Belediye Hizmetlerinde Pazarlama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye Hizmetlerinde Pazarlama"

Transkript

1 Belediye Hizmetlerinde Pazarlama Ömer TorZak * Birlikte yaşamak durumunda olan insanlarııı toplumsal hayatı geliştirmeye yönelik arayışları, bir yandan toplumsal hayatı düzenleyen kurumların düzenlenmesini gündeme getirirken, diğer yandan da bireysel ve toplumsal ihtiyaçların çeşitlenmesine neden olmaktadır. Bu arayışlar doğrultusunda, toplumsal hayatı düzenleyen kurumların merkezi olmaktan çok yerelolmasının daha uygun olduğu da ortaya çıkmış bulunmaktadır. Çünkü, gelişen ve çeşitlenen insan ve toplum ihtiyaçlarının yerel ölçekteki kurumlar vasıtasıyla karşılanmasının, hem zaman, hem de maliyet bakımından elverişli olduğu herkes tarafından kabul e dilmektedir. Bu çerçevede, yerel bir yönetim birimi olarak belediyelerin önemi de özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren belirgin bir şekilde görülmüştür. Belediyeler, artan ve farklılaşan toplumsal hizmetleri sunan kurumlar olarak, önemli işleri yerine getirmektedirler. Bu yüzden özeııikle 19S0'lerden itibaren dünyada belediyelerin yeniden düzenlenmelerine yönelik faaliyetler yoğunluk kazanmıştır. Belediyelerin yeniden düzenlenmesi çalışmalarında, yerel yönetim otoritelerinin siyasi olarak düzenlenme ihtiyaçları dışlilda ayrıca, insanlara sunulan hizmetlerin düzenlenmesinden, coğrafi olarak genişleyen işlemlerdeki artışlar da etkili olmuştur. Bu düzenlemede belki de en önemı: etkenin, şehirlerdeki nüfus değişimleri ve şehir merkezleri ile merkez dışmda genişleyen yerleşim yerlerine aynı ölçek ve eşitlikte hizmetlerin ulaştırılması ihtiyacının olduğunu söylemek mümkündür. ı Zira, aynı dönemlere rastlayan iletişim ve haberleşme olanaklarındaki gelişmeler sayesinde, merkez dışında olan insanlar da olaylardan daha kısa sürede haberdar olabilmektedirler. Bu ise, kendilerine sunulan hizmetlerdeki farklılık sonucu yönetime tepki gösterebilecek bir insan topluluğunun oluşturulması anlamı taşımaktadır. Öte yandan, gerçek anlamıyla uygulanmasa da, serbest pazar şartları çerçevesinde insanların göreli olarak seçme özgürlüğü içinde mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı, pazar ve tüketici yaklaşımjı yönetim anlayışının hakim olduğu bir dönemde, kamu hizmeti sunan kurumlarm da bu anlayıştan et Yrd. Doç. Dr.. Kırıkkale Üniversitesi, iibf Işletme Bölümü Öğretim Üyesi. ı Howard Elcoek, Local Government-Policy and Management in Local Authorities, Third Ed., Routledge, London, t994, s. 32. Çağdaş Yerel Yönetimler. Cilı 8 ",'ayı 1 Ocak 1999, s

2 Belediye Hizmetlerinde Pazar/ama 97 kilenmemeleri mümkün değildi. Nitekim, kamu hizmetine muhatap olan insanların, pazar ve tüketici odaklı pazarlama uygulamalarının etkisi altında özellikle 1960' lardan itibaren, kendilerine sunulan her türlü hizmette de hizmet sunan kurumları daha kaliteli ve tüketici yönlü olmaya zorlamaları gündeme gelmiştir. Bu koşullar altında kamu yönetimi sunan birer kurum olarak belediyeler de, pazar ve tüketici odaklı uygulamaları dikkate almak durumundadırlar. Bu zorunluluk, merkezi yönetimlerden siyasi ve ekonomik olarak daha fazla kaynak ve inisiyatif elde etme yolunda belediyeleri harekete geçirmiştir. Ayrıca belediyeler kendi bünyelerinde de, gerek yönetim anlayışı ve gerekse hizmet sunma anlayışı olarak, yeniden düzenleme faaliyetlerine hız vermişlerdir. Bu amaçla belediyelerde 1974' den sonra "birlikte yönetim" hareketi başlamıştır. 2 Ülkemizde de bu gelişmelerin biraz gecikmeyle de olsa yaşandığını görmekteyiz. Planlı kalkınma dönemlerinde yönetimlerin yeniden tanımlanması çalışmaları, özeııikle 1980'li yıllarda yerel yönetimlerde yeniden düzenleme ve büyükşehir belediye yönetimlerinin kurulması ile, belediyelerin az da olsa daha güçlü bir yerelotorite olma noktasında bazı ilerlemelerin sağlanınasına yol açmıştır:' Ancak, özellikle nüfus hareketlerinin oldukça yoğun yaşandığı ve şehirleşmenin çarpık geliştiği koşullar dikkate alındığında, bu ilerlemelerin yeterli olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Öte yandan, insanların hizmet beklentilerinin dikkate alınması noktasında belediyelerin daha fazla geride oldukları da ortadadır. Kuşkusuz bu noktada, belediyelerin özellikle ekonomik ve insan kaynakları yönünden yetersizliklerini de dikkatten kaçırmamak gerekir. Tüm olanaksızlıklara karşın, pazarlama yaklaşımının getireceği fırsatların değerlendirilmesi ile, belediye hizmetlerinde kalite ve miktar bakımından ilerleme olacağı kesindir. Çünkü, pazarlama yaklaşımı çerçevesinde kaynaklar, hizmet önceliklerine göre en uygun şekilde değerlendirilirken, tüketici yönlü olmakla da gelişen ve çeşitlenen hizmetlerin daha kısa sürede farkına varılmasıyla, gereksiz kaynak israfının önüne geçilmiş olacaktır. Böyle bir yaklaşım şekli ayrıca, belediyelerle hizmet bekleyen insanların daha fazla yakınlaşmalarını ve birbirlerine destek olmalarını da sağlayacaktır. Belediye Hizmetlerinde Pazarlama Yaklaşımı 1960'lardan itibaren hızla gelişen pazarlama yaklaşımı sayesinde, işletme yönetimlerinde pazar ve tüketici odaklı olma anlayışı ön plana çıkmıştır. Bu anlayışa uygun hareket etmeyen işletmelerin uzun sürede başarılı olamadıkları ve 2 David Farnham and Sylvia Horton, "Managing Private and Publie Organizations", Managing The New Public Service, (Eds. D. Famham, S. Horton), Second Ed.. McMillan. London, 1996, s. 40.., Vcysel Atasoy, Türkiye'de Mahalli İdarelerin Yapısı ve Yeniden Düzenlenmesi. Türk Dünyası Araştır maları Vakfı Yayını, No: 87. istanbul, s

3 98 Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (i) Ocak 1999 hatta piyasadan çekilmek durumunda kaldıkları, pazarlama yaklaşımı çerçevesinde hareket eden işletmelerin ise kısa sürede karlı görülmemekle birlikte, u zun süreli hayatta kalabildikleri açıkça anlaşılmıştır. Öte yandan, gelişen pazarlama anlayışının bugün ulaşmış olduğu noktada, bu yaklaşımın aynı zamanda sosyal yönünün de olduğu, işletme faaliyetlerinin çevre ve İnsan sağlığına uygun olmasının bir zorunluluk olduğu da, vazgeçilemez bir gerçek olarak görülmüştür. Yine, pazarlama yaklaşımının yalnızca kar a maçlı işletmelerde değil, aynı zamanda kar amaçsız organizasyonlarda da rahatlıkla uygulanabileceği ortaya çıkmıştır. Şekil 1: Belediye Hizmetlerinde Pazarlama Yaklaşımı L... i BELEDİYE i~ ~ Pazarlama Yaklaşımı -Pazarın Tanımlanması -Hedef Pazar Belirleme ~,. ~,. Pazarlama Stratejileri -Hizmet Stratejileri -Fiyatlandırma Stratejileri -Dağıtım Strat~jileri -Tutundurma Stratejileri Pazarlama Bilgi Sistemi.4~ ~L + i..j Pazarlama Kontrolü HİzMET... 1 i i i + i... KAMU (TÜKETİCİLER)... i Gen Besleme Gelinen bu noktada artık, esas itibariyle kar amaçsız bir kurum olarak belediyelerin de pazarlama yaklaşımı ile yönetilmesinin ve bu anlayışa uygun olarak, sunulan hizmetlerde kamuya pazar ve tüketici anlayışı ile yaklaşılmasının, daha uygun ve yararlı olacağını rahatlıkla iddia edebiliriz. Bu iddiayı destekleme noktasında bu makalenin amacı, genelolarak pazarlama yaklaşımının belediye

4 Belediye Hizmetlerinde Pazar/ama 99 hizmetlerinde nasıl uygulanabileceği konusunda bazı ipuçları vermek ve belediye yönetimlerine yeni bir ufuk, farklı bir bakış açısı kazandırabilmektir. Bu doğrultuda, şekill'de belediye hizmetlerinde pazarlama yaklaşımının temel a dımları gösterilmektedir. Şimdi, bu adımlar ve İlişkileri açıklamaya çalışahm. Pazarın Tanımlanması Belediye hizmetlerinde pazarlama yaklaşımının uygulanabilmesinin ilk adımı, belediye hizmetlerinin sunulduğu pazarın tanımlanmasıdır. Belediye hizmetlerinin sunulduğu pazar, o belediyenin sınırları içerisinde yaşayan ve geçici olarak bulunan bütün insanlardan oluşur. Ancak, her bir hizmetin talep edicileri farklı olduğundan, sunulan her hizmet için ayrıca daha dar kapsamlı pazar tanımı yapılabilir. Bu anlayış kapsamında bir pazar, kişi ve/veya kurumların çıkarları için değiştirmek istedikleri ya da değişme kabiliyetinde oldukları değerlerini değiştirme yeri olarak tanımlanabilir. Bu tan!ma göre, bir belediye kamu ile değişebileceği bir takım değerleri olduğunu düşünmeye başladığında, kamuya bir pazar bakış açısı ile yaklaşılmış olacaktır. 4 Bu şekilde harekete başlayan bir belediye yönetimi, hizmet sunulan İnsanları birer tüketici olarak görmeye başlayacak ve bu tüketicilerin pazarda seçme hakları olması gereken insanlar olarak sunulacak hizmetlerde onların kabullerine önem verilmesi gerektiğini anlayacaktır. Böylece, hizmet sunulan bölgenin 'tamamının bir pazar, bölgede bulunan insanların ise birer tüketici oldukları, yönetim uygulamalarının temelini oluşturacaktır. İfade etmeye çalıştığımız bu durumun bir kamu kurumu özelliğinde olan belediye yönetimlerinde uygulama güçlüğünün farkında olduğumuzu hatırlatmakta fayda görmekteyiz. Ama ö nemli olanın, bu anlayışı benimsemek ve mümkün olduğunca uygulayabilmek olduğunu söylemeden de geçemeyiz. Çünkü kamu sektöründe pazarlama, özel sektördeki anlamından farklılaşmaları ile birlikte dikkate alınmalıdır. Bu şekilde, belediye hizmetlerinde de tüketicinin arzu ve istekleri ile işe başlanmış olmalıdır. Her ne kadar özel sektör tüketicisinin sahip olduğu seçme ve kontrol özgürlüğüne belediye hizmetlerinin tüketicileri sahip olmasa da, öncelikle tüketici anlayışı ile hareket etmek önernlidir. 5 4 Philip Kotler, Marketing for Nonprofit Organizations, Prentice-Hall Ine., New kr~~y, 1975, <:. n 5 Carol Vielba, "Marketing and Local Government: A Contradiction in Terms?", Local Government Studies, Vol. 12, No: 6. NovemberlDecember 1986, s. 16.

5 100 Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (1) Ocak 1999 Dolayısıyla belediyeler, kendi pazarlarını coğrafi, iklim koşulları, yerleşim alanları ve özellikleri, ulaşım olanakları vb. yönleriyle ele almak durumundadırlar. Öte yandan, hizmet sunulan belde insanlarının demografik, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal özelliklerinin de bilinmesi, pazarın tanımlanması başlığı altında yerine getirilmesi gereken ikinci önemli adımı oluşturmaktadır. Pazar yapısı ile ilgili özel1iklerin bilinmesi ile, pazara sunulacak hizmetlerin ulaşım yeri, zamanı, miktarı konularının ne derece yerine getirilebildiğinin ölçülebilmesi mümkün olacaktır. Halbuki, böyle ayrıntılı bir pazar tanımı yapılmadığında, hizmetlerin sunulması esnasında dikkatten kaçan birçok kaynak ve zaman israfı söz konusu olacaktır. Pazarda bulunan tüketicilerin özelliklerinin bilinmesi ise, hangi hizmetlerin hangi miktarda, hangi zamanda ve hangi koşullarda kimlere ulaştırılması gerektiği konusunda detaylı bilgileri yönetime sağlayacaktır. Bu bilgilerin elde e dilmesiyle de, belediye yönetimleri hizmet sunması gerektiği tüketicilerin genel özelliklerini tanımış olmakla, onlara sunulacak hizmetleri ni~elik ve nicelik olarak uygun bir şekilde geliştirmeye çahşacaktır. Hedef Pazarın Belirlenmesi Daha ö~ce de ifade etmiş olduğumuz gibi, belediyeler çok farklt yapı ve ö zellikteki hizmetleri sunmak durumunda olan kamu kurumlarıdır. Bu özellikleri dikkate al ındığında, belediyelerin sunacakları her hizmet ya da hizmet grubu ile ilgili hedef pazarları belirlemeleri, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü belediyelerde pazarlamanın etkin olarak uygulanabilmesi bunu gerektirmektedir. Aksi takdirde, sunulan hizmetlerin etkinliğini arttırmak çok güç o lacaktır. Hedef pazar tespiti ile aynı zamanda, her pazar bölümünün hizmet öncelikleri belirlenmiş olacak ve örneğin, içmesuyu problemini yoğun bir şekilde yaşayan bir pazar bölümüne spor alanları hizmetinin ancak bu zorunlu ihtiyaç karşılandıktan sonra götürülmesi gerektiği anlaşılmış olacaktır. Oysa, hizmetler bakımından hedef pazar tespiti yapılmaksızın yerine getirilecek faaliyetlerde, yanlış yer ve zamanlarda yanlış insanlarla yanlış hizmetlerin buluşturulması gibi ö nemli yanhşitklar yaşanacaktır. Pazarın yapısını ve tüketicilerin özelliklerini belirleyerek işe başlayan bir belediye yönetimi, ikinci adımda, sunulan hizmetlerin özelliklerine göre pazarı bölümlere ayıracaktır. İşte bu şekilde, hizmetlere göre bölümlendirilmiş pazar bölümleri, hizmetler için hedef pazarlar olarak görülecektir. Kuşkusuz, yapılan bu 'pazar bölümleme işlemi statik bir işlem olarak görühnemelidir. Pazarın yapısındaki değişikliklerin sürekli izlenmesi sonucu, hedef pazarlarda olabilecek

6 Belediye 1Ih::metlerinde Pazar/ama ı o1 değişimler de dikkate alınmalıdır. Çünkü pazarın yapısı ve tüketicilerin özellikleri ile beklentilerindeki değişiklikler, hizmetler için hedef pazarların yapılarını da değiştirecektir. Hedef pazarların belirlenmesi ve hedef pazarlardaki değişimin sürekli izlenmesi sonucu, belediyelerde pazarlama uygulamalarının başarısı kesin olarak etkilenecektir. Çünkü, pazarlama çabalarının başarısı, doğru insanlarla ilişki değişimine, temas kurmaya bağlıdır. 6 Yanlış insanlarla, yanlış yer ve zamanda, yanlış koşullarda kurulacak ilişkiler ve yapılacak ilişki değişimleri, pazarlama uygulamalarını başarısız kılacaktır. Bunu önleyebilmenin yolu ise, hedef pazarı doğru belirlemek ve hedef pazardaki değişiklikleri zamanında izleyebilmekten geçmektedir. Hedef pazar belirlenmesi ve değişikliklerin zamanında izlenmesiyle, belediye hizmetlerinde önem sırası anlayışının da gündeme gelmesi mümkün olacaktır. Bu şekilde, çok sayıda kişi ve grupla ilişki halinde bulunan bir kamu organizasyonu olarak belediyeler, kuracakları ilişkilerdeki problemleri de şu şekilde aşabileceklerdir: 1- Hedefleri zenginleştirmeye yardım edecek ve hizmet üretimleri için daha fazla destek sağlayacak, birinci derecede önemli kişi ya da grupların belirlenmesi. 2- Gözlemler, araştırma ve incelemeler, kamuoyunda söylenenler ile uzman görüş ve tahminlerinin değerlendirilmesi. 7 Bu sıralamadan da görüleceği üzere, hedef pazar ile hizmetlerle doğrudan muhatap olanların belirlenmesi ilişki kurmada birinci öncelik olurken, hedef pazardaki değişimleri ve ilişkilerin durumunu gözleme bakımından da hedef pazarla birinci ve ikinci derecede ilgili kişi ya da gruplarla kurulacak temasların önemi açıkça anlaşılmış olmaktadır. Pazarlama Bilgi Sisteminin Oluşturulması Kar amaçlı kuruluşlarda olduğu gibi kar amaçsız organizasyonlarda da, pazara dayalı bir yönetim anlayışının, yani tüketici odaklı bir pazariama anlayışının etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve istenilen sonucun alınabilmesi ancak sağlıklı bilgi ve verilerle mümkündür. İşte bu veri ve bilgileri işletmelere ve kurumlara sunacak şekilde, işletmelerdekinin benzeri olarak belediyelerde de pazarlama bilgi sisteminin oluşturulması gerekmektedir. ÇünkU, hem pazarda hem de tüketici istek ve ihtiyaçlarındaki değişimlerin sürekli ve sağlıklı bir şekilde 6 Gary J. Stern, Marketing Workbook for Nonprofit Organizations, Fourth Ed" Amh~rst H. Wilder Foundation, St. Paul, Minnesota, 1994, s A.k" s. 47.

7 102 Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (1) Ocak 1999 izlenerek belediyelerin hizmet performanslarının arttırılabilmesi, hızlı, zamanlı, yeterli ayrıntıda bilgi desteğine bağlıdır. Bu yüzden belediyeler, tüketicilerin ne istediklerini sürekli olarak anlamaya çalışmalı ve yapacakları gözlem ve sağlıklı araştırmaları ile tüketici tercihlerindeki değişimleri ölçmelidirler.1! Belediyelerde oluşturulacak pazarlama bilgi sistemine bilgi ve veri aktarımım farklı şekillerde düşünmek de faydalı olacaktır. Bilgi sistemine aktarılacak bilgiler, genelolarak üç türlü olabilir: ı - Hizmet sunulan tüketicilerin doğrudan talepleri, şikayetleri ve müracaatları sonucu gelen bilgiler, 2- Hizmetin özelliğine göre hizmet sunma sırasıııda toplanacak bilgiler, 3- Tüketiciler arasında yapılacak gözlem, anket vb. yöntemlerle toplanacak bilgiler. Her üç yoldan elde edilen bilgiler, pazarlama bilgi sistemi içerisinde değerlendirilerek, en süratli bir şekilde, yeterli zamanda, ayrıntıda ve doğru adrese ulaşabilir özellikte raporlar haline getirilmelidirler. Bu şekilde, ilgili yönetim birimlerine ulaştırılan bilgi ve raporlar, tüketici ve pazar odaklı olarak eğitilmiş ve pazarlama anlayışını benimsemiş yöneticiler tarafından, en kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırılmalıdır. Tüketici yönlü olmanın bir gereği olarak, tüketicinin kısa sürede cevap beklediği durumlarda i se, tüketicileri tatmin edici genel veya özel açıklamalar yapılmalıdır. Bu bilgi ve raporlar aynı zamanda, belediyenin uygulamakta olduğu ya da uygulayacağı pazarlama stratejilerinin de temel dayanaklarıdır. Çünkü, pazar temelli kamu hizmet yönetimi, sunulmuş hizmetlerin detaylı bilgileri elde etme sonucu, yönetime stratejik yaklaşımlar, yöneticilere bilgi imkanı sağlar ve hizmetleri fiili olarak sunan yöneticilere organizasyonel değişmelere karşı politika belirlemede kendine güven duygusu verir." Yeter ki, yöneticilere pazar temelli yaklaşım kazandırılabilmiş olsun. Yöneticilere böyle bir yaklaşım kazandırılmış olmakla, bilgiye olan kapalı değişecek ve hangi bilgilere, hangi zaman, miktar ve biçimde ihtiyaç Bu noktadan sonra pazarlama bilgi sisteminin tutumları duydukları belirlenmiş olacaktır. çalışması kolaylaşacak, hızlanacak ve yöneticileri stratejik ve taktik kararlarıni! Andy Hancox, us Worrall and John Pay, "Developing a Customer Orientated Approach to Service Delivery: The Wrekin Approach", Local Government Studies, Vol. 15, No: 1, JanuaryIFebnıary ı 989, s. 2 ı 22. " Kieron Walsh, "The Impact of Competition", Marketing, Competiton and The Public Sector-Key Trends and Issues, (Ed. Henry Tam), Longman, London, 1994, ı 50.

8 Belediye Hizmetlerinde Pazar/ama 103 da destekleyecek ve onlara güven verecek bilgileri en uygun şekilde sunmuş o lacaktır. Özellikle kar amaçsız olmaları, hizmet sunmaları ve ayrıca siyasal ve sosyal yönlerini dikkate aldığımızda, belediyelerde oluşturulacak pazarlama bilgi sistemlerinin, fazlasıyla dinamik bir süreç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan, bürokratik özelliklerini de hesaba katarsak, belediyelerde gerçekten pazar yönlü olacak ve sağlıklı çalışacak bir pazarlama bilgi sistemini kurmanın çok da kolayolmayacağını belirtmekte yarar vardır. Bu olumsuz gibi görünen faktörlere rağmen, günümüz dünyasında kar amaçlı işletmelerde olduğu gibi, belediyelerde de tüketicilerin tercihlerinin dikkatle izlenmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Dolayısıyla, belediyelerde de ifade etmeye çalıştığımız biçimde çalışacak ve yönetime karar desteği sağlayacak bir pazarlama bilgi sistemi mutlaka oluşturulmalıdır. Belediyelerde Pazarlama Yaklaşımına Uygun Stratejilerin Geliştirilmesi Belediye hizmetlerinde yeni yönetim anlayışı. yeni tarzlar, yeni kamu hizmetleri vb. şeklinde ifade edilen stratejileri geliştirme ve uygulamanın birinci adımı, belediye hizmetlerinde pazarlama yaklaşımının kabul edilmiş olmasıdır. Yukarıda genel hatlarıyla belirtmeye çalıştığilnız üzere, böyle bir anlayışı benimsemeden ya da tam yerleştirmeden geliştiri lecek ve uygulanacak stratej ilerin başarılı olmaları şansa bağlt kalacaktır. Çünkü, belediye hizmetlerinde pazariama yaklaşımlt stratejilerin uygulanabilmesi ve başarılı olabilmesi ancak, pazar yaklaşım1ı yönetim anlayışının tam anlamıyla benimsenmiş olmasına bağlıdır. Bu çerçevede benimsenmiş bir yönetim anlayışı ile pazar ve tüketicileri tanımlanmış, pazar ve tüketiciler hizmetler bakımından böıümlenmiş ve hem pazarda hem de tüketicilerdeki değişimlerin zamanında izlenebilmesine yönelik pazarlama bilgi sistemi oluşturulmuş belediye yönetimlerinde, başarı şansı yüksek ve tüketicilerde daha fazla tatmin sağlayacak pazarlama stratejilerini geliştirmek daha rahat ve anlamlı olacaktır. Öte yandan, özellikle 1980 ortalarından itibaren hizmet sunma ve hizmetlerin yönetimi üzerinde pazar merkezli olma temel eğilimi, gerek kendilerince, gerekse üst1enicilerce kamuya hizmet sunma durumundaki belediyelerin sunacakları hizmetlerde pazar eğilimli olma yönünde, etkin maliyetlerne üzerinde ö nemle durmalarını gerektirmiştir. Çünkü, pazar temeııi olma, aynı zamanda hizmet sunan diğer özel işletmelerle rekabete hazır olma anlamını taşımaktadır. ın HI Howard Ekoek, a.g.k., s. 1i 0- ı ii.

9 106 Çağdaş Yerel Yönetimler. 8 (i) Ocak 1999 bir bakış açısı içerisinde hizmet kalitesini geliştirme fırsatını verir. Bu durum, karar alıcılara tüketicilerin hizmete karşı tutumlarında neyin önemli olduğunu ve işletmenin hizmet sisteminin iyi ve kötü yönlerini de göstermiş olur. Böyle bir hizmet-kalite bilgi sistemi ayrıca, hizmetlerin etkin planlanması ve kaynakların dağıtımıııa da yardımcı olury İşte böylesine elverişli bir şekilde bilgi alışverişine sahip olabilen belediye yönetimleri, kendilerinin ve hizmet kullanıcılarının bilgilerini arttırmak ve dolayısıyla hizmet kalite değerleme güçlüklerini de azaltmak suretiyle, tablol'deki "ortak bilgilenme" hanesine geçme şanslarını arttırmış olacaklardır. Kalite değerleme güçlüğü nisbeten aşılabilmiş hizmetlerde artık, kullanıcıların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda düzenlemeler yapmak mümkün hale gelecektir. Böylece, hizmetin sunuluş şekli, zamanı, yeri, hizmet sunanların davranışları, hizmet sunumu esnasında kuııanılan araç ve gerecin özellikleri vb. unsurlar itibariyle mevcut hizmetlerin kalitelerinin, kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine göre düzenlenmesi mümkün olacaktır. Mevcut Hizmetlerde Farklılaştırma Stratejileri: Mevcut hizmetlerin kalitelerinin yükseltilmesine yönelik olarak yukarıda ifade etmeye çalıştığımız biçimde, hizmet-kalite bilgi sisteminden elde edilen bilgilerle belediye yönetimleri aynı zamanda, mevcut hizmetlerde farklılaştırma stratejileri için de veri elde etmiş olacaklardır. Zaten pazarlama yaklaşımı çerçevesinde yeni yönetim anlayışını benimsemiş olan belediye yönetimleri, bir yandan topluma karşı daha fazla sorumlu olmaya uğraşırlarken, diğer yandan da ihtiyaçların değişimine göre farklılaştırılmış hizmetleri sunmaya çalışmalıdırlar. '4 Bu duruma göre, belediyelerin hizmetlerle ilgili ikinci grup stratejileri, mevcut hizmetlerde tüketicilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapacakları farklılaştırmalardan oluşacaktır. Ancak hemen belirtelim ki, mevcut hizmetlerde farklılaştırmalar, sadece gösteriş veya değişiklik olması için değil, kullanıcıların ihtiyaçlarını tatmine yönelik olmalıdır. Aksi takdirde, yapılan farklılaştırmaların başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali yüksek olacağı gibi, getireceği ek maliyetler de kaynak israfına sebep olacaktır. İster mallarda ister hizmetlerde, başarılı bir farklılaştırma stratejisi, üç özelliğe sahip olmalıdır: 1- Tüketici değerlerinden meydana gelmelidir, 2- Kavranmış değerleri sunmalıdır, 3- Taklit edilmesi zor olmalıdır. 13 Leonard L. Berry and A. Parasuraman, "Listening to The Consumer-The Concep! of a Service Quality Information System". Sloan Management Review, Vol. 38, No. 3. Spring ı 997. s Howard Eleock, "Loeal Govemment", Managing The New Public Service, (Eds. D. Famham and S. Hofton), Second Ed., MacMillan, London, s. 196.

10 Belediye Hizmetlerinde Pazar/ama ı 07 Birinci özellik, başarıh bir farklilaştırma stratejisinin işletmenin bakışından ziyade tüketici perspektifinden farklılaştırmanın geliştirilmiş olmasını vurgulamaktadır. İkinci özellik, farkhlaştırmada kullanılacak değerlerin tüketiciler tarafından kavranmış değerlerin olmasını ifade etmektedir. Üçüncü ve son özellik i se, yapılan farklılaştırmalarm çok kısa süred_ taklit edilemeyecek ölçüde zor olmasmı desteklemektedir. Fakat bu son özellik aynı zamanda, farklılaştırmalarm maliyetli olacağını da ortaya koymaktadır. IS Etkin bir farklılaştırma stratejisinin güç ve maliyetli olması, özellikle belediye hizmetlerinde bu stratejinin uygulanmasını daha da zorlaştırmaktadır. Fakat zor da olsa, mevcut hizmetlerde farklılaştırma stratejilerinin uygulanması gerekmektedir. Mevcut hizmetlerde farklılaştırma stratejileri, hizmetin kendisinden ziyade, sunuş şekli, yeri, zamanı ve araçları üzerinde yoğunlaşacaktır. Örneğin, eğitimle ilgili farklı istek ve taleplere uygun farklılaştırılmış eğitim kurumları, farklı yerlerde kullanıcılara sunulmak suretiyle, mevcut olan eğitim hizmetlerinde farklılaştırma sağlanmış olacaktır. Yeni Hizmet Geliştirme Stratejileri: Mamullerde olduğundan daha çok, hizmetlerde yeni hizmet geliştirme stratejilerinin zorluğu tahmin edilebilir. Gerçekten de hizmetleri mamullerden farklılaştıran, görülememe, elle tutulamama, hissedilememe vb. gibi özellikler dikkate almdığında, yeni bir hizmetin geliştirilme güçlüğü daha kolayanlaşılabilir. Zira her şeyden önce, yeni hizmeti talep edenlerin istek ve beklentilerinin analizi çok güçtür. Ayrıca kullanıcıların hizmet beklentilerinin mallara oranla çok daha farklı ve heterojen bir yapıda olması da, yeni hizmet geliştirme stratejilerinin zorluğunu arttıran diğer bir faktör olarak sayılabilir. Çok geniş yelpazede ve çok farklı coğrafik, demografik ve sosyo-kültürel ö zellikteki insanlara hizmet sunma durumunda olan belediye yönetimleri açısından, yeni hizmet geliştirme stratejisi ele alındığında zorluğun ne derece yüksek olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu nedenle, pazarlama yaklaşımı olmaksızın herhangi bir belediye yönetiminin böyle bir strateji uygulamasını beklemek hayal olur. Şayet böyle bir anlayışa sahip olmaksızın, bir belediye yönetimi, yeni bir hizmet geliştirme stratejisi uygulamışsa, bu durum ya siyasi bir sebebe dayanmakta ya da tesadüflerden kaynaklanmaktadır. Çünkü, çoğu zaman böyle bir stratejinin sunuluş zamanı, yeri veya biçiminde yanlışlık olduğu görülebilir. Örneğin, yeni bir hizmet geliştirme adına, şiddetle içmesuyu hizmeti bekleyen ve gelir seviyesi düşük insanlarm yaşadığı bir bölgeye, içmesuyu ihtiyacını kar 15 David A. Aaker, Strategic Market Management, Fourth Ed., John Wiley and Sons Ine" New York, 1995, s ,

11 108 Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (i) Ocak 1999 şılama ve yeni hizmet sunma adına, içmesularının şişelenerek sunulması ya da yeni bir hizmet olarak oda tiyatrosunun açılması, eğer politik gerekçelerle izah edilemiyorsa, büyük bir yanlışlıktan başka bir şeyolmasa gerektir. Pazarlama yaklaşımı, sadece mal ve hizmetin kendisi ile değil, onun fiyatı, dağıtımı ve tutundurulması ile de ilgilenilmesini ve pazarlama uygulamalarında bütün bunların birlikte dikkate alınmasını gerektirir. Bu çerçevede, sırasıyla belediye hizmetleri açısından fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma stratejilerine de genelolarak bakmaya çalışalım. Fiyatlandırma Stratejileri Farklı yerlerde, farklı biçimlerde ve farklı zamanlarda, farkli kişi ya da kurumlara sunulan hizmetlerin fiyat1andırılmalarınm da zor olacağı muhakkaktır. Üstelik, esas itibariyle kar amaçsız kuruluşlar olmaları, belediye yönetimlerinin fiyatlandırma stratejilerinde daha fazla zorlanacaklarını göstermektedir. Kamu hizmetlerinin pazarlama uygulamalarmda en çok dikkat edilmesi gereken konu fiyattır. Çünkü birçok hizmet bedelsiz sunulmakta, fiyatlandırmada siyasal koşullar etkili olabilmekte ve rekabetten uzak bir şekilde, hizmetlerin fiyatları belirlenmektedir. lti Pazarlama yaklaşımınm benimsenmiş olması, belediye yönetimlerine fiyatlandırına stratejilerinde bu güçlüklerin aşılması için büyük bir fırsat tanıyacaktır. Bu arada fiyatlandırma stratejilerinde kullanılabilecek maliyet bilgilerinin sıhhatli şekilde elde edilmesi ihtiyacı da unutulmamalıdır. Bundan sonra yapilacak olan, pazarlamanın sunduğu fiyat1andırma stratejilerinden uygun o lanların tek tek ya da karma bir şekilde, belediye hizmetlerinde nasıl kullanılabileceklerini belirlemektedir. Bu çerçevede belediye hizmetlerinin fiyatlandırılmasında uygulanabilecek belli başlı fiyatlandırma stratejilerini şöylece belirtebiliriz: 1- Temel hizmetlerde maliyet ya da maliyet altı fiyatlandırma 2- Fiyat farklılaştırma stratejileri. Kısaca bu stratej ileri açıklamaya çalışalım. Temel Hizmetlerde Maliyet ya da Maliyet Altı Fiyatlandırma: Toplu ulaşım, içmesuyu, genel eğitim, toplum sağlığı, genel kültüret, sosyal ve spor hizmetleri gibi, hemen tüm İnsanların kullandığı hizmetlerin fiyatlandırılmasmda mümkün olan en alt sınırın kuııanılmasında fayda vardır. Belediye yönetimleri bu hizmetlerle ilgili bu alt sınırı kullanmış olmakla, bu tür genel ve asgari hizmetlerden hemen herkesin faydalanmasını sağlamaya çalışmahdırlar. Zaten belediye 16 Richard Christy and mı Brown, "Marketing", Managing The New Puhlic Services, s. lo

12 Belediye Hizmetlerinde Pazar/umu ı 09 lerin varlık sebepleri de, asgari olarak bu hizmetleri sağlamak olduğundan belki de bu hizmetlerin bir kısmından ücret alınmama yolu da tercih edilebilir. Bu stratejinin uygulanabilmesi, hizmetler ve kullanıcılarına ait sağlıklı bilgilerin elde edilebilmesi, değişikliklerin zamanında izlenebilmesine bağlı olduğu kadar~ hizmetlerin dağıtım stratejileri ve hizmet bekleyenlerle iyi bir ilişki kurulabilmesi ile de yakından ilgilidir. Çünkü, ancak yeterli ve zamanlı bilgi ile hangi hizmetin, hangi miktar ve zamanda nerelerde sunulması gerektiği konusu aydınlık kazanırken, pazarlamanıd diğer bir aracı olan dağıtımın desteğiyle böyle bir fiyatlandırma stratejisinin uygulanabilme şansı artacaktır. Diğer taraftan, hizmet bekleyen insanlarla iyi bir iletişim kurularak, onlara sunulan hizmetlerde yapabilecekleri tasarrufu n yine kendileri yararına olacağı, yani hizmetlere düşük bedelle sahip olabilecekleri tanıtımının yapılması da, bu tür fiyatlandırına stratejisine destek sağlayacaktır. Fiyat Fark/ı/aştırma Stratejileri: Özelliği olan ve talep edeni az sayıda bulunan kültür, sanat, eğitim, spor vb. bazı hizmetler bakımından fiyat farklılaştırmalan, belediyelerin uygulayabilecekleri diğer temel fiyatlandırma stratej isi o larak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür bir fiyatlandırma stratejisi, bir taraftan bu hizmeti isteyenlerin talebini karşılarken, bir yandan da belediyelerin sundukları diğer hizmetlerin finansmanına katkıda bulunmuş olacaktır. Örneğin, gelir seviyesi yüksek olan bir bölgede daha yüksek kaliteli ve dolayısıyla daha pahalı bir eğitim kurumunun açılmış olmasıyla, hem bu hizmeti bekleyenler tatmin edilmiş, hem de bu hizmet karşılığı elde edilen gelirin bir kısmı ile normal eğitim hizmetlerine artı bir katkı sağlanmış olacaktır. Fiyat farklılaştırma stratejilerini farkh kriterlere göre uygulamak mümkündür. Hizmetlere uygulanacak fiyat farklılaştırmajarı, bölgesel, hizmet kalitesi, kullanıcıların demografik özellikleri (örneğin yaşları, öğrenci olup olmadıkları, herhangi bir işe sahip olup olmadıkları) vb. ölçütlere göre yapılabilir. Hangi hizmetlerde fiyat farklılaştırmalarınm yapılıp yapılamayacağı ve hangi ölçüt ya da ölçüdere göre yapılabileceği, hem hizmetin özelliğine hem de sunulan hizmetin kullanıcılarının özelliklerine göre değişecektir. Dağıtım Stratejileri Belediyelerin sunmuş oldukları hizmetlerin kullanıcılarmın geniş bir alana yayılmış olması ve ayrıca farklı hizmetlerin tüketicilerinin farklı yer ve zamanda bu hizmetleri beklemeleri, hizmetlerin dağıtımının önemini arttırmaktadır. Bu kısa açıklamadan da anlaşılacağı üzere, belediye yönetimleri pazarlama anlayışını benimsemiş olmakla, hizmetin yalnızca bir yönü ile değil, bütünleşmiş

13 110 Çağdaş Yerel Yönetimler. 8 (i) Ocak /999 bir pazarlama stratejisi sayesinde başarılı olabileceklerdir. İşte dağıtım stratejileri de, pazar. yönlü belediye yönetimlerinin diğer pazarlama stratejileri ile birlikte kullanabilecekleri ve onları destekleyecek unsur olarak algılanmalıdır. Şurası da unutulmamalıdır ki, en kaliteli ve iyi düşünülmüş ve fiyatı uygun olan hizmetler, etkin bir dağıtım olmaksızın başarılı olamazlar. Yani, hizmet ve fiyat stratejilerinin başarısı, onların istenilen zamanda, istenilen yerde ve İstenilen şartlarda bulunmasına bağlıdır. Kamu kurumlarınca sunulan mal ve hizmetlerin genişlemesi, farklılaştırılmış pazarlama stratejilerini gerektirmektedir. Bunun için ilk yapılması gereken, pazar bölümleme işlemi sayesinde, hangi hizmetlerin hangi pazar bölümü için olduğuna karar vermektir. Çünkü, farklı hizmet sunan kamu kurumu olarak belediyeler, çok sayıda farklı pazar bölümüne çok sayıda farklı hizmetleri sunmaktadırlar. Farklı hizmetler, onların sunulacağı kullanıcılara göre, aşağıdaki gibi farklı yaklaşımlarla dağıtılacaktır. >Kitle pazarlaması; sokak lambaları gibi, tüm pazar bölümlerine hitap eden hizmetlerde kitle pazarlama yaklaşımı uygulanacaktır. >Farklılaştırılmış pazarlama~ örneğin çocuklar ve yaşlılar gibi farklı grupların beklediği farklı sosyal hizmetler, farklı bölümlere, farklılaştırılmış yaklaşımla sunulacaktır. > Yoğunlaştırılmış pazarlama; örneğin kolej ve lise eğitimi gibi bir pazar bölümüne bir hizm, tin sunulmasında yoğunlaşılmış olacaktır. Pazar bölümleri ve hizmetler arasındaki uyumsuz karşılaşmalar, bölgenin temel problemleri dikkate alınarak çözülmelidir. 17 Bu farklı pazarlama uygulamaları, doğalolarak elverişli dağıtım stratejilerinin varlığı ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda bakıldığında, belediye hizmetlerinin pazarlanması açısından, belediye yönetimlerinin esas olarak şu dağıtım stratejilerini uygulamaları gerekecektir: ı -Yoğun dağıtım stratej isi 2- Seçici dağıtım stratej isi. Kısaca, bu iki dağıtım stratejisini açıklamaya çalışalım. Yoğun Dağıtım Stratejisi: Özellikle içmesuyu, temizlik, ulaştırma, eğitim vb. gibi genel hizmetlerin tüketicilerine ulaştırılmasında yoğun dağıtım stratejisini uygulamak gerekmektedir. Bu tür dağıtım stratejisinde önemli olan, bu genel hizmetleri en düşük birim maliyetle ve en süratli bir şekilde kullanıcılara ulaş 17 Kieron Walsh, Marketing in Local Government, Longman. London. 1994, s. 86

14 Belediye Hizmetlerinde Pazar/amıı i ı ı tırmaktır. Bunun için dağıtım etkinliğini arttırıcı çabalarla birlikte mevcut dağıtım sistemindeki aksaklıkların en kısa sürede giderilmesine ihtiyaç olacaktır. Hemen ifade edelim ki, belirtmeye çalıştığımız şekilde dağıtım stratejilerini belediye yönetimlerinde uygulamak çok güçtür. Bir yandan hizmetlerin çok fazla noktaya ulaştırılacak olması, diğer yandan da bu hizmetlerin İnsanlar ve a raçlar vasıtasıyla sunuluyor olması, gerçekten de belediye hizmetlerinin dağıtımının ne derece zor olduğunun anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Özellikle yoğun dağıtım stratejisinde belediye yönetimleri, İnsan kaynaklarını ve dağıtım a raçlarını optimum bir şekilde kullanma becerisini göstermek durumundadırlar. Seçid Dağıtım Stratejisi: Yukarıda belirttiğimiz genel hizmetler dışında kalan ve talep edenlerin istek ve beklentileri doğrultusunda sunulmaya çalışılan kültürel, sportif, özel eğitim, inşaat vb. hizmetler için bu tür bir dağıtım stratejisi izlemek daha uygun olacaktır. Bu tür hizmetlerin bir kısmı, yoğunlukla istenilen yerlerde diğer bir kısmı ise hizmetin en iyi sunulabileceği yerlerde seçici olarak sunulmakla, hem bu tür hizmetlerin kullanıcı larının daha fazla tatmin olması sağlanacak hem de belediye gelirlerine azami katkı yapılmış olunacaktır. Belediye hizmetlerinin dağıtımı ile ilgili olarak bu iki tür stratej inin yanında düşünülmesi gereken konu, bazı hizmetlerin belediye dışındaki özel kurumlar tarafından dağıtımıdır. Bu noktada özellikle son yıllardaki, belediye hizmetlerinden bir kısmının özelleştirilmesi ile ilgili gelişmeler dikkat çekicidir. Bu ö zelleştirme çabaları, belediye yönetimlerine getirdiği ya da getirebileceği, pazar odaklı rekabet anlayışı bakımından da önemlidir. Dağıtım stratej isi açısından bu konu, bazı hizmetlerin dağıtımında farklı bir dağıtım kanalı ~.eçimi ve farklı dağıtım kurumlarının kullanılması olarak da değerlendirilebilir. Belediye yönetimleri bu farklı dağıtım kanalı ile olumlu bir rekabet havası içerisinde olduğu müddetçe, hizmetlerin dağıtım etkinliği artacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, belediye hizmetleri kullanıcılarının mağdur duruma düşmemesi için, pazar ve tüketici yönlü olmanın bir gereği olarak da, gereken önlemlerin alınmış olmasıdır. Tutundurma Stratejileri Belediye yönetimlerinin en çok zorlandıkları ve belki de en yanlış kullandıkları bir pazarlama aracı olarak tutundurma vasıtaları, pazarlama yaklaşımı çerçevesinde uygun kullanıldıklarında aslında, belediye ile belde halkı arasındaki en elverişli iletişim araçlarıdırlar. Fakat, gerek bilgi iletişiminin eksikliği, gerek bürokratik ve siyasi yaklaşımlar ve gerekse tutundurma araçlarının yanlış kullanımı, bu haberleşme araçlarının performansını düşürınektedir.

15 112 Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (i) Ocak /999 tutun Belediye yönetimlerini pazar yönlü olmada destekleyecek belli başlı durma stratejileri, kısaca şöyle açıklanabilir. Reklam Stratejileri: Belediyeler kendi kurumları ve hizmetlerini en iyı şekilde tanıtmak durumundadırlar. Tanıtılamayan ya da duyurulamayan hizmet ve hizmeti sunan kurumlar, istenen performansı gösteremezler Bu açıdan bakıldığında, belediyelerin kendi kurum kimliklerini ön plana çıkarıcı ve sunulan hizmetleri tanıtıcı reklamları kullanmasında fayda olacaktır. Çünkü, kamu sektörü reklamlarında kurum kimliği önemli roloynar. Bu sebeple, bu konuda yönetimler reklamlarının nasıl göründüğü üzerinde hassasiyetle durur.ll! Reklam stratejisinde belediyeler, kendi bünyelerinde her halükarda bir reklam birimi oluşturmalı, ancak politik ve bürokratik davranmamak şartıyla dışarıdan uygun bir reklam ajansı ile de işbirliğine gitmelidirler. Yine bu konu ile ilgili, reklam satışı konusunda da belediyeler, hem ekonomik çıkarlarını azamileştirmeye gayret etmelj hem de kamu yararını gözetmelidirler. Yani, belediyeler sahip oldukları, özellikle açık hava reklam ortamlarını en ekonomik olarak değerlendirirken, toplumsal değerleri de gözardı etmemelidirler. Promosyon Stratejileri: Belediye hizmetlerinin bir kısmında hizmet kullanıcılarına bazı promosyonlar vermek söz konusu olabilir. Özellikle, özelleştirilmiş bazı hizmetlerde rekabetin bir gereği olarak, promosyon stratejileri belediye yönetimlerinin kullanabileceği uygun bir tutundurma aracı olarak görülebilirler. Bu tür stratejilerde unututmaması gereken, promosyonların belediye yönetimlerince özellikle kısa dönemli satış araçları olarak anlaşılmış olmasıdır. Bazen promosyonlar tüketici beklentilerini karşılamada, umulan normal etkisinden daha uzun süreli etkili olsa da yöneticiler bunları kısa süreli taktik araçlar olarak kullanmal ıdırlar. 1'.1 Kişisel Satış Stratejileri: Ulaştırma, temizlik, kütüphane, büro hizmetleri vb. gibi birçok belediye hizmetinde, hizmeti sunan kişi ya da gruplarla hizmetin kullanıcıları yüzyüze olmak durumundadırlar. Bu nedenle, bu tür karşılaşmalarda hizmeti sunanlar, kişisel satış personeli olarak değerlendirilmelidirler. Pazarlama anlayışına sahip bir belediye yönetimi, bu çeşit hjzmetleri sunan personelini veya özelleştirjlmiş hizmetlerle ilgili hizmet sunan organizasyonları, kişisel satış elemanı olarak hizmet içi eğitimle eğitmelidir. Böylece, hem 18 Gene Wonnacott, "Achieving Effective Advertising", Marketing, Competition and The Public Sector Key Trends and Issues, s '.1 Donald W. Cowdl. "Sales Prornotions and The Marketing of uıcal Government Recreation and Leisure Services", European Journal of Marketing, Vol. ı 8. No. 2, 1984, s ı 20.

16 Belediye Hizmetlerinde Pazar/ama!! 3 hizmet kalitesinin arttırılması hem de belediye yönetimine elverişli bilgilerin sağlanması çok daha kolay hale gelecektir. Halkla İlişkiler Stratejileri: Nihayet dördüncü ve son bir tutundurma aracı olarak, halkla ilişkiler stratejilerini saymak mümkündür. Aslında pazar ve tüketici yönlü olmanın bir gereği olarak belediye yönetimleri, en üst yönetim kademesinden en alt kademe çalışanına kadar her personelini birer halkla ilişkiler elemanı olarak görmek ve buna göre strateji geliştirmek durumunda olmalıdır. Yani bir başka ifade ile, her bir belediye çalışanı, gerek hizmet sunma gerekse diğer durumlarda, bir yandan bilgi toplama bir yandan da kununu temsil özelliğine sahip olarak yetiştirilmeye çalışılmalıdır. Özellikle toplum yararına olarak bazı harçlar ve sınırlamalarla çerçevelenmiş karakteristik belediye hizmetlerinin (örneğin kapalı alanlarda sigara içilmemesi gibi) pazarlanmasında, haberleşme kampanyalarının kamuyu bilgilendirme açısından önemi büyüktür. Çünkü, kamuoyu bir kamu kuruluşu olarak belediyenin kurum imajı ve sunduğu hizmetleri her zaman doğru olarak tanımlayamaz. 2u Bu yüzden halkla ilişkiler, belediye yönetimlerinin daha fazla önem vermeleri gereken tutundurma stratejileri olarak algılanmalıdırlar. Tutundurma stratejileri, hizmetin ve kullanıcıların özelliklerine uygun olarak, en uygun bir bileşimde ve birbirlerini destekler biçimde kullanılmalıdırlar. Ayrıca, hizmeti en iyi şekilde tanıtmalı ve benimsetmelidirler. Bunun yanında, tutundurma stratejilerinin bir başka görevi de, hizmet sunanlar olarak belediye çalışanları ve özel sektör organizasyonlarını, dağıtım kurumlarını ve destek sağlayıcı kuruluşları desteklemek olmalıdır. Belediye Hizmetlerinde Pazarlama Kontrolü ve Sorumluluk Belediyelerin kamu hizmeti sunuyor olmaları onlara sosyal sorumluluk yüklerken, kamuyu temsil özellikleri ise ayrıca pol itik sorumluluk yüklemektedir. Öte yandan, açıklamaya çalıştığımız şekilde, pazarlama anlayışı çerçevesinde yönetim biçimini benimseyen bir belediyenin de her koşulda pazarlama sorumluluğu taşıması beklenecektir. Bu sorumluluklan yerine getirebilmesi için bir belediye yönetiminin, finansal olarak faaliyet kontrolunü, davranış olarak performans kontrolunü ve sunulan hizmetler bakımından da kalite kontrolunü yapması gerekir. Faaliyet kontrolü ile, genelolarak yıllık ve daha alt zaman dilimleri itibariyle gelir-gider dengesi, bütçe kontrolü, maliyet kontrolü gibi konular üzerinde du 2t1 Patrick Butler and Nei! Collins, "Marketing Public Sectür Services: Concepts and Characıeristic~', Journal of Marketing Management, Vol. i!, ı 995, s. 87.

17 ı 14 Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (1) Ocak /999 rulacak ve kaynakların en etkin bir şekilde kullanılması için gelecek dönem planlamalarına sağlıklı veriler sunulmuş olacaktır. Performans kontrolü ile, gerek belediye personelinin gerekse özel hizmet sunan kuruluşların hizmet üretme, sunma ve hizmet sonrası halkla ilişkilerindeki olumlu ve olumsuz durumlar ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Böylece, aksayan durumların kısa sürede tespit edilebilme imkanı yakalanmış ve kamuoyunda oluşabilecek rahatsızlıkların daha kısa sürede önüne geçilebilmiş olacaktır. Kalite kontrolü ise, hizmet stratejilerinde değinildiği üzere, en zor kontrol konusunu oluşturmaktadır. Çünkü, özellikle hizmetler bakımından tüketicilerin tatmin olma düzeylerini ölçmek çok güçtür. Özellikle çok fazla sayıda hizmet sunan belediyeler yönünden olaya baktığımızda, bunun daha da güç olacağı kesindir. Ancak bu güçlük, kalite kontrolunün yapılmasını da engellememelidir. Bu kontrollerin yapılmasında düzenli ve hızlı çalışan bir pazarlama bilgi sisteminin önemini tekrar hatırlatmakta yarar vardır. Belediye yönetimleri her üç yoldan kontrol faaliyetlerini surekli şekilde sürdürmeyi, sosyal ve siyasal sorumluluklarının da bir gereği olarak görmelidirler. Bunu başarabilmek için, kamuya hem hizmet sunulan tüketici, hem de kendilerini kontrol edici bir bakış açısı ile yaklaşılmasına ihtiyaç vardır. Bir başka biçimde konuya yaklaşırsak; belediye yönetimleri kendi evlerine hizmet ediyor olma bilinci ile hareket etmelidirler. Sonuç Belediye hizmetlerinde pazarlama yaklaşımını açıklamaya çalıştığımız bu makalede, her şeyden önce, belediye yönetimlerinin pazar ve tüketici yönlü olmalarını zorunlu kılan pazarlama bilincini yakalamış olma gereğini vurgulamaya özen gösterdik. Çünkü, bu bilinçle hareket etme, yani belediye hizmetlerinde pazarlama stratejilerini uygulama çabası içerisinde olma, hem belediyelerin hizmet etkinliğini ve performansını arttıracak, hem de hizmet kullanıcılarının tatmin olma düzeylerini yükseltecektir. Kar amaçlı kuruluşlarda hızla gelişme gösteren, özellikle pazar ve tüketici o daklı yönetim anlayışının, kar amacı gütmeyen ve kamu hizmeti sunan kuruluşlarda, dolayısıyla belediyelerde de uygulanabileceği kabul edilen bir gerçek olmuştur. Bu çerçevede ülkemizde de belediye yönetimlerinin bu anlayış doğrultusunda yapacakları uygulamaların olumlu değişme ve gelişmelerle sol1uçlanacağını iddia edebiliriz.

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları 1

Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları 1 Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam 1 Ferhat SAYIM * Sinan

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 1 2013 YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Doç.

Detaylı

Metin KOZAK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9) 2005, 248-271. Anahtar Sözcükler: bölgesel pazarlama, bilgi teknolojileri, dağıtım kanalları.

Metin KOZAK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9) 2005, 248-271. Anahtar Sözcükler: bölgesel pazarlama, bilgi teknolojileri, dağıtım kanalları. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (9) 2005, 248-271 TURİZM PAZARLAMASINA İNTERNETİN ETKİSİ: DESTİNASYON WEB SİTELERİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ THE EFFECT OF INTERNET ON TOURISM MARKETING: A MODEL PROPOSAL FOR DESTINATION-BASED

Detaylı

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BESTE BURCU VURAL TEZ DANIŞMANI DOÇ.

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI SERTAÇ OCAK PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON DETAY YAYINLARI : 274 1. Baskı : Ocak 2009 ISBN : 978-9944-223-81-2 Yayıncı Sertifika No : 13188 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ATEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON Copyright Detay Anatolia Akademik

Detaylı

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça ERTURAN Ankara-2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 10, Sayı:1, 2008 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Aypar T. Uslu Mehmet

Detaylı

F3. Ferhat Sayım, Sinan Sarısoy, II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi konferansı dahilinde "II. Uluslararası Sağlıkta Performans

F3. Ferhat Sayım, Sinan Sarısoy, II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi konferansı dahilinde II. Uluslararası Sağlıkta Performans F3. Ferhat Sayım, Sinan Sarısoy, II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi konferansı dahilinde "II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 2" bildiri

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1]

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1] Özet Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin, amaçlarına uygun şekilde değişimi (mübadeleyi) sağlamak üzere; ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma çabalarının

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ercan ÇİÇEK Müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması günümüzde pek çok işletme tarafından uygulanmaya başlanmış bir pazarlama

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI Bu kitap T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Genel Koordinatörlüğü Hizmet İçi Eğitim Birimi Tarafından Düzenlenen

Detaylı

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI SİGORTACILIKTA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMININ ÖNEMİ ve BİR BRANŞ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN:

Detaylı

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000 BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE ISO 9000 EROL KAYA PENDİK BELEDİYE BAŞKANI 1 Kamu İdaresi ve Yerel Yönetimler İnsan, yaşamını diğer insanlarla bir arada sürdürme eğilimindedir. Bir arada, toplum

Detaylı

BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI

BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatma Müge BALSÖZ Ankara 2004 T.C.

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır?

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? Doç. Dr. Cevahir Uzkurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Giriş İnovasyonun (yeniliğin)

Detaylı