OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý."

Transkript

1 OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Organize Sanayi Bölgesi'nde 8 ayrý yatýrýma destek verdi. Yapýlan ziyaretlerde proje sahipleri ile görüþen Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar; Çorum'un farklý ilçelerinde saðladýklarý hibe destekleri neticesinde kurulan ve kurulacak olan iþletmelerin saðladýðý katma deðer ve istihdamýn kendilerini motive ettiðini kaydetti. * HABERÝ 5 DE Tokat Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Adnan Arslan ve eþi Hamide Arslan, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Metin Özbek ve eþi Nurcan Özbek, Ulukavak Mahallesi'nde yaþayan þehit ailesini ziyaret etti. Genelkurmay gazileri Ankara'da aðýrlayacak Genelkurmay Baþkanlýðý, 19 Eylül Gaziler Günü dolayýsýyla çeþitli meslek gruplarýndan gaziler ile yakýnlarýný Ankara'da aðýrlayacak. Çorum'da yaþayan üç çocuk babasý gazi polis Erol Aydýn da Genelkurmay Baþkanlýðýnýn etkinliðine davet edildi. * HABERÝ 3 DE TECRÜBELÝ ÝÇÝNÝZDEN BÝRÝ ÇORUM Günlük Siyasi Gazete AK PARTÝ Çorum Milletvekili Aday Adayý Fiyatý : 40 Kuruþ Çorum da Paralel operasyonu Çorum'da "Paralel Devlet Yapýlanmasý"na finansman saðlandýðý, Vergi Kanunu'na muhalefet edildiði iddiasýyla kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýldý. Polis, arama yapýlan binalarýn çevresinde güvenlik önlemi aldý. KOM ekipleri de dershane ve özel okullardaki bilgisayar ve evraklarý inceledi. Arama çalýþmalarý akþam saatlerine kadar sürdü. (Ç.HAK:2403) Dr. Fatih TUNCEL 3 EYLÜL 2015 PERÞEMBE Partilerde aday adaylarý AK Parti, CHP ve MHP de 7 Haziran seçimlerinde aday adayý olan isimler yeniden baþvuru yapýyor. * HABERÝ 14 DE * HABERÝ 2 DE Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. Milletvekili Uslu, Kapatýlan yolla ilgili sýkýntý yaþayan Çorumlular ýn talebi üzerine harekete geçti. Hýdýrlýk Çorum un Eyüp Sultan ý olacak Osmancýk üst geçidi tekrar trafiðe açýldý Ücretli öðretmen kayýtlarý 7 Eylül de baþlayacak Çorum merkez okullarýnda görev yapacak ücretli öðretmenlik kayýtlarý 7 Eylül Pazartesi günü baþlayacak. * HABERÝ 2 DE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hýdýrlýk ta çevre düzenleme çalýþmalarýmýz devam ediyor. Hýdýrlýk, yeni yüzüyle Çorum'un Eyüp Sultan'ý olacak. dedi. Çorum Belediyesi nin Hýdýrlýk'ta baþlattýðý peyzaj yenileme ve çevre düzenleme çalýþmalarý devam ediyor.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hýdýrlýk ta çevre düzenleme çalýþmalarýmýz devam ediyor. Hýdýrlýk, yeni yüzüyle Çorum'un Eyüp Sultan'ý olacak. dedi. * HABERÝ 6 DA Sanayi Sitesi bulvar yola kavuþtu Dolandýrýcýlar bunu da yaptý! Çorum'da bazý iþ adamlarýný arayýp kendilerini belediye baþkan yardýmcýsý olarak tanýtan dolandýrýcýlar, kimsesizler, yoksullar ve mülteciler için yardým talebinde bulundu. * HABERÝ 6 DA Sanayi Sitesi ni Çevre Yolu na baðlayan 25 metre geniþliðindeki yolda sathi kaplama çalýþmalarý tamamlandý.beledi ye Baþkaný Muzaffer Külcü, 460 dükkanýn cevre yolu ile baðlantýsýný kuran yolda sathi kaplama çalýþmamýzý tamamladýk ifadelerine yer verdi. * HABERÝ 6 DA Çorum - Osmancýk Üst geçidi yeniden trafiðe açýldý. ÇorumOsmancýk Üstgeçidi "Elektrik direklerinin yaya geçidini rahatlatacak þekilde yeniden dizayn edilmesi, yayalarýn kullandýðý alanýn ve merdivenlerin yaya geçiþine uygun bir þekilde yapýlmasý" için bir ay bakýma alýnýyor. * HABERÝ 4 DE Ahmet Tuna, raporla ilgili açýklamalarda bulundu. Meclis ten sokak hayvanlarý raporu hayvan sahiplendirildi 8 yýlda 3 bin 713 sokak köpeði kýsýrlaþtýrýldý Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna, sahipsiz sokak hayvanlarýný konu alan araþtýrma raporunun sonuçlarýný açýkladý. Baðlantý yolunun sathi kaplamasý tamamlandý. * HABERÝ 8 DE

2 2 PERÞEMBE 3 EYLÜL 2015 Çorum da Paralel operasyonu Çorum'da "Paralel Devlet Yapýlanmasý"na finansman saðlandýðý, Vergi Kanunu'na muhalefet edildiði iddiasýyla kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýldý. Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturma kapsamýnda Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Mali Þube Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. Polis, arama ve tarama çalýþmalarýný akþam saatlerinde sora erdirdi. TEÞEKKÜR ekipleri, kent merkezindeki bir dershane ve 3 özel okul ile Alaca ve Osmancýk ilçelerindeki birer dershanede arama baþlattý. Polis, arama yapýlan binalarýn çevresinde güvenlik önlemi aldý. KOM ekipleri de dershane ve özel okullardaki bilgisayar ve evraklarý inceledi. KOM ekiplerinin yaný sýra Defterdarlýk yetkililerinin de katýldýðý aramalarda, okul ve dershanelerdeki belge ile bilgisayar kayýtlarýndaki incelemeler akþam saatlerine kadar sürdü. Polis tarafýndan arama yapýlan yerlerden alýnan belgelerin yaný sýra bilgisayarlar incelenmek üzere Emniyet Müdürlüðüne götürüldü. Alýnan belgelerde Defterdarlýk görevlilerince de inceleme yapýlacaðý bildirildi. Arama yapýlan dershane ve özel okullardan, "Paralel Devlet Yapýlanmasý"na finansman saðlandýðý, ayrýca Vergi Kanunu'na muhalefet edildiði iddia edildi.(a.a.) Trafik kazasý geçiren caným annem ve kardeþimi kýsa sürede olay yerine intikal ederek Acil Servis e ulaþtýran Buharaevler Bölgesi 112 Acil Yardým Ýstasyonu ekibine, Ýlk týbbi müdahaleyi gerçekleþtiren Çorum Özel Hastanesi Pratisyen Hekimi Dr. Hüsnü UÐUZ ve Acil Servis çalýþanlarýna, Ýleri tetkik ve tedavi sürecinde gösterdikleri üstün hizmetlerden dolayý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. A. Ümit SAYAR, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Þahatayi ÞAHÝN, Göðüs Cerrahi Uzmanlarý Op. Dr. Veli ÖZBEK ve Op. Dr. Ahmet ULUÞAN, Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Ethem ZOBACI, Acil Týp Uzmaný Dr. Mine KARABULUT, Pratisyen Hekim Dr. Hakan ÇEKER, Acil Servis ve Ortopedi Servisi hemþireleri ile tedavi aþamasýnda emeði geçen tüm hastane personeline en kalbi teþekkürlerimi sunarým. Ayrýca kaza sonrasý gösterdikleri ilgi ve alaka ile varlýklarýný hep yanýmýzda hissettiðimiz; Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan ZEHÝR, Hitit Üniversitesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail EKER baþta olmak üzere ziyaret ve telefonla geçmiþ olsun dileklerini paylaþan mesai arkadaþlarým, komþu, dost ve akrabalarýmýza da þükranlarýmý ifade ediyor, kaza-belâdan uzak saðlýk ve afiyet dolu günler diliyorum. Recep Mebet Çorum Hakimiyet Gazetesi Muhabiri Çorum merkez okullarýnda görev yapacak ücretli öðretmenlik kayýtlarý 7 Eylül Pazartesi günü baþlayacak. Çorum okullarýnda görev yapan sýnýf ve branþ öðretmenlerinden askere giden, ücretsiz izne ayrýlan, uzun süreli raporlu olanlar ile norm kadroya baðlý öðretmen ihtiyacý bulunan eðitim kurumlarýna derslerin boþ geçmemesi için öncelikli olarak Eðitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve diðer fakülte mezunlarýndan KPSS puan üstünlüðüne göre görevlendirme yapýlacak. Baþvurular 7 Eylül Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturma kapsamýnda Emniyet müdürlüðü KOM ekipleri Paralel operasyonu düzenledi. Ücretli öðretmen kayýtlarý 7 Eylül de baþlayacak Çorum Park'ta bulunan süs havuzu yaramazlýk yapan çocuklarýn keþfettiði mekanlar arasýna girdi. Çocuklarýn havuz keyfi HURÞÝT BOZKURT Çorum Park'ta bulunan süs havuzu yaramazlýk yapan çocuklarýn keþfettiði mekanlar arasýna girdi. Parkýn içinden geçen havuza giren öðle saatlerinde giren iki çocuk, vatandaþlarýn gülümseyen bakýþlarý altýnda serinlediler. Yaramaz çocuklar park görevlilerinin uyarýsý üzerine havuzu terk ettiler. TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ Pazartesi günü baþlayýp 11 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ne yapýlan müracaatlar il merkezi, baðlý belde ve köy okullarý için alýnacak. Ýlçelerde görev almak isteyenlerin ise Ýlçe Milli ÇORUM ANA BAYÝÝ Eðitim Müdürlüklerince belirlenen kriterlere göre müracaat etmeleri gerekecek.

3 Genelkurmay gazileri Ankara'da aðýrlayacak Genelkurmay Baþkanlýðý, 19 Eylül Gaziler Günü dolayýsýyla çeþitli meslek gruplarýndan gaziler ile yakýnlarýný Ankara'da aðýrlayacak. Genelkurmay Baþkanlýðýnýn açýklamasýnda 19 Eylül Gaziler Günü dolayýsýyla yurdun dört bir yanýndan davet edilen gazilerin Ankara da misafir edileceði, Eylül tarihlerindeki etkinliðe sadece asker gazilerinin deðil polis, köy korucusu ve hemþire olmak üzere tüm gazileri temsilen davetlilerin katýlacaðý belirtildi. Etkinliðe 19 gazi ile 25 gazi yakýný olmak üzere 44 kiþinin davet edildiði bildirilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "19 Eylül 2015 günü Genelkurmay Karargahý'na geçecek davetliler, Atatürk Kültür Sitesinde Gaziler Günü Töreni'ne katýlacak. Törenin ardýndan davetliler, Mehmetçik yemekhanesinde generaller ve erlerle ayný masalarda öðle yemeði yiyecek. Gazilerimiz ve aileleri Ankara'daki etkinliklerde ayrýca Anýtkabir, Hava Kuvvetleri Müzesi ile TSK Rehabilitasyon ve Bakým Merkezi Baþkanlýðýný ziyaret edecekler." -Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Akar'dan Çorumlu gazi polise davet Çorum'da yaþayan üç çocuk babasý gazi polis Erol Aydýn da Genelkurmay Baþkanlýðýnýn etkinliðine davet edildi. Tokat Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Adnan Arslan ve eþi Hamide Arslan, Çorum Garnizon ve Ýl Jandarma Komutan Tokat Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Adnan Arslan ve eþi Hamide Arslan, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Metin Özbek ve eþi Nurcan Özbek, Ulukavak Mahallesi'nde yaþayan þehit ailesini ziyaret etti. Genelkurmay Baþkanlýðý, 19 Eylül Gaziler Günü dolayýsýyla çeþitli meslek gruplarýndan gaziler ile yakýnlarýný Ankara'da aðýrlayacak. Vekili Jandarma Albay Metin Özbek ve eþi Nurcan Özbek, Ulukavak Mahallesi'nde yaþayan Aydýn'ý ziyaret ederek Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Hulusi Akar'ýn davetiyesini takdim etti. Tuðgeneral Arslan, ziyarette yaptýðý konuþmada, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Akar'ýn selamýný getirdiklerini belirterek, "Ankara'da düzenlenecek resepsiyon ve etkinliðe sizleri davet etti. Hizmetlerinizden dolayý þükranlarýmýzý sunuyoruz. Devlet her zaman gazilerimizin yanýndadýr. Terör belasý sizin döneminizde de vardý. Siz mücadele ettiniz, þu anda devam ediyor. Hep beraber bu mücadeleyi sürdüreceðiz" ifadelerini kullandý. Gazi Aydýn da Gaziler Günü daveti için teþekkür ederek etkinliðe ailesiyle beraber katýlacaðýný kaydetti. Þýrnak Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðünde görev yaparken 1993 yýlýnda görev sýrasýnda yaralandýðýný anlatan Aydýn, þöyle konuþtu: "Þýrnak'ta görev yaparken teröristler askerlerin geçiþi sýrasýnda pusu kurmuþlardý. Askerlerimizin yaralandýðýný öðrenince bölgeye en yakýn ekip olarak emir beklemeden olay yerine intikal ettik. Yolda biz de pusuya düþtük. Zýrhlý araçla giderken anti tank mayýnýnýn üzerinden geçtik. O dönemde ilk defa karayolunda anti tank mayýnýna basan bizdik. Ben en son patlama sesini duymuþtum. Ondan sonra da bir þey hatýrlamadým."(a.a.) PERÞEMBE 3 EYLÜL Gaziler üzerinden tartýþma kurgulamak doðru deðil EROL TAÞKAN Muharip Gaziler Derneði Çorum Þube Baþkaný Muharrem Gül, 30 Aðustos Zafer Bayramý'nda "Gazilere yönelik saygýsýzlýk" haberlerinin gerçeði tam olarak yansýtmadýðýný, gaziler üzerinden tartýþma ortamý oluþturulmasýna razý olmayacaklarýný söyledi. Bazý yerel gazetelerde çýkan haberlerin maksadýný aþtýðýna inandýðýný ifade eden Muharrem Gül, "Bizim herhangi bir problemimizi dile getirip, çözüm saðlamak amaçlý yapýlan iyi niyetli tüm haberlere her daim teþekkür ederiz. Ancak 30 Aðustos Zafer Bayramý'nda yaþanan, protokole oturup oturmama konusu, görüldüðü gibi olsa da, anlatýldýðý gibi deðildir." dedi. Muharrem Gül, tüm yaþananlar ve ifade edilen yorumlarla ilgili yaptýðý açýklamada, þunlarý dile getirdi; "Söz konusu haberlerde, protokol tribünü yanýna konulan plastik sandalyelere bazý gazilerimizin oturduðu doðrudur. Fakat bunun sebebi, gazilerimizin oraya layýk görüldüðünden deðil, yaþlý olan ve koltuk deðneði kullanan gazilerimizin protokol merdivenlerini çýkmaya imkaný olmadýðý için, kýsa yoldan düz zemin üzerindeki sandalyelere oturmayý kendileri tercih etmiþtir. Cereyan eden bu görüntü üzerine derhal harekete geçen görevliler, nazik ifadelerle gazilerimizi protokol tiribününe davet etmiþ ve Muharip Gaziler Derneði Çorum Þube Baþkaný Muharrem Gül, 30 Aðustos Zafer Bayramý'nda "Gazilere yönelik saygýsýzlýk" haberlerinin gerçeði tam olarak yansýtmadýðýný belirtti. bizzat yardýmcý olarak yerlerine oturmalarýný saðlamýþlardýr. Olaylarýn bizzat içinde olarak benim tespitim bu yöndedir. Her organizede olduðu gibi bu tür organizasyonlarda da küçük ihmallerin olmasý söz konusudur. Bizler vatan için canýný ortaya koyan gaziler olarak, küçük hatalarý büyütmeyecek kadar erdeme, gazilik ünvanýmýza ve þahsýmýza gösterilecek saygýsýzlýðý da karþý duracak kadar onura sahibiz. Çorum'da tüm kamu kurumlarýndan gereken ilgi ve saygýyý gördüðümüzü, þikayete lüzum bir konu olduðunda da gerekli cevaplarý her zaman verdiðimizi kamuoyuna saygýyla bildiririm." (Ç.HAK:2406)

4 4 PERÞEMBE 3 EYLÜL 2015 Ýskilip Cezaevi için giriþim AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip ve Sungurlu Cezaevleri yatýrýmlarýný takip etmek ve talepleri iletmek üzere Adalet Bakaný Kenan Ýpek ile bir görüþme yaptý. Baðcý, yaptýðý açýklamada, "Sungurlu ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Cahit Baðcý,Adalet Bakaný Kenan Ýpek i ziyaret etti. Ýskilip Cezaevlerimiz Merkezi Hükümet Yatýrým Programýnda Proje+Ýnþaat olarak yer alan 2 önemli yatýrýmýmýzdýr. Bakanlýðýnýza sunulan arsalar üzerinde teknik incelemeler ve zemin etütleri tamamlandý. Ancak yapýlan zemin etütleri sonucu Sungurlu Cezaevi arsasýnda taban suyu yoðunluðu nedeniyle yer deðiþikliði yapýlmasý yönünde Bakanlýk görüþü hakimdir. Biz de bu konuda alternatif çalýþmalar yaparak Bakanlýðýmýza bir dosya sunduk. Bir an önce yerinde inceleme yapýlarak önerilen taþýnmazlarda zemin etütlerinin yapýlmasý ve uygun görülen arsaya proje çalýþmasý yapýlmasý hususunda talimatlarýnýzý ve desteðinizi bekliyoruz" dedi. Adalet Bakaný Kenan ipek ise, konuyu ileteceðini söyledi. ÝSKÝLÝP CEZA- EVÝ PROJESÝ HAZIR- LANIYOR Baðcý, Ýskilip Cezaevi ile ilgili olarak da þu bilgileri verdi: "Ýskilip Hacý Piri Mahallesi Kazanlý Mevkiinde bulunan m2 arsaya yeni bir cezaevi yapýlmasý yönünde, önerilen bu arsadaki teknik çalýþmalarýn tamamlandýðýný ve Bakanlýkta deðerlendirildiðini biliyoruz. Talimatlarýnýzla projenin hazýrlanmasýný ve onaylanmasýný, akabinde 2016 yýlýnda Cezaevi yapýmýna baþlanmasýný arzu ediyoruz" dedi. Adalet Bakaný Ýpek ise, ilgili Teknik Ýþler Baþkanlýðýný arayarak Ýskilip Cezaevi hakkýnda bilgi aldýktan sonra, proje aþamasýna geçil- Yýldýrým, Huzuru saðlayacaðýz AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum milletvekili Murat Yýldýrým, sýnýr ötesi operasyonlarýn süreceðini te Bingöl e geldi. Kentteki sivil toplum kuruluþlarý, kanaat önderleri ve vatandaþlarla görüþmelerde bulunan heyet, da- gerekirse biz bu evleri kullanalým dediðini, haraç aldýðýný ve sözde mahkemeler kurarak, vatandaþlarý yargýladýðýný imajýný vermek, bu algýyý ortaya koymak, kamuoyunda yanlýþ algýlara vesile olmak doðru deðildir. Bu söylemler de belirtti. ha sonra AK Parti Ýl Baþ- öðrendiklerini belirterek, kesinlikle olmayacak. AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum milletvekili Murat Yýldýrým, Erzurum milletvekili Zehra Taþkesenlioðlu, Niðde milletvekili Erdoðan Özegen ve Sinop milletvekili Mehmet Ersoy ile birlikkanlýðý binasýnda partililerle bir araya geldi. Burada konuþan Yýldýrým, bölgede yollarýn kesildiðini, araçlarýn yakýldýðýný, halkýn kalkan olarak kullanýldýðýný, PKK nýn vatandaþlara, Evlerinizi açýk býrakýn bölgede ciddi sýkýntýlar yaþandýðýný vurguladý. Türkiye nin bölgede lider ülke olmasýnýn birilerini rahatsýz ettiðini ifade eden Yýldýrým, Bunun üzerine terör örgütünü devreye koydular. Terör örgütü, kendilerine alan Biz daha fazla özgürlükler, daha fazla insan haklarý, daha fazla refah, daha fazla insanlarýn mutluluðunu saðlamak için çalýþmalara devam edeceðiz diye konuþtu. HUZURU SAÐ- LAYACAÐIZ býrakýldýðýný düþünerek, Sýnýr ötesi operasyonlarýn da devam ede- bölgede baský yapmaya baþladý dedi. ceðine iþaret eden Yýldýrým, 90 LAR ALGISI OLUÞTURULMAK ÝS- TENÝYOR þu ifadelerde bulun- du: Elbette Suriye ve PKK ya yönelik Irak sýnýrýnda yaþananlar baþlatýlan operasyonlarýn Türkiye yi etkilemektedir. Bunlar Türkiye de devam edeceðine dikkat çeken Yýldýrým, Bu hareketin en önemli göster- elbette her kesimi etkiyor. Türkiye üzerinde gesi, devletin þefkatli elini ortaya koyduðu gibi oynanacak oyunlara da kudretli elini de ortaya Türkiye de izin vermeyecektir. Düþünceniz, dili- koyarak milletin huzurlu bir ortamda yaþamasýný niz ne olursa olsun bu saðlamak için bunlarý yapmýþtýr. Bu hareketle 1990 lý yýllara dönülecek birlikteliðimizi sürdürdüðümüz vakit daha da büyüyeceðiz. Bunu fark Murat Yýldýrým eden egemen güçler, yerli iþbirlikçileriyle, terör örgütleriyle birleþerek Türkiye üzerinden oyunlar oynamaktadýrlar. Bu oyunu bozacak olanlar bizleriz, sizlersiniz. Birlikte hareket etmemizdir. Bunun içinde bunlara fýrsat verilmeyecektir. Ne yaparlarsa yapsýnlar, millet olarak, devlet olarak, hükümet olarak bu iþbirliðine karþý olacaðýz ve AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum huzuru saðlayacaðýz. (ÝHA) milletvekili Murat Yýldýrým, Bingöl ü ziyaret etti. Ortak hedefimiz insana hizmet etmek olmalý AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve Yönetim Kurulu üyeleri, Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜM- SÝAD) Çorum Þubesi ni ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ile görüþen AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, TÜMSÝAD ýn faliyetlerini yakýndan takip ettiklerini belirterek, geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde ve Türkiye de STK larýn önemine vurgu yaptý. Özellikle SÝAD lar ve TÜMSÝAD ithalat ve ihracatta ülkemize ciddi katma deðer üreterek katký saðlamaktadýrlar. diyen Anaç, siyasilerin ve STK larýn ortak hedefinin insana ve insanlýða hizmet etmek olduðunu söyledi. Ziyarette seçim atmosferinde güncel konularýn ekonomi, sanayici ve iþ dünyasýna olan yansýmalarý ve sorunlarýn çözüm önerileri konuþuldu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren TÜMSÝAD Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, her siyasi partiye eþit mesafede ve doðrunun yanýnda olduklarýný ifade etti. Kýlýç, Bu ülke hepimizin, hepimize yer var. Memleketin nimetlerinden faydalanýp bu millete kurþun sýkan, bomba atan apaçýk düþman zihniyetin, çapulcularýn zulümle payidar olmasý mümkün deðildir. Saðduyu sahibi olarak herkes bu zor günlerde kaynaþýp bu ülkeyi daha yükseklere taþýmalýyýz. dedi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, TÜMSÝAD ý ziyaret etti. Milletvekili Uslu, Kapatýlan yolla ilgili sýkýntý yaþayan Çorumlular ýn talebi üzerine harekete geti. Osmancýk üst geçidi tekrar trafiðe açýldý Derekargýn Göleti nin yapýmý baþlýyor Ýskilip Derekargýn Göleti nin yapýmýna baþlanýyor. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Devlet Su Ýþleri 5. Bölge Müdürlüðü tarafýndan tarihinde ihalesi yapýlan Ýskilip Derekargýn Göleti yapým iþi için Bölge Müdürlüðümüz ile yüklenici firma arasýnda 28 Aðustos tarihinde sözleþme imzalanmýþtýr. Sözleþme bedeli TL (KDV hariç) olan iþin kapsamýnda; Temelden yüksekliði 48,10 m, talvegden yüksekliði 34,0 m olan kil çekirdekli kum-çakýl dolgu tipinde gölet inþaatý yapýlacaktýr. dedi. GÖKÇEAÐAÇ KÖYÜ DERE IS- LAHI YATIRIM PROGRAMINDA Çorum-Osmancýk Üstgeçidi yeniden trafiðe açýldý. Çorum-Osmancýk Üstgeçidi elektrik direklerinin yaya geçidini rahatlatacak þekilde yeniden dizayn edilmesi, yayalarýn kullandýðý alanýn ve merdivenlerin yaya geçiþine uygun bir þekilde yapýlmasý için bir ay bakýma alýnýyor. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu nun verdiði bilgiye göre, bakým çalýþmalarý nedeniyle 1 Eylül 2015 tarihinde Çorum-Osmancýk yolu Üstgeçidi trafiðe kapatýldý. Kapatýlan yolla ilgili sýkýntý yaþayan Çorumlular ýn talebi üzerine harekete geçen Milletvekili Uslu, Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin ile görüþerek yolun yeniden trafiðe açýlmasýný istedi. Kapatýlan yol akþam yeniden trafiðe açýldý. Milletvekili Uslu, Karayollarý Bölge Müdürü nden bakým çalýþmalarý esnasýnda trafiðin aksamamasý için yeni bir çalýþmanýn yapýlmasýný istedi. Uslu'nun isteði üzerine Samsun Bölge Müdür Yardýmcýsý, 73. Çorum Þube Þefliði yetkilileri ile bir araya gelerek üst geçitte incelemelerde bulundu. Yeni dönem güvenlik tedbirlerini konuþtular AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Baþkaný Nurullah Öztürk'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Uslu ve Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Güvenlik tedbirlerini deðerlendirerek, yeni dönem için alýnacak tedbirleri konuþtular. TBMM eski Koruma Daire Baþkaný Çorum-Osmancýk Üstgeçidi yeniden trafiðe açýldý. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Baþkaný Nurullah Öztürk'ü ziyaret etti. Mehmet Ali Keskinkýlýç, yeni kurulan Medya Halkla Ýliþkiler ve Protokol Daire Baþkanlýðý'na atanmasýyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Baþkan Yardýmcýsý Nurullah Öztürk TBMM Koruma Daire Uslu ayrýca Uðurludað ilçesi Gökçeaðaç köyü dere ýslahýnýn 3 milyon TL keþif bedeli ile yatýrým programýna alýndýðýný belirterek, Her iki projemiz de hayýrlý uðurlu olsun. dedi.

5 Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Organize Sanayi Bölgesi'nde 8 ayrý yatýrýma destek verdi. TKDK Ýl Koordinatörlüðü'nden yapýlan açýklamada, TPDK'nýn kuruluþundan günümüze IPARD-1 Programý kapsamýnda 14 adet çaðrýya çýkmýþ ve bu çaðrýlar neticesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde farklý sektörlerde faaliyet göstermek üzere yapýlan 8 adet yatýrým projesi ile hibe desteði vermek üzere sözleþme imzalandýðý bildirildi. Bu projelerden bir kýsmýnýn hibe ödemeleri tamamlanarak üretime geçtiði hatýrlatýlan açýklamada, bir kýsmý ile de sözleþmeler yeni imzalanarak yapým iþlerine baþlandýðý ve inþaat aþamalarýnýn devam ettiði bildirildi. TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 8 adet yatýrým projesine ziyarette bulunarak iþletme sahibi ve yetkililerinden bilgi aldýlar. TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, yaptýðý açýklamada; IPARD-1 Programýnýn toplam 14 çaðrýda alýnan projelerle tamamlandýðýný ve Çorum Ýl Koordinatörlüðüne 768 adet proje baþvurusunun yapýldýðýný belirterek, " Ýlk 13 çaðrýda alýnan projelerden 486 adeti ile kurum tarafýndan Sözleþme imzalanmýþ ve faaliyete baþlamalarý istenmiþtir. 14. Çaðrýda alýnan 16 adet projenin ise Ýl Koordinatörlüðündeki incelemesi tamamlanmýþ ve Kurum Merkezine gönderilmiþtir. 13 çaðrý toplamýnda ise 326 adet projenin hibe desteði ödemesi tamamlanmýþtýr. Ýlk 13 çaðrý ile sözleþmeye baðlanan 486 proje neticesinde, Ýlimize ,31 TL. toplam yatýrým saðlanacaktýr. Bu projelerin tamamlanmasý ile ,40 TL. hibe desteði verilecek olup, ,09 TL.'lik kýsmý ödenmiþtir. 14. Çaðrý kapsamýnda ise 17 proje müracaat etmiþ ve bunlardan 16 tanesi Kurum Merkezimize gönderilmiþtir. Bu 16 projeyi Kurum Merkezimizin onaylamasý ve Sözleþme imzalanmasý halinde Ýlimize ,85 TL. toplam yatýrým kazandýrýlmýþ olacaktýr. Bu 16 adet yatýrým projesinin tamamlanmasý durumunda ,42 TL. hibe ödemesi yapýlacaktýr. Yine IPARD-1 Programý kapsamýnda desteklenen yatýrýmlar neticesinde 525 kiþinin istihdam edilmesi öngörülmektedir. Proje sahiplerinden 103'ü 40 yaþ altý genç faydalanýcý olup; kadýn faydalanýcý sayýsý 32 kiþidir. Yine projeler kapsamýnda 249 adet traktör ve adet makine-ekipmana hibe desteði verilmiþtir." dedi. IPARD-2 Programý ile ilgili de bilgiler veren Hakan Körpýnar "2015 Ekim-Kasým aylarý gibi IPARD-2 programýyla alakalý projelerin alýnmasýnýn planlandýðýný, bu programda IPARD-1 deki proje konularýna ek olarak; kaz yetiþtiriciliði, manda sütü üretimi, yumurta tavukçuluðu, mantar yetiþtiriciliði, makine-ekipman parký ve yenilenebilir enerji kaynaklarýna destek gibi konularda proje kabul edeceklerini ve destek oranlarýnýn artacaðýný ifade etti. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulup üretime geçen veya sözleþme imzalanarak yapým iþlerine baþlanan 8 adet yatýrým projesinin teknik gezisine devam edildi. Bu projelerden farklý sektör ve özellikleriyle ön plana çýkan iþletmeler þu bilgiler verildi: ÝLK MODERN SOÐUK HAVA DEPO- SU Çorum'da TKDK aracýlýðýyla ilk kurulan soðuk hava deposu olan Saray Ýnþaat Soðuk Hava Deposu Projesi; Ýlimiz Merkez Ýlçe Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuþ ve faaliyete geçmiþ durumdadýr. Toplam sözleþme uygun harcama tutarý ,17 TL olup ,91 TL hibe ödemesi yapýlmýþtýr. Ýþletmede doðrudan 17 kiþi, dolaylý olarak da 30 kiþi istihdam edilmektedir. Soðuk hava deposu m³ kapasiteye sahiptir. Ýþletme sahibi Mustafa Ilýca verdiði bilgide; Organize Sanayi Bölgesi'ne TKDK aracýlýðýyla 5 bin tonluk soðuk hava deposu yaptýklarýný, sadece elmaya yönelik deðil çeþitli meyve sebzelerinde depoda muhafaza edilebileceðini, bu depo ile Çorum bölgesine ve üreticilere de hizmet vereceklerini söyledi. Soðuk hava deposunu dinamik atmosfer kontrollü olarak kurduklarýný anlatan Ilýca; normal bir depoda elmanýn 4 ay saklanabildiðini, ancak dinamik atmosfer kontrollü soðuk hava deposunda 12 ay saklama garantisi verdiklerini ifade etti. TÜRKÝYE'NÝN ÝLK KUBBELÝ SO- ÐUK HAVA DEPOSU Meyve ve Sebzelerin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý sektöründe TKDK'nýn hibe desteði ile kurulacak olan soðuk hava deposu hakkýnda bilgi veren iþletme sahibi Rafet Altuntaþ; organize sanayi bölgesinde kurulumuna baþlanan projenin, TKDK'nýn hibe verdiði soðuk hava deposu sistemlerinin içinde kubbe þeklindeki farklý mimarisi ile Türkiye'de ilk olduðuna iþaret etti. Dinamik atmosfer kontrollü soðuk hava depolarý olarak ifade edilen sistemin çalýþma þekli hakkýnda kýsaca bilgi alýndý. Çorum tarýmýnda ürün kaybýnýn önlenmesi ve ürün katma deðerinin korunarak, daha yüksek ekonomik kazançlar elde edilmesi için atýlan yeni adýmlar hakkýnda bilgi verildi. TKDK (IPARD) programý ile meyve ve sebzelerin iþlenmesi ve pazarlanmasý alanýnda bölgemize destek vermeye devam edildiði ve bu kapsamda desteklenen bu projenin sözleþmedeki uygun harcama tutarýnýn ,56 TL olduðu ifade edildi. Soðuk hava deposu kapasitesinin m³ hacme sahip olduðu ve iþletme faaliyete geçtiðinde tahmini olarak 10 kiþinin istihdam edileceði belirtildi. SON TEKNOLOJÝ SOÐUK HAVA DEPO- SU meyve ve sebzelerin iþlenmesi ve pazarlanmasý tedbirindeki diðer tesisin organize sanayi bölgesinde bulunan River soðuk hava deposu olduðu belirtildi tedbiri kapsamýndaki projenin sözleþmedeki uygun harcama tutarý ,16 TL. Dinamik atmosferik basýnçlý odalara sahip olan River soðuk hava deposu, sahip olduðu teknik özellikleri ile Avrupa'daki örneklerine benzer en son teknoloji ile kurulacak olan ve Türkiye'de bu özelliklere sahip ikinci tesis.. Ýþletmenin yýlda 1600 ton meyve ve sebze iþleme kapasitesi olup, soðuk hava deposunun hacmi m³ olacak. MODERN ET ÝÞ- LEME TESÝSÝ Et ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasý tedbirinde yer alan; Osman Ýzgi' ye ait Yeni Ciðerci Osman Ýzgi Et Parçalama Ve Sakatat Tesisi Projesi, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunuyor tedbiri kapsamýndaki projenin sözleþmedeki uygun harcama tutarý ,44 TL. Projenin amacý Kýrmýzý Et Ýþleyen Yatýrým Tesisi (Ýþletme) Kurulmasý olup, tahmini 10 kiþinin istihdam edileceði öngörülüyor. Et Ýþleme Tesisi faaliyete geçtiðinde, 5 Ton/Gün kapasiteye sahip olacak. LEBLEBÝ ÜRETÝ- MÝNDE ÇORUM DAMGASI Çorum'da þehir içinde bulunan iþletmeler haricinde fabrikasyon üretim yapacak ilk leblebi üretimi tesisi olacak olan Ömer Karakuþ Kuruyemiþ Gýda Üretim Sanayi Ve Ticaret Limited Þirketi; organize sanayi bölgesinde TKDK'nýn hibe desteði ile kuruluyor tedbiri kapsamýndaki projenin sözleþme uygun harcama tutarý ,20 TL'dir. Leblebi üretimi tesisi 750 ton/yýl kapasiteye sahip olacak. 3,360 m2 alana kurulacak iþletmede günlük ortalama 6 tona yakýn leblebi üretimi yapýlacak. Ömer Karakuþ; hammadde için çiftçilerle anlaþma yapýp nohut yetiþtirilmesi için tohum daðýtýmý yapacaklarýný ve çiftçiyi nohut için teþvik edeceklerini belirtti. Karakuþ, yaklaþýk 30 kiþi istihdam edeceklerini söyledi. YÖRESEL LEZ- ZETLER Çorum'da yöresel ürünler ile alakalý olarak kuruma baþvuran Anadolu Hitit Firmasý, Çorum'da mantý ve eriþte üretimi alanýnda bir ilki barýndýrýyor. Þirket Yetkilisi Serkan Çatar, ürettikleri yerel ürünlerin raf ömrüyle ciddi bir avantaj yakalandýðýný belirtti. 6 ay raf ömrü sunan firma ayný zamanda bu teknolojinin patentini aldý. Firma ürettiði ürünleri iç piyasaya arz etmekle birlikte ihracata da baþladý. Baþta Almanya, Hollanda ve Ýsviçre olmak üzere çeþitli ülkelere düzenli olarak ürün satýþý yapýyor. Ýþletmede domatesli ve yumurtalý eriþtenin yaný sýra çorum mantýsý, kýymalý mantý, peynir tatlýsý, katmer, bazlama, yufka ekmek ve çorbalýk üretiliyor. 13 kiþinin istihdam edildiði iþletme 1500 m² alana kuruldu ve günde 1,5 ton üretim kapasitesine sahip. MODERN SÜT ÝÞLEME TESÝS Eren Gýda Endüstrisi Sanayi Ve Ticaret Limited Þirketi'nin kurum tarafýndan hibe destekli yapýlan süt iþleme tesisi, gerek AB standartlarýnda modern bir tesis olmasý, gerek saðladýðý istihdam kapasitesi ve gerekse il bazýnda yerel bir marka oluþturarak ulusal bazda pazarda kendini kabullendirmesiyle en baþarýlý yatýrýmlardan birisi olarak göze çarpýyor. Eren Gýda Süt Ve Süt Ürünleri Ýþleme Tesisi Projesi üretime geçmiþ olup, Dalgýçlar Çiftliði adý altýnda beyaz peynir, tereyaðý, kaþar, yoðurt, ayran, pastörize süt, dondurma, lor üretimi yapýyor. Projenin sözleþmedeki uygun PERÞEMBE 3 EYLÜL OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, hibe desteði alan iþletmelerle ilgili bilgiler verdi. OSB de 8 yeni tesis hibe desteði aldý. Yeni tesislerin bazýlarý Türkiye de ilk olma özelliði taþýyor. (Ç.HAK:2410) TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. BAÞSAÐLIÐI harcama tutarý TL. olup, toplam ödenen hibe tutarý TL. Süt iþleme kapasitesi kg/gün ve doðrudan 34 kiþiyi istihdam ediyor. Baþka bir süt iþleme tesisi olan Azýk Süte ait iþletmenin ise yapým iþleri devam ediyor. TKDK hibe desteklerinden faydalanan yatýrýmcýlar, kurumun hibe desteðini kullanmýþ olmalarýndan dolayý memnuniyetlerini dile getirerek, kurum desteði olmadan bu yatýrýmlarý yapamayacaklarýný dile getirdiler. Yapýlan ziyaretlerde proje sahipleri ile görüþen Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar; Çorum'un farklý ilçelerinde saðladýklarý hibe destekleri neticesinde kurulan ve kurulacak olan iþletmelerin saðladýðý katma deðer ve istihdamýn kendilerini motive ettiðini kaydetti. Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Zeki Gül ün muhterem annesi Hacý Sündüs Gül ün vefatýndan dolayý üzüntüm sonsuzdur. Merhumeye Cenab-ý Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. Hasan Kýzýltepe Bahçelievler Mahallesi Muhtarý

6 6 Hýdýrlýk Çorum un Eyüp Sultan ý olacak PERÞEMBE 3 EYLÜL 2015 MUSTAFA DEMÝRER Hýdýrlýk ta çevre düzenleme çalýþmalarý sürüyor. Belediye ekipleri Hýdýrlýk bahçesini güzelleþtiriyor. Çorum Belediyesi nin Hýdýrlýk'ta baþlattýðý peyzaj yenileme ve çevre düzenleme çalýþmalarý devam ediyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hýdýrlýk ta çevre düzenleme çalýþmalarýmýz devam ediyor. Hýdýrlýk, yeni yüzüyle Çorum'un Eyüp Sultan'ý olacak. dedi. Hýdýrlýk adýna yakýþýr hale getirdiklerini belirten Külcü, çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan bölgedeki yeþil dokunun daha da artacaðýný söyledi. Hýdýrlýk bölgesinin hem Çorum hem de Türkiye açýsýndan ayrý bir öneme sahip olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, "Sahabeleri ziyarete gelen misafirlerimizi buralarda en güzel þekilde aðýrlamak ve Çorum'un güzel yüzünü misafirlerimize burada da göstermek istiyoruz. Hýdýrlýk Camii'nin abdesthanesini ve tuvaletlerini tamamen yenilemiþtik. Þimdi de yürüyüþ yollarý, oturma ve oyun gruplarý, piknik masalarý, Hýdýrlýk'a uygun aydýnlatma sistemleri ve Osmanlý Çeþmesi yaparak bölgeyi adýna yakýþýr bir hale getiriyoruz." dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hýdýrlýk ta çevre düzenleme çalýþmalarýmýz devam ediyor. Hýdýrlýk, yeni yüzüyle Çorum'un Eyüp Sultan'ý olacak. dedi. Sanayi Sitesi bulvar yola kavuþtu MUSTAFA DEMÝRER Sanayi Sitesi nin Çevre Yolu baðlantý yolu geniþletildi. 10 metrelik yol 25 metreye çýkarýldý. Baðlantý yolunun sathi kaplamasý tamamlandý. Sanayi Sitesi ni Çevre Yolu naa baðlayan 25 metre geniþliðindeki yolda sathi kaplama çalýþmalarý tamamlandý. Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ne baðlý ekipler, geniþliði 10 metre olan sanayi sitesi yolunu 25 metreye geniþleterek çift þeritli hale getirdi. Böylece bölgedeki trafik akýþý rahatlatýldý. Sanayi sitesinde 460 dükkânýn yapýmýnýn hýzla devam ettiðini belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, 25 metrelik yolun bu dükkânlarýn önünden geçtiðini söyledi. Çift þeritli yolun sathi kaplamasýnýn tamamlandýðýný belirten Zahir, Sanayi Sitesi ni çevre yoluna baðlayan 25 metre geniþliðindeki yolu hizmete açacaðýz. Aþaðý Sanayi nin de buraya taþýnmasý ile birlikte trafik daha yoðun hale gelecek. Biz de bunu düþünerek çalýþmalarýmýzý planladýk. dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, sosyal medya hesabýndan yaptýðý duyuruda, KSS'de inþaatý devam eden 460 dükkanýn cevre yolu ile baðlantýsýný kuran yolda sathi kaplama çalýþmamýzý tamamladýk ifadelerine yer verdi. Hýdýrlýk Caddesi'nde son rötuþlar Hýdýrlýk Caddesi'nde son rötuþlar yapýlýyor. Yol 30 metreye geniþletildi. Çorum Belediyesi tarafýndan geniþletme çalýþmasý yapýlan Hýdýrlýk Caddesi'nde son rötuþlar yapýlýyor. 30 metreye geniþletilen yolun bordür ve refüj çalýþmalarý tamamlanmak üzere. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, þehrin iþlek caddelerinden olan Hýdýrlýk Caddesi'nde çalýþmalarda son aþamaya gelindiðini belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "Hýdýrlýk Caddesi þehri çevreyoluna baðlayan önemli bir cadde, ayrýca yeni terminal ve yapýmý tamamlanmak üzere olan Ýmam Hatip Lisesi Kampüsü ile þehrin arasýnda baðlantýyý saðlayan cadde olmasý sebebiyle de önem arz ediyor. Modern ve geliþmiþ Çorum'a yeni giriþ kapýsý olacak olan Hýdýrlýk Caddesi'nin yapýmýnda son aþamaya geldik. Tamamlandýðýnda 30 metre geniþliðinde olacak yolun kaldýrým ve bordürünü bitirdik. Orta refüje çim ekimi ve yetiþmiþ aðaç dikimi yapacaðýz. Bunlarý sulamak için de tam otomatik sulama sistemini Hýdýrlýk Caddesi'ne yapýyoruz." dedi. Zahir, caddenin ýþýklandýrma çalýþmasýna da baþlayacaklarýný ve bu çalýþmalarý en kýsa sürede tamamlayýp yolu hizmete açacaklarýný söyledi. Hýdýrlýk Caddesi'nde çalýþmalarda son aþamaya gelindiði belirtildi. Þehri çevreyoluna baðlayan önemli bir cadde olan Hýdýrlýk Caddesi tamamlanma aþamasýna geldi. Dolandýrýcýlar bunu da yaptý! Caddenin ýþýklandýrma çalýþmasýna baþlanacak. Çorum'da bazý iþ adamlarýný arayýp kendilerini belediye baþkan yardýmcýsý olarak tanýtan dolandýrýcýlar, kimsesizler, yoksullar ve mülteciler için yardým talebinde bulundu. Daha önce Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül ve Turhan Candan'ýn adlarýný kullanarak iþ adamlarýný arayan dolandýrýcýlar bu kez de Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu'nun adýný kullanarak dolandýrýcýlýk yapmaya kalkýþtý. Ýþadamlarýna telefonla ulaþýp, 'Ben belediye baþkan yardýmcýsýyým, 100 tane fakiri giydiriyoruz, bunlardan 17 tanesini de sizin giydirmenizi talep ediyoruz, "Suriyeliler için yardým topluyoruz." gibi ifadeler kullanarak dolandýrýcýlýk yapmaya çalýþan dolandýrýcýlar, iþ adamlarýndan olumlu cevap aldýktan sonra hesap numarasý vererek belirledikleri sözde yardým miktarýný hesaba yatýrmalarýný istediler. Bu kadarda olmaz dedirten dolandýrýcýlýk olayý, durumdan þüphe- lenen iþ adamlarýnýn Çorum Belediyesi'ni aramasýyla ortaya çýktý. Konuyla ilgili inceleme baþlatýldý. BELEDÝYE DEN AÇIKLAMA GELDÝ Dolandýrýcýlýk iddialarý üzerine Belediye Basýn Birimi aracýlýðýyla vatandaþlar uyarýldý. Açýklamada þöyle denildi: "Belediyemiz tarafýndan, telefonla veya aracý kullanarak her hangi bir þekilde kiþi ve kurumlara ulaþýlarak yardým talebinde bulunma durumu söz konusu deðildir. Belediyemiz yardým etmek isteyen vatandaþlarla yardýma ihtiyacý olan vatandaþlar arasýnda köprü görevi görerek alan elle veren eli buluþturuyor. Yardým etmek isteyenler belediyemiz ilgili birimlerine(çorum Belediyesi Gýda Bankasý) müracaat ederek ihtiyaç sahiplerine yardým edebiliyorlar. Bu iþlemlerin hepsi kayýt altýna alýnarak resmi bir þekilde yapýlýyor. Bunun haricinde belediyemiz hiç bir þekilde yardým talebinde bulunmamaktadýr. Bu konuda vatandaþlarýmýzýn dikkatli olmasýný, bu tür kiþilere itibar etmemesini, karþýlaþacaklarý benzeri durumlarda belediyemizle irtibata geçmelerini ve 155'i arayarak durumu polise bildirmelerini

7 Ýlk kafile yola çýktý PERÞEMBE 3 EYLÜL 2015 Çorum Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 100 yýlý münasebetiyle, 2250 hemþehrimizi Çanakkale'ye götürüyor. Ýlk kafile dün akþam Çanakkale'ye uðurlandý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, 17 kafile halinde Çanakkale'yi gezecek olan 135 kiþiden oluþan ilk grup 01 Ekim Salý günü yola çýktý. Bu yýl Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yýl dönümü olmasý sebebiyle bu gezilerin ayrý bir önem taþýdýðý için Çanakkale'ye gidecek olan Çorumlular rehberler eþliðinde, birinci gün Gelibolu Yarýmadasý'na geçerek. Daha sonra en kanlý çarpýþmalarýn yaþandýðý cepheleri; Kilitbahir, Mecidiye, Namazgah, Ertuðrul Koyu ve tabyalarý, Soðanlýdere ve Þahindere Hastane þehitlikleri, Alçý Tepe, Þehitler Abidesi, Yahya Çavuþ Þehitliði'ni gezecekler. Aru Burnu, Anzac Koyu, Mehmetçiðe Saygý Anýtý, Kanlýsýrt, Tüneller ve Siperler, 57. Alay Þehitliði, Kesikdere Þehitliði, Bomba Sýrtý, Cesarettepe, Mehmet Çavuþ Anýtý, Conkbayýrý ziyaret edilecek. Gezinin ikinci günü Çanakkale þehir merkezi ve burada bulunan Çimenlik Kalesi, Nusret Mayýn Gemisi, Troia Antik Kent Maketi, Askeri Müze, Aynalý Çarþýyý gibi yerleri gezdikten sonra Bursa'ya geçerek burada da Orhangazi, Osman Gazi Türbelerini ziyaret edecekler. Geziye katýlan vatandaþlar son olarak Bursa Ulu Cami ziyaretinde bulunup Çorum'a doðru yola çýkacaklar. Çanakkale'ye uðurlama programýna, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ve geziye gidenlerin aileleri katýldý. Ýlk kafile dün akþam Çanakkale'ye uðurlandý. Çorum Belediyesi 17 kafile halinde Çanakkale'yi gezdirecek. ÇESOB) Yöneticileri, Birliðin ve Çorum esnafýnýn sorunlarýnýn çözümü noktasýnda Ankara'da baþlattýðý temaslarýna devam ediyor. Ýki Bakan a ziyaret Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Yöneticileri, Birliðin ve Çorum esnafýnýn sorunlarýnýn çözümü noktasýnda Ankara'da baþlattýðý temaslarýna devam ediyor. ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, hem esnafýn sorunlarýný aktarmak hem de hayýrlý olsun ziyaretinde bulunmak amacýyla Gümrük ve Ticaret Bakaný Cenap Aþcý'yý ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri Lütfi Barut ve Necmettin Uzun'un hazýr bulun- BURAK YALÇIN Çorum'da Dünya Barýþ Günü nedeniyle bir yürüyüþ gerçekleþtirildi. Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri Hacý Bektaþi Veli Parký'nda toplanarak Bahabeþ ve Gazi Caddesi üzerinden slogan atarak Saat Kulesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüþe CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi ve Çaðdaþ Avukatlar Derneði Üyesi Burçin Solmaz Polat, CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Yýldýz Bek, SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, HDP Ýl Baþkaný Ali Akkaya ve Eþbaþkan Öz- lem Tunç ile platform üyeleri katýldý. 'SÝLAHLARIN SUSMASI TÜM TOPLUMUN ORTAK BEKLENTÝSÝDÝR' PTT Merkez Þubesi önünde platform adýna basýn açýklamasý yapan Çaðdaþ Avukatlar Derneði Üyesi Burçin Solmaz, silahlarýn susmasýnýn ve þidde- Bakan ziyaretlerine K Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt eþlik etti. duðu ziyarette Baþkan Vekili Recep Gür, Bakan Aþcý'ya hayýrlý olsun dileklerini iletirken ayrýca Birliðin ve Çorum esnaf ve sanatkarýnýn içinde bulunduðu sorunlarý aktarma fýrsatý buldu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Bakan Cenap Aþcý ise, Çorum esnafýnýn sorunlarýnýn çözümü için elinden gelen gayreti göstereceðini ifade etti. Milletvekili Kurt ile ÇESOB yöneticileri Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý ziyaretinin ardýndan Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan'ý da ziyaret ederek, bir süre görüþtüler. Tabip Odasý ndan baþsaðlýðý mesajý Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu, Diyarbakýr'ýn Kulp ile Lice ilçeleri arasýnda yol kesen PKK lý teröristler tarafýndan öldürülen Dr. Abdullah Biroðul a Allah tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. Tabip Odasý yönetimi tarafýndan yapýlan yazýlý açýkla- Barýþ Günü yürüyüþü Belediyenin kültür gezileri yoðun ilgi görüyor. tin sona ermesinin toplumun ortak beklentisi olduðunu belirterek, "Türkiye halklarýnýn yýllardýr özlem duyduðu, silahlarýn tamamen susup siyasetin konuþulduðu, gerçek anlamýyla halklar arasýndaki barýþ ve kardeþlik duygularýnýn güçlendiði, bir ortamýn yaratýlmasý gerekmektedir. Bugün silahlarýn susmasý ve þiddetin sona ermesi, savaþtan beklentileri olan barýþ düþmanlarý dýþýnda, toplumun tüm kesimlerinin ortak beklentisidir. Herkesi savaþa ve ölümlere karþý sesimizi yükseltmeye, demokrasi ve barýþ için birleþmeye ve birlikte mücadele etmeye çaðýrýyoruz. 1 Eylül Dünya Barýþ Günü kutlu olsun." Dedi. mada, Asker, polis ve sivil canlarýmýza kasteden terör örgütü PKK'yý, destekçilerini ve teröre göz yumanlarý bir kez daha lanetliyoruz. Dil, din, ýrk ve mezhepsel ayrýmcýlýða nasýl karþýysak, ülkemizin birlik ve beraberliðine, bölünmez bütünlüðüne göz diken terör örgütlerine de o de- rece karþýyýz. Ýyi bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti devleti sahipsiz deðildir. En temel hak olan yaþama hakký hunharca elinden alýnan meslektaþýmýza ve tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Baþýmýz saðolsun. denildi. Platformun basýn açýklamasý sýrasýnda yaþlý bir vatandaþ eylemcilerin 'Savaþa hayýr, barýþ hemen þimdi' sloganlarýna karþýn, 'Savaþý baþlatan sizsiniz. diye karþýlýk verdi. VATANDAÞ TEPKÝSÝ Platformun basýn açýklamasý sýrasýnda yaþlý bir vatandaþ eylemcilerin 'Savaþa hayýr, barýþ hemen þimdi' sloganlarýna karþýn, 'Savaþý baþlatan sizsiniz. diye karþýlýk verdi. Çorum'da Dünya Barýþ Günü nedeniyle bir yürüyüþ gerçekleþtirildi. Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri basýn açýklamasý yaptý. 7 Yaþlý vatandaþ polis tarafýndan uzaklaþtýrýldý. Bahabey ve GAzi Caddesi üzerinden Saat Kulesi ne yürüyüþ yapýldý.

8 PERÞEMBE 3 EYLÜL 2015 Meclis ten sokak hayvanlarý raporu 8 yýlda 3 bin 713 sokak köpeði kýsýrlaþtýrýldý RECEP MEBET Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Eylül Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla devam etti. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn yönetiminde gerçekleþen toplantýda katip üyeler Aziz Sarüce ve Erhan Akar da hazýr bulundu. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda, sahipsiz sokak hayvanlarý koahmet Tuna nusunda hazýrlanan komisyon raporu ele alýndý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Meclis üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin deðerlendirilmesi ile devam eden toplantýda bazý komisyonlar tarafýndan hazýrlanan araþtýrma raporlarý okunup oylandý. KÖYLER ARASI YOL AÐI MERCEK ALTINA ALINACAK Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köyleri birbirine baðlayan yol aðýnýn incelenerek düzenleme ve bakýmlarýnýn yapýlmasý istendi. AK Parti Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyeleri Üzeyir Esenkaya ve Yusuf Kaya, verdikleri yazýlý önergede ilçelerine baðlý Kurusaray, Yanoðlan ve Seyirçayý ve Çomu Köylerini birbirine baðlayan 4 kilometrelik stabilize yolun Özel Ýdare sorumluluðundaki yol aðýna alýnarak bakým ve onarýmýnýn yapýlmasýný istediler. Her hafta Cumartesi günü halk pazarýnýn kurulduðu Kurusaray Köyü ne ulaþmak isteyen çevre köylerdeki vatandaþlarýn büyük sýkýntý yaþadýklarýna iþaret eden Ýskilipli Meclis Üyeleri, konunun araþtýrýlarak gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý talebinde bulundular. Önerge teklifiyle ilgili görüþlerini dile getiren MHP Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi Sadettin Babuçcu da köyler arasý mesafeyi kilometre kýsaltan yolda gerekli düzenleme ve iyileþtirmenin yapýlmasý gerektiðini söyledi. AK Parti Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Ramazan Kelepircioðlu tüm ilçelerdeki köyleri içine alan yol aðýnýn yeniden ele alýnmasýný önerirken CHP Mecitözü Ýl Genel Meclisi Üyesi Haydar Erdem ise Burada niye oturuyoruz, elbette vatandaþýn taleplerini yerine getir- mek için çalýþmalýyýz. O nedenle Meclis te gündeme gelen yol talepleri konusunda gerekli çalýþmalar yapýlmalý diye konuþtu. Önerge teklifi, yapýlan görüþmelerin ardýndan araþtýrýlmak üzere oy birliðiyle Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu na havale edildi. ÝNCESU YA EL SANATLARI SATIÞ YERÝ Ortaköy ilçesine baðlý Üzeyir Esenkaya Ýncesu Köyü nde bulunan Ýncesu Kanyonu Kültür Parký na 2 adet ahþap el ürünleri pazarlama ve tanýtým yeri yapýlacak. Yerli halk tarafýndan üretilen el ürünlerinin pazarlanmasý, deðerlendirilmesi ve tanýtýmlarýnýn yapýlmasý maksadýyla hazýrlanan proje hakkýnda bilgi veren Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, çalýþma sayesinde yöre halkýnýn ekonomik seviyesinin artýrýlmasýnýn amaçlandýðýný kaydetti. Kaya, projede kullanýlmak üzere Ortaköy Köylere Hizmet Götürme Birliði ne 37 bin 170 TL nin tahsis edilmesinin planlandýðýný ifade etti. Yapýlan açýklamalarýn ardýndan proje için gerekli tutarýn tahsisi oy birliðiyle kabul edildi. BAYAT BELEDÝYESÝ NDEN YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ ATAÐI Bayat Belediyesi, ilçede yenilenebilir enerji üretimi için düðmeye bastý. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu nun yerel yönetimlere saðladýðý yüzde yüz hibe desteðinden yararlanmayý hedefleyen Bayat Belediyesi, Yatukçu Mahallesi Ýðdeli mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresi ne ait olan 50 bin 775 metrekarelik taþýnmaza talip oldu. Belediye tarafýndan sunulan talebi görüþen Ýl Genel Meclisi üyeleri, konuyu araþtýrýlmak üzere oy birliðiyle Plan ve Bütçe Komisyonu na havale ettiler. SOKAK HAYVANLARI RAPORU Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna, sahipsiz sokak hayvanlarýný konu alan araþtýrma raporunun sonuçlarýný açýkladý. Bahabey Çamlýðý ndaki Çorum Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanlarý Geçici Bakýmevi ne gerçekleþtirdikleri ziyaret ve incelemelerinden bahseden Ahmet Tuna, 8 yýlda toplam 3 bin 713 sokak köpeðine kýsýrlaþtýrma ameliyatý yapýldýðýný söyledi sokak hayvanýnýn ise sahiplendirildiðini anlatan Tuna, 809 köpeðe ise mikroçip takýldýðýný kaydetti. Sahipsiz sokak hayvanlarýnýn rehabilite edilmesi gerektiðine dikkat çeken Tuna, ilçelerde gerçekleþtirilecek çalýþmalarýn desteklenmesi gerektiðine Halil Ýbrahim Kaya yönetimindeki toplantýda gündem maddeleri görüþüldü. iþaret etti. Problemin çözümü için kararlý mücadelenin þart olduðunu vurgulayan Tuna, yetkililerden sahipsiz sokak hayvanlarýyla ilgili çalýþma yapmalarýný beklediklerini sözlerine ekledi. Toplantýda ayrýca Çorum Merkeze baðlý Küçükdüvenci, Küçükgülücek ve Mühürler Köylerine ait yerleþik alan ve civarý tespiti ile ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu nca hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi topmeclis üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü araþtýrma önergesi teklifleri görüþüldü. lantýlarý, bugün saat Rota AVM, Çevreyolu Bulvarý Binevler Kavþaðý yaný numara 53-1/A da hizmete açýlacak. Rota AVM yarýn açýlýyor RECEP MEBET fiyatlarla bir arada bulmak ve otopark problemi yaþamadan rahatlýkla alýþveriþ yapmak isteyen herkesi Karaca ve Karaca Home Çorum bayii Rota Rota AVM ye davet ediyor, açýlýþýmýza bekliyoruz Alýþveriþ Merkezi (AVM) yarýn açýlýyor. diye konuþtu. Ýsmail ve Osman Yýlmaz kardeþlerin sahibi olduðu Rota AVM, Cuma namazýnýn ardýndan saat da Çevreyolu Bulvarý Binevler Kavþaðý yaný numara 53-1/A da hizmete girecek. Açýlýþ öncesi açýklamalarda bulunan Maðaza Müdürü Yaþar Özkara, yaklaþýk metrekare alanda faaliyet gösterecek olan Rota AVM nin bölgenin en büyük maðazasý konumunda olduðunu söyledi. Karaca ve Karaca Home markalý ürünlerin yaný sýra Philips ve Tefal elektrikli ev Rota AVM sahibi Osman Yýlmaz, tüm Çorum halkýný açýlýþa davet etti. aletlerini de müþterilerinin beðenisine sunacaklarýný anlatan Yaþar Özkara, Züccaciyeden ev tekstili ürünlerine, elektrikli ev aletlerinden aksesuara, hediyelik ürünlerden bijuteriye, kozmetikten oyuncak çeþitlerine kadar pek çok ürünü tek çatý altýnda uygun fiyatlarla satýþa sunacaðýz dedi. Alanýnda tecrübeli bir kadro ile hizmete hazýr olduklarýný vurgulayan Özkara, Zengin ürün yelpazesini uygun Maðaza Müdürü Yaþar Özkara, tecrübeli bir kadro ile hizmete hazýr olduklarýný söyledi. Hilal Otomotiv 20 yaþýnda Lütfullah Bilgili 8 RECEP MEBET Lütfullah Bilgili nin sahibi olduðu Hilal Otomotiv, hizmette 20 yýlý geride Osmancýk ta faaliyet gösteren Hilal Otomotiv, hizmette 20. yýlýný kutluyor. býraktý. kýmlarýný yaptýrdýktan sonra müþterilerine sunduklarýný Çorum un Osmancýk ilçesinde faaliyet gösteren anlatan Bilgili, Osmancýk ta ve bölgemizde ikinci el firma hakkýnda bilgi veren Lütfullah Bilgili, Her marka otomotivin vazgeçilmez adresi konumundayýz. Ýnternet ve model, ikinci el binek ve ticari araç alým-satýmý yapýsitemiz olan adyoruz dedi. resi üzerinden Türkiye nin dört bir yanýna online satýþ Müþteri memnuniyeti en büyük önceliðimiz diyapýyoruz. Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak yen Bilgili, þeffaf ilkesi doðrultusunda hizmet verdikleve ikinci el araç yelpazemizi yakýndan görmek isteyen rini ve kazalý araç asla satmadýklarýný vurguladý. herkesi Ömer Derindere Bulvarý numara 159/A da faalisatýþa sunduklarý araçlarýn detaylý temizliði ve bayet gösteren iþyerimize davet ediyoruz diye konuþtu. Boya ustalarýna seminer Bedri Büyüktaþkýn M. BURAK YALÇIN Ýl Genel Meclisi Eylül Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla devam etti. Türkiye nin dört bir Düfa Boya, Çorumlu ustalar için eðitim semineri düzenledi. yanýný dolaþarak boyacý ustalarýyla buluþan Düfa, Çoyeni tesisinde AB standartlarýna uygun kalitede ürettiði rumlu ustalar için eðitim semineri düzenledi. boyalarý ile sektördeki yeniliklerin anlatýldýðý seminere Önceki akþam Anvatar Termal Otel de gerçekleþen boya ustalarý büyük ilgi gösterdi. programa Kayalar Kimya Düfa Boya Satýþ ve Pazarlama Düfa Boya nýn 21. yüzyýlýn ürünü olarak lanse ettimüdürü Bedri Büyüktaþkýn, Yalýtým Ürünleri Satýþ Müði iç cephe boyasý Düfa Zeolit ve birçok yeniliðin ilk kez dürü Ertan Þafak, Karadeniz Bölge Sorumlusu Barýþ tanýtýldýðý eðitim seminerinde, ürünlerin uygulanmasý ve Kayalar ve Samsun Distribütörü Murat Çelik ile Düfa teknik detaylarý hakkýnda da bilgiler verildi. Seminerde Çorum Merkez bayileri Çolakoðlu Ticaret, Ýstanbullu ayrýca sektörün en önemli konu baþlýklarýndan ýsý yalýtýyapý Malzemeleri, Nur Hýrdavat ve Erbaþlar Ticaret yetmý ve mantolama konularýna da deðinildi. kilileri de katýldý. Düfa eðitim semineri, yapýlan sunumlarýn ardýndan Düfa nýn 7 milyon euro yatýrýmla devreye aldýðý sona erdi.

9 PERÞEMBE 3 EYLÜL 2015 Hizmet gitmeyen yer kalmayacak Sungurlu Belediyesi bozulan, hasar gören ve parke taþý hiç olmayan yollarýn yapým ve onarým çalýþmalarýna hýzla devam ediyor. Fen Ýþleri Müdür- lüðü tarafýndan ilçeye modern ve estetik bir görünüm kazandýran kilit taþý uygulamasý merkez ve mahallelerinde geniþleyerek sürdürülüyor. Ýlçe genelinde sokaklarda kilitli parke taþý döþeme hizmetlerine aralýksýz devam ettikleri ifade eden Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdülkadir Þahiner, yol yapým çalýþmalarýný inceledi. Sungurlu nun ana arterlerinde alt yapý hizmeti yapýlýyor. "Fen Ýþleri Birimi ne baðlý ekiplerimiz þuan farklý mahallerimizde kilit parke, yol, kaldýrým ve sert zemin çalýþmalarýný sürdürüyorlar. Bizim önceliðimiz altyapý sorunlarýný tamamen çözdükten sonra üst yapý hizmetlerini yapmaktýr. Bu baðlamda alt yapý sorunlarýný çözdüðümüz bölgelerde kilit parke taþý döþeme çalýþmalarýmýz sürüyor. Bu çalýþma kapsamýnda Hacettepe Mahallesi, Elif Tuðba Sitesi mevkiinde bulunan Þehit Celal Turan Sokak, Bahadýr Sokak çamur ve tozdan kurtarýlacak. Sungurlu Belediyesi olarak hizmet götürmediðimiz hiçbir yer kalmayacak" dedi. Amacýmýz Sungurlu'yu daha yaþanabilir ve modern bir Ýlçe haline getirmektir diyen Baþkan Þahiner, "Hizmet Belediyeciliði anlayýþý ile çýkmýþ olduðumuz yolda vatandaþlarýmýzýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalýþmaktadýr þeklinde konuþtu. Yapýlan çalýþmalar için mahalle sakinleri Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner e teþekkür etti.(ýha) 9 Zabýta esnafa karanfil daðýttý Sungurlu Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, Zabýta Haftasý nedeniyle ilçedeki esnafa karanfil daðýttý. Sungurlu Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, Zabýta Haftasý nedeniyle ilçedeki esnafa karanfil daðýttý. Zabýta teþkilatýnýn 189. Kuruluþ yýldönümü nedeniyle Sungurlu'da Zabýta Haftasý programýna bir dizi etkinlik sýðdýrýldý. Sungurlu Belediyesi Zabýta Müdürü Ümüt Gökkan ve ekibi ilçedeki esnafý ziyaret ederek her birine karanfil daðýttý. Ýlçe esnafý tarafýndan takdirle karþýlanan bu uygulamayý deðerlendiren Zabýta Müdürü Gökhan Esnaflarýmýz ilçemizin en önemli zenginliðidir. Bizler her zaman esnafýmýzýn yanýndayýz. Zabýta Haftasý münasebetiyle bir kez daha esnafýmýzý ziyaret edip hal hatýr sorduk. Ziyaretlerimizde kýymetli esnafýmýza, Sayýn Baþkanýmýzýn selamýný iletip günün anýsýna karanfil hediye ettik. dedi.(ýha) Esnaf gezisi Zabýta teþkilatýnýn 189. Kuruluþ yýldönümü nedeniyle düzenlendi. Sungurlu Belediyesi Zabýta Memurlarý günlerini kutladý. Dolandýrýcýlara afiþli önlem Sungurlu Belediyesi bozulan yollarýn onarýmýna devam ediyor. Engelliye akülü araç Çorum'un Sungurlu ilçesi Fatih Mahallesinde oturan Yusuf Sekitmen ve eþi Hatice Se- kitmen Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'den akülü araba istedi. Eþiyle birlikte Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i ziyaret eden Yusuf Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'den akülü araç teslim etti. usuf Sekitmen ve eþi Hatice Sekitmen Baþkan Þahiner e teþekkür etti. Sekitmen, "Uzun süredir belden aþaðý olan bölümüm tutmuyor. Daha önceden akülü arabam vardý ancak kaza yaptým. Kaza sonucu arabam parçalanýp, tamamen kullanýlmaz hale geldi. Ýmkaným olmadýðý için de yenisini alamadým, aylardýr dýþarýya çýkamýyorum. Tek umudum Belediye Baþkanýmýz Abdulkadir Þahiner bey kalmýþtý. Eþim baþkanýmýza durumumuzu anlatýp, akülü araba yardýmýnda bulunmasýný istedi. Baþkanýmýzda isteðimizi geri çevirmeyerek, akülü arabayý vererek beni yeniden hayata baðlanan biri yaptý. Kendisinden Allah razý olsun, ne muradý varsa versin" ifadelerini kullandý. Engelli aracýný teslim eden Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Çeþitli sebeplerle engelli konuma gelmiþ olan hemþerilerimizin yaþamlarýný kolaylaþtýrabilmek için her türlü desteði vermeye çalýþýyoruz. dedi.(ýha) Sungurlu polisi, kendilerini polis, savcý veya asker gibi tanýtarak vatandaþlarý maðdur eden telefon dolandýrýcýlarýna karþý afiþli önlem aldý. Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, telefon dolandýrýcýlarýna karþý yeni bir önlem aldý. Kendilerini polis, savcý veya asker gibi tanýtarak vatandaþlarý maðdur eden telefon dolandýrýcýlarýnýn önüne geçmek için polis bankalarýn ATM lerine "Dikkat dolandýrýlýyor olabilirsiniz?" yazýlý afiþler yapýþtýrdý. Vatandaþlarýn, ikna kabiliyeti güçlü bu dolandýrýcýlara inandýðýný ifade eden Emniyet yetkilileri, "ATM cihazlarýnýn yanýna ya- Sungurlu polisi dolandýrýcýlara karþý afiþli uyarý yaptý. pýþtýracaðýmýz çýkartmalarýn, birçok vatandaþýmýzý son saniyede de olsa bu oyundan döndüreceðini düþünüyoruz. Polis, kimseden kontör ve para istemez. Böyle durumlarla karþýlaþan vatandaþlarýmýz, bu yalana kanmasýn ve hemen polise haber versin" dediler. Uygulamayla vatandaþlarýn, telefon do- landýrýcýlarýna ATM cihazlarýnda para yatýrýrken uyarý yazýlarýný görerek 155 Polis Ýmdat hattýna bildirmesi hedefleniyor.(ýha) lileri katýldý. 4 Kilometrelik alanda tamamlanmakta olan havai iletkenlerin yeraltýna alýnma iþinin diðer altyapý çalýþmalarý ile birlikte eþ zamanlý olarak hýzla tamamlanmasý ve peþinden ana yollarýn asfaltlanmasý hedefleniyor. YEDAÞ tan Ýskilip te teknik inceleme YEDAÞ Proje Tesisi Müdürü Metin Leblebici, Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn daveti üzerine Ýskilip'te teknik inceleme yaptý. Yapýlan açýklamaya göre Leblebici, elektrik kablolarýnýn yeraltýna alýnmasý iþi kapsamýnda sorunlu bölgelerde incelemelerde bulunmak, trafo yerlerini belirlemek ve çalýþmanýn hýzlanmasýný saðlamak amacýyla teknik heyetle Ýskilip'e gelerek sahada çalýþmalarda bulundu. Çalýþmalara Bele- diye Baþkaný Recep Çatma, YEDAÞ Ýskilip Ýþletme Þefi Mehmet Fatih Durmuþ, Ýskilip Belediyesi Fen ve Ýmar Ýþleri Müdürlüðü yetki- YEDAÞ Proje Tesisi Müdürü Metin Leblebici, Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn daveti üzerine Ýskilip'te teknik inceleme yaptý.

10 10 PERÞEMBE 3 EYLÜL 2015 Zabýtalar çözüm bekliyor TÜM BELSEN Çorum Þube Baþkaný Nevzat Veldet, Zabýta Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, tüm zabýtalarý kutladý. Yerel yönetimlerin hemen bütün hizmetlerinde emekleri olan zabýta çalýþanlarýnýn özverili çalýþmalarýna raðmen, gerek ekonomik ve sosyal haklarý bakýmýndan, gerekse de özlük haklarý bakýmýndan birçok sorun yaþadýðýný belirten Veldet, Zabýta çalýþanlarý diðer kamu çalýþanlarýndan farklý olarak uzun süreli olarak, gece gündüz demeden görev yapmakta, buna karþýlýk gerçek emeklerinin çok altýnda maaþ almaktadýrlar. Kendilerine verilen görevleri yerine getirmek amacýyla zorluklara göðüs germekte ve özveriyle çalýþmaktadýrlar. Açýklamasýnda zabýtalarýn taleplerini de dile getiren TÜM BEL SEN Çorum Þube Baþkaný Nevzat Veldet, þunlarý söyledi; Zaman zaman sokaktaki dilencilere veya seyyar satýcýlara müdahale etmek zorunda kalan Zabýtalara bu yüzden maalesef ki vicdansýz ve kötü kimselermiþ gibi bakýlmakta ama bu müdahalelerin onlarýn kiþisel tercihi deðil kendilerine verilen görev gereði olduðu unutulmaktadýr. Ülkemizde her geçen gün daha da derinleþen iþsizliðin ve bunun bir sonucu olan dilencilerin veya seyyar satýcýlarýn sokaklara çýkmasýnýn sorumlusu zabýtalar deðildir. Kentin düzenini oluþturan imardan çevre saðlýðýna, saðlýktan kentin esenliðinden ekonomik yapýdan kolluk gücüne varan kadar 60'ýn üzerinde kanun ve yönetmelikle üzerlerine birçok görev yüklenen zabýtalar, 1930'lu yýllardan bu güne ne bir iþ yapma teçhizatý, ne günün koþullarýna göre eðitim düzeyi, ne de denetlenebilirlik ve baðýmsýz hareket edebilme açýsýndan çaðdaþ geliþmeye uygun hale getirilmemiþtir. Bir anlamda kamu düzeninin saðlanmasý görevini yerine getiren Zabýta çalýþanlarý, bu görevleri sýrasýnda oldukça sýk þekilde Barýþ Günü etkinlikleri kapsamýnda Çorum a konser için gelen Basbariton Hasan Karayol Umut Radyo da yayýnlanan TÜM BEL SEN Çorum Þube Baþkaný Nevzat Veldet saldýrýya uðramaktadýrlar. Kimi zaman yaralanmakta, kimi zaman ölümle sonuçlanan saldýrýlara maruz kalmaktadýrlar. Ayrýca, asli görevleri arasýnda yer almayan birçok iþi yapmalarý istenmektedir. Zabýtalarýn yaþadýklarý sorunlarýn bir kýsmý yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanýrken, bir bölümü de her yerelin kendi özgül koþullarýndan ve belediyelerin özel uygulamalarýndan kaynaklanmaktadýr. Ve maalesef ki bu sorunlar hem belediye yönetimleri, hem de merkezi hükümetler tarafýndan görmezlikten gelinerek yýllardan beri birikmiþ ve kangrenleþmiþtir. Sendikamýz yerel yönetim hizmetlerinin temel direklerinden olan zabýta çalýþanlarýnýn sorunlarýný, iþkolumuzdaki öncelikli sorunlar arasýnda ele alýyor ve sorunlarýn çözüm için gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapýlmasý için gerek TBMM nezdinde, gerek hukuksal alanda gerekse fiili ve meþru mücadele anlayýþýmýz doðrultusunda iþyerlerimizde ve sokakta sorunlarý gündem yapýyor, çözüm için mücadele ediyor. Yýllardýr sürdürdüðümüz bu mücadeleye ilk günkü kararlýlýk ve azimle aþaðýdaki taleplerimizle devam ediyoruz. TALEPLERÝMÝZ 1- Genel Ýdari Hizmetler sýnýfýnda olan zabýtalar yaptýklarý görev zorluðu nedeniyle bu hizmet sýnýfýndan çýkarýlmalý ve 657 sayýlý D.M.K. 36. maddesine Belediye Zabýtasý Hizmetleri Sýnýfý ibaresi eklenmelidir: Böylece zabýtalara mesleki statüsü saðlanmalýdýr. 2- Zabýta memurlarýna yýpranma hakký tanýnmalý, fiili hizmet zammýndan yararlanmalarý saðlanmalýdýr. 3- Görevlerinin niteliði gereði süreklilik arz eden iþler kapsamýnda bulunan ve günün 24 saatinde devamlýlýk gösteren hizmetlerde çalýþan Zabýta personeline her ay maktuen kadro karþýlýðý ödenmekte olan maktu "fazla çalýþma" ücreti kamu emekçilerinin maaþýna ilave edilerek, emekli maaþ ve ikramiyesi hesaplamasýna esas teþkil eden parametlere katýlýmý saðlanmalýdýr. 4- Zabýtaya her ay kadro karþýlýðý ödenen maktu "fazla çalýþma" ücretinin, görevin yapýlmasý sýrasýnda veya görevden dolayý hastalanma, yaralama ve sakatlanma hallerinde olduðu gibi çalýþanýn dinlenme hakký olan yýllýk izin dönemi ile hastalýk raporlarýndan da kesilmemelidir. 5- Merkezi Bütçe Kanunu ile aylýk ödenen maktu fazla çalýþma ücret (mesai) miktarlarýnýn yalnýzca alt sýnýrý belirlenmelidir. Fazla mesai ücretini belediyeler kendi yerel konumu ve bütçelerine göre, günün þartlarý ve yoksulluk sýnýrýný dikkate alarak maaþa orantýlý bir endeksle belirlemelidir. 6- Yerel yönetimlerde personel yetersizliði ve kadrosuz çalýþtýrmalar nedeniyle zabýta hizmetlerinin geçici iþçi ya da belediyenin diðer birimlerinden memurlar geçici görevlendirilmelerle verilmesi uygulamasýna durdurulmalý; Kentlerin ihtiyacý olan zabýta sayýsý uluslararasý standartlar çerçevesinde belirlenerek yeterli sayýda kadrolu zabýta istihdamý saðlanarak adrese dayalý nüfus bilgilerine göre her yýl çalýþan sayýsý yeniden belirlenerek boþ zabýta kadrolarý doldurulmalýdýr. 7- Zabýta çalýþanlarýnýn görevlerinden dolayý maruz kaldýklarý yaralanma ve sakat kalma veya ölümleri halinde, 2330 sayýlý Maddi Tazminat ve Aylýk Baðlanmasý hakkýndaki kanuna bir fýkra eklenerek zabýta çalýþanlarýna da nakdi tazminat ödenmesi saðlanmalýdýr 8- Özellikle metropol ve büyükþehir belediyelerinde her belediye zabýta biriminin farklý uygulama ve anlayýþý hem hizmeti alan halk açýsýndan hem de çalýþanlar açýsýndan ciddi olumsuzluklar yaratmaktadýr. Bu nedenle, büyükþehir, ilçe ve belde belediyelerin zabýta müdürlükleri tek bir çatý altýnda birleþtirilmeli ve uygulamada birlik saðlanmalýdýr. Her ilde zabýta müdürlükleri oluþturularak bölgenin konumu ve nüfus yoðunluðuna göre görev daðýlýmý tek merkezden yapýlmalýdýr. 9- Zabýta çalýþanlarýnýn görev yerlerinin belediye baþkanlarýnýn keyfi tutumlarýna göre deðiþtirilmesi ve yasalara ve yönetmeliklere aykýrý çalýþtýrýlmasý önlenmelidir. 10- Zabýta personeline yönelik görevde yükselme sýnavlarý yýllardýr yapýlmadýðýndan bir çok belediyede zabýta amirliði gibi görevler baþkanýn oluru ile vekaleten yürütülmektedir. Hizmet üretiminin kalitesini düþüren ve iþ barýþýný bozan bu uygulamaya son verilmeli ve merkezi olarak görevde yükselme sýnavý yapýlarak, görevlendirmeler asaleten buna göre yapýlmalýdýr. Umut Radyo ya sanatçý konuk Haber Arkasý programýna konuk oldu. Program süresince okuduðu opera tadýndaki birbirinden güzel halk türküleri Basbariton Hasan Karayol Umut Radyo da yayýnlanan Haber Arkasý programýna konuk oldu. ilgiyle dinlenen Karayol, saz arkadaþlarý Eren Çalýþkan ve Metin Özbek ile birlikte Uður Çýnar ýn sorularýný yanýtladý. Dünyayý aydýnlatan sevgi ve hoþgörü güneþi tarih öncesi çaðlardan günümüze Hitit uygarlýðýnýn izlerini taþýyor diyen sanatçý Hasan Karayol, Kadeþ Barýþ antlaþmasý ile barýþ kavramýný insanlýk ve uygarlýklar tarihine armaðan eden Hitit topraklarýnda bulunmaktan kývanç duyduðunu belirterek, Ýncinsen de incitme diyen ve yetmiþ iki milleti bir gözle gören Hacý Bektaþ-ý Veli nin derviþleri bence Anadolu nun ilk aydýnlanmacýlarýdýr. Onlarýn izinden yürüyen onlarýn felsefesinden beslenen bir milletin asla sýrtý yere gelmez. Yeter ki hoþ görmeyi ve sevmeyi bilelim dedi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Zabýta Teþkilatý mensuplarýný kutladý. Baþkan Karataþ zabýtalarý kutladý Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Zabýta Teþkilatý'nýn kuruluþunun 189. yýldönümü nedeniyle zabýta personeline kahvaltý verdi. Personelin Zabýta Haftasý ný kutlayan Baþkan Karataþ, Zabýta teþkilatýmýz çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Kamu düzenini korumak amacýyla görev yapan zabýtamýzýn amacý özünde vatandaþýmýza hizmet etmektir. Zabýta, halkýmýzýn saðlýðýnýn korunmasýna yönelik denetimler baþta olmak üzere birçok alanda kamu düzenini saðlayan bir kolluk görevidir. Dolayýsý ile halkýmýz ile iç içe görev yapan zabýta teþkilatý görevini yerine getirirken halkýn memnuniyeti için çalýþmaktadýr. Mesai saati gözetmeksizin halkýn güven- Baþkan Karataþ, zabýta yönetici ve memurlarý ile bir araya geldi. liði için gece gündüz di. demeden çalýþan Zabýta Teþkilatýmýzýn 189. Kuruluþ yýldönümünü kutluyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" de- Baþkan Karataþ, zabýta memurlarýný ayrý ayrý tebrik ederek hediyelerini takdim etti. Kaymakam dan iade-i ziyaret Osmancýk Kaymakamý Cemalettin Demircioðlu, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'a iadei ziyarette bulundu. Osmancýk Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü Þube Müdürlüðü görevinde iken kýsa bir süre önce Osmancýk Kaymakamlýðýna atanan Cemalettin Demircioðlu, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette bir süre görüþen Demircioðlu ve Baþkan Karataþ, ilçedeki yatýrýmlar hakkýnda bilgi alýþveriþin- Muhtarlardan TOKÝ teþekkürü Osmancýk'ta Çay Mahallesine yapýlacak TOKÝ konutlarý dolayýsýyla üç mahallenin muhtarlarý Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret ederek teþekkür ettiler. Yapýlan açýklamaya göre, Çay Mahallesi Muhtarý Dursun Yançizer, Gemici de bulundular. Kaymakam Demircioðlu, Baþkan Karataþ'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Karataþ ise beraberlik içerisinde çalýþarak Mahallesi Muhtarý Ümit Atasoy ve Gürleyik Mahallesi Muhtarý Osman Sivritepe, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'a ziyarette bulundular. Çay Mahallesine yapýlacak TOKÝ konutlarýnýn üç mahalleyi de etkileyeceðini dile getiren muhtarlar, Baþkan Karataþ'a teþekkür ettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Karataþ ise "Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaþlarýmýz için TOKÝ bir fýrsattýr. TOKÝ konutlarý Çay Mahallesi, Gemici Mahallesi ve Gürleyik Mahallesi için Osmancýk'a daha fazla hizmet etmek için gayret edeceklerini ifade etti. Osmancýk Kaymakamý Cemalettin Demircioðlu, Baþkan Karataþ ý ziyaret etti. Muhtarlar Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret ederek teþekkür ettiler. önemli bir kazaným olacak. En çok talep bu üç mahallemizden gelmiþti. Bu nedenle de TOKÝ konutlarýnýn Çay Mahallesine yapýlmasýna karar verildi. TOKÝ konutlarýnýn hem nüfusun artmasýna hem de üç mahallemizde kentleþmeye katký saðlayacaðýný düþünüyorum." dedi.

11 PERÞEMBE 3 EYLÜL :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Ka de 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:21 Aðustos 1431 Hýzýr: EYLÜL Âlimin hatasý, kaptanýn hatasýna benzer. Gemi batýnca, onunla beraber birçok insan da batar.ýmâm-ý Mâverdî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Tavþanlý, Dursunbey, Emet ve Ödemiþ'in kurtuluþlarý (1922) - (Eskiþehir) Seyyid Battal Gâzi'yi Anma Haftasý Tefekkür Tefekkür, düþünmek ve düþünceden dersler çýkarmak anlamýna geliyor. Tefekkürün alt yapýsý imandýr. Da- Tefekkür ha doðrusu "tahkiki imandýr" Dünyamýz Yani, araþtýrýp bilgili ve ilgili saðlam imandýr. Tefekkür yaþadýðýmýz ve seyrettiðimiz þeylerden ibret almak, dersler çýkarmaktýr. Böyle bir düþünce içinde olanlar,bir çiçeðe bakarken, her hangi bir hadiseyi yorumlarken, Raþit Yücel bir musibete uðradýðý zaman ondan ders çýkaran kimliktir. Böyle corumhakimiyet. net bir alt yapýsý olmayanlarýn "tefekkür" denen güzel þeyden haberi yoktur. Hayatý ezbere yaþamaða devam eder. Onun için Peygamberimiz (asm) "Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten üstündür" demiþtir. Bunun neticesi ihlastýr. Ýhlas ise yapýlan ibadetlerin ve iþlerin yalnýz emredildiði için yapýlmasý demektir. Eðer baþka bir illet ve sepep o ibadete karýþmýþ ise, o ibadet batýldýr. Þu hadisi þerif buna en büyük delildir: "Ýnsanlar helak olur ancak bilenler kurtulur. Bilenlerde helak olur, ancak bildikleri ile amel edenler kurtulur, bildiði ile amel edenler de helak olur ancak ihlaslý olanlar kurtulur. Ýhlaslý olanlar ise her an onu kaybetmek ile karþý karþýyadýrlar." Hayatýn temeli budur. Tefekkür bu açýdan önemlidir. Kainattaki cereyan eden olaylarý iman süzgecinden geçirirken tefekkür ortaya çýkar. Kendini düþünmek, nasýl bir harika vücuda sahip olduðunu anlamak insanýn ufkuna yeni yeni sayfalar açar. "Ben yarattým" yerine, "Ne güzel yaratýlmýþ" demeðe baþlarsýnýz. Hayatýnýzýn her anýný dolu dolu geçirmeðe baþlarsýnýz. Ýbadetten lezzet almaya, dualarýnýzdan manevi hazlar çýkarýrsýnýz. Hakiki bir insan olmak yolundasýnýz demektir. Bu anlamda tefekkürsüz hayat, neticesiz meþakkatlere benzer. Alt alta koysanýz koca bir sýfýr eder. NÖBETÇÝ ECZANELER BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ SEDA KOÇAK (TEL: ) HÜRRÝYET CAD. NO:13 - SAAT KULESÝ YANI METEOROLOJÝ BÝLGE ECZANESÝ BÝLGE KAKAÇ (TEL: ) BAHABEY CAD. NO:34/A - AK BANK YANI Kelimeler, ifade edilmez his ve fikirlerin, acýmasýz "acýlý" diþlere sahip timsah havuzudur. Kurbaðalama, köpekleme, burgulu, düz, boneli, tüplü, acemi, profesyonel; ne þekilde dalýyor, yüzüyor; kýsacasý onunla nasýl muhatap oluyor olursanýz olun, eninde sonunda onun zehirli diþlerinin Kazýklý Voyvoda vicdansýzlýðýna beyninizi yýrttýrýr, cümlelerinizi paramparça ettirir, idrakinizi leþe dönüþtürürsünüz. Kelimelere yüz verirseniz, yüzü, her zaman astar parasýný sizden peþinen ister ve daima ifade edilemezliðin astarý, hep yüzünden pahalýya mal olur. VEFAT EDENLER Çorum daki Bazý Ahi Babalarý 1 Hüsnü Salih CENAN Ýþte sonbahardaki garip his dalgalanmalarýnýn hiyerogliflerini, deðiþken duygularýn okunmaz, okunsa da hiçbir dile tercüme edilemez çivi yazýlarýný, hiçbir kelime arkeologuna veya gramercisine, izah sahafýna okutamazsýnýz. Çünkü bu üstatlarýn (!) hepsi birer ümmidir. Nasýl olusun da, size onun þiiriyetini tattýrabilsinler? Zaman, hýzla bir görünmez þerit üzerinde akýp gitmesine raðmen, yaban domuzundan kaçan avcý gibi zig-zag çizerek ilerlediðinden, onun koþu bandýnýn "Stop" düðmesine basýp, onu hâkimiyet altýna alamayýz. Bunu yanýnda, onu birazcýk da olsa yavaþlatabilir ve onu bir yayvan kalýp içinde seyredebiliriz. Ýþte bu kalýbýn adý, sonbahardýr. Kelimeler bir mangal dumanýný bile tel tel kesecek, kýymýklarýna kadar doðrayacak kudrette olsalar bile, bir türlü þu sonbaharýn hal tercümesini yapmaya muktedir olamýyorlar. Ne hazin bir cilve, ne buruk bir imkân HAFTALIK Ethem ERKOÇ Sonbahara Övgü Çorum'da ilk Ahilik Teþkilatýnýn ne zaman kurulduðu bilinmemektedir, ancak pek çok ahi babasýnýn ismi, kayýtlarda geçmektedir. Bölgemizin Türkleþmesi ve Ýslamlaþmasýnda emeði geçen Ahi Babalarýndan bazýlarý þunlardýr: Ahi Ahmet, Ahi Menteþe, Ahi Müsteþar, Ahi Ýlyas, Ahi Hacýbey, Ahi Burak, Ahi Osman, Ahi Mecdüddin, Ahi Beyazýt, Ahi Recep, Ahi Yusuf, Ahi Musa, Ahi Habib, Ahi Cemal, Ahi Halil, Ahi Hayrettin...bunlardan bazýlarýný tanýma çalýþacaðýz. AHÝ AHMET Ahi Ahmet, Çorum merkezinde yaþamýþtýr. Babasý Emir Ahmet, 1367 yýlýnda Pir Baba Tekkesini yaptýrmýþtýr. Oðlu Ahi Ahmet de bu tekkeye geniþ araziler vakfetmiþtir. Elde edilen vakýf gelirleriyle hizmet binalarýnýn tamir ve onarýmlarýnýn yapýlmasýný ayrýca zaviyeye mülazemet edenlere, komþulara, fakir fukaraya yiyecek ve barýnma imkaný saðlanmasýný þart koþmuþtur. Tekkenin yapým tarihinden hareketle Ahi Ahmet'in 14. yüzyýlýn sonlarýnda yaþadýðý sonucuna varabiliriz. Bu durumda Ahi Teþkilatýnýn ilk kurucularýndan veya ilk bilinenlerinden biri olduðu söylenebilir. Ahi Ahmet'in kuruluþunda emek verdiði, pek çok arazi vakfederek desteklediði Pir Baba Tekkesi, 20. yüzyýla kadar varlýðýný sürdürmüþtür. Ancak Ahi Ahmet'in kabrinin neresi olduðu bilinmemektedir. (Ahilik Ansiklopedisi, 1/28) AHÝ MENTEÞE Ahi Menteþe, baþka bir adla Ahi Yakup Çorum'da yaþamýþ bir ahi þeyhidir. 702/1312 tarihinde Çorum yakýnýndaki Çiftlik Köyü/mevkiinde bir zaviye kurmuþtur. 767/1366 tarihinde de zaviyeye geniþ araziler vakfetmiþtir tarihli tahrire göre, zaviyenin vakýf gelirleri, Çiftlik Köyündeki arazileren oluþmaktaydý. Kayýtlarda Nasrullah Çiftliði olarak da geçmektedir. Sekiz haneli köyün 1834 akçeli gelirinin 1584 akçei meskun olanlarýn, geri kalaný ise meskun olanlarýn idi. (Ahilik Ans. 1/134) Bu zaviyeye ait en eski kayýt, 1576 tarihli Rum Evkaf Defterlerinde geçmektedir tarihinden itibaren o günkü zaviyadar Ali Efendi'nin giriþimiyle zaviyedarlýk, evlada meþrut hale getirilmiþtir 1726 tarihinde zaviye, mamur þekilde bulunuyordu tarihli belgeye göre zaviyede, gelip geçenlere yemek veriliyordu yani zaviye faal halde idi. Hatta Mehmet ve Hasan kardeþler, zaviyadarlýk görevini yürütüyorlardý. Çorum'da bulunan Ahi Menteþe zaviyesine II. Beyazýt, Sultan ibrahim ve I. Abdülhamit Han döneminde daha önce verilmiþ beratlar yenilenmiþtir. (Çorumlu Dergisi, 1943, sayý 39) Ancak bu zaviyenin hangi semtte olduðunu ve Ahi Menteþe'nin nerede bulunduðunu tespit edemedik. Ahi Menteþ evlatlarýndan Ahi Osman'ýn da bir zaviye kurduðu kayýtlarda geçmektedir. Hata buraya Ahi Osman Zaviyesi denilmiþtir tarihinde Çorum merkeze baðlý Yeni mezrasý, bu zaviyenin vakýflarý arasýnda yer almaktaydý. Bu zaviyenin daha sonraki süreciyle ilgili bilgi bulunmamaktadýr. (Ahilik Ans. 1/182) AHÝ MÜSTEÞAR Ali izzet Efendi, Tezkire-i Makamat adlý eserinde Ahi Müsteþar'm kim olduðunu, neren geldiðini, ne zaman yaþadýðýný belirtmez. Sadece Saðrýcý Mahallesinde (Çöplü Mahallesinde) Gazi Dedeoðlu'nun evinde ahþap türbesinde metfun olduðunu yazar. Nazmi Tombuþ da ayný zattan bahsederken adýný Ahi Menteþe olarak zikreder. (Bak: Çorumlu Dergisi, yýl 1946, sayý 57, sh. 1672) Sonra Ali Ýzzet Efendi'nin Ahi Müsteþar hakkýnda vermiþ olduðu bilgileri nakletmeye devam eder. Ali Ýzzet Efendi, bir ahi þeyhi olan Ahi Müsteþar vakfiyesinin gelir getiren emlakinin olduðunu ve onun yaþadýðý devirlerde türbedar tarafýndan idare olunduðunu ifade eder. Türbedarý, avlusunda bir çukur kazarken vücudu tam bir zat ortaya çýkar. Onun üzerine de ahþap bir türbe inþa eder. Halk, konuþma zamaný gelip de konuþamayan çocuklar ve sonradan dili tutulan kimseler nezir (adak) ile ziyaret ettiklerinde Allah'ýn izniyle þifaya kavuþacaklarýna inanýrlarmýþ. Ancak günümüzde mezarýnýn yeri bilinmemektedir. (Sürecek) Fikrin Ýleri Ufuklarýnda içi imkânsýzlýktýr bu Ya Rab! Parmak izlerinde, varlýðýnýn haritasýný arayan bir dakik ve rakik (dikkatli) mütefekkir hissiyatýyla, mevsimlerin bu kýtaat u biharýný; yani kýtalarýný ve denizlerini kuþbakýþý gözden geçirdiðimizde, karþýmýza tek bir ferahlatýcý ada çýkýyor: Sonbahar Hani bazý ölülerin gözleri açýk kalýr da, gözbebekleri kayar ve ortaya bembeyaz bir tabaka çýkar ya Bence sonbahar da bizim dudaklarýmýzý bu tabaka gibi donuklaþtýrýyor Kýpýrdatýyoruz onlarý; ama diþe dokunur, iþe yarar, iþ görür bir kelam çýkaramýyoruz, fýþkýrtamýyoruz o dudaklarýn çatlaklarýndan Aðaçlardan dökülen yapraklarýn benzi neden sapsarýdýr sanýyorsunuz? Sonbahar Ýç içe çýkmaz duygularý tek bir mevsimde mektuplaþtýran zarf Sonbahar Gönül susuzluðuna, çöl yaðmurlarýndan kan nakli yapan serap Sonbahar Güldeki girdap, kedideki benek, gökyüzündeki eringeçlik Ey sonbahar! Suskunluk abasýnýn altýndan hüzün sopasýný gösteren tehditkâr mevsim Senin bir "ilk" baharýn da mý vardý, ne? 'Kemik saðlýðý için dýþarýda oynayýn' Prof. Dr. Demirað, kemik saðlýnýn korunmasýnda özellikle D vitaminin çok önemli olduðunu bildirdi. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneði Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirað, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, kemik saðlýðýnýn korunmasýnýn hayati öneme sahip olduðunu belirtti. Demirað, kemiklerin özellikle organlarý koruduðunu, kaslarý tuttuðunu ve kalsiyum deposu olduðunu söyledi. Kemik kitlesinin 30 yaþýna kadar maksimum düzeye çýktýðýný vurgulayan Demirað, bu süreçten sonra kemik yýkýmýnýn baþladýðýný ifade etti. Ýleri yaþlarda kemik saðlýna yönelik görülebilecek saðlýk sorunlarýnýn önlenebilmesi için çocukluk dönemine özen gösterilmesi gerektiðine dikkati çeken Demirað, kemik saðlýnýn korunmasýnda özellikle D vitaminin çok önemli olduðunu bildirdi. Demirað, D vitaminin gýdalarla alýmýnýn sýnýrlý olduðunu, bu açýdan en iyi besinin yaðlý balýklardan elde edilebileceðini ifade ederek, "Ayrýca yumurta, et gibi diðer besinlerde de bulunmaktadýr. Besinler tek baþýna ihtiyacýn tamamýný karþýlayamazlar. Vitamin D'nin doðal ana kaynaðý, güneþli havalarda ultraviole ýþýnlarý ile cildimizde sentezlenmesidir" dedi. Vitamin D eksikliði açýsýndan riskli gruplar arasýnda bebeklik dönemi ve 5 yaþ altý çocuklarýn, gebe ya da emzirme dönemindeki kadýnlarýn, 65 yaþ üstündekilerin yer aldýðýný söyleyen Demirað, "Ayrýca güneþ maruziyeti çok az olanlar ve cilt rengi koyu olanlar da risk altýnda olan kiþilerdir" uyarýsýn- Kadir Yüktaþýr com 1-Tatar Köyü' nden gelme, Almanya' dan emekli; Hasan BEZGÝN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. 3,3155 3,3189 2,9477 2,9497 ALIÞ Gram 107,61 SATIÞ 107,71 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:26 Sayý: EYLÜL 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 3 EYLÜL 2015 Huzuru hedef alanlar asla baþaramayacak Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Dýyarbakýr'da terör örgütü tarafýndan bir doktorun þehit edilmesi ve Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde görev yapan saðlýk çalýþanýnýn geçirdiði trafik kazasý sonucu vefatý nedeniyle açýklama yaptý. Diyarbakýr'ýn Kulp ile Lice ilçeleri arasýnda yol kesen PKK'lý teröristlerin aracýyla kaçmaya çalýþan Doktor Abdullah Biroðul'u uzun namlulu silahla öldürdüðünü, silahlý saldýrý sonrasý bölgeye gitmek isteyen 112 ekiplerinin PKK'lý teröristlerin engellemeleri nedeniyle olay yerine ulaþamadýðýný hatýrlatan Lafcý, sabah saatlerinde saldýrýya uðrayan araca ulaþan 112 ekiplerinin aracýnda öldürülen kiþinin Kulp Ýlçesi Toplum Saðlýk Merkezi Baþkaný Doktor Abdullah Biroðul olduðunu teþhis ettiðini ifade etti. Yapýlan hain saldýrýyý þiddet ve nefretle kýnadýklarýný belirten Lafcý, Abdullah Biroðul'a Allah'tan rahmet, ailesi, meslektaþlarý ve milletimize baþ saðlýðý diledi. Terör olaylarýna iliþkin açýklamalarda bulunan Lafcý, þöyle dedi: "Bu son eylem bir kez daha göstermiþtir ki; eli kanlý terör örgütü ve destekçileri özgürlük, demokrasi, hak ve özgürlükler gibi söylemleriyle, kirli emel ve eylemlerini Yaþlý yayaya çarptý Özdoðanlar Kavþaðý'nda yaþanan trafik kazasýnda, otomobil 70 yaþýndaki yayaya çarptý. Karþýdan karþýya geçmek için yola çýkan S.Ç. 'ye, T.E.'nin (35) kullandýðý 19 TE 993 plakalý otomobil çarptý. Çarpmanýn etkisi ile kazayý hafif þekilde yaralý olarak atlatan yaþlý kadýna ilk müdahale çevre esnafý tarafýndan yapýldý. Yaþlý kadýn kendisine çarpan otomobil sürücüsünden davacý olmadýðýný ifade etti. (Haber Merkezi) gölgelemeye, bu temiz deðerleri de kirletmeye çalýþmaktadýr. Bölgeyi ve bölge insanýný düþünmeden asker, polis, öðretmen, doktor, hemþire, saðlýk görevlisi öldürmekten çekinmeyen, bebek katili terör örgütü ve mensuplarýyla bunlarýn destekçileri ve savunucularý þunu iyi bilmelidir: Bu ülkenin birlik ve beraberliðini, huzurunu bozmaya sizin gücünüz yetmeyecektir. Çanakkale'de yazýlan destanýn ruhu, geleceðimizi aydýnlatacak, sizin planlarýnýzý bozacaktýr. Milletimiz oynanan oyunun farkýndadýr ve bu çirkin oyunlarla kandýrýlamayacak basirete sahiptir. Amacý sadece bölge halkýna saðlýk hizmeti sunmak olan saðlýk çalýþanlarýmýza yönelik gerçekleþtirilen bu saldýrý ve engellemeler terörün çirkin yüzünü bizlere bir kez daha göstermiþtir. Bu duygu ve düþüncelerle Saðlýk- Sen Çorum Þubesi olarak her türlü terör eylemini, destekçilerini ve iþbirlikçilerini lanetliyor, terörle mücadelede þehadet mertebesine ulaþan evlatlarýmýza Allah'tan rahmet, yaralýlarýmýza da acil þifalar diliyoruz. Ayrýca Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Hemþire olarak görev yapan Mehmet Þenol Gül elim bir kaza sonucu hayatýný kaybetmiþtir. Merhuma Allah'tan rahmet geride kalan acýlý ailesine sabýr ve metanet, yaralý olarak kurtulan saðlýk çalýþanýmýza acil þifalar diliyoruz. Yaþlý karý koca elektrikli bisikletle kaza yaptý 78 yaþýndaki Ý.E., arkasýnda 70 yaþýndaki eþi F.E. ile birlikte elektrikli bisiklete giderken, otomobille çarpýþtý. Bahabey Caddesi'nde önceki gün yaþanan kazada, aniden önüne çýkan elektrikli bisiklete çarpan 19 AP 999 plakalý otomobilin sürücüsü N.K. (58), bisikletin aniden önüne çýktýðýný söyledi. Kazayý yaralý olarak atlatan bisiklet sürücüsü ve eþi, otomobil sürücüsünden davacý oldu. (Haber Merkezi) Anne ve iki kýzýna birden çarptý Alaca Yozgat Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasýnda, 16 ve 9 yaþýndaki iki kýzýyla birlikte giden anneye otomobil çarptý. Anne Y.K. (40) ve kýzlarý K.K. (9) ile B.K. (16), Y.P. (23)'nin kullandýðý 06 FK 0520 plakalý otomobilin çarpmasýyla yaralandý. Çýðlýklarla ana baba gününe dönen caddede görgü tanýklarý dahil herkes büyük bir þok yaþarken, kazanýn hafif yaralanmalarla atlatýlmasý en büyük teselli kaynaðý oldu. (Haber Merkezi) Freni tutmayan traktör devrildi; 6 yaralý Boðazkale'de freni tutmayan traktör devrildi, römorkta bulunan yolcular yaralandý. H.E.'nin (33) kullandýðý 19 ER 542 plakalý traktör, hýzlý girdiði virajý alamadý. Sürücü firene bastýysa da frenlerin tutmamasý kazayý kaçýnýlmaz hale getirdi. Römorkla birlikte devrilen traktörde bulunan sürücü dahil Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB) natürel nohudun kilogramý 2,430 ila 2,830 liradan iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: ÜRÜN CÝNSÝ BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday 0,666 0,912 Anadolu durum düþük vasýflý 0,790 0,794 Hacý Nuri Lafcý toplam 6 kiþi yaralandý. Sürücü H.E. ile birlikte M.E. (15), Þ.E. (12), S.E. (38), A.B.K. (10) ve F.E. (35) yaralý olarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Borsa da hububat fiyatlarý Yemlik kýrmýzý 0,488 0,488 Tritikale0,605 0,630 DÝÐER HUBUBATLAR Yemlik arpa 0,596 0,618 Macar fið 0,940 1,100 Natürel nohut 2,430 2,830 Ayçiçeði yaðlýk 1,200 1,560 Yulaf 0,688 0,688 Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü akýl ve zeka oyunlarý eðitmeni yetiþtirecek. Akýl ve zeka oyunlarýna eðitmen yetiþtirilecek Eylül 2015 tarihleri arasýnda Süleyman Demirel Üniversitesi Liderlik Kariyer Eðitim Araþtýrma Merkezi ve Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü iþbirliði ile gerçekleþtirilecek olan Zeka ve Akýl Oyunlarý Eðitmenliði Eðitim Sertifikasý programý kayýtlarý baþladý. Eðitim süresi 20 saat teorik 20 saat uygulama toplam 40 saat olup, kursiyerlere 50'ye yakýn oyunun eðitimi ve bilgisayar ortamýnda videolu eðitimleri ve ders notlarý verilecek. Çorum da açýlacak olan Zeka ve Akýl oyunlarý Eðitmenliði Eðitim Sertifikasý programý Milli Eðitim Bakanlýðý Talim ve Terbiye Kurulu tarafýndan okullarda seçme ders olarak okutulmasý sonucunda eðitmen bulma sýkýntýsýný gidermek amacýyla Eylül 2015 tarihleri arasýnda Zeka ve Akýl oyunlarý Eðitmenliði Eðitimi Sertifikasý programý gerçekleþtirilecek. Programdan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öðretmenleri yararlanabilecek. Eðitim sonunda sertifikayý almaya hak kazanlara yapacaklarý eðitimlerde kullanmak üzere Zeka ve Akýl oyunlarýna iliþkin materyaller de daðýtýlacak. Eðitimlerde zeka ve akýl oyunlarýnýn uygulamasýnda zenginlik katacak sýra dýþý düþünme becerisi etkinliklerine de yer verilecek ve örnek etkinlikler paylaþýlacak. Kursa katýlmak Çorum da açýlacak olan Zeka ve Akýl oyunlarý Eðitmenliði Eðitim Sertifikasý programý ilgi gördü. Eðitim süresi 20 saat teorik 20 saat uygulama toplam 40 saat olacak. Eðitimler Eðitimler, Eylül tarihlerinde Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü nde verilecek. isteyenlerin 8 Eylül 2015 tarihine kadar kesin kayýt yaptýrmalarý gerekecek. Eðitimler, Eylül tarihlerinde Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü nde verilecek. Etkinlik Süleyman Demirel Üniversitesi Liderlik Kariyer Eðitim Araþtýrma Merkezi iþbirliði ile düzenlendi.

13 Oba Boksu nda þampiyon Çorum Antalya da yapýlan Oba Boksu nda Bahar Gençlikspor dan Haþim Rahimzade ve Muhammed Nizami altýn Ertuðrul Bozkurt ise bronz madalya kazandý. Çorum takým halinde þampiyonluðu kazandý. Oba Boksu nda Çorum lu sporcular iki altýn madalya kazandýlar. 30 Aðustos ta Antalya da yapýlan Oba Boksu müsabakalarýna Bahar Gençlikspor antrenör Hasan Çalýþkan yönetiminde üç sporcu ile katýldýlar. Süper Aðýr sýklette mücadele eden Haþim Rahimzade yaptýðý dört maçýnýda kazanarak altýn madalyanýn sahibi oldu. Orta sýklette mücadele eden Muhammed Nizami ise beþ maç yaptý ve birbirinden zorlu rakiplerini geçerek sýkletinde altýn madalya kazanan ikinci sporcu oldu. Aðýr sýklette mücadele eden Ertuðrul Bozkurt ise yarý finalde kendisinden altý kilo fazlasý olan rakibinin ayaðýnýn üzerine düþmesi sonucunda ayaðýnda çatlak oluþtu buna raðmen maçý býrakmadý ve maçý 1-0 kaybetti ve üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. Baharspor antrenörü Hasan Çalýþkan, Oba Boksu Osmanlý Dövüþ sanatlarýnda en fazla madalya alan ilin Çorum olduðunu belirterek takým halinde þampiyonluðu kazandýðýný söyledi. Çorum un 22,5 puanla takým birinciliðini kazandýðýný belirten Hasan Çalýþkan teþekkür ve takým þampiyonluk belgesini aldýklarýný söyledi. Amatör Oba Boksu müsabakalarýnýn 15 Ekim de Konya da yapýlacaðýný belirten Hasan Çalýþkan buraya iyi bir takýmla katýlmak istediklerini ancak bu organize için sponsor aradýklarýný söyledi. Sponsor bulmalarý halinde bu müsabakalara kalabalýk bir ekiple katýlmak istediklerini belirten Çalýþkan amaçlarýnýn gençlere Osmanlý tarihindeki becerilerini gençlere anlatmak ve Osmanlý ecdatlarýndan kalan bu mirasý gençlere aþýlamak olduðunu söyledi. Oba Boksu nda altýn madalya kaz anan sporcular antrenör Hasan Çalýþkan ile birlikte Wushucular Çanakkale gezisinde Çorum Belediyesi tarafýndan Çanakkale Zaferinin 100. yýlý için düzenlenen geziye Wushu sporcularýda katýlacak. Wushu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen geziye 45 Wushu sporcusunun katýlacaðýný ve kafilenin 6 Eylül pazar akþamý saat da Çanakkale ye hareket edeceðini söyledi. Wushu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat, Çanakkale savaþýnýn destan olarak gelecek nesillere aktarýlmasýnýn, ecdadýmýzýn ortaya koymuþ olduðu kararlýlýðýn azmin zaferin ve iman gücünün yeni nesil gençlere aktarýlmasýnýn büyük önem taþýdýðýný belirterek Torunlarýyla evdadýn arasýnda köprü olan Çorum Belediyemize bu anlamlý faaliyetlerinden dolayý minnettarýz. Bu organizede bizlerede yer veren Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ve Kültür Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan a teþekkür ediyoruz dedi. PERÞEMBE 3 EYLÜL Gençlik Görkemspor Hentbol 2. ligine yükselmek için Ankara da Eylül de üç maç oynayacak 2. Lig için Ankara da mücadele edecek Eylül tarihlerinde Ankara da yapýlacak olan Bölgesel Lig grup maçlarýnda Çorum Gençlik Görkemspor, Ankara Keçiörenspor, Ankara Gazi Pasifikspor ve Amasra Belediyespor takýmlarý ile mücadele edecek. Bayanlar Bölgesel Hentbol Liginde Çorum Gençlik Görkemspor 2. lig için mücadele edecek Eylül tarihlerinde Ankara da yapýlacak olan Bölgesel Lig grup maçlarýnda Çorum Gençlik Görkemspor, Ankara Keçiörenspor, Ankara Gazi Pasifikspor ve Amasra Belediyespor takýmlarý bulunuyor, Gençlik Görkemspor 18 Cuma günü ilk maçýnda saat da Amasra Belediyespor ile Ankara Yaþar Sevim Spor Salonu nda yapacak. Ýkinci maç 19 Eylül Cumartesi günü saat de Ankara Gazi Pasifik Gençlikspor ile oynayacak olan Gençlik Görkemspor son maçýnda ise 20 Eylül pazar günü saat de Ankara Keçiörenspor ile yapacak. Bayanlar Bölgesel Hentbol Liginde üç grupta toplam 12 takým mücadele edecek. Kayseri, Ýzmir ve Ankara grup maçlarýnda oynanacak maçlar sonunda beþ takým 2. lige yükselmeye hak kazanacak. Hentbol Federasyonu 12 takýmýn mücadele edeceði üç grup merkezinden 2. lige yükselecek beþ takýmýn nasýl olacaðý konusundaki statüyü henüz açýklamadý. Gençlik Görkemspor, Hentbol Bayanlar 2. liginde 11 takýmýn tek grupta mücadele ettiðini Bölgesel Lig de mücadele edecek 12 takýmýnda 2. lige alýnmasýný ve iki grupta müsabakalarýn oynanmasý için Hentbol Federasyonu na dilekçe verdi. Görkemspor bayan hentbol takýmý bölgesel lig maçlarý için hazýrlýklarýný antrenör Taner Adýkdý yönetiminde aralýksýz sürdürüyor. Hedef bu sezon 2. ligde mü- Ýþkar Rekabet baþarýyý getiriyor Bayburt Grup Ýl Özel Ýdare Gençlikspor Antrenörü Erdal Ýþkar, ligin ilk iki haftasýný deðerlendirdi. Ýlk 2 maçta takýmýn istediði oyunu sergilediðini ve mücedelenin skora yandýðýný söyleyen Teknik Direktör Erdal Ýþkar, Ýki hafta önce yeni bir baþlangýç yaptýk. Ligde oynadýðýmýz iki karþýlaþmadan da galibiyetle ayrýlarak 6 puan aldýk. Bu iki maçýn geneline baktýðýmýz zamanda istediðimiz futbolu oynadýk. Mücadelemizi skorlara da yansýttýk. Her hafta daha iyi gidiyoruz. Çok karakterli bir oyuncu gurubumuz var. Her hafta üstününe katarak ilerlemeye çalýþýyoruz. Oyuncularýmýzda teknik ekipte bu yönde çalýþmalarýný sürdürüyor. Son oynadýðýmýz Ýskenderun maçý önemli bir karþýlaþmaydý. Bu mücadeleden 3 puaný alýp Dersim maçýna en iyi þekilde hazýrlanmak istiyorduk. Ýskenderun maçý bu açýdan bizim için bu açýdan çok iyi oldu dedi. Takýmýn sergilediði futboldan son derece memnun kaldýklarýný ifade eden Ýþkar, "Ýskenderun karþýsýnda oynanan oyundan sýn derece memnunum. Bu karþýlaþmada rakibe az pozisyon verdik. Bunun yanýnda çokta pozisyon ürettik. Belki daha önce atacaðýmýz bir gol farký getirirdi. Ama olmadý son dakikalarda da olsa 3 puaný almak bizim için çok önemli bir galibiyet oldu" diye konuþtu. Þu anda 24 kiþilik bir kadroya sahip olduk. Bizim amacýmýz takýmda rekabet ortamý oluþturmaktý. Bundan sonra rekabet artacaktýr. Rekabette baþarýyý getirir her zaman. Yeni gelen arkadaþlarýn zaten kaliteleri belli. Katký saðlayacaklardýr. Zaman içerisinde mutlaka her oyuncudan faydalanacaðýz. Galatasaray dan Serdar ve Samet i aldýk. Þu anda kadromuz 24 kiþi bizim için yeterli bir kadromuz var. Þu an için ilk yarýya bu kadroyla devam edeceðiz. Oyuncularýmýzý büyük emeði var Ýskilipgücüspor Yüzme Okulu çalýþmalarýna katýlan miniklerin son antrenmanýn ardýndan antrenörleriyle toplu halde Ýskilipgücü yüzme kursu sona erdi Bizim amacýmýz lige iyi baþlayýp bunu devam ettirmekti. Ancak tabi ki lig uzun soluklu bir maraton. Bunda puan kayýplarý da zaman zaman olacaktýr. Ancak biz þu an için iyi gidiyoruz. Ýki maç yaptýk ikisinden de oynanan futboldan memnunum. Oyuncularýmýn büyük katkýsý var. Büyük emeði var. Oda bizim için büyük artý oluyor tabi." Taraftara teþekkür Beylebeyi maçýnda taraftarýmýz çok iyiydi bizi 90 dakika sürekli desteklediler. Dersim maçýnda da sonuç ne olursa olsun tribünleri doldurup 90 dakika desteklemelerini bekliyoruz. Taraftarýmýza çok ihtiyacýmýz var. Beylerbeyi maçýnda çok güzel bir taraftar görüntümüz vardý. Taraftar bizim sahadaki 12. Oyuncumuz. Bütün tartarlarýmýzý maça bekliyoruz. Cumartesi günü saat da tüm taraftarlarýmýzý Genç Osman a bekliyoruz. Olimpik Yüzme Havuzu nun açýlmasýnýn ardýndan Çorum da yüzme branþýnda yoðun bir çalýþma temposu baþladý. Bu çalýþmalara merkezden katýlým oldukça yüksek. Ancak ilçelerden yüzme branþýna en büyük ilgi Ýskilip ten geldi. Ýskilipgücüspor kulübü yaz döneminde baþlattýðý bir çalýþma ile iki ay içinde 60 çocuða yüzme öðretti. Ýskilipgücüspor Baþkaný Nihat Armutçu, kulüp olarak bu yýl ilk kez açtýklarý yüzme kursuna ilginin yüksek olmasýnýn kendilerini son derece mutlu ettiðini söyledi. Baþvuranlarýn büyük bölümünün kýz çocuklarýndan olmasýnýn kendilerini daha fazla umutlandýrdýðýný belirten Armutçu Ýlçemizde kýz çocuklarýna yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinlik olmamasý büyük sýkýntýmýzdý. Çalýþmalara katýlan bir sporcu velisinin tatilde çocuðunun fotosunu atýp Hocam oðlum kolluk ve simit olmadan yüzüyor, bu kadarýný beklemiyordum teþekkür ederim deyince mutluluðumuz dahada atttý. Yaz dönemi çalýþmalarýný tamamladýk. Okullar açýlýnca ilan edeceðiz ve talep olmasý halinde yüzme kurslarýna devam edeceðiz dedi. Armutçu, bu çalýþmalarýnda kendilerinden desteðini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer e kurs hocalarý Davut Üstünay ve Çetin Koçak a ulaþýmda yardýmcý olan Bekir Köstek ve Mehmet Demirci ile her zaman yanýnda olan Bahadýr Telli ye teþekkür etti.

14 14 PERÞEMBE 3 EYLÜL 2015 Partilerde aday adaylarý YÜKSEL BASAR AK Parti'de 7 Haziran seçimlerinde aday adayý olan isimler yeniden baþvuru yapýyor. Edinilen bilgilere göre, mevcut milletvekillerinin yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý'nda hekim olarak görev yapan hemþehrimiz Dr. Davamýzýn peþinde koþmaya devam edeceðiz 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý olan Berat Uzun, 1 Kasým 2015 genel seçimleri için de AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adaylýk baþvurusunu yaptý. Uzun, AK Parti Genel Merkezine baþvurusunu yaptýktan sonra þu açýklamalarda bulundu; Öncelikle ülkemizde son günlerde meydana gelen terör olaylarýnda þehit olan güvenlik görevlilerimize, gazilerimize ve hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet diliyor, bu acýlarýn bir daha yaþanmamasýný temenni ediyorum. Bugün, 1 Kasým 2015 Genel Seçimleri için Fatih Tuncel ve Siyaset Bilimci Berat Uzun, Merkez Valisi Orhan Öztürk aday adayý olduklarýný resmen duyurdular. Kulislerde Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Ahmet Ölçer, Faruk Özkader, Fatih Maden, kadýn adaylardan Kamer Çalýþ, Ýlkay Kümbül Coþgun, Yasemin Cenan'ýn aday adayý olacaklarý AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adaylýðý baþvurumuzu yaptýk. Halkýmýza vermiþ olduðumuz sözü yerine getirmek, güçlü demokrasimizin devamýný saðlamak, ekonomik ve siyasi istikrarý sürdürülebil- konuþuluyor. MHP'den yeniden milletvekili adayý adayý olan Sami Çam ve Ahmet Anak adaylýklarýný duyururken, Aybüke Topçubaþý Ekici'nin de aday adayý olacaðý belirtiliyor. CHP'de Tufan Köse'nin tekrar birinci sýra adayý gösterilme- Berat Uzun aday adaylýðý baþvurusunu yaptý mek, Yeni Türkiye'nin inþasýnda yer almak, millete hizmet eden tarafta olmak için, davamýzýn peþinde koþmaya devam edeceðiz. Millete hizmet yolunda aldýðýmýz kararýn; bizlere, Çorum'umuza ve milletimize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. Bu vesile ile tüm Çorumlu hemþehrilerimize, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyor, dua ve desteklerini Baðcý 4. kez aday adayý AK Parti'de üç dönem milletvekilliði için yapýlan düzenleme ile tekrar aday olma yolu açýlan AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, aday adaylýk baþvurusunu dün partisinin genel merkezine yaptý. Baðcý, yaptýðý açýklamada "1 Kasým 2015 günü yapýlacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 'Milletvekili Aday Adaylýðý' baþvurumuzu partimize yaptýk. Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu liderliðinde Türkiye'yi aydýnlýk bir geleceðe taþýmak, lider ülke güçlü Türkiye için, ülkemizin ve tüm vatandaþlarýmýzýn birlikte ve kardeþçe yaþamý, huzuru, güveni ve istikrarý için yeniden AK Parti" ifadelerine yer verdi. Kalvaltýda Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 3 EYLÜL satýþý iþi. T.C. 2. Ýcra Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 1.325,00 m2 yüzölçümlü Aþýk Mahsuni Þerif Parký nýn, üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel (1 yýl): Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçme suyu þebeke hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. Kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra 1 Taþýnýr: adet LOHMAN-BOWANZ cinsli yumurta tavuklarý; adet Lohman cinsi beyaz renkli 70 ve 90 haftalýk yumurta tavuðu ve adet Bowanz cinsi beyaz renkli 90 haftalýk yumurta tavuðunun satýþý iþi ,00 Yer: Karapýnar köyü Çukur mevkii No:1 Çorum Saat: Taþýnýr: adet NÝKCÝK cinsi yumurta tavuðu; Nikcik cinsi beyaz renkli 30 ve 36 haftalýk yumurta tavuklarýnýn satýþý iþi ,00 Yer: Karapýnar köyü Çukur mevkii No:3 Çorum Saat: EYLÜL Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2015/2016 kampanya dönemi meydan tahmil tahliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra 740 adet (çift) muhtelif marka, model, numara ve renklerde bayan ayakkabýlarýnýn satýþý iþi Yer: Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy 1. Cad. No: 42 Çorum Saat: EYLÜL Çorum 3. Ýcra 34 TN 9110 plakalý, 2011 model, NEOPLAN marka, NEOPLAN N 2216 SHD TOURLINER tipli, beyaz renkli otobüsün satýþý iþi Yer: Kaynar Otoparký Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra 19 UD 108 plakalý, Newhollant marka T480 tipinde mavi renk 2011 model traktörün satýþý iþi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 1815 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 186 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezta Salonu Saat: EKÝM Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI ALO PAKET : ZENGÝN IZGARA ÇEÞÝTLERÝ ve EV YEMEKLERÝ KIYMASIZ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) Multinet, Sedcard, Ticket geçerlidir. Online sipariþ: Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 725 Ada No, 38 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam 2 katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 2632 ada no, 309 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 746 ada, 32 parselde bodrum kat 1 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 3722 ada, 392 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi Mezat Salonu Saat: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

15 (Ç.HAK:2325) PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM HAKÝKÝ KARS DANASI KURBANLIK BULUNUR (Ç.HAK:2407) HABER SÝTESÝNE ELEMAN ARANIYOR Yerel internet haber sitesine güncel haber akýþýný saðlayacak, Photoshop bilen, haber alanýnda yetiþtirilmek üzere eleman aranýyor. (Ç.HAK:2345) (Ç.HAK:2330) * Kesim hanemiz mevcuttur * Veteriner hekim kontrolünde * Hijyenik þartlarda kurbanlýk * Kesimi yapýlýr. Mür. Tel: Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü) Eleman Aranýyor yaþ arasý çay ve temizlik iþlerine bakacak bayan eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tektaþ Ýnþaat (Ç.HAK:2370) Organize San. Bölgesi 16. Cad. No: 24 Mür. Tel: Baþvurular için müracaat tlf: Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2190) Adaklýk Kurbanlýk Koyun 450 TL den baþlayan fiyatlarla ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: Satýlýk veya Kiralýk Pansiyon Gülabibey Mah. 7. Beytepe sokakta bulunan, 100 kiþilik 17 daireden oluþan 6 katlý pansiyon sahibinden satýlýk veya kiralýktýr. Melek Özturan Pansiyonu (Ç.HAK:2393) (Ç.HAK:2402) Adres: Gülabibey Mah. 7. Beytepe Sok. No: 4 Tel: BAYAN ELEMAN ARANIYOR Kliniðimizde yemek ve temizlik iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere BAYAN eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Özel Ýlgi Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði Adres: Gazi Cad. Uysal Ýþ Merkezi No: 72 Tel: YÝTÝK Ýzmir Bayraklý Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdullah ERDOÐAN Mehmet oðlu 1972 Mecitözü Bekiþ Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2411) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Fatma ERDOÐAN Adil kýzý Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2406) ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNDE FAALÝYETTE BULUNAN LAVAÞ (TORTÝLLA) ÜRETÝM FABRÝKAMIZDA ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE; AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ÖZELLÝKLERÝ TAÞIYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ. ÝLGÝLENENLERÝN RANDEVU ALARAK ÞAHSEN BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR. * Tercihen Ýngilizce bilen, * 35 yaþýný aþmamýþ BAY / BAYAN, * Esnek çalýþma modeline yatkýn ve uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * Erkeklerde askerlik görevini tamamlamýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Gýda Güvenliði Mevzuatý, Belgelendirilmesi ve sertifikasyonlarý konusunda deneyimli, Ýletiþim : MUTLUKAL GIDA SAN.TÝC. A. Þ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 6. CADDE NO : 10 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:2292) (Ç.HAK:2336) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) FAX : müsait tarla sahibinden satýlýktýr Kurbanlýk büyükbaþ, hakiki Kars danasý. Ücretsiz kesim yapýlýr. Selahattin Þahin Seydim Köyü/ÇORUM (Ç.HAK:2346) ELEMANLAR ARANIYOR Çaycý Cafe Bistroda çalýþacak deneyimli deneyimsiz bay (Ç.HAK:2327) ELEMANLAR ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere ; * Kaynakçý * Tornacý * Makina Mühendisi * LKS programý kullanabilen Ön Muhasebe elemaný * Diksiyonu düzgün Sekreter Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) FAX CEP TEL : MOBÝLYA ÝMALAT USTALARI ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 40 yaþýný doldurmamýþ, mobilya imalat ustalarý aranmaktadýr. (2000 TL maaþ+sigorta+yemek) DETAY MOBÝLYA (Ç.HAK:2401) ÞAHÝN BESÝCÝLÝK bayan elemanlar alýnacaktýr ELEMANLAR ALINACAKTIR ÇORUM ÞEKER FABRÝKASI KAMPANYA DÖNEMÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ÖZEL ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU (Ç.HAK:2373) Adres: Küçük Sanayi Sitesi No: 19 Tel: Gsm: DEVREN SATILIK ÇAY OCAÐI Hazýr müþteri potansiyeline sahip Osmancýk Caddesi civarý cami karþýsýnda devren satýlýk çay ocaðý. (Ç.HAK:2404) Mür. Tel: YAZI ÇARÞI MEVKÝ KURBANLIK BÜYÜKBAÞ SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim Yapýlýr Köprüalan Köyü (Gürcü) (Ç.HAK:2376) PERSONEL ALINACAKTIR " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþacak, " En az Lise mezunu, bilgisayar kullanabilen " Güler yüzlü, dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile " Maaþ + Prim + Vardiyalý sistemle çalýþtýrýlmak üzere BAY AKARYAKIT SATIÞ & MARKET GÖREVLÝSÝ alýnacaktýr (Ç.HAK:2344) DEVREN SATILIK DÜRÜM VE FAST-FOOD SAAT KULESÝ CÝVARINDA HAZIR MÜÞTERÝ POTANSÝYELÝNE SAHÝP DÜRÜM VE FAST FOOD (Ç.HAK:2310) (Ç.HAK:2378) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM (0364) DÜKKANIMIZ DEVREN SATILIKTIR ELEMANLAR ARANIYOR Cafe de çalýþtýrýlmak üzere baybayan elemanlar alýnacaktýr. * Bayan Tezgahtar * Bay Garsonlar * Bay Aþçý Mür. Tel: (Ç.HAK:2395) AKARYAKIT SATIÞ ELEMANI ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ (Ç.HAK:2390) Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý) Çorum Eleman Aranýyor Mermer fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere baybayan servis elemanlarý alýnacaktýr. Hünkar Cafe Adres: Bahabey Cad. Eski Cumartesi (Ç.HAK:2409) OTO YIKAMA ELEMANI ARANIYOR Sima Otomotiv yýkama bölümünde çalýþtýrýlmak üzere oto yýkama elemaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:2396) Pazarý yeri Kadýn Kültür Merkezi Mür. Tel: Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ankara Yolu 4. Km. Tel: (Ç.HAK:2387) (Ç.HAK:2377) (Ç.HAK:2308) (Ç.HAK:2287) PERÞEMBE 3 EYLÜL Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi * 1.5 metrelik 5x10, 0,25 * 2,50 pleymut 2,80 metrelik 10x10 * 2,50 metrelik ve 2,80 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü DEVREN SATILIK OTO YIKAMA Müþteri potansiyeline sahip kira sýkýntýsý olmayan iþ deðiþikliði (Ç.HAK:2340) (Ç.HAK:2350) Sahibinden Satýlýk 2014 model 1500 lük Scooter Yuki 3 tekerlekli, çift koltuklu. Not: Garajlý veya garajsýz verilir. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Derneðimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere seyahate engeli olmayan vasýflý vasýfsýz bay ve bayan elemanlar alýnacaktýr. Not: Ücret dolgundur. SSK+Yol Gsm: (Ç.HAK:2408) (Ç.HAK:2412) Devren Satýlýk Çay Ocaðý Müþteri potansiyeline sahip çay ocaðý devren satýlýktýr nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: ÞEN ORTAKLAR BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ hayvan bulunur. Çiftliðimizde kesim yapýlýr. Kasým EREN Selçuk TATAR Selim YÜCEL Merkez/ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Benzin istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere ön satýþ elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Petrol Adres: Çepni Mah. Çevre yolu Bulvarý No: 207 Tel: BAYAN SEKRETER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan sekreter aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 3 Tel:

16 PRES, PRES, PRES Ligin ilk iki haftasýndan maðlubiyetle ayrýlan Çorum Belediyespor cumartesi günü evinde oynayacaðý Tavþanlý maçýný kazanarak çýkýþa geçmek istiyor. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan hafta baþýndan buyana süren çalýþmalarda takýma rakibe savunmada baský uygulatarak pres üzerinde duruyor. Çorum Belediyespor, Tavþanlý maçýnýn hazýrlýklarýný dün sabah yaptýðý tek çalýþma ile sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takým Nazmi Avluca sahasýnda saat de baþlayan antrenmana son transfer Hakan Doðru özel programla çalýþtýðý için katýlmadý. Buðra ise takýmdan ayrý olarak çalýþtý ve özel kuvvet hareketleri yaptý. Toplu olarak yapýlan ýsýnma koþusunun ardýndan çalýþmanýn ilk bölümünde saha kenarýna kurulan bölümde çabuk kuvvet ve dayanýklýlýk hareketlerini iki seri olarak yapan kýrmýzý siyahlý takým daha sonra her zaman olduðu gibi taktik çalýþmaya geçti. Önce büyük sahada serbest taktik çalýþma yaptýran Teknik Direktör Fahrettin Sayhan son bölümde ise sahayý küçülterek bu kez en fazla üç kez topa vurmalý antrenman yaptýrdý. Her zaman olduðu gibi futbolculardan çok koþan ve daha fazla baðýran Sayhan, her hata sonunda pozisyonu durdurarak uygulamalý olarak futbolculara yapmalarý gerekenleri gösterdi. Özellikle rakibe topla çýktýðý anda baský uygulamalarýný isteyen Sayhan sýk sýk bu uyarýlarý yüksek sesle tekrarladý. Sayhan söylediklerini yapan isimleri ise ödüllendirmeyi ihmal etmedi. Oldukça sýcak havada yapýlan bu çalýþma devre halinde tekrarlandý. PERÞEMBE 3 EYLÜL 2015 Altýn Kemer Çorum da 654. Tarihi Kýrkpýnar Baþpehlivaný Orhan Okullu Çorum a gelerek her zaman güreþçilerin yanýnda olan New Holland Bölge Bayii Karakarþlar Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Karakaþ ý ziyaret etti. Altýn Kemer ile birlikte Çorum a gelen Orhan Okullu Karakaþ a güreþe verdiði destekten dolayý teþekkür etti. Selahattin Karakaþ ise ata sporu güreþe büyük önem verdiklerini ve bundan sonrada bu desteklerinin devam edeceðini söyledi. Taþ tan Ercan a ziyaret New Holland Bölge Bayii Selahattin Karakaþ kendisini ziyarete gelen Baþpehlivan Orhan Okullu ile diðer misafirleriyle toplu halde görülüyor Çorum Belediyespor un milli judocusu Merve Taþ Avrupa Þampiyonasý kampý öncesinde kulüp amatör sporlar sorumlusu Mustafa Ercan ý ziyaret ederek verdikleri destekten dolayý teþekkür etti. Ercan da Taþ ý baþarýlarýndan dolayý kutladý ve Avrupa Þampiyonasý nda madalya beklediklerini söyledi Amatörlerin malzeme daðýtým töreni yarýn Ýl Özel Ýdarespor tarafýndan Çorum amatör kulüplerine alýnan malzemeler yarýn düzenlenecek törenle daðýtýlacak. Her yýl geleneksel olarak Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafýndan yapýlan organize ile Ýl Özel Ýdare tarafýndan alýnan malzemeler yarýn saat de Ýl Özel Ýdare bahçesinde düzenlenecek törenle kulüplere daðýtýlacak. ASKF tarafýndan yapýlan açýklamaya göre yarýn düzenlenecek törende 18 kulübe malzemesi daðýtýlacak. Ligleri daha sonra baþlayacak yedi kulübün malzemesi ise daha sonra daðýtýlacak. Buna göre yarýn yapýlacak malzeme daðýtýmýnda Alaca Belediyespor, Bayat Belediyespor, Çorumspor, Çorum Belediyespor, Çimentospor, Eti Lisesi Gençlikspor, Gençlerbirliði, Gençlik Mimar Sinan, HE Kültürspor, Hitit Gençlikspor, Ýl Özel Ýdarespor, Ýskilipgücüspor, Ortaköyspor, Osmancýkspor, Osmancýk Belediyespor, Osmancýk Gençlikspor, Ulukavakspor ve Ýþitme Engelliler takýmlarý malzemelerini alacaklar. Ýskilipspor, Kargýgücüspor, Mecitözüspor, PTT Gençlikspor, Sungurluspor, Uðurludað Belediyespor ve Osmancýkgücüspor ise malzemeleri ligleri baþladýðý tarihte alacaklar, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, yarýn saat de Ýl Özel Ýdare bahçesinde düzenlenecek malzeme daðýtým törenine kulüp temsilcilerinin katýlmasýný istedi. Ýl Özel Ýdaresi bütçesinden bu yýl kulüplere daðýtýlacak malzemenin toplam tutarýnýn 98 bin lira olduðu açýklandý. Çorum Belediyespor'un, Avrupa Judo Þampiyonasý'nýn son kampýna çaðrýlan milli judocusu Merve Taþ ve antrenörü Hüseyin Üstündað, Çorum Belediyespor Amatör Sporlardan Sorumlu As Baþkan Mustafa Ercan'ý ziyaret etti Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak Avrupa Þampiyonasý'na Türkiye'den katýlacak olan 7 bayan judocudan biri olan Taþ, Çorum Belediyespor'un bugüne kadar kendisine çok büyük destek verdiðini söyledi ve desteklerinden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Ço- rum Belediyespor Amatör Sporlardan Sorumlu As Baþkan Mustafa Ercan ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Ercan, Merve Taþ'ýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve "Bizim judodaki gururumuz olan Merve Taþ, Eylül tarihinde Avusturya'da düzenlenecek Avrupa Þampiyonasýnda Türkiye'yi temsil edecek. Ben inanýyorum ki bu þampiyonadan dereceyle dönecektir." dedi ve kendisine baþarýlar diledi. Avrupa Þampiyonasý'nda mücadele edecek yedi bayan judocu, 6-15 Eylül tarihleri arasýnda Trabzon Kamp Eðitim Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað ve Avrupa Þampiyonasý kampýna çaðrýlan Merve Taþ, Çorum Belediyespor Amatör Sporlardan Sorumlu As Baþkan Mustafa Ercan ý ziyaretinde Tarihi Kýrkpýnar Güreþlerinin Altýn Kemer i Çorum a geldi. Buna vesile olan ise New Holland Bölge Bayii Karakaþlar Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Karakaþ. Her zaman güreþin içinde olan ve destek veren Selanattin Karakaþ ýn misafirleri 654. Tarihi Kýrkpýnar Güreþlerinin Baþpehlivaný Orhan Okullu ve arkadaþlarý oldu. Karadeniz de yapýlan bir görüþlerden Elmalý Güreþlerine geçerken Çorum a uðraþan Kýrkpýnar Baþpehlivaný Orhan Okullu ile birlikte diðer pehlivanlan Ali Rýza Kaya, Ramazan Bircan ile birlikte Çorum ve baþka illerden gelen Pelhivanlar Selahattin Karakaþ ýn misafiri oldular. Kýrkpýnar Baþpehlivaný Orhan Okullu, Selahattin Karakaþ ýn güreþe ve güreþçiye büyük destek verdiðini çok iyi bildiðini hem kendisine te- Kýrkpýnar Baþpehlivaný Orhan Okullu iþadamý Selahattin Karakaþ ý zyaretinde Altýn Kemer i ona takarak güreþe verdiði desteðe teþekkür etti þekkür etmek hemde tanýþmak için ziyaret ettiklerini belirterek bu tür desteklerin Türk güreþinin geliþimi için çok önemli olduðunu söyledi. Selahattin Karakaþ da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Çocukluðundan beri güreþ sever birisi olarak güçleri oranýnda destek vermeye çalýþtýðýný belir- M. Fatih e özel taktik Çorum Belediyespor da tek forvet olarak kalan Muhammet Fatih e özel taktik. Sezona iki santraforla baþlayan kýrmýzý siyahlý takým Gökhan ýn Manavgat maçýnda sakatlanmasýyla tek forvetle kaldý. Dün yapýlan çalýþma sýrasýnda Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan bu futbolcuyla yakýndan ilgilendi. Taktik çalýþmalarda sýk sýk yapmasý gerekenler konusunda uyarýlarda bulunan Sayhan çalýþma aralarýnda da yapmasý gerekenleri uygulamalý olarak gösterdi. Muhammet Fatih ise bu uyarýlarý dikkatle dinledi. ten Karakaþ, Tarihi Kýrkpýnar Baþpehlivanýnýn ve arkadaþlarýnýn kendisini ziyaret etmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Orhan Okullu lu bu baþarýsýndan dolayý kutlayan Karakaþ kendisine bundan sonrada müsabakalarda da baþarýlar dileðinde bulundu.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý TKDK destekli iþletmeler OSB'de yükseliyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu kuruluþundan günümüze IPARD-1 Programý kapsamýnda 14 adet çaðrýya çýkarken ve bu çaðrýlar neticesinde Çorum Organize

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Çorum Þube Baþkaný. fuarla ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý ifade etti; Türkiye ekonomisinin son yýllarda

Çorum Þube Baþkaný. fuarla ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý ifade etti; Türkiye ekonomisinin son yýllarda ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 21 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ TÜMSÝAD dan dev fuar Abdurrahman Kýlýç TÜMSÝAD Çorum þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Çorumlu sanayici ve iþ adamlarýný

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Tuzaklara karþý milletle mücadele

Tuzaklara karþý milletle mücadele Çorum da hemþehricilik güçlenmeli Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı