ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE"

Transkript

1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:8 Sayı/No: 2 : (27) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE BETONARME ÇERÇEVE TİPİ BİNALARIN GÜVENİLİRLİK ESASLI ANALİZİNDE YÜK KATSAYILARININ OPTİMİZASYONU Kasım Armağan KORKMAZ, Attila ORBAY 2 ÖZ Güvenilirlik esaslı analizler günümüzde yapısal davranışın belirlenmesinde etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Güvenilirlik esaslı analizlerde optimizasyon uygulamaları da bu anlamda önem kazanmıştır. Bu noktadan hareketle, çalışma kapsamında, güvenilirlik esaslı analizlere optimizasyonun dahil edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, betonarme çerçeve tipi binalar için güvenilirlik esaslı analizde tasarım aşamasında kullanılan yük katsayılarının TS5 temel alınarak, farklı depremler için optimum değerinin belirlenmesi sağlanmıştır. Literatürdeki mevcut bir amaç fonksiyonun yanında doğrudan optimizasyona izin veren yeni bir amaç fonksiyonu önerilmiştir. Ele alınan ve 8 katlı dokuz farklı betonarme çerçeve tipi bina için 2 farklı deprem verisi altında amaç fonksiyonlarının optimum değerine karşı gelen yük katsayıları, en büyük yer ivmesi (PGA) ve en büyük yer hızı (PGV) şeklinde iki farklı parametre için elde edilmiştir. Böylelikle güvenilirlik esaslı analizde optimum yük katsayısı değerleri belirlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Güvenilirlik Esaslı Analiz,, nın Optimizasyonu. LOAD FACTOR OPTIMIZATION IN RELIABILITY BASED ANALYSIS OF R/C FRAME TYPE BUILDINGS ABSTRACT Reliability based analysis methodology has been used recently to determine the structural behavior in more accurate way. Moreover, optimization applications in reliability based analysis are getting important in this manner. Based on this issue, in the present study, load factors used in design step of reliability based analysis depending on structural resistance criteria is investigated to be optimized according to Turkish Standard (TS5) with different types of earthquakes for R/C frame type buildings. In the analyses, a new aim function which allows direct optimization is proposed instead of aim function given in the literature, to sketch the optimum value of the load factors for reliability analysis. This study briefly gives reliability based analysis methodology and its application on and 8 story nine different R/C frame type buildings. These frame type buildings are designed as representative buildings for the analyses. 2 different earthquake data are used for these buildings in the analysis. Two different parameters are taken into consideration as peak ground acceleration (PGA) and peak ground velocity (PGV). The study presents a new aim function which allows direct optimization. The results have been compared with each other. It is aimed to determine the optimum seismic load factor for design stage. Key Words: Reliability based design, Load factors, Optimization of load factors., Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Batı Yerleşkesi, Isparta. 2, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kaynaklar Yerleşkesi, İzmir. Geliş: 6 Ocak 26; Düzeltme: 8 Mayıs 26; Düzeltme: 25 Aralık 26; Kabul: 22 Mayıs 27

2 362. GİRİŞ Farklı deprem etkileri altında, binaların tasarımına ait sismik yük katsayılarının optimum değerinin belirlenmesi ve bunun için optimizasyon tekniklerinin geliştirilmesi günümüz için güvenilirlik esaslı analizde önemli bir konu olarak ele alınabilir. Yük katsayılarının belirlenmesinde seçilen amaç fonk-siyonlarının kullanılmasıyla yük katsayılarının optimum değeri bulunabilmektedir. Optimum değerlerin bulunmasında kullanılan amaç fonksiyonları, yıllık limit durumu a- şılma olasılığının minimize edilmesi için kullanılmaktadır. Yıllık limit durumu, ilk akma veya göçme gibi herhangi bir sınır değeri ifade etmektedir. (Scott, 22; Galambos, 98). Bu çalışmada güvenilirlik esaslı analize optimizasyonun dahil edilmesi amaçlanmış, bu amaçla sismik yük katsayılarının optimizasyonu betonarme çerçeve tipi binalar için gerçekleştirilmiştir. Farklı yükseklikteki üç farklı bina grubundan dokuz betonarme çerçeve tipi bina seçilmiştir. Analizlerde, göçme, yıllık limit durumu, olarak seçilmiştir. Göçme limiti sistemin göçtüğü kabul edilen bir limit olarak belirlenmiştir. Bu limit değerinin herhangi başka bir değer seçilmesi de mümkündür ve seçilen bu limit duruma göre analizler aynı şekilde gerçekleştirilir. Elde edilen analiz sonuçları seçilen limit durumu için geçerli olacaktır (Ellingwood ve Galambos 98). Çeşitli tasarım koşullarında binaların depreme karşı dayanım göstermesi, seçilen kriterlerin uygunluğundan, kullanılan yöntemlere kadar çok çeşitli parametrelere bağlıdır (Orbay, 22). Çalışmada seçilen göçme limit değerinin minimize edilmesi için literatürde mevcut olan bir amaç fonksiyonunun yanında doğrudan optimizasyona izin veren yeni bir amaç fonksiyonu önerilmiştir. En büyük yer ivmesi (PGA) ve en büyük yer hızı (PGV) şeklinde iki parametre dikkate alınarak, göçme limit durumuna göre, örnek çerçeve tipi binalar için, tablo de verilen 2 deprem verisi ile analizler gerçekleştirilerek iki farklı amaç fonksiyonunu minimum yapacak optimum yük katsayıları, TS5 temel alınarak belirlenmiştir. En büyük yer ivmesine (PGA) ve en büyük yer hızına (PGV) göre belirlenen aşılma olasılıkları farklı değerlerde olabilmektedir. Bu nedenle elde edilecek amaç fonksiyonlarının minimum değerleri de farklı olabilir (Korkmaz, 25). Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda tek parametre dikkate alınarak optimizasyon gerçekleştirilmiştir. Dikkate alınan farklı parametreler farklı optimum değerler verebildiği için optimizasyonun farklı parametrelere göre gerçekleştirilmesi daha gerçekçi olacaktır (Frangapol, 996). 2. KARAKTERİSTİK DEĞERLER VE YÜK KATSAYILARI Yapı güvenliği belirli şartlara ve kurallara bağlanarak sağlanmaktadır. TS5 de Yük etkisi, istatistiki verilere bağlı olarak belirlenen ve yapının kullanım ömrü süresince aşılma olasılığı belirli bir değerde olan yük etkisi olarak tanımlanır. R k F k () Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (2) F k yük etkileri, yük katsayısı (γ f ) olarak adlandırılan katsayılarla çarpılır. Malzeme dayanımları ise, malzeme katsayılarına (γ m ) bölünür. Binalara kullanım ömrü süresinde etkimesi olası yüklerin belirli bir katsayıya bağlı olarak ifade edilmesiyle binanın dayanımı belirlenmektedir (TS5, 2); R k / γ m γ f F k (2) Sabit yüklerin aritmetik ortalama değerleri yaklaşık olarak, nominal değerdedir ve sabit yüklerde oldukça az değişiklik görülür. Tanımlanan hareketli yük ise genellikle en büyük değere yakındır. Bu nedenle, depremin dahil edildiği yük kombinasyonu için, sismik yük katsayısını belirlemek amacıyla optimizasyona gitmek mümkündür. Çalışmada sabit, hareketli ve sismik yük katsayıları dikkate alınarak sadece sismik yük katsayısı için yapılan optimizasyonda, sabit ve hareketli yük katsayıları TS5 de verildiği gibi alınıp sabit tutulurken sismik yük katsayısı değiştirilmştir. Yük güvenlik katsayıları, etkimesi olası yüklerde belirsizlik bulunması sebebiyle kullanılmaktadır. TS5 de değişik yüklerin birlikte etkimeleri durumlarına ait yük katsayılarıyla hesaplarda kullanılacak yük tipleri ve yük birleşimleri verilmektedir. Denklem (3) ve (4) depremli durum için verilmiştir (TS 5, 2); γ f F k =.G+.Q+.E (3) γ f F k =.9G+.E (4) Yük katsayısı (γ f ) arttırılmış nominal kapasiteyi göstermektedir. Denklem (3) hareketli yükün dikkate alındığı durumu, Denklem (4) ise, sadece sabit yükün dikkate alındığı durumu vermektedir. TS5 de verilmiş olan bu (3) ve (4) denklemleriyle binaların depremli durumundaki yük değerlerinin belirlenmesi sağlanmaktadır. 3. OPTİMUM SİSMİK YÜK KATSAYISININ BETONERME ÇERÇEVE TİPİ BİNALAR İÇİN BELİRLENMESİ 3.. Amaç Fonksiyonları Betonarme çerçeve tipi binaların analizinde kullanılan sismik yük katsayılarının optimizasyonu, kabul edilebilir risk seviyesinde hedeflenen limit durumu için Ellingwood ve Galambos un sunduğu ve bu çalışmada önerilen amaç fonksiyonları yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaç fonksiyonları, ilk akma, göçme gibi analizinde sınır değer olması istenen bir aşılma olasılığını ifade eden limit durumu aşılma olasılığını minimum yapmayı amaçlamaktadır. Elling-wood ve Galambos tarafından sunulan yıllık limit durumu aşılma olasılığını minimize etmek için önerilen amaç fonksiyonu Denklem (5) de verilmiştir (Ellingwood ve Galambos, 98). Yöntem gerçek limit durumu ve hedef limit durumu aşılma olasılıkları arasındaki farkı dikkate alarak bu farkın, hedef limit durumu aşılma olasılığına oranını amaç fonksiyonu olarak kabul etmektedir. Fonksiyon göçme limit durumu için şu şekilde verilmiştir (Ellingwood ve Galambos 98):

3 Anadolu University Journal of Science and Technology, 8 (2) 363 Ω (min) = N log( PFGj) log( P log( P ) j = FGH FGH 2 ) Çalışma kapsamında göçme limit durumu olasılığının, hedeflenen göçme limit durumu aşılma olasılığına doğrudan oranına dayanan yeni bir amaç fonksiyonu önerilmiştir. Önerilen bu amaç fonksiyonu Denklem (6) da gösterilmiştir: Ω (min) = 2 N log( P log( P FGj j = FGH 2 ) ) Denklem (5) ve (6) da, P FGH : hedeflenen göçme limit durumu aşılma olasılığı, P FGj : j. yapı için hesaplanan göçme limit durumu aşılma olasılığı, N: ele alınan toplam yapı sayısıdır. Denklem (5) de verilen amaç fonksiyonu, log normal dağılımda göçme limit durumu aşılma olasılığının hedeflenen göçme limit durumu aşılma olasılığından farkının, hedeflenen göçme limit durumu aşılma olasılığına oranının karelerinin toplamı ile ifade edilmektedir. Denklem (6) da verilen amaç fonksiyonu ise log normal dağılımda göçme limit durumu aşılma olasılığının, hedeflenen göçme limit durumu aşılma olasılığına oranının karelerinin toplam değeridir ve böylelikle göçme limit durumu doğrudan amaç fonksiyona dahil edilmiş olmaktadır. Bu yeni amaç fonksiyonu Denklem (5) de verilen literatürdeki mevcut amaç fonksiyonuna göre daha kolay bir yapıdadır ve Denklem (5) deki amaç fonksiyonuna alternatif olarak öne sürülmütür. TS5 de kullanılan sismik yük katsayısının çalışma kapsamında optimum değeri belirlenmeye çalışılmış ve denklem (5) ve (6) da verilen iki amaç fonksiyonu göçme limit durumları için minimize edilmiş, bu minimizasyonu sağlayan optimum sismik yük katsayıları belirlenmiştir. Sismik yük katsayıları için.9,.,.,.2,.3,.4 değerleri verilerek, amaç fonksiyonlarının en büyük yer ivmesi (PGA) ve en büyük yer hızı (PGV) için en küçük Ω,2 (min) değerleri elde edilmiştir Yıllık Limit Durumu Aşılma Olasılıkları Denklem (7) de aşılma olasılığının en genel gösterimi verilmiştir. Bu yaklaşım genel olarak ifade edilecek olursa, yıllık aşılma olasılığı kapasitenin, talebe oranının den küçük olma ihtimali olarak tanımlanmıştır. Bu ihtimalin aşılması, yıllık aşılma olasılığının sağlanmış olduğu anlamına gelmektedir. P F = Pr(S AK / S AT ) (7) Denklem (8) ve (9) da bu aşılma olasılığının en büyük yer ivmesi (PGA) ve en büyük yer hızı (PGV) ile elde edilmesi gösterilmiştir (Mostafa, 23; Corvera, 2); (5) (6) P F ( PGA S AK ln( ) = S AT ) φ 2 2 ( β K + β T ) ln( PGV ) λ P F ( PGV ) = φ ζ (9) Bu iki denklemde, S AK : yapısal kapasite spektral ivme değeri, S AT : yapısal tepki spektral ivme değeri, PGA: en büyük yer ivmesi, β T :, PGA için yapı tepkisinin standart sapması, β K : PGA için yapı kapasitesinin standart sapmasıdır.pgv: en büyük yer hızı, φ : standart normal dağılım, λ: PGV değerleri için aritmetik ortalama, ζ: PGV değerleri için yapı kapasitesinin standart sapmasıdır. Bu iki denklemde, S AK : yapısal kapasite spektral ivme değeri, S AT : yapısal tepki spektral ivme değeri, PGA: en büyük yer ivmesi, β T :, PGA için yapı tepkisinin standart sapması, β K : PGA için yapı kapasitesinin standart sapmasıdır.pgv: en büyük yer hızı, φ : standart normal dağılım, λ: PGV değerleri için aritmetik ortalama, ζ: PGV değerleri için yapı kapasitesinin standart sapmasıdır. PGV ve PGA değerleri için Standart sapmaların hesaplanması, verilerin ortalama değerler etrafında dağılımının ölçüsü olup veri sayısının 3 ve altında olması durumunda Denklem () ve () ile ifade edilebilir (Hui, 999); Standart Sapma: 2 [( X ) ] = N i µ x / 2 Veri sayısının 3 dan fazla olması durumunda, Standart Sapma: = 2 [( X µ ) ] i N Şeklinde hesaplanır. x (8) () () Bu iki denklemde N: veri sayısını ifade ederken, X i : dikkate alınan verinin değerini vermektedir. Denklemlerde yer alan µ x için ise Denklem (2) den anlaşılacağı üzere, bir parametrenin istenen değeri o parametrenin ortalamasına eşit olmaktadır. µ x =E[X] (2) Şeklinde gösterilebilir.

4 Örnek Betonarme Çerçeve Tipi Binalar Analizler için Tablo 2 de özellikleri verilen az, orta ve çok katlı olarak Tablo 3 de sınıflandırılan üç farklı yapı sınıfından dokuz betonarme çerçeve tipi bina ele alınmıştır. (2-4-6), (8--2) ve (4-6-8) katlı bu 9 adet betonarme çerçeve tipi bina Şekil de şematik olarak gösterilmiştir. Örnek çerçeve tipi binaların kesit ve donatı detayları Şekil 2 de verilmektedir. Öncelikle eleman boyutları ve donatıları, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun olarak belirlenmiştir (ABYYHY, 998). Boyutlandırmada SAP 2 analiz programı kullanılmıştır (Wilson, Habibullah, 998). Boyutlandırma tamamlandıktan sonra optimizasyon uygulamasına başlanmıştır. Ele alınan çerçeve tipi binalar betonarme sıradan moment dayanımlı çerçeve tipi bina sınıfına girmektedir. Önem katsayısı, zemin sınıfı ise Z olarak alınmıştır. Binaların. Deprem bölgesinde olduğu düşünülmüştür. Tüm betonarme çerçeve tipi binalar üç açıklıklıdır. Her bir açıklık 6 m olarak alınmıştır. Kat yüksekliği 3 m dir. Kolonların zemine ankastre olarak mesnetlendiği düşünülmüştür. Çerçeve tipi binalar, kiriş ve kolon elemanlar kullanılarak modellenmiştir. Çeliğin akma dayanımı 42 Mpa, betonun basınç dayanımı ise 2 Mpa olarak alınmıştır. 4. SONUÇLAR Bu çalışmada, Güvenilirlik Esaslı Analiz kapsamında optimizasyon çalışmalarıyla ilgili olarak tasarım sürecini doğrudan etkileyen sismik yük katsayılarının optimum değerlerinin elde edilmesi sağlanmıştır. Betonarme çerçeve tipi binaların analizle-rinde sismik yük katsayılarının optimizasyonu diğer yük katsayıları sabit tutularak gerçekleştiril-miştir. Sismik yük katsayıları, seçilen depremlerin risk seviyelerine göre, optimizasyon yapılarak belirlen-miştir. Analiz-lerde göçme, limit durumu olarak ele alınmıştır. 2 farklı karakteristikte deprem verisiyle iki farklı amaç fonksiyonu kullanılarak iki ayrı parametreye göre optimizasyon gerçekleştirilmiştir. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (2) amaç fonksiyonlarının bir arada gösterimi yapıl-mıştır. Bu grafiklerde tüm eğrilerin ortalama de-ğerleri alınmış ve MEAN ile gösterilen eğri ile ifade edilmiştir. Tablo 4 de verildiği gibi AMAÇ ve fonksiyonlarının ortalama eğrileri en düşük değerlerini en büyük yer ivmesi (PGA) için sırasıyla.25 ve.65 de, en büyük yer hızı (PGV) için sırasıyla.25 ve.45 de almaktadır. Şekil 6 da ise yük katsayılarının depremlere göre aldıkları değerler verilmiştir. Bu şekillerde iki parametre ve amaç fonksiyonları birbirleriyle karşılaştırılmaktadır. Şekil 6 da AMAÇ fonksiyonunun en büyük yer ivmesi (PGA) ve en büyük yer hızına (PGV) göre aldığı değerler incelendiğinde dikkate alınan 2 dep-rem verisinden tanesinin, fonksiyonu için ise tanesinin birbirinden farklı olduğu görülmekte-dir. Ayrıca AMAÇ ve fonksiyonun en bü-yük yer ivmesi (PGA) için 2 deprem verisinden 3 tanesinin, en büyük yer hızı (PGV) için ise6 tanesinin aynı değerde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar göstermektedir ki önerilen amaç fonksiyonu mevcut amaç fonksiyonuna yakın değerler vermektedir. Bu da doğrudan optimizasyon sağlayan ve Denklem (6) da verilen yeni amaç fonksiyonun kullanılmasını destekler yöndedir. Çalışmada önerilen a- maç fonksiyonu doğrudan optimizasyonun kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi açısından oldukça önemlidir. Çalışma kapsamında ele alınan diğer önemli nokta da amaç fonksiyonunun minimizasyonunda iki farklı parametrenin dikkate alınmasıdır. İleriki çalışmalarda uzay ve düzlem betonarme binalar, çerçeve-perde karma tipi binalar, yatayda ve düşeyde düzensizliği bulunan binalar için ve daha çok deprem kaydıyla çalışmanın geliştirilmesi güvenilirlik esaslı analizde optimizasyonun dahil edilmesi anlamında daha kesin yargılara varma açısından yararlı olacaktır. Amaç fonksiyonlarından grafiklerde AMAÇ ile gösterilen amaç fonksiyonu Ellingwood ve Galambos tarafından önerilen literatürdeki mevcut amaç fonksiyonudur. ile gösterilen ise bu çalışma kapsamında önerilmiş amaç fonksiyonudur. ile ifade edilen amaç fonksiyonu doğrudan optimi-zasyon yapılmasına olanak vermektedir. Bu iki amaç fonksiyonuyla optimum yük katsayısı değerleri Şekil 3 de en büyük yer ivmesi (PGA) ve en büyük yer hızı (PGV) için Şekil 4 de ayrı ayrı elde edilmiştir. Elde edilen grafiklerden bu iki amaç fonksiyonun en büyük yer ivmesi (PGA) ve en büyük yer hızı (PGV) parametreleri için oldukça yakın sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu da çalışma kapsamında önerilmiş olan amaç fonksiyonun optimizasyon uygulamalarında kullanılabilirliğini göstermektedir. Şekil 5 de tüm yapıların tablo de verilen 2 deprem verisinin tamamı için

5 Anadolu University Journal of Science and Technology, 8 (2) 365 3/3 25/55 3/3 25/55 4/4 4/4 5/5 5/5 25/55 25/55 25/55 25/55 4/4 4/4 5/5 5/5 5/5 5/5 25/55 25/55 (a) 2 Katlı (b) 4 Katlı (c) 6 Katlı 5/5 5/5 5/5 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 5/5 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 (d) 8 Katlı (e) Katlı (f) 2 Katlı 7/7 7/7 7/7 7/7 8/8 8/8 7 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 / / / / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / / / / / / / 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 (g) 4 Katlı (h) 6 Katlı (i) 8 Katlı Şekil. Analizlerde Kullanılan Betonarme Çerçeve Tipi Binalar.

6 366 Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (2) Kolon Detayları 3 4 cm cm 3 4 cm cm 4 cm 4 cm 5 cm 5 cm 6 cm 6 cm 3*3 4*4 5*5 6*6 7 8 cm cm 8 cm 8 cm cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm cm 8 cm 7*7 8*8 * 2*2 Kiriş Detayları 55 cm 6 cm 6 cm 6 cm 65 cm 2 cm 7 cm 2 cm 3 cm 25 cm 3 cm 3 35 cm cm 25*55 3*6 35*65 Şekil 2. Şematik Kolon Kiriş Kesit ve Donatı Yerleşim Detayı.

7 Anadolu University Journal of Science and Technology, 8 (2) 367 C232 GIL67 AMAÇ AMAÇ,9,,2,3,4,9,,2,3,4 a) C232 deprem verisi için optimizasyon b) GIL67 deprem verisi için optimizasyon ARC G69,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ c) ARC deprem verisi için optimizasyon d) G69 deprem verisi için optimizasyon G623 ORR9,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ e) G623 deprem verisi için optimizasyon f) ORR9 deprem verisi için optimizasyon CLS KJM,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ g) CLS deprem verisi için optimizasyon h) KJM deprem verisi için optimizasyon SBA222 LMO355 AMAÇ AMAÇ,9,,2,3,4,9,,2,3,4 i) SBA222 deprem verisi için optimizasyon j) LMO355 deprem verisi için optimizasyon Şekil 3 (a). En Büyük Yer İvmesi İle Optimizasyon.

8 368 Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (2) DSP FVR45,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ a) DSP deprem verisi için optimizasyon b) FVR45 deprem verisi için optimizasyon OBR27 JOS9,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ c) OBR27 deprem verisi için optimizasyon d) JOS9 deprem verisi için optimizasyon MVH-UP BLF26,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ e) MVH-UP deprem verisi için optimizasyon f) BLF26 deprem verisi için optimizasyon IZT8 SHI,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ g) IZT8 deprem verisi için optimizasyon h) SHI deprem verisi için optimizasyon OSA GBZ,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ i) OSA deprem verisi için optimizasyon j) GBZ deprem verisi için optimizasyon Şekil 3 (b). En Büyük Yer İvmesi İle Optimizasyon.

9 Anadolu University Journal of Science and Technology, 8 (2) 369 C232 GIL67 uu,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ a) C232 deprem verisi için optimizasyon b) GIL67 deprem verisi için optimizasyon ARC G69,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ c) ARC deprem verisi için optimizasyon d) G69 deprem verisi için optimizasyon G623 ORR9,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ e) G623 deprem verisi için optimizasyon f) ORR9 deprem verisi için optimizasyon CLS KJM,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ g) CLS deprem verisi için optimizasyon h) KJM deprem verisi için optimizasyon SBA222 LMO355,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ i) SBA222 deprem verisi için optimizasyon j) LMO355 deprem verisi için optimizasyon Şekil 4 (a). En Büyük Yer Hızı İle Optimizasyon.

10 37 Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (2) DSP FVR45,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ a) DSP deprem verisi için optimizasyon b) FVR45 deprem verisi için optimizasyon OBR27 JOS9,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ c) OBR27 deprem verisi için optimizasyon d) JOS9 deprem verisi için optimizasyon MVH-UP BLF26,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ e) MVH-UP deprem verisi için optimizasyon f) BLF26 deprem verisi için optimizasyon IZT8 SHI,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ g) IZT8 deprem verisi için optimizasyon h) SHI deprem verisi için optimizasyon OSA GBZ,9,,2,3,4 AMAÇ,9,,2,3,4 AMAÇ i) OSA deprem verisi için optimizasyon j) GBZ deprem verisi için optimizasyon Şekil 4 (b). En Büyük Yer Hızı İle Optimizasyon.

11 Anadolu University Journal of Science and Technology, 8 (2) 37 Şekil 5. PGA ve PGV Parametrelerine Göre Belirlenen Amaç Fonksiyonlarının Tüm Deprem Verileri İçin Gösterilmesi.,4,4,3,3 Yük Katsayısı,2,, Depremler Yer İvmesi Amac Yer Hızı Amac Yük Katsayısı,2,, Depremler Yer İvmesi Amaç2 Yer Hızı Amac2,4 a) En Büyük Yer İvmesi ve En Büyük Yer Hızı İçin Amaç in Aldığı Değerler b) En Büyük Yer İvmesi ve En Büyük Yer Hızı İçin Amaç2 nin Aldığı Değerler,4,3,3 Yük Katsayısı,2, Yer İvmesi Amac Yük Katsayısı,2, Yer Hızı Amac, Depremler Yer İvmesi Amac2, Depremler Yer Hızı Amac2 c) En Büyük Yer İvmesi İçin Elde Edilen AMAÇ ve nin Karşılaştırılması d) En Büyük Yer Hızı İçin Elde Edilen AMAÇ ve nin Karşılaştırılması No Deprem No Deprem No Deprem No Deprem Parkfield 6 Northridge N. Palm Springs 6 Northridge 2 Morgan Hill 7 Loma Prieta 2 N. Palm Springs 7 Kocaeli 3 Kocaeli 8 Kobe 3 Whittier Narrows 8 Kobe 4 Morgan Hill 9 Santa Barbara 4 Landers 9 Kobe 5 Coyota Lake Livemor 5 Palm Springs 2 Kocaeli Şekil 6. En Büyük Yer İvmesi ve En Büyük Yer Hızı İçin Genel Karşılaştırma.

12 372 Tablo. Analizlerde Kullanılan Deprem Verileri Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (2) No Data Tarih Adı Büyüklük PGV PGA R Zemin ( M w ) (cm/s) (g) (km) Tipi Parkfield 28/6/966 C B 2 Morgan Hill 24/4/984 GIL B 3 Kocaeli 7/8/999 ARC B 4 Morgan Hill 24/4/984 G B 5 Coyota Lake 6/8/979 G B 6 Northridge 7//994 ORR B 7 Loma Prieta 8//989 CLS B 8 Kobe 6//995 KJM B 9 Santa Barbara 3/8/978 SBA B Livemor 27//98 LMO B N. Palm Springs 8/7/986 DSP B N. Palm 2 Springs 8/7/986 FVR B Whittier 3 Narrows 4//987 OBR B 4 Landers 28/6/992 JOS B 5 Palm Springs 8/7/986 MVH-UP B 6 Northridge 7//994 BLF D 7 Kocaeli 7/8/999 IZT A 8 Kobe 6//995 SHI D 9 Kobe 6//995 OSA D 2 Kocaeli 7/8/999 GBZ A Tipi Ters Eğik Ters Oblik Ters Oblik Ters Oblik Ters Oblik Ters Oblik Ters Oblik Ters Eğik

13 Anadolu University Journal of Science and Technology, 8 (2) 373 Tablo 2. Analizlerde Kullanılan Çerçeve Tipi Binaların Özellikleri Yapı Tipi Kat Sayısı Period (sn) Kolon (Boyut -Donatı) Kiriş (Boyut - Donatı) f c (kn/cm 2 ) f y (kn/cm 2 ) 2.4 3*3 As = 2.cm 2 25*55 As = 3.26 cm Az Katlı 4.5 İlk Iki Kat 5*5 As=45.2 cm 2 Son İki Kat 4*4 As = 3.4cm 2 25*55 As = 3.26 cm Yapılar 6.7 İlk Dört Kat 5*5 As=45.2 cm 2 Son İki Kat 4*4 As = 3.4cm 2 İlk Dört Kat 3*6 As=45. cm 2 Son İki Kat25* As = 3.26 cm İlk Beş Kat 6*6 As = 75. cm 2 Son Üç Kat 5*5 As=45.2 cm 2 3*6 As=45. cm Orta Katlı Yapılar.4 İlk Yedi Kat 7*7 As = 2. cm 2 Son Üç Kat 6*6 As = 75. cm 2 3*6 As=45. cm *7 As=2. cm 2 3*6 As=45. cm İlk Kat 8*8 As = 45. cm 2 Son Dört Kat 7*7 As=2. cm 2 3*6 As=45. cm Çok Katlı Yapılar 6.25 İlk On Kat * As=8.4 cm 2 Son Altı Kat 8*8 As=.5 cm 2 3*6 As=45. cm İlk Oniki Kat 2*2 As= 2.cm 2 Son Altı Kat * As= 8.45 cm 2 35*65 As=62. cm

14 374 Tablo 3. Örnek Çerçeve Tipi Binaların Sınıflandırımı Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (2) Bina Tipi Kat Sayısı Az Katlı Orta Katlı 8--2 Çok Katlı Tablo 4. Seçilen Deprem Verilerine Göre Elde Edilen Optimum No Deprem PGV PGA PGA A PGA A2 PGV A PGV A2 C232 6,8,63,,2,, 2 GIL67 3,6,,,2,2 3 ARC 7,7 8,2,,2,2 4 G69 36,7 92,,,, 5 G623 49,2 33,,,2,2 6 ORR9 52,,568,,2 7 CLS 55,2 437,, 8 KJM 79,3 2,,,, 9 SBA22 6,3 3,, LMO355 9,8 52,2,2,2,2 DSP 33,8,33,,,2,2 2 FVR45 4,2 9,2,2,2,2 3 OBR27 38,9,374,2,3,2,2 4 JOS9 42,3,374,2,3,2,3 5 MVH-UP 34,9,395,2,2,2,2 6 BLF26 5,79,,3 7 IZT8 6,7,52,,3 8 SHI 8,9 43,,3,2,3 9 OSA 8,2,79,,, 2 GBZ 2,2 44,,,, ORTALAMA,25,65,25,45

15 Anadolu University Journal of Science and Technology, 8 (2) 375 KAYNAKLAR ABYYHY (998), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Ankara, Türkiye. Corvera, R.B. (2). Spectral Evaluation of Seismic Fragility of Structures, Doktora Tezi, New York Devlet Üniversitesi, Buffalo, ABD. Frangapol, D. M. (996). Advances in Structural Optimization, CA, Wood Yayınları, ABD. Ellingwood B. ve Galambos V. (98). Probability Based Load Criteria for American National Standard, Washington, ABD. Galambos, V. (98). System Reliability and Structural Design. J. Structural Safety, 7. Attila ORBAY, 95 de İzmir de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladı. Lisans diplomasini 972 yılında ODTU İnşaat Mühendisliği nden aldı. Hemen ardından Londra Üniversitesi nde MSc yaptı. Londra Üniversitesi nde başladığı ve geliştirdiği doktora çalışmalarının son aşamasını DEU 'de tamamlayarak PhD derecesini aldı. Asistan olarak başladığı İzmir DEU Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim dalında çeşitli akade-mik unvanlarda bugüne dek görev yapmış ve Profesör olarak halen burada görevini sürdürmek-tedir. Çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı bildiri ve makaleleri yanı sıra Betonarme I ve Statik adli yayınlanmış kitapları da bulunmaktadır. Armağan KORKMAZ, 976 yılında İzmir de doğdu. İlk, orta ve lise öğreni-mini İzmir de tamamladı. Lisans diplomasini 997 yılında aldı. Hemen ardından yüksek lisansını tamamladı. Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirdiği doktora çalışmalarını Türki-ye de tamamla-yarak 25 yılında Doktora derecesini aldı. Araştırma Görevlisi olarak başladığı DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim dalında 25 yılına dek görev yaptı ve ar-dından SDÜ de Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı. Çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı yayınları bulunan Yrd. Doç. Dr. Armağan KORKMAZ halen Amerika Birleşik Devletlerinde doktora sonrası çalışmalarını görev aldığı uluslararası projelerde sürdürmektedir. Hui, M. H. (999). Reliability Based Seismic LRFD Criteria for Reinforced Concrete Frame Buildings. Journal of Structural Engineering. 9, Korkmaz, A. (25). Yapı Sistemlerinin Güvenilirlik Esaslı Performansa Bağlı Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Mostafa, E. (23). Seismic Fragility and Cost Benefit Analysis of Structural and Nonstructural System, Doktora Tezi, Cornell Universitesi, ABD. Orbay, A. (22). Betonarme I, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, Türkiye. Scott A. B. (22). Recent Advences in Optimal Structural Design, California Üniversitesi, Berkeley, CA, ABD. TS 5 (2), Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, T.S.E. Kurumu, Ankara, Türkiye. Wilson, E. ve Habibullah A. (998) SAP 2 Integrated Finite Element Analysis and Designof Struc-tures Basic Analysis, Kullanım Klavuzu,CA, ABD.

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ. Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu.

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ. Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu. PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu.tr ÖZ: Son yıllarda hızla önem kazanmakta olan performansa bağlı analiz

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN OLASILIKLI SİSMİK ANALİZİ

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN OLASILIKLI SİSMİK ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 2, No, 55-64, 26 Vol 2, No, 55-64, 26 BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN OLASILIKLI SİSMİK ANALİZİ Armağan KORKMAZ ve Engin AKTAŞ * İnşaat Mühendisliği

Detaylı

NONLINEAR PUSH OVER ANALYSIS FOR HIGH RISE R/C FRAME STRUCTURES. Armağan KORKMAZ*

NONLINEAR PUSH OVER ANALYSIS FOR HIGH RISE R/C FRAME STRUCTURES. Armağan KORKMAZ* NONLINEAR PUSH OVER ANALYSIS FOR HIGH RISE R/C FRAME STRUCTURES Armağan KORKMAZ* *Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Çünür, Isparta armagan@mmf.sdu.edu.tr ABSTRACT Performance based

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi * Muharrem Aktaş, Naci Çağlar, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET: MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel 1, M. Palanci 2, A. Kalkan 3 ve Y. Yılmaz 4 1 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale

Detaylı

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mehmet Sefa Orak 1 ve Zekai Celep 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul

Detaylı

YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2) (2010) 123-138 Marmara Üniversitesi YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kasım Armağan KORKMAZ 1*, Taner UÇAR

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: s. -8 Ocak 6 BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ (EFFECT OF INFILL WALLS IN EARTHQUAKE BEHAVIOR

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ O. Merter 1, T. Uçar 2, Ö. Bozdağ 3, M. Düzgün 4 ve A. Korkmaz 5 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh.

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 25-27 Eylül 23 MKÜ HATAY ÖZET: MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel ve M. Palanci 2 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi * 1 Elif Orak BORU * 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye Özet 2007 yılında yürürlülüğe

Detaylı

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. ÇAĞIŞ 10145, BALIKESİR 266 612 11 94 266 612 11

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ Fuat DEMİR*, Sümeyra ÖZMEN** *Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl., Isparta 1.ÖZET Beton dayanımının binaların hasar görmesinde

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS I Türkiye de Deprem Gerçeği Standart ve Yönetmelikler Analiz ve Tasarım Felsefeleri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik Türkiye de Deprem Gerçeği Standart ve Yönetmelikler

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010) Perde konumunun ve zemin sınıfının betonarme yapılardaki hasar oranına etkisi Erkut Sayın *, Burak Yön, Yusuf Calayır Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ, TURKEY

Detaylı

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Taner Uçar DEÜ, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Tınaztepe Kampüsü 35160, Buca İzmir Tel: (232) 412 83 92 E-Posta: taner.ucar@deu.edu.tr Mutlu Seçer DEÜ,

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği * Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir Mühendislik Fakültesi, İnşaat

Detaylı

BETONARME YAPILARDA MALZEME DAYANIMI VE DETAYLANDIRMA ÖZELLİKLERİNİN SİSMİK HASAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BETONARME YAPILARDA MALZEME DAYANIMI VE DETAYLANDIRMA ÖZELLİKLERİNİN SİSMİK HASAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BETONARME YAPILARDA MALZEME DAYANIMI VE DETAYLANDIRMA ÖZELLİKLERİNİN SİSMİK HASAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: H. B. Özmen 1 ve M. İnel 2 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri Prof. Dr. Günay Özmen gunayozmen@hotmail.com Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan çok katlı yapılarda her eleman için kendine özgü ayrı bir elverişsiz deprem

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 36-45 Research/Araştırma 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi Özet ÖZLEM ÇAVDAR, FEZAYİL SUNCA Gümüşhane

Detaylı

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Mehmet Bakır Bozkurt Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

Deprem etkisindeki betonarme binaların taşıyıcı sistem maliyetine yapısal düzensizliklerin etkisi

Deprem etkisindeki betonarme binaların taşıyıcı sistem maliyetine yapısal düzensizliklerin etkisi BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:1, 77-91 Temmuz 2007 Özet Deprem etkisindeki betonarme binaların taşıyıcı sistem maliyetine yapısal düzensizliklerin etkisi Erdal İRTEM * Balıkesir Üniversitesi MMF İnşaat

Detaylı

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma * Naci Çağlar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok * Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ORTA KATLI MEVCUT BETONARME YAPILARDA ÇEKİÇLEME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

ORTA KATLI MEVCUT BETONARME YAPILARDA ÇEKİÇLEME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ ORTA KATLI MEVCUT BETONARME YAPILARDA ÇEKİÇLEME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Mehmet İNEL 1, Bayram Tanık ÇAYCI 2, Muhammet KAMAL 3, Osman ALTINEL 4 1 Profesör, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Detaylı

MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI. M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir

MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI. M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir İÇERİK 1. GİRİŞ 2. SAHA VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI 3. SAYISAL YÖNTEMLER

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ

BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ ÖZET: B. Yön 1 ve Y. Calayır 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2 Profesör,

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 ÖZET: SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ B. DEMİR 1, F.İ. KARA 2 ve Y. M. FAHJAN 3 1 İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 Araştırma Görevlisi, Deprem ve Yapı

Detaylı

Çelik Bina Tasarımında Gelişmeler ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği

Çelik Bina Tasarımında Gelişmeler ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği Çelik Bina Tasarımında Gelişmeler ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği Prof. Dr. Erkan Özer İstanbul Teknik Üniversitesi ehozer@superonline.com Özet Çelik yapı sistemlerinin deprem etkileri altındaki davranışlarına

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit 09.Mayıs.2015 İTME SÜRME YÖNTEMİ - ILM Dünya çapında yaygın bir köprü yapım

Detaylı

YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ

YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ ARAŞ. GÖR. ÖZGÜR BOZDAĞ İş Adresi: D.E.Ü. Müh. Fak. İnş.Böl. Kaynaklar Yerleşkesi Tınaztepe-Buca / İZMİR İş Tel-Fax: 0 232 4531191-1073 Ev Adresi: Yeşillik

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Investigation of Beavior of Structures According To Local Site Classes Given In te Turkis Eartquake Code Ramazan.

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDA GENEL ĐLKELER

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDA GENEL ĐLKELER DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDA GENEL ĐLKELER Bilindiği gibi depremler, yapıya, zamana bağlı olarak değişen yüklerin etkimesine neden olurlar. Buna karşılık olarak da, yapıda zamana bağlı olarak değişen

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ

KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ ÖZET: H. Toker 1, A.O. Ateş 2 ve Z. Celep 3 1 İnşaat Mühendisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul Fifth National Conference on Earthquake Engineering, 26-30 May 2003, Istanbul, Turkey Bildiri No: AT-124 BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET: H. Tekeli 1, H. Dilmaç 2, K.T. Erkan 3, F. Demir 4, ve M. Şan 5 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri

Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri Rasim TEMUR İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Sunum Programı 1. Giriş 2. Bulanık mantık 3. DURTES yöntemi 4. Uygulama önerileri

Detaylı

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI M. İnel, E. Meral 2 ve H.B. Özmen 3 Profesör, İnşaat

Detaylı

DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Genel İlkeler Nedir? Yapısal hasarın kabul edilebilir sınırı

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

ÇELİK ÇAPRAZ ELEMANLARLA GÜÇLENDİRİLEN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

ÇELİK ÇAPRAZ ELEMANLARLA GÜÇLENDİRİLEN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (2) 2007, 191-201 ÇELİK ÇAPRAZ ELEMANLARLA GÜÇLENDİRİLEN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ EARTHQUAKE BEHAVIOR EVALUATION OF R/C STRUCTURES STRENGTHENED

Detaylı

2.3. Dinamik Benzeri Yöntemler ile Ölçekli Beton Barajda Deprem Simulasyonu

2.3. Dinamik Benzeri Yöntemler ile Ölçekli Beton Barajda Deprem Simulasyonu BETON AĞIRLIK BARAJLARIN SİSMİK DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PARAMETRELER B.F. Soysal 1 ve Y. Arıcı 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara 2 Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara Email:

Detaylı

ANTALYA YÖRESİNDEKİ DÜZENSİZ BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

ANTALYA YÖRESİNDEKİ DÜZENSİZ BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ ANTALA ÖRESİNDEKİ DÜZENSİZ BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ H. Barış BARUT (*) Cem OĞUZ (*) Erdal İRTEM (**) Feridun ARDIMOĞLU (***) * Akdeniz Ünv., Teknik Bilimler MO İnşaat Programı.

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

FARKLI DEPREM İVMELERİNİN BİNA YATAY YÜKLERİNE ETKİSİ

FARKLI DEPREM İVMELERİNİN BİNA YATAY YÜKLERİNE ETKİSİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 497-506 TEKNOLOJİ FARKLI DEPREM İVMELERİNİN BİNA YATAY YÜKLERİNE ETKİSİ Ömer ÖZKAN * Özgür MURATOĞLU ** * Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Alaplı Meslek Yüksek Okulu,

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

ESKİŞEHİR DEKİ BİR HAZIR BETON FİRMASININ BETON KALİTESİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ESKİŞEHİR DEKİ BİR HAZIR BETON FİRMASININ BETON KALİTESİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C. XVIII, S.2, 2005 Eng.&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol. XVIII, No: 2, 2005 ESKİŞEHİR DEKİ BİR HAZIR BETON FİRMASININ BETON KALİTESİNİN

Detaylı

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma yapılar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi TÜRKİYE DE BETONARME BİNALARDA SİSMİK GÜVENİLİRLİĞİ NASIL ARTTIRABİLİRİZ? How to Increase Seismic Reliability of RC Buildings in Turkey? Prof. Dr. Mehmet INEL Pamukkale University, Denizli, TURKEY İçerik

Detaylı

Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Deprem Güvenliği

Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Deprem Güvenliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2): 16-20 (2012) Araştırma Makalesi / Research Paper Güçlendirilmiş Betonarme

Detaylı

ALÇAK, ORTA VE YÜKSEK KATLI ÇELİK ÇERÇEVELERDE HİSTERETİK ENERJİ TALEPLERİ

ALÇAK, ORTA VE YÜKSEK KATLI ÇELİK ÇERÇEVELERDE HİSTERETİK ENERJİ TALEPLERİ ALÇAK, ORTA VE YÜKSEK KATLI ÇELİK ÇERÇEVELERDE HİSTERETİK ENERJİ TALEPLERİ Bülent AKBAŞ, Hakan TEMİZ, Ülgen Mert TUĞSAL, Fatma İlknur GÖKÇE akbasb@gyte.edu.tr Öz: Performansa dayalı depreme dayanıklı yapı

Detaylı

Yapı-Zemin Etkileşiminin Yapıların Deprem Davranışına Etkileri

Yapı-Zemin Etkileşiminin Yapıların Deprem Davranışına Etkileri MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1): 12-17 (2012) Araştırma Makalesi / Research Paper Yapı-Zemin Etkileşiminin

Detaylı

MEVCUT PERDELİ BETONARME BİR YAPININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLE DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

MEVCUT PERDELİ BETONARME BİR YAPININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLE DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ MEVCUT PERDELİ BETONARME BİR YAPININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLE DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ÖZET Özlem ÇAVDAR 1, Ender BAYRAKTAR 1, Ahmet ÇAVDAR 1 Gümüşhane Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ZEMİNE ÖZGÜ ORTALAMA TEPKİ SPEKTRUMLARININ AASHTO LRFD (2007 VE 2010) KÖPRÜ TASARIM ŞARTNAMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DEKİ ZEMİNE ÖZGÜ ORTALAMA TEPKİ SPEKTRUMLARININ AASHTO LRFD (2007 VE 2010) KÖPRÜ TASARIM ŞARTNAMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI TÜRKİYE DEKİ ZEMİNE ÖZGÜ ORTALAMA TEPKİ SPEKTRUMLARININ AASHTO LRFD (2007 VE 2010) KÖPRÜ TASARIM ŞARTNAMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İnş. Yük. Müh.

Detaylı

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1 Burcu AYAR Çalışmamızın Amacı Nedir? Çok katlı yapıların burulma düzensizliği, taşıyıcı sistemin rijitlik ve kütle dağılımının simetrik

Detaylı

BETONARME BİNALARIN DEPLASMAN TALEPLERİNİN 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZLE DEĞERLENDİRİLMESİ

BETONARME BİNALARIN DEPLASMAN TALEPLERİNİN 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZLE DEĞERLENDİRİLMESİ BETONARME BİNALARIN DEPLASMAN TALEPLERİNİN 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZLE DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet İNEL 1, Sinem ÇELİK 2, Hayri Baytan ÖZMEN 3 ve Önder ÖNÜR 2 1 Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü,

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

ÇELİK YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Armağan KORKMAZ*, Zeki AY, Ömer UYSAL

ÇELİK YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Armağan KORKMAZ*, Zeki AY, Ömer UYSAL 216 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 216-226 (8) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ÇELİK YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ ÖZET: BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ Ö. Avşar 1, Ö. Yurdakul 2 ve O. Tunaboyu 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2 Araştırma

Detaylı

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU KONU: Yeni deprem yönetmeliği taslağında ve TDY2007 de verilen kriterler doğrultusunda, birkaç lokasyonda, deprem tasarım ivme spektrumlarının oluşturulması ve tek serbestlik dereceli bir sistem üzerinde

Detaylı

Mevcut Betonarme Binaların Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi

Mevcut Betonarme Binaların Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi Mevcut Betonarme Binaların Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi Mehmet İNEL, Hayri B. ÖZMEN, Şevket M. ŞENEL ve A. Haydar KAYHAN Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kınıklı, Denizli Özet

Detaylı

SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ. Email: fsbalik@selcuk.edu.

SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ. Email: fsbalik@selcuk.edu. SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZET: Mehmet KAMANLI, Hasan Hüsnü KORKMAZ, Fatih Süleyman BALIK 2, Fatih BAHADIR 2 Yrd.Doç.Dr.,

Detaylı

Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri *

Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri * İMO Teknik Dergi, 2010 5161-5184, Yazı 336 Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri * Ali Haydar KAYHAN* Şevket Murat ŞENEL** ÖZ Bu çalışmada mevcut prefabrik sanayi yapıları

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

Mehmet INEL 1, Sinem Çelik 2, Hayri B Özmen 3 ve Önder ÖNÜR 2 ÖZET ABSTRACT

Mehmet INEL 1, Sinem Çelik 2, Hayri B Özmen 3 ve Önder ÖNÜR 2 ÖZET ABSTRACT Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 30 Mayıs-3 Haziran, 2011, İstanbul Seventh National Conference on Earthquake Engineering, 30 May-3 June 2011, Istanbul, Turkey İLERİ YÖNLENMELİ DEPREM KAYITLARI

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME ÖZET: DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME İ. Keskin 1 ve Z. Celep 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem Müh. Programı, İstanbul Teknik

Detaylı

DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KOLONLARIN YAKLAŞIK HESABI İÇİN BASİT BİR FORMÜL

DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KOLONLARIN YAKLAŞIK HESABI İÇİN BASİT BİR FORMÜL International Journal of Engineering Research and Development, Vol.6, No.2, June 2014 1 DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KOLONLARIN YAKLAŞIK HESABI İÇİN BASİT BİR FORMÜL Sabahattin Aykaç, Bengi Aykaç, Meryem

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

Farklı Yapısal Malzeme Özelliklerinin Yığma Yapı Davranışına Etkisi

Farklı Yapısal Malzeme Özelliklerinin Yığma Yapı Davranışına Etkisi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 3(1) 69-78 2014 Farklı Yapısal Malzeme Özelliklerinin Yığma Yapı Davranışına Etkisi Kasım Armağan Korkmaz 1,*, Asuman Işıl Çarhoğlu 2, Ahmet Vefa Orhon 3, Ayhan

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM412: BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ 2016 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU Koordinatör:

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ Adnan KARADUMAN (*), M.Sami DÖNDÜREN (**) ÖZET Bu çalışmada T şeklinde, L şeklinde ve kare şeklinde geometriye sahip bina modellerinin deprem davranışlarının

Detaylı

Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri

Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri Bora AKŞAR 1, Selçuk DOĞRU 2, Ferit ÇAKIR 3, Jay SHEN 4, Bülent AKBAŞ 5 1 Araş.Gör., Doktora Öğrencisi, Gebze Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ NE ĠSTANBUL Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Yukarıda bilgileri

Detaylı

MEHMET PALANCİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

MEHMET PALANCİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MEHMET PALANCİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ Telefon E-posta 2128672500-1100 mehmetpalanci@arel.edu.tr

Detaylı

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Muhendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN

Detaylı

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi HOŞGELDİNİZ KÖPRÜLERİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ DEPREM KAYITLARININ KULLANIMI Konu Başlıkları Yapıların Dinamik Analizlerinde

Detaylı

BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ

BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 13 Mart 2013 BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Taner UÇAR Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜN Dokuz Eylül Üniversitesi Seminer

Detaylı

YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİNİN BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA ETKİSİ

YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİNİN BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı, YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİNİN BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA ETKİSİ Armağan KORKMAZ Taner UÇAR Özet: Çalışmada Türkiye

Detaylı

Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat Düzensizliğine Perde Duvar Etkisi

Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat Düzensizliğine Perde Duvar Etkisi 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30September 2017 (ISITES2017Baku - Azerbaijan) Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat

Detaylı

Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması

Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması th International Advanced Technologies Symposium (IATS ), -8 May 0, Elazığ, Turkey Betonarme Perdeler ve Çelik Çaprazlarla Yapılan Güçlendirmelerin Karşılaştırılması B. Yön,E. Sayın University of Firat,

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S. BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.KIRÇIL y N cp ex ey x ex= x doğrultusundaki dışmerkezlik ey=

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı