YAZ KAMPI. Birinci Bölüm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZ KAMPI. Birinci Bölüm"

Transkript

1 Birinci Bölüm YAZ KAMPI Necdet Karaman, güneþli bir pazar sabahý bahçeden gelen gürültülerle isteksizce uyandý. Homurdanarak yataðýndan kalktý ve perdeyi aralayarak dýþarý baktý. Çocuklarý Murat ve Zeynep, yan komþularýnýn çocuklarý Theodor ve Helena ile kavga ediyorlardý. Bu çocuklar ne zaman büyüyecek, diye geçirdi içinden. Pencereyi açarak çocuklarýný bir güzel azarlamak istedi. Belki sonra yataðýna geri dönebilir, uykusuna kaldýðý yerden devam edebilirdi. Ama hayýr, böyle bir baba deðildi Necdet Bey. Çocuklarýna mümkün olduðu kadar az kýzar, hatalý davranýþlarýný onlarla konuþarak, onlarý ikna ederek göstermeyi tercih ederdi. Necdet Bey in bulvar üzerinde büyük bir kitabevi vardý. Ýzmir in en büyük kitapçýlarýndan biriydi dükkân. Necdet Bey sabah erkenden kalkar, dükkânýný kendi elleriyle açar 5

2 ve her sabahki olaðan iþleri yapmaya giriþirdi. Yeni gelen kitaplarýn düzenlenmesi, raflardaki eksiklerin tamamlanmasý, fiyatý deðiþen kitaplara yeni etiketler yapýþtýrýlmasý... Kitapçýda dört kiþi çalýþýyorlardý. Ancak Necdet Bey, iþleri, yanýnda çalýþanlara pek býrakmazdý. Kitaplarla uðraþmaktan ayrý bir zevk alýyordu. Onlara dokunmayý, matbaadan yeni çýkmýþ kâðýdýn kokusunu duyumsamayý seviyordu. Yeni çýkan kitaplarý önce o okuyor, beðendiklerini karýsýna, ahbaplarýna tavsiye ediyordu. Haftanýn altý günü, günde on saat kitaplarla haþýr neþirdi. Bu durumdan hiç þikâyet etmezdi; ancak dükkâna gitmediði tek gün, yani pazar günü, canýnýn istediði kadar uyumak isterdi. Oysa çocuklarýn gürültüsü bu pazar keyfini yarýda kesmiþ, o da haklý olarak biraz sinirlenmiþti. Üzerine sabahlýðýný giyerek yatak odasýndan çýktý. Eþi Nevbahar Haným mutfakta kahvaltý hazýrlýyordu. Nevbahar Haným çok iyi bir eþti. Oturduklarý mahallenin ilköðretim okulunda sýnýf öðretmenliði yapýyordu. Yumuþak huylu, çocuklarýna ve öðrencilerine karþý büyük bir þefkat besleyen, sessiz biriydi. Kýsa siyah saçlarý, saçlarýndan daha da siyah kýsýk gözleri, biçimli, küçük bir burnu ve çöp adam resimlerindeki gibi uzun, çizgi biçiminde bir aðzý vardý. Bu haliyle pek çýtý pýtý görünürdü. Çocuklarýn kahvaltýlarýný çoktan hazýrlamýþ; onlar da dýþarýda parlayan güneþin cazibesine dayanamayarak soluðu bahçede almýþlardý. Þimdi de eþi için mükellef bir kahvaltý hazýrlýyordu. Günaydýn, dedi Necdet Bey. Bizimkiler yine komþunun çocuklarýyla kavga ediyorlar. 6

3 Nevbahar Haným eþini tebessümle karþýladý: Ben artýk vazgeçtim onlarýn aralarýný bulmaktan. Ne zaman bir araya gelseler birbirlerini yiyorlar. Bu duruma artýk kalýcý bir çözüm bulmak gerek. Bu akþam Ado ile Salma yý yemeðe çaðýralým. Bu çocuklarýn iyi anlaþmasýný saðlamak için kafa kafaya verelim. Belki bir çözüm buluruz. Olur, dedi Nevbahar Haným, ben Salma ile konuþurum, bu akþam onlarý yemeðe çaðýrýrým. Adonis ve Salmakis Kaikos, çocuklarýyla birlikte uzun yýllardýr Türkiye de yaþýyorlardý. Hatta oðullarý Theodor Ýzmir de doðmuþtu. Birkaç ay önce bu mahalleye taþýnmýþlar, komþularýyla iyi iliþkiler kurarak kýsa sürede çevrelerinin sevgisini ve saygýsýný kazanmýþlardý. Ancak çocuklarý, Theodor ve Helena, yan komþularýnýn çocuklarýyla bir türlü anlaþamýyorlardý. Her zaman sudan bir sebep bularak tartýþmaya baþlýyorlar, kavgaya tutuþuyorlardý. Çocuklarýn kavgalarý bütün mahallenin huzurunu kaçýrmýþtý. Onlar da bu tatsýz duruma bir çözüm bulmaya çalýþýyorlardý. Bay Adonis kýrk beþ yaþlarýnda, esmer, uzun boylu, zayýf bir adamdý. Kalýn býyýklarý dudaklarýný örterek top sakalýyla buluþuyordu. Kaþlarý da en az býyýðý kadar kalýn ve karaydý. Karýsýyla birlikte on yýl önce Yunanistan ýn Sakýz Adasý ndan Ýzmir e gelmiþlerdi. Bay Adonis, merkezi Atina da bulunan bir þirketin Türkiye temsilciliðini yapýyordu. 7

4 Çocuklarýnýn Ýzmir de iyi bir eðitim alacaklarýna inandýðý için buradan ayrýlmayý hiç düþünmemiþti. Ayrýca buradaki hayatýndan hiçbir þikâyeti yoktu. Çevresindeki Türklerle iyi arkadaþlýklar kurmuþtu. Karýsý Bayan Salmakis ise Türkiye de yaþamaktan kocasý kadar mutlu deðildi. Türkçeyi iyi konuþamadýðý için iþ bulamamýþtý. Bütün gün evde oturuyor, çocuklarýyla ilgileniyor, ev iþleri yapýyordu. Ancak yine çok fazla boþ vakti oluyordu. Komþularýnýn çoðu gündüzleri çalýþtýðý için, onlarla bir araya gelerek vakit geçirmesi de mümkün olmuyordu. Çocuklar evlerinin bahçelerini ayýran alçak çitin ardýndan birbirlerine laf atýp duruyorlardý. Murat ýn en sevdiði oyuncaðý olan topaç, çitin altýndan yan komþularýnýn bahçesine kaçmýþtý. Helena ve Theodor topacý geri vermiyorlar, Murat ýn, topacý almak için bahçelerine girmesine müsaade etmiyorlardý. Hemen topacýmý geri verin, yoksa fena olur! diye kükredi Murat. Onlarý korkutarak topacýný geri alabileceðini düþünüyordu. Ama Helena nýn bu boþ tehdide pabuç býrakmaya hiç niyeti yoktu. Ne olurmuþ vermezsek? diye cevap verdi alaycý bir ifade takýnarak. Ablasýndan cesaret alan Theodor daha da ileri giderek tehdide tehditle karþýlýk verdi: Cesaretin varsa gel kendin al! 8

5 Murat ýn sabrý taþmak üzereydi. Aðabeyinin iyice sinirlendiðini gören Zeynep hem onu sakinleþtirmek hem de kavgaya dâhil olmak için kendini beðenmiþ bir edayla lafa karýþtý: Boþ ver aðabey, topaç onlara hediyemiz olsun. Sen yenisini alýrsýn. Onlara da yazýk, oynasýnlar biraz. Zeynep in bu tavrý Helena ve Theodor u çileden çýkardý. Hep bir aðýzdan konuþmaya, baðýrmaya baþladýlar. Kimse kimsenin ne söylediðini anlamýyor, mahalle, çocuklarýn sesleriyle yankýlanýyordu. Bu tartýþma, Bay Adonis in pencereye çýkarak çocuklarýný eve çaðýrmasýyla son buldu. Tam zamanýnda olaya müdahale etmiþti Bay Adonis; Murat ýn Theodor a saldýrmasý an meselesiydi çünkü. Helena topacý çitin yanýna býrakarak babasýna itaat etti. Theodor ile birlikte kahvaltý yapmak üzere evin yolunu tuttular. Bu kavga Murat ile Zeynep in de tadýný kaçýrmýþ olacak ki onlar da bahçedeki oyuncaklarýný toplayarak evlerine döndüler. Murat on iki yaþýndaydý. Kahverengi, daðýnýk saçlarý, yaþýtlarýna göre uzun sayýlabilecek boyu ve kalýn gövdesiyle tosun gibi bir erkek çocuðuydu. Doðuþtan lider ruhluydu. Çoðu zaman kendinden emin, akýllý ve eli çabuktu. Ailesine karþý sorumluluklarýnýn farkýndaydý. Kýz kardeþi Zeynep e karþý her zaman iyi bir aðabey olmuþtu. Onu korur, yardýma ihtiyacý olduðunda hiçbir zaman reddetmezdi. Elbette her çocuk gibi onun da kusurlarý vardý. Murat insanlara kolay güvenmez, çok çabuk kuþkuya kapýlýrdý. Ayrýca çok dik kafalý olduðu için, doðru bildiðini 9

6 sonuna kadar savunur, anne ve babasýnýn öðütlerine pek kulak asmazdý. Zeynep sekiz yaþýndaydý. Baþýndan hiç çýkarmadýðý mor renkli þapkasýnýn altýnda uzun siyah saçlarý saklýydý. Aðabeyinin aksine çok kýrýlgan ve nazik bir yapýsý vardý. En küçük bir eleþtiriye alýnýr, istekleri yerine getirilmediðinde küser, kolay kolay da barýþmazdý. Ancak bu çýtkýrýldýmlýðý güzelliðinin ayrýlmaz bir parçasýydý. Babasý ona evin prensesi der, küçük kýzýný þýmartmaktan hiç çekinmezdi. Zeynep yanýnda her zaman oyuncak kuzusunu taþýr; onunla konuþur, geceleri yatarken ona sarýlarak uyurdu. Kaikos larýn evinde Pazar telaþý hüküm sürüyordu. Bahçeden gelen çocuklar ellerini yýkadýktan sonra hemen masadaki yerlerini aldýlar. Babalarý bugün onlarý hayvanat bahçesine götürecekti. Ýçlerinde en heyecanlýsý, hayatýnda hiç hayvanat bahçesine gitmemiþ olan Theodor du. Kahvaltý boyunca, görecekleri hayvanlarla ilgili sorular sordu: Zürafalarýn yataklarý var mýydý? Varsa ne kadar uzunluktaydý? Bu sýcak havada penguenler terlemiyorlar mýydý? Maymunlara atmak için yanlarýnda fýstýk götürebilirlermiydi? Ve daha onlarca soruyla masada oturan anne babasýný, en çok da Helena yý canýndan bezdirdi. Sonunda Bay Adonis, Theodor a hayvanlarla ilgili bir kitap almaya söz verdi de aile huzur içinde kahvaltýsýný bitirebildi. Theodor dokuz yaþýnda bir erkek çocuðuydu. Düz siyah saçlarý, yüzünü kaplayan büyük yuvarlak gözlükleri 10

7 vardý. Annesi ve babasý o daha çok küçükken oðullarýnýn ne kadar zeki olduðunu fark etmiþlerdi. Gerçekten de Theodor, yaþýtlarýna göre olaylarý daha çabuk kavrýyor, bilgileri, su içen bir fil gibi adeta hortumluyordu. Beklendiði gibi, Theodor tam bir kitap kurduydu. Dört yaþýnda okumayý öðrenmiþ ve o andan sonra da kitaplar elinden düþmez olmuþtu. Bu özelliði onun çokbilmiþ görünmesine neden oluyordu. Diðer çocuklarý cahil olduklarý gerekçesiyle aþaðýlýyor, her þeyi en iyi kendisinin bildiðini sanýyordu. Bununla birlikte, pratik zekâlýydý. Zorluklar karþýsýnda hemen çözüm üretir ve birçok çocuðun baþa çýkamadýðý problemlerin kolaylýkla altýndan kalkardý. Her zaman sýrtýnda taþýdýðý çantasýnýn içinde kendi yaptýðý oyuncak robotu vardý. Ýlerde daha büyük ve akýllý bir robot yapma hayalleri kuruyordu. Theodor un ablasý Helena on iki yaþýndaydý. Boyu, yaþýtý erkekleri kýskandýracak kadar uzundu. Zarif, alýmlý, ayný zamanda atletik bir vücuda sahipti. Erkekler kadar cesur, gözü pek bir kýz çocuðuydu. En kötü huyu sabýrsýzlýðýydý. Olaylarýn içine hemen girmek, bir sonuca ulaþmak ister; tehlikeleri pek umursamazdý. Kendine güveni tamdý Helena nýn. Haklý da çýksa haksýz da olsa bu güven hiç azalmaz; kibrinden hiçbir þey kaybetmezdi. Evde Theodor un çokbilmiþliðiyle baþ edebilen tek kiþiydi. Ýnsanlarla kolay iliþki kurabilen, onlarýn sevgisini çabucak kazanan, sýcakkanlý bir kiþiliði vardý. Uzun kýzýl saçlarýný her zaman topuz yapar; yüzündeki küçük çilleriyle gurur 11

8 duyardý. Çilsiz bir yüz, yýldýzsýz gökyüzüne benzer. diyerek, kendisiyle dalga geçmeye çalýþan çocuklarý bozardý. Ýki aile akþam yemeðinde Karamanlarýn evinde toplandý. Kaikoslar yine bir tatsýzlýk çýkmasýndan çekinerek çocuklarýný evde býrakmýþlardý. Yemekten sonra Murat ve Zeynep odalarýna çekildiler. Ýki aile, çocuklarýnýn durumunu konuþmaya baþladý. Ortada kavga etmelerini gerektiren önemli bir mesele yoktu. Her iki ailenin çocuklarý da mahalledeki diðer çocuklarla gayet iyi anlaþýyorlardý. Uzun uzun ne yapabileceklerini konuþtular. Onlarý bir araya getirecek, birbirlerini daha iyi tanýmalarýný saðlayacak bir yol bulmalarý gerekiyordu. Üstelik aileler bir arada olmaktan çok hoþlanýyorlar; ama çocuklarýnýn kavga etmelerinden korkarak birlikte vakit geçirmeye çekiniyorlardý. Akþamýn sonunda bir karara varmýþlardý: Çocuklarý bir yaz kampýna göndereceklerdi. Necdet Bey, Ýzmir yakýnlarýnda çocuklar için düzenlenen bir arkeoloji kampý olduðunu duymuþtu. Murat ve Zeynep i bu kampa göndermeyi düþünüyordu. Theodor ve Helena da bu kampa katýlabilirdi. Böylece çocuklarýn arkadaþ olabilmeleri için bir fýrsat yaratýlmýþ olurdu. Adonis ve Salmakis de bu fikri desteklediler. Onlar da çocuklarý için böyle bir yaz kampýnýn yararlý olacaðýný düþünüyorlardý. Theodor ve Helena nýn, yaþadýklarý bölgenin tarihini öðrenmesini, Türk çocuklarla arkadaþlýklarýný geliþtirmesini çok istiyorlardý. Üstelik çocuklar da bu fikri seveceklerdi. 12

MANTIK AKIL OYUNLARI

MANTIK AKIL OYUNLARI D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Eylül ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar*

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar* TEÞEKKÜR Öncelikle tarama iþini gerçekleþtiren Kender'e çok teþekkürler. Sadece bu ekitap deðil taramýþ olduðu tüm eserler için sonsuz teþekkürler. Kender'in diðer kitaplarýna www.kitap.perisi.com adresinden

Detaylı

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan

Detaylı

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç www.altkitap.com BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç altkitap - anlatý 2 BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç Ocak 2001 Yayýna

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

M. Suat GÜLÞEN. Vurgun. (Marmarisli süngercilerin öyküsü)

M. Suat GÜLÞEN. Vurgun. (Marmarisli süngercilerin öyküsü) M. Suat GÜLÞEN Vurgun (Marmarisli süngercilerin öyküsü) Denizin derinliklerinde vurgun yiyerek, Sakat kalan, yaþamlarýný kaybeden Marmarisli süngercilere ve Kayýn pederim Dalgýç Hüsein Tekin'e ithaf ediyorum.

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel anlatý www.altkitap.com anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel altkitap - anlatý 6 Konumlandýrmalar Ahmet Önel Kasým 2002 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým:

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE PazaR Tarih: 7 Eylül 2014 YIL:(8) SAYI: 483 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE Fotoðraf: Mustafa Erkan Ümit Ýnatçý Bu sayýda; Ümit Ýnatçý, Filiz Naldöven, Emre Ýleri,

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar AKÝS KÝTAP AKÝS KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlmaz, senaryolaþtýrýlamaz ve faklý biçimlerde

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT DUR ÝSMAÝL DUR! ÝSMAÝL EVDE BULUNAMIYOR Yahya, acýlý bir yüz ifadesiyle dýþarý fýrladý. Mutfaða kadar koþtu. Kapýda durup ellerini dizlerine vurdu: -Ýsmail yine

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

PazaR. benzemeyen þiir benzetmesi. "Cuma" bize sempatik gelir ama. Kana susayan prenslerden önce ne vardý ki? Hangi sevgi?

PazaR. benzemeyen þiir benzetmesi. Cuma bize sempatik gelir ama. Kana susayan prenslerden önce ne vardý ki? Hangi sevgi? PazaR Tarih: 31 Ekim 2010 YIL: (5) SAYI: (291) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ "Cuma" bize sempatik gelir ama n Emre Zeytinoðlu Hangi sevgi? Hangi kötülük? n Ümit Ýnatçý Hayatýn çiçeksiz avlusunda solar

Detaylı

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA MONZU KABÝLESÝ SAVAÞTAN KAÇIYOR Bunlar, Kýzýlderili kabilesi Monzulara mensup bir gruptu. Baþlarýnda Uçan Mýzrak adlý þefleri vardý. Günlerden beri yoldaydýlar.

Detaylı

Bugün günlerden mümkün

Bugün günlerden mümkün PazaR Tarih : 15 Temmuz 2012 YIL:(7) SAYI:377 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Bugün günlerden mümkün Bugün tanklarý alkýþlayacaksýnýz Bugün tanklar geçmiþinize bir kez daha basýp geçecek Ve siz bir kez

Detaylı

Ý S T A N B U L G A Z Ý A N T E P L Ý L E R D E R N E Ð Ý Y A Y I N O R G A N I SAYI 25 MAYIS 2008 HOÞGELDÝNÝZ GAZÝANTEP ÝN KURTULUÞU BALOSU ÇAÐDAÞ KÝBELE PROF.DR. OSMAN BARLAS KADIKÖY GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ

Detaylı

E r e n d i z A t a s ü

E r e n d i z A t a s ü E r e n d i z A t a s ü Sýr Abla, Bir daha bu konuyu aðzýmýza almayacaðýz diye fýsýldadý, ikimiz baþ baþayken bile. Kýz kardeþinin yüzü aðlamak üzere olan bir çocuðunki gibiydi, Hiç mi söz etmeyeceðiz,

Detaylı

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) FARKINDALIK YARATMAK ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:510 Haziran 2011 Etrafýmýzdaki Aydýnlýk...

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

SAYI: 112944 2003/05 FÝYATI: 2.500.000 DÜNYADA NÝÇÝN YAÞIYORUZ, NASIL YAÞAMALIYIZ? Dr. Refet Kayserilioðlu TÝBET YOGA Güngör Özyiðit BENÝM CÝCÝ SÝLAHIM ve ÝKÝNCÝ KÖRFEZ SAVAÞI Nelda Bayraktar MUSÝKÝ -

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı