HOFFRICHTER CARAT I. Ventilatör. KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HOFFRICHTER CARAT I. Ventilatör. KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104"

Transkript

1 HOFFRICHTER CARAT I Ventilatör KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104

2 Seri Numarasý: Her Hoffrichter cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir. Bu numara, cihazýn arka yüzündeki, cihazýn tipinin belirtildiði plaka üzerinde bulunur. Herhangi bir sorun veya þikayet durumunda, lütfen bu seri numarasýný belirtiniz. Uygunluk Cihaz, 93/42/EEC þartlarýna uygundur. 2 Ventilatör CARAT I

3 ÝÇÝNDEKÝLER 1. Güvenlik Talimatlarý Sembollerin Anlamlarý Kullaným Amacý Cihazýn Tanýmý Önden Görünüþ Arkadan Görünüþ Ekran Ekran Görünümü Basýnç Bargrafiði Gerçek Deðerler Sembol Alaný Batarya Kapasitesi Metin Gösterim Alaný Standart Ekran Daðýnýk Parametrelerin Görüntülenmesi Zaman Tarih Ekran Parlaklýðý Ekran Görüntüsü Alarm Deðerleri Ekran I:E Dil Daðýnýk Alarm Parametreleri Standart deðerler ve daðýnýk alarm parametreleri Servis Ekraný Ventilatör CARAT I 3

4 ÝÇÝNDEKÝLER Eþ Zamanlý Görüntüleme Ekraný Teknoloji Temel Montaj Fonksiyonel Anlatým Ventilasyon Modlarý PCV Mod PSV Mod SIMV Mod VCV Mod Parametreler Ventilasyon Parametreleri Standart Ekran üzerinde ventilasyon Parametreleri PCV Mod Ayarlarý PSV Mod Ayarlarý SIMV Mod Ayarlarý VCV Mod Ayarlarý Ventilasyon Parametrelerinin Tanýmý IPAP PS Volyum (hacim) PEEP Frekans / SIMV Frekans Apne Limit Ýnspirasyon zamaný / I:E Rampa Ýnspirasyon Hassasiyeti Ekspirasyon Hassasiyeti Minimum Hacim Ýlave Basýnç Alarm Parametreleri Standart Ekran üzerinde ventilasyon Parametreleri PCV-, PSV ve SIMV Modlarýnýn Ayarlarý VCV Mod Ayarý Daðýnýk Parametrelerin üzerindeki alarm parametreleri Baþlatmak Ventilatörü Ayarlama Güç Kaynaðý Tekli hasta devre baðlantýsý Ventilatörü Açma Oksijen Desteði Operasyon Ventilatörü Açma Kapama Ventilasyonu baþlatma bitirme Ventilasyonu Baþlatma Ventilasyonu Bitirme Güvenlik Kilidinin Aktivasyon ve Deaktivasy onu esc mode tuþunun fonksiyonu48 4 Ventilatör CARAT I

5 ÝÇÝNDEKÝLER Escape Ventilasyon Modunun Seçimi Ventilasyon olmuyorken mod deðiþtirme Ventilasyon oluyorken mod deðiþtirme Ventilasyon ve alarm parametrelerini deðiþtirme Göstergeyi deðiþtirme Kontrol gruplarýnýn fonksyonel tayini Harici güç kaynaðý ve batarya ile çalýþma Harici güç kaynaðý ile çalýþma Dahili batarya ile çalýþma Teknik Veri Uygunluk Beyaný Alarm ve hata mesajlarý Genel bilgi Alarm ayarlarý Alarm tanýmlarý ve hata mesajlarý Sistemi baþlatýrken hardware test hata mesajlarý Güç kaynaðý alarmlarý Diðer alarmlar Ýlave mesajlar Temizleme ve Dezenfekte Evde veya hastanede kullaným Farklý hastalarda tekrar kullaným Fonksiyonel Kontrol Bakým ve Teknik Güvenlik Kontrolü Ventilatör CARAT I 5

6 1. Güvenlik Talimatlarý Güvenlik Talimatlarý 1.1. Genel Notlar Çalýþma talimatlarýný her zaman ventilatörün kontrol bölümünde hazýr tutunuz. Kullaným için bunlar gereklidir. Aþaðýdaki durumlar dýþýnda güvenilirlik ve emniyetten imalatçý firma sorumludur. Ventilatör kullaným talimatlarýna uygun olarak kullanýlmalýdýr. Yükleme, bakým ve onarým ve modifikasyon yalnýzca eðitimli kiþilerce yapýlmalýdýr. Orjinal yedek parçalar kullanýlmalýdýr. Güvenlik ve sigorta için kurallara baðlý kalýnmalýdýr Temel güvenlik kurallarý Ventilatör hekimin gözetiminde eðitimli bir personel tarafýndan kurulmalýdýr. CARAT I kullaným kýlavuzunu tamamiyle okumuþ ve anlamýþ olan ve sistem hakkýnda eksiksiz bilgi sahibi kiþilerce kurulmalýdýr. Herhangi bir kurala uyulmadýðý takdirde hasta için tehlikeli durumlar oluþabilir. CARAT I ventilatör daha çok evde kullaným için tasarlanmýþtýr. Geçerli standartlara uygun olarak geliþtirilmiþtir. CARAT I treakestomi ile invaziv veya maske ile non invaziv olarak kullanýlabilir. Cihaza baðlý hasta görsel olarak moniterize edilmelidir. Acil bir durumda alternatif ventilasyon opsiyonu olarak ikinci bir ventilatör veya acil ventilasyon çantasý kullanýma hazýr olmalýdýr. 6 Ventialtör CARAT I

7 1. Güvenlik Talimatlarý CARAT I hekim tarafýndan reçetelenmiþ olmasý durumunda kullanýlabilir. Ventilatör klinik görüntüsü uygulama gerektiren hastalara uygulanýr. Ventilasyon sýrasýnda hastanýn sisteme tam olarak baðlý olduðundan emin olunmalýdýr. Ventilatör yanýcý anestetikler veya patlayýcý gazla dolu oda havasýnda kesinlikle çalýþtýrýlmamalýdýr. Aksi halde yangýn veya patlamaya neden olunabilir. Eðer terapide cihaza oksijen baðlanýrsa muhtemel kaçaklardan dolayý oksijen konsantrasyonu artabilir. Farklý hastalarda tekrar kullanýlmadan önce respiratör gazlarla temas eden kýsýmlar mutlaka steril edilmelidir. bakýnýz bölüm 12. Ventilatörün temizliði ve hijyenin saðlanmasýnda evde bakým ve hastanede uygulanabilen kurallara ve kullaným kýlavuzunda verilen bilgilere baðlý kalýnmalýdýr. Ventilatör güvenli ve düz bir zemine yerleþtirilmelidir. Oda havasýnýn ventilatöre girdiði arka boþluklar kapatýlmamalýdýr. Üretici tarafýndan test edilip kullanýmýna onay verilen tüp sistemi ile kullanýlmalýdýr. Farklý sistemlerle kullanýlmamalýdýr. Noninvaziv ventilasyon için nazal veya tamyüz maskesi kullanýldýðýnda maskede herhangi bir ekspirasyon açýklýðý olmamalýdýr. Fonksiyonlar operasyon öncesinde kontrol edilmelidir. Ventilasyon baþlamadan önce aksesuarlarla beraber hasta devresi kontrol edilmelidir. Kaçaklar kiþisel hatalardan kaynaklýdýr. Cihazýn çalýþma esnasýndaki güvenliðini garanti etmek amacýyla, cihazý çalýþtýrýrken mutlaka hastaya göre ayarlanmýþ olan tüm alarmlarýn aktif konumda olmasýný saðlayýn. Ýþitilebilir alarm sinyallerini asla görmezden gelmeyin. Bu sinyaller anlýk olaylarý gösterir. Alarmlarýn ve ayarlarýn gösterildiði LED ekran kapatýlmamalý görünür þekilde olmalýdýr Ventilatör CARAT I 7

8 1. Güvenlik Talimatlarý 1.2. Ventilatörün üzerine herhangibir obje konulmamalýdýr. Ventilatörün her altý ayda bir teknik açýdan güvenlik kontrolü yapýlmalýdýr. Yýlda bir bakým yapýlmalýdýr. Sistem ekspirasyon fazýnda negatif basýnç üretmemelidir. Hasta bölümünde sýradýþý eforlar görülmesi durumunda inspirasyon tetiklemesindeki ventilasyon modunda hiperventilasyon olabilir. Elektrik iletkenliði olan hasta devreleri kullanýl mamalýdýr. CARAT I çevresine defibrilatör, diatermi ekipmanlarý, cep telefonlarý, mikrodalga, uzaktan kumanda gibi cihazlar konmamalýdýr. CARAT I, 10 V/m Düzgün çalýþmayan ventilatör hasta için bir risktir. Eðer baþlatýrken sistem çökerse yada otomatik olarak kendini test ederken çökerse sistem çalýþmaya devam etmeye izin vermeyecektir. Bu gibi durumlarda servisi arayýnýz. CARAT I nin harici güç kaynaðý ile baðlantýsýný kesmek için fiþi çýkarýnýz. Yalnýzca güç kaynaðý ünitesi kullanýlabilir. (PCM120, PS24 ya SNP-A129-M) Hasta devresinde ve aksesuarlarda tam rezistans saðlanmalýdýr ve 6hPa yý geçmemelidir (yetiþkinlerde akým 60 l/dak, çocuklarda 30 l/dak.) Oksijen saðlanýrken aþýrý oksijen not edilmelidir bu durum zararlý komplikasyonlara neden olabilir. Çünkü FiO2 daima moniterize edilir. 8 Ventialtör CARAT I

9 1. Güvenlik Talimatlarý Suya karþý korunaklý bir yerde muhafaza edilmelidir. Eðer sýcaklýk 5 C nin altýna inerse veya + 50 C nin üzerine çýkarsa cihaz çalýþmayabilir. Güneþe doðrudan maruz býrakýlmamalýdýr Sistem 10 C nin altýnda ve + 50 C nin üzerindeki sýcaklýklarda saklanmamalý veya transfer edilmemelidir. Otoklavlanamaz. Filtre aralýklý olarak deðiþtirilmelidir. Parçalarýn deðiþimi kurallara uygun olarak saðlanmalýdýr. Ventilatör CARAT I 9

10 2. Sembollerin Anlamlarý 2. Sembollerin Anlamlarý 2. Lütfen kullanma talimatlarýný izleyin LED Alarm Uygulanan bölüm tipi BF LED harici güç kaynaðý Elektrik güvenlik sýnýfý II LED dahili güç kaynaðý Uygunluk CE Akustik alarm kapalý Cihaz evsel atýklara atýlmamalýdýr Güvenlik kilidi Ýnspirasyon için tüp baðlantýsý Spontan inspirasyon Ölçüm tüpü baðlantýsý Dahili bataryanýn kalan kapasitesi Kontrol tüpü baðlantýsý Tuþ ON/OFF O2 sensör baðlantýsý Alarm ON/OFF 10 Ventilatör CARAT I

11 3. Kullaným Amacý CARAT I, tümüyle solunumu mekanik ventilasyona bağımlı olmayan hastaların kullanımı için tasarlanmıştır. Cihaz yetiþkinlerde ventilasyon ve 50 ml yada daha fazla tidal volyum için çocuklarda ventilasyona uygundur. CARAT I ev ve hastane kullanýmýna uygundur. Basýnç veya hacim kontrollü olarak aþaðýdaki modlardan biri seçilir: PCV Basýnç kontrollü ventilasyon Basýnç kontrollü veya basýnç kontrollü asiste ventilasyon PSV Basýnç destekli ventilasyon SIMV Senkronize aralýklý zorunlu ventilasyon VCV Hacim kontrollü ventilasyon Hacim kontrollü veya hacim kontrollü asiste ventilasyon Ýnvaziv ventilasyon (trakeostami ile) ve noninvaziv ventilasyon (maske ile) mümkündür. CARAT I, teknik özellikler olarak, tek kollu hasta devresi ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek oksijen konsantrasyonlu ventilasyon için sistem düþük basýnçlý gaz kaynaðýna baðlanýr. Ýlave olarak CARAT I ile nemlendirici kullanýlabilir. CARAT I týbbi bir alet olup hekim kontrolünde kullanýlmalýdýr. 3. Ventilatör CARAT I 11

12 4. Cihazýn Tanýmý 4. Cihazýn Tanýmý Önden Görünüþ Tutma O2 ölçüm hücresi bağlantısı (konnektör) - Sensör kablosu kilidi Ýnspirasyon giriþi LED Alarm LED harici güç kaynaðý LED dahili güç kaynaðý Tuþ Alarm Kontrol tüp baðlantýsý Ölçüm tüp baðlantýsý Tuþ ON/OFF Çokfonksiyon tuþu esc modü Modlar Alarm kapaðý baðlantýsý (Kapağın altında) Ekran RS232 baðlantýsý (Kapağın altında) Res Ventilatör ön görünüþ 12 Ventilatör CARAT I

13 4. Cihazýn Tanýmý 4.2. Arkadan Görünüþ 4.2. Filtre Kaseti Tutma Ana düðme Oksijen giriþi Oksijen çýkýþý DC giriþi Res Ventilatör arka görünüþ Ventilatör CARAT I 13

14 4. Cihazýn Tanýmý Ekran Ekran Görünümü CARAT I normal ve standby modlarda aktive olan standart ekrana sahiptir. Parametreler aktif deðilken çok amaçlý tuþa basýlý tutularak ekran seçilebilir.(mfk) >1,5 sn.: Standart ekran Parametre ekraný Servis ekraný Anlýk deðerler ekraný Standart ekran Servis ve parametre ekraný standart ekran deðiþmeden 30 saniye içinde kendiliðinden kaybolur. Anlýk ekran yalnýzca cihaz alarm verdiðinde kaybolur. Manüel olarak esc mode tuþuna basýldýðýnda bu ekrandan çýkýlabilir. Ekranýn solundaki deðerler farklýdýr. Bakýnýz bölüm Ekranýn sað tarafý standarttýr. Parametreler, servis ekraný ve aþaðýdaki deðerleri gösterir. Basýnç bargrafiði Gerçek deðerler Sembol alaný Pil kapasitesi Metin gösterim alaný Basýnç Grafiði Basýnç grafiði ventilasyon sýrasýndaki basýnç seyrini gösterir. Ýnspirasyon veya destek basýncý ve ekspirasyon basýncý gösterir. En son solunumdaki anlýk maksimum basýncýn grafiðini verir. 14 Ventilatör CARAT I

15 4. Cihazýn Tanýmý Anlýk Deðerler 4.3. Anlýk deðerler aþaðýdaki anlýk ölçüm deðerleriyle gösterilir: Ventilasyon basýnç akýmý Önceki solunumun inspirasyon deðeri Dakika Hacim Frekans I:E-Ýliþkisini Eðer cihaz stand by modundaysa ekranda çizgiler görünür O2-sensörü baðlý olduðu durumda I:E-Ýliþkisinin yerine güncel oksijen miktarý görüntülenmektedir Sembol Alaný Akustik alarm kapalý Bu sembol akustik alarmýn 2 dakika için sessize alýnmýþ ve hala sessizde olduðunu gösterir. Ýki dakika süre geçene kadar hiçbir yeni alarm akustik olarak duyulmayacaktýr. Alarm tuþuna basarak, alarm çalmadan önce alarm sesi devre dýþý býrakýlabilir. Tuþa tekrar basýldýðýnda alarm sesi alarm durumunda tekrar devreye girmektedir. Int. Akü boþ alarmý akü kullanýmý sýrasýnda sessiz durumda çalýþtýrýlamamaktadýr. Güvenlik Kilidi Anahtar güvenlik kilidinin aktif olduðunu gösterir. Anahtar sembolü güvenlik anahtarýnýn aktif/inaktif durumda olup olmadýðýný gösterir ve çok amaçlý tuþa basýlarak onaylanýr. Eðer güvenlik kilidi Ventilatör CARAT I 15

16 4. Cihazýn Tanýmý 4.3. aktifse standart ekran ayarlarý ve diðer parametre ayarlarý deðiþtirilemez. Servis ekraný ve anlýk deðerler ekraný seçilemez. Spontan Ýnspirasyon Bu sembol spontan inspirasyon olduðunu gösterir. Bu sembol inspirasyon zamaný girilirken görülür ve ekspirasyon baþlar baþlamaz kaybolur Kalan Batarya Kapasitesi Metin Gösterim Alaný Alarmlarýn, mesajlarýn ve cihazla ilgili hatalarýn gösterildiði bölümdür. Eðer herhangi bir olay yoksa ekran tarih ve zamaný gösterir. Batarya sembolü yüzde olarak batarya kapasitesini gösterir. Bu deðer yalnýzca referans içindir. Batarya kapasitesinin hesaplanmasý için yaklaþýk 1 dakika süreyle ventilasyon aktif olmalýdýr. Eðer DC voltaj ventilatöre baðlý ise batarya otomatik olarak þarj edilir. Eðer DC voltaj ventilatöre baðlý ise batarya otomatik olarak þarj edilir. 16 Ventilatör CARAT I

17 4. Cihazýn Tanýmý Standart Ekran Standart ekranda temel ventilasyon ayarlarý ve alarm parametreleri gösterilir Bakýnýz bölüm 7 IPAP ve PEEP Bas n Bargrafi i Anl k De erler Ventilasyon Parametreleri Sembol Alan Alarm Parametreleri Batarya Kapasitesi Metin Gösterme Alan Res Standart ekran Ventilatör CARAT I 17

18 4. Cihazýn Tanýmý Daðýnýk Parametrelerin Gösterilmesi Ekrandaki daðýnýk parametrelere ilave olarak, ventilatör için yeni ayarlar yapýlabilir. Bu ekran ayrýca deðiþtirilebilen ve ventilasyon modundan baðýmsýz alarm limitlerini gösterir Zaman Zamaný güncelleþtirmek için kullanýlýr Tarih Tarihi güncelleþtirmek için kullanýlýr Ekran Parlaklýðý Ekran parlaklýðý 0- % 100 deðerler arasýnda ayarlanabilir. Arka ýþýk ventilasyon sýrasýnda 30 saniye süreyle herhangi bir tuþa basýlmadýðý takdirde daima karanlýktýr. Alarm çalmaya baþlar baþlamaz yada tuþlardan birine basýlýrsa ekran parlaklýðý otomatik olarak % 100 olacaktýr. Res O2 sensörünün baðlý olduðu durumda tüm solunum modlarý için Ekran Geniþletilmiþ Parametreler 18 Ventilatör CARAT I

19 4. Cihazýn Tanýmý Ekran Gösterimi Ventilasyon devam ederken ve arka ekran karanlýkken ekran seçmek için kullanýlýr: STD Standart ekran 4.3. Res XXL ekran PAT Hasta (PAT) Ekran anlýk deðerleri ve ayarlanmýþ parametreleri göstermez minimum bilgi gösterir. Evde kullaným için uygundur. Res STD ekran XXL Ekran anlýk deðerleri geniþ ekran olarak gösterir,fakat ayarlanmýþ parametreleri göstermez. Hastane kullanýmýna uygundur. Res PAT ekran Ventilatör CARAT I 19

20 4. Cihazýn Tanýmý Alarm Deðeri 10% arttýrýlarak % 10 - % 100, arasýnda alarm sesinin þiddeti ayarlanýr Ekran I:E Bu menü kullanýlarak ventilasyon parametreleri ayarlanýr ve inspirasyon zamaný saniye veya I:E oraný olarak gösterilir Dil Cihaz iki adet dil paketinden sadece bir tanesine sahiptir. 1.Dil paketi; Almanca(DEU), İngilizce (ENG), Fransızca(FRA), İtalyanca (ITA), Lehçe (PLK) ve Türkçe(TUR) 2.Dil paketi; Almanca(DEU), İngilizce (ENG), Fransızca(FRA) ve İspanyolca (SPA) Diğer bazı dillerin hazırlıkları sürmektedir Uzun Süreli Alarm Parametreleri Aþaðýdaki alarmlar uzun süreli alarm parametreleri olarak ayarlanýr: Maksimum inspirasyon zamaný [yalnýzca PSV-mod ve spontan SIMV modda kullanýlýr.] Ayar aralýðý: 1 10 sn Artýþ: 1,0 sn Basýnç Farký Ayar aralýðý: Artýþ: 1 10 hpa 0,5 hpa Maksimum oksijen [ O2 sensör baðlý iken kullanýlýr] Ayar aralýðý: kapalý, % 30 % 100 Artýþ: 1% Min. Oksijen [O2 sensör baðlý iken kullanýlýr] Ayar aralýðý: kapalý, % 18 % 90 Artýþ: 1% 20 Ventilatör CARAT I

21 4. Cihazýn Tanýmý Daðýnýk alarm ekranýnda standart deðerler Ekran parlaklýðý % 100 Ekran göstergesi STANDART Ses Düzeyi % 50 Ekran I:E I:E Maks.ins.zamaný 4 s Basýnç farký 3,0 hpa Minimum oksijen kapalý Maksimum oksijen kapalý Servis Ekraný Res Servis ekraný Servis ekraný cihazýn seri numarasý ve yazýlým versiyonu ile ilgili bilgi içermektedir. Ayrýca terapi saatleri, çalýþma saatleri ve solunum saatleri belirtilmektedir. Solunum saatleri MFK ya basarak menü idaresinde silinebilir. Alarm hafýzasýndan son 15 alarm okunabilir. Alarm anýnda okunan deðerler, Güncel Deðer göstergesinde görüntülenmektedir. Bu fonksiyon sadece Stand-by durumunda kullanýlabilir. Servis ekraný ayný zamanda yetkisi olan servis personeline CARAT I plus da çeþitli testler ve kalibrasyonlar yapmaya imkan tanýmaktadýr. Ventilatör CARAT I 21

22 4. Cihazýn Tanýmý Anlýk Deðerler 4.3. Anlýk deðerlerin göründüðü ekranda ventilasyon sýrasýnda basýnç,akým ve hacim dalgalanmalarýný eþ zamanlý gösterir. Dalgalanmalarýn akým pozisyonu ( ) oklarla gösterilir. Spontan inspirasyon ( ) okla sembolize edilir. (Res ). Res Anlýk deðerler ekraný PCV Çok fonksiyonlu tuşa bir kez basarak geçerli ekranı dondurabilirsiniz. Çok fonksiyonlu tuşa tekrar basarak ise, gerçek zamanlı monitorizasyonu bir sonraki inspirasyonla birlikte başlatabilirsiniz. Res Anlýk deðerler ekraný PSV 22 Ventilatör CARAT I

23 4. Cihazýn Tanýmý Dalgalanma dereceleri ve zaman ekseni deðiþtirilebilir. Dereceyi deðiþtirirken fonksiyon tuþu çevrilerek sembol seçilir ve onaylamak için fonksiyon tuþuna basýlýr.maksimum deðer ve birim iþaretlenecektir. Fonksiyon tuþu çevrilerek dereceler deðiþtirilir ve görüntü yeniden yapýlanýr Eðer derece küçük seçilirse dalgalar sýnýrlanmýþ deðerlerle gösterilir. Dereceler ve dalgalarýn çözünürlüðü: Derece Çözünürlük Basýnç 0-60 hpa 1,0 hpa / Pixel 0-30 hpa 0,5 hpa / Pixel Akým l/dak 5,0 l/min / Pixel l/dak 2,5 l/min / Pixel l/dak 1,25 l/min / Pixel Hacim 0-2,5 l 0,05 l / Pixel 0-1,25 l 0,025 l / Pixel 0-0,625 l 0,0125 l / Pixel Zaman 0-12,5 s 0,05 s / Pixel 0-25 s 0,1 s / Pixel 0-50 s 0,2 s / Pixel Ventilatör CARAT I 23

24 5. Cihazýn Teknolojisi Cihazýn Teknolojisi 5.1. Temel Montaj CARAT I ventilatör aþaðýdaki elemanlardan oluþur: Üfleyici Pnömatik blok Güç kaynaðý (dahili batarya, düðmeli güç kaynaðý modeli) Güç idareci Kontrol Ünitesi (kontrol ve operasyon ünitesi) Harici arayüz Oksijen Giriþi Dahili Batarya Sensörler / Valfler Ventilatör Kontrolcü/Ekran Güç Kaynaðý VAC Güç idaresi Üfleyici RS232 / Uzaktan Alarm Eksalasyon Valf Ile Tekli Hasta Devresi Manuel Parametre Giriþi PC Hemsire Çaðri Res Tüm sistemin diagramý 24 Ventilatör CARAT I

25 5. Cihazýn Teknolojisi Üfleyici Üfleyici ses absorbe kutusundadýr ve 160 l/dakika akýmda maksimum 50 hpa basýnç verebilir. Cihazýn içinde havanýn geçtiði yerlerde üfleyici havanýn ince ve kalýn filtrelerden olaþan filtre kasetinden geçerek süzülmesini saðlar. Güç Ýdaresi Güç idaresi çalýþma voltajýnýn seçilmesine izin verir.(dc veya batarya). Motor akým deðeri ayarlanan basýnç ve akýma baðlýdýr.dahili batarya için þarj akýmý 1 A batarya þarj akýmýyla limitlenir. Güç idaresi batarya veya harici güç kaynaðýnýn çalýþmasý ile akýmýn gösterilmesi için amaçlanmýþtýr.ayrýca, dahili bataryanýn kapasitesini belirler.bataryanýn bilgileri gösterge için transfer olur. Güç Kaynaðý Güç AC/DC düðmeli güç kaynaðý ünitesi (PCM120 PS24 ya SNP-A129-M) veya dahili batarya ile de karþýlanabilir.düðmeli güç kaynaðý ünitesinin aralýðý V 50/60 Hz. dir. Dahili akü, lityum-iyon aküsü olup, 24 V gerilime ve 2,25 Ah kapasitesine sahiptir. Ayrýca AKKUPACK CARAT güç kaynaðý olarak kullanýlabilir. Pnömatik blok Pnömatik blok çiftli ve tekli hasta devreleri ile baðlanýr ve aþaðýdaki ünitelerden oluþur: Akým sensörü, kontrol valfi ve standart tüp baðlantýsý ile inspirasyon ünitesi (M 22) Basýnç baðlantý portu (ø = 3.5 mm) Baðlantý valf kontrolü (SMM 02). Valf ve otomatik kontrol baðlantýsý dahil oksijen bloðu ile oksijen kaynaðý Pnömatik inspirasyon valfi ve orantýlý valf ile valf kontrol 5.1. Ventilatör CARAT I 25

26 5. Cihazýn Teknolojisi 5.1. Oksijen k Kontrol ünitesi Oksijen Beglant Portu Mekanik Valf Oksijen Valf Hava giri i Üfleyici Valfmembran 1 Ak m Sensörü 1 Inspirasyon Ba lant Hortumu Basn Sensörü 1 Ölcüm Tüp Ba lant s Hava k Orant l Valf Basn Sensörü 2 Mekanik Valf Kontrol Tüp Ba lant s Res Pnömatik blok diagramý 26 Ventilatör CARAT I

27 5. Cihazýn Teknolojisi Kontrol Ünitesi (kontrol ve operasyon ünitesi) Kontrol ünitesi üfleyici ve valfi ventilasyon mod ayarlarýna göre kontrol eder. Ayrýca kontrol ünitesi alarmlarýn yerinin bulunmasýný saðlar. Ýlave olarak kontrol ünitesi çalýþma kontroleri ve güç idaresi ile veri deðiþimini saðlar. Çalýþma ünitesini kullanarak ventilasyon modlarý seçilebilir ve görüntülenebilir. Ayrýca çalýþma ünitesi ventilasyon parametrelerinin girilmesini saðlar ve LCD ekranda görünür. Ventilasyon çalýþma ünitesi ile baþlar. Ayarlanan ventilasyon parametreleri ve alarmlar kaydedilir ve alarmlar LED ekranda gözükür. Çalýþma, zamanýn gösterilmesini saðlar. Ayrýca harici RS232 arayüz ve seri arayüz kontroller ile kumanda alarmlarý arasýnda baðlantý saðlar. Monokrom ekran 1/4 VGA, boyutlar 320 x 240 mm in. Arayüz Sistem seri arayüz ile PC yazýlým CaratControl ve yazýlýmýn güncellenmesine izin verir. Ayrýca port ile kumanda alarm kutusu veya hemþire aramayý saðlar Fonksiyonel Anlatým CARAT I nin çalýþma prensibi, ventilatör kontrol mekanizmasýna dayanýr ve bu mekanizma kapalý kontrol döngüsünde, üfleyicinin kapasitesini ve terapi için gerekli hava çýkýþýný ayarlar. Üfleyici çýkýþý havayolu basýncý sinyalleri ve inspirasyon akým sinyali ile kontrol edilir. Sistem baþlatma Sistem baþladýðýnda parametreler hafýzadan okunur (EEPROM) ve doðruluk için kontrol edilir. Ayrýca, basýnç ve akým sensörleri akustik sinyal jeneratörüyle test edilir. Hata bulma kaydedilir. Kalibrasyon datalarý EEPROM dan indirilir ve doðruluk için kontrol edilir. Eðer baðlantýlýysa oksijen sensör çevresel havaya karþý kalibre edilir Ventilatör CARAT I 27

28 5. Cihazýn Teknolojisi 5.2. Parametrelerin ölçümü Sistemin analog ölçüm deðerleri okunur ve deðerlendirilir. Hedef deðerler ayarlanan parametreler ve ventilasyon modlarý temel alýnarak hesaplanýr. Daha sonra hedef deðerler dijital-analog çevirici (DAC) ile motor kontrole transfer olur. Yaklaþýk basýnç ve valf kontrol basýncý inspirasyon akýmlarýyla ölçülür. Bu veriyle inspirasyon deðerleri ve frekans hesaplanýr. Ayrýca hasta akýmý kaçak akýmlarda hesaplanarak bulunur. Eðer oksijen sensörü takýlý ise oksijen inspirasyon havasýndaki FiO 2 ölçümünü de içerir. Basýnç ve akým sensörleri hastanýn spontan solunumu, ilk hassasiyet ve maske kaçaklarýný tolare ederek bulur. Tetikleme hassasiyeti eklenir. Ekspirasyon hassasiyeti daima akým hassasiyetidir ve maksimum inspirasyon akým yüzdesi olarak ayarlanýr. Alarmlar Alarm koþullarý sürekli kontrol edilir. Alarm akustik ve görsel sinyal ile gösterilir. Alarm durumu elendiði zaman akustik sinyal kapatýlýr, görsel alarm ekranda gösterilmeye devam eder. Bu sýrada alarm sebebi, cihaz ayarlarý, alarm saati ve alarm anýndaki güncel ölçüm deðerleri kaydedilmektedir. Ayrýca basýnç ve akým dalgalarý 1 dakika sonraya 1 dakika önceye kadar ekranda gösterilir. Yüksek öncelikli uzaktan kumanda alarm fonksiyonu ve harici alarmalar da ayný þekilde gösterilir. 28 Ventilatör CARAT I

29 6. Ventilasyon Modlarý 6. Ventilasyon Modlarý 6.1. PCV Mod PCV Basýnç Kontrol Ventilasyon Basýnç kontrollü veya basýnç kontrollü asiste ventilasyon Basýnç kontrollü ventilasyon Bu ventilasyon modunda, ventilasyon cihaz tarafýndan kontrol edilir. Hastanýn spontan solunumu yoktur. Ýnspirasyon hassasiyeti OFF ise kontrollü ventilasyon saðlanýr.ventilatör periyodu temel olarak ayarlanan frekansa I:E oranýna baðlýdýr. Ýnspirasyon basýncý (IPAP) son ekspirasyon basýncý kadar tanýmlanýr (PEEP). Yükselme basýncý akým dalgalanmasý ve rampa ayarlanarak seçilir.ýnspirasyon hacmi otomatik olarak akciðer kondisyonuna göre ayarlanýr. Minumum volyum deðerine ulaþýlamýyorsa ulaþmak için ilave basýnç kadar IPAP basýncý üzerine eklenir. (IPAP + ilave basýnç) Basýnç Kontrollü Asiste Ventilasyon Ventilasyon parametreleri, basýnç kontrollü asiste ventilasyon kontrollü ventilasyona eþittir. Ýnspirasyon hassasiyeti ayarlanýr bununla beraber inspirasyon eforuyla hastanýn ekspirasyonu durabilir, ve bir sonraki inspirasyon evresinden baþlar. Kontrollü ventilasyon sýrasýnda ilave olan solunum yükü yalnýzca cihaz tarafýndan kontrol edilir. Ýnspirasyon süresi tanýmlanmýþtýr. Hasta yalnýzca kendi solunum eforuyla ekspirasyon süresini kýsaltabilir, frekans oraný ayarý yükseltilebilir. PCV modda, alarm parametreleri için maksimum ve minimum deðerler maksimum frekans kadar ayarlanabilir. Asiste ventilasyon modunda maksimum frekansýn tanýmlanmasý önemlidir çünkü hastanýn kendi solunumuyla frekans yükselebilir Ventilatör CARAT I 29

30 6. Ventilasyon Modlarý PSV Modu PSV Basýnç destek ventilasyonu Basýnç destekli ventilasyon spontan solunuma destek olur, spontan solunum durduðu zaman cihaz ventilasyona baþlar. Hasta ventilasyonu için basýnç tanýmlanýrken pozitif ekspirasyon basýncý (PEEP) kadar basýnç destek (PS) tanýmlanýr. Hastanýn gereksinimlerine göre ekspirasyon ve inspirasyon hassasiyet eþikleri kullanýlýr. Arka planda kullanýlabilir frekans ayarlanýr. Hasta spontan solunumla bu frekansa ulaþýr ulaþmaz hastanýn solunumunu izleyen her inspirasyona basýnç destek verir. Eðer arka planda frekans düþerse cihaz bir sonraki spontan solunuma kadar ventilasyona devam eder. Ventilasyon hastanýn solunum eforu ve apne limiti arasýnda duraklamaya izin verir ventilatör baþlayana kadar gecikme ayarlanýr. Basýnç, PEEP ve PS arasýnda akým dalga yönü tanýmlanmýþ rampa ayarý yapýlarak seçilir. Tidal hacim otomatik olarak akciðer kondisyonuna baðlýdýr. Minimum hacim saðlamak için ilave basýnç eklenebilir. (PS + Ýlave basýnç) PSV modda, alarm parametreleri için maksimum ve minimum deðerler maksimum frekans kadar ayarlanabilir. PSV modunda apne limiti ve frakans kapatýlabilir.bu þekilde ayarlandýðýnda ekranda aþaðýdaki yazý çýkar. PSV-S Dikkat! Bu ayarlar yalnýz hastanýn spontan solunumu varken yapýlabilir. 30 Ventilatör CARAT I

31 6. Ventilasyon Modlarý 6.3. SIMV modu SIMV Senkronize aralýklý zorunlu ventilasyon SIMV modu basýnç kontrollü ventilasyon ve basýnç destekli spontan soluma arasýnda kombinasyonu saðlar. Makina ventilasyonu temel olarak solunum oraný (SIMV frekans) ve inspirasyon zamaný olarak tanýmlýdýr. Hasta ventilasyonu için basýnç daðýlýmý inspirasyon basýncý (IPAP) son ekspirasyon basýncý (PEEP) kadar iyi tanýmlanýr. Basýnç yükselmesi akým dalgalanma seyri ile tanýmlý rampa ayarý ile seçilir. Ýnspirasyon hacmi otomatik olarak akciðer kondisyonuna göre ayarlanýr. (uyum ve direnç). Hasta kendi ventilasyonunu yapamadýðý zaman cihaz otomatik devreye girer. Gerekli olduðunda sadece spontan solunumun baþlangýç bölümü ayarlanýr. Ýnspirasyon ve ekspirasyon tetiklemelerinin ulaþmasý gereken tetikleme eþiðine ulaþýldýðýnda ventilatörün hava vermesi aralarýnda spontan solunumun hastaya düþen bölümünün tamamlanmasý mümkündür. Ýnspirasyon sýrasýnda önceden seçilen basýnç ve IPAP ile spontan solunum desteklenir. Spontan solunumun uzunluðu ve inspirasyon zamaný hasta tarafýndan tanýmlanýr. Ventilatör belli zaman aralýklarýnda spontan solunumu kullanýr. Örneðin SIMV periyodu baþlamadan önce spontan inspirasyon kýsalmýþsa hastanýn kendi solumasý ile ventilasyon saðlanýr. SIMV modunda, alarm parametreleri maksimum frekans gibi maksimum ve minimum hacim ayarlanýr Ventilatör CARAT I 31

32 6. Ventilasyon Modlarý VCV Modu VCV Hacim Kontrollü Ventilasyon Hacim kontrollü ventilasyon Hacim kontrollü destek ventilasyonu Hacim kontrollü ventilasyon Bu ventilasyon modunda, ventilasyon sistem tarafýndan kontrol edilir. Spontan solunum mümkün deðildir. Ýnspirasyon hassasiyeti OFF iken kontrollü ventilasyon gerçekleþir. Ventilatör periyodu, tanýmlanan I:E oraný ve solunum oranýný temel alýr. Ýnspirasyon hacmi ve eþdeðer basýnç akciðer kapasitesine göre tanýmlanýr. Pozitif son ekspirasyon basýncý (PEEP) da ayarlanabilir. Ýnspirasyon akýmý sabit akým olarak seçilir. Hacim kontrollü asiste ventilasyon Ventilasyon parametreleri, hacim kontrollü asiste ventilasyon kontrollü ventilasyona eþittir. Ýnspirasyon hassasiyeti ayarlanýr, bununla beraber hasta ekspirasyonu durdurabilir. Kontrollü ventilasyonda ilave solunum yükü cihaz ile kontrol edilir. Ýnspirasyon süresi tanýmlanmýþtýr. Hasta kendi solunumu ile ekspirasyon zamanýný kýsaltabilir ve ayarlanan frekans yükselir. VCV mod, alarm parametreleri maksimum ve minimum basýnçlarla ayarlanabilir. Maksimum frekansý ayarlamak mümkündür. Asiste ventilasyon modunda, maksimum frekansýn tanýmý önemlidir çünkü hasta kendi soluma eforuna göre frekansý yükseltebilir. 32 Ventilatör CARAT I

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.500. Quality makes the Difference

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.500. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Kullanma Kılavuzu Ventilatör Yazýlým versiyonu 2.500 SERİ NUMARASI Her HOFFRICHTER cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir.

Detaylı

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Kullanma Kılavuzu Ventilatör Yazýlým versiyonu 2.104 SERİ NUMARASI Her HOFFRICHTER cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir.

Detaylı

CARAT I. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.300. Quality makes the Difference

CARAT I. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.300. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT I Kullanma Kılavuzu Ventilatör Yazýlým versiyonu 2.300 SERİ NUMARASI Her HOFFRICHTER cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

BiLevel opsiyonu/800 Serisi Ventilatöler

BiLevel opsiyonu/800 Serisi Ventilatöler BiLevel opsiyonu/800 Serisi Ventilatöler Giriş 800 Serisi Ventilatörler için BiLevel opsiyonu (Şekil 1) zorunlu ve spontane özellikleri birleştiren karışık modda bir ventilasyondur. BiLevel modda, zorunlu

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

BİYOVENT TÜRKİYE NİN İLK YOĞUN BAKIM TİPİ MEKANİK VENTİLATÖR CİHAZI

BİYOVENT TÜRKİYE NİN İLK YOĞUN BAKIM TİPİ MEKANİK VENTİLATÖR CİHAZI BİYOVENT TÜRKİYE NİN İLK YOĞUN BAKIM TİPİ MEKANİK VENTİLATÖR CİHAZI BİYOVENT %100 YERLİ TASARIM YERLİ ÜRETİM Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı tümüyle milli imkanlarla tasarlandı ve imal

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

SleepOne Ürün Platformu

SleepOne Ürün Platformu Kare Medikal 2003 yılında üretim,satış ve ihracat faaliyetlerini birleştirmek üzere kurulmuştur. PAP cihazları, ventilasyon, oksijen tedavisi, aerosol tedavisi ve aspirasyon ürün gruplarında ar-ge ve üretim

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Babylog 8000 plus Yenidoğan Yoğun Bakım Ventilasyonu

Babylog 8000 plus Yenidoğan Yoğun Bakım Ventilasyonu Babylog 8000 plus Yenidoğan Yoğun Bakım Ventilasyonu Yenidoğan ventilasyonunda 40 yılı aşan, solunum teknolojisinde ise yüzyıllık deneyim, Dräger Medical'in Babylog 8000 plus'ı üretmesini sağlamıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 )

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 ) FLC-80 AKIÞ ÖLÇER Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi Ývedik Organize San. 21. Cad. No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel : (312)394 59 83-394 59 84 Fax: 394 59 87 www.sistekelektronik.com e-posta:sistek@sistekelektronik.com

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ CPAP Solunum Terapi Cihazý >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Volume Ventilation Plus opsiyonu

Volume Ventilation Plus opsiyonu İçindekiler Giriş................................................. 2 Volume Ventilation Plus Kurulumu.......................... 2 VC+ solunum türü (A/C ya da SIMV modu)................... 2 VS solunum

Detaylı

Boru kompansasyon opsiyonu

Boru kompansasyon opsiyonu Giriş Teknik tanım 800 Series Ventilatörlerdeki Tube Compensation (Boru Kompansasyonu) (TC) opsiyonu, inspirasyon akışına orantılı olarak pozitif basınç göndermek suretiyle hastanın spontane solunumuna

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

Hava Akımı Ölçer PCE-VA 20

Hava Akımı Ölçer PCE-VA 20 Hava Akımı Ölçer PCE-VA 20 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30.07.2015 Son Değiştirilme Tarihi: 04.11.2015 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellik... 4 3.1 Teknik özellikler... 4 3.2 Teslimat

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ Ventilasyon: Spontan solunum ya da spontan ventilasyon, havanın

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Basınç Ölçer PCE-P-01-05

KULLANIM KILAVUZU Basınç Ölçer PCE-P-01-05 KULLANIM KILAVUZU Basınç Ölçer PCE-P-01-05 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 22/09/2016 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 4 4 Sistem Açıklaması... 5 4.1 TUŞLAR... 5 4.2 Ekran...

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar. Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya

Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar. Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya NIV kullanımı İlk olarak 1980 li yıllarda Akut SY de ET ye alternatif

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0 Termik higrometre Kullanma kılavuzu - Türkçe Versiyon 1.0 İçindekiler 1. İlk kullanımdan önce okuyun.......... A - 02 2. Ekran............................ A - 03 3. Kullanım.......................... A

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

1 Giriş Güvenlik Özellikler Nitelikler Genel Özellikler Elektriksel Özellikler (23 ±5 C)...

1 Giriş Güvenlik Özellikler Nitelikler Genel Özellikler Elektriksel Özellikler (23 ±5 C)... PCE-A 420 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik... 3 3 Özellikler... 3 3.1 Nitelikler... 3 3.2 Genel Özellikler... 4 3.3 Elektriksel Özellikler (23 ±5 C)... 5 4 Sistem tanımlama... 5 5 Ölçüm Prosedürü...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Dijital Mini Pens PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Dijital Mini Pens PCE-DC 1 Dijital Mini Pens PCE-DC 1 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 01/07/2016 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teknik özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 5 4 Ölçüme hazırlık / Ölçüm... 5 4.1 AC Akım ölçümü... 5 4.2 DC

Detaylı

1-)ÖZELLİKLER 2-)TEKNİK ÖZELLİKLER

1-)ÖZELLİKLER 2-)TEKNİK ÖZELLİKLER 1-)ÖZELLİKLER *Bu ölçüm cihazı DIN,ASTM ve BS standartlarına uyduğu gibi IOS-2178 ve ISO-2360 standartlarınında tüm koşulları sağlayarak laboratuar ve zor koşullarda kullanılabilir. *F Tipi probe manyetik

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Set Point ( ayarlanan hedef değer uygulanır sürdürülür VC, PC) Dual (Volume Assured pressure-support vent.) Servo

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Fark Basınç

Detaylı

M20R PH Kullanma Talimatı

M20R PH Kullanma Talimatı M20R PH Kullanma Talimatı 10.2010.R01 Kutunun içeriği Ölçüm cihazı, kullanma talimatı, montaj aksesuarları, sigorta. Genel özellikler Ölçüm aralığı 0-14 ph İşlevler Ölçüm, kontrol ve ph regülasyonu Çözünürlük

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22 PCE-PH 22 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler... 3 2 Genel açıklama / Teknik Özellikler... 3 3 Fonksiyonlar... 4 4 Kalibrasyon... 4 5 Ölçüm Yöntemi... 5 5.1 ph Ölçümü... 5 5.2 Data-Hold...

Detaylı