Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant."

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 2 Volume: 5 Issue: 2 Bahar 202 Spring 202 Issn: GEÇ ORTAÇA AVRUPASINDA PAZAR VE PANAYIR LKSNN TCARET HAYATINDAK ROLÜ VE TÜRK-SLAM DÜNYASINDAKLERLE KARILATIRILMASI THE ROLE OF THE RELATION OF THE FAIRS AND MARKETS IN THE MEDIEVAL EUROPE AND THE COMPARATION WITH THOSE IN THE TURKISH-ISLAMIC WORLD Pınar ÜLGEN Özet Pazar ve panayırlar, Ortaçaların ekonomik örgütlenmesinin en çarpıcı özelliklerinden birisidir. Bunlar, Dou da ve Batı da farklı ekilde adlandırılmı olsalar da hepsindeki amaç aynıdır. Pazarlar, kurulu amacı olarak yerel bir nitelik taırlarken panayırlar, XIII. yüzyılın sonuna kadar önemli rol oynamılardır. Bütün ülkelerde bunlardan çok sayıda bulunmaktadır. Her yerde uluslararası bir olay olarak kabul edilmektedirler. Avrupa nın da yapısı buna oldukça uygundu. Ortaçaların sonunda ortaya çıkan panayırlar, tamamen farklı türdendi. Ekonomik hayata da canlılık getiren en önemli unsur panayırlardı. Aslında buralar, ticareti yaratan ve tüccarlara deiik satı imkanları veren önemli yerlerdi. Ayrıca tüccarlara seyahat etme olanaı da saladıı için pazarları ve panayırları Ortaça artlarında iyi deerlendirmek ve anlamak gerekmektedir. Bu makalede ise Ortaça Avrupası ndaki pazar ve panayır anlayıını ve bunların önemini ve ticarete olan katkılarını anlatmaya ve de Türk-slam dünyasında o dönemde var olan pazar ve panayırlarla karılatırmalarını yapmaya çalıtık. Anahtar Kelimeler: Ortaça, Avrupa, Türk-slam Dünyası, Ticaret, Tüccar. Pazar, Panayır, Abstract The markets and fairs were one of the attractive features of the economic organizations in the middle ages. They were named differantly in the East and West but their aims were same. The aim of markets was local but the aim of fairs were international. And the fairs have an important role to the end of the 3th century. There were many of these markets and fairs. They were acccepted as international events eveywhere.they were very suitable to the structure of Europe. The fairs that appeared at the end of the middle ages have differant features. The fairs brought liveliness to the economic life. And also if we want to understand the trade or beginning of trade, firstly we must learn the role of markets and fairs in the middle ages. Really these places were impportant that gave differant sealing possibilities to the merchants and also created the international trade. They must be evaluated and understood in the Medieval cpnditions by people well. Because they provided that merchants travelled. In this paper, we study to tell the thought of the markets and fairs, the importance of them and espicially their contributions to the trade and also do comparing with markets and fairs in the Turkish-Islamic World. *Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.

2 Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant. Giri Tarih boyunca ticaret hayatına yön veren en önemli faktörlerden biri, pazar ve panayır alıkanlıı olmutur. Bu alıkanlık, çeitli ekillerde hem Dou dünyasında hem de Batı dünyasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Pazarlar ve panayırlar neden önemlidirler ve de neden örenilmelidirler? gibi sorulara yanıt aramadan önce Ortaçaın ekonomik olarak canlanmasında çok önemli bir yeri olan pazar ve panayırların o dönemde ne anlama geldiine bakmak gerekir. Pazar, açık havada yer alan haftalık çarı anlamındadır. Yaklaık olarak XVI. yüzyıla kadar pazar ve çarı aynı anlamda kullanılmıtır. Bu ekilde adlandırma durumu en çok Dou dünyasında karımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra Bazar kelimesi, hafta pazarı olarak; Yunanca da ise aziz anlamına gelen Pan Aghios kelimeleri de pazar anlamında kullanılmaktadır. Gelenek ve yasal çerçeve olarak da pazar ve panayırlar birbirine benzemektedirler (Mortan-Küçükerman, 200: 38). Pazarların ortaya çıkıı çok eskiye dayanmaktadır. Pazarların, kültürlerarası ticaretin avcı gruplarının tesadufi olarak karılamaları esnasında veya sava dönemlerinde ortaya çıktıı tahmin edilmektedir. Çünkü dilbilimine yönelik çalımalar, antik Yunan da durumun böyle olduunu düündürtmektedir (Brown, 969: 38-46; Agnew, 979: 99-8). Fakat sınır pazarlarının varlıı, Yunan ehirlerinde M.Ö. VIII. yüzyılda sona ermitir. lk ehir pazarları genellikle ehrin dıında deil, merkezinde kuruluyordu. Bunun sebebi de tüccarların müterilerine en iyi ekilde ulaabilme arzularıdır. Kültürlerarası ticaretin ilk biçimleri nasıl olursa olsun ehir hayatının ortaya çıkıından sonra en yaygın kurumsal biçim ve ticari yerleimler olmulardır. Ticaret erbabları kendi toplumlarından ayrılarak farklı yerlerde otururlardı. Oranın geleneklerini benimserlerdi. Bunun sonucunda bir ticaret aını veya diasporasını diaspora terimi, buday ekimindeki manasıyla saçmak anlamına gelen Yunanca bir kelimedir- oluturan birbiriyle ilikili bir ticari topluluklar ebekesi kurarlardı ( Curtin, 2008: 2-3, Meillassoux, 97: 267 ). Yukarıdaki bilgilerden sonra pazarların eski bir tarih olarak nitelendirdiimiz Ortaça da da önemli bir yere sahip oldukları açıkça görülmektedir; ancak bu pazarlara günümüzde de pek çok yerde farklı ekillerde rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra Yunalılarda ve Romalılarda bu pazarlarda Vâsıtalı ve Vâsıtasız olmak üzere çeitli vergiler alınmaktaydı. Vâsıtalı vergilere vectigalia, Vâsıtasız vergilere tributa adı veriliyordu. Vâsıtasız vergiler, biri ahsi yani ba vergisi yani tributim cabitis dieri de tributim soli yani arazi vergisidir. Vâsıtalı vergiler ise, hudud ve limanlarda portoria ve tolonia adıyla anılan gümrük resimleriyle ehir kapılarında alınan oktruvalar ve centesime rerum venalima eklindeki bir nevi pazar ve panayır muamele vergisi eklinde olan alım-satım vergisidir (Eskiciolu, 2007: 57). Bu pazarlar arasındaki fark, sadece derece ve cins farkıdır. Dier pazarlar ise kasaba halkının haftalık toplanma yerleridir. Mübadele, üretici ile tüketici arasında geçmekte ve tüccarlar aynı gün mallarını satıp yerlerine geri dönebilmektedirler. Bazen bölge ya da kentin yerel ihtiyaçlarını aan miktarlardaki ürünleri toplamak üzere aracılar da bulunmaktadır. Bu özellikle bazı endüstriyel ürünler, kuma ya da madeni eyalar için geçerlidir. Kentlerin büyümesiyle birlikte kurulan pazar sayısı da artmıtır. Böylece pazarlar, haftada 2 ya da 3 defa kurulmaya balamılardır. Yukarıdaki bilgilerden de anlaıldıı gibi, pazar, en genel anlamıyla arz ve talebin bulutuu yerdir; ancak kavram olarak çok farklı içeriklerle algılanabilir. Pazar kelimesi, bir ülkenin uluslar arası ticaretini, herhangi bir yerleim biriminde kurulan alıveri yerini, alıveri amacıyla kullanılan bir mekânı ya da sadece belirli bir ürünü de tanımlamak için de

3 kullanılabilir. Geçmi dönemlerden itibaren Asya nın, Afrika nın ve dünyanın dier pek çok yerinde özellikle periyodik pazarlar önem kazanmaya balamıtır. Pazarlar, bir yandan insanların sosyal ilikiler kurmasını salarken dier taraftan ihtiyaçların karılanmasına da yardımcı olmutur. Ayrıca kentlerin oluumuna yol açmılardır. Özellikle kırsal kesimlerde kurulan pazarlar, ürün daıtım ve toplama ya da deitirme sisteminin, önemli bir parçasıdırlar. Bunların yanı sıra pazarların kurulma amaçlarıyla satıa sunulan mallar açısından da önemli ve belirgin farklılıkları vardır. Bunlara ek olarak, zaman içerisinde yerleme yerlerindeki büyüme ve gelimeler, bazı pazarların ortadan kalkmasına, deimesine, yeni pazarların kurulmasına, özellikle ulaım ve taıma alanlarındaki gelimeler de pazarlarda satılan ürünlerin çeitlenerek artmasına, pazarlardaki satıcı niteliklerinin farklılamasına yol açmıtır. Pazarların bir kısmı zaman içinde çeitli niteliklerdeki deimeler sebebiyle önemlerini yitirmi ve böylece ortadan kalkmıtır, bazıları varlıklarını günümüze kadar korumutur, bazı yerlerde ise gelien koullar yeni pazarların ortaya çıkmasını salamıtır. Bunların çou da panayır olarak adlandırılmılardır. Bir yerde pazar hatta panayır kurulabilmesi için konum, iklim, nüfus, ulaım, ekonomik yapı gibi faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Panayırlar yani fuarlar ise daha baka amaçlara hizmet ederlerdi. Bu yüzden de panayırların kökenlerini pazarlarda aramak yanıltıcı olabilir. Çünkü panayırlar, pazarların aksine profesyonel tüccarlar için belirli zamanlarda kurulan buluma yerleriydi. Panayırlar, deiimin ve toptan satıın yapıldıı yerlerdi. Yılda bir yada altı ayda bir defa olmak üzere küçük bir kentte veya bazı büyük kentlerin dıındaki kırsal alanlarda kurulan fuarlar, birkaç gün ya da birkaç hafta devam ederdi. Fuarın kurulu amacı, bir bölgenin yapaı arzına fayda salama iinde ve hasat fazlasını veya hayvanlarını satma iinde kolaylıklar salamak idi; fakat bazı yerlerde bu kurum, ulusal hatta kozmopolit bir renk kazanmıtır (Heaton, 985: 65). Yukarıda genel olarak anlatılan pazarlar ve panayırlar, bazen farklı amaçlarla kurulmu olsalar da, sonuç itibariyle Ortaçada hem Batı da hem de Dou da ticari hayatın bir rengi olmulardır. Pazarlar ve panayırlar, anlam ve ekil olarak küçük farklılıklar gösterse de yaptıkları etki bakımından her corafyada oldukça önemli bir yere sahiplerdir ve birbirlerine benzemektedirler. Ortaça Avrupasında ve Türk-slam Dünyasında Ticaret Hayatına Yön Veren Önemli Pazarlar, Panayırlar ve Bunların Etkileri Gerek Türk-slam dünyasında gerekse de Avrupa da pazar ve panayır alıkanlıı farklı isimler altında da olsa ticaret hayatının merkezini oluturmaktaydılar. Avrupa tarihi açısından bakılacak olunursa, fuarların ve pazarların önemine ilk dikkat çeken kii Charles Verlinden olmutur. Verlinden, ticaretin uluslararası akıından ziyade yerel ya da bölgesel olarak kurulan fuarlara dikkat çekmektedir (Epstein, 992: 5). Haftada bir ya da iki defa kurulan bir pazar, sadece uluslararası ticaretin deil, aynı zamanda yerel hayatın önemli bir aygıtı olarak kabul edilmekteydi. 833 lü yıllarda uzak mesafe ticaretinin durgunluk yaadıı bir dönemde, sofu lakaplı I. Ludwig in Almanya da kurulu bir pazar için bir darphane kurmak üzere bir manastıra izin vermesi olayı, konuya olan bakı açısını yeterince belirtmektedir. Ancak bu durumun, ticaretin XI. yüzyılda yeniden canlanmasında dönüm noktası olarak kabul edilebilir olup olmadıı da düündürücüdür ( Mumford, 2007: 38). slam dünyasında ise aynı ekilde pazarların kurulmasına büyük önem verilirdi. Hatta bu gelenein Dou da ve Batı da eski zamanlardan beri var olduu; ancak Batı da geç dönemlerde fark edilen bu canlılıın slam dünyasında daha erken zamanlarda yaandıı, pazarların ve panayırların gayet canlı ve sistemli bir yapıya sahip oldukları kaynaklardaki bilgilerden anlaılmaktadır. Bunun en eski örneklerinden biri de, Vâsıt ehri nin kurulu emasında görülmektedir. Vâsıt ehri kurulurken pazar yeri, saray ve meydanın en önemli parçası olarak düünülmütür. el-vasiti nin verdii bilgilere göre, gıda satıcıları ve bezzazlar çarısı pazarın olduu tarafta depocuların olduu bölgeye kadar uzanıyordu. Bakkallar, sakatatçılar ve meyve satıcıları çarının güney tarafında, depocular sokaına kadar olan bölgeye

4 yerlemilerdi. Depocular çarısında ise esnafın mallarının korunmakta olduu dükkânların yanı sıra gündelikçi olarak çalımakta olan içilerin bulundukları yerler ile zanaat erbabı olan esnaf da buraya yerlemitir. Bunların çalıtıkları iyerleri Dicle nehrine kadar uzanmaktaydı. Daha önce kurulmu olan kentlerde olduu gibi burada da her meslek erbabına ayrı ayrı yerler tahsis edilmi, bunların birbirlerine karımalarına engel olunmutur. Rivayetlere göre, Haccac, bu konu üzerinde titizlikle durmaktaydı. Bunun tek istisnası ise sarraflardır. Sarrafların hepsi bir yerde toplanmamıtı. Haccac ın emri gereince çarıda bir sarraf bulunmaktaydı (el-vâsıti, 987: 39; Söylemez, 200: 47). Bunun yanı sıra, slam tarihinin erken dönemleri boyunca Basra daki çarının yapısı da endüstri ehirlerindeki pazarlardan çok da farklı olmamıtır. Gideon Sjoberg e göre ehirdeki çou toptancı tüccarlar küçük stoklarla küçük derecede rol oynarlardı (Naci-Ali, 2008: 642). Çok eski zamanlarda kurulmu olan pazarların kent ve ticaret hayatındaki önemi, XI. yüzyıldan sonra belirginlemeye ve bunların sayıları da artmaya balamıtır. Buna benzer bir dier örnee de Avrupa da rastlanılmaktadır. arlman ve onun büyük olu II. Charles, bu yönde çalımalar yapmılar ve pazarları büyütmülerdir. Özellikle de kiliseler, kendi nüfuz alanlarında çok sayıda pazarın kurulması için pek çok imtiyaz vermitir. Pek çok manastır ve piskoposluk, kendi ülkelerindeki pazar sayısını arttırmak için XI. ve XII. yüzyıllarda otoritelerini kullanmılardır. Pazarlar, genellikle haftalık ve aylık olarak toplanırlardı. Bazıları da yıllık olarak toplanırdı. Bunlar, panayır olarak adlandırılır ve genellikle azizlerin günlerinde toplanırlardı. Artan nüfus ve tarımsal faaliyetler, ekonominin tarımsal olmayan içilerin sayısının artmasına destek olmutur. Bütün bu faktörler, XII. ve XIII. yüzyıllarda pazarların sayısının artmasını salamıtır. XIII. yüzyılda ise yaklaık olarak ngiltere de 3000 civarında pazara imtiyaz tanınmıtır (Kawaleski, 995: 44). Ayrıca bu dönemde ngiltere de en ünlü ticaret merkezi, Hull idi. Burada 2 haftada bir pazar kurulur ve yıllık panayırlar yapılırdı. Hatta bu bölge, 297 yılında ngiltere nin en önemli 9 limanından biri olmu ve burada kaliteli yün ve deri ticareti yapılmıtır. Hull, 2 yıl sonra baımsız olarak ticarete devam etmitir (Kermode, 998: 0). Uluslararası ticaretin genilemesi ve bunların sayılarının artması, Anadolu'da da birtakım uluslararası pazar ve panayırların kurulmasına sebep oldu. Türk- slam dünyasında pazarların halkın devlet ve yönetimle ilgili bir takım bilgileri örendikleri yer olma ilevi üstlenmi oldukları da söylenebilir. Türk-slâm dünyasında uluslararası ticaret yolları üzerinde ya da orduların konakladıı yerlerde veya sınır boylarında, kentsel yerlemelerden uzak noktalarda kurulan mevsimlik ya da yıllık geçici nitelikli pazar ya da panayırlar kurulduu bilinmektedir. Bu pazar ya da panayırların süreç içinde devlet eliyle kurulan anıtsal ve kamusal ekonomik hizmet yapıları ile kentsel yerlemelere dönüstüü, Ordu Pazarı, Cuma Pazarı, Salı Pazarı, At Pazarı ehri veya Leker-i Bâzâr ya da Pârsî Bâzâr gibi yer adlarının varlıından da anlaılmaktadır (Özcan, 2006:207). Bu pazarlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiler u eserlerde bulunmaktadır (Radloff, 957: ; Mazâherî, 972: ; Baykara, 975: 90-97; Togan, 982: 8; Kheirabadi, 2000: 43-49). Ortaça fuarları yada panayırları ve ehirler gibi unsurlar, Ortaça da i dünyasının geliiminde olmasa bile; ancak Ortaçaın daha geç dönemlerinde iç yapıdaki yeniliklerde önemli bir rol üstlenmilerdir (Hunt-Murray, 999: 30). Geç Ortaçalardaki fuarların sayısı yükselmeye baladıında Batı Avrupa da pazar yapılarında büyük yenilikler için bir teebbüs yoktu. Hatta uzun süreli ekonomik geliimde kurumsal bir durum da yoktu (Verlinden, 963: 50-53). Ancak Henri Pirenne, bu sayının çok olması gerektiini savunmutur. Çünkü bu pazarlar, IX. yüzyılda ortaya çıkmıtı (Pirenne,963:8-9,80-8).

5 Verlinden ve Cooonaert adlı tarihçiler, bu bölgesel pazarları uluslararası olanların taklitleri ya da dejenerasyonları olarak görmülerdir (Verlinden, 963: 50-53; Coooneart, 974: 354). Pazarlarda çounlukla para yerine dei- toku adı verilen takas usulü uygulanırdı. Ayrıca buralarda büyük gezici tüccarlar bulunurdu. Zamanla cari duruma duyulan ihtiyaç daha da artmı ve bununla birlikte para deiimine ihtiyaç duyulmutur. Bu, aslında bankerliin ve kredi kurumunun rolünün nasıl baladıını kanıtlar niteliktedir. Zengin bir çiftçi, bir kent tüccarının sıradan ve stok yapmayan bir kii olarak malları satmasını isterdi. Çiftçiler, tüccarlara ya önceden ödeme yoluyla kredi verirler ya da ürün daıtıldıı sırada ödenmesine söz verme yoluyla tüccardan kredi alırlar ya da indirimli ödeme yapma konusunda uzlama salanırdı. Eer satıcının toplu parası yoksa bakent deposundan para deiimiyle ödünç alabilir ya takastan ya da tüccarın kendisinden bekledii ürünün parçasını karılık olarak alırdı. Buna denkletirme adı da verilmekteydi (Pirenne, 2009: 20). Sonuç olarak karıık bir ekonomik sistem vardı. Haftalık pazarlarda uzak mesafe ticaretiyle gerekli hale gelen takastan parasal sisteme geçilmitir ( Lopez- Raymond, 990: 53). Türk slam dünyasında ise Anadolu da Selçuklu dönemi pazar ya da panayır yerlemelerinin kökenlerinin Anadolu nun kendine özgü corafi koulları ve uluslararası ticaret potansiyeli içerisinde olutuu söylenebilir. Ayrıca üretim ve daıtım sistemi üzerindeki bölgelerde ya da Bizans-Selçuklu ve Hıristiyan ya da Müslüman ya da yerleik ya da göçebe gibi farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip kültürler arasındaki ilikilere dayandıı düünülebilir. Ancak Anadolu daki pazar ya da panayırların uzak mesafe ticaretine yönelik mal ve ürünlerin satıldıı mevsimlik ya da yıllık geçici yerlemeler olarak kuruldukları görülmektedir (Uzunçarılı, 933: ; Tongur, 940: 27-28; Turan, 977: 4-6; Faroqhi, 978: 39-85; Kırkıl, 2000: ; Koca, 996: ; Köymen, 986: ; Cahen, 200: 32-43; Özcan, 2006: 209; Tabakolu, 2000: 26). Pazarların yerel üretimler için birer ans olduu söylenebilir. Çünkü pazarlar, uzak mesafe tüccarlarını da bu noktada cesaretlendirmekteydi. Yün, pamuk ya da düz ürünler yerel kullanıcılara verilmek üzere yerel dokuyucuların tezgahlarını donatmak için yeterli olabilirdi. Üretimin yayılması hammadde ithalatını da gerektirmekteydi. Seyahat eden tüccarlar, böylesi donanımlar da getirebilirdi. Dier taraftan bu durum, dokumacıların organize olduu yerde yani kasabada tüccarın evinde yapılan dokumadan daha ekonomik olduuna dair bir kanıt olarak gösterilebilir ( Lopez-Raymond, 990: 54). Lewis Mumford un dedii gibi düzenli olarak her hafta kurulan bir pazar yerine sahip olmak, komu köylülerle, balıkçılarla zanaatçılarla mübadele yapabilmek eklindeki en büyük ekonomik ayrıcalıın sürebilmesi, fiziksel güvenlilie ve yasal korunmaya balıydı. Böylece eski Yunan daki gibi pazara gelenler, alıveri süresince, pazaryerinin pazar haçıyla simgelenen pazar asayii tarafından korunmaktaydılar. Tüccarlar, önceleri surun hemen dıında otururken artık kentte sürekli oturmaya baladılar. Ayrıca bu dönem, eski anayol ve su yollarının yeniden kullanıma açılmasına neden olan yeni bir dönemdir ( Mumford, 2007: 35). Benzer bir durum, Selçuklu döneminde Sivas-Tokat-Amasya hattı üzerinden Yeilırmak vadisini izleyen uluslararası yolun önem kazanmasında da görülmektedir. öyle ki; bu yol, Azine pazarı nın, Hindistan dan Güney Rusya ya taınan mal ve ürünlerin alım satım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmıtır. Bu yol, aynı zamanda ticaret kervanlarının hem konaklama merkezi olarak gelimi hem de bölgesel ticaret merkezi ya da pazarı haline gelmitir (Esterabadi, 990: 277; Özcan, 2006: 2). Bu durum, Türk-slam corafyasında bazı yolların corafi konumlarından dolayı zamanla önem kazanarak Pazar haline dönümesine örnek tekil etmektedir. Panayırlara gelince alımlar ve satımlar, mallarıyla birlikte gelen tüccarlar tarafından bizzat yapılıyordu. Bu panayırlara fétes yani festival adı verilmekteydi. Bu fuarlara ülkenin prensi, tüccarlara yolda taarruz edilmesini yasak eden bir geçi tezkiresi veriyordu. Tüccarlar arasındaki anlamazlıkları da hızlıca i gören bir mahkemede yargılatıyordu ki; bu usul, yerli

6 töreye göre ticaret ilerine daha uygundu. XIII. yüzyılın sonuna kadar en büyük fuarlar, Champagne de türlü mal çeitleri için birbiri ardınca olmak üzere dört ehirde düzenlenmekteydi. Güneyden gelen talyan, Katalonyalı, Provenceli tüccarları burada Flander ve Alman tüccarlarla bulumaktaydılar. Tüccarlar, yanlarında nakit para taımamak için daha o zamanlardan itibaren -u anda takas odaları yoluyla yaptıımız gibi - alıveri tutarlarını birbirlerinin alacaklarına veya borçlarına yazıyorlardı (Seignobos, 960: 56). Champagne fuarları, bütün panayırlara ve pazarlara örnek tekil eden bir organizasyona sahiplerdi (Berlow,2000:7). Panayırlardaki bu borçları temizlemek için silme mekanizması denilen bir sistem gelitirilmi ve bu sistem, özellikle geç Ortaça fuarlarında ortaya çıkmıtır. Bu daha çok finans fuarlarında geç XVI. ve erken XVII. yüzyıllarda tercih edilmitir ( Börner-Hatfield, 200: 3). Zamanla bu panayırların ardından zengin burjuvalar yani gemi armatörleri hariç bütün tüccarlar, taıt ileriyle megul zanaatkarlar haline geldiler. Bunlar, ilk zamanlarda mallarını ehrin pazar yerlerine getirmekle ie baladılar; sonra aileleriyle birlikte temelli olarak evlere yerletiler ( Seignobos, 960: 50). Bu da tüccarların beendikleri pazar ve panayırların olduu kasabalara yerlemelerine dolayısıyla bu yerlerin birer kent özellii kazanmasına yardımcı oldukları anlamına gelmektedir. Örnein Chartres gibi civarında nüfusa sahip ve ünlü katedrallere sahip kentler, hem hacılara hem de tüccarlara çeitli imkânlar sunmaktaydılar. Böylece uluslararası panayır statüsü kazanmı oluyorlardı ( Mumford, 2007: 39). Bu da aslında pazar ve panayırların kent yapısıyla olan ilikisine örnektir. Aynı ekilde bazı kaynaklarda verilen bilgilere göre, Selçuklu döneminde Azine pazarı ve Ziyâret pazarının yaklasık civarında bir nüfusa sahip olduu söylenebilir (Özcan, 2006: 22). Bu bilgiler ııında hem Dou hem de Batı dünyasında pazar-panayır anlayıının demografik yapıya koulsuz etki ettii söylenebilir. Bunun devamında Ortaçada ticaretin örgütlenmesiyle birlikte bu durum, tüccarların sabit noktalara yerlemesine neden olmutur. Tüccarlar, bu amaçla ulaım kolaylıklarıyla ticaretin gereksinimlerine en elverili olan, para ve mallarını güvenlik altına alabilecekleri yerlerde evlerini kuruyorlardı. Bu da onların bu tür yerlere göç etmelerine sebep oluyordu. Bunların sayıları da oldukça kalabalıktı. Tüccarlar, yolculuklarını geçtikleri yollara yapıyorlardı. Bunun sonucu olarak da ticaret merkezleri daha çok ekonomik dolaımın odak noktaları olma eilimi gösterdii yörelerde olumutur. Ancak pazarlara ramen, kent konumuna yükselemeyen yerler de vardı. Örnein, Cambrai piskoposunun 00 yılında Le Cateau-Cambrésis de; Reichenau barahibinin 00 yılında Radolfzell de kurdukları pazarlar bu türdendir (Pirenne, 2000:02-03). Yukarıdaki bilgilerden de anlaıldıı üzere, panayırlar ve pazarlar, birer para piyasası haline gelmilerdi. XII. yüzyıldan itibaren bu uygulama kredi ilemlerinin örgütlenmesine neden olmutur. Günümüzdeki poliçelerin kökeni de buraya balanabilir. Uluslararası pazarlar, aslında ehirlerin kurulmasında da büyük önem taırlardı. Ortaçada büyük uluslararası panayırlar, genellikle ülkelerin birçok yerinden gelen hacıların kutsal bir tapınaa geldikleri dinsel kutlama zamanlarında kurulurdu. Hacıların bu tür yerlere gelme zamanında, buralardaki tüccarlar, geçici olarak baka yerlere giderlerdi. Bu tür panayırlar, yılda en fazla 4 defa kurulurdu. Nizhni Novgorod kentinde olduu gibi panayır bitince artık ehir canlılık özelliini kaybederdi ( Mumford, 2007: 39).Bu tür panayırlar slam dünyasında daha erken dönemlerde Hac zamanlarında Mekke de de kurulmutur. Zamanla uzak mesafe ticaretinin yayılmasıyla birlikte bazı farklılıklar olmutur: Bunlardan birincisi güvenlik unsurudur. Uzak mesafelerde satılan malların deeri arttıkça koruma ve korunma ihtiyacı da artmaktaydı. Zengin tüccarlar, daha fakir bölgelere mallar

7 götürürlerdi. Tüccarlar, kervanlarla seyahat ederlerdi. Böylesi kervanlar da sadece Dou da deil; aynı zamanda XIII. yüzyıl Avrupası nda da görülmekteydi ( Lopez- Raymond, 990: 54). kincisi ise ödemeleri ve borçları içeren takaslarla ilgili antlamalardır. Kredi tüccarlıının acil istek ve satı ötesindeki iletiimler için kurulması gerekliydi. Ticaret merkezleri dier bölgelerle balantılıydı. Ayrıca ulaım masraflarının azalması için ulaım teknolojisine gerek duyulmutur. Bu da ticaret merkezlerinin neden sürekli yer deitirdiini açıklamaktadır. Gerçekten XIII. yüzyılda da bugün olduu gibi uzun mesafe ticareti, lüks eyalar için balıca mallar ve silahlar için favoriydi denilebilir ( Lopez-Raymond, 990: 55). Yüzyıl olarak baktıımız zaman, XIII. yüzyılın dünya ekonomisinde oldukça önemli bir konuma sahip olduunu görmekteyiz. Bu özelliklerin çou da Champagne fuarlarında hissedilmektedir. Batı Avrupa nın bu noktada yerel pazardan dünya pazarına uzanı yönüne bakmak gerekir. Uzak mesafe ticaretinin yanı sıra pazarlar arasındaki mesafe de önemliydi. Hatta bunun için pazarlara imtiyaz verildii de söylenmektedir. öyle ki; XII. ve XIII. yüzyıla kadar pazar imtiyazları genellikle yerel artlara göre kraliyet kurumları tarafından yatırım yapıldıktan sonra verilirdi. XIII. yüzyılda kayıtlarda bahsedilen avukat Henry Brachton, pazarın kurulduu ilk günden balayarak komu pazarların birbirlerine zarar verme olasılıından dolayı uyarı anlamında bir belge yayınlamıtır. Ayrıca pazarların aırı derecede birbirine yakın olmasına da karı çıkılmıtır. Bu açıdan pazarlar, birbirlerine 6-23 mil arasındaki mesafeden fazla birbirlerine yakın olması yasaklanmıtı. Bu yaklaık olarak bir günlük seyahat zamanı demekti. Avukat Brachton un bu bakı açısı, bugünün tarihçileri ve yorumcuları tarafından tanınmamıtır. Ancak Ortaça pazar sahipleri özellikle de kasaba pazarları, kendilerine yakın kurulan pazarlara iddet uygulamılardır (Kawaleski, 995: 45). Bu da Brachton un görüünün doru olduunu ve de pazarların belli mesafelerde birbirlerinden uzak tutulması gerektiinin önemini ve bunun da pazarların güvenlii açısından olan gerekliliini göstermektedir. Burada u noktaya da deinmek gerekmektedir ki; XI. yüzyılın balarında Avrupa da nüfus artmaya baladı. Bu artı, ilk zamanlarda Augsburg, Brugge ve Ypres te gerçekleti. 300 lere kadar nüfus 0,000 leri buldu. Frankfurt, Danzig, Leipzig gibi ehirler küçük olmalarına ramen, birkaç bin kadar nüfusu barındırıyorlardı. Bu durum, 340 lı yıllarda Karadeniz ile balantının kesilmesine neden oldu. Aynı dönemde nüfus tekrar dütü ve XV. ve XVI. yüzyıllarda tekrar arttı. Kentlemedeki bu artı, zamanla ticaret devrimi denilen olguyu yaratmıtır (Börner-Quint, 200: 6). Bunun yanı sıra 340 yılında Paris te ise 80 bin kii yaıyordu. Venedik, Floransa ve Cenova da yaayanların sayısı da bunlara yakındı. Yeni kurumlar, ekonomik imkanlarla belirgin bir biçimde balantılıydı. Yeni pazarlar oluuyordu. Belli bir üretim dalında uzmanlama yaanan bölgelerde toplanan kurumlar da vardı. Bunların baında XII. yüzyılın sonunda Ypres, Arras ve Ghent gibi ünlü tekstil merkezlerini barındıran Flandre ile kuma dokunan dier bir bölge Toskana vardı. Cenova ve Bürüj gibi limanlar, oldukça büyük bir hinterlanda mal ve hizmet salayan denizcilik bölgelerinin metropol merkezleri oldular (Roberts, 200:97; Lane, 966: 0-2). Periyodik pazarlardan bahsedecek olursak, bunlardan Morocco oldukça önemlidir. Onun baarısı ilk olarak güvenilir malları bulundurmasından, takas ve kredi mekanizmasından kaynaklanmaktaydı. Bunlar, sürekli olarak rekabet halindeydiler (Lopez- Raymond, 990: 57). Bu bakı açısıyla bakıldıında Avrupa da pek çok ticaret rotası vardı. Bunların en önemlilerinden biri de Cenova ve Marsilya dan Fransa içlerine, kadar uzanan Champagne içindeki Rhine nehri gibi yollardı (Kırchner, 96: 220). Bu yeni rotalar, özellikle XII. yüzyılın sonundan itibaren Haçlı seferleriyle birlikte yeni pazarların kurulmasına imkan tanımıtır (Mcevedy, 2005: 72; Carreres-Tarra, 2005: 3)

8 Örnein Troyes, Roma nın aslında bir sitesiydi ve Troyes de V. yüzyılda hatta daha önceden de burada periyodik olarak fuarlar kurulmutur. arlman nın teebbüsleriyle hem Troyes hem de Provence önemli merkezler olarak ticaret alanında yer edinmilerdir. arlman, Troyes i daha önemli bir merkez olarak görmekteydi. Bunun yanı sıra Brie ehri (Provence in kasabası) daha az deer görmekteydi. Burası özellikle savunma açısından daha önemliydi (Mesqui, 979: 7-8). Ayrıca Bar-Sur-Aube de önemli bir ticaret merkeziydi (Chapin, 937: 24). Kasabaların her biri nehir kenarında olduklarından su tedariki salanabiliyordu. Ayrıca su gücü kaynaının olması, endüstriyel geliime de katkıda bulunmaktaydı ( Lopez-Raymond, 990: 56). Burada una dikkat etmeliyiz ki, Flander, Bar-sur-Aube ve Lagny deki panayırlar, XII. yüzyılın sonuna kadar Ortaça ticaretinin en önemli merkezleri arasında kalmıtır. Ama bunların adı kent olarak geçmemitir. Bunun nedeni de bu panayırların gösterdikleri etkinlik ne olursa olsun ticaretin sabit bir duruma gelmesi için kalıcılık niteliinden yoksun olmasıydı. Tüccarlar, kuzey denizinden Lombardiya ya uzanan büyük yol üzerinde yer aldıkları ve buralarda özel hak ve ayrıcalıklardan yararlandıkları için adımlarını bu yerlere doru yöneltmilerdir. Ayrıca panayırlar, genellikle daha önce ticaretle uraan bir grubun bulunduu yerlerde kurulurdu. Örnein Mainz, Speyer ve Worms kentlerinde panayır kurulmamıtır. Tournai de 284 yılında, Lyden-304 yılında ve Ghent te ise XIV. yüzyılda bir panayır kurulmutur (Pirenne, 2000: 04). Geliim çizgisine baktıımız zaman, X. yüzyılda bu kasabaların ekonomilerinin zenginlemeye baladıı görülmektedir. XI. yüzyılda özellikle de XII. ve XIII. yüzyılda Kuzey Avrupa nın ekonomik alanda yaadıı Rönesans da önemli bir rol oynamıtır. Her ikisi de (Troyes ve Provence) takas ve tekstil üretimi için önemli merkezlerdi ( Lopez-Raymond, 990: 56). Bu, aynı zamanda XII. Yüzyıl Rönesansı denilen dönemin balamasına da sebep olmutur (Russ, 20: 7). Bunların önemi nereden kaynaklanmaktadır ve neden dı ticareti desteklemektedir? eklinde sorular akla gelebilir. Fernand Braudel, bu konuda farklı bir görü ileri sürmektedir. O, bu önemin kaynaını Dou ile balantısı olan talya nın ticari yönden gelien sahil ehirleri arasında yani orta yerde bulunmasına ve endüstriyel ekilde gelien tekstil bölgesi Flander in de yaygın bir buluma bölgesi olmasına balamıtır (Braudel, 984: 4). lerleyen dönemlerdeki gelimelere baktıımız zaman bu görüün doru olduunu söylemek mümkündür. Burada unu da belirtmeliyiz ki; Gino Luzzatto, Orta ve Kuzey talya nın uluslararası pazarlar düzenledii için büyük periyodik pazarlara ihtiyacı olmadıını tartımaktadır. Çünkü ticari olarak bunlar, sürekli fuarlar olarak tanınan birliklere avantaj salamılardır (Luzzatto, 958: 49-50). Burada Luzzatto, Max Weber in iyi bilinen bakı açısını yani Geç Ortaçalara kadar uluslararası fuarların pek çok özel ve sürekli kırsal ticari alarla yer deitirdii eklindeki fikrini etkilemi olabilir (Pounds, 974: 406) Görüldüü üzere Troyes ve Provence, XII. ve XIII. yüzyılın en önemli ekonomik noktalarıydı. Bu iki potansiyel nokta, Champagne panayırlarının olduu önemli merkezlerdi. Buralardaki durum öyleydi: Burası ne kuzeyde ne de güneyde bulunmaktaydı. Yani Ortaçalarda ya da öyle diyelim; buralar, Avrupa ekonomisini en iyi yansıtan ilk ticaret merkezleriydi. Bu ekonomik merkez, yıllardır bu iki bölge arasında bulunmaktadır. Champagne ve Brie de yıl içinde 6 tane panayır kurulurdu. Bu panayırlar, tüm Avrupa için önemliydi. Ticaret kervanları, Champagne ve Brie de korunan konvoylar halinde bulunurdu ( Lopez-Raymond, 990: 57). Champagne deki en önemli faktör, özgürlük ve hesap motivasyonuydu. Bunlar, düzenli olarak Fransa kralları tarafından düzenli periyotlarla toplanırdı. Tüccarlar için daha uygun dönemler yaratılırdı. Bu fuarlardaki durum, politik deil, para kaynaklıydı. Lordlar,

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

Abdulhalik BAKIR * Pınar ÜLGEN **

Abdulhalik BAKIR * Pınar ÜLGEN ** Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayın Geliş Tarihi: 03.10.2010 Cilt: 12, Sayı: 4, Yıl: 2010, Sayfa: 19-47 Yayına Kabul Tarihi: 28.01.2011 ISSN: 1302-3284 GEÇ ORTAÇAĞ AVRUPASI

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : turcevik@hotmail.com GSM: 05326032494 2003 - ANKARA ÖZET Leasing kavramı, bir

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DEMOKRAT PART KTDARININ LK YILLARINDA

Detaylı

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * Amerika Birleik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilikilerin balangıç tarihi 19. asırın ilk

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I, II d) II,III e) I, II,III 3. I. Toy II. Kurultay III. l (Cevap A)

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I, II d) II,III e) I, II,III 3. I. Toy II. Kurultay III. l (Cevap A) (Bu sorular, sınava giren adaylar tarafından hatırlama usulü ile hazırlanmıtır. Kesinlik içermemektedir. Cevapların bir kısmı tartımalıdır. Görüleriniz için info@kpss.info ya mail yazabilirsiniz.) GENEL

Detaylı

Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı. Almanya da Kütüphaneler

Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı. Almanya da Kütüphaneler Jürgen Seefeldt - Ludger Syré Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı Almanya da Kütüphaneler Yayımcı dernek: Kütüphane & Enformasyon Almanya Bibliothek & Information Deutschland e.v. (BID) Barbara Lison un özsözüyle

Detaylı

KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI

KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI CORAF BLG SSTEM LE ÇEVRESEL VERLERN MODELLENMES : TRABZON-DERMENDERE VADS ÖRNE YÜKSEK LSANS TEZ Harita Müh. Mehmet

Detaylı

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ. GEÇ ORTAÇAĞLARDA AVRUPA TĠCARET ġehġrlerġ

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ. GEÇ ORTAÇAĞLARDA AVRUPA TĠCARET ġehġrlerġ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ GEÇ ORTAÇAĞLARDA AVRUPA TĠCARET ġehġrlerġ Hazırlayan Abdullah ÇEVĠK Tarih Ana Bilim Dalı Ortaçağ Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi DanıĢman Yrd. Doç.

Detaylı

SANAY DEVR M N N ORTAYA ÇIKARDI I TOPLUMSAL SORUNLARIN EDEB YATTAK ZDÜ ÜMÜ: ÉMILE ZOLA NIN GERMINAL

SANAY DEVR M N N ORTAYA ÇIKARDI I TOPLUMSAL SORUNLARIN EDEB YATTAK ZDÜ ÜMÜ: ÉMILE ZOLA NIN GERMINAL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SANAY DEVRM NN ORTAYA ÇIKARDII TOPLUMSAL

Detaylı

Halim AMLIOLU*** - 350 -

Halim AMLIOLU*** - 350 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ARDEEN(RZE) YÖRES NDE TELEFERK KURULUMU

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SERBEST CUMHURYET FIRKASI NIN MULA DA TEKLATLANMASI VE 1930 BELEDYE SEÇMLER DOLAYISIYLA OLUAN TARTIMALAR THE ORGANIZATION OF LIBERAL REBUPLICAN PARTY IN MULA AND ARGUMENTS DUE TO 1930 LOCAL ELECTIONS Öz

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TRILOGY- ANCIENT AGE, MIDDLE AGE AND NEW AGE- IN THE DIVIDING HISTORY INTO AGES AND THE EUROCENTRIC HISTORY CONSTRUCTION Özet Necmettin

Detaylı

Hamide KOCADORU. Özet

Hamide KOCADORU. Özet KÜRESEL BR RKETN ÜST DÜZEY YÖNETCLER LE TÜRKYE DE YAPMAYI TERCH ETME VE ETMEME NEDENLERN ORTAYA ÇIKARMAYA YÖNELK BR GÖRÜME AN INTERVIEW ABOUT GLOBAL INVESTMENT IN TURKEY WITH ADMINISTRATOR OF GLOBAL COMPANY

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı