçları verlmştr. Modelde yer alan bağımsız değşkenler çn G değer hesaplandığında G olarak bulunmaktadır. 2 serbestlk dereces (2 bağımsız değşken ve 1 bağımlı değşken olduğu çn), %5 yanılma düzeyndek tablo değer 5,991 dr. Bu değere göre G değer önemldr. Ayrıca her br değşkene lşkn Wald değerler 2 den büyük olarak elde edlmştr ve P değerler de 0,05 düzeynde öneml derecede anlamlı bulunmuştur. Modeln uyumu Hosmer- Lemeshow test le ncelendğnde yeterl br model olduğu sonucuna elde edlmştr (K-kare: 6,426, sd:8 ve p > 0,05). Tablo 7: En Uygun Çok Değşkenl Tavsye Etme Lojstk Regresyon Model S Wald ˆ P %95 Güven Sınırları Genel SQ 0,706 0,200 12, ,000 2,025 1,367 3,000 Ücret 1,502 0,391 14, ,000 4,491 2,086 9,667 Sabt 1,751 0,468 13, ,000 5, Değşkenler ˆ Ê ˆ Tablo 7 ye bakıldığında Genel SQ ya lşkn le gösterlen odds oranının 2,025 olduğu görülmektedr. Genel SQ br brm arttığında yurdu başkalarına tavsye etme olasılığı yaklaşık 2 kat artmaktadır. Yurt ücretnn uygun olduğunu düşünen öğrenclern, yurdu başkalarına tavsye etme olasılığı se yurt ücretn uygun bulmayan öğrenclere göre yaklaşık olarak 5 kat daha fazladır. 33

14 Aksaraylı, M., Saygın, Ö. DEÜ SBE Dergs, Clt:13, Sayı: 1 Terch etme modelnde yer alan değşkenlern modele grmes le elde edlen sınıflandırma tablosu Tablo 8 de verlmştr. Doğru sınıflandırma oranı % 76,70 bulunmuştur. Tablo 8: Terch Etme Modelnn Doğru Sınıflandırma Oranı Tablosu Kestrlen Terch Etme Gözlenen Tavsye Etme Terch Etmem Terch Ederm Doğrulama Oranı Terch Etmem ,86 Terch Ederm ,61 Genel Sınıflandırma Oranı ,70 Tablo 9 da terch etme üzerne en uygun model sonuçları verlmştr. Modelde yer alan bağımsız değşkenler çn G değer hesaplandığında G olarak bulunmaktadır. 3 serbestlk dereces (3 bağımsız değşken ve 1 bağımlı değşken olduğu çn), %5 yanılma düzeyndek tablo değer 7,815 dr. Bu değere göre G değer önemldr. Ayrıca her br değşkene lşkn Wald değerler 2 den büyük olarak elde edlmştr ve P değerler de 0,05 düzeynde öneml derecede anlamlı bulunmuştur. Modeln uyumu Hosmer- Lemeshow test le ncelendğnde yeterl br model olduğu sonucuna elde edlmştr (K-kare: 10,545, sd:8 ve p > 0,05). Tablo 9: En Uygun Çok Değşkenl Terch Etme Lojstk Regresyon Model S Wald ˆ P %95 Güven Sınırları Genel SQ 0,729 0,181 16, ,000 2,073 1,454 2,957 Sınıf -0,458 0,142 10, ,001 0,632 0,479 0,835 Ücret 0,625 0,345 3, ,040 1,869 0,951 3,672 Sabt 2,756 0,568 23, ,000 15, Değşkenler ˆ Ê ˆ Tablo 9 a bakıldığında Genel SQ ya lşkn le gösterlen odds oranının 2,073 olduğu görülmektedr. Genel SQ br brm arttığında yurdu terch etme olasılığı yaklaşık 2 kat artmaktadır. Yurt ücretnn uygun olduğunu düşünen öğrenclern, yurdu terch etme olasılığı se yurt ücretn uygun bulmayan öğrenclere göre yaklaşık olarak 2 kat daha fazladır. Ayrıca sınıf arttıkça öğrenclern yurdu terch etme olasılığı 0,6 kat azalmaktadır. Sonuç olarak, öğrenclern terch ve tavsyeler le lşkl değşkenler ve lşknn yönü Şekl 3 de verlmştr. Buna göre Genel SQ tavsye etme le terch etmeye poztf etkler, sınıf değşkennn terch etmeye ve ücret değşkennn terch etme le tavsye etmeye negatf etkler olduğu tespt edlmştr. 34

15 Algılanan Hzmet Kaltes ve DEU Journal of GSSS, Vol: 13, Issue: 1 Şekl 3: Logstk Regresyon Analz Sonuç Dyagramı 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Araştırma sonuçlarına göre öğrenclern empat boyutuna lşkn beklentlernn dğer boyutlara göre daha y düzeyde karşılandığı, güvenlrlk boyutuna lşkn beklentlernn se en düşük düzeyde karşılandığı görülmektedr. Yapılacak yleştrme çalışmalarında öğrenclern yurdun lk seferde ve daha sonrak süreçlerde hzmet doğru olarak vereceğne güvenmes konusuna özen gösterlmes önemldr. Yapılan lojstk regresyon sonuçlarına göre genel skorun artmasının ve öğrenclern yurt ücretlern uygun bulmalarının, öğrenclern yurdu başkalarına daha çok tavsye etmelerne yol açtığı belrlenmştr. Öğrenclern yurdu br sonrak yıl terch etmelernde se genel skorun artması ve öğrenclern yurt ücretlern uygun bulmalarının yanı sıra öğrenclern kaçıncı sınıfta oldukları da etkl olmaktadır. Öğrenclern sınıfları arttıkça yurdu terch etmedkler görülmektedr. Öğrenclern lerk sınıflarda arkadaşları le brlkte ev tutmaları göz önünde bulundurulduğunda sınıf değşken le yurdu terch etme arasındak lşknn anlamlı olduğu söyleneblr. Hzmet kaltesnn ölçülmesnde SERVQUAL yöntem, kurum, kuruluş ve şletmelern sundukları hzmetlerde yaptıkları yleştrme ve değşklklern hzmet kaltesnn hang boyutunu ne ölçüde etkledğn ve genel hzmet kaltesn ne derecede değştrdğnn değerlendrlmesne olanak sağlamaktadır. Ayrıca hzmet kaltes le lgl modelleme çalışmalarında SERVQUAL kalte skorlarını değşken olarak almak çözüme öneml katkı sağlayan br yaklaşım olarak araştırmacılara önerlmektedr. 35

16 Aksaraylı, M., Saygın, Ö. DEÜ SBE Dergs, Clt:13, Sayı: 1 KAYNAKLAR Akkaya Ş. ve Pazarlıoğlu V. (1998). Ekonometr II. İstanbul, Altan, Ş., Atan, M. ve Edz, A. (2003). SERVQUAL Analz İle Toplam Hzmet Kaltesnn Ölçümü ve Yüksek Eğtmde Br Uygulama. 12.Ulusal Kalte Kongres, Kalte Derneğ, Ekm. İstanbul, 2. Atan, M., Baş M. ve Tolon, M. (2006). SERVQUAL Analz le Mgros ve Gma Süpermarketlerde Hzmet Kaltesnn Ölçülmesne Yönelk Br Alan Çalışması. Gaz Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, 7 (2): Aydın, K. (2005). Hzmet İşletmelernde SERVQUAL Yöntem İle Hzmet Kaltesnn Ölçümü Ve Kocael ndek Seyahat İşletmelernden Efe Tur Uygulaması. Sosyal Syaset Konferansları Dergs, 50 (2): Bulgan, U. (2002). Kütüphaneclk Sektöründe Hzmet Kaltesnn Ölçümü ve Br Ünverste Kütüphanes Uygulaması, Yayınlanmamış Yüksek Lsans Tez, Beykent Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü, İstanbul, 5. Coulthard, Lsa J.M. (2004). Measurng Servce Qualty A Revew and Crtque of Research Usng. Internatonal Journal of Market Research, 46 (4): Devebakan, N. ve Aksaraylı, M. (2003). Sağlık İşletmelernde Algılanan Hzmet Kaltesnn Ölçümünde Servqual Skorlarının Kullanımı ve Özel Altınordu Hastanes Uygulaması. Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 5(1): Gujarat, Damodar N. (2006). Basc Econometrcs. McGraw-Hll, New York, Edton 5, ISBN: , Hosmer, D. W. and Lemeshow, S. (2000). Appled Logstc Regresson. John Wley & Sons, New York, 16. Intrlgator Mchael D., Bodkn Ronald G., Hsıao Cheng (1996). Econometrc Models, Technques, and Applcatons. Second Edton; PrentceHall, NJ Rode Janero, Özdamar, K. (2004). Paket Programlar İle İstatstksel Ver Analz. Eskşehr Kaan Ktabev, 5. Baskı, 633. Maddala G. S. (1992). Introducton to Econometrcs. Second Edton, Macmllan Puplshng, New York, Pampel, Fred C. (2000). Logstc Regresson A Prmer. Sage Unversty Paper-132, Sage Publcatons Inc., Calforna 2000,

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL. Frekans Dağılımı Oluşturma Adımları VERİLERİN SUNUMU. Verilerin Özetlenmesi ve Grafikle Gösterilmesi

GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL. Frekans Dağılımı Oluşturma Adımları VERİLERİN SUNUMU. Verilerin Özetlenmesi ve Grafikle Gösterilmesi VERİLERİN SUNUMU GM-0 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Br çalışadan elde edlen verler ha ver ntelğndedr. Ha verlerden blg ednek zor ve zaan alıcıdır. Ha verler çok karaşık durudadır. Verlern düzenlenes

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Anadolu Tarım Blm. Derg., 2009,24(2):98-102 Anadolu J. Agrc. Sc., 2009,24(2):98-102 Araştırma Research FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Soner ÇA KAYA* Aydın

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

Lojistik Regresyonlarda Değişken Seçimi

Lojistik Regresyonlarda Değişken Seçimi Çukurova Ünverstes Zraat Fakültes Dergs, 7 (2):05-4 Lostk Regresyonlarda Değşken Seçm Hasan ÖNDER () Zeynel CEBECİ (2) Özet Bu çalışmada, lostk regresyonlarda değşken seçm yöntemlernden ler doğru seçm,

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Sansürlenmiş ve Kesikli Regresyon Modelleri

Sansürlenmiş ve Kesikli Regresyon Modelleri TOBİT MODEL 1 Sansürlenmş ve Keskl Regresyon Modeller Sınırlı bağımlı değşkenler: sansürlenmş (censored) ve keskl (truncated) regresyon modeller şeklnde k gruba ayrılır. 2 Sansürlenmş ve Keskl Regresyon

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data Yüzüncü Yıl Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Dergs/ Journal of The Insttute of Natural & Appled Scences 18 (1-):01-08, 013 Araştırma Makales/Research Artcle Sıfır Ağırlıklı Sayma le Elde Edlen Verler İçn

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Doç. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Kartal DEMİRGÜNEŞ ** Yrd.

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2015, Clt 5, Sayı 2, ss.549-567 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2015, Volume 5,

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 014 ANKARA Can DARICA tarafından hazırlanan

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesr Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölüü uutokkan@balkesr.edu.tr İSTATİSTİK DERS OTLARI Yrd. Doç. Dr. Uut OKKA Hdrolk Anabl Dalı Balıkesr Ünverstes Balıkesr Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölüü İnşaat Mühendslğ

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini İstatstkçler Dergs: İstatstk & Aktüerya Journal of Statstcans: Statstcs and Actuaral Scences IDIA 8, 5, -6 Gelş/Receved:6.4.5, Kabul/Accepted: 3.6.5 www.statstkcler.org Türkye dek Đşszlk Oranının Bulanık

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Clt/Vol.:7 Saı/No: 1 : 97-101 (006) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ÖĞRENCİLERİN YAZ OKULU HAKKINDAKİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS EN KÜÇÜK KARELER, RİDGE REGRESYON VE ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİNDE ANALİZ SONUÇLARINA AYKIRI DEĞERLERİN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ZOOTEKNİ ANABİLİM

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA Al Türkyılmaz Fath Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul Tel: (212) 8890810 1094 Fax: (212) 8890906

Detaylı

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suphi Özçomak İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEMEL KAVRAMLAR

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suphi Özçomak İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEMEL KAVRAMLAR HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR İstatstğn Tanımı Anakütle ve Örnek Kavramları Tam Sayım ve Örnekleme Anakütle ve Örnek Hacm Parametre ve İstatstk Kavramları İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suph Özçomak Bu

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI. Serhat BURMAOĞLU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI. Serhat BURMAOĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Serhat BURMAOĞLU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI BEŞERİ KALKINMA ENDEKSİ VERİLERİNİ KULLANARAK DİSKRİMİNANT ANALİZİ, LOJİSTİK

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı