MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *"

Transkript

1 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) (2009) ISSN MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU Ercan ŞENYİĞİT 1, * 1 Erciyes Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KAYSERİ ÖZET Tedari zinciri yönetimi, malzemelerin ve tamamlanmış malların, satıcıdan müşteriye adar olan aışının potansiyel ara duralar olara üretim vasıtaları ve depolar ullanılara etili yönetimidir. Bu çalışmada, aşamalar arasında fire bulunan ço aşamalı tedari zinciri yönetiminde dağıtım ağlarının optimizasyonu problemi ele alınmıştır. Malzeme ihtiyaç ısıdı altında ço aşamalı arma tamsayılı matematisel model geliştirilmiştir. Kayseri de faaliyet gösteren F Mobilyada üretilen X oltuğu için hammaddelerin alınmasından, son ürünün dağıtımına adar tedari zinciri ağının, Lindo paet programı yardımıyla optimizasyonu gerçeleştirilmiştir. Farlı müşteri taleplerinde gerçeleşen maliyetler ve dağıtım merezlerinin yerleri ve sayıları analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Tedari zinciri yönetimi, Aşamalar arasında fire bulunan ço aşamalı sistem, Malzeme ihtiyaç ısıtı, Optimizasyon. THE OPTIMIZATION OF DEFECTIVE MULTI-ECHELON SUPPLY CHAIN NETWORK IN FURNITURE INDUSTRY ABSTRACT Supply chain management was effective management of flow of materials and completed goods from vendors to customers by using production instruments and storages as potential pauses. In this study, the optimization of multiechelon defective supply chain networ problem has been addressed. A multi echelon mixed integer model for this problem under material requirements constraints is developed. The optimization of supply chain networ of X seat which produced in F Furniture in Kayseri is analyzed from purchasing raw materials to distributing the final products by using Lindo pacage program. Realized costs and number and location of distribution centres under various customer demands were analyzed. Keywords: Supply chain management, Defective multi-echelon system, Material requirements constraint, Optimization.

2 E. Şenyiğit / Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) (2009) GİRİŞ Gelişen tenoloji ve beraberinde gelen üreselleşme, reabet oşullarını daha da güçlendirmetedir. İşte tam bu notada, devreye giren far yaratan-yenili avramı, günümüz dünyasında önemli avramlardan biri haline gelmiştir. Far yaratan işletmeler, bu gelişim sürecine hızla aya uydurabilmete ve gelişim/büyüme döngüsünde yerlerini alabilmetedir. İşletmeler açısından far yaratma, gelişen yönetim anlayışına hızlı bir şeilde adapte olabilme ve endi iş süreçlerine bu farı yansıtabilme başarılarından geçmetedir. Far yaratma günümüz dünyasında, firma içi ya da firma dışı olsun, tüm iş süreçlerinde birliteliğin yani bütünselliğin ön oşul olara gösterildiğini ortaya oymatadır. Herhangi bir firmada, iş süreçlerinin birbirinden ayrılması ya da farlı birer bölüm olara düşünülmesi, ilgili firmanın arar verme meanizmalarını yavaşlatmata, istenilen sonuçlara ulaşmasını gecitirmetedir. Farı yaalama isteyen firmalar, gelişen tenolojinin gerisinde almama oşulu ile firma içerisindei ve dışarısındai tüm iş süreçlerini bir bütün olara düşünme zorundadır. Bu bütünselli anlayışı, farlı iş süreçleri haında geliştirilen tüm modellerin temel olara birleştirilmesini ve aynı baış açısı ile değerlendirilmesini savunmatadır. Bu bağlamda, tedari zinciri yönetimi sistemi de bu onuyu benimseyen ve endi iş süreçlerine uygulayan firmalar için bir far yaratmatadır. Günümüzde reabet firmalar arasında değil bu firmaların içinde bulunduları tedari zincirleri üzerinde yapılmatadır. Tedari zincirlerini en iyi şeilde uranlar ve yönetenler pazara daha yaın, müşterinin istelerini bilen ve hızlı şeilde cevap veren firmalar olacalardır. İyi bir tedari zinciri yönetimi sayesinde işletmeler trendlerin taibini daha iyi yapacalar, müşteri istelerine en uygun ürünü doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyattan sağlayara raiplerine arsı avantaj sağlayacalardır. Şeil 1 de ço aşamalı tedari zinciri ağ yapısı örneği gösterilmetedir. Tedari zinciri (TZ), hammaddelerin tedariini, üretim ve montajı, depolamayı, sto ontrolünü, sipariş yönetimini, dağıtımı, ürünün müşteriye ulaştırılmasını içeren faaliyetler ve tüm bu faaliyetlerin izlenilmesi için gereli olan bilgi sistemleri olara tanımlanabilir. Bir başa tanıma göre tedari zinciri; malzemelerin elde edilmesi, bu malzemelerin son ürüne dönüştürülmesi ve bu son ürünlerin müşterilere dağıtımı işlevlerini gerçeleştiren tesis ve dağıtım seçeneleri ağı olara belirtilmetedir [1]. Tedari Zinciri Yönetimi (TZY); alıcıya, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata, tüm tedari zinciri için mümün olan

3 170 Mobilya Endüstrisinde Aşamalar Arasında Fire Bulunan Ço Aşamalı Tedari Zinciri Ağının Optimizasyonu en düşü maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para aışının bütünleşi yönetimidir. Bir başa deyişle zincir içinde yer alan temel iş süreçlerinin oordinasyonunu sağlayaca stratejilerin ve iş modellerinin oluşturulmasıdır. Tenolojinin büyü bir hızla gelişmesi, müşteri istelerinin büyü bir hızla artması ve işiye göre hizmet/ürün anlayışının gidere yaygınlaşması, tedari zinciri yönetimini daha önemli ve armaşı bir yapıya somuştur. Kurumların uzun dönemde reabetçi üstünlüğünü gerçeleştirebilmesinin ardında müşteri tatmini ile birlite düşü maliyetleri de hedefleyen tedari zinciri dağıtım ağlarının geliştirilmesinin büyü önemi bulunmatadır. Birço imalat işletmesi hammadde temin eden, bunları bitmiş ürünlere dönüştüren ve bitmiş ürünleri müşterilere dağıtan üretim ve dağıtım ağları şelinde organize olmuştur. Ço aşamalı veya ço-ademeli üretim/dağıtım ağları avramları bu tip ağlarla (veya tedari zincirleriyle) aynı anlama gelir. Üreticiler tedariçilerden hammadde satın alırlar ve bitmiş ürünlere dönüştürece şeilde işlerler, ardından bitmiş ürünleri dağıtıcılara ve sonrasında da bayilere ve/veya müşterilere satarlar. Bir parça, nihai müşteriye varmadan önce birden fazla aşama boyunca hareet ederse, bu ço-aşamalı bir envanter sistemi şelinde bir yapılanmadır [2]. Ço aşamalı sto/dağıtım sistemlerinin geçmişine ısaca bama gereirse, il olara 40 yıl önce incelenmeye başlandıları görülür. O günden bu yana birço araştırmacı ço-aşamalı üretim ve dağıtım sistemlerini araştırmıştır [3]. Bir periyodi inceleme modelini özel bir ağ için diate alan il çalışmalardan biri Eppen ve Schrage tarafından 1981 yılında gerçeleştirilmiştir, stosuz merezi depolu bir modeli incelemişlerdir. Loal sto notaları için eşit stosuzlu olasılılarına dayanan bir paylaşım uralı ullanara, eşit elde tutma ve ceza maliyetlerine dayanan bir optimal maliyet politiası sunmuşlardır. Farlı bir model de Ko un (1990) çalışmasında incelenmiştir i burada doldurma oranı (eldei stotan hemen dağıtılan talep bölümü) üzerinden her bir sto notası için stosuz depolu ve bir ısıtlı bir paylaştırma modelini analiz etmiştir. Bu model, Verrijdt ve De Ko (1995) tarafından genel N-aşamalı ağlara ve yine Verrijdt ve De Ko (1996) tarafından merezi stolu ii-aşamalı sisteme genişletilmiştir [4].

4 E. Şenyiğit / Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) (2009) 171 Tedariçiler Fabrialar Dağıtım Merezleri... Müşteriler Şeil 1. Ço aşamalı tedari zinciri ağ yapısı örneği [5]. Yoo ve aradaşları, ço-aşamalı dağıtım ağının çizelgelenmesi için gelişmiş bir dağıtım aynaları planlaması metodu önermişlerdir i burada sipariş mitarları ve sipariş notaları, tam zamanında üretim anlayışı altında talebi arşılama ve stosuzlu olasılığını minimize etme üzere dinami olara elde edilir. Denemeler; çeşitli talep dağılımları, tahmin hatası dağılımları ve temin süreleri ile yapılmıştır. Bu maalede, olasılısal talep altında sipariş çizelgeleme için sezgisel bir metot sunulmuştur [6]. Dis ve De Ko, bir dağıtım sistemi veya bir üretim sistemi gibi değişen birço aşamalı sto sistemini diate almışlardır. Sistemin her bir notasında siparişler periyodi olara gerçeleşir (veya üretim başlar). Sipariş sabit bir temin süresinin ardından varır. Denge abulü altında her bir notanın ontrolünün bir azami sipariş politiası ile yapılmasının maliyet optimal olduğu anıtlanmıştır. Optimum yenileme siparişi sistem ayrıştırması ile saptanabilir. Ayrıştırma, armaşı ço-boyutlu ontrol problemlerini basit teboyutlu problemlere indirger [7]. Iida çalışmasında, düzensiz taleplere sahip, dinami ço-aşamalı sto problemini incelemiştir. Bu maalenin amacı, miyopa-yaın (near-myopic) politiaların ço aşamalı sto problemi için abul edilebilir olduğunu göstermetir. Her bir aşamadai temin süresinin sabit olduğu abul edilmiştir [8]. Martel in çalışması, olduça genel stoasti talep süreçlerini ve satın alma,

5 172 Mobilya Endüstrisinde Aşamalar Arasında Fire Bulunan Ço Aşamalı Tedari Zinciri Ağının Optimizasyonu naliye, sto ve stosuzlu maliyet yapılarını içeren ço-aşamalı tedari-dağıtım ağlarında malzeme aışını yönetme için geçen planlama aralığı politialarının geliştirilmesine yönelitir. Öncelile problem bir stoasti program şelinde formüle edilmiştir ve bunun deterministi programına risi yüse etili talepler anlayışına dayanan birço-aşamalı parti büyülüğü modeli ile yalaşılmatadır. Ardından, bu yalaşı modelin bir dağıtım aynaları planlaması ayrıştırması sunulmatadır. Son olara, bir dizi benzetim denemesi yoluyla buradai planlama politiaları ile elde edilen çözümler, emniyet stolarını ullanan lasi bir dağıtım aynaları planlaması ile verilen çözümlerle ıyaslanmıştır. Sonuçlar, önerilen yalaşımın önemli gelişmeler sağladığını göstermetedir [9]. Gümüş ve Güneri çalışmalarında stoasti ve bulanı oşullarda etili ço aşamalı tedari zinciri için bir sto yönetimi iseleti ve bu iseletin oluşturulabilmesi için deterministi/stoasti sinirsel bulanı maliyet modellerini incelemişlerdir [10]. Wang çalışmasında tedari zincirinde üretim ayıplarının olduğu durum Fireli Tedari Zinciri sistemini incelemiştir. Fireli tedari zinciri ağ sisteminin üretim- dağıtım planlaması ve orta seçimi araştırılmıştır. Karınca olonisi algoritmasına dayanan çözüm modeli çalışmada geliştirilmiştir [5]. Gerçe hayatta işletmelerde fireler oluşmatadır. Bu fireleri göz önünde bulunduran uygulama çalışmaları olduça azdır. Bu çalışmanın amacı bu esiliği giderme ve ço aşamalı tedari zinciri yönetimi ararlarının alınmasına yardımcı olmatır. 3. bölümde uygulama haında bilgi verilmiştir. 4. bölümde ise bu çalışma ile elde edilen sonuçlar belirtilmiştir 2. UYGULAMA F mobilya 26 yıldır dünyadai değişimi ve tenolojiyi taip edere modüler ofis mobilyaları ve ofis sistemleri üretmetedir m 2 ' li bir alanda ahşap, metal, plasti ve oltu bölümleri ile entegre bir tesise sahip olan işletme, oltu, çalışma grupları ve metal ürünler olma üzere günlü 1400 adet ürün apasitesine sahiptir. Şeil 2 de X oltuğa ait ürün ağacı ve bileşenlerin fire oranları verilmiştir. X oltuğu 8 farlı bileşenden oluşmatadır. X oltuğu üretiminde ullanılan bileşen mitarları ve fire oranları Şeil 2 de gösterilmiştir. F mobilyanın ürettiği X oltuğun sahip olduğu tedari zinciri dağıtım ağı çalışmada diate alınmıştır. Bu ağda 11 farlı tedariçi, 1 fabria, 4 dağıtım merezi ve bir müşteri bulunmatadır. Bu ağ Şeil 3 te

6 E. Şenyiğit / Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) (2009) 173 gösterilmiştir. Çalışmada X oltuğu tedari zinciri dağıtım ağını diate alan, doğrusal ısıtlar ullanan ço aşamalı arma tamsayılı model sunulmuştur. Bir sonrai sayfada sunulan modele ilişin notasyonlar açılanmış, ardından amaç fonsiyonu ve ısıtlar açılanmıştır. Modelin Parametreleri: X it : i. tedariçiden fabriaya gönderilen fireler dâhil t. bileşenin mitarı C it : i. tedariçiden fabriaya gönderilen t. bileşenin birim taşıma maliyeti Y : Fabriadan. dağıtım merezine gönderilen nihai ürün sayısı C : Fabriadan. dağıtım merezine gönderilen nihai ürünün birim taşıma maliyeti Z :. dağıtım merezinden müşteriye gönderilen ürün sayısı A :. dağıtım merezinden müşteriye gönderilen ürününün birim taşıma maliyeti M: Fabrianın sabit işletme maliyeti E :. dağıtım merezinin sabit işletme maliyeti O it : i nci tedariçinin t. bileşen apasitesi U : ncı dağıtım merezinin apasitesi I: Dağıtım merezi sayısı üst sınırı G t : t. bileşenin fire dâhil ullanım mitarı H: Müşteri talep mitarı N : 1 Fabria üretim varsa 0 Diğer Durumlarda F : 1 Dağıtım Gerçeleşirse 0 Diğer Durumlarda F mobilya X oltuğu tedari zinciri dağıtım ağı tedariçi aşaması taşıma maliyetleri Tablo 1 de, Dağıtım merezi aşaması taşıma maliyetleri Tablo 2 de ve Müşteri aşaması taşıma maliyetleri Tablo 3 te gösterilmiştir. Fabria ve dağıtım merezlerinin apasite ve sabit işletme maliyeti bilgileri sırasıyla Tablo 4 ve Tablo 5 te gösterilmiştir. Tablo 1 de gösterilmeyen tedariçiler, taşıma maliyetlerini endileri arşılamatadır. Tabloda sadece işletmenin arşılamala yüümlü olduğu taşımalar belirtilmiştir. Tablo 2 de fabriadan 3 Kayseri dağıtım merezine olan taşıma maliyeti gösterilmemiştir. Bunun nedeni, bu dağıtım merezinin fabrianın içerisinde yer

7 174 Mobilya Endüstrisinde Aşamalar Arasında Fire Bulunan Ço Aşamalı Tedari Zinciri Ağının Optimizasyonu almasıdır. Çalışmada, X ürününe talepte bulunan müşterilerin Türiye nin herhangi bir ilinde olduğu abul edilmiştir. Şeil 2. X oltu ürün ağacı ve fire oranlarının gösterilmesi. Şeil 3 incelendiğinde 8 farlı bileşen için 11 farlı tedariçi olduğu görülmetedir. Enjesiyon ve sünger bileşenleri için İstanbul da birer tedariçi vardır. Kumaş bileşeni için İstanbul da 3 farlı tedariçi mevcuttur. Vida, utu ve meanizma bileşenleri için Kayseri de birer tedariçi vardır. Ambalaj bileşeni için Kayseri de ii farlı tedariçi mevcuttur. Tutal bileşeni için İstanbul da bir adet tedariçi vardır. Tedariçi Aşaması Fabria Aşaması Dağıtım Merezi Aşaması Müşteri Aşaması Şeil 3. F mobilya X oltuğu tedari zinciri ağ yapısının gösterimi.

8 E. Şenyiğit / Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) (2009) 175 Tablo 1. Tedariçi aşamasında geçerli taşıma maliyetleri Tedariçiler Bileşen No Taşıma Maliyetleri 1. Tedariçi Enjesiyon 1 0,02 TL / Kg 1. Tedariçi Kumaş 3 0,08 TL / Metre 2. Tedariçi Kumaş 3 0,06 TL / Metre 3. Tedariçi Kumaş 3 0,07 TL / Metre Tablo 2. Fabria aşamasında geçerli taşıma maliyetleri Dağıtım Merezleri Fabria (Kayseri) 1 (Anara) 2 (Adana) 3 (Kayseri) 4( İstanbul) 1,07 TL/Adet 1,03 TL/Adet - 1,8 TL/Adet Tablo 3. Müşteri aşamasında geçerli taşıma maliyetleri Dağıtım Merezleri Müşteriler 1 (Anara) 2,6 TL/Adet 2 (Adana) 2,7 TL/Adet 3 (Kayseri) 2,2 TL/Adet 4 (İstanbul) 3,1 TL/Adet Tablo 4. Fabrianın X oltuğu üretim apasitesinin ve sabit işletme maliyetinin gösterimi Kapasite Sabit işletme maliyeti Fabria (Kayseri) Adet TL Tablo 5. Dağıtım merezleri apasite ve sabit işletme maliyetlerinin gösterimi Dağıtım Merezleri Kapasite Sabit işletme maliyetleri 1 (Anara) 500 Adet 5000 TL 2 (Adana) 150 Adet 3000 TL 3 (Kayseri) 1250 Adet 3000 TL 4 (İstanbul) 1000 Adet TL

9 176 Mobilya Endüstrisinde Aşamalar Arasında Fire Bulunan Ço Aşamalı Tedari Zinciri Ağının Optimizasyonu Tablolarda verilen parametreler ullanılara oluşturulan modelin amaç fonsiyonu ve ısıtları aşağıdai gibidir. Amaç Fonsiyonu: (1) Min X C + Y C + Z C + E F + MN Kısıtlar: it it l l i t l X it =< O it (2) Y 16500N (3) Xit Gt Y = 0 (4) i t Z H (5) Xit, Y, Z 0 (6) z UF (7) F I (8) Y Z = 0 (9) { } N, F = 0,1 (10) Kurulan modelde eşitli (1), amaç fonsiyonunu göstermetedir. Çalışmada ii farlı tür maliyet diate alınmıştır. Bunlar; taşıma maliyetleri ve işletme maliyetleridir. Toplam maliyet bu ii farlı maliyet türünün toplanmasıyla elde edilmetedir.

10 E. Şenyiğit / Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) (2009) 177 (2) ile (10) arasındai eşitliler farlı ısıtları göstermetedir. (2) numaralı eşitli tedariçi apasite ısıtını göstermetedir. Buna göre bir tedariçiden fabrialara gönderilen hammadde mitarı, bu tedariçinin ilgili hammaddeye ilişin apasitesinin üzerinde değildir. (3) numaralı eşitli, üretim apasite geresinimini belirlemetedir. Buna göre bir fabriadan dağıtılan toplam ürün, bu fabrianın üretim apasitesinin üzerinde değildir. (4) numaralı eşitli, bir tedariçiden fabriaya gönderilen fire dâhil bileşenlerin mitarının, fabriada fireler çıtıtan sonra son ürün üretme için ullanılaca mitara eşit olacağını göstermetedir. (5) numaralı eşitli, müşteri talebinin, müşteri için dağıtım merezlerinden gönderilen son ürün mitarını aşamayacağını göstermetedir. (6) numaralı eşitli, tüm değişenlerin pozitif olduğunu göstermetedir. (7) numaralı eşitli, dağıtım merezlerinden gönderilen toplam ürün mitarı, bu dağıtım merezlerinin depolama apasitesinin üzerinde değildir. (8) numaralı eşitli, açılması düşünülen dağıtım merezi sayısını belirtmetedir. (9) numaralı eşitli, fabriadan dağıtım merezlerine gönderilen son ürün mitarının, aynı dağıtım merezlerinden müşterilere gönderilen son ürün mitarına eşit olacağını göstermetedir. (10) numaralı eşitli, bazı arar değişenlerinin iili değerler aldığını göstermetedir. Tablo 6 da 200 adet müşteri talebi için Lindo paet programından elde edilen çözüm gösterilmiştir. Bu çözüme göre, Toplam Maliyet; ,8 TL olara bulunmuştur. Şeil 3 te 200 adet müşteri talebi için tedari zinciri ağı gösterilmiştir. Atif olara sadece dağıtım merezi 3 (Kayseri) faaliyet göstermetedir. Fabriamız faal durumda ve ullanılan tedariçiler X 1, X 2, X 4, X 6, X 7, X 8, X 9, X 11 olara belirlenmiştir. 1 numaralı tedariçiden 1. bileşen için verilen sipariş mitarı 558,44 g dır. 2 numaralı tedariçiden 2. bileşen için verilen sipariş mitarı 130,56 g. dır. 4 numaralı tedariçiden 3. bileşen için verilen sipariş mitarı 134,82 m. dir. 6 numaralı tedariçiden 4. bileşen için verilen sipariş mitarı 200 adettir. 7 numaralı tedariçiden 5. bileşen için verilen sipariş mitarı adettir. 8 numaralı tedariçiden 6. bileşen için verilen sipariş mitarı 408 adettir. 9 numaralı tedariçiden 7. bileşen için verilen sipariş mitarı 39,14 g. dır. 11 numaralı tedariçiden 8. bileşen için verilen sipariş mitarı 4,32 g. dır. Bu değerlere fireler dâhildir. Bu çalışmada sadece tedariçi aşamasında fire olduğu abul edilmiştir.

11 178 Mobilya Endüstrisinde Aşamalar Arasında Fire Bulunan Ço Aşamalı Tedari Zinciri Ağının Optimizasyonu Tablo adet müşteri talebi için Lindo çözümünün gösterimi Değişen Değer Değişen Değer N 1 1 X F 1 0 X 97 39,14 F 2 0 X F 3 1 X 118 4,32 F 4 0 Y 1 0 X ,44 Y 2 0 X ,56 Y X 33 0 Y 4 0 X ,82 Z 1 0 X 53 0 Z 2 0 X Z X Z 4 0 Toplam Maliyet=233559,8 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA Bu çalışmayla amaçlanan, işletmenin ilgili ürün ço aşamalı tedari zinciri ağını optimum şeilde ullanmasını sağlamatır. Doğal olara bu ürünle ilgili ço farlı mitarlarda talepler ortaya çıabilir. Bu farlı müşteri taleplerinde hangi tedariçiden hangi mitarda bileşen alınacağı, hangi dağıtım merezinden faydalanacağı bilgisinin işletmeye atarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla müşteri talebinin 100 adet olduğu durumdan başlayara, müşteri talebini 100 er adet arttırılara 2900 adet talebe ulaşacağı 29 farlı talep durumu diate alınmıştır. 29 farlı talep durumu Lindo programı ile çözülmüştür adetten fazla müşteri talebi olması durumunda urulmuş olan model çözüm verememetedir. Bu durumun sebebi dağıtım merezlerinin apasite toplamlarının 2900 adet olmasıdır. İşletmenin 2900 âdetin üzerinde müşteri talebini arşılayabilmesi için tedari zinciri yapısını yenilemesi geremetedir. Şeil 4 te farlı müşteri talepleri için Lindo programı ile elde edilen toplam maliyetlerin değişimi gösterilmetedir. Normalde müşteri taleplerinin artmasıyla eğrinin doğrusal bir yol

12 E. Şenyiğit / Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) (2009) 179 izlemesi belenir. Faat burada talepler arttıça dağıtım merezlerinin artışı, farlı dağıtım merezlerinin ullanılması ve bu merezler arasında taşıma maliyetlerinin farlı olması nedeniyle toplam maliyet çizgisi doğrusal bir yapı göstermemetedir. Şeil 4. Farlı müşteri taleplerinde toplam maliyetin değişiminin gösterilmesi. Şeil 5 te ise farlı müşteri taleplerinde birim ürün başına düşen toplam maliyetin değişimi gösterilmetedir. Şeil incelendiğinde, müşteri talebinin 1900 ve üzerinde olduğu durumlarda birim ürün başına düşen toplam maliyet eğrisinin yatay bir yapıya avuştuğu gözlenmetedir. Müşteri talebinin 1900 üzerinde olduğu durumlarda işletmenin tedari zinciri ağı eonomi olmatadır. Müşteri talebinin 100 ile 1900 üzerinde olduğu durumlarda tedari zinciri ağının eonomi olmadığı gözlenmetedir. Şeil 6 da ise farlı müşteri taleplerinde optimum çözümde ullanılan dağıtım merezleri sayıları ve yerleri gösterilmetedir. Kullanılan dağıtım merezi farlılıları ise maliyeti minimize etme çabasından aynalanmatadır. Örneğin 1700,1900 ve 2000 adet müşteri

13 180 Mobilya Endüstrisinde Aşamalar Arasında Fire Bulunan Ço Aşamalı Tedari Zinciri Ağının Optimizasyonu talepleri diate alındığında; 1700 adet müşteri talebinde Anara ve Kayseri dağıtım merezleri ullanılmata ien 1900 adet müşteri talebinde ise Anara, Kayseri ve Adana dağıtım merezleri ullanılmatadır adet müşteri talebi oluştuğunda ise İstanbul ve Kayseri dağıtım merezleri ullanılmatadır. Bu çalışmayla süreli aynı dağıtım merezini ullanmanın eonomi olmayacağı gösterilmiştir. Farlı müşteri taleplerinde farlı dağıtım merezlerinin ullanılması ile toplam maliyet en aza indirilebilir. Şeil 5. Farlı müşteri taleplerinde birim ürün başına maliyetin değişiminin gösterimi. İşletmeler için reabet önemini gittiçe artıran bir fatördür. Reabette ise far yaratan yenili avramı ön plana çımatadır. Bu çalışmayla, işletmeye X ürünü ile ilgili müşteri talebi belli olduğunda hangi tedariçiden hangi bileşeni hangi mitarda alacağı ve hangi dağıtım merezlerini ullanacağı bilgisi ve toplam maliyetin en aza indirilmesi sağlanmıştır. Tedari zinciri ağını optimum şeilde ullanan işletmeler far yaratan yeniliğe ulaşmış olacalardır. Gerçe hayat uygulamalarında fireler oluşacatır. Bu firelerin göz önünde bulundurulması daha gerçeçi sonuçlar elde etmemizi sağlayacatır. Bu çalışma aşamalar arasında fire bulunan bir

14 E. Şenyiğit / Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) (2009) 181 tedari zinciri ağının optimizasyonun diate alındığı il çalışmadır. Bu çalışma, üretim ve depolama maliyetlerinin diate alınmasıyla geliştirilebilir. Şeil 6. Farlı müşteri taleplerinde optimum çözümde ullanılan dağıtım merezlerinin gösterimi. KAYNAKLAR 1. Yüsel H. Tedari Zinciri Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Önemi. Douz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 4. Sayı: 3, 202, Rau H., Wu M.-Y. and Wee H.-M., Integrated Inventory Model for Deteriorating Items under A Multi-Echelon Supply Chain Environment, Int. J. Production Economics, 86, , Van der Vorst J.G.A.J., Beulens A.J.M. and van Bee P., Modelling and Simulating Multi-Echelon Food Systems, European Journal of Operational Research, 122, , Verrijdt J.H.C.M. and de Ko A.G., Distribution Planning for A Divergent Depotless Two-Echelon Networ under Service Constraints, European Journal of Operational Research, 89, , Wang H. S., A Two-phase Ant Colony Algorithm for Multi-echelon Defective Supply Chain Networ Design, European Journal of Operational Research, 192, , 2009.

15 182 Mobilya Endüstrisinde Aşamalar Arasında Fire Bulunan Ço Aşamalı Tedari Zinciri Ağının Optimizasyonu 6. Yoo Y.-J., Kim W.-S. and Rhee, J.T., Efficient Inventory Management in Multi- Echelon Distribution Systems, Computers and Ind. Eng. 33(3-4), , Dis E.B. and de Ko A.G., Optimal Control of A Divergent Multi-Echelon Inventory System, European Journal of Operational Research, 111, 75-97, Iida T., The Infinite Horizon Non-Stationary Stochastic Multi-Echelon Inventory Problem and Near-Myopic Policies, Europen Journal of Operational Research, 134, , Martel A., Policies for Multi-Echelon Supply; DRP Systems with Probabilistic Time-Varying Demands, INFOR 41(1), ABI/INFORM Global: 71, Gümüş A.T. and Güneri, A.F., A multi-echelon inventory mangement framewor for stochastic and fuzzy supply chains, Expert Systems with Applications, doi: /j.eswa

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 96-115. 96 BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI ÖZ Arzu ORGAN* İrfan ERTUĞRUL**

Detaylı

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS)

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS) ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 49-54 Mayıs 2000 OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Available online at www.alphanumericournal.com alphanumeric ournal Volume 3, Issue 1, 2015 2015.03.01.OR.02 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA İLE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK PLANLAMASI Murat ATAN * Sibel

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

DERS III ÜRETİM HATLARI. akış tipi üretim hatları. hat dengeleme. hat dengeleme

DERS III ÜRETİM HATLARI. akış tipi üretim hatları. hat dengeleme. hat dengeleme DERS ÜRETİM HATLAR ÜRETİM HATLAR Üretim hatları, malzemenin bir seri işlemden geçere ürün haline dönüştürülmesini sağlayan bir maineler ve/veya iş istasyonları dizisidir. Bir üretim hattı üzerinde te bir

Detaylı

) ile algoritma başlatılır.

) ile algoritma başlatılır. GRADYANT YÖNTEMLER Bütün ısıtsız optimizasyon problemlerinde olduğu gibi, bir başlangıç notasından başlayara ardışı bir şeilde en iyi çözüme ulaşılır. Kısıtsız problemlerin çözümü aşağıdai algoritma izlenere

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Ocak 2011

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Ocak 2011 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Oca 2011 STOKASTİK KULLANICI DENGESİ TRAFİK ATAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL METOTLAR KULLANILARAK ÇÖZÜLMESİ (HEURISTIC METHODS

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılara Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Derviş Karaboğa 1 Selçu Ödem 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendisli Faültesi, Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır.

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır. RASGELE SÜREÇLER Eğer bir büyülüğün her t anında alacağı değeri te bir şeilde belirleyen matematisel bir ifade verilebilirse bu büyülüğün deterministi bir büyülü olduğu söylenebilir. Haberleşmeden habere

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler.

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler. Eğitim ve Bilim Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41 Türiye dei Vaıf Üniversitelerinin Etinli Çözümlemesi Gamze Özel Kadılar 1 Öz Oran analizi ve parametri yöntemlerin eğitim urumlarını ıyaslaren yetersiz alması

Detaylı

4.2. SBM nin Beşeri Sermaye Değişkeni İle Genişletilmesi: MRW nin Beşeri Sermaye Modeli

4.2. SBM nin Beşeri Sermaye Değişkeni İle Genişletilmesi: MRW nin Beşeri Sermaye Modeli 112 4.2. SBM nin Beşeri Sermaye Değişeni İle Genişletilmesi: MRW nin Beşeri Sermaye Modeli MRW, Solow un büyüme modelini, beşeri sermaye olgusunu da atara genişletmetedir. Bu yeni biçimiyle model, genişletilmiş

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler MADENCİLİK Aralı December 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 4 Dinami Programlama Teniğindei Gelişmeler Developments in Dynamic Programming Technique Ercüment YALÇIN (*) ÖZET Bu yazıda, optimum nihai açı işletme

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Oca 00 PERDE ÇERÇEVELİ YAPILARDA a m PERDE KATKI KATSAYISININ DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ İLE BULUNMASI VE GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR

Detaylı

HETEROJEN EŞ-ZAMANLI TOPLA-DAĞIT ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ: MATEMATİKSEL MODELLER VE SEZGİSEL BİR ALGORİTMA

HETEROJEN EŞ-ZAMANLI TOPLA-DAĞIT ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ: MATEMATİKSEL MODELLER VE SEZGİSEL BİR ALGORİTMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 2, 185-195, 2015 Vol 30, No 2, 185-195, 2015 HETEROJEN EŞ-ZAMANLI TOPLA-DAĞIT ARAÇ ROTALAMA

Detaylı

İstatistikçiler Dergisi

İstatistikçiler Dergisi www.istatisticiler.org İstatistiçiler Dergisi (008) 68-79 İstatistiçiler Dergisi BAĞIMLI RİSKLER İÇİ TOPLAM HASAR MİKTARII DAĞILIMI Mehmet PIRILDAK Hacettepe Üniversitesi Fen Faültesi, Atüerya Bilimleri

Detaylı

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 6-8 Nisan 006 - BALIKESİR RSM TEKNİĞİ UYGULANARAK DERLİN MALZEMESİNİN OPTİMUM AŞINMA DEĞERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Aysun SAĞBAŞ 1, F.Bülent YILMAZ ve Fatih ALTINIŞIK 3

Detaylı

Örnek Bir Tedarik Zincirinin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Modellenmesi

Örnek Bir Tedarik Zincirinin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Modellenmesi International Journal of esearch and Development, Vol.3, No., January 2 2 Örne Bir Tedari Zincirinin Sistem Dinamileri Yalaşımı İle Modellenmesi Murat Yegengil, Haan Arslan ve Ata Sevinç Kırıale Üniversitesi,

Detaylı

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği MADENCİLİK Haziran June 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 2 Açı işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinami Programlama Teniği A Three Dimensional Dynamic Programming Technique for Open Pit Design Ercüment YALÇE\(*)

Detaylı

TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI

TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, 2012 TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 1. x,y,z pozitif tam sayılardır. 1 11 x + = 8 y + z olduğuna göre, x.y.z açtır? 3 B) 4 C) 6 D)1 3 1 4. {,1,1,1,...,1 } 1 ümesinin en büyü elemanının diğer 1 elemanın toplamına oranı, hangi tam sayıya en

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm BİLİŞİM TEKOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 1, OCAK 2008 23 Geneti Algoritma ile Mirofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması Erem Çontar, Hasan Şair Bilge Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Gazi

Detaylı

TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI

TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI Uluslararası Yönetim İtisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, 2012 TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK

Detaylı

Stok Kontrolü 1 (Inventory Control)

Stok Kontrolü 1 (Inventory Control) PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 318 - Üretim Planlama ve Kontrolü 1 Stok Kontrolü 1 (Inventory Control) Amaç Ürüne olan talep bilindiğinde (yani talep tahmin hatasının sıfır olduğu durumda) stok kontrolü

Detaylı

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

Detaylı

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır.

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Deney : Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) & Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) Amaç Bu deneyin amacı Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Giriş Bir öncei deneyde ayrı-zamanlı

Detaylı

Heterojen Filoya Sahip Elektrikli Araçların Rota Optimizasyonu

Heterojen Filoya Sahip Elektrikli Araçların Rota Optimizasyonu Heterojen Filoya Sahip Eletrili Araçların Rota Optimizasyonu İler Küçüoğlu 1 *, Nursel Öztür 2 1 Uludağ Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 0 224 294 20 91, iucoglu@uludag.edu.tr

Detaylı

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010 Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK Sunum Plânı Tedârik Zinciri ve Tedârik Zinciri Yönetimi Lojistik

Detaylı

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi Bulanı Programlama Yöntemi ile Süre-- Eniyilemesi Eran Karaman, Serdar Kale BAÜ Mühendisli Mimarlı Faültesi, 045, Çağış, Balıesir Tel: (266) 62 94 E-posta: earaman@baliesir.edu.tr sale@baliesir.edu.tr

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Beykent Üniversitesi İşletmeler daima müşteri gereksinimlerini rakiplerinden

Detaylı

SÖZDE SPOT ELEKTRİK FİYATINI KULLANAN KISA DÖNEM HİDROTERMAL KOORDİNASYON PROBLEMİ İÇİN DELPHİ DİLİNDE YAZILMIŞ GÖRSEL BİR PROGRAM

SÖZDE SPOT ELEKTRİK FİYATINI KULLANAN KISA DÖNEM HİDROTERMAL KOORDİNASYON PROBLEMİ İÇİN DELPHİ DİLİNDE YAZILMIŞ GÖRSEL BİR PROGRAM SÖZDE SPOT ELEKTRİK FİYATINI KULLANAN KISA DÖNEM HİDROTERMAL KOORDİNASYON PROBLEMİ İÇİN DELPHİ DİLİNDE YAZILMIŞ GÖRSEL BİR PROGRAM Celal YAŞAR 1 Salih FADIL 2 M.Ali TAŞ 3 13 Dumlupınar Üniversitesi Mühendisli

Detaylı

DENEY 3. HOOKE YASASI. Amaç:

DENEY 3. HOOKE YASASI. Amaç: DENEY 3. HOOKE YASASI Amaç: ) Herhangi bir uvvet altındai yayın nasıl davrandığını araştırma ve bu davranışın Hooe Yasası ile tam olara açılandığını ispatlama. ) Kütle yay sisteminin salınım hareeti için

Detaylı

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 08 BİLDİRİLER KİTABI SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ Fevzi ŞENLİTÜRK, Fuat ALARÇİN ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 01 Mayıs VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON KİRİŞTE BURUŞMA 1-03 Güven KUTAY Semboller ve Kaynalar için "1_00_CeliKonstrusiyonaGiris.doc" a baınız. Koordinat esenleri "GENEL GİRİŞ" de belirtildiği gibi DIN 18800

Detaylı

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi M. Ozan AKI Yrd.Doç Dr. Erdem UÇAR ABSTRACT: Bu çalışmada, sıvıların seviye ölçümünde dalgalanmalardan aynalı meydana

Detaylı

ÇOK ÜRÜNLÜ BOZULMA FAKTÖRLÜ KAPALI DÖNGÜ ESNEK BİR TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN KARMA TAMSAYILI BİR DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ.

ÇOK ÜRÜNLÜ BOZULMA FAKTÖRLÜ KAPALI DÖNGÜ ESNEK BİR TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN KARMA TAMSAYILI BİR DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ. S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.27, s.3, 2012 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.27, n.3, 2012 ISSN: 1300-5200, ISSN: 1304-8708 (Elektronik) ÇOK ÜRÜNLÜ BOZULMA FAKTÖRLÜ KAPALI DÖNGÜ ESNEK BİR TEDARİK ZİNCİRİ

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

METANOLÜN KATALİTİK OKSİDASYONUYLA FORMALDEHİT ÜRETİM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

METANOLÜN KATALİTİK OKSİDASYONUYLA FORMALDEHİT ÜRETİM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ METNOLÜN TLİTİ OİDYONUYL FOMLDEHİT ÜETİM İNETİĞİNİN İNCELENMEİ.H. YILMZ, F.. TLY,. TLY Ege Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, imya Mühendisliği ölümü, 3500, ornova- İZMİ ÖZET u çalışmada, metanolün formaldehite

Detaylı

DİNAMİK ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ 1 A NOVEL APPROACH FOR SOLUTION OF DYNAMIC VEHICLE ROUTING PROBLEMS

DİNAMİK ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ 1 A NOVEL APPROACH FOR SOLUTION OF DYNAMIC VEHICLE ROUTING PROBLEMS Süleyman Demirel Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi Y.2017, C.22, S.3, s.807-823. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2017,

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

VII. BÖLÜM İÇME SUYU ŞEBEKELERİ

VII. BÖLÜM İÇME SUYU ŞEBEKELERİ VII. BÖÜM İÇME SUYU ŞEBEKEERİ İsale hattı ile haznelere getirilen suları sarfiyat yerlerine dağıtan oru sistemine içme suyu şeeesi adı verilir. İçme suyu şeeesi her inada yeteri adar asınçlı suyu ulunduraca

Detaylı

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything.

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. Eski bir deyim var: Malzemeleri olmadan, ne bir general ne de bir asker herhangi bir şey için iyidir. Giriş

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK YIL FAKÜLTESÝ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING CÝLT COLLEGE MÜHENDÝSLÝK BÝLÝMLERÝ SAYI DERGÝSÝ JOURNAL OF ENGINEERING SAYFA SCIENCES : 1995 : 1 : 2-3 : 95-103 ANKARA

Detaylı

Dr. Mehmet AKSARAYLI

Dr. Mehmet AKSARAYLI Dr. Mehmet AKSARAYLI Şans Değişeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yaısına uygun freansta oluşum gösteren değişendir. Şans Değişenleri KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI Kesili Şans

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA LBS u Lojistik Bilgi Sistemleri tedarik zinciri üzerinde yer alan şirketlerin her birinin kendi planlama veya operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan,

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SÖNÜMLEME SÖNÜMLEMENİN MODELLENMESİ İçeri 3 Sönümleme yapısı Sönümlemenin modellenmesi Anara Üniversitesi, Eletri-Eletroni Mühendisliği Sönümleme Yapısı 4 Küçü ölçeli

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 27-35 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 27-35 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 7-35 Mayıs 003 FATURALI CTP LEVHALARDA GERİLME KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI (AN INVESTIGATION OF STRESS CONCENTRATION IN FILLETED

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

BURSA İLİNDEKİ BİR KONUTUN ISITILMASINDA KLİMA SİSTEMLERİNİN KULLANILMASININ İNCELENMESİ

BURSA İLİNDEKİ BİR KONUTUN ISITILMASINDA KLİMA SİSTEMLERİNİN KULLANILMASININ İNCELENMESİ TESKON 2017 / BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındai ifadelerden, fiirlerden, toplantıda çıan sonuçlardan, teni bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. BURSA

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Received: January 15, 2018 Accepted: March 13, 2018 Published Online: March 26, 2018 Available online at www.alphanumericjournal.com alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics,

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI Hamdi DEMİREL (a), Halil SAVURAN (b), Murat KARAKAYA (c) (a) Mühendisli Faültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ *

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ * GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ * Investigation of The Performance of The Integrated Solar Collector and Pond System İsmail BOZKURT Fizi Anabilim Dalı

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

LiberalleĢme ve Türkiye nin Ekonomik Coğrafyası

LiberalleĢme ve Türkiye nin Ekonomik Coğrafyası LiberalleĢme ve Türiye nin Eonomi Coğrafyası Ebru Arıcıoğlu Niğde Üniversitesi, Ġ.Ġ.B.F., Ġtisat Bölümü, Niğde ebruaricioglu@gmail.com ġeip Yazgan Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi, Ġ.Ġ.B.F., Ġtisat Bölümü,

Detaylı

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning)

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning) PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 318 - Üretim Planlama ve Kontrolü 1 Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning) Sipariş verme sistemleri Stok kontrolüne dayalı sipariş verme sistemleri

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 25(), 7-76, 23 25(), 7-76, 23 Matris Unutma Fatörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Özet Cener BİÇER * Esin KÖKSAL

Detaylı

İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları Tam Sayılı Programlama

İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları Tam Sayılı Programlama İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları Tam Sayılı Programlama Dr. Özgür Kabak 2016-2017 Güz } Gerçek hayattaki bir çok problem } tam sayılı değişkenlerin ve } doğrusal kısıt ve amaç fonksiyonları ile

Detaylı

SANAL RASGELELĐK. Sanal sözcüğü ile ilgili olarak Güncel Türkçe Sözlük, ve Wikipedia Ansiklopedisi,

SANAL RASGELELĐK. Sanal sözcüğü ile ilgili olarak Güncel Türkçe Sözlük, ve Wikipedia Ansiklopedisi, SANAL RASGELELĐK Rasgeleli sözcüğü Đstatisti Bilim Dalında bir temel avram olup, fizisel, biyoloji, sosyal, eonomi, olgular (nesneler, olaylar, fenomenler) ile ilgili meansal, anlı veya zaman içindei gelişigüzelliği

Detaylı

Deneysel Metotlara Giriş Temel Kavramlar, Analiz Yöntemleri

Deneysel Metotlara Giriş Temel Kavramlar, Analiz Yöntemleri Gebze Teni Üniversitesi Fizi Bölümü Deneysel Metotlara Giriş Temel Kavramlar, Analiz Yöntemleri Doğan Erbahar 2015, Gebze Bu itapçı son biraç yıldır Gebze Teni Üniversitesi Fizi Bölümü nde lisans laboratuarları

Detaylı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ KARMA TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ İLE TASARIMI

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ KARMA TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ İLE TASARIMI Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (1) 2009: 213-229 OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ KARMA TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ İLE TASARIMI DESIGN OF SUPPLY CHAIN NETWORK WITH MIXED INTEGER

Detaylı

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003 Türiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındai Nedenselli İlişisi: 1984-2003 The Causal Relationship Between Exchange Rates and Inflation in Turey:1984-2003 Yrd.Doç.Dr. Erem GÜL* Yrd.Doç.Dr. Ayut EKİNCİ**

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM VE TİCARİ AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TODA VE YAMAMOTO NEDENSELLİK YAKLAŞIMI 1

TÜRKİYE DE TURİZM VE TİCARİ AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TODA VE YAMAMOTO NEDENSELLİK YAKLAŞIMI 1 Eonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Yıl 2, Sayı, 206 The International Journal of Economic and Social Research, Vol. 2, Year 2, No., 206 TÜRKİYE DE TURİZM VE TİCARİ AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ:

Detaylı

Kamusal Bulut Servisleri için Bulanık Mantığa Dayalı Bir Güven Modeli

Kamusal Bulut Servisleri için Bulanık Mantığa Dayalı Bir Güven Modeli Aademi Bilişim 4 - XVI. Aademi Bilişim Konferansı Bildirileri Kamusal Bulut Servisleri için Bulanı Mantığa Dayalı Bir Güven Modeli Yaşar Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir mahir.utay@yasar.edu.tr,

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

biçiminde standart halde tanımlı olsun. Bu probleme ilişkin simpleks tablosu aşağıdaki gibidir

biçiminde standart halde tanımlı olsun. Bu probleme ilişkin simpleks tablosu aşağıdaki gibidir KONU 6: DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ İÇİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ III 6 Siples Tablo Siples algoritasında en ii çözü, verilen dpp için bir teel ugun çözüden başlanara, ardışı saısal işlelerle araştırılır Bu işleler,

Detaylı

k tane bağımsız değişgene bağımlı bir Y değişgeni ile bu bağımsız X X X X

k tane bağımsız değişgene bağımlı bir Y değişgeni ile bu bağımsız X X X X 3.1 Genel Doğrusal Bağlanım tane bağımsı değişgene bağımlı bir Y değişgeni ile bu bağımsı X X X X,,, değişgenleri arasındai ilişiyi bulma isteyelim. Bu ilişi modelinde yer alaca bağımsı değişgenler yalnıca

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇARAZLAMANIN SÖZDE RASSAL OULASYONLARA ETKİSİ ınar SANAÇ Ali KARCI Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Fırat Üniversitesi 239 Elazığ ÖZET Geneti

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamuale Üniversitesi Mühendisli Bilimleri Dergisi Pamuale University Journal of Engineering Sciences Baca gazlarının eserji analizi ve yapay sinir ağları ile modellenmesi Exergy analysis of flue gases

Detaylı

DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ

DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ ABSTRACT Şürü Ertie 1, Deniz Yıldırım 2, Efe Turhan 3, Taha Taner İnal 4 İstanbul Teni Üniversitesi, Eletri Mühendisliği

Detaylı

Çok Taşıyıcılı Gerçek Zaman WiMAX Radyoda Zaman Bölgesi ve Frekans Bölgesi Kanal Denkleştiricilerin Teorik ve Deneysel BER Başarım Analizleri

Çok Taşıyıcılı Gerçek Zaman WiMAX Radyoda Zaman Bölgesi ve Frekans Bölgesi Kanal Denkleştiricilerin Teorik ve Deneysel BER Başarım Analizleri Ço Taşıyıcılı Gerçe Zaman WiMA adyoda Zaman Bölgesi ve Freans Bölgesi Kanal Denleştiricilerin Teori ve Deneysel Başarım Analizleri E. Tuğcu, O. Çaır, A. Güner, A. Özen, B. Soysal, İ. Kaya Eletri-Eletroni

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '2012 Eletri - Eletroni ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 ralı 2012, Bursa Lineer Olmayan Dinami Sistemlerin Yapay Sinir ğları ile Modellenmesinde MLP ve RBF Yapılarının Karşılaştırılması

Detaylı

MOBİL ROBOTLARIN BİNA İÇİ KOŞULLARDA ULAŞMA ZAMANI KULLANILARAK KABLOSUZ LOKALİZASYONU

MOBİL ROBOTLARIN BİNA İÇİ KOŞULLARDA ULAŞMA ZAMANI KULLANILARAK KABLOSUZ LOKALİZASYONU ÖHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2564-6605 doi: 10.28948/ngumuh.364850 Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendisli Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, (2018), 99-119 Omer Halisdemir University

Detaylı

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ EK SERBESLİK DERECELİ İREŞİM SİSEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MARİS ÇÖZÜMÜ Mehmet ÇEVİK a, Nurcan BAYKUŞ b a Celal Bayar Üniversitesi Maine Mühendisliği Bölümü, Muradiye 454, Manisa. b Douz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

KARINCA KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE GEZEN SATICI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

KARINCA KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE GEZEN SATICI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ 8. Türiye Eonometri ve İstatisti Kongresi 24-25 Mayıs 2007 İnönü Üniversitesi Malatya KARINCA KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE GEZEN SATICI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Hasan SÖYLER 1 Timur KESKİNTÜRK 2 Özet: Karınca olonisi

Detaylı

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYNN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Cen GEZEGİN Muammer ÖZDEMİR Eletri Eletroni Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Ondouz Mayıs Üniversitesi, 559, Samsun e-posta:

Detaylı

KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ HASTALIĞINDA ÖNEMLĐ FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ

KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ HASTALIĞINDA ÖNEMLĐ FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ ISSN:0- e-journal of New World Sciences Academy 009, Volume:, Number:, Article Number: A000 PHYSICAL SCIENCES Received: November 00 Acceted: June 009 Series : A ISSN : 0-0 009 www.newwsa.com Yüsel Öner,

Detaylı

Kalite Fonksiyon Yayılımı Quality Function Deployment. Ar. Gör. Serdar Kılınç 14.02.2008

Kalite Fonksiyon Yayılımı Quality Function Deployment. Ar. Gör. Serdar Kılınç 14.02.2008 Kalite Fonsiyon Yayılımı Quality Function Deployment Ar. Gör. Serdar Kılınç 14.02.2008 Ürün/Hizmet Tasarımı ve Müşteri Belentileri Reabet gücünü sağlamada riti başarı fatörü müşteri belentilerini tam olara

Detaylı

Güvenlik Stokları. Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları. Güvenlik Stokları Belirlenirken Sorulması gereken sorular

Güvenlik Stokları. Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları. Güvenlik Stokları Belirlenirken Sorulması gereken sorular Güvenl Stoları Tedar Zncrlernde Belrszl Yönetm: Güvenl Stoları Güvenl Stoğu: Herhang br dönemde, talebn tahmn edlen mtarın üzernde gerçeleşen mtarını arşılama çn elde bulundurulan sto mtarıdır Q Çevrm

Detaylı

Tremalarla Oluşum: Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenle başlayalım. Bu üçgene S 0

Tremalarla Oluşum: Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenle başlayalım. Bu üçgene S 0 SİERPİNSKİ ÜÇGENİ Polonyalı matematiçi Waclaw Sierpinsi (1882-1969) yılında Sierpinsi üçgeni veya Sierpinsi şapası denilen bir fratal tanıttı. Sierpinsi üçgeni fratalların il örneğidir ve tremalarla oluşturulur.

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Available online at www.alphanumericjournal.com alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Received: April 26, 2018 Accepted: October

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Çoklu Unutma Faktörleri ile Uyarlı Kalman Filtresi İçin İyileştirme

Çoklu Unutma Faktörleri ile Uyarlı Kalman Filtresi İçin İyileştirme Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 33, Sayı, 7 Erciyes University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 33, Issue, 7 Çolu Unutma Fatörleri ile Uyarlı Kalman Filtresi İçin

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ .C. MİLLÎ EĞİİM BAKANLIĞI MOORLU ARAÇLAR EKNOLOJİSİ MOOR ÇERİMLERİ E YAKILAR Anara, 0 Bu modül, meslei ve teni eğitim oul/urumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim rogramlarında yer alan yeterlileri azandırmaya

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

PA Textile&Apparel. Yenilik ve gelişme vaadiyle Tekstil & Konfeksiyon sektörüne sektörün en iyi uygulamalarını götürmek. www.pa-textileapparel.

PA Textile&Apparel. Yenilik ve gelişme vaadiyle Tekstil & Konfeksiyon sektörüne sektörün en iyi uygulamalarını götürmek. www.pa-textileapparel. PA Textile&Apparel Yenilik ve gelişme vaadiyle Tekstil & Konfeksiyon sektörüne sektörün en iyi uygulamalarını götürmek. www.pa-textileapparel.com PA T&A Tekstil & Konfeksiyon Özel Yazılımlar PA Tekstil

Detaylı

(b) ATILIM Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl.

(b) ATILIM Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl. ED Sistemleri için Etin Darbe Ayrıştırma ve Tehdit Kimlilendirme Algoritması Geliştirilmesi Development of Effective Pulse Deinterleaving and Threat Identification Algorithm for ESM Systems Ortaovalı H.

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri

Detaylı

IR (İNFRARED) Absorpsiyon Spektroskopisi

IR (İNFRARED) Absorpsiyon Spektroskopisi IR (İNFRARED) Absorpsiyon Spetrosopisi Spetrosopi Yöntemler Spetrofotometri (UV-Visible, IR) Kolorimetri Atomi Absorbsiyon Spetrosopisi NMR Spetrosopisi ESR (Eletron Spin Rezonans) Spetrosopisi (Kütle

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BCJR ALGORİTMASI KULLANILAN TURBO KOD ÇÖZÜCÜLERİN FPGA GERÇEKLEŞTİRİMİ.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BCJR ALGORİTMASI KULLANILAN TURBO KOD ÇÖZÜCÜLERİN FPGA GERÇEKLEŞTİRİMİ. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BCJR ALGORİTMASI KULLANILAN TURBO KOD ÇÖZÜCÜLERİN FPGA GERÇEKLEŞTİRİMİ Onur ATAR ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 20 Her haı salıdır

Detaylı