HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr"

Transkript

1 Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ SYF 15 TE GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y Birinci Dün ya Sa va þýnda Be di üz za man ýn Er me ni ve Rus kuv vet le riy le ça týþ ma la rý SYF 11 VE 12 DE Yeni asgarî ücret 701 TL oldu nha be ri say fa 8 de YIL: 42 S YI: S Y NIN BH TI NIN ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 30 RLIK 2011 CU/ 75 Kr ni as ya.com.tr ÞIRNK IN ULUDERE ÝLÇESÝNDE ÖLDÜRÜLEN 35 KÝÞÝ TERÖRÝST Ý, KÖYLÜ Ü? PROVOKSYON GÝBÝ IRK SINIRIND TERÖRÝST OLDUKLRI SNILN GRUB F-16 SVÞ UÇKLRINDN TILN BOBLR SONUCU 35 KÝÞÝ ÖLDÜ. GRUPTKÝLERÝN ZOT KÇKÇILIÐI YPN KÖYLÜLER OLDUÐU ÝLERÝ SÜRÜLDÜ. CHP TUNCELÝ ÝLLETVEKÝLÝ YGÜN: Sý nýr ö te si ha re kât lar tar tý þýl ma lý ÇIKL YPTI Genelkurmay: Soruþturuyoruz u Sýnýrdaki olay için Ge nel kur - may dan yapýlan a çýk la ma da O - la yýn mey da na gel di ði yer, bö lü cü ör gü tün a na kamp la rý nýn ol du ðu, si vil yer le þim bu lun ma yan, I rak ku ze yin de ki Si nat -Haf ta nin böl - ge si dir de nil di. Ge nel kur may, o - lay hak kýn da i da ri ve ad li in ce le - me ve iþ lem le rin de vam et ti ði ni vur gu ladý. nha be ri say fa 8 de Belçika da gurbetçi aileye ceset iþkencesi u Bel çi ka nýn Fla man böl ge sin de ki e - u le be ke ka sa ba sýn da ya þa yan bir Türk a i le si, ge çen yýl ci na ye te kur ban ver dik - le ri i ki o ðul la rý nýn ce set le ri ni al mak i çin tam 468 gün dür bek li yor. n7 de Ezher deki Türk ismi deðiþtirilmeyecek u ý sýr ba sý nýn da çý kan ha ber ler ü ze - ri ne ý sýr üf tü sü li Cu ma, dün ya ca ün lü Ez her Ca mi inde ki Re vak el Et rak (Türk Ke me ri) is mi nin de ðiþ ti ril me si nin söz ko nu su ol ma dý ðý ný söy ledi.n7 de Somali eðitimde Türkiye yi örnek alacak uso ma li ge çi ci fe de ral hü kü me ti nin E - ði tim Ba ka ný h med i did Ýb ra him, So - ma li nin e ði tim sis te min de Tür ki ye yi ör nek a la ca ðý ný be lir te rek, Uy gu la may - la f ri ka nýn yýl dý zý o lu ruz de di.n7 de Uludere Belediye Baþkaný Fehmi Yaman, Ortasu köyünde F-16'lardan atýlan bombalar sonucu 35 kiþinin öldüðünü, cesetlerde aðýr yanýklar olduðunu söyledi. ÞIRNK VLÝLÝÐÝ: THKÝKT BÞLTILDI u Þýr nak Va li li ði Kriz er ke zin den o lay la il gi li o la rak ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ''I rak'ýn i li miz U lu de re il çe - si ne ya kýn sý ný rýn da Çar þam ba gü nü ger - çek leþ ti ri len ha va ha re kâ tý so nu cun da 35 ki þi ha ya tý - ný kay bet miþ, bir ki þi ya ra lan mýþ týr. Ko nu i le il gi li ge - rek li ad lî ve i da rî tah ki kat baþ la týl mýþ tý'' de nil di. ISSN ÖNCE TCÝZ TEÞÝ, SONR BOBRDIN uýd di aya gö re, Ku zey I rak sý ný rýn da te rö rist ol duðu sa - ný lan bü yük bir gru bun Tür ki ye'ye gi riþ yap tý ðý ný tesbit e den gü ven lik güç le ri, ta ciz a te þi aç tý. r dýn dan F-16 sa vaþ u çak la rý böl ge yi bom ba la dý. Gru bun, ka çak çý lýk ya pan köy lü ler ol du ðu ve ka týr lar la Tür ki ye'ye ka çak ma zot getirdikleri ileri sürüldü. nha be ri say fa 8 de B dolarý týrmandýrdý nha be ri say fa 10 da Sanayicilerin 2012 görüþü nha be ri say fa 10 da Türkiye ye zayýf karne nha be ri say fa 8 de Cezaevinde açýk görüþ nha be ri say fa 9 da ta türk ö dü lü il ga e dil se i yi o lur dý na ö dül ko nu lan. Ke mal in, bir lâ fýn ö te sin de dün ya ba rý þýy la i liþ ki si ne? Ne yap - mýþ da dün ya ba rý þý na kat ký da bu lun muþ? uorhn ÝROÐLU'NUN YZISI EDY POLÝTÝK TE FO TOÐ RF: uchp Tun ce li il let ve ki li Hü se yin y - gün, te rör ör gü tü ne yö ne lik o pe ras yon sý ra sýn da köy lü le rin öl dü rül dü ðü id di - a sý na i liþ kin, Sý nýr ö te si ha re kât la rýn ül ke ye ne ka dar ya rar lý ol du ðu ko nu - þul ma lý de di. nha be ri say fa 8 de ÝKÝ ÇOCUK SON ND KURTRILDI 9 kiþilik bir ailenin kaldý ðý ça dýr da yan gýn sý ra sýn da i ki kü çük ço - cuk bu lu nu yor du. i le ço cuk la rý ný son an da ça dýr dan çý kar dý. Bir çadýr daha yandý uvan ýn Bos ta ni çi bel de sin de 9 ki þi lik a i - le nin kal dý ðý ça dýr, so ba dan çý kan ký výl - cým la mey da na ge len yan gýn da kül ol du. Ý çe ri de bu lu nan iki kü çük ço cuk, yan gý - nýn ça buk fark e dil me siy le kur tul du. Ýt fa i - ye o lay ye ri ne gi de ne ka dar ça dýr, i çin de ki eþ ya lar la bir lik te kül ol du. n9 da

2 2 30 RLIK 2011 CU Y LÂHÝK Eðer eceli ve onun sana doðru geliþini görseydin uzun emel beslemekten ve dünyaya aldanmaktan nefret ederdin. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 3276 / Ha di s-i Þe rif e â li ÞÝ ÝR LER LE ES Â- Ý HÜS N ÞER HÝ H SN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Ýçtimâî hayatýmýzý ifsad eden bir desise Nasýl bir sinek kanadý göz üstüne býrakýlsa bir daðý setreder, göstermez. Öyle de, insan, garaz damarýyla, sinek kanadý kadar bir seyyie ile dað gibi hasenâtý örter, unutur, mü min kardeþine adâvet eder, insanlarýn hayat-ý içtimaiyesinde bir fesat âleti olur. kin ci Nok ta: Þey ta nýn mü him bir de si se si, İ in sa na ku su ru nu i ti raf et tir me mek tir, tâ ki is tið far ve is ti â ze yo lu nu ka pa sýn. Hem nefs-i in sa ni ye nin e nâ ni ye ti ni tah rik e dip, tâ ki ne fis ken di ni a vu kat gi bi mü da fa a et sin, a de ta tak si rat tan tak dis et sin. E vet, þey ta ný din le yen bir ne fis, ku su ru nu gör mek is te mez. Gör se de, yüz te vil i le te vil et ti rir. Ta raf gir lik le ba kan hiç bir ku su ru gö re mez sýr rýy la, nef si ne na zar-ý rý za i le bak tý ðý i çin, a yý bý ný gör mez. yý bý ný gör me di ði i çin i ti raf et mez, is tið far et mez, is ti â ze et mez, þey ta na mas ka ra o lur. Haz ret-i Yu suf ley his se lâm gi bi bir Pey gam ber-i  lî þan Ben nef si mi te mi ze çý kar mam. Çün kü ne fis da i ma kö tü lü ðe sevk e der (Yu suf Sû re si, 12:53) de di ði hal de, na sýl nef se i ti mad e di le bi lir? Nef si ni it ham e den, ku su ru nu gö rür. Ku su ru nu i ti raf e den, is tið far e der. Ýs tið far e den, is ti â ze e der. Ýs ti â ze e den, þey ta nýn þer rin den kur tu lur. Ku su ru nu gör me mek, o ku sur dan da ha bü yük bir ku sur dur. Ve ku su ru nu i ti raf et me mek, bü yük bir nok san lýk týr. Ve ku su ru nu gör se, o ku sur ku sur luk tan çý kar. Ý ti raf et se, af fa müs te hak o lur. Ü çün cü Nok ta: Ýn sa nýn ha yat-ý iç ti ma i ye si ni if sad e den bir de si se-i þey ta ni ye þu dur ki: Bir mü mi nin bir tek sey yi e siy le bü tün ha se nâ tý ný ör ter. Þey ta nýn bu de si se si ni din le yen in saf sýz lar, o mü mi ne a dâ vet e der ler. Hal bu ki, Ce nâb-ý Hak, ha þir de a da let-i mut la ka i le mi zan-ý ek be rin de a mâl-i mü kel le fî ni tart tý ðý za man, ha se nâ tý sey yi â ta ga li bi ye ti-mað lû bi ye ti nok ta sýn da hük mey ler. Hem sey yi â týn es ba bý çok ve vü cut la rý ko lay ol du ðun dan, ba zan bir tek ha se ne i le çok sey yi â tý ný ör ter. De mek, bu dün ya da o a da let-i Ý lâ hi ye nok ta sýn da mu a me le ge rek tir. E ðer bir a da mýn i yi lik le ri fe na lýk la rý na ke mi ye ten ve ya key fi ye ten zi ya de gel se, o a dam mu hab be te ve hür me te müs te hak týr. Bel ki, kýy met tar bir tek ha se ne i le, çok sey yi â tý na na zar-ý af la bak mak lâ zým dýr. Hal bu ki, in san, fýt ra týn da ki zu lüm da ma rýy la, þey ta nýn tel ki niy le, bir zâ týn yüz ha se nâ tý ný bir tek sey yi e yü zün den u nu tur, mü min kar de þi ne a dâ vet e der, gü nah la ra gi rer. Na sýl bir si nek ka na dý göz üs tü ne bý ra kýl sa bir da ðý set re der, gös ter mez. Öy le de, in san, ga raz da ma rýy la, si nek ka na dý ka dar bir sey yi e i le dað gi bi ha se nâ tý ör ter, u nu tur, mü min kar de þi ne a dâ vet e der, in san la rýn ha yat-ý iç ti ma i ye sin de bir fe sat â le ti o lur. Þey ta nýn bu de si se si ne ben zer di ðer bir de si se i le, in sa nýn se lâ met-i fik ri ni if sad e di yor, ha ka ik-i i ma ni ye ye kar þý sýh hat-ý mu ha ke me yi bo zu yor ve is ti ka met-i fik ri ye yi ih lâl e di yor. Þöy le ki: Bir ha ki kat-i i ma ni ye ye da ir yü zer de lâ il-i is pa ti ye nin hük mü nü, nef yi ne de lâ let e den bir e mâ re i le kýr mak is ter. Hal bu ki, ka i de-i mu kar re re dir ki, Bir is pat e di ci, çok nef ye di ci le re te rec cuh e di yor. Bir dâ vâ ya müs bit bir þa hi din hük mü, yüz nâ fî le re râ cih o lur. Bu ha ki ka te bu tem sil i le bak. Þöy le ki: Bir sa ray, yü zer ka pa lý ka pý la rý var. Bir tek ka pý a çýl ma sýy la o sa ra ya gi ri le bi lir, ö te ki ka pý lar da a çý lýr. E ðer bü tün ka pý lar a çýk ol sa, bir i ki ta ne si ka pan sa, o sa ra ya gi ri le me ye ce ði söy le ne mez. Ýþ te, ha ka ik-i i ma ni ye o sa ray dýr. Her bir de lil, bir a nah tar dýr; is pat e di yor, ka pý yý a çý yor. Bir tek ka pý nýn ka pa lý kal ma sýy la o ha ka ik-i i ma ni ye den vaz ge çil mez ve in kâr e di le mez. Þey tan i se, ba zý es ba ba bi na en, ya gaf let ve ya ce ha let va sý ta sýy la ka pa lý kal mýþ o lan bir ka pý yý gös te rir; is pat e di ci bü tün de lil le ri na zar dan is kat e di yor. Ýþ te bu sa ra ya gi ril mez. Bel ki sa ray de ðil dir, i çin de bir þey yok tur der, kan dý rýr. Ýþ te, ey þey ta nýn de si se le ri ne müp te lâ o lan bi ça re in san! Ha yat-ý di ni ye, ha yat-ý þah si ye ve ha yat-ý iç ti ma i ye nin se lâ me ti ni di ler sen ve sýh hat-i fi kir ve is ti ka met-i na zar ve se lâ met-i kalb is ter sen, muh ke mât-ý Kur â ni ye nin mi zan la rýy la ve Sün net-i Se niy ye nin te ra zi le riy le a mâl ve hâ tý râ tý ný tart. Ve Kur ân ý ve Sün net-i Se niy ye yi da i ma reh ber yap. Ve E û zü bil la hi mi ne þ-þey ta ni r-ra cim de, Ce nâb-ý Hakk a il ti ca da bu lun. Lem a lar, 13. Lem a, 13. Ý þa ret Rahmeti haramlarýndan beþeri sakýndýrýr Böylece kullarý günahlardan âzâde kalýr Seyyiâtý meneden hem çirkinliði gizleyen Set koyup sapýklýða nâsý himaye eyleyen kl-ý selim emrine tam uymayý gerektirir en edilenden sakýnmak rahmetini arttýrýr Beþerin aklýnýn önüne geçerse hissiyat Ýþte o zaman bozulur düzgün âhenkli hayat Hem de kötülüklere mâni olan kimselerin Derecesi yükselir yoksa çýkar arþa enîn Zâlimin zülmünü önce elle defetmeliyiz Sonra hürriyet-i vicdanla olur kulluðumuz Rabbimiz isteyenin talebini mutlak verir Her sebebleri hazýrlar arzusuna erdirir Yani O murad edince her iþi âsan eder Yaratýr sebebleri bir lâhzada ihsân eder Tâ ki âni isminin gerekleri öne geçer Hikmeti sebebleri bir lâhzada ibtal eder Bu fiiller halk nazarýnda bilinmez sýr kalýr Rahmetiyle reddederek hem sebeb kýsýr kalýr Çünkü gelmemiþ henüz vakti o iþ kalýr geri Ne zaman ki vakti gelir onu alýr ileri Yani el-ukaddim ismiyle onu öne alýr El-uahhir ism-i þerifiyle de sona kalýr Hangi þey vakti gelince eylemez bir an meyil Yok vücûda gelmemiþse hem de mukadder deðil Bu durumda âni ismi hükmü zuhûra gelir Veya ihsân eyleyerek kulu sürûra gelir El-âni Hem liyâkat ile bir makama eylesen niyet Dilemezse varamazsýn meðer olsa ehliyet Kaderin hükmünü gözet uyuver tertîbine Bozamaz takdîri tedbîr boyun eð takdîrine Âdetullâha riayet gayeye ulaþtýrýr Kaderinin hükmü iþin sonucu anlaþýlýr Her talebi eylemezse Rabb-i Rahîm müstecâb Bir bakarsýn serzeniþe geçer o âdi cenâb Vermiyorsa kuluna hikmeti pek çok vardýr Çünkü kulunun dileðinden O haberdardýr Kullarýna keremi bol muhsîn olan Cûd O dur Hem hazinesinde sonsuz her þeyi mevcûd O dur Ta güneþin ýþýðýný O ulaþtýrýr aya uktedîr istediðini kula ulaþtýrmaya Her durumda cûd u ihsân sahibi Ol Zü l-celâl Hikmetinden vermeyip bazýsýný eyler melâl Vermemesi olmadýðýndan mý hâþâ! haberi Yoksa isteðini bulmadý mý hâþâ! O beri Yok yetiþtiremedi mi de onu veremedi Yoksa cimrilik mi hâþâ! oldu mani vermedi Baþka neden vermemesi hikmetinden mi? evet! Bu hususda anlaþýldý çok þükür nihayet Her ne zaman çok sehavetli cömert kim bir baba Çocuðun faydasý için gösterir bazen sopa Ýþte bu ölçüye göre vermelisin hükmünü O zaman Rabbim azaltýr endiþeni yükünü Çalýþýp gayretle kim arzusuna nâil ola Þayet eli boþ çýkarsa hakkýna kâil ola

3

4 4 Y Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU K RI DN Þ ÐI Y 1. Ya ban cý ül ke le re gi de cek o lan la ra yet ki li ku ru luþ ça ve ri len, ya ban cý ül ke yet ki li le ri nin kim lik in ce - le me sin de ge çer li o lan bel ge. 2. Ce mal Gür sel'in lâ ka bý. - çýk kes ta ne ren gi. - Yað lý du man ki ri. 3. Sa la ta yap mak ta kul la ný lan mal ze me. 4. Gör me ö zür lü. - yý ba rý na ðý. - (Tersi) Çok taneli bir meyve. 5. Pa pa lýk mer ke zi. 6. Bir su çu ba ðýþ la ma. - Ge ce le - ri de niz ler de gö rü len pa rýl tý. 7. Bir dev le tin baþ ka bir dev le te ya da o nun el çi si ne ya zý lý ya da söz lü o la rak yap tý ðý bil di ri. - Bil gi sa - yar da ye rel að. 8. Bir Har zem þah þeh ri, Ýb ra him Et hem'in ül ke si. - Yav ru ye tiþ ti re cek du ru ma gel miþ o lan hay van. 9. Her han gi bir þe yin ve ya vü cu dun ü ze rin de o lu þan, bi ri ken pis lik. - De ði - þik li ðe uð ra mýþ ilk bi çim ya da oy lu ma dö ne bi len ge çi ci nes nel bo zul ma. 10. Ye ne cek kýs mý çok o lan (mey ve). - Yo kun zýt tý. 11. Ýs te ni len þey, a maç, ga ye. 12. Bayrak, sancaðýn çoðulu. - Bir kim se nin ben li ði, ken di ma ne vî var lý ðý, iç. SOL DN S Ð 1. Sý nýr daþ o - lan ül ke le rin sý nýr böl ge le ri i - çin de o tu ran ken di va tan daþ la - rý na kom þu böl ge sý nýr la rý i çin - de ký sa sü re li do laþ ma la rý ný sað la mak ü ze re ver di ði bel ge. - er can ba lý ðý. 2. Ba zý in san - lar da gö rü len ev li lik kor ku su has ta lý ðý. - Bay ra ðý mý zýn ren gi. 3. rap ça da na maz. - Ö len bir kim se den ge ri ye ka lan. 4. Bir kim se nin ba ký mýy la yü küm lü ol du ðu a i le fert le ri. - Türk Sa - nat ü zi ði nin ký sa sý. 5. En ge - be li yer ler den ge lip ge çen le rin a yak iz le rin den o lu þan, te ker - lek li a raç iþ le me yen dar yol. - Di nin ku ral la rý na ay ký rý ol ma - yan, di nî ba kým dan ya sak lan - ma mýþ o lan. 6. Ya rar la ný lan uy gun þart ve ya du rum, im - kân. - Ki þi ve ya ku ru luþ la rýn Ge nel ð'da o luþ tur du ðu de ði - þik ko nu lar da ki bil gi len di ri ci ve ya eð len di ri ci say fa lar. 7. Pa to lo jik ak ci ðer se si. - ð la yýp, in le yen. 8. Ka rak ter, se ci ye. - Gö rül me yen, du yu lar la se zi le bi len. 9. Yap ma, ye ri ne ge tir me. - Uy gun bul ma, tas vip. 10. No ta da du - rak la ma za ma ný ve bu nu gös te ren i þa re tin a dý. - Ken di ni be ðen dir mek a ma cýy la ya pý lan dav ra nýþ, cil ve. - Ye - mek dý þýn da ye ni len yaþ ve ya ku ru ye miþ vb. þey ler, a týþ týr ma lýk. KÜLTÜR SNT 30 RLIK 2011 CU L E Ý L L N Ý N Z S K R K S S G Y F E S R Ý Z R P Z L U R D B H D H U Ý F Ý N Ý L Z Ý K R E E S L D L U K E T T Y E E K Ý R I E BÝR ÖNCEKÝ BULCNIN CEVBI N K K K O Ý R R S T L T BULC E T Ev li li ðin Giz li Bah çe si Ön ce ký sa bir a lýn tý: Kâ mil in san yo lun da ön ce - lik li gö re vi miz, mad dî-ma ne vî a çý lar dan sað lýk lý bir ha yat sür mek tir. Sað lýk lý ha yat ta cin sel li ðin eð - ri si doð ru su ö nem ka za ný yor. Ve bu nun i çin de bil gi len - mek ge rek. / Or ta lýk sað lýk sýz, hat tâ za rar lý bil gi kay nak la - rýy la do lu. Cin sel lik gi bi ha ya týn ö nem li bir yö nü nü doð - ru kay nak lar dan öð ren mek þart. Sað lýk lý ve doð ru cin sel li - ði öð ren mek i çin bu tür kay nak lar ö nem li. Siz a ziz o ku yu cu la rý mý zýn da tak dir ve tas vip e de ce ði - niz, yu ka rý da ki bil gi ler, ye ni bir e se ri mi zin Tak dim ya zý - sýn dan. E vet, Ye ni s ya Neþ ri yat o la rak bu haf ta fark lý bir ki - tap ça lýþ ma sýy la kar þý nýz da yýz: Ev li li ðin Giz li Bah çe si Dr. Ne dim a hi roð lu nun ka le me al dý ðý ki tap, 13,5 x 19,5 cm e ba dýn da ve 152 say fa. Ve iþ te ka pak ya zý sý: Eþ ler a ra sý cin sel prob lem le rin çö züm süz lü ðün de bo þan ma lar ar tý yor, a i le ler par ça la ný yor. i le de ki hu zur suz luk da, top lu mu hu zur suz hâ le ge ti ri yor. Bu ki tap ta, cin sel li ðin bi yo lo jik, psi ko lo jik-duy gu sal, zi hin sel ve ruh sal bo yut la rý göz ler ö nü ne se ril di. Eþ le rin ha ya tý ný al lak bul lak e den cin sel o lum suz luk lar ve gi der me yol la rý an la týl dý. E ðer in - san lýk, cin sel ih ti yaç la rý ný ev li li ðin meþ rû da i re sin de kar þý - la ya bi lir se, so nuç, hu zur la dop do lu bir dün ya o la cak týr E ser, e kân ve Gün lük Ha yat, Te miz lik, Cin sel Ý - liþ ki, Cin sel ut suz luk, Cin sel Ha ya tý O lum suz Yön - de Et ki le yen Du rum lar, Cin sel Yol la Bu la þan Has ta lýk - lar, Zi na ve Cen net te Cin sel lik baþ lýk lý bö lüm ler den o lu þu yor. n la þý la ca ðý ü ze re, cin sel lik gi bi has sas bir ko nu da as - ga rî öl çü de ve ril me si ge re ken bütün hu sus lar iþ bu e ser de bir bir ak ta rý lý yor. Yi ne Tak dim de be lir til di ði ü ze re, e ser de cin sel lik ko nu su, doð ru cin sel lik ba kýþ a çý sýy la iþ le ni yor. Ýl mî ve di nî li te ra tür re fe rans a lý na rak, ko nu bütün o lum lu ve o - lum suz yön le riy le in ce le ni yor. Kap sam lý mad dî-ma ne vî bo yut la rý o lan in sa noð lu nun ma hi ye tin de ki cin sel ö zel li - ði nin ö ne mi ne de ði ni li yor. Cin sel li ðin bi yo lo jik, ya ni mad dî, psi ko lo jik-duy gu sal, zi hin sel ve ruh sal bo yut la - rý göz ler ö nü ne se ri li yor. Sað lýk lý cin sel li ðin þart la rý de þif re e di lir ken, cin sel ha ya tý o lum suz yön de et ki le yen du rum - lar an la tý lý yor. Ki ta býn ö nem li bir ö zel li ði de, cin sel yol la bu la þan has ta lýk la rýn ve te da vi yol la rý nýn ay rý bir bö lüm o - la rak su nul muþ ol ma sý. y rý ca ki tap ta, sað lýk lý top lum la - rýn ya pý sý ný bo zan en bü yük et ken ler den [bi ri o lan] zi na, tah rip e di ci yön le riy le in ce le ni yor. Ger çi ya zý nýn gi ri þin de ki a lýn tý da sað lýk lý cin sel li ðin ö - ne mi ne vur gu ya pý lý yor. Fa kat biz yi ne de, a dý ge çen e se - rin na sýl ya yýn lan dý ðý yla il gi li o la rak yi ne il gi li ya zý ya, ya ni Tak dim e dö nü yo ruz. Þöy le ki: Doð ru Ýs lâ mi yet ve Ýs lâ mi yet e lâ yýk doð ru luk, as rýn ma ne vî dok to ru nun dâ vâ sý ný ö zet le yen pren sip ler den bi - ri o la rak de ðer len di ri le bi lir. Ye ni s ya Neþ ri yat o la rak ku ru lu þu muz dan i ti ba ren hep, doð ru ya yýn cý lýk yap mak az min de ol duk; bâ tý lý tas - vir et me den, top lu mu mu za her sa ha da en doð ru ve en gü zel me saj la rý ver me ye ça lýþ týk. Þim di de cin sel lik le il gi li Ev li li ðin Giz li Bah çe si ad lý ki tap la hu zu ru nuz da yýz Ü ro lo ji Uz ma ný Dr. Ne dim a hi roð lu, Ev li li ðin Giz li Bah çe si i sim li ça lýþ ma sý ný bi ze u laþ týr dý ðýn da be ðen dik ve de ðer len dir me ye lâ yýk bul duk. Dos ya yý çe þit li yaþ ve kül - tür dü ze yin de o lan, her i ki cins ten ra por tör le ri mi ze o kut - tuk. Ge ri bil di rim o la rak O lum lu ve ev li çift ler i çin ge rek - li. de ðer len dir me le ri ni al dýk. Ra por tör le ri mi zin de dik kat çek ti ði, di nî yön den top - lu mu muz da tar týþ ma lý o lan ko nu la rý Di ya net Ýþ le ri Baþ - kan lý ðý ndan sor duk; o öl çü ler le de ðer len dir dik. Dos ya da ge çen ha dis le rin kay nak la rý ný a raþ týr dýk. Ya yý na ha zýr lýk sü re cin dey se ki ta bý en i yi bi çim de o ku yu cu ya arz et mek i çin ge re ði ni yap týk; tas hih-re dak si yon, mi zan paj, ka pak ta sa rý mý, bas ký ve cilt i çin a za mî ö zen gös ter dik Ko nuy la il gi li Pey gam be rî (asm) öð re ti le ri de i htiva eden bu ki ta bý çok se ve cek si niz! ÝNSNI VE KÂÝNTI OKUK ÝÇÝN Has ta lar Ri sâ le si ve Hol lan da i le min, ak ra ba la rý mýn ve ya kýn la rý mýn bü yük kýs mý nýn bu lun du ðu Van Er ciþ ve Gür pý nar da ve ha va li sin de mey da na ge len ve bir çok hik met le ve ders ler le do lu e lim dep re min ve a i le ya kýn la rý mý zýn bir kýs mý ný kay bet me nin, ru - hum da ve be de nim de aç tý ðý e lim iz ler den ve yan ký lar dan bir neb ze u zak kal mak ve hiz met le rin i çin de yoð ru lur ken din len - mek ve bir ma na da da te sel li bul mak i çin Hol lan da dan ge len dâ ve ti bu ma na da ka bul e de rek Di de gir yan, si ne bir yan 1 ha - ki ka tý i çin de bir ge ce ka ran lý ðýn da yol la ra düþ tük ve ken di mi zi Hol lan da da ve Den Ha ag þeh rin de (La hey) bul duk. Ken di hâl ve ah vâ li mi zi faz la yaz ma yan lar dan ve de tay la rý na in me yen ler de niz. Çün kü ze vat-ý ki ram dan ve ma zi de ki bü yük hiz met kah ra man la rýn dan u ta ný yo rum. On la rýn son suz cehd ve gay re ti ve sar sýl maz i ra de le ri, yýl maz i fa de le ri kar þý sýn da Hz. ev lâ nâ-vâ rî Ez Hu da çu yem tev fik e dep 2 di yo rum ve mec - bu rum. E vet ba zen eð ri o tu ra lým doð ru ko nu þa lým, fa kat bu ci - het le de had di mi zi bil me li yiz. Bir zer re na sýl Ben gü ne þim de - sin? Bir si nek na sýl Ben kar ta lým de sin? Te sel li ve in þi rah bu la ca ðý mý ba zen kal ben his se di yo rum, kal dý ki bu his hay van lar da da var. El bet te in sa nýn hay van - la rý geç me si lâ zým. Fa kat gaf let ten do la yý bî ga ne ka lý yor ve u zak du ru yo ruz. Ýþ te böy le bir ha let-i ru hi ye de, kar þý ma Rot ter dam Ü ni ver si te si nin bü yük gay ret ler le Hol lan da di - lin de (Fle menk çe) bas tý rýp neþ ret ti ði Ze ge nin gen Vo or De Zi e ken, ya ni Hz. Be di üz za man ýn 25 de va lý 25 in ci Lem a de di ði Has ta lar Ri sâ le si çýk tý. Bü yük te sel li bul dum. Za ten Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn yýl lar - dan be ri ya ban cý dil le re çev ril me si ni ar zu la yan lar da ným, 7 mil - yar lýk dün ya a i le si nin ne ka dar muh taç ol du ðu nu, çok la rý nýn bil di ði ve his set ti ði gi bi biz ler de bi li yor ve gö rü yo ruz. Ö nem li nok ta, e se rin as lýn da ki mâ nâ, muh te va ve he de fin ay ný öl çü ler i - çin de bir he yet ta ra fýn dan ha ya ta geç me si dir. Yok sa e li ne a la nýn ge li þi gü zel ter cü me et me si, i lim er ba býn ca tard e di lir v ru pa da a ziz, fe da kâr ve cev val kar de þim i lim er ba bý ve ger çek a raþ týr ma cý Rek tör Prof. Dr. h med k gün düz ho ca - nýn ri ya set ve di ra ye tin de ki bir ed re se tüz zeh ra çe kir de ði mâ nâ sýn da Rot ter dam Ýs lâm Ü ni ver si te si nin bü yük tet kik ve gay re ti i le ger çek bir li san la (Fe le menk çe) be þe re tak dim e di - len mez kûr Has ta lar Ri sâ le si i çin al dý ðým müj de li ha ber ler ya ra la rý ma mer hem ol du. Bi rin ci si, arz et me ye ça lýþ tý ðým sað lam li san la ve bi len bir he - yet le ba sýl ma sý. Ý kin ci si i se ehl-i him met ve fe ra set N. Çe lenk - ða be yin nak let ti ði ne gö re Ha tun Ba du is min de ki bir kan ser has ta sý ha ný ma bu e ser ve ri lir. Ka dýn o kur ve gön lün de, ak lýn da ve vü cu dun da tah min le rin ö te sin de bir can lý lýk ve bir in þi rah hu sû le ge lir. Ken di dok to ru na gi der, gayr-i müs lim dok tor Se ni çok de ði þik gör düm, ne dir bu müt hiþ de ði þim? der. Ha ný me - fen di ce bin den çý kar dý ðý Has ta lar Ri sâ le si ni gös te rir. Dok tor ba - kar, o kur. Ve der ki: Bu e ser ha ri ka, bu nu her ke se da ðý týn. Yi ne öð ren di ði me gö re gö nül lü ku ru luþ la rýn ba zý ke sim le ri Bu e ser - den biz le re bi ner ta ne (1000) ta ne ve ri niz de miþ ler dir. Bu di yar da her da ki ka hiz met var, yat mak u yu mak yok. Gü neþ çok geç çý ký yor, fa kat hiz met ler im sak ta baþ lý yor. y rý renk, ay rý a henk ve ay rý ma kam... Fa kat bü tün he def ler in san lý ðýn kur tu lu þu ve tev hid ha ki ka tý nýn gö nül ler de ma kes bul ma sý dýr. El bet te gaf let, vur dum duy maz lýk ve en a cý sý ül fet, ö nü müz de ki teh li ke ler den bi ri dir. Bun la rý a þar - sak fa ni â le mi miz de be ka nýn sey ri ni ya ka la ya bi li riz. ya ðý mý zýn to zu i le de Den Ha ag þeh rin de (La hey) Be di üz za - man Kül li ye si nde Hz. Be di üz za man ve Dep rem se mi ne ri ni ver dik. Di ðer mev ki ve ma kam lar da da se ri ça lýþ ma la rý mýz de - vam e de cek tir. Siz ler den bir ri cam var. Bu hiz met le ri i da me e - den Rot ter dam Ü ni ver si te si i çin, ö zel lik le O cak a yý i çin de çok a - ma çok du â e di niz. Biz ler fa ni, fa kat hiz met ba kî ka la cak týr. Dip not lar: 1- Lem a lar, 4 ün cü Ri ca, B. S. Nur sî. 2- Hü da dan tev fik ve e dep is ti yo rum (Hz. ev lâ nâ, Di van-ý Ke bir.) OR N CIK Kö yü Plat for mu men sup la rý nýn or ga ni ze et ti ði Pa zar Soh bet le ri ne ka tý lan ya za rý mýz Dr. Ha kan Yal man, in sa nýn ya ra - tý lýþ hik me ti ve na ma zýn sýr la rý ný an la tan bir se mi ner ver di. Ýs tan bul Bah çe li ev ler de dü zen le nen se mi ner de ko nu þan Dr. Ha - kan Yal man, Kur ân tef si ri o lan Ri sâ le-i Nur Kül li ya týn dan On Bi rin ci Söz ün bir kýs mý ný o ku ya rak a çýk la ma lar da bu lun du. Dr. Yal man, ko nuþ ma sý sý ra sýn da bir ma - ran go zun e liy le yap tý ðý e se re, ma sa ya ya da bir seh pa ya Na sýl ol muþ? di ye bak tý ðýn - dan ba his le, Kâ i na tý ya ra tan Ya ra tý cý mýz da ya rat tý ðý e ser le re bir an lam da böy le ba - ka rak lez zet-i mu kad de se al mak ta dýr de - di. Soh bet te, 25 ra lýk Pa zar gü nü Ýs tan bul Fa tih Ca mi i'n de ký lý nan ce na ze na ma zýn - dan son ra def ne di len mer hum y dýn en de res ve ba ba sý mer hum es ki Baþ ba - kan lar dan d nan en de res de gün de me gel di. Bu ve si le i le, bü yük Ýs lâm â li mi Sa id Nur sî nin, 1960 ön ce si d nan en de res e yaz dý ðý ö nem li bir mek tup da o kun du. ek tup ta, Bi ri si nin ha ta sýy la baþ ka sý me - sul ol maz pren si bi ha týr la tý lý yor du. Dr. Yal man, bu pren si bin bil has sa si ya set dün - ya sýn da u nu tul du ðu na dik kat çek ti ve Bu pren si bin u nu tul ma sý bü yük si ya sî ci na yet - le re yol a çý yor de di. Soh bet, o ku nan Ya sin-i Þe rif le so na er di. Ýs tan bul / Ye ni s ya Baðcýlar da ço cuk der gi le ri ser gi si BÐCILR D ilk ço cuk der gi le rin den o lu þan bir ser gi a çýl dý. Ka dýn ve i le Kül tür Sa nat er ke zi nde a çý lan ser gi de, 1869 dan 1928 yý lý na ka dar çý kan top lam 54 ço cuk der gi si ser gi le ni yor. Bað cý lar Be le di ye si Bil gi Ev le ri Kül tür-sa nat Ku lü bü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len ser gi de y þe Ka sap ve Nus ret Sön mez in ça lýþ ma sýn dan o lu þan 1869 dan 1928 de ya yýn la nan Os man lý ca ço cuk der gi le ri ser gi le ni yor. Ser gi kap sa mýn da, söz ko nu su ta rih ler de ya yýn la nan top lam 54 ço cuk der gi si bu lu nu yor. Va tan daþ la rýn yo ðun il gi gös ter di ði ser gi 15 O cak a ka dar ge zi le bi le cek. Ýs tan bul / ci han 8 ya þýn da ilk ser gi si ni okulda açtý ERVE E ði tim Ku rum la rý na bað lý Sel çuk lu b dul lah y maz Ýl köð re tim O ku lu i kin ci sý nýf öð - ren ci si 8 ya þýn da ki Ce lil Çý dam, ilk ki þi sel re sim ser gi si ni o ku lun - da aç tý. Re sim a la nýn da ye te nek li o lan Ce lil in, Gör sel Sa nat lar Der si öð ret me ni Hi lal Kap dan ýn des tek le ri i le aç tý ðý re sim ser gi si bü yük be ðe ni top la dý. O kul ü dü rü Ýb ra him s lan, Bu yaþ ta ki bir ço cu ðun or ta ya koy muþ ol du ðu bu fev ka lâ de e - ser ler ger çek ten teb rik e dil me ye de ðer. de di. Ce lil Çý dam, bü yü dü ðün de mi mar ve res sam ol mak is te di ði ni be lirt ti. Çý - dam, des tek le ri ni hiç bir za man ek sik et me yen o ku lu na ve öð ret men le ri ne te þek kür et ti. Kon ya / ci han RR Ü ni ver si te si nin yük sek li sans prog ram la rýn dan Ýs tan bul - raþ týr ma la rý Bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Re cep Boz la ðan ýn son e se ri Ýs - tan bul; De rin lik, De ði þim ve Güç ya za rýn üç se ne lik ça lýþ ma la rý so - nu cu ta mam lan dý. Ýs tan bul un Ro ma Ým pa ra tor lu ðu na ve Os - man lý Dev le ti ne Baþ þe hir Ya pýl - ma sý, Ro ma-bi zans Ýs tan bul u - nun Bý rak tý ðý i ras, Os man - lý nýn Ýs tan bul u, Cum hu ri ye tin Ýs tan bul u, Ýs tan bul Nü fu su nun ve E ko no mi si nin Ta ri hî Ge li þi mi gi bi bö lüm le rin yer a lý yor. Ki tap la il gi li a çýk la ma ya pan Prof. Dr. Re - cep Boz la ðan, ça lýþ ma nýn Ýs tan - bul a cid di yet le e ði len her ke se fay da lý bir baþ vu ru kay na ðý o la - cak þe kil de ha zýr lan dý ðý ný be lirt ti. ÝS TN BUL ZÜ RÜ DÜ N K GÝ BÝ Prof. Dr. Boz la ðan, Ýs tan - bul týp ký Züm rü dü an ka gi bi kül le rin den tek rar tek rar do - ðan bir ta ri hî sü reç ten ge çe - rek bu gün le re gel di. Sa hip ol du ðu coð ra fî üs tün lük, ta ri hî de rin lik ve kül tü rel zen gin lik, her çö küþ son ra sýn da þeh rin ye ni den to par - lan ma sý ný sað la dý þek lin de ko - nuþ tu. Kül tür Sa nat Ser vi si EDEBÝYT Sa nat ve Kül tür raþ týr - ma la rý Der ne ði (ES K DER) nin her yýl ver di ði kül tür sa nat ö dül le ri a çýk - la ný yor. Ö dül so nuç la rýy la il gi li ba - sýn a çýk la ma sý, bu gün sa at te Çem ber li taþ ta ki Ba sýn ü ze - si nde ya pý la cak. ES K DER yö ne - ti ci le ri nin ve ü ye le ri nin ka tý la ca ðý top lan tý da 2011 de yýl bo yun ca ya - pý lan de ðer len dir me ler so nu cun - da be lir le nen ö dül ler ve sa hip le ri du yu ru la cak. ES K DER Baþ ka ný eh met Nu ri Yar dým ýn ya pa ca ðý a çýk la ma da, ö dül le rin han gi ki þi ve ku rum la ra ve ril di ði be lir til dik - ten son ra, ge rek çe le ri de di le ge ti - re cek. ES K DER Ö dül le ri, 2008 yý lýn dan be ri dü zen li o la rak ve ri li - yor. Ö dül ler, her yýl ra lýk a yý nýn so nun da a çýk lan dýk tan son ra Ni - san a yýn da tö ren le sa hip le ri ni bu - lu yor. Kül tür Sa nat Ser vi si ES K DER ö dül le ri a çýk la ný yor Ýs tan bul uz ma nýn dan Ýs tan bul Ki ta bý Türk edebiyatý dünyaya açýlýyor TÜRK e de bi ya tý nýn dün ya a çý lý mý o la rak ni te len di ri len TE D pro je si kap sa mýn da top lam 985 Türk çe e ser, 51 fark lý di le çev - ri le rek 40 de ði þik ül ke de ya yým lan dý. Türk kül tür, sa nat ve e de bi ya tý nýn yurt dý þýn da ta ný týl ma sý ve Türk çe nin ya zý di li bi ri ki - mi nin dün ya dil le ri ne ka zan dý rýl ma sý a - ma cýy la Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý ta ra - fýn dan 2005 yý lýn da uy gu la ma ya ko nu lan Türk E de bi ya tý nýn Dý þa çý lý mý (TE D) pro je si mey ve le ri ni ve ri yor. TE D pro je - si kap sa mýn da çe vi ri ve ya yýn des tek ça - lýþ ma la rý de vam e der ken, bu çer çe ve de des tek le nen e ser sa yý sý nýn 2011 so nu i ti - ba rýy la 985 e u laþ tý. TE D des tek le rin de 172 des tek i le bü yük bir Türk nü fu su nun ya þa dý ðý l man ya a çýk a ra li der ol du. Bu ül ke yi 119 des tek le Bul gar ca, 79 des tek le rap ça iz le di. Baþ ka dil le re çev ri len e ser - ler a ra sýn da ev lâ nâ nýn es ne vî, eh met  kif Er soy un Sa fa hat e se ri - nin ya ný sý ra De de Kor kut O ðuz nað me - le ri nin de a ra la rýn da bu lun du ðu h met Ham di Tan pý nar ve Pe ya mi Sa fa, Ha li de E dip dý var, Sa it Fa ik ba sý ya nýk, Pe ri - han að den, h met Ü mit, Bu ket U zu - ner, Hil mi Ya vuz, Ta lat S. Hal man, da - let ða oð lu, Or han Ke mal, E lif Þa fak, Fa - lih Rýf ký tay ve Sa ba hat tin li gi bi ya zar - la rýn ki tap la rý yer a lý yor. n ka ra / a a NZIN SIRLRI GZETEÝZ YZRI DR. HKN YLN, ÝNSNIN YRTILIÞ HÝKETÝ VE NZIN SIRLRINI NLTN SEÝNER VERDÝ. Dr. Ha kan Yal man, Kur ân tef si ri o lan Ri sâ le-i Nur Kül - li ya týn dan On Bi rin ci Söz ün bir kýs mý ný o ku ya - rak a çýk la ma lar da bu lun du.

5 Y 30 RLIK 2011 CU KLE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Nü fuz ca sus lu ðu, et ki a jan lý ðý; hiz met le ri miz, mil le ti miz, do la yý sýy la Ýs lâm â le mi i çin has sas ve ö nem li bir prob lem. Ö zel lik le I. Dün ya Sa va þý ndan son ra yay gýn o la rak kul la ný lan nü fuz ca su su tâ bi rin den Türk ka mu o yu ye ni ye ni ha ber dar! Ýþ le vi nin i se pek far kýn da de ðil. Oy sa Be di üz za man, et ki a jan lý ðý ný o dev re ler de teþ his e dip, kar þýt ted bir le ri ü ret miþ ti. Bu EHET BOYCIOÐLU Roller karýþýnca Bir ya ký ným var: ma i þet i çin ça lýþ ma da i le ri sa yý la bi le cek ya þý na rað men, ba zý se bep ler den do la yý hâ lâ di din me yi sür dü rü yor. Yurt dý þý nda i ki ül ke ye gi dip ça lýþ tý ðý gi bi bu top rak lar da da na mur Bo lu hat tý nýn ba tý sýn da bil me di ði yer he men he men yok gi bi dir. Ba na bir ve si ley le þu nu an lat mýþ tý: Bir ba raj ve ya gö let in þa e di lir ken han gi tip ol du ðu nu bil mi yo rum ay ný tip taþ ve ya top rak kul la nýl maz. Su yun a ký þý na gö re en ar ka ya ka ya lar yer leþ ti ri lir. On dan son ra da ha kü çük taþ lar dö kü lür, bu nu kil gi bi su ge çir me si zor ka yaç lar ta kip e der. En so nu na da kum de di ði miz un sur yý ðý lýr. Ne den böy le ya pý lýr? Yal nýz ca ka ya ve ya taþ lar la in þa e dil miþ ol sa güç lü bir ya pý or ta ya çý kar, an cak bu güç lü ya pý nýn her ye rin den su lar sý zýp a ka bi lir. Sa de ce kil ve kum gi bi in ce un sur lar kul la ný la cak ol sa su yun sýz ma sý zor la þýr a ma bu se fer de re zer vu ar dol du ðun da o bü yük su küt le si nin gü cü ne kar þý da ya nýk lý o la maz. Ya ni hem güç lü nün za yýf ta ra fý var dýr, hem de za yý fýn güç lü yö nü bu lu nur. e se lâ, en za yýf gö rü nen ku mun þöy le bir ö zel li ði var dýr: Kü çük bir can lý, di ye lim ki yen geç, ba raj göv de si nin bir ta ra fýn dan di ðe ri ne ge çe cek ol sa, git ti ði yer ler de ken di ge çe ce ði ka dar bir o yuk a çý lýr, a ma o i ler le dik çe tek rar bu o yuk ka pa nýr. So nuç ta su yun kum i çin den sýz ma sý im kân sýz gi bi dir. Ku mun güç süz lü ðü nü de ka ya ve taþ lar te lâ fi e der. Yi ne coð raf ya dan gi der sek; uç suz bu cak sýz be re ket li Çu ku ro va, To ros la rýn yal çýn ka ya lýk la rýn dan çað la yýp ge len Sey han ve Cey han ne hir le ri sa ye sin de var dýr. On la rýn ge tir di ði çe þit li mi ne ral ler ha þin, ce lâl li sel ler le düz lük le re a tý lýr; on la rý ve rim li ha le ge ti rir. Çe þit li me de ni yet le re be þik lik et miþ e zo po tam ya, Fý rat ve Dic le yi bað rýn dan çý ka ran kar lý bo ran lý Þark dað la rý sa ye sin de var dýr. O va lar dað la rýn ro lü nü üst len se, or ta ya kup ku ru ve rim siz bir taþ lýk a ra zi çý kar. Dað lar o va lý ða so yun sa, kar þý mý za her ta ra fý bal çýk ko kan, su la rý i çil me yen, top rak la rý faz la su yun bi rik me si i le ve rim siz leþ miþ a ra zi ler çý kar. De mek o lu yor ki, ba zý -izm le rin ta raf tar la rý nýn tut tur duk la rý e þit lik tür kü le ri kâ i na týn â hen gi ne uy ma yan ka ko fo nik gü rül tü ler den baþ ka bir þey de ðil dir. Kü çük bir kâ i nat o lan in san te kin de de ay ný çe ki cin ve ör sün ses le ri du yu lur. i le ha ya tý nýn a henk ve dü ze ni ka dý nýn, ka dýn lý ðý ný; er ke ðin de er kek li ði ni bil me si ne ve bu rol le ri hak kýy la ye ri ne ge tir me le ri ne bað lý dýr. Er ke ðin gü cü be de nî ye ter li li ðin de, sab rýn da, se ba týn da ve ka rar lý lý ðýn da; ka dý nýn gü cü de le ta fe tin de, in ce lik ve na rin li ðin de sak lý dýr. E þit lik çi ve kar ma e ði tim ci sis te mi mi zin öð ret mek is te me di ði bu ger çe ði gö rev yap tý ðým bir Ba tý Ka ra de niz kö yün de bir neb ze his set miþ tim. Bil ge lik te, Ýs lâm cý lar ý da dâ hil bir çok ü ni ver si te me zu nu ký zý mý zýn, o nun gi bi le rin e li ne su dö ke me ye ce ði ka na a tin de yim. Kö yün muh ta rý o lan de li do lu bir am ca mý zýn ha ný mýy dý o: Fi dan ab la. Bir ve si ley le, am ca nýz öf ke len di ðin de, ben se si mi çý kar mam, ay ný ton da kar þý lýk ver mem; sa kin leþ ti ðin de i se gön lü nü gü zel söz ler le al ma ya ça lý þýr, o nu sa kin leþ ti rir, de di ði mi de bir gü zel yap tý rý rým de miþ ti. Er kek a çý sýn dan ba kýl dý ðýn da da du rum fark lý de ðil dir. Her i ki ta raf da ay ný rol le ri üst len me ye kalk tý mý a i le de a henk ol maz. De di ðim gi bi, bel ki il ko ku lu bi le bi tir me miþ, a ma cap can lý bir ge le nek ten bes len miþ bir ka dý nýn ser gi le di ði bu a kýl ve hik me ti, bu gün bi zim ü ni ver si te bi tir miþ ni ce gen ci miz gös ter mek ten u zak týr. Ve ya kýn za man da da res mî e ði tim sis te mi i çin de böy le bir in ki þa fýn ger çek leþ me si müm kün gö rün mü yor. Öy le o lun ca, Ni kâh sün ne tim dir bu yu ran Ne bî nin (asm) üm me ti o la rak biz ler, fert ler ve gö nül lü ku ru luþ lar o la rak bu i þe cid dî bir pro fes yo nel lik le yak laþ ma lý ve çi vi le ri gün be gün da ha da hýz la çýk ma ya baþ la yan top lu mun bu gi di þi ne dur de me ye ça lýþ ma lý yýz. Nüfuz casusluðu - etki ajanlýðý ndan vah ülkeme vah! mü ba lâ ða lý bir id di â gi bi gö rü ne bi lir. n cak, a þa ðý da nak le de ce ði miz i fa de le re göz a tý lýr sa, ger çe ðin ta ken di si ol du ðu an la þý lýr: De si se-i þey ta ni ye a dý al týn da, al tý mad de de de þif re et ti ði nü fuz ca sus la rý ve et ki a jan la rý nýn, in san la rý þan-þöh ret, kor ku, ta ma (aç göz lü lük), ya ni mal-mülk, ge lir sa hi bi ol ma; et nik mil li yet çi yik, e na ni yet (ben lik) ve ten bel lik, ten per ver lik (yal nýz ken di ni sev me, ken di ni dü þün me) i le va zi fe dar lýk da ma lar la rýn dan ya ka la dý ðý ný i fa de e der. Des sas ehl-i dün ya nýn ha fi ye le ri (ca sus la rý/a jan la rý) ve ya ehl-i da lâ le tin pro pa gan da cý la rý ve ya þey ta nýn þa kirt le ri; 1 öy le de si se ler le, on la rý (Kur ân ýn ta le be le ri ni ve hiz met kâr la rý ný) hiz met-i Kur â ni ye den a lý ko yu yor lar ki, ha ber le ri ol ma dan bir kýs mý na faz la iþ bu lu yor lar, tâ ki hiz met-i Kur â ni ye ye va kit bul ma sýn. Bir kýs mý na da dün ya nýn ca zi be dar þey le ri ni gös te ri yor lar ki, he - ve si u ya nýp, hiz me te kar þý bir gaf let gel sin. 2 Nü fuz et kin li ði ne dir, na sýl iþ le ti li yor? Sa ha nýn uz man la rý, dün ya nýn de ðiþ ti ði ne; a jan lý ðýn, ca sus lu ðun da kü re vi ye te, glo bal li ðe a yak uy du ra rak ka buk de ðiþ tir di ði ne dik kat çe ker. Es ki za ma nýn klâ sik ca sus luk iþ le vi ni þim di uy du lar gö rü yor. Ye ni sis tem de, ca sus luk/a jan lýk, sos yal-e ko no mik-si ya sal-di nî-kül tü rel is tih ba rat çer çe ve le rin de yü rü tü lü yor. r týk dý þiþ le ri, i çiþ le ri, e ko no mi-ma li ye ba kan lýk la rý, Ký zýl haç, pi lot ü ni ver si te ler, ens ti tü ler, va kýf lar, ö zel mis yo nu o lan kar di nal ler, pis ko pos lar, ha ham lar ve bütün mis yo ner ör güt le ri, yurt dý þýn da ya tý rým ya pan þir ket ler, ke za tem sil ci li ði o lan ba sýn ve ha ber a jans la rý gi bi çe þit li ku ru luþ lar, is tih ba rat ör güt le ri nin ça lýþ ma a lan la rý dýr. Ýs tih ba rat-a ji tas yon fa a li yet le ri, yer li iþ bir lik çi le re, ta þe ron la ra ha va le e di lir. Si pa ri þi a - lan la ra da, li te ra tür de et ki a jan la rý, yön len di ri ci a jan lar ve ya nü fuz ca sus la rý de ni li yor. vam li sa nýn da ad la rý ma þa dýr. Ye ni a jan, ya ni et ki ve ya yön len di ri ci a jan lar üç grup ta in ce le nir: * Pro fes yo nel a jan lar. * Sa tý na lý na bi lir ay dýn lar. * Sem pa ti zan lar, a ma tör ler. Pro fes yo nel ler, ca sus luk i çin hem yurt dý þýn da, hem de yur ti çin de e ði ti lir ler. Sa tý na lý na bi lir ay dýn lar ö zel lik le med ya da, bü rok ra si de ve si ya set sah ne sin den dev þi ri lir ler. Bun lar, ik ti da rý et ki le me yö nün de kul la ný lýr lar. Sem pa ti zan lar kit le i le ti þim, eð len ce ve e ði tim va sý ta la rýy la (si ne ma, mü zik, mo da, in ter net, te le viz yon vb.) yön len di ri lir ler. Dip not lar: 1- ek tu bat, s g.e., s T ÝF TE NUR HÝZ ET LE RÝ ek ke-i ü ker re me de öð le na ma zý ný Ha re me-i Þe rif te e dâ et tik den son ra Nur der si ne iþ ti rak et mek ü ze re Ta if e gi di yo ruz. Ba had din Þe ker kar de þi mi zin kap tan lý ðýn da ki a ra ba mýz da Bur sa dan Os man l tý nay ve Ýb ra him vi na kar deþ le ri miz de bi zim le bir lik te. Soh be te ka tý la rak ders ha ne zi ya re tin de bu lu na ca ðý mýz i çin, e ki bi miz ol duk ça ne þe li bir þe kil de yol cu luk ya pý yor du. Ta if e yak laþ tý ðý mýz da ha re ket ha lin de ol du ðu muz o gü zel dað yo lu nun ke na rýn da may mun la rý gör dük, ga rip bir his le a ra ba yý dur dur duk ve may mun lar la a lâ ka dar ol ma ya baþ la dýk. Ve o lan ol du; çi ko la ta lý þe ker ler le Ta if may mun la rý ný bes le me ye ça lý þan Ri fat Ho ca nýn ü ze ri ne may mun lar ge lin ce a bes bir iþ le iþ ti ga lin so nu cu sað a ya ðý bi le ðin den bur kul du... Ne a kýl a ma!.. Bir dö nem Re sûl-i Ek rem i (asm) taþ - Ekibimiz Taif'e hareket etmeden önce escid-i Haram da... la ya rak yurt la rý na sok ma yan, a ma da ha son ra top ye kûn Ýs lâ mý se çen in san la rýn bu lun du ðu bir yer o lan Ta if e gi ri yo ruz ve ga yet per va sýz, dü þün ce siz ce a bes iþ ler le uð ra þý yo ruz. Ve to kat â nýn da ge li yor ay mun lar sa ye sin de ak lý mýz ba þý mý za bi raz ge lir ken a ra ba mýz da Ta if e gi riþ ya pý yor du. Zi ya re ti mi zin bi rin ci mak sa dý Nur soh be ti ne iþ ti rak et mek, i kin ci si de E fen di miz (asm) i le a lâ ka lý me kân la rý zi ya ret et mek ve am ca sý nýn oð lu Ýbn-i b bas ýn (ra) kab ri ni ve ca mi i ni zi ya ret et mek ti. E sas du ru þu muz ve ken di mi ze ge li þi miz Kâ i na týn E fen di si Pey gam be ri mi zin (asm) Ta if li ler ce taþ lan dý ðý me kâ na ge li þi miz le ol du. ü ba rek diþ le ri nin ký rýl dý ðý ve yü zü nün kan i çin de kal dý ðý vü cu du nun çe þit li yer le ri ne taþ la rýn i sa bet et ti ði o meþ um yer Ve o ta lih siz ha di se Ve baht sýz, ta lih siz Ta if li ler... Taif'in daðlarý... Yes rib o la cak ken, e di ne-i ü nev ve re o la cak ken, bir ta lih siz ha di se nin vu ku bul du ðu, a nýl dý ðý ve ü zü le rek an la týl dý ðý ma hal o lan Ta if ve Ta if li ler Ta if in hiz met-i i ma ni ye hâ dim le ri Hü se yin Öz den, Ha ne fi Us ta ve oð lu b dur rah man Ve li Us ta ve Ke nan Yü rek li ða bey le re te le fon la Ta if e gel di ði mi zi ha ber ve ren kap ta ný mýz Ba had din Þe ker kar de þi mi zin reh ber li ðin de Ta if cad de le rin de ký sa bir tur at týk tan son ra Ýbn-i b bas ýn (ra) kab ri ni zi ya ret et tik ve ak þam na ma - zý ný Ýbn-i b bas Ca mi i nde e da et tik. E fen di miz in (asm) am ca sý nýn oð lu, bü yük tef sir ve fý kýh â li mi ve çok faz la ha dis ri va yet e den ra vi ler den sa yý lan Ýbn-i b bas (ra), 1660 ha dis-i þe rif nak let miþ tir. Ýbn-i b bas ýn (ra) ri va yet et ti ði ha dis le rin bir kýs mý ný biz zat E fen di miz den (asm) duy du ðu ha dis ler teþ kil e der ken, di ðer le ri ni ba ba sý b bas (ra), Hz. Ö mer (ra), Hz. li (ra), Hz. u az (ra), b dur rah man b. vf (ra), E bu Süf yan (ra), E bu Zer (ra), Ü bey b. Kab (ra), Zeyd b. Sa bit ler den (ra) öð re ne rek ri va yet et ti ði ha dis-i þe rif ler teþ kil e der. üm taz bir þah si ye te sa hip o lan b dul lah b. b bas (ra) si ya sî ve sos yal o lay lar kar þý sýn da il mî hü vi ye tiy le üs lü man lar a ra sýn da da i ma i ti da li te min e den bi ri si ol muþ tur. Hz. li nin (ra) ta raf tar la rý, Hz. Hü se yin i (ra) Kü fe ye dâ vet et tik le rin de, o na Kü fe ye git me me si i çin ýs rar et miþ, Ye men e git me si ni, Kü fe li le re gü ve nil me ye ce ði ni söy le miþ, fa kat din le te me miþ tir. Ker be lâ ha di se si nin vu ku un dan son ra da ü zün tü sün den að la ya að la ya bir ri va ye te gö re göz le ri ni kay bet miþ tir. Hz. b dul lah ib ni b bas (ra) hic ret ten üç yýl ön ce ek ke de doð muþ tur. n ne si Üm mül Fazl Zü ba be o do ðun ca Re sûl-ü Ek rem (asm) E fen di mi ze gö tür müþ ve du â et me si ni is te miþ tir. Ýb ni b bas (ra) on üç ya þý na ka dar Hz. Pey gam ber in (asm) fi il ve ke lâ mýn dan bir þey ler öð ren mek i çin da i ma o nun ya nýn da kal ma ya bu lun ma ya ça lýþ mýþ týr. ey mu ne an ne miz tey ze si ol du ðu i çin E fen di mi zin (asm) e vin de de ço ðu de fa mi sa fi re ten kal mýþ lar dýr. Pey gam ber E fen di mi ze (asm) o lan mu hab be ti, bað lý lý ðý, sa mi mî hiz met le rin den do la yý, Pey gam be ri mi zin (asm) tak dir le ri ni ka zan mýþ ve þu du â sý na mah zar ol muþ tur: l lah ým o na ki ta bý öð ret ve din de mü te has sýs kýl. Tef si ru Ýbn b bas en meþ hur o lan e se ri dir. Ýbn b bas (ra) yet miþ kü sûr ya þýn da Ta - Ýbni bbas Camii nin önünde... if te ve fat et miþ ve Hz. li nin (ra) oð lu u ham med b. Ha ne fiy ye ta ra fýn dan ce na ze na ma zý ký lý na rak bu gün kü Ýbn-i b bas Ca mi i nin ya nýn da bu lu nan kab ris ta na def ne dil miþ tir. Bu ha dis le ri zih ni miz den ge çi re rek ve ar ka daþ la ra ak tar dýk tan son ra Ta if Nur ders ha ne si ne git mek bü ze re Ýbn-i b bas Ca mi i nden ay rýl dýk. Ta if in sý kýn tý lý ha va sý ve so ðuk, me ra ka ver si ma la rý a ra sýn dan ge çe rek... Ta if ders ha ne sin de hem rap ça, hem Türk çe Ri sâ le-i Nur ders le ri ni din le dik. Ta if li le rin tâ bi riy le, mi sa fir ler i çin a ða bey ler ce ya ka la nan çe þit çe þit ba lýk la rýn yer al dý ðý ik ram sof ra sýn dan biz ler de na sip len dik. Ta if te ki bu hiz met le rin de, hiz met-i Nu ri ye le rin de, Ý man ve Kur ân hiz met le rin de Ce nâb-ý Hak tan da i ma mu af fa ki yet ler ni yaz e de riz. (0 505) Ý man a me li te tik ler Er kan Bey: ü min ve üs lü man a ra - sýn da ki far ký i zah e der mi si niz? E ðer bir üs lü man dî nin i cap la rý ný ye ri ne ge tir mi yor; a ma ben i na ný yo rum di yor - sa, bu nun din de ki ye ri ne dir? Böy le ki - þi le ri na sýl de ðer len di re ce ðiz? l lah a ve l lah ýn va hiy le bil dir di ði her þe yin hak ol du ðu na i man e den le re ü min, i man et ti ði hak ka ve ha ki ka te tes lim o lan ve bo yun e ðen kim se le re de üs lü man de mek te yiz. s lýn da i man Ýs lâm ý, Ýs lâm da î mâ ný ge rek li kýl mak ta dýr. En a zýn dan bir bi rin den ay rýl maz i ki kýy met li de ðer dir. Çün kü e sas o lan l lah a in ti sap ve bað lý lýk týr. Üs tad Haz ret le ri nin i fa de siy le i man da za ten, l lah a in ti sap ve bað lý lýk ru hu var dýr. 1 Bu bað lý lýk, el bet te l lah ýn hü küm le ri ne bo yun eð me yi ge rek ti ri yor. Ba zý i man sýz ki þi le rin Ýs lâ mi yet in hü küm le ri ni hak pe rest ve â dil bu la rak ta raf tar ol du ðu nu, bun dan do la yý ken di le ri ne din siz bir üs lü man den di ði ni be yan e den Be dî üz za man Haz ret le ri, i nan dý ðý ný söy le di ði hal de Kur ân ýn hü küm le ri ne ta raf tar ol ma yan lar i çin de gayri üs lim bir mü min den di ði ni kay de der ve her i ki ta ným la ma nýn da kur tu luþ ge tir me ye ce ði ni be yan e der. 2 Çün kü i man, l lah ý bir bil me yi, l lah ý bir bil mek de l lah a tes lim ol ma yý ge rek ti rir ki, 3 Ýs lâ mi yet böy le i na na rak tes lim o luþ tan baþ ka bir þey de ðil dir. sr-ý Sa a det ten bir mi sâl ve re lim: E nes Ýb nu â lik (ra) an la tý yor: Biz mes cit te Hz. Pey gam ber (asm) le bir lik te o tu rur ken, de ve si ne bin miþ o la rak bir a dam gir di ve mes ci din av lu su na de ve si ni ý hýp bað la dýk tan son ra: u ham med han gi niz dir? di ye sor du. Biz: Da yan mak ta o lan þu be yaz kim se di ye gös ter dik. dam: Ey b dul mut ta lib in oð lu! di ye ses len di. Re sû lul lah (asm): Bu yur; söy le! Se ni din li yo rum de di. dam: Sa na bir þey ler so ra ca ðým. So ru la rým da a þý rý gi de bi li rim, sa kýn ba na da rýl ma ya sýn de di. Hz. Pey gam ber (asm): Hay di is te di ði ni sor! bu yur du. dam: Bi ze se nin gön der di ðin el çi gel di ve id di a et ti ki sen l lah ta ra fýn dan gön de ril di ði ne i nan mak ta sýn. Doð ru mu? de di. Hz. Pey gam ber (asm): Doð ru söy le miþ bu yur du. dam tek rar: Öy ley se gök le ri kim ya rat tý? de di. Hz. Pey gam ber (asm): l lah! bu yur du. dam: Pe ki bu dað la rý kim dik ti ve i çin de ki le ri yer li ye ri ne kim koy du? de di. Hz. Pey gam ber (asm): l lah! bu yur du. dam: Pe ki gök le ri ya ra tan, yer le ri ya ra tan ve dað la rý di ken Zât a dý na doð ru söy ler mi sin, se ni pey gam ber o la rak gön de ren l lah mý dýr? de di. Hz. Pey gam ber (asm): E vet! bu yur du. dam: El çin id di a e di yor ki biz ge ce ve gün düz beþ va kit na maz kýl ma lý yýz, bu doð ru mu dur? de di. Hz. Pey gam ber (asm): Doð ru söy le miþ tir! bu yur du. dam: Se ni gön de ren a dý na doð ru söy le. Bu nu sa na l lah mý em ret ti? de di. Hz. Pey gam ber (asm): E vet! bu yur du. dam: El çin, mal la rý mýz da ü ze ri mi ze bir ze kât farz ol du ðu nu söy le di. de di. Hz. Pey gam ber (asm): Doð ru söy le miþ tir. bu yur du. dam: Se ni gön de re ne ye min le söy le: Bu nu sa na l lah mý em ret ti? Re sûl-i Ek rem (asm): E vet! bu yur du. dam: Se nin el çin, Ra ma zan a yýn da ü ze ri mi ze o ru cun farz ol du ðu nu söy le di. de di. l lah Re sû lü (asm): Doð ru söy le miþ tir. bu yur du. dam: Se ni Pey gam ber ya pa na ye min le söy le: Bu nu sa na l lah mý em ret ti? de di. Pey gam ber E fen di miz (asm): E vet! bu yur du. dam: Se nin el çin, yo lu na gü cü ye te ne Kâ be yi hac cet me nin ü ze ri mi ze farz ol du ðu nu söy le di. de di. Re sûl-i Kib ri yâ E fen di miz (asm): Doð ru söy le miþ tir. bu yur du. dam son o la rak sor du: Se ni gön de ren a dý na doð ru söy le. Bu nu sa na l lah mý em ret ti? Hz. Pey gam ber (asm): E vet! bu yur du. dam son ra ge ri dön dü ve ay rý lýr ken þu nu söy le di: Se ni hak la gön de ren Zât a ye min le söy lü yo rum: Bun lar ü ze ri ne hiç bir þey i lâ ve et me ye ce ðim, bun lar dan hiç bi ri ni de terk et me ye ce ðim! Son ra göz ler den kay bol du. Hz. Pey gam ber (asm): Bu kim se sö zün de du rur sa Cen net lik tir! bu yur du. 4 Ý man i le Ýs lâ mi yet a ra sýn da çok sý ký bir gö bek ba ðý bu lun mak la be ra ber; bil has sa gü nü müz de, in kâ rýn dan do la yý de ðil, bil gi ek sik li ði ve ya za a fýn dan do la yý is te nen sa lih a me le mu vaf fak o la ma yan üs lü man ý mu hak kak ku cak la ma lý ve sa lih a me le mu vaf fak ol ma sý i çin du â et me li yiz. Çün kü in san la rý a me lin de ki za a fi ye tin den do la yý ký na mak, dýþ la mak ve ya yar gý la mak mak bul bir dav ra nýþ de ðil dir. Dip not lar: 1- Söz ler, s. 281, 2- ek tû bât, s. 38; Bar la Lâ hi ka - sý, s. 190, 191, 3- Söz ler, s. 284, 4- Bu hâ rî, Ý lim 6; üs lim, Ý man 10, (12); Tir mi zî, Ze kât 2, (619); Ne - sâ î, Si yâm 1, (4, 120); E bu Dâ vud, Sa lât 23, (486)

6 6 30 EDY POLÝTÝK RLIK 2011 CU Y Ye ni s ya Ga ze te ci lik at ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi eh met KUT LU LR Ge nel Ya yýn ü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel ü dür Re cep TÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü b dul lah E R ÇIK BÞ Ya zý Ýþ le ri ü dü rü (Sorumlu) us ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi ustafa GÖKEN Spor E di tö rü E rol DO YURN Ha ber ü dü rü Recep BOZDÐ n ka ra Tem sil ci si eh met K R Rek lam Koordinatörü esut ÇOBN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDBK bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT er kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) N K R TE SÝL CÝ LÝ ÐÝ: eþ ru ti yet Cad. li bey p. No: 29/24, Ba kan lýk lar/n K R Tel: (312) , , Fax: L N Y TE SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: , Fax: KKTC TE SÝL CÝ LÝ ÐÝ: v ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni sya atbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN N Z V KÝT LE RÝ Hic rî: 5 Safer 1433 Ru mî: 17 K. Evvel 1427 Ýl ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam Yat sý ta türk ö dü lü il ga e dil se i yi o lur TTÜRK Kül tür, Dil ve Ta rih Yük sek Ku ru mu, her yýl ta türk a dý na U lus la ra ra sý Ba rýþ Ö dü lü ve ri yor. Ku ru mun ü ye li ði ne a ta nan üm taz er Tür kö ne bu yýl ö dü lün Ke mal Bur kay a ve ri le bi le ce ði ni söy le yin ce ak lý ma Der sim li Ke mal ler gel di. Bu Ke mal ler den ün lü o lan lar dan bi ri Der sim li Ke mal Ký lýç da roð lu, di ðe ri de Ke mal Bur kay dýr. Der sim li ler, ha re kât tan son ra do ðan ço cuk la rý na Ke mal a dý ný ve ri yor lar dý çok ça. us ta fa Ke mal e du yu lan hay ran lýk tan de ðil di bu. Bes bel li o nun gü cü nün ne le re ka dir ol du ðu nu ya þa ya rak öð ren miþ ol ma la rýn dan dý. Tür kö ne bu ö dül i çin uy gun a da yýn Ke mal Bur kay ol du ðu na ne den ka na at ge tir miþ bil mi yo rum, a ma ö ne ri si ye te ri ka dar i ro nik ve ye te ri ka dar da hü zün lü.. Ke mal Ký lýç da roð lu ve Ke mal Bur kay.. Ý ki si de Der sim li.. Ý ki si de Der sim ha re kâ týn dan son ra doð muþ lar. Ý ki si de si ya set le uð ra þý yor yýl lar ca. Ký lýç da roð lu CHP nin li de ri sý ký bir Ke ma list, a dý nýn hak ký ný her za man ver miþ bi ri. Ha re kât sý ra sýn da, ken di hal ký na ve a i le si ne ya pý lan la rý, dev ri min ka çý nýl maz bir so nu cu o la rak ka bul e di yor, bi ze u nut ma yý tav si ye e di yor ve bu say fa nýn ka pa týl ma sý ný is ti yor. Çün kü ta ri hi mi zin o say fa sý bu gün kü CHP yi müm kün ký lan bir say fa dýr. CHP nin pa ra dig ma sý nýn o luþ tu ðu yer dir Der sim. Bu pa ra dig may la ger çek bir yüz leþ me ya þan ma sý ný bu yüz den ne Ký lýç da roð lu ne de par ti si is ti yor. Çün kü böy le bir þey ol du ðun da CHP den ge ri ye pek bir þey kal ma ya ca ðý ný bi li yor. Der sim ha re kâ tý nýn mi ra sý, CHP nin hiç ku sur bul ma dý ðý, ter si ne sa hip len di ði bir mi ras týr. CHP li ve kil le rin ço ðu, Der sim in bir uy gar laþ týr ma pro je si, bir top lum sal mü hen dis lik pro je si ol du ðu na bu gün de i na ný yor lar. Ka fa sý ka zý nýp su bay la ra tes lim e di len Der sim li ka yýp kýz la rýn tra je di si, bu ve kil le rin gö zün de, ka fa la rýn ka zýn ma sýy la be ra ber uy gar lý ða a tý lan bir ilk a dým ve ye ni den baþ la yan mo dern bir ha yat tan baþ ka bir þey de ðil dir.. ÝLLÝ E ði tim Ba kan lý ðý na Prof. Dr. Ö mer Din çer in gel me siy le, ba kan lýk ta müt hiþ bir de ði þim ha va sý es ti. Geç miþ te K Par ti nin i da ri re form ö ne ri si ni de ha zýr la yan Din çer in e ði tim gi bi de ðiþ me si zor a ma bir o ka dar da ge rek li bir ba kan lýk ta kök lü bir de ði þim baþ lat ma sý an lam lýy dý. Baþ ta Ta lim Ter bi ye Ku ru lu ol mak ü ze re bir çok bi rim de fark lý bir de ði þim sü re ci baþ la týl dý. Ba kan lýk bün ye sin de 32 o lan bi rim sa yý sý 17 ye in di ril di. Do la yý sýy la Ký lýç da roð lu ve par ti si nin ta türk a dý na ko nul muþ her han gi bir ö dü lü al ma yý en çok hak e den ki þi ve ku rum ol du ðu na hük me de bi li riz. Fa kat Ke mal Bur kay a ta türk Ba rýþ Ö dü lü nü re va gör mek, val la bu da zu lüm den fark sýz bir þey. Bur kay bu ko nu da bir a çýk la ma yap ma dý, ya da ben duy ma dým, bu yüz den ya za cak la rým o nun a dý na ko nuþ mak gi bi an la þý la bi lir. Ve ben öy le an la þýl mak is te mem. Bur kay ýn Tür ki ye ye ge li þi ye te ri ka dar so run lu ol du. dý na ö dül ko nu lan. Ke mal in, bir lâ fýn ö te sin de dün ya ba rý þýy la i liþ ki si ne? Ne yap mýþ da dün ya ba rý þý na kat ký da bu lun muþ? O nun is te di ði bu muy du pek san mý yo rum. Ke mal Bur kay ýn, kýrk yýl lýk si ya set çi kim li ði git ti, o nun ye ri ne Bir Ke dim Bi le Yok di yen þa ir Ke mal Bur kay kal dý.. (...) O tuz yýl son ra ül ke si ne dö nen Bur kay, PKK mu ha li fi Bur kay, ve þa ir Bur kay dý. Hep si bu. Ben ce Bur kay ý bu þe kil de sun mak, hak sýz lýk ol du. Bu yet mez miþ gi bi þim di de ha ya tý bo yun ca Ke ma lizm e kar þý sos ya liz mi sa vun muþ Der sim li Ke mal Bur kay a ta türk ö dü lü! Tür kö ne nin ö ne ri si ku ru mun ic ra or ga nýn dan geç miþ bir ö ne ri de ðil, ki þi sel bir fi kir, a ma Bur kay ýn böy le bir ö dü lü ret e de ce ðin den hiç kuþ ku duy ma mak la zým. Ke mal Bur kay bu ö dü lü hak et mi yor! çün kü.. Ba na ka lýr sa bu ö dü lü il ga et me nin de, ar týk za ma ný gel di. Ö dül 1986 dan i ba ret ve ril me ye baþ lan mýþ. ra da ko puk luk lar ve ö dü lün ve ril me di ði yýl lar var. z da de ðil, dört yýl. ta türk U lus la ra ra sý Ba rýþ Ö dü lü dört yýl, kim se - Ta lim Ter bi ye de de rin ya pý sü rü yor mu? T. C. ELZIÐ 4. ÝCR ÜDÜRLÜÐÜNDEN (TÞINZIN ÇIK RTIR ÝLNI) Dosya No : 2011/188 TLT. Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn; TPU KYDI : Elazýð Ýli erkez Perçenç(kçakiraz) Köyü, Balýk Yolu evkii, 78 ada, 34 parsel de kayýtlý, 3.287,67 m 2 sulu tarla nitelikli taþýnmaz. ÖZELLÝKLERÝ : Satýþa konu taþýnmaz, Elazýð kçakiraz Belediye sýnýrlarý içerisinde ve mezarlýk yakýnýnda yer almaktadýr. razi 1. sýnýf sulu tarým arazisi olup killi-týnlý ya pý da - dýr. Top rak ya pý sý ba ký mýn dan kýr mý zý kah ve ren gi top rak gru bun dan o lup, top rak derinliði 1,00-1,50 mt. dir. ra zi nin taþ lý lýk, tuz lu luk, al ka li lik ve me yil prob le mi bu lun ma - mak ta dýr. Ta þýn maz hak kýn da ki de tay lý bil gi dos ya sýn da mev cut tur. ÝR DURUU : Parsel k ça ki raz Be le di ye si sý nýr la rýn da yer al mak ta o lup, i mar pla - nýn da "Ta rým sal ni te li ði ko ru na cak a lan" o la rak ka yýt lý bu lun mak ta dýr. Bu an lam da par - sel zi ra i a lan o la rak de ðer len di ri le cek tir. DEÐERÝ : ,00-TL Satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ Pazartesi günü saat a ra sýn da E la zýð da let Sa ra yý, 1. Bod rum kat, Sa týþ O da sý ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Per þem be günü saat arasýnda Elazýð dalet Sarayý, 1.Bodrum kat, Sa týþ O da sý ad re sin de i kin ci ar týr ma ya çý - ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra ný nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý - ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin malm tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye ni nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (Ye ni Türk Li ra sý ve dev let tah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ye cek tir) ve ya bu mik tar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, ta pu sa - tým har cý sa týþ be de lin den ö de ne cek, dam ga res mi, tah li ye ve tes lim mas raf la rý i le % KDV, ta pu a lým har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr, ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na - cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de ra ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le ü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la ný nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra i la nen teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: Sa de ce bi çim sel mi yok sa ya pý sal bir de ði þim mi? Bu nok ta da ö nem li bi rim ler den bi ri, Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu. Bu ku ru lun ü ye sa yý sý 15 ten 10 a in di ril di. Sa yý de ðiþ ti a ma e ði tim zih ni yet de ðiþ ti mi bel li de ðil. Es ki den hep söy le nir di, bu ra lar da baþ ta Ge nel kur may ol mak ü ze re ba zý de rin ku rum la rýn tem sil ci si var ve a sýl ka ra rý on lar ve ri yor. Hâ lâ var mý doð ru su me rak e di yo rum. Bu a ra da ba kan lýk i da ri a çý dan de ðiþ ti gö rü nü yor ye ve ril me miþ. Se be bi ne dir bi lin mi yor. (...) Ö dü lü ve ren ler ba zen de ka fa la rý na gö re ta kýl mýþ lar. Ký zý lay De rne ði ne de git miþ ö dül, Ja pon Pren si ne de. N TO Ge nel Sek re te ri i le ün lü ta rih çi Ber nard Lev vis de ö dü lü a lan lar dan.. Pe ki, a dý na ö dül ko nu lan us ta fa Ke mal in, bir la fýn ö te sin de dün ya ba rý þýy la i liþ ki si ne dir? us ta fa Ke mal ne yap mýþ da dün ya ba rý þý na kat ký da bu lun muþ? na do lu üm me tin den u lus ya rat mak, ya ra týr ken de kan dök mek, fark lý dil le ri ve kül tür le ri in kâr et mek, ne za man dan be ri u lus la ra ra sý ba rý þa kat ký sa yý lý yor, ben þah sen bi len ler den de ði lim, Bi len var sa bu yur sun an lat sýn. us ta fa Ke mal bu gün ken di ül ke sin de ba rý þa da ir fi kir ve ey lem le riy le de ðil, Der sim de ger çek le þen kat li âm lar la, mu ha lif ler i çin ku ru lan da ra ðaç larýy la, in kâr ve im ha po li ti ka la rýy la a ný lý yor. Do la yý sýy la Ke ma lizm, a dý na ö dül ko nu la cak bir a kým de ðil, ye ni bir ge le cek i çin, he sap la þýl ma sý ge re ken bir a kým dýr. us ta fa Ke mal in ta rih sel ki þi li ði ve bir dev let a da mý o la rak gi riþ ti ði dev let-u lus pro je si nin ha ya ta ge çi ril me si i çin ger çek le þen ey lem ler, ne ül ke ba rý þý na ne dün ya ba rý þý na bir kat ký o la rak gö rü le bi lir. us so li ni ve ya Fran ko a dý na bir barýþ ö dü lü koy mak ne ka dar tu haf bir þey se, us ta fa Ke mal a dý na u lus la ra ra sý ba rýþ ö dü lü koy mak o öl çü de tu haf týr. Dün ya ba rý þý na ger çek ten kat ký sun muþ hiç kim se bu ö dü lü al mak is te mez. Ni te kim, 1992 yýlýn da an de la ya ve ril mek is ten miþ ti, a ma an de la ö dü lü ka bul et me di. an de la nýn dav ra ný þý te kil bir dav ra nýþ o la rak da gö rü le mez. Dün ya ba rý þý na kat ký sun muþ hiç kim se nin bu ö dü lü ka bul e de bi le ce ði ne ih ti mal ver mi yo rum. Ke ma list ler kýz ma sýn a ma, ta türk U lus la ra ra sý Ba rý þ Ö dü lü nün, a dý ge çen ku ru mun e lin de si ya sal bir a ma ca dö nüþ müþ ol ma sý na son ver me nin ve bu þa ka gi bi ö dü lü ar týk il ga et me nin za ma ný dýr. Or han i roð lu / Ta raf, a ma kad ro lar a çý sýn dan cid di bir kar ga þa ya þan dý ðý söy le ni yor. E ði tim ku lis le rin den ge len bil gi le re gö re bu gün i ti ba riy le 81 i lin il mil li e ði tim mü dür le ri nin ço ðu o ma kam lar da e ma ne ten du ru yor. Bir ba kan lýk men su bu du ru mu þöy le ö zet li yor: Ya rýn du ru mu mu zun ne o la ca ðý bel li ol ma dý ðý i çin her ge ce ya ta ða ba þý mý zý ra hat ko yup u yu ya mý yo ruz. Di ken üs tün de yiz. ah mut Ö vür / Sa bah, T. C. ELZIÐ 4. ÝCR ÜDÜRLÜÐÜNDEN (TÞINZIN ÇIK RTIR ÝLNI) Dosya No : 2010/6 TLT. Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn; TPU KYDI : Elazýð Ýli erkez Kesrik ah, Demiryolu Üstü evkii, 7696 parsel de kayýtlý, 1. kat, 9 nolu baðýmsýz bölüm mesken nitelikli taþýnmaz. ÖZELLÝKLERÝ : Satýþa konu taþýnmaz, Sa na yi ah. Ka fes li Sok. No: 2 de bu lun mak - ta dýr. Gay ri men ku lün ar sa payý 32,69 m 2 dir. Gay ri men ku lün yer al dý ðý bi na 5 kat lý B. kar kas, ka lo ri fer siz ve a san sör süz bir bi na o lup yýp ran ma pa yý % 15 dir. part man da i - re si 1 sa lon, 3 o da, mut fak, ban yo ve wc den i ba ret o lup, in þa at a laný tas dik li pro je si ne gö re 122 m 2 dir. Ze min dö þe me le ri ka ro se ra mik kap lý dýr. Gay ri men kul ko num o la rak þe hir mer ke zi ne u zak fa kat ti ca ret mer kez le ri ne ya kýn dýr. Gay ri men kul her tür lü be le - di ye hiz met le rin den ya rar lan mak ta o lup top lu ta þý ma a raç la rý nýn gü zer gâ hýn da yer al - mak ta dýr. Ta þýn maz hak kýn da ki de tay lý bil gi dos ya sýn da mev cut tur. ÝR DURUU : Gayrimenkulün yer aldýðý imar adasý þehir imar planýnda bitiþik nizam, 5 kat yapýlaþmaya izinli konut alanýndadýr. DEÐERÝ : ,00-TL Satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ Pazartesi günü saat ara sýn da E la zýð da let Sa ra yý, 1. Bod rum kat, Sa týþ O da sý ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Per þembe günü saat arasýnda Elazýð dalet Sarayý, 1.Bodrum kat, Satýþ Odasý adresinde i kin ci ar týr ma ya çý - ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra ný nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý - ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye ni nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (Ye ni Türk Li ra sý ve dev let tah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ye cek tir) ve ya bu mik tar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, ta pu sa - tým har cý sa týþ be de lin den ö de ne cek, dam ga res mi, tah li ye ve tes lim mas raf la rý i le % KDV, ta pu a lým har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rýný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr, ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhale ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na - cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderacatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile üdürlüðümüze baþvurmalarý ile satýþ ilanýnýn teblið edilemeyen alakadarlara ilanen teblið yerine kaim olacaðý ilan olunur (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: Ye ni s ya, ya kýn ta rih ya zý ve a raþ týr ma la rý i le ta ri hin ka ran lýk ta kal mýþ yön le ri ni an la ta rak ba sýn da bir çý ðýr aç mýþ, res mî ta ri hin a kýl al maz yan lýþ la rý ný de lil le ri i le be ra ber or ta ya çý kar mýþ tý. Bu ce sur çý kýþ son ra sýn da bir çok a ka de mis yen ve ta rih çi, ya kýn ta ri hi miz le il gi li bel ge le ri in ce le me ye baþ la mýþ or ta ya söy le nen ler den çok fark lý yüz ler ce bil gi ve bel ge çýk mýþ tý. e ne men de ya þa nan o lay lar i le il gi li o la rak 24 ra lýk 2006 ta ri hin de ö nem li bel ge ler ya yým la mýþ o dö nem de Bü yük Er kân-ý Har bi ye Ri ya se ti o la rak ad lan dý rý lan Ge nel kur may Baþ kan lý ðý na a it 26 ra lýk 1930 ta rih li bel ge ler i þin iç yü zü nü net bir þe kil de or ta ya koy muþ tu. Hü kü met ta ra fýn dan ya pý lan ih mal le re dik kat çe ki len bu bel ge ler de Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan e ne men e gön de ri len üst dü zey bir rüt be li nin ha di se den üç gün son ra n ka ra ya i let ti ði ra por da Ku bi lay ý öl dü ren Der viþ eh met in þüp he li ha re ket le ri nin yet ki li mer ci ler ce bi lin di ði i fa de e dil miþ ti. Bu na rað men ge rek li ta ki ba týn ya pýl ma dý ðý; u zak tan se yir ci ka lý na rak a de ta o lay çýk ma sý na göz yu mul du ðu an la þýl mýþ tý. Do kuz mad de den o lu þan bu dört say fa lýk ra por da ken di ni Der viþ eh met o la rak ta ný tan ki þi nin a ni sa da bir es rar keþ kah ve si ni me kân e din di ði tesbi ti i le be ra ber s teð men Ku bi lay ýn ha in ce bir pro vo kas yon so nu cun da þe hit e dil di ði or ta ya çýk mýþ tý. Ýl çe Jan dar ma Ko mu ta ný o lan Ko mu tan Yüz ba þý Fah ri, es rar keþ e le ba þý Der viþ eh med le bir sü re ko nuþ muþ tur. Bu ko nuþ ma ka yýt la ra; ik na e de me di þek lin de geç mek te dir. Yüz ba þý Fah ri, ses siz ve uy sal bir þe kil de çe ki lir. lay dan as ker is te mek le ye ti nir. lay da as ker li ði ni yap mak ta o lan öð ret men Ku bi lay ý çok kü çük bir müf re ze i le gön de rir. Gön de rir lâ kin s teð men Ku bi lay da si lâh, as ker le rin de i se mer mi yok tur. Ý þin kö tü sü on la rý kur ban lýk ko yun gi bi i le ri ye sü ren Yüz ba þý Fah ri hak kýn da hiç bir iþ lem ya pýl ma mýþ týr. Son ra sýn da ge li þen o lay lar bu kýþ kýrt ma nýn ne de re ce va him ol du ðu nu ÝLN enemen provokasyonu göz ler ö nü ne se ri yor du. eselâ yar gý la ma kýs mý bu na en gü zel ör nek tir. Ge nel kur may ta ra fýn dan e ne men e gön de ri len 1. Ko lor du Ko mu ta ný Ve ki li us ta fa uð la lý Pa þa i di. Ha ni þu Van ýn Ö zalp il çe sin de 33 ki þi yi kur þu na diz di ren ko mu tan. uð la lý, Der viþ eh med ve ar ka daþ la rý nýn du ru mu nun gün ler ön ce sin den ra por e dil me si ne rað men, ge re ke nin ya pýl ma dý ðý ný söy le miþ tir. a ni sa dan kay bol duk tan son ra, e ne men e ge le ne ka dar geç tik le ri köy ler bi lin me si ne rað men, dur du rul ma dýk la rý, bi lâ kis ha di se nin ger çek leþ me si nin bek len di ði ra por e dil miþ tir. uð la lý Pa þa, o lay la il gi li o la rak ku ru lan Harp Di va ný ah ke me si nin de baþ ka ný dýr ay ný za man da. Bu ra da al tý ki þi nin ya þat tý ðý tra je di nin fa tu ra sý ný e ne men hal ký na kes mek le gö rev len di ril miþ tir. Zi ra ke sin bir dil le; e ne men i ha ri ta dan si lin ta li ma tý ve ril miþ tir. uð la lý Pa þa ü ze ri ne dü þe ni yap mýþ, il gi li il gi siz her ke si yar gý la mýþ 6 sý ya þý kü çük ol du ðu i çin son ra dan in fa zý dur du ru la cak o lan 36 ki þi hak kýn da ka lem kýr mýþ týr ya ni i dam et miþ tir. 41 ki þi yi i se çe þit li ha pis ce za la rý na çarp týr mýþ týr. Ýþ te bu pro vo kas yo nun iç yü zü bu dur. Pe ki, ne den böy le bir kan lý ey le me ih ti yaç du yul muþ ve pro vo kas yon ol du ðun dan þüp he e dil me yen bu o lay mey da na gel miþ ti. So ru nun ce va bý i çin dö ne min si ya sî þart la rý ný ha týr la mak ge re ki yor. Ý kin ci de mok ra si de ne me si o la rak sa ya bi le ce ði miz Ser best Cum hu ri yet Fýr ka sý, e ne men de kar þý lýk bul muþ hal kýn bü yük te vec cü hü ne maz har ol muþ tu. Dev rin yö ne ti ci le ri, Cum hu ri yet Halk Fýr ka sý i çin en di þe e di yor, Ser best Cum hu ri yet Fýr ka sý nýn ba þa rý sýn dan ra hat sýz lýk du yu yor du. Bu ca hil halk ne ça buk baþ ka bir par ti ye des tek ol muþ tu. Der hal CHF ka pa týl dý. Yet me di bir de ders ve ril me liy di. O to ri ter sis tem, sta tü ko nun de va mý i çin me saj ver mek ü ze re, SCF nin des tek len di ði kü çük bir böl ge yi pi lot yer o la rak seç miþ ve as ker lik va zi fe si ni yap mak ta o lan Öð ret men Ku bi lay, fe da e dil miþ ti, ves se lâm nkara Eryaman bölgesine motorlu gazete daðýtýcýsý aranýyor. aaþ:1000 TL. + SSK + Prim Ýrtibat: 0(312) Cep: (0532) T. C. NEVÞEHÝR 2. ÝCR ÜDÜRLÜÐÜ (TÞINZIN ÇIK RTIR ÝLNI) Dosya No: 2011/97 Esas. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1- Tapu Kaydý : Nevþehir Ýli, erkez Ýlçesi, Tahtacami ahallesi, 204 ada, 17 parsel, zemin kat, 1 nolu baðýmsýz bölüm. Özellikleri : Sa tý þa ko nu ta þýn maz yýð ma kar gir sis tem li, tak ri ben yýl ön ce ya pýl mýþ, 3 kat lý bi na nýn ze min ka týn da ki da i re dir. Ta þýn maz 2 o da, hol sa lon, mut fak, WC vb. ü ni te ler den i ba ret tir. Du var la rý bo ya lý, ba da na lý, so ba lý ya pý dýr. Ka pý lar, ah þap, ta - ban kap la ma sý kýs men tes vi ye be to nu dur. Tak ri bi a la ný 100 m 2 ci va rýn da dýr. Dý þý ke pez ta bir e di len taþ kap la ma dýr. Bi na 3. sý nýf gru bu ya pý dýr. Her tür lü be le di ye hiz met le rin den, yol, su, e lek trik hiz met le rin den ya rar la nýr. Se hir mer ke zi ne 2. km. mesa fe de dir. De ðe ri ni o - lum suz yön den et ki le yen un sur þeh rin rað bet gör me yen es ki yer le þim böl ge sin de dir. Ýmar Durumu : Nevþehir Belediye Ýmar planý içerisindedir. Satýþ Saati : 14:00-14:10 rasý uhammen Bedeli : TL Satýþ Þartlarý : 1 - Satýþ günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda Nevþehir 2. Ýcra üdürlüðü ka le mi ö nü ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah - min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn - da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti - nin % 40 'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla üdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur (*) ÝlgiIiler tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝK m. 126) B: 79813

7 Y 30 RLIK 2011 CU DÜN Y 7 Eðitimde örneðimiz Belçika'da bir Türk ailesi 468 gündür iki oðullarýnýn cesetlerini almak için bekliyor. FO TOÐ RF: Belçika da Türk ailesine CESET ÝÞKENCESÝ BEL ÇÝ K'NIN Fla man böl ge sin de ki e - u le be ke ka sa ba sýn da ya þa yan bir Türk a - i le si, ge çen yýl ci na ye te kur ban ver dik le ri i ki o ðul la rý nýn ce set le ri ni al mak i çin tam 468 gün dür bek li yor. 2 oð lun dan ka lan 6 ye tim to ru nu nu yan la rý na a lan f yon E - mir dað lý Va hit (63) ve Na ci ye y gün (62) çif ti, Kor trijk böl ge sav cý sý arc l - le ga ert ýn dos ya yý ta mam la ma dý ðý ge - rek çe siy le morg da bek let ti ði ce set ler i çin her gün 140 av ro üc ret ö dü yor. vu kat - lýk mas raf la rýy la bir lik te 100 bin av ro luk bir bor cun al tý na gi ren ve ya þa dý ðý a ðýr buh ran so nu cun da sað lý ðý ný kay be den y gün çif ti, ce set le ri tes lim a lýr al maz tek var lýk la rý o lan ev le ri ni sa ta rak borç - la rý ný ö de me yi ve 1 da ki ka da ha bek le - me den 40 yýl dýr ya þa dýk la rý Bel çi ka yý ter k et me yi dü þü nü yor. cý lý ba ba, ce - bin den çý kar dý ðý ka lýn bir des te kart vi zi ti gös te re rek bu gü ne dek çal ma dýk ka pý bý - rak ma dýk la rý ný, a ma ça re bu la ma dýk la rý - ný söy le di. E þi ko nu þur ken göz yaþ la rý ný tu ta ma yan an ne Na ci ye y gün i se el le - rin den bir þey gel me di ði ni ve sü rek li l - lah a yal var dýk la rý ný an lat tý. Sav cý bir Bel çi ka lý ya bun la rý ya pa maz dý di yen Na ci ye y gün, ya þa dý ðý sü re ce mü ca de - le si ni sür dü re ce ði ni, ge re kir se e vi ni sa týp borç la rý ný ö de yin ce sav cý lý ðýn ö nü ne ça - dýr ku rup ce na ze le ri a la na ka dar bek le - ye ce ði ni söy le di. Brük sel / a a Brüksel de peçe gerginliði V RU P D Fran sa nýn ar dýn dan pe çe - yi ya sak la yan i kin ci ül ke o lan Bel çi ka da pe çe ger gin li ði ya þa ný yor. Baþ kent Brük - sel in en iþ lek a lýþ ve riþ mer kez le rin den bi ri o lan Bra bant So ka ðý nda do la þan pe çe li ka dý na po lis le rin mü da ha le et me - si ü ze ri ne ar be de çýk tý. E þi nin pe çe si ne do ku nul ma sý ný is te me yen a dam la po lis me mur la rý a ra sýn da çý kan i tiþ me le re çev re de ki es na fýn ka rýþ ma sýy la o lay bü - yü dü. Ka ra ko la gö tü rü len üç ki þi sor gu - la rý nýn ar dýn dan ser best bý ra kýl dý. Geç ti ði miz Tem muz a yýn da yü rür lü ðe gi ren pe çe ya sa ðý ka ra rý i le Bel çi ka, v ru - pa da Fran sa dan son ra bu yön de ka rar a - lan i kin ci ül ke ol du. Ya say la ka mu ya a çýk a lan lar da yü zü kýs men ya da ta ma men ka pa ta rak ta nýn ma yý im kan sýz ha le ge ti - ren ký ya fet gi yen le re 137,5 e u ro pa ra ve 7 gü ne ka dar ha pis ce za sý ge ti ri li yor. v ru - pa Kon se yi i se ya sa ðýn üs lü man ka dýn - la rýn öz gür i ra de le riy le yü zü nü ka pat ma hak la rý ný göz ar dý et ti ði ve ge nel bir ya sak uy gu la ma sý nýn bu þe kil de gi yi nen ka dýn - la rý e ve ka pan ma ya zor la ya ca ðý u ya rý sýn - da bu lun muþ tu. Brük sel / ci han Türkiye SOLÝ EÐÝTÝ BKNI HED ÝDÝD ÝBRHÝ: "SOLÝ, EÐÝTÝ SÝSTEÝNDE TÜRKÝYE'YÝ ÖRNEK LCK. TÜRKÝYE'NÝN EÐÝTÝ SÝSTEÝNÝ EÐER ÜLKEÝZDE UYGULYBÝLÝRSEK FRÝK'NIN YILDIZI OLURUZ.'' SOLÝ geçici federal hükümetinin Eðitim Bakaný hmed idid Ýbrahim, Somali nin eðitim sisteminde Türkiye yi örnek alacaðýný belirtti. Bakan Ýbrahim, yýllardýr süren savaþ nedeniyle çok acýlar yaþadýklarýný, muhtaç durumda olan Somali ye Türkiye nin yardým elini uzatýðýný söyledi. Hem Türkiye devletinin hem de Türk halkýnýn zor durumdaki Somali ye her türlü insanî yardým desteðini verdiðini hatýrlatan Ýbrahim, Bundan dolayý Türkiye ye çok teþekkür ediyoruz. Bize sýnýrsýz destek veren Türkleri unutmayacaðýz. uhtaç durumdaki Somali ye her türlü yardýmda bulunan Türk halkýný llah cennetle ödüllendirsin dedi. Gýda, saðlýk ve giyecek yardýmlarýnýn yaný sýra Türk kurumlarýnýn Somali de eðitime de destek verdiðini kaydeden Bakan Ýbrahim, önümüzdeki günlerde çok sayýda Somalili öðrencinin Türk devletinin eðitim bursuyla Türkiye ye gideceðini belirtti. Kim Jong-un Yüce lider ilân edildi KUZEY Kore, dün baþþehir Pyongyang da Kim Jong-il için düzenlenen anma töreninde oðlu ve varisinin Kim Jong-un Yüce lider ilân etti. Kim Ýlsung meydanýnda toplanan 100 bin kiþilik asker ve sivillerden oluþan kalabalýk, ülkeyi 17 yýl yöneten ve 17 ralýk ta ölen Kim Jong-il i sessizce andý. Oðul ve varis Kim Jong-un, töreni meydanýn kuþbakýþý seyreden Halkýn Büyük Çalýþma Evi nden izledi. Kuzey Kore nin yeni lideri siyah elbiseler içinde görünürken, yanýndan üst düzey askeri yetkililer yer aldý. Pyongyang / aa Somali Eðitim Bakaný hmed idid Ýbrahim EÐÝTÝ SÝSTEÝNDE TÜRKÝYE'YÝ ÖRNEK LCÐIZ TÜR KÝ YE'DE e ði tim sis te mi ni gör dü - ðü nü i fa de e den Ýb ra him, Tür ki ye nin e ði tim sis te mi ni e ðer uy gu la ya bi lir sek f ri ka nýn yýl dý zý o lu ruz. Çün kü e ði tim sis te mi niz çok güç lü di ye ko nuþ tu. So - ma li nin ge le cek i çin u mut lan ma sý nýn, f ri ka da ve dün ya da ö nem li bir ül ke ol ma sý nýn e ði tim den geç ti ði ni kay de - den Ýb ra him, þun la rý be lirt ti: Tür ki - ye de burs lu o ku yan li se ve ü ni ver si te öð ren ci le ri mi zin bir ço ðu me zun o lup So ma li ye dön dük ten son ra dev let ka - de me le rin de gö rev a la cak lar. Öð ret - men lik gi bi e ði tim le il gi li o kul lar dan me zun o lan genç le ri miz sa ye sin de Türk e ði tim sis te mi ni So ma li ye yer leþ tir me - ye ça lý þa ca ðýz. Bu nun i çin Türk e ði tim yet ki li le rin den de des tek a la bi li riz. Tür - ki ye de ki baþ ka a lan lar da e ði tim a lan genç le ri miz de ken di branþ la rýn da So - ma li nin kal kýn ma sý i çin ça ba har ca ya - cak lar. Bir ül ke nin kal kýn ma sý i çin e ði - ti min çok ö nem li ol du ðu nu vur gu la yan Ba kan Ýb ra him, e ði tim a la nýn da ki des - te ðin den do la yý da Tür ki ye ye min net - tar ol duk la rý ný bil dir di. o ga di þu / a a BD Kon gre si nden, Fi lis tin e 40 mil yon do lar lýk yar dým BD Kon gre si, Fi lis tin in Bir leþ - miþ il let ler e ü ye lik baþ vu ru - su nun ar dýn dan don du ru lan 187 mil yon do lar lýk yar dý mýn yak la - þýk yüz de 20 si ni ser best bý rak - tý. BD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Kon - gre ü ye le ri nin Fi lis tin e 40 mil - yon do lar lýk e ko no mik ve in sa nî yar dý mý o nay la dý ðý ný a çýk la dý. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý söz cü sü ark To ner, BD U lus la ra ra sý Kal kýn ma jan sý ta ra fýn dan sað la nan yar dý mýn Fi lis tin in is - tik ra rý na kat ký da bu lu na ca ðý ný be lirt ti. To ner, da ha de mok ra - tik, is tik rar lý ve gü ven li bir Or ta - do ðu böl ge si nin Fi lis tin, Ýs ra il ve BD nin çý ka rý na o la ca ðý ný söy le di. BD nin 2012 ma li yý lý büt çe sin den Fi lis tin e yar dým i - çin 513,4 mil yon do lar a yýr ma sý bek le ni yor. Was hing ton / a a B nin Libya Özel Temsilcisi artin: Yeni Libya yý Libyalýlar kuracak B'NÝN Libya Özel Temsilcisi ve B nin Libya Destek isyonu nun (UNSIL) baþý Ian artin, Libya da siyasî geçiþ sürecinde sivil toplumun daha çok rol oynamasý gerektiðini söyledi. Görüþmelerde B temsilcisi artin in, B, Libya da sivil toplumun görüþlerini her zaman dinlemeye açýktýr. Libya da devrimi Libyalýlar yaptý, þimdi yeni Libya yý da Libyalýlar yapacak dediði bildirildi. artin in görüþmelerde ayrýca B nin özellikle sivil topluma, Libya da yetkililerin sivil topluma karþý hesap verebilir ve þeffaf olmalarýna, kadýnlarýn, azýnlýklarýn ve yerel halklarýn topluma daha çok katýlmalarýna önem verdiðini söylediði de öðrenildi. Libya da Ulusal Geçiþ Konseyi (UGK) Haziran 2012 de genel seçim yapýlmasýný istediklerini duyurmuþtu. Birleþmiþ illetler / aa rabistan a satýlacak F-15 ler için Ýsrail e güvence BD'NÝN Suudi rabistan a 29,4 milyar dolar deðerinde F-15 savaþ uçaklarý satacaðý bildirildi. BD li yetkililer, BD Baþkaný Barack Obama yönetiminin Suudi rabistan a 84 yeni uçak satýlmasýný ve 70 den fazla uçaðýn modernize edilmesini öngören satýþ kararýný duyurmaya hazýrlandýðýný belirtti. Satýþýn henüz ilân edilmemiþ olmasý dolayýsýyla isimleri gizli tutulmak þartýyla açýklamada bulunan yetkililer, uçak satýþý kararýnýn BD Kogresinin Ýsrail yanlýsý üyeleri üzerinde kaygý meydana getirdiðini, ancak BD li hükümet yetkililerinin, yapýlan satýþýn Ýsrail in bölgedeki askerî üstünlüðüne zarar getirmeyeceði konusunda BD Kongresi üyelerine güvence verdiklerini kaydetti. Washington / aa ýsýr üf tü sü li Cu ma Ez her de ki Türk is mi de ðiþ ti ril me ye cek ISIR üf tü sü li Cu ma, dün - ya ca ün lü Ez her Ca mi i nde ki Re vak el Et rak (Türk Ke me ri) is mi nin de ðiþ ti ril me si nin söz ko nu su ol ma dý ðý ný be lirt ti. Cu - ma nýn Baþ da nýþ ma ný Dr. u - ham med ec di þur, ý sýr üf tü sü nün Re vak el Et rak is mi nin de ðiþ ti ri le ce ði yö nün de ke sin lik le bir söz söy le me di ði ni be lirt ti. ý sýr da ya þa yan Türk top lu mu ve Ez her ü ni ver si te - sin de o ku yan Türk öð ren ci le rin tep ki si ni çe ken ha be re gö re, Re vak el Et rak is mi nin de ðiþ ti - ri le rek Tah rir gös te ri le rin de po - lis ta ra fýn dan öl dü rü len Ez her þeyh le rin den Ý mad Ýf fet is mi - nin ve ri le ce ði ö ne sü rül müþ tü. n cak ý sýr ba sý ný na da yan sý - yan ha be rin doð ru ol ma dý ðý ný be lir ten þur, Ýf fet in ba zý öð - ren ci le ri nin bu yön de ta lep ler - de bu lun du ðu nu, an cak Cu - ma nýn bu nu o nay la yan her - han gi bir söz söy le me di ði ni vur gu la dý. Ka hi re / ci han

8 Y ca ni as ya.com.tr il let u nut ma sýn ye ter Ge ri de bý rak ma ya ha zýr lan dý ðý mýz 2011 yý lý, dev let çe eh med  kif Er soy Yý lý o la rak i - lân e dil miþ, an cak ü mit ve i nanç çað la ya ný mer hum eh med  kif, bu yýl bo yun ca hak et ti ði þe kil de ha týr lan ma mýþ, gün de me gel me miþ... er - hum eh med  kif i se ven ler de hak lý o la rak bu il - gi siz li ðe ü zül müþ ve yet ki li ler e ser ze niþ te bu lun - muþ lar. Yüz de yüz hak lý dýr lar, a ma þu nu da u nut - ma ya lým: Ö nem li o lan; ki þi le rin res mî ve ku ru an - ma lar la de ðil, du â lar la, rah met ler le ve has ret le ha - týr lan ma la rý dýr. Þü kür ki mer hum eh med  kif i dev let u nut sa da, mil let u nut maz ve u nut ma dý... Tür ki ye Ya zar lar Bir li ði (TYB) Þe ref Baþ ka ný D. eh met Do ðan, eh met  kif yý lý nýn so nu na gel dik eh met  kif yý lý i lân e di lin ce ü mit - len miþ tik. Bir þe yi i lân et me nin yet me di ði ni tek ra - ren ve bir da ha gör dük: eh met  kif yý lý bü rok ra - si nin e lin de he ba ol du! de miþ. Do ðan þun la rý da söy le miþ: Hiç bir þey ya pýl - ma dý de mi yo ruz, ya pý lan lar 2011 in eh met  kif Yý lý o la rak ha týr da kal ma sý ný sað la ya cak öl - çek te de ðil di. eh met  kif Yý lý nýn so nu na gel - dik 2011 eh met  kif yý lý i lân e di lin ce ü mit - len miþ tik. Bü yük þa i ri mi zin, müs tes na de ðer de ki þah si ye ti mi zin bü tün Tür ki ye de, hat ta Tür ki ye i le i liþ ki li yer ler de a nýl ma sý na ve si le o lur di ye. Bir þe yi i lân et me nin yet me di ði ni tek ra ren ve bir da ha gör dük: eh met  kif Yý lý bü rok ra si nin e - lin de he ba ol du! (Ye ni s ya, 28 ra lýk 2011) 2011 in eh med  kif Yý lý i lân e dil me si rast ge le se çi len bir ter cih de ðil di. 2011, Ýs tik lâl ar þý nýn ka - bu lü nün 90 ýn cý ve eh met  kif in ve fa tý nýn 75. yýl - dö nü müy dü. Bu ba kým dan 2011 in ter cih e dil me si i sa bet liy di. Fa kat i fa de e dil di ði ü ze re bu yýl  kif e ya ra þýr bir ha týr la ma, an ma ve an la ma ça lýþ ma sý ya - pýl ma dý. Se vin di ri ci o lan, dev let  kif i ge re ði gi bi ha týr la ma mýþ ol sa da mil le tin ha týr la mýþ ol ma sý dýr. Baþ ta be le di ye ler ol mak ü ze re çok sa yý da si vil top - lum ku ru luþ ve der nek le ri, mer hum  kif i an mak i - çin top lan tý lar dü zen le di. eh med  kif Yý lý i lân et me si ne rað men dev let sý nýf ta ka lýr ken, mil let  - kif i ha týr la ya rak bu im ti ha ný kay bet me di. er hum eh med  kif in yaz dý ðý ve dev rin mil - let ve kil le rin ce a yak ta al kýþ la na rak ka bul e di len Ýs - tik lâl ar þý sa de ce bir marþ de ðil dir. Böy le bir mar þýn ya zýl mýþ ve ka bul e dil miþ ol ma sý çok ö - nem li. eh med  kif ü ze ri ne yap tý ðý ça lýþ ma lar la ta ný dý ðý mýz muh te rem. Er tuð rul Düz dað ða - be yi miz bir zi ya re ti miz es na sýn da mer hum a hir Ýz Ho ca dan bir ha tý ra nak let miþ ti. er hum a hir Ýz, Tek Par ti dev rin de öð ret men lik ya par ken öð - ren ci le re ger çek ler i an la ta bil mek i çin Ýs tik lâl ar þý nýn tah li li ni ya par mýþ. He men her ders te bir ve si le i le an lat týk la rý ný Ýs tik lâl ar þý i le des tek ler, muh te mel þi kâ yet le rin ö nü nü ke ser miþ. Ta biî ki mer hum eh med  kif i mil le ti miz u - nut ma dý, a ma dev let in de o nu ha týr la ma sý ve o - na lâ yýk ça lýþ ma lar yap ma sý bek le nir. e se lâ, mil le ti mi ze Ýs tik lâl ar þý ný he di ye e den bir is - min ha ya tý nýn bu gü ne ka dar fil me a lý na ma mýþ ol ma sý bir ek sik lik de ðil mi dir? er hum  kif, en muh taç ol du ðu bir za man da yaz dý ðý þi ir i çin mad dî hiç bir kar þý lýk bek le me miþ ve tek lif le ri red det miþ tir. O hal de, o nu en i yi þe kil de an la ta - cak bir film ha zýr la ya rak yýl lar son ra da ol sa bor - cu mu zu ö de me miz ge rek mez mi? 27 ra lýk 1936 ta ri hin de ve fat e den mer hum þa i - ri miz eh med  kif Er soy u ve o nun gi bi u nut tu - rul mak is te nen kah ra man la rý da bu ve si le i le bir de fa da ha rah met le a ný yo ruz. Yer le ri, me kân la rý Cen net ol sun in þa al lah.  min. HBERLER 8 HBER 30 RLIK 2011 CU TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Ýbrahim car'ýn Emir car adýný verdikleri bir çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. nne ve babayý tebrik eder, yavruya Cenâb-ý Hâk'tan saðlýklý ömürler dileriz. Etlik Yeni sya Okuyucularý / NKR TÜRK Ha va Kuv vet le ri ne a it sa vaþ u çak la rý nýn I - rak ýn U lu de re sý ný rý na ya kýn ke si min de ger çek leþ - tir di ði ha va o pe ras yo nun da Þýr nak ýn U lu de re il çe si - ne bað lý Or ta su Kö yün den ol duk la rý ve ka çak çý lýk yap týk la rý be lir ti len 35 ki þi öl dü, ki þi de ya ra lan dý. Þýr nak Va li li ði, sa vaþ u çak la rý nýn sý ný rýn I rak ta ra - fýn da ki Si nat- Haf ta nin ke si min de ki bom bar dý man - da si vil le rin öl dü ðü ha ber le ri ü ze ri ne Kriz er ke zi o luþ tur du. Sa bah sa at le rin de ö lü sa yý sý nýn 20 nin ü - ze rin de ol du ðu nu a çýk la yan Þýr nak Va li li ði nden öð - le sa at le rin de ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, I rak ýn i li - miz U lu de re il çe si ne ya kýn sý ný rýn da Çar þam ba gü nü ger çek leþ ti ri len ha va ha re kâ tý so nu - cun da 35 ki þi vefat et miþ, 1 ki þi ya ra lan mýþ týr. Ko nu i le il gi li ge rek li ad lî ve i da rî tah ki kat baþ la týl mýþ týr de nil di. Söz ko nu su gru bun, ka çak çý lýk ya pan köy lü ler ol - du ðu ve ka týr lar la Tür ki ye ye ka çak ma zot ge tir dik - le ri be lir til di. Ö len 35 ki þi a ra sýn da ge çi ci köy ko ru - cu la rý i le öð ren ci le rin de bu lun du ðu ö ne sü rül dü. O lay da vefat e den 35 ki þi den 32 ki þi nin Gül ya zý Kö yün de ki ce se di, o top si i çin am bu lans la ra U lu de re il çe si ne gö tü rül dü. Þýr nak Dev let Has ta ne sin de ki 3 ki þi nin ce se di nin de o top si i çin U lu de re ye gö tü rü le - ce ði bil di ril di. Ö len le rin o top si iþ le mi nin U lu de re Dev let Has ta ne sin de ya pýl ma sý i çin a lat ya ve Di - yar ba kýr d lî Týp Ku rum la rýn dan uz man la rýn, he li - kop ter le il çe ye ge ti ri le ce ði öð re nil di. BE LE DÝ YE BÞ K NI: K ÇK ÇI LR DI Re u ters Ha ber jan sý na ko nu þan U lu de re Be - le di ye Baþ ka ný Feh mi Ya man da ce set le rin hep si - nin yan mýþ du rum da ol du ðu nu i fa de e de rek, Bu in san la rýn bu böl ge de ka çak çý lýk yap tý ðý ný da dev let bi li yor du, böy le bir o lay ka bul e di le mez. Ha va dan vu rul du lar de di. DE ÝR TÞ: 3 GÜN LÜK YS Ý LÂN E DÝ YO RUZ Bu a ra da Bu a ra da, Þýr nak a ge len BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, o lay da ö len 3 ki þi nin Þýr nak Dev let Has ta ne si ö nün de bek le yen ya kýn la - rýy la gö rüþ tü. O lay la il gi li hü kü me tin ve med ya nýn ses siz kal dý ðý ný i le ri sü ren De mir taþ, çok bü yük bir a cý ya þan dý ðý ný, BDP o la rak 3 gün lük yas i lân et tik le - ri ni a çýk la dý. De mir taþ her ke si bu a cý yý pay laþ ma ya ve o la yý lâ net le me ye ça ðýr dý. Þýr nak / a a-ci han GE NEL KUR Y Baþ kan lý ðý, köy lü le rin öl dü rül dü ðü id di a la rý ü ze ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, te rör ör gü tü e le ba þý la rý nýn son dö nem de ver dik le ri ka yýp lar i çin grup la ra mi sil le me ta li ma tý ver dik le ri ve bu doð rul tu da ö - zel lik le sý nýr ö te sin de Si nat-haf ta nin e tak vi ye mak sa dýy la çok sa yý da te rö rist gön de ril di ði bil gi si a lýn dý ðý na dik ka ti çe kil - di. çýk la ma da, Çe þit li kay nak lar dan a lý nan is tih ba rat ve ya - pý lan tek nik a na liz ler so nu cun da, iç le rin de ör güt e le ba þý la rý - nýn da bu lun du ðu te rö rist grup la rýn böl ge de bir a ra ya gel dik - le ri ve sý nýr hat týn da ki ka ra kol ve üs böl ge le ri mi ze yö ne lik sal dý rý ha zýr lý ðý i çin de ol duk la rý an la þýl mýþ ve il gi li bir lik ler i kaz e dil miþ tir de nil di. Geç miþ te bö lü cü te rör ör gü tü ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len sal dý rý lar da, te rö rist le rin kul lan dý ðý a ðýr si lâh, cep - ha ne ve pat la yý cý la rý yük hay van la rý i le I rak tan ge ti re rek sý nýr dan i çe ri sok tuk la rý nýn, tes lim o lan te rö rist i fa de le rin den bi lin di ði ne yer ve ri len Ge nel kur may a çýk la ma sýn da, þu i fa de ler yer al dý: Bö lü cü te rör ör gü tü men sup la rý nýn, I rak Ku ze yin den ge le rek hu du du mu za ya kýn ka ra kol ve üs böl ge le ri mi ze ey lem ya pa ca ðý na da ir is tih ba ra týn art ma sý ü ze ri ne, ke þif ve gö zet le me gay ret le ri sý nýr boy la rýn da ar tý rýl mýþ týr. Bu kap sam - da, 28 ra lýk 2011 gü nü sa at da, I rak sý nýr la rý i çin de hu du du mu za doð ru bir gru bun ha re ket ha lin de ol du ðu Ýn san sýz Ha va ra cý gö rün tü le ri i le tes bit e dil miþ tir. Gru bun tes pit e dil di ði böl ge - nin te rö rist ler ta ra fýn dan sýk ça kul la ný lan bir yer ol ma sý ve ge ce le yin hu du du mu za doð ru bir ha re ke tin tes bit e dil me si ü ze ri ne Ha va Kuv vet le ri u çak la rý i le a teþ al tý na a lýn ma sý ge - rek ti ði de ðer len di ril miþ ve sa at a ra sýn da he def a teþ al tý na a lýn mýþ týr. O la yýn mey da na gel di ði yer, bö lü cü ör - gü tün a na kamp la rý nýn ol du ðu, si vil yer le þim bu lun ma yan, I rak ku ze yin de ki Si nat-haf ta nin böl ge si dir. çýk la ma da, o la yýn mey - da na gel di ði ye rin, bö lü cü te rör ör gü tü nün a na kamp la rý nýn ko nuþ lu ol - du ðu, si vil yer le þim bu lun ma yan, I rak ýn ku ze yin de ki Si nat-haf ta nin böl ge si ol du ðu na dik ka ti çe ki lir ken, o lay hak kýn da i da rî ve ad lî in ce le me ve iþ lem le rin de vam et ti ði vur gu lan dý. n ka ra /a a BDP: BU NUN DI KT LÝ Â BDP DEN Eþ Baþ kan lar Se la hat tin De mir taþ ve Gül tan Ký þa nak im za sýy la ya - pý lan a çýk la ma da, Þýr nak ýn U lu de re il çe si ne bað lý Or ta su kö yü ya kýn la rýn da ki mey da na ge len o lay la il gi li Ge nel kur may ýn yap tý ðý a çýk la ma nýn kat li â mýn üs - tü nü ört me ye yö ne lik ol du ðu id di a e dil di. çýk la ma da, bom bar dý man da öl dü - ðü ö ne sü rü len ki þi le rin bü yük ço ðun lu ðu nun yaþ la rýn da ol du ðu be lir ti - le rek, Bu çok a çýk bir si vil kat li â mý dýr. U lu de re kat li â mý Or ge ne ral us ta fa uð la lý nýn 1943 te Van ýn Ö zalp il çe sin de 33 köy lü yü kur þu na diz dir di ði kat li â - mýn bir ben ze ri dir. Ne ya zýk ki ta rih, o kat li âm cý zih ni yet 68 yýl a ra dan son ra bir kez da ha te ker rür et miþ ve bu kez Þýr nak U lu de re de ya þan mýþ týr. Þim di bu kat li â ma bir ký lýf uy du rul ma ya ça lý þýl mak ta dýr. Ge nel kur may ýn res mî a çýk la - ma sý tü müy le bu kat li â mýn üs tü nü ört me ye yö ne lik tir. de nil di. ygün: Sýnýr ötesi sorgulansýn CHP Tun ce li il let ve ki li Hü se yin y gün TB de dü zen le di ði ba - sýn top lan tý sýn da Tür ki ye nin son ay lar da res men cin net dö ne mi ne gir di ði ni id di a et ti. y gün, Ga ze - te ci ler, a vu kat lar ar týk 30 ar, 40 ar tu tuk lan ma ya baþ lan dý. Tu tuk la - nan ga ze te ci sa yý sý 99 u bul du de - di. y gün, Bu na sýl bir is tih ba rat ki o ra da ma zot ka çak çý lý ðýy la ge - çin di ði yýl lar dýr bi li nen köy lü ler, bir an da PKK lý o lu yor ve bom bar - dý man la öl dü rü lü yor? Bu is tih ba - ra tý sor gu la mak ge re ki yor. Tez ke - re nin de sor gu lan ma sý ge re ki yor. Sý nýr ö te si ha re kât la rýn ül ke ye ne ka dar ya rar lý ol du ðu ko nu þul ma lý i fa de le ri ni kul lan dý. Te rör ör gü - tü ne yö ne lik o pe ras yon sý ra sýn da köy lü le rin öl dü rül dü ðü id di a sý - na i liþ kin Ge nel kur may Baþ kan - lý ðý nýn a çýk la ma sý ný da e leþ ti ren y gün, Ge nel kur may ýn a çýk la - ma sý ný bi raz ku ru nun ya nýn da yaþ da ya ný yor gi bi al gý la dým. Çok ü zül düm de di. n ka ra/ a a EB eþ du ru mun dan a ta ma la rý u zat tý nýllî E ði tim Ba kan lý ðý (EB), öð ret men le rin eþ du ru mu ö zür a ta ma sý baþ vu ru la rý ný 5 O cak 2012 ta ri hi ne ka dar u za ta rak, a ta ma la rýn 9 O - cak 2012 ta ri hin de ya pý la ca ðý ný bil dir di. EB Ýn san Kay nak la rý Ge nel ü dür lü ðün den ya pý - lan ya zý lý a çýk la ma da, þun lar kay de dil di: Ba - kan lý ðý mý za bað lý res mi e ði tim ku rum la rýn da gö rev ya pan öð ret men ler den, eþ du ru mu öz rü bu lu nan la rýn e þi nin a ta ma sý 31 ra lýk 2011 ta - ri hin den ön ce ya pý lýp an cak gö re ve baþ la ma - yan lar yö nün den baþ vu ru a lýn ma sý iþ le mi nin 5 O cak 2012 Per þem be gü nü sa at ye ka dar u za týl ma sý ve a ta ma la rýn da 9 O cak 2012 ta ri - hin de ger çek leþ ti ril me si ne ka rar ve ril miþ tir. - çýk la ma ya gö re, a ta nan la rýn i li þik kes me ve gö - re ve baþ la ma iþ lem le ri, 20 O cak 2012 ta ri hin - den i ti ba ren baþ la ya cak, ya rý yýl ta ti li i çin de ta - mam la na cak. Eþ du ru mu öz rün den yer de ðiþ - tir me ta le bin de bu lu na cak öð ret men ler EB in ad re sin de ya - yýn la nan Öð ret men le rin Eþ Du ru mu Öz rü ne Bað lý Yer De ðiþ tir me Ký la vu zu ( ra lýk-2011) hü küm le ri çer çe ve sin de baþ vu ru yap ma la rý ve o nay sü re ci ne i liþ kin ge liþ me le ri ta kip et me le ri ge re ki yor. Ö te yan dan Ba kan lýk, da ha ön ce öð - ret men le rin eþ du ru mu na bað lý yer de ðiþ tir me baþ vu ru la rý nýn ra lýk 2011 ta rih le rin de a lý na ca ðý ný ve a ta ma nýn da 30 ra lýk 2011 de ya pý la ca ðý ný du yur muþ tu. n ka ra / a a Ço cuk Kar ne miz za yýf n 2011 yý lýn da Tür ki ye ve Dün ya Ço cuk Kar ne si ne gö re Tür ki ye, Bir leþ miþ il let ler Ýn sa ni Ge liþ miþ lik En dek si u ya rýn ca 187 ül ke a ra sýn da 92 nci sý ra da yer a lýr ken sað lýk, e ði - tim ve sos yal har ca ma lar da dün ya or ta la ma la - rý nýn al týn da ka lý yor. Ço cuk Vak fýn dan ya pý - lan a çýk la ma ya gö re, 2011 yý lýn da ço cuk la il gi li ha zýr la nan ra por la rýn so nuç la rý na da ya lý o la - rak dü zen le nen kar ne, Tür ki ye ve dün ya baþ - lýk la rýn dan o lu þu yor. Bu na gö re Tür ki ye, Bir - leþ miþ il let ler (B) Ýn sa nî Ge liþ miþ lik En - dek si ne gö re 187 ül ke a ra sýn da 92 nci sý ra da yer a lýr ken, sað lýk, e ði tim ve sos yal har ca ma - lar da dün ya or ta la ma sý nýn al týn da kal dý. Kar - ne de, ço cuk la rýn bes len me si nin so run lu ol du - ðu, cý lýz lýk, bo dur luk ve o be zi te gi bi has ta lýk la - rýn sýk gö rül dü ðü, an cak an ne ve ço cuk sað lý ðý hiz met le ri nin yay gýn laþ tý ðý be lir til di. Kar ne nin dün ya baþ lý ðýn da i se dün ya ço cuk nü fu su nun hýz la ço ðal dý ðý, be bek ö lüm le rin de a zal ma ol - ma dý ðý, 800 mil yon ço cu ðun ye ter li bes le ne - me di ði ve dün ya ço cuk la rý nýn 4 te 1 i nin cý lýz ol du ðu be lir til di. Kar ne de 900 mil yon ço cu - ðun da te miz su i çe me di ði, bu la þý cý ve ö lüm - cül has ta lýk la rý ön le yi ci ça lýþ ma la rýn da ye ter - siz kal dý ðý be lir til di. Ýs tan bul / Ye ni s ya Yar gý tay da ki tem yiz har cý na ip tal nnys ah ke me si nin, Yar gý tay ce za da i re le ri ne ya pý la cak tem yiz baþ vu ru la rýn da 40 TL harç a lýn ma sý ný ön gö ren ka nun hük - mü nü ip ta li ne i liþ kin ka ra rý Res mi Ga ze te de ya yým lan dý. Ýp tal hük mü, al tý ay son ra yü rür - lü ðe gi re cek. Es ki þe hir Ço cuk ah ke me si, Þiþ li 14. s li ye Ce za ah ke me si, Ki lis 2. s li - ye Ce za ah ke me si, Þan lý ur fa 2. ðýr Ce za ah ke me si ve Na zil li ðýr Ce za ah ke me si, fark lý suç lar dan a çý lan ka mu da va la rý nýn yar - gý la ma la rý so nu cu ve ri len mah kû mi yet ka rar - la rý na kar þý tem yiz baþ vu ru la rýn da harç a lýn - ma sý se be biy le ta raf lar ca i le ri sü rü len a na ya - sa ya ay ký rý lýk sa vý ný cid di bu la rak, 6217 sa yý lý Yar gý Hiz met le ri nin Hýz lan dý rýl ma sý ma cýy - la Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun un il gi li mad de le ri nin ip ta li ta le - biy le na ya sa ah ke me si ne baþ vur du. Da va - la rý bir leþ ti ren na ya sa ah ke me si he ye ti, Yar gý tay ce za da i re le ri ne ya pý la cak tem yiz baþ vu ru la rýn da 40 TL harç a lýn ma sý ný ön gö - ren Ka nun hük mü nü ip tal et ti. Ýp tal hük mü, al tý ay son ra yü rür lü ðe gi re cek. Ka ra rýn ge rek - çe sin de, Ku ral, ö de me gü cü ol ma yan lar ba - ký mýn dan mah ke me ye e ri þim hak ký ný en gel - le ye cek ni te lik te dir de nil di. n ka ra / a a Za za ca seç me li ders o lu yor nbýngöl Ü ni ver si te si (BÜ) Rek tö rü Prof. Dr. Gý ya set tin Bay daþ, Þu bat 2012 den i ti - ba ren ü ni ver si te miz de Za za ca seç me li ders o la rak o ku tu la cak de di. Rek tör Prof. Bay - daþ, yap tý ðý a çýk la ma da, bir sü re ön ce YÖK ka ra rýy la ü ni ver si te le rin de ku ru lan Ya þa - yan Dil ler Ens ti tü sü i le Za za Di li ve Kül - tü rü raþ týr ma ve Uy gu la ma er ke zi ü - dür lü ðü aç týk la rý ný söy le di. Ens ti tü bün ye - sin de 10 öð ren ci nin a lý na ca ðý yük sek li sans prog ra mý a ça cak la rý ný bil di ren Bay daþ, þöy le ko nuþ tu: Za za la rýn çok yo ðun o la rak bu - lun du ðu yer de ku ru lan Bin göl Ü ni ver si te si, bu di lin ta ri hi ve kül tü rü hak kýn da a ka de - mik ça lýþ ma lar yü rü te cek. Bu nun i çin Za za Di li ve Kül tü rü raþ týr ma ve Uy gu la ma er ke zi ü dür lü ðü kur duk. Ü ni ver si te se - na to su o la rak bir sü re ön ce i kin ci dö nem de Za za ca nýn seç me li ders o la rak o ku tul ma sý i çin ka rar al dýk. Za za ca, Þu bat 2012 den i ti - ba ren ü ni ver si te miz de seç me li ders o la rak o ku tu la cak. Ýs te yen öð ren ci miz seç me li ders o la rak Za za ca yý se çe bi le cek. Bingöl / a a Ge nel kur may: O lay so ruþ tu ru lu yor Ö LEN LE RÝN 29 U Y NI Ý LE DEN Ha va o pe ras yo nun da vefat e den le rin i sim le ri i se þöy le: Öz can Uy sal (15), eh met En cü, Nev zat En cü, Ham za En cü, Þer van En cü, Ce mal En cü (15), Os man En cü, Þi van En cü, Bi lal En cü, eh met li To sun, Na dir l ma, ah sun En cü, Sa lih En cü, Ha ki ki En cü, Yük sel Ü rek, Sa lik Ü rek, Ser hat En cü, dem nd, Sa vaþ En cü, Se la hat tin En cü, Bed ran En cü, Hü se yin En cü, s lan En cü, Ce vat En cü, Er kan En cü, Sel man En cü, Or han En cü, Fa dýl En cü, Ve dat En cü, Ci han En cü, Fik ret En cü, Hü se yin En cü, Er kan En cü, Zey din En cü, Çe tin En cü. FO TOÐ RF: I RK SI NI RIN D TE RÖ RÝST OL DUK L RI S NI LN GRU B F-16 S VÞ U - ÇK L RIN DN TI LN BO B LR SO NU CU 35 KÝ ÞÝ ÖL DÜ. GRUP T KÝ - LE RÝN ZOT K ÇK ÇI LI ÐI Y PN KÖY LÜ LER OL DU ÐU Ý LE RÝ SÜ RÜL DÜ. Y ZI CI: BÝL GÝ YOK Ö te yan dan top lan tý i çin KP KYK top lan tý sý i çin par ti ge nel mer ke zi ne ge len Güm rük ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý, ba sýn men - sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la - dý. Ya zý cý, I rak Sý ný rýn da as - ke rî u çak la rýn bom ba la ma - sýy la ba zý si vil le rin öl dü rül dü - ðü ne i liþ kin id di a lar la il gi li de tay lý bil gi si ol ma dý ðý ný bu yüz den a çýk la ma ya pa ma ya - ca ðý ný söy le di. TNRIKULU: SÝVÝLLERE KRÞI SVÞ KRRI CHP Ge nel Baþ ka ný Sez gin Tan rý ku - lu, Ku zey I rak ta dü zen le nen ha va ha re kâ týn da ö len ve köy lü ol duk la rý ö ne sü rü len ki þi ler le il gi li hü kü me ti suç la dý. Tan rý ku lu, Tür ki ye nin si - vil le re kar þý al mýþ ol du ðu ilk sa vaþ ka ra rý dýr lý yýl lar da da ben zer o lay lar ol du, üs tü ka pa týl dý. n cak bu o lay da so rum lu lar tes bit e di lip ce za lan dý rýl ma lý dýr de di. PRO VO KS YON GÝBÝ O PE RS YON sgari ücret net 701 lira SGRÝ ücret, 2012 nin ilk 6 ayýnda 16 yaþýndan büyükler için net 701,1 lira olarak belirlendi. sgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek yýl geçerli olacak asgari ücreti tespit etti. Buna göre, 16 yaþýndan büyükler için aylýk brüt ücret ilk 6 ay için 886,50 lira, ikinci 6 ay için 940,50 TL olarak belirlendi. Bekar bir iþçi için aylýk net ücret ilk 6 ay için 701,14 lira, ikinci 6 ay için 739,80 TL olacak. 16 yaþýný doldurmamýþ iþçiler için aylýk brüt ilk 6 ay için 760,50 lira, ikinci 6 ay için 805,50 lira olarak tespit edildi. Bu kesim için de aylýk net ücret ilk 6 ay için 610,94 lira, ikinci 6 ay için ise 643,15 lira olarak uygulanacak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Böylelikle asgari ücret yýlýn ilk 6 ayý için yüzde 5,91, ikinci 6 ay için yüzde 6,09 artmýþ, 2012 yýlýndaki yýllýk artýþ oraný ise yüzde 12,37 olmuþtur dedi. nkara / aa

9 H BER 9 30 R LIK 2011 CU Y mka ni as ya.com.tr Bir çadýr yangýný daha n VN IN Bostaniçi beldesinde 9 kiþilik ailenin kaldýðý çadýr, sobadan çýkan kývýlcýmla meydana gelen yangýnda kül oldu. lýnan bilgiye göre, Gündoðdu ahallesi Baðýþ Sokak ta oturan ahmut Karataþ, evinin bahçesinde depremden sonra kurduðu çadýrda akþam saatlerinde sobadan çýkan kývýlcýmdan yangýn çýktý. Ýçerde bulunan 2 küçük çocuk, yangýnýn çabuk fark edilmesiyle kurtuldu. Ýtfaiye olay yerine gidene kadar çadýr, içindeki eþyalarla birilikte kül oldu. ahmut Karataþ, yangýn esnasýnda iki küçük çocuðunun dýþýnda ailenin diðer fertleri yemek için eve geçtiklerini belirterek, Yemek yedikten sonra evin önüne çýkýnca çadýrdan dumanýn yükseldiðini gördüm. Hemen çadýrda bulunan 2 küçük çocuðumu çýkardým. Yangýn yeni baþladýðý için, llah a çok þükür onlara hiçbir þey olmadý dedi. Van / aa Ke sin ha sar tes biti as ký da n FET ve cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý ( FD), Van mer kez ma hal le le ri ke sin ha sar tes bit lis te le ri nin as ký ya çý ka rýl dý ðý ný bil dir di. - FD dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, a fet ze de le - rin i sim le ri nin, üç gün ön ce ma hal le muh tar la - rý na tes lim e dil di ði be lir til di. s ký ya çý kýþ ta ri - hin den i ti ba ren i ti raz sü re si nin 7269 Sa yý lý Ka - nun un 13. ad de si ne gö re 30 gün ol du ðu nu, i ti raz la rýn muh tar lýk la ra ve ya Ýl fet ve cil Du rum ü dür lü ðü ne ya pý la ca ðý i fa de e di len a çýk la ma da, 30 gün i çin de ve ri len i ti raz di lek - çe le ri son ra sýn da, i ti raz lar ha sar tesbit ça lýþ - ma sý baþ la tý la ca ðý kay de dil di. çýk la ma da, as - ký ya çý ka rý lan a fet ze de i sim lis te le ri nin ad re sin den de gö rü le bi le ce - ði bil di ril di. n ka ra / a a Ce za ev le rin de a çýk gö rüþ nce Z EV LE RÝN DE KÝ tu tuk lu ve hü küm lü ler, yýl ba þýn da a çýk gö rüþ ya pa bi le cek. da let Ba ka - ný Sa dul lah Er gin im za sýy la Cum hu ri yet Baþ - sav cý lýk la rý na gön de ri len ge nel ge ye gö re, Hü - küm lü ve Tu tuk lu la rýn Zi ya ret E dil me le ri Hak kýn da Yö net me lik ge re ðin ce, ka pa lý ce za in faz ku rum la rýn da yýl ba þý do la yý sýy la be lir ti len gün ler de a çýk gö rüþ yap tý rý la cak. Ge nel ge ye gö re, her hü küm lü bir kez ya rar lan dý rýl mak ü - ze re, da na E Ti pi, n ka ra 1 ve 2 No lu L Ti pi, lan ya L Ti pi, n tal ya E ve L Ti pi, y dýn E Ti - pi, Ba kýr köy Ka dýn Ka pa lý, Ba lý ke sir L Ti pi, Bur sa E Ti pi, Ço rum L Ti pi, De niz li D Ti pi, Di yar ba kýr E Ti pi, Ga zi an tep E Ti pi, Ha tay E Ti pi, Ýz mir-bu ca Ka pa lý, Kay se ri, Kon ya E Ti pi, al te pe 1, 2 ve 3 No lu L Ti pi, er sin E Ti pi, et ris 1 No lu T Ti pi, Os ma ni ye T Ti pi, Si liv ri 2, 3, 6, 7 ve 8 No lu L Ti pi, U þak E Ti pi Ka pa lý Ce za Ýn faz ku rum la rýn da ka lan hü küm lü ve tu tuk lu lar, O cak ta rih le rin de 5 gün a çýk gö rüþ ten ya rar la na cak. Di ðer bü tün a ðýr ce za mer ke zi ve mü dür lük teþ ki la tý bu lu nan bað lý ka pa lý ce za in faz ku rum la rýn da ka lan hü - küm lü ve tu tuk lu la ra O cak 2012 ta rih le - rin de 3 gün, mü dür lük teþ ki lâ tý bu lun ma yan bað lý ka pa lý ce za in faz ku rum la rýn da ka lan hü - küm lü ve tu tuk lu la ra i se 2-3 O cak 2012 ta rih - le ri a ra sýn da ve Cum hu ri yet Baþ sav cý lýk la rý nýn gö rü þü a lý na rak ku rum ta ra fýn dan be lir le ne cek bir gün de ya pýl mak su re tiy le 2 gün sü rey le a çýk gö rüþ yap tý rý la cak. n ka ra / aa Si lâ hý ný te miz ler ken ken di si ni vur du nço RU UN Do dur ga Ýl çe si Jan dar ma Ko - mu tan lý ðý nda gö rev ya pan ert K. nýn (22) te - miz li ði ni yap tý ðý si lâ hýn a teþ al ma sý so nu cu ken di ni vur du ðu id di a e dil di. ya ðýn dan ya ra - la nan as ke rin, am bu lans la ilk o la rak Do dur ga Dev let Has ta ne si ne da ha son ra i se Ço rum Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý ðý öð re nil di. Has - ta ne de ilk te da vi si ya pý lan as ke rin da ha son ra n ka ra Gül ha ne s ke rî Týp ka de mi si ne (G T) sevk e dil di ði be lir til di. Ço rum / ci han Pa ti naj Tür ki ye bir kez da ha o zor lu i ki le min or ta sýn da. Bir ta raf tan dað lar da te rör - le mü ca de le o pe ras yon la rý sü rer ken, di ðer ta raf tan ör gü tün si vil u zan tý la rý ol du - ðu i le ri sü rü len ad res le re yö ne lik KCK gö - zal tý ve tu tuk la ma la rý de vam e di yor. Bu kap sam da ba zý a ka de mis yen ve ga ze te ci le - rin de der dest e dil me si i se i fa de ve ba sýn öz gür lü ðü ne yö ne lik bas ký la rýn yo ðun laþ tý ðý þek lin de ki yo rum la ra ko nu e di li yor. Ý çiþ le ri Ba ka ný nýn Ya zýy la, þi ir le, re sim le de te rö re des tek ve ri le bi lir gi bi i fa de le ri bu yön - de ki yo rum ve e leþ ti ri le ri da ha da kat mer li yor. Bu hen gâ me de il lî Sa vun ma Ba ka ný, te - rör le mü ca de le nin Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn i ni - si ya ti fin de yü rü dü ðü nü, TSK nýn des tek is - ten di ði zaman dev re ye gir di ði ni ve ku rum - lar a ra sý di ya lo gun hiç ol ma dý ðý ka dar i yi ol du ðu nu söy le yip þöy le di yor: Öl dü re rek de ðil, ya þa ta rak so nuç a lý yo ruz. ma or ta lýk, son o pe ras yon lar la il gi li o la - rak çý kan Þu ka dar te rö rist et ki siz ha le ge - ti ril di ha ber le rin den ge çil mi yor. Bun la rýn ya nýn da ve ri len Tes lim o lan aç te rö ris tin kar ný do yu rul du, ü þü yen te rö ris te po lis ken di par ka sý ný giy dir di gi bi ha ber ler le de den ge mi sað lan ma ya ça lý þý lý yor? Ve hadisenin bü tü nü ne ba kýl dý ðý za man, sü re cin, 19 Ocak 2006 gü nü Baþ ba kan Er do - ðan ta ra fýn dan im za la na rak yü rür lü ðe gi ren Bö lü cü fa a li yet le re yö ne lik ey lem pla ný baþ lýk lý GK di rek ti fi çer çe ve sin de þe - kil le ne rek yü rü dü ðü an la þý lý yor. Þayet as ke rî o pe ras yon lar da hil, bu sü reç - te ya pý lan lar ger çek ten si vil i ra de nin i ni si - ya tif ve kon tro lü al týn da de vam e di yor sa, bu de mok ra si a dý na ö nem li bir mer ha le o - la rak de ðer len di ri le bi lir belki. n cak bu gö rün tü nün ar kap la ný da öy le mi? E ðer es ki den tamamen as ke rin te ke lin de ya pý lan lar bu kez si vil gö rün tü al týn da de - vam e di yor sa ve öz de faz la de ði þen bir þey yok sa, o ra da du rup, ko nu yu da ha ya kýn dan ve derinlemesine tah lil et mek ge re kir. Bu nok ta da, geç ti ði miz Tem muz a yýn da 13 as ke ri mi zin þe hit ol du ðu Sil van sal dý rý sýy - la il gi li o la rak Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý i le Ge nel kur - may ýn ay rý ay rý so ruþ tur ma baþ la týp ra por lar ha zýr la dýk la rý ný, as ker ra po ru nun da ha ön ce a çýk lan ma sý ný ta ki ben Er do ðan ýn Ý ki ra por bir bi riy le ör tü þü yor, o nun i çin Ba kan lý ðýn ra po ru nu a çýk la ma ya ge rek gör mü yo ruz de di ði ni ve son ra sýn da da o la yýn gün dem - den dü þüp u nu tul du ðu nu ha týr la ya lým. Bu ra da ki e sas so run, da ha ev vel de iþ le di - ði miz gi bi, te rör me se le si nin or ta ya çý kýp bu gün kü dü ze ye u laþ ma sýn da çok ö nem li pa yý o lan dev let tav rý. La ik çi ve Türk mil li yet çi si bir te mel ü ze - ri ne bi na e di len ü ni ter dev let an la yý þý ve bu nu yer leþ ti rip ko ru mak a dý na ü re ti len yan lýþ po li ti ka lar, bu gün kar þý kar þý ya ol du - ðu muz so run la rý ge tir di. Þim di ge li nen nok ta da, la ik çi zih ni ye tin bir nu ma ra lý teh dit o la rak gör dü ðü ir ti ca i le suç la nan kad ro la rýn ik ti da rýn da, di ðer bü yük teh dit sa yý lan bö lü cü lü ðe kar þý bir mü ca de le yü rü tü lü yor. Bu nun dað da ki o pe ras yon bo yu tun da tam o la rak ne le rin ce re yan et ti ði ni bil me im kâ ný - mýz yok. Ve Þýrnak'daki son olay kaygý verici. O va da ki KCK gö zal tý ve tu tuk la ma la rýn - da da, du ruþ o la rak ik ti da rý des tek le yen ler a ra sýn da da hi i ti raz ses le ri nin yük sel me si ne yol a çan ge liþ me ler ya þa ný yor. Si ya sî le rin, a - ka de mis yen le rin, ga ze te ci le rin de de mir par mak lýk la rýn ar dý na ko nul ma sý, hem i çe - ri de, hem dý þa rý da gi de rek ge niþ le yen tep ki dal ga la rý ný be ra be rin de ge ti ri yor. Bu hen gâ me de yi ne Ý çiþ le ri Ba ka ný nýn be - yan la rýn dan ha re ket le BDP de ka pa týl mak is te ni yor spe kü las yon la rý nýn gün de me ge - ti ril me si, faz la sýy la bu lan mýþ o lan atmosferi i yi ce ze hir li yor. Be þir ta lay ýn son be yan la rýy la o lu þan Ye ni bir a çý lým ve de mok ra tik leþ me pa ke ti ge li yor al gý ve bek len ti si i se, Ger çek te öy - le bir pa ket yok, sa de ce tu tuk lu luk sü re le - riy le il gi li ar tan e leþ ti ri le rin ö nü ne geç mek i çin yar gý la ma sü re ci ni hýz lan dýr ma ya yö - ne lik ba zý tek nik dü zen le me le rin ha zýr lý ðý söz ko nu su bil gi siy le boþ lu ða dü þü yor. Ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý nýn da ha baþ la - ma dan tav sa dý ðý na da ir al gý nýn gi de rek güç - len me si de, bu na pa ra lel o la rak 12 Ha zi ran ec li sin den bu yön de ki bek len ti le rin her ge çen gün da ha da za yýf la ma sý na yol a çý yor. Ve Tür ki ye pa ti naj yap ma ya de vam e di yor. ir ti ni as ya.com.tr B he de fi v ru pa Bir li ði ül ke le rin de ya þa nan e ko no mik kriz ler, B kar þýt la rý ný a de ta se vin di ri yor! Bir ba ký ma B kar þýt la rý na gün doð du di ye bi li riz E ko no mik kri zi ba ha ne e de rek, Ýþ te gör dü nüz mü ba - kýn ya B ye gir sey dik biz de e ko no mik kriz le bo ðu þa - cak týk. Þim di ne hal le ri var sa gör sün ler di yor lar. B kar þýt la rý, B hay ran la rý nýn o lum suz de ðer len - dir me yap ma la rý ný da se vin di ri ci bu lu yor lar. Hat ta geç miþ te B ye kar þý o lan, göm lek de ðiþ tir dik ten son - ra da en baþ ta B ye sa rý lan lar, son ra sýn da B de a yak sü rü yen ler de bu ker va na ka týl dý. Þu an Baþ ba kan yar dým cý sý o lan ve da ha ön ce sin de de B i le i liþ ki ler den so rum lu o lan bir ba kan kal ký yor, Çök mek te o lan bir ku lü be kim ü ye ol mak is ter? di - yor. Baþ ka bi ri si B ü ye li ði nin Tür ki ye ye a yak ba ðý o - la ca ðý ný söy ler ken, çýk söy le mek ge re kir se þu an B nin bi ze fay da sýn dan çok za ra rý o la ca ðý ný dü þü nü - yo rum. B nin ken di i çin de bü yük so run la rý var, o va - go na bi ner sek ge ri ye doð ru gi de riz di yor. Bun dan dýr ki, B ye gü ven siz lik zir ve yap tý. v - ru pa Bir li ði nin E u ro ba ro met re ka mu o yu a raþ týr - ma sý na gö re Tür ki ye de B ye gü ven me yen le rin o - ra ný yüz de 69 la son yýl la rýn en yük sek dü ze yi ne çýk - tý. n ket te Türk le rin sa de ce yüz de 18 i nin B ye gü ven dik le ri be lir ti lir ken, ka lan yüz de 13 lük ke sim i se gö rüþ bil dir me miþ! Bir yýl ön ce ki E u ro ba ro met re ka mu o yu a raþ týr ma sýn da Tür ki ye de B ye gü ven - me yen le rin o ra ný yüz de 63 ve gü ve nen le rin o ra ný i - se yüz de 22 dü ze yin dey di v ru pa Ko mis yo nu Tür ki ye Ý ler le me ra po ru ve ge niþ le me stra te ji bel ge sin de de, re form la rýn hýz kes me si ve Tür ki ye nin B re form la rý a la nýn da is tek - siz li ði ne vur gu ya pýl mýþ tý. Ra por da, bir yýl dýr a çý la ma - yan mü za ke re baþ lýk la rý dolayýsýyla du yu lan mem nu - ni yet siz lik çer çe ve sin de n ka ra nýn a çý lýþ kri ter le ri ni ye ri ne ge tir me me si ne vur gu ya pýl mýþ tý. B i le il gi li bir ba kan lýk ku rul du, an cak i liþ ki le rin dur ma nok ta sý na gel me si hü kü me tin B ye ba ký þý ný gös te ri yor. Za man za man rest leþ me ler o lur ken, B ü ye yap maz sa biz de n ka ra kri ter le ri i le yo la de vam e de riz de nil me si de bu nun bir gös ter ge si. *** Tür ki ye nin B se rü ve ni nin baþ lan gý cý tâ 1959 la ra da ya ný yor. Tür ki ye i le v ru pa Bir li ði nin i liþ ki le ri, ül ke - mi zin 31 Tem muz 1959 da o za man ki a dýy la v ru pa E ko no mik Top lu lu ðu na ( ET) yap tý ðý or tak lýk baþ vu - ru su i le baþ lar. ET Ba kan lar Kon se yi nin baþ vu ru yu ka bul et me si son ra sýn da 12 Ey lül 1963 ta ri hin de n - ka ra n laþ ma sý im za lan mýþ týr. Tür ki ye bu gü ne ka dar B ye gi re me diy se 1960, 1971, 1980 ih ti lâl le ri ve a ra dö nem le rin den ve B kar þýt la rý nýn ik ti dar da bu lun ma la rýn dan dýr. Tür ki - ye nin 1987 yý lýn da tam ü ye li ðe baþ vur ma sýy la iv me ka za nan sü reç, ül ke mi zin 1999 yý lýn da B ü ye le ri ta ra fýn dan a day o la rak ka bul e dil me siy le ol duk ça i - ler le miþ, 2005 yý lýn da tam ü ye lik mü za ke re le ri i le de bu iv me de vam et miþ ti. Þim di ler de bütün baþ lýk lar - da ta ra ma sü re ci ta mam lan dý. çý lan 14 baþ lý ðýn 1 i ka pa nýr ken, 13 baþ lýk ta mü za ke re ler hâ lâ de vam e - di yor. B Ko mis yo nun tav si ye si i le 8 baþ lýk ta i se mü - za ke re ler kýs men as ký ya a lýn dý. Ge li nen saf ha da, B i le ka tý lým or tak lý ðý mü za ke re - le ri nin baþ la ma sý nýn 6. yý lýn da bir ar pa bo yu bi le so - mut yol gi di le me di ði gö rü lü yor yý lýn da mü za ke - re le re baþ la yan ba zý ül ke ler 1 a yýs 2004 ta ri hin de tam ü ye ol du. Bul ga ris tan ve Ro man ya i se, 2004 yý lýn - da mü za ke re le ri ta mam la dý lar yý lýn da tam ü ye ol du lar. Oy sa Tür ki ye bun ca za man dýr 33 fa sýl dan an - cak bir fas lý ka pa ta bil di. Bu nun çok de ði þik sebep le ri var. Kýb rýs Rum ke si - mi nin tam ü ye ya pýl ma sý i le bir lik te mü za ke re le rin ya - vaþ iþ le ye ce ði ya da tý ka na ca ðý bek le ni yor du. Gö rü len o ki, Rum ke si mi nin dö nem baþ kan lý ðý ný ya pa ca ðý yýl - lar da Tür ki ye-b i liþ ki le ri buz do la bý na ko nu la cak týr. B ye kar þý o lan la ra o za man da gün do ða cak se vinç - le ri ne se vinç ka tý la cak týr. yak sü rü yen ler de Ba kýn gö rü yor su nuz bi zi al ma mak i çin el le rin den ge le ni ya - pý yor lar tü rü ba ha ne ler uy du ra cak lar dýr. Bu gün ler de ki ha va da tam bu nu yan sý tý yor. Bü tün bun la ra rað men Sa ban cý Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Gü ler Sa ban cý nýn Tür ki ye nin v ru - pa a i le si nin güç lü, et ki li ve say gýn bir ü ye si ol ma sý ge - rek ti ði ni be lir te rek, bu he def ten ke sin lik le sa pýl ma ma sý yö nün de ki a çýk la ma la rý ye rin de bir dü þün ce ol muþ tur. U nut ma mak ge re kir ki, de mok ra tik leþ me ve öz - gür lük ler a la nýn da ya pý lan bir çok ka nun ken di va - tan daþ la rý mý zýn öz gür lük le ri ni art tý rýr ken e sas i ti ba - riy le B kri ter le ri ne uy gun ol ma sý a ma cýy la çý ka rýl - mýþ týr. Tam da bu yüz den Tür ki ye nin B he de fin - den vaz geç me me si ge re kir. Hem de B yi sa de ce e ko no mik bir lik o la rak dü - þün mek bü yük bir ha ta dýr. Zi ra yi ne Tür ki ye i ler le me ra po run da ba þör tü sü ya sa ðý na dik kat çe kil me si dü - þün ce ve i fa de (ba sýn) öz gür lü ðü a la nýn da ya þa nan so run lar dan ye ni a na ya sa ya pýl ma sý na, si vil-as ker i - liþ ki le rin den se çim ba ra jý na ka dar pek çok ko nu da ek sik lik le rin di le ge ti ril me si de bir li ðin sa de ce e ko - no mik bir lik de ðil, ay ný za man da da ha çok de mok - ra si, da ha çok öz gür lük, da ha çok in san hak la rý ný ön pla na çý kar tan bir bir lik ol du ðu nu gös te ri yor. Bu nun i çin de Tür ki ye nin ke sin lik le B he de fin den sap ma dan yo lu na de vam et me si ge re ki yor. D LET Ba kan lý ðý, 2012 de ö nem li ya sal dü - zen le me ler ve yar gý in faz sis te min de kök lü de ði þik lik ler yap ma ya ha zýr la ný yor. E di ne len bil gi ye gö re, Ba kan lý ðýn 2012 he def le ri nin ba - þýn da yar gý yý hýz lan dýr ma pa ke ti nin ya ný sý - ra v ru pa Ýn san Hak la rý ah ke me si nin ( - ÝH), hak ih lâ li o la rak gör dü ðü ve Tür ki - ye yi ce za lan dýr dý ðý ko nu la ra i liþ kin ya sal de - ði þik lik ler ge li yor de tu tuk lu ve hü küm - lü ler mah ke me le re on li ne bað la na rak u zak - tan i fa de ve re bi le cek. da let Ba kan lý ðý, ge le - cek yýl uy gu la ma ya ko nu la cak tek nik, i da rî ve ya sal dü zen le me ler i çin kol la rý sý va dý. Yar gý - la ma la rýn hýz lan dý rýl ma sý ný sað la ya cak ü çün - cü pa ket mev zu at de ði þik li ði TB ye sevk e di le rek ya sal dü zen le me ler ý þý ðýn da alt mev - zu at ye ni le ne cek. Böy le ce sýk sýk e leþ ti ri ko nu su o lan u zun tu tuk lu luk sü re le ri nin as ga ri ye dü þü rül me si he def le ni yor. y rý ca 2012 de Türk Ti ca ret Ka nu nu, Türk Borç lar Ka nu nu ve Hu kuk u ha ke me le ri Ka nu nu gi bi kök lü de ði þik lik - le rin uy gu la ma sü re ci ta kip e di le rek, ge re kir - se de ði þik lik ya pýl ma sý ön gö rül mek te. Ye ni ku ru lan Ýn san Hak la rý Da i re Baþ kan lý ðý, - ÝH nez din de Tür ki ye a ley hi ne a çý lan dâ vâ - lar dan o lu þan so run la rýn a þýl ma sý i çin ya sal dü zen le me ler ha zýr la ya cak. ÝH de Tür ki - ye a ley hi ne a çýl mýþ o lan dâ vâ lar ya kýn dan ta - kip e di le cek. ÇO CUK SUÇ LU L R E ÐÝ TÝ EV LE RÝ Ço cuk suç lu la rýn re ha bi li tas yo nu i çin ço - cuk lar i çin ö zel in faz ön lem le ri nin a lýn dý ðý ka pa lý ku rum lar ve e ði tim ev le ri yay gýn laþ tý rý - la cak. Bu kap sam da, Ýz mir li a ða ve n ka ra Sin can da de vam e den in þa at la rýn hýz la ta - mam lan ma sý he def le nir ken, ö zel ço cuk in - faz ku rum la rý sis te mi nin ký sa sü re de ce za in faz sis te mi ne da hil e dil me si plan la ný yor. Ý F DE LER U ZK TN LI N CK Ba kan lýk yet ki li le ri nin ön ce lik ver di ði pro - je ler a ra sýn da, gö rün tü lü bi li þim sis te mi ü ze - rin den u zak tan i fa de al ma uy gu la ma sý yer a - lý yor. Tu tuk lu ve hü küm lü ler, in ter net alt ya - pý sý ü ze rin den on li ne bað lan tý i le mah ke me he ye ti nin a la ca ðý i fa de nin ay ný an da kay de di - lip sak lan ma sý na i liþ kin tek nik do na ný mýn da ta mam lan ma sýy la bir lik te bu lun duk la rý ce za - e vin den i fa de ve re bi le cek. YE NÝ PER SO NEL LI N CK Yük sek mah ke me le rin da ha hýz lý ça lýþ ma sý i çin per so nel ve tek nik des te ðin ar ttý rýl ma sý plan la nýr ken, ha kim ve sav cý a lým la rý 2012 de de de vam et ti ri le cek. Ba kan lý ða 2011 de kad ro lu ve söz leþ me li o la rak top - lam 5 bin 642 ki þi a lýn mýþ tý; 2012 de mah - ke me ler de gö rev ya pa cak per so nel a lým po li ti ka sý sür dü rü le cek. Ce za in faz ku - rum la rýn da gö rev li per so nel sa yý sý nýn da ar tý rýl ma sý plan la nýr ken, bu a lan da gö rev ya pan 37 bin per so ne le ye ni le ri ek le ne cek. DE NE TÝ LÝ SER BEST LÝK YY GIN L Þ CK Ye ni yýl da in faz sis te min de de ö nem li a dým la rýn a týl ma sý plan la nýr ken, u lus la r a ra sý stan dart la ra uy ma yan ce za in faz ku rum la rý nýn ka pa tý lýp yer le ri ne ye ni le ri - nin in þa e dil me si he def le ni yor. Hü küm lü ve tu tuk lu la rýn ya sal hak la rý nýn ge niþ le - til me si i çin ya sal dü zen le me ha zýr lý ðý da baþ la tý lýr ken, ha li ha zýr da 99 bin 781 ki þi - nin ya rar lan dý ðý de ne tim li ser best lik uy - gu la ma sý nýn sý nýr la rý da ha da ge niþ le ti le - cek. Ba sit suç lar dan do la yý ki þi le rin ce za - e vi ne gir me si ye ri ne top lu ma ya rar lý iþ - ler de ça lýþ tý rýl ma sý yö nün de mev zu at ha - zýr la na cak. n ka ra / a a EC LÝS, 2012 yý lý na 562 do ku nul maz lýk dos - ya sýy la gi ri yor. E di ni len bil gi ye gö re, ec li se ge len 562 do ku nul maz lýk dos ya sý nýn 481 i ni 23. Dö nem den ka lan lar o luþ tu ru yor. Do ku - nul maz lýk dos ya la rý nýn 455 i BDP, 52 si CHP, 39 u KP, 14 ü HP ve 2 si ba ðým sýz mil let ve kil le ri ne a it... TB na ya sa da let Kar ma Ko mis yo - nun da bu lu nan dos ya lar la il gi li her han gi bir iþ lem ya pýl ma dý. Ye ni yýl da ne ya pý la ca ðý i se he nüz net lik ka zan ma dý. TB na ya sa Ko mis yo nu Baþ ka ný Bur han Ku zu, Cum hu - ri yet ta ri hi bo yun ca 3 bin do ku nul maz lýk dos ya sý nýn ec li se gel di ði ni, bun lar dan sa - de ce 47 mil let ve ki li nin do ku nul maz lý ðý nýn kal dý rýl dý ðý ný be lir te rek, Bu iþ te bir zor luk var de mek tir. Ko nu yu sa de ce Hü kü me te mal et mek doð ru ol maz de di. Dos ya lar la il - gi li ha zýr lýk ko mis yo nu ku ru la rak, o to ma tik bað lan mýþ þe kil de do ku nul maz lý ðýn kal dý rýl - ma sý nýn dö nem so nu na er te len me si ka ra rý ve ril me si nin so ru nu çöz mek ten u zak ol du - ðu nu an la tan Ku zu, þöy le ko nuþ tu: Bu i þin so nu yok. Do ku nul maz lý ðý ne ye gö re kal dý - ra ca ðýz ya da ne ye gö re kal dýr ma ya ca ðýz. Ýç - tü zük is te ye nin do ku nul maz lý ðý nýn kal dý rýl - ma sý ný ye ter li gör mü yor. na ya sa ah ke - me si ve ÝH in ka rar la rý var; on lar da dü - zen le me yi ki þi ye bað lý gör me yip ka mu dü ze - ni a çý sýn dan de ðer len dir di. Do la yý sýy la bir çö züm yok. Çö züm ye ni a na ya sa da ol ma lý. Ru tin o la rak do ku nul maz lý ðýn kal dý rýl ma sý - nýn dö nem so nu na er te len me si is te ni yor sa, o nu yap mak ko lay, ben de ya pa rým. Ku zu, Ye ni yýl da do ku nul maz lýk ko nu - sun da ne ya pý la ca ðý so ru su na, Geç miþ yýl - lar da ha zýr lýk ko mis yo nu, a na ya sa de ði þik li ði ça lýþ ma la rý ný ge rek çe gös te re rek ça lýþ ma sý ný dur dur muþ. Üst Ko mis yon da bu ka ra ra uy - muþ. Þim di de ben zer bir du rum var. Ye ni a - na ya sa ça lýþ ma la rý sü rü yor. Çö zü mü na sýl bu la cak sak, o ra ya ko ya lým de di. n ka ra / a a D LET B KN LI ÐI, 2012 DE YR GI L SÜ RE CÝ NÝ HIZ LN DI RIP TU TUK LU LUK SÜ RE SÝ NÝ KI SL T CK P KE TÝN Y NI SI R TU TUK LU VE HÜ KÜ LÜ LE RÝN HK - L RI NI GE NÝÞ LE TE CEK DÜ ZEN LE E LER YP Y H ZIR L NI YOR YR GID DE ÐÝ ÞÝ Do ku nul maz lýk dosyalarý ye ni a na ya sa yý bekliyor dalet Bakanlýðý, gelecek yýl uygulamaya konulacak teknik, idarî ve yasal düzenlemeler için kollarý sývadý. Yargýlamalarýn hýzlandýrýlmasýný saðlayacak üçüncü paket mevzuat deðiþikliði TB'ye sevk edilerek yasal düzenlemeler ýþýðýnda alt mevzuat yenilenecek.

10 10 30 RLIK 2011 CU EKONOÝ Y HBERLER Ver gi büt çe si ntob a ki na ü hen dis le ri O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný li Ek ber Ça kar, 2012 yý lý mer ke zi yö ne tim büt çe si ni e leþ tir di. Ça kar, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, büt çe nin top lum sal ihtiyaçlara cevap ver mek ten çok u zak ol du ðu nu id di a e de rek, Top lum sal e ko no mik is tem le ri gö zet me si ve ge nel re fah dü ze yi ni he def le me si ge re ken büt çe ler, ne o-li be ral po li ti ka la rýn hal ký soy ma a ra cý du ru mun da dýr. Büt çe he def le ri ya tý rým ve kal kýn ma bo yut la rýn dan yok sun dur de ðer len dir me sin de bu lun du. Ça kar, þun la rý kay det ti: Ser best leþ tir me, ö zel leþ tir me ler ne de niy le ka mu hiz met ge lir le ri ve ka mu ku rum la rý kar la rýn da da i mî ge ri le me ya þa nýr ken, ön ce ki büt çe ler de ol du ðu gi bi en bü yük ge lir ka le mi ni ver gi ler o luþ tur mak ta dýr. Öy le ki 2002 yý lýn da 60,3 mil yar li ra o lan top lam ver gi ge li ri, 2011 yý lý Ka sým a yýn da yüz de 288 ar týþ la 234,1 mil yar li ra ol muþ tur yý lý top lam büt çe ge lir le ri nin yüz de 93 ü ver gi ler den, bu ge lir le rin yüz de 67 si nin de do lay lý ver gi ler den top lan ma sý ön gö rül müþ tür. Ça lý þan lar dan a lý nan ge lir ver gi si de 2011 yý lý na gö re 7,7 mil yar li ra ar týþ la 56,1 mil yar li ra ya çý ka cak týr. Tür ki ye nin do lay lý ver gi o ra ný nýn en yük sek dü zey de ol du ðu ül ke le rin ba þýn da gel di ði ni i le ri sü ren Ça kar, Ge lir far ký gö zet me den yok sul dan ve zen gin den ay ný ver gi nin top lan ma sý ný sað la yan bu ver gi le rin ar tý þý nýn sü rek li lik arz et ti ði ni i fa de et ti. nkara / aa Dev let, þe ker sek tö rün den çe kil me sin ndün Y D ya þa nan e ko no mik kri zin gý da kri zi ne dö nü þe ce ði ni i fa de e den gý da kri zin de þe ker ü re ti min de dü þe ce ði ni kay de den Türk E ner ji-sen Ge nel Baþ ka ný Ce lal Ka ra pý nar böy le bir dö nem de ül ke mi ze 2 mil yar do la rýn ü ze rin de kat ma de ðer sað la yan þe ker fab ri ka la rý nýn ö zel leþ ti ril me si nin ka bul e di le mez ol du ðu nu be lirt ti. Ka ra pý nar dün ya da ki bir çok ül ke nin þe ker ü re ti mi ni ö ze leþ tir me si nin ü re tim ve is tih da ma ver di ði za rar dan do la yý fab ri ka la rý tek rar dev let leþ tir mek zo run da kal dý ðý na dik kat çek ti yý lýn da, u lus la ra ra sý bir þe ker kar te li nin da nýþ man lý ðýn da ha zýr la nan ö zel leþ tir me stra te ji le ri nin, baþ lan gýç tan bu ya na ül ke ger çek le ri ve ka mu ya ra rý na uy gun ol ma dý ðý kay de den Ka ra pý nar Ül ke ger çek le ri, ka mu ya ra rý ve Da nýþ tay ýn ö zel leþ tir me ye da ir ver di ði ka rar lar gö ze ti le rek, þe ker kar tel le ri nin de ðil, sek tör tem sil ci/uz man la rý nýn da nýþ man lý ðýn da ye ni bir sek tör yö ne tim mo de li ha zýr lan ma lý ve uy gu lan ma ya kon ma lý dýr. Bu nu Türk E ner ji Sen di ka sý de fa lar ca di le ge tir miþ tir de di. Ka ra pý nar ay rý ca ül ke miz de þe ker sek tö rü nün var lý ðý nýn ko run ma sý ça ba la rý bir ta raf tan sür dü rü lür ken, di ðer yan dan da sek tö rün var lýk ne de ni o lan þe ker ü ze rin de NBÞ ler le (ni þas ta baz lý þe ker) ký yas la ma ya pýl mak yo luy la ka ra la ma kam pan ya la rý sür dü rül dü ðü nü i fa de et ti. nkara / Recep Gören THK, iþ je ti u ça ðý sa týn a la cak ntürk Ha va Ku ru mu Ge nel Baþ kan lý ðý, 1 a det kul la nýl mýþ or ta sý nýf iþ je ti u ça ðý sa týn a la cak. Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da yer a lan du yu ru ya gö re Türk Ha va Ku ru mu Ge nel Baþ kan lý ðý nýn ih ti ya cý o lan 1 a det kul la nýl mýþ or ta sý nýf iþ je ti 26 O cak 2012 ta ri hin de sa at de ka pa lý tek lif al ma u sû lüy le sa týn a lý na cak. Ýs tek li ler þart na me ye gö re ha zýr la ya cak la rý zarf tek lif mek tup la rý ný i ha le gün ve sa a ti ne ka dar ta türk Bul va rý No: 33 O pe ra/n ka ra ad re sin de ki THK ev rak kýs mý na ve re cek. Ýs tek li ler bu i þe a it þart na me yi üc ret siz o la rak be lir ti len ad res ten te min e de bi le cek. nkara / aa DÖ VÝZ E FEK TÝF ER KEZ BN K SI DÖ VÝZ KUR L RI 2011 Cin si Cin si 1 BD DO L RI 1 VUS TRL Y DO L RI 1 D NÝ R K KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ T. C. GELÝBOLU ÝCR ÜDÜRLÜÐÜ (TÞINZIN ÇIK RTIR ÝLNI) Dosya No: 2011/594 Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1-TPU KYDI : Çanakkale Ýli, Gelibolu ilçesi, Camikebir ah., Çarýklý ovasý evkii, 81 da 1 Parsel sayýlý 7.718,00 m 2 yüzölçümlü, tarla vasýflý taþýnmazýn tamamýnýn satýþýna karar verilmiþtir. ÖZELLÝKLERÝ : Ta þýn maz Ge li bo lu Ke þan s fal tý na cep he li, ar ka dan yo la, do ðu ta - raf tan de re ye cep he li, ta ban a ra zi, kum lu týn lý top rak ya pý sýn da, buð day ay çi çe ði e ki mi - ne el ve riþ li, sa tý la bi lir ö zel lik te o lan ta þýn ma zýn ye ri mev ki i ve pi ya sa em lak a lým sa tým de ðer le ri ne gö re dö nü mü TL. olup toplam deðeri: ,00-TL.dir. Ta þýn maz ta pu kay dýn da her ne ka dar tar la vas fýn da i se de ta þýn maz ü ze rin de ha len fa al va zi yet te ha zýr be ton san tra li ve te sis le ri bu lun mak ta dýr. ÝR DURUU : Taþýnmaz 1/5000 ölçekli Nazým Ýmar Planýna göre bir kýsým konut alanýnda, bir kýsmý imar yolunda, bir kýsmý da yeþil alanda kalmaktadýr. STIÞ STÝ : 10:00-10:05 rasý UHEN BEDELÝ : ,00 YTL 2- TPU KYDI : Ça nak ka le Ý li, Ge li bo lu il çe si, Ya zý cý za de ah., 540 da 6 Par sel sa yý lý 1.147,46 m 2 yü zöl çüm lü, se kiz kat lý be tor na me bi na ve ar sa sý ni te lik li, 7.Kat, 22 no - lu ba ðým sýz bö lüm, 10/240 ar sa pay lý mes ken ni te lik li ta þýn ma zýn ta ma mý nýn sa tý þý na ka rar ve ril miþ tir. ÖZELLÝKLERÝ : 22 nolu baðým sýz bö lüm 1 Sa lon, 3 o da, mut fak tu va let ban yo lu, ýs lak a lan lar se ra mik, mut fak tez gâ hý mer me rit mut fak al tý ve üs tü do lap la rý DF, gi riþ ka pý me ri kan çe lik ka pý, a san sör lü, ka lo ri fer li, e lek trik ve su yu mev cut, PVC pen ce re li, dýþ cep he sýt ra for lu, ýs ý ya lý tým lý kap la ma ya pýl mýþ o lan ko nu tun kul laný mý, ya pý ö ze l li ði, man za ra sý, sa týþ ka bi li ye ti nin yük sek o lu þu da göz ö nün de bu lun du ru la rak yýp ran ma pa - yý dü þül dük ten son ra ar sa pa yý i le be ra ber 22 nolu meskenin deðeri: ,00-TL.dir. ÝR DURUU : Ýmar Planýna göre Blok Nizam 8 Katlý konut alanýnda kalmaktadýr. STIÞ STÝ : 10:10-10:15 rasý UHEN BEDELÝ: ,00 YTL 3- TPU KYDI : Çanak ka le Ý li, Ge li bo lu il çe si, Ha ca ham za ah., 416 da 136 Par sel sa yý lý, 935,85 m 2 yü zöl çüm lü, ar sa va sýf lý, Ze min 1.Kat, 3 No lu ba ðým sýz bö lü mün 2/8 ar sa pay lý dub leks mes ken ni te lik li ta þýn ma zýn ta ma mý nýn sa tý þý na ka rar ve ril miþ tir. ÖZELLÝKLERÝ : 3. No lu ba ðým sýz bö lüm B.r me Kar kas Bod rum lu, 2 kat lý ah þap ça tý lý o luk lu ki re mit le ör tü lü, ze min kat sa lon mut fak tu va let, üst ka ta ist ka ta sa lon - dan mer di ven le çý kýl mak ta, 3 o da, tu va let ban yo lu o la rak tan zim e dil miþ, mut fak sa lon tu va let dö þe me le ri 1.sý nýf se ra mik, tu va let du var la rý ta va na ka dar fa yans, klo zet ve la - vo ba, mut fak tez ga hý gra nit, al tý ve üs tü do lap la rý DF, bi na gi riþ ka pý sý me ri kan çe lik ka pý, pen ce re ler PVC, ka lo ri fer li, e lek t rik ve su yu mev cut, sa lon ö nün de ve ran da sý ah - DÖ VÝZ E FEK TÝF 28 RLIK LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ ÝS VÝÇ RE FRN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 K N D DO L RI 1 KU VEYT DÝ N RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ R BÝS TN RÝ Y LÝ 100 J PON YE NÝ LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ DO LR DÜN 1,9150 ÖN CE KÝ GÜN 1,8940 p S E R B E S T P Ý Y S E U RO L TIN C. L TI NI DÜN 2,4630 ÖN CE KÝ GÜN 2,4730 p DÜN 94,05 ÖN CE KÝ GÜN 97,25 p DÜN 636 ÖN CE KÝ GÜN de da ha ih ti yat lý o lun malý "ÖZEL SÖKTÖR EKONOÝNÝN ÇÝENTOSUDUR" DÝYEN KONY SNYÝ ODSI YÖNETÝ KURULU BÞKNI THÝR BÜYÜKHELVCIGÝL, KÜRESEL ETKÝLERDEN DOLYI 2012'DE DH ÝHTÝYTLI OLUNSI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. KON Y Sa na yi O da sý (KSO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ta hir Bü yük hel va cý gil, 2011 yý lý nýn dün ya e ko no mi si i çin zor lu bir yýl o la rak geç ti ði ni an cak Tür ki ye nin güç lü sa na yi alt ya pý sý ve ü re tim gü cüy le ay rýþ ma yý ba þar dý ðý ný i fa de e de rek Dün ya e ko no mi si çok cid dî bir fýr tý nay la kar þý kar þý ya. Tür ki ye o la rak bu dö nem de ya ka la dý ðý mýz ba þa rý yý sür dü rü le bi lir bir ya pý ya ka vuþ tur mak i çin yer li ü re ti mi ve ü re ti ci yi da ha faz la des tek le ye rek e ko no mi nin te mel le ri ni sað lam laþ týr ma lý yýz de di. Bü yük hel va cý gil, yap tý ðý a çýk la ma da, dün ya e ko no mi si nin 2008 yý lýn dan bu ya na kü re sel kri zin göl ge sin de ol du ðu nu be lir te rek, Tür ki ye nin 2011 yý lý ný ba þa rý i le ge çir di ði ni an cak kü re sel et ki ler den do la yý 2012 de da ha ih ti yat lý o lun ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Tür ki ye nin en bü yük ih ra cat pa za rý o lan v ru pa da cid dî so run lar ol du ðu, bu nun i çin Tür ki ye nin 2012 yý lýn da bir dýþ ta lep za yýf la ma sý i le kar þý kar þý ya ka la bi le ce ði u ya rý sýn da bu lu nan Bü yük hel va cý gil, Ta lep ya vaþ la ma sý ka çý nýl maz o la rak ü re ti mi mi zi ve ih ra ca tý mý zý da et ki le ye ce ðin den, Türk sa na yi si nin ye ni pa zar la ra ih ti ya cý var. y rý ca fi ya ta da ya lý bir re ka bet an la yý þý ye ri ne, bil gi ve tek no lo ji yo ðun, kat ma de ðe ri yük sek sek tör le re yö ne le rek re ka bet et me li yiz. Ül ke miz de son yýl lar da bu yön de ö nem li ge liþ me ler var, fa - E lek trik fi yat la rý de ðiþ me di E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lu (EPDK), 1 O cak 2012 ta ri hin den i ti ba ren ge çer li o la cak top - tan ve pe ra ken de e lek trik ta ri fe le ri ni ka ra ra bað la dý. E di ni len bil gi ye gö re, top tan e lek trik sa tý - cý Tür ki ye E lek trik Ti ca ret no nim Þir ke ti (TE TÞ) ve 20 pe ra ken de e lek trik da ðý tým þir ke ti nin 1 O cak 2012 ta ri hin den 1 Ni san 2012 ta ri hi ne ka dar ge çer li o la cak ta ri fe le rin de her han gi bir de - ði þik li ðe gi dil me di. EPDK, 30 Ey lül 2011 ta ri hin de yap tý ðý Ku rul top lan tý sýn da, 1 E kim 2011 ta ri - hin den ge çer li ol mak ü ze re e lek tri ðin ki lo vat sa at (kwh) üc re ti nin ko nut lar da yüz de 9,58, sa - na yi de yüz de 9,12 ar tý rýl ma sý na ka rar ver miþ ti. E lek tri ðin kwh üc re ti te mel fi yat ü ze ri ne da - ðý tým be de li, i le tim be de li ve pe ra ken de hiz met be de li ni ek le ye rek be lir le nen ta ri fe ye gö re, mes ken ler de e lek trik fi ya tý 29,578 ku ruþ, sa na yi or ta ge ri lim se vi ye sin de 24,479 ku ruþ, ti ca ret - ha ne ler de i se 30,816 ku ruþ o la rak uy gu lan ma ya de vam e de cek. nkara / aa þap tan ya pýl mýþ, þö mi ne li, bal kon kor ku luk la rý la ma de mir den süs lü ya pýl mýþ dub leks o - la rak kul la ný lan bi na nýn si te i çe ri sin de ol du ðu, sý nýr la rý çev ri li, bah çe du var la rý de mir par - mak lýk lý, bah çe tan zi mi nin düz gün ol du ðu göz ö nün de bu lun du ru la rak pi ya sa em lak a - lým sa tým de ðer ler i ne gö re yýp ran ma pa yý dü þül dük ten sonraki arsa payý ile 3 nolu baðýmsýz bölümün deðeri: ,00-TL.dir. ÝR DURUU : T..K.S: 0.30, K..K.S: 0,60 yrýk Nizam 2 katlý konut alanýnda kalmaktadýr. STIÞ STÝ : 10:20-10:25 rasý UHEN BEDELÝ: ,00 YTL Satýþ Þartlarý 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da GE LÝ BO LU HÜ KÜ ET KO N ÐI S TIÞ S LO NU a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bur ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- rtýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a - lým har cý, dam ga ver gi si, i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu taþýnmaz üzerindeki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bede li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün - cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke - fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te nen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la ü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur (Ý ÝK m.12) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: kat Türk ö zel sek tö rü nün mü ca de le si ne da ha faz la des tek ve ril me li dir di ye ko nuþ tu. C RÎ ÇIK U Y RI SI Bü yük hel va cý gil, Tür ki ye de sa na yi ü re ti mi, iþ siz lik ve bü yü me ye da ir ra kam la rýn o lum lu yön de sey ret ti ði ni an cak þu an da e ko no mi nin en za yýf nok ta sý nýn ca rî a çýk ol du ðu nu bil di re rek, þun la rý kay det ti: E ko no mi de ki bü yü me bu yý lýn son çey re ðin de bek len ti le rin ü ze rin de yüz de 8.2 o la rak ger çek le þir ken, 2011 yý lý nýn üç çey re ði ne 9 ay lýk dö nem de yüz de 9.6 bü yü ye rek dün ya nýn en hýz lý bü yü yen e ko no mi si ol duk. Sa na yi ü re ti mi 23 ay dýr ke sin ti siz ar tý yor, iþ siz - p lik dü þü yor. n cak ca ri a çýk, he nüz e ko no mi mi zin en za yýf nok ta sý. Dün ya e ko no mi si nin dik ve kay gan bir ram pa çýk tý ðý bu dö nem de, ya ka la dý ðý yük sek bü yü me o ran la rýy la ay rýþ ma yý ba þa ran ül ke mi zin ü ze rin de ki ca rî a çýk yü kü ha fif le ti le rek, ca rî a çýk-yük sek bü yü me den ge si sað lan ma lý dýr he def le ri ne u la þa bil mek i çin, þir ket le ri mi zi ve mak ro e ko no mi yi kü re sel dal ga lar dan sýy rý la bi le cek þe kil de fark lý laþ tý ra rak, sað lam ve sür dü rü le bi lir ya pý ya ka vuþ tur ma mýz ge rek mek te dir. Ö zel sek tö rü mü zü, sa na yi ci mi zi des tek le mek, ye ni pa zar lar ve ye ni gi ri þim ci ler bul mak zo run da yýz. Çün kü, ö zel sek tör e ko no mi nin çi men to su dur. Konya / aa TL, DO LR ÝLE Y RI Þ Z ER KEZ Ban ka sý Baþ ka ný Er dem Baþ çý, do la rýn þu an da dün ya da tek li kit li man ha li ne gel di ði ne ve bu nun bi lin me si ge rek ti ði ne dik ka ti çe ke rek, TL, do lar i le ya rý þa maz. O yüz den TL yi do lar i le de ðer len dir me yin. ma uy gu la dý ðý mýz ted bir ler le, sý ký pa ra po li ti ka sýy la av ro ya kar þý TL da ha sað lam du ra bi lir de di. Ýs tan bul Sa na yi O da sý (Ý SO) ec lis Top lan tý sýn da ü ye le rin so ru la rý ný ya nýt la yan Baþ çý, er kez Ban ka sý nýn ban ka la rýn ban ka sý ol du ðu nu, ban ka la rýn er kez Ban ka sýn dan fon, kre di sað la ya bil dik le ri ni, bu nun is tis na la rý o la bil di ði ni söy le di. Baþ çý, o is tis na la rýn da ba zý ül ke ler de ih ti yaç o lur sa gün de me ge le bi len re es kont kre di le ri ol du ðu nu be lir te rek, me se la Ja pon ya nýn bu nu doð ru dan çok bü yük þir ket le re yap ma ya baþ la dý ðý ný be lirt ti. Baþ çý, Çün kü er kez Ban ka sý nýn mu ha tap a la bi le ce ði þir ket sa yý sý çok az. n cak ban ka la rý biz ra hat lýk la mu ha tap a la bi li riz. Ban ka lar da re el sek tör le mu ha tap o la cak lar. Do la yý sýy la o i liþ ki yi bi zim yu mu þat ma mýz söz ko nu su ol ma lý. O a çý dan de ðer len dir mek ge re kir di ye ko nuþ tu. Tür ki ye nin gü zel bir uy gu la ma sý bu lun du ðu nu, ih ra cat çý re es kont pen ce re si ni ka pat ma dýk la rý ný, TL de re es kont pen ce re si nin þu an da ka pa lý ol du ðu nu, o na ih ti yaç ol ma dý ðý i çin ka pan dý ðý ný ha týr la tan Baþ çý, ma E xim kre di le ri nin þöy le bir gü zel ta ra fý var; ö zel lik le bu kre di le ri biz E xim bank a ra cý lý ðýy la kul lan dý rý yo ruz. TL ve ri yo ruz, dö viz a lý yo ruz. Öy le o lun ca dö viz a lým ni te li ðin de o lu yor. a li yet o la rak da li bor la ve ri yo ruz E xim e... E xim de li bor ar tý 0,75 i le ih ra cat çý la rý mý za bu nu kul lan dý rý yor þek lin de ko nuþ tu. Ýstanbul / aa Lâleli esnafý 2012 den u mut lu LÂ LE LÝ es na fý, Rus ya nýn Dün ya Ti ca ret Ör gü tü ne ü ye lik sü re ci nin baþ la ma sýy la bir lik te he def yük selt ti de Rus ya i le ih ra ca tý ný en az i ki ka tý na çý kar ma ya ha zýr la nan Lâ le li es na fý, yol cu be ra be ri ti ca re tin de ih ra cat kap sa mý na a lýn ma sý ný is ti yor. Teks til ve ha zýr gi yim ih ra ca tý nýn lo ko mo ti fi ol ma ya ha zýr la nan Lâ le li böl ge si nin tek si vil top lum ör gü tü o lan L - SÝ D, Rus ya, Uk ray na, Ro man ya, Ka za kis tan, Tür ki Cum hu ri yet le ri, Bal kan Ül ke le ri ne ih ra cat ya pý yor. Lâ le li ye dün ya nýn yak la þýk 60 ül ke sin den a lýþ ve ri þe ge len ler o lu yor. L SÝ D Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Gý ya set tin Ey yüp ko ca, yol cu be ra be ri sa tý lan ü rün le rin de ih ra cat kap sa mý na a lýn ma sý ge rek ti ði ni söy lü yor. Ey yüp ko ca, Fran sa, Bar se lo na, Ý tal ya, Yu na nis tan gi bi bir çok ül ke den gü nü bir lik Tür ki ye ye ge len mi sa fir ler Lâ le li de a lýþ ve riþ le ri ni ya pýp, bu ü rün le ri ken di ül ke le rin de sa tý yor. Son gün - ler de Lâ le li de f ri ka Cum hu ri ye ti nden ü rün al ma ya ge len ler le rap lar ço ðun lu ðu o luþ tu ru yor. Sa týþ la rý mýz ih ra cat ra kam la rý na tam an la mýy la yan sý ya bi lir se ca rî a çý ðýn a zal ma sý na da ö nem li kat ký sað la ya cak týr. Bu ne den le yol cu be ra be ri sa tý lan ü rün le rin de ih ra cat kap sa mý na a lýn ma sý ö nem li di yor. LÂ LE LÝ NÝN HC Ý 2012 DE R T BÝ LÝR rap la rýn Tür ki ye ye o lan il gi si nin her ge çen gün art tý ðý ný ve Ý ran ýn da cid dî bir pa zar ha li ne gel di ði ni be lir ten Gý ya set tin Ey yüp ko ca, Tür ki ye nin 2023 de ger çek leþ tir me yi he def le di ði 500 mil yar do lar lýk ih ra ca týn yüz de 5 i ne ya ni 25 mil yar do la rý na ta li biz de di. Lâ le li nin yýl lýk ti ca rî hac mi nin mil yar do lar la ra u laþ tý ðý ný vur gu la yan Gý ya set tin Ey yüp ko ca, 2012 he def le ri nin mev cut po tan si ye li ya rý ya rý ya art týr mak ol du ðu nu söy le di. Ýstanbul / Yeni sya Vatan Bilgisayar, iþ ortaklarýna ödül daðýttý V TN Bil gi sa yar ta ra fýn dan her yýl ge le nek sel o la rak dü zen le nen Ýþ Or tak la rý ge ce si 28 ra lýk Çar þam ba gü nü ger çek leþ ti. Va tan Bil gi sa yar, pek çok yer li ve ya ban cý tek no lo ji mar ka sý iþ or ta ðýy la bir a ra ya ge lir ken ay ný za man da 8 ay rý ka te go ri de ö dül da ðýt tý. Ge ce nin su nu cu lu ðu nu Va tan Bil gi sa yar ýn yü zü, ün lü o yun cu ve su nu cu Va tan Þaþ maz ýn ger çek leþ tir di ði ge ce de iþ or tak la rý na ö dül le ri, baþ ta Va tan Bil gi sa yar Ge nel ü dü rü Ha san Va tan ol mak ü ze re Va tan Bil gi sa yar yö ne ti ci le ri ta ra fýn dan ve ril di. Va tan Bil gi sa yar Ge nel ü dü rü Ha san Va tan, ba þa rý lý bir yý lý ge ri de bý rak týk la rý ný be lir te rek tüm iþ or tak la rý na yap týk la rý kat ký lar dan do la yý te þek kür e der ken 2011 yý lýn da no te bo ok, PC, O E ve ya zý cý gi bi bütün IT ü rün le rin de pa zar li der li ði ni de vam et tir dik le ri ni di le ge tir di.

11 ENSTÝTÜ 30 RLIK 2011 CU 11 Hazýrlayan: e-posta: T RÝ HÎ VE SÝ K LR L I. Dün ya Sa va þý nda Be di üz za man ýn Er me ni ve Rus kuv vet le riy le ça týþ ma la rý BEDÝÜZZN SÝD NURSÎ NÝN BÝRÝNCÝ DÜNY SVÞI ND ERENÝLER VE RUSLRL ÇTIÞLRI VE ESRETÝNE DÝR BZI VESÝKLR Sa id Nur sî, 31 art O la yý ndan son ra Ýs tan bul da kal ma ya rak Van a git ti. Bu ra da i ken Do ðu da ki a þi ret ler a ra sýn da do la þa rak o yýl lar da zi hin le ri ka rýþ tý ran, hür ri yet, meþ rû ti yet ve a zýn lýk hak la rý i le il gi li çe þit li so ru la rý ce vap lan dýr dý. Da ha son ra Þam a gi de rek, i le ri ki ta rih ler de Hut be-i Þa mi ye a dýy la neþ re di le cek o lan Þam hut be si ni ver di. Bu hut be sin de Ýs lâm top lum la rý nýn ya þa dý ðý prob lem le re dik kat çe ke rek çö züm yol la rý ü ze ri ne çe þit li tek lif ler de bu lun du. Bi lâ ha re Ýs tan bul a ge çe rek Sul tan Re þad ýn Ru me li se ya ha ti ne Do ðu Vi lâ yet le ri a dý na ka týl dý. Bu sý ra da Do ðu na do lu da bir ü ni ver si te ya pýl ma sý i çin pa di þah nez din de gi ri þim ler de bu lu na rak, Ed re mit te ü ni ver si te nin te me li nin a týl ma sý ný sað la dý. Bu a ra da, dün ya da ki ge nel si ya sî den ge le rin de ðiþ me ye baþ la ma sý ný his se de rek, ta le be le ri ne Ha zýr o lu nuz, bü yük bir mu sî bet ve fe lâ ket bi ze yak la þý yor di ye rek ge liþ me ler i çin ha zýr ol ma la rý ný is te di. 1 Be di üz za man ýn ha zýr o lu nuz di ye rek ta le be le ri ni u yar dý ðý den ge siz lik ler, as lýn da 1815 te Vi ya na Kon gre si i le v ru pa da ku ru lan den ge le rin 1870 Se dan Sa va þý i le bo zul ma sýy dý. r týk, l man ya ve Ý tal ya da v ru pa da ki kuv vet ler den ge si i çin de yer al mak is ti yor, bu du rum da Ýn gil te re, Fran sa gi bi es ki sö mür ge ci ül ke le ri ra hat sýz e di yor du. Ta raf lar sa vaþ i çin ba ha ne a rar ha le gel miþ ler di. 28 Ha zi ran 1914 te Bal kan lar da ki bir ký výl cým sa va þýn baþ la ma sý na sebep ol du. Os man lý Dev le ti, sa va þa gir me ye ar zu lu ol ma ma sý na rað men, l man ya nýn ve l man yan lý la rý nýn is tek le ri so nu cun da E kim 1914 te gir mek zo run da kal dý. Os man lý Dev le ti, res men sa vaþ i lân et tik ten bir kaç gün son ra, Ýn gi liz ler Bas ra Kör fe zi ne as ker çý ka ra rak, ra bis tan ve Su ri ye-fi lis tin ha re kâ tý na baþ la dý. r ka sýn dan da Fran sa i le bir lik te Ça nak ka le ye sal dýr dý lar. Bu a ra da Os man lý Dev le ti de Kaf kas ha re kâ tý na gi riþ ti ve Ga liç ya da müt te fik le ri ne yar dým et ti. Böy le ce Os man lý Dev le ti bir çok cep he de çar pýþ mak zo run da kal dý. Be di üz za man, Ýs lâm dün ya sý i çin ol du ðu ka dar, bü tün in san lýk i çin de a cý bir o lay o lan bu sa va þa, ken di ya þa dý ðý böl ge de ka týl dý. Bi rin ci Dün ya Sa va þý nýn Do ðu Cep he si sý nýr la rý i çe ri sin de yer a lan Bit lis ve çev re sin de ta le be le riy le mi lis bir lik le ri o luþ tu ra rak Rus- Er me ni it ti fa ký na kar þý mü ca de le et ti. Biz bu ça lýþ ma mýz da Be di üz za man Sa id Nur sî nin sa vaþ ta ki ro lü nü an la mak i çin Do ðu Cep he si nde ki ge liþ me le re dik kat çek mek is ti yo ruz. Sa va þýn ge nel sey ri i çe ri sin de Sa id Nur sî nin ye ri ni tesbit e de bil mek i çin, kul la na ca ðý mýz i ki ö nem li kay nak tan bi ri si, bir Sa id Nur sî o to bi yog ra fi si o lan Ta rih çe-i Ha yat ad lý e ser; di ðe ri i se ar þiv ve si ka la rý dýr. Kul lan dý ðý mýz ar þiv ve si ka la rý, ye ter li sa yý da ol ma mak la bir lik te Sa id Nur sî bi yog ra fi le rin de ki ö nem li bir boþ lu ðu dol du ra cak ni te lik te dir. r þiv de ya pý lan tas nif ça lýþ ma la rý na pa ra lel o la rak ye ni ye ni ve si ka la rýn çý ka rak ka ran lýk ta kal mýþ nok ta la rýn tek tek ay dýn la na ca ðý ný dü þü nü yo ruz. 2 KF KS VE DO ÐU N DO LU CEP HE SÝ Os man lý Dev le ti nin sa va þa ka týl ma sý ü ze ri ne Rus lar 1 Ka sým 1914 te Ku zey-do ðu na do lu yu iþ gal et mek i çin te þeb bü se geç ti ler. Bu sý ra da Os man lý Or du la rý Baþ ko mu tan ve ki li o lan En - ver Pa þa, em rin de ki 200 bi ne ya kýn as ker le Rus la rý ar ka dan vu ra rak Kars ve Ba tum u a la bil mek i çin 22 ra lýk 1914 te Sa rý ka mýþ Ha re kâ tý na gi riþ ti. n cak sa va þýn i yi plan lan mýþ ol ma ma sýn dan do la yý, 60 bi ne ya kýn as ker aç lýk, so ðuk ve has ta lýk tan þe hît ol du. Böy le ce En ver Pa þa nýn bu cep hey le il gi li plan la rý so nu ca u la þa ma dý. Sa rý ka mýþ Ha re kâ tý nýn ba þa rý sýz lýk la so nuç lan ma sý, Kaf kas cep he sin de üs tün lü ðün Rus la rýn e li ne geç me si ne sebep ol du. Bu a ra da Rus lar Er me ni ler le an la þa rak sa vaþ sý ra sýn da be ra ber ha re ket et me ka ra rý al dý lar. Bu ge liþ me ü ze ri ne böl ge de ki Os man lý as ker le ri ve üs lü man lar; Rus kuv vet le riy le bir lik te a sýr lar ca be ra ber ya þa dýk la rý kom þu la rý Er me ni ler i le de sa vaþ mak zo run da kal dý lar. Do ðu cep he sin de üs tün lü ðün Rus la rýn e li ne geç me si ü ze ri ne, Rus lar i ler le ye rek na do lu þe hir le ri ni tek tek iþ gal et me ye baþ la dý lar. 27 art 1915 te de rt vin i al dý lar. Bu a ra da Van da ki Er me ni ler 15 Ni san 1915 te üs lü man la ra kar þý mü ca de le ye baþ la ya rak Türk le rin 17 a yýs 1915 te þehri bo þalt ma la rý ü ze ri ne Van ý e le ge çi rip yak tý lar. Bu nun ar ka sýn dan Rus lar ko lay ca Van a ka dar i ler le yip bu ra yý da iþ gal et ti ler. Son ra da 16 Þu bat Savaþ sýrasýnda Ermeni fedaileri bazý yerlerde çoluk çocuðu kesiyorlardý. Buna karþý Ermenilerin çocuklarý da bazen öldürülüyordu. Bediüzzaman Said Nursî'nin bulunduðu nahiyeye binlerle Ermeni çocuðu toplanmýþtý. Bediüzzaman askerlere, "Bunlara iliþmeyiniz!" diyerek onlarý koruyarak serbest kalmalarýna imkân hazýrladý da Er zu rum ve uþ u, 3 art ta Bit lis i, 8 art ta Ri ze yi, 19 Ni san da Trab zon u ve 25 Tem muz 1916 da Er zin can ý e le ge çir di ler. 3 Sa id Nur sî, Kaf kas cep he sin de En ver Pa þa ve tü men ko mu ta ný nýn da tak dir et ti ði mü ca de le le re ka týl dýk tan son ra, Rus or du su nun i ler le me si ü ze ri ne Van a çe kil di. Bu ra da, ta le be le riy le be ra ber Van Ka le si ni sa vun ma ya ka rar ver miþ ler se de Van Va li si Cev det Bey in ýs ra rýy la Vat san (Ge vaþ) a çe kil di. Va li, kay ma kam, a ha li ve as ker Bit lis ta ra fýn da çe ki lir ken bir a lay Ka zak sü va ri si nin sal dýr ma sý ü ze ri ne ol la Sa id, ka dar ka ça ma mýþ as ker ve ta le be le riy le bu teh li ke yi dur dur muþ, hal kýn mal, can ve na mu su nu ko ru muþ tur. Tak tik sa vaþ la rýy la Ka zak la rýn kork ma sý ný sað la yan ol la Sa id, Vas tan böl ge si ni Rus is ti lâ sýn dan ko ru muþ tur. 4 Be di üz za man bu sa vaþ la rý ya par ken ay ný za man da da e ser ya zý yor du. Da ha son ra Ý þa ra tü l-ý câz a dýy la ya yýn la na cak o lan tef si ri ni sa vaþ ma dý ðý za man lar da cep he ler de yaz mýþ týr. Si per le re çe kil di ði za man Be di üz za man söy lü yor, ta le be si ol la Ha bib ya zý yor du. ol la Ha bib Vas tan da ki ça týþ ma lar sý ra sýn da þe hid ol du. 5 ol la Sa id, sa vaþ cep he sin de si lâh lý mü ca de le ve rir ken, Ýs lâm ýn sa vaþ stra te ji si ni uy gu la ya rak düþ man ço luk ço cu ðu na do kun ma mýþ; hat ta on la rý ko ru muþ tu. Sa vaþ sý ra sýn da Er me ni fe da i le ri ba zý yer ler de ço luk ço cu ðu ke si yor lar dý. Bu na kar þý Er me ni le rin ço cuk la rý da ba zen öl dü rü lü yor du. Be di üz za man ýn bu lun du ðu na hi ye ye bin ler le Er me ni ço cu ðu top lan mýþ tý. ol la Sa id as ker le re, Bun la ra i liþ me yi niz! di ye rek on la rý ko ru ya rak ser best kal ma la rý na im kân ha zýr la dý. On lar da, Rus la rýn i çe ri sin de ki a i le le ri nin ya ný na dön dü ler. Bu ha re ket Er me ni ler i çin bü yük bir ib ret der si o lup, Er me ni ler bu ha re ket le üs lü man la rýn ah lâ ký na hay ran kal mýþ lar dý. Bu ha di se ü ze ri ne, Rus lar bi zi is ti lâ et tik le rin de, fe dai ko mi te le rin re is le ri üs lü man ço luk ço cu ðu nu kes mek a de ti ni bý ra kýp, a dem ol la Sa id bi zim ço luk ço cuk la rý mý zý kes me di, bi ze tes lim et ti; biz de bun dan son ra üs lü man la rýn ço cuk la rý ný kes me ye ce ðiz di ye ah det ti ler. ol la Sa id, bu sû ret le o ha va li de ki bin ler le ma sum la rýn fe lâ ket ten kur tul ma sý ný te min et miþ ol du. 6 Be di üz za man, Rus ve Er me ni kuv vet le ri ta ra fýn dan iþ gal e dil miþ o lan böl ge de hal kýn can, mal ve na mus gü ven li ði ni sað la mak i çin ça lýþ mýþ týr. Rus lar, Van ve uþ u is ti lâ et tik ten son ra üç tü men as ke rî bir lik le yu ka rý da i fa de e dil di ði gi bi art 1916 baþ la rýn da Bit lis e hü cum et ti ler. BÝT LÝS ÝN ÝÞ G LÝ SI R SIN D BE DÝ ÜZ Z N Bit lis in Rus kuv vet le ri ve Er me ni bir lik le ri ta ra fýn dan is ti lâ e dil di ði sý ra da o la yý göz le yen þa hit le rin i fa de le ri, Da hi li ye Ne zâ re ti Em ni yet-i U mû mi ye ü dî ri ye ti ta ra fýn dan a lýn dý. Bu i fa de le re gö re, iþ gal gi ri þi mi sý ra sýn da þe hir de bu lu nan ö nem li ki þi ler den bi ri si de Be di üz za man Sa id Nur sî dir. 20 ta le be si i le be ra ber bu ra da bu lun mak ta dýr. 1 Ha zi ran 1916 da ya pý lan so ruþ tur ma sýn da, Ha cý eh met oð lu Ya sin E fen di nin an lat tý ðý na gö re, bir ge ce ya rý sý Rus Bir lik le ri ve Er me ni çe te le ri Bit lis i â ni den is ti lâ e der ler. Si lâh lar la ma sum halk ü ze ri ne a teþ et tik ten son ra, her ye ri ya kýp yý kar lar ve ö nü ne ge len le ri öl dü rür ler. Rus Ka zak la rý üs lü man a ha li yi at la rý nýn a yak la rý nýn al týn da e zer. Ka ça bi len çok az sa yý da in san ya nýn da ek se ri yet bu za lim le rin e lin de te lef o lur lar. Bu bil gi le ri ve ren Ya sin E fen di a ký bet le ri nin ne ol du ðu nu bil me di ði ni bir çok ö nem li ze va tý sa yar. Bun la rýn a ra sýn da 20 ta le be si i le bir lik te düþ ma na kar þý du ran Be di üz za man Sa id Nur sî de var dýr. 7 (Ek-1) Öy le an la þý lý yor ki bu bil gi le ri bi ze ve ren Ya sin E fen di, Bit lis in Rus lar ve Er me ni ler ta ra fýn dan is ti lâ sý ü ze ri ne Be di üz za man ve ta le be le ri nin de þe hid ol du ðu nu zan net miþ tir. n cak, di ðer ve si ka lar dan da an la þý la ca ðý gi bi Be di üz za man ve ta le be le ri bu lun duk la rý yer le ri sa vun ma ya de vam et miþ ler dir. Bit lis in iþ gal teh li ke si i le kar þý kar þý ya kal ma sý ü ze ri ne Bit lis Va li si em duh Bey ve Kel li Be di üz za man a E li miz de bir ta bur as ker ve i ki bin ka dar gö nül lü müz var; biz ge ri çe kil me ye mec bu ruz, der ler; an cak, Be di üz za man ge ri çe kil mek yan lý sý de ðil dir. Çev re den ka çýp ge len le rin ve Bit lis hal ký nýn ço luk-ço cuk ve mal la rý nýn düþ man e li ne düþ me me si i çin en az üç dört gün da yan mak ge rek ti ði ni be lir tir. Bu söz ü ze ri ne va li, uþ un su kut et me si do la yý sýy la o tuz to pu mu zu as ker ler bu ta ra fa ka çýr ma ya ça lý þý yor lar. E ðer sen, o o tuz to pu gö nül lü le rin le e le ge çi re bi lir sen, bir kaç gün o top lar la mu ka be le e de riz ve a ha li de kur tu lur di ye rek Be di üz za man dan yar dým is ter ler. Bu nun ü ze ri ne Be di üz za man, üç yüz gö nül lüy le bir lik te top la rý e le ge çir me ça lýþ ma sý na baþ lar. Ge ce vak ti, Nur þin ta ra fý na, top la rýn ge ti ril di ði ta ra fa gi der. Be di üz za man ýn top la rýn pe þi ne düþ tü ðü nün du yul ma sý Rus la rý en di þe len di rir. Top la rý ta kip e den bir a lay Rus Ka za ðý na ken di muh bir le ri, Bit lis i mü da fa a e den gö nül lü ku man da ný üç bin a dam la ve dað da ki meþ hur û sa Bey bin ki þi i le top la rý kur tar ma ya ge li yor lar der ler. Bu kor ku ü ze ri ne Ka zak ku man da ný kor kar ve i ler le ye mez. Be di üz za man da be ra be rin de ki üç yüz gö nül lü yü rastgel dik le ri top la rý bi rer i ki þer tak sim e dip Bit lis e gön de rir. Ken di si i se i ler le ye rek top la rý bi rer bi rer kur ta rýp, en son to pu da üç ar ka da þýy la bir lik te e le ge çi rir. Bu þe kil de, o tuz to pun Bit lis e gel me si ni te min e der. O top lar la, üç-dört gün, as ker ve gö nül lü ler düþ ma na mu ka be le e der ler, bü tün a ha li, ci ha zat ve mal lar kur tu lur. 8 (Ek-5) Bu mü ca de le ler sý ra sýn da Be di üz za man gö nül lü le re ce sa ret ver mek ü ze re, si pe re gir me ye rek av cý hat týn da a tý ný sa ða so la do laþ tý ra rak koþ tu rur. Hat ta bu koþ tur ma la rý sý ra sýn da vü cu du na dört gül le i sa bet e der, yi ne de ge ri çe kil mez. Va li em duh Bey ve Ku man dan Kel li man ge ri çe kil sin! di ye ha ber gön der dik le ri za man, on la ra, Bu kâ fir le rin gül le si be ni öl dür me ye cek... der. Ha kî ka ten, üç gül le ö le cek ye ri ne i sa bet et ti ði hal de, bi ri han çe ri ni, di ðe ri tü tün ta ba ka sý ný de lip geç miþ ve ken di si ne bir za rar ver me miþ tir. Ge ce le yin Va li ve Ku man dan Kel li ve a ha li kur tul duk tan, gö nül lü ler ve as ker ler çe kil dik ten son ra, bir ký sým fe da kâr ta le be le riy le Bit lis te ba ki ye ka lan bir ký sým bî ça re ler i çin, ken di le ri ni fe da et mek fik riy le kaç maz lar. 9 Be di üz za man Bit lis in en az za rar la bo þal týl ma sýn dan son ra, Rus ve Er me ni ler in Bit lis in il çe le rin de ki zu lüm le ri ni ön le mek i çin ça ba lar. Bun dan son ra ki mü ca de le ler de ol la Sa id in ö nem li bir pa yý var dýr. Ve si ka lar da da dik kat e dil di ðin de gö rü le ce ði gi bi ol la Sa id i Rus bir lik le ri ve Er me ni çe te le ri dik ka te al mak zo run da ka la cak lar dýr. HÝ ZN VE KÖY LE RÝN DE KÝ Ü C DE LE LER Bu çer çe ve de ki ör nek ler den bi ri si Hi zan böl ge sin de ki sa vun ma lar da ya þa na cak týr. Dâ hi li ye Ne zâ re ti Em niy yet-i U mû mi ye ü dî ri ye ti ta ra fýn dan yap tý rý lan 1 Tem muz 1916 ta rih li bir so ruþ tur ma da, Hi zan ka zâ sý nýn çe þit li na hi ye le rin de ya þa yan in san lar a dý na eh med oð lu Yu suf ve eh med oð lu b dur rah man böl ge de ya þa nan lar hak kýn da bil gi ve rir ler. Þa tak (Ça tak) ve ü küs (Bah çe sa ray) düþ tük ten son ra, ci var köy ler den o lan Er me ni ler La to, Ser kis ve Rus ya dan ge len ler Ka zar ve Di lo çev re sin de top la na rak Ku tis-i Ul yâ ya ge lir ler. O ra da nâ hi ye re is le ri ne üç þýk lý bir tek lif te bu lu nur lar. Bu na hi ye i le ri ge len le ri a ra sýn da Be di üz za man Sa id Nur sî de var dý. 10 Bu tek lif tes lim ol mak, nâ hi ye yi bo þalt mak ve ya sa vaþ mak þart la rýn dan bi ri si nin üs lü man lar ta ra fýn dan ka bul e dil me si ni i çe ri yor du. Rus ve Er me ni ler bu tek lif ler den do kuz sa at son ra 600 mev cut la bu kar ye ye hü cum e der ler. Her ke si ez ra-i End de ni len ye re top lar lar. Bu top lu luk i çin de eþ raf tan Hur þit Bey oð lu b dur rah man ve oð lu u sa ve a i le si de var dý. Ön ce lik le top la nan ki þi le rin kýy met li mal ze me le ri ne el koy du lar ve da ha son ra da ka dýn kýz lar ü ze ri ne sal dýr dý lar. Er te si sa bah er kek ler le, ka dýn ve ço cuk la rý i ki gru ba a yýr dý lar. Er kek ler 33, ka dýn lar 80 ki þi ka dar dý. Ka dýn lar ka fi le si Çaç van kar ye sin de bý ra kýl dý. Er kek le rin ta ma mý i se er kek ço cuk lar da da hil ký lýç tan ge çi ril di ler. Er me ni le rin re is le rin den Di lo, so ruþ tur ma da bil gi ve ren ki þi yi sað bý ra ka rak ol la Sa id e el çi o la rak gön de rir ve þu tek lif te bu lu nur: Sa na çok pa ra da ve re ce ðiz. Git, ol la Sa id ve sâ ir rü e sâ ya söy le! O ra da ka lan Er me ni ler i bi ze tes lim et sin ler ve þu ra sý ný da an lat ki, ar týk bî-hû de ye re te lef ol mak tan fâ i de yok tur. Zâ ten her ta raf a lýn dý. Rus lar tâ Ha leb e ka dar git ti ler. Er me nis tan tas dîk o lun du. Gel sin bi ze tes lîm ol sun lar. Bir de o ra da kuv vet ve as ker o lup ol ma dý ðý ný gel bi ze ha ber ver. El çi o la rak a ta nan ki þi ge ri dö ne rek Çaç van a u laþ tý ðýn da ol la Sa id i o ra da gö rür. ol la Sa id ve di ðer ko mu tan lar 4-5 sa at lik bir mü ca de le den son ra Çaç van da bý ra ký lan ka dýn ve ço cuk la rý kur tar mýþ lar dý. n cak, ka dýn lar pe ri þan dý. Genç kýz la rýn her ta raf la rý ya ra lan mýþ, yü rü ye me ye cek ha le ge ti ril miþ ti. Ço cuk la rýn ço ðu te lef ol muþ tu. Hur þit Bey a i le sin den de sa de ce bir ka dýn kal mýþ tý. Er kek ler den i se, ken di le riy le bi zim ya rar lan dý ðý mýz bu mü lâ kat la rýn ya pýl dý ðý i ki ki þi sað kal mýþ tý. 11 (Ek-3) Be di üz za man bu mü ca de le le ri ve rir ken a i le sin den a ða be yi ol la b dul lah ýn da bu ça týþ ma lar da et kin rol al dý ðý ný gö rü yo ruz. Bu so nu ca u laþ ma mý zý sað la yan ve si ka lar, Da hi li ye Ne za re ti Em ni yet-i U mu mi ye ü dü ri ye ti ta ra fýn dan yap tý rý lan so ruþ tur ma lar dýr. Bu so ruþ tur ma lar da, ko nu þa nýn doð ru söy le di ði ne i na na bil mek i çin hal kýn i le ri ge len le ri nin tas dik le ri ne ih ti yaç du yul muþ tur. Ýþ te bu tas di ki ya pan lar dan bi ri si de ol la b dul lah týr. 12 ol la b dul lah ýn bu so ruþ tur ma la rý tas dik e der ken at tý ðý im za nýn ü ze rin de ken di si ni U le ma dan Be di üz za man Sa id-i Kür di nin bi ra de ri ol la b dul lah þek lin de ta ným la ma sý bi ze böl ge de Be di üz za man ýn ye ri ni an la mak a çý sýn dan i þe ya ra mak ta dýr. ða be yi ol la b dul lah, ken di si ni ge le nek sel ta ným la ma bi çi mi o lan b dul lah bin ir za gi bi ba ba sýy la ta nýt mak ye ri ne kar de þi Be di üz za man Sa id Nur sî i le ta nýt mýþ týr. Bu ta ným la ma dan biz, yö ne ti ci ler ve halk a ra sýn da ta ný nan ki þi nin Be di üz za man Sa id Nur sî ol du ðu nu, bun dan do la yý ol la b dul lah ýn ken di si ni kar de þi Sa id Nur sî i le ta nýt tý ðý ný an la ya bi li yo ruz. 13 (Ek-2-3)

12 12 30 RLIK 2011 CU ENSTÝTÜ BE DÝ ÜZ Z N IN E S RE TÝ VE HÜ KÜ E TÝN P R GÖN DER E Ç B L RI Be di üz za man u zun sü ren ça týþ ma lar dan son ra bir sa bah, düþ ma nýn bir ta bu ru i le ça týþ ma ya gi re rek bir çok ya ký ný ný þe hit ver di. Hat ta ye ðe ni ve fe da kâr bir ta le be si o lan U beyd da hi þe hit düþ tü. Ken di si de ya ra lan dýk tan son ra, düþ ma nýn üç sý ra as ke ri ni ya ra rak ge çip, ha yat ta ka lan üç ta le be siy le bir lik te bir su ü ze rin de bu lu nan gö rün me yen bir ye re gir di. Hem ya ra lý, hem a ya ðý ký rýk bir hal de o tuz üç sa at su ve ça mur i çin de bu ra da kal dý. Tü fek el le rin de, o kö tü þart lar i çin de, üst kat ta ki o da da düþ man as ke ri ve za bit le ri bu lun du ðu hal de, hal kýn kur tul ma sý nýn ver di ði hu zur la bir sü re kal dý lar. Bu a ra da Be di üz za man, be ra be rin de ki ar ka daþ la rý na te sel li ve re rek: Kar þý mý za ne va kit çok luk la düþ man as ker le ri ge lir se, o va kit si lâh la rý mý zý kul la na ca ðýz, ken di mi zi u cu za sat ma ya ca ðýz, bir-i ki düþ ma na kur þun at ma ya ca ðýz di yor du. Bu o lum suz þart lar al týn da o tuz üç sa at ka lan ol la Sa id ve ar ka daþ la rý, so nun da Rus as ker le ri ta ra fýn dan e sir a lýn dý. 14 Be di üz za man e sir ol duk tan son ra, Rus lar ta ra fýn dan Van, Cel fa, Tif lis, Ki log rif yo luy la Kos tur ma ya gö tü rül dü. Bu yol cu luk sý ra sýn da Sa id Nur sî Tif lis te i ken, Bit lis Va li ve ki li em duh Bey Da hi li ye Ne zâ re ti ne 22 ðus tos 1916 (9 ðus tos 1332) ta rih li bir ya zý gön de re rek, Bit lis in Rus ve Er me ni ler ta ra fýn dan iþ ga li sý ra sýn da düþ ma nýn e lin den top la rý kur ta rýp gö nül lü ler top la ya rak hiz met ler de bu lu nan Be di üz za man a bir mik tar pa ra gön de ril me si nin uy gun o la ca ðý ný tek lif et ti. Va li ve ki li nin bu tek li fi ye rin de bu lun du. 15 (Ek-4) Ta lat Pa þa, Hi lâl-i h mer Cem i ye ti Re i si Be sim Ö mer Pa þa ya gön der di ði bir ya zý da Be di üz za man Sa id Nur sî ye 60 li ra meb lâ ðýn gön de ril me si ni em ret ti. 16 (Ek- 5) Bu ya zý ya ce vap o la rak Os man lý Hi lâl-i h mer Cem i ye ti er kez-i U mû mi si nden Dâ hi li ye Ne zâ ret-i Ce lî le si ne gön de ri len bir ya zý da Be di üz za man a 60 li ra kar þý lý ðý o lan 1254 mar kýn gön de ril di ði be lir ti li yor du. 17 (Ek-6) Be di üz za man, Rus ya da e sir o la rak i ki bu çuk yýl kal dý. Bu za man i çe ri sin de o ra da ki ha ya tý hak kýn da bah si ni et ti ði miz ve si ka lar dý þýn da ö nem li ve si ka la ra sa hip de ði liz. n cak, Ta rih çe-i Ha yat ad lý e se rin de ö zet bir þe kil de bil gi ye rast la ya bi li yo ruz. y rý ca Lem a lar ad lý e se ri nin Yir mi l týn - cý Lem a nýn Ü çün cü Ri ca sý nda e sa ret ha ya tý hak kýn da i puç la rý ný bul mak müm kün dür. 18 ol la Sa id e sa ret te i ken Rus ya da 1917 Bol þe vik ih ti lâ li o lur. Bu hen gâ me de ki ka rý þýk lýk ta, Kos tur ma dan fi rar e de rek, Pe tes burg, Var þo va, Vi ya na yo luy la Ýs tan bul a ge lir.19 Be di üz za man ýn Ýs tan bul a ge li þi 8 Tem muz 1918 ta rih li Ta nin ga ze te sin de þöy le du yu ru lur: Kür dis tan u le ma sýn dan o lup ta le be le riy le be ra ber Kaf kas cep he sin de mu ha re be ye iþ ti rak ey le miþ ve Rus la ra e sir düþ müþ o lan Be di üz za man Sa id-i Kür di E fen di a hi ren þeh ri mi ze mu va sa lat ey le miþ tir. 20 Bâb-ý Â lî Dâ hi li ye Ne zâ re ti Em niy yet-i U mû mi ye ü dî ri ye ti Bit lis Vi lâ ye ti mü ret te bâ týn dan o lup mu vak ka ten ar din de müs tah dem po lis me mû ru do kuz nu ma ra lý Ya sin E fen di bin Ha cý eh med E fen di nin ba de t-tah lif lü zû ma bi nâ en ah zo lu nan ber-vech-i zîr i fâ de si dir. Fi 19 a yýs se ne [1]332 ar din Li vâ sý Ko mi se ri h med Na zif Bit lis in düþ man ta ra fýn dan is ti la sýn da o ra da bu lun du nuz mu? Ba de l-is tî lâ Rus lar la Er me ni çe te le ri nin a hâ lî-i Ýs lâ miy ye hak kýn da ne gi bi bir mu â me le ve ta ar ruz la rý vu kû bul du ðu na dâ ir meþ hû dât ve mâ lû mâ tý ný zý mu fas sa lan be yân e di niz. Bit lis is ti lâ o lun du ðu ge ce, tah mî nen sâ at on râd de le rin de ka ro kol hâ nem de bu lu nu yor dum. Hâ nem den hem þi rem bir te lâþ ve he ye cân i çe ri sin de ka ra kol hâ ne ye ge le rek düþ ma nýn þeh ri is tî lâ et mek te ol du ðu nu i fâ de ey le me si ü ze ri ne rü fe kâm la be râ ber ka ra kol dan hâ ri ce çýk tý ðý mýz da yüz bin ler ce tü feng ve mit ral yöz le rin tar ra ka la rý i þi di li yor du. hâ lî nin kaç mak ta ol du ðu nu gör düm. Ef râd-ý â i le mi düþ ma nýn ta ar ruz ve te câ vü zâ týn dan kur tar mak i çin ben de niz de â i lem i le bir lik te Bit lis e ya rým sâ at ba îd me sâ fe de kâ in rap köp rü de ni len mev ki e doð ru yü rü me ðe mec bûr ol dum. r ka mýz dan düþ ma nýn Ka zak sü vâ rî siy le Er me ni çe te le ri ve ö nü müz de pi yâ de si kaç mak ta o lan a hâ lî-i Ýs lâ miy ye yi tev kîf e de rek a te þi nin te sî râ tý al týn da bü yük kü çük, ço luk ço cuk cüm le si ni katl ve sü vâ rî le ri nin at la rý a ya ðý al týn da ez di ri yor du. Bin ler ce mâ sûm ka dýn ve kýz la rýn kan la rý ný yer le re a kýt dý ra rak ve Ka zak at lý la rý nýn sün gü le ri u cuy la bir ta kým sâ bi - Bâb-ý Â lî Dâ hi li ye Ne zâ re ti Em ni yet-i U mû miy ye ü dî ri ye ti Hi zan ka zâ sý nýn U çum na hi ye si ne tâ bi Nurs ve v nik, End, ez ra -i End yay la sý a ha li sin de niz. Þa tak ka zâ sý i le ü küs nâ hi ye si nin sü kû tun dan son ra ci vâ rý mýz da bu lu nan Li var, Kö tis-i Ul yâ ve Süf lâ, Çaç van, Þif kâr, Ed re-i Ul yâ kar ye le ri Er me ni le ri Ö zim kar ye li ko mi te re is le rin den La to nâm-ý di ðer le ih ran, Ser kis ve Rus ya dan gel di ði ri vâ yet o lu nan Ið dýr lý Ka zar, Di lo nâ mýn da ki re is le rin ba þýn da top la na rak Kö tis-i Ul yâ ya gel di ler ve o ra dan nâ hi ye rü e sâ sý na tez ki re ya za rak üç ci het tek lif et di ler. Bu rü e sâ me yâ nýn da el-ân e sir ve yâ hûd te lef e dil di ði meþ kûk bu lu nan ve bey ne n-nâs Be di ü z-za man Sa id-i Kür dî de mek le ma rûf o lan ol la Sa id de bu lu nu yor du. Bu tek lif le rin de ya tes lim ol mak ya nâ hi ye yi tah li ye et mek ve yâ hûd i þi ni ze ge lir i se mu ha re be et mek i di. Bu tek lif le rin den do kuz sa at son ra 600 mev cûd la kar ye mi ze hü cum et di ler. Cüm le si þap ka lý ve as ker el bi se li ol du ðun dan Rus as ke ri var mý i di, yok mu i di fark e de me dik. Yal nýz ga rîb in sân lar çok i di. Bun lar ya Rus ve ya Rus ya dan ge len Er me ni ler i di. Ve hiç bir ferd kal ma mak ü ze re ço luk ço cuk, er kek ka dýn cüm le mi zi top la ya rak ez ra a-ý End e gö tür dü ler. Ý çe ri miz de Ý pay ran [Ýs pan dan] eþ râf ve bey le rin den Hur þid Bey oð lu b dur rah man ve mah du mu û sa ve â i le si de bu lu nu yor du. Er kek ve ka dýn cüm le si mu â ye ne den ge çi ril di ve pa ra ve hu liy yâ ta â id ne var i se cüm le si a lýn dý ðý gi bi gü zel ka dýn ve kýz la ra da ta ar ruz et mek ten ve na mus la rý ný het ket mek ten çe kin me di ler. O ge ce is te dik le ri ni yap tý lar. Sa bah ol du. Biz le ri ki, cem an o tuz üç er kek i dik, ay rý bir kâ fi le ve sek sen den i ba ret o lan ka dýn kýz, ço luk ço cu ðu bir kâ fi le e de rek ü küs e gö tür dü ler. Ka dýn lar kâ fi le si Çaç van kar ye sin de bý ra kýl dý. Er kek kâ fi le si ve er kek ço cuk la rýn kâf fe si bir ferd kal ma mak ü ze re cüm le si o ge ce ký lýç dan le rin âh u e nîn le ri se mâ la rý tit re ti yor du. Bu man za ra-i fe cî a yý gö ren le rin ci ðer le ri par ça la ný yor du. Düþ ma nýn yed-i zul mün den â har bir sû ret le kur tul muþ o lan bi zim gi bi bir kaç nü fû sun güç hâl i le nef si mi zi tah lî se mu vaf fak ol duk. Bu is tî lây-ý mü te â kib Van Po lis ü dî ri Ve kî li Ser-ko mi ser Ve fik Bey, Van mü ret te bâ týn dan o lup o es nâ da Bit lis te is tih dâm e dil mek te o lan Po lis me mû ru li ve Ko mi ser u â vi ni Sü ley man ve ða Bey nâ mýn da Rem zi E fen di ler le Sa id E fen di ve Bit lis mü ret te bâ týn dan Po lis e mû ru Ham di ve Re sul E fen di ler ve Bit lis ah ke me Baþ kâ ti bi Þa ban Veh bi E fen di ve u le mâ-i meþ hû re den ol la Sa id-i Kür dî ve yir mi ka dar ta le be le riy le bir lik te ve kom þu la rý mýz dan tüc - Ek-I câ rân dan b dür rez zak bin Ha cý Ýs hak ve da ha bir çok kim se ler Er me ni çe te le ri nin kur þun ve sün gü le riy le fe ci bir sû ret de par ça lan dý ðý ný gör müþ i sem de hü vi yet le ri hâ tý rým da kal ma mýþ týr. Hat ta, is tî lâ dan ka çar ken be râ be ri miz de bu lu nan Ko mi ser u â vi ni eh med Veh bi E fen di a ya ðýn dan mec rûh o la rak ar ka i le mû ma-i ley hi se lâ me te çý kar dýk. a lû mât ve mü þâ he dâ tým bun dan i bâ ret dir. -Ver miþ ol du ðu nuz i fâ de yi tas dîk e di niz. -Ým zâ e de rek tem hî ren tas dîk e de rim. Fi 19 a yýs sen [1]332 Bit lis mü ret te bâ týn dan ar din de müs tah dem Po lis e mû ru Ya sin ziz. Po lis-i mû mâ-i leyh ta ra fýn dan i sitc vâb e dil miþ ol du ðun dan i fâ de si tas dîk o lu nur. Fî a yýs se ne [1]332. Po lis e mû ru Þük rü Ko mi ser u â vi ni b dül ha mid Po lis Ý kin ci Ko mi se ri h med Na zif BO., HR.SYS., nr.2872/2-93. ge çi ril di. Be ni ge ri çe vir di ler ve de di ler ki: Sa na çok pa ra da ve re ce ðiz. Git, ol la Sa id ve sâ ir rü e sâ ya söy le! O ra da ka lan Er me ni ler i bi ze tes lim et sin ler ve þu ra sý ný da an lat ki, ar týk bî-hû de ye re te lef ol mak tan fâ i de yok tur. Zâ ten her ta raf a lýn dý. Rus lar tâ Ha leb e ka dar git ti ler. Er me nis tan tas dîk o lun du. Gel sin bi ze tes lîm ol sun lar. Bir de o ra da kuv vet ve as ker o lup ol ma dý ðý ný gel bi ze ha ber ver de di ler. Bu söz ler Di lo ta ra fýn dan söy le ni yor ve ku man da o nun ta ra fýn dan ya pý lý yor du. v det it dim, Çaç van a gel dim. Bak tým ki bi zim jan dar ma ve Kürt kuv ve ti mü dî ri miz ve ol la Sa id E fen di i le o ra ya gel miþ ler, dört beþ sa at mü sâ de me den son ra ka dýn lar kâ fi le si ni el le rin den al mýþ lar dý. Lâ kin ne þe kil de gör me li. He le bîçâ re genç kýz la rý da yüz le ri bü tün ý sý rýl mýþ ve yü rü ye me ye cek bir hâ le ge ti ril miþ; ço cuk la rýn bir ço ðu a yak al týn da te lef i dil miþ i di. Ýþ te o tuz üç er kek nâ mý na yal nýz i ki miz den baþ ka kim se bý ra kýl ma dý ðý ný ve tah lîs e di len ka dýn ve ço cuk la rýn ek se rî si de bi l-â hi re te lef o lun du ðu nu ve he le Hur þid Bey oð lu b dur rah man Bey â i le sin den bir ka dýn dan baþ ka kim se kal ma dý - Ek-III ðý ný ve gör dü ðü müz zulm ve gad dâr lýk kâ bil-i ta dâd ol ma dý ðý ný ma a l-ka sem arz ey le riz. Fi 18 Ha zi ran se ne Tem muz u hâ cir Kar ye-i mez kû re den eh med oð lu b dur rah man. Kar ye-i ez kû re den o lup bi l-â hi re Ið dýr dan fi ra ren av det e den eh med oð lu Yu suf. Yu ka rý da ki be yâ nât ta bi z-zat hâ zýr bu lun du ðu mu zu ve bu sû ret le i fâ de o lun du ðu nu ma a l-ka sem tas dik ey le riz. Fi 18 minh. U le mâ dan Be di ü z-za man Sa id-i Kür di nin bi râ de ri ol la b dul lah. Na hi ye eþ raf ve bey le rin den U çum kar ye li ah mud. Na hi ye ü dî ri eh med Ne zir. Ýs pa ran [Ýs pan dan] bey le rin den us ta fa. BO., HR.SYS., nr.2872/ Tem muz Bâb-ý Â lî Dâ hi li ye Ne zâ re ti Em niy yet-i U mû mi ye ü dî ri ye ti Van ýn Ge vaþ ka zâ sý na tâ bi Kar kar nâ hi ye si a hâ li sin de niz. Van, Ge vaþ ýn tah li ye sin den son ra Ho ro tis li Ha ço, Ke þiþ Ser kis, Va tâb kar ye li (?) O han nes, ic gas lý [iç ka nis li] Ha ko, Ke ri, Par so, nâ mýn da ki Er me ni ler in ký la vuz luk ve de lâ let le riy le, Rus Ka zak la rýy la Er me ni ler den mü rek keb tah mî nen 500 ki þi lik bir kuv vet ü ze ri mi ze gel di. Gel dik le ri za man gün dü zün sâ at on i ki si i di. Kö ye gir dik le ri za man ib ti dâ dîn î mân þet me de rek ve câ mi ve med re se ler, gö ze gö rü nen eb ni ye le re a te þe ver di ler. Biz sý kýþ tý ðý mýz bir ma hal den bir de re ce mu kâ be le e di yor duk. Bu zâ lim ler o ra da el le ri ne ge çen ka dýn er kek ço luk ço cuk la rý ký lýç tan ge çi ri yor ve ço cuk la rý di ri di ri a te þe a tý yor lar dý. teþ bir kaç sâ at de vam et di. Ni ha yet biz bu lun du ðu muz ma hal lin bir ta ra fý ný de le rek yan mak ta[n] i se her çi bâd-â bâd di ye rek za yîf gör dü ðü müz bir nok ta la rý na hü cum et tik. Çi fâ i de ki, kuv vet çok biz az lýk bu lun du ðu muz dan cep he mi zi ya rýn ca ya ka dar ek se rî si te lef ol du ve ka ça bi len le ri de Ka zak ta kîp e de rek sün gü ve ký lýn cýy la par ça lý yor du. Tah mî nen mu kâ be le i çin sý kýþ tý ðý mýz ma hal de el li ki þi den faz la ol du ðu muz hâl de an cak al tý ki þi ka çýp ya ka yý kur ta ra bil dik. Köy den bir sâ at me sâ fe de ki bir te pe ye çýk týk. k þam yak la þý yor du. Za lim ler de ta kib den vaz geç miþ, köy de ki he sâp la rý na baþ la mýþ lar dý. l lah bir da ha gös ter me sin ne ler ne ler Bu ve ci vâr da bu lu nan i ki Ýs lâm kar ye siy le kö yü müz den Ek-IV E si ren Tif lis de bu lu nan me mu ri nin bu ke re de ma aþ la rý nýn ir sâ li ni ya zý yor lar. Bit lis in sü kû tu sý ra sýn da uþ tan se kiz to pu kur tar mak ve gö nül lü cem et mek sû re tiy le hi de mâ tý sebk e dip me mur lar la be râ ber Tif lis de bu lu nan Be dî ü z-za man Sa id-i Kür dî nin muh tac-ý â tu fet ol mak la mû mâ i ley he bir mik dâr me bâ li ðin ir sâ liy le tes rîr-i me nût-ý re y-i sâ mi le ri dir. Fi 9 ðus tos se ne [1]332 Va li Ve ki li em duh.. Hi lâl-i h mer vâ sý tâ sýy la alt mýþ li ra nýn mû mâ i leyh Be dî ü z-za man Sa id-i Kür di ye ir sâ li nâ zýr bey e fen di ta ra fýn dan emr-ü ten sîb bu yu rul du ðun dan Fu ad Be ye fen di ye tak dîm o lun du. Fi 28 ðus tos se ne [1]332 BO., DH.KS., nr.41/36-2. Os man lý Hi lâl-i h mer Cem i ye ti er kez-i U mû mi si Dâ hi li ye Ne zâ ret-i Ce lî le si ne, Dev let lü, E fen dim, Haz ret le ri, 7 Ey lül [1]332 tâ rih li ve 17 ka lem-i mah sûs nu ma ra lý e mir nâ me-i ne zâ ret pe nâ hi le ri a ri zâ-i ce vâ bi ye si dir. E si ren Tif lis de bu lu nan Be di ü z-za man Sa id-i Kür di E fen di ye gön de ril mek ü ze re me mûr-i mah sû sa i le ir sâl bu yu ru lup alt mýþ li ra lâ-e kal yüz ka dar kýz, ka dýn ka çý rýl dý. e me le ri, bu run la rý ke sil miþ ve her na sýl sa kaç ma ða mu vaf fak bir çok ka dýn lar la çýr çýp lak e dil miþ, e dep ve nâ mûs ma hal le ri pâ re len di ril miþ bir çok ka dýn lar bi ze doð ru ka çý yor ve ge lin ce ye ka dar te lef o lu yor du. Rus lar, âh o ca na var al çak lar! Ký lýnç la rý ný da ha dil le ri dön me yen ço cuk lar la, a yak a ta ma yan ih ti yâr la ra in di rip kal dýr mak tan pek zevk a lý yor lar dý. Ve bun la rý nak let mek ko lay, lâ kin gör mek pek güç tür. l lah gös ter me sin bi zim köy ve ci vâr i ki Ýs lâm kö yü, öy le ta lan ve yað ma e dil di ki, ü ze ri mi ze a la cak bir þe yi miz bi le kal ma dý. Ko yun, ke çi, ö küz hâ sý lý bü tün var lý ðý mýz gö tü rül dü. Ýþ te gör dü ðü müz zulm ve iþ ken ce. Bun lar ve da ha bun la ra mü mâ sil ve söy len me si çir kin o lan bir çok Ek-II ha kâ ret ler o lun du ðu ma a l-ka sem ar zey le riz. Fi 18 Ha zi ran se ne [1] Tem muz u hâ cir kar ye-i mez kû re den Kürd b di. Bu da hi Re þid ol la. Yu ka rý da ki Be yâ nât[ta] bi z-zât hâ zýr bu lun du ðu mu zu ve böy le i fa de e dil di ði ni ma a l-ka sem tas dîk ey le riz. U le mâ dan Be di ü z-za man Sa id-i Kür di nin bi râ de ri ol la b dul lah. Nâ hi ye Eþ râf ve Bey le rin den v lu ca (?) kar ye li. Nâ hi ye ü dî ri Ýs pa ret [Ýs pan dan] bey le rin den. BO., HR.SYS.2872/2-125, 14 a yýs Ek-V Dâ hi li ye Ne zâ re ti Ka lem-i ah sûs ü dî ri ye ti, Dâ hi li ye Nâ zý rý Ta lat Bey E fen di ta ra fýn dan Hi lâl-i h mer Cem i ye ti Re i si Be sim Ö mer Pa þa ya (tez ki re). Fi 7 Ey lül se ne [1]332 E si ren Tif lis de bu lu nan Be dî ü z-za man Sa îd-i Kür di E fen di ye gön de ril mek ü ze re me mûr-i mah sû sa tev dî ân ta raf-ý vâ lâ la rý na ir sâl ký lý nan alt mýþ li ra nýn vü sû lü nün iþ âr ve bu nun mû mâ i ley he sür at-i müm ki ne i le ir sâl bu yu rul ma sý ný ri câ e de rim e fen dim. BO., DH.KS., nr.41/36-1. ahz o lu na rak mak bu zu me mur-ý i ley he tev di ký lýn mýþ ve me bâ lið-i mez kû re mu ka bi li o lan bin i ki yüz el li dört mark e sir-i mû mâ i ley ha gön de ril miþ tir. Ol bab da emr ü fer mân haz ret-i men le hü l Ek-VI em rin dir. Fi 10 Ey lül se ne [1]332 Os man lý Hi lâl-ý h mer Cem i ye ti Re i si Nâ mý na BO., DH.KS., nr.41/36-3. SO NUÇ Be di üz za man Sa id Nur sî, Os man lý Dev le ti nin bir çok cep he de sa vaþ mak zo run da kal dý ðý Bi rin ci Dün ya Sa va þý nda ge ri plan da ka la rak ge liþ me le ri iz le mek ye ri ne, biz zat ta le be le riy le Rus ve Er me ni le re kar þý mü ca de le et me yi ter cih et miþ tir. Baþ lan gýç ta En ver Pa þa nýn bil gi si da hi lin de Kaf kas cep he si ne ka týl mýþ, o ra da bir sü re sa vaþ týk tan son ra, Rus or du la rý nýn i ler le ye rek na do lu yu is ti lâ et me ye baþ la ma sý ü ze ri ne, Van ve Bit lis yö re sin de gö nül lü ler ve ta le be le riy le on la ra kar þý koy muþ tur. r þiv ve si ka la rý na yan sý dý ðý ka da rýy la ol la Sa id in sý ra dan bir mü ca de le nin ö te sin de Rus ve Er me ni le ri en di þe ye sevk e den bir ko mu tan ol du ðu göz le nir. Rus bir lik le ri ko mu tan la rý böl ge sel an laþ ma yap mak i çin ol la Sa id i mu ha tap al ma la rý o nun böl ge de ki as ke rî güç i çe ri sin de ki ye ri ni an la mak ba ký mýn dan ö nem li dir. ol la Sa id, Van dan ge ri çe ki len ma sum hal kýn ko run ma sýn da et ki li ol muþ tur. y rý ca, Bit lis in Rus ve Er me ni ler ta ra fýn dan iþ ga li sý ra sýn da, düþ ma nýn e lin de ki top la rý e le ge çi re rek üs lü man a ha li nin ko run ma sý na yar dým cý ol muþ tur. Be di üz za man'ýn þid det li ça týþ ma lar dan son ra, bir çok ya ký ný ve ta le be le ri vefat et miþ, a ma yýl ma mýþ týr. Yi ne bu mü ca de le le rin den bi rin de ya ra lan mýþ ve Rus lar ta ra fýn dan e sir a lýn mýþ týr. ol la Sa id e sir a lýn dýk tan son ra, Tif lis e gö tü rül müþ o ra da bu lun du ðu sý ra da o nun hiz met le ri ni tak dir e den Da hi li ye Na zý rý Ta lat Pa þa ta ra fýn dan ken di si ne pa ra gön de ril miþ tir. DÝP NOT LR: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, Ýs - tan bul, Ye ni s ya Neþ ri yat, 1994, s Bu ra da kul lan dý ðý mýz ar þiv ve si ka la rýn dan an - la þý la bi le ce ði gi bi, Be di üz za man Do ðu Cep he sin de ö nem li bir va zi fe ye ri ne ge ti ri yor. Bu ö zel li ðin den do la yý çok sa yý da ve si ka da is mi nin geç me si ge re kir. Biz bu ça lýþ ma la ra baþ la dý ðý mýz dö nem i çin de mev - cut ve si ka la rý u zun sü re bek let tik. ma cý mýz a ra da - ki boþ luk la rý dol du ra cak di ðer ve si ka la rý bu la bil mek - ti. n cak, il gi li fon la ra bak ma mý za rað men a ra dý ðý - mýz ve si ka la rý þu a na ka dar bu la ma dýk. Bun dan son ra ki ça lýþ ma la rý mýz da a ra da ki boþ luk la rý dol du - ra cak ve çok da ha kap sam lý bil gi ler ve re cek ve si ka - la ra u la þa ca ðý mý zý u mu yo ruz. 3- Ri fat U ça rol, Si ya sî Ta rih, Fi liz Ki ta be vi, Ýs - tan bul, 2000, s Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, s Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, s Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, s BO., HR.SYS., nr. 2872/2-93; Er dal Ýl ter, r me ni an and Rus si an: Op pres si ons ( ) (Tes ti mo ni es of Wit nes ses), Kök Se ri es of So ci al and Stra te gi cal Re se arch Fo un da ti on, n ka ra, 1999, s.32-33; Er me ni ler Ta ra fýn dan Ya - pý lan Kat li âm Bel ge le ri ( )-I, Dev let r - þiv le ri Ge nel ü dür lü ðü Os man lý r þi vi Da i re Baþ kan lý ðý, Ya yýn No:49, n ka ra, 2001, s Be di üz za man Sa id Nur sî nin Ta rih çe-i Ha - yat ad lý e se rin de (s. 99) an la tý lan bu o lay Bit lis Va li Ve ki li em duh ta ra fýn dan Be di üz za man e - sir ol du ðu za man Ýs tan bul a gön de ri len tez ki re - de bah se dil mek te dir. n cak, Bit lis Va li ve ki li nin ya zý sýn da top sa yý sý se kiz o la rak be lir til mek te - dir. Bkz. (BO., DH.KS., nr. 41/36-2). 9- Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, s Tem muz 1916 da ya pý lan so ruþ tur ma sýn - da da bi ze bu ra da ki bil gi le ri ve ren ki þi nin, þid - det li ça týþ ma lar dan son ra Be di üz za man ýn a ki - be ti hak kýn da bil gi si ol ma dý ðý, ö lü mü yok sa sað mý ol du ðu nu bil me di ði an la þý lý yor. 11- BO., HR.SYS., nr. 2872/ Tem muz ol la b dul lah, Be di üz za man Sa id Nur sî nin a ða be yi dir. Ya þa dý ðý ça ðýn e ði tim mü es se se le ri o lan med re se ler de e ði tim gör müþ, kü çük kar de þi Sa id in il me kar þý il gi si nin art ma sý na ve si le ol muþ tur. Son ra - ki yýl lar da be ra ber bu lun duk la rý med re se ler de yap týk - la rý mü nâ za ra lar da ol la b dul lah kar de þi nin ya nýn - da i lim ci he tiy le da ha za yýf ol du ðu nu fark e de rek kar de þi ni üs tad ka bul e de rek ders al ma ya baþ lar. 13- BO., HR.SYS., nr. 2872/2-125, Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, s. 103; Be di üz za man ýn 4 art 1916 da e sir ol du ðu tah min e dil mek te dir. (b dül ka dir Ba dýl lý, u fas sal Ta rih çe-i Ha yat, C. I., Ýs tan bul, 1998, s. 394). 15- BO., DH.KS., nr. 41/ BO., DH.KS., nr. 41/ BO., DH.KS., nr. 41/ Be di üz za man ýn e sa ret ha ya tý hak kýn da çe þit li ha tý ra lar bu lun mak ta dýr. Bu ha tý ra lar da e sir o lu þu e - sa ret te ya þa yý þý ve ka çý þý an la týl mak ta dýr. Bu ko nu - da ay rýn tý lý bil gi i çin ba ký nýz: (b dül ka dir Ba dýl lý, Be - di üz za man Sa id-i Nur sî u fas sal Ta rih çe-i Ha ya tý, C. I, Ýs tan bul, 1998; h med Er söz, Be di üz za man ýn Rus ya E sa re ti, Nil Ya yýn la rý, Ýz mir 1998). 19- Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, s Ba dýl lý, a.g.e., s. 426.

13 13 Ý LN 30 RLIK 2011 CU Y Dosya No: 2011/44 TLT. Örnek No: 27* Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: lacaklý lehine daha evvel ipotek tesisi yapýlan Nevþehir ili Gülþehir ilçesi Karavezir ahallesi Hüyükaltý mevkiinde kâin tapunun 446 ada, 572 parsel, 2 cilt, 191 sayfada kayýtlý; na Taþýnmaz Nitelik: Bir Bodrum Bir Zemin Üç Normal Katlý Kargir partman ve rsasý, Blok/Kat/Giriþ-B.B.No: -/1/-(Bað. Böl. No: 2) rsa Pay/Payda : 7/25 Bað. Böl. Nitelik : esken Betonarme kargir sistemle yapýlmýþ Bodrum, zemin üzeri 3 katlý apartmanýn 1. katýndaki daire olup, 160,00-m 2 alana sahip 3 oda, 1 salon, banyo, mutfak, hol ve wc'- den ibaret boyalý badana lý bit miþ bi na dýr. Da i re nin ge nel an lam da ta ban la rý se ra mik kap la ma an cak o da ta ban la rý la mi nat, pen ce re ler plas tik, ka pý lar ah þap, ýs lak ma hal du var ve ta ban la rý al çý ü ze ri bo ya o lan, kar ton pi yer le ri ya pý lý, da i re ka pý sý çe lik ka pý o lan ta þýn maz. part ma nýn or tak kul la ným a lan la rýn dan dýþ cep he si sý va lý bo ya lý, ça tý lý, Þe hir i mar pla ný i çe ri sin de her tür lü Be le di ye hiz met le rin den ya rar la nýr. Ýl çe mer ke zin de Pazar yerindedir. rsa m 2 'si 250,00-TL/m 2 'dir. Bina 3. sýnýf B grubu yapý olduðu m 2 'si 600,00-TL/m 2 'dir. rsa bedeli : 165,00 m 2 x250,00-tl/m 2 x7/25 = ,00-TL Daire bedeli : 160,00 m 2 x600,00tl/m 2 x%(100-10)x1,20= ,00-tl Yekün = ,00-TL Satýþ þartlarý: 1- Satýþ Salý günü saat 10:50'dan 11:00'a kadar Gülþehir dalet Sarayý giriþ katý müzayede salonunda açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartýyla Cuma günü ayný yerde saat 10:50'den 11:00'da ikinci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi - der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha i e o lu nur. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma - lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- r týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve - ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi sa tý cý ya, dam ga ver - gi si, ta pu a lým harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve %..ta - kip te ke sin le þen fa iz o ra nýn da a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin ü dür lü ðü mü zün 2011/44 TLT sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la ü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. (ÝÝKm.126) 16/12/2011 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dâhildir. Bu ör nek, bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 64'e kar þý lýk gel - mek te dir. B: T. C. Gülþehir Ýcra Dairesi (TÞINZIN ÇIK RTIR ÝLÂNI) Dosya No: 2010/4719 E. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- TPU KYDI: SÝVS ERKEZ EEK H D, 15 PRSELDE BULUNN RS NÝTELÝÐÝNDE, 1. KT 2 BÐISIZ BÖLÜ NURLI TÞINZ ÖZELLÝKLERÝ: SÝVS ÝLÝ ERKEZ ÝLÇESÝ EEK H, 1204 D, 15'NOLU PRSELDE BULUNN, 1. KT 2 NO LU B ÐI SIZ BÖ LÜ DE K YIT LI T ÞIN Z DIR. R S YÜ ZÖL ÇÜ Ü 305,00 m 2 DÝR. D RES O L RK KR ÞI Y K HL LE SÝ 105. SO KK NO: 7 SÝ VS'TIR. HÝS SE SÝ NÝN T I BORÇ LU DI N K YIT LI DIR. BU LUN - DU ÐU YER DE LT Y PI VE BE LE DÝ YE HÝZ ET LE RÝ T DIR. ÞE HÝR ER KE ZÝ NE U - ZK TIR. YOL, SU E LEK T RÝK GÝ BÝ HÝZ ET LER DEN T O L RK FY D L N BÝL - EK TE DÝR. D Ý RE 2 O D VE BÝR S LON DN O LUÞ K T O LUP SO B Ý LE I SI TIL - K T DIR. O D L RIN T BN KP L SI TH T O LUP IS LK ZE ÝN LER O Z ÝK KP L DIR. BÝ N GE NEL O L RK B KI SIZ O LUP, D Ý RE PEN CE RE LE RÝ H ÞP PEN CE RE O LUP K PI LR D H ÞP DOÐ R DIR. BÝ N TÜ BU V SIF L RI Ý TÝ B - RÝ Ý LE Y PI, B YIN DIR LIK B KN LI ÐI BÝ RÝ LÝ YET LE RÝ TB LO SU N GÖ RE I I I. SI - NIF GRU BU Y PI SI NI FI N GÝR EK TE DÝR. D Ý RE 100 m 2 LNLIDIR. 2 NO LU ES - KEN ,00 TL DÝR. ÝR DURUU : DOSYSIND STIÞ STÝ : 11:30-11:40 rasý UHEN BEDELÝ: ,00 YTL Satýþ Þartlarý 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da SÝ VS 2. ÝC R Ü DÜR - LÜ ÐÜ'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le - ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah - hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma - ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver - gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la ü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur (Ý ÝKm.12) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. SÝVS 2. ÝCR ÜDÜRLÜÐÜ (TÞINZIN ÇIK RTIR ÝLNI) Dosya No : 2010/7 TLT. Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn; TPU KYDI : Elazýð Ýli erkez ustafapaþa ah, Hüseynik Yolu ltý evkii, 1058 ada, 4 parsel de kayýtlý, 3. kat, 5 nolu baðýmsýz bölüm mesken nitelikli taþýnmaz. ÖZELLÝKLERÝ : Satýþa ko nu ta þýn maz, us ta fa pa þa mah, Fa tih Sul tan eh met Bul - va rý No: 12 de bu lun mak ta dýr. Gay ri men ku lün ar sa pa yý 66,66 m 2 dir. Gay ri men ku lun yer al dý ðý bi na 6 kat lý B. kar kas ka lo ri fer siz ve a san sör lü bir bi na o lup yýp ran ma pa yý % 10 dir. part man da i re si 1 sa lon, 3 o da, mut fak, ban yo ve wc den i ba ret o lup, in þa at a la ný yak la þýk 160 m 2 dir. Ze min dö þe me le ri ka ro se ra mik kap lý dýr. Gay ri men kul ko num o la rak þe hir mer ke zin den u zak ol masýna kar þýn ye ri ve ko nu mu ba ký mýn dan ha va dar bir ko num da dýr. Gay ri men kul her tür lü be le di ye hiz met le rin den ya rar lan mak ta o lup top lu ta þý ma a raç la rý nýn gü zer gâ hýn da yer a l mak ta dýr. Ta þýn maz hak kýn da ki de tay lý bil - gi dos ya sýn da mev cut tur. ÝR DURUU : Gayrimenkulün yer aldýðý imar adasý þehir imar planýnda ayrýk nizam, 6 kat yapýlaþmaya izinli konut alaný olarak yer almaktadýr. DEÐERÝ : ,00-TL Satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ Pazartesi günü saat arasýnda E la zýð da let Sa ra yý, 1. Bod rum kat, Sa týþ O da sý ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60 ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Per þem be gü nü saat arasýnda Elazýð dalet Sarayý, 1.Bodrum kat, Satýþ Oda sý ad re sin de i kin ci ar týr ma ya çý - ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra ný nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý - ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye ni nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (Ye ni Türk Li ra sý ve dev let tah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ye cek tir) ve ya bu mik tar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, ta pu sa - tým har cý sa týþ be de lin den ö de ne cek, dam ga res mi, tah li ye ve tes lim mas raf la rý i le % KDV, ta pu a lým har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr, ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na - cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderacatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile üdürlüðümüze baþvurmalarý ile satýþ ilanýnýn teblið edilemeyen alakadarlara ilanen teblið yerine kaim olacaðý ilan olunur (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. ELZIÐ 4. ÝCR ÜDÜRLÜÐÜNDEN (TÞINZIN ÇIK RTIR ÝLNI) Dosya No: 2011/88 TLT. Örnek No: 27 STILSIN KRR VERÝLEN TÞINZIN CÝNSÝ, NÝTELÝÐÝ, KIYETÝ, DEDÝ, ÖNELÝ ÖZELLÝKLERÝ : TPU KYDI: Tekirdað ili, Þarköy ilçesi, Çýnarlý köyü, yakostandi mevki, 1799 parselde kayýtlý, 2025 m 2 yüzölçümlü tarla vasýflý taþýnmaz. ÖZELLÝKLERÝ: Taþýnmaz mev cut i ti ba ri i le tar la vas fýn da dýr. Ha li ha zýr da zey tin lik, ki raz ve bað o la rak kul la nýl mak ta dýr. Ü ze rin de 11 a det zey tin, 16 a det ki raz a ða cý bu lun - mak ta dýr. ra zi nin ta ma mýn da bað om ca sý bu lun mak ta dýr. Ta þýn maz köy yer le þim a - laný dý þýn da dýr. UHEN BEDELÝ: Taþýnmaz ,00 TL muhammen bedelle satýþa çýkarýlmýþtýr. STIÞ ÞRTLRI : 1-1. Satýþ 06/02/2012 Pazartesi günü 14:50 ile 14:55 saatleri arasýnda, Þarköy dliyesi Bodrum Katýnda; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç ha nlý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy le 16/02/2012 Per þem be gü nü sa at: 14:50 i le 14:55 a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la - cak týr. Bu ar týr ma da da tak dir e di len kýy me tin % 40 i le rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa - týþ gi der le ri ni ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- rtýrmaya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - di ý, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. KDV, dam ga ver gi si, tah li ye ve tes lim mas raf la rý, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, ta - pu sa tým har cý ve tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr: ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil a bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ket li le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý. baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/ 88 ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la ü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. 7- Satýþ ilaný ilgililerin adreslerine tebliðe gönderilmiþ olup. adreste tebligat yapýlamamasý halinde ve adresleri bilinmeyen gazete ilanýnýn teblið yerine geçeceði ilanen teblið olunur. 19/12/2011 (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. ÞRKÖY ÝCR ÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TÞINZIN ÇIK RTIR ÝLNI) Dosya No: 2010/8 TLT. Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn; TPU KYDI : Elazýð Ýli erkez ustafapaþa ah, Hüseynik Yolu ltý evkii, 1058 ada, 4 parsel de kayýtlý, 4.kat, 6 nolu baðýmsýz bölüm mesken nitelikli taþýnmaz. ÖZELLÝKLERÝ : Satýþa konu taþýnmaz, ustafapaþa mah, Fatih Sultan ehmet Bulvarý, Ünlü Sok No: 12 de bu lun mak ta dýr. Gay ri men ku lün ar sa pa yý 66,66 m 2 dir. Gay ri men ku lün yer al dý ðý bi na 6 kat lý B. kar kas, ka lo ri fer siz ve a san sör lü bir bi na o lup yýp ran ma pa yý % 10 dur. part man da i re si 1 sa lon, 3 o da, mut fak, ban yo ve wc den i ba - ret o lup, in þa at a la ný yak la þýk 160 m 2 dir. Ze min dö þe me le ri ka ro se ra mik kap lý dýr. Gay - ri men kul ko num o la rak þe hir mer ke zin den u zak ol ma sý na kar þýn ye ri ve ko nu mu ba ký - mýn dan ha va dar bir ko num da dýr. Gay ri men kul her tür lü be le di ye hiz met le rin den ya rar - lan mak ta o lup top lu ta þý ma a raç la rý nýn gü zer gâ hýn da yer al mak ta dýr. Ta þýn maz hak - kýn da ki de tay lý bil gi dos ya sýn da mev cut tur. ÝR DURUU : Gayrimenkulün yer aldýðý imar adasý þehir imar planýnda ayrýk nizam, 6 kat yapýlaþmaya izinli konut alaný olarak yer almaktadýr. DEÐERÝ : ,00-TL Satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ Pazartesi günü saat arasýn da E la zýð da let Sa ra yý,1.bod rum kat, Sa týþ O da sý ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Per þem be günü saat arasýnda Elazýð dalet Sarayý, 1.Bodrum kat,sa týþ O da sý ad re sin de i kin ci ar týr ma ya çý - ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra ný nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý - ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye ni nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- r týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me ti nin % 20 si nis pe tin de pey ak çe si (Ye ni Türk Li ra sý ve dev let tah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ye cek tir) ve ya bu mik tar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, ta pu sa - tým har cý sa týþ be de lin den ö de ne cek, dam ga res mi, tah li ye ve tes lim mas raf la rý i le % KDV, ta pu a lým har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rýný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr, ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na - cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderacatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile üdürlüðümüze baþvurmalarý ile satýþ ilanýnýn teblið edilemeyen alakadarlara ilanen teblið yerine kaim olacaðý ilan olunur (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. ELZIÐ 4. ÝCR ÜDÜRLÜÐÜNDEN (TÞINZIN ÇIK RTIR ÝLNI) 2009/1 ÝFLS. LÞEHÝR ÝCR VE ÝFLS ÜDÜRLÜÐÜNÜN 2009/1 ÝFLS SYILI DOSYSINDN DÜZENLENEN ÜFLÝS LDURN TRI ÜR. SN. TÝC. LTD. ÞT. NÝN ÝKÝNCÝ LCKLILR TOPLNTISI ÝLNI laþehir 2. sliye Hukuk ahkemesinin (Ticaret ahkemesi sýfatýyla) 22/12/2009 tarih ve 2009/ /382 esas-karar sayýlý ilamý ile müflis LDURN TRI ÜRÜNLE RÝ SN. TÝC. LT.ÞTÝ.nin if la sý na ka rar ve ril miþ o lup, mü fl i sin sý ra cet ve li nin dos ya mýz dan ya pýl dý ðý ve dos ya sýn da mev cut o lup, mah ke me ce ve ri len if las ka ra rý nýn da ke sin leþ miþ ol ma sý ne de niy le; üf lis þir ket hak kýn da ü dür lü ðü müz de a çý lan 2009/1 if las sa yý lý dos ya mýz dan 2. la cak lý lar top lan tý sý nýn 10/02/2012 Cu ma gü nü sa at 14.00'de L ÞE HÝR D LÝ YE BÝ - N SIN D E ÐÝ TÝ VE KON FE RNS S LO NUN D ya pý la ca ðý ve if las i da re si nin teþ kil e - di le ce ði hu su su teb lið ve i lan o lu nur. 14/12/ B: T. C. LÞEHÝR /NÝS ÝCR DÝRESÝ Dosya No: 2011/2231 E. Örnek No: 64 Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen, gayrimenkulun cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: Taþýnmazýn Tapu Kaydý : Þiþ li Ta pu Si cil ü dür lü ðü'nün ta rih, B091TKG sa yý lý ya zý sýn da, Ýs tan bul Ý li, Þiþ li Ýl çe si, ya za ða a hal le si. 11 da, 56 Par sel sa yý lý, 703,87 m 2 a lan lý, "Su Ý sa le Hat tý" ni te lik li ta þýn ma zýn ta ma mý Pa - bet Gi yim San. ve Tic..Þ. a dý na ka yýt lý ol du ðu bil di ril miþ tir. Taþýnmazýn tapu kaydýnda beyan ve irtifaklar hanesinde: "Ýstanbul Belediyesi Sular Ýdaresi Umum üdürlüðü" lehine irtifak hakký (Baþlama Tarihi: 06/08/1986, bitiþ tarihi: 06/08/1986-Süre-) ve Bakan lar Ku ru lu'nun 09/07/2007 ta rih ve 2007/ sa yý lý ka ra rý i le bu ta þýn maz, "ya ban cý uy ruk lu ger çek ki þi ler i le ya ban cý ül ke ler de ken di ül ke - le ri nin ka nun la rý na gö re ku ru lan tü zel ki þi li ðe sa hip ti ca ret þir ket le ri nin ta þýn maz ve sý - nýr lý ay ni hak e di ne me ye cek le ri a lan o la rak be lir len miþ tir. ( 21/02/2008 ta rih ve 714 sa - yý)" be ya ný nýn mev cut ol du ðu bil di ril miþ tir. "Satýþ Vaa di ve Kat Kar þý lý ðý Ýn þa at Söz leþ me si Þer hi (Ta ma mý 100 his se i ti bar e di le - rek % 50 his se si Kat kar þý lý ðý o la rak Hoff man Ýn þa at Ta ah hüt ve Ti ca ret Li mi ted Þir ke - ti'ne sa týþ va ad o lun muþ tur.) (Baþ la ma Ta ri hi: 22/05/2008 Sü re: 5 Yýl)" þer hi mev cut - tur. Ta þýn maz ü ze rin de þerh sa hi bi (Sa týþ Va a di ve Kat Kar þý lý ðý Ýn þa at Söz leþ me si Þer - hi) is tih kak da va sý aç mýþ ol sa da, iþ bu da va nýn a çýl ma mýþ sa yýl ma sý na ka rar ve ril miþ tir. (Sa rý yer Ýc ra Hu kuk a lý ke me si'nin t.li. 2010/369 E. 2011/234 K. sa yý lý i la mý) Ý ÝK md. 128/1 ve 97 hü küm le ri u ya rýn ca; þerh sa hi bi nin id di a et ti ði hak tan vaz geç miþ sa yýl ma sý na ve ta þýn ma zýn sa tý þý nýn iþ bu þerh ten (Sa týþ Va a di ve Kat Kar þý lý ðý Ýn þa at Söz leþ me si Þer hi) RÝ o la rak ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ tir. Ta þýn ma zýn Ý mar Du ru mu : Þiþ li Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik üdürlüðü'nün tarih, R sayýlý yazýsýnda; Þiþli- yazaða ahallesi 2 Pafta, 11 da, 56 Parsel sayýlý yerin tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli yazaða Revizyon Nazým Ýmar Planý Notlarýnýn 1. maddesi ne gö re tas dik ta rih li 1/1000 öl çek li Þiþ li ya za ða VI I. E tap la ma Böl ge si Uy gu la ma Ý mar Pla nýn da "ÝS KÝ Ta ri hi Tak sim Su yu Ga le ri si'nde kal dý ðý, Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý ný Ko ru ma Ku rul u'nun ta rih, 715 sa yý lý ka ra rý i le tes cil e dil di ði ve bu na gö re, ta þýn ma zýn ya pý lan ma hak ký ol ma dý ðý, ay rý ca söz ko nu su yer de mev cut bir ya pý laþ ma da ol ma dý ðý be lir til miþ tir. Taþýnmazýn Evsafý : Ýstanbul Ýli, Þiþli-yazaða as lak a hal le si, Bü yük de re Cad de si, 2 Paf ta, 11 da, 56 Par sel sa yý lý ta þýn maz dýr. Söz ko nu su ta þýn maz ü ze rin de her han gi bir ya pý laþ ma bu lun ma yýp, ar sa ko nu mun da dýr. as lak Bü yük de re Cad de si ü ze rin de yer a lan No ra min Ýþ er ke zi i le Pa þa bah çe a ða za sý ar ka sýn da yer a lan ta þýn maz ÝS KÝ Ta ri hi Tak sim Su yu Ý sa le Hat týn da kal dý ðýn dan, ü ze rin de her han gi bir ya pý laþ ma ya i zin ve ril me mek te dir. r sa ko nu mun da o lan ta þýn maz yak la þýk m 2 a lan lý dýr. Ta þýn ma zýn Kýy me ti : Ta þýn ma zýn mu ham men de ðe ri ,00 TL.(Dört Yüz Dok - san Ý ki Bin Ye di Yüz Do kuz Türk Li ra sý) o la rak tak dir e dil miþ tir. Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ 07/02/2012 gü nü sa at 11:00 den 11:10'a ka dar Ýs tan bul 10. Ýc ra ü dür lü - ðü'nde a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal - mak þar týy la ta þýn maz 17/02/2012 gü nü, Ýs tan bul 10.Ýc ra ü dür lü ðü'nde. 11:00 den 11:10'a ka dar i kin ci a çýk art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la - cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas - raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy met le rin % 20'si nis pe tin de nak di "TL"sý ka dar pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le KDV a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi - ler ve tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkuller üzerindeki hak la rý - ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le bir lik te on beþ gün i çer sin de Da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açýk olup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin, þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýdaki dosya numarasý ile üdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýc. Ýf.K. 126) 16/11/2011 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dâhildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. ÝSTNBUL 10. ÝCR ÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TÞINZ STIÞ ÝLNI) DOSY NO: 2011/662 TL. Gayrimenkulün tapu kaydý, cinsi, evsafý ve kýymeti : TÞINZ : TPU KYDI : Ýzmir i li, li a ða il çe si, Yu ka rý þak ran kö yü, 12 a da, 4 par sel de ka yýt lý, dub leks mes ken m 2 (1/4 his se si 156,50 m 2 ) yü zöl çüm lü, ta pu da ze min 2 no lu dub leks mes ken ka yýt lý dýr. ÝR DURUU : li a ða Ýl çe si, Ye ni þak ran Be le di ye Ý mar ü dür lü ðü'nün ya zý sýn da be lir til di ði ü ze re ta þýn maz i mar pla ný i çin de bah çe li ni zam i ki kat ko nut böl ge sin de % 30 in þa at mü saade li a ra i mar par se lin de borç lu ya a it 2 kat lý dub leks mes ken. TÞINZIN DRESÝ : Sayfiye ah. tatürk Cad. No: 42 Yeniþakran - liaða/ ÝZÝR ÖNELÝ ÖZELLÝKLERÝ : Ze min kat ta bü yük bir sa lon, nor mal bir mut fak, kü çük bir tu - va let var dýr. Üst kat be to nar me mer di ven le çý kýl mak ta mer di ven le rin kor ku luk la rý de mir doð ra ma dýr. 1. Kat ta 3 o da ve ban yo tu va let mev cut tur. Sa lon ve o da la rýn ze min le ri la - mi nat kap lý dýr. Is lak a lan lar se ra mik kap lý dýr. Du var lar plas tik bo ya lý dýr, iç ka pý lar ha zýr ka pý dýr. Ça tý a ra sýn da bir o da ve ban yo var dýr. Ü ze ri ki re mit ör tü lü dür. a zot ya kýt lý kat ka lo ri fe ri mev cut tur. Gi riþ ka pý sý çe lik ka pý dýr. Ze min kat 45,00 m 2 yü zöl çü mün de ki mes ken üst kat ta yo la çýk ma ya pý la rak top lam 94,00 m 2 yü zöl çü mün de kul la ný lýr va zi - yet te dub leks mes ken dir. 626,00 m 2 ar sa nýn 1/4 his se sin de dir. Dýþ cep he doð ra ma la rý de mir kor ku luk lu pvc doð ra ma dýr, i ki a det bal kon var dýr. Bah çe de çe þit li mey ve ve çi çek fi dan la rý var dýr. lýþ ve riþ ya pý la cak çar þý pa za ra ya kýn, de ni ze u zak týr. UHEN BEDELÝ : Satýþa konu taþýnmaza toplam ,00.-TL deðer takdir edilmiþ olup, belirtilen bu muhammen bedel üzerinden satýþa çýkartýlmýþtýr. STIÞ ÞRTLRI: 1- Taþýnmazýn birinci satýþý 07/02/2012 Salý günü, saat 13:30 ile 13:40'da li a ða Ýc ra ü dür lü ðü ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ ve pay laþ - týr ma mas raf la rý ný geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la ar týr ma 10 gün da ha u za tý la rak 10. gün o lan 17/02/2012 Cu ma gü nü sa at: 13:30 i le 13:40'da li a ða Ýc ra ü dür lü ðü ad re sin - de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr, i kin ci ar týr ma da i se rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve tah min e di len kýy me tin % 40'ýný sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de na kit ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de Ý ÝK.md. 130 ge re ðin ce 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir, i ha le dam ga ver gi si, % 1 o ra nýn da K.D.V, ta pu a lým har cý ve mas raf la rý gay ri men - ku lun tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Ta pu sa tým har cý, ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan bi - rik miþ ver gi ler i le tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3-Taþýnmazý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK.md. 130 ge re - ðin ce ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr lar. 4- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar i le di ðer il gi li le rin (*) ve ir ti fak hak ký sa hip le ri nin bu gay ri - men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çe ri sin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci liy le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 5- Satýþ bedeli he men ve ya ve ri len müh let i çe ri sin de ö den mez se ÝÝK.nun 133. mad de - si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüd fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek - tir. Bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 6- Ýþbu sa týþ i la ný nýn ga ze te de ya yýn la nan i la ný, ta pu da ad re si ol ma yan lar i çin Ý ÝK m. 127 ge re ðin ce teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan ve teb lið o lu nur. 7- Þartname ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re miz de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 8- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de ra ca a tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/662 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la ü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ý ÝK. md. 126 (*) Ý i gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 B: GYRÝENKULÜN ÇIK RTIR SURETÝYLE STIÞ ÝLNI LÝÐ ÝCR ÜDÜRLÜÐÜ'NDEN

14 14 30 RLIK 2011 CU SPOR Y Hamburg Gökhan'ý vermiyor G.SRY'IN R TRNSFERDE KDROSUN KTK ÝSTEDÝÐÝ ÝLLÝ FUTBOLCU GÖKHN TÖRE'YÝ HBURG BIRKK ÝSTEÝYOR. BÝLD GZETESÝ, GÖKHN'IN VRUP'D TNINIÞ BÝR FUTBOLCU OLDUÐUNU YZDI. Gökhan Töre'nin 2014'e kadar sözleþmesi bulunuyor. LNY Bi rin ci Fut bol Li gi (Bun des li ga) ta kým la rýn dan Ham bur ger SV, mil li fut bol cu Gök han Tö re'yi bý rak mak is te mi yor. Bild ga ze te si nin in ter net say fa sýn da yer a lan ha ber de, Gök han'ýn bu yaz FC Chel se a'nýn ye dek ta ký mýn dan Ham bur ger SV'a trans fer ol du ðun da he nüz ta nýn ma dý ðý ný an cak þim di v ru pa'nýn bü yük ku lüp le ri nin not def te rin de yer al dý ðý be lir ti le rek ''Ga la ta sa ray Tö re'nin pe þin de'' i fa de si ni kul la nýl dý. Gök han'ýn Ham bur ger SV'da 2014 yý lý na ka dar söz leþ me si bu lun du ðu na dik ka ti çe ki len ha ber de, bu na rað men Ga - Türkiye'nin yeni gururu FI RT Y DI NUS V RU P'D E LÝT H KE D YI K TE GO RÝ SÝNE YÜK SEL DÝ. TÜRKÝYE Fut bol Fe de ras yo nu (TFF), 2012 yý lýn da FI F ko kar tý ta ka cak Türk ha kem le ri ni a çýk la dý. TFF'den ya pý lan a çýk la ma da, FI F'ya bil di ri len 28 ki þi lik ha kem lis te si nin o nay lan dý ðý be lir til di.sü per Lig ha kem le rin den Fý rat y dý nus, Cü neyt Ça kýr, Hü se yin Gö çek, Ha lis Öz kah ya, Tol ga Öz kal fa, Bü lent Yýl dý rým ve Yu nus Yýl dý rým'ýn FI F lis te sin de ol ma ya de vam e de cek le ri kay de dil di. FI F ko kar tý ta ka cak yar dým cý ha kem le rin, Ba ki Tun cay k kýn, Or kun k taþ, Ba hat tin Du ran, us ta fa Em re E yi soy, Ser kan Gen cer ler, Ser kan Ok, No u ma'ya sos yal med ya da bü yük des tek Pas cal No u ma Ta rýk On gun, Cem Sat man, Er dinç Se zer tam ve leks Taþ çý oð lu ol du ðu i fa de e dil di.sü per Lig ha ke mi Fý rat y dý nus'un ''E lit Ha kem da yý'' ka te go ri si ne yük sel di ði kay de dil di. y dý nus'un 2012 yý lý i ti ba rýy la, 1. ka te go ri den, ''E lit Ha kem da yý'' ka te go ri si ne yük sel di ði bil di ri lir ken, 11 üst dü zey ha ke min yer al dý ðý bu ka te go ri nin, 23 ha ke min bu lun du ðu ''E lit Ha kem'' klas ma nýn dan son ra ki en üst dü zey ka te go ri ol du ðu kay de dil di. Bu a ra da, ba yan ha kem Di lan De niz Gök çek'in de 2012 yý lý i ti ba rýy la 2. ka te go ri den 1. ka te go ri ye yük sel til di ði i fa de e dil di. BEÞÝKTÞ'IN es ki fut bol cu la rýn dan Pas cal No u ma'ya, Fran sa U lu sal ec li si'nde 1915 o lay la rýy la il gi li Er me ni id di a la rý nýn in ka rý ný suç sa yan tek li fin ka bul e dil me si ne i liþ kin a çýk la ma la rý ne de niy le, sos yal med ya da des tek ya ðý yor. Yap tý ðý a çýk la ma da, ''Bu ka rar be ni de þo ke et ti. U ma rým Sar kozy ha ta la rýn dan dön me si ni bi lir'' di yen No u ma'yý, ''twit ter''da ki he sap la rýn - Fýrat ydýnus 2011'de baþarýlýydý.. dan me saj yað mu ru na tu tan her ke sim den in san, ''Pas cal no u ma can dýr'' baþ lý ðý al týn da öv gü do lu söz ler sar fet ti ler. Baþ ka ta kým la rý ný tut ma la rý na rað men Pas cal No u ma'yý sev dik le ri ni söy le yen ta raf tar lar, bu ko nu da ki gö rüþ le rin den do la yý te þek kür le ri ni sun du lar.pas cal No u ma da, twit ter he sa bý na ''Be ni des tek le yen her ke se te þek kür e de rim, siz ler can sý nýz'' yaz dý. la ta sa ray'ýn genç o yun cu yu he men trans fer et mek is te di ði be lir til di. Bu se zon i yi bir çý kýþ ya ka la yan Gök han'ýn trans fer e dil di ðin de Ham bur ger SV'ýn 23 yaþ al tý ta ký mýn da oy na ma sý nýn plan lan dý ðý an cak genç o yun cu nun pro fes yo nel ta kým da mü kem mel bir ilk ya rý oy na dý ðý i fa de e di len ha ber de, Gök han'ýn 7 a sist i le ta ký mýn en faz la gol ha zýr la yan o yun cu su ol du ðu ve pi ya sa de ðe ri nin bu gün 2 mil yon av ro ol du ðu kay de dil di. Bir ku lü bün, bu pa ra nýn 2 ve ya 3 ka tý ný ge tir me si du ru mun da da Ham bur ger SV'ýn genç ye te ne ði sat mak is te me di ði i fa de e di - BEKO Bas ket bol Li gi'nde Fe ner bah çe Ül ker i le Ga la ta sa ray e di cal Park, bu gün der bi mü ca de le sin de kar þý kar þý ya ge le cek. THY v ru pa Li gi'nde de mü ca de le e den i ki e ki bin der bi kar þý laþ ma sý, ya rýn sa at 20.00'de Si nan Er dem Spor Sa lo nu'nda ya pý la cak. Geç ti ði miz haf ta al dý ðý Ban vit mað lu bi ye ti i le lig de 5. sý ra ya ge ri le yen Fe ner bah çe Ül ker, ken di se yir ci si ö nün de e ze li ra ki bi ni ye ne rek, yý lýn son der bi si ni ka zan ma yý he def ler ken, üst üs te ka zan dý ðý maç lar la i kin ci sý ra da yer a lan Ga la ta sa ray e di cal Park da, ga li bi yet se ri si ni e ze li ra ki bi kar þý sýn da da de vam et tir me ye ça lý þa cak. Lig de zir ve mü ca de le si ve ren Ga la ta sa ray e di cal Park, 11 maç so nun da 9 ga li bi yet, 2 ye nil gi a la rak 20 pu an la na do lu E fes'in ar dýn dan i kin ci sý ra da bu lu nu yor. Sa rý-kýr mý zý lý ta ký mý ko nuk e de cek Fe ner bah çe Ül ker i se THY v ru pa Li gi'nde al dý ðý ba þa rý lý so nuç la rý, za man za man Be ko Bas ket bol Li gi'ne yan sý ta ma ma nýn sý kýn tý sý ný ya þý yor. Lig de 11 kar þý laþ ma ya çý kan sa rý-la ci vert li e kip, 8 ga li bi yet a lýr ken, 3 maç tan da mað lup ay rýl dý. 19 pu an top la yan Fe ner bah çe Ül ker, lig de a ve raj la be þin ci sý - len ha ber de, ku lü bün spor tif di rek tö rü Frank r ne sen'in Gök han'ýn söz leþ me si ni ya kýn bir za man da ön ce den u za ta rak u zun sü re ku lü be bað la mak is te di ði be lir til di. Gök han'ýn Bun des li ga'da ken di si ni hýz lý bir þe kil de is pat la dý ðý ný be lir ten r ne sen, Gök han'ýn da nýþ ma ný i le an laþ týk la rý ný ve Gök han'ýn söz leþ me si nin u za týl ma sý ko nu sun da þu bat a yý so nun da ve ya mart a yý ba þýn da gö rüþ me ya pa cak la rý ný kay det ti. Gök han'ýn da nýþ ma ný Bek taþ De mir taþ da Gök han'ýn Ga la ta sa ray'a im za at tý ðý yö nün de çý kan ha ber le rin doð ru ol ma dý ðý ný bil dir di. Fenerbahçe ile Galatasaray, Beko Basketbol Ligi'nde bugün 112. kez karþý karþýya gelecek. Ligde iki takým arasýnda þu ana dek oynanan maçlarda sarý-lacivertli takýmýn üstünlüðü bulunuyor. Potada derbi günü: F.BHÇE-G.SRY ra da yer a lý yor. Ý ki e kip bu gü ne dek lig ta ri hin de 111 kez kar þý la þýr ken, sa rý-la ci vert li ta kým 56, sa rý-kýr mý zý lý lar da 53 maç tan ga li bi yet le ay rýl dý. Ý ki e kip a ra sýn da ya pý lan 2 kar þý laþ ma i se da ha ön ce lig sta tü sü nün fark lý ol ma sý do la yý sýy la be ra be re ta mam lan dý se zo nu i le baþ la yan lig de þu a na ka dar Fe ner bah çe 5 þam pi yon luk el de e der ken, Ga la ta sa ray i se 4 kez mut lu so na u laþ tý. YENÝ SEZON PERFORNSLRI Ligde 11 haf ta so nun da 9 ga li bi yet ve 2 mað lu bi yet a lan Ga la ta sa ray e di cal Park 20 pu an la 2. sý ra da bu lu nur ken, 8 ga li bi yet, 3 mað lu bi ye ti o lan Fe ner bah çe Ül ker i se 19 pu an la a ve raj la 5. sý ra da yer a lý yor. Sa rý-kýr mý zý lý ta kým bu se zon na do lu E fes ve Be þik taþ i lan gaz maç la rýn dan mað lup ay rý lýr ken, sa rý-la ci vert li e kip i se Be þik taþ i lan gaz, Türk Te le kom ve son o la rak ge çen haf ta Ban vit kar þý sýn da sa lon dan ye nil giyl ay rýl dý. Ýlk 11 haf ta da top lam 899 sa yý kay de den Ga la ta sa ray e di cal Park, ra kip le ri nin 774 sa yý sý na en gel o la maz ken, Fe ner bah çe Ül ker i se at tý ðý 857 sa yý ya kar þý lýk po ta sýn da 776 sa yý gör dü. Küme düþme kalkacak! So nun da Fut bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný eh met li y dýn lar da da ya na ma dý ve doð ru o la ný seç mek zo run da kal dý. Þim di ye ka dar çok kö tü yö net tik le ri fut bol i çin ilk de fa doð ru bir ka rar ver di. 3 Tem muz'dan be ri kan gre ne dö nen sü reç i çin ar týk bir çý kýþ yo lu bu lun du. "Ben ol du ðum yer de bu mad de de ðiþ mez" di yen baþ kan, ku lüp ler den ve si ya si ler den ge len tel kin ler le, sa de ce 58. mad de nin gö rü þü le ce ði gün dem le O la ða nüs tü Ge nel Ku ru lu top la ma ka ra rý al dý. s lýn da ül ke de ya þa nan lar dan o la yýn bu saf ha ya ge le ce ði bel liy di. Sa yýn Baþ ba kan sað du yu lu dav ra na rak, ba zý ce nah la rýn a leyh te ka mu o yu o luþ tur ma ça ba la rý na rað men dik dur du ve þi ke ha di se le ri ne ka rý þan ki þi le re uy gu la na cak ak la man tý ða ters ge len ce za o ran la rý ný dü þü ren ya sa yý ec lis'ten ge çirt tir di. Kos ko ca Baþ ba kan ge len tüm tep ki le ri gö ðüs le di a ma ku lüp le re uy gu la na cak kü me düþ me ce za sý nýn de ðiþ ti ril me si ta lep le ri ne TFF Baþ ka ný a yak di ret ti. Ku lüp ler Bi r li ði Yö ne ti mi'nin Spor Bakaný Su at Ký lýç'ý zi ya re ti son ra sýn da da ka os çö zül müþ ol du. Sa yýn Ba kan da ken din den ön ce ki le rin yap tý ðý ey ya ma bu laþ ma ya rak, Türk fut bo lu nun ya þa dý ðý prob le mi çöz me a dý na bü yük bir ba þa rý ya im za at tý. Biz de siz o ku yu cu la rý mý zý doð ru bil gi len dir mek a dý na i nan dýk la rý mýz ve göz lem le ri miz doð rul tu sun da 58. mad de nin de ði þe ce ði ni, ra lýk a yý ba þýn da "Fe ner bah çe Hak lý" baþ lýk lý ya zý mýz da "s lýn da Fe ner bah çe Yö ne ti mi bir taþ la i ki kuþ vur ma yý he def li yor. Þi keya sa sý ný Sa yýn Cum hur baþ ka ný'nýn o nay la ya ca ðý ný he sap lý yor lar. Bu ger çek leþ ti ði za man baþ kan la rý kur tul muþ o la cak. Son ba sýn top lan tý sýn da ki a maç i se, Ku lüp ler Bir li ði'nin or tak ka rar a lýp TFF'ye gön der miþ ol du ðu kü me dü þür me ye ri ne pu an sil me ce za sý ve ril me si i le il gi li yö net me lik de ði þik li ði ta le bi nin bu gü ne ka dar ger çek leþ me miþ ol ma sý. Ku lüp is ti fa is te ðiy le Fe de ras yo nu kö þe ye sý kýþ tý ra rak bu nu da çöz mek is ti yor. Böy le ce ön ce baþ kan son ra da ku lüp kur tul muþ o la cak" þek lin de be lirt mi þiz. n cak fut bol a i le si nin tüm fert le ri nin çö züm a ra yýþ la rý na rað men, Fe de ras yon ken di bil di ði ni o ku ma ya de vam et miþ ti. U E F kan dýr ma ca sýy la ül ke yi u yut ma ya ça lýþ mýþ lar dý. On lar da id di a na me de a dý ge çen ku lüp le re ce za uy gu la ma sý gi bi ça lýþ ma la rý ol ma dý ðý ný söy le di ler. Bu a çýk la ma dan son ra tu tu na cak dal la rý kal ma dý ve Ge nel Ku rul ka ra rý al dý lar. Þim di ne o la cak? Ge nel Ku rul da; þi ke ve teþ vik pri mi ne bu la þan ku lüp ler i çin kü me düþ me ce za sý ye ri ne bir ke re li ði ne pu an sil me ve pa ra ce za sý uy gu la na bi lir ka ra rý a la cak lar. Böy le ce TFF ka ra rý ku lüp le re al dý ra rak, ken di ni, ku lüp le ri ve ya yýn cý ku ru lu þu kur tar mýþ o la cak. G.Saray anketinde Elmander çýktý G L T S RY Ku lü bü'nün Fa ce bo ok say fa sýn da ta raf tar la ra yö ne lik dü zen le nen ve se zo nun ilk ya rý sýn da en be ðe ni len fut bol cu nun so rul du ðu an ket te, Jo han El man der a çýk a ra ön de gi di yor. 'Siz ce, se zo nun ilk ya rý sýn da en i yi per for man sý gös te ren fut bol cu muz kim di?'' so ru su nun yö - jo han El man der nel til di ði an ke te ku lü bün Fa ce bo ok say fa sýn da de vam e di lir ken, Ýs veç li gol cü Jo han El man der, ta raf tar la rýn en faz la ter cih et ti ði i sim ol du. n ket te þu a na ka dar 4 bin 929 oy a lan El man der, di ðer o yun cu la ra ö nem li bir fark at ma yý ba þar dý. El man der'i bin 428 oy la U ru gu ay lý fi le bek çi si Fer nan do us le ra, bin 418 oy la da Bre zil ya lý sa vun ma o yun cu su Fe li pe e lo ta kip et ti. Serdar ziz'in hedefi millî forma nbur SS POR'UN ba þa rý lý de fans o yun cu su Ser dar ziz, ha ya li nin Türk il li Ta ký mý'nýn for ma sý ný giy mek ol du ðu nu be lirt ti. Ser dar, ku lü bün res mi in ter net si te sin de yer a lan a çýk la ma sýn da, ba ba sý a ke don a sýl lý ol du ðu i çin a ke don ya il li Ta ký mý'ndan oy na ma tek li fi al dý ðý ný, bu tek li fi te þek kür e de rek na zik çe red det ti ði ni kay det ti.ser dar''ben Türk'üm ve ha ya lim Türk il li Ta ký mý'nýn for ma sý ný giy mek" de di.

15 RÖPORTJ 30 RLIK 2011 CU 15 Kam pan ya nýn bi rin ci le ri 7. Ri sâ le-i Nur Kon gre si ne (Sa ray bos na ya) üc ret siz gö tü rülecek. KPNYD BÝRÝNCÝLERE ÖDÜL dem zat: Yap tý ðý mýz bil gi len dir me ler ý þý ðýn da top lan tý ya iþ ti rak e den gö nül lü le ri miz; a bo ne ça lýþ ma la rý na hep bir lik te kat ký su nul ma sý nýn þart ol du ðu nu biz le re i fa de et ti ler ve a bo ne ça lýþ ma la rý na þim di den start ver di ler." FOTOÐRFLR: URT SYN Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu YENÝ SY GZETESÝ BONE VE DÐITI KOORDÝNTÖRÜ DE ZT, 13 OCK'T KUPON NEÞRÝNÝ BÞLTCÐIIZ HYTÜS-SHBE KPNYSI ÝLE ÝLGÝLÝ YPILN ÇLIÞLRI NLTTI. SON o la rak bir de müj de ve ren zat, Bu kam pan ya nýn bi rin ci le ri ni 7. Ri sâ lei Nur Kon gre si ne (Sa ray bos na ya) üc ret siz gö tü re ce ði mi zin müj de si ni ve re rek, ya pý la cak o lan ça lýþ ma la rýn ga ze te mi ze ve ca mi a mý za ha yýr la ra ve si le ol ma sý ný Ce nâb-ý Hak tan ni yaz e di yor, her ke se ba þa rý lar di li yo ruz di ye rek söz le ri ni bi tir di. KO ÝS YO NUN ÖZ VE RÝ SÝ BÝ ZE DES TEK OL DU Tür ki ye ge ne lin de kam pan ya i çin ya pý lan ça lýþ ma la rýn ve ya tý rým la rýn ca mi a mýz da kar þý lýk bul muþ ol du ðu nu ve de ca mi a mý zýn yap mýþ ol du ðu a bo ne ça lýþ ma la rý ný ye rin de gör mek ve iz le mek þev ki mi zi ve ça lýþ ma az mi mi zi kat be kat art týr dý di ye rek duy gu la rý ný di le ge ti ren bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü dem zat, Bu kam pan ya nýn alt ya pý ça lýþ ma la rý ný ta mam la mak i çin Ye ni s ya ed ya Grup bün ye sin de o luþ tur du ðu muz alt ko mis yon; Ha ya tüs-sa ha be e se ri nin o ku yu cu la rý mý za u laþ tý rýl ma sý, ta ný tým ve rek lâm ça lýþ ma la rý nýn or ga ni zas yo nu ko nu sun da bü yük bir öz ve ri i le a þa ma a þa ma ça lý þa rak kam pan ya nýn ni haî he de fe u laþ ma sý ko nu sun da biz le re bü yük des tek ver di de di. Bu ça lýþ ma lar da bir çok ki þi nin e me ðinin geç ti ði ni ha týr la tan zat söz le ri ni þöy le tamamladý: Bu des tek le rin den do la yý ko mis yon da bu lu nan Ko mis yon Baþ ka ný Ýb ra him Öz da bak a, ko mis yon ü ye le ri miz den b dul lah E ra çýk baþ, e sut Ço ban ve Sa it y dýn ile Halkla Ýliþkiler sorumlumuz Þey ma Yýl maz'a ve de yap tý ðý mýz ta ný tým ça lýþ ma la rýn da bi zi yal nýz bý rak ma ya rak mü sa it ol duk ça da ba zý il ler de ki zi ya ret le ri mi ze biz zat iþ ti rak e dip des tek ve ren Ye ni s ya ed ya Grup Ge nel ü dü rü Re cep Taþ cý Be ye, Ýs tan bul ça lýþ ma la rýn da semt semt do la þýp her fýr sat ta kam pan ya nýn ta ný tý mý ný ya pan bo ne ü fet ti þi miz Ya vuz Cey lan'a ve di ðer is mi ni sa ya ma dý ðý mýz bir çok gazetemiz ça lý þa ný na ve de en ö nem li si yap týk la rý ça lýþ ma lar la a zim ve gay ret lerin den do la yý mü te þek kir ol du ðu muz, il gi ve a lâ ka la rý ný biz ler den ek sik et me yen Ye ni s ya Ca mi a sý nýn her fer di ne son suz þük ran la rý mý zý su nu yo ruz. Ga ze te mi zin 2012 yý lý i çin o kur la rý na he di ye e de ce ði Ha ya tüs-sa ha be i sim li e se rin ta ný tým ça lýþ ma la rý i çin bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü dem zat ön cü lü ðün de ki bir e kip ta ra fýn dan Tür ki ye ge ne lin de il le ri mi ze zi ya ret ler dü zen le ni yor. U zun so luk lu kam pan ya nýn ön ha zýr lýk ça lýþ ma la rý ný ko or di ne et mek ve ça lýþ ma la rý yü rü te cek e kip ler le is ti þa re ler yap mak ü ze re il il ge zen e kip yap týk la rý ça lýþ ma la rý an lat tý. Ko nu i le il gi li bil gi ve ren dem zat, Þu a na ka dar 38 i li mi zi zi ya ret et tik ve bu zi ya ret le ri tüm il le ri mi ze yap ma yý plan la mak ta yýz. Git ti ði miz yer ler de top lan tý la rý mý za iþ ti rak e den gö nül lü le ri mi ze ve e kip ar ka daþ la rý mý za; kam pan ya mý zýn i çe ri ði nin ne ol du ðu nu, ve re ce ði miz e se rin ký sa ca ta ný tý mý ný, han gi þart lar da o kur la rý mý za he di ye e de ce ði mi zi ve bu nun gi bi bir ta kým bil gi le ri ak ta rý yo ruz de di. TE LE VÝZ YON VE RD YO LR D REK LÂ LR Y YIN L N CK Kam pan ya nýn ta ný tý mý i çin ül ke ge ne lin de te le viz yon ve rad yo lar da 30 sa ni ye lik görüntülü ve sesli rek lâm la rýn ya yýn la na ca ðý ný, bütün il ve il çe le re bro þür ve el i lân la rý da ðý tý la ca ðý ný ve a fiþ ler gön de ri le ce ði ni be lir ten zat, bir çok il ve il çe de bil bo ard lar da kam pan ya nýn rek lâ mý nýn ya pý la ca ðý ný, Ýs tan bul da met ro büs du rak la rý nýn ta ma mýn da ve bir çok o to büs du raðýn da kam pan ya mý zýn ta ný tým la rý nýn yer a la ca ðý ný da söz le ri ne ek le di. zat, yap týk la rý zi ya ret ler de, ga ze te mi zin o kur sa yý sý ný art tý ra bil mek i çin sa ha ça lýþ ma la rý nýn na sýl ya pýl ma sý ge rek ti ði ni, her o ku ru mu zun ga ze te yi o ku mak la kal ma yýp bir a bo ne bu la rak kat ký ya pa bi le ce ði ni, ya pý la cak a bo ne ça lýþ ma la rý nýn plan lý ve sis tem li bir þe kil de ol ma sý nýn el zem ol du ðu nu ve bu sebep le bir ça lýþ ma e ki bi nin o luþ tu rul ma sý ge rek ti ði ni an lat týk la rý ný ve bu na ben zer ko nu lar da bil gi len dir me ça lýþ ma la rý yap týk la rý ný i fa de et ti. BO NE Ç LIÞ L RI BÞ L TIL DI dem zat söz le ri ni þöy le sür dür dü: Yap tý ðý mýz bil gi len dir me ler ý þý ðýn da top lan tý ya iþ ti rak e den gö nül lü le ri miz; ga ze te mi zin o kur sa yý sý nýn art tý rýl ma sý nýn ö ne mi ni, Ye ni s ya ga ze te si nin üst len miþ ol du ðu mis yo nun çok ö nem arz et ti ði ni ve bu ne den le a bo ne ça lýþ ma la rý na hep bir lik te kat ký su nul ma sý nýn þart ol du ðu nu ve bu kam pan ya i çin ge rek li ça lýþ ma la rý mut la ka ya pa cak la rý ný biz le re i fa de et ti ler ve a bo ne ça lýþ ma la rý na þim di den start ver di ler. Ýs tan bul / Ye ni s ya Saðlýklý hayatýn püf noktalarý Prof. Dr. Sön mez. "Si ga ra, ko ro ner kalp has ta lýk la rý ný hýz lan dý rý cý fak tör le rin en ö nem li le rin den dir" diye konuþtu. SÝ G R a þý rý ki lo, ha re ket siz lik ve dü zen siz bes len me hayatý mý zý teh dit et me ye de vam e di yor. Uz man lar, ye ni yý la da ha sað lýk lý gir me nin püf nok ta la rý ný an la tý yor. e mo ri al Has ta ne si Kalp ve Da mar Cer ra hi si Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Bin gür Sön mez, ko ro ner kalp has ta lýk la rý ný hýz lan dý rý cý fak tör le rin en ö nem li le rin den o lan si ga ra dan kur tul ma nýn ö ne mi ne i þa ret et ti. Ye ni yý lýn ilk gü nü kalp sað lý ðý i çin bütün a lýþ kan lýk la rýn bir ke na ra bý ra kýl ma sý ný is te yen Sön mez, þun la rý söy le di: Si ga ra, ko ro ner kalp has ta lýk la rý ný hýz lan dý rý cý fak tör le rin en ö nem li le rin den dir. k ci ðer le ri et ki le di ði i çin kalp a me li ya tý o lan has ta lar da, a me li yat son ra sý cid dî so run la ra ne den o lur. Si ga ra ka dýn la rý er kek le re gö re da ha o lum suz et ki ler. Ös tro je ni par ça la ya rak er ken me no po za ne den o lur. Ye ni yýl da kal bi niz, a i le niz ve sev dik le ri niz i çin si ga ra yý bý ra kýn. Sað lýk lý hayatta sa de ce si ga ra yý bý rak ma nýn yet me ye ce ði ni i fa de e den Sön mez, bes len me nin ö ne mi ne de dik kat çek ti. Ço ðun luk la seb ze ve mey ve a ðýr lýk lý bes len me yi tav si ye e den Sön mez, Bes len me de çe þit li lik il ke si ni be nim se yin. de di. Sön mez, bun la rýn dý þýn da dü zen li kalp kon tro lü, spor ve stres ten u zak dur ma nýn da kro nik has ta lýk lar dan kur tul ma da ö nem li ol du ðu nu i fa de et ti. Ýs tan bul / ci han

16

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı