T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çerkezköy Belediyesi sınırları içerisinde kurulan geçici ve daimi sabit halk pazarlarında vatandaşlarımızın daha modern, belde halkımıza yaraşır bir şekilde, nitelikli ve sağlığa uygunluk bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Pazaryerlerinin düzeni, yönetim ve denetimine yönelik temel ilke, esas ve standartları düzenlemektir. KAPSAM MADDE 2- Bu Yönetmelik geçici semt ve sabit halk pazarlarının yönetimi, pazarcı esnafının ve yönetiminin sorumlulukları ve uyacakları kurallar ile ilgili esas ve usulleri kapsar. TANIMLAR MADDE 3- Bu Yönetmelikte yer alan terimler aşağıda belirtilmiştir. a) Belediye: Çerkezköy Belediyesi ni. b) Belediye Meclisi: Çerkezköy Belediye Meclisi ni. c) Belediye Başkanı: Çerkezköy Belediye Başkanı nı. ç) Zabıta Müdürlüğü: Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü nü. d) Pazaryeri: Çerkezköy Belediye Meclisi Kararı ile kuruluş usul ve standartları ile pazarın kurulacağı gün ve yerleri belirlenen; esnafların haftanın belirli günleri yukarıda açıklanan amaca uygun olarak satış yapmak için toplandıkları yeri. e) Komisyon: Belediye Başkanlığınca Sabit Pazaryeri kurulması halinde Pazaryerlerini denetlemek üzere görevlendirilen kişileri f ) Pazarcı Esnafı: Pazaryerlerinde, adına tahsisli bölümde satılmasına izin verilen ürünleri kendi adına getirip satan Tezgâh Kurma belgesi sahibi kişileri. g) Daimi Sabit Pazar: Belirlenecek olan günlerde açık olan ve belirli bir yapı içerisinde kurulan daimi pazarı. h) Geçici Pazar ( Semt Pazarı): Haftanın belirli günleri ve belirli yerlerde kurulan pazarı. ı) Peron: Sabit ve seyyar semt pazaryerlerinde, ölçüleri önceden belirlenerek pazarcı esnafına tahsis edilen kapalı veya açık Pazaryerlerini. i) Üretici: Pazaryerlerinde, ilgili kurumlar (Ziraat Tarım Müdürlükleri) tarafından verilen üretici(müstahsil) belgesine sahip, kendi ürettiği ürünleri kendisine ayrılan bölümde satan kişileri. j) El Ürünleri: Kendi el emeği ile ve imkânlarıyla evlerinde ürettikleri el emeği ürün ve eşyaları ifade eder. -1-

2 Yönetmeliğin Hazırlanmasındaki Hukuki Dayanak MADDE 4- Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesinin a) ve b) fıkrasının 4 üncü ve 6 ıncı bentleri ile 15. maddesinin a) ve b) fıkrası ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Uygulamadaki Yasal Dayanaklar MADDE 5- a) Tarih ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, b) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, c) (5728 Sayılı Kanunun 66. Maddesi ile değişik)1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun ç) Tarih ve 8236 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gıda Maddeleri Tüzüğü, d) 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu, e) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, f) 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 27/8/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik, g) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, h) 2872 Sayılı Çevre Kanunu, ı) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, i) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, j) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu, k) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, l) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, m) 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu. İdari Yaptırım ve Cezaları MADDE 6. Bu Yönetmeliğin emir, yasak ve lüzumlarını yerine getirmeyenler hakkında; yukarıda belirtilen Kanunlar, K.H.K ler, Yönetmelikler, Genelgeler ve Belediye karar organları tarafından alınmış kararlar, emir ve yasaklar doğrultusunda yasal işlem uygulanır. MADDE 7. Uygulanacak cezalar, Maliye Bakanlığı tarafından her mali yılbaşında yeniden belirlenen değerleme oranlarında artırılır. İKİNCİ BÖLÜM PAZARYERLERİNİN KURULUŞ DÜZENİ VE DENETİMİ MADDE 8- Çerkezköy Belediyesi sorumluluk alanı içindeki Pazar yerleri, kurulurken ya da bir yerden başka bir yere taşınacağı zaman, kurulacakları ya da taşınacakları yerler, Çerkezköy Belediye Başkanlığına bağlı idari, iktisadi, sağlık, güvenlik, fen ve imar birimlerince estetik, özel mülkiyet ve imar durumları yönünden; İlçe Trafik Denetleme ve Zabıta Trafik Birimi tarafından ulaşım; İtfaiye Müdürlüğünce yangın ve selamet; İlgili kolluk birimi tarafından asayiş yönünden incelenir. -2-

3 MADDE 9- Pazarcı esnafının, Pazaryerlerindeki çalışma alanlarının işgaliye, rüsum ve harçları her mali yılbaşında belediye meclisi tarafından (bir yıllık olarak) belirlenir. Pazarcı esnafı Belediye Meclisi tarafından belirlenen rüsum ve harçlarını ödemekle yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen esnafın belgesi, ilgili müdürlüğün raporu doğrultusunda Belediye Encümeni tarafından iptal edilir. MADDE 10- Pazaryeri tahsisi için başvurular belediyenin ilgili birimi tarafından toplanır. Toplanan başvurular incelenir ve gerekli koşulları taşıyanlara Pazaryeri tahsisi yapılır. MADDE yaşından küçükler ile cezai ehliyete sahip olmayanlara Pazaryeri tahsisi yapılmaz ve bu kişilerin müracaatları değerlendirmeye alınmaz. MADDE 12- Pazaryerlerinin düzeni ve denetimi Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından sağlanır. MADDE 13- Pazaryerlerinin denetiminde; Çerkezköy Belediyesi, Belediye veterineri, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışmalar yapılabilir. MADDE 14- Sabit Pazaryeri kurulması halinde Pazar yerlerinin denetimi Belediye başkanlığının görevlendireceği Müdür düzeyinde bir yetkili başkanlığında Zabıta müdürlüğünden iki memur, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden en az bir tahsildar tarafından,gerek olup komisyon kurulması halinde Kaymakamlık Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığından bir uzman ve İlçe Tarım Müdürlüğünden bir uzman olmak üzere Mahallin Mülkü İdare Amiri onayı ile oluşturulacak toplam 6(altı) kişilik bir Komisyon tarafından yapılır. a) Belediye tarafından alınan kararlar bağlayıcıdır. Pazarcı esnafı Belediyenin almış olduğu kararlarına uymak zorundadır. b) Belediyenin almış olduğu kararlar, Pazarcılara iletildiğinden itibaren uygulamaya başlanır. c) Çerkezköy mülki idare sınırları içerisinde ikamet etmek koşuluyla (kapalı pazarlar hariç), açık semt Pazaryerlerinde üretici olarak ürettiği ürünleri satmak isteyen üreticilere ürünlerini satmaları için belirli bir yer tahsisi yapılabilir. ç) Pazaryerleri, tekstil (giyim) ve gıda olmak üzere kendi sınıfına ayrılacak, her tezgâh belirlenen bölüm içinde kurulacaktır.(gıda olanlar gıda bölümünde; gıda dışı olanlar tekstil bölümünde ) d)pazaryerlerindeki yer tahsislerinde Çerkezköy Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden kişilere öncelik verilecektir. e) Alınan kararlar Belediye Başkanı nın onayından sonra yürürlüğe girer. Yer Tahsisi için istenecek belgeler: MADDE 15- Pazaryerlerindeki yer tahsisleri, aşağıdaki belgeler tamamlandıktan sonra Pazaryerleri Zabıta Müdürlüğünce yapılacaktır. a) Dilekçe (Pazarda satacağı ürün çeşidine göre) b) Üreticiler için İlçe Tarım Ziraat Müdürlüğünden üretici olduğuna dair ve ürettiği ürün çeşitlerini de gösteren üretici Müstahsil belgesi, c) İkametgâh (Yerleşim) belgesi (İlçe nüfus müdürlüğünden) ç) Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik No.lu) d) İki adet vesikalık resim, e) Çerkezköy Belediyesi nin ilgili biriminden alınacak borcu yoktur yazısı, f)ilgili Esnaf Odası Kayıt Belgesi -3-

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PAZARCI ESNAFINA AİT YÜKÜMLÜLÜKLER MADDE 16- Pazaryerlerinde, pazarcı esnafı tarafından uyulacak ve yerine getirilecek yükümlülükler şunlardır: a) Kapalı Pazaryerlerine giriş sabah saat dan itibaren yapılacak, tezgâhlar sabah en geç saat da kurulmuş ve Pazar içerisinden hiçbir mazerete bakılmaksızın tüm araçlar çıkarılmış olacaktır. Akşam ise yaz sezonunda saat de kış sezonunda saat da tezgâhlar kaldırılmış olacaktır. Akşam hava karardıktan sonra kalkma saatlerinin dışında aydınlatma yapılarak satış yapmak yasaktır. b) Pazarcı esnafı, kullandığı tezgâhların (miktarı her yıl Belediye Meclisi nce belirlenen işgaliye, yer tahsis vb.) rüsum ve harç ücretlerini belediye veznesine veya görevlilerine makbuz karşılığında ödemek zorundadır. c) Pazarcı esnafı, tezgâhında yazar kasa veya kendilerine ait perakende satış fişi bulundurmak ve müşteriye vermek zorundadır. ç) Pazarcı esnafı, pazarda satışa sundukları ürünlerinin mal alış faturalarını ve üretici(müstahsil) belgelerini yanlarında bulundurmak, istenildiğinde görevlilere ibraz etmek zorundadırlar. d) Mazeretleri nedeniyle Pazar tezgâhını kuramayacak olan esnaflar mazeretlerini ve süresini yazılı olarak belediyeye bildirmek zorundadırlar. e) Daimi ve geçici pazarlarda faaliyet gösteren pazarcı esnafı belediye Başkanlığından onaylı tezgâh kurma belgesi almak zorundadır. Belgesini ilgililere ibraz etmeyen esnafa ilk tespitte uyarı-ikaz, ikincisinde para cezası, yine tekrarlanması durumunda 1 ila 4 hafta süre Başkanlık onayı ile tezgâh kapama cezası uygulanır. f)daimi ve geciçi pazarlarda faaliyet gösteren pazarcı esnaflarının, tezgâhları aynı yükseklikte olacaktır. Tezgâhın sağ tarafına görülebilecek bir yere 25x40cm ölçülerinde mavi zemin üzerine beyaz yazı ile sicil numarası, Belediyenin ismi(çerkezköy Belediyesi) yer tahsis sahibinin adı soyadını belirten tabela koymak zorundadır. g) Pazarda yeri olmayan ve Çerkezköy Belediyesi sınırları içerisinde ikamet edenlere pazarda tahsis edilecek boş yer olmadığı durumlarda, mazeretini ve süresini bildirerek pazara gelemeyen pazarcı esnafının yerleri, 14. maddedeki şartları taşıması koşulu ile bu süre zarfında kullanılmak üzere Zabıta Müdürlüğü tarafından geçici olarak tahsis edilebilir. h) Herhangi zorunlu bir sebepten dolayı (önemli hastalık, ölüm, yaşlılık vb.) tezgâh kuramayacak olanların yerleri 17. maddedeki koşulları yerine getirmek şartıyla eş ve çocuklarına devredilebilir. Ayrıca bu yerler, yer sahibinin eş ve çocukları talep etmediği takdirde yer talebinde bulunan sıradaki kişilere bu Yönetmeliğin 15. maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmek şartıyla Müdürlüğün teklifi, Belediye Başkanının onayı ile pazara alınır. ı) Pazaryerlerinde satılan ürünlerin ayıplı olması durumunda, bunların hangi esnaftan satın alındığının müşteri tarafından belgelenmesi koşuluyla 4077 Sayılı Kanun gereği satıcısı tarafından yenisiyle değiştirilmesi veya ücretinin iade edilmesi zorunludur. Ancak ayıplı olduğu müşteri tarafından bilinerek satın alınan mallar için bu hüküm uygulanmaz. i) Pazaryerlerinde pazarcı esnafı tarafından, satışa başlamadan önce satışa arz edilen ürünlerin üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde fiyat etiketi konulması zorunludur. Aldatma ve yanıltmaya yönelik ifadeler (1/2 kg, yarım kilo vb.) kullanmak, etiketin arka yüzeyinde herhangi bir rakam veya yazı yazarak tek etikette çift fiyat yazmak yasaktır. j) Esnaflar kendilerine tahsis edilen yeri ve çevresini temiz tutmak, çöplerini çöp poşetinde biriktirmek ve Pazar bitiminde poşetlerin ağzını bağlayarak Zabıta Müdürlüğü veya Temizlik İşleri Müdürlüğü nce belirlenen yere bırakmakla yükümlüdürler. Çöplerini bir yıl içerisinde 4 defa poşete koymayan pazarcı esnafın Pazar tahsis belgeleri iptal edilecektir. k) Pazarcı esnafı, Belediye Başkanlığı nca belirlendiği taktirde renk ve ebatta iş gömleği giymek zorundadır. -4-

5 l) Pazardaki her satıcı 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun a göre paraları düzgün, istifli ve temiz tutmak; Bu amaçla kendisinin kolayca kullanabileceği portatif madeni veya ahşaptan kilitli bir çekmece bulundurması zorunludur. Bu kurala uymayanlara Çerkezköy Belediye Zabıtasınca önce uyarı yapılır, tekrarında ise Cumhuriyet Savcılığınca işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edilir. m) Pazaryerlerinin orta kısımları, halkın ve taşıma araçlarının rahatça geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurulur. Bu geçiş yerleri hiçbir şekilde işgal edilemez, işgal edenler hakkında cezai işlem uygulanır. n) Belediye Başkanlığınca Çerkezköy Belediyesi sınırları içerisinde pazarcı esnafının faaliyet gösterdiği yerlerde Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesim merkezi, panayır, konser, fuar vb. etkinlikler düzenlenmesi/kurulması durumunda veya kurulduğu tarihler arasında pazar kurulamama durumu ortaya çıkması hallerinde pazardaki tezgâh sahipleri herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Gıda Maddeleri İle İlgili Hükümler MADDE 17 a) Pazaryerlerinde satılan her türlü gıda maddesi, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketilmesi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun hükümlerine uygun olacaktır. b) Gıda maddesi satışı yapanların, periyodik sağlık kontrollerinin yapıldığını gösterir sağlık (Portör muayene)muayene kartı bulunması ve istenildiğinde görevlilere gösterilmesi zorunludur c) Pazaryerlerinde her türlü sebze ve meyvenin toptan satışı yasak olup, sebze ve meyvenin toptan satışı toptancı halinden yapılacaktır. ç) Pazaryerlerinde perakende satış yapanlar, satışını yaptıkları ürünleri toptancı hallerinden satın aldıklarını irsaliye ve fatura ile belgelemek zorundadırlar. d) Kendi ürettiği ürünleri satan üreticiler, bu ürünlerin kendileri tarafından üretildiğini İlçe Tarım Ziraat Müdürlüğünden aldıkları onaylı Müstahsil Belgesi ile kanıtlamak zorundadırlar. e) Üreticiler, kendi ürettikleri ürünleri Pazaryerlerinin üreticilere ayrılan bölümünde ve belediye tarafından gösterilen yerde satmak zorundadırlar. Gösterilen yerler dışında satış yapanlar, diğer pazarcı esnafının tabi olduğu hükümlere tabidirler. f) Pazarcı esnafının zorunlu ihtiyaçlarını ( çay, kahve, yemek vb.) karşılamak amacıyla faaliyet gösterecek pazarcı esnafı, yükümlülük olarak diğer pazarcı esnafı gibi gerekli şartları yerine getirip, rüsum, işgaliye ve harç ödemek zorundadırlar. Bunlar her Pazaryerinde belediye tarafından tespit edilecek yerlerde ve sayıda bulunurlar. g) Pazar yerlerindeki taşıyıcılar göğüslerinin üzerine belediye tarafından verilen, isim-soy isimleri, numaraları yazılı kartları görünür bir şekilde takacaklar; belirlenen tek tip kıyafet giyeceklerdir. Müşteriye ait sebze, meyve vb. gibi ürünleri taşımak için üç tekerlekli küçük, çekilebilen taşıma araçları kullanılacaktır. Bunun dışında küfe-sepet vb. taşıma araçları ile taşıma yapmak kesinlikle yasaktır. Yasak olan taşıma araçlarına Belediye Zabıtasınca el konularak imha edilmek üzere müsadere edilir. Pazarcı Esnafının Uyması Gereken Yasaklar; MADDE 18 a) Belediyece belirlenen gün ve yerler dışında pazar kurulması yasaktır. Pazar kurulması ya da Pazar Kurulmasına öncülük edenler ile bu tür girişimde bulunan, bulunduğu tespit edilen pazarcı esnafının Çerkezköy Belediyesi hudutları içerisindeki pazarlarda tezgâhı var ise, tezgâhları Başkanlıkça derhal iptal edilir ve bir daha bu kişilere hiçbir şekilde Pazaryeri verilmez. Verilmiş olsa bile iptal edilir. b) Pazarcı esnafının, Belediye Meclisi kararıyla pazaryeri olarak belirlenen yerlerin sınırlarını aşmaları yasaktır. c) Pazaryerlerinde, pazar kurulan yerler içerisine 16. maddenin (a) bendinde belirlenen saatler içinde motorlu araçların girmesi yasaktır. -5-

6 ç) Pazaryerlerinde, esnafların ve diğer satıcıların peron dışına, yayalara ve motorlu motorsuz araçlara ayrılan yollara ve tezgâh önlerine, tezgâh açılarak satış yapmaları yasaktır. d) Pazar esnaflarının çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırarak ve çığırtkanlık yaparak satış yapmaları, müşteri ve görevlilere kaba davranışlarda bulunmaları yasaktır. Esnaflar bu konuda yanlarında çalıştırdıkları kişilerin davranışlarından da sorumludurlar. e) Pazaryerlerinde oturaklı, ibreli ve dijital elektronik teraziler kullanılacaktır. Bunların dışındaki yaylı, asma, el terazisi ile kırık ve eksik kiloların kullanılması; eksik gramajlı mal satışı kesinlikle yasaktır. Ayrıca terazilerin, müşterilerin görebileceği yere konulması ve kullanılan terazilerin ayarlarının yıllık olarak yaptırılması zorunludur. f) Pazaryerlerinde pazarcı esnafı, görevli belediye zabıtasının uyarılarına uymak zorundadır. g) Pazarcı esnafı kılık kıyafetine ve temizliğine önem vermek ve temiz giyinmek zorundadır. h) Pazarcı esnafı, ürünlerini belirlenen ölçülerdeki tezgâhlarda satışa sunmak zorunda olup, yerlere gelişi güzel tezgâh kurarak ürün satışı yapmayacaktır. ı) Pazarcı esnafı, geçici bir süre için de olsa kendisine tahsis edilen yerin dışına veya yol olarak ayrılan yerlere herhangi bir şekilde ürün, sandık, kasa, Pazar tahtası vb. koyamaz. i) Pazarlarda tavuk eti ve tavuk eti ürünleri satışı kesinlikle yasaktır. Dökme diye tabir edilen ve etiketi olmayan, menşei belirsiz salam-sucuk vs. et ürünlerini satmak, seyyar balıkçılık yapmak, seyyar olarak et ve et ürünlerini satmak; ayrıca Su Ürünleri Yönetmeliği, Kırmızı ve Beyaz Et Ürünleri Üretim, Satış ve Denetim Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tebliğlerine aykırı biçimde balık, tavuk ve kırmızı et ürünlerini satışa sunmak yasaktır. j) Pazaryerlerinde canlı kümes hayvanları ve diğer evcil hayvanların satışı yapılamaz. k) Açıkta ekmek, pide, poğaça, simit, vb. ürün satmak yasaktır. (Bu gibi ürünler, tespiti halinde Belediye Zabıtası tarafından derhal müsadere edilir) l) Üretici pazarlarının dışındaki Pazaryerleri, manav, market vb. işyerlerinde faturasız ve hal çıkış belgesi olmayan ürünlerin satışını yapmak yasaktır. m) Hak sahipleri kendilerine tahsis edilen yeri, belediyenin izni olmadan bir başkasına devredemez, kiralayamaz, ortak alamaz, bir başka amaçla kullanamaz ve kullandıramaz. n) 5179 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca Tarım ve Köy işleri Bakanlığı nca üretim izni bulunmayan gıda maddelerinin satışı yasaktır. o) Üretim izni olsa dahi yıkanmadan, kabuğu soyulmadan ve pişirilmeden tüketilen gıda maddelerinin açıkta satılması yasaktır.(bakliyat, salça, yağ, peynir, zeytin vb.) ö) Pazaryerlerinde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, yasal olarak çoğaltılmış(bandrollü veya bandrolsüz) nüshaların satışı yasaktır. p) Pazaryerlerinde tezgâh düzenini bozmak ve her türlü sesli araç(megafon)vasıta ile satış yapmak yasaktır. Pazarcı esnafı kesinlikle tezgâh arkasında araç bulundurmayacaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHSİSİN İPTAL EDİLMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR MADDE 19- a) Yönetmelik hükümlerine uymayarak bir yıl içinde 3 (üç) kez ceza alıp cezası kesinleşmiş olan ya da tezgâhını mazeretsiz olarak üst üste 4 hafta açmayan esnafların tahsisleri, Zabıta Müdürlüğü nün teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile iptal edilir. Aynı esnafa 3 yıl süre ile Pazaryeri tahsis edilmez. b)belediye emir ve yasaklarını ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren; 1-Kendilerine tahsis edilen Pazar Tezgâhının bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayan veya yetkili birimlerden izin alınmadan devredenler ve yılda 4 kez tezgâhını açmayanlar. 2-Bir yıl içinde 3 defa fahiş fiyatla satış yaptığı tespit edilenler, 3-Bir yıl içinde birden fazla hileli (Eksik gramaj, bozuk ürün veya ayıplı mal) satışı yaptığı tespit edilenler, -6-

7 c) Pazaryerlerinde, kendilerine yer tahsis edilen kişi veya kiracıları ile yanlarında çalıştırdıkları işçilerin; görevlilere ve müşterilere karşı yüz kızartıcı, hakaret ve sövme, dövme ve darp vs. gibi davranışlarda bulunduğunun tespiti durumunda yer tahsisleri iptal edilir. Kiracıların yaptıkları eylemlerden de tezgâh sahipleri doğrudan sorumlu olup, aynı işlemler tezgâh sahibi içinde uygulanır. d) Pazardaki yeri iptal edilen kişiler hakkında tekrar tahsis yapılmaz. BEŞİNCİ BÖLÜM YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME Yürürlük MADDE 20- İş bu Çerkezköy Belediyesi Pazaryerleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri, zaman içerisinde değişen şartlara karşı çıkarılan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler doğrultusunda ayrıca yeni bir karara gerek kalmadan uygulamaya geçilir. MADDE 21- Bu yönetmelik Çerkezköy Belediye Meclisi nce kabul edilip, onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Çerkezköy Belediye Başkanı yürütür. -7-

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ: MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Toroslar Belediyesi sınırları dâhilinde halkın sağlık,

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 11/04/2005 Kabul Sayısı: 38 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/06/2005 Tarihli Hakimiyet Gazetesinde Yayınlanmıştır. TARİFLER

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE İŞYERİ TAHSİSLERİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE İŞYERİ TAHSİSLERİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında; 11 Haziran 1998 tarih ve 4367 sayılı kanun ve 24 06 1995 ve 552 sayılı Yaş

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi 05.07.2010 Karar No 110 Özü: Zabıta Müdürlüğü

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 26 Mart 2010 Cuma 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 KANUN SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5957 Kabul

Detaylı

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık Amaç MADDE 1 Bu Yönetmelik, Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen su ürünleri

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK. Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK. Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MADDE-1 Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki dayanak Amaç Bu yönetmelik 13/7/2005 tarih

Detaylı

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ. SAYı: 347 MERSİN 13/12/2013 KARAR

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ. SAYı: 347 MERSİN 13/12/2013 KARAR Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/1112013 tarih ve 270 sayılı ara kararı ile, Plan ve Bütçe, Komisyonuna havale edilen; Mersin Büyükşehir Belediyesi 14111120l3 tarihli komisyon raporu okunarak görüşmeye

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Efeler Belediye Başkanlığı

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Yaş Meyve, Sebze ve Hal Yönetmelikleri Yönetmelikler 552 sayılı YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Amaç, Kapsam, Tanımlar Toptancı Halleri ve Pazar Yerlerinin

Detaylı

Meclis Karar Tarihi 04.03.2008 Meclis Karar Sayısı 4 Yürürlülük Tarihi 04.03.2008 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Meclis Karar Tarihi 04.03.2008 Meclis Karar Sayısı 4 Yürürlülük Tarihi 04.03.2008 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- Gerekçe: G İ R İ Ş 1580 Sayılı Belediye Kanununda yeni düzenlemeler yapılmış ve bu kanunun yerini 03.07.2005 tarihinde 5393 Sayılı yeni Belediye Kanunu almıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Belediye Zabıta Teşkilatının

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ Bu yönetmeliğin amacı, Hal Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki Dayanak ve Uygulamaya İlişkin Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik 03/07/2005

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendine göre hazırlanarak, aynı kanunun 18.maddesinin (m) bendi gereği

Detaylı

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı 2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı 1/15 TC İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (M) ve (TM) SERİ PLAKALI VE HATLI TİCARİ MİNİBÜS YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı