AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE"

Transkript

1 AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANMA K TABI Português EλληvIkά Italiano Español Français Deutsch English KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN CONSERVEZ CE MODE D EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO CONSERVARE QUESTO MANUALE PER OGNI EVENTUALE FUTURO RIFERIMENTO ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA POSTERIOR СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩИХ ССЫЛОК BU KILAVUZU, DAHA SONRA BAfiVURMAK ÜZERE SAKLAYIN P/N Русский Türkçe

2 Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... 1 ÖZELL KLER VE filevler... 2 PARÇA S MLER... 2 HAZIRLIK... 4 ÇALIfiTIRMA... 5 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 7 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 8 F LTRE LAMBASI SIFIRLAMA... 8 ELLE OTOMAT K [MANUAL AUTO] ÇALIfiMA... 8 HAVA AKIfi YÖNÜNÜN AYARLANMASI... 9 SALINIMLI ÇALIfiMA EKONOM [ECONOMY] filem TEM ZL K VE BAKIM UZAKTAN KUMANDA B R M S NYAL KODUNUN SEÇ LMES SORUN BULMA KULLANMA P UÇLARI GÜVENL K ÖNLEMLER Bu arac kullanmadan önce ÖNLEMLER bölümünün tümünü okuyun ve do ru biçimde çal flt r n. Bu bölümdeki talimatlar n tümü güvenlikle ilgili oldu u için güvenlikli çal flma koflullar n korumaya dikkat edin. Bu talimatlarla ilgili olarak TEHL KE, UYARI ve D KKAT afla daki anlamlara gelir: TEHL KE! UYARI! D KKAT! Bu iflaret, yanl fl uygulan rsa kullan c n n ya da servis personelinin a r yaralanmas na ya da ölümüne yol açacak ifllemleri belirtir. Bu iflaret, yanl fl uygulan rsa kullan c n n a r yaralanmas na ya da ölümüne yol açabilecek ifllemleri belirtir. Bu iflaret, yanl fl uygulan rsa yaralanmaya ya da bir malda zarara yol açabilecek ifllemleri belirtir. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Bu klimay kendiniz kurmaya çal flmay n. Bu birimin içinde kullan c n n bak m yapabilece i parça yoktur. Onar m için her zaman yetkili servis personeline dan fl n. Yerini de ifltirmek için, birimin sökülmesi ve kurulmas için yetkili servis personeline dan fl n. Kliman n so uk hava ak m n n tam önünde uzun süre durarak, afl r so u a maruz kalmay n. Ç k fl a z na ya da girifl zgaralar na parma n z ya da herhangi bir fley sokmay n. Kliman n çal flmas n güç besleme kablosunu prizden ç kartarak ya da benzeri biçimde bafllatmay n ya da durdurmay n. Güç besleme kablosuna zarar vermemeye dikkat edin. Bir ar za durumunda (yan k kokusu, vb.) çal flmas n en k sa zamanda durdurun, otomatik elektrik sigortas n kapat n ve yetkili servis personeline dan fl n. Çal fl rken arada s rada oday havaland r n. Hava ak fl n flöminelere ve s tma araçlar na yönlendirmeyin. Klima üzerine basmay n ya da eflya koymay n. ç mekan birimine herhangi bir eflya asmay n. Klimalar n üzerine çiçek vazosu ya da su kab koymay n. Klimay direk olarak suya maruz b rakmay n. Klimay elleriniz slakken kullanmay n. Güç besleme kablosundan çekerek prizden ç karmay n. Birim uzun süre kullan lmayacaksa, güç kayna ile ba lant s n kesin. Klimay temizlerken veya hava filtresini de ifltirirken daima elektrik sigortas n kapat n. Hava ak m yönünün tam önüne ev hayvanlar ya da çiçek koymay n. K fl n uzun bir süre kullanmad ktan sonra tekrar çal flt rd n zda, elektrik dü mesini birimi çal flt rmadan en az 12 saat önce aç n. Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin. G da, hayvan ya da bitki, hassas donan m ya da sanat eserlerinin depolanmas için kullanmay n. Is tma ifllemi s ras nda ba lant vanalar s n r: Dokunurken dikkat edin. Montaj deste inin durumun hasar aç s ndan kontrol edin. Radyatör kanatlar na a r bas nç uygulamay n. Yaln z hava filtreleri tak l yken çal flt r n. Ç k fl a z n ve girifl zgaralar kapatmay n ya da örtmeyin. Herhangi bir elektronik arac n iç mekan ya da d fl mekan birimlerinden en az bir metre uzakta olmas n sa lay n. Klimay bir flöminenin ya da di er bir s tma arac n n yak n na kurmaktan kaç n n. ç mekan ve d fl mekan birimlerini kurarken, küçük çocuklar n eriflimini engelleyecek önlemler al n. Kliman n yak n nda yan c gazlar kullanmay n.

3 ÖZELL KLER VE filevler OTOMAT K ÇALIfiMA SO UTUCU MODEL BAfiLAT/DURDUR [START/STOP] dü mesine bas nca birim, termostat ayarlar na ve gerçek oda s cakl na uygun olarak So utma ya da Kurutma modlar ndan birinde otomatik olarak çal flmaya bafllar. ISITMA VE SO UTMA MODEL (TERS DÖNGÜ) BAfiLAT/DURDUR [START/STOP] dü mesine bas nca birim, termostat ayarlar na ve gerçek oda s cakl na uygun olarak Is tma, So utma ya da zleme modlar ndan birinde otomatik olarak çal flmaya bafllar. UYKU ZAMANLAYICISI SO UTUCU MODEL So utma ya da kurutma modu s ras nda UYKU [SLEEP] zamanlay c s dü mesine bas ld zaman termostat ayarlar çal flma süresi boyunca yavaflça artar. Ayarlanm fl süre bitince birim otomatik olarak durur. TELS Z UZAKTAN KUMANDA B R M TELS Z UZAKTAN KUMANDA B R M kliman n çal flmas na kolay kumanda edilmesini sa lar. HER YÖNE AYARLANAB L R HAVA AKIfiI (SALINIM ÇALIfiMASI) AfiA I/YUKARI hava yönü sal n m ile SOLA/SA A hava yönü sal n m birlikte kullan l rsa hava yönü sal n m na üç boyutta kumanda edilebilir. AfiA I/YUKARI hava yönlendirme kanatlar birimin çal flma moduna göre otomatik olarak yönlendirildi i için, kullanma moduna göre hava yönlendirmesini ayarlamak olanakl d r. KÜFLENMEYE DAYANIKLI F LTRE HAVA F LTRES küflenme direnci için kimyasal ifllemden geçirilmifltir, bu nedenle kullan m temiz ve bak m kolayd r. ISITMA VE SO UTMA MODEL (TERS DÖNGÜ) Is tma modundayken UYKU [SLEEP] dü mesine bas ld zaman, kliman n termostat ayarlar çal flaca süre içinde yavaflça azal r, so utma ya da kurutma modunda bas ld zaman ise termostat ayarlar çal flaca süre içinde yavaflça artar. Ayarlanm fl süre bitince birim otomatik olarak durur. PARÇA S MLER ç Mekan Birimleri 1 Kullanma Kamada Panosu 2 ELLE OTOMAT K [MANUAL AUTO] dü mesi 3 Uzaktan Kumanda Sinyal Al c s 4 ÇALIfiMA Gösterge Lambas (yeflil) 5 ZAMANLAYICI Gösterge Lambas (turuncu) 6 F LTRE Lambas (k rm z ) Zamanlay c çal fl rken ZAMANLAYICI gösterge lambas yan p sönerse, bu zamanlay c ayarlar nda bir hata oldu unu gösterir (bak n z sayfa 15, OTOMAT K Yeniden Çal flma) Girifl Izgaras 8 Hava Filtresi 9 AfiA I/YUKARI Hava Yönü Kanatlar 0 SOLA/SA A Hava Yönü Kanatlar (AfiA I/YUKARI Hava Yönü Kanatlar n n arkas nda) A Boflaltma Hortumu 2 3 Tu-2

4 PARÇA S MLER Uzaktan kumanda Display Ekran F Ekran paneli G H K I L A C D B E J Daha kolay anlafl lmas için, olas tüm göstergeleri göstermek amac yla yukar daki flekil çizilmifltir; bununla birlikte as l çal flmada ekran sadece geçerli çal flmaya uygun olan göstergeleri gösterir. M N O 1 MOD [MODE] dü mesi 2 EKONOM [ECONOMY] dü mesi 3 SICAKLIK AYAR [SET TEMP.] dü mesi ( / ) 4 F LTRE SIFIRLAMA [FILTER RESET] dü mesi 5 UYKU [SLEEP] dü mesi 6 VANT LATÖR [FAN] dü mesi 7 BAfiLAT/DURDUR [START/STOP] dü mesi 8 AYAR [SET] dü mesi (Dikey) 9 AYAR [SET] dü mesi (Yatay) 0 SALINIM [SWING] dü mesi A ZAMANLAYICI MODU [TIMER MODE] dü mesi B ZAMANLAYICI AYARI [TIMER SET] ( / ) dü mesi C SAAT AYARI [CLOCK ADJUST] dü mesi D SIFIRLA [RESET] dü mesi E TEST ÇALIfiMASI [TEST RUN] dü mesi F Sinyal Verici G S cakl k AYARI Ekran H EKONOM Göstergesi I Çal flma Modu Ekran J UYKU [SLEEP] Göstergesi K Verici Göstergesi L Vantilatör H z Ekran M SALINIM Göstergesi N Zamanlay c Modu Ekran O Saat Ekran Baz iç mekan birimlerinde, bu uzaktan kumanda üzerindeki tüm dü melere iliflkin ifllevler bulunmayabilir. fllevin kullan l r durumda olmad bir uzaktan kumanda dü mesine bas lmas durumunda ÇALIfiMA [OPERATION], ZAMANLAYICI [TIMER] ve F LTRE [FILTER] lambas yan p söner. Tu-3 Bu dü me klima monte edilirken kullan l r ve kliman n termostat ifllevinin hatal çal flmas na neden olaca ndan normal koflullarda kullan lmamal d r. Bu dü meye normal çal flt rma s ras nda bas l rsa, ünite deneme çal flt rmas moduna geçer ve ç Ünitenin ÇALIfiMA [OPERATION] Gösterge Lambas ve ZAMANLAYICI [TIMER] Gösterge Lambas ayn anda yan p sönmeye bafllar. Test çal flmas n durdurmak için, BAfiLAT/ DURDUR [START/STOP] dü mesine basarak klimay durdurun.

5 HAZIRLIK Pilleri Tak n (2 adet R03/LR03) Arka taraftaki pil bölümünün kapa n bast r n ve kayd rarak aç n. iflaretine basarak ok yönünde kayd r n. Pilleri tak n. Pillerin kutuplar n n ( ) do ru yönde olmas na dikkat edin. Pil bölmesinin kapa na kapat n. Geçerli zaman ayarlay n 1 2 SAAT AYARI [CLOCK ADJUST] dü mesine bas n. Dü meye basmak için tükenmez kalem ucu ya da benzer bir küçük nesne kullan n. Saati geçerli zamana ayarlamak için ZAMANLAYICI AYARI [TIMER SET] ( / ) dü melerini kullan n. dü mesi: Zaman ilerletmek için bas n. dü mesi: Zaman geriletmek için bas n. D KKAT! Küçük çocuklar n yanl fll kla pilleri yutmamas na dikkat edin. Uzaktan kumanda birimini uzun süre kullanmayacaksan z, pillerin ak p birimde ar zaya yol açmamas için pilleri ç kart n. Bateriden s zan s va derinize, gözlerinize ya da a z n za de erse, bol suyla y kay n ve doktorunuza dan fl n. Biten piller hemen ç kart lmal ve bir pil toplama yerine ya da uygun kuruma konarak uygun biçimde at lmal d r. Kuru pilleri yeniden flarj etmeye çal flmay n. Asla kullan lm fl ve yeni pilleri ya da de iflik tipte pilleri bir arada kullanmay n. Normal kullan flla piller yaklafl k bir y l dayan r. Uzaktan kumanda biriminin çal flma uzakl belirli ölçüde azal rsa, pilleri de ifltirin ve bir tükenmez kalem ucu ya da di er küçük bir fleyle RESET dü mesine bas n. (Bu dü melere her bas ld nda, zaman bir dakika ilerler ya da geriler. Dü meleri bas l tutarsan z zaman on dakikal k birimler olarak h zl de iflir.) 3 SAAT AYARI [CLOCK ADJUST] dü mesine yeniden bas n. Bu saat ayar n tamamlar ve saat çal flmaya bafllar. Uzaktan Kumanda Biriminin Kullan lmas Do ru çal flmas için Uzaktan Kumanda Biriminin mutlaka sinyal al c s na yönlendirilmesi gerekir. Çal flma Uzakl Yaklafl k 7 metre. Klima sinyali do ru ald zaman bir bip sesi duyulur. Bip sesi duyulmazsa, Uzaktan Kumanda Biriminin dü mesine bir daha bas n. Uzaktan Kumanda Birimi Yuvas Vidalar Sokun Bast r n Yukar kayd r n Çekin 1 Yuvay monte edin. 2 Uzaktan Kumanda Birimini ayarlay n. 3 Uzaktan Kumanda Birimini (elde kullan ld zaman) yuvas ndan ç kartmak için. Tu-4

6 ÇALIfiTIRMA Çal flma Modunun Seçilmesi 1 2 BAfiLAT/DURDUR [START/STOP] dü mesine bas n. ç mekan biriminin ÇALIfiMA gösterge lambas (yeflil) yanar. Klima çal flmaya bafllar. stenilen modu seçmek için MOD [MODE] dü mesine bas n. Dü meye her bas l flta mod afla daki s rada de iflir: sotomat K sso UTMA skurutma [AUTO] [COOL] [DRY] ISITMA t VANT LATÖR t [HEAT] [FAN] Yaklafl k üç saniye sonra tüm ekran yeniden görünür. Örnek: SO UTMA [COOL] ayar ndayken. Oda S cakl n n Ayarlanmas SICAKLIK AYAR [SET TEMP.] dü mesine bas n. dü mesi: Termostat ayar n yükseltmek için bas n. dü mesi: Termostat ayar n azaltmak için bas n. Termostat ayar aral : OTOMAT K [AUTO] C Is tma C So utma/kurutma C VANT LATÖR [FAN] modundayken termostat oda s cakl n ayarlamak için kullan lamaz (S cakl k uzaktan kumanda birimi ekran nda görünmez). Yaklafl k üç saniye sonra tüm ekran yeniden görünür. Termostat ayarlar bir standart de er olarak kabul edilmelidir ve gerçek oda s cakl ndan bir ölçüde farkl olabilir. Örnek: 26 C ayar ndayken. Vantilatör H z n n Ayarlanmas VANT LATÖR [FAN] dü mesine bas n. Dü meye her bas l flta vantilatör h z afla daki s rada de iflir: sotomat K syüksek ORTALAMA DÜfiÜK SESS Z s s s [AUTO] [HIGH] [MED] [LOW] (QUIET) Yaklafl k üç saniye sonra tüm ekran yeniden görünür. OTOMAT K [AUTO] ayar ndayken: Is tma: Vantilatör s t lm fl havan n en iyi dolafl m n sa lamak üzere çal fl r. Ancak, iç mekan biriminden verilen hazan n s cakl düflükken vantilatör çok yavafl h zda çal fl r. So utma: Oda s cakl termostat ayar na yaklaflt kça, vantilatör h z yavafllar. Vantilatör: Vantilatör, düflük vantilatör h z nda çal fl r. Örnek: OTOMAT K [AUTO] ayar ndayken. zleme çal flmas s ras nda ve s tma modunun bafllang c nda vantilatör çok düflük h zda çal fl r. SESS Z Çal flma Sessiz (Quiet) olarak ayarland nda: SESS Z çal flma bafllar. ç mekan biriminin hava ak fl, daha sessiz çal flma için düflürülür. SESS Z [QUIET] çal flma, Kurutma modunda kullan lamaz. (Ayn durum, kurutma modu OTOMAT K [AUTO] modunda çal flt rma s ras nda seçildi inde de geçerlidir.) Sessiz çal flma s ras nda, Is tma ve So utma performans biraz azal r. SESS Z [QUIET] Çal flma kullan ld nda oda s nm yorsa/so umuyorsa, lütfen kliman n Vantilatör H z n ayarlay n. Tu-5

7 Çal flman n Durdurulmas BAfiLAT/DURDUR [START/STOP] dü mesine bas n. ÇALIfiMA Gösterge Lambas (yeflil) söner. OTOMAT K DE fime [AUTO CHANGEOVER] fllemi hakk nda OTOMAT K: AUTO CHANGEOVER ifllemi ilk seçildi inde vantilatör, birim oda koflullar n tespit edip uygun çal flt rma modunu seçene kadar, yaklafl k bir dakika süreyle çok düflük h zda çal flacakt r. Termostat ayar ile gerçek oda s cakl aras ndaki fark +2 C den fazla oldu unda So utma ya da kurutma ifllemi ( zleme çal flmas, d fl mekan s cakl düflük oldu unda seçilebilir.) Termostat ayar ile gerçek oda s cakl aras ndaki fark ±2 C oldu unda zleme çal flmas Termostat ayar ile gerçek oda s cakl aras ndaki fark 2 C den fazla oldu unda Is tma ifllemi ( zleme çal flmas, d fl mekan s cakl yüksek oldu unda seçilebilir.) Klima odan z n s cakl n termostat ayar na yak n düzeye getirdi i zaman, izleme çal flmas bafllar. zleme modu çal flmas s ras nda vantilatör çok düflük h zda çal fl r. Bunun ayd ndan oda s cakl de iflirse, klima bu s cakl termostat ayar na ayarlamak için yeniden uygun çal flmay (Is tma, So utma) seçer. ( zleme çal flmas aral termostat ayar na göre ±2 C içinde yap l r.) Birim taraf ndan otomatik olarak seçilen mod istedi iniz mod de ilse, mod ifllemlerinden birini seçin (ISITMA, SO UTMA, KURUTMA, VANT LATÖR). Çal flma Modlar üzerine Is tma: So utma: Kurutma: Vantilatör: Odan z s tmak için kullan n. Is tma modu seçildi i zaman klima 3 ile 5 dakika aras nda çok yavafl vantilatör h z nda çal fl r, ard ndan seçilmifl vantilatör h z na geçer. Bu zaman süresi, iç mekan biriminin tam rand manl çal flmaya geçmeden önce s nmas n sa lar. Oda s cakl çok düflükse d fl mekan biriminin içinde buzlanma oluflabilir ve performans düflebilir. Bu buzu çözmek için birim gerekti i zaman otomatik olarak buz çözme döngüsüne geçer. Otomatik Buz Çözme çal flmas s ras nda ÇALIfiMA gösterge lambas yanar söner ve s tma çal flmas kesilir. Is tma ifllemi bafllat ld ktan sonra, odan n s nmas biraz süre al r. Odan z so utmak için kullan n. Odan z n havas ndaki nemi al rken hafif so utma için kullan l r. Kurutma modundayken odan z s tamazs n z. Kurutma modundayken, birim yavafl h zda çal fl r ve odan n nemini ayarlamak için gerekti i zaman iç mekan biriminin vantilatörü durabilir. Ayr ca, vantilatör odan n nemini belirlerken de çok yavafl h zda çal flabilir. Kurutma modu seçilmiflken vantilatör h z elle de ifltirilemez. Havay odan z n her yerine hareket ettirmek için kullan l r. Is tma modu s ras nda: Termostat, geçerli oda s cakl ndan biraz yukar da bir s cakl a ayarlay n. Termostat gerçek oda s cakl ndan düflük ayardaysa Is tma modu çal flmaz. So utma/kurutma modu s ras nda: Termostat, geçerli oda s cakl ndan biraz afla da bir s cakl a ayarlay n. Termostat gerçek oda s cakl ndan yüksek ayardaysa so utma ve kurutma modlar çal flmaz (so utma modunda yaln z vantilatör çal fl r). Vantilatör modu s ras nda: Birimi odan z s tmak ve so utmak için kullanamazs n z. Tu-6

8 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI Zamanlay c ifllevini kullanmadan önce Uzaktan Kumanda Biriminin do ru saate ayarlanm fl olmas na dikkat edin ( Sayfa 4). ç mekan birimi kablolu bir uzaktan kumandaya ba lan rsa, zamanlay c y ayarlamak için kablosuz uzaktan kumanda kullan lamaz. AÇIK [ON] Zamanlay c s ya da KAPALI [OFF] Zamanlay c s n n Kullan lmas BAfiLAT/DURDUR [START/STOP] dü mesine bas n (birim çal flmaktaysa, 2. Ad ma geçin). ç mekan biriminin ÇALIfiMA gösterge lambas (yeflil) yanar. AÇIK [ON] Zamanlay c s ya da KAPALI [OFF] Zamanlay c s yla çal flma için ZAMANLAYICI MODU [TIMER MODE] dü mesine bas n. Dü meye her bas l flta zamanlay c ifllevi afla daki s rada de iflir: s PTAL [CANCEL] skapali [OFF] saçik [ON] PROGRAM (KAPALI [OFF] AÇIK [ON], KAPALI [OFF] AÇIK [ON]) t ç mekan biriminin ZAMANLAYICI Gösterge Lambas (turuncu) yanar. stenilen KAPALI [OFF] zaman n ya da AÇIK [ON] zaman n n ayarlamak için ZAMANLAYICI AYARI [TIMER SET] dü melerini kullan n. Ekran yan p sönerken zaman ayarlay n (yan p sönme yaklafl k befl saniye sürer). dü mesi: Zaman ilerletmek için bas n. dü mesi: Zaman geriletmek için bas n. Zamanlay c n n ptal Edilmesi PTAL [CANCEL] ifllemini seçmek için ZAMANLAYICI MODU [TIMER MODE] dü mesini kullan n. Klima normal çal flmas na geri döner. Zamanlay c Ayarlar n n De ifltirilmesi 2. ve 3. Ad mlar gerçeklefltirin. Zamanlay c Çal fl rken Kliman n Çal flmas n n Durdurulmas BAfiLAT/DURDUR [START/STOP] dü mesine bas n. Çal flma Koflullar n n De ifltirilmesi Zamanlay c ayarlar n yapt ktan sonra çal flma koflullar n (Mod, Vantilatör H z, Termostat Ayarlar, SESS Z [QUIET] modu) de ifltirmek isterseniz, tüm ekran n geri gelmesini bekleyin ve ard ndan istenilen çal flma koflullar n de ifltirmek için uygun dü melere bas n. Yaklafl k befl saniye sonra tüm ekran yeniden görünür. PROGRAM Zamanlay c s n n Kullan lmas BAfiLAT/DURDUR [START/STOP] dü mesine bas n (birim çal flmaktaysa, 2. Ad ma geçin). ç mekan biriminin ÇALIfiMA gösterge lambas (yeflil) yanar. stenilen KAPALI [OFF] zaman n ve AÇIK [ON] zaman n ayarlay n. stenilen mod ve zamanlar n ayarlanmas için AÇIK [ON] zamanlay c s ya da KAPALI [OFF] zamanlay c s n n kullan lmas bölümüne bak n. Yaklafl k üç saniye sonra tüm ekran yeniden görünür. ç mekan biriminin ZAMANLAYICI Gösterge Lambas (turuncu) yanar. PROGRAM zamanlay c s çal flmas n seçmek içi ZAMANLAYICI MODU [TIMER MODE] dü mesine bas n (KAPALI [OFF] AÇIK [ON] ya da KAPALI [OFF] AÇIK [ON] görünür). Ekranda s ras yla KAPALI [OFF] zamanlay c s ve AÇIK [ON] zamanlay c s görünür ve ard ndan ilk devreye girecek çal flman n zaman ayar görünür. PROGRAM zamanlay c s çal flmaya bafllar. (AÇIK [ON] zamanlay c s ilk devreye girecek olarak seçilmiflse, birimin çal flmas bu anda durur.) Yaklafl k befl saniye sonra tüm ekran yeniden görünür. PROGRAM zamanlay c üzerine PROGRAM zamanlay c s, KAPALI [OFF] zamanlay c s ve AÇIK [ON] zamanlay c s ifllemlerini tek bir s ra olarak birlefltirmenize izin verir. Bir s ra, 24 saatlik bir dönem içinde bir kez KAPALI [OFF] zamanlay c s ndan AÇIK [ON] zamanlay c s na ya da AÇIK [ON] zamanlay c s ndan KAPALI [OFF] zamanlay c s na geçifl yap labilir. Geçerli zamana en yak n olarak ayarlanan ifllev, ilk yap lacak zamanlay c ifllevidir. Çal flman n s ras Uzaktan Kumanda Biriminin ekran nda bir ok ile gösterilir (KAPALI [OFF] AÇIK [ON] ya da KAPALI [OFF] AÇIK [ON]). PROGRAM zamanlay c s n n kullan m na bir örnek, kliman n siz uyuduktan sonra otomatik olarak durmas (KAPALI [OFF] zamanlay c s ) ve sabah siz uyanmadan önce otomatik olarak çal flmaya bafllamas d r (AÇIK [ON] zamanlay c s ). Zamanlay c n n ptal Edilmesi PTAL [CANCEL] ifllemini seçmek için ZAMANLAYICI MODU [TIMER MODE] dü mesini kullan n. Klima normal çal flmas na geri döner. Zamanlay c Ayarlar n n De ifltirilmesi 1. De ifltirmek istedi iniz zamanlay c ayarlar n seçmek için AÇIK [ON] Zamanlay c s ya da KAPALI [OFF] Zamanlay c s n n Kullan lmas bölümünde verilen talimatlar izleyin. 2. KAPALI [OFF] AÇIK [ON] ya da KAPALI [OFF] AÇIK [ON] seçmek için ZAMANLAYICI MODU [TIMER MODE] dü mesine bas n. Zamanlay c Çal fl rken Kliman n Çal flmas n n Durdurulmas BAfiLAT/DURDUR [START/STOP] dü mesine bas n. Çal flma Koflullar n n De ifltirilmesi Zamanlay c ayarlar n yapt ktan sonra çal flma koflullar n (Mod, Vantilatör H z, Termostat Ayarlar, SESS Z [QUIET] modu) de ifltirmek isterseniz, tüm ekran n geri gelmesini bekleyin ve ard ndan istenilen çal flma koflullar n de ifltirmek için uygun dü melere bas n. Tu-7

9 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI Di er zamanlay c ifllevlerinin tersine UYKU [SLEEP] zamanlay c s, kliman n duruncaya kadar çal flaca süreyi ayarlamak için kullan l r. ç mekan birimi kablolu bir uzaktan kumandaya ba lan rsa, uyku zamanlay c s n ayarlamak için kablosuz uzaktan kumanda kullan lamaz. UYKU [SLEEP] Zamanlay c s n n Kullan lmas Klima çal fl rken ya da durmuflken UYKU [SLEEP] dü mesine bas n. ç mekan biriminin ÇALIfiMA Gösterge Lambas (yeflil) ve ZAMANLAYICI Gösterge Lambas (turuncu) yanacakt r. Zamanlay c Ayarlar n n De ifltirilmesi UYKU [SLEEP] dü mesine bir kez daha bas n ve ZAMANLAYICI AYARI [TIMER SET] ( / ) dü melerini kullanarak zaman ayarlay n. dü mesi: Zaman ilerletmek için bas n. dü mesi: Zaman geriletmek için bas n. Yaklafl k befl saniye sonra tüm ekran yeniden görünür. Zamanlay c n n ptal Edilmesi: PTAL [CANCEL] ZAMANLAYICI MODU [TIMER MODE] ifllemini seçmek için dü mesini kullan n. Klima normal çal flmas na geri döner. Zamanlay c yla Çal fl rken Kliman n Durdurulmas : BAfiLAT/DURDUR [START/STOP] dü mesine bas n. UYKU [SLEEP] zamanlay c s üzerine Uyku s ras nda afl r s nma ya da so utmay önlemek için UYKU [SLEEP] zamanlay c s ifllevi zaman ayar na göre termostat ayarlar n otomatik olarak de ifltirir. Süre sona erdi inde klima tümüyle durur. Is tma Çal flmas S ras nda: UYKU [SLEEP] zamanlay c s ayarl yken, termostat ayar otomatik olarak her 30 dakikada 1 C düflürülür. Termostat toplam olarak 4 C düflürüldükten sonra, ayarl süre sona erip klima otomatik olarak kapan ncaya kadar bu termostat ayar korunur. UYKU [SLEEP] zamanlay c s n n ayarlanmas So utma/kurutma çal flmas s ras nda: UYKU [SLEEP] zamanlay c s ayarland nda, termostat ayar her 1 saatte bir otomatik olarak 1 C artar. Termostat toplam 2 C art r ld ktan sonra, ayarl süre sona erip klima otomatik olarak kapan ncaya kadar bu termostat ayar korunur. UYKU [SLEEP] zamanlay c s n n ayarlanmas 1 C 2 C 3 C 4 C Ayarl süre 30 dakika 1 saat 1 saat 1 saat 30 dakika Ayarl süre 1 C 2 C F LTRE LAMBASI SIFIRLAMA Baz iç mekan birimi modellerinde, iç mekan birimi ekran nda hava filtrelerinin de ifltirilmesi gerekti ini belirten bir filtre lambas bulunur. Filtre Lambas n n S f rlanmas F LTRE SIFIRLAMA [FILTER RESET] dü mesi. ç mekan biriminin F LTRE LAMBASI (k rm z ) söner. ELLE OTOMAT K [MANUAL AUTO] ÇALIfiMA Uzaktan kumanda birimi kayboldu u ya da kullan ma haz r olmad zaman ELLE OTOMATIK [MANUAL AUTO] çal flt rmay kullan n. Ana Birim Kumandalar Nas l Kullan l r Ana birim kumanda panelinde bulunan ELLE OTOMAT K [MANUAL AUTO] dü mesine bas n. Çal flmay durdurmak için ELLE OTOMAT K [MANUAL AUTO] dü mesine bir kez daha bas n. Klima Ana Birimdeki kumandalardan çal flt r ld zaman, uzaktan kumanda birimi ile seçilmifl olan OTOMAT K mod ile ayn modda çal fl r. Ancak, Çoklu Tip Klima söz konusu oldu unda, Is tma pompas modeli di er d fl mekan biriminin çal flma moduna uygun olacakt r. Vantilatör h z OTOMAT K olarak seçilir ve termostat ayar 24 C olur. Tu-8

10 HAVA AKIfi YÖNÜNÜN AYARLANMASI Is tma ile ilgili talimatlar (*) yaln z ISITMA VE SO UTMA MODEL (Ters Döngü) için geçerlidir. Uzaktan Kumanda Birimindeki HAVA YÖNÜ (AIR DIRECTION) dü melerini kullanarak yukar, afla, sola ve sa a do ru HAVA yönlerini ayarlay n. HAVA YÖNÜ dü melerini ç Mekan Birimi çal flmaya bafllad ktan ve hava yönü kanatlar n n hareketi durduktan sonra kullan n. Düfley Hava Yönü Ayar AYAR [SET] dü mesine (Dikey) bas n. Dü meye her bas l flta, hava yönlendirme aral afla daki gibi de iflir: Hava Ak fl Yönü Ayar n n Tipleri: 1, 2, 3, 4 : So utma/kurutma Modlar S ras nda 5, 6, 7 : *Is tma modu s ras nda Uzaktan Kumanda Biriminin ekran de iflmez Hava ak fl yönü ayarlar n yukar da gösterilen aral klarda kullan n. Seçilmifl çal flma tipine göre düfley hava ak fl n n yönü otomatik olarak ayarlan r. So utma/kurutma modu s ras nda : Yatay ak fl 1 *Is tma modu s ras nda : Afla ak fl 7 OTOMAT K [AUTO] çal flma modundayken, çal flmaya bafllad ktan sonraki ilk bir dakika boyunca hava ak fl yatay 1 konumundad r. Bu sürede hava ak fl yönü ayarlanamaz. Yatay Hava Yönü Ayar AYAR [SET] dü mesine (Yatay) bas n. Dü meye her bas l flta, hava yönlendirme aral afla daki gibi de iflir: TEHL KE! ç vantilatör h zl çal flt ve yaralanmaya yol açabilece i için ç k fl a z na asla parmaklar n z ya da yabanc nesneleri sokmay n. YUKARI/AfiA I hava yönü kanatç klar n n ya da SA /SOL hava yönü kanatlar n n elle ayarlanmas hatal çal flmaya neden olabilir; bu durumda, klimay durdurun ve yeniden bafllat n. Kanatlar n yeniden düzgün flekilde çal flmaya bafllamas gerekir. So utma ve kurutma modlar n kullan rken, AfiA I/YUKARI hava yönü kanatlar n uzun süre boyunca Is tma aral na (5 ile 7 aras na) ayarlamay n, çünkü bu su buhar n n ç k fl kanatlar nda yo unlaflmas na ve klimadan su damlamas na yol açabilir. So utma ve Kurutma modlar s ras nda, Hava Ak fl Yönü Kanatlar 30 dakikadan daha uzun süreyle s tma aral nda b rak l rsa, otomatik olarak konum 4 e dönecektir. Bebekler, çocuklar, yafll lar ve hastalar n bulundu u bir odada kullan ld zaman ayarlar yap l rken hava ak fl yönünü ve oda s cakl n dikkatle almak gerekir Uzaktan kumanda biriminin ekran de iflmez. SOLA/SA A hava yönü kanatlar Hava ak fl yönü ayarlar n yukar da gösterilen aral klarda kullan n. Tu-9

11 SALINIMLI ÇALIfiMA Bu ifllemi yapmadan önce klimay çal flt r n. SALINIMLI [SWING] Çal flman n Seçilmesi SALINIM [SWING] dü mesine bas n. SALINIM [SWING] dü mesine her bas ld nda, sal n ml çal flma afla daki s rayla de iflecektir. Yukar /afla sal n m ifllemi Sal n ml çal flma durur Sola/sa a sal n m ifllemi Yukar /afla /sola/sa a sal n m ifllemi SALINIMLI [SWING] Çal flman n durdurulmas SALINIM [SWING] dü mesine bas n ve DUR [STOP] seçene ini seçin. Hava ak s n n yönü, sal n m bafllamadan önceki ayara geri döner. Sal n m Çal flmas Üzerine Yukar /afla sal n m iflleminin seçilmesi Çal flma türü So utma/kurutma Is tma Vantilatör (1 ~ 4) *1 Vantilatör (5 ~ 7) *1 *1 Kanatlar n sal n mdan önceki konumu parantez içinde verilmifltir. Sola/sa a sal n m iflleminin seçilmesi Çal flma türü So utma/kurutma Is tma Vantilatör Sal n m aral Sal n m aral 1-5 (Tüm aral k) 1-5 (Tüm aral k) 1-5 (Tüm aral k) EKONOM [ECONOMY] filem Kliman n vantilatörü çal flmad ya da çok düflük h zda çal flt zaman SALINIM çal flmas geçici olarak durabilir. Kliman n vantilatörü çal flmad ya da çok düflük h zda çal flt zaman SALINIM çal flmas geçici olarak durabilir. Bu ifllemi yapmadan önce klimay çal flt r n. EKONOM [ECONOMY] flleminin Kullan lmas EKONOM [ECONOMY] dü mesine bas n. Uzaktan Kumanda Biriminin ekran nda ECO göstergesi görüntülenir. Ekonomik çal flma bafllar. EKONOM [ECONOMY] flleminin Durdurulmas EKONOM [ECONOMY] dü mesine tekrar bas n. Uzaktan Kumanda Biriminin ekran ndaki ECO göstergesi kaybolur. Normal çal flma bafllar. EKONOM fllemi Hakk nda Maksimum ç k fl gücünde, EKONOM fllemi, normal kliman n so utma ve s tma çal flmas n n yaklafl k %70 idir. EKONOM ifllemi so utma modunda gerçeklefltirildi inde, nem alma özelli i artar. Bu ifllev, özellikle odan n s cakl n belirgin flekilde düflürmeden nemi gidermek istedi inizde kullan fll d r. EKONOM ifllemi s ras nda, termostat ayar, en ekonomik çal flmay sa lamak üzere Gereksiz so utma ve s tmay önlemek için s cakl a göre otomatik olarak de iflir. Ekonomi ifllemi s ras nda oda yeterli derecede so umazsa (ya da s nmazsa), normal çal flmay seçin. Klima durduruldu unda, normal çal flma iç mekan birimi tekrar aç ld nda bafllar. OTOMAT K [AUTO] modda izleme s ras nda, EKONOM [ECONOMY] ifllemi dü mesine bas larak EKONOM ifllemi seçilmifl olsa da kliman n çal flma modu EKONOM ifllemine geçmeyecektir. Tu-10

12 TEM ZL K VE BAKIM D KKAT! Klimay temizlemeden önce gücü kapatmaya ve Güç besleme kablosuna kesmeye dikkat ediniz. Girifl zgaras n n sa lam tak ld ndan emin olun. Hava filtrelerini sökerken ve de ifltirirken, yaralanmaya yol açabilece i için s dönüfltürücüye dokunmamaya dikkat edin. Hava Filtresinin Temizlenmesi F LTRE Lambas yan p söndü ünde, filtreyi ç kar n ve temizleyin. 1. Emme zgaras n n yanlar n ve ortas n birlikte öne do ru çekiniz. Yaklafl k 30 mm Kol Emme zgaras Yan Panel Çengel Mandal Kol 2. Ç kartmak için hava filtrelerini yukar do ru çekiniz. Hava filtresi tutaçlar n emme zgaras ndan uça a, 1 yönünde itin ve sonra çekerek ç kart n z. 4. Hava filtrelerini emme zgaras na yeniden tak n z. 1 Hava filtrelerini emme zgaras n n iç yüzüne tak n z. (fiekil 1) 2 Hava filtrelerinin alt kenarlar, filtre desteklerini içine geçmelidir. (fiekil 1) 3 Hava filtrelerinin üst kenarlar emme zgaras n n ç k nt s n n alt na girinceye kadar afla bast r n z. (fiekil 2) Hava Filtresi (fiekil 1) Filtre Deste i (fiekil 2) 5. Emme zgaras n n her iki yan n ve ortas n içeri bast r n z. 1 Hava Filtresi Destek Tutaç Emme zgaras Taban 3. Hava filtrelerini temizleyiniz. Hava filtrelerindeki tozu gidermek için elektrik süpürgesiyle temizleyiniz ya da y kay n z, Y kad ktan sonra, gölge bir yerde tümüyle kurumas n bekleyiniz. Hava Filtresinin tozu, elektrik süpürgesiyle ya da filtreyi yumuflak deterjanl l k suda y kayarak temizlenebilir. Filtreyi y karsan z, yerine takmadan önce gölge bir yere as p tam olarak kuruyuncaya kadar bekleyin. Hava Filtresinde pislik birikmesine izin verilirse, hava ak fl azal r ve çal flma veriminin azalmas na ve gürültünün artmas na yol açar. Gücü açt ktan sonra, filtre lambas n söndürmek için uzaktan kumandadaki filtre dü mesine bas n. Uzun süre kullan ld zaman birimin içinde pislik birikerek performans n düflmesine yol açabilir. Sizin temizlik ve bak m n za ek olarak birimin düzenli olarak kontrol edilmesini tavsiye ederiz. Daha fazla bilgi için yetkili servis personeline dan fl n. Birimin gövdesini temizlerken 40 C den daha s cak su, sert kaz y c temizleyiciler ya da benzin ya da tiner gibi uçucu maddeler kullanmay n. Birimin gövdesine s v böcek ilaçlar sürmeyin ya da saç spreyi püskürtmeyin. Birim bir ay ya da daha uzun bir süre çal flt r lmayacaksa, yar m gün boyunca vantilatör modunda çal flt rarak iç parçalar n n tümüyle kurumas n sa lay n z. Tu-11

13 UZAKTAN KUMANDA B R M S NYAL KODUNUN SEÇ LMES ki veya daha fazla kliman n bulundu u bir odada uzaktan kumanda birimi ayarlamaktan istedi inizden farkl bir limay çal flt r yorsa, uzaktan kumanda biriminin sinyal kodunu yaln z ayarlamak istedi iniz klimay çal flt racak flekilde de ifltirin (dört seçim mümkündür). Bir odada iki veya daha fazla klima bulunuyorsa, tek tek her kliman n sinyal kodlar n ayarlamas için lütfen yetkili servis personeline baflvurun. Uzaktan Kumanda Birimi Sinyal Kodunun Seçilmesi Uzaktan kumanda biriminin sinyal kodunu ayarlamak için afla daki ifllemleri yap n. (Klima belli bir sinyal kodu için ayarlanmam flsa o kliman n sinyal kodunu alamayaca na dikkat edin.) Uzaktan kumanda biriminin ekran nda yaln z saat ekran görüntüleninceye kadar BAfiLAT/DURDUR [START/ STOP] dü mesine bas n. MOD [MODE] dü mesine en az befl saniye basarak geçerli sinyal kodunu görüntüleyin (fabrikada olarak ayarlanm flt r). / dü melerine basarak sinyal kodunu s ras na göre de ifltirin. Ekrandaki kodun kliman n sinyal koduyla ayn olmas n sa lay n. Saat ekran na dönmek için tekrar MOD [MODE] dü mesine bas n. Sinyal kodu de ifltirilir. Sinyal kodunun görüntülenmesinden sonra 30 saniye içinde hiçbir dü meye bas lmazsa, sistem saat ekran na geri döner. Bu durumda iflleme 1. ad mdan tekrar bafllay n. Klima fabrikadan sevk edilmeden önce sinyal kodu A olarak ayarlanm flt r. Sinyal kodunun de ifltirilmesi için yetkili servis personeline dan fl n. Uzaktan kumanda biriminin pilleri de ifltirildi inde, uzaktan kumanda birimi A sinyal koduna geri döner. E er A sinyal kodundan farkl bir sinyal kodu kullan yorsan z, pillerin de ifltirilmesinden sonra sinyal kodunu yeniden ayarlay n. E er kliman n sinyal kodu ayar n bilmiyorsan z, kliman n hangi kodla çal flt n saptamak için sinyal kodlar ndan her birini (örne in, ( ) deneyin. SORUN BULMA Is tma ile ilgili talimatlar (*) yaln z ISITMA VE SO UTMA MODEL (Ters Döngü) için geçerlidir. UYARI! Ar za durumunda (yan k kokusu, vb.), klimay hemen durdurun, devre kesiciyi kapat n ya da güç besleme fiflini prizden ç kar n ve yetkili servis personeline dan fl n. Birimin yaln z güç dü mesini kapatmak, birimin güç kayna ile olan ba lant s n tam olarak kesmez. Gücü tam olarak kesmek için her zaman devre kesiciyi kapatmaya dikkat edin. Servis ça rmadan önce afla daki kontrolleri yap n: Belirti Hemen çal flm yor: Sorun Bak n z sayfa NORMAL filev Birim durdurulup ard ndan hemen yeniden çal flt r l rsa, sigorta atmas n önlemek için kompreser yaklafl k 3 dakika çal flmaz. Güç besleme fifli prizden çekildikten sonra yeniden tak l rsa, koruma devreleri 3 dakika boyunca çal flarak, bu süre içinde birimin çal flmas n engeller. Gürültü duyuluyor: Çal fl rken ve birim durdurulduktan hemen sonra, kliman n borular nda akan suyun sesi duyulabilir. Ayr ca, çal flmaya bafllamas n n ard ndan 2 3 dakikal k süre boyunca gürültü duyulabilir (so utucu s v n n ak fl sesi). Çal flma s ras nda hafif bir g c rt duyulabilir. Bu, s cakl k de ifltikçe ön kapa n çok küçük ölçülerde genleflmesi ya da daralmas n n sonucudur. * Is tma çal flmas nda arada s rada bir c z rt sesi duyulabilir. Bu sese Otomatik Buz Çözme ifllemi neden olur. 14 Tu-12

14 SORUN BULMA Is tma ile ilgili talimatlar (*) yaln z ISITMA VE SO UTMA MODEL (Ters Döngü) için geçerlidir. Belirti Sorun Bak n z sayfa NORMAL filev Kokular: ç mekan birimi biraz koku ç karabilir. Bu koku, kliman n odadaki kokular (mobilya, tütün, vb.) almas n n sonucudur. Çi ya da buhar ç k yor: So utma ya da kurutma çal flmas s ras nda, iç mekan biriminin hafif bir çi ç kartt görülebilir. Bu, klimadan ç kan havan n oda havas n birden bire so utmas n sonucunda yo unlaflma ve çi oluflmas na ba l d r. * Is tma çal flmas s ras nda, d fl mekan biriminin vantilatörü durabilir ve birimden buhar ç kt görülebilir. Bu Otomatik Buz Çözme iflleminin sonucudur. 14 Hava ak fl çok zay f ya da duruyor: * Is tma çal flmas bafllad nda, iç parçalar n s nmas na izin vermek üzere vantilatör h z geçici olarak çok düflüktür. * Is tma çal flmas s ras nda, oda s cakl termostat ayar n n üzerine çakarsa, d fl mekan birimi durur ve iç mekan birimi çok düflük vantilatör h z nda çal fl r. Oday daha fazla s tmak isterseniz, termostat daha yükse e ayarlay n. * Is tma çal flmas s ras nda Otomatik Buz Çözme ifllemi yap l rken birim geçici olarak (7-15 dakika aras nda) durur. Otomatik Buz Çözme ifllemi s ras nda ÇALIfiMA Gösterge Lambas yan p söner. 14 Kurutma çal flmas s ras nda ya da birim odan n s cakl n izlerken vantilatör çok düflük h zda çal flabilir. Çoklu tipte ünite olmas durumunda, bu çoklu üniteler afla da gösterildi i gibi farkl çal flma modlar nda çal flt r l rlarsa, sonradan çal flt r lan üniteler durur ve çal flmas duran bu üniteler için uzaktan kumanda ekran nda gösterilir. Is tma modu ve so utma modu (veya kuru mod) Is tma modu ve fan modu 16 SESS Z çal flma s ras nda, vantilatör çok düflük h zda çal fl r. OTOMAT K izleme çal flmas s ras nda vantilatör çok düflük h zda çal fl r. D fl mekan birimi su ç kart yor: * Is tma çal flmas s ras nda, Otomatik Buz Çözme ifllemi yap l rken d fl mekan biriminden su ç kabilir. 14 F LTRE lambas yan p sönüyor: Filtreyi temizleyin. Sonra, F LTRE lambas n kapat n. 8 B R KEZ DAHA KONTROL ED N Hiç çal flm yor: Devre kesici kapat ld m? Bir elektrik kesintisi mi oldu? Bir sigorta ya da otomatik flalter mi att? Zamanlay c çal fl yor mu? 7-8 So utma (ya da * s tma) performans kötü: Hava filtresi kirli mi? Kliman n girifl zgaras ya da ç k fl a z t kal m? Oda s cakl (termostat) ayar n do ru yapt n z m? Aç k pencere ya da kap m var? So utma yap l rken, parlak günefl fl girmesine izin veren bir pencere mi var? (Perdeleri kapat n.) So utma çal flmas s ras nda odada s t c ve bilgisayarlar m var ya da odada çok say da insan m var? Birim SESS Z çal flma moduna m ayarlanm fl? Birim, Uzaktan Kumanda Ayarlar ndan farkl çal fl yor: Uzaktan Kumanda Biriminin pilleri bitmifl mi? Uzaktan Kumanda Biriminin pilleri do ru tak lm fl m? 4 Uzaktan kumanda birimi pillerinin de ifltirilmesinden sonra sinyal al nm yor: A sinyal kodundan farkl bir klima sinyal kodu mu kullan yorsunuz? 12 Bu kontrolleri yapt ktan sonra sorun devam ederse, bir yan k kokusu duyarsan z ya da ZAMANLAYICI [TIMER] gösterge lambas ve çal flma gösterge lambas yan p sönerse, klimay hemen durdurun, güç besleme fiflini ç kar n ve yetkili servis personeline baflvurun. Tu-13

15 KULLANMA P UÇLARI Is tma ile ilgili talimatlar (*) yaln z ISITMA VE SO UTMA MODEL (Ters Döngü) için geçerlidir. *Is tma Performans Is pompas ilkesine göre çal flan bu klima, d fl mekandaki havadan s y so urur ve bu s y iç mekana aktar r. Buna ba l olarak, d fl mekan hava s cakl düfltü ü zaman çal flma performans azal r. Is tma performans n n yetersiz oldu unu düflünürseniz, klimay bir baflka s t c ile birlikte kullanman z tavsiye ederiz. Is pompal klimalar, havay odan n her yerinde dolaflt rarak odan z n tümünü s t r, bu nedenle kliman n ilk çal flmas ndan sonra odan n s nmas için belirli bir zaman geçmesi gerekebilir. * ç Mekan ve D fl Mekan S cakl klar Yüksek Oldu u Zaman Is tma modu kullan l rken iç mekan ve d fl mekan s cakl klar yüksekse, d fl mekan biriminin vantilatörü zaman zaman durabilir. *Vantilatör h z : OTOMAT K (AUTO) Is tma: ç mekan biriminden verilen havan n s cakl düflük oldu unda vantilatör çok düflük h zda çal fl r. So utma: Oda s cakl ayarlanan s cakl a yaklaflt kça, vantilatör h z yavafllar. Vantilatör: Vantilatör, düflük vantilatör h z nda çal fl r. *Mikro bilgisayar kumandal Otomatik Buz Çözme D fl mekan s cakl düflük ve nem oran yüksek koflullarda s tma modunu kullan rken, d fl mekan biriminde buz oluflabilir ve bu çal flma performans n n düflmesine neden olabilir. Bu tür performans düflmesini önlemek için bu birim mikro bilgisayar kumandal Otomatik Buz Çözme iflleviyle donat lm flt r. Buz oluflursa, klima geçici olarak durur ve k sa bir süre (yaklafl k 4-15 dakika) buz çözme devresi çal fl r. Otomatik Buz Çözme ifllemi s ras nda ÇALIfiMA Gösterge Lambas (yeflil) yan p söner. *Düflük Çevre So utmas D fl mekan s cakl düflerse, d fl mekan biriminin vantilatörü düflük h za geçebilir. *S cak bafllatma ( s tma için) ç mekan birimi, s tma ifllemi bafllad nda so uk hava ak m n önler. ç mekan birimi vantilatörü çal flmaz ya da s de ifltirici ayarlanan s cakl a ulaflana kadar çok düflük bir h zda çal fl r. Mod ifllemi: OTOMAT K SO UTUCU MODEL Oda s cakl ayarl s cakl ktan 2 C yükseldi i zaman mod so utma ve kurutma aras nda de iflir. ISITMA VE SO UTMA MODEL (Ters döngü) Otomatik de iflme ifllevi OTOMAT K DE fime seçildi inde, odan z n s cakl na göre uygun çal flma modunu (So utma ya da Is tma) klima seçer. OTOMAT K DE fime ilk seçildi inde, birimin oda koflullar n belirlemesi ve uygun çal flma modunu seçmesi için geçen yaklafl k bir dakikal k zaman boyunca vantilatör çok düflük h zda çal fl r. Termostat ayar ile gerçek oda s cakl aras ndaki fark +2 C den fazla oldu unda So utma ya da kurutma ifllemi ( zleme çal flmas, d fl mekan s cakl düflük oldu unda seçilebilir.) Termostat ayar ile gerçek oda s cakl aras ndaki fark ±2 C oldu unda zleme çal flmas Termostat ayar ile gerçek oda s cakl aras ndaki fark 2 C den fazla oldu unda Is tma ifllemi ( zleme çal flmas, d fl mekan s cakl yüksek oldu unda seçilebilir.) Kurutma modunda çal flma s ras nda VANT LATÖR, hafif so utma etkisi için DÜfiÜK h za ayarlanmal d r. Bu s rada oda vantilatörünün dönmesi geçici olarak durabilir. Klima odan z n s cakl n termostat ayar na yak n düzeye getirdi i zaman, izleme çal flmas bafllar. zleme modu çal flmas s ras nda vantilatör çok düflük h zda çal fl r. Bunun ayd ndan oda s cakl de iflirse, klima bu s cakl termostat ayar na ayarlamak için yeniden uygun çal flmay (Is tma, So utma) seçer. ( zleme çal flmas aral termostat ayar na göre ±2 C içinde yap l r.) Tu-14

16 KULLANMA P UÇLARI Çal flma Modlar üzerine Is tma: Odan z s tmak için kullan n. Is tma modu seçildi i zaman klima 3 ile 5 dakika aras nda çok yavafl vantilatör h z nda çal fl r, ard ndan seçilmifl vantilatör h z na geçer. Bu zaman süresi, iç mekan biriminin tam rand manl çal flmaya geçmeden önce s nmas n sa lar. Oda s cakl çok düflükse d fl mekan biriminin içinde buzlanma oluflabilir ve performans düflebilir. Bu buzu çözmek için birim gerekti i zaman otomatik olarak buz çözme döngüsüne geçer. Otomatik Buz Çözme çal flmas s ras nda ÇALIfiMA gösterge lambas yanar söner ve s tma çal flmas kesilir. Is tma ifllemi bafllat ld ktan sonra, odan n s nmas biraz süre al r. So utma: Odan z so utmak için kullan n. Kurutma: Odan z n havas ndaki nemi al rken hafif so utma için kullan l r. Kurutma modundayken odan z s tamazs n z. Kurutma modundayken, birim yavafl h zda çal fl r ve odan n nemini ayarlamak için gerekti i zaman iç mekan biriminin vantilatörü durabilir. Ayr ca, vantilatör odan n nemini belirlerken de çok yavafl h zda çal flabilir. Kurutma modu seçilmiflken vantilatör h z elle de ifltirilemez. Vantilatör: Havay odan z n her yerine hareket ettirmek için kullan l r. Is tma modu s ras nda: Termostat, geçerli oda s cakl ndan biraz yukar da bir s cakl a ayarlay n. Termostat gerçek oda s cakl ndan düflük ayardaysa Is tma modu çal flmaz. So utma/kurutma modu s ras nda: Termostat, geçerli oda s cakl ndan biraz afla da bir s cakl a ayarlay n. Termostat gerçek oda s cakl ndan yüksek ayardaysa so utma ve kurutma modlar çal flmaz (so utma modunda yaln z vantilatör çal fl r). Vantilatör modu s ras nda: Birimi odan z s tmak ve so utmak için kullanamazs n z. OTOMAT K Yeniden Çal flma Elektrik Kesintisi Olursa Bir elektrik kesintisi nedeniyle kliman n güç beslemesi kesilirse, elektrik yeniden geldi inde klima önceki seçilmifl modda yeniden çal flmaya bafllar. Elektrik kesintisi ZAMANLAYICI çal flmas s ras nda olursa, zamanlay c s f rlan r ve birim yeni zamanlay c ayar nda çal flmaya bafllar (ya da durur). Bu durumda ZAMANLAYICI gösterge lambas (turuncu) yanar söner. Baflka elektrikli araçlar n (elektrikli t rafl makinesi, vb.) ya da yak nda telsiz radyo vericisi kullan lmas kliman n ar zal çal flmas na yol açabilir. Bu durumda, güç beslemesini geçici olarak kesin, yeniden tak n ve çal flmaya bafllatmak için uzaktan tumanda birimini kullan n. Tu-15

17 Çoklu Tip Klima Bu iç mekan birimi çoklu tip bir d fl mekan birimine ba lanabilir. Çoklu tip klima birden fazla iç mekan biriminin farkl alanlarda çal flt r lmas na izin verir. ç mekan birimleri ç k fllar na uygun olarak ayn anda çal flt r labilir. Çoklu Birimlerin Ayn Anda Kullan lmas Çevirici ( ) ile ilgili talimatlar sadece ÇEV R C MODEL için geçerlidir. Çoklu tip bir klima kullan rken, birden fazla iç mekan birimi ayn anda çal flt r labilir ancak ayn grupta bulunan iki ya da daha fazla iç mekan birimi ayn zamanda çal flt r ld nda s tma ve so utma verimi, bir iç mekan biriminin tek bafl na kullan ld zaman elde edilen verimden daha düflük olur. Bu nedenle, ayn anda so utma yapmak için birden fazla iç mekan birimi kullanmak istedi inizde, kullan m geceleri ve daha az ç k fl n gerekti i di er zamanlarda yo unlaflmal d r. Ayn flekilde, s tma için birden fazla birim ayn anda kullan ld nda, gerekirse birimlerin baflka yard mc s t c larla birlikte kullan lmas önerilir. Mevsim ve d fl s cakl k koflullar, odalar n yap s ve odadaki kifli say s da çal flma veriminde farkl l klar görülmesine neden olabilir. Birimlerin sa lad s tma ve so utma veriminin seviyesini görmek için çeflitli çal flt rma flekillerini denemenizi ve birimleri ailenizin yaflam biçimine en uygun flekilde kullanman z öneririz. Bir ya da daha fazla birimin ayn anda çal flt r ld nda düflük seviyede s tma ya da so utma sa lad n fark ederseniz, çoklu birimleri ayn anda kullanmaya devam etmemenizi öneririz. Afla daki farkl çal flt rma modlar nda ifllem yap lamad. ç birim çal flamad bir modda çal flt r lmak istendi inde, iç birimdeki ÇALIfiMA gösterge lambas (yeflil) yan p söner (1 saniye aç k, 1 saniye kapal ) ve birim bekleme moduna geçer. Is tma modu ve so utma modu (ya da kurutma modu) Is tma modu ve vantilatör modu Duyuru Is tma ile ilgili talimatlar (*) yaln z ISITMA VE SO UTMA MODEL (Ters Döngü) için geçerlidir. * Is tma modu kullan l rken, d fl mekan birimi ara s ra k sa süreli buz çözme ifllemine bafllar. Buz çözme ifllemi s ras nda, kullan c iç mekan birimini tekrar s tma moduna ayarlarsa, buz çözme modu devam eder ve s tma ifllemi buz çözme ifllemi tamamland ktan sonra bafllar; bu nedenle s cak hava yay lmadan önce biraz zaman geçmesi gerekebilir. Afla daki farkl çal flt rma modlar nda ifllem yap labilir. So utma modu ve kurutma modu So utma modu ve vantilatör modu Kurutma modu ve vantilatör modu D fl mekan biriminin çal flt rma modu ( s tma modu veya so utma (kurutma) modu) ilk olarak çal flt r lan iç mekan biriminin çal flt rma modu taraf ndan belirlenir. ç mekan birimi vantilatör modunda bafllat lm flsa, d fl mekan biriminin çal flma modu belirlenmez. Örne in, iç mekan birimi (A) vantilatör modunda bafllat lm flsa ve ard ndan iç mekan birimi (B) s tma modunda çal flt r lm flsa, iç mekan birimi (A) geçici olarak vantilatör modunda çal fl r ancak iç mekan birimi (B) çal flmaya s tma modunda bafllam flsa, iç mekan birimi (A) için ÇALIfiMA gösterge lambas (yeflil) yan p sönmeye (1 saniye aç k, 1 saniye kapal ) bafllar ve bekleme moduna geçer. ç mekan birimi (B) s tma modunda çal flmaya devam eder. * Is tma modu kullan l rken, iç mekan biriminin üstü s nabilir ancak bunun nedeni so utucu s v n n birim durmufl olsa bile iç mekan birimi içinde dolaflmas d r. Bu bir ar za de ildir. Tu-16

18

19

20

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... ÖZELL KLER VE filevler... PARÇA S MLER... 3 HAZIRLIK... 5 ÇALIfiTIRMA... 6 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 8 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 9 HAVA AKIfi YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER...Tu- ÖZELL KLER VE filevler...tu-2 PARÇA ADLARI...Tu-3 HAZIRLIK...Tu-4 ÇALIfiTIRMA...Tu-5 ZAMANLAYICI filem...tu-7 UYKU ZAMANLAYICISI filem...tu-8 HAVA DOLAfiIMI YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! UYARI! D KKAT! TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! UYARI! D KKAT! TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... ÖZELL KLER VE filevler... PARÇA S MLER... HAZIRLIK... 4 ÇALIfiTIRMA... 5 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 7 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 8 F LTRE LAMBASI SIFIRLAMA...

Detaylı

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9315340030-02. Türkçe Русский

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9315340030-02. Türkçe Русский OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANIM K TABI ROOM AIR CONDITIONER

Detaylı

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9317263023-01 KEEP THIS OPERATION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9317263023-01 KEEP THIS OPERATION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANIM KILAVUZU ROOM AIR CONDITIONER

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9312855025-01 KEEP THIS OPERATION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) P/N9312855025-01 KEEP THIS OPERATION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE. OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANMA K TABI English Deutsch

Detaylı

AIR CONDITIONER DUCT TYPE

AIR CONDITIONER DUCT TYPE AIR CONDITIONER DUCT TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANMA

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE UYARI

TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE UYARI TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE Kapağı takmayın, tamir etmeyin, açmayın veya çıkartmayın. Size tehlikeli seviyede voltaj aktarabilir. Bunu yapması için satıcınıza veya bir uzmana danışın. Cihazın kapatılması

Detaylı

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI Split Klima Kullan m K lavuzu Modeller:» GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI AEG-Electrolux içindekiler çindekiler 1. Güvenlik Önlemleri...2 2. Uzaktan kumandan n kullan m...5 3. Parçalar n

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN İÇİNDEKİLER Bu klimayı Avrupa ülkelerinde

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Servis ve Montaj K lavuzu

Servis ve Montaj K lavuzu Servis ve Montaj K lavuzu Split Klima Model numaralar : GE AIR 116 GE AIR 121 Sistem fiemas So utma & s tma sisteminin devre flemas Evaporatör Çapraz ak fll fan Çek valf Ana k lcal boru Filtre Eksenel

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2 Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş PARÇALARIN TANIMLANMASI Güvenliğiniz için UYARI Bu cihazın

Detaylı

DUCT TYPE AIR CONDITIONER

DUCT TYPE AIR CONDITIONER AIR CONDITIONER DUCT TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANMA

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5).

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 CHF BAYMAK - 41 CHF DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

AAC Design 11000 A - PTC

AAC Design 11000 A - PTC AAC Design 11000 A - PTC > u 1 : = ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62 82 102 Ç NDEK LER A. GÜVENL K TAL MATLARI B. PARÇA TAN MLAR

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda -H1 Uzaktantan kumanda s steme s nyal ver r. AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. ODA SICAKLIK AYAR DÜĞMELERİ

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 FS BAYMAK - 48 FS DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU. Genel kullan m içindir TÜRKÇE

OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU. Genel kullan m içindir TÜRKÇE OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU KL MA (SPL T T P) Genel kullan m içindir ç ünite RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUAL DEL PROPIETARIO MANUAL DO UTILIZADOR KULLANIM KILAVUZU ENGLISH PORTUGUÊS TÜRKÇE DXK09Z5L-S DXK12Z5L-S DXK15Z5L-S

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUAL DEL PROPIETARIO MANUAL DO UTILIZADOR KULLANIM KILAVUZU ENGLISH PORTUGUÊS TÜRKÇE DXK09Z5L-S DXK12Z5L-S DXK15Z5L-S USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH DXK09Z5L-S DXK12Z5L-S DXK15Z5L-S MANUAL DEL PROPIETARIO ACONDICIONADOR DE AIRE MANUAL DO UTILIZADOR APARELHO DE AR CONDICIONADO KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... İşlev Tuşları... LCD Üzerindeki Göstergeler...

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... İşlev Tuşları... LCD Üzerindeki Göstergeler... İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 3 İşlev Tuşları... 4 LCD Üzerindeki Göstergeler... 7 Tuşların kullanılması... 8 AUTO (OTOMATİK) Konumu... 8 Soğutma/Isıtma/Fan

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir.

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir. Ç NDEK LER Uzaktan kumandanın kullanılması...2 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri...3 Fonksiyon Tu ları...4 LCD Üzerindeki Göstergeler...7 Tu ların kullanılması Saatin ilk kez ayarlanması...8 AUTO (OTOMAT

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti.

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI Kullan m K lavuzu thalatç Firma Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. Adres: Levent Cad. No:46/2 1.Levent/istanbul Tel: (+90212) 324 05 55 Fax: (+90212)

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA07LGCZ - ASHA09LGCZ - ASHA12LGCZ - ASHA14LGCZ...5

Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA07LGCZ - ASHA09LGCZ - ASHA12LGCZ - ASHA14LGCZ...5 İÇİNDEKİLER Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA07LGCZ - ASHA09LGCZ - ASHA12LGCZ - ASHA14LGCZ...5 Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA18LCCZ...25 Duvar Tipi Inverter

Detaylı

TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ

TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ ANADOLU ELEKTRONİK ELEKTRONİK OTOMASYON - BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ Kümes Otomasyonu -Güvenlik Alarm ve Kamera Sistemleri İmalat ve Servis Hizmetleri info@aelektronik.com

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ

KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ PÜSKÜRTMELĠ KURUTMA (Spray Drying) 1. Deneyin amacı ve temel prensipler 2. Deney sisteminin fotoğrafları ve teknik resmi 3. Deney yöntemi 4. Deney sisteminin

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 Ç NDEK LER ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2 GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 KULLANIM TAL MATLARI Ürüne genel bak fl...6 Cihaz n kontrol paneli...7 Hava üfleme yönü kontrolü...10

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı