T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Reklam Kurulu BaĢkanlığı. Reklamların Ġdari Denetimi ve ĠletiĢim Sektöründeki Uygulamalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Reklam Kurulu BaĢkanlığı. Reklamların Ġdari Denetimi ve ĠletiĢim Sektöründeki Uygulamalar"

Transkript

1 Reklamların Ġdari Denetimi ve ĠletiĢim Sektöründeki Uygulamalar

2 Reklam Kavramı T.C. Sunum Ġçeriği Reklam Kurulu nun Yapısı ve Görevleri Reklam Kurulu Sekreteryası ve Görevleri Reklamlarda Sorumluluk ve Ġdari Müeyyideler Reklamlarla Ġlgili Yasal Düzenlemeler ĠletiĢim Sektöründeki Uygulamalar Reklam Kurulu Faaliyetlerine ĠliĢkin Ġstatistikler

3 Tanımı: Reklam Kavramı-I T.C. Ürün, marka ya da firmayı tanıtmak, hedef kitleyi oluģturanları bilgilendirmek ve ikna etmek, satıģını veya kiralanmasını sağlamak ya da arttırmak amacıyla, reklam veren tarafından herhangi bir mecrada yayımlanan pazarlama iletiģimi niteliğindeki duyurudur.

4 Reklam Kavramı-II T.C. Reklam, tüketiciler açısından değerlendirildiğinde; çeģitli mal ve hizmetleri tanıtan, bu mal ve hizmetlerin nereden, nasıl, ne fiyatla sağlanabileceğini ve ne Ģekilde kullanılacağını tanımlayan, zaman açısından tüketiciye yardımcı olan, binlerce çeģit ürün arasından kendi yararına en uygun ve rasyonel olanı tercih etmesine yarayan bir araçtır.

5 Reklam Kavramı-III T.C. Reklamın Unsurları: mesaj (duyuru), mecra, mesaj kaynağı, ücret

6 Reklam Kurulu nun Yapısı, Görevleri ve ÇalıĢma Yöntemi Reklam Kurulu 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca kurulan Reklam Kurulu; ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilanları inceleme ve inceleme sonucuna göre, mevzuata aykırı reklamlar hakkında idari müeyyide uygulama hususlarında görevlidir.

7 Reklam Kurulu nun Yapısı, Görevleri ve ÇalıĢma Yöntemi Reklam Kurulu nun Yapısı: 1-BaĢkan (Ġlgili Genel Müdür) 2-Genel Sekreter (Ġlgili Genel Müdür Yrd.) 3- Üyeler 4-Sekreterya 5-Ġhtisas Komisyonları

8 Reklam Kurulu nun Yapısı, Görevleri ve ÇalıĢma Yöntemi Reklam Kurulu nun Yapısı: REKLAM KURULU Kurul üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Kamu Temsilcileri (11 üye) Ġlgili Genel Müdür (BaĢkan) Ġlgili Genel Müdür Yrd. (Genel Sekreter) Adalet Bakanlığı TRT, YÖK, TSE Diyanet ĠĢleri BaĢk. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı (2 üye) Sağlık Bakanlığı (2 üye) Sivil Toplum KuruluĢu Temsilcileri (18 üye) Türkiye Barolar Bir. TOBB (4 üye), Gazeteciler Der., Türk Tabipler Bir., Reklamcılar Der., Tüketici Örgütü, Türkiye Ziraat Od. Bir., TESK, TMMOB, ĠĢçi Sendk. Konf., Memur Sendk. Konf. TSMMMOB, 3 B.Belediyesinin temsilcisi Türk Eczacılar Bir., Türk DiĢhekimleri Bir.

9 Reklam Kurulu nun Yapısı, Görevleri ve ÇalıĢma Yöntemi Reklam Kurulu nun Görevleri: 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek Ticari reklam ve ilanları belirlenen ilkeler çerçevesinde re sen veya yazılı baģvuru üzerine incelemek Ġnceleme sonuçlarına göre Kanunun 16 ncı maddesine aykırı hareket edenleri cezalandırmak Ticari reklam ve ilanların denetimiyle görevlendirilmiģ tek idari otorite olan Reklam Kurulu nun görevleri.

10 Reklam Kurulu; T.C. Reklam Kurulu nun Yapısı, Görevleri ve ÇalıĢma Yöntemi Reklam Kurulu nun ÇalıĢma Yöntemi: Re sen ya da yazılı baģvuru üzerine inceleme yapar. Ayda en az bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman BaĢkan ın çağrısı üzerine toplanır. BaĢkan dahil en az 14 üyenin hazır bulunması ile toplanır. Toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Kurul kararları, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması amacıyla nca açıklanır.

11 Reklam Kurulu Sekreteryası ve Görevleri Reklam Kurulu nun sekreterya hizmetleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yerine getirilir. Sekreterya hizmetleri, Bakanlıkça görevlendirilen Kurul üyesi Genel Müdür Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Uzman ve Uzman Yardımcıları tarafından yürütülür.

12 Reklam Kurulu Sekreteryası ve Görevleri I. AĢama II. AĢama III. AĢama Reklam Kurulu toplantısı öncesinde yapılan iģlemler Reklam Kurulu toplantısı esnasında yapılan iģlemler Reklam Kurulu toplantısı sonrasında yapılan iģlemler

13 Reklam Kurulu Sekreteryası ve Görevleri I- Reklam Kurulu toplantısı öncesinde yapılan iģlemler: Tüketicilerden, kurum/kuruluģlardan veya rakip firmalardan gelen baģvurular ön incelemeye alınması, BaĢvuruda yer alan iddiaların tetkik edilerek dosya hazırlanması, baģvuru sahibine ön bilgi verilmesi, Ġnceleme konusu reklam örneklerinin RTÜK ten ve/veya reklam veren firmadan ve/veya mecra kuruluģundan temin edilerek tetkik edilmesi, Reklamlarda yer alan iddialarla ilgili reklam veren firmalardan açıklama, bilgi ve belge istenmesi, (Gerekirse ilgili Kamu KuruluĢları yada Üniversitelerden görüģ alınabilir.)

14 Reklam Kurulu Sekreteryası ve Görevleri I- Reklam Kurulu toplantısı öncesinde yapılan iģlemler: Ġncelenen reklam dosyasının Reklam Kurulu na sevk edilmesi hususunda ndan Onay alınması, Kurula sevk edilmesine karar verilen dosyalarlarla ilgili olarak, reklam veren firmadan detaylı savunma istenmesi, Ġhtiyaç duyulan baģka bilgi, belge ve görüģlerin temin edilmesi suretiyle dosyanın tekemmül ettirilmesi, Tüm bilgiler ıģığında aykırılık tespit edilen reklamların Kurul a sevk edilmesi.

15 Reklam Kurulu Sekreteryası ve Görevleri I- Reklam Kurulu toplantısı öncesinde yapılan iģlemler: Kurul gündeminin oluģturulması, Kurula yapılan baģvurulara ve Kurul tarafından alınan kararlara iliģkin aylık istatistiki bilgilerin hazırlanması, Reklam Kurulu kararları kapsamında Bakanlıkça tesis edilen yaptırımlara karģı açılan davalar sonucunda Mahkemelerce verilen kararların tasnif edilmesi ve aylık rapor hazırlanması,

16 Reklam Kurulu Sekreteryası ve Görevleri II- Reklam Kurulu toplantısı esnasında yapılan iģlemler: Gündemde yer alan konular ve dosyaların içeriği hakkında Kurul üyelerine açıklayıcı bilgi verilmesi ve dosyaların sunulması, Toplantı karar tutanağının hazırlanması,

17 Reklam Kurulu Sekreteryası ve Görevleri III- Reklam Kurulu toplantısı sonrasında yapılan iģlemler: Kurul kararlarının ilgili firmalara tebliğ edilmesi, Ġdari yaptırım uygulanan firmanın mensup olduğu meslek kuruluģuna uygulanan yaptırım hakkında bilgi verilmesi, Ġnternet sitesinde yayınlanmak üzere, Kurul kararlarına iliģkin basın bülteninin hazırlanması, BaĢvuru sahibine, Kurulca verilen karara iliģkin nihai bilgi verilmesi,

18 Reklam Kurulu Sekreteryası ve Görevleri III- Reklam Kurulu toplantısı sonrasında yapılan iģlemler: Ġdari para cezalarının tahsili için ilgili Vergi Dairesi BaĢkanlığına veya Defterdarlığa bilgi verilmesi, Reklam Kurulu kararlarına karģı dava açılması durumunda Hukuk MüĢavirliği aracılığı ile mahkemeye savunma gönderilmesi, Kurulca verilen diğer görevlerin yapılması.

19 Reklamlarda Sorumluluk ve Uygulanan Ġdari Müeyyideler Reklamlarda Sorumluluk Reklam veren Reklam ajansı Mecra kuruluģu

20 Reklamlarda Sorumluluk ve Uygulanan Ġdari Müeyyideler Reklam verenlerin Sorumluluğu Reklamlarda yer alan doğrulanabilir olgularla ilgili tanımlamaları, iddiaları ya da örnekli anlatımları ispatlamak zorundadır. Reklamlarda tanıtımı yapılan mal veya hizmetler konusunda reklam ajansına doğru ve gerçeklere uygun bilgi ve belge vermek zorundadır. Reklamların; doğru, dürüst, Reklam Kurulu nca belirlenen ilkelere ve ilgili mevzuata uygun olmamasından dolayı asli sorumlulukları bulunmaktadır.

21 Reklamlarda Sorumluluk ve Uygulanan Ġdari Müeyyideler Reklam Ajansları ve Mecra KuruluĢlarının Sorumluluğu Reklam ajansı ve mecra kuruluģları, reklamların doğru, dürüst ve ilgili mevzuata uygun olmasından dolayı reklam verenlerle birlikte sorumludurlar. Mevzuata aykırı bir reklamdan dolayı; -reklam verene -mecra kuruluģuna ve -reklam ajansına birlikte idari yaptırım uygulanabilir.

22 Reklamlarda Sorumluluk ve Uygulanan Ġdari Müeyyideler Uygulanan Ġdari Müeyyideler-I Reklam Kurulu, mevzuata aykırı reklamlardan dolayı; 3 Aya Kadar Tedbiren Durdurma Durdurma Düzeltme Ġdari Para Cezası yaptırımlarından birine veya birkaçına hükmedebilir. (Ġhlalin niteliğine göre)

23 Reklamlarda Sorumluluk ve Uygulanan Ġdari Müeyyideler Uygulanan Ġdari Müeyyideler-II Ġdari Para Cezası (2010) Yerel mecrada yayınlanan reklamlar hakkında TL Ulusal mecrada yayınlanan reklamlar hakkında TL Aykırı fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde söz konusu idari para cezaları 2 kat olarak uygulanır.

24 Reklamlarla Ġlgili Yasal Düzenlemeler I- Temel Ġlkeler ve Yasaklar II- Sektörel Düzenlemeler

25 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Temel Ġlkeler Yasalara, Genel Ahlaka, Kamu Düzenine, KiĢilik Haklarına, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere uygun, Dürüst ve doğru olmaları esastır. Ticari Reklam ve Ġlanlar YasaklanmıĢ reklamlar Aldatıcı, Tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, Can ve mal güvenliğini tehlikeye düģürücü, ġiddet hareketlerini ve suç iģlemeyi özendiren, Kamu sağlığını bozucu, Hastaları ve özürlüleri istismar edici, Örtülü reklamlar

26 Temel Ġlkeler -I Yasalara Uygunluk: Emredici hukuk kaidelerine aykırı olmamadır. Bu ilke ile reklamların, yürürlükte bulunan ve ticari reklam ve ilanlara iliģkin hükümler içeren tüm kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ gibi hukuksal düzenlemelere uygun olması gerektiği kastedilmiģtir.

27 Temel Ġlkeler -II Dürüstlük ve Doğruluk: Bu ilke uyarınca, tüketicinin aydınlatılma hakkı nın bir sonucu olarak, mal ve hizmetleri konusunda doğru ve dürüst bir Ģekilde bilgilendirilmeleri gerekir.

28 YasaklanmıĢ Reklamlar-I T.C. Aldatıcı Reklam: Önemli, yani tüketicilerin ekonomik davranıģlarını etkileyebilecek nitelikte yanlıģ, yanıltıcı veya eksik bilgi içererek hitap ettiği kitlede, orta seviyedeki (makul) tüketiciyi aldatan veya aldatma ihtimali bulunan reklamlardır.

29 Reklamlara ĠliĢkin Sektörel Düzenlemeler Sektörler Gıda Tütün/Alkol

30 Genel Olarak ĠletiĢim Sektörü T.C. Tüketicilerin ekonomik çıkarlarını ve satın alma kararlarını etkileyebilecek, alt yazı ve dip not biçiminde sunulan bilgilerin, kolayca okunabilecek harf büyüklüğü ve hızda olması zorunludur. Reklamlardaki ana vaadin istinası niteliğindeki tüm bilgilere yer verilmesi ve bu bilgilerin, reklamın ana vaadinin sağladığı avantajları tamamıyla ya da büyük ölçüde ortadan kaldıracak nitelikte olmaması zorunludur. Sunulan hizmetlere iliģkin ödenecek toplam fiyatların belirtilmesi zorunludur.

31 ĠletiĢim Sektörü Reklamlarında Tespit Edilen Yasaya Aykırılık Unsurları I- Reklamlarda yanıltıcı mesajların verilmesi: Tüketicilerin satın alma kararlarını veya ekonomik davranıģlarını etkileyebilecek nitelikte yanlıģ, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesidir. Ör: Avea ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. tarafından yayımlanan Türkiye nin en çok tercih edilen, en çok konuģturan operatörü. baģlıklı açık hava reklamları

32 ĠletiĢim Sektörü Reklamlarında Tespit Edilen Yasaya Aykırılık Unsurları II- Reklamlarda herģey dahil fiyatların belirtilmemesi: Sunulan hizmetlere iliģkin ödenecek toplam fiyatın (KDV, ÖĠV ve diğer vergi ve bedeller) tüketicilere sunulmamasıdır. Ör: Vodafone Telekomünikasyon A.ġ. tarafından yayınlanan Faturalı Cep Limitsiz Tarife baģlıklı reklamlar

33 ĠletiĢim Sektörü Reklamlarında Tespit Edilen Yasaya Aykırılık Unsurları III- Reklamlarda ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgilere yer verilmemesi: Tüketicilere sunulan ana vaadin istisnası niteliğindeki ifade veya görüntülere hiç yer verilmemesidir. Ör: Vodafone Telekomünikasyon A.ġ. tarafından yayınlanan Numarasını Vodafone a taģıyanlara her yöne 1500 dakika hediye baģlıklı reklamlar

34 ĠletiĢim Sektörü Reklamlarında Tespit Edilen Yasaya Aykırılık Unsurları IV- Reklamlarda alt yazılara okunamayacak Ģekilde yer verilmesi: Alt yazı ve dip not biçiminde sunulan bilgilerin, kolayca okunabilecek harf büyüklüğü ve hızda olmamasıdır. Ör: Türk Telekomünikasyon A.ġ. tarafından yayınlanan Jettfon baģlıklı reklamlar

35 ĠletiĢim Sektörü Reklamlarında Tespit Edilen Yasaya Aykırılık Unsurları V- Reklamlardaki ana vaat ile istisnalar arasında uyumsuzluk: Ana vaadin istinası niteliğindeki tüm bilgilerin, reklamın ana vaadinin sağladığı avantajları tamamıyla ya da büyük ölçüde ortadan kaldıracak nitelikte olmasıdır. Ör: Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ.'ye ait BiNumaram baģlıklı reklamlar

36 ĠletiĢim Sektörü Reklamlarında Tespit Edilen Yasaya Aykırılık Unsurları VI- Reklamlarda vaat edilen hizmetlerin gereklerinin yerine getirilmemesi: Reklam veren firmanın reklamlarda belirttiği hizmeti gerektiği gibi veya vaat ettiği nitelikte sunamamasıdır. Ör: Avea ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. tarafından yayımlanan Her Yöne Sınırsız isimli tarifeye iliģkin reklamlar

37 ĠletiĢim Sektörü Reklamlarında Tespit Edilen Yasaya Aykırılık Unsurları VII- KarĢılaĢtırmalı reklamlara iliģkin düzenlemelere aykırılık: KarĢılaĢtırılan mal, hizmet veya marka isminin belirtilmesi veya karģılaģtırmaya konu mal veya hizmetlerin aynı nitelikte veya özellikte olmaması veya aynı istek ve ihtiyaca cevap vermemesidir. Ör: Avea ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ye ait adresli internet sitesinde yayınlanan Toplan Gel Tarifesi ile birbirinizle her ay tam 300 dakika ücretsiz konuģun baģlıklı reklamlar

38 ĠletiĢim Sektörü Reklamlarında Tespit Edilen Yasaya Aykırılık Unsurları VIII- Kötüleme ve ticari itibardan haksız yararlanma: Reklamların, bir firmayı, mal veya hizmeti aģağılaması ya da alay konusu ederek kötülemesi veya bir firmanın adı, amblem veya logosunun tüketicinin aldanmasına yol açacak Ģekilde kullanılmasıdır. Ör: Vodafone Telekomünikasyon A.ġ. tarafından yayımlanan Sınırları Ezip Geçin Vodafone un Özgür Dünyasını Seçin baģlıklı televizyon reklamları

39 ĠletiĢim Sektörü Reklamlarında Tespit Edilen Yasaya Aykırılık Unsurları IX- Yönetmeliğin 8/a maddesine aykırılık: Reklamı yapılan mal veya hizmetlerin satın alınması halinde müģteriye ayrıca hediye mal veya hizmetlerin veya ikramiyelerin de verileceği belirtiliyorsa, hediyeli veya ikramiyeli mal veya hizmetlerin piyasa değeri ve bunun uygulanma süresinin açıklanması, hediye mal veya hizmetlerin veya ikramiyelerin verilmesine iliģkin reklam veya ilanda süre ile ilgili açıklamanın dışında herhangi bir koşulun ileri sürülmemesi gerekir.

40 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA İLİŞKİN YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA İLİŞKİN YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA İLİŞKİN YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ( TKHK ) 61, 62, 63 ve 84. maddelerine

Detaylı

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29232 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003 Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç Kanun Numarası : 4077 Kabul Numarası : 23/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstür : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ)

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde l-)(değişik 06.03.2003

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım, 2001 T.C.

Detaylı

SAĞLIK BEYANI İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLERİN SAĞLIK BEYANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SAĞLIK BEYANI İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLERİN SAĞLIK BEYANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM SAĞLIK BEYANI İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLERİN SAĞLIK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BEYANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık beyanı ile satışa sunulacak

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU Yayına Hazırlayan : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ

TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 2 TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ SAYI: 6 YAYIM TARİHİ 02/03/2012 1 TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar No: 6 Tarih: 22/02/2012

Detaylı

YENİ TÜKETİCİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

YENİ TÜKETİCİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER YENİ TÜKETİCİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER PLAN 1. GENEL İLKELER 2. HAKSIZ ŞARTLAR 3. AYIPLI MAL 4. AYIPLI HİZMET 5. İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER 6. MESAFELİ SÖZLEŞMELER

Detaylı

SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN

SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi ĠĢletmeleri A.ġ. 31.12.2010 Tarihi Ġtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Lokman Hekim Engürüsağ A.ġ., Sermaye Piyasası Kurulu nun 30.12.2011 tarihli ve Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 3 Teklif Dosyası ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI Bulsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılı Tarıma Dayalı Sanayinin

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

ALDATICI REKLAMLARIN TÜKETİCİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALDATICI REKLAMLARIN TÜKETİCİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ALDATICI REKLAMLARIN TÜKETİCİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güran YAHYAOĞLU 1 Murat KORKMAZ 2 ÖZET Rekabet piyasalarının vazgeçilmezi haline gelen reklamlar, günlük

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Emin Müteahhitlik ĠnĢ. Nak.Taah.Madencilik Gıda Teks.Tur.San.Ve Tic.Ltd. ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali Destek Programı

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Tağaç Ağaç Sanayi Ticaret Anonim ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1 TEKLĠF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye

Detaylı

YAYIN HĠZMETĠ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAYIN HĠZMETĠ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: YAYIN HĠZMETĠ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, medya hizmet sağlayıcıların

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı