MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA"

Transkript

1 MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA Dr. Alper ÖZER ÖZET Muhasebe meslei deien ekonomik koullarn olumsuz etkisini hissetmektedir ve faaliyetlerini deien koullar temel alarak ekillendirmektedir. Bu faaliyetlerden önemli bir tanesi muhasebe meslek mensuplarnn pazarlama fonksiyonuna bak açsndaki deiimdir. Bu çalmada; deien koullara ayak uydurabilmek için muhasebe firmalarnn gerçekletirmesi gereken, pazarlamaya ilikin bir takm uygulamalardan söz edilmekte ve literatürde önemli derecede yer bulan pazar odakllk ve ilikisel pazarlamann muhasebe firmalar tarafndan önemi ortaya konulmaya çallmaktadr. Anahtar Kelimeler: Muhasebe meslei, profesyonel hizmetler, pazar odakllk, ilikisel pazarlama. ABSTRACT In today s economic world, changes in economic conditions force firms to apply for new methods or concepts in order to stay competitive. Firms now figure their operations according to these changing conditions. One of these changes that economically affect the firms approaching to the market is the way they view their practices in marketing. There are new approaches that accounting firms could apply in order to remain competitive. These are market orientation and relationship marketing that are especially important for small accounting firms challenging the larger ones. In this study, accounting profession, as a professional service provider, and their view of marketing is evaluated. Then the importance of market orientation, more specifically customer orientation, and relationship marketing is stressed for accounting firms. Keywords: Accounting profession, professional services, market orientation, relationship marketing. 1. GR Pazar odakllk, özellikle son yllarda üzerinde oldukça fazla durulan bir konu olarak iletme ve pazarlama literatüründe yer bulmaktadr. Bu çalmalar, pazar odaklln iletme performansna etkisi ve pazar odaklln hesaplanmas gibi konular olmakla birlikte, iletmenin dier fonksiyonlaryla da ilikilendirilmektedir. Bu anlamda pazar odakllk, farkllk yaratan bir özellik olarak, iletmelerin sahip olduklar kabiliyetler olarak da deerlendirilebilir. Bu konuda yaplan çalmalar son yllarda hizmet iletmelerine de yönelmi, hizmetlerle pazar odakllk arasndaki ilikiler kurulmaya çallmtr. Pazar odaklln boyutlarndan biri olan müteri odakllk, günümüz ekonomik koullarnda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 3letme Bölümü e-posta: 1

2 profesyonel hizmetler açsndan iletmelerin hayatta kalmalar için en önemli etken olarak öne çkmaktadr. 1 Pazarlama literatüründe, üzerinde oldukça fazla durulan bir dier konu da ilikisel pazarlamadr. 3likisel pazarlama iletmelerin faaliyetlerini, hem müterilerle, hem de iletme çevresini oluturan tedarikçiler ve datclar gibi üçüncü kiilerle kurduklar ilikiler üzerine odaklamalaryla ilgilidir. 3likisel pazarlama, özellikle küçük iletmelerin yüksek rekabet altnda rekabet avantaj yaratabilmeleri için etkili bir yöntem olarak deerlendirilmektedir. Muhasebe firmalarnn da büyük ölçüde küçük iletmeler olarak faaliyet gösterdikleri dikkate alnrsa, ilikisel pazarlamann muhasebe firmalar açsndan önemi daha rahat bir ekilde anlalabilir. Muhasebe hizmetleri, her ne kadar genel anlamda hizmet olarak deerlendirilse de, profesyonel bir meslek olarak farkl özelliklere sahiptir. Daha net bir ifadeyle, profesyonel hizmetler, genel anlamda hizmetlerden de farkllk gösterirler ve pazarlama ve iletme faaliyetleri açsndan farkl ekilde deerlendirilmeleri gerekir. Bu farkllklar her bir profesyonel meslein kendine özgü özelliklerinden kaynaklanmaktadr. Bu çalmada muhasebe firmalarnn pazar odakll ilikisel pazarlama boyutuyla deerlendirilmektedir. Çalmada, öncelikle profesyonel hizmetlerin pazarlanmas muhasebe firmalar açsndan ele alnmakta, daha sonra pazar odakllk kavram, yine hizmet iletmeleri ve özelde de muhasebe firmalar açsndan deerlendirilmekte ve son olarak da muhasebe firmalarnn pazar odakl faaliyetleri, ilikisel pazarlama açsndan deerlendirilmektedir. 2. PROFESYONEL HZMETLER Hizmetleri fiziki ürünlerden ayran özellikler, türde olmamalar, dokunulamaz olmalar, stoklama olanann olmamas, e zamanl üretim ve tüketimin olmas ve sahipliin olmamasdr. Hizmetler için geçerli olan özellikler, profesyonel hizmetler için de geçerlidir. Söz gelimi dokunulmazlk özellii, profesyonel hizmetlerde de etkisini göstermektedir. Bir mükellef, hizmet satn alrken verilecek hizmeti görme ansna sahip deildir. Bu nedenle de net bir deerlendirme yapma olana yoktur. Bu özellik olumsuz etkisini, özellikle ilk defa ie balarken gösterir. 2 Müteri nasl bir hizmet alacan bilemediinden de deerlendirme yapamayacaktr. Bunun da ötesinde, profesyonel mesleklere ilikin hizmetlerin kalitesinin deerlendirilmesinde, nicel ölçütlerden çok nitel ölçütler deerlendirilmektedir. Bu da deerlendirme kriterleri ile ilgili ayr bir sorun olarak öne çkmaktadr. 3 Meslek mensubunun bu durumda yapmas gereken bu belirsizlii ortadan kaldracak uygulamalar veya müteriye verecei güvendir. Bunun yannda, profesyonel hizmetlerin kendine has özellikleri bulunmaktadr ve bu özellikler ayrca deerlendirilmelidir. Örnein, belirli bir meslek grubundaki yasal veya meslek örgütleriyle ilikili snrlandrmalar, iletmelerin faaliyetlerini etkileyecektir. Bu durumda da hizmetlerin genel özellikleri dikkate alnarak hazrlanan pazarlama programlar, faaliyetlerin etkin bir ekilde yürütülmesi için yeterli olmayacaktr Profesyonel Hizmetlerde Pazarlama Faaliyetleri Son yllardaki gelimeler sonucunda pazarlama, faaliyetlerin müterilerin bak açsyla deerlendirilmesi ve tatmin yaratlmas sonucunda müteri kazanlmas ve müteri deeri yaratlmas olarak ifade edilmektedir. Buradaki temel mantk, iletmelerin müterilerini istek ve ihtiyaçlarna göre belirlemesi ve faaliyetlerini söz konusu istek ve ihtiyaçlara göre 1 Ferguson, Clifford J. (1996), Selling professional services: a practical approach- Part I, Management Decision, Vol 34 No: 3, s:49-54, s:50 2 Bayaztl, Ercan ve Koçak, Akn (2002), Muhasebe Mesle4inde Pazarlama Üzerine Bir Ara6t7rma, Temel Eitim ve Staj Merkezi Yaynlar, Yayn No: 45, Ankara. 3 Harte, H. G. ve Dale, B. G. (1995), Improving Quality in Professional Service Organizations: A Review of the Key Issues, Managing Service Quality, Vol: 5, No:3, s:34-44, s:34 2

3 ekillendirmesidir. Bu temel konu, profesyonel hizmetler için de geçerli olan bir durumdur. Sonuçta, profesyonel hizmet veren iletmeler de faaliyetlerinin sürekliliini salamak istediklerinde, benzer süreçlerden geçecek ve müteri deerini öne çkaracak faaliyetler gerçekletirmek zorunda kalacaklardr. Pazarlama açsndan rekabet avantaj yaratan önemli bir araç yeni ürün veya hizmet gelitirilmesidir. Bununla birlikte, yeni ürün gelitirme profesyonel hizmetler için, dolaysyla da muhasebe meslei için güç bir durum olarak ifade edilebilir. Bunun nedeni, temel olarak verilecek olan hizmetlerin yasal düzenlemeler, standartlar ve meslek örgütlerince belirlenmesidir. Bu durumda muhasebe meslei gibi profesyonel hizmet sunan firmalarn yeni hizmetler gelitirmesi snrl bir hal almaktadr. Bu nedenle bu firmalarn rakiplere göre farkllama olanaklar da snrlanm olmaktadr. Böyle bir durumda, verilen hizmetler açsndan farkllamann yolu sadece temel ilevlerin yannda verilecek ek hizmetler veya zenginletirilmi hizmetler olmaktadr. 4 Profesyonel muhasebe mesleinin kendine özgü özellikleri, muhasebe meslek mensubunda olmas gereken nitelikleri de etkilemektedir. Muhasebe meslek mensubunda olmas gereken özellikler 5 ; 1- Bamszlk, dürüstlük ve objektiflik, 2- Uzmanlk, 3- Hem müteriye, hem de yasalara kar sorumluluk, 4- Dier meslek mensuplaryla iyi ilikiler ve 5- Meslein deerini yükseltecek uygulamalara yer vermek olarak ifade edilebilir. Yakn bir geçmie kadar profesyonel hizmet üreten iletmeler, müteri yaratmak ve pazar paylarn artrmak veya en azndan koruyabilmek için o ana kadar elde etmi olduklar ünlerini kullanmaktaydlar. Bugünün rekabet ve ekonomik koullarnda ise profesyonel hizmet üretenler, youn bir ekilde pazarlama faaliyeti göstermek durumundadrlar. 6 Bu deiime etki eden temel etkenler ise yasal yaptrmlar, hizmet üretenlerin saysndaki önemli art ve imaj yaratmann (firma konumunun) öneminin artmas olarak ifade edilmektedir. 7 Yasal yaptrmlarla ifade edilmek istenen, yasalarn müterileri koruyan bir ekilde ekillenmesidir. Son yllarda, profesyonel meslekleri icra edenlerin saysnda önemli artlar görülmektedir ve bu da direkt olarak rekabeti yükseltmektedir. Rekabetin de etkisiyle profesyonel meslekler, kamuoyunda farkllk yaratacak bir imaja sahip olmak istemektedir ve bu imaj salamalarnn yolu da pazarlama faaliyetlerinden geçmektedir. Pazarlamann öneminin anlalmasyla birlikte, iletme içinde fonksiyonlar aras ibirliinin önemi artm ve baar, pazarlama ve muhasebe gibi fonksiyonlarn birlikte çallmasna balanmaya balanmtr. Bunun önemi ise etkisini, özellikle muhasebe hizmetleri gibi yasal düzenlemelerin yüksek olduu profesyonel hizmetlerde kendini göstermektedir. 8 Profesyonel mesleklerin pazarlama faaliyetlerini etkileyen bir takm etkenler bulunmaktadr. Bu etkenler tüm profesyonel meslekleri olduu gibi, profesyonel muhasebe 4 Yükselen, Cemal (2002), Muhasebe ve Mali Mü6avirlik Hizmetlerinde Pazarlama, 3SMMMO Yaynlar, Yayn No:39, 3stanbul, s:16. 5 a. e., s:7 6 Crittenden, Victoria L., Davis, Larry R., Simon, Daniel T. ve Trompeter, Gregory (2003), Deregulation of Professional Accounting Services in the United Kingdom: Integrating Marketing and Accounting, Journal of Strategic Marketing, Vol. 11 No:1, s: 37-53, s:38. 7 Bloom, Paul N. (1984), Effective marketing for professional services, Harvard Business Review, Sep/Oct, Vol. 62, No: 5, s: Crittenden, a.g.e., s:38. 3

4 mesleini de etkilemektedir. Profesyonel mesleklerin pazarlama üzerine odaklanmalarna neden olan bu etkenler temel olarak aadaki ekilde ifade edilmektedir: 9 1- Ahlaki ve yasal snrlamalar 2- Müteri belirsizlii 3- Deneyim sahibi olarak alglanma ihtiyac 4- Snrl farkllatrma olana 5- Tutundurma çabalarnn faydalarnn tam olarak belirlenememesi 6- Hizmeti veren kiilerin pazarlama fikrine sahip olamamalar ve 7- Pazarlama için gerekli zamann ayrlmamas 2.2. Profesyonel Bir Hizmet Olarak Muhasebe Hizmetleri ve Pazarlama Muhasebe mesleinde geçtiimiz yllarda önemli deiiklikler yaanmtr. Özellikle meslek mensuplarnn saylarnn artmas, yeni teknolojilerin benimsenmesi ve müteri beklentilerinin, istek ve ihtiyaçlarnn deimesi, meslek mensuplarnn deiken, dinamik ve rekabetçi bir pazarda faaliyette bulunmas gerekliliini ortaya çkarmtr. Ayrca 1970'li yllarda balayan meslee ilikin etik kurallarda, özellikle de reklam ve teviklerle ilgili kurallardaki deiim eilimi ve salanan esneklik, meslee yeni boyutlar katmtr. Bu boyutlardan birisi de muhasebe mesleinde pazarlama uygulamalarnn daha fazla önem verilen bir hale gelmesi olarak açklanabilir. Özellikle büyük muhasebe firmalar, bu deiimden sonra ayr bir pazarlama birimi oluturmular ve müterileriyle ilikilerini pazarlama bak açsyla yeniden deerlendirmeye balamlardr. Pazarlama, muhasebe meslek mensuplarnca uzun süre sat kavramyla e anlaml kullanlarak meslee uygun olmayan ve ahlaki olmayan bir ura olarak görülmütür. 10 Öyle ki, profesyonel meslek mensuplar kendi ilerinin ticari bir faaliyet olmad düüncesiyle, müterilerle ilikilerinde sat elemannn üstlendii rolü üstleniyor izlenimini brakmaktan rahatsz olmaktadrlar. Bu tür düünceler ve deerlendirmeler, pazarlamann bu tür meslek mensuplar tarafndan kabul edilmesini zorlatran bir ortam yaratmaktadr. Muhasebe firmalarnn pazarlama ile ilikili bir takm faaliyetlere kar olmasndaki nedenlerden biri de sektörün yapsndaki deiimdir. Bu noktada özellikle muhasebe firmalar arasndaki büyüklük önemli görülmektedir. Büyük muhasebe firmalarnn faaliyetleri tüm muhasebe firmalarn etkileyen bir süreç yaratmaktadr. Bunun temelindeki etken, büyük firmalarn pazar paylarn oldukça yüksek noktalara getirmek istemeleridir. Küçük muhasebe firmalarnn reklamlara kar olmasnn temelinde yatan neden de bu ekilde açklanabilir. Büyük muhasebe firmalar, daha küçük ölçekli muhasebe firmalarnn pazar payn almak için en etkili yolun reklam olduunu bilmektedirler. 11 Büyük muhasebe firmalarnn reklamlara ayracaklar bütçe ile pazar paylarn kaybetme riskinin söz konusu olmas, küçük firmalarn hareket alanlarn tehdit eden bir durum yaratmaktadr. Bu durum muhasebe meslek mensuplarnn pazarlama bilgilerinin yetersiz olmasndan ve pazarlamann yanl anlalmasndan kaynaklanmaktadr. Pazarlama, sat kavramndan 9 Bloom, a.g.e., s: Barr, Terri Feldman ve McNeilly, Kevin M. (2003), Marketing: Is It Still Just an Advertising? The Experiences of Accounting Firms as a Guide for Other Professional Service Firms, Journal of Services Marketing, Vol:17, No:7, s: , s: Yau, Oliver H. M. ve Wong, Thomas (1990), How do CPA Firms Perceive Marketing and Advertising? A Hong Kong Experience, European Journal of Marketing, Vol. 24, No: 2, s:

5 daha geni ve kapsaml bir kavramdr ve profesyonel meslek mensuplar mesleki ahlak prensipleri içinde pazarlama faaliyetlerine yönelebilirler. Günümüzde deien çevre artlar ve artan rekabet ortamnda faaliyette bulunmak zorunda kalan meslek mensuplar, mevcut müterilerinin devamlln salama ve yeni müteriler bulmak için artk yeni davran biçimleriyle, yeni tür iyerlerinde, yeni hizmetler sunmaya balamlardr. Dier bir ifadeyle, artan rekabet sonucunda, geleneksel meslek mensuplar pazarlama ihtiyacn hzl bir ekilde fark etmilerdir. Sonrasnda da pazarlama, profesyonel meslek mensuplar arasnda yaylmaya ve etkili bir güç olmaya balamtr. Muhasebe meslei, dier profesyonel mesleklerde olduu gibi kendine özgü kurallar ve disiplini olan bir meslektir. Bunun temel mant, farkl mesleklerin, farkl kültürlere sahip olmasdr. 12 Gerek ulusal, gerek uluslararas standartlar, prensipler ve meslek ahlakna ilikin düzenlemelerle gelenekler, meslek mensuplarnn bir takm faaliyetlerinde snrlandrmalara neden olmaktadr. Muhasebe meslek mensuplarnn, mesleklerini yaparken profesyonellii yanstmalar ve ayn zamanda da kamuoyuna kar sorumluluk bilinci içinde davranmalar gerei de bu ekilde ortaya çkmtr. Örnein, muhasebe meslek mensubu, müterinin finansal tablolarnda hiçbir zaman kurallara aykr bir düzenleme yapmay öneremez ve yaplan aykrl görmezlikten gelemez. 13 Bu kurallar, meslek mensubunu sosyal sorumluluk ve dürüstlük gibi, mesleki ahlak kriterleri çerçevesinde faaliyet göstermeye itmektedir. Baka bir ifadeyle, meslek mensuplar, müterilerin istek ve ihtiyaçlar kadar üçüncü kiilerin tepkilerine de büyük ölçüde deer vermelidir. Muhasebe meslei, meslek örgütlerinin standartlaryla hareket etmek durumunda olan bir meslektir. Bu standartlar otoriter olarak deerlendirilmekte ve uyulmas zorunlu kurallar olarak görülmektedir. Öyle ki, söz konusu standartlar, muhasebe meslek mensuplarnn pazarlama ile ilikili bir takm faaliyetlerini de snrlandrmaktadr. Reklam ve fiyata ilikin konulan kurallar bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Düzenlemelere göre meslek mensuplar reklam yapamazlar ve müterilerinden belirli bir ücretin altnda ücret talep edemezler. Pazarlama faaliyetlerinin bu ekilde snrlandrlm olmas da, muhasebe firmalarnn pazarlamaya farkl ekilde yaklamasn ve snrlamann olmad faaliyetlerde etkinlii salamak üzere uygulamalar yapmasn gerektirmektedir. Muhasebe firmalarnn pazar odakl olma yönünde faaliyet göstermeleri ve müteri ilikilerine önem vermeleri de büyük oranda snrlamalarn olmad alanlarn güçlendirilmesine yönelik olarak gerçekletirilmesi gereken eylemleri içermektedir. Daha önce de vurguland gibi profesyonel hizmetler, genel olarak hizmetlerin pazarlanmasndaki bir takm özellikleri barndrsa da, meslee özgü bir takm ek özellikler nedeniyle, genel olarak incelenen hizmet pazarlamasndan farkllk gösterirler. Bu durum, muhasebe hizmetlerinin pazarlanmasnn ayr olarak ele alnmasn gerektirmektedir. Örnein, muhasebe hizmetlerinde reklamn meslek örgütünce ve düzenlemelerle yasaklanm olmas, pazarlama kararlarn etkileyecek olan, meslekle ilgili özelliklere bal bir durumu açklar. 14 Bu tür bir snrllk, direkt olarak muhasebe firmalarnn tutundurma faaliyetlerinde farkllama yaratacaktr. 3. PAZAR ODAKLILIK 12 Mills J. and Tsamenyi M. (2000), Communicative Action and the Accounting/Marketing Interface in Industry, Journal of Applied Management Studies, Vol: 9, No 2, s: , s: Bayaztl ve Koçak, a.g.e., s: Roxas, Maria L., Peek, Lucia, Peek, George A. ve Hagemann, Thorsten (2000), Preliminary Evaluation of Professional Accounting Services: Direct Marketing on the Internet. Journal of Services Marketing, Vol: 14, No: 6/7, s: , s:596. 5

6 Son yllarda iletme literatüründe çok sk ekilde üzerinde durulan pazar odakllk, Kohli ve Jaworski 15 tarafndan, mevcut ve gelecekteki müterilere ilikin olarak bilgi toplanmas, bu bilginin iletme departmanlar arasnda yaylmas ve buna göre tepki verilmesi olarak tanmlanmaktadr. Bu tanmda önemli olan nokta, pazardaki gelimelerin dikkate alnmas gerekliliidir. Bunun temel nedeni de, çevresel etkenlerdeki deiimin, iletmelerin talebe ilikin faaliyetlerini etkilemesidir. Talebe ilikin faaliyetler temelde müteriler ve rakipler tarafndan belirlenir. Narver ve Slater 16 ise pazar odakll örgütsel bir örenim süreci olarak deerlendirmektedir ve pazar odakl olmann boyutlarn müterilere ve rekabete odaklanlmas ve iletme fonksiyonlar arasnda egüdümün salanmas eklinde deerlendirmektedirler. Morgan ve dierleri 17 de örgütsel örenimi iletmelerde kullanlmak üzere kullanlacak bilgi salanma sürecinde önemli görmekte ve bu ekilde yüksek düzeyde müteri tatmini salanabileceini ifade etmektedir. Pazar odakllkla ilgili olarak literatürde kabul edilmi olan çalmalar, pazar odaklln önemli bir boyutunun tüketicilere odaklanmak olduunu vurgulamaktadr. 18 Hatta birçok yazar pazar odakl olmay, müterilere yakn olma eklinde ifade etmektedir. 19 Yazarlar, bir iletmenin pazar odakl olmas için, müteri istek ve ihtiyaçlarnn tatminine önem vermesi gerektiini ifade etmektedir. Söz konusu tatmin ise tüketicilerin tercihlerini belirleyebilecekleri bilgiye baldr Hizmet 6letmelerinde Pazar Odakl7l7k Hizmet iletmelerinde müterilerin beklentileri, tatmin üzerinde önemli derecede etki göstermektedir. Pazar odaklln, hizmet iletmelerinde de müteri beklentileriyle, gerçekleen durum arasndaki uyuma bal olmas, müterilerin tatmininin önemini ortaya koymaktadr. Pazar odaklln dier boyutlar açsndan deerlendirme yapldnda da, öne çkan temel konu bilgidir. Söz konusu uyumun salanabilmesi için, müteri beklentilerinin net bir ekilde belirlenebilmesi gerekir ve bu da pazardan elde edilebilecek olan bilgiye baldr. 20 Bunlarn yannda, hizmet iletmelerinde pazar odakll etkileyen dier etkenler hizmetlerin nasl datld, iletme içindeki ve dndaki iletiimin nasl saland ve alglanan hizmet kalitesidir. 21 Dikkat edilmesi gereken önemli nokta, profesyonel hizmetlerin kendilerine özgü özelliklerinin olmas ve pazar odaklla bu özelliklerle birlikte yaklalmasnn gerekmesidir. Dier bir ifadeyle, profesyonel hizmetleri sunanlarn pazar odakl olmalar için yaplmas gerekenler, profesyonel meslek özellikleri dikkate alnarak gerçekletirilmelidir. Örnein, 15 Kohli, Ajay K. and Jaworski, Bernard J. (1990), Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications, Journal of Marketing, Vol.54, No.2, pp.1-18, s:1. 16 Narver, John C. and Slater, Stanley F. (1990), The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, Journal of Marketing, October, 5, pp.20-35, s: Morgan, Robert E., Katsikeas, Constantine S. ve Appiah-Adu, Kwaku. (1998), Market orientation and organisational learning capabilities, Journal of Marketing Management, Vol: 14, No:4/5, s: Kohli ve Jaworski, a.g.e., s:2; Kohli, Ajay K., Jaworski, Bernard J. and Kumar, Ajith (1993), MARKOR: A Measure of Market Orientation, Journal of Marketing Research, Vol.30, No.4, November, , s:468; Narver ve Slater, a.g.e., s: Webster, Jr. (1988), The Rediscovery of Marketing Concept, Business Horizons, Vol:31, No:3, s:29-39, s:30; Avlontis, George J. ve Gounaris, Spiros P. (1999), Marketing Orientation and Its Determinants: An Empirical Analysis, European Journal of Marketing, Vol.33, No.11/12, s: ; Desphande, Rohit ve Farley, U. John (1998), Measuring Market Orientation: Generalization and Synthesis, Journal of Market Focused Management, Vol.2, No.3, s: Guo, Chiquan (2002), Market Orientation and Business Performance, European Journal of Marketing, Vol.36, No.9/10, pp Agarwal, S., Erramilli, M. K. and Dev, Chekitan S. (2003), Market Orientation and Performance in Service Firms: Role of Innovation, Journal of Services Marketing, Vol:17, No:1, s:

7 muhasebe hizmetlerinde rekabet kurallarnn mesleki snrllklarla belirlenmi olmas, rekabet odaklln istenildii gibi yaplamayacan göstermektir Muhasebe Hizmetlerinde Pazar Odakl7l7k Muhasebe firmalar gelinen ekonomik ortamda, her ne kadar pazarlamann önemini kavram durumda olsalar bile 22, nasl bir pazarlama faaliyeti gösterilmesi gerektii konusunda bilinmeyenlerle kar karyadrlar. 23 Pazarlama faaliyetlerinin etkinliinin salanmas için, modern pazarlama anlaynn sürdürülmesi gerekmektedir. Nitekim pazar odakllk, pazarlama anlay olarak ifade edilen modern pazarlamann uygulanmas olarak ifade edilmektedir. 24 3letmelerin pazar odakl olmalar için, pazarlama anlaynn gerektirdii gibi, müterilerle yakn ilikiler kurulmas gerekmektedir. Bu açdan bakldnda, pazar odaklln gerçekletirilebilmesi için müterilere ilikin bilgiye ihtiyaç bulunmaktadr ve özellikle küçük iletmeler açsndan bilgi en etkin ekilde yakn ilikiler kurmakla salanabilir. 25 Bu ifadeler pazar odakllk için müteri ilikilerinin önemini de ortaya koymaktadr. Bu durum profesyonel hizmetler ve dolaysyla muhasebe hizmetleriyle de direkt olarak ilikilidir. Rexha ve dierlerinin 26 profesyonel hizmet üretenlerin müteriyi temel alan deerlere sahip olmalar durumunda, pazar odakllklarnn daha yüksek düzeyde gerçekleeceini ifade etmesi, bu düünceyi desteklemektedir. Yüksek bir rekabet ortamnda küçük muhasebe firmalarnn, özellikle büyük firmalara kar rekabet edebilmeleri için bir takm faaliyetlerde bulunmalar gerekmektedir. Müteri odakl olunmasyla direkt olarak ilikili olan bu etkenler tarafndan u ekilde ifade edilmektedir: 1- Müterilerin kim olduunun belirlenmesi 2- Müterilerin istek ve ihtiyaçlarnn ne olduunun belirlenmesi 3- Firmann ve rakiplerinin kabiliyetlerinin ve yapabileceklerinin belirlenmesi ve 4- Müterilerin, hangi istek ve ihtiyaçlarnn firma tarafndan karlanabilecei konusunda bilgilendirilmesi Muhasebe firmalar pazar odakll, meslein kendine özgü özelliklerine göre deerlendirmelidirler. Muhasebe hizmetleri dikkate alndnda, yasal düzenlemeler, meslee yönelik snrlamalar ve yine meslekle ilgili olarak sektörel deiiklikler, pazar odaklla yaklamda farkllklara neden olacaktr. Bunun temel nedeni, literatürde sanayi iletmeleri için ve hatta genel olarak hizmetler için gerekli olan koullarn ve pazar odakllk belirleyicilerinin, profesyonel muhasebe hizmetleri sunan firmalar için uygulanabilir olmamasdr. Bunun en güzel örnei olarak yine fiyat verilebilir. Fiyat, iletmelerin müterileri ile ilikilerini düzenleyen bir araç olarak görülmesine ramen, profesyonel muhasebe meslei söz konusu olduunda, mesleki kurallar muhasebe firmalarnn fiyat temelli stratejiler uygulamasn engellemektedir. 22 Morgan, Neil A., (1990), Professional Accountancy Firms and Marketing, Service Industries Journal, Vol: 10, No: 3, s: , s: Barr ve McNeilly, a.g.e., s: Goebel, Daniel J., Marshall, Greg W ve Locander, William B. (1998), Activity-Based Costing Accounting for a Market Orientation, Industrial Marketing Management, Vol:27, No:6, s: , s: Narver ve Slater, a.g.e., s: Rexha, Nexhmi, Kirk-Burnnand, Tamara ve Ramaseshan, B. (2000), The Impact of Technically Focused Values or Market Orientaiton of Professional Service Firms, Journal of Professional Services Marketing, Vol.21, No.1, s:

8 Genel olarak, muhasebe firmalar, müteri odakl pazarlama faaliyetlerini göz ard etmilerdir ve ayrca, rakiplerin ve müterilerin faaliyetleri hakknda bilgi sahibi olmalarndan da rahatsz durumdadrlar. 27 Pazarlama literatüründe müteri tatmini, yüksek düzeyde müteri ball yaratmas, fiyat esnekliinin azalmas, pazarlama maliyetlerinin dümesine olanak tanmas, ilem maliyetlerini dümesi ve firmann tannmlnn artmas nedeniyle, yüksek bir finansal performans için anahtar konumdadr. 28 Her ne kadar müteri tatmininin artrlmas maliyetleri artracak uygulamalar içerse de, yaplan çalmalar, müterilerin tatmin edilmesinin getirecei gelir artrmnn, maliyetlerdeki arttan daha fazla olduunu göstermektedir. 29 Muhasebe firmalarnn müteri odakl pazarlama faaliyeti gösterebilmeleri için gerçekletirmeleri gereken bir takm unsurlar bulunmaktadr. Bu unsurlar temel olarak en çekici görülen müterilerin belirlenmesi ve hedeflenmesi, belirlenen her bir müterinin iletme için deerinin ne düzeyde olacann belirlenmesi ve bu deerin ne kadar süre için geçerli olabileceinin öngörülmesi, her bir müteri için yazl bir hizmet plan hazrlanmas, hem zaman hem de maliyet açsndan her bir müteri için ayrlacak zamann planlanmas, müterilerle temasn üst düzey yöneticilerle kurulmas ve faaliyetlerin üst düzey yöneticilerle yürütülmesi, düzenli bir ekilde müterilerle toplantlarn gerçekletirilmesiyle tüm firma çalanlarnn müteriyle sk ilikiler kurmas ve müterilere yönelik olarak finansal olmayan hedefler belirlenmesi olarak ifade edilmektedir. 30 Belirli bir hizmet planyla hareket edilmesi, özellikle küçük muhasebe firmalarnn etkinliini artracak uygulamalar olarak deerlendirilebilir. Müterilerin tatminini artracak ekilde düzenlenmesi gereken pazarlama plannda, zamanlama, çalanlar ve maliyetlere ilikin olarak, müteriler açsndan en yüksek deeri salayacak unsurlarn bulunmas gerekmektedir. Muhasebe firmalarnn baarlar, çalanlarnn hizmet üretim sürecine katlmlaryla direkt olarak ilgilidir. Barr ve McNeilly, 31 muhasebe firmalarnn baarszlklarnn önemli ölçüde müterilerle, meslek mensubunun ve firma çalanlarnn olumsuz etkileimi ve zaman basks nedeniyle ortaya çkan sorunlarn neden olduunu ifade etmektedir. Bu durum hizmetlerin genel özelliklerinden insan ve süreç yönetiminin muhasebe firmalar açsndan önemini açklamaktadr. Ayn ekilde, pazar odakl olmak da firma çalanlarnn katlmlarnn salanmasyla direkt olarak ilikilidir. Temel mantk müterilere sunulmak üzere hizmet kalitesinin artrlmasdr ve hizmet kalitesi, çalanlarn katlmlaryla salanacak olan bilgi, geribildirim ve mesleki yeterlilikle artacaktr. 32 Bir dier önemli konu da muhasebe firmalarnn pazar odakl bir yönetim anlayna sahip olmalardr. Youn olarak müteri odakl olan bir muhasebe firmasnn geleneksel bir örgüt yapsndan çok, pazar ve müteri odakl olmay destekleyen bir yapda olmas gerekir 33 Hizmet kalitesi de, yönetimin pazar odakl veya müteri odakl olmay desteklemesiyle artacaktr. Bu durum, müterilerin, özelliklerine ve firmadan beklentilerine göre ayr bölümler olarak deerlendirilmesi ve faaliyetlerin uzmanlk gösterilecek ekilde uygulanmasn ifade eder. Bunun yannda, muhasebe mesleinde çalanlarn, firmann amaçlar ve kültüründen farkl yapda olmas, pazar odaklln olumsuz ekilde etkileyebilecektir. Pazar odakl 27 Murdock, G. ve McGrail, G. (1994) Developing a customer-oriented approach to fee setting. The National Public Accountant, Vol:39, No:9, s:17 23, s: Nielsen, Jorn Flohr, Bukh, Per Nikolaj D. ve Mols, Niels Peter (2000), Barriers to Customer-Oriented Management Accounting in Financial Services, International Journal of Service Industry Management, Vol. 11 No: 3, s: , s: Nielsen, a.e., s: Ferguson, a.g.e., s: Barr ve McNeilly, a.g.e., s: Nielsen, a.g.e., s: a.e., s:

9 yaklamlar sürdürmeye çalan bir muhasebe firmasnn çalanlarnn pazar odakl yaklama inanmamas, en bata müterilerle ilikilerin olumsuz ekilde etkilenmesine neden olacaktr. 34 Müterilerin firmayla olan ilikilerinde etkili olan etkenlerden bir dieri, pazarlama karmas elemanlarndan fiyattr. Fiyatn günümüz koullarndaki önemi, ayn zamanda firma ile müterileri arasndaki ilikileri müteri odakl olacak ekilde düzenleyecek bir araç olarak kullanlmasndadr. 35 Fiyatn müteri odakl bir araç olarak kullanlmas için bir takm yaklamlar söz konusu olmaldr. Bunun gerçekletirilebilmesi için de, öncelikle, fiyatn tüm pazarlama faaliyetleri üzerinde etkisi olan bir etken olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, belirli ücretler uygulanabilmesi için amaçlarn belirlenmesi, bu amaçlara ulamay salayacak stratejilerin ve taktiklerin gelitirilmesi ve yine amaçlara göre belirlenen stratejilerin deerlendirilmesi gerekmektedir. Müterilere odaklanmak, her eyden önce verilecek hizmetin belirlenmesinde fiyatn nasl kullanlabilecei konusunda fikir verecektir. Öyle ki, müteriye uygulanacak olan ücret, hem müteri tatmini salamal, hem de gelirleri artrmaldr. Bunun yerine getirilmesi müterilerin iyi bir ekilde analizine baldr ve müterilerin analizi de etkin bir aratrmay gerektirir. Bu nokta, Kohli ve Jaworski nin 36 çalmasnda vurgulanan pazara ilikin bilgi toplanmasyla ilikilendirilebilir. Ayn ekilde Narver ve Slater 37, pazar odakl olmann müterilere ilikin aratrma ile olabileceini ifade etmektedirler Hizmet Kalitesi ve Pazar Odakl7l7k Hizmet kalitesi temel olarak müterilerin beklentileriyle ilikilendirilmelidir. Sonuçta müteriler kaliteyi, beklenen hizmet ile gerçekleen hizmetler arasnda alglanan fark olarak deerlendirir. Bu farkn düük olmas ise literatürde pazar odakl olmann sonuçlarndan biri olarak deerlendirilmektedir. Net bir ifadeyle, pazar odakl veya müteri odakl olunmasyla, müterilerin istek ve ihtiyaçlar çok daha iyi bir ekilde karlanacak ve böylece beklenen kalite düzeyi ile gerçeklenen kalite düzeyi arasndaki farkn en aza indirilmesi mümkün olacaktr. Bunlara ek olarak, hizmetlerde kalitenin insan unsuruna bal olduu dikkate alnrsa, müteri ilikilerinin önemi de ortaya çkar. Sonuçta müteri ilikilerinin etkin yönetimi iletme faaliyetlerini sürdürecek olan kiilerin performansna bal olacaktr. Bu da pazar odakl olmann bir alt unsuru olarak deerlendirilebilir. 4. MUHASEBE FRMALARI VE LKSEL PAZARLAMA Dalgalanma gösteren ve rekabetin yüksek olduu bir ekonomik ortamda, iletmelerin sürekliliklerini salayabilmeleri belirli bilgi ve becerilere sahip olmalarna ve müterileriyle güçlü ilikiler kurmalarna baldr. Hatta, bugünün pazar koullarnda yeni hizmetlerin gelitirilebilmesinin, müterilerle ilikiler kurmaktan daha düük düzeyde öneme sahip olduu da söylenebilir. 38 Hizmet pazarlamas ile ilgili çalmalar, geleneksel pazarlama uygulamalarnn, bugünün dünyasna uygun olmadn, günün koullarna uygun olan yaklamn ise ister büyük firmalar, ister küçük firmalar için olsun ilikisel pazarlama olduunu ifade etmektedir. Bu düünceyi destekler ekilde Nevin 39, pazarlama karmas uygulamalarnn, müterileri farkl pazar bölümleri eklinde görme ve bu pazar bölümlerine 34 Harte ve Dale, a.g.e., s: Murdock ve McGrail, a.g.e., s: Kohli ve Jaworski, a.g.e., s:4. 37 Narver ve Slater, a.g.e., s: Chaston, I., Badger, B., Mangles, T. ve Sadler-Smith, E. (2003), Relationship Marketing, Knowledge Management Systems and E-Commerce Operations in Small UK Accountancy Practices, Journal of Marketing Management, Vol:19, No: 1/2, s: , s: Nevin, J.R. (1994), Relationship marketing and distribution channels: Exploring fundamental issues, Journal of Academic Marketing Science, Vol: 23, No: 4, s:

10 özel ürün ve hizmetler sunacak ekilde gerçekletirilmesinin önemini vurgulamakta ve bunun da güçlü müteri ilikileri ile desteklenmesi gerektiini ifade etmektedir. Amerikan Yeminli Serbest Muhasebeciler Enstitüsü (American Institute of Certified Public Accountants-AICPA) muhasebe firmalarnn müterileriyle güçlü ilikiler kurmasn, potansiyel müterilere referans olma ve mevcut müterilerin rakiplere gitmemesi açsndan önemini vurgulamaktadr. 40 Bu durum ayn zamanda müteri odakl olmann getirecei sonuçlardan biridir ve firmalarn mevcut müterilerini elinde tutmas açsndan olumlu etki gösterecektir. Eriksson ve Vaghult, 41 müteri tatminin salanmas ve müterilerle iyi ilikiler kurulmasnn, müterilerin firmada kalmasyla doru orantl olduunu ortaya koymaktadr. Gerçekten de müterilerin rakiplere gitmesinde en fazla etkili olan etken, müterilerin kendileriyle yeterinde ilgilenilmemesi olarak belirtilmektedir. Yeterli özenin gösterilmemesi nedeniyle ilerin zamannda tamamlanamamas, firmann sorunlara ilikin olarak iletiimi kurmak için çaba göstermemesi, herhangi bir konu hakknda müteriye geri dönülmemesi, hem sektöre hem de müterinin iletmesine ilikin olarak yeterli bilgiye sahip olunmamas ve bunlara ramen yüksek ücretler talep edilmesi, müterilerin farkl bir muhasebe firmasna yönelmesine neden olmaktadr. 42 Müterilerle etkin bir iliki kurmann getirecei önemli avantajlardan birisi de, muhasebe firmalar açsndan yüksek öneme sahip olan geribildirimin salanmasdr. Bu sayede muhasebe meslek mensuplar, müterilerinin deien koullara bal olarak deien istek ve ihtiyaçlarn net olarak belirleme ansna sahip olacaklardr. Ayrca, müterilerle kurulacak olan etkin iletiim, tüm iletme çalanlarnn müteriyle diyalog kurmasna olanak salayacak ve müterilerin iletmeyle ilgili olumlu veya olumsuz düüncelerini veri olarak kullanabileceklerdir. Çalanlarn faaliyetlere ve ekonomik ortama ilikin örenme sürecini etkileyecek olan bu diyaloglar, hizmetlerin bile hzl bir ekilde taklit edilebildii günümüzde, rekabet avantaj salanmasnn temel arac olarak ifade edilebilir MÜTER LKLERYLE PAZAR ODAKLILIK ARASINDAK LK Müteri ilikileri ile pazar odakllk arasndaki iliki temel olarak, muhasebe firmalarn uzun vadeli uygulamalara yönlendirmesi ve rekabet avantaj yaratmas açlarndan deerlendirilmektedir. Aralarndaki temel iliki ise pazar odaklln bir anlay olmas, ilikisel pazarlamann ise pazar odakll, özellikle de pazar odaklln boyutlarndan müteri odaklln salanabilmesi için kullanlabilecek etkin bir araç olmasdr. Sonuçta her ikisi için de pazara ilikin bilgi, uzun dönemli odaklanma ve müterilerin uzun dönemde ballklarnn kazanlmasyla gelirlerin artrlmasnn önemi vurgulanabilir Barr ve McNeilly, a.g.e., s: Eriksson, Kent ve Vaghult, Anna Lofmarck (2000), Customer Retention, Purchasing Behavior and Relationship Substance in Professional Services. Industrial Marketing Management, Vol:29, No: 4, s: Barr ve McNeilly, a.g.e., s: Chaston ve dierleri, a.g.e., s: Jaensson, Jan- Erik (2002), Relationship Marketing and Market Orientation in an African Context, International Academy of African Business and Development (IAABD) conference, Port Elisabeth, South Africa, April. 10

11 Pazar Odakllk Rekabet Odakllk Müteri Odakllk 3likisel Pazarlama Fonksiyonlar aras egüdüm Xekil 1: Pazar Odakllk ve 3likisel Pazarlama Arasndaki 3liki Kaynak: Jaensson, Jan- Erik (2002), Relationship Marketing and Market Orientation in an African Context, International Academy of African Business and Development (IAABD) conference, Port Elisabeth, South Africa, April. Daha önce de ifade edildii gibi, pazar odakllk, müterileri ön plana çkaran bir yaklam içermektedir. Crosby ve dierleri, 45 firmada çalanlarn müterilerle temas derecesinin, açklama yapmalarnn ve ibirlii eiliminin müteri tatmini üzerinde olumlu etkisi olduu bulgularna ulamlardr. Müteri ilikileri ile pazar odakllk arasndaki iliki de bu noktada etkisini göstermektedir. Müterileriyle güçlü ilikiler kurmak isteyen profesyonel bir muhasebe firmas, müterilerle ilgili güncel bilgilere sahip olan, elde edilen bilgiyi çalanlarna bilgi olarak götüren ve çift tarafl bir iletiim sistemi kuran bir iletme olduu sürece avantaj salayabilecektir. Bu avantaj kendisini, firmalarn müterilerden elde edilen bilgilerle, rakiplerden farkllaacak bir ekilde tutarl, kiiselletirilmi ve yüksek kalitede hizmetler sunmasna olanak tanmasyla gösterir. 46 Anderson ve Narus, 47 maliyet ve faydaya göre gerçekletirilen uygulamalara kar, müteri odaklln, müterilerle güçlü ilikiler kurulmas ile desteklenmesi durumunda günün pazar koullarna uygun admlar atlm olacan ifade etmektedir. Chaston ve dierleri 48, küçük muhasebe firmalar üzerine yaptklar ampirik aratrmada, geleneksel pazarlama faaliyetleri sürdüren firmalara göre, müterileriyle uzun dönemli ilikiler kuran muhasebe firmalarnn, genel olarak daha yüksek getiriye sahip olduklarn ortaya koymaktadrlar. Yazarlarn bulduklar bir dier sonuç ise, geleneksel faaliyetleri sürdüren iletmelere göre, iliki odakl pazarlama faaliyetleri sürdüren muhasebe firmalarnn bilgiye dayal bir sistemle çalyor olmalardr. Bilgiye dayal sistemin, pazar odakl olmann temel koullarndan olduu dikkate alnrsa, bu sonuç, ilikisel pazarlama ve pazar odaklln birlikte kullanlmasyla, daha etkin sonuçlara ulalabilecei ifade edilebilir. 6. SONUÇ Bu çalmada muhasebe meslek mensuplarnn pazarlama faaliyetlerine bak temel alnarak, rekabet avantaj salayacak ekilde, nasl bir pazarlama faaliyeti sürdürülmesinin gerektii üzerinde durulmaktadr. Profesyonel hizmetlerde, mesleklerin kendilerine özgü 45 Crosby, Lawrence A., Evans, Kenneth R. ve Cowles, Deborah (1990), Relationship Quality in Services Selling: an Interpersonal Influence Perspective, Journal of Marketing, Vol : 54. No: 3, s: Chaston vd., a.g.e., s: Anderson, James C. ve Narus, James A. (1991), Partnering as a Focused Market Strategy, California Management Review, Spring, Vol: 33, No:3. pp Chaston vd., a.g.e., s:

12 kurallar, standartlar ve düzenlemeleri nedeniyle pazarlama fonksiyonuna yaklam da farkllk göstermektedir. Profesyonel hizmetlerin pazarlanmas açsndan farklar temel olarak yeni hizmet gelitirilmesindeki güçlükler, müteri tatminin nicel ölçütlerden çok nitel ölçütlere dayandrlmas ve sonucunda da hizmet kalitesinin ölçülmesinin güç olmas, meslein özelliklerinden kaynakl olarak ve hizmet verenlerin niteliklerinde farkllk gerektirmesi gibi noktalarda belirtilebilir. Ayn koullar profesyonel bir meslek olan muhasebe mesleiyle de ilikilendirilebilir. Her ne kadar pazarlama faaliyetleri, muhasebe meslek mensuplarnn uzun süre boyunca yüksek derecede önem verdikleri bir konu olmadysa da, günümüz ekonomik gelimelerin, muhasebe meslek mensuplarnn, pazarlamaya bak açsn deitirdii ifade edilebilir. Özellikle küçük muhasebe firmalarnn, büyük muhasebe firmalarna kar koyabilmek için pazarlamaya bak açlarn gelitirmeleri gerekmektedir. Pazarlama literatüründe son yllarda en fazla incelenen konulardan biri olan pazar odakllk, iletmelerin farkl bir pazarlama yaklamna sahip olmalarna olanak tanyan bir araç olarak öne çkmaktadr. Özellikle küçük iletmelerin rekabet avantaj yaratabilmesi için önemli olan pazar odakllk, müterilerin, rakiplerin ve pazarn iyi analiz edilmesinin önemini vurgulamaktadr. Hizmet iletmelerinde ise etkisini daha youn olarak müterilere odaklanma ile göstermektedir. Bu açdan bakldnda, ilikisel pazarlama ile pazar odakllk arasndaki iliki de kurulabilmektedir. Muhasebe firmalar için pazar odakllk müterilerin ön planda tutulmas anlamna gelmektedir. 3likisel pazarlamann da amac zaten müterilerle iyi ilikiler kurulmasyla, müteri ballnn yaratlmas ve bu sayede uzun vadede kazanmlar salanmasdr. Daha net bir ifadeyle her iki yaklamn temel özelliklerinden biri uzun vadeli kazanmlardr. 3ki yaklamn en önemli ortak noktas ise bilgiye verilen önem olarak ifade edilebilir. Temelde her iki yaklamn bir arada kullanlmas rekabet avantaj salayacak bir ortam salayacaktr. Bunun temel nedeni ise pazar odaklln, özellikle de müteri odaklln salanabilmesine yönelik olarak ilikisel pazarlamann bir araç olarak kullanlabilme olasldr. KAYNAKÇA Agarwal, S., Erramilli, M. K. and Dev, Chekitan S. (2003), Market Orientation and Performance in Service Firms: Role of Innovation, Journal of Services Marketing, Vol:17, No:1, s: Anderson, James C. ve Narus, James A. (1991), Partnering as a Focused Market Strategy, California Management Review, Spring, Vol: 33, No:3. pp Avlontis, George J. ve Gounaris, Spiros P. (1999), Marketing Orientation and Its Determinants: An Empirical Analysis, European Journal of Marketing, Vol.33, No.11/12, s: Barr, Terri Feldman ve McNeilly, Kevin M. (2003), Marketing: Is It Still Just an Advertising? The Experiences of Accounting Firms as a Guide for Other Professional Service Firms, Journal of Services Marketing, Vol:17, No:7, s: Bayaztl, Ercan ve Koçak, Akn (2002), Muhasebe Mesle4inde Pazarlama Üzerine Bir Ara6t7rma, Temel Eitim ve Staj Merkezi Yaynlar, Yayn No: 45, Ankara. Bloom, Paul N. (1984), Effective marketing for professional services, Harvard Business Review, Sep/Oct, Vol. 62, No: 5, s:

13 Chaston, I., Badger, B., Mangles, T. ve Sadler-Smith, E. (2003), Relationship Marketing, Knowledge Management Systems and E-Commerce Operations in Small UK Accountancy Practices, Journal of Marketing Management, Vol:19, No: 1/2, s: Crittenden, Victoria L., Davis, Larry R., Simon, Daniel T. ve Trompeter, Gregory (2003), Deregulation of Professional Accounting Services in the United Kingdom: Integrating Marketing and Accounting, Journal of Strategic Marketing, Vol. 11 No:1, s: Crosby, Lawrence A., Evans, Kenneth R. ve Cowles, Deborah (1990), Relationship Quality in Services Selling: an Interpersonal Influence Perspective, Journal of Marketing, Vol : 54. No: 3, s: Desphande, Rohit ve Farley, U. John (1998), Measuring Market Orientation: Generalization and Synthesis, Journal of Market Focused Management, Vol.2, No.3, s: Eriksson, Kent ve Vaghult, Anna Lofmarck (2000), Customer Retention, Purchasing Behavior and Relationship Substance in Professional Services. Industrial Marketing Management, Vol:29, No: 4, s: Ferguson, Clifford J. (1996), Selling professional services: a practical approach- Part I, Management Decision, Vol 34 No: 3, s: Foster. George ve Swenson, Dan W. (1997), Measuring the Success of Activity Based Cost Management and Its Determinants, Journal of Management Accounting Research, Vol: 9, s: Goebel, Daniel J., Marshall, Greg W ve Locander, William B. (1998), Activity-Based Costing Accounting for a Market Orientation, Industrial Marketing Management, Vol:27, No:6, s: Guo, Chiquan (2002), Market Orientation and Business Performance, European Journal of Marketing, Vol.36, No.9/10, pp Harte, H. G. ve Dale, B. G. (1995), Improving Quality in Professional Service Organizations: A Review of the Key Issues, Managing Service Quality, Vol: 5, No:3, s: Jaensson, Jan- Erik (2002), Relationship Marketing and Market Orientation in an African Context, International Academy of African Business and Development (IAABD) conference, Port Elisabeth, South Africa, April. Kohli, Ajay K. and Jaworski, Bernard J. (1990), Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications, Journal of Marketing, Vol.54, No.2, pp Kohli, Ajay K., Jaworski, Bernard J. and Kumar, Ajith (1993), MARKOR: A Measure of Market Orientation, Journal of Marketing Research, Vol.30, No.4, November, Mills J. and Tsamenyi M. (2000), Communicative Action and the Accounting/Marketing Interface in Industry, Journal of Applied Management Studies, Vol: 9, No 2, s: Morgan, Neil A., (1990), Professional Accountancy Firms and Marketing, Service Industries Journal, Vol: 10, No: 3, s:

14 Morgan, Robert E., Katsikeas, Constantine S. ve Appiah-Adu, Kwaku. (1998), Market Orientation and Organisational Learning Capabilities, Journal of Marketing Management, Vol: 14, No:4/5, s: Murdock, G. ve McGrail, G. (1994) Developing a customer-oriented approach to fee setting. The National Public Accountant, Vol:39, No:9, s: Narver, John C. and Slater, Stanley F. (1990), The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, Journal of Marketing, October, 5, pp Nevin, J.R. (1994), Relationship marketing and distribution channels: Exploring fundamental issues, Journal of Academic Marketing Science, Vol: 23, No: 4, s: Nielsen, Jorn Flohr, Bukh, Per Nikolaj D. ve Mols, Niels Peter (2000), Barriers to Customer-Oriented Management Accounting in Financial Services, International Journal of Service Industry Management, Vol. 11 No: 3, s: Rexha, Nexhmi, Kirk-Burnnand, Tamara ve Ramaseshan, B. (2000), The Impact of Technically Focused Values or Market Orientaiton of Professional Service Firms, Journal of Professional Services Marketing, Vol.21, No.1, s: Roxas, Maria L., Peek, Lucia, Peek, George A. ve Hagemann, Thorsten (2000), Preliminary Evaluation of Professional Accounting Services: Direct Marketing on the Internet. Journal of Services Marketing, Vol: 14, No: 6/7, s: Webster, Jr. (1988), The Rediscovery of Marketing Concept, Business Horizons, Vol:31, No:3, s: Yau, Oliver H. M. ve Wong, Thomas (1990), How do CPA Firms Perceive Marketing and Advertising? A Hong Kong Experience, European Journal of Marketing, Vol. 24, No: 2, s: Yükselen, Cemal (2002), Muhasebe ve Mali Mü6avirlik Hizmetlerinde Pazarlama, 3SMMMO Yaynlar, Yayn No:39, 3stanbul. 14

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

KÜÇÜK LETMELERDE ORTAKLAA REKABET

KÜÇÜK LETMELERDE ORTAKLAA REKABET KÜÇÜK LETMELERDE ORTAKLAA REKABET Dr. Alper Özer Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi letme Bölümü ozer@politics.ankara.edu.tr GR Fiziksel varl"klar"n ve kaynaklar"n olmas", iletmeler için eskiden

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

YÖNETM MUHASEBESNDE DEM VE YÖNETM MUHASEBES ETMNN NCELENMES

YÖNETM MUHASEBESNDE DEM VE YÖNETM MUHASEBES ETMNN NCELENMES YÖNETM MUHASEBESNDE DEM VE YÖNETM MUHASEBES ETMNN NCELENMES Yrd. Doç. Dr. Tunç KÖSE ÖZET Bu çalmann amac, ekonomik ve teknolojik gelimelerin yönetim muhasebesine etkilerini ve sonuçlarn açklayabilmek ve

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA Ar.Grv.Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ ÖZET Bu aratrmay gerçekletirme amacmz, bilinen pazarlama

Detaylı

ÜRÜN HATTINDA OLUMSUZ ETKLEMN ENGELLENMESNE YÖNELK OLARAK ÜRÜN SUNUMUNUN ZAMANLAMASI

ÜRÜN HATTINDA OLUMSUZ ETKLEMN ENGELLENMESNE YÖNELK OLARAK ÜRÜN SUNUMUNUN ZAMANLAMASI ÜRÜN HATTINDA OLUMSUZ ETKLEMN ENGELLENMESNE YÖNELK OLARAK ÜRÜN SUNUMUNUN ZAMANLAMASI Ar. Gör. Alper Özer Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ozer@politics.ankara.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ak$n Koçak

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI)

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) Mustafa KÜÇÜKLHAN * Mustafa LAMBA ** ÖZET Günümüzün deien rekabet koullar içerisinde, salk kurumlar; müteri (hasta)

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY 360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY Doç. Dr. Serkan BAYRAKTAROLU * Uzman Özlem BALABAN * Ar. Gör. Yasemin ÖZDEM$R * Özet Performans deerlendirme önemi giderek artan ve dier insan

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES. Bülent ALTAY DOKTORA TEZ. ktisat Anabilim Dal)

AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES. Bülent ALTAY DOKTORA TEZ. ktisat Anabilim Dal) AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES Bülent ALTAY DOKTORA TEZ ktisat Anabilim Dal) Dan)*man: Doç. Dr. smail AYDOU0 Afyonkarahisar Afyonkarahisar

Detaylı

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ YEREL KALKINMADA KATILIMCI POLTKALAR: ÇANAKKALE ÖRNEK ALAN DEERLENDRMES YÜKSEK LSANS TEZ ehir Planc%s% Ece AKSAKOLU (502031858) Tezin Enstitüye Verildi6i Tarih

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

MÜTER MEMNUNYET ÖLÇÜLMES VE SANDIKLI HÜDA KAPLICASI NDA BR ALAN ARATIRMASI

MÜTER MEMNUNYET ÖLÇÜLMES VE SANDIKLI HÜDA KAPLICASI NDA BR ALAN ARATIRMASI MÜTER MEMNUNYET ÖLÇÜLMES VE SANDIKLI HÜDA KAPLICASI NDA BR ALAN ARATIRMASI Dr. Mustafa SANDIKÇI ÖZET Müteri memnuniyetinin ölçülmesini hedefleyen bu aratrmada, Sandkl Hüdai Kaplcasnda müterilerin konaklama,

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 1177 AAĞĞUUSSTTOOSS SSAALLI II SSAAYYI II: : 887733 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar H. Kamil Büyükmirza. Maliyet ve yönetim muhasebesi: tek düzene uygun bir sistem yaklaşımı. Ankara: Gazi,

Detaylı

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr. DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.Ylmaz AKYÜZ ÖZET Çamzda her alanda çok youn bir rekabet ve deiim

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

PAZAR YÖNLÜLÜĞÜN TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

PAZAR YÖNLÜLÜĞÜN TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014 The International Journal of Economic and Social Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014 PAZAR YÖNLÜLÜĞÜN TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U. www.satisoyunu.com

Ya! Satarım Bal Satarım Satı Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U. www.satisoyunu.com U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

MANAGEMENT OF HYBRID STRUCTURES A CASE STUDY IN RETAILING

MANAGEMENT OF HYBRID STRUCTURES A CASE STUDY IN RETAILING ZET p Temelde a, bir. Bu perspektifle, perakendecilik gelecekteki Anahtar kelimeler: MANAGEMENT OF HYBRID STRUCTURES A CASE STUDY IN RETAILING ABSTRACT This study aims to analyze the hybrid forms, as an

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

Anahtar Kavramlar. çindekiler. Bu üniteyi tamamlad m zda, plan n tan mlayabilecek, plan n n kullan m amaçlar n aç klayabilecek,

Anahtar Kavramlar. çindekiler. Bu üniteyi tamamlad m zda, plan n tan mlayabilecek, plan n n kullan m amaçlar n aç klayabilecek, 5 Amaçlarmz Bu üniteyi tamamladmzda, plann tanmlayabilecek, plannn kullanm amaçlarn açklayabilecek, plannn nasl hazrlanacan belirleyebilecek, plann öelerini sralayabilecek, plannn dosya haline getirilmesini

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE)

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) brahim KOCABA * Turgut KARAKÖSE ** Bu aratrmada, öretmenlerin motivasyonuna etki eden faktörleri belirlemek

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen

PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen ÖZET Zaman harcadmzda bir daha telafi edemediimiz en önemli kaynamz. Dier

Detaylı

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18 Sa lk Ekonomisi Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 01.03.2017 Berk KÜSBEC (BOZOK) KT310 01.03.2017 1 / 18 Ceteris Paribus Latince kökenli bir iktisat terimidir ve "Di er tüm faktörler

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ 1. Giri 2006 LKÖRETM MÜZK DERS ÖRETM PROGRAMI VE YEN YAKLAIMLAR Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 21. yüzyla

Detaylı

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Alarda Bilgi Hizmetleri 7-9 Ekim 2010 Ondokuz Mays Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitab Yayna Hazrlayanlar Aytaç Yldzeli Tolga Çakmak Nevzat Özel Samsun, 2012 ÜNAK

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

Küresel E ilimler ve Tarm

Küresel E ilimler ve Tarm Küresel E ilimler ve Tarm smail U URAL Yeni Asr TV Programcs ve Yeni Asr Gazetesi Yazar Prof Dr.Ünal Evcim Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarm Makineleri Bölümü Ö)retim Görevlisi Uygar U+AR Türk Traktör

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ulaştırma ve Lojistik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı