MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA"

Transkript

1 MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA Dr. Alper ÖZER ÖZET Muhasebe meslei deien ekonomik koullarn olumsuz etkisini hissetmektedir ve faaliyetlerini deien koullar temel alarak ekillendirmektedir. Bu faaliyetlerden önemli bir tanesi muhasebe meslek mensuplarnn pazarlama fonksiyonuna bak açsndaki deiimdir. Bu çalmada; deien koullara ayak uydurabilmek için muhasebe firmalarnn gerçekletirmesi gereken, pazarlamaya ilikin bir takm uygulamalardan söz edilmekte ve literatürde önemli derecede yer bulan pazar odakllk ve ilikisel pazarlamann muhasebe firmalar tarafndan önemi ortaya konulmaya çallmaktadr. Anahtar Kelimeler: Muhasebe meslei, profesyonel hizmetler, pazar odakllk, ilikisel pazarlama. ABSTRACT In today s economic world, changes in economic conditions force firms to apply for new methods or concepts in order to stay competitive. Firms now figure their operations according to these changing conditions. One of these changes that economically affect the firms approaching to the market is the way they view their practices in marketing. There are new approaches that accounting firms could apply in order to remain competitive. These are market orientation and relationship marketing that are especially important for small accounting firms challenging the larger ones. In this study, accounting profession, as a professional service provider, and their view of marketing is evaluated. Then the importance of market orientation, more specifically customer orientation, and relationship marketing is stressed for accounting firms. Keywords: Accounting profession, professional services, market orientation, relationship marketing. 1. GR Pazar odakllk, özellikle son yllarda üzerinde oldukça fazla durulan bir konu olarak iletme ve pazarlama literatüründe yer bulmaktadr. Bu çalmalar, pazar odaklln iletme performansna etkisi ve pazar odaklln hesaplanmas gibi konular olmakla birlikte, iletmenin dier fonksiyonlaryla da ilikilendirilmektedir. Bu anlamda pazar odakllk, farkllk yaratan bir özellik olarak, iletmelerin sahip olduklar kabiliyetler olarak da deerlendirilebilir. Bu konuda yaplan çalmalar son yllarda hizmet iletmelerine de yönelmi, hizmetlerle pazar odakllk arasndaki ilikiler kurulmaya çallmtr. Pazar odaklln boyutlarndan biri olan müteri odakllk, günümüz ekonomik koullarnda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 3letme Bölümü e-posta: 1

2 profesyonel hizmetler açsndan iletmelerin hayatta kalmalar için en önemli etken olarak öne çkmaktadr. 1 Pazarlama literatüründe, üzerinde oldukça fazla durulan bir dier konu da ilikisel pazarlamadr. 3likisel pazarlama iletmelerin faaliyetlerini, hem müterilerle, hem de iletme çevresini oluturan tedarikçiler ve datclar gibi üçüncü kiilerle kurduklar ilikiler üzerine odaklamalaryla ilgilidir. 3likisel pazarlama, özellikle küçük iletmelerin yüksek rekabet altnda rekabet avantaj yaratabilmeleri için etkili bir yöntem olarak deerlendirilmektedir. Muhasebe firmalarnn da büyük ölçüde küçük iletmeler olarak faaliyet gösterdikleri dikkate alnrsa, ilikisel pazarlamann muhasebe firmalar açsndan önemi daha rahat bir ekilde anlalabilir. Muhasebe hizmetleri, her ne kadar genel anlamda hizmet olarak deerlendirilse de, profesyonel bir meslek olarak farkl özelliklere sahiptir. Daha net bir ifadeyle, profesyonel hizmetler, genel anlamda hizmetlerden de farkllk gösterirler ve pazarlama ve iletme faaliyetleri açsndan farkl ekilde deerlendirilmeleri gerekir. Bu farkllklar her bir profesyonel meslein kendine özgü özelliklerinden kaynaklanmaktadr. Bu çalmada muhasebe firmalarnn pazar odakll ilikisel pazarlama boyutuyla deerlendirilmektedir. Çalmada, öncelikle profesyonel hizmetlerin pazarlanmas muhasebe firmalar açsndan ele alnmakta, daha sonra pazar odakllk kavram, yine hizmet iletmeleri ve özelde de muhasebe firmalar açsndan deerlendirilmekte ve son olarak da muhasebe firmalarnn pazar odakl faaliyetleri, ilikisel pazarlama açsndan deerlendirilmektedir. 2. PROFESYONEL HZMETLER Hizmetleri fiziki ürünlerden ayran özellikler, türde olmamalar, dokunulamaz olmalar, stoklama olanann olmamas, e zamanl üretim ve tüketimin olmas ve sahipliin olmamasdr. Hizmetler için geçerli olan özellikler, profesyonel hizmetler için de geçerlidir. Söz gelimi dokunulmazlk özellii, profesyonel hizmetlerde de etkisini göstermektedir. Bir mükellef, hizmet satn alrken verilecek hizmeti görme ansna sahip deildir. Bu nedenle de net bir deerlendirme yapma olana yoktur. Bu özellik olumsuz etkisini, özellikle ilk defa ie balarken gösterir. 2 Müteri nasl bir hizmet alacan bilemediinden de deerlendirme yapamayacaktr. Bunun da ötesinde, profesyonel mesleklere ilikin hizmetlerin kalitesinin deerlendirilmesinde, nicel ölçütlerden çok nitel ölçütler deerlendirilmektedir. Bu da deerlendirme kriterleri ile ilgili ayr bir sorun olarak öne çkmaktadr. 3 Meslek mensubunun bu durumda yapmas gereken bu belirsizlii ortadan kaldracak uygulamalar veya müteriye verecei güvendir. Bunun yannda, profesyonel hizmetlerin kendine has özellikleri bulunmaktadr ve bu özellikler ayrca deerlendirilmelidir. Örnein, belirli bir meslek grubundaki yasal veya meslek örgütleriyle ilikili snrlandrmalar, iletmelerin faaliyetlerini etkileyecektir. Bu durumda da hizmetlerin genel özellikleri dikkate alnarak hazrlanan pazarlama programlar, faaliyetlerin etkin bir ekilde yürütülmesi için yeterli olmayacaktr Profesyonel Hizmetlerde Pazarlama Faaliyetleri Son yllardaki gelimeler sonucunda pazarlama, faaliyetlerin müterilerin bak açsyla deerlendirilmesi ve tatmin yaratlmas sonucunda müteri kazanlmas ve müteri deeri yaratlmas olarak ifade edilmektedir. Buradaki temel mantk, iletmelerin müterilerini istek ve ihtiyaçlarna göre belirlemesi ve faaliyetlerini söz konusu istek ve ihtiyaçlara göre 1 Ferguson, Clifford J. (1996), Selling professional services: a practical approach- Part I, Management Decision, Vol 34 No: 3, s:49-54, s:50 2 Bayaztl, Ercan ve Koçak, Akn (2002), Muhasebe Mesle4inde Pazarlama Üzerine Bir Ara6t7rma, Temel Eitim ve Staj Merkezi Yaynlar, Yayn No: 45, Ankara. 3 Harte, H. G. ve Dale, B. G. (1995), Improving Quality in Professional Service Organizations: A Review of the Key Issues, Managing Service Quality, Vol: 5, No:3, s:34-44, s:34 2

3 ekillendirmesidir. Bu temel konu, profesyonel hizmetler için de geçerli olan bir durumdur. Sonuçta, profesyonel hizmet veren iletmeler de faaliyetlerinin sürekliliini salamak istediklerinde, benzer süreçlerden geçecek ve müteri deerini öne çkaracak faaliyetler gerçekletirmek zorunda kalacaklardr. Pazarlama açsndan rekabet avantaj yaratan önemli bir araç yeni ürün veya hizmet gelitirilmesidir. Bununla birlikte, yeni ürün gelitirme profesyonel hizmetler için, dolaysyla da muhasebe meslei için güç bir durum olarak ifade edilebilir. Bunun nedeni, temel olarak verilecek olan hizmetlerin yasal düzenlemeler, standartlar ve meslek örgütlerince belirlenmesidir. Bu durumda muhasebe meslei gibi profesyonel hizmet sunan firmalarn yeni hizmetler gelitirmesi snrl bir hal almaktadr. Bu nedenle bu firmalarn rakiplere göre farkllama olanaklar da snrlanm olmaktadr. Böyle bir durumda, verilen hizmetler açsndan farkllamann yolu sadece temel ilevlerin yannda verilecek ek hizmetler veya zenginletirilmi hizmetler olmaktadr. 4 Profesyonel muhasebe mesleinin kendine özgü özellikleri, muhasebe meslek mensubunda olmas gereken nitelikleri de etkilemektedir. Muhasebe meslek mensubunda olmas gereken özellikler 5 ; 1- Bamszlk, dürüstlük ve objektiflik, 2- Uzmanlk, 3- Hem müteriye, hem de yasalara kar sorumluluk, 4- Dier meslek mensuplaryla iyi ilikiler ve 5- Meslein deerini yükseltecek uygulamalara yer vermek olarak ifade edilebilir. Yakn bir geçmie kadar profesyonel hizmet üreten iletmeler, müteri yaratmak ve pazar paylarn artrmak veya en azndan koruyabilmek için o ana kadar elde etmi olduklar ünlerini kullanmaktaydlar. Bugünün rekabet ve ekonomik koullarnda ise profesyonel hizmet üretenler, youn bir ekilde pazarlama faaliyeti göstermek durumundadrlar. 6 Bu deiime etki eden temel etkenler ise yasal yaptrmlar, hizmet üretenlerin saysndaki önemli art ve imaj yaratmann (firma konumunun) öneminin artmas olarak ifade edilmektedir. 7 Yasal yaptrmlarla ifade edilmek istenen, yasalarn müterileri koruyan bir ekilde ekillenmesidir. Son yllarda, profesyonel meslekleri icra edenlerin saysnda önemli artlar görülmektedir ve bu da direkt olarak rekabeti yükseltmektedir. Rekabetin de etkisiyle profesyonel meslekler, kamuoyunda farkllk yaratacak bir imaja sahip olmak istemektedir ve bu imaj salamalarnn yolu da pazarlama faaliyetlerinden geçmektedir. Pazarlamann öneminin anlalmasyla birlikte, iletme içinde fonksiyonlar aras ibirliinin önemi artm ve baar, pazarlama ve muhasebe gibi fonksiyonlarn birlikte çallmasna balanmaya balanmtr. Bunun önemi ise etkisini, özellikle muhasebe hizmetleri gibi yasal düzenlemelerin yüksek olduu profesyonel hizmetlerde kendini göstermektedir. 8 Profesyonel mesleklerin pazarlama faaliyetlerini etkileyen bir takm etkenler bulunmaktadr. Bu etkenler tüm profesyonel meslekleri olduu gibi, profesyonel muhasebe 4 Yükselen, Cemal (2002), Muhasebe ve Mali Mü6avirlik Hizmetlerinde Pazarlama, 3SMMMO Yaynlar, Yayn No:39, 3stanbul, s:16. 5 a. e., s:7 6 Crittenden, Victoria L., Davis, Larry R., Simon, Daniel T. ve Trompeter, Gregory (2003), Deregulation of Professional Accounting Services in the United Kingdom: Integrating Marketing and Accounting, Journal of Strategic Marketing, Vol. 11 No:1, s: 37-53, s:38. 7 Bloom, Paul N. (1984), Effective marketing for professional services, Harvard Business Review, Sep/Oct, Vol. 62, No: 5, s: Crittenden, a.g.e., s:38. 3

4 mesleini de etkilemektedir. Profesyonel mesleklerin pazarlama üzerine odaklanmalarna neden olan bu etkenler temel olarak aadaki ekilde ifade edilmektedir: 9 1- Ahlaki ve yasal snrlamalar 2- Müteri belirsizlii 3- Deneyim sahibi olarak alglanma ihtiyac 4- Snrl farkllatrma olana 5- Tutundurma çabalarnn faydalarnn tam olarak belirlenememesi 6- Hizmeti veren kiilerin pazarlama fikrine sahip olamamalar ve 7- Pazarlama için gerekli zamann ayrlmamas 2.2. Profesyonel Bir Hizmet Olarak Muhasebe Hizmetleri ve Pazarlama Muhasebe mesleinde geçtiimiz yllarda önemli deiiklikler yaanmtr. Özellikle meslek mensuplarnn saylarnn artmas, yeni teknolojilerin benimsenmesi ve müteri beklentilerinin, istek ve ihtiyaçlarnn deimesi, meslek mensuplarnn deiken, dinamik ve rekabetçi bir pazarda faaliyette bulunmas gerekliliini ortaya çkarmtr. Ayrca 1970'li yllarda balayan meslee ilikin etik kurallarda, özellikle de reklam ve teviklerle ilgili kurallardaki deiim eilimi ve salanan esneklik, meslee yeni boyutlar katmtr. Bu boyutlardan birisi de muhasebe mesleinde pazarlama uygulamalarnn daha fazla önem verilen bir hale gelmesi olarak açklanabilir. Özellikle büyük muhasebe firmalar, bu deiimden sonra ayr bir pazarlama birimi oluturmular ve müterileriyle ilikilerini pazarlama bak açsyla yeniden deerlendirmeye balamlardr. Pazarlama, muhasebe meslek mensuplarnca uzun süre sat kavramyla e anlaml kullanlarak meslee uygun olmayan ve ahlaki olmayan bir ura olarak görülmütür. 10 Öyle ki, profesyonel meslek mensuplar kendi ilerinin ticari bir faaliyet olmad düüncesiyle, müterilerle ilikilerinde sat elemannn üstlendii rolü üstleniyor izlenimini brakmaktan rahatsz olmaktadrlar. Bu tür düünceler ve deerlendirmeler, pazarlamann bu tür meslek mensuplar tarafndan kabul edilmesini zorlatran bir ortam yaratmaktadr. Muhasebe firmalarnn pazarlama ile ilikili bir takm faaliyetlere kar olmasndaki nedenlerden biri de sektörün yapsndaki deiimdir. Bu noktada özellikle muhasebe firmalar arasndaki büyüklük önemli görülmektedir. Büyük muhasebe firmalarnn faaliyetleri tüm muhasebe firmalarn etkileyen bir süreç yaratmaktadr. Bunun temelindeki etken, büyük firmalarn pazar paylarn oldukça yüksek noktalara getirmek istemeleridir. Küçük muhasebe firmalarnn reklamlara kar olmasnn temelinde yatan neden de bu ekilde açklanabilir. Büyük muhasebe firmalar, daha küçük ölçekli muhasebe firmalarnn pazar payn almak için en etkili yolun reklam olduunu bilmektedirler. 11 Büyük muhasebe firmalarnn reklamlara ayracaklar bütçe ile pazar paylarn kaybetme riskinin söz konusu olmas, küçük firmalarn hareket alanlarn tehdit eden bir durum yaratmaktadr. Bu durum muhasebe meslek mensuplarnn pazarlama bilgilerinin yetersiz olmasndan ve pazarlamann yanl anlalmasndan kaynaklanmaktadr. Pazarlama, sat kavramndan 9 Bloom, a.g.e., s: Barr, Terri Feldman ve McNeilly, Kevin M. (2003), Marketing: Is It Still Just an Advertising? The Experiences of Accounting Firms as a Guide for Other Professional Service Firms, Journal of Services Marketing, Vol:17, No:7, s: , s: Yau, Oliver H. M. ve Wong, Thomas (1990), How do CPA Firms Perceive Marketing and Advertising? A Hong Kong Experience, European Journal of Marketing, Vol. 24, No: 2, s:

5 daha geni ve kapsaml bir kavramdr ve profesyonel meslek mensuplar mesleki ahlak prensipleri içinde pazarlama faaliyetlerine yönelebilirler. Günümüzde deien çevre artlar ve artan rekabet ortamnda faaliyette bulunmak zorunda kalan meslek mensuplar, mevcut müterilerinin devamlln salama ve yeni müteriler bulmak için artk yeni davran biçimleriyle, yeni tür iyerlerinde, yeni hizmetler sunmaya balamlardr. Dier bir ifadeyle, artan rekabet sonucunda, geleneksel meslek mensuplar pazarlama ihtiyacn hzl bir ekilde fark etmilerdir. Sonrasnda da pazarlama, profesyonel meslek mensuplar arasnda yaylmaya ve etkili bir güç olmaya balamtr. Muhasebe meslei, dier profesyonel mesleklerde olduu gibi kendine özgü kurallar ve disiplini olan bir meslektir. Bunun temel mant, farkl mesleklerin, farkl kültürlere sahip olmasdr. 12 Gerek ulusal, gerek uluslararas standartlar, prensipler ve meslek ahlakna ilikin düzenlemelerle gelenekler, meslek mensuplarnn bir takm faaliyetlerinde snrlandrmalara neden olmaktadr. Muhasebe meslek mensuplarnn, mesleklerini yaparken profesyonellii yanstmalar ve ayn zamanda da kamuoyuna kar sorumluluk bilinci içinde davranmalar gerei de bu ekilde ortaya çkmtr. Örnein, muhasebe meslek mensubu, müterinin finansal tablolarnda hiçbir zaman kurallara aykr bir düzenleme yapmay öneremez ve yaplan aykrl görmezlikten gelemez. 13 Bu kurallar, meslek mensubunu sosyal sorumluluk ve dürüstlük gibi, mesleki ahlak kriterleri çerçevesinde faaliyet göstermeye itmektedir. Baka bir ifadeyle, meslek mensuplar, müterilerin istek ve ihtiyaçlar kadar üçüncü kiilerin tepkilerine de büyük ölçüde deer vermelidir. Muhasebe meslei, meslek örgütlerinin standartlaryla hareket etmek durumunda olan bir meslektir. Bu standartlar otoriter olarak deerlendirilmekte ve uyulmas zorunlu kurallar olarak görülmektedir. Öyle ki, söz konusu standartlar, muhasebe meslek mensuplarnn pazarlama ile ilikili bir takm faaliyetlerini de snrlandrmaktadr. Reklam ve fiyata ilikin konulan kurallar bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Düzenlemelere göre meslek mensuplar reklam yapamazlar ve müterilerinden belirli bir ücretin altnda ücret talep edemezler. Pazarlama faaliyetlerinin bu ekilde snrlandrlm olmas da, muhasebe firmalarnn pazarlamaya farkl ekilde yaklamasn ve snrlamann olmad faaliyetlerde etkinlii salamak üzere uygulamalar yapmasn gerektirmektedir. Muhasebe firmalarnn pazar odakl olma yönünde faaliyet göstermeleri ve müteri ilikilerine önem vermeleri de büyük oranda snrlamalarn olmad alanlarn güçlendirilmesine yönelik olarak gerçekletirilmesi gereken eylemleri içermektedir. Daha önce de vurguland gibi profesyonel hizmetler, genel olarak hizmetlerin pazarlanmasndaki bir takm özellikleri barndrsa da, meslee özgü bir takm ek özellikler nedeniyle, genel olarak incelenen hizmet pazarlamasndan farkllk gösterirler. Bu durum, muhasebe hizmetlerinin pazarlanmasnn ayr olarak ele alnmasn gerektirmektedir. Örnein, muhasebe hizmetlerinde reklamn meslek örgütünce ve düzenlemelerle yasaklanm olmas, pazarlama kararlarn etkileyecek olan, meslekle ilgili özelliklere bal bir durumu açklar. 14 Bu tür bir snrllk, direkt olarak muhasebe firmalarnn tutundurma faaliyetlerinde farkllama yaratacaktr. 3. PAZAR ODAKLILIK 12 Mills J. and Tsamenyi M. (2000), Communicative Action and the Accounting/Marketing Interface in Industry, Journal of Applied Management Studies, Vol: 9, No 2, s: , s: Bayaztl ve Koçak, a.g.e., s: Roxas, Maria L., Peek, Lucia, Peek, George A. ve Hagemann, Thorsten (2000), Preliminary Evaluation of Professional Accounting Services: Direct Marketing on the Internet. Journal of Services Marketing, Vol: 14, No: 6/7, s: , s:596. 5

6 Son yllarda iletme literatüründe çok sk ekilde üzerinde durulan pazar odakllk, Kohli ve Jaworski 15 tarafndan, mevcut ve gelecekteki müterilere ilikin olarak bilgi toplanmas, bu bilginin iletme departmanlar arasnda yaylmas ve buna göre tepki verilmesi olarak tanmlanmaktadr. Bu tanmda önemli olan nokta, pazardaki gelimelerin dikkate alnmas gerekliliidir. Bunun temel nedeni de, çevresel etkenlerdeki deiimin, iletmelerin talebe ilikin faaliyetlerini etkilemesidir. Talebe ilikin faaliyetler temelde müteriler ve rakipler tarafndan belirlenir. Narver ve Slater 16 ise pazar odakll örgütsel bir örenim süreci olarak deerlendirmektedir ve pazar odakl olmann boyutlarn müterilere ve rekabete odaklanlmas ve iletme fonksiyonlar arasnda egüdümün salanmas eklinde deerlendirmektedirler. Morgan ve dierleri 17 de örgütsel örenimi iletmelerde kullanlmak üzere kullanlacak bilgi salanma sürecinde önemli görmekte ve bu ekilde yüksek düzeyde müteri tatmini salanabileceini ifade etmektedir. Pazar odakllkla ilgili olarak literatürde kabul edilmi olan çalmalar, pazar odaklln önemli bir boyutunun tüketicilere odaklanmak olduunu vurgulamaktadr. 18 Hatta birçok yazar pazar odakl olmay, müterilere yakn olma eklinde ifade etmektedir. 19 Yazarlar, bir iletmenin pazar odakl olmas için, müteri istek ve ihtiyaçlarnn tatminine önem vermesi gerektiini ifade etmektedir. Söz konusu tatmin ise tüketicilerin tercihlerini belirleyebilecekleri bilgiye baldr Hizmet 6letmelerinde Pazar Odakl7l7k Hizmet iletmelerinde müterilerin beklentileri, tatmin üzerinde önemli derecede etki göstermektedir. Pazar odaklln, hizmet iletmelerinde de müteri beklentileriyle, gerçekleen durum arasndaki uyuma bal olmas, müterilerin tatmininin önemini ortaya koymaktadr. Pazar odaklln dier boyutlar açsndan deerlendirme yapldnda da, öne çkan temel konu bilgidir. Söz konusu uyumun salanabilmesi için, müteri beklentilerinin net bir ekilde belirlenebilmesi gerekir ve bu da pazardan elde edilebilecek olan bilgiye baldr. 20 Bunlarn yannda, hizmet iletmelerinde pazar odakll etkileyen dier etkenler hizmetlerin nasl datld, iletme içindeki ve dndaki iletiimin nasl saland ve alglanan hizmet kalitesidir. 21 Dikkat edilmesi gereken önemli nokta, profesyonel hizmetlerin kendilerine özgü özelliklerinin olmas ve pazar odaklla bu özelliklerle birlikte yaklalmasnn gerekmesidir. Dier bir ifadeyle, profesyonel hizmetleri sunanlarn pazar odakl olmalar için yaplmas gerekenler, profesyonel meslek özellikleri dikkate alnarak gerçekletirilmelidir. Örnein, 15 Kohli, Ajay K. and Jaworski, Bernard J. (1990), Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications, Journal of Marketing, Vol.54, No.2, pp.1-18, s:1. 16 Narver, John C. and Slater, Stanley F. (1990), The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, Journal of Marketing, October, 5, pp.20-35, s: Morgan, Robert E., Katsikeas, Constantine S. ve Appiah-Adu, Kwaku. (1998), Market orientation and organisational learning capabilities, Journal of Marketing Management, Vol: 14, No:4/5, s: Kohli ve Jaworski, a.g.e., s:2; Kohli, Ajay K., Jaworski, Bernard J. and Kumar, Ajith (1993), MARKOR: A Measure of Market Orientation, Journal of Marketing Research, Vol.30, No.4, November, , s:468; Narver ve Slater, a.g.e., s: Webster, Jr. (1988), The Rediscovery of Marketing Concept, Business Horizons, Vol:31, No:3, s:29-39, s:30; Avlontis, George J. ve Gounaris, Spiros P. (1999), Marketing Orientation and Its Determinants: An Empirical Analysis, European Journal of Marketing, Vol.33, No.11/12, s: ; Desphande, Rohit ve Farley, U. John (1998), Measuring Market Orientation: Generalization and Synthesis, Journal of Market Focused Management, Vol.2, No.3, s: Guo, Chiquan (2002), Market Orientation and Business Performance, European Journal of Marketing, Vol.36, No.9/10, pp Agarwal, S., Erramilli, M. K. and Dev, Chekitan S. (2003), Market Orientation and Performance in Service Firms: Role of Innovation, Journal of Services Marketing, Vol:17, No:1, s:

7 muhasebe hizmetlerinde rekabet kurallarnn mesleki snrllklarla belirlenmi olmas, rekabet odaklln istenildii gibi yaplamayacan göstermektir Muhasebe Hizmetlerinde Pazar Odakl7l7k Muhasebe firmalar gelinen ekonomik ortamda, her ne kadar pazarlamann önemini kavram durumda olsalar bile 22, nasl bir pazarlama faaliyeti gösterilmesi gerektii konusunda bilinmeyenlerle kar karyadrlar. 23 Pazarlama faaliyetlerinin etkinliinin salanmas için, modern pazarlama anlaynn sürdürülmesi gerekmektedir. Nitekim pazar odakllk, pazarlama anlay olarak ifade edilen modern pazarlamann uygulanmas olarak ifade edilmektedir. 24 3letmelerin pazar odakl olmalar için, pazarlama anlaynn gerektirdii gibi, müterilerle yakn ilikiler kurulmas gerekmektedir. Bu açdan bakldnda, pazar odaklln gerçekletirilebilmesi için müterilere ilikin bilgiye ihtiyaç bulunmaktadr ve özellikle küçük iletmeler açsndan bilgi en etkin ekilde yakn ilikiler kurmakla salanabilir. 25 Bu ifadeler pazar odakllk için müteri ilikilerinin önemini de ortaya koymaktadr. Bu durum profesyonel hizmetler ve dolaysyla muhasebe hizmetleriyle de direkt olarak ilikilidir. Rexha ve dierlerinin 26 profesyonel hizmet üretenlerin müteriyi temel alan deerlere sahip olmalar durumunda, pazar odakllklarnn daha yüksek düzeyde gerçekleeceini ifade etmesi, bu düünceyi desteklemektedir. Yüksek bir rekabet ortamnda küçük muhasebe firmalarnn, özellikle büyük firmalara kar rekabet edebilmeleri için bir takm faaliyetlerde bulunmalar gerekmektedir. Müteri odakl olunmasyla direkt olarak ilikili olan bu etkenler tarafndan u ekilde ifade edilmektedir: 1- Müterilerin kim olduunun belirlenmesi 2- Müterilerin istek ve ihtiyaçlarnn ne olduunun belirlenmesi 3- Firmann ve rakiplerinin kabiliyetlerinin ve yapabileceklerinin belirlenmesi ve 4- Müterilerin, hangi istek ve ihtiyaçlarnn firma tarafndan karlanabilecei konusunda bilgilendirilmesi Muhasebe firmalar pazar odakll, meslein kendine özgü özelliklerine göre deerlendirmelidirler. Muhasebe hizmetleri dikkate alndnda, yasal düzenlemeler, meslee yönelik snrlamalar ve yine meslekle ilgili olarak sektörel deiiklikler, pazar odaklla yaklamda farkllklara neden olacaktr. Bunun temel nedeni, literatürde sanayi iletmeleri için ve hatta genel olarak hizmetler için gerekli olan koullarn ve pazar odakllk belirleyicilerinin, profesyonel muhasebe hizmetleri sunan firmalar için uygulanabilir olmamasdr. Bunun en güzel örnei olarak yine fiyat verilebilir. Fiyat, iletmelerin müterileri ile ilikilerini düzenleyen bir araç olarak görülmesine ramen, profesyonel muhasebe meslei söz konusu olduunda, mesleki kurallar muhasebe firmalarnn fiyat temelli stratejiler uygulamasn engellemektedir. 22 Morgan, Neil A., (1990), Professional Accountancy Firms and Marketing, Service Industries Journal, Vol: 10, No: 3, s: , s: Barr ve McNeilly, a.g.e., s: Goebel, Daniel J., Marshall, Greg W ve Locander, William B. (1998), Activity-Based Costing Accounting for a Market Orientation, Industrial Marketing Management, Vol:27, No:6, s: , s: Narver ve Slater, a.g.e., s: Rexha, Nexhmi, Kirk-Burnnand, Tamara ve Ramaseshan, B. (2000), The Impact of Technically Focused Values or Market Orientaiton of Professional Service Firms, Journal of Professional Services Marketing, Vol.21, No.1, s:

8 Genel olarak, muhasebe firmalar, müteri odakl pazarlama faaliyetlerini göz ard etmilerdir ve ayrca, rakiplerin ve müterilerin faaliyetleri hakknda bilgi sahibi olmalarndan da rahatsz durumdadrlar. 27 Pazarlama literatüründe müteri tatmini, yüksek düzeyde müteri ball yaratmas, fiyat esnekliinin azalmas, pazarlama maliyetlerinin dümesine olanak tanmas, ilem maliyetlerini dümesi ve firmann tannmlnn artmas nedeniyle, yüksek bir finansal performans için anahtar konumdadr. 28 Her ne kadar müteri tatmininin artrlmas maliyetleri artracak uygulamalar içerse de, yaplan çalmalar, müterilerin tatmin edilmesinin getirecei gelir artrmnn, maliyetlerdeki arttan daha fazla olduunu göstermektedir. 29 Muhasebe firmalarnn müteri odakl pazarlama faaliyeti gösterebilmeleri için gerçekletirmeleri gereken bir takm unsurlar bulunmaktadr. Bu unsurlar temel olarak en çekici görülen müterilerin belirlenmesi ve hedeflenmesi, belirlenen her bir müterinin iletme için deerinin ne düzeyde olacann belirlenmesi ve bu deerin ne kadar süre için geçerli olabileceinin öngörülmesi, her bir müteri için yazl bir hizmet plan hazrlanmas, hem zaman hem de maliyet açsndan her bir müteri için ayrlacak zamann planlanmas, müterilerle temasn üst düzey yöneticilerle kurulmas ve faaliyetlerin üst düzey yöneticilerle yürütülmesi, düzenli bir ekilde müterilerle toplantlarn gerçekletirilmesiyle tüm firma çalanlarnn müteriyle sk ilikiler kurmas ve müterilere yönelik olarak finansal olmayan hedefler belirlenmesi olarak ifade edilmektedir. 30 Belirli bir hizmet planyla hareket edilmesi, özellikle küçük muhasebe firmalarnn etkinliini artracak uygulamalar olarak deerlendirilebilir. Müterilerin tatminini artracak ekilde düzenlenmesi gereken pazarlama plannda, zamanlama, çalanlar ve maliyetlere ilikin olarak, müteriler açsndan en yüksek deeri salayacak unsurlarn bulunmas gerekmektedir. Muhasebe firmalarnn baarlar, çalanlarnn hizmet üretim sürecine katlmlaryla direkt olarak ilgilidir. Barr ve McNeilly, 31 muhasebe firmalarnn baarszlklarnn önemli ölçüde müterilerle, meslek mensubunun ve firma çalanlarnn olumsuz etkileimi ve zaman basks nedeniyle ortaya çkan sorunlarn neden olduunu ifade etmektedir. Bu durum hizmetlerin genel özelliklerinden insan ve süreç yönetiminin muhasebe firmalar açsndan önemini açklamaktadr. Ayn ekilde, pazar odakl olmak da firma çalanlarnn katlmlarnn salanmasyla direkt olarak ilikilidir. Temel mantk müterilere sunulmak üzere hizmet kalitesinin artrlmasdr ve hizmet kalitesi, çalanlarn katlmlaryla salanacak olan bilgi, geribildirim ve mesleki yeterlilikle artacaktr. 32 Bir dier önemli konu da muhasebe firmalarnn pazar odakl bir yönetim anlayna sahip olmalardr. Youn olarak müteri odakl olan bir muhasebe firmasnn geleneksel bir örgüt yapsndan çok, pazar ve müteri odakl olmay destekleyen bir yapda olmas gerekir 33 Hizmet kalitesi de, yönetimin pazar odakl veya müteri odakl olmay desteklemesiyle artacaktr. Bu durum, müterilerin, özelliklerine ve firmadan beklentilerine göre ayr bölümler olarak deerlendirilmesi ve faaliyetlerin uzmanlk gösterilecek ekilde uygulanmasn ifade eder. Bunun yannda, muhasebe mesleinde çalanlarn, firmann amaçlar ve kültüründen farkl yapda olmas, pazar odaklln olumsuz ekilde etkileyebilecektir. Pazar odakl 27 Murdock, G. ve McGrail, G. (1994) Developing a customer-oriented approach to fee setting. The National Public Accountant, Vol:39, No:9, s:17 23, s: Nielsen, Jorn Flohr, Bukh, Per Nikolaj D. ve Mols, Niels Peter (2000), Barriers to Customer-Oriented Management Accounting in Financial Services, International Journal of Service Industry Management, Vol. 11 No: 3, s: , s: Nielsen, a.e., s: Ferguson, a.g.e., s: Barr ve McNeilly, a.g.e., s: Nielsen, a.g.e., s: a.e., s:

9 yaklamlar sürdürmeye çalan bir muhasebe firmasnn çalanlarnn pazar odakl yaklama inanmamas, en bata müterilerle ilikilerin olumsuz ekilde etkilenmesine neden olacaktr. 34 Müterilerin firmayla olan ilikilerinde etkili olan etkenlerden bir dieri, pazarlama karmas elemanlarndan fiyattr. Fiyatn günümüz koullarndaki önemi, ayn zamanda firma ile müterileri arasndaki ilikileri müteri odakl olacak ekilde düzenleyecek bir araç olarak kullanlmasndadr. 35 Fiyatn müteri odakl bir araç olarak kullanlmas için bir takm yaklamlar söz konusu olmaldr. Bunun gerçekletirilebilmesi için de, öncelikle, fiyatn tüm pazarlama faaliyetleri üzerinde etkisi olan bir etken olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, belirli ücretler uygulanabilmesi için amaçlarn belirlenmesi, bu amaçlara ulamay salayacak stratejilerin ve taktiklerin gelitirilmesi ve yine amaçlara göre belirlenen stratejilerin deerlendirilmesi gerekmektedir. Müterilere odaklanmak, her eyden önce verilecek hizmetin belirlenmesinde fiyatn nasl kullanlabilecei konusunda fikir verecektir. Öyle ki, müteriye uygulanacak olan ücret, hem müteri tatmini salamal, hem de gelirleri artrmaldr. Bunun yerine getirilmesi müterilerin iyi bir ekilde analizine baldr ve müterilerin analizi de etkin bir aratrmay gerektirir. Bu nokta, Kohli ve Jaworski nin 36 çalmasnda vurgulanan pazara ilikin bilgi toplanmasyla ilikilendirilebilir. Ayn ekilde Narver ve Slater 37, pazar odakl olmann müterilere ilikin aratrma ile olabileceini ifade etmektedirler Hizmet Kalitesi ve Pazar Odakl7l7k Hizmet kalitesi temel olarak müterilerin beklentileriyle ilikilendirilmelidir. Sonuçta müteriler kaliteyi, beklenen hizmet ile gerçekleen hizmetler arasnda alglanan fark olarak deerlendirir. Bu farkn düük olmas ise literatürde pazar odakl olmann sonuçlarndan biri olarak deerlendirilmektedir. Net bir ifadeyle, pazar odakl veya müteri odakl olunmasyla, müterilerin istek ve ihtiyaçlar çok daha iyi bir ekilde karlanacak ve böylece beklenen kalite düzeyi ile gerçeklenen kalite düzeyi arasndaki farkn en aza indirilmesi mümkün olacaktr. Bunlara ek olarak, hizmetlerde kalitenin insan unsuruna bal olduu dikkate alnrsa, müteri ilikilerinin önemi de ortaya çkar. Sonuçta müteri ilikilerinin etkin yönetimi iletme faaliyetlerini sürdürecek olan kiilerin performansna bal olacaktr. Bu da pazar odakl olmann bir alt unsuru olarak deerlendirilebilir. 4. MUHASEBE FRMALARI VE LKSEL PAZARLAMA Dalgalanma gösteren ve rekabetin yüksek olduu bir ekonomik ortamda, iletmelerin sürekliliklerini salayabilmeleri belirli bilgi ve becerilere sahip olmalarna ve müterileriyle güçlü ilikiler kurmalarna baldr. Hatta, bugünün pazar koullarnda yeni hizmetlerin gelitirilebilmesinin, müterilerle ilikiler kurmaktan daha düük düzeyde öneme sahip olduu da söylenebilir. 38 Hizmet pazarlamas ile ilgili çalmalar, geleneksel pazarlama uygulamalarnn, bugünün dünyasna uygun olmadn, günün koullarna uygun olan yaklamn ise ister büyük firmalar, ister küçük firmalar için olsun ilikisel pazarlama olduunu ifade etmektedir. Bu düünceyi destekler ekilde Nevin 39, pazarlama karmas uygulamalarnn, müterileri farkl pazar bölümleri eklinde görme ve bu pazar bölümlerine 34 Harte ve Dale, a.g.e., s: Murdock ve McGrail, a.g.e., s: Kohli ve Jaworski, a.g.e., s:4. 37 Narver ve Slater, a.g.e., s: Chaston, I., Badger, B., Mangles, T. ve Sadler-Smith, E. (2003), Relationship Marketing, Knowledge Management Systems and E-Commerce Operations in Small UK Accountancy Practices, Journal of Marketing Management, Vol:19, No: 1/2, s: , s: Nevin, J.R. (1994), Relationship marketing and distribution channels: Exploring fundamental issues, Journal of Academic Marketing Science, Vol: 23, No: 4, s:

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler)

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Örencilerinin GSM Operatörlerine Bal'l'klar' ve Bal'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) Yrd. Doç. Dr. Süleyman BARUTÇU * ÖZET Bu çal)*mada, mü*teri ba/l)l)/)n)n

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELER PAZARLAMANIN NERESİNDE? Pazar Odaklılık ve İlişkisel Pazarlama

KÜÇÜK İŞLETMELER PAZARLAMANIN NERESİNDE? Pazar Odaklılık ve İlişkisel Pazarlama KÜÇÜK İŞLETMELER PAZARLAMANIN NERESİNDE? Pazar Odaklılık ve İlişkisel Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Akın Koçak, kocak@politics.ankara.edu.tr, A.Ü. SBF Dr. Alper Özer, ozer@politics.ankara.edu.tr, A.Ü. SBF Giriş

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE Yrd.Doç.Dr.uayip ÖZDEMR * Ör.Grv.Türker GÖKSEL ** ÖZET Bu çalmada taksitli sat uygulamalar hakknda genel tespitler yaplmtr. Daha sonra iletmelerin taksitli

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE Ör.Gör.Kemal KARAYORMUK * Mehmet Ali KÖSEOLU ** ÖZET Bu çalmada, pazarlama yöneticilerinin kararlarna yön veren pazarlama bilgi sistemi ele alnmtr. Bilgi, iletmeler

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI T.C. BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Yüksek Lisans Tezi BURÇAK AKANSEL "STANBUL, 2011 T.C BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" SOSYAL B"L"MLER ENST"TÜSÜ SPOR YÖNET"M" YÜKSEK

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

KAYNAK TEMELLİ YAKLAŞIMDA PAZARLAMA KABİLİYETİNİN BOYUTLARI

KAYNAK TEMELLİ YAKLAŞIMDA PAZARLAMA KABİLİYETİNİN BOYUTLARI KAYAK TEMELLİ YAKLAŞIMDA PAZARLAMA KABİLİYETİİ BOYUTLARI Dr. Akın Koçak, A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Alper Özer, A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Ar.Gör. Eymen Gürel A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı