Y ld z parlayan yeni enerjiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Y ld z parlayan yeni enerjiler"

Transkript

1 Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Kas m Y ld z parlayan yeni enerjiler Enerji üretiminde fosil yak tlar n a rl yavafl yavafl azal rken rüzgar, günefl ve biyo yak t gibi yenilebilir enerjilerin y ld z parl yor. Yenilenebilir enerji önem kazan yor 2030 da enerji tesislerine yap lan global yat r mlar n yüzde 40, yenilenebilir enerji kaynaklar na yönelik olacak. Afrika dan temiz enerji Desertec giriflimi Avrupa, Orta Do u ve Kuzey Afrika ya sürdürülebilir enerji sa lamay amaçl yor.

2 2 GELECEK&TRENDLER Editör - çindekiler Yeni bir dönem bafllamal eçti imiz günlerde, bir yaz m için araflt rma yapm flt m. Birleflmifl Milletler in bir G raporu elime geçmiflti. Bütün dünyada büyük ilgi geçen Yenilenebilir Enerji konusuna odakl araflt rmay okuyunca, trendi daha iyi alg lam flt m. Biliyorsunuz, dünya büyük bir kriz ve onu izleyen durgunluk döneminden geçiyor. Ancak sektörün potansiyeli nedeniyle dünyan n dört bir yan ndaki yat r mc lar yenilenebilir enerjiye yat r ma devam ediyor. Araflt rma, bu gerçe i vurguluyor ve flu saptamalar yap yor: Yenilenebilir enerjiye yap lan yat r m son 6 y lda 22 milyar dolardan 155 milyar dolara yükseldi. Bu tutardan aslan pay n ise 36.6 milyar dolar ile geliflmekte olan ülkeler al yor. Enerjinin bu alan na yönelik yat r mlar, önümüzdeki y llarda temposunu art rarak devam edecek. Geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler bu alana ciddi yat r mlar yap yor. Ancak Türkiye henüz yolun bafl nda Buna ra men yerli ve yabanc yat r mc lar n inan lmaz ilgisi var. Hidroelektrik ve rüzgar baflta olmak üzere 20 kadar yabanc flirket yat r m f rsat kolluyor. Hepsinin gözü Meclis ten geçmesi beklenen yasan n ç kmas nda Yenilenebilir enerji alan n düzenleyecek bu yasa, yeni bir dönemi bafllatacak. Böylece Türkiye de toplam tüketimden sadece yüzde 0,5 pay alan yenilenebilir enerjinin pay, Avrupa daki yüzde 12 ye olmasa bile daha yüksek düzeylere ç kabilecek. Bu hem ülke ekonomisine hem çevreye büyük bir katk y da beraberinde getirecek. Sayg lar mla M. Rauf Atefl Ç NDEK LER Yenilenebilir enerji önem kazan yor...3 Y ld z parlayan yeni enerjiler...5 Afrika dan temiz enerji...9 Meme kanseriyle mücadelede yeni bir teknoloji...10 Yay nc Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi cra Kurulu Baflkan Mehmet Y. Y lmaz Yay n Direktörü (Sorumlu) M. Rauf Atefl Yay n Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük Yaz iflleri Müdürü Ebru F rat Haber Müdürü Hande Demirel Süzer Görsel Yönetmen A. Bertu Pat r Yay n Kurulu (Alfabetik s rayla) M. Rauf Atefl, Özlem Aksoy, Hande Demirel Süzer, Hüseyin Gelis, Sibel Hür, Sedef Seçkin Marka Müdürü Gökçe Aykaç Ankara Temsilcisi Erdal pekeflen Tel: Yay n Türü Yerel, süreli, ayl k Bask Doruk Grafik Tel: Da t m Yaysat A.fi. Tel: Yönetim Genel Yay n Koordinatörü Yeflim Denizel Tüzel Kifli Temsilcisi Murat Köksal Sat fl Direktörü Orhan Taªk n Finans Direktörü Didem Kurucu Üretim Direktörü Servet Kavaso lu Reklam Grup Baflkan Cem M. Baflar Grup Baflkan Yard mc s Funda Baykal Sat fl Müdürleri Özlem Güner Atefl, Emel Sönmez Sat fl Temsilcisi Deniz Küçükhüseyin Çakmakç Teknik Müdür Nusret K r ml o lu Tel: (3 hat) Faks: Rezervasyon Tel: Faks: Ankara Reklam Tel: Hedef Sayfalar Tel: Faks: Maya Akar Center, Kat: 7 Büyükdere Cad. No: Esentepe/ STANBUL Hürriyet Medya Towers Güneflli- STANBUL Tel Faks c Capital Dergisi Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Capital Dergisi nin isim ve yay n hakk Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi ye aittir. Dergide yay mlanan yaz, foto raf, harita, illüstrasyon ve konular n her hakk sakl d r. zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. DB Okur Hizmetleri hatt Tel: DB Abone Hizmetleri hatt Tel: Faks: Pazar hariç her gün saat aras nda hizmet verilmektedir.

3 YEN LENEB L R ENERJ Pazar analizi klim de iflikli i, global ölçekte elektri e olan talebin t rmanmas, fosil yak t k tl ile maliyetlerinin yükselmesi gibi nedenlerden dolay yenilenebilir enerjiye olan talep h zla art yor itibar yla dünya genelinde enerji tesislerine yap lan yat r mlar n yaklafl k yüzde 40 n n, yenilenebilir enerji kaynaklar n n gelifltirilmesine yönelik olaca tahmin ediliyor. Rüzgar enerjisi ise bu kaynaklar aras nda aç k ara farkla öne ç k yor. Yenilenebilir enerji önem kazan yor Yenilenebilir enerjiler, CO2 sal n m na neden olmaks z n enerji üretebildiklerinden hem çevreyle uyumlu hem do al kaynaklar koruyabilen enerji kaynaklar d r. Yenilenebilirlerin kullan m na ekonomik aç - dan meydan okuyan faktörler aras nda ise günefl ve rüzgar enerjilerinin do alar gere i düflük enerji yo unlu una sahip olmalar ve hava koflullar na ba l olduklar ndan enerji flebekelerini her zaman ayn miktarda besle- yememeleri say labilir y l nda, yenilenebilirlerin Almanya n n toplam elektrik üretimine katk s yüzde 14 civar ndayd. Günefl, rüzgar, su, biyokütle (biyolojik yak t) ve jeotermal gibi yenilenebilirler di er ülkeler aç - s ndan da çok önemli. Öyle ki bu kaynaklara hemen her yerde rastlamak mümkün ve pek çok ülkede zahmetli ve yüksek ulaflt rma maliyetlerine gerek kalmayacak kadar yak n mesafede bulunmaktalar. Dolay s yla yenilebilir enerjiler sayesinde petrol, do algaz veya kömür gibi do al kaynaklara sahip olmayan ülkelerin fosil yak tlara olan ba ml l klar azalabilir ve bu ülkeler kendi enerji tedarik zincirlerini kurabilirler y l nda dünya genelinde enerji üretiminde kullan lan su d fl ndaki yenilenebilirlerin yüzde 2 olan pay n n, 2030 y l na gelindi inde yüzde 11 e yükselmesi bekleniyor. Bu rakam n yaklafl k yüzde 55 i rüzgardan, yüzde 24 ü biyoyak ttan, yüzde 15 i güneflten ve yüzde 5 i de jeotermal kaynaklardan gelecek. (Kaynak: Siemens). Rüzgar n gücü. Rüzgar enerjisi tüm yenilenebilir enerjiler aras nda flimdilik en rekabetçi görüneni. Avrupa Rüzgar Enerjisi Derne i (EWEA), Avrupa da bugün bir giga- Gelecek&Trendler 3

4 4 YEN LENEB L R ENERJ Pazar analizi GERÇEKLER & RAKAMLAR n Rüzgar enerjisi: Siemens in 2003 y l ndan bu yana kurdu u toplam 3 bin 300 megawat kapasitesindeki rüzgar enerjisi tesisleri sayesinde her y l 8 milyar tona yak n CO2 nin atmosfere sal n m engelleniyor. wat n biraz üzerinde olan aç k denizlerde kurulu rüzgar enerjisi kapasitesinin 2020 y l - na kadar 20 gigawat geçebilece ini tahmin ediyor. fiu anda dünyan n en büyük ikinci rüzgar enerjisi pazar olan Birleflik Devletler de ülke çap nda pek çok uygun arazinin olmas nedeniyle sadece karasal rüzgar parklar kurulurken Avrupa ise her geçen gün yüzünü daha çok denizlere çeviriyor. Bugüne kadar kurdu u rüzgar parklar ile Siemens Enerji sektörü, rüzgar enerjisi alan nda pazar n kendisinden bile h zl büyüyor ve denizlerde kurulu rüzgar parklar bak m ndan pazar lideri konumunda. Güneflten elektrik üretimi. Günefl enerjisini elektri e dönüfltüren enerji tesislerine fotovoltaik, solar termal ve günefl kulesi tesisleri örnek gösterilebilir. Siemens e göre günefl enerjisi, tüm yenilenebilirler aras nda yüzde 15 ile en h zl büyüme oran n yakalayacak. Üstelik günefl enerjisinin bu h zl geliflimi, dünya genelinde flimdiden köklü maliyet tasarruflar na giden kurulufllar taraf ndan da fliddetle destekleniyor. Fotovoltaik sektöründeki büyümenin ard nda bafll ca 1 megawat tan küçük kapasitelere sahip tesisler bulunurken solar termal tesisler ise günefl fl ndan bolca faydalan labilen yerlerde kurulacak ve 200 megawat kapasitesine ulaflabilen büyük tesislerle ivmelenecek. Aslan pay suyun. Yenilenebilir enerji kaynaklar ndan enerji üretiminde aslan pay n hidro enerji al yor. Büyük tesislerin yan s ra küçük hidro enerji tesisleri de kurulmakta. Kullan lan temel enerji flebekelerine, gelecekte denizlerde kurulmufl hidro enerji tesisleri de katk da bulunacak. Siemens, ortak giriflimi Voith Hydro arac l yla hali haz rda kurulu 90 gigawat l k filosuyla bugün hidro enerjinin en büyük destekçilerinden biri konumunda. Biyokütle ve jeotermal. Biyokütle ve jeotermal kaynaklar da genel olarak CO2 nötr olduklar için yenilenebilirler aras nda say labilir. Geliflmekte olan ülkelerde artan elektrik talebi ve göreceli olarak iyi say labilecek ekonomik de eri nedeniyle jeotermal enerji kullan m n n giderek yükselmesi bekleniyor. Biyokütle ise özellikle küçük kombine s ve enerji tesislerinde kullan m aç s ndan oldukça cazip bir enerji kayna olarak görülüyor. Siemens Enerji Sektörünün sundu u turbo makinalar, bu do al kaynaktan yenilenebilir enerji üretiminde kilit bileflen rolü oynuyor. n Solar termal: Siemens spanya, Andalusia daki Andasol 1 ve Andasol 2 solar termal enerji tesislerinde kullan lmak üzere 2 buhar türbininin teslimat n yapt. Bu tesisler 2008 ve 2009 da, ana enerji flebekesine ba land klar nda 512 bin metrekare lik bir alana yay lan günefl kolektörlerinin, 50 megawat l k toplam kapasitesiyle Avrupa da kendi türünde en büyük kurulufl olacak. n Fotovoltaik: Siemens günefl parklar için, invertörlerinden diflli kutular na ve transformatörlerine kadar genifl bir yelpazede elektrik donan m sunmakta. Bu eksiksiz yelpazede Sinvert seris invertörlerle birlikte kuru tür olarak bilinen (Geafol) transformatörler de yer al yor. Bunlar her ne kadar standart ya a bat r lm fl transformatörlerden daha pahal olsalar da çevreye çok daha iyi uyum sa lamakta, bak m yap lmas na gerek duymamakta, çok daha verimli çal flmakta ve yüksüz durumdayken enerji çekmemektedirler. Örne in Siemens, Citysolar için, toplam 20 megawat kapasiteye sahip Beneixama günefl park n n ihtiyaç duydu u tüm elektrik donan m n sadece 1 y l içinde üretmifl ve yerine kurmufltu. n Yüzer rüzgar enerjisi tesisleri: Siemens ve Norveçli enerji hizmetleri kurumu StatoilHydro, yüzer rüzgar enerjisi tesislerinin gelifltirilmesi konusunda birlikte çal fl yor. Su üzerinde yüzebilen ilk rüzgar türbinin deneme sürüfllerine Norveç sahillerinde bafllan lacak.

5 Öne ç kan teknolojiler Dünya genelinde 2008 y l nda 21 bin terawat saat (TWh) olan toplam enerji üretimi, 2030 da 37 bin TWh e yükselecek. Fosil yak tlar yüzde 60 l k pay ile 2030 y l nda da enerji üretiminin bel kemi ini oluflturmaya devam ederken rüzgar, günefl, su gibi yenilenebilir enerji kaynaklar n n y ld z parlayacak. Y ld z parlayan yeni enerjiler Gelecek&Trendler 5

6 6 YEN LENEB L R ENERJ Öne ç kan teknolojiler 2030 y l na gelindi inde, dünya çap nda enerji tesisleri piyasas na yap lan toplam yat r mlar n yaklafl k yüzde 40 n n yenilenebilir enerji kaynaklar n n gelifltirilmesine harcanaca düflünülüyor. Büyük bir h zla büyüyen bu pazar n ard ndaki kilit faktörler aras nda ise iklim de iflikli i, global ölçekte elektri e olan talebin t rmanmas ve fosil yak t k tl ile maliyetlerinin yükselmesi say l - yor. Rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklar n n en önemlisi konumunda. Dünya genelinde enerji üretiminde kullan lan hidroenerji d fl ndaki yenilenebilirlerin 2008 de yüzde 3 olan paylar, 2030 y l na gelindi inde yüzde 14 e yükselecek. Bu rakama katk - da bulunanlar ise büyüklüklerine göre s ras yla yüzde 49 ile rüzgar enerjisi, yüzde 28 ile günefl enerjisi, yüzde 19 ile biyoyak tlar ve yüzde 3 ile jeortermal enerji olacak. Pazar nas l geliflecek? Yenilenebilenler aras nda günefl enerjisinin yüzde 28 i aflan büyüme oran yla en h zl s olmas bekleniyor. Üstelik günefl enerjisinin bu fevkalade h zl geliflimi, dünya genelinde daha flimdiden köklü maliyet tasarruflar na giden kurulufllar taraf ndan da fliddetle desteklenmeye devam edecek. Günefl s s n kullanan (solar termal) enerji tesisleri pazar, 2015 y l na kadar her y l çift haneli büyüme oranlar n

7 yakalayarak 10 milyar Euro hacmine ulaflacak. Rüzgar enerjisi, say lar her geçen gün artan pek çok ülkede kullan lan en önemli yenilenebilir enerji kayna konumunda. En güçlü büyüyen pazarlar aras nda Çin, Hindistan ve ABD bulunuyor y l nda 94 gigavat (GW) olan karada kurulu rüzgar çiftliklerinin toplam kapasitesi 2030 y l nda 660 GW a yükselecek. Bu arada dünya genelinde sadece bir GW olan aç k denizlerde kurulu toplam kapasitenin ise 85 GW a ç kmas bekleniyor. BUNLARI B L YOR MUYDUNUZ? n Dünyam z n günefl kufla n n üzerindeki çöl bölgelerinde henüz keflfedilmemifl devasa bir enerji potansiyeli var. Bu alanlardaki bol günefl fl nlar sayesinde y lda 4 bin 800 saatlik enerji üretimi yap labilir. n Dünyadaki tüm çöller sadece alt saat içinde insano lunun bir y lda tüketebilece inden fazla enerji al yor. n Parabolik aynalarla doldurulmufl 300 kilometrekarelik bir alan dünyan n tüm enerji ihtiyac n karfl lamaya yeter. n HVDC enerji nakil hatlar yla enerjiyi bir kilometre boyunca yüzde 3 ün alt nda bir kay p oran yla nakletmek mümkün. n Solar termal enerji tesisleri ile HVDC nakil hatlar n n net infla süresi 1 veya 2 y l al yor. n fiimdilik 500 megavat kapasiteli solar termal enerji tesisleri çal fl r durumda ancak bir gigavatl k pek çok tesis de inflaat aflamas nda ve 10 gigavattan yüksek kapasiteli tesisler de planlanma sürecinin sonlar nda bulunuyor. Siemens ten örnek proje. Siemens in portföyünde Desertec gibi görkemli projelerin uygulanmas nda kullan labilecek dünyan n en kapsaml ürün ve çözümler yelpazesi bulunuyor. Siemens bugüne kadar günefl s - s na dayal sistemlerde ola anüstü derin bir deneyim kazanm fl durumda. fiimdiye kadar günefl s s na dayal projelerden ald m z toplam 50 siparifl ile solar thermal enerji tesislerinde kullan lan buhar türbinleri pazar nda liderli e yükseldi. Siemens, buhar türbinlerinin yan s ra solar termal enerji tesisleri pazar n n di er kilit bir bilefleni olan günefl s s n toplama teknolojisine de sahip bulunuyor. Siemens rüzgar enerjisi, dünya genelinde aç k deniz rüzgar çiftlikleri pazar n n da lideri konumunda. Aç k deniz uygulamalar için 3,6 MW kapasiteyle en yüksek güce sahip rüzgar türbini serilerini Siemens sunuyor. Ayr ca yenilenebilir enerjilerin uzak mesafelere nakli (örne in, yüksek voltaj do rudan ak m HVDC nakli gibi) ve flebekelere entegrasyonu için gerekli çekirdek teknolojilere de sahip. Öne ç kan 3 teknoloji. Yenilenebilir enerjiler taraf nda öne ç kan 3 önemli teknoloji var. Bunlar solar termal enerji tesisleri, rüzgar çiftlikleri için rüzgar türbinleri ve yüksek voltajl do rudan ak m (HVDC) olarak s - ralanabilir. Solar termal enerji tesisleri, buharla çal flan fabrikalara çok benziyor. Aradaki tek fark ise gerekli buhar elde etmek için fosil yak tlar yerine güneflin s s ndan faydalan lmas. Sonuçta CO2 sal n m na neden olunmaks z n enerji üretilmekte. Solar termal enerji tesislerinin çal flma prensibi oldukça basit: Günefl fl nlar aynalar arac l yla bir hazneye odakland r l r ve bu haznenin içinde sirküle eden s, transfer maddesini s t r. Bu madde daha sonra s dönüfltürücüsüne gönderilerek buhar türbinini döndürecek buhar elde edilir. Bugün en yayg n olan solar termal enerji tesisi türü, yüzde 90 ndan fazlas - n Siemens in satt buhar türbinlerinde kullan lan parabolik çanak teknolojisiyle çal fl yor. Siemens bugüne kadar ald 50 civar ndaki solar termal enerji tesisi projesi siparifliyle buhar türbinleri pazar n n tart flmas z lideri konumunda. Buhar türbinlerinin fevkalade hassas zorunluluklar karfl lamas gerekiyor. Bir solar termal enerji tesisi günefle ba ml d r, yani günefl ç kt nda çal fl r batt nda durur. flte bu nedenle Siemens in türbinlerinin, türbinin mümkün olan en esnek flekilde çal flmas n sa layacak flekilde bir yüksek bas nç bir de düflük bas nç bölümü olmak üzere iki bölümü var. Siemens in sunum yelpazesinde ayr - ca buhar türbini jeneratörleri için çeflitli hassas aletler ve kontrol birimleri de bulunuyor. fiirket, 2009 Mart nda Archime- Gelecek&Trendler 7

8 8 YEN LENEB L R ENERJ Öne ç kan teknolojiler de Solar Enegy nin yüzde 28 oran nda hissesini sat n alarak solar termal enerji tesislerinde kullan lan sürücü teknolojilerini gelifltirmek konusunda ne kadar kararl oldu unu gösterdi. Archimede Solar Enegy, parabolik çanakl enerji tesislerindeki toplama haznelerinde s transfer maddesi olarak eritilmifl tuzu kullanan dünyan n ilk ve tek flirketi. Geleneksel k zg n ya kullanan tesislerle k yasland nda eritilmifl tuz kullanan solar termal enerji tesislerinin verimlili i dikkate de er derecede yüksek. Ayr ca eritilmifl tuz, karanl kta da elektrik üretilebilmesini sa layacak flekilde s y depolayabilmekte. Rüzgar türbinleri. Rüzgar enerjisi, yenilenebilirler aras nda flu anda en önemli enerji kayna. Siemens in Yenilenebilir Enerji Bölümü, bugünlerde tüm faaliyetlerini yo un bir flekilde rüzgar enerjisi iflini güçlendirmeye odaklam fl durumda. Siemens in bugün dünyan n dört bir köflesinde aktif olarak çal flan toplam 8 bin 800 megavat (MW) kapasitesinde 7 bin 800 adet rüzgar türbini bulunmakta. Bu rakam dünya üzerinde kurulu toplam rüzgar enerjisi tesislerinin yüzde 7 sine iflaret ediyor. Aç k denizlerde kurulu 600 MW l k aktif kapasitesi ve halen inflas süren 3 bin 300 MW aflan potansiyel kapasitesiyle Siemens, bugün aç k deniz uygulamalar nda kullan - lan rüzgar türbinlerinin lider tedarikçisi konumunda. Siemens Enerji Sektörü flimdiye kadar DONG Energy ile E.ON ve Masdar n ortak mülkiyetindeki London Array aç k deniz rüzgar enerjisi projesine tam 175 adet türbin satm fl durumda. London Array projesi bittikten sonra toplam 630 megavat (MW) kapasitesiyle dünyan n en büyük aç k deniz rüzgar çiftli i olacak. Ayr ca bu rüzgar çiftli ini gelecekte istendi i takdirde bin MW a kadar ç - kartma taahhüdü de verilmifl. Aç k deniz için Hywind inovasyonu. Siemens Enerji Sektörü CEO su Wofgang Dehen, Aç k deniz pazar n n gelece i çok parlak görünüyor diyor. Siemens bu y l içinde Büyük Britanya ve Danimarka da da 5 adet aç k deniz rüzgar çiftli inin inflas na bafllad. Dehen flöyle diyor: ngiliz hükümeti, politik çerçeve çal flmas n gelifltirerek aç k deniz rüzgar enerjisinde devam eden büyüme ve yat r mlar için sa lam bir zemin haz rlam fl oldu. Bu projeler art k yat r mc lar aç - s ndan çok daha kârl ve cazip hale geldi. Siemens, London Array aç k deniz projesine ilaveten yak n bir gelecekte çok say da aç k deniz projesinin daha ihalesine ç k laca n tahmin ediyor. Siemens in rüzgar enerjisi portföyünde, son derece genifl kullan m alanlar na sahip farkl tasar mlarda ve ebatlarda pervaneler kullanan kara ve deniz rüzgar türbinleri bulunuyor. Siemens in 3,6 MW kapasitesindeki makinas ise dünya genelindeki aç k deniz uygulamalar nda en yüksek güce sahip rüzgar türbini olma unvan na sahip. Di er yandan Siemens ve StatoilHydro, 2009 Haziran nda dünyan n ilk büyük ölçekli yüzen deniz türbinini infla etti. Aç k deniz rüzgar türbini teknolojilerinde yepyeni ç rlar açabilecek olan Hywind, 120 ile 700 metre derinliklerdeki sularda kullan lmak üzere tasarlanm fl. Çözüm yüksek voltajda sakl. Dünya genelinde elektri e olan talep, elektrik flebekelerinde ölümcül etkiler yaratarak gelecek y llarda da artarak devam edecek. Standart alternatif ak m flebekeleri, ne yenilenebilir enerjiyle entegre edilmeye ne artan enerji ticaretiyle bafla ç kabilmeye ne de birbirine ba l enerji flebekelerini dengelemeye muktedir. Bu nedenle tek çözüm yüksek gerilim (DC) iletimidir. Bu tür bir enerji nakil sistemi sayesinde sadece elektrik enerjisinin uzak mesafelere minimum kay pla tafl nmas sa lanmaz, ayn zamanda teknik anlamda uyumsuz iki enerji flebekesinin birbirlerine ba lanmalar da mümkün k l nabilir. Siemens, HVDC sistemlerinde teknoloji lideri konumunda y l itibar yla 5 bin MW kapasiteye sahip dünyan n ilk 800 KW lik HVDC link hatt, Yunnan eyaletindeki hidroenerji tesislerinden Guangdong un sahil fleridine kadar olan bin 400 kilometrelik mesafede elektrik nakli yapacak. Bu HVDC link hatt sayesinde her y l 30 milyon tondan fazla CO2 sal n m n n da önüne geçilmifl olacak.

9 Desertec projesi Afrika dan temiz enerji Siemens Enerji Sektörü, di er sanayi flirketleri ile birlikte Avrupa, Ortado u ve Kuzey Afrika ya sürdürülebilir enerji sa lamak için tasarlanan Desertec giriflimine kat l yor. 13 Temmuz da Münih te mutabakat zapt imzalanan giriflim kapsam nda, Sahra Çölü ndeki günefl enerjisi üretim tesislerinde ve Kuzey Afrika daki rüzgâr enerjisi santrallerinde üretilen çevre dostu enerji, enerjinin gerekli oldu u yükleme merkezlerine aktar lacak. Dünya üzerindeki çöl bölgeleri, sadece 6 saat içinde, insano lunun bir y l içerisinde tüketti inden daha fazla enerji al yor. Sahra Çölü nde günefl, bir y l içinde 4 bin 800 saat boyunca temiz enerji üretme potansiyeli sunuyor. Bu miktar Almanya n n yaklafl k üç kat kadar. Yani burada 300 km ye 300 km bir alanda kurulacak olan günefl enerjisi santralleri, dünya çap ndaki tüm enerji ihtiyac - n karfl lamaya yeterli olabilir. Desertec giriflimi, günefl ve rüzgâr temelli elektrik üretmek suretiyle 2050 y l itibar yla Avrupa daki enerji ihtiyac n n yaklafl k yüzde 5-20 sini karfl lamay hedefliyor. Siemens, Desertec gifliminin kat l mc lar ndan biri. Siemens Enerji Sektörü Yenilenebilir Enerji Birimi Baflkan René Umlauft, bu giriflimin gelecekteki enerji arz nda sürdürülebilir enerji tedarikine önemli katk sa layabilece ini söylüyor. Desertec projesinin Siemens in 160 y ldan uzun süredir güçlü yönlerini oluflturan sürdürülebilirlik, teknolojik yetkinlik ve vizyon sahibi giriflimcilik kavramlar n bir araya getirdi ine de dikkat çeken Umlauft, Siemens günefl enerjisi santralleri, rüzgar türbinleri ve verimli enerji iletimi için kullan lan ürünlerden oluflan zengin portföyü ile Desertec için mükemmel bir teknoloji orta diye konufluyor. Verim sa layan teknolojiler. Siemens, günefl enerjisi santralleri, fotovoltaik (günefl pili) tesisler, rüzgâr türbinleri ve yüksek verimli enerji iletim teknolojileri dâhil olmak üzere, çevreci teknolojilerden oluflan çok zengin bir ürün portföyü sunuyor. Günefl enerjisi santralleri, 20 y ldan uzun bir süredir çevreci elektrik enerjisi üretmek için kullan lmakta olup bu tesislerin say s nda hâlihaz rda büyük bir art fl gözleniyor. Siemens ayr ca, günefl enerjisi santrallerinde kullan lan buhar türbinlerinin üretiminde de pazar lideri konumunda. talyan menfleli Archimede Solar flirketindeki hissesi ile Siemens, bu enerji tesisleri için kilit öneme sahip bir parça olan günefl al c lar için gelece e dönük teknolojiyi sunuyor. Bu iki teknolojinin birleflimi, Siemens in bu tesislerinin verimlili ini daha da artt rmas n sa layacak. Bu da, günefl enerjisi üretim maliyetlerinin düflürülmesine olanak tan yacak. Dev iletim hatt. Desertec projesi kapsam nda yer alan çöl bölgelerinde üretilen elektri in, Kuzey Afrika dan Avrupa daki tüketicilere ulaflt r lmas için yaklafl k 2 bin km uzunlu unda bir iletim hatt na ihtiyaç var. Söz konusu mesafe, Yüksek Gerilim DC (HDVC) iletim sistemleri aç s ndan herhangi bir sorun yaratm yor. Örne in, Siemens taraf ndan Çin de hayata geçirilen bir HVDC projesinde, ülkenin iç kesimlerindeki hidroenerji santrallerinde üretilen 5 bin MW l k enerjinin, sahildeki büyük flehirlere (ki burada yaklafl k bin 400 km lik bir mesafe söz konusu) iletilmesi gerekliydi. Bu elektrik otoban sayesinde, enerjinin yüzde 95 i yükleme merkezlerine ulaflabildi. Buna karfl l k, geleneksel AC hatlar nda yaklafl k 400 MW l k enerji, iletim s ras nda kaybolabiliyor. Bu miktar, yaklafl k olarak orta büyüklükte bir enerji tesisinde 160 rüzgâr türbini ile üretilen enerji miktar na eflit. Enerji kayb n n düflük seviyelerde kalmas, çevreye her y l 3 milyon metrik ton daha az CO2 sal nmas n sa l yor. Günefl enerjisi santrallerinde kullan lan buhar türbinleri ve al c lar ile rüzgar türbinleri ve yenilikçi HVDC iletim teknolojisinin tümü, Siemens in çevreci ürün portföyünün bir parças n oluflturuyor mali y l nda, Siemens in Çevreci Portföyü ndeki ürün ve çözümlerden elde etti i gelir yaklafl k 19 milyar Euro idi. Bu rakam, Siemens in toplam cirosunun yaklafl k dörtte birine karfl l k geliyor. Gelecek&Trendler 9

10 10 AR-GE Sa l k Yeni meme ultrason sistemi, yo un meme dokusuna sahip kad nlarda ve mamografinin yetersiz kald durumlarda teflhis güvenilirli ini art r yor. Meme kanseriyle mücadelede yeni bir teknoloji Meme kanseri, kad nlar aras nda en s k rastlanan kanser çeflidi. Meme kanserine yakalanan kad nlar n say s, tüm dünyada gün geçtikçe art yor. Bu durum da erken teflhisi, hastal n tedavisinde her fleyden önemli k l yor. Ancak iyi ve kötü huylu meme tümörleri farkl görünüm arz ediyor. Bu nedenle tümörlerin teflhisi, medikal görüntüleme alan ndaki en önemli zorluklardan birini oluflturuyor. Mamografi, hali haz rda meme kanserinin tespiti ve görüntülemesinde alt n bir standart (Gold Standard) olma özelli ini korurken bu uygulaman n, memelerinde yo- un dokular bulunan kad nlar için daha az etkili oldu u anlafl ld. Doku ne kadar yo un olursa yani ne kadar çok beze dokusu ve ne kadar az ya varsa o kadar az fl n geçirgen oluyor. Bu durum, bu tip dokuya sahip kad nlar n mamografi görüntülerinin, yo un dokular nedeniyle okunmas n zorlaflt r yor ve var olan tümörlerin beyaz görünmesine neden oluyor. Buna kan t olarak New England T p Dergisi nde yay nlanan bir çal flma, yo un meme dokusuna sahip kad nlar n meme kanserine yakalanma riskinin di er kad nlara göre 5 kat daha fazla oldu unu ortaya koyuyor. Meme ultrason görüntüleme tekni i, mamografi s ras nda tespit edilen gö üs lezyonlar n n do as n belirlemede uzun zamand r kullan l yor. Bu teknik, radyasyonu iyonize etmek yerine yüksek frekansl ses dalgalar n kulland için doku yo unlu u art k bir sorun olmaktan ç k yor. Böylece ultrason tekni i, memedeki anormal herhangi bir kitlenin kat sert mi yoksa s v yla m dolu oldu unu, di er bir deyiflle yumuflak m sert mi oldu unu tespit ediyor. Bir lezyonun sertlik seviyesi o lezyonun kanserleflme derecesinin bir göstergesi olabilir. Amerikan T p Derne i Dergisi nde yay nlanan bir çal flma, rutin bir mamografiye ek olarak ultrason görüntüleme tekni i uyguland nda, sadece mamografi ile tespit edilenden yüzde 28 daha fazla kanser vakas n n ortaya ç kar ld n gösteriyor. Siemens in yeni ACUSON S2000 ABVS (Otomatik Meme Hacim Taray c s -Automated Breast Volume Scanner) meme ultrasonunun teflhis kapasitesini art r yor. Meme patolojisi ve meme hastal klar n n kapsaml analizini sunan bu sistem, memenin 3 boyutlu tam saha sonografik görüntülerini alacak flekilde tasarland.

11

12

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Gelece in enerjisi. Çöl enerjisi. Çevreci otobüs

Gelece in enerjisi. Çöl enerjisi. Çevreci otobüs Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l fiubat 2010 www.siemens.com.tr Gelece in enerjisi Küresel s nma, iklim de ifliklikleri ve enerji kaynaklar n n h zla tükenmesi, dünyan

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, MEDYA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz İklim Değişikliği İçin Sivil Toplum Kuruluşları Adana Buluşması 20 Aralık 2006

KÜRESEL ISINMA, MEDYA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz İklim Değişikliği İçin Sivil Toplum Kuruluşları Adana Buluşması 20 Aralık 2006 KÜRESEL ISINMA, MEDYA ve ENERJİ POLİTİKALARI Özgür Gürbüz İklim Değişikliği İçin Sivil Toplum Kuruluşları Adana 20 Aralık 2006 Küresel ısınma Hollywod için yazılmış,eğlenceli bir felaket senaryosu mu?

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

CrossPower. Akıllı enerji yönetim sistemi. www.pfisterer.com

CrossPower. Akıllı enerji yönetim sistemi. www.pfisterer.com CrossPower Akıllı enerji yönetim sistemi www.pfisterer.com 2 CrossPower CrossPower: Çevre Dostu Enerji daha iyi bir gelecek Elektrik, medeniyetten uzak ve ulaşılması zor bölgelerde kolay bulunamamaktadır.

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 DERS İLE İLGİ GENEL HUSUSLAR Ders 1 Vize ve 1 final sınavı yapılarak değerlendirilecektir. Vize sınavının %40 ı ve final

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 393 İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ Alper KALAYCI Makina Mühendisleri Odas alper@alperkalayci.com Dr. Cenk SEVİM cenk.sevim@aerowind.com ÖZET Yenilenebilir enerji

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz

Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz 21 Eylül 9. Seçme Yerleştirme Zirvesi Seçme Yerleştirmede Değişen Yaklaşımlar Paneli Gülven Aytekin Amrop Türkiye / Ortak İletişim çağının yeni normalleri Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz Dünyada

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Doğa, dostlarına karşı daima

Doğa, dostlarına karşı daima Doğa, dostlarına karşı daima cömerttir Grup Profili: GRUP Profili: Firmamız 4E ENERJİ LTD, 2009 yılında kurulmuştur. Belçika lı Turbowinds firması ile 500kW ve 600kW lık rüzgar türbini üretim lisans anlaşması

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı