Prof. Dr. Atilla ULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr"

Transkript

1 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi, geciktirilmesi v.b. imkanlar olmasına karın, doa kaynaklı afetlerin (özellikle depremlerin) hangi zaman diliminde olacaı konusunda ciddi bir belirsizlik bulunmaktadır. Bu tür afetlerden korunma ve zararlarını en aza indirebilmek için, olaya bilimsel yaklaarak (hurafelere deil, bilimsel verilere dayanarak) hazırlanmak gerekmektedir. Bunun için, afet bilincini yükseltmi olan ülkelerde olduu gibi, afetlere önceden hazırlanmak, hazırlıklı olmak gerekmektedir. Modern afet yönetimi modellerine baktıımızda, afet öncesi yapılacak olan risk azaltma ve hazırlıklı olma çalımalarının Afet Döngüsü nün en önemli aamaları olduu görülmektedir. Oysa ülkemizde yıllardır yapılan uygulamalarda afet öncesi yapılacak olanlardan çok, afet sonrası yapılan yara sarma politikalarına önem verildii bilinmektedir. Tabiatıyla yönetimlerin, yaanan bir afet sonrası vatandaların can ve mal güvenliinin salanması, onların yaam düzenlerinin en kısa sürede normale döndürülmesi, afetin yarattıı ekonomik, sosyal ve psikolojik kayıplarının giderilmesi konularında yapacakları çok önemli ileri bulunmaktadır. Afet bilinci gelimi ülkelerde de bu konuda önemli çalımalar yapılmaktadır. Ancak afeti yönetmenin yalnızca, oluan bir krizi çözmek deil, afet olmadan önce buna hazırlanmak olduunu unutmamak gerekir. Ülkemizde, Cumhuriyet Türkiye sinde bu dorultuda önemli yasal çalımalar bulunmakla beraber, uygulamada bunların tam anlamıyla yerine getirilmediini üzülerek görmekteyiz. Arzu edilmektedir ki, 1999 depremleri bu konuda bir balangıç kabul edilerek, Türkiye de de bir modern afet yönetim modeli benimsensin ve uygulanmaa balasın! Yeterli olmamakla birlikte, bu konuda imdiye kadar yapılan çalımaları önemseyip, bunların artarak devam edecei ümidiyle, ülkemizin de en kısa sürede afet zararlarını en aza indiren ülkeler sınıfına geçmesi salanmalıdır. AFET NEDR? Afetler en genel tanımıyla, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar douran, gündelik yaam faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uratarak, insan topluluklarını etkileyen ve etkilenen topluluun kendi imkan ve kaynaklarını kullanarak altından kalkamayacaı, üstesinden gelemeyecei doal, teknolojik veya insan kökenli olaylardır. Eer bir olay, bireylerin ve grupların yaamlarında bir bozulma veya sapma meydana getirmiyorsa bu afet olarak adlandırılamaz. Bir afeti oluturan iki unsurdan bir tanesi afeti meydana getiren olay, dieri de olayın meydana geldii toplum yapısı dır. Bu bakımdan, bir toplum için afet olarak sayılan bir olay, baka bir toplum için afet sayılmayabilir. Bu, genellikle toplumların gelimilik durumlarıyla doru orantılıdır. Ama bazen, afeti meydana getiren olayın büyüklüü ve kapsamı o kadar fazla olabilir ki, bu durumda gelimi ülkelerde bile bahis konusu olan olay bir afet olarak tanımlanabilir. Yani, olayın insan *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

2 2 yerleimlerine, toplum yapısına zararlı etkisi olması durumunda bir afet durumundan söz edilebilir. Afetleri öncelikle iki grup altında toplamak gerekmektedir. Bunlardan birincisi, doal ve fiziksel olayların neden olduu afetlerdir. Deprem, sel, fırtına, heyelan, kaya dümesi, yanarda püskürmesi, deniz taması (tsunami), çı dümesi, kuraklık v.b. insan etkisi olmadan doanın kendisinden kaynaklanan olayların çou afetler ile sonuçlanabilir. Afetleri oluturan ikinci grup olaylar ise, insan aktivite ve ihmallerinin neden olduu olaylardır. Bunlar arasında yangınlar, patlamalar, büyük boyutlu kazalar, savalar, terörist saldırıları v.b. en önemlileridir. Çevre kirlenmesi, toprak erozyonu, doal ve ekolojik dengenin bozulması, yer altı kaynaklarının azalması ve su kaynaklarının aırı tüketilmesi de yine insan eliyle doaya yapılan yanlı müdahaleler sonucu ortaya çıkabilecek afetler arasında sayılabilir. Sonuç olarak, hangi kaynaklı olursa olsun afetler meydana geldii toplum yapısında bir bozulma meydana getirir ve pahası biçilemez can kayıpları ve yaralanmaların dıında büyük ekonomik ve sosyal kayıplara da yol açarlar. ÜLKEMZDEK AFET TEHLKES Jeolojik, topografik ve corafik bakımdan çok önemli bir konumda bulunan ülkemizde doal afetlerin çok sık yaandıı bir gerçektir. Bu afetler ve onun bıraktıı etkiler, toplum ve insan yaamındaki dönüm noktaları olarak kabul edilebilir. Ülkemizin geçmite yaadıı afet olayları toplam olarak incelendiinde, bunun %61 inin depremler, %15 inin heyelanlar, %14 ünün seller, %5 inin kaya dümesi, kalan %1 inin de dier afetlerden (çı, fırtına, yamur gibi) kaynaklandıı görülmektedir (Birlemi Milletler Kalkınma Programı, 1997). ekil 1 de ülkemizde yaanan afetlerin daılım grafii görülmektedir. ekil 1. Ülkemizde yaanan Afet türleri (Akda, 2002 den alınmıtır). *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

3 3 nsan ihmal ve hatalarından kaynaklanan yangın afeti yukarıda verilen tablodan çıkartıldıında, yani yalnızca doal olay kaynaklı afetleri kategorize ettiimizde, daılım aaıdaki gibi olmaktadır: Tablo 1. Ülkemizdeki Doal Afet oranları ve yıkılan konut sayısı (Özmen ve di., 2005 den alınmıtır). Doal Afet Türü Yıkılan Konut Sayısı Yüzde (%) Deprem 495, Heyelan 63, Sel 61,000 9 Kaya dümesi 26,500 4 Çı 5,154 1 TOPLAM 650, Yukarıdaki grafik ve tablodan da görüldüü gibi, ülkemizdeki en önemli doal afet depremlerdir. Zira, dünyanın en önemli deprem kuaklarından birisi olan Akdeniz- Transasyatik (Alp-Himalaya) kuaı üzerinde bulunan ülkemizin %92 sinde deprem riski bulunmaktadır (bazı kaynaklarda bu oran %98 olarak da ifade edilmektedir). Nüfusumuzun %95 i, büyük sanayi kurulularımızın %98 i, barajlarımızın da % 93 ü deprem riski taıyan bölgelerde bulunmaktadır. Ülkemizde pratik olarak her yıl (1.1 deprem/yıl ) yıkıcı bir deprem yaanmakta, 25 adet önemli su baskını/sel ve 50 adet heyelan olumaktadır. Türkiye de son yüz yılda meydana gelen 192 adet hasar yapıcı deprem nedeniyle yaklaık 100 bin vatandaımız hayatını kaybetmi ve 650 binden fazla konut ya yıkılmı, ya da aır hasar görmütür (Ulu, 2007) ÜLKEMZDE DOAL AFETLERN YARATTII EKONOMK KAYIPLAR Doal afetler, neden oldukları can kayıplarının yanında, Türkiye için önemli ekonomik kayıpları da beraberinde getirmektedir. Bu konuda yapılan istatistiklere göre, doal afetlerin her yıl Gayri Safi Milli Hasıla nın (GSMH) %1 i oranında dorudan ekonomik kayıplara yol açtıı ifade edilmektedir (Özmen ve di, 2005). Ancak, dorudan ekonomik kayıpların yanında üretim kaybı, pazar kaybı, stok kaybı, isizlik, fiyat artıları v.b. de ilave edildiinde toplam ekonomik kayıpların GSMH nın %3 veya %4 üne ulatıı (Kanlı ve Ünal, 2004), hatta bazı kaynaklara göre bu kayıpların GSMH nın %5-7 sine kadar çıktıı ifade edilmektedir (zmir Ticaret Odası Bakan Vekili A. Özkazanç kaynaklı olarak Ulu, 2007). Yine aynı kaynaa göre, depremlerin yol açtıı zararların kalkınma hızını da yaklaık 1 puan geriye çekildii ifade edilmektedir. Bayındırlık ve skan Bakanlıı (BB) Afet Koordinasyon Merkezi nin Austos 2004 tarihinde yayınladıı rapora göre, 1999 depremlerinin ülkemize maliyetinin 20 Milyar ABD Doları bulduu, TMMOB Jeoloji Müh. Odası (2005) e göre ise bunun Milyar ABD Doları civarında olduu belirtilmektedir. Beklenen Marmara Depremi için ise, Türkiye deki 4 *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

4 4 üniversite ile birlikte Japonya Uluslararası birlii Merkezi (JICA) nın ortak çalıması sonucu hazırlanan rapora göre ekonomik zararın 100 Milyar ABD Doları civarında olacaı tahmin edilmektedir. Sonuç olarak, afetlerin ülkelerin ve bölgelerin gelime çabalarına vurulmu darbeler olduu görülmektedir. Uzun birikimler sonucu kazanılan deerler bir anda yok olmaktadır. nsanolunun doal olayları engelleme gibi bir yetenei olmadıına göre, iin dorusunun doa nın milyarlarca yıl süren evrimi ve kurallarının örenilip, doa ile birlikte, iç içe barı içerisinde yaanması eklinde olması gerekmektedir. Bunun için, bilinçli bir ekilde planlanacak olan Afet Yönetimi Modeli hazırlanıp, uygulamaa geçirilmelidir. AFET YÖNETM MODEL Dünya üzerinde doal afetlerle sık sık karılaıp, büyük zararlara maruz kalan ülkeler, gelitirdikleri bazı modeller ile afet zararlarını daha düük seviyelere indirebilmilerdir. Afet Yönetimi, afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılabilmesi için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası nda yapılması gereken teknik, yönetsel ve yasal çalımaları belirleyen ve bunları uygulamaa sokan; bir afet karısında etkili bir uygulama yapabilmei salayan ve olaylardan elde edilen deneyimlerin ııında mevcut sistemi gelitiren bir yönetim yaklaımıdır. Afet Yönetim Modeli de süreklilik gerektiren ve iç içe geçmi safhalardan oluan bir model eklindedir (ekil 2). Dünyada deiik ülkelerde kullanılan Afet Yönetim modelleri, aralarında bazı küçük farklılıklar olmasına ramen birbirlerinin benzerleri eklindedir. ekil 2. Afet Döngüsü (Afet Yönetim Modeli) (Akda, 2002 den alınmıtır). ekil 2 de görüldüü gibi, modern bir Afet Döngüsü nde iki ana safha vardır. Bunlardan birincisi afet öncesi çalımalardır ki, buna RSK YÖNETM denmektedir. Bu aamadaki çalımalar Risk Azaltma ve Hazırlıklı Olma faaliyetleridir. Bu modele göre, afet öncesi yapılan risk azaltma çalımaları Afet Yönetimi nin en önemli aamasıdır. Gelimi ve afet *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

5 5 bilincine erimi ülkelerdeki risk azaltma ve hazırlıklı olma çalımaları yüzünden afet zararları çok düük seviyelerde kalmaktadır. Afet olutuktan sonra yapılan çalımalara ise KRZ YÖNETM denmektedir. Bu safhadaki Kurtarma ve lk Yardım faaliyetleri çok önemlidir. Zira, afetlerden sonra oluan karmaa ortamında çok iyi bir kriz yönetimi ile bu aama baarılı bir ekilde atlatılabilir. Afetlerden sonraki kritik ilk 72 saatlik dönemde enkaz altından olabildiince çok sayıda afetzedenin canlı bir ekilde çıkartılması ve bunlara ilk yardımın yapılması hedeflenmektedir. Ülkemizde bu konudaki çalımalar ve yapılanma çok baarılı bir ekilde sürdürülmektedir. llerde Vali, ilçelerde Kaymakam bakanlıında oluturulan Kriz Merkezleri bu süreci iyi bir ekilde yürütmektedir. Aslında, ülkemizde yıllardır ç leri Bakanlıı bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Savunma tekilatına ilaveten, özellikle 1999 Körfez depremlerinden kazanılan acı deneyimler sonucu arama-kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerinin u gün için çok iyi bir seviyeye ulatıı söylenebilir. Bu aama birçok kurum ve kuruluun ortak katılımıyla ve ilgili Bakanlıklar bünyesindeki yeniden yapılandırmalar ile sürdürülmektedir. Ülkemizde bazı illerde yürütülen toplumsal örgütlenmelerle beraber (Mahalle Afet Gönüllüleri), zmir ilinde bir de, bir kriz anında ilgili kurumlara destek olmak amacıyla, zmir Valilii, Büyükehir Belediye Bakanlıı ve zmir Yerel Gündem 21 in ortak çalımaları ile Toplum Afet Gönüllüsü kazanma ve yetitirme projesi yürütülmektedir. Afet sonrası yapılan Kriz Yönetimi çalımalarındaki kurtarma ve lk Yardım aamalarından sonra gelen aama, yiletirme faaliyetleridir. Sosyal ve ekonomik yönden bir travma geçiren toplumun en kısa sürede normal yaantısına geçmesi gerekmektedir. Geçici iskan mahallerinin oluturulması, ibade-iae merkezlerinin kurulması, afetlerde bozulan alt yapının acilen düzeltilmesi bu aamada yapılmaktadır depremlerinde yaanan belirsizlik ve olumsuzluklardan alınan tecrübeler dorultusunda, üphesiz yeterli olmamakla birlikte, ülkemizde imdi bu konuda hayli ilerlemi örgütlenme ve yapılanma çalımaları bulunmaktadır. Afet sonrası yapılacak olan Kriz Yönetimi döneminin sonunda Yeniden na aaması gelmektedir. Bu safhada afetin izlerini silecek ve tamamen afet öncesi normal yaama dönecek çalımalar yürütülür. Bazı Afet Yönetimi modellerinde bu aama Kalkınma ile birlikte deerlendirilmektedir. Sonuç olarak bir afet döngüsünde, yaanan bir afetten sonraki KRZ YÖNETM safhasının tamamlanıp, toplumun normal yaama dönmesinden sonra yeni bir afet için yeniden RSK YÖNETM dönemi çalımalarına geçilmelidir. Bu ekilde, gelien teknoloji ve kazanılan deneyimlerin ııında yapılacak olan yeni Risk Yönetimi çalımaları, gelecekte yaanacak olası bir afetin zararlarını ortadan kaldırabilir veya en azından en az düzeye çekebilir. Özetle, baı ve sonu olmayan bu döngü dünya var olduu sürece devam edecektir. Etmelidir de! *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

6 6 TEHLKELERN BELRLENMES Girite de ifade edildii gibi, ülkemizde afetlere yönelik çalımalar maalesef afet sonrası oluan bir Kriz in çözümü eklinde yapılmaktadır. Türkiye bu konuda, özellikle son on yılda yaanan büyük depremler sonucu önemli çalımalar yapmı ve hatta zaman zaman uluslararası camiada da (Endonezya, ran, Yunanistan depremleri v.b.) bu deneyimlerini baarı ile sergilemitir. Ama aslolan, afet yaanmadan önce tehlikelerin belirlenmesi, risk hesaplarının yapılması ve riski azaltıcı yönde hazırlanma safhalarının yapılması gerekmektedir. Bu bakımdan bazı deyimleri burada kısaca açıklamak yararlı olacaktır. Tehlike: Doal veya insan kaynaklı olarak oluan, toplum yaantısını olumsuz yönde etkileyip, normal yaantıyı kesintiye uratacak nadir olaylardır. Bu olayların hangi bölgelerde, hangi zaman diliminde ve hangi büyüklükte meydana gelebileceini ortaya koyan çalımalara da tehlikenin belirlenmesi çalımaları denir. Ülkemizde yaanan son depremler ve onun sonucu oluan bilinç seviyesinin yükselmesi sonucunda, bu konuda imdi artık hayli ilerlemeler mevcuttur. nsan yerleimlerinde ve yakın çevresindeki tehlikelerin büyüklüü önceden tespit edilip, bu konuda çalımalar yapılmaktadır. Gerçi halen, tehlikenin azaltılması yönündeki çalımalar hayli kısıtlı ise de, en azından planlama çalımaları yapılmakta ve ekonomik programlarda bu konuya yer verilmektedir. Risk: Tehlikenin ortaya çıkması durumunda meydana gelecek kayıpların belirlenmesidir. u gün için risk hesaplamaları için uygulanan pratik formül, RSK = TEHLKE x TEHLKEYE MARUZ DEERLER x ZARAR GÖREBLRLK eklindedir. Görülecei üzere Risk in hesaplanabilmesi için, Tehlike nin belirlenmesinin dıında, Tehlikeye Maruz Deerler in tespit edilip, tehlikenin ortaya çıkması durumunda bunların Zarar Görebilirlik derecelerinin bilinmesi gerekmektedir. Bir örnek olması bakımından, insan yerleiminden uzak bir yerde ortaya çıkabilecek büyük bir deprem tehlikesine karı, bölgede tehlikeye maruz bir deer bulunmuyorsa (can ve mal kaybı bakımından) ve oradaki deerlerin zarar görebilirlikleri yoksa veya ihmal edilecek boyuttaysa, ortada bir risk in olduundan söz edilemez. Yani, açık denizde, bo dalarda meydana gelebilecek büyük bir depremin, orta veya küçük ölçekteki bir depremin çarpık yapılamanın olduu bir yerleim bölgesindeki risk deeri daha küçük olacaktır. Tehlike aynı, hatta daha küçük olmasına karın, yukarıdaki baıntıdaki tehlikeye maruz deerler ve zarar görebilirlik çarpanları büyüdüünden risk daha büyük olacaktır. Kökeni ne olursa olsun, afet zararlarının azaltılması için her eyden önce, toplumun bütününün (karar vericilerden normal vatandaa kadar) afet zararlarının azaltılması konusunda etkili ve sürekli eitim faaliyetleri ile bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinden geçtii unutulmamalıdır! *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

7 7 ÜLKEMZDE YAPILAN AFET YÖNETM LE LGL ÇALIMALAR (AFET YÖNETM KANUNU VE GEÇRD EVRMLER) Ülkemizde afet ve imar mevzuatı denince ilk akla gelen düzenlemeler 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile 3194 sayılı mar Yasası ve bu yasalara dayalı olarak hazırlanan yönetmelik, genelge v.b. düzenlemelerdir. Aaıda ülkemizde doal afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması konusundaki çalımalar kronolojik bir ekilde verilmee çalıılmıtır (DPT Müstearlıı, 2000). Osmanlı mparatorluu döneminde meydana gelen büyük afetlerde halka padiah fermanları ile acil yardım ve konut yardımı yapıldıına dair bazı örnekler bulunmaktadır. Bu konudaki ilk yazılı örnek, 14 Eylül 1509 yılında meydana gelen stanbul depremi sonrasına rastlamaktadır insanın öldüü rivayet edilen ve 109 cami ile 1047 yapının yıkıldıı bilinen bu depremden sonra, zamanın Osmanlı Padiahı II. Beyazıt çıkardıı bir fermanla, yeniden ev yapmak amacıyla aile baına 20 altın baıta bulunmutur. Yine bu fermanla, harap olan Bakent in (stanbul) yeniden imarı için usta görevlendirilmi ve yaları arasındaki erkeklerin inaat ilerinde çalımaları emredilmi, deniz kenarındaki dolgu zeminler üzerine ev yapmak yasaklanmı ve ahap-karkas (badadi) ev yapımı tevik edilmitir. Ancak, tüm bu yardımlar doal afet zararlarının, afetler olmadan önce azaltılması çalımaları ile ilgili olmayıp, afetler olduktan sonra yapılan yara sarma çalımaları olarak devam etmitir. ehirleme ve yapılamaları bazı kurallara balama ihtiyacı ilk olarak 1848 yılında duyulmu ve o yıl çıkarılan Ebniye Nizamnamesi ile stanbul içerisinde yapılamalara bazı esaslar getirilmitir. Daha sonra 1877 yılında çıkarılan bir nizamname ile uygulama imparatorluk sınırları içerisinde tüm belediyelere yaygınlatırılmıtır yılında çıkarılan Ebniye Kanunu ile de belediye tekilatı olan yerlerde, alt yapılar ve yolların düzenlenmesi konusu da yapılarla birlikte esaslara balanmıtır. Cumhuriyet döneminde, 1930 yılında yürürlüe giren 1580 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyelere, yerleme ve yapılamalarla ilgili denetim görevi ve ihtiyaç sahipleri için konut ina ettirmek görevi verilmitir. 26 Aralık 1939 tarihinde ülkemizde son yüzyılın en büyük depremi olan Erzincan Depremi nin meydana gelmesi ve bu depremde kiinin hayatını kaybetmesi ve yapının yıkılması veya aır hasar görmesi üzerine, o günkü Cumhuriyet Hükümeti bazı yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı duymu ve ilk kez 17 Ocak 1940 tarihinde 3773 sayılı Erzincan da ve Erzincan Depreminden Müteessir Olan Mıntıkalarda Zarar Görenlere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çıkarmıtır. lk kez bu kanunla, depremden etkilenen yörelerdeki vergi mükelleflerinin tüm vergileri terkin edilmi, memur ve dier çalıanlara 3 maa tutarında avans verilmesi öngörülmü ve evleri yıkılan, evlerini kullanamayacak hale gelen kiilere ücretsiz arsa verilmesi ve yapı malzemesi yardımı yapılması esasları benimsenmitir. *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

8 lı yılların baında ülkemizin birçok yöresinde youn su baskınlarının yaanması üzerine 14 Ocak 1943 tarihinde 4373 sayılı Takın Sulara ve Su Baskınlarına Karı Korunma adı altında yeni bir kanun çıkarılmıtır. Bu kanun ile Cumhuriyet döneminde ilk kez, su baskınları afetine karı, afetler olmadan önce alınacak tedbirler belirlenmi ve afet sırasında yapılacak çalımalara yeni esaslar getirilmitir. 26 Aralık 1939 büyük Erzincan Depremi ile balayıp, ortalama olarak 7 ay gibi kısa aralıklarla meydana gelen Niksar-Erbaa, Adapazarı-Hendek, Tosya-Ladik ve Bolu- Gerede depremlerinde kiinin ölmesi, civarında kiinin yaralanması ve yaklaık binanın yıkılması veya kullanılamaz hale gelmesi üzerine o günün Cumhuriyet Hükümeti, deprem olayının dourduu sonuçların yalnızca yıkılanın yerine yeni ev yaparak çözülemeyecei ve ülkemizde mutlaka deprem zararlarının azaltılması konusunda bazı çalımalar yapılması gerektii kararına varmı ve 18 Temmuz 1944 tarihinde 4623 sayılı Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun u çıkarmıtır. Ülkemizde gerçek anlamda doal afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalımalar bu kanunla balamıtır. Bu kanunun çıkarıldıı yıllarda benzer yasalara sahip olan, 1924 yılında çıkardıı bir kanunla Japonya, 1933 yılında çıkardıı bir kanunla Amerika Birleik Devletleri ve 1940 yılında çıkardıı bir kanunla talya dıında benzer kanunu olan baka bir ülke bulunmamaktadır. Nitekim bu kanun gereince Bayındırlık Bakanlıı ilgili üniversitelerle ibirlii yaparak, 1945 yılında ilk Türkiye nin Deprem Bölgeleri Haritası, Türkiye Yer Sarsıntı Bölgeleri Yapı Yönetmelii, bu günkü adıyla Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik i hazırlamı ve uygulanması zorunlu bir yönetmelik olarak yürürlüe koymutur li yılların ortalarından itibaren gittikçe younlaan sanayileme, göç ve ehirleme hareketleri, ehirlerimizde olumsuz gelimelere yol açmı ve 1933 yılında çıkarılmı olan Belediye Yapı ve Yollar Kanunu yerleme ve yapılamanın denetimi açısından yetersiz kalmaa balamıtır. Bunun üzerine, 1956 yılında zamanına göre hayli ileri sayılan 6785 sayılı mar Kanunu çıkarılmıtır. Bu kanunla, yerleme yerlerinin belirlenmesi sırasında doal afet tehlikesinin ortaya çıkarılması ve fenni mesuliyet sistemi ile yapı denetimi konularına önem ve öncelik verilmitir. Bu kanunun yürürlüe girmesinden sonra, ülkede gittikçe önemi artan imar, konut ve afet politikalarının Bayındırlık Bakanlıı gibi aırı derecede youn görevlerle görevlendirilmi bir Bakanlık içerisinde etkili bir ekilde yürütülemeyecei gerçei anlaılmı ve mar ve skan Bakanlıı adı altında yeni bir Bakanlıın kurulu hazırlıklarına balanmıtır. Bunun üzerine, ana görevi afetlerden önce ve sonra gerekli tedbirleri almak, ülkenin bölge, ehir ve köylerinin planlamasını yapmak, konut ve iskân sorununu çözmek, ülkedeki yapı malzemelerinin gelitirilmesi ve standartlarını hazırlamak olan mar ve skan Bakanlıı 1958 yılının Mayıs ayında 7116 sayılı Kanun ile kurulmutur. Nitekim 1958 yılı ve sonrası ülkemizde doal afet zararlarının azaltılması çalımaları açısından önemli politika deiikliklerinin yaandıı ve uluslar arası alandaki yeni gelimelere paralel olarak önemli gelimelerin salandıı yıllar olmutur. *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

9 9 En önemli gelime ise, tarihinde (çeitli deiiklikler ile hala yürürlükte olan) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanun un çıkarılması olmutur. Bu kanun ile, depremler ve su baskınları dıında kalan heyelan, kaya dümesi, çı, yangın, fırtına v.b. tüm doal afetler de kapsam içerisine alınmı ve muhtemel afet kavramını getirerek, bu afetler olmadan önce, can ve mal güvenlii açısından, gelecekte afete maruz kalabilecek yerleimler dahil edilmitir. Çıkarıldıı tarihte, uluslar arası alanda en çada ve kapsamlı afet kanunlarından biri olarak deerlendirilen ve bir çok ülke tarafından örnek alınan bu kanun, ülkemizde yılları arasında çok youn olarak yaanan depremler, su baskınları ve heyelanlardan kazanılan deneyimlerin ve yeni ihtiyaçların ııı altında, 1968 yılında 1051 sayılı kanunla önemli oranda deitirilmi ve kanuna 7 madde eklenmitir. Yapılan bu deiiklik ve ilaveler, tamamen hizmetin daha hızlı ve etkili yapılmasını ve afetlerden etkilenen vatandalara daha geni yardımlar yapılmasını salayacak yönde olmutur sayılı kanun, zaman içerisinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar nedeniyle 1981 yılında 2479 sayılı kanunla, 1985 yılında 3177 sayılı kanunla ve son olarak da 1995 yılında 4133 sayılı kanunla bazı maddeleri deitirilmi veya bazı yeni maddeler eklenerek revize edilmitir yılında Erzincan da önemli hasarlara yol açan depremin yalnızca fiziksel kayıplar deil, göç, isizlik, üretim kaybı v.b. sosyal ve ekonomik kayıplara yol açması ve halen yürürlükte olan 7269 sayılı kanunun bu tür sosyal ve ekonomik kayıpları azaltmaa imkan vermemesi üzerine, tarihinde 3838 sayılı Erzincan, Gümühane ve Tunceli llerinde Vuku Bulan Deprem Afeti le ırnak ve Çukurca da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata likin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun çıkarılmıtır sayılı kanunun zaman içerisinde eksik kalmı olan yönlerini tamamlayan bu kanunla Erzincan Depreminin yaraları kısa zamanda sarılmı ve deprem güvenlii arttırılmı yepyeni bir Erzincan ina edilmitir. Yalnızca Erzincan Depreminden etkilenen bölgeleri kapsayan bu kanundan sonra, meydana gelen afetlerden etkilenen dier yöreler için de benzer bir kanun hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmı ve tarihinde 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata likin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun çıkarılmıtır. Acele ile hazırlandıı için 3838 sayılı kanunun bütün maddelerini kapsamayan bu kanun, Dinar Depreminden sonra, tarih ve 4133 sayılı kanunla deitirilmi ve yeni bazı maddeler eklenmitir. Ülkemizin Kriz Yönetimi ne ilikin temel düzenlemeler tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüe giren Babakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmelii ile tarihinde yürürlüe giren Babakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönergesi nde yer almıtır. Bunun yanında, afetle dorudan ilgili olan bata çileri ve Bayındırlık ve skân Bakanlıkları olmak üzere dier ilgili bakanlıkların da kriz yönetimine ilikin yönergeleri mevcuttur. Fakat dier bütün alt yönerge ve planlar Babakanlık düzenlemelerine uygun olarak yapılmak zorundadır. 17 Austos 1999 Depremi ülkemizin yaadıı en önemli afetlerden birisidir. Bu afeti dier afetlerden ayıran birçok özellik bulunmaktadır. Her eyden önce çok geni bir alanı etkilemi, ülkemizin en youn nüfusa ve sanayi alanlarına sahip bölgesinde ve metropol alanında yaanmıtır. Tüm bu nedenlere mevcut afet yönetim yapımız çeitli sebeplerden dolayı yeterli *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

10 10 olamamıtır. Bu durumda, imdiye kadar olan afetlerden çıkarılan dersler ııında, Kanun Hükmündeki Kararnamelerle (KHK) afet mevzuatımızda önemli deiiklikler gerçekletirilmitir. Bunun için, tarih ve 4452 sayılı Doal Afetlere Karı Alınacak Önlemler ve Doal Afetler Nedeniyle Doan Zararların Giderilmesi çin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Yasası çıkarılmıtır. Yetki Yasası ile Doal Afet bölgelerinde, afetten kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümüne dair ilemlerin hızlandırılması ile ilgili olarak Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi verilmitir. Bu yetkiye istinaden çok sayıda mevzuat deiikliine gidilmitir. Bunlar, Yeni Yapı Denetim Sistemi, Yapı Denetiminde Zorunlu Mali Sorumluluk Yasası, Orta Hasarlı Binalarda Proje Müavirlik (PM) Sistemi, Dünya Bankası le Yapılan kraz Anlaması ve MEER Projesi ve yeni örgütsel yapılanmalardır. DER ÜLKELERDEK SSTEMLER Bu bölümde, sık sık afet olayına maruz kalan ve bu nedenle dier ülkelere göre afet yönetimi konusunda deneyim sahibi olan ülkelerdeki Afet Yönetim Sistemleri hakkında kısa bilgiler verilmektedir. Japonya Japonya da doal afetler konusundaki örgütlenme ve koordinasyon mekanizmasından sorumlu makam National Land Agency (NLA) içindeki Disaster Prevention Bureau Afetleri Önleme Bürosudur. Bu büro, Japonya da meydana gelebilecek her türlü afetle ilgili olarak önleyici veya etkileri azaltıcı politikaların belirlenmesi, planlanması ve Doal Afetlere Karı Önlemler Temel Yasası ile geni çaplı deprem felaketlerine karı Önlemler Yasası nın uygulanmasından sorumludur. Bu büronun yapılanması, Genel Yönetim Dairesi, Afetleri Önleme Koordinasyon Dairesi, Yeniden na ve yiletirme Dairesi, Deprem Felaketine Karı Tedbirler Dairesi ve Afetlere Karı Tedbirleri Uygulama Dairesi eklindedir. Japonya da doal afetlerle ilgili organizasyon ve egüdüm konuları 1961 tarihli Afetlere Karı Önlemler Temel Kanunu ile düzenlenmi bulunmaktadır. Söz konusu kanun, meydana gelen afetler ııında gözden geçirilerek deitirilmek suretiyle 1997 yılında son eklini almıtır. Bu konuda kapsamlı ve etkin bir yönetim oluturulmasını öngören söz konusu kanun uyarınca, Japonya da biri daimi, dieri ise afet durumlarında olmak üzere iki ayrı örgütlenmeye gidilmitir. Daimi örgütlenme, ulusal, eyaletler ve belediyeler olmak üzere üç ayrı düzeyde yapılmaktadır. Ulusal düzeydeki örgütlenmede Babakana balı olarak, tüm Bakanlar ile Japonya Merkez Bankası, Devlet Radyo Televizyon Kurumu (NHK), Devlet Telefon ve Haberleme Kurumu (NTT) ve Kızılhaç Bakanlarından oluan Merkezi Afetleri Önleme Konseyi oluturulmutur. Bu konseyin temel görevi Afetleri Önleme Temel Planı nı oluturmak ve uygulanmasını salamaktır. Temel Plan, herhangi bir doal afet durumunda ilk dakikadan itibaren hangi kurumun ne yapacaını, kurumlar arası koordinasyonun nasıl salanacaını ve afetlere karı önceden afet sırasında ve sonrasında alınacak önlemler ile yapılacak ileri belirleyen dokümandır. *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

11 11 Benzeri düzenleme, Eyalet Valilii ve Belediyeler düzeyinde de yapılmaktadır. Eyalet Valisi ve Belediye Bakanlarına balı olarak oluturulan Vilayet ve Belediye Afetleri Önleme Konseyleri, eyalet ve ehir belediyesi çapında ilgili tüm kuruluların afetlerle ilgili ön hazırlık, eitim, afet anında ve sonrasında faaliyetlerini belirleyen yerel uygulama planlarını hazırlamakta ve uygulanmasını salamaktadır. Japonya da halkın doal afetler konusunda eitim ii belediyelere verilmitir. Her ehir belediyesi o ehrin uraması olasılıı bulunan doal afeti (deprem, sel, toprak kayması, tayfun v.s.) dikkate alarak halka eitici broürler hazırlayarak, daıtmakta, ilkyardım kursları düzenlemekte, her semt için gönüllülerden oluan yardım ekipleri kurma ve ayrıca her yıl 1 Eylül de ilgili tüm kuruluların (Polis, tfaiye, Kurtarma ve Tıbbi Yardım Ekibi, Elektrik, Gaz, Haberleme irketleri, Kızılhaç v.b.) katılımıyla, tüm ehir halkının ve gönüllü yardım ekiplerinin katılımına açık afet tatbikatları düzenlemektedir. Genel afet önleme çalımaları içerisinde 29 kamu kuruluuna ek olarak, Japon Kızılhaçı ve Telekom irketi gibi afete müdahil 37 özel kurulu daha vardır. Merkezi hükümetin tara tekilatı ve yerel kamu idareleri yanında ayrıca, afet önleme programlarının hazırlık ve yürütülmesi ile ilgili yerel örgütlenmeler de bulunmaktadır. NLA, normal dönemlerde sürekli olarak köylere kadar her bir bölgenin ve yerleim yerinin haritalarını, yerleim planlarını, binaların yapısını ve konumunu, her bir evde yaayan insanlar hakkındaki ayrıntılı bilgileri bilgisayara ilemekte ve bir bilgi bankası oluturmaktadır. Dolayısıyla, bir afet anında o bölgede afetten etkilenen bina ve tesisler ile ilgili her bir binada yaayan insanlar hakkındaki ayrıntılı bilgileri derhal arama, kurtarma ve yardım ekiplerine iletebilmektedir. Japonya da ayrıca, afet önleme alanında faaliyet gösteren bir Ulusal Aratırma Enstitüsü de (National Research Institute For Earth Science and Disaster Prevention) bulunmaktadır. Amerika Birleik Devletleri ABD de 1979 yılında, kısa adı FEMA (Federal Emergency Management Administration) olan Federal Acil Durum Yönetimi daresi kurulmutur. FEMA, ABD Federal Hükümeti nden baımsız, dorudan Devlet Bakanlıı na balı 2500 personele sahip son derece etkin bir kurulutur. FEMA Bakanı, ABD Bakanı tarafından atanmakta ve bu atama ABD Senatosu tarafından onaylanmaktadır. FEMA Bakanı, ABD Bakanı adına 28 Federal Ajans ve Bakanlıın, Amerikan Kızılhaç örgütü ve gönüllü kurulularının felaket yardım faaliyetlerini koordine etmekle görevlidir. FEMA nın misyonu, 1979 yılından beri oldukça açık olarak belirlenmi olup, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyiletirmei içeren kapsamlı ve risk-temelli bir acil yönetim programı yoluyla can ve mal kayıplarını en aza indirme ve tüm ülkenin altyapısını her türlü tehlike ve afetten korumak eklindedir. FEMA nın faaliyet alanı oldukça genitir. Balıca faaliyet alanları: Yapı standartlarını oluturmak ve su baskınına urayan bölgelerin iyiletirilmesi konularında danımanlık hizmeti vermek, halka afetle nasıl baa çıkabileceklerini öretmek, yerel yönetimler ve *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

12 12 merkezin acil durum hazırlıına yardım etmek, afete federal düzeyde müdahaleyi koordine etmek, devlet, topluluklar, i çevreleri ve kiilere afet yardımları yaptırmak, acil durum yöneticilerini eitmek, ulusal itfaiye servisini desteklemek, ulusal su baskını sigorta programını idare etmektir. Eyaletlerin itfaiye hizmetlerini destekleyen Ulusal tfaiye daresi ile mal sahiplerini sele karı sigortalayan Federal Sigorta daresi de FEMA bünyesindedir. Üç aamalı bir müdahale yapısı olan FEMA için en önemli aama, olası bir afetin zararını en aza indirgemee yönelik, afet öncesi çalımadır. Bu çalıma, hem afete dayanıklı yerleim ve sanayi alanları kurulmasını hem de afet halinde etkin, hızlı bir kurtarma ve kalkınma için hazırlık yapılmasını salamaktır. Afet sırasında ve sonrasındaki etkinliklerin baarısı da büyük ölçüde bu iki aamada yapılanlara balıdır. Hayat kurtarma ve enkaz kaldırma çalımaları öncelikle, belediyelerin bünyesindeki Kentsel Arama Kurtarma ekipleri ve Eyalet Valilikleri ne balı Ulusal Muhafız Gücü tarafından yürütülür. ABD de afete yönelik etkili ve sosyal yönü güçlü olan bir yardım yapısı mevcuttur. Afet yardım programları, kiilere ve kamuya yapılan yardımlar olmak üzere iki kategoridedir. Esas itibariyle, afetzedeler ve kamu kurulularının gelecekteki afet risklerinden kaçınması tevik edilir. Örnein, sürekli su baskınına urayan evlerin boaltılması ve yeni yerleim alanlarına yerletirilmesi, yapıların depreme ve fırtınalara dayanıklı yaptırılması, yerel ve federal devlet tarafından yeterli standartların kabulü ve uygulamaa konulması salanır. FEMA aynı zamanda, hasarlı yapıların onarımı için de kaynak salar. Fransa Fransa da afet yönetimi oldukça karmaık bir yapıya sahiptir. ller, bölgeler, yerel yönetimler ve merkezi hükümet deien aırlıklarda konuyla ilikilidir. Bunların dıında, afetler ve arama-kurtarma konularında uzman kurulular da bu örgütlenme emasının içine dahil edilebilir. Ülke çapında ise, çileri Bakanlıı tüm afet yönetimi örgütlenmesinin baında yer alır. Bakanlık konuya ilikin tüm kuralların ve kanunların hazırlanmasında etkin rol alır yılında kurulmu olan Sivil Güvenlik Genel Müdürlüü (La Direction de la Sécurité Civile), 1991 yılında yeniden ekillendirilerek Merkezi Güvenlik Genel Müdürlüü (la Direction d Administration Centrale) adını almıtır. Bu Genel Müdürlüün üç ana görevi: Her tür doal riskin önlenmesi için dier kamu kurum ve kurulularıyla ortak çalımaı salamak ve onları harekete geçirmek, can ve mal güvenlii için gerekli olan arama ve kurtarma çalımalarını balatmak ve koordine etmek, itfaiye hizmetleriyle ilgili olan mevzuatın gözden geçirilmesini, yenilenmesini ve düzeltilmesini salamaktır. llerde ve ilçe-kasaba benzeri küçük belediyelerde (fr. Commune) itfaiye ve arama-kurtarma örgütlerinin yapısı ülkemizden bir hayli deiiktir. Bu kurumların sadece idari ve eitmen kadroları daimi kadrolu devlet memuru olarak çalıırken, geri kalanları gönüllülük esasına dayanan sözlemeli personelden oluur. Bu durumda, Fransız Afet Yönetim sistemi içinde gönüllülerin sayısı neredeyse resmi görevlilerden daha fazla olmaktadır. Bu kurumların tam bir uzmanlıı varsa da idari özerklikleri yoktur. Fransa nın idari örgütlenmesi içinde önemli bir yeri olan bölgeler imdiye kadar afet yönetimi konusunda önemli bir görev üstlenmemiler ve dahası, kendilerine atfedilen görevleri de *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

13 13 yerine getirememilerdir. Ancak, 22 Temmuz 1987 tarihinde yürürlüe giren bir kanunla, ülke deiik risk bölgelerine ayrılmı ve Bölgesel Acil Durum Müdahale Planları nın (ORSEC- Organisation des Secours) hazırlanması için bölge yetkililerine maddi kaynak ve yetki verilmitir. Fransız devletinin afet yönetimi konusunda harekete geçirebilecei dier kurumlar olarak da, sivil savunma birlikleri, havacılık kuruluları, lojistik destek merkezleri, Savunma Bakanlıına balı olan görevliler, ordu, gönüllü itfaiyeciler, HIZIR Acil benzeri ilkyardım kuruluları, Kızılhaç, Telsiz Amatörleri Federasyonu, Da ve Maara Kurtarma Dernekleri, Sivil Savunma Dernei, Katolik Yardım kuruluları, Deniz Kurtarma dernekleri, Fransız Dacılık Kulübü v.s. sayılabilir. Bunların dıında, çileri Bakanlıı bünyesindeki bir alt birim, tüm yerel kurumlarla sivil toplum kurulularının ilikilerini kolaylatırmakla görevlendirilmitir. Günümüzde Fransa daki afet yönetim organizasyonunda yaklaık 1500 görevli çalımaktadır. Yöneticilerin bir çou Ulusal Sivil Güvenlik Okulu nda eitim almıtır. Ayrıca, Sivil Güvenlik Kolejleri ve Afet Yönetim Merkezleri de halk eitiminde katkıda bulunmaktadır. Kanada Kanada da meydana gelebilecek tüm doal afetlere karı hazırlıklı olunmasını salamakla Milli Savunma Bakanlıı bünyesi içinde bulunan Emegency Preparedness Canada (EPC) adlı bir federal hükümet kuruluu görevlendirilmitir. Söz konusu kurulutan federal düzeyde sorumlu olan Bakan, Milli Savunma Bakanı dır. EPC, Milli Savunma Bakanlıı bünyesinde ilevini sürdürmekte ve hem federal ve eyalet hükümetleri, hem de çeitli Bakanlıklar arasında koordinasyonu salamaktır yılında yürürlüe giren ve Sava Önlemleri Yasası nın yerine konan Olaanüstü Durumlar Yasası (The Emegency Preparedness Act) herhangi bir doal afet karısında gerekli sivil savunma planlarının uygulanıının koordine edilmesi ve desteklenmesi, federal ve eyalet hükümetleri arasında ibirliinin salanması, halkın sivil savunma konusunda bilinçlendirilmesi ve sivil savunma personeline eitim programları verilmesi konularını düzenlemektir. Sivil Savunma Yasası, Federal Bakanlıklar arasında kendi yetki alanlarına giren konularda görev daılımının çerçevesini de çizmektedir. Dolayısıyla, sivil savunmadan sorumlu tek bakanlık Milli Savunma Bakanlıı olmayıp, bu konuda tüm Bakanlıkların da kendi sorumlulukları bulunmaktadır. Kanada Sivil Savunma Yasası, Federal Hükümete aynı zamanda afetten etkilenen eyalet ve bölgelere mali yardım daıtma yetkisi de vermektedir. Söz konusu mali yardım, Afet Mali Yardım Düzenlemeleri (Disaster Financial Assistance Arrangements-DFAA) yoluyla mümkün olmaktadır. Söz konusu mali yardım, afetten kaynaklanan maliyet, eyalet veya bölgenin ekonomisine aırı yük getirdii takdirde salanmaktadır. Yapılacak mali yardımın düzeyi eyaletin büyüklüüne ve nüfusuna göre belirlenmektedir. Acil durumlar için oluturulmu olan federal politika, hükümet içerisinde sivil savunma planlarının çerçevesini çizmektedir. Bu konulardaki federal politika zaman zaman gözden *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

14 14 geçirilip, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır. Söz konusu politika, acil durum planlaması ve karılık verilmesi konusunda Federal Bakanlıklar ve kurulular arasında ve onlarla eyalet makamları arasında yakın ibirliinin gereini vurgular. Milli Savunma Bakanlıı bünyesindeki EPC, bu koordinasyonun temel direini oluturmaktadır. Kanada da sivil savunmanın temel ilkeleri öyledir: Her birey acil durumda ne yapılacaının bilinmesinden sorumludur. Durumun bireylerin yeteneini aması halinde hükümetin çeitli kademeleri aamalı olarak devreye girer ve sorumluluk üstlenir. Esasen acil durumların % 90 ı belediyeler ve yerel düzeyde ele alınmaktadır. Sorunun içerii ve aırlıına balı olarak belediyeler yardım için eyalet hükümetlerine bavurabilirler. Gerektii durumda, eyalet hükümetleri eyalette bulunan sivil savunma koordinatörlüü aracılııyla federal hükümetten yardım ister. Esas olarak ilk müdahalenin yerel makamlarca yapılması, bu yeterli olmazsa eyalet ve bölge makamlarının ve nihayet federal hükümetin müdahalede bulunması öngörülmektedir. Herhangi bir doal afet durumunda, konusuna göre federal bakanlıklardan biri öncü olarak tayin edilir. EPC de, Ulusal Destek Merkezi ni harekete geçirmek suretiyle acil önlemlerin örgütlenmesiyle ilgili federal bakanlık ve kurulular ile ve eyalet hükümetleriyle yakın ibirlii içinde hareket eder ve danımanlıklarda bulunur. SONUÇ: NASIL BR AFET YÖNETM OLMALIDIR? Yukarıdaki bölümde anlatılan, Afet Yönetimi ni model olarak kabul edilen ülkelerin sistemleri incelendiinde, belli özelliklerin ön plana çıktıını görmekteyiz. lk olarak, afet yönetiminin disiplinler arası bir alan olma özellii dikkate alınmaktadır. Gerek doal, gerekse teknolojik afetler konusunda fen bilimlerinin, mühendisliin, sosyal bilimlerin, çevre biliminin perspektifinden bakılarak, toplanan bilgiler analiz edilmekte ve bir araya getirilerek özetlenmektedir. Bu ülkelerin afet yönetim sistemlerinin dier bir ortak noktası da, afet yönetiminde kurulan sistemin, felaketin hem öncesinde, hem esnasında, hem de sonrasında etkin bir ekilde ilemesidir. Geçmi afet yönetim sistemlerinde tehlikelerden dolayı kayıpların azaltılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi uygulanmaktaydı. imdiki yaklaımda ise, afetlere uyum stratejisinin yerini dört aamadan (hazırlık, risk azaltma, müdahale ve iyiletirme) oluan bir süreç almıtır. Dolayısıyla, afet yönetiminin yerlemi olduu ülkelerde bu süreç bir döngü eklinde ele alınmaktadır. Bu ülkelerde afet yönetimi içinde yerel yönetimlerin, sivil toplum kurulularının ve gönüllülerin bizdekinin aksine çok önemli yerleri olduu görülmektedir. Nitekim, ABD ve Japonya gibi kalkınmı ülkelerde bile görülmütür ki, zararları en aza indirecek önlemlerin alınmasında merkezi yönetim tek baına yeterli olamamaktadır. Yerel yönetimler, özel sektör kuruluları, gönüllü kurulular, bilimsel ve teknik kurulular ve medya, hatta yurttalar önemli roller üstlenmektedirler. Bundan baka, incelenen ülkelerin afet yönetim sisteminde, sistemin oluturulması ve desteklenmesi sorumluluu tek bir kurulua bırakılmıtır. Bu kurulu ise bütün ulusal kaynakları ve ilgilileri yönetebilecek güçte ve hiyeraride yapılanmı bir kurulutur. Bizdeki *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

15 15 yapıda ise, afet konusu bir çok kurumun yetki alanına girdiinden ve koordinasyon, planlama ve uygulama açısından parçalı yapıdan kaynaklanan sorunlar yaanmaktadır. Temel fonksiyonları aynı olmakla birlikte, dier ülkelerde iki farklı uygulama karımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, Babakanlıa balı, planlama aırlıklı olarak çalıan, dar kadrolu ancak bütçesi ve yaptırım gücü olan Ulusal Afet daresi Bakanlıı ile yerel birimler bünyesinde tekilatlanmı sivil savunma, itfaiye, askeri birlikler ve gönüllülerden oluan ilk yardım ve kurtarma birimleridir. Dieri ise, arama ve kurtarma faaliyetlerini de içine alan Bakanlık seviyesinde tekilatlanmı yaygın ve etkin bir kurulutur. Örnein, Fransa ve ngiltere de yaam hakkının da içinde olduu hak ve özgürlükleri koruma görevi çileri Bakanlıına ait olduundan, halkın güvenliini salamak da bu Bakanlıın sorumluluundadır. Bizde ise bu konuda bir organizasyon karmaası var olmakla beraber, etkili bir ulusal strateji dahi üretecek bir kurum bulunmamaktadır. Afet yönetimi gelimi ülkelerde bir Bütünleik Acil Durum Yönetim Yapısı mevcuttur. Bütünleik Acil Durum Yönetimi, esnek yapıda ve kamu, özel, gönüllü kurulular arasında ileri düzey bir koordinasyon planlaması ile gerçeklemektedir. Acil durum görevlerinin uygulanmasından sorumlu her ilev ve düzey için ortak yönetim sistemleri vardır. Bütünleik Acil Durum Yönetim Sistemi afetin boyutuyla orantılı olarak olay düzeyinde, yerel düzeyde, bölgesel-ulusal düzeyde veya uluslar arası düzeyde gerçekleebilmektedir. Bu ülkelere özgü bir dier ortak özellik de, kilit ilevleri ve sorumlulukları tarif eden bir Ulusal Acil Durum Planlarının olmasıdır. Ülkemizde de, afet yönetim anlayıının yukarıda açıklanan modellere uygun olarak etkin bir ekilde yerine getirilmesi her eyden önce bu konuda ulusal bir politikanın varlıına balıdır. Bu yüzden maalesef, Afet Yönetimi ni bir disiplin olarak görecek bir kültürün yeermedii ülkemizde ne yazık ki modern bir afet yönetim anlayıından bahsetmek de olanaksızdır. Oysa tarihinden beri afetlerle iç içe olan bir toplum ve devletten beklenen, ilevsel bir afet yönetim anlayıını oluturmasıdır. Osmanlı mparatorluundan bu yana, yönetimlerin afetlere bakıı daima olayın oluundan sonra zarar giderilmesi, tazmini ya da yeniden inası eklinde bir uygulamayı kapsamı ve afet öncesi safhalara yeterli önem verilmemitir. Afete ilikin ulusal mevzuatımız ve yaanan afetler sonrası yapılan uygulamalar incelendiinde, modern afet yönetim modelinin ülkemiz için hala oluturulamadıı sonucuna varılmaktadır. Afet planlamasından, hazırlık çalımalarına, acil yardımdan yeniden inaya kadar bütün safhalarda çok büyük eksiklikler bulunmaktadır. Bata depremler olmak üzere yaanan afetlerin tümünde afet sonrası odaklı afet yönetim anlayıını görmekteyiz. Oysa, afet sonrası oluan bilançonun büyüklüünün temel nedeni, afet yönetim anlayıındaki afet öncesi hazırlıın ihmal edilmesi olduu aikardır. Ülkemiz maalesef, koullar gerektirmesine ramen, modern bir afet yönetimim kurma ansını yeterince deerlendirememitir. Birlemi Milletler Genel Kurulu nun 42. Oturumunda alınan karar dorultusunda yılları arası Doal Afet Zaralarını Azaltma On Yılı olarak kabul edilmitir. Bu çerçevede, ülkemizde afetten sorumlu ulusal kurulu olarak Bayındırlık ve skan Bakanlıı kabul edilerek, onun öncülüünde bir Milli Komite oluturulmutur. Oluturulan Milli Komite nin altında ise bütün afet konularıyla ilgili *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

16 16 uzmanlardan oluan çalıma grupları yer almıtır. Birlemi Milletler Kalkınma Programı kapsamında Türkiye nin afet yönetim sisteminin iyiletirilmesine yönelik bir ulusal program hazırlanmı ve Resmi Gazete de yayınlanmıtır (20 Mart 1997 tarih ve sayılı Resmi Gazete). Buna göre, iyiletirilmi bir afet yönetim sisteminin gerekleri olarak aaıdaki maddeler vurgulanmıtır: Doal ya da teknolojik afet zararlarını azaltma, ulusal ve yerel düzeyde kalıcı kalkınma planlama etkinliklerinin tamamlayıcı bir parçası olmak zorundadır. Ülke çapındaki kurumsal afet hazırlıının yapısı güçlendirilmelidir. Önemli kentsel ya da endüstriyel merkezler için teknolojik afetlerle ilgili senaryoları içeren bölgesel afetlere karı hazırlıklı olma planlarının hazırlanmasına yönelik bir pilot proje balatılmalıdır. Sivil Savunma Genel Müdürlüü, süratle devreye girmee hazır olan, iyi eitilmi ve donatılmı yeterli sayıda birime sahip olması için güçlendirilmelidir. l kurtarma ve yardım ekipleri sürekli bir eitime tabi tutulmalı ve kendi bölgeleri dıındaki komu bir ile gönderildiinde de sorumluluk almaları salanmalıdır. Bu ekiplerin, aynı zamanda, bina enkazları altında mahsur kalmı olan insanların kurtarılması için gerekli gelimi teknolojik ekipmana sahip olmaları ve müdahale edecekleri doal afet türü hakkında gerekli bilgiyle donatılmı olmaları gerekmektedir. Risk altında bulunan toplumların afet yönetim sistemine katılımları salanmalıdır. Etkili toplumsal katılım salanmadan verimli bir afet yönetim sisteminin yaratılamayacaı gerçeinden hareketle sosyal birimlerdeki aratırmalara ve çalımalara destek salanmalıdır. Doal afetlerin neden olduu mali kayıplar, sigorta mekanizması ve benzeri oluumlarla geni bir tabana daıtılmalıdır. D..B. nın Olaanüstü Hal Yönetim Merkezi afet ilikili veri tabanı sistemleri ve bilgisayar ebekesi destekli bir düzene geçebilmesi için mutlaka kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır. Türkiye de bir Afet Yönetimi Eitimi Merkezi nin tesisi ile, ülke bürokrasisi bünyesindeki karar merciinde bulunan personel ve yöneticiler daimi bir afet yönetim eitimine tabi tutulmalıdır. Afet yönetiminin modernize edilmesine yönelik oldukça kapsamlı hazırlanan bu projeye yeterince önem verilmediinden, yeterli adım atılamamı ve böylesine önemli bir tren ne yazık ki kaçırılmıtır. Bu noktada akla u soru takılıyor: Bu çalımalara gereken önem verilse ve programda yer alan hususlar zamanında yapılabilseydi, 17 Austos ve 12 Kasım depremlerinin faturası bu kadar acı olur muydu? Bunun için acilen, hükümetler tarafından, afet etkilerinin azaltılması, ön hazırlık, önlem, sorumluluk, iyiletirme, yeniden ina etme ve gelitirmei içeren afet yönetim stratejisi benimsenmeli, afet sonrası üstlenilen zararları minimize etmek için afet öncesi çalımalara aırlık verilmelidir. Bu yönde alınması gerekli önlemler kalkınma hedeflerine ve bu dorultuda sismik programlarına girmeli, bu dorultuda sismik emniyet politikaları ve sismik iyiletirme programları oluturulmalıdır. Bu tür hedeflerin gerçekçi bir tabana oturabilmesi için, ülke planları bölge planlarına oturtulmalı ve bölgeden ülke planlamaya veri akıı salanmalıdır. Bölge özeline göre hasarın artmasının temelinde yatan sosyal-ekonomik- *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

17 17 teknik-yönetsel her türlü sorun ve nedenler irdelenerek çözümlenmeli, bu dorultuda ülke planlamasına girdiler salanarak, politika ve stratejilerin belirlenmesine imkan tanınmalıdır. Kalkınma planlarında, sismik emniyet politikası ve iyiletirme programlarının oluturulabilmesi için aaıdaki sorunların bölge ölçeinde yanıtlanması gerekmektedir (engezer ve Kansu, 1999): Bölgenin karı karıya olduu potansiyel doal tehlikeler nelerdir? Yerlemelerin karı karıya olduu tehlikeler nelerdir? Kabul edilebilir risk nedir? Hangi risk alanlarına öncelik verilmelidir? Bu risklerin azaltılabilmesinde maliyeti en etkin yol nedir? Bu strateji veya stratejiler, dier politik hedeflere uygun mudur? Kalkınma planlarında da, Tevik edilecek yapı sistemleri ve bunun hangi koullarda tevik edilebilecei, Yerleme politikaları, hangi büyüklükte kentlerin gelimesinin tevik edilecei, Arazi kullanım politikası ile ilgili yasal çerçevenin oluturulması, (tehlikeli ve tehlikesiz alanların tanımlanması için yapılması gerekli çalımalar, bunların kriterleri, bu balamda getirilen sınırlamalar) Yapı teknolojilerinin geliiminin salanması, yapı teknolojisi ile ilgili sanayiin mekandaki daılımlarının yönlendirilmesi, Halkın bilinçlendirilmesi için uygulanacak eitim politikaları ve örgütlenmeler, Mesleki örgütlenmelerin ve denetim sistemlerinin gelitirilmesine ilikin kararlar, Sismik emniyet politikaları ve iyiletirme programları, yer almalıdır (engezer ve Kansu,1999). Sonuç olarak, afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gereken çalımaları kapsayan bir süreç olarak tanımlanan afet yönetiminin en uzun ve etkinlik kapsamında en stratejik kısmı, afet öncesi çalımalardır ki, bu çalımaların kaynaı üst düzey planlar ile balayan ve yerel ölçekteki planlarla uygulama bulan Planlama Sistemi nin doru çalıtırılması ve yerlemelerin yer seçiminin salıklı bir biçimde yapılmasıdır. Bu nedenle, mevcut durumun Üst Düzey Planlar ve Yerel Planlar açısından irdelenmesi ve makro planlarla uyumlu, ileriye yönelik bir bölge gelime stratejisinin oluturulması gerekmektedir. Bu strateji, özellikle gelime potansiyeli yüksek olan kentsel alanlarda, bölgesel planlama ve metropoliten ölçei kapsayan hiyerarik bir sistem içinde ele alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki, yi bir Afet Yönetimi tesis edemeyen toplumlar Afet zararlarını aza indirmede baarılı olamazlar! *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

18 18 KAYNAKLAR Akda, S.E., Mali Yapı ve Denetim Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Sayıtay Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi: 20, 101 s., Ankara, 2002 Birlemi Milletler Kalkınma Programı, Türk Afet Yönetiminin Gelitirilmesine Yönelik Birlemi Milletler Kalkınma Programı, 20 Mart 1997 tarih ve sayılı Resmi Gazete. DPT Müstearlıı, Doal Afetler Özel htisas Komisyonu Raporu, Ankara, Ocak Özmen, B., Nurlu, M., Kuterdem, K. ve Temiz, A., Afet Yönetimi ve Afet leri Genel Müdürlüü, Kocaeli Deprem Sempozyumu, Mart 2005, Kocaeli. engezer, B. ve Kansu, H., Afet Zararlarını Azaltmak Amacına Yönelik Olarak mar Mevzuatının ncelenmesi ve Kurumsal Yapının Düzeltilmesine likin Bir Model Önerisi, YTÜ Basım Yayın Merkezi, ss.2-10, 1999, stanbul. TMMOB Jeoloji Müh. Odası, Afetler ve Ulusal Afet Yönetim Sistemi Üzerine Genel Deerlendirme, 19 Eylül Ulu, A. (ed.), Doal Afetler ve zmir, zmir YG-21 Doal Afet Kaynaklı Bütünleik Kriz Yönetimi Çalıma Grubu yayını, ISBN: , 26 Aralık 2007, zmir sayılı Belediye Kanunu (2002), Resmi Gazete yayın tarihi: 14 Nisan sayılı mar Yasası (2003), Resmi Gazete yayın tarihi: 09 Mayıs sayılı Umumi Hayat Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Yasa (2002), Resmi Gazete yayın tarihi: 25 Mayıs *Bu Bildiri Jeofizik Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

19 19 DOALGAZ VE ALTYAPI S. Sibel BÖREKÇOLU naat Mühendisi GR zmir Büyükehir Belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile Tire deki imar planları tamamlanmı yerlerde bu günden itibaren, yaklaık 2,5 yıl içinde, bütün doalgaz yatırımının tamamlanmı olması gerekmektedir. Kentin altyapısı ve özel yol düzenlemeleri yapılmı yerlerinin çounlukta olması ve bozulan herhangi bir eyin eski haline gelmesindeki zorluklar, zorunlu olarak kentin yöneticilerini, yaayanlarını ve doalgaz irketini etkilemektedir. Bu konu, doalgazın Temmuz 2006 da zmir de konutlarda kullanımının balaması ve ehrin 1.280km lik alt yapısına yerlemi olması nedeniyle bundan sonra yapılacak alt yapı çalımalarındaki öneminin vurgulanması ve doalgazın binalarda kullanımı ile ilgili kısa bilgiler verilerek doalgazın ehirdeki hayata etkisini bilgilerinize sunmak amaçlı seçilmitir. Sunum hazırlanırken, ehrin 2,5 yıldır gündeminde olması ve henüz doalgazın az bilinir olması nedeniyle, genel bir bilgilendirme yapılarak, kente etkisi, kullanım sırasında karılaılacak tehlikelere alınacak önlemlerin yanı sıra bireysel kullanıcılara yönelik açıklamalara yer verilmitir. DOALGAZ NEDR Doalgaz; %95 metan, az miktarda da etan, propan atom, bütan ve karbondioksitten oluan renksiz, kokusuz, zehirsiz ve havadan hafif bir gazdır. Karıımın içinde %95 oranında bulunan metan gazının özellii, kimyasal yapısı en basit ve karbon içerii en düük olan hidrokarbon gazı olmasıdır. Karbondioksit gazı emisyonu, katı yakıtlara göre 1/3 ve sıvı yakıtlara göre ½ oranındadır. Doalgaz kokusuz olduundan kaçakların fark edilebilmesi için özel olarak kokulandırılır. Bu amaçla THT (tetra hidro teofen) ve / veya TBM (tersiyer bütil merkaptan) kullanılır. Metan molekülü 1 karbon 4 hidrojen atomundan oluur. Kimyasal yapısının basit olması nedeniyle yanma ilemi kolaydır ve tam yanma gerçekleir. Dolaysıyla, duman, is, kurum ve kül oluturmaz, temiz bir yakıttır. Yanması en kolay ayarlanabilen ve yanma verimlilii en yüksek olan yakıttır. Bu özellii kullanım kolaylıı ve ekonomisi salar. Taınması, ilenmesi ve stoklanması kolay olan doalgazın kullanımı 1790 da ngiltere de baladı. Boru hattı taımacılııyla birlikte özellikle 2. Dünya savaından sonra kullanım artmaya baladı. Enerji üretim sektöründe ilk kez kullanılması Amerika da oldu. Günümüzde dünyadaki enerji ihtiyacının %24 ü, doalgazla karılanmaktadır. Dünya doalgaz rezervinin, yaklaık 80 yıllık ihtiyacı karılayacaı tahmin edilmektedir. Yeni kaynakların tespiti çalımaları devam etmektedir. Bilinen doalgaz rezervleri petrol rezervlerine e deerdedir. *Bu Bildiri naat Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

20 20 Tablo 1. Doalgaz ve Petrol Boru Hatları *Bu Bildiri naat Mühendisleri Odası Adına Düzenlenmitir.

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

NASIL BİR AFET YÖNETİMİ? Prof. Dr. Atilla ULUĞ atilla.ulug@deu.edu.tr

NASIL BİR AFET YÖNETİMİ? Prof. Dr. Atilla ULUĞ atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BİR AFET YÖNETİMİ? Prof. Dr. Atilla ULUĞ atilla.ulug@deu.edu.tr GİRİŞ Bilindiği üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. İnsan kaynaklı afetlerin bir şekilde

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

MAL YAPI VE DENET M BOYUTLARIYLA "AFET YÖNET M " *

MAL YAPI VE DENET M BOYUTLARIYLA AFET YÖNET M  * MAL YAPI VE DENETM BOYUTLARIYLA "AFET YÖNETM" * S. Emre AKDA Sayıtay Badenetçisi GR Bu makale, 17 Austos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde gerçekleen ve kamuoyunda Marmara ve Düzce depremleri olarak adlandırılan

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak;

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak; 6. Bölgenin endemik bitki örtüsünün korunması ana hedef olmalıdır. 7. Bölgede bulunan yer altı su kaynaklarının korunması ana hedeflerden olmalıdır. 8. Arıtma sorunu yapılacak bilimsel aratırmalar sonucu

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi AFET (Olağan Dışı Durum) l Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkelerin Kriz Yönetim Sistemleri -Amerika Birleşik Devletleri, -Kanada, -Japonya, -Fransa, -İsrail, -İngiltere Birleşik Krallığı, -Rusya Federasyonu, -Almanya,

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı : 41 DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYITAY DENETM DIINDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayıtay Denetçisi GR 17.8.1999 tarihinde Marmara Bölgesi

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu...

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu... 1. Bütün Organizasyonlar için Risk Deerlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski Deerlendirme ablonu... 3. Sıcak ler zin ablonu... 4. Organizatörler için Mekan Hakkında Soru Formu...

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Afet Sonrası İyileştirme Planı

Afet Sonrası İyileştirme Planı Afet Sonrası İyileştirme Planı 13 Ocak 2015 Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı ODTÜ hasan.coban@kalkinma.gov.tr 1 2 Rapor Edilen Afetlerin Sayısı Dünyada 1900-2011 yılları arasında

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES

TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES BURSA RAPORU (1) HAZRAN 2006 TÜRK MÜHENDS VE MMAR ODALARI BRL HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES Haim can Cad. Tuta 1 Hanı K:2 N:203 Fomara

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ

TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ tmmob makina mühendisleri odası TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ VE TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI NIN ÖNERİLERİ ODA RAPORU Mart 2010 Yayın No:... MMO/2010/523 tmmob makina mühendisleri

Detaylı

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 1 1 VİZYON Afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında risklerin doğru yönetilmesi sürecine toplumun her bireyini dahil etmek.

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz Türkiye nin Afet Gerçeği YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz http://www.milliyet.com.tr/yasam/habe r Prof. Şükrü Ersoy un yaptığı

Detaylı

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM ! " 29 5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM Anayasamıza ve Medeni Kanuna göre tabii servetler ve kaynaklar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Tabii bir kaynak olan su, Türk Hukukunda kamusal bir varlık olarak

Detaylı

taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu.

taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu. taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu. Kamu dıında yapılan bir baka aratırmaya göre ise, son iki yıl içinde 44 bin 740 yabancı

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Bahri SOYYİĞİT Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Nisan 2014 İçerik Gönüllü katılım Yerel gönüllü yapılanmalar Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET ve ACİL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM)

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK ABD nin Los Angeles kentindeki Afet Yönetim Merkezi nin bir örneği olarak yapılan AKOM da bütün sistem 3 yedeklidir ve akıllı bina olarak inşa edilmiştir. İki farklı

Detaylı

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN 3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN Kanun No: 3099 Kabul Tarihi: 6.12.1984 (15 Aralık 1984 gün ve 18606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır. 1 BAK-Kadıköy Asker Baran Olası Adaylar Cumali Hüzeyin 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır.

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

T.C. Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı. Afet Đşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.09.0.AĐŞ /12297

T.C. Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı. Afet Đşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.09.0.AĐŞ /12297 Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı T.C. Afet Đşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.09.0.AĐŞ.0.00.00.00/12297 15/Ekim/1999 KONU : 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Sonrasında Planlama ve Yapılaşmalarla Đlgili Đşlemler

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

(*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi Kanunu" eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve

(*) Yönetmeliin Arsa Ofisi Kanunu eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve KANUN NO: 1164 ARSA ÜRETM VE DEERLENDRLMES HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 29 Nisan 1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı: 10 Mayıs 1969 - Sayı: 13195 5.t. Düstur, c.8 - s.1981 (*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1. 7126 sayılı Sivil Savunma Yasası çerçevesinde kurulacak servislerdeki görevlilerin yaş aralığı kaç olmalıdır? A) 16-65 B) 17-70 C) 18-65

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat SEKTÖREL DEPREM GERÇEĞĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat SEKTÖREL DEPREM GERÇEĞĠ DEPREM GERÇEĞĠ Övgü PINAR Nurel KILIÇ Dünyada ve ülkemizde sık sık meydana gelen deprem, heyelan, çığ, sel baskını vb. olaylar sonucunda can ve mal kaybında büyük artışlar gözlenmekte olup ülkemizde son

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management Dr. Hüseyin ODABAŞ Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Z. Yonca ODABAŞ Ankara Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEPREM GERÇEĞİ. Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi

TÜRKİYE NİN DEPREM GERÇEĞİ. Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi TÜRKİYE NİN DEPREM GERÇEĞİ Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi Bu çalışmanın bütün hakları saklıdır. Bu kitap, yazarların izni olmaksızın; elektronik, mekanik, fotokopi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

On Adımda Okul Afet ve Acil Durum. Yönetimi Planı. Hazırlama Kılavuzu

On Adımda Okul Afet ve Acil Durum. Yönetimi Planı. Hazırlama Kılavuzu On Adımda Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Afete Hazır Türkiye - Afete Hazır Okul Bilinçlendirme

Detaylı