Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI"

Transkript

1 Split Klima Kullan m K lavuzu Modeller:» GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI

2 AEG-Electrolux içindekiler çindekiler 1. Güvenlik Önlemleri Uzaktan kumandan n kullan m Parçalar n adlar Manuel çal flt rma Optimum çal flma Temizlik ve bak m Kliman n çal flmas Kullan m puçlar Ar za giderme Teknik özellikler...20 Bu K lavuzu Okuyun K lavuzun içinde, kliman n düzgün kullan m ve bak m ile ilgili faydal ipuçlar bulacaks n z. Yapaca n z biraz bak m, kliman z n ömrü boyunca size büyük oranda zaman ve para tasarrufu sa layacakt r. Ar za giderme bölümünde genel sorunlara cevaplar bulacaks n z. lk önce Ar za Giderme tablosuna göz atarsan z, servis ça rman z gerekmeyebilir.» Bu cihaz n tamiri veya bak m için yetkili bir servis teknisyenini ça r n.» Kliman n montaj için yetkili bir montaj teknisyeni ça r n.» Klima, denetiminiz olmadan küçük çocuklar veya sakat kifliler taraf ndan kullan lacak flekilde tasarlanmam flt r.» Küçük çocuklar n klimayla oynamalar na izin verilmemelidir.» Elektrik kablosu sadece yetkili bir kifli taraf ndan de ifltirilmelidir.» Montaj ifllemi, sadece yetkili bir teknisyen taraf ndan ulusal kablo ba lant standartlar na göre yap lmal d r.» Dikey kanatlar ayarlarken, parmaklar n z n fana s k flt rmamaya dikkat edin. ÖNEML NOTLAR: 1. Klimay, yatay kanat kapal konumda iken kullanmay n. 2. Klimay, hava filtresi olmadan çal flt rmay n. Klimay kullanmadan önce bu kullanma k lavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak için saklay n. Montaj iflleminden önce, kliman n elektrik düzenlemelerine uygun oldu u test edilmelidir.

3 güvenik önlemleri AEG-Electrolux 2 Güvenik Önlemleri Kullan c n n veya di er insanlar n yaralanmas n ve maddi hasar n meydana gelmesini önlemek için, afla daki talimatlara uyulmal d r. Talimatlara uyulmamas sonucu klimay yanl fl kullanma, tehlikelere veya hasara neden olabilir. Tehlikelerin ciddiyeti afla daki simgelerle s n fland r lm flt r. UYARI D KKAT Bu simge, ölüm veya ciddi yaralanma olas l n belirtir. Bu simge, yaralanma veya maddi hasar olas l n belirtir. Ë Bu kullanma k lavuzunda kullan lan simgelerin anlamlar afla da gösterilmifltir. Asla yapmay n. Her zaman yap n. Fifli düzgün tak n.» Aksi taktirde, afl r s birikimi sonucu elektrik çarpmas ve yang n meydana gelebilir. Elektrik kablosunun uzunlu unu de ifltirmeyin veya prizi di er cihazlarla paylaflmay n.» Bu, s birikimi sonucu elektrik çarpmas na ve yang na sebep olabilir. Daima etkili topraklama sa lay n.» Topraklaman n yap lmamas elektrik çarpmas na neden olabilir. Cihazdan tuhaf bir ses, koku gelirse veya duman ç karsa, fifli prizden çekin.» Bu, yang na ve elektrik çarpmas na neden olabilir. Ateflli silahlar uzak tutun.» Bu, yang na neden olabilir. Elektrik fiflini takarak veya çekerek cihaz çal flt rmay n ya da durdurmay n.» Bu, s birikimi sonucu elektrik çarpmas na ve yang na sebep olabilir. Klimay slak elle veya nemli bir ortamda kullanmay n.» Bu, elektrik çarpmas na neden olabilir. Elektrikli parçalara su girmesine izin vermeyin.» Bu, cihaz n hasar görmesine veya elektrik çarpmas - na neden olabilir. Gevflek veya hasarl ise, prizi kullanmay n.» Bu, yang na ve elektrik çarpmas na neden olabilir. Elektrik kablosunu s tma cihazlar n n yak n nda kullanmay n.» Bu, yang na ve elektrik çarpmas na neden olabilir. Kabloya zarar vermeyin veya belirtilmeyen bir elektrik kablosunu kullanmay n.» Bu, elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir.» Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikelerden kaç nmak için kablo üretici, yetkili servis veya yetkili bir kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Kliman n üfledi i havaya do rudan maruz kalmay n.» Bu, sa l n z n bozulmas na sebep olabilir. Daima bir devre kesici ve uyumlu bir güç devresi tak n.» Yanl fl takma, yang na ve elektrik çarpmas na neden olabilir. Çal flma s ras nda kliman n içini açmay n.» Bu, elektrik çarpmas na neden olabilir. Elektrik kablosunu yan c gaz veya mazot, benzin, tiner vs. gibi yan c maddelerin yak n nda kullanmay n.» Bu, patlamaya veya yang na neden olabilir. Baflka bir cihazdan gaz s z yorsa, klimay çal flt rmadan önce oday havaland r n.» Bu, patlamaya, yang na ve yanmalara neden olabilir. Klimay sökmeyin veya de ifltirmeyin.» Bu, ar zaya ve elektrik çarpmas na neden olabilir.

4 3 AEG-Electrolux güvenlik önlemleri Hava filtresinin ç kart lmas s ras nda, kliman n metal parçalar na dokunmay n.» Bu, yaralanmaya neden olabilir. Klimay temizleyece iniz zaman fiflini çekin ve devre kesicisini kapat n.» Yang n veya elektrik çarpmas meydana gelece inden ve yaralanmaya sebep olaca ndan, klimay çal fl rken temizlemeyin. F rt na veya kas rga durumunda klimay durdurun ve pencereyi kapat n.» Camlar aç k olarak klimay çal flt rma, iç ünitenin ve mobilyalar n slanmas na neden olabilir. Hava girifllerinin çevresine veya hava ç k fl n n içine herhangi bir cisim yerlefltirmeyin.» Bu, cihaz n hasar görmesine veya kazalara neden olabilir. Vernik veya tiner gibi güçlü maddeleri kullanmay n. Klimay temizlemek için yumuflak bir bez kullan n.» Renginin de iflmesi veya yüzeyinin çizilmesi sonucu kliman n görüntüsü bozulabilir. Klimay su ile temizlemeyin.» Su kliman n içine girerek yal t m n bozulmas na neden olabilir. Bu, elektrik çarpmas na neden olabilir. Bitkilerin veya evcil hayvanlar n kliman n do rudan üfledi i havaya maruz kalmas na izin vermeyin.» Bu, hastalanmalar na sebep olabilir. Fifli prizden çekerken fiflin kafas ndan tutun.» Aksi takdirde, elektrik çarpmas ve hasar meydana gelebilir. D fl ünite montaj braketinin hasar görmedi inden emin olun.» Braket hasar görürse, d fl ünite düflebilir. Elektrik kablosunun üstüne a r cisimler koymay n ve kablonun s k flmamas na dikkat edin.» Bu, yang na veya elektrik çarpmas na neden olabilir. Klima soba vs. ile birlikte kullan ld nda oday iyice havaland r n.» Oksijen azalabilir. Klimay özel amaçlar için kullanmay n.» Klimay hassas cihazlar, yiyecekleri, evcil hayvanlar, bitkileri ve sanat eserlerini korumak/saklamak için kullanmay n. Kalitelerinin vs. bozulmas na neden olabilir. Klimay uzun süre kullanmayaca n z durumlarda fifli prizden çekin.» Aksi takdirde, klima hasar görebilir veya yang n meydana gelebilir. Daima filtreleri düzgün tak n. Filtreyi iki haftada bir temizleyin.» Klimay, filtresiz çal flt rma ar zaya neden olabilir. Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin.» Bu su pistir ve hastalanman za neden olabilir. Ambalaj açarken ve klimay monte ederken dikkatli olun. Keskin kenarlar yaralanmalara neden olabilir. Kliman n içine su girerse, fifli prizden çekin ve sigortay kapat n. Fifli prizden çektikten sonra yetkili servis teknisyenine baflvurun.

5 güvenik önlemleri AEG-Electrolux 4 Güvenlik Önlemleri Klimay Kullanmadan Önce Kullan ma haz rlama 1. Montaj için yetkili bir kifliye baflvurun. 2. Fifli düzgün tak n. 3. Hasarl veya standart olmayan bir elektrik kablosu kullanmay n. 4. Ayn prizi di er cihazlarla paylaflmay n. 5. Uzatma kablosu kullanmay n. 6. Fifli tak p ç kararak klimay çal flt r p durdurmay n. Kullan m 1. Uzun süre kliman n üfledi i havaya maruz kalma sa l n z için tehlikeli olabilir. nsanlar n, hayvanlar n veya bitkilerin uzun süre kliman n üfledi i havaya maruz kalmas na izin vermeyin. 2. Oksijen azalmas olas l ndan dolay klima, soba veya di er s tma cihazlar yla birlikte kullan ld nda oday havaland r n. 3. Klimay belirtilmeyen özel amaçlar için kullanmay n (örn; hassas cihazlar, yiyecekleri, evcil hayvanlar, bitkileri ve sanat eserlerini korumak/saklamak için). Aksi takdirde, ilgili madde zarar görebilir. Temizlik ve bak m 1. Filtreyi ç kar rken, metal parçalara dokunmay n. Keskin kenarlar yaralanmalara sebep olabilir. 2. Kliman n içini temizlemek için su kullanmay n. Suyun kullan lmas yal t m n hasar görmesine ve elektrik çarpmalar na sebep olabilir. 3. Klimay temizlemeden önce fiflin çekildi inden ve sigortan n kapat ld ndan emin olun. Servis Tamir ve bak m için, yetkili servise baflvurun. Çal flma S cakl SO UTMA KONUMU Ç ÜN TE DIfi ÜN TE ISITMA KONUMU Ç ÜN TE DIfi ÜN TE MAKS. M N. MAKS. M N. MAKS. M N. MAKS. M N. Not: Maksimum performans, bu çal flma s cakl klar nda elde edilecektir.

6 5 AEG-Electrolux uzaktan kumandan n kullan m Uzaktan kumandan n kullan lmas Uzaktan kumandan n yeri» Uzaktan kumanday, sinyaller iç ünite al c s na ulaflacak flekilde yerlefltirin (8 metrelik bir mesafeye izin verilir).» Zamanlay c ifllemini seçti inizde, uzaktan kumanda belirlenen zamanda otomatik olarak iç üniteye bir sinyal gönderir.» Uzaktan kumanday, uygun sinyal iletimi engellenilecek bir yere yerlefltirirseniz, yaklafl k 15 dakikal k bir zaman gecikmesi meydana gelebilir.» Perde, kap veya di er maddeler uzaktan kumandadan iç üniteye giden sinyalleri engelliyorsa, klima çal flmayacakt r.» Uzaktan kumandan n üstüne s v dökmeyin. Uzaktan kumanday do rudan günefl fl na veya s ya maruz b rakmay n.» ç ünitedeki k z l ötesi sinyal al c s do rudan günefl fl na maruz kal rsa, klima düzgün çal flmayabilir. Günefl fl n n al c ya vurmas n önlemek için perdeleri kapat n.» Di er elektrikli cihazlar uzaktan kumandaya tepki verirse, bu cihazlar uzaklaflt r n veya bayinize baflvurun. Pillerin de ifltirilmesi Uzaktan kumanda iki adet alkali kuru pil (2 x AAA 1.5 Volt) kullan r. fiarjl piller kullanmay n. (1) Pil bölmesi kapa n (uzaktan kumandan n arka taraf nda) kayd rarak aç n ve pil bölmesinin içindeki iflaretlere dikkat ederek eski pilleri yenileriyle de ifltirin. (+) ve (-) kutuplar n n do ru ayarland ndan emin olun. (2) Pil bölmesi kapa n kapat n. D flar do ru kayd r n» Pilleri de ifltirirken, eski veya farkl tipteki pilleri birlikte kullanmay n; aksi takdirde, uzaktan kumandada sorun ç kabilir.» Uzaktan kumanday birkaç hafta kullanmayacaksan z, pilleri ç kar n; aksi takdirde, pillerin s z nt yapmas sonucu uzaktan kumanda hasar görebilir.» Normal kullan m koflullar nda pilin ortalama ömrü yaklafl k 6 ayd r.» ç üniteden sinyal al m sesi gelmedi inde veya uzaktan kumandadaki sinyal iletim lambas yanmad nda pilleri de ifltirin.

7 uzaktan kumandan n kullan m AEG-Electrolux 6 Uzaktan kumandan n özellikleri z S cakl k ARTTIRMA/AZALTMA tuflu Bu iki tufl, iç ortam s cakl n ve AÇMA/KAPANMA ZAMAN- LAYICISI saatlerini ayarlamak için kullan l r. S cakl k 1 C lik ad mlarla 30 C ye kadar artt r labilir. S cakl k 1 C lik ad mlarla 17 C ye kadar düflürülebilir. x Konum seçme tuflu Bu tufla her bas fl n zda, klima s rayla AUTO (otomatik), COOL (so utma), DRY (Nem alma), HEAT ( s tma) (sadece ters çevrimli model) ve FAN only (sadece fan) konumuna, ard ndan tekrar AUTO (otomatik) konumuna de iflir. c Sal n m tuflu Sal n m özelli ini aktif hale getirmek için, SWING tufluna bas n. Durdurmak için bu tufla tekrar bas n. v Ekonomi tuflu Enerji tasarruflu çal flma konumuna aktif hale getirmek için ECONOMY tufluna bas n. b S f rlama (reset) tuflu Gömülü RESET (s f rlama) tufluna bast n zda, bütün mevcut ayarlamalar iptal edilir ve varsay lan fabrika de erlerine döner. Konum göstergesinde "AUTO", fan h z göstergesinde "AUTO" ve s cakl k göstergesinde 24 görünecektir. n AÇMA/KAPAMA tuflu Klimay çal flt rmak/durdurmak için bu tufla bas n. m Fan h z tuflu Bu tufl, fan h z n seçmek için kullan l r. Bu tufla her bas fl - n zda, fan h z LOW (düflük), MED (Normal), HIGH (Yüksek), AUTO (otomatik) konumuna, ard ndan tekrar LOW (düflük) konumuna de iflir., Zamanlay c tuflu AÇMA zamanlay c s n ayarlamak için TIMER tufluna bir defa, KAPANMA AÇMA zamanlay c s n ayarlamak için ise iki defa bas n.. ptal tuflu AÇMA veya KAPANMA zamanlay c s n ya da AÇMA/KA- PANMA ayarlamas n iptal etmek için CANCEL tufluna bas n. / Kilitleme tuflu LOCK tufluna bast n zda, bütün mevcut ayarlamalar sabitlenir ve uzaktan kumanda, LOCK tuflu d fl ndaki herhangi bir ifllemi kabul etmez. Ayarlamalar n kazayla de ifltirilmesini önlemek için kilitleme modunu kullan n. K L TLEME modunu iptal etmek istedi inizde LOCK tufluna bir daha bas n. Kilitleme ifllevi aktif hale getirildi inde, uzaktan kumanda göstergesinin sol alt taraf nda bir kilit simgesi görünecektir. Z Dijital gösterge tuflu Klimadaki dijital göstergeyi iptal etmek için DIGITAL DIS- PLAY tufluna bas n. Aktif hale getirmek için bu tufla bir daha bas n. z x c v b Not: Yukar da gösterilen uzaktan kumanda, cihaz n zla birlikte verilende farkl olabilir. n m,. / Z

8 7 AEG-Electrolux uzaktan kumandan n kullan m Uzaktan kumandadaki göstergeler z Konum göstergesi Mevcut çal flma konumunu gösterir. AUTO (otomatik), COOL (so utma), DRY (nem alma), HEAT ( s tma) (sadece so utma modellerinde bulunmaz], FAN ONLY (sadece fan) (Afla daki not k sm na bak n) konumundan sonra tekrar AUTO (otomatik) konumuna dönülür. x Sinyal letim Göstergesi Uzaktan kumanda iç üniteye sinyal gönderdi inde bu gösterge lambas yanar. c AÇMA/KAPATMA göstergesi ON/OFF (açma/kapama) tufluna bas ld nda görünür. Bu göstergeyi kaybetmek için, ON/OFF (açma/kapatma) tufluna tekrar bas n. v FAN h z göstergesi Seçilen fan h z n ("LOW" (düflük), "MED" (normal) ve "HIGH" (yüksek)) gösterir. Herhangi bir simge yoksa "AUTO" (otomatik) simgesi görünür. "AUTO" (otomatik) ve "DRY" (nem alma) konumunda, fan h z AUTO konumuna sabitlenir. zx, m n c b v b Saat göstergesi AÇMA veya KAPANMA zamanlay c ya da AÇMA/KAPANMA zaman ayarland nda, bu alanda h simgesi görünerek seçilen saati gösterecektir. n S cakl k ve Zamanlay c Göstergesi Bu, kliman n s cakl k ayarlamas n gösterir. AÇMA/KAPANMA zamanlay c s ifllevi ayarland nda, bu gösterge Zamanlay c ayarlamas n gösterecektir. Not: Bir üçgen iflareti, sa üst tarafa bas l FAN yaz s n gösterdi inde, sadece FAN konumu seçilmifl demektir. m AÇMA/KAPANMA ZAMANLAYICISI göstergesi Bu gösterge alan, ZAMANLAYICI ayarlar n gösterir. Sadece AÇMA ZAMANLAYICISI ayarland nda, göstergede TIMER ON görünecektir. Sadece KAPANMA ZAMANLAYICISI ayarland nda, göstergede TIMER OFF görünecektir. Hem AÇMA ZAMAN- LAYICISI hem de KAPANMA ZAMANLAYICISI ayarland nda göstergede, her iki zamanlay c n n da ayarland n belirtmek için TIMER ON OFF görünecektir., Kilit göstergesi Gömülü LOCK tufluna bas larak görüntülenir. Bu göstergeyi kaybetmek için, LOCK tufluna tekrar bas n.

9 uzaktan kumandan n kullan m AEG-Electrolux 8 Uzaktan kumandan n kullan lmas Otomatik Çal flma Klimay AUTO (otomatik) konumuna ayarlad n zda, seçmifl oldu unuz s cakl a ve odan n s cakl na göre so utma, s tma (sadece ters çevrimli modeller) veya sadece fan ifllemi otomatik olarak seçilecektir. Çal flma konumunu seçtikten sonra, çal flma koflullar kliman n mikro-ifllemci haf zas na kaydedilir. Daha sonra, uzaktan kumandadaki ON/OFF (açma/kapama) tufluna bast n zda, klima ayn koflullarla çal flmaya bafllayacakt r. Örne in; Klimay daha sonra tekrar çal flt rd n zda, önceki seçilen s cakl k ayarlamas yla AUTO (otomatik) konumunda bafllayacakt r. Çal flt rma Fiflin tak l oldu undan ve elektri in oldu undan emin olun. ç ünitenin gösterge panelindeki ÇALIfiMA lambas yan p söner. 1. KONUM seçme tuflu AUTO (otomatik) konumunu seçmek için kullan l r. 2. S cakl k ayar tuflu (TEMP.) stedi iniz s cakl ayarlar. Normalde, 21 C ile 28 C aras na ayarlay n. 3. AÇMA/KAPATMA tuflu Klimay çal flt rmak için ON / OFF tufluna bas n. ç ünitenin gösterge panelindeki ÇALIfiMA lambas yanar. Çal flma konumu oda s cakl na göre seçilir ve çal flma yaklafl k 3 dakika sonra bafllar. Durdurma AÇMA/KAPATMA tuflu Klimay durdurmak için ON/OFF (açma/kapatma) tufluna tekrar bas n. Not: Klima durduktan sonra yatay kanat kapal konuma dönecektir. AUTO (otomatik) konumu uygun de ilse, istedi iniz koflullar manuel olarak (elle) seçebilirsiniz. AUTO (otomatik) konumunu seçti inizde, fan h z n ayarlaman z gerekmez. FAN h z göstergesinde AUTO görünecek ve fan h z otomatik olarak kontrol edilecektir.

10 9 AEG-Electrolux uzaktan kumandan n kullan m So utma/is tma/sadece Fan fllevi Nem Alma fllemi Çal flt rma Fiflin tak l oldu undan ve elektri in oldu undan emin olun. ç ünitenin gösterge panelindeki ÇALIfiMA lambas yan p söner. 1. KONUM seçme tuflu COOL (so utma), HEAT ( s tma) (sadece ters çevrimli modeller) veya FAN ONLY (sadece fan) konumunu seçmek için bas n. 2. S cakl k ayar tuflu (TEMP.) Oda s cakl na göre, istedi iniz s cakl ayarlay n. Oda s cakl 21 C veya daha yüksek ise, so utma konumunu seçin. Oda s cakl 22 C veya daha düflük ise, s tma konumunu seçin. 3. FAN tuflu Fan h z n ("AUTO" (otomatik), "LOW" (düflük), "MED" (normal) ve "HIGH" (yüksek)) seçmek için bas n. Notlar: "AUTO" (otomatik) veya "DRY" (nem alma) konumlar nda fan h z ayarlanamaz. "AUTO" (otomatik) h z seçildi inde, fan h z simgesi görünmez. 4. AÇMA/KAPATMA tuflu Klimay çal flt rmak için ON / OFF tufluna bas n. ç ünitenin gösterge panelindeki ÇALIfiMA lambas yanar. Çal flma konumu oda s cakl na göre seçilir ve çal flma yaklafl k 3 dakika sonra bafllar (Sadece FAN konumunu seçerseniz, klima hemen bafllayacakt r). Durdurma AÇMA/KAPATMA tuflu Klimay durdurmak için ON/OFF (açma/kapatma) tufluna tekrar bas n.» Sadece FAN konumu s cakl kontrol etmez. Bu yüzden, bu konumu seçmek için 1,3 ve 4. ad mlar tekrarlay n. Çal flt rma Fiflin tak l oldu undan ve elektri in oldu undan emin olun. ç ünitenin gösterge panelindeki ÇALIfiMA lambas yan p söner. 1. KONUM seçme tuflu DRY (Nem alma) ifllemini seçmek için bas n. 2. S cakl k ayar tuflu (TEMP.) TEMP (s cakl k) tufluna basarak istedi iniz s cakl n ayarlay n. Fan DÜfiÜK h z n n alt nda çal fl yorsa, uzaktan kumandadaki göstergede "AUTO" görünür. 3. AÇMA/KAPATMA tuflu Klimay çal flt rmak için ON / OFF tufluna bas n. ç ünitenin gösterge panelindeki ÇALIfiMA lambas yanar ve çal flma yaklafl k 3 dakika sonra bafllar. Durdurma AÇMA/KAPATMA tuflu Klimay durdurmak için ON/OFF (açma/kapatma) tufluna tekrar bas n.

11 uzaktan kumandan n kullan m AEG-Electrolux 10 Zamanlay c n n Kullan lmas 1. ZAMANLAYICI tuflu» AÇMA Zamanlay c s n seçmek için, TIMER tufluna bir kez bas n. AÇMA zamanlay c s ifllevini atlamak için CANCEL tufluna bas n. KAPANMA Zamanlay c s n seçmek için, TIMER tufluna bir daha bas n. 2. Zamanlay c ayarlamas (TEMP tuflu) Zamanlay c konumunda iken, istedi iniz zaman ayarlamak için TEMP tufllar na bas n: Zaman ileri al r Zaman geri al r» Yukar /afla tufluna her bas fl n zda, zaman 0.5 ile 10 saat aras nda yar m saatlik aral klarla ve 10 ile 24 saat aras nda ise birer saatlik aral klarla ileri veya geri al n r.» AÇMA ZAMANLAYICISI ve/veya KAPANMA ZAMANLAYICISI için zaman ayarlamas n yapt ktan 1.5 saniye sonra zamanlay c sinyali otomatik olarak iç üniteye gönderilir. Ayarlamadan 3.5 saniye sonra uzaktan kumanda s cakl k ayarlamas n gösterecektir. ç ünitenin gösterge panelindeki ZAMANLAYICI lambas - n n yan p yanmad n kontrol edin. 3. PTAL tuflu Zamanlay c ayarlamalar n iptal etmek için CANCEL tufluna bas n. Ayarlamalar n de ifltirilmesi Ayarlamalar de ifltirmek için, 3. ard ndan da 1 ve 2. ad mlar tekrarlay n.» Zamanlay c ifllemini seçti inizde, uzaktan kumanda belirlenen zamanda otomatik olarak iç üniteye zamanlay c sinyali gönderir. Bu yüzden uzaktan kumanday, iç üniteye düzgün sinyal iletebilece i bir yere yerlefltirin.» Zamanlay c ifllevi için uzaktan kumanda taraf ndan ayarlan lan etkili çal flma süresi afla daki koflullarla s - n rland r lm flt r, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Zamanlay c modunda TEMP tufllar na her bas fl n zda, zamanlay c n n ayarl saati bir alt veya üst saate de iflecektir. Zaman 0.5 olduktan sonra afla tufluna bast n zda, zamanlay c 24 e geçecektir. Ayarl zaman 24 ise ve yukar tufluna basarsan z, zamanlay c 0,5 e geçecektir. Zamanlay c Ayarlama Örne i Ayarlama Kapal 2 saat sonra Bafllar Açma Zamanlay c s (Zamanlay c Bafllatma fllemi) AÇMA ZAMANLAYICISI ifllevi, klimay otomatik olarak çal flt rmak istedi inizde faydal d r. (Örne in, eve dönmeden önce) Klima, ayarlanan zamanda otomatik olarak çal flmaya bafllayacakt r. Örnek: Klimay 2 saat içinde çal flt rmak için. 1. TIMER dü mesine bir defa bas n. 2. Uzaktan kumandan n AÇMA ZAMANLAYICISI göstergesinde 2.0h görünmesi için TEMP tufllar n kullan n. 3. Uzaktan kumandan n ayarl s cakl görüntülemesini bekleyin.

12 11 AEG-Electrolux uzaktan kumandan n kullan m Aç k Ayarlama 10 saat sonra Durur Kapanma Zamanlay c s (Zamanlay c Durdurma fllemi) KAPANMA ZAMANLAYICISI ifllevi, klimay otomatik olarak kapatmak istedi inizde faydal d r. (Örne in, uyuduktan sonra.) Klima, ayarlanan zamanda otomatik olarak duracakt r. Örnek: Klimay 10 saat içinde durdurmak için. 1. TIMER tufluna bir defa bas n ve uzaktan kumandada AÇMA ZA- MANLAYICISI ve önceki AÇMA zamanlay c s ayarl saati görünecektir. AÇMA zamanlay c s ayarlamas n iptal etmek için CANCEL tufluna bas n (göstergede 0.0h görünecektir). KAPANMA ZAMANLA- YICISI ayarlama moduna girmek için TIMER tufluna bir daha bas n. 2. Uzaktan kumandan n KAPANMA ZAMANLAYICISI göstergesinde 10h görünmesi için TEMP tufllar n kullan n. 3. Uzaktan kumandan n ayarl s cakl görüntülemesini bekleyin. Aç k Ayarlama Durur Ayarlamadan 2 saat sonra Ayarlamadan 10 saat sonra Çal fl r Birlefltirilmifl Zamanlay c (AÇMA ve KAPANMA zamanlay c lar n ayn anda ayarlama) KAPANMA ZAMANLAYICISI AÇMA ZAMANLAYICISI (Aç k Durma Çal flma ifllemi) Bu fonksiyon, klimay durdurmak istedi inizde faydal d r. Örne in, uyuduktan sonra kliman n durmas n ve sabahleyin uyand n zda veya eve geri döndü ünüzde kliman n tekrar çal flmas n istedi inizde faydal d r. Örnek: Klimay ayarlamadan 2 saat sonra durdurmak ve ayarlamadan 10 saat sonra tekrar çal flt rmak için. 1. TIMER tufluna bas n. 2. AÇMA ZAMANLAYICISI göstergesinde 10h görünmesi için TEMP tufllar n kullan n. 3. TIMER tufluna tekrar bas n. 4. KAPANMA ZAMANLAYICISI göstergesinde 2.0h görünmesi için TEMP tufllar n kullan n. 5. Uzaktan kumandan n ayarl s cakl görüntülemesini bekleyin. Kapal Ayarlama Ayarlamadan 2 saat sonra Çal fl r Ayarlamadan 5 saat sonra Durur AÇMA ZAMANLAYICISI KAPANMA ZAMANLAYICISI (Kapal Çal flma Durma ifllemi) Bu fonksiyon, klimay çal flt rmak istedi inizde faydal d r. Örne in, uyanmadan önce kliman n çal flmas ve evden ayr ld ktan sonra kapanmas için. Örnek: Klimay ayarlamadan 2 saat sonra çal flt rmak ve ayarlamadan 5 saat sonra durdurmak için. 1. TIMER tufluna bas n. 2. AÇMA ZAMANLAYICISI göstergesinde 2.0h görünmesi için TEMP tufllar n kullan n. 3. TIMER tufluna tekrar bas n. 4. KAPANMA ZAMANLAYICISI göstergesinde 5.0h görünmesi için TEMP tufllar n kullan n. 5. Uzaktan kumandan n ayarl s cakl görüntülemesini bekleyin. Notlar :» Ayarl zaman aktif hale getirildikten sonra, zamanlay c ayarlamas (AÇMA ZAMANLAYICISI veya KAPANMA ZAMANLAYICISI) s rayla gerçekleflecektir.» Hem AÇMA ZAMANLAYICISI hem de KAPANMA ZAMANLAYICISI için ayn zaman ayarlanm flsa, herhangi bir zamanlay c ifllemi gerçekleflmez. Klima hemen veya yaklafl k 10 dakika sonra duracakt r.» Bütün ZAMANLAYICI ayarlar n iptal etmek için CANCEL tufluna bas n.

13 uzaktan kumandan n kullan m AEG-Electrolux 12 Economy (Ekonomi) Tuflunun fllevi ECONOMY tufluna bas ld nda, ekonomik çal flma ifllevi aktif hale gelir. So utma konumunda, konum seçildikten sonraki 2 saat içinde, so utma konumu ayarl s cakl 1 C artacakt r. 2 saat sonra, ayarl s cakl k bu seviyede korunacak ve fan motoru DÜfiÜK h z konumuna ayarlanacakt r. Is tma konumunda, konum seçildikten sonraki 2 saat içinde, s tma konumu ayarl s cakl 1 C azalacakt r. 2 saat sonra, ayarl s cakl k bu seviyede korunacak ve fan motoru DÜfiÜK h z konumuna ayarlanacakt r. Otomatik konumunda, EKONOM konumu seçildikten 2 saat sonra, ayarl s cakl k 1 C artacak veya azalacakt r. 2 saat sonra, ayarl s cakl k bu seviyede korunacak ve fan motoru DÜfiÜK h z konumuna ayarlanacakt r. EKONOM konumunun kullan lmas gürültüyü azaltacak ve rahat bir uyku ortam yaratacakt r. Reset (S f rlama) ve Lock (Kilitleme) Tuflunun fllevi 1. LOCK tufluna (tufl 1) bast n zda, bütün mevcut ayarlamalar sabitlenir ve uzaktan kumanda, LOCK tuflu d fl ndaki herhangi bir ifllemi kabul etmez. Ayarlamalar n kazayla de ifltirilmesini önlemek için kilitleme modunu kullan n. K L TLEME modunu iptal etmek istedi inizde LOCK tufluna bir daha bas n. Kilitleme ifllevi aktif hale getirildi inde, uzaktan kumanda göstergesinin sa alt taraf nda bir K L T simgesi görünecektir. 2. Gömülü RESET (s f rlama) tufluna (tufl 2) bast n zda, bütün mevcut ayarlamalar iptal edilir ve varsay lan fabrika de erlerine döner. Digital Display (Dijital Gösterge) Tuflunun fllevi (Gösterge aç k) DIGITAL tufluna bast n zda, iç ünitedeki ayarl s cakl k göstergesi kapan r. Tufla tekrar bas n ve gösterge görünecektir. Bu fonksiyon, uyurken göstergeyi kapatmak istedi inizde faydal d r. (Gösterge kapal )

14 13 AEG-Electrolux uzaktan kumandan n kullan m Hava Üfleme Yönünün Ayarlanmas Mandal» Hava üfleme yönünü düzgün ayarlay n; aksi takdirde, istedi iniz ortam ve eflit oda s cakl klar elde edilmeyebilir.» Uzaktan kumanday kullanarak yatay kanad ayarlay n.» Dikey kanad elle ayarlay n. Dikey Hava Üfleme Yönünün Ayarlanmas (yukar - afla ) Klima, çal flma konumuna göre dikey hava üfleme yönünü otomatik olarak ayarlar. Dikey hava üfleme yönünü ayarlamak için Klima çal fl rken bu ifllemi gerçeklefltirin. Kanad hareket ettirmek için uzaktan kumandaki SWING tufluna bas n ve kanad istedi iniz konumda durdurmak için tufla tekrar bas n.» Dikey hava üfleme yönünü istedi iniz konuma ayarlay n.» Klima çal flt r ld nda, dikey hava üfleme yönü ayarlamas otomatik olarak önceki ayarlamaya göre yap l r. Yatay hava üfleme yönünü ayarlama (sol- sa ) Dikey kanat kolunun sol veya sa taraf ndaki mandal kullanarak dikey kanad elle ayarlay n (Modele ba l olarak). Parmaklar n - z n fana, yatay kanada s k flt rmamaya veya dikey kanatlara zarar vermemeye dikkat edin. Klima çal fl rken ve yatay kanat belli bir konumda iken, hava ç - k fl n n sol (veya sa, modele ba l olarak) ucundaki mandal istedi iniz konuma itin. Otomatik sal n m ifllemi için (yukar - afla ) Klima çal fl rken bu ifllemi gerçeklefltirin. Uzaktan kumanda üzerindeki SWING tufluna bas n.» Bu ifllemi durdurmak için SWING tufluna tekrar bas n.» Kanad istedi iniz konumda kilitlemek için SWING tufluna tekrar bas n. Kapsam» Klima çal flmad nda, SWING tufllar iptal olacakt r.» So utma veya nem alma ifllemi s ras nda, hava üfleme yönü afla do ru ayarlanm fl olarak klimay uzun süre çal flt rmay n. Aksi takdirde, yatay kanat üzerinde bu ulanma meydana gelerek damlamalara neden olabilir.» Dikey kanad elle hareket ettirmeyin. Daima SWING tufluna bas n. Kanad elle hareket ettirirseniz, çal flma s ras nda sorunlar meydana gelebilir. Kanatta sorun meydana gelirse, klimay durdurup yeniden çal flt r n.» Klima durdurulduktan hemen sonra çal flt r ld nda, yatay kanat 10 saniye kadar hareket etmeyebilir.» Yatay kanad n aç lma aç s çok düflük olmamal d r; aksi takdirde, çok s n rl hava ak fl alan ndan dolay SO UTMA veya ISITMA performans düflebilir.» Klimay, yatay kanat kapal konumda iken kullanmay n.» Kliman n fifli prize tak ld nda (ilk aç l fl), yatay kanat 10 saniye kadar ses ç karabilir; bu normaldir.» Dikey kanatlar ayarlarken, parmaklar n z n fana s k flt rmamaya dikkat edin.

15 parçalar n adlar /manuel çal flt rma AEG-Electrolux 14 Parçalar n adlar ç ünite D fl ünite ç ünite 1. Ön panel 2. Hava girifli 3. Hava filtresi (Ön panel arkas nda) 4. Hava ç k fl 5. Yatay kanat 6. Dikey kanat 7. Gösterge 8. Uzaktan kumanda sinyal al c s 9. Uzaktan kumanda 10. Kontrol paneli ç Ünite Gösterge Paneli 11. ÇALIfiMA lambas 12. OTOMAT K göstergesi 13. DEFROST göstergesi 14. ZAMANLAYICI göstergesi D fl ünite 15. Ba lant borusu, kablo, drenaj hortumu 16. Hava girifli (yan ve arka) 17. Hava ç k fl Not: Koruma özelli i aktif hale geldi inde, ÇALIfiMA lambas h zl yan p söner (saniyede 5 defa). Manuel (Elle) Çal flt rma Manuel (elle) kullan m, uzaktan kumanday bulamad n zda veya piller bitti inde geçici olarak kullan labilir. 1. Ön paneli aç n ve bir ç t sesi ile sabit kal ncaya kadar yukar do ru kald r n. 2. AUTO lambas yan ncaya kadar Auto/Cool tufluna bas n, klima zorunlu "AUTO" (otomatik) konumunda çal flacakt r (ayarl s cakl k 24 C ye sabitlenecektir.) 3. Ön paneli eski konumuna döndürün. Kontrol Paneli Auto/Cool tufluna bast ktan sonra, çal flma konumu afla daki s rayla de iflecektir: AUTO (otomatik), COOL (so utma), OFF (kapal ). ÇALIfiMA lambas h zl yan p sönünceye kadar (saniyede befl kez) tufla bas n; klima flimdi zorunlu SO UTMA konumunda çal flacakt r. Bu, sadece test amaçlar için kullan - l r. ÇALIfiMA lambas söndü ünde, klima KAPANIR. Tekrar uzaktan kumandaya dönmek için, uzaktan kumanday do rudan kullan n.

16 15 AEG-Electrolux optimum çal flma/temizlik ve bak m Optimum Çal flma En iyi performans elde etmek için, afla daki noktalara dikkat edin:» Hava üfleme yönünü, insanlar n do rudan maruz kalmayaca flekilde ayarlay n.» S cakl, en konforlu ortam elde edecek flekilde ayarlay n. Klimay afl r yüksek s cakl k seviyelerine ayarlamay n.» SO UTMA veya ISITMA konumlar nda (sadece ters çevrimli model) kap lar ve pencereleri kapat n; aksi takdirde, performans düflebilir.» Kliman n çal flmas n istedi iniz bir zaman seçmek için, uzaktan kumandadaki TIMER ON tuflunu kullan n.» Kliman n performans düflece inden ve klima durabilece inden, hava girifli veya ç k fl n n yak n na herhangi bir cisim yerlefltirmeyin.» Hava filtresini s k s k temizleyin; aksi takdirde, so utma veya s tma performans düflebilir.» Klimay, yatay kanat kapal konumda iken kullanmay n. Temizlik ve bak m UYARI: Temizlik yapmadan önce, güvenli iniz için klimay durdurun ve fifli prizden çekin. ç ünitenin temizlenmesi 1. Kuru bir bez kullan n. 2. ç ünite çok kirli ise, so uk suyla slat lm fl bir bez kullan labilir. 3. ç ünitenin ön paneli ç kar larak suyla temizlenebilir. Ard ndan, kuru bir bezle silin.» Temizlik s ras nda, deterjan veya di er kimyasal ürünleri kullanmay n. Bunun yan nda, bu ürünleri iç ünitenin yak n na koymay n.» Temizlik için benzin, tiner, parlatma tozu veya benzeri solventler kullanmay n. Tiner Hay r Ev Tipi Temizlik Maddesi Hay r

17 temizlik ve bak m AEG-Electrolux 16 Hava filtresinin temizlenmesi Ifl a duyarl koku giderici süzgeç Hava filtresi kolu Sol HEPA Süzgeci Hava filtresi Sa T kal bir hava filtresi, so utma performans n düflürecektir. S k s k temizleyin. 1. ç ünitenin panelini, bir ç t sesi ile duruncaya kadar yukar do ru kald r n. Orta mandal ndan tutarak hava filtresini yavaflça kald r n ve afla do ru çekerek ç kart n. 2. Mümkünse, fl a duyarl koku giderici süzgeci (sol) ve HEPA süzgecini (sa ) ç kar n. 3. Ifl a duyarl koku giderici süzgeci 6-8 saat kadar günefle b rak n. 4. Kirli fl a duyarl koku giderici süzgeç ve HEPA süzgeci suyla temizlenemez. Bir elektrikli süpürge ile temizleyin veya de ifltirin. 5. Hava filtresini bir elektrikli süpürge veya su ile temizleyin ve takmadan önce do rudan günefl fl alt nda kurumaya b rak n. 6. Ifl a duyarl koku giderici süzgeci sol filtreye ve HEPA süzgecini sa filtreye tak n. 7. Hava filtresi düzgün tak ld ktan sonra paneli kapat n. BAKIM Klima uzun süre kullan lmam flsa, hava girifl veya ç k fl n n t kanmad n kontrol edin. T kanm flsa, temizleyin. Klimay uzun süre kullan lmayacaksa, afla daki ifllemleri yap n: 1. Sadece FAN konumunu seçin ve kliman n içinin kurumas için iç ünite fan n bir süre çal flt r n. 2. Fifli prizden çekin ve pilleri uzaktan kumandadan ç kar n. 3. D fl ünitenin parçalar n düzenli olarak kontrol edin. Cihaz bak m gerektiriyorsa, bayinize veya yetkili servise baflvurun. Not: Temizlemeden önce klimay kapatt n zdan ve fifli prizden çekti inizden emin olun.

18 17 AEG-Electrolux kliman n çal flmas /kullan m ipuçlar Kliman n Çal flmas Otomatik Çal flma» Klimay AUTO (otomatik) konumuna ayarlad n zda, seçmifl oldu unuz s cakl a ve odan n s cakl na göre so utma, s tma (sadece ters çevrimli modeller) veya sadece fan ifllemi otomatik olarak seçilecektir.» Klima otomatik olarak oda s cakl n, ayarlam fl oldu unuz s cakl k civar nda tutacakt r.» AUTO (otomatik) konumu uygun de ilse, istedi iniz koflullar manuel olarak (elle) seçebilirsiniz. çal flma bafllar çal flmay bast rma bölgesi 1 saat Ayarl s cakl k 2 saat EKONOM K Çal flma (So utma) Ekonomik Çal flma EKONOM K çal flma konumu so utma, s tma (sadece ters çevrimli modeller) veya AUTO (otomatik) konumu s ras nda seçilebilir. Örne in, klima so utma konumunda afla daki gibi çal flacakt r. Fan h z otomatik olarak kontrol edilecektir. Kapasitenin minimum konumda tutuldu u çal flmay bast rma bölgesi aktif hale gelir, 1 saat sonunda s cakl k ayarlamas 1 C ve 2 saat sonunda 2 C artt r larak afl r so utma önlenir. Böylece odan n s cakl, çal flmay bast rma bölgesi ile ayarl s cakl k aras nda ayarlan r (d fl ortam s cakl na ba l ). Not: Is tma ve Otomatik ifllemi için sayfa 12 ye bak n. So utma Sadece fan So utma Sadece fan So utma Nem Alma fllemi» NEM ALMA konumu, ayarl s cakl k ile gerçek oda s cakl aras ndaki farka göre nem alma ifllemini otomatik olarak seçecektir.» So utma veya sadece fan ifllemi bafllat l p durdurularak gerçeklefltirilen nem alma ifllemi s ras nda s cakl k ayarlan r. Fan h z göstergesinde AUTO görünecek ve düflük fan h z kullan lacakt r. Oda s cakl Zaman ayarl s cakl k NEM ALMA ifllemi Kullan m puçlar Normal çal flma s ras nda afla daki durumlarla karfl lafl labilir. 1. Kliman n korunmas» Kompresör korunumu Kompresör durduktan sonraki 3 dakika içinde tekrar çal flt r lamaz.» So uk havay önleme (Sadece ters çevrimli modeller) Klima, ISITMA konumunda iken, iç ünite s de ifltiricisi afla daki üç durumdan birisinde iken ve ayarl s cakl a ulafl lmadan so uk hava üflemeyecek flekilde tasarlanm flt r. A) Is tma henüz bafllad nda. B) Defrost ifllemi s ras nda. C) Düflük seviyeli s tma. Defrost ifllemi s ras nda, iç veya d fl ünite fan çal flmay durdurur (Sadece ters çevrimli modeller).

19 kullan m ipuçlar AEG-Electrolux 18» Defrost ifllemi (Sadece ters çevrimli modeller) D fl ortam s cakl düflük ve nem oran yüksek iken s tma ifllemi yap ld nda, d fl ünitede buzlanma meydana gelerek s tma performans n düflmesine neden olabilir. Bu durumda, klima s tma ifllemini durduracak ve otomatik olarak defrost ifllemini bafllatacakt r. D fl ortam s cakl na ve d fl ünitede biriken buz miktar na ba l olarak, defrost süresi 4 ile 10 dakika aras nda de iflebilir. 2. ç üniteden beyaz buhar ç k yor» Yüksek ba l nemli bir iç mekanda, SO UTMA konumunda hava girifli ile hava ç k fl aras ndaki yüksek s cakl k fark ndan dolay beyaz bir buhar ç kabilir.» Klima defrost iflleminden sonra tekrar ISITMA ifllemini bafllatt nda, defrost ifllemi sonucu oluflan nemden dolay beyaz bir buhar ç kabilir. 3. Klimadan düflük seviyeli ses geliyor» Kompresör çal fl rken veya çal flmay durdurduktan hemen sonra düflük seviyeli bir ses duyabilirsiniz. Bu, kliman n içindeki so utkan n ak fl sesidir.» Kompresör çal fl rken veya çal flmay durdurduktan hemen sonra düflük seviyeli bir tak rt sesi de duyabilirsiniz. Bu, s cakl k de iflimlerinden dolay cihaz n içindeki plastik parçalar n genleflmesinden ve büzülmesinden kaynaklan r.» Klima ilk aç ld nda, kanad n eski yerine dönmesinden dolay bir ses duyulabilir. 4. ç üniteden toz üfleniyor. Klima uzun süre çal flt r ld nda veya ilk kez kullan ld nda bu durumunun meydana gelmesi normaldir. 5. ç üniteden tuhaf bir koku geliyor. Bu, iç ünitenin bina malzemesi, sigara veya mobilya kokusunu emerek d flar vermesinden kaynaklanmaktad r. 6. Klima SO UTMA veya ISITMA konumundan sadece FAN konumuna geçiyor (Sadece ters çevrimli modeller). ç ortam s cakl klimada ayarlanan s cakl a ulaflt nda, kompresör otomatik olarak durur ve klima sadece FAN konumuna geçer. ç ortam s cakl SO UTMA konumunda ayarlanan noktaya artt nda veya ISITMA konumunda (sadece ters çevrimli modeller) ayarl noktaya düfltü ünde kompresör yeniden bafllayacakt r. 7. Yüksek ba l nemli bir ortamda (ba l nem %80 den yüksek) so utma yap ld nda iç ünitenin yüzeyinde su damlalar oluflabilir. Yatay kanad maksimum hava ç k fl konumuna ayarlay n ve YÜKSEK fan h z n seçin. 8. Is tma konumu (Sadece ters çevrimli modeller) Klima, d fl ünitedeki s y çeker ve s tma ifllemi s ras nda iç ünite arac l yla bu s y içeri verir. D fl ortam s cakl düfltü ünde, klima taraf ndan çekilen s da ayn flekilde azal r. Ayn zamanda, iç ve d fl ortam s cakl klar aras ndaki büyük farktan dolay kliman n s yükü de artar. Klima ile istenilen bir s cakl k elde edilemezse, ilave bir s tma cihaz kullanman z tavsiye ederiz. 9. Otomatik yeniden bafllama ifllevi Çal flma s ras nda elektrik kesilmesi, klimay tamamen kapatacakt r. Otomatik yeniden bafllama özelli i olmayan klimalarda, elektrik tekrar geldi inde iç ünitedeki ÇALIfi- MA lambas yan p sönmeye bafllar. fllemi yeniden bafllatmak için, uzaktan kumandadaki ON/OFF tufluna bas n. Otomatik yeniden bafllama özelli i olan klimalarda elektrik geldi inde, klima haf zaya al nan önceki ayarlamalarla otomatik olarak bafllayacakt r.

20 19 AEG-Electrolux ar za giderme ipuçlar Ar za giderme ipuçlar Sorunlar ve Çözümleri Afla daki sorunlardan birisiyle karfl lafl rsan z, klimay hemen durdurun. Fifli prizden çekin ve en yak n yetkili servise baflvurun. Sorun ÇALIfiMA lambas veya gösterge lambalar h zl yan p sönüyor (saniyede 5 kez) ve fifl prizden çekilip yeniden tak larak bu sorun giderilemiyor. Sigorta veya devre kesici s k s k at yor. Kliman n içine yabanc cisimler veya su girdi. Uzaktan kumanda hiç veya düzgün çal flm yor. Di er anormal durumlar. Ar za Sebebi Ne yap lmal? Elektrik kesintisi Elektri in gelmesini bekleyin. Kliman n fifli prizden ç km fl olabilir. Fiflin prize düzgün tak l p tak lmad n kontrol edin. Klima çal flm yor Devre kesici/sigorta atm fl. Uzaktan kumandan n pilleri bitmifl olabilir. Zamanlay c için ayarlam fl oldu unuz saat yanl fl. Sigortay s f rlay n veya de ifltirin. Pilleri de ifltirin. Bekleyin veya zamanlay c ayarlamas n iptal edin. Klima oday so- utmuyor veya s tm yor (Sadece ters çevrimli modeller). Uygun olmayan s cakl k ayarlamas. Hava filtresi t kanm fl. Kap lar veya pencereler aç k. ç veya d fl ünite hava girifli ya da ç k fl t kanm fl. Kompresörün 3 dakikal k korunum özelli i aktif hale gelmifl. S cakl düzgün ayarlay n. Detaylar için Uzaktan kumandan n kullan lmas bölümüne bak n. Hava filtresini temizleyin. Kap lar veya pencereleri kapat n. Engelleri kald rd ktan sonra klimay çal flt r n. Bekleyin. Sorun giderilmezse, bayinize veya en yak n yetkili servise baflvurun. Ar zan n detaylar n ve kliman n modelini belirtin. Notlar: Klimay kendiniz tamir etmeye çal flmay n. Daima yetkili servise baflvurun.

21 teknik özellikler AEG-Electrolux 20 Teknik Özellikler ç ünite GXS09HT2WI GXS12HT2WI GXS18HT2WI GXS24HT2WI D fl ünite GXS09HT2WE GXS12HT2WE GXS18HT2WE GXS24HT2WE Kapasite So utma (Btu/h) Is tma (Btu/h) Çal flma Ak m (A) So utma Is tma Is tma Tipi Heat-pump Heat-pump Heat-pump Heat-pump Güç Beslemesi (V/Hz) V~,50Hz V~,50Hz V~,50Hz V~,50Hz Boyutlar ç ünite (YxGxD) mm 750x250x x250x x296x x330x245 D fl ünite (YxGxD) mm 700x535x x540x x695x x695x335 A rl k ç ünite (Net) kg ç ünite (Net) kg

22 21 AEG-Electrolux makinenin elden ç kar lmas Ürün veya ürünün ambalaj üzerindeki sembolü, bu ürünün normal ev at gibi ifllem göremeyece ini belirtir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik ekipmanlar n geri dönüflümü için belirlenen toplama noktalar na teslim edilmelidir. Ürünün hatal bir flekilde at lmas veya imha edilmesi çevre ve insan sa l aç s ndan olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, bu ürünün do ru bir flekilde elden ç kar lmas n sa layarak potansiyel olumsuz sonuçlar önlemeye yard mc olmufl olursunuz. Bu ürünün geri dönüflümü hakk nda daha detayl bilgi için lütfen mahalli idareyle, ev çöpü toplama servisiyle ya da ürünü sat n ald n z ma aza ile temasa geçiniz.

23

24 Üretim Yeri: Midea Air Conditioning Equipment Co. Ltd. Penglai Road, Beijiao, Shunde, GD. P.R.C ÜCRETS Z TÜKET C DANIfiMA HATTI Cihaz n z n kullanma ömrü 10 y ld r. Kullanma ömrü,üretici ve/veya ithalatç firman n cihaz n zla ilgili yedek parça temini ve bak m süresini ifade eder. ELECTROLUX A.fi Tarlabafl Cad. No: 35 Taksim / stanbul - TÜRK YE Tel: (212) Faks: (212)

25 Split Klima Montaj K lavuzu Modeller:» GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI

26 AEG-Electrolux içindekiler çindekiler 1. Güvenlik Önlemleri ç ve d fl ünitenin montaj Havfla açma ifllemi ve borular n ba lanmas ç ve d fl üniteler aras ndaki kablolar n ba lanmas Drenaj n kontrolü ve borular n yal t lmas Hava alma Test çal flmas...21 Bu K lavuzu Okuyun K lavuzun içinde, kliman n montaj ve test edilmesi ile ilgili faydal ipuçlar bulacaks n z.» Bu cihaz n tamiri veya bak m için yetkili bir servis teknisyenini ça r n.» Kliman n montaj için yetkili bir montaj teknisyeni ça r n.» Klima, denetiminiz olmadan küçük çocuklar veya sakat kifliler taraf ndan kullan lacak flekilde tasarlanmam flt r.» Küçük çocuklar n klimayla oynamalar na izin verilmemelidir.» Elektrik kablosu sadece yetkili bir kifli taraf ndan de ifltirilmelidir.» Montaj ifllemi, sadece yetkili bir teknisyen taraf ndan ulusal kablo ba lant standartlar na göre yap lmal d r.» Dikey kanatlar ayarlarken, parmaklar n z n fana s k flt rmamaya dikkat edin. ÖNEML NOTLAR: 1. Klimay, yatay kanat kapal konumda iken kullanmay n. 2. ç ünite, yerden en az 1.7 metre yüksekli e monte edilmelidir ancak, bu yükseklik 2.3 metreden fazla olmamal d r. 3. ç ünite, tavandan en az 15 cm uzakl a monte edilmelidir.» Klimay monte etmeden önce bu montaj k lavuzunu iyice okuyun.» Elektrik kablosu hasar görürse, de ifltirme ifllemi sadece yetkili bir kifli taraf ndan yap lmal d r.» Montaj ifllemi, sadece yetkili bir teknisyen taraf ndan ulusal kablo ba lant standartlar na göre yap lmal d r.» Bu cihaz n tamiri, bak m veya montaj için yetkili bir servis teknisyenini ça r n. Montaj iflleminden önce, kliman n elektrik düzenlemelerine uygun oldu u test edilmelidir. P/No.:220303e116

27 güvenik önlemleri AEG-Electrolux 2 Güvenik Önlemleri» Klimay monte etmeden önce afla daki UYARIYI okudu unuzdan emin olun.» Güvenlik için önemli olduklar ndan dolay, buradaki uyar lara dikkat etti inizden emin olun.» Bu talimatlar okuduktan sonra ileride baflvurmak için, bu k lavuzu kullanma k lavuzu ile birlikte uygun bir yerde saklay n. Montaj kendiniz yapmay n.» Yanl fl montaj yang n, elektrik çarpmas, cihaz n düflmesi sonucu yaralanmaya veya su s z nt s na sebep olabilir. Klimay sat n ald n z yere veya yetkili bir montaj teknisyenine baflvurun. Klimay, a rl n tafl yabilecek bir yere monte edin.» Klima sa lam olmayan bir yere monte edildi inde, düflerek yaralanmalara neden olabilir. ç ve d fl üniteleri ba lamak için, belirtilen kablolar kullan n. Kablolar n bask s bölümlere uygulanmayacak flekilde, kablolar terminal panelinin ba lant noktalar na iyice ba lay n.» Yanl fl ba lant ve sabitleme yang na sebep olabilir. Montaj ifllemi için verilen parçalar veya belirtilen parçalar kulland n zdan emin olun.» Hasarl parçalar n kullan lmas yang n, elektrik çarpmas, cihaz n düflmesi vs. sonucu yaralanmaya sebep olabilir. Montaj talimatlar na bakarak montaj düzgün flekilde yap n.» Yanl fl montaj yang n, elektrik çarpmas, cihaz n düflmesi sonucu yaralanmaya veya su s z nt - s na sebep olabilir. Elektrik ifllemlerini montaj k lavuzuna göre yap n ve uyumlu bir devre kulland n zdan emin olun.» Elektrik devresinin kapasitesi yetersiz ise veya elektrik ba lant s eksik yap l rsa, yang n ya da elektrik çarpmas meydana gelebilir. Montaj ifllemi tamamland ktan sonra, so utkan gaz n n s z nt yapmad ndan emin olun.» S z nt yapan so utkan, sa l k ve çevre için tehlikeli olabilir.» Klima tam kapasiteyle çal flmayabilir ve kullan m ömrü k salabilir. Drenaj/boru ba lant ifllemlerini montaj talimatlar na göre yap n.» Drenaj/boru ba lant iflleminde bir sorun olursa, klimadan su s zarak evdeki eflyalar n slanmas na veya hasar görmesine neden olabilir. Çal flma S cakl SO UTMA KONUMU Ç ÜN TE DIfi ÜN TE ISITMA KONUMU Ç ÜN TE DIfi ÜN TE MAKS. M N. MAKS. M N. MAKS. M N. MAKS. M N. Not: Maksimum performans, bu çal flma s cakl klar nda elde edilecektir.

28 3 AEG-Electrolux montaj talimatlar Montaj flleminden Önce Montaj için gerekli aletler Seviye göstergesi Tornavida Elektrikli matkap Delik açma matkab (modele ba l olarak ø 85mm veya ø 115mm) Havfla açma aleti Belirtilen tork anahtarlar : 1.8kgm, 4.2kgm, 5.5kgm, 6.6kgm (Model numaras na göre de ifliklik gösterir.) Anahtar (Yar m rakor ) Su tesviyesi Alt köfleli anahtar (4mm) Gaz kaça detektörü Vakum pompas Gösterge manifoldu Kullanma k lavuzu Termometre Kliman n montaj için gerekli maddeler Numara Aksesuarlar n Adlar Adet 1 Montaj Plakas 1 2 Dübel 8 3 Sac vidas A ST3.9X Drenaj Mafsal 1 5 Yal t m Band 6 Ba lant Borusu Grubu (Afla daki tabloya bak n) 7 Ba lant Kablosu 8 lave Drenaj Borusu (D fl Çap ; 15.5 mm) 9 Yal t m Malzemesi 10 Kablo Klipsi (5-10) 11 Uzaktan kumanda tutucusu 1 12 Sac vidas B ST2.9X Uzaktan kumanda 1 Not: Yukar da cihazla birlikte verildi i belirtilenin d fl ndaki bütün di er parçalar ayr olarak sat n al nmal d r. Montaj için gerekli borular (Afla daki tabloya göre sat n al n). Çap 7,000 Btu/h modeli Evet Evet Hay r Hay r Btu/h modeli Evet Evet Hay r Hay r Btu/h modeli Evet Hay r Evet Hay r Btu/h modeli Evet Hay r Evet Hay r Btu/h modeli Hay r Evet Hay r Evet Btu/h modeli Hay r Evet Hay r Evet Btu/h modeli Hay r Evet Hay r Evet Evet: Belirtilen modelde boru gereklidir. Hay r: Belirtilen modelde boru gerekli de ildir.

29 montaj talimatlar AEG-Electrolux 4 Tipik montaj Montaj vidas A Dübel 15cm veya daha fazla Montaj plakas 12cm veya daha fazla 12cm veya daha fazla Hava filtresi Kablo klipsi 10cm veya daha fazla 100cm veya daha fazla. Hava yönü 60cm veya daha fazla Yal t m band 20cm veya daha fazla lave drenaj hortumu 60cm veya daha fazla Uzaktan Kumanda Montaj vidas "B" ST2.9x10 Ba lant kablosunu gevflek b rak n Uzaktan Kumanda Tutucusu Notlar :» fiekiller sadece aç klama amaçl d r.» Bak r kablolar tek tek yal t lmal d r.» ç ünitenin sol ve sa taraf ndaki bofllu un 12cm den fazla oldu undan emin olun.» ç ünite, tavandan en az 15 cm uzakl a monte edilmelidir.» Duvar n gereksiz hasar görmesini önlemek için, saplamalar bulmak üzere bir saplama bulucu kullan n.» En iyi performans için, iç ünite yüksekli i 2.3 metreden fazla olmayan bir duvara monte edilmelidir.» Titreflimi & afl r gürültüyü azaltmak için, en az 3 metrelik boru uzunlu u gereklidir.» ç ünite, yerden en az 1.7 metre yüksekli e monte edilmelidir ancak, bu yükseklik 2.3 metreden fazla olmamal d r.» A, B ve C yönlerinde engel bulunmamal d r.

30 5 AEG-Electrolux montaj talimatlar ç ve D fl Ünitelerin Montajlar Talimatlar iyice okuyun ve ad m ad m takip edin. ç ünite» ç üniteyi s ya veya buhara maruz b rakmay n.» Cihaz n önünde veya arkas nda engel olmayacak bir yer seçin.» Yo unlaflan suyun uygun bir flekilde tahliye edilece- inden emin olun.» Klimay kap ya yak n monte etmeyin.» Kliman n sol ve sa taraf ndaki bofllu un 12cm den fazla oldu undan emin olun.» Duvar n gereksiz hasar görmesini önlemek için, saplamalar n yerini tespit etmek üzere bir saplama bulucu kullan n. 12cm den fazla 15cm den fazla 17m den fazla 2,3m den az 12cm den fazla» En iyi performans için, iç ünite yüksekli i 2.3 metreden fazla olmayan bir duvara monte edilmelidir.» Titreflimi ve afl r gürültüyü azaltmak için, en az 3 metrelik boru uzunlu u gereklidir.» ç ünite, yerden en az 1.7 metre yüksekli e monte edilmelidir ancak, bu yükseklik 2.3 metreden fazla olmamal d r.» ç ünite, tavandan en az 15 cm uzakl a monte edilmelidir.» Boru uzunlu undaki de ifliklikler, so utkan flarj nda ayarlama gerektirebilir (Sayfa 6 daki tabloya bak n). D fl ünite» Do rudan günefl fl n veya ya muru önlemek için 10cm den fazla d fl ünitenin üstüne bir tente konulacaksa, kondenserden ç kan s n n engellenmemesine dikkat edin.» Kliman n arka taraf ndaki bofllu un 20cm den ve sol taraf ndaki bofllu un ise 10 cm den fazla oldu undan emin olun. Kliman n ön taraf ndaki boflluk en az 100cm ve ba lant taraf ndaki (sa taraf) boflluk ise en az 60cm olmal d r.» Evcil hayvanlar ve bitkileri hava girifl veya ç k fl yolu üzerinde b rakmay n. 100cm den fazla» Kliman n a rl n hesaba kat n ve titreflimin, gürültünün sorun olmayaca bir yer seçin.» Gürültünün ve s cak havan n komflular n z rahats z etmeyece i bir yer seçin. 20cm den fazla 60cm den fazla Çat montaj :» D fl ünite çat ya monte edilecekse, zemininin düz oldu undan emin olun.» Tavan yap s n n ve sabitleme yönteminin cihaz n yeri için uygun oldu undan emin olun.» Çat montaj ile ilgili yerel düzenlemelere uyun.» D fl ünite çat ya veya d fl duvarlara monte edilecekse, afl r gürültü ve titreflim meydana gelebilir ve bu, servisi yap lmayan bir montaj olarak s n fland r labilir.

31 montaj talimatlar AEG-Electrolux 6 Boru uzunlu u ve yüksekli i Kapasitesi (Btu/s) GAZ Boru SIVI Standart uzunluk (m) Maks. yükseklik B (m) Maks. uzunluk A (m) lave so utkan (g/m) D fl ünite ç ünite 5 metreden az boru uzunlu u D fl ünite Ya tutucusu ç ünite Kapasite, standart uzunluk ve maksimum izin verilen yüksek ise güvenirlik esasl d r. Her 5-7 metrede bir ya tutucusu konulmal d r. Ba lant borusu 5 metreden daha uzun ise, yukar daki tabloya bak larak d fl ünitedeki LO valfi üzerinde bulunan servis deli inden cihaza ekstra so utkan ilave edilmelidir. 5m veya daha fazla boru uzunlu u Montaj plakas n n tak lmas Montaj Plakas n sabitleyin ve duvar n yap s na ve montaj plakas üzerindeki ilgili montaj noktalar na göre duvarda delikler aç n. Not: Aksi belirtilmedikçe, ebatlar mm cinsindedir. Duvardan 12cm den daha fazla uzak ç ünite tasla Tavandan 15cm den daha fazla uzak Montaj plakas Duvardan 12cm den daha fazla uzak Sol boru deli i ø 65 Sa boru deli i ø 65 (7,000Btu/h ve 9,000Btu/h modelleri) ç ünite tasla Tavandan 150mm veya daha fazla uzak Montaj plakas Duvardan 120mm veya daha fazla uzak Duvardan 120mm veya daha fazla uzak Sol so utkan borusu deli i ø 65 Sa l so utkan borusu deli i ø 65 (12,000Btu/h modelleri)

32 7 AEG-Electrolux montaj talimatlar Kanca K sm Tavandan 15cm den daha fazla uzak Kanca K sm Kanca K sm Duvardan 12cm den daha fazla uzak Duvardan 12cm den daha fazla uzak Sol boru deli i ø 95 Sa boru deli i ø 95 (18,000 Btu/h ve 21,000 Btu/h modelleri) ç Ünite Tasla Kanca K sm Tavandan 15cm den daha fazla uzak Kanca K sm Duvardan 12cm den daha fazla uzak Duvardan 12cm den daha fazla uzak Sol boru deli i ø 95 Sa boru deli i ø 95 ç ünite tasla Montaj Plakas n Tak n (24,000Btu/h ve 30,000Btu/h modelleri) 1. Çevresinde boflluk b rakarak montaj plakas n yatay bir flekilde duvara sabitleyin (Detaylar için sayfa 6 veya 7 ye bak n). 2. Duvar tu la, beton vs. ise, duvarda sekiz (8) adet 5mm çap nda delik aç n. Uygun montaj vidalar için dübel yerlefltirin. 3. Sekiz (8) adet A tipi vida ile montaj plakas n duvara sabitleyin. Montaj plakas n n do ru yönü Duvarda bir delik aç n. 1. Sayfa 6 veya 7 deki flemaya göre delik yerlerini belirleyin. D flar do ru hafif meyilli olacak flekilde bir (1) delik aç n (47,000, 9,000, 12,000Btu/h modelleri için ø 85mm veya 18,000,21,000, 24,000 ve 30,000Btu/h modelleri için ø 115 mm). 2. Metal zgaray, metal plakay vs. deldi inizde, daima bir duvar olu u kullan n. Duvar ç ünite D fl ünite

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 Ç NDEK LER ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2 GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 KULLANIM TAL MATLARI Ürüne genel bak fl...6 Cihaz n kontrol paneli...7 Hava üfleme yönü kontrolü...10

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... ÖZELL KLER VE filevler... PARÇA S MLER... 3 HAZIRLIK... 5 ÇALIfiTIRMA... 6 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 8 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 9 HAVA AKIfi YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Servis ve Montaj K lavuzu

Servis ve Montaj K lavuzu Servis ve Montaj K lavuzu Split Klima Model numaralar : GE AIR 116 GE AIR 121 Sistem fiemas So utma & s tma sisteminin devre flemas Evaporatör Çapraz ak fll fan Çek valf Ana k lcal boru Filtre Eksenel

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER...Tu- ÖZELL KLER VE filevler...tu-2 PARÇA ADLARI...Tu-3 HAZIRLIK...Tu-4 ÇALIfiTIRMA...Tu-5 ZAMANLAYICI filem...tu-7 UYKU ZAMANLAYICISI filem...tu-8 HAVA DOLAfiIMI YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5).

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2 Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş PARÇALARIN TANIMLANMASI Güvenliğiniz için UYARI Bu cihazın

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

TAL MATLAR SALON T P SPL T KL MA. Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r.

TAL MATLAR SALON T P SPL T KL MA. Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r. GARANT 2 YIL SALON T P SPL T KL MA TAL MATLAR Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r. h Kliman n güvenli, düzgün ve etkili kullan lmas için, bu

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE

AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN İÇİNDEKİLER Bu klimayı Avrupa ülkelerinde

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 70004 90004 12004 18014 24014 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

AAC Design 11000 A - PTC

AAC Design 11000 A - PTC AAC Design 11000 A - PTC > u 1 : = ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62 82 102 Ç NDEK LER A. GÜVENL K TAL MATLARI B. PARÇA TAN MLAR

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu MODEL: GVA48AH-M3NNA5B/I GVA48AH-M3NNA5B/O Ürünümüzü seçtiğiniz için teșekkür ederiz. Doğru kullanım için Kullanma Kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU K 9190

KULLANMA KILAVUZU K 9190 KULLANMA KILAVUZU K 9190 M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C G B C D E A A B sekil 4 sekil 5 TW314-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW314 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki önemli bilgileri

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185

Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185 Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P Sayısal Renkli Kubbe Kamera Kullanıcı El Kitabı Caméra de dôme colorée digitale Manuel de l utilisateur Digitale Farb-Kuppelkamera Benutzerhandbuch Cámara Digital

Detaylı

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürünün Parçaları: 1-

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 CHF BAYMAK - 41 CHF DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti.

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI Kullan m K lavuzu thalatç Firma Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. Adres: Levent Cad. No:46/2 1.Levent/istanbul Tel: (+90212) 324 05 55 Fax: (+90212)

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 8500 D LG-BKE 8600 D LG-BKE 8650 D LG-BKE 8700 D LG-BKE 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 FS BAYMAK - 48 FS DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı