Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 35. BÜYÜK KONGREYE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLER TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI 2005 ARALIK ADANA

2 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI 35. Yayýna Hazýrlayanlar: Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Kongre Delegeleri Mevzuat Komisyonu Kamu Eczacýlar Komisyonu BÜYÜK KONGREYE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLER

3 ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ...4 ECZACILIÐIN KONUMU SAYILI ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDAKÝ YASA ECZANELERÝMÝZDE YENÝ BOYUTLAR ECZACININ ÝSTÝHDAM ALANLARI KAMUDA GÖREV ALAN ECZACILARIMIZ ECZA KOOPERATÝFLERÝ GENEL SAÐLIK SÝGORTASI ULUSAL ÝLAÇ KURUMU VERÝ ÝMTÝYAZI YEÞÝL KART ÖZEL SÝGORTA ÞÝRKETLERÝ VE BANKALAR TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI MUVAZAA MÝEP LER BÜTÇE UYGULAMA TALÝMATI SSK ÝLAÇTA REKLAM... 32

4 SUNUÞ Dünya'daki Geliþmeler Yeni yüzyýlda dünya çevre ülkelere basýncý ve baskýsý giderek artan büyük güçlerin hegemonik mücadelesine tanýk oluyor. Hegemonik mücadelenin temelinde kapitalist merkez ülkelerin bir türlü üstesinden gelemedikleri ekonomik daralmayý aþma çabalarý yatmaktadýr. 1970'ler AB'nin, 1980'ler Japonya'nýn ve Uzak Doðu'nun, 1990'lar ise ABD ekonomisinin görece hýzlý geliþtiði dönemler oldu. 2000'lerin baþýndan itibaren ise taraflar küresel ekonomik daralmanýn yükünü birbirlerinin üzerine atarak bu sýkýþýk durumdan çýkmaya çalýþýyorlar. Günümüzde uluslararasý alanda yaþanan geliþmeleri þu tespitlerle ele alabiliriz. Uluslararasý sisteminin soðuk savaþ sonrasý yeniden yapýlanma süreci hala devam etmektedir. Özelde ABD ekonomisindeki yapýsal sorunlar ve daralma tam olarak aþýlamamýþtýr. Bunun sonucu olarak ABD ile iki kapitalist merkez (Avrupa - Uzak Doðu) arasýndaki iliþkilerde sorunlar ortaya çýkmýþ hem de ABD ile iki siyasal güç merkezi (Rusya- Çin) arasýndaki iliþkiler gerginleþmiþtir. TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Merkezdeki daralma ve gerginlik Irak'ýn iþgaliyle doruk noktasýna çýkan yeni bir coðrafi paylaþým olgusunu gündeme getirmiþtir. Doðaldýr ki özellikle bölgedeki petrol üreten ülkelerin ekonomik sistem açýsýndan serbest pazara dayalý yabancý sermaye giriþine açýk, uluslararasý finans merkezleriyle eklemlenmiþ bir ekonomi; siyasal sistem olarak ise görünüþte serbest seçimlere dayalý, ancak ABD yanlýsý parti ve liderlerin iktidara getirdiði yapay bir siyasal liberalizm 4

5 SUNUÞ ile yeniden yapýlandýrýlmasý amaçlanmaktadýr. George Bush yaptýðý konuþmalarda bu durumu ileri bir özgürlük stratejisi olarak deðerlendirmektedir. Bu bölgede yaþanan düzenlemeler toplam 22 ülkeyi kapsamaktadýr.(geniþletilmiþ Ortadoðu ve Kuzey Afrika Programý) Avrupa Birliði Türkiye'nin Avrupa ile bütünleþme kararlýlýðý Atatürk Cumhuriyetinin bilinçli bir tercihidir. Bu tercihin özünde medeni toplumlarýn bir parçasý olma, dünya refahýna ve barýþýna bilinçli katký yapma kararlýlýðý yatmaktadýr. Küreselleþme sürecinin doðal sonucu olan dünyadaki köklü ekonomik ve siyasal oluþum ve deðiþimlere Türkiye kendi gerçekliði içinde adapte olmak durumundadýr. TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI 3 Ekim'de baþlatýlan tarama ve müzakere süreci taraflar açýsýndan dinamik fakat sancýlý bir süreç olacaktýr. Normlara uyum konusunda Türkiye açýsýndan siyasal ve ekonomik ciddi maliyetler oluþacaktýr. Özellikle tarýmda D.T.Ö. ve Dünya Bankasýnýn katkýlarýyla Hububat Tarýmýnda desteklemenin tasfiyesi ve dýþ rekabete tam açýlma gündeme geldiðinde Anadolu'nun milyonlarca çiftçisi, köylüsü üretimden kopacaktýr. AB ise tarým da istihdam edilen nüfus oranýný hayli yüksek bulmakta ve bu oranýn tasfiye edilmesini önermektedir. Tüm bunlarýn yaratacaðý toplumsal depremin boyutlarýný ve sonuçlarýný ön görmek çok güçtür. 5

6 SUNUÞ Türkiye Ekonomisi Türkiye'de son 15 yýldýr hükümetlerin ekonomi yönetimleri tüm dikkat ve enerjilerini borçlarýn çevrilebilmesine odaklamýþlardýr. Buna raðmen iç borçlar 170 milyar dolara, dýþ borçlar 153 milyar dolara ulaþmýþtýr. Son üç yýlda iç borçlar 58 milyar dolar, dýþ borçlar 39 milyar dolar artmýþtýr. Bütün dikkatlere raðmen bu aranda artan borç stoku borçlarýn artýk çevrilemediðinin kanýtýdýr. Hükümetler bütçede gideri kýsmaya odaklandýklarý için gelir arttýrýcý tedbirleri düþünememektedirler yýlý ilaç pazarý yaklaþýk 7 milyar dolara çýkacaðýný ve pazarýn geniþleme sürecini devam ettiðini biliyoruz. Doðaldýr ki bu büyüklükte bir gider kalemin hükümet ödemekte güçlük çekecektir. Önümüzdeki yýllar bu borç seyrinin devam etmesi halinde mesleðimiz açýsýndan (geri ödeme) sýkýntýlý olacaktýr. TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Türkiye ekonomisi için en büyük tehdit kýsa vadeli sermaye akýþlarýna yapay bir büyüme sürecinin kabulüdür. Kýsa vadeli sermaye akýþlarýnýn ülkeyi terk etmesi halinde ortaya çýkan finanssal krizler reel ekonomide kalýcý tahribatlara yol açmaktadýr. Ortaya çýkan olumsuz etkiler ekonomik yapýnýn ötesinde sosyal dokuyu bozucu niteliktedir. Böyle durumlarda iþsizlik ve buna baðlý olarak yoksulluk daha da artmaktadýr. Kriz ortamýnda hükümetler açýsýndan en kolay kýsýlan harcamalar saðlýk, eðitim, yatýrým gibi sosyal niteliði aðýr basan ve ülkemizin yaþam kalitesini belirleyen alanlarda olmaktadýr. 6

7 SUNUÞ Türkiye dezavantajlarýnýn yanýnda önemli fýrsatlarda mevcuttur. Türkiye özellikle jeostratejik konumu nedeniyle geliþmiþ lider ülkelerin vazgeçemediði bir noktadadýr. Bu ise geliþmiþ ülkeler karþýsýnda ülkemizin önemli bir pazarlýk gücünün olmasýný saðlýyor. AB'ye girme aþamasýndaki ülkemizin birliðe katýlýmý durumunda, diðer ülkelere karþý önemli bir rekabet üstünlüðünü kazanmasý kaçýnýlmazdýr. AB süreci bilgi toplumu olma yolunda ister istemez Türkiye'nin bir takým politikalar ve standartlarý benimseyip uygulamasýna da neden olacaktýr. Eczacýlýðýn Son 25 Yýllýk Sosyo Ekonomik ve Örgütsel Evrimi Eczacýlýðýn son çeyrek yüz yýlýný incelersek üç farklý ekonomik dönem ve buna baðlý olarak üç farklý sosyolojik reaksiyona tanýk oluruz. Birinci dönem: döviz darboðazý sonucu yaþanan ilaç sýkýntýsýna baðlý olarak sanayi ve daðýtým kanallarýnýn eczacýya karþý negatif tutum alýþlarý; sosyolojik bir karþý çýkýþ olarak kooperatifleri kurmamýza neden oldu. TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Ýkinci dönem: ANAP hükümetinin serbest fiyat kararnamesi, enflasyonist ortam, kurum reçetelerinin azlýðý, nakit aðýrlýklý çalýþma ve sürþarj hakký sonucu yüksek kararlýlýkla çalýþýlan dönem. Bu dönemin sosyolojik yansýmasý - odalarýn - TEB'in güçlenmesi, kooperatiflerin Pazar paylarýnýn %36'lara çýkmasý ile oluþan göreceli istikrar ortamý oldu. Üçüncü dönem: arda arda yaþanan ekonomik kriz, artan iþsizlik, gelir daðýlýmýnýn bozulmasý, toplumun kurum reçetelerine 7

8 SUNUÞ yüklenmesi sonucu kamu ilaç alýmlarýnýn %80'e çýkmasý, geri ödeme sistemine baðlý olarak yaþanan sýkýntýlar. Sosyolojik deðiþm kooperatiflerle ayný koþullarda mal satan özel depolarýn eczacýlarca tercihi sonucu kooperatiflerin etkisizleþmesi, yoðun meslek içi rekabet ve deontolojik ihlaller. Bütün bu olumsuz tabloya raðmen eczacý dayanýþmasý ve mücadelesi yaþanan krizin taþýnamamasýna baðlý olarak en üst düzeye çýktý. (14-15 Ocak Eylemleri) yine ayný dönemde daha geniþ hizmet binalarý yapýldý. Eczacýya daha fazla hizmet koþullarý yaratýldý. Dördüncü dönem: SSK reçetelerinin serbest eczanelerden karþýlanmasý ile kýrtasiye, provizyon sistemi, kurumsal bürokrasinin artmasý, eþdeðer uygulamalarý eczacýyý eczaneden çýkamaz hale getirdi. Bu dönem sosyolojik olarak tüm dünyamýzýn eczanelerimiz olduðu ve eczacýlýðý deðil yapýlan iþi ve ticareti merkeze alma tavrýný geliþtiriyor. Ýçe kývrýlma olarak tarif edebileceðimiz bu tavýr meslekle ilgili sorunlarýn dýþsal nedenlerinin gözden kaçmasýna neden olur ki, beklenmedik bir tartýþma, çatýþma ve kaosa düþebiliriz. TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Mesleðimizi ve örgütsel tüm süreçleri ekonomizme düþmeden ekonomi - mesleki politika arasýndaki baðlantýyý, dengeyi, yeniden kurmalý. Ýlacýn ekonomi - politiðini yeniden oluþturmalýyýz. TEB'e karþý son yýllarda yaþanan bu muhalif gerilimi içe kývrýlmanýn baþlangýç yansýmalarý olarak görmeliyiz. 8

9 SUNUÞ Yeni Bir Örgüt Kültürü Gerekliliði ve TEB Üzerine Düþünceler Dünyanýn yaþamakta olduðu karmaþýk dönüþüm örgüt yönetme tavrýmýz, demokrasi anlayýþýmýz ve pratiklerimiz üzerinde sürekli deðiþme baskýsý yaratýyor. Fakat deðiþen koþullarla tutarlý ve iþlerliði olan demokrasi pratiðini geliþtirmek ve onu kurumsallaþtýrmak kolay olmamaktadýr. Her yeni arayýþ eskiyi ortadan kaldýramýyor sadece kendisine belli bir pratik alaný açýyor. Buna baðlý olarak karmaþýk bir demokrasi pratiði hüküm sürüyor. Her grup ortaya çýkan sorunlarla ilgili sorumluluðu diðerlerine yýkmakta, özelliklede örgütsel süreçler lider merkezli olmasýna dayanarak kötüleme ve sorumluluk lidere yüklenmektedir. Giderek dýþsal nedenli sorun ve sorumluluklar ihmal edilerek iç çatýþma her geçen gün daha da þiddetlendirilmektedir. Ýç çatýþmalar meslektaþlarýn örgütlerine karþý güven duygularýný zayýflatmaktadýr. Bu saptamalar açýkça ortaya koyuyor ki yeni bir demokrasi parodigmasýna geçiþ, yeni bir örgüt kültürüne geçiþi de zorunlu kýlmaktadýr. TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bu yenileþme örgüt içi konuþma ve iletiþim biçiminden, beden diline, örgüt içinde ön planda çýkartýlan deðerlere, eylem kararlarýný gerçekleþtirme biçimine kadar pek çok þeyi kapsamalýdýr. Bu süreçte; Þeffaf ve samimi davranmak Kayýrmacýlýðý (sadakat - riyakat) örgüt içi demokrasinin düþmaný saymak 9

10 SUNUÞ Geçmiþ üzerinden deðil geleceðe dönük olarak mesleki politikalarý belirlemek Desantralize, odalara hatta meslektaþlara proje ve düþünce üretme þansýný vermek Yenilikçe ve karþýlýklý öðrenmeyi ilke edinmek Örgüt içi davranýþýn çatýþmacý ve oydaþmacý süreçlere indirgenemeyeceðinin bilincinde olmak Örgütteki doyumu örgüt hiyerarþisinde bir yerde olmaktan çok yaratýlan ortak projelerde, ortak umutlarda, ortak baþarýlarda olduðunu algýlamaktýr. TEB ve odalar, yaratýlan olanaklar sayesinde tüm meslektaþlara ayný anda ulaþabilecek güçlü bir iletiþim aðý kurmayý baþardý. TEB ve tüm odalar dergi ve bülten çýkartmaktadýr. Oda yönetimleri geliþen olaylarý ve duyurularý anýnda eczacýlara ulaþtýrmakta, meslektaþlarla dinamik iliþkiler kurabilmektedir. Odalar deðiþen koþullara eczanelere anýnda ulaþtýrabilmekte, web sayfalara üzerinden haberleþebilmekte tartýþma ve formlara katýlabilmektedirler. TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bu iletiþim aðý hiçbir örgütte mevcut deðildir. Yenileþtirebildiðimiz tüm normlarýmýzý meslektaþlarýmýzla hýzla paylaþarak bu kültürel deðiþim ve dönüþümü gerçekleþtirebiliriz. Bu dinamik bu kararlýlýk tüm eczacýlarýmýzda ve tüm örgüt birimlerimizde olduðu inancýndayýz. 10

11 ECZACILIÐIN KONUMU Eczacý: Ýlaç ve hammaddelerinin elde ediliþine, farmasötik madde ve týbbi müstahsar yapýmýnda, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve tenolojik analizlerinde ilacýn tanýnmasý, kalitenin saðlanmasý, kontrolü ve standardizasyonunda, ilacýn daðýtýmý ve hastaya sunulmasýnda; ilacýn kullaným, gözetim ve denetiminde, bir anlamda ilacýn üretiminden tüketimine kadar geçen her aþamada ve eczacýlýk mesleðinin gerektirdiði her alanda idari ve teknik olarak ve tam yetki ile görev alan sorumlu kiþidir. Türkiye'de sayýlarý 'e yaklaþan eczacý bulunmaktadýr. Eczacýnýn kadarý serbest eczane eczacýlýðý yapmaktadýr. Günümüzde her gün deðiþen saðlýk politikalarý, bürokrasi ve kýrtasiyenin çokluðu bu kadar sorumluluk ve yetki ile donatýlmýþ eczacýnýn asli görevini yerine getirmesine engel olmaktadýr. Kamuda çalýþan eczacý sayýsýnýn düþük olmasýnýn gerekçesi, eczacýnýn özlük haklarýnýn verilmemesi, eczacýnýn görev tanýmýnýn yapýlmamýþ olmasýdýr. Sanayide eczacý sayýsýnýn yükselmesi eczacýlýk eðitiminde branþlaþma ile mümkün olacaktýr. Eczacýlýk; tüm dünyada yeni kimlik arayýþlarý içindedir. Bu kimlik arayýþý ülkemizde de ilgili tüm kurum ve kuruluþlarda ele alýnmakta; meslek örgütleri, devlet kurumlarý ve üniversitelerde durum tartýþýlmakta, çözüm önerileri üretilmektedir. Bu çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý ve sonuca baðlanmasý gerekmektedir. Eczacýlýk için yeni modeller araþtýrýlýrken eczacýlar ilaç uzmaný sýfatý ile olaya herkesten farklý yaklaþýmlar getirmektedir. Eczacý ilacýn kullaným deðerinin bilincinde olarak geleceðin planlanmasýnda bu kriteri ön planda tutma sorumluluðunu taþýmaktadýr. Bu nedenle eczacý bir "ilaç danýþmaný" sýfatý ile hareket etme zorunluluðu duymaktadýr. Ýlaç danýþmaný sýfatý ile eczacýnýn ilaca iliþkin morbidite ve mortaliteyi en aza indirme bakýmýndan sorumluluk aldýðý yeni bir model günümüzde önerilmektedir. 11

12 Farmasötik Bakým: Farmasötik bakým modeline göre eczacý, hasta ve hasta bakýmýndan sorumlu, diðer saðlýk profesyonelleri ile iþbirliði içinde ortaklaþa çalýþarak; Hastanýn gerçek veya olasý bakým gereksinimlerini tanýmlar Saðlýk bakýmýyla ilgili belirlediklerinin ilaca iliþkin olup olmadýðýný tayin eder. Hasta ve diðer saðlýk profesyonelleri ile hastanýn ilaca iliþkin sorunlarýný çözecek veya sorun çýkmasýný önleyecek bir farmasötik bakým planý düzenler, bu planý uygular ve sürekli olarak izler. Günümüzde farmasotik bakým tüm dünyada eczacýlýk mesleðinin çaðdaþ misyonu olarak tanýmlanmaktadýr. Eczacýlýk mesleðinin yeni felsefesi olan yedi yýldýzlý eczacý kavramý ile eczacýlýk mesleði özgün bir niteliðe kavuþturulmuþtur. Yapýlan çalýþmalar ve raporlar göz önüne alýnarak Çaðdaþ Eczacý "yedi yýldýzlý" olarak tanýmlanmýþtýr. Saðlýk bakýmý sunan, Doðru karar veren, Etkin iletiþim kuran, Lider niteliði taþýyan, Yöneticilik vasýflarý olan, Yaþam boyu öðrenmeyi bilen ve bunu görev edinen, Öðretmen niteliði olan Yeni yasal düzenlemeler ve eczacýlýk eðitim-öðretiminin yeniden yapýlanmasý ile hem eczacý adaylarýnýn hem de mesleðe daha önce atýlmýþ eczacýlarýn eðitimi ile zannedilenden daha kýsa sürede eczacýlýk mesleðindeki zorluklar aþýlabilir. Bu konuda halkýn bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi de gerekmektedir. 12

13 6197 SAYILI ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDAKÝ YASA 1953 yýlýndan bu yana deðiþikliklere uðramýþ olmasýna raðmen 6197 sayýlý eczaneler ve eczacýlar hakkýndaki yasa günün þartlarýna uyarlanmasý gerekmektedir. Türkiye'de bugünkü eczane sayýsý, daðýlýmý, verimliliði, eczacýlýk hizmetinin kalitesi rasyonel deðildir. Eczanelerin yapýlanmasýnda ve eczacýlýk mesleðinde önce yasalardan baþlamak üzere mutlaka saðlýklý bir dönüþüm gerçekleþmelidir. Eczacýlýk mesleði, akademik eðitim sonucu bireysel bilgi, beceri ve tecrübe ile kazanýlan bir zanaattýr. Ýnsan iliþkisi uzmanlýðýdýr. Eczane ortamýnda insan sýcaklýðýnda oluþan moral ve güven hasta iliþkisini belirler ve kolaylaþtýrýr. Eczacý hasta iliþkisi saðlýk hizmetinin en önemli halkasýný oluþturur. Mevcut eczacýlýðý koruyarak geliþen perspektifler doðrultusunda geliþtirmek 6197 sayýlý yasanýn hangi anlayýþla güncelleneceði ile doðrudan ilintilidir. Ayný zamanda çok uluslu sermaye ve þirketler, sermayenin baskýn, eczacý örgütlenmesinin zayýf olduðu ülkelerde uygulanan "zincir eczane model"ini gerçekleþtirmek için bekledikleri ayrý bir handikaptýr. Uzun süredir hazýrlýðýn yapýldýðýný bildiðimiz 6197 sayýlý eczacýlar ve eczaneler hakkýndaki yasada; Mutlaka eczanenin "sahibi ve mesul müdürü" tanýmýna vurgu yapýlmalýdýr. Yardýmcý eczacýlýk (ciro sýnýrlanmasý vb. hallerde) zorunlu hale getirilmelidir. Eczanelerin nüfus ve eczaneler arasý mesafeye göre sýnýrlandýrýlmasý 65 yaþ üstü emeklilik gelmelidir. Eczane ruhsatlarýnýn eczacý odalarý tarafýndan verilmeli, TEB ve SaðlýkBakanlýðý'na onaylatýlmalýdýr. Muvazaalý eczane açan meslektaþlarýmýzla ilgili yasal müeyyideler aðýrlaþtýrýlmalý ve bu konuda eczacý odalarýna tam yetki verilmelidir. 13

14 ECZANELERÝMÝZDE YENÝ BOYUTLAR Eczane eczacýlýðýnda öncelikle eczane mekanlarýnýn teknolojik ve görsel olarak yenilememiz gereklidir. TEB'nin geliþtirdiði eczane mekan projelerini, yine TEB'nin sýfýr faizli uzun vadeli destek kredisiyle örnek eczaneler oluþturmalýyýz. Bu yeni eczane mekanlarýnda 3 ayrý hizmet birimi oluþturmalýyýz. 1- Birimde resmi reçete odaklý hasta hizmetleri için bilgi-iþlem ünitesi. 2- Birimde Farmasötik bakým ve ilaç danýþmanlýðý için hasta kabul ünitesi. 3- Birimde OTC, Fitoterapi, Dermokozmetik, Ýtriyat, Bakým vb. ürünlerin sunulduðu ünite. Günümüzde geliþen yeni koþullarla birlikte eczacýlýk ve eczaneler; mekansal, iþlevsel, teknolojik ve görsel olarak deðiþim göstermektedir. Bu önemli deðiþimin içinde dermokozmatikleri tartýþmaya açmak gerekmektedir. geçtiðimiz dönemde marketlere kayan ýtriyat ve kozmetik pazarý, dermokozmetik olarak eczanelere geri dönmektedir. Bu pazar olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte geliþmekte olduðundan doðru zamanlama ile doðru insiyatif koymak gerekliliði doðmaktadýr. Dermokozmetik ürünleri pazarlayan firmalar eczanelerin bilgi ve donaným kalitesinin yüksekliði nedeniyle tüm dünyada olduðu gibi eczanelerde odaklanmaya baþlamýþtýr. Baþta Ýstanbul, Ankara gibi büyük þehirlerin merkezi eczanelerinde toplam cironun yaklaþýk %40 ýný oluþturan dermokozmatik pazarý diðer þehirlerde de satýþ oranýný hýzla arttýrmaktadýr. Bu ciro artýþý eczaneler açýsýndan önemli bir kazanç gibi görünmenin yanýnda çok önemli riskler de taþýmaktadýr. 14

15 1- Bu ürünleri ithal eden firmalarýn çok azý Saðlýk Bakanlýðý ndan izin almýþtýr. 2- Firmalarýn büyük çoðunluðu piyasaya verdikleri ürünlerin sürekliliðini saðlayamayýp ithalatý kesince, eczacýnýn elindeki ürün iade edilememekte ve satýþý yapýlamamaktadýr. 3- Yine dermokozmetik firmalarý eczacýlarla yaptýklarý bayilik anlaþmalarýnda, eczanelere mal stoklamakta, bayilik anlaþmasýný iptal etmek isteyen eczanelerin malýný geri almamaktadýr. 4- Eczanelerde fazlasýyla yýðýlan demakozmetik ürünler çok ciddi stok maliyetleri oluþturmaktadýr. 5- dermokozmetik pazarlayan firmalar devletten çok kolay izin alabilmektedir. Bütün bunlarýn sonucunda yeterli önlemler alýnmaz ise, eczanelerimiz bir dermokozmetik çöplüðe dönüþecektir. Sonuç olarak eczaneler için önemli bir kazaným olmasý arzu edilen dermokozmetik ürünler için TEB Eczacýlýk Akademisi tarafýndan MÝEP ler düzenlenmeli eczacýlar hem teorik hemde ekonomik açýdan bilgilendirilmelidir. Dermokozmatik ürünlerin bakanlýktan izinleri belli esaslara dayandýrýlmasý için çalýþmalar yapýlmalý ve satýþ þartlarý açýsýndan eczaneler arasý uçurumlarýn yaratýlmasý engellenmelidir. Gerçekte dermokozmetikler gibi fitoterapotiklerin de eczanelerde yer almasý kaçýnýlmazdýr. Ancak bu konuda da yýllardýr dile getirdiðimiz bir gerçek var. O da Türkiye gibi doðal örtüsü mücevher kýymetinde olan bir ülkede hala bitkisel droglarý iþleyen standardizasyonunu ve pazarlamasýný saðlayacak ciddi bir iþletme bulunmamaktadýr. Tüm dünyaya iþlenmiþ olarak ihraç ettiðimiz ürünler, belli ticari markalar halinde çok yüksek bedellerle ithal edilmektedir. 15

16 ECZACININ ÝSTÝHDAM ALANLARI Geliþmiþ ülkelerde uygulanmakta olan klinik eczacýlýk yeni istihdam alanlarý oluþturulabilir. Dünyadaki uygulamalarda yeni uzmanlýklar geliþtirilmiþtir. Bu konuda hastanelerde pediatri, psikiyatri, onkoloji ve diðer alanlarda klinik eczacýlýk uzmanlýðý, klinik farmakokinetik uzmanlýðý ve klinik toksiloji uzmanlýðý yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Dünyadaki örneklerinde onkoloji kliniklerinde hastaya uygulanan kemo terapi dozlarýný eczacý hazýrlarken; bizdeki uygulamada maalesef eczacý etkin deðildir. Yeni yasada yer alan yardýmcý eczacýlýk kavramý; hem hastaya sunulacak hizmet kalitesinin artmasýný, hem de eczacýlara yeni istihdam alaný oluþmasýný saðlayacaktýr. Ayný zamanda yeni mezun eczacýlarýn eczane iþletmeciliði konusunda tecrübe edinmesine olanak saðlayacaktýr. Ülkemiz ne yazýk ki hala YÖNETÝCÝ ECZACI kavramýndan uzaktýr. Oysa yönetici eczacýlýk; ilaç firmalarýndan, ilaç fabrikalarýna, ilaç depolarýndan kooperatif kadrolarýna kadar çok geniþ yelpazeyi kapsamaktadýrlar. Eczacý odalarý da artýk profesyonel kadrolarýn etkin olmasý gereken hale gelmiþtir. Yönetici eczacý profesyonel yönetici tanýmý yakýn gelecekte eczacý odalarýnýn da gündemine gelecektir. Resmi kurum reçeteleri sadece eczacýlar tarafýndan kontrol edilmelidir. Þu anda kontrol birimlerinde çalýþan kamu eczacýsý sayýsý son derece yetersizdir. 16

17 KAMUDA GÖREV ALAN ECZACILARIMIZ Kamu sektöründe çalýþan eczacýlarýn özlük haklarý sorunlarý nedeniyle artýk kamu, eczacý için çalýþma alaný seçeneði olmaktan çýkmaktadýr. Bilindiði Türkiye'de eczacýlarýn yaklaþýk 'ini serbest eczanelerde diðer büyük grubu ise yaklaþýk 1.500'ü kamuda çalýþmaktadýr. Kamuda çalýþan eczacýlarýmýz kurumlarda ilaç ve týbbý sarf malzemelerinin tüm yükünü çekmekte, kurumlarýný kâra geçirmekte ön sýrada yer almaktadýr. Fakat kurum eczacýlýðýnýn tam olarak görev yetkileri tanýmlanmadýðýndan hastanelerin angarya iþleri de eczacýya vermektedir. Hastanelerde eczacý ilaçlarýnýn alýmýndan hastaya sunumuna kadar sorumlu ve zimmetli tek kiþidir. Ýhaleleri hazýrlamak, ilaç ve týbbý sarf malzemesinin hastaya kabulü, uygun þekilde saklanmasý, korunmasý, sarfý, maddi ve manevi zimmeti eczacýdadýr. Eczanedeki ilaç ve malzemelerin deðeri trilyonlarý bulmaktadýr. Yeþil ve mor reçetelerinin kontrolü, uyuþturucu ve toksik ilaçlarýn tek tek takibi, miatlarýn takibi personel reçetelerini kontrolü eczacýdadýr. Bunlarýn üstüne mesleði ile ilgisi olmayan ameliyat malzemeleri, röntgen malzemeleri laboratuar kitlerinin sorumluluk ve zimmeti de eczacýya verilmektedir. Kamu eczacýlarý temel saðlýk personeli statüsünde olmasýna raðmen tarihli 349 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýna baðlý ikinci ve üçüncü basamak saðlýk kurumlarýnda görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapýlmasýna dair yönergede doktor ve diþ hekimleri dýþýnda 17

18 "diðer personel" kapsamýnda sayýlmakta ve ödeme tavan katsayýsý en düþük oran olan 1,5 ile sýnýrlý tutulmaktadýr. EK-1 Bu Yönerge Kapsamýndaki Eðitim ve Araþtýrma Hastaneleri ve Devlet Hastanelerinde Çalýþan Personel Ýçin Tavan Ek Ödeme Tutarýna Esas Belirlenen Katsayýlar. Katsayý Pratisyen Tabip ve Diþ Tabiplerinden serbest çalýþanlar. Pratisyen Tabip ve Diþ Tabiplerinden serbest çalýþmayanlar. Klinik Þefi, Þef Yardýmcýsý, Uzman Tabip, Týpta Uzmanlýk Tüzüðünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman Diþ tabiplerinden serbest çalýþanlar. Uzman Tabip, Týpta Uzmanlýk Tüzüðünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diþ tabiplerinden serbest çalýþmayanlar. Klinik Þefi, Þef Yardýmcýlarýndan serbest çalýþmayanlar. Yoðun bakým, doðumhane, yeni doðan, süt çocuðu, yanýk, diyaliz, ameliyathane, kemik iliði nakil ünitesi ve acil servis gibi özellikli hizmetlerde çalýþan personeli. Bunlarýn dýþýnda kalan diðer personel. 2,5 5 3, ,5 Kamuda çalýþan eczacýlarýn maddi ve manevi kaybýna neden olan "Döner Sermaye Ek Ödeme Yönergesi"nin deðiþtirilmesi için gerekli çalýþmalarý konusunda TEB mutlaka çaba göstermelidir. 18

19 ECZA KOOPERATÝFLERÝ Birlikteliðin ve baþarmanýn getirdiði sinerji ile 1990 larda kooperatiflerimizin Pazar paylarý % 30'lara varan büyük kuruluþlar haline gelmiþlerdir. Daha sonra kendi aralarýndaki kötü rekabet, büyümenin getirdiði yönetim zorluðu, ekonomi de ileriyi görememe, üye desteðinin azalmasý, dýþsal müdahaleler ve kurumsallaþamama sonucu birkaç kooperatifimiz dýþýnda birçoðu kapanmak zorunda kalmýþtýr lerde pek çok özel depolarýn kapanmasý sonucu Pazar 2 büyük depoya kalmýþtýr. 25 yýl öncesinin dayatmacý depoculuðu yerini tekelleþmeye býrakmýþtýr. Geliþen konjonktür de kooperatiflerin gereklilikleri ve olmazsa olmazlýklarý bugünde devam etmektedir. Ecza Kooperatiflerinde olagelmiþ eski hatalardan ders almalý ve kendilerini birer ayrý depo deðil eczacýnýn örgütlü ekonomik gücü bilinci ile dayanýþma içerisinde hareket etmelidir. Ecza kooperatifleri yöneticileri eczacý odalarý ile birlikte hareket etmeli, ve iþbirliði içerisinde olmalýdýr. Sosyal örgüt ve ekonomik örgüt sinerji yaratmalýdýr. Ulusal sermayenin yabancý ortaklarla kendini güçlendirdiði ve uluslar arasý pazara açýldýðý günümüzde bölgesel hizmet veren kooperatiflerimizin Avrupa standartlarýnda kaliteli hizmet vermesi ve rekabet edebilmesi mümkün deðildir. Bu anlamda kooperatiflerimiz tek çatý altýnda toplanmalý ve tek bir merkezden yönetilmelidir. Ulaþým yönünden ise þubeler açýlarak yapýlanma tamamlanmalýdýr. Kooperatif iþletilmesi uzman kadrolarca yapýlmalý en üst kademenden en alt kademeye kadar eðitim ve bilgilendirme çalýþmalarý profesyonelce yapýlmalýdýr. 19

20 GENEL SAÐLIK SÝGORTASI "GSS Yasa Tasarýsý Taslaðý" ilk duyulduðunda "genel" yani 72 milyon insanýn saðlýk sigortasý kapsamýna alýnacaðý ve devletin sýcak ilgisi ile karþýlanacaðý izlenimini vermektedir. Oysa GSS Yasa Tasarýsý Taslaðý incelendiðinde; 1- Anayasamýzda tanýmlanan "Sosyal Devlet" olgusundan yavaþ yavaþ uzaklaþýldýðý görülmektedir. 2- Saðlýk sigortasý hizmetleri "toplanacak primler" ile verilecektir. 3- GSS kapsamýndaki primler "belirlenmiþ saðlýk hizmetlerini" kapsayacaktýr. 4- GSS Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Yerel Yönetimler Kanunu birlikte incelendiðinde: siyasi iradenin kýsa vadede saðlýk sigortasý hizmetlerini kamu-özel ayrýmý yapmadan tüm birimlerden rekabetçi bir ortamda satýn almayý planladýðýný görüyoruz. Orta vadede ise Milli Savunma Bakanlýðý ve Üniversite Hastaneleri dýþýnda tüm Kamu Hastaneleri tüzel kiþiliðe sahip özel saðlýk iþletmelerine dönüþtürülecektir. Buna baðlý olarak Saðlýk Bakanlýðý taþra teþkilatlarýný tasfiye ederek, Kamu Saðlýk Kurumlarý önce 81 ilin özel idaresine sonra belediyelere devredilecektir. 5- Hasta verdiði prim oranýnda saðlýk hizmeti alacaktýr. 20

21 6- Prim borcu bulunanlar saðlýk hizmeti alamayacaklardýr.(bugünkü þartlarda SSK'nýn prim toplama oraný %85 Bað-Kur'un %40 civarýndadýr.) 7- Türkiye'de yaþayan ve 12 milyon civarýnda olan "Yeþil Kart" sahibi olan yurttaþlarýn GSS içindeki durumu açýk deðildir. 8- Kamu Personeli Kanun Taslaðý Ýle Saðlýk Çalýþanlarý taþeron kullanýlarak ihale sistemi ile temin edilecektir. 9- Saðlýk hizmetlerinin tüm aþamalarýnda (muayene ücreti þimdilik 2 YTL) para odaklý tedavi yapýlacaktýr. Genel Saðlýk Sigortasý (diðer sosyal güvenlik projeleriyle birlikte düþünüldüðünde) Cumhuriyet in kuruluþundan bugüne kadar saðlýk alanýnda yapýlan en büyük dönüþüm projesidir. Böylesine büyük dönüþümlerde olayýn tarafý olarak sosyal güvenlik kurumu temsilcileri, sendika temsilcileri, T.T.B., TEB ile birlikte ortak mutabakata varýlýp, sonuçlarýn toplum tarafýndan benimsenmesi ve toplumsal destek gereði kaçýnýlmazdýr. Sonuç olarak: GSS ile Kamu Saðlýk Hizmetleri tasfiye edilecektir ve bu yasa tasarýsý taslaðý saðlýðý özelleþtirme taslaðýdýr. 21

22 ULUSAL ÝLAÇ KURUMU Türkiye de üretilen ilacýn ruhsatlandýrýlmasý, denetimi, bilimsel kriterlere uygunluðu dünya standartlarýnda kabul edilebilirliði açýsýndan bakýldýðýnda; siyasi ve ekonomik yönden özerk bir "Ulusal Ýlaç Otoritesi"nin varolmasý yadsýnmaz bir gerçektir. Ancak "Ulusal Ýlaç Kurumu" Yasa Tasarý Taslaðý incelendiðinde çýkardýðýmýz sonuçlar þöyledir; Taslak sadece ekonomik ve ticari kaygýlar ile hazýrlanmýþtýr. Kurumun yönetim kurulunda ilacýn birinci derecede sorumlusu eczacý ile diðer saðlýk mensuplarý eser miktardadýr. Yönetim Kurulu Bürokrat, Sanayici ve Ýþ adamý aðýrlýklýdýr. Kurum'un Ekonomik özerkliði tartýþmalýdýr. Siyasi baskýlardan etkilenip etkilenmeyeceði þüphelidir. Kurum yöneticileri yetkili ancak sorumsuzdurlar. "Ulusal Ýlaç Kurumu" ilaç ile ilgili olan konulara ne kadar ; nereye kadar müdahale edecektir? Kurum'un Sosyal Güvenlik, Ýlaç Sanayi, Eczaneler gibi iliþkili olduðu kurum ve kuruluþlar ile ilgili görev ve sorumluluklarý açýk deðildir.görev alaný net tanýmlanmamýþtýr. Ayrýca sadece uluslararasý örgütlerin önermeleri ile böylesine kurumlarýn kurulmasý da doðru deðildir. Sonuç olarak böyle bir kurumun varoluþ gerekçesini ve iþlevini algýlamakta güçlük çekiyoruz. 22

23 VERÝ ÝMTÝYAZI Biyoteknoloji ürünü ilaçlarýn insan saðlýðýnda kullanýlmaya baþlamasýyla birlikte tüm Dünyada olduðu gibi Türkiye'de de saðlýk giderleri yýllýk ortalama %12-15 oranýnda artmaktadýr. Bir tarafta Sosyal Güvenlik Kurumlarý jenerik ürünlerin skalasýný geniþleterek saðlýk giderlerini düþürmeye çalýþýrken diðer taraftan orijinal ilaç üreticisi firmalar daha fazla kar maksimizasyonu saðlamak amacýyla yeni molekülleri piyasaya sürerken patent ile veri korumanýn ardýndan veri imtiyazý gibi yeni kavramlarý ülkelere dayatmaktadýrlar. Veri imtiyazý: Ruhsatlandýrýlmýþ orijinal ürüne ait verileri, patent süresi dolduktan sonra jenerik ilaç üreticileri tarafýndan ruhsatlandýrma aþamasýnda kullanýlmasýný engellenmesidir. Türkiye 01 Ocak 2001 tarihinden itibaren veri imtiyazýný uygulamayý kabul etmektedir. 19 Ocak 2005 tarihinde yayýmlanan Beþeri ve Týbbi Ürünler Ruhsatlandýrma Yönetmenliðinde veri imtiyazý: Gümrük birliði alanýnda yer alan ülkelerden birinde 01 Ocak 2001 tarihinden sonra ilk defa ruhsatlandýrýlmýþ orijinal ürünlerden 01 Ocak 2005 tarihine kadar Türkiye'de herhangi bir jenerik ruhsat baþvurusu yapýlmamýþ olanlar ile Gümrük Birliði alanýnda yer alan ülkelerden birinde 01 Ocak 2005 tarihinden sonra ilk defa ruhsatlandýrýlacak orijinal ürünler açýsýndan geçerli olup; süresi Gümrük Birliði alanýnda ilk defa ruhsatlandýrýldýðý tarihten baþlayarak 6 (altý) yýldýr. Türkiye'deki patent korumasýndan istifade eden ürünler için 6 (altý) yýllýk veri imtiyazý uygulamasý, bu patent süresi ile sýnýrlandýrýlýr. Þeklinde belirtilmiþtir. 23

24 Türkiye Cumhuriyeti veri imtiyazý taahhüdünü geçiþ süreci tanýnmadan uygulamasý durumunda 6 yýl içinde milyon $ arasý ekonomik kayba uðramasý kaçýnýlmazdýr. Dünyanýn içinde bulunduðu ekonomik konjonktürde çok anlamlý gelmese bile 6643 sayýlý TEB Yasasýnýn 4-i maddesi: "TEB yerli týbbi mustahsarlarýn revacýný temin edecek tedbirleri alýr" demektedir. Uluslarüstü sermayenin "veri imtiyazý" konusunda dayatmalarý "anlaþýlabilir" bir durum. Anlaþýlmaz olan siyasilerin, ülke yöneticilerinin, ulusal ilaç firmalarýný ve sosyal güvenlik kurumlarýný nefes alamayacak hale getirecek olan "veri imtiyazý"ný karþýlýðýnda hiç bir þey almadan gözü kapalý imzalamalarýdýr. YEÞÝL KART 01 Ocak 05'te uygulamaya giren Yeþil Kartlý hasatlarýn serbest eczanelerden ilaç almaya baþlamasý; Eczanelerimize 1,8 katrilyon'luk ek pazar açmýþtýr. Yeþil Kart reçetelerinin kontrolünde kurumun hazýrlýksýz olmasý ve Saðlýk Müdürlüðü, Kaymakamlýk ve Defterdarlýk gibi üç ayrý kurumla baðlantýlý olmasý geri ödeme noktasýnda sýkýntý yaratmýþtýr. Buna raðmen Yeþil Kart özellikle halk saðlýðý ve eczanelerimiz açýsýndan sahip çýkmamýz, hep birlikte düzeltilmesi, disipline edilmesi noktasýnda, katký saðlamamýz gereken bir kurumdur. Ülkemizin geliri düþük vatandaþlarýný saðlýk hizmetlerinden faydalanmasý çok anlamlý ve ayný zamanda sosyal devletinde gereðidir. 24

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

YIL:13 Mart 2006 4 Sunuþ Ecz. Oðuzhan SÜRME Eczacýlýk Nereye? Ecz. Burhanettin BULUT 5 Yayýn Kurulu Baþkan Ecz. Oðuzhan SÜRME Baþkan Yardýmcýsý Ecz. Orhan ATALAY Raportör Ecz. Ece GÖKDEMÝR Üyeler Ecz.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TEB. 4. Bölge Adana Eczacý Odasý yayýn organýdýr. Üç ayda bir yayýnlanan bu dergi eczacýlara ücretsiz olarak daðýtýlýr. 4 Sunuþ Ecz. Oðuzhan SÜRME ÝÇÝNDEKÝLER YIL: 12 Eylül 2005 Yeni Bir Döneme Girerken

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan Saðlýk ve ilaç alaný, tarihinde görülmemiþ müdahalelere konu oluyor. Saðlýkta devrim denilen uygulamalarýn makyajý dökülünce saðlýk ihtilal

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı