Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 DEÜİFD, XXX/2009, ss GAZALİ NİN DİL FELSEFESİNİN DAYANDIĞI İLKELER VE KAVRAMSAL UZANIMLARI ÖZET Mehmet AYDIN* Bu makalede, Gazali nin dinî ve felsefî eserlerinde yer alan görüşlerini belirli bir dil teorisine bağlı kalarak sunduğunu göstermek amaçlanmıştır. Bu araştırmada Gazali nin dil felsefesine yaklaşımının dinî ve felsefî temelleri ortaya konmuş; özellikle dilin epistemoloji, metafizik ve ahlak alanlarıyla ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede kelâm teriminin hem bilgi/mana hem de lafızlar anlamına gelen eş anlamlı (müşterek) bir terim görülmesi ile dilin oluşumunun uzlaşımsal olması sorunu tartışılmıştır. Bu konuyla ilişkili olarak dilin delaletinin bir nesnenin dış dünyada, zihinde ve dilde bulunun varlık tarzları arasındaki uyuma dayandığı konusuna yer verilmiştir. Anahtar Terimler: dil, lisan, lafız, kelâm, nefsî kelâm, delâlet, mana, uygunluk PRINCIPLES ON WHICH GHAZALI S PHILOSOPHY OF LANGUAGE IS BASED AND THEIR CONCEPTUAL IMPLICATIONS ABSTRACT In this article, it is aimed to point that Ghazali presents the views in his religious and philosophical writings through a certain theory of language. The religious and philosophical fundamentals of Ghazali s approach to the philosophy of language are revealed in this investigation; especially, it is considered the relation between the language and the fields of epistemology and metaphysics and ethics. In this frame, it is discussed the issue that speech (kalam) is an equivocal term in the sense of both knowledge/meaning and utterence, and a formation of language is conventional. In relation to the issue, it is given a place to the subject that the signification of language is founded on a thing s relevence between its existencial manners being in external world and mind and language. Key Words: language, tongue, utterence, speech (kalam), speech of soul, signification, meaning, correspondence. * Yard. Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Anabilim Dalı.

2 10 Mehmet AYDIN Gazali (ö. 505/1111) 1, özelde vahyin dilini yorumlarken, genelde mantık, felsefe, kelam, tasavvuf ve usulu fıkıh alanlarında görüş ve düşüncelerini açıklarken sistematik bir dil teorisine bağlı kalmıştır. Bu dil teorisinde Farabi ve İbn Sina gibi İslam filozof ve mantıkçıları tarafından iyice işlenmiş dil analizlerinden yararlanan Gazali, aynı zamanda dilin sebep olduğu felsefî ve kavramsal sorunlarla da ilgilenmiştir. Dolayısıyla o, görüş ve düşüncelerini ayrıntılı bir dil teorisiyle ortaya koymuştur. İnsana özgü bir yetenek olan dil, belirli bir ses-anlam bağıntısını, belirli kurallar dizgesini ve sınırlı araçların sınırsız biçimde kullanılmasını içerir. 2 Ayrıca dil, düşünce ve davranışla yakından ilişkilidir. Bu ilişki, Gazali nin mantık, usulu fıkıh ve ahlak alanında ortaya koyduğu dil çözümlemelerinde açıkça görülür. Zaten mantığın bir kısmının dilin felsefî çözümlemesiyle ilgili olması, Gazali nin İslam mantıkçılarının dil tasavvuruna aşina olduğunu gösterir. Diğer taraftan dil üzerine sistematik ve ayrıntılı açıklama yapmak, hem vahyin dilinin anlaşılması ve dinî metinlerin yorumlanması açısından hem de vahyin toplum tarafından anlaşılmasında ortaya çıkacak sorunlara ve tehlikelere karşı önlem alınmasında önemli ve gereklidir. Bu makalede öncelikle Gazalî yi açık bir dil tasavvurunu benimsemeye sevk eden sebepleri ele alacağız. Ardından bu tasavvurun oluşmasına etki eden, kökleri dinî ve felsefî gelenekte bulunan dil anlayışları ile onun dilin mahiyeti hakkındaki ifadeleri üzerinde duracağız. Bu incelemede dil konusu Gazalî nin sadece mantık ve felsefe eserlerindeki açıklamalarıyla değil, diğer eserlerindeki ifadeleriyle birlikte değerlendirilecektir. Tam da bu bağlamda Gazalî nin İslam filozoflarının mantık alanındaki çalışmalarını değerli bulduğunu ve dil konusunda İslam mantıkçılarından özellikle üç ana konuyu aldığını hatırlamalıyız. Birincisi, bilimler sınıflaması içinde mantıkta ele alınan felsefî dil incelemesinin, düşüncenin yapısıyla ilgili olmasıdır. İkincisi, dilin delaleti anlayışıdır. Üçüncüsü ise dildeki yanlış ya da yanıltıcı terimlerin kendileri yerine 1 Tam adı Ebu Hamid Muhammed İbn Muhammed İbn Muhammed İbn Tâvus Ahmed et- Tûsî eş-şâfiî dir. Genel olarak Gazalî ya da Gazzâlî nisbesiyle bilinir. Eski kaynaklarda ve yeni araştırmalarda, bu nisbenin, Gazalî mi yoksa Gazzâlî mi şeklinde teleffuz edileceği hakkında kesin bir sonuca varılamamıştır. Babasının mesleğine (gazzal, yün eğirici, iplikçi ) nisbetle Gazzâli diye anılmıştır. Tûs civarında bulunan Gazale köyünde doğmuş olmasına nisbetle Gazalî denmiştir. Bu okuyuş biçimlerinden hangisinin daha doğru olduğuna dair kesin bir karara varılamamış olmasından dolayı, biz bu makalede söyleyiş kolaylığını dikkate alarak Gazalî şeklinde kullanılan biçimini tercih ettik. Daha fazla bilgi için bkz, Mustafa Çağırıcı, Gazzalî, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1996, c.13, s.489; W. Montgomery Watt, İslamî Tetkikler: İslâm Felsefesi ve Kelâmı, çev., Süleyman Ateş, Ankara Üniversitesi Basımevi 1968, s Noam Chomsky, Dil ve Zihin, çev., Ahmet Kocaman, Ankara 2001, s.36.

3 Gazali nin Dil Felsefesinin Dayandığı İlkeler ve Kavramsal Uzanımları 11 onların düşünceyle kavranan anlamlarının dikkate alınmasıdır. Dolayısıyla Mantıkta yapılması gereken iş, kullandığımız terimlerin manalarının aklen kavranmasıdır. Hakikatin ifade edilmesi de sadece terimleri manalarına döndürmek suretiyle mümkün olur. Gazali hakikatin açığa çıkarılması ve ifade edilmesinde böyle bir yönteme başvurulmasında sorun görmez. Fakat o, ilahî sıfatlar konusunu ele aldığı kelamî eserlerinde ve özellikle filozoflara eleştiriler yönelttiği yerlerde, Tanrı hakkında kullanılan terimlerin mantıksal olarak kavransa bile, hakikati ifade etme imkânına sahip olarak görülmesi konusunda son derece şüphecidir. Bunun epistemolojik açıdan bir şaşkınlık yarattığının tamamen farkında olmasına rağmen, buna kendisinin değil, mantıkta ortaya koydukları kurallara metafizikte uymamalarından dolayı İslam filozoflarının sebep olduğunu ifade eder. 3 Sorun, gerçekten Gazalî nin düşündüğü gibiyse, filozoflar metafizikte tutarsız ve çelişkili sonuçlara varmışlardır. Eğer filozoflar mantık kurallarını metafiziğe doğru bir şekilde uygulamışlarsa, Gazalî nin yukarıdaki düşüncesinin başka bir amacı olmalıdır. Bu da onun dil konusunu, İslam filozoflarının mantıkta ele aldıklarından farklı biçimde ortaya koyduğunu ya da dil-mantık arasında kurulan ilişkiye dair yapılan tartışmaları dikkate almakla birlikte yeni bir yaklaşımı benimsediğini akla getirir. Çünkü bilimler sınıflamasında, Gazalî, dil biliminin (ilmu l-lüga) dinî ilimlerin temelini oluşturduğunu ifade eder. 4 3 Gazalî, Tehafütü l-felasife, çev., Mahmut Kaya, Hüseyin Sarıoğlu, İstanbul 2005, s Bu esere bundan sonraki dipnotlarda sadece Tehâfut olarak işaret edilecektir. 4 Gazali tarafından ilimler şer î ve aklî olmak üzere iki kısma ayrılır. Bununla birlikte şer î ilimlerin çoğunun aklî, aklî ilimlerin çoğunun da şer î bir niteliğe sahip olduğunun gösterilebileceğine dikkat çekilir. Bir kişi Kur an ın tefsiri ve hadislerin (ahbâr) te vili hakkında konuşmak, sözlerinde isabetli olmak istiyorsa, lugat ilmini (ilmu l-luga) tahsil etmeli, nahiv ilminde derinleşmeli, irab [cümle çözümlemesi] sahasında uzman olmalı, sarf ilmine vakıf olmalıdır. Çünkü lügat ilmi diğer ilimlerin tahsili için bir basamak ve merdiven mesabesinde olup, onu bilmeyen kimse başka ilimleri öğrenemez. Demek ki ilim tahsil etmek isteyen kişinin dilin kurallarını (ahkâmu l-luga) bilmesi şarttır. Lügat ilmi tefsir ve hadis ilmine giden bir yoldur. Bkz., Gazali, er-risâletü l-ledünniye, neşr., [Mecmuatu Resaili l-imami l-gazali içinde] Daru l-kutubi l-ilmiyye, Beyrut 1994, s Türkçe çeviri için bkz., İmam Gazali, Ledün Risalesi, çev, Serkan Özburun ve Yusuf Özkan Özburun [Tevhîd ve Ledün Risaleleri içinde] İstanbul 1995, s Gazalî nin dil ilmi hakkında yaptığı açıklamaların Farabî nin yaptığı açıklamalara benzer olduğu görülüyor. Farabi dil ilmini (ilmu l-lisân) genelde iki türe ayırır. Ona göre ilki bir toplulukta bir anlam ifade eden sözlerin (elfâz) öğrenilmesinden ve bu sözlerin her birinin delalet ettiği anlamın bilgisinden ibarettir. İkincisi kullanılan bu sözleri yöneten kuralların bilgisinden oluşur. Bu açıdan her toplulukta dil ilmi, tekil sözler ilmi, bileşik sözler ilmi, tekil sözleri yöneten kuralların ilmi, bileşik sözleri yöneten kuralların ilmi, doğru yazma kuralları, doğru okuma kanunları ve şiir kanunları ilmi kısımlarına ayrılır. Ayrıca Farabi bu yedi konunun Arap dilindeki karşılıklarını sunar. Bkz. Farabi, İlimlerin Sayımı, çev., Ahmet Arslan, Ankara 1999, s.46-48; Arapça metin için bkz., Farabi, İhsâu l-ulûm, neşreden: Dr. Ali Bû Mulham, Beyrut 1996, s Türkçeye çeviri yapılırken asıl metindeki bazı terimlerin kaybolma ihtimalinden dolayı Arapça metnin görülmesi bazen bir zorunluluk haline

4 12 Mehmet AYDIN Dil biliminin dinî ilimlerin incelenmesine giriş mahiyetinde görülmesi ve ayrıcalıklı bir konuma yerleştirilmesi, özellikle, haşr, neşr, cennet, cehennem, şefaat, kabir azabı, mizan ve sırat gibi meselelere dair bilgilerin peygamberin diliyle gelmiş olması 5 sebebiyle, bu konuların yorumlanması ve açıklanmasında, aklî ilkelere değil de, dilin kullanım kurallarına bağlı kalınmasının zorunluluğuna işaret edilmektedir. Bir dilin kurallarının o dili konuşanlar tarafından konulduğunu dikkate alırsak, dille ifade edilen anlamın sadece o dili konuşanlara ait olduğu ortaya çıkar. Dilin kullanım kurallarına ve özelliklerine dair bilginin önceden bilinmesine önem vermesinden dolayı, Gazalî İslam Düşüncesi geleneğinde Ebu Bişr Metta ile Sirafi arasında geçen gramer ve mantığa dair tartışmada, anlamın belirlenmesinde gramerin daha önemli olduğunu savunan Sirafî nin görüşüne yaklaştığı izlenimi vermektedir. Ancak, felsefî-mantıksal temelden hareket eden Metta nın görüşünden de tamamen uzaklaştığı söylenemez. 6 Aristo nun eserlerinin Arapçaya tercüme edildiği dokuzuncu ve onuncu yüzyıllardan itibaren mantığın, Arap gramer geleneğiyle karşı karşıya gelmesiyle birlikte, bu iki bilim dalının taraftarları arasında ciddi tartışmalar yapıldı ve iki bilim dalı birbirinden belirgin şekilde ayrılmaya başladı. 7 Dil ve mantıkla ilgilenen filozoflar, semantiğin, yani anlam teorisinin dışında kalan imla, sözlük bilgisi, kelime yapısı, cümle bilgisi, vezin ve kafiye gibi konuları gramercilere bıraktılar. Gramere bırakılan bu konular, felsefî olmayan fıkıh ve kelam gibi İslamî ilimlerin müfredatına dahil edildi. 8 Bu iki bilim dalının birbirinden ayrılmasında filozofların dili uzlaşımsal, yani bir topluluğa özgü görmelerinin önemli etkisi oldu. Bu açıdan bakıldığında gramerin, evrensel ve insan aklıyla gelebiliyor. Bundan dolayı kullandığımız tercüme eserlerin bazılarının Arapça asıllarına da işaret edilecektir. 5 Ebu Hâmid al-gazali, İtikad da Orta Yol, çev., Kemal Işık, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1971, s.10. Gazali, el-iktisâd fi l- İtikâd, hz., İbrahim Agah Çubukçu, Hüseyin Atay, Ankara 1962, s.5. Bundan sonraki dipnotlarda bu eser sadece İtikâd olarak geçecek ve sayfa numaralarının ilki Türkçe çeviriyi, ikincisi Arapça metni gösterecektir. 6 Bu konuda daha detaylı bilgi için bkz., Osman Bilen, Mantık İle Gramer İlişkisi Üzerine İki Görüş, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: XIII-XIV, 2001, ss A, I, Sabra, Avicenna on The Subject Matter of Logic, The Journal of Philsophy, vol,77, no:11, Nov., 1980, s Mantıkçı Ebu Bişr El-Matta ile gramerci Ebu Said es-sirafî arasında geçen tartışma mantık ile gramer ya da dil ile düşünce arasındaki ilişkinin düşünülmesi bakımından bir başlangıç noktası teşkil etmektedir. Ebu Bişr el-matta nın öğrencisi olan Farabi, sözkonusu ilişkiyi eserlerinde ciddiye alıp tartışmıştır. 8 Gazalî, gramerin, İslamî ilimlerin müfredatına dahil edilmesi gerektiğini açık bir biçimde ifade etmektedir bkz., Gazalî, Ledün Risâlesi, s

5 Gazali nin Dil Felsefesinin Dayandığı İlkeler ve Kavramsal Uzanımları 13 bilinen felsefî bilimlerin statüsüne sahip olmadığı ortaya çıktı. Gramer ve mantık arasındaki ayrışmaya rağmen, yine de dilin bir yönünü oluşturan semantik, yani anlam konusu ikisi arasında tartışmalı bir mesele olarak kalmaya devam etti. Bununla birlikte, gramerciler tarafından incelenen Arap dilinin anlam incelikleri ile mantıkta ele alınan anlam konusu arasında bir ilişki kurulabilir mi? Eğer bir ilişki kurulursa, gramercilerin incelediği anlam konusu, felsefe ya da mantığa dahil edilebilir mi? Zira anlam, düşüncenin bir fonksiyonu olması bakımından bizatihi evrenseldir ve diller karşısında değişmez. Bu yönüyle anlam, gramerciler tarafından incelenen dillerin ilineksel özelliklerinden bağımsızdır; çünkü ilineksel dil özellikleri milletlere özgüdür. 9 Bu konuyla irtibatı açısından Gazalî nin, mantığı İslam eğitim ve öğretim programının asli bir konusu olması için gösterdiği çabayı da dikkate almak gerekir. Mantıkçılar ile gramerciler arasındaki tartışmalarda Gazalî, gramercilerin anlamın ortaya çıkarılmasında veya delaletin esaslarını belirlemede yetersiz kalmalarından dolayı mantık ilminin öğrenilmesini zorunlu görmüştür. Yukarıda ifade edildiği gibi, o mantık ile gramer ya da düşünce ile dil arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağına dair sorulara mantıkta ve onunla ilgili eserlerde cevap verir. Onun mantık konularını işlediği eserlere bakılacak olursa, bu meselenin belli bir anlayış içinde ele alınıp sunulduğu görülür. Bir önerme yüklem ve konudan oluşur. Konu (mevzu), kendisinden haber verilen şeyi, yüklem (mahmul) de haberi dile getirir. Her konuda bir terim (lafız) bulunur ve her terim bir manaya delalet eder. 10 Terim isim, fiil ve edat (harf) olmak üzere üçe ayrılır. 11 Ancak semantik açısından anlamlı birimler, mantıksal açıdan da anlamlı birimlerden, yani konu ve yüklemden meydana gelir. Bu durumda şu soru akla gelmektedir. Eğer biz dilin somut ifadeleriyle ilişkili gramerin farklı formlarından anlamı soyutlarsak, gramerin farklı formlarının anlam için sorun olduğunu söyleyebilir miyiz? Eğer söylersek, o zaman anlam, mantıksal formlarla ya da mantığın içine giren yapılarla ilişkili olur. Felsefenin kavramsal dil incelemesiyle din dilinin dinî özelliğinin kaybolması endişesi karşısında Gazalî nin önceliği mantıkta ele alınan dil 9 Muhsin Mehdi, Language and Logic in Classical Islam, Logic in Classical Islamic Culture, ed., G.E. von Grunebaum, Wiesbaden 1970, s Gazalî, Felsefe nin Temel İlkeleri, (Makasıdu l-felasife), çev, Cemaleddin Erdemci, İstanbul 2001, s.44,58. Mantıkçıların kullandığı bir söz ya da önerme, nahivcilere göre mübteda ve haberden; kelamcılara göre vasıf ve mevsuftan ve fakihlere göre hüküm ve hüküm verilenden oluşur. Mantıkçalar ise önermeyi oluşturan iki unsur için konu (mevzu) ve yüklem (mahmûl) terimlerini kullanırlar. Bkz., Gazali, İslam Hukukunda Deliller ve Yorum Metodolojisi (el-mustasfâ), çev. Yunus Apaydın, Rey Yayıncılık, Kayseri 1994, c.i, s.46; Arapça metin için bkz., el-mustasfâ min Ilmi l- Usûl, Bulak 1322, c.i, s Bu eser, bundan sonra sadece Mustasfâ olarak gösterilecektir. 11 Gazali, a.g.e, s.47.

6 14 Mehmet AYDIN incelemesine değil de, dilbilimsel çözümlemeye verdiği söylenebilir. Bu tercihte dinin ve dinsel inancın aslî formuyla devamını güvence altına alma fikrinin etkisi olabilir. Çünkü felsefî bir yöntem olan dilbilimsel çözümleme, dini ve dinsel inancı bir yaşam biçimi ya da insanî bir gereksinim gibi görür. 12 Kısaca, anlam bir dilin özelliklerini ve kurallarını temsil eden cümlelerle aktarılır. Gazali, mânâların anlaşılmasından sonra isimlerde tartışmaya girmenin gereksiz olduğunu 13, çünkü manaların istenildiği şekilde ifade edilebileceğini 14 belirtir. Ona göre, dilde yapılan tariflerin akledilir bir manasının olması durumunda, tariflerde kullanılan ıstılahlar üzerinde tartışmak anlamsızdır. Bundan dolayı, önce manaların tespit edilmesi, sonra lafızların incelenmesi gerekir. Böylece, lafızların ıstılahlardan ibaret olduğu ve onlarla akledilir manaların değişmeyeceği anlaşılır. 15 Burada dilden çıkarılan veya dilin kullanımında varolan manaların akledilirlerle nasıl ilişkilendirildiği sorusu akla gelebilir. Bu soru da bizi, dil ile dünya arasında kurulan ilişkinin mahiyeti meselesine getirir. Dinî metinlerde Tanrı hakkında konuşmak (kelam), söylemek (kavl), emretmek (emr), yapmak (fi l) gibi çeşitli lafızlara yer verilir ve bu tür lafızlardan bazıları Tanrı ya sıfat ya da isim yapılır. Tanrı nın fiilinden söz edildiğinde akıl ve dil, Tanrı için fiilin iradî olması gerektiğini bildirir. Bu anlamın dışında fiilden söz etmek, Tanrı için fiili mecazî manada kullanmak demektir. Mesela âlemin Tanrı nın bir fiili olması, Gazalî ye göre, dilsel açıdan sadece alemin yaratılmışlığını değil, aynı zamanda alemin bir yaratıcısının da olduğunu bildirir. 16 Öyle anlaşılıyor ki, dünyanın bize sunulduğu biçim, bizim onu dil aracılığıyla sunduğumuz ya da dilde temsil ettiğimiz biçimden ayrı değildir. Dil hakikati tasvir ve temsil ettiği gibi onu belirler de. Eğer bir kimse, bir tanımın ya da bir ilkenin 17 akledilir manasını kabul etmiyorsa, bu kimseyle akıl bakımından 12 Bernard Williams, Dilbilimci Felsefenin Büyüsü, çev., Artun Ünsal, (Bryn Magee, Yeni Düşün Adamları, Türkçe metni basıma hazırlayan, Mete Tunçay, Birey ve Toplum Yayınları içinde) Ankara 1985, s Gazali, İtikâd, s.69, Ar Gazali, a.g.e, s.19, Ar Aynı yer. 16 Gazalî, Tehâfüt, s Gazalî nin verdiği örnek her hâdisin bir sebebi vardır ilkesidir. Bu, aklın kabul etmesi gereken zorunlu ilk ilkelerden (evveliyyun zarûriyyun fi l-akl) biridir. Ama bir kimse söz konusu ilkenin nereden bilindiğine ilişkin bir itiraz yöneltirse, bu kimsenin hâdis ve sebep lafızlarıyla kastedilen manayı bilmemesi sebebiyle sözkonusu ilkenin nereden bilindiği itirazını yapmaktadır. Böylece bir ilkede veya tanımda kullanılan lafızların dildeki anlamlarının açık ve seçik bilinmesinin son derece önemli olduğu ifade edilmiş olmaktadır. Bkz., Gazali, İtikâd, s.23, Ar.25.

7 Gazali nin Dil Felsefesinin Dayandığı İlkeler ve Kavramsal Uzanımları 15 değil, ancak dil ve din (li hakki l-luga ve li-hakki ş-şer i) bakımından münakaşa edilir. Çünkü akıl, lafızların söylenişleri ile ıstılahları meydana getiren harflerin dizilişine ve seslerin çıkışına müdahale etmez. 18 Zira hakikat (el-hakk) akıldan değil, dil (el-luga) ve dinden (eş-şer ) anlaşılan manayı yerli yerinde kullanmaktır. 19 Eğer lafzın vazedildiği ve delalet ettiği manadan başka bir mananın kastedilmesinin yolu açılırsa, bu takdirde mananın hiçbir sınırı olmaz. 20 Bu durumda aklı lafızlara sınırsız ve keyfi anlamlar yüklemekten ancak dil (elluga) ya da din (eş-şer ) menedebilir. Gazalî ye göre, eğer lafızların söylenişinin, lisanın vazedilmesine uygun olduğu ileri sürülürse, bu hususun araştırılması gerekir. Eğer lisanı ya da dili vazeden kimse (vâzı uhu, ey vâzi u l-luga) tek başına bir lisan oluşturmak için bir gerçekliğe göre isim verdiğini iddia ederse, dile (el-lisân) karşı yalan söylemiş olur. Eğer dili vazeden kimsenin gerçekliğe göre verdiği isim, pay aldığı mânâya göre müstear bir isim ise, bu isme dil bakımından itiraz edilmez. İsmin müstear bir isim olması uygun değilse, bu yönde kullanılması cüretkarlık sayılır. Ayrıca bu meselenin araştırılmasının, yukarıda ifade edildiği gibi, aklî meselelerle bir ilgisi de yoktur. 21 Lafızların ortaya konmasında aklın rolünün olmadığı düşüncesiyle Gazalî, dinî açıdan lafızların cevazı ve haramlığının fakihlerin araştırması gereken fıkhî bir mesele olduğunu belirtir. Ona göre, lafızların söylenişlerindeki doğruluğun tespiti ile fiillerin doğruluğunun tespiti arasında bir fark yoktur. Dinî metinlerde bir ismin Tanrı hakkında söylenmesine izin verilmişse, o isim Tanrı hakkında kullanılır veya bir ismin Tanrı ya isnat edilmesi yasaklanmamışsa ve Tanrı hakkında yanlışlığa sebebiyet vermiyorsa, ismin haramlığına hükmedilmez. Yanlışlığa sebep olmak, dillere ve dili kullanma tarzlarına göre değişir. Öyle lafızlar vardır ki bazı topluluklar arasında yanlışlığa sebep olurken, bazılarında olmaz Gazali, İtikâd, s.32, Ar Gazali, a.g.e, s.33, Ar Aynı yer. 21 Gazalî, a.g.e, s.31, Ar.38. Gazalî anlamın belirlenmesinde dil ve dinin rolüne Tanrı hakkındaki konuşmalarda da şöyle işaret etmektedir: Yaratıcı (es-sâni ) bir sıfat değildir, dediğimiz zaman, yaratmanın (es-sun u), sıfatlara değil, sıfatların dayandığı bir zata nisbet edilmesini kastediyoruz. Nitekim marangoz, araz ve sıfat değildir dediğimiz zaman, marangozluk sanatının sıfatlara değil, bazı sıfatlarla muttasıf olması gereken bir zata nisbet edilmesini kastediyoruz. Ancak bu halde, o bir sanatkâr olabilir. Âlemin yaratıcısına dair olan söz (el-kavl) de böyledir. Eğer münakaşa eden, araz sözüyle cisme dayanmayan ve zatla var olan bir sıfata istinat etmeyen bir şey kastediyorsa, buna dil (li l-luga) ve din (li ş-şer ) mani olabilir, akıl değil. Bkz. Gazali, a.g.e, s.32, Ar Gazali, a.g.e, s.31, Ar

8 16 Mehmet AYDIN Tanrı hakkında kullanılan lafızlardaki yanlışlıktan kaçınmak için lafızların kullanımına din tarafından izin verilmiş olmasının yanında, yasaklanmamış olması ve olumsuz çağrışımlarının bulunmaması gerekir. Örneğin görme (ru yet) lafzının Tanrı nın bir sıfatı olarak kullanılıp kullanılamayacağı konusunda Gazalî, bu lafzın sıradan insanın görmesi anlamında Tanrı için kullanılamayacağını, ancak dinin izin vermesiyle (bi izni ş-şer i) Tanrı hakkında mecazen kullanılabileceğini ve aklın da bu lafzın delalet edeceği manayı kabul edebileceğini belirtir. Ona göre, bir ismin söylenmesinde gözetilmesi gereken esas dayanak, mananın gerçekliği olmalıdır. 23 Tanrı nın sıfatları, özellikle kelam sıfatıyla ilişkili olarak, dilin kökenine dair tartışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda Tanrı nın kelamı nasıl bir kelamdır? Kur an da ifade edildiği biçimiyle Musa Tanrı nın kelamını işitmiş midir? İşittiyse, nasıl işitmiştir? Bu işitme acaba sesler ve harfler şeklinde mi gerçekleşmiştir? Eğer Musa Tanrı nın kelamını ses ve harf biçiminde işitmediyse, o, Tanrı nın kelamını işitmemiş midir? Tanrı nın kelamı ne ses, ne de harf olarak işitiliyorsa, Musa nın ne harf, ne de ses olan bir şeyi işitmesi nasıl mümkün olmuştur? Gazali, bu sorulara verdiği cevapta, işitmenin, tıpkı görme gibi, bir tür idrak olduğunu ve bunun Musa ya ait bir özelliği ifade ettiğini belirtir. 24 Öyleyse bu cevapta dile getirilen işitmenin bir tür idrak olmasından neyi anlayacağız? Gazali bu konuda uzun açıklamalara girişir. Ancak onun doğrudan dilin doğasına ışık tutacak ifadeleri üzerinde yoğunlaştığımızda, ateşin özünün sıcak ve yakıcı olması ile bu özün ya da anlamın dil ile ifade edilmesi arasında kurduğu ilişki örneği temelinde Musa nın Tanrı nın kelamını nasıl işittiğine yönelik izahına bakmak önemli görünüyor. Ateş, sıcak ve yakıcı bir cisimdir. Bu cümlede ateşin bir delaleti bulunuyor; ama bu delaletin kendisi birtakım ses ve harflerden (a,t,e,ş) meydana geliyor. Bununla birlikte cümlede ifade edilen yakıcı sıcaklık a, ateş lafzıyla delalet edilmektedir ya da ateş lafzıyla gösterilen şeyin özü, yakıcı sıcaklık tır; ama bu öz ya da anlam, delaletin kendisi (nefsu ddelâle) değildir. Daha önce belirtildiği gibi, delaletin kendisi ses ve harflerden oluşmaktadır. Buna göre söylenecek olursa, Tanrı nın zatıyla kaim olan kadim kelam, medlûlün kendisidir, fakat delilin zatı değildir; aksine medlûle delalet eden harfler delildir Gazali, a.g.e, s.49, Ar Ru yet konusuyla ilgili tartışma için bkz. Sabri Yılmaz, Kelamda Te vil Sorunu, Ankara 2009, s Tanrı nın Musa ile konuşması hakkında bkz., Kur an, Nisâ, 164; A raf, 143; Gazalî, a.g.e, s.89-91, Ar Gazalî, a.g.e, s.92, Ar.125.

9 Gazali nin Dil Felsefesinin Dayandığı İlkeler ve Kavramsal Uzanımları 17 Özetle söyleyecek olursak, ateşin yakıcı ve sıcak olması ile Tanrı nın kelamı arasında kurulan ilişkide, ateşin niteliği ile Tanrı nın zatıyla kaim olan kadîm kelamı, medlûllerdir. Bu medlûllere delalet eden lafızlar ise delillerdir. Çeşitli ses ve harflerden meydana gelen lafızlar, anlamın ya da medlûlun kendisi değildir. Diğer taraftan, eğer delalet, medlûlün aynısı olmuş olsaydı, ateş lafzının bulunduğu her şey ya sıcak ya da yanmış olurdu. Dolayısıyla lafzın delaleti ile medlûlün zatı birbirinden farklı ve ayrı şeylerdir. Bu açıklamaya göre, kelamda, yani konuşmada yer alan lafızlar ile medlûlleri arasındaki delalet ilişkisi, Musa nın Tanrı nın kelamını nasıl işittiğini açıklamak için yeterli görünmüyor. Bu yetersizliğin farkında olan Gazali, kelam teriminin eş anlamlı (müşterek) bir terim olmasından yararlanarak, kelamın delaletinin sadece ses ve harflerden oluşmadığını, aynı zamanda medlûlün kendisi olduğunu ya da belirli bir anlamı ifade ettiğini ileri sürüyor. Kendi ifadeleriyle söyleyecek olursak, kelamın delaleti, medlûl adıyla adlandırılır. Bu ifadeye göre, kelamın delaleti, medlûlü ifade ediyorsa, bu kelam gerçekte nefsin kelamı (kelâmu n-nefs) anlamına gelir. Dolayısıyla lafızlar nefsin kelamına delalet ettiklerinden hem ilim hem de kelam diye adlandırılırlar. 26 Kelam teriminin eş anlamlılığından hareketle yaptığı açıklamalar doğrultusunda Gazali, insanın ancak iki şekilde mütekellim olabileceğini kabul ediyor: Birincisi birtakım ses ve harflerden meydana gelen kelam, diğeri de ses ve harflerden meydana gelmeyen nefsin kelamı. Ancak bu iki kelamdan sadece nefsin kelamı, gerçek anlamda tam ve mükemmel bir kelamdır. 27 Bu özelliğinden dolayı Tanrı nın kelamı, nefsin kelamı şeklinde anlaşılabilir ve öyle de anlaşılmalıdır. Bu akıl yürütmeyi devam ettirdiğimizde, insandaki nefsî kelam ile Tanrı daki nefsî kelam arasında bir ayırım yapılamayacağını söyleyebiliriz. Çünkü nefsî kelam, diyor Gazali, ilimlerin (el- ulûm) ve kavramların (el-idrâkât) dışında olmadığı gibi, başlı başına bir cins de değildir Gazalî, a.g.e, s.95, Ar Gazalî, a.g.e, s.86, Ar Gazali, a.g.e, s.86, Ar.117; Gazali nin nafsî kelamın açıklamasında kullandığı ilimler ( ulûm) ve kavramlar a (idrâkât) özel bir dikkatin gösterilmesi gerekir. İlim pek çok anlama gelmekle birlikte, burada, aklın akledilir şeylerin suretini (suver) ve durumlarını (hey ât) kendisine alması ve onların da akla nakşedilmesinden ibarettir. Burada kullanılan akledilir şeylerin sureti ile akledilir şeylerin hakikatleri ve mahiyetleri kastedilir. Buna göre akledilirlerin hakikatlerinin akledici nefse (en-nefsu l-âkiletü) nakşedilmiş olması, ilim olarak adlandırılır. Öyle anlaşılıyor ki, akledilirlerin hakikatleri ve mahiyetlerinin varlığı akla dayanır. Bu hakikatlerin ve mahiyetlerin akılda bulunan varlıklarının ortaya çıkması için bir algılamanın ya da kavramanın olması gerekir. Nefsin duyusal, hayali ve akli kavrayışlarının olduğu göz önüne getirilirse, Gazalî nin dikkatini bunlardan aklî kavrayış üzerinde yoğunlaştırdığı söylenebilir. Bkz, Gazali, Mustasfâ, I/34, Ar.I/26. Bu düşünceyi geriye doğru takip ettiğimizde görüyoruz ki Farabi, Aristo nun nefste bulunan izler (el-âsâr elleti fi n-nefs) ifadesinin duyusal, hayali ve akli idrakleri kapsadığını ifade eder. Hayali ve aklî idrakler, aklın duyusal idrakler üzerinde çalışmasına bağlı

10 18 Mehmet AYDIN Aynı zamanda, yaratılmışlığa (el-hudûs) delalet etmemesi bakımından, nefsî kelamın, mahiyeti gereği aşkın, hatta ilahî kaynaklı olduğu bile söylenebilir. Gazalî, nefsin kelamı anlamında bir kelamın ya da dilin, hem insan hakkında hem de Tanrı hakkında kullanılabileceğini ve bunun yaratılmışlığa işaret etmeyeceğini belirtir. Ancak, filozofların 29 nefsî kelamı kabul etmediklerini de ifade eder. Böylece, o kendi düşüncesinin filozoflarınkinden farklı olduğuna dikkat çeker. Ona göre, filozoflar Tanrı nın mütekellim olduğunu kabul ederler; ama O nun mütekellim olmaklığını nefsî kelam ile açıklamazlar. Onlar, Tanrı nın mütekellim oluşunu nefsî kelamdan farklı biçimde ele alırlar: Tanrı, zihnin dışında herhangi bir ses bulunmaksızın, peygamberin kulağında sesi yaratmasıyla ve peygamberin de sesi işitmesiyle mütekellim olur. 30 Bu düşünce, Gazali ye göre, Tanrı nın başkasının zihninde ortaya çıkan bir şeyle mütekellim olarak nitelenmesini gerektirdiği için doğru bir düşünce değildir. Çünkü hareket başkasında gerçekleştiği halde, Tanrı nın sesin varlığıyla ses çıkaran ve hareket olarak nefste ortaya çıkarlar. Bkz, Farabi, Şerhu l-fârâbî li-kitâbi Aristûtâlîs fi l-ibâre, nşr. Wilhelm Kutsch, S.J., Stanley Marrow, S.J., Beyrut 1971, s.24. Bu esere de Şerhu l-ibâre şeklinde atıf yapılacaktır. Aristoteles e kadar uzanan bir temelde Gazali, akledilirlerin hakikatlerinin nefste ortaya çıkışını sonuçlarıyla birlikte şöyle değerlendirir: Gök, yer, ağaçlar ve nehirler, sanki aynada mevcut imiş ve sanki ayna bütün bunları içine almış gibi göründüklerini tasavvur edelim. El-hazretü l-ilahiyye nin bir bütün olarak insan nefsine nakşedilmiş olması da aynı şekilde tasavvur edilir. El-hazretü l-ilahiyye, varlıkların tamamından ibarettir. Ya da varlıkların tamamı, el-hazretü l-ilahiyye den kaynaklanmıştır. Zira varlıkta (fi l-vücûd) Allah ın ve O nun fiilinden başka bir şey yoktur. Eğer onlar, insan nefsine nakşedilmiş olursa, nefis, tasavvur edilmesi ve kendisine nakşedilmiş olması bakımından alemi ihata etmiş gibi olur. Gazali bu durumun, hulûl olarak düşünülmemesi gerektiğine dikkat çekerek, neftse ortaya çıkan suretlerin, aynadaki bir durum (hâletün) gibi değil, tıpkı aynada imiş gibi olduklarını ifade eder. bkz, Gazali, Mustasfa, I/34, Ar.I/ Gazalî nin yukarıda kullanmış olduğu ilâhî hazret terimi hem varoluş hem de varlık düzeyi ya da düzeylerini ifade etmektedir. Özellikle İbn Arabi ve takipçileri varlık incelemelerinde hazret, hazerât ve ilahî hazret terimlerine sıkça başvurmuşlardır. Yukarıdaki alıntıda Gazalî nin de belirttiği gibi gerçek anlamda varolan yegane varlık Tanrı dır. Tanrı nın dışındaki bütün varlıklar, Gerçek varlığın tezahürleridir ya da O nun yarattığı mümkün varlıklardır. Sadece bu açıdan bakıldığında bile iki varlık düzeyinden, yani zorunlu ve mümkün varlık düzeyinden sözedilebilir. Dolayısıyla Tanrı nın kendisini izhar ettiği yer ve durumlar hakkında varolan şeylerin tümünü kuşatan varlık kategorilerine atıfta bulunmak surtetiyle konuşulabilir. Başvurulan varlık kategorileri nazarî tasavvufta genellikle hazret ya da hazerât terimleriyle ifade edilir. Her bir hazret ile bir mevcudiyet ya da varlık düzeyi dile getirilir. Bu yönüyle Tanrı nın zatı da bir varlık düzeyi olarak değerlendirilir ve ilahî hazret olarak adlandırılır. Mümkün varlıkların varoluşu ilahî zata bağlı olduğu için onlar hakkında da ikincil anlamda ilahî hazret terimi kullanılabilir. Daha geniş bilgi için bkz, William C. Chittick, The Five Divine Presences, Muslim World, vol:72/2 (1982), ss Gazali, atıfta bulunduğu filozofların adını zikretmez. 30 Gazali, İtikâd, s.102, Ar.137.

11 Gazali nin Dil Felsefesinin Dayandığı İlkeler ve Kavramsal Uzanımları 19 eden şeklinde nitelenmesi imkânsızdır. 31 Bu ifadelerden de açıkça görülebileceği gibi filozofların yaklaşımında, kelam, bir ses (savt) sayılmıştır. Oysa Gazali, Tanrı ya dair kullanıldığında kelam ın ses değil, ancak nefsî kelam gibi anlaşılması gerektiğinde ısrar eder. 32 Bundan dolayı o, nefsî kelama dair düşüncesini daha açık bir şekilde ifade etme çabası içine girer: İnsanların nefsin kelamı ve nefsin konuşması (hadîsu n-nefs) adını verdikleri sözden maksat, lafızların ve ibarelerin kuruluş şekillerini (bi-nazm), muayyen bir şekilde bilinen (el- ma lûmeti) ve anlaşılan (el-mefhûmeti) manaların birbirleriyle telif edilmesini (te lîfu l-meânî) bildiren ilimdir. Kalpte ancak malum olan birtakım manalar (meâniyyun ma lûmetun) vardır ki bunlar ilimlerdir. Yine kalpte duyulan birtakım lafızlar (elfâzun mesmû atun) vardır ki, bunlar da ancak duyulmakla anlaşılmış olur. Bu da şüphesiz lafzın delalet ettiği manayı bildiren bir ilimdir (ilmu ma lûmi l-lafz). Buna ayrıca manaların telifini ve lafızların bir tertip üzere olması hususunu da ilave etmek mümkündür. Böyle bir fiile fikir (düşünce) dendiği gibi fiilin çıkmış olduğu kudrete de düşünce kuvveti (kuvve-i müfekkire) adı verilir. 33 Bu alıntıda özellikleri dile getirilen nefsî kelâmın, konuşulan doğal dili anlamak için gerekli bir dil olduğuna dikkat çekiliyor. Bu dil anlayışının, çağdaş dil ve zihin felsefesinde tartışılan düşüncenin dili 34 kavramına benzer yönlerinin olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Alıntıda da belirtildiği gibi, nefsî kelam anlamındaki dil, belirli bir şekilde bilinen ve anlaşılan manaların dilidir. Ayrıca yukarıda ifade edilen manaların te lifi ve lafızların tertibi ibareleri, bir taraftan bilinen ve anlaşılan manaların dilinin, diğer taraftan konuşulan doğal bir dilin olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Gazali, düşüncenin de ancak 31 Gazali, a.g.e, s.102, Ar Gazali, a.g.e, s , Ar Gazali, a.g.e, s.86, Ar.117. Yukarıda ifade edilen fikir gücünün fonksiyonu için bkz., Gazali, Mişkâtu l-envâr (Nurlar Feneri), çev., Süleyman Ateş, Bedir Yayınevi, İstanbul 1994, s.55; Arapça orijinali için bkz., Mişkâtu l-envâr, (Mecmu atu Resâili l-imâmi l-gazali içinde) Beyrut 1994, c.iv, s.24. bundan sonraki atıflarda ( / ) işaretinden önce Türkçe çevirinin, sonra Arapça aslının sayfa numaralarına işaret edilecektir. 34 Bu konuda yapılan tartışmalar için bkz., Georges Rey, A Not Merely Empirical Argument for A Language of Thought, Philosophical Perspectives, vol.9 (1995), s ; Robert D. Rupert, On The Relationship Between Naturalistic Semantics And Individuation Criteria For Terms in A Language of Thought, Synthese, vol.117 (1998), s georges Rey, Sensations in a Language of Thought, Philosophical Issues, vol.1 (1991), s73-112; Mikko Yrjönsuuri, Supposition and Truth in Ockham s Mental Language, Topoi, vol.16 (1997), s.15-25; Jonathan Knowles, The Language of Thought and Natural Language Understanding, Analysis, vol.58/4 (2000), s ; Edouard Machery, Tou Don t Know You Think: Introspection and Language of Thought, British Society for the Philosophy of Science, vol. 56 (2005), s ; Lawrence J. Kaye, The Languages of Thought, Philosophy of Science, vol. 62 (1995), s

12 20 Mehmet AYDIN lafızların dizilişleri ile dile getirilebileceğine vurgu yapıyor. Açıklamalarının devamında nefiste ya da zihinde bir düşünce gücünün, düşüncenin kendisinin, manaların ve manaların belirli bileşiminin bulunduğunu ifade ediyor. Ona göre, zihindeki manalar, tıpkı konuşulan doğal dildeki lafızlar gibi, ayrı ayrı ya da toplu halde bilinebilir. 35 Gazali her ne kadar nefsî kelam meselesine dair düşüncesinin filozofların düşüncesinden farklı olduğunu belirtmiş olsa da, nefsî kelamın yine de filozofların nutk un tanımında ifade ettikleri özellikleri akla getirdiği söylenebilir. Nutk, eğer aklın zatına delalet ederse, insanın sayesinde aklettiği güç, bu gücün fiili ve lisan ile konuşma anlamına gelir. 36 Bu açıklamaya dikkat edildiğinde Gazalî, filozofların mantıkta açıkladıkları nutk un, lisan ile konuşmak dışındaki ilk iki anlamından yararlanarak nefsî kelamın hem Tanrı hem insan hakkında kullanılabileceğini ifade eder. Oysa filozoflar kelamın seslerden oluştuğunu ve bundan dolayı durumların değişmesiyle değişeceğini ileri sürerek nefsin kelamını kabul etmezler. Fakat Gazali ye göre onlar, Allah ın zatıyla kaim olan mananın hiçbir şekilde değişmeyeceğini hesaba katmadıkları için böyle bir sonuca ulaşmışlardır. 37 Örneğin, emrin varolması için emredilenin bulunması bir koşul değildir; ama emredilenin varlığından önce emrin bizatihi varlığı olabilir. Buna göre, bir emre delalet eden lafızlar hâdis olurken, mana (medlûl) kadîm olur. Dolayısıyla emrin manasının varlığı, emredilenin varlığını gerektirmeyeceği için emrin, Allah ın zatıyla kaim olarak düşünülmesi gerekir. 38 Gazali, dil açısından bu konuyu, bir taraftan manayla diğer taraftan ise manaya isim vermekle (bi-itlaki l-ism) ilişkilendirir. Mananın, emr örneğinde olduğu gibi, akılla bilineceğini açıkça ortaya koyduktan sonra, lafızlar üzerinde tartışma yapmayı doğru bulmaz. 39 Tanrı nın emrini bildirdiği bir kelam sıfatının olduğunu kabul etmekle birlikte, O nun kelamının ses gibi anlaşılmasını reddeder. Ayrıca ona göre, durumların değişmesiyle kelamdaki lafızlar değiştiği halde, Allah ın zatıyla kaim olan mana değişmez. 40 Dolayısıyla ilahî kelam ya da dil tarzı, sesler ve lafızlar şeklinde cismanî değil kelam-ı nefsîdir Gazali, İtikâd, s.86-87, Ar Farabi, Şerhu l-ibâre, s Gazali, İtikâd, s.113, Ar Gazalî, a.g.e, s.113, Ar Gazali, a.g.e, s.114, Ar Gazalî, a.g.e, s.113, Ar Gazalî, insanın kendi sıfatlarından hareketle Tanrı nın varlığı ve sıfatlarını anlamasının doğru bir yol olduğunu ifade eder. bkz., Gazali, Büyük Madnûn (Kitabu l-madnûni l-kebîr), çev, D. Sabit Ünal, [İki Madnûn içinde], İzmir İlahiyat Fakültesi Yayınları, İzmir 1988, s Arapça

13 Gazali nin Dil Felsefesinin Dayandığı İlkeler ve Kavramsal Uzanımları 21 Yukarıdaki tartışmalar bağlamında ve özellikle de dinî metinleri anlama ve yorumlama çabasında bir yöntem olan dilin kaynağına ilişkin çeşitli dil tasavvurları İslam düşüncesi içinde ele alınıp işlenmiştir. Genelde dilin kaynağına ilişkin üç ana görüş ileri sürülmüştür. Bunlar tabiî, ilahî ve uzlaşımsal (ıstılahî) dil diye adlandırılmıştır. Bu görüşler büyük ölçüde Platon ve Aristoteles in eserlerinde tartışılmıştır. Kratylos diyalogunda Sokrates, isimlerin delaletinin uzlaşım ya da anlaşma sonucu olduğunu benimseyenlere karşı, isimleri ilk koyan kimsenin şeylerin doğasına dair sahip olduğu düşünceye göre isimler verdiğini ileri sürmüştür. 42 Bu anlayışta, bir yandan dilin yaratılmış olduğu ama tabiî seslerden meydana gelmediği, diğer taraftan da dili yaratanın şeylere, keyfî değil, onların doğasını ifade edecek biçimde isimler verdiği ifade edilmiştir. Bu görüşün karşısında Aristoteles in uzlaşımsal dil anlayışı bulunmaktadır. İslam düşünürleri, Sokratesçi ve Aristotelesçi görüşleri dikkate alarak, dilin kökenine ilişkin tartışmaları sürdürmüşler ve bu meseleye klasik formülasyonunu kazandırmışlardır. Dilin kökenine dair yapılan tartışmalar bağlamında Gazalî nin dil anlayışına baktığımızda, Platon dan farklı olarak, onun bir kimsenin tek başına bir dili ya da en azından kutsal kitapların dilini yaratabileceğine inandığı söylenemez. Zira aslî ve saf formundaki kelamla özdeşleştirilen ilahî dildeki isimler, delalet ettikleri şeylere bütünüyle uygun iken, beşerî dillerdeki isimlerin delaletlerinin çeşitli uygunluk düzeyleri bulunur. Beşerî dilin çeşitli uygunluk düzeylerinin olmasından dolayı, Gazalî ye göre, Allah Adem e bütün isimleri öğretti 43 sözü, dillerin vahiy (bi-vahyin) ve tevkîf yoluyla meydana geldiğine kesin bir kanıt sayılamaz. 44 Bu ayetin, dilin ilahî ya da tevkîfî olduğuna kesin bir kanıt olamayacağını ifade etmesinde Gazali, ileri sürülen ve savunulan çeşitli dil anlayışlarını dilin imkanı (fi l-cevâz, el-cevâzu l-aklî) ve gerçekleşmiş olması (fi l-vukû ) açısından değerlendirmeye tabi tutar. Ona göre dillerin ilahî, uzlaşımsal (ıstılâhî) ve ikisinin bir sentezi, yani hem ilahî hem de uzlaşımsal olması aklen mümkündür. 45 Dillerin ıstılahî, yani uzlaşımsal olduğunu ileri sürenler, dillerin insanların anlaşmaları yoluyla doğup geliştiğini ve dillerin insanüstü bir güç tarafından konulmasının mümkün olmayacağını ifade ederler. Çünkü onlara göre, daha aslı için bkz., Gazali, el-madnûn bihi alâ Gayr-ı Ehlihi, (Mecmuatu Resâili l-imâmi l-gazali içinde), Beyrut 1994, c.4, s Platon, Kratylos, çev. Cenap Karakaya, Sosyal Yayınları, İstanbul 2000, 436b, s Kur an, Bakara, Gazali, İslam Hukukunda Deliller ve Yorum Metodolojisi (Mustasfâ), çev. Yunus Apaydın, Rey yayıncılık, Kayseri 1994, c.ii, s.3; Arapça için bkz., Mustasfâ, c.i, s Gazali, a.g.e, II/2-3, Ar.I/318.

14 22 Mehmet AYDIN önce mevcut bir uzlaşma olmadan, tevkîf sahibinin lafzı, muhatap tarafından bilinip anlaşılmaz. Bundan dolayı da bir tevkîften bahsedilemez. Dillerin tevkîfî olduğunu ileri sürenler, uzlaşmanın ya da anlaşmanın olabilmesi için bir hitaba, nidaya ve dilin konulmasına (el-vaz ) ihtiyaç hissettiren bir çağrıya ihtiyaç bulunduğunu belirtirler. Ancak bunların tümü, anlaşmanın gerçekleşmesinden önce bilinen bir lafzın varlığını gerektirir. Dillerin hem ıstılahî hem de tevkîfî olduğunu ileri sürenler ise uzlaşımın gerçekleşebilmesi için önce uzlaşımın gerekliliğine yönelik bir işaretin ve yönlendirmenin oluşacağı miktarın tevkîf yoluyla; geri kalanın ise uzlaşımla ya da anlaşmayla olduğunu belirtirler. 46 Gazalî ye göre, bu dil anlayışları incelenirken dilin imkanı ve varlığı daima göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yönüyle yukarıda anılan görüşlerin üçü de aklen mümkündür. 47 İlahî dilin imkanı şöyledir: Tanrı önce sesleri ve harfleri yaratır, sonra bu sesler ve harfler ile objelerine delaletin kastedildiği bilgisini yaratır. Istılahî dilin imkanı ise şöyle ifade edilir: Uzlaşma ya da anlaşma herhangi bir grubun bir üyesinin başlangıç yaparak diğer üyelerin ona uymasıyla gerçekleşmiş olur. Dolayısıyla akıllı bir kişi, ihtiyaç duyulan harfleri bir araya getirmek suretiyle bir şeyi başkasına bildirmenin (ta rîf) imkanını keşfedebilir ve ona isim vermeyi üstlenebilir. 48 Dillerin tevkîfî mi yoksa ıstılahî mi olduğu meselesi, ya aklî burhan ya mütevatir bir haber ya da kesin bir sem yolluyla bilinebilir. Ama yukarıdaki açıklamalara bakıldığında dillerin kökeni konusunda ne aklî kesin kanıt getirilmiş, ne mütevatir bir haberin olduğu bildirilmiş ne de kesin bir sem nakledilmiştir. 49 Sonuç olarak, dil konusunda yukarıdaki üç görüş, aklen mümkün görülmesine rağmen, dillerin bu görüşlerden biriyle vuku bulduğunu açıklayacak kesin bir kanıt, mütevatir bir haber veya kesin bir sem ortaya konulmamıştır. Gazalî, dilin ilahî ya da tevkîfî olmasının imkanını reddetmemekle birlikte, kendisinin tercih ettiği dillerin uzlaşımsal olduğu anlayışını, İslam filozoflarının mantık eserlerinde dış dünya, nesne, zihin ve dil arasındaki ilişkinin mahiyetine dair yaptıkları açıklamalarla zenginleştirir ve daha da geliştirir. Ona göre, eşyanın dış dünyada (fi l- ayân), zihinde (fi l-ezhân) ve dilde 46 Gazali, Mustasfâ, II/2-3, Ar.I/ Gazali, a.g.e, II/3, Ar.I/ Gazalî, a.g.e, II/2-3, Ar.I/ Gazali, a.g.e, II/3, Ar.I/319.

15 Gazali nin Dil Felsefesinin Dayandığı İlkeler ve Kavramsal Uzanımları 23 (fi l-lisân) bir tür varlığı bulunur. Dış dünyadaki varlık, eşyanın aslî ve gerçek varlığıdır; zihindeki varlık, eşyanın ilmî ve formel varlığıdır; dildeki varlık, eşyanın lafzî ve işaret (delîl) özelliği taşıyan varlığıdır. Örneğin sema nın, önce dış dünyada ve kendi zatında bir varlığı bulunurken, sonra bizim zihnimizde ilmî sûreti, yani misali bulunur. Dildeki varlığı ise seslerden meydana gelmiş bir lafızdan ibarettir. Gazali, dış dünya, zihin ve dil arasında kurulacak ilişkinin sözle ifade edilebileceği biçim üzerinde de durur. Ona göre lafızlarla kurulan söz (el-kavl), zihinde varolan şeyin bir delîli dir. Zihinde varolan şey, dış dünyada varolan şeye uygun olarak (mutâbakatan) dış dünyada varolan şeyin suretidir. Eğer dış dünyada bir varlık yoksa, zihinde de bir suret ortaya çıkmaz. Zihinde bir suret ortaya çıkmazsa, ortaya çıkmayan bu suret bilinemez. Suret bilinmeyince, dille de söylenemez. 50 Dolayısıyla lisandaki lafız, zihindeki ilim ve dış dünyadaki eşya kendi başlarına ele alındıklarında birbirlerinden farklı ve ayrı olmalarına rağmen, birbirleriyle ilişkilendirildiklerinde birbirlerine uygun oldukları görülür. 51 Yukarıda zikredilen ilişkide lisandaki isimlerin manaları ezelde sabit olduğu halde, isimlerin kendileri hâdistir. Dolayısıyla ister Arapça olsun ister başka bir dil olsun, bütün dillerdeki isimler hâdistir, yani bir zamanlar mevcut değilken sonradan var olmuşlardır. Aşağıda açıklanacağı gibi, dış dünyadaki varlık, Tanrı nın zatı ve sıfatlarıyla ilişkilendirilmesi bakımından, kadimlikle nitelenebilir. Oysa zihindeki varlık hâdistir, çünkü zihinler hâdistir. Lisanlardaki varlıklar, yani isimler de hâdistir, çünkü dillerin sonradan var olması sebebiyle lisandaki varlık da sonradan yaratılmıştır. 52 Gazalî, zihinlerde sabit olan şeylerle bilgileri (el- ûlûm) kastettiğini ifade ediyor. Ona göre, bu bilgiler, Tanrı nın zatına izafe edildiklerinde kadim olurlar. Çünkü Tanrı ezelde hem mevcut hem de âlim idi. Bundan dolayı da kullarına ilham edeceği ve onların zihinlerinde ve dillerinde yaratacağı isimleri ezelde biliyordu. 53 Öyle görünüyor ki Gazalî, isimlerin yaratılmış olduğunu söylemekle 50 Gazali, el-maksadu l-esnâ fî Şerhi Esmau l-lahi l-hüsnâ, Beyrut, trs, s.7-8; Türkçe tercümesi için bkz., Gazalî, Esmâ ül Hüsnâ, çev., Yaman Arıkan, İstanbul 1983, s Ayrıca Gazali, dış dünyadaki varlık, zihindeki varlık ve lisandaki varlık için hakk (gerçeklik) kelimesinin kullanılabileceğini de belirtir. Dış dünyadaki gerçeklikten bahsedildiği gibi, zihindeki gerçekliğin marifet olmasından ve lisandaki gerçekliğin nutk olmasından da söz edilebilir. Bkz, Gazali, el-maksadu l-esnâ, s.98, Türk., 210. Bu esere el-maksadu l-esnâ şeklinde atıfta bulunulacak ve sayfa sayıları gösterilirken önce Arapça orjinali, sonra Türkçe çevirisine göre bir sıra takip edilecektir. 51 Gazali, el-maksadu l-esnâ, s.8; Türkçe, s.52; Gazali, Mi yâru l-ilm fî Fenni l-mantık, nşr., Muhyiddin Sabri el-kürdî, Mısır 1329, s Gazali, a.g.e., s.17/ Gazalî, a.g.e., s.17/63.

16 24 Mehmet AYDIN ilahî dil tasavvurunu benimsemekten kaçınıyor. Ancak zihindeki bilgilerin, bilgi olması bakımından, Tanrı ya izafe edilebileceğini ve aynı zamanda kadîm olarak değerlendirilebileceğini ifade etmek suretiyle isimlerin lafzî anlamlarıyla Tanrı ya nisbet edilemeyeceğini de açıkça ortaya koyuyor. Çünkü ona göre isim, harfleri için değil, manaları için murat edilir. İsimlerin üstünlüğü de ancak taşıdıkları manalarıyla ortaya çıkar. Manadan soyutlandıklarında ise geriye sadece seslerden ibaret olan lafızlar kalır. Pek çok isimle ifade edilen bir mananın, sadece tek bir isimle ifade edilen manaya hiçbir üstünlüğü yoktur. Buna rağmen, yine de, her lafzın hususi bir manasının bulunduğunu dikkate almak gerekir. 54 Bu nedenle isimler ile, onların harfleri ve sesleri değil, aksine mefhumları ve manaları kastedilir. 55 İsimlerin mana ve mefhumlarının önemli olduğu vurgusu, Gazalî nin siz O nu bırakıp, sizin ve atalarınızın taktığı isimlere tapıyorsunuz 56, ayeti üzerinde yaptığı yorumda da görülüyor. Bu ayetten, ilk bakışta, putperest Arapların alfabe harflerinden meydana gelmiş lafızlara taptıkları anlaşılıyor. Oysa daha dikkatli bir şekilde bakıldığında, putperest Arapların isimlere değil, isim verdikleri putlara (el-müsemmiyyât) taptıkları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, görünenden farklı olarak, burada isim ile müsemmanın farklı şeyler olduğuna işaret ediliyor. Ayrıca putperest Arapların putlara verdikleri ilah isimleri, müsemmasız birer isimden ibarettir. Çünkü Gazali ye göre, müsemmanın, dış dünyada mevcut bir gerçekliği olmadığı için onların sadece lisanda isimleri mevcuttur. Hâlbuki müsemmanın dış dünyada bir gerçekliğinin olması ve lafzın da bu gerçekliğe delalet etmesi gerekir. Bununla birlikte, dinî açıdan ele alındığında, putların, ilah olarak, ne dış dünyada ne de zihinlerde bilinen ve kabul edilen bir varlığı mevcuttur. Dolayısıyla onlar, manasız isimlerden ibarettir. Bu açıklamayla da isim ile isim verilen objenin ya da mananın farklı olduğu açığa çıkıyor. 57 İsimlerin manalarının ezelde sabit olduğu ve bu mananın Tanrı ile ilişkilendirilebileceği dikkate alındığında, ilah anlamının sadece Tanrı ya verilebileceği açıkça görülüyor. Bu sonuç, Gazali nin epistemoloji ile metafizik arasında kurduğu ilişkiden kaynaklanır. Epistemolojik açıdan bilgi, bir suretin zihinde mevcut olmasıdır. Bu suretin de bilinen bir şeyin suretine uygun olması gerekir. Bilgi ile objesi arasındaki uygunluğu Tanrı nın bilgisi için düşündüğümüzde, Tanrı nın suretleri bilmesi, onların dış dünyada var olmasının sebebidir. Dış dünyada varolan suretler de insan zihninde ilmî suretlerin 54 Gazalî, a.g.e., s.21/ Gazali, a.g.e., s.23/ Kur ân, Yusuf, Gazalî, a.g.e., s.18/65.

17 Gazali nin Dil Felsefesinin Dayandığı İlkeler ve Kavramsal Uzanımları 25 meydana gelmesine sebep olur. Ancak insan zihninde hasıl olan ilmî suret, gerçekte kulun fiiliyle değil, Tanrı nın yaratması ve var etmesiyle ortaya çıkar. Kulun buradaki rolü, Allah ın rahmetinin kendi üzerine akması için çaba göstermesinden ibarettir. 58 Özetle tekrar söylenecek olursa, Tanrı nın ilmi eşyadan kaynaklanmaz; aksine eşya, Tanrı nın ilminden var olmuştur. Ama insanın eşyayı bilmesi, eşyaya bağlıdır ve eşya ile hâsıl olmuştur. Tanrı nın eşyayı bilmesi, eşyanın varlığından öncedir ve aynı zamanda eşyanın varlığının sebebidir. İnsanın bilgisi, Tanrı nın ilminin aksine, eşya var olduktan sonra var olur ve aynı zamanda eşyadan elde edilmiştir. 59 Dolayısıyla Gazalî nin eleştirdiği filozofların sözleriyle söylenecek olursa, ma kûl nizam, mevcut nizamın sebebidir; mevcut nizam da ma kul nizama tabidir. 60 İnsanın mevcut nizam içindeki görevi, makul nizamın bilgisine ulaşmaya çalışmaktır. Gazalî bu çabayı dinî bir terim olan taat kavramı ile açıklamaktadır. Ona göre taat, amel ve ilim olmak üzere iki çeşittir ve ilim amelden daha üstün ve yararlıdır. Ayrıca ilim de bir çeşit amel dir, yani kalbin ameli (amelu l-kalb) ya da aklın çabası dır (sa yu l-akl). 61 Bu bakımdan, öncelikle, anlamları akılda belirleyip sonra onları lafızlara yüklemek daha doğru bir yoldur. Bunun için manaları, sadece dilsel düzeyde, terimlerden çıkarmaya çalışmak boşuna çaba harcamak olacaktır. Manaların belirlenmesinde şeylerin dört varlık derecesinin olduğunu hesaba katmak gerekir. İlki, bir şeyin kendi zatında bir gerçekliğinin olmasıdır; ikincisi, bir şeyin hakikatine ait örneğin (misâl) zihinde sabit olmasıdır; üçüncüsü, bir sesin, kendisine delalet eden harfler ile birleştirilmesidir (te lîf) ve dördüncüsü, görme duyusuyla algılanan ve lafza delalet eden işaretlerin oluşturulmasıdır (te lîfu rukûm). Burada sıralanan derecelerden ikincisine, yani bir şeyin gerçekliğinin örneğinin zihinde sabit olmasına, ilim denir. Üçüncüsü, yani bir sesin harflerle birleştirilmesi, zihinde bulunan örneğe delalet eden ibaredir. Bir başka ifadeyle ibare, zihinde bulunan örneği ya da bilgiyi yansıtır. Dördüncüsü, yani görülen ve lafza delalet eden işaretlerin oluşturulması yazıyı meydana getirir. 62 Gazalî bu dört varlık derecesi arasında bir delalet ilişkisinin olduğunu belirtir ve bu ilişkiyi şöyle açıklar: Yazı, lafza delalet ettiği için, lafza bağlıdır. 58 Gazali, a.g.e., s.55/ Gazalî, a.g.e., s.62/ Gazali, a.g.e., s.130/ Gazalî, Mustasfâ, I/1, Ar.I/3. 62 Gazalî, a.g.e, I/27-28, Ar.I/21-22; Gazali, Mi yâru l-ilm, s.39.

18 26 Mehmet AYDIN Lafız, ilme delalet ettiği için, ilme bağlıdır. İlim de bilinenden sonra ortaya çıkmakla birlikte, bilinene karşılık gelir ve ona uygun olur. 63 Burada ifade edilen delalet ilişkisinde, gerçeklik, sadece bir şeye özel ve özgüdür; çünkü her bir şeyin gerçekliği, başkasına değil, sadece kendisine ait bir özelliktir. Bir şeye ait bir özellik olarak gerçekliğin bir örneğinin zihinde oluşması, bilgiyi meydana getirir. Bilgiyi zihin dışına yansıtan ibare, zihindeki örnekle sınırlı olur. Bu bakımdan ibare, gerçekliğe karşılık gelen ilim ile uygunluk gösterir. Aynı şekilde yazınının da ilme uygun olan lafza tekabul ettiği görülür. 64 Gazalî, bahsi geçen dört varlık derecesi arasındaki ilişkiyi dilsel delalet ilişkisine aktarmak suretiyle lafız, ibare ve sözlerle bir kelam ın gerçekleşme biçimini ifade etmiş olur. O, sözkonusu delalet ilişkisinde, anlam ile anlamın lisan aracılığıyla ifade edilmesi arasındaki bağlantıyı göstermede kelamın müşterek bir terim olarak ele alınmasını son derece önemli bulur. Ona göre, falancanın kelamını ve fesahatini işittim, cümlesinde olduğu gibi hem zihinde bulunan bir şeye delalet eden lafızlar için hem de ibarelerin medlulü, yani ibarelerin delalet ettiği mana için kelam terimi kullanılabilir. Burada ifade edilen ibareler, zihindeki manalar anlamına gelir. Kelamın bu anlamda kullanıldığını göstermek için Gazali, şiirden ve ayetlerden örnek gösterir. Şiirde şöyle ifade edilir: Kelam gönüldedir; dil (el-lisân) ise gönülde olana delildir. Ayette ise şöyle ifade edilmiştir: onlar içlerinden (fî enfusihim) Allah bu söylediklerimizden dolayı bize azap etse ya! derler. 65 Bir başka ayette de şöyle ifade edilmiştir: Sözünü gizleseniz de, açığa vursanız da. 66 Hem şiirde hem de ayetlerde kelam, zihinde ya da gönülde bulunan manaya delalet eder. 67 Diğer taraftan zihindeki ya da gönüldeki şeyleri (ammâ fi d-damîr) ifade etmeyen harfler, konuşma (nutkan) sayılmaz. Zihindeki şeylerin harflerle ifade edilmesi anlamındaki nutk, ancak kalb huzuruyla (bi-huzûri l-kalb) ortaya çıkar. 68 Ne var ki, zihinde bulunan mana olarak düşünüldüğünde kelamın 63 Gazalî, a.g.e, I/28, Ar.I/22; Mi yâru l-ilm, s Gazalî, a.g.e, I/28, Ar.I/22; Mi yâru l-ilm, s Kur an, Mücadele: 58/8. 66 Kur an, Mülk: 67/ Gazalî, a.g.e, I/ , Ar.I/100; Gazali, İhya da şöyle demektedir: Gerçekte kelam, nefsin kelamıdır. Bazı işaret ve hareketler, delaletler için seçildiği gibi sesler de delaletleri harflerle ifade eder. şairler bu konuyu doğru bir şekilde şöyle açıkladılar: kelam, kalptedir, ama lisân onun tercümanıdır (delîlen). Bkz., Gazali, İhyâu Ulûmi d-dîn, çev. Ahmed Serdaroğlu, Bedir Yayınevi, İstanbul 1974, c.i, s.279, Arapça orijinali için bkz. Gazali, İhyâu Ulûmi d-dîn, Beyrut 1990, c. I, s.143. Bu esere bundan sonra sadece İhyâ olarak atıfta bulunulacak; cilt ve sayfa numaralanın gösterilmesinde önce Türkçe tercümeye, sonra Arapça aslına yer verilecektir. 68 Gazalî, İhyâ, I/437, Ar.I/212.

19 Gazali nin Dil Felsefesinin Dayandığı İlkeler ve Kavramsal Uzanımları 27 manasını (li-ma na l-kelâm) anlamak, kalp huzurunun ötesinde bir şeydir. Çünkü kalp huzuru, çoğu kere lafızla birlikte bulunabilir, ama kalp, lafzın manasını düşünmeyebilir. Bundan dolayı, anlamaktan (et-tefehhüm) kastımız, diyor Gazali, kalbin lafzın manasını bilmekle iştigal etmesidir. 69 Burada üzerinde durulan kalbin huzur ve huşu u sahip olduğu bilgideki kesinlik derecesiyle ölçülebilecek bir durumdur. Bilgideki kesinlik ise şüphenin kalpten çıkması ve marifetin kalbi doldurması demektir. 70 Zihindeki anlamın dil ile ifade edilmesinde, kalb huzuru ile bilgideki kesinlik arasında kurulan ilişki, Gazali tarafından iman ile dil arasında kurulan ilişkiye de uygulanmıştır. Gazalî ye göre, iman, mutlak tasdikten ibarettir. Bu durumda lisanın rolü, imana tercüman (tercümanu l-îmân) olmaktır. 71 Mana ve dil arasında kurulan ilişkide olduğu gibi lisanın imanı tercüme edebilmesi için, imanın, lisanın tercüme etmesinden önce kalpte kesin olarak varolması gerekir. Kalp ile tasdikten ibaret olan imanın tercüme edilmesinde ise lafızların gereklerine ve lisanın vazedilişine uyulması zorunludur. Dolayısıyla zihindeki ya da kalpteki imanın dile getirilmesinde, dilin kullanım kurallarına ve özelliklerine uymak dışında başka bir yol bulunmuyor. 72 Bu açıklamalardan da anlaşılıyor ki, anlamın dil ile ifadesinde iç huzurunun ve dinginliğinin sağlanmış olması, yani sahip olunan bilgi ve kavramlar konusunda açık seçikliğe ulaşılmış olması yanında, dil ile ifade edilen manayı anlamak için yoğun bir çabanın da gösterilmesi gerekir. Gazalî, anlam ile dil arasında kurulacak ilişkinin biçimini, adını belirtmediği bir filozoftan yaptığı uzun alıntıda açık biçimde ortaya koyar. Bu alıntıda, büyük ölçüde, ilahî kelamın nasıl anlaşılacağına dair bir yaklaşım sunuluyorsa da, biz, sözkonusu aktarımda kelam teriminin müşterek bir terim olmasını hesaba katarak, nefsin kelamı ile lisanda ifade edilen kelam arasındaki ilişkinin kuruluş biçimini öne çıkaracağız. Söz konusu filozoftan nakledildiğine göre, dildeki sesler, hikmete yurt (meskenen) ve beden (ceseden) olurken, hikmet de yurda ve bedene can (nefesen) ve ruh verir. Bir kimsenin konuşurken çıkardığı sesler (esvâtu l-kelâm), içlerinde hikmeti barındırıyorsa, bu konuşma hikmetli kelam (kelâmu l-hikmeti) diye adlandırılır. Bununla birlikte Gazali, kelamdaki hikmete derinliğine nüfuz edilemeyeceğini güneş metaforuyla açıklamaya girişir. Ona göre, insanlar zuhurunun şiddetinden dolayı gözleriyle güneşe bakacak ya da nüfuz edecek güçleri olmadığı için sadece güneş ışığıyla görülen şeyleri görmek ya da onlara nüfuz etmekle yetinmek zorundadırlar. O halde onlar sadece gördükleriyle kendi ihtiyaçlarına delil getireceklerdir. Burada 69 Gazalî, İhyâ, I/441, Ar.I/ Gazalî, İhyâ, I/443, Ar.I/ Gazalî, İhyâ, I/306, Ar.I/ Gazalî, İhyâ, I/306, Ar.I/157.

20 28 Mehmet AYDIN anlatılan kelam, yüzünü gizleyip hükmünü yürüten gizli bir melik gibidir. İfade edildiği biçimiyle bu melik, açık ve meydanda olduğu halde asıl maddesi gizli olan güneşe benzer. Hikmeti içinde barındıran kelam ise, kıymetli hazinelerin anahtarı, içenlerin ölümden kurtulacağı ab-ı hayat, hastaların şifa bulacağı ve içenlerin hasta olmayacağı bir ilaçtır. 73 Bu metaforla, öyle anlaşılıyor ki, ilahî kelamın hikmetlerine nüfuz etmenin imkanı, sınırları ve sonuçlarıyla ilgili bazı çıkarımlar yapılabilir. Yukarıdaki açıklama bağlamında hikmetin dilsel ifadelerle açıklandığı ve dilsel ifadelerle hikmete nüfuz edilebileceği dikkate alındığında, dilsel ifadeler hikmete derinliğine ve tam manasıyla nüfuz etmeye engel teşkil eder. Bunun yanında insanî ilgi ve ihtiyaçlar da hakikate nüfuz etmeyi zorlaştırır. Bundan dolayı kalbin huzur ve dinginlik içinde manaları düşünmesi ve anlamasının önemi kendiliğinden ortaya çıkar. 74 Yukarıdaki açıklamalarda kalp huzuru ve huşu, kalbin anlaması, kalp temizliği gibi ifadeler geçti. Bu ifadelerde kullanılan kalb in anlamına dair Gazali nin yaptığı açıklamalara baktığımızda, kalp ile, bütün bedeni yöneten soyut bir gücün kastedildiği görülür. Yönetici bir güç olan kalbe, bedenin bütün organları hizmet ve itaat eder. Bilginin kazanılması bakımından düşünüldüğünde, kalp ile eşyanın hakikatleri ve bu hakikatlerin kalpte meydana gelmesi arasında sıkı bir ilişki kurulur. Bu ilişkiye göre âlim, eşyanın hakikatlerinin örneğinin hulul ettiği kalbi; ma lûm, eşyanın hakikatlerini; ilim de, hakikatlerin örneğinin kalp aynasında meydana gelmesini ifade eder. Eşyanın hakikatleri ile kalbin mevcudiyeti, bilgiyi meydana getirmez. Bilgi, hakikatin kalbe ulaşıp yerleşmesiyle ortaya çıkar. Bu da ancak bilginin hakikatine uygun bir örneğin kalpte ortaya çıkmasıyla mümkündür. Ancak kalpte bu tür bir örneğin bulunmasına bilgi adı verilir. Bu, tıpkı bir aynada insanın kendisinin 73 Gazalî, İhyâ, I/ , Ar.I/ Gazali, bu çerçevede, Kur an ı hakkıyla okumanın dil, akıl ve kalbin müştereken okuması olduğunu ifade ediyor. Ona göre böyle bir okumada dil, sadece okuyor, akıl tercüme ediyor ve kalp de ders alıyor. Dil ile okunan şeylerin manalarını, akıl düşünür ve açıklar; kalp ise emir ve yasaklardan etkilenerek onların gereklerini yerine getirme konusunda farklı bir tutum ve tavır içine girer. Buradaki ilişkiye bağlı olarak, kelamda mütekellim, kelimelerde ise mütekellimin sıfatları görülebilir. Bunlara ilaveten kelamda mütekellimi ve sıfatlarını müşahede etmeye ancak kalp temizliğiyle ulaşılabileceğini de hatırda tutmak gerekir. Bkz, Gazalî, İhyâ, I/ , Ar.I/381.

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı,

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı, FARABİ DE BEŞ TÜMEL Yakup ÖZKAN Giriş Farabi (ö. 950) ortaçağın en önemli felsefecilerinden biridir. Eserlerinin arasında Mantık Bilimi ile ilgili olanları daha fazladır. Farabi, mantıkçı olarak İslam

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

170 Mehmet AYDIN expressions, it is investigated the priority and universality of meaning, and changeability of linguistic expressions and their attac

170 Mehmet AYDIN expressions, it is investigated the priority and universality of meaning, and changeability of linguistic expressions and their attac DEÜİFD, XXXII/2010, ss. 169-201 GAZALİ NİN DÜŞÜNCESİNDE DİL İNCELEMESİNİN YERİ: DİL, ZİHİN VE DIŞ DÜNYA ARASINDAKİ İLİŞKİ Mehmet Aydın ÖZET Bu makalenin amacı Gazali nin düşüncesinde dil incelemesinin

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV 2+0 2 2 Ön Koşul Dersler Yardımcıları Amacı Öğrenme Bu dersin genel amacı; felsefe adı verilen rasyonel faaliyetin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı,

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. Murat DEMİRKOL. Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Reşadiye-Tokat/1969.

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. Murat DEMİRKOL. Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Reşadiye-Tokat/1969. ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Doğum Yeri ve Yılı: Bölüm: Murat DEMİRKOL Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Reşadiye-Tokat/1969 Felsefesi) Tlf: 0312 324 15 55 Cep tlf: 0545 467 10 87 E-Posta: m.demirkol@ybu.edu.tr

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Sultantepe Mah. Cumhuriyet Cad. Fısatıkağacı İş Merkezi, No 39/1, Üsküdar İstanbul

Sultantepe Mah. Cumhuriyet Cad. Fısatıkağacı İş Merkezi, No 39/1, Üsküdar İstanbul Klasik İslam Düşüncesinde İnsan Tanımları Çalıştayı Kütahya da Gerçekleştirildi Klasik İslam Düşüncesinde İnsan Tanımları Çalıştayı, İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında, İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği,İlmi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 1. Yarıyıl Dersleri TIB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2.00 0 5.00 TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1.00 0 1.00 TIB5101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

Al-Ghazālī s Philosophical Theology

Al-Ghazālī s Philosophical Theology Al-Ghazālī s Philosophical Theology Frank Griffel, Oxford & New York: Oxford University Press, 2009 xiii + 408 Sayfa. ISBN 978-0-19-533162-2 Muhammet Fatih Kılıç Griffel ın Al-Ghazālī s Philosophical Theology

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim döneminiz

Detaylı

II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM, TERİM - Kavramlar Arası İlişkiler - İçlem - kaplam ilişkisi - Beş tümel - Tanım B. ÖNERMELER - Önermeler Arası İlişkiler C. ÇIKARIM Ve Türleri - Kıyas

Detaylı

İBN SİNA'NIN BİLİMLER SINIFLAMASI

İBN SİNA'NIN BİLİMLER SINIFLAMASI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ Sayı: 9, Cilt: 9, 2000 İBN SİNA'NIN BİLİMLER SINIFLAMASI Hidayet Peker * İbn Sina'nın bilimler sınıflaması, müstakil olarak bu konuya ayrıdığı "Aklî Bilimlerin

Detaylı

W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY ANLAYIŞI (Modern Bir Yaklaşım)

W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY ANLAYIŞI (Modern Bir Yaklaşım) Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 59 W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY ANLAYIŞI (Modern Bir Yaklaşım) Tuncay İMAMOĞLU Arapça da gizlice bildirmek, konuşmak, ilham etmek, emretmek, ima

Detaylı

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 1 / 7 1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

Abdullah Yıldırım * * Arş. Gör., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü.

Abdullah Yıldırım * * Arş. Gör., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü. Şükran Fazlıoğlu, Dil Bilimlerinin Sınıflandırılması, (el-metalib el-ilahiyye fi mevzuat el-ulum el-luğaviyye) Eleştirel Metin, Çeviri ve İnceleme, Tokatlı Hasanoğlu Lütfullah [Molla Lütfi], İstanbul:

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER

KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER Rıza FİLİZOK Kastım odur şehre varam Feryad ü figan koparam Yunus Emre Büyük dilbilimci Saussure ün dilin bir sistem olduğunu ve anlamın karşıtlıklardan (mukabil/opposition)

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com 2 ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT June21,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:DİNVEFELSEFE RELIGIONANDPHILOSOPHY (Sufilik,İslâmiyeteGiriş,FârâbiveÇokkültürlülük) (Sufism,IntroductiontoIslam,Farabiand

Detaylı

Tragedyacılara ve diğer taklitçi şairlere anlatmayacağını bildiğim için bunu sana anlatabilirim. Bence bu tür şiirlerin hepsi, dinleyenlerin akıl

Tragedyacılara ve diğer taklitçi şairlere anlatmayacağını bildiğim için bunu sana anlatabilirim. Bence bu tür şiirlerin hepsi, dinleyenlerin akıl Platon'un Devleti-2 Platon, adil devlet düzenine ve politikaya dair görüşlerine Devlet adlı eserinde yer vermiştir 01.08.2016 / 15:01 Devlet te yer alan tartışmalar sürerken, Sokrates varoluştan varolmayışa

Detaylı

İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya. ISBN sayfa, 45 TL.

İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya. ISBN sayfa, 45 TL. İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya ISBN 978-605-4829-05-7 869 sayfa, 45 TL. VII. yüzyılın başlarında kadim medeniyet havzalarında canlılığını neredeyse kaybetmiş olan felsefe,

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ISSN: 1308-6944 www.hikmetyurdu.com Hikmet Yurdu, İmam Matüridî ve Matürîdîlik Özel Sayısı, Yıl: 2, S.4 (Temmuz-Aralık 2009), ss. 235-239 Kitap

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ

YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ Mevlüt UYANIK Prof.Dr. Hitit üniversitesi 1 YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

Yazılı Ödeviniz Hakkında Kendinize Sormanız Gereken Bazı Sorular

Yazılı Ödeviniz Hakkında Kendinize Sormanız Gereken Bazı Sorular 24.00/24.02 Güz Dönemi, 2005 Yazılı Ödeviniz Hakkında Kendinize Sormanız Gereken Bazı Sorular Bir Ödevi yazmaya başlamadan önce, hazırladığınız taslağınızı, bir de şu soruları aklınızda tutarak gözden

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Matematik Ve Felsefe

Matematik Ve Felsefe Matematik Ve Felsefe Felsefe ile matematik arasında, sorunların çözümüne dayanan, bir bağlantının bulunduğu görüşü Anadolu- Yunan filozoflarının öne sürdükleri bir konudur. Matematik Felsefesi ; **En genel

Detaylı

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar Ahlâk Kavramı Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Yönetimine Etik Yaklaşım Dersi Etik Türleri Mesleki Etik Türleri 2017 Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I.

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I. 1. DİN SOSYOLOJİSİ DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri 5159 Din Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama Kuramları

Detaylı

Dil olgusu :DEĞİŞMEYENLER Dil dışı olgu : DEĞİŞENLER ARABA. Aynı değişimi soyut olarak şöyle formülleştirebiliriz:

Dil olgusu :DEĞİŞMEYENLER Dil dışı olgu : DEĞİŞENLER ARABA. Aynı değişimi soyut olarak şöyle formülleştirebiliriz: A N L A M D E Ğ İ Ş M E L E R İ Bu yazıda yeni şeyler bulacağınızı düşünüyoruz! Prof. Dr. Rıza Filizok Anlam bilimci G. Stern, kelimelerdeki anlam değişmelerini sebeplerine ve görevlerine göre şöyle snıflandırır:

Detaylı

BILGI FELSEFESI. Bilginin Doğruluk Ölçütleri

BILGI FELSEFESI. Bilginin Doğruluk Ölçütleri BILGI FELSEFESI Bilginin Doğruluk Ölçütleri Bilimsel bilgi Olgusal evreni, toplum ve insanı araştırma konusu yapar. Bilimler; Formel bilimler Doğa bilimleri Sosyal bilimler olmak üzere üç grupta incelenir.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: 2.Doğum Tarihi: 29 Ocak 1978 3.Ünvanı : Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans İlahiyat Ankara 2000 Yüksek Lisans Doktora ve Din Bilimleri (İslam

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

İbn Sînâ nın Kitâbu l-burhân Eserinde Bilimin Konu Sorunsal ve İlkelerinin Açıklanması

İbn Sînâ nın Kitâbu l-burhân Eserinde Bilimin Konu Sorunsal ve İlkelerinin Açıklanması Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 9, Nisan / April 2016: 235-240 İnceleme Makalesi / Review Article İNCELEME / REVIEW İbn Sînâ nın Kitâbu l-burhân Eserinde Bilimin Konu Sorunsal ve

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL

İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL Perihan AYVALI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı