HOFFRICHTER CARAT I. Ventilatör. KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HOFFRICHTER CARAT I. Ventilatör. KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104"

Transkript

1 HOFFRICHTER CARAT I Ventilatör KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104

2 Seri Numarasý: Her Hoffrichter cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir. Bu numara, cihazýn arka yüzündeki, cihazýn tipinin belirtildiði plaka üzerinde bulunur. Herhangi bir sorun veya þikayet durumunda, lütfen bu seri numarasýný belirtiniz. Uygunluk Cihaz, 93/42/EEC þartlarýna uygundur. 2 Ventilatör CARAT I

3 ÝÇÝNDEKÝLER 1. Güvenlik Talimatlarý Sembollerin Anlamlarý Kullaným Amacý Cihazýn Tanýmý Önden Görünüþ Arkadan Görünüþ Ekran Ekran Görünümü Basýnç Bargrafiði Gerçek Deðerler Sembol Alaný Batarya Kapasitesi Metin Gösterim Alaný Standart Ekran Daðýnýk Parametrelerin Görüntülenmesi Zaman Tarih Ekran Parlaklýðý Ekran Görüntüsü Alarm Deðerleri Ekran I:E Dil Daðýnýk Alarm Parametreleri Standart deðerler ve daðýnýk alarm parametreleri Servis Ekraný Ventilatör CARAT I 3

4 ÝÇÝNDEKÝLER Eþ Zamanlý Görüntüleme Ekraný Teknoloji Temel Montaj Fonksiyonel Anlatým Ventilasyon Modlarý PCV Mod PSV Mod SIMV Mod VCV Mod Parametreler Ventilasyon Parametreleri Standart Ekran üzerinde ventilasyon Parametreleri PCV Mod Ayarlarý PSV Mod Ayarlarý SIMV Mod Ayarlarý VCV Mod Ayarlarý Ventilasyon Parametrelerinin Tanýmý IPAP PS Volyum (hacim) PEEP Frekans / SIMV Frekans Apne Limit Ýnspirasyon zamaný / I:E Rampa Ýnspirasyon Hassasiyeti Ekspirasyon Hassasiyeti Minimum Hacim Ýlave Basýnç Alarm Parametreleri Standart Ekran üzerinde ventilasyon Parametreleri PCV-, PSV ve SIMV Modlarýnýn Ayarlarý VCV Mod Ayarý Daðýnýk Parametrelerin üzerindeki alarm parametreleri Baþlatmak Ventilatörü Ayarlama Güç Kaynaðý Tekli hasta devre baðlantýsý Ventilatörü Açma Oksijen Desteði Operasyon Ventilatörü Açma Kapama Ventilasyonu baþlatma bitirme Ventilasyonu Baþlatma Ventilasyonu Bitirme Güvenlik Kilidinin Aktivasyon ve Deaktivasy onu esc mode tuþunun fonksiyonu48 4 Ventilatör CARAT I

5 ÝÇÝNDEKÝLER Escape Ventilasyon Modunun Seçimi Ventilasyon olmuyorken mod deðiþtirme Ventilasyon oluyorken mod deðiþtirme Ventilasyon ve alarm parametrelerini deðiþtirme Göstergeyi deðiþtirme Kontrol gruplarýnýn fonksyonel tayini Harici güç kaynaðý ve batarya ile çalýþma Harici güç kaynaðý ile çalýþma Dahili batarya ile çalýþma Teknik Veri Uygunluk Beyaný Alarm ve hata mesajlarý Genel bilgi Alarm ayarlarý Alarm tanýmlarý ve hata mesajlarý Sistemi baþlatýrken hardware test hata mesajlarý Güç kaynaðý alarmlarý Diðer alarmlar Ýlave mesajlar Temizleme ve Dezenfekte Evde veya hastanede kullaným Farklý hastalarda tekrar kullaným Fonksiyonel Kontrol Bakým ve Teknik Güvenlik Kontrolü Ventilatör CARAT I 5

6 1. Güvenlik Talimatlarý Güvenlik Talimatlarý 1.1. Genel Notlar Çalýþma talimatlarýný her zaman ventilatörün kontrol bölümünde hazýr tutunuz. Kullaným için bunlar gereklidir. Aþaðýdaki durumlar dýþýnda güvenilirlik ve emniyetten imalatçý firma sorumludur. Ventilatör kullaným talimatlarýna uygun olarak kullanýlmalýdýr. Yükleme, bakým ve onarým ve modifikasyon yalnýzca eðitimli kiþilerce yapýlmalýdýr. Orjinal yedek parçalar kullanýlmalýdýr. Güvenlik ve sigorta için kurallara baðlý kalýnmalýdýr Temel güvenlik kurallarý Ventilatör hekimin gözetiminde eðitimli bir personel tarafýndan kurulmalýdýr. CARAT I kullaným kýlavuzunu tamamiyle okumuþ ve anlamýþ olan ve sistem hakkýnda eksiksiz bilgi sahibi kiþilerce kurulmalýdýr. Herhangi bir kurala uyulmadýðý takdirde hasta için tehlikeli durumlar oluþabilir. CARAT I ventilatör daha çok evde kullaným için tasarlanmýþtýr. Geçerli standartlara uygun olarak geliþtirilmiþtir. CARAT I treakestomi ile invaziv veya maske ile non invaziv olarak kullanýlabilir. Cihaza baðlý hasta görsel olarak moniterize edilmelidir. Acil bir durumda alternatif ventilasyon opsiyonu olarak ikinci bir ventilatör veya acil ventilasyon çantasý kullanýma hazýr olmalýdýr. 6 Ventialtör CARAT I

7 1. Güvenlik Talimatlarý CARAT I hekim tarafýndan reçetelenmiþ olmasý durumunda kullanýlabilir. Ventilatör klinik görüntüsü uygulama gerektiren hastalara uygulanýr. Ventilasyon sýrasýnda hastanýn sisteme tam olarak baðlý olduðundan emin olunmalýdýr. Ventilatör yanýcý anestetikler veya patlayýcý gazla dolu oda havasýnda kesinlikle çalýþtýrýlmamalýdýr. Aksi halde yangýn veya patlamaya neden olunabilir. Eðer terapide cihaza oksijen baðlanýrsa muhtemel kaçaklardan dolayý oksijen konsantrasyonu artabilir. Farklý hastalarda tekrar kullanýlmadan önce respiratör gazlarla temas eden kýsýmlar mutlaka steril edilmelidir. bakýnýz bölüm 12. Ventilatörün temizliði ve hijyenin saðlanmasýnda evde bakým ve hastanede uygulanabilen kurallara ve kullaným kýlavuzunda verilen bilgilere baðlý kalýnmalýdýr. Ventilatör güvenli ve düz bir zemine yerleþtirilmelidir. Oda havasýnýn ventilatöre girdiði arka boþluklar kapatýlmamalýdýr. Üretici tarafýndan test edilip kullanýmýna onay verilen tüp sistemi ile kullanýlmalýdýr. Farklý sistemlerle kullanýlmamalýdýr. Noninvaziv ventilasyon için nazal veya tamyüz maskesi kullanýldýðýnda maskede herhangi bir ekspirasyon açýklýðý olmamalýdýr. Fonksiyonlar operasyon öncesinde kontrol edilmelidir. Ventilasyon baþlamadan önce aksesuarlarla beraber hasta devresi kontrol edilmelidir. Kaçaklar kiþisel hatalardan kaynaklýdýr. Cihazýn çalýþma esnasýndaki güvenliðini garanti etmek amacýyla, cihazý çalýþtýrýrken mutlaka hastaya göre ayarlanmýþ olan tüm alarmlarýn aktif konumda olmasýný saðlayýn. Ýþitilebilir alarm sinyallerini asla görmezden gelmeyin. Bu sinyaller anlýk olaylarý gösterir. Alarmlarýn ve ayarlarýn gösterildiði LED ekran kapatýlmamalý görünür þekilde olmalýdýr Ventilatör CARAT I 7

8 1. Güvenlik Talimatlarý 1.2. Ventilatörün üzerine herhangibir obje konulmamalýdýr. Ventilatörün her altý ayda bir teknik açýdan güvenlik kontrolü yapýlmalýdýr. Yýlda bir bakým yapýlmalýdýr. Sistem ekspirasyon fazýnda negatif basýnç üretmemelidir. Hasta bölümünde sýradýþý eforlar görülmesi durumunda inspirasyon tetiklemesindeki ventilasyon modunda hiperventilasyon olabilir. Elektrik iletkenliði olan hasta devreleri kullanýl mamalýdýr. CARAT I çevresine defibrilatör, diatermi ekipmanlarý, cep telefonlarý, mikrodalga, uzaktan kumanda gibi cihazlar konmamalýdýr. CARAT I, 10 V/m Düzgün çalýþmayan ventilatör hasta için bir risktir. Eðer baþlatýrken sistem çökerse yada otomatik olarak kendini test ederken çökerse sistem çalýþmaya devam etmeye izin vermeyecektir. Bu gibi durumlarda servisi arayýnýz. CARAT I nin harici güç kaynaðý ile baðlantýsýný kesmek için fiþi çýkarýnýz. Yalnýzca güç kaynaðý ünitesi kullanýlabilir. (PCM120, PS24 ya SNP-A129-M) Hasta devresinde ve aksesuarlarda tam rezistans saðlanmalýdýr ve 6hPa yý geçmemelidir (yetiþkinlerde akým 60 l/dak, çocuklarda 30 l/dak.) Oksijen saðlanýrken aþýrý oksijen not edilmelidir bu durum zararlý komplikasyonlara neden olabilir. Çünkü FiO2 daima moniterize edilir. 8 Ventialtör CARAT I

9 1. Güvenlik Talimatlarý Suya karþý korunaklý bir yerde muhafaza edilmelidir. Eðer sýcaklýk 5 C nin altýna inerse veya + 50 C nin üzerine çýkarsa cihaz çalýþmayabilir. Güneþe doðrudan maruz býrakýlmamalýdýr Sistem 10 C nin altýnda ve + 50 C nin üzerindeki sýcaklýklarda saklanmamalý veya transfer edilmemelidir. Otoklavlanamaz. Filtre aralýklý olarak deðiþtirilmelidir. Parçalarýn deðiþimi kurallara uygun olarak saðlanmalýdýr. Ventilatör CARAT I 9

10 2. Sembollerin Anlamlarý 2. Sembollerin Anlamlarý 2. Lütfen kullanma talimatlarýný izleyin LED Alarm Uygulanan bölüm tipi BF LED harici güç kaynaðý Elektrik güvenlik sýnýfý II LED dahili güç kaynaðý Uygunluk CE Akustik alarm kapalý Cihaz evsel atýklara atýlmamalýdýr Güvenlik kilidi Ýnspirasyon için tüp baðlantýsý Spontan inspirasyon Ölçüm tüpü baðlantýsý Dahili bataryanýn kalan kapasitesi Kontrol tüpü baðlantýsý Tuþ ON/OFF O2 sensör baðlantýsý Alarm ON/OFF 10 Ventilatör CARAT I

11 3. Kullaným Amacý CARAT I, tümüyle solunumu mekanik ventilasyona bağımlı olmayan hastaların kullanımı için tasarlanmıştır. Cihaz yetiþkinlerde ventilasyon ve 50 ml yada daha fazla tidal volyum için çocuklarda ventilasyona uygundur. CARAT I ev ve hastane kullanýmýna uygundur. Basýnç veya hacim kontrollü olarak aþaðýdaki modlardan biri seçilir: PCV Basýnç kontrollü ventilasyon Basýnç kontrollü veya basýnç kontrollü asiste ventilasyon PSV Basýnç destekli ventilasyon SIMV Senkronize aralýklý zorunlu ventilasyon VCV Hacim kontrollü ventilasyon Hacim kontrollü veya hacim kontrollü asiste ventilasyon Ýnvaziv ventilasyon (trakeostami ile) ve noninvaziv ventilasyon (maske ile) mümkündür. CARAT I, teknik özellikler olarak, tek kollu hasta devresi ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek oksijen konsantrasyonlu ventilasyon için sistem düþük basýnçlý gaz kaynaðýna baðlanýr. Ýlave olarak CARAT I ile nemlendirici kullanýlabilir. CARAT I týbbi bir alet olup hekim kontrolünde kullanýlmalýdýr. 3. Ventilatör CARAT I 11

12 4. Cihazýn Tanýmý 4. Cihazýn Tanýmý Önden Görünüþ Tutma O2 ölçüm hücresi bağlantısı (konnektör) - Sensör kablosu kilidi Ýnspirasyon giriþi LED Alarm LED harici güç kaynaðý LED dahili güç kaynaðý Tuþ Alarm Kontrol tüp baðlantýsý Ölçüm tüp baðlantýsý Tuþ ON/OFF Çokfonksiyon tuþu esc modü Modlar Alarm kapaðý baðlantýsý (Kapağın altında) Ekran RS232 baðlantýsý (Kapağın altında) Res Ventilatör ön görünüþ 12 Ventilatör CARAT I

13 4. Cihazýn Tanýmý 4.2. Arkadan Görünüþ 4.2. Filtre Kaseti Tutma Ana düðme Oksijen giriþi Oksijen çýkýþý DC giriþi Res Ventilatör arka görünüþ Ventilatör CARAT I 13

14 4. Cihazýn Tanýmý Ekran Ekran Görünümü CARAT I normal ve standby modlarda aktive olan standart ekrana sahiptir. Parametreler aktif deðilken çok amaçlý tuþa basýlý tutularak ekran seçilebilir.(mfk) >1,5 sn.: Standart ekran Parametre ekraný Servis ekraný Anlýk deðerler ekraný Standart ekran Servis ve parametre ekraný standart ekran deðiþmeden 30 saniye içinde kendiliðinden kaybolur. Anlýk ekran yalnýzca cihaz alarm verdiðinde kaybolur. Manüel olarak esc mode tuþuna basýldýðýnda bu ekrandan çýkýlabilir. Ekranýn solundaki deðerler farklýdýr. Bakýnýz bölüm Ekranýn sað tarafý standarttýr. Parametreler, servis ekraný ve aþaðýdaki deðerleri gösterir. Basýnç bargrafiði Gerçek deðerler Sembol alaný Pil kapasitesi Metin gösterim alaný Basýnç Grafiði Basýnç grafiði ventilasyon sýrasýndaki basýnç seyrini gösterir. Ýnspirasyon veya destek basýncý ve ekspirasyon basýncý gösterir. En son solunumdaki anlýk maksimum basýncýn grafiðini verir. 14 Ventilatör CARAT I

15 4. Cihazýn Tanýmý Anlýk Deðerler 4.3. Anlýk deðerler aþaðýdaki anlýk ölçüm deðerleriyle gösterilir: Ventilasyon basýnç akýmý Önceki solunumun inspirasyon deðeri Dakika Hacim Frekans I:E-Ýliþkisini Eðer cihaz stand by modundaysa ekranda çizgiler görünür O2-sensörü baðlý olduðu durumda I:E-Ýliþkisinin yerine güncel oksijen miktarý görüntülenmektedir Sembol Alaný Akustik alarm kapalý Bu sembol akustik alarmýn 2 dakika için sessize alýnmýþ ve hala sessizde olduðunu gösterir. Ýki dakika süre geçene kadar hiçbir yeni alarm akustik olarak duyulmayacaktýr. Alarm tuþuna basarak, alarm çalmadan önce alarm sesi devre dýþý býrakýlabilir. Tuþa tekrar basýldýðýnda alarm sesi alarm durumunda tekrar devreye girmektedir. Int. Akü boþ alarmý akü kullanýmý sýrasýnda sessiz durumda çalýþtýrýlamamaktadýr. Güvenlik Kilidi Anahtar güvenlik kilidinin aktif olduðunu gösterir. Anahtar sembolü güvenlik anahtarýnýn aktif/inaktif durumda olup olmadýðýný gösterir ve çok amaçlý tuþa basýlarak onaylanýr. Eðer güvenlik kilidi Ventilatör CARAT I 15

16 4. Cihazýn Tanýmý 4.3. aktifse standart ekran ayarlarý ve diðer parametre ayarlarý deðiþtirilemez. Servis ekraný ve anlýk deðerler ekraný seçilemez. Spontan Ýnspirasyon Bu sembol spontan inspirasyon olduðunu gösterir. Bu sembol inspirasyon zamaný girilirken görülür ve ekspirasyon baþlar baþlamaz kaybolur Kalan Batarya Kapasitesi Metin Gösterim Alaný Alarmlarýn, mesajlarýn ve cihazla ilgili hatalarýn gösterildiði bölümdür. Eðer herhangi bir olay yoksa ekran tarih ve zamaný gösterir. Batarya sembolü yüzde olarak batarya kapasitesini gösterir. Bu deðer yalnýzca referans içindir. Batarya kapasitesinin hesaplanmasý için yaklaþýk 1 dakika süreyle ventilasyon aktif olmalýdýr. Eðer DC voltaj ventilatöre baðlý ise batarya otomatik olarak þarj edilir. Eðer DC voltaj ventilatöre baðlý ise batarya otomatik olarak þarj edilir. 16 Ventilatör CARAT I

17 4. Cihazýn Tanýmý Standart Ekran Standart ekranda temel ventilasyon ayarlarý ve alarm parametreleri gösterilir Bakýnýz bölüm 7 IPAP ve PEEP Bas n Bargrafi i Anl k De erler Ventilasyon Parametreleri Sembol Alan Alarm Parametreleri Batarya Kapasitesi Metin Gösterme Alan Res Standart ekran Ventilatör CARAT I 17

18 4. Cihazýn Tanýmý Daðýnýk Parametrelerin Gösterilmesi Ekrandaki daðýnýk parametrelere ilave olarak, ventilatör için yeni ayarlar yapýlabilir. Bu ekran ayrýca deðiþtirilebilen ve ventilasyon modundan baðýmsýz alarm limitlerini gösterir Zaman Zamaný güncelleþtirmek için kullanýlýr Tarih Tarihi güncelleþtirmek için kullanýlýr Ekran Parlaklýðý Ekran parlaklýðý 0- % 100 deðerler arasýnda ayarlanabilir. Arka ýþýk ventilasyon sýrasýnda 30 saniye süreyle herhangi bir tuþa basýlmadýðý takdirde daima karanlýktýr. Alarm çalmaya baþlar baþlamaz yada tuþlardan birine basýlýrsa ekran parlaklýðý otomatik olarak % 100 olacaktýr. Res O2 sensörünün baðlý olduðu durumda tüm solunum modlarý için Ekran Geniþletilmiþ Parametreler 18 Ventilatör CARAT I

19 4. Cihazýn Tanýmý Ekran Gösterimi Ventilasyon devam ederken ve arka ekran karanlýkken ekran seçmek için kullanýlýr: STD Standart ekran 4.3. Res XXL ekran PAT Hasta (PAT) Ekran anlýk deðerleri ve ayarlanmýþ parametreleri göstermez minimum bilgi gösterir. Evde kullaným için uygundur. Res STD ekran XXL Ekran anlýk deðerleri geniþ ekran olarak gösterir,fakat ayarlanmýþ parametreleri göstermez. Hastane kullanýmýna uygundur. Res PAT ekran Ventilatör CARAT I 19

20 4. Cihazýn Tanýmý Alarm Deðeri 10% arttýrýlarak % 10 - % 100, arasýnda alarm sesinin þiddeti ayarlanýr Ekran I:E Bu menü kullanýlarak ventilasyon parametreleri ayarlanýr ve inspirasyon zamaný saniye veya I:E oraný olarak gösterilir Dil Cihaz iki adet dil paketinden sadece bir tanesine sahiptir. 1.Dil paketi; Almanca(DEU), İngilizce (ENG), Fransızca(FRA), İtalyanca (ITA), Lehçe (PLK) ve Türkçe(TUR) 2.Dil paketi; Almanca(DEU), İngilizce (ENG), Fransızca(FRA) ve İspanyolca (SPA) Diğer bazı dillerin hazırlıkları sürmektedir Uzun Süreli Alarm Parametreleri Aþaðýdaki alarmlar uzun süreli alarm parametreleri olarak ayarlanýr: Maksimum inspirasyon zamaný [yalnýzca PSV-mod ve spontan SIMV modda kullanýlýr.] Ayar aralýðý: 1 10 sn Artýþ: 1,0 sn Basýnç Farký Ayar aralýðý: Artýþ: 1 10 hpa 0,5 hpa Maksimum oksijen [ O2 sensör baðlý iken kullanýlýr] Ayar aralýðý: kapalý, % 30 % 100 Artýþ: 1% Min. Oksijen [O2 sensör baðlý iken kullanýlýr] Ayar aralýðý: kapalý, % 18 % 90 Artýþ: 1% 20 Ventilatör CARAT I

21 4. Cihazýn Tanýmý Daðýnýk alarm ekranýnda standart deðerler Ekran parlaklýðý % 100 Ekran göstergesi STANDART Ses Düzeyi % 50 Ekran I:E I:E Maks.ins.zamaný 4 s Basýnç farký 3,0 hpa Minimum oksijen kapalý Maksimum oksijen kapalý Servis Ekraný Res Servis ekraný Servis ekraný cihazýn seri numarasý ve yazýlým versiyonu ile ilgili bilgi içermektedir. Ayrýca terapi saatleri, çalýþma saatleri ve solunum saatleri belirtilmektedir. Solunum saatleri MFK ya basarak menü idaresinde silinebilir. Alarm hafýzasýndan son 15 alarm okunabilir. Alarm anýnda okunan deðerler, Güncel Deðer göstergesinde görüntülenmektedir. Bu fonksiyon sadece Stand-by durumunda kullanýlabilir. Servis ekraný ayný zamanda yetkisi olan servis personeline CARAT I plus da çeþitli testler ve kalibrasyonlar yapmaya imkan tanýmaktadýr. Ventilatör CARAT I 21

22 4. Cihazýn Tanýmý Anlýk Deðerler 4.3. Anlýk deðerlerin göründüðü ekranda ventilasyon sýrasýnda basýnç,akým ve hacim dalgalanmalarýný eþ zamanlý gösterir. Dalgalanmalarýn akým pozisyonu ( ) oklarla gösterilir. Spontan inspirasyon ( ) okla sembolize edilir. (Res ). Res Anlýk deðerler ekraný PCV Çok fonksiyonlu tuşa bir kez basarak geçerli ekranı dondurabilirsiniz. Çok fonksiyonlu tuşa tekrar basarak ise, gerçek zamanlı monitorizasyonu bir sonraki inspirasyonla birlikte başlatabilirsiniz. Res Anlýk deðerler ekraný PSV 22 Ventilatör CARAT I

23 4. Cihazýn Tanýmý Dalgalanma dereceleri ve zaman ekseni deðiþtirilebilir. Dereceyi deðiþtirirken fonksiyon tuþu çevrilerek sembol seçilir ve onaylamak için fonksiyon tuþuna basýlýr.maksimum deðer ve birim iþaretlenecektir. Fonksiyon tuþu çevrilerek dereceler deðiþtirilir ve görüntü yeniden yapýlanýr Eðer derece küçük seçilirse dalgalar sýnýrlanmýþ deðerlerle gösterilir. Dereceler ve dalgalarýn çözünürlüðü: Derece Çözünürlük Basýnç 0-60 hpa 1,0 hpa / Pixel 0-30 hpa 0,5 hpa / Pixel Akým l/dak 5,0 l/min / Pixel l/dak 2,5 l/min / Pixel l/dak 1,25 l/min / Pixel Hacim 0-2,5 l 0,05 l / Pixel 0-1,25 l 0,025 l / Pixel 0-0,625 l 0,0125 l / Pixel Zaman 0-12,5 s 0,05 s / Pixel 0-25 s 0,1 s / Pixel 0-50 s 0,2 s / Pixel Ventilatör CARAT I 23

24 5. Cihazýn Teknolojisi Cihazýn Teknolojisi 5.1. Temel Montaj CARAT I ventilatör aþaðýdaki elemanlardan oluþur: Üfleyici Pnömatik blok Güç kaynaðý (dahili batarya, düðmeli güç kaynaðý modeli) Güç idareci Kontrol Ünitesi (kontrol ve operasyon ünitesi) Harici arayüz Oksijen Giriþi Dahili Batarya Sensörler / Valfler Ventilatör Kontrolcü/Ekran Güç Kaynaðý VAC Güç idaresi Üfleyici RS232 / Uzaktan Alarm Eksalasyon Valf Ile Tekli Hasta Devresi Manuel Parametre Giriþi PC Hemsire Çaðri Res Tüm sistemin diagramý 24 Ventilatör CARAT I

25 5. Cihazýn Teknolojisi Üfleyici Üfleyici ses absorbe kutusundadýr ve 160 l/dakika akýmda maksimum 50 hpa basýnç verebilir. Cihazýn içinde havanýn geçtiði yerlerde üfleyici havanýn ince ve kalýn filtrelerden olaþan filtre kasetinden geçerek süzülmesini saðlar. Güç Ýdaresi Güç idaresi çalýþma voltajýnýn seçilmesine izin verir.(dc veya batarya). Motor akým deðeri ayarlanan basýnç ve akýma baðlýdýr.dahili batarya için þarj akýmý 1 A batarya þarj akýmýyla limitlenir. Güç idaresi batarya veya harici güç kaynaðýnýn çalýþmasý ile akýmýn gösterilmesi için amaçlanmýþtýr.ayrýca, dahili bataryanýn kapasitesini belirler.bataryanýn bilgileri gösterge için transfer olur. Güç Kaynaðý Güç AC/DC düðmeli güç kaynaðý ünitesi (PCM120 PS24 ya SNP-A129-M) veya dahili batarya ile de karþýlanabilir.düðmeli güç kaynaðý ünitesinin aralýðý V 50/60 Hz. dir. Dahili akü, lityum-iyon aküsü olup, 24 V gerilime ve 2,25 Ah kapasitesine sahiptir. Ayrýca AKKUPACK CARAT güç kaynaðý olarak kullanýlabilir. Pnömatik blok Pnömatik blok çiftli ve tekli hasta devreleri ile baðlanýr ve aþaðýdaki ünitelerden oluþur: Akým sensörü, kontrol valfi ve standart tüp baðlantýsý ile inspirasyon ünitesi (M 22) Basýnç baðlantý portu (ø = 3.5 mm) Baðlantý valf kontrolü (SMM 02). Valf ve otomatik kontrol baðlantýsý dahil oksijen bloðu ile oksijen kaynaðý Pnömatik inspirasyon valfi ve orantýlý valf ile valf kontrol 5.1. Ventilatör CARAT I 25

26 5. Cihazýn Teknolojisi 5.1. Oksijen k Kontrol ünitesi Oksijen Beglant Portu Mekanik Valf Oksijen Valf Hava giri i Üfleyici Valfmembran 1 Ak m Sensörü 1 Inspirasyon Ba lant Hortumu Basn Sensörü 1 Ölcüm Tüp Ba lant s Hava k Orant l Valf Basn Sensörü 2 Mekanik Valf Kontrol Tüp Ba lant s Res Pnömatik blok diagramý 26 Ventilatör CARAT I

27 5. Cihazýn Teknolojisi Kontrol Ünitesi (kontrol ve operasyon ünitesi) Kontrol ünitesi üfleyici ve valfi ventilasyon mod ayarlarýna göre kontrol eder. Ayrýca kontrol ünitesi alarmlarýn yerinin bulunmasýný saðlar. Ýlave olarak kontrol ünitesi çalýþma kontroleri ve güç idaresi ile veri deðiþimini saðlar. Çalýþma ünitesini kullanarak ventilasyon modlarý seçilebilir ve görüntülenebilir. Ayrýca çalýþma ünitesi ventilasyon parametrelerinin girilmesini saðlar ve LCD ekranda görünür. Ventilasyon çalýþma ünitesi ile baþlar. Ayarlanan ventilasyon parametreleri ve alarmlar kaydedilir ve alarmlar LED ekranda gözükür. Çalýþma, zamanýn gösterilmesini saðlar. Ayrýca harici RS232 arayüz ve seri arayüz kontroller ile kumanda alarmlarý arasýnda baðlantý saðlar. Monokrom ekran 1/4 VGA, boyutlar 320 x 240 mm in. Arayüz Sistem seri arayüz ile PC yazýlým CaratControl ve yazýlýmýn güncellenmesine izin verir. Ayrýca port ile kumanda alarm kutusu veya hemþire aramayý saðlar Fonksiyonel Anlatým CARAT I nin çalýþma prensibi, ventilatör kontrol mekanizmasýna dayanýr ve bu mekanizma kapalý kontrol döngüsünde, üfleyicinin kapasitesini ve terapi için gerekli hava çýkýþýný ayarlar. Üfleyici çýkýþý havayolu basýncý sinyalleri ve inspirasyon akým sinyali ile kontrol edilir. Sistem baþlatma Sistem baþladýðýnda parametreler hafýzadan okunur (EEPROM) ve doðruluk için kontrol edilir. Ayrýca, basýnç ve akým sensörleri akustik sinyal jeneratörüyle test edilir. Hata bulma kaydedilir. Kalibrasyon datalarý EEPROM dan indirilir ve doðruluk için kontrol edilir. Eðer baðlantýlýysa oksijen sensör çevresel havaya karþý kalibre edilir Ventilatör CARAT I 27

28 5. Cihazýn Teknolojisi 5.2. Parametrelerin ölçümü Sistemin analog ölçüm deðerleri okunur ve deðerlendirilir. Hedef deðerler ayarlanan parametreler ve ventilasyon modlarý temel alýnarak hesaplanýr. Daha sonra hedef deðerler dijital-analog çevirici (DAC) ile motor kontrole transfer olur. Yaklaþýk basýnç ve valf kontrol basýncý inspirasyon akýmlarýyla ölçülür. Bu veriyle inspirasyon deðerleri ve frekans hesaplanýr. Ayrýca hasta akýmý kaçak akýmlarda hesaplanarak bulunur. Eðer oksijen sensörü takýlý ise oksijen inspirasyon havasýndaki FiO 2 ölçümünü de içerir. Basýnç ve akým sensörleri hastanýn spontan solunumu, ilk hassasiyet ve maske kaçaklarýný tolare ederek bulur. Tetikleme hassasiyeti eklenir. Ekspirasyon hassasiyeti daima akým hassasiyetidir ve maksimum inspirasyon akým yüzdesi olarak ayarlanýr. Alarmlar Alarm koþullarý sürekli kontrol edilir. Alarm akustik ve görsel sinyal ile gösterilir. Alarm durumu elendiði zaman akustik sinyal kapatýlýr, görsel alarm ekranda gösterilmeye devam eder. Bu sýrada alarm sebebi, cihaz ayarlarý, alarm saati ve alarm anýndaki güncel ölçüm deðerleri kaydedilmektedir. Ayrýca basýnç ve akým dalgalarý 1 dakika sonraya 1 dakika önceye kadar ekranda gösterilir. Yüksek öncelikli uzaktan kumanda alarm fonksiyonu ve harici alarmalar da ayný þekilde gösterilir. 28 Ventilatör CARAT I

29 6. Ventilasyon Modlarý 6. Ventilasyon Modlarý 6.1. PCV Mod PCV Basýnç Kontrol Ventilasyon Basýnç kontrollü veya basýnç kontrollü asiste ventilasyon Basýnç kontrollü ventilasyon Bu ventilasyon modunda, ventilasyon cihaz tarafýndan kontrol edilir. Hastanýn spontan solunumu yoktur. Ýnspirasyon hassasiyeti OFF ise kontrollü ventilasyon saðlanýr.ventilatör periyodu temel olarak ayarlanan frekansa I:E oranýna baðlýdýr. Ýnspirasyon basýncý (IPAP) son ekspirasyon basýncý kadar tanýmlanýr (PEEP). Yükselme basýncý akým dalgalanmasý ve rampa ayarlanarak seçilir.ýnspirasyon hacmi otomatik olarak akciðer kondisyonuna göre ayarlanýr. Minumum volyum deðerine ulaþýlamýyorsa ulaþmak için ilave basýnç kadar IPAP basýncý üzerine eklenir. (IPAP + ilave basýnç) Basýnç Kontrollü Asiste Ventilasyon Ventilasyon parametreleri, basýnç kontrollü asiste ventilasyon kontrollü ventilasyona eþittir. Ýnspirasyon hassasiyeti ayarlanýr bununla beraber inspirasyon eforuyla hastanýn ekspirasyonu durabilir, ve bir sonraki inspirasyon evresinden baþlar. Kontrollü ventilasyon sýrasýnda ilave olan solunum yükü yalnýzca cihaz tarafýndan kontrol edilir. Ýnspirasyon süresi tanýmlanmýþtýr. Hasta yalnýzca kendi solunum eforuyla ekspirasyon süresini kýsaltabilir, frekans oraný ayarý yükseltilebilir. PCV modda, alarm parametreleri için maksimum ve minimum deðerler maksimum frekans kadar ayarlanabilir. Asiste ventilasyon modunda maksimum frekansýn tanýmlanmasý önemlidir çünkü hastanýn kendi solunumuyla frekans yükselebilir Ventilatör CARAT I 29

30 6. Ventilasyon Modlarý PSV Modu PSV Basýnç destek ventilasyonu Basýnç destekli ventilasyon spontan solunuma destek olur, spontan solunum durduðu zaman cihaz ventilasyona baþlar. Hasta ventilasyonu için basýnç tanýmlanýrken pozitif ekspirasyon basýncý (PEEP) kadar basýnç destek (PS) tanýmlanýr. Hastanýn gereksinimlerine göre ekspirasyon ve inspirasyon hassasiyet eþikleri kullanýlýr. Arka planda kullanýlabilir frekans ayarlanýr. Hasta spontan solunumla bu frekansa ulaþýr ulaþmaz hastanýn solunumunu izleyen her inspirasyona basýnç destek verir. Eðer arka planda frekans düþerse cihaz bir sonraki spontan solunuma kadar ventilasyona devam eder. Ventilasyon hastanýn solunum eforu ve apne limiti arasýnda duraklamaya izin verir ventilatör baþlayana kadar gecikme ayarlanýr. Basýnç, PEEP ve PS arasýnda akým dalga yönü tanýmlanmýþ rampa ayarý yapýlarak seçilir. Tidal hacim otomatik olarak akciðer kondisyonuna baðlýdýr. Minimum hacim saðlamak için ilave basýnç eklenebilir. (PS + Ýlave basýnç) PSV modda, alarm parametreleri için maksimum ve minimum deðerler maksimum frekans kadar ayarlanabilir. PSV modunda apne limiti ve frakans kapatýlabilir.bu þekilde ayarlandýðýnda ekranda aþaðýdaki yazý çýkar. PSV-S Dikkat! Bu ayarlar yalnýz hastanýn spontan solunumu varken yapýlabilir. 30 Ventilatör CARAT I

31 6. Ventilasyon Modlarý 6.3. SIMV modu SIMV Senkronize aralýklý zorunlu ventilasyon SIMV modu basýnç kontrollü ventilasyon ve basýnç destekli spontan soluma arasýnda kombinasyonu saðlar. Makina ventilasyonu temel olarak solunum oraný (SIMV frekans) ve inspirasyon zamaný olarak tanýmlýdýr. Hasta ventilasyonu için basýnç daðýlýmý inspirasyon basýncý (IPAP) son ekspirasyon basýncý (PEEP) kadar iyi tanýmlanýr. Basýnç yükselmesi akým dalgalanma seyri ile tanýmlý rampa ayarý ile seçilir. Ýnspirasyon hacmi otomatik olarak akciðer kondisyonuna göre ayarlanýr. (uyum ve direnç). Hasta kendi ventilasyonunu yapamadýðý zaman cihaz otomatik devreye girer. Gerekli olduðunda sadece spontan solunumun baþlangýç bölümü ayarlanýr. Ýnspirasyon ve ekspirasyon tetiklemelerinin ulaþmasý gereken tetikleme eþiðine ulaþýldýðýnda ventilatörün hava vermesi aralarýnda spontan solunumun hastaya düþen bölümünün tamamlanmasý mümkündür. Ýnspirasyon sýrasýnda önceden seçilen basýnç ve IPAP ile spontan solunum desteklenir. Spontan solunumun uzunluðu ve inspirasyon zamaný hasta tarafýndan tanýmlanýr. Ventilatör belli zaman aralýklarýnda spontan solunumu kullanýr. Örneðin SIMV periyodu baþlamadan önce spontan inspirasyon kýsalmýþsa hastanýn kendi solumasý ile ventilasyon saðlanýr. SIMV modunda, alarm parametreleri maksimum frekans gibi maksimum ve minimum hacim ayarlanýr Ventilatör CARAT I 31

32 6. Ventilasyon Modlarý VCV Modu VCV Hacim Kontrollü Ventilasyon Hacim kontrollü ventilasyon Hacim kontrollü destek ventilasyonu Hacim kontrollü ventilasyon Bu ventilasyon modunda, ventilasyon sistem tarafýndan kontrol edilir. Spontan solunum mümkün deðildir. Ýnspirasyon hassasiyeti OFF iken kontrollü ventilasyon gerçekleþir. Ventilatör periyodu, tanýmlanan I:E oraný ve solunum oranýný temel alýr. Ýnspirasyon hacmi ve eþdeðer basýnç akciðer kapasitesine göre tanýmlanýr. Pozitif son ekspirasyon basýncý (PEEP) da ayarlanabilir. Ýnspirasyon akýmý sabit akým olarak seçilir. Hacim kontrollü asiste ventilasyon Ventilasyon parametreleri, hacim kontrollü asiste ventilasyon kontrollü ventilasyona eþittir. Ýnspirasyon hassasiyeti ayarlanýr, bununla beraber hasta ekspirasyonu durdurabilir. Kontrollü ventilasyonda ilave solunum yükü cihaz ile kontrol edilir. Ýnspirasyon süresi tanýmlanmýþtýr. Hasta kendi solunumu ile ekspirasyon zamanýný kýsaltabilir ve ayarlanan frekans yükselir. VCV mod, alarm parametreleri maksimum ve minimum basýnçlarla ayarlanabilir. Maksimum frekansý ayarlamak mümkündür. Asiste ventilasyon modunda, maksimum frekansýn tanýmý önemlidir çünkü hasta kendi soluma eforuna göre frekansý yükseltebilir. 32 Ventilatör CARAT I

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Kullanma Kılavuzu Ventilatör Yazýlým versiyonu 2.104 SERİ NUMARASI Her HOFFRICHTER cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ CPAP Solunum Terapi Cihazý >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler...4 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter)...6

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı