Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TAKS -ER fi M

2 TAKS -ER fi M YEN L KÇ : Taksi Medya olarak eflsiz ve yenilikçi bir reklam deste i sunuyoruz. Taksi-Eriflim adını verdi imiz bu ürünümüzün yüksek kalitesinin yanı sıra ifllevselli inin tarafımızca sürekli gelifltiriliyor olması, onu 5 kıtada taksi içi reklam alanında lider konuma getirmektedir. ÖZEL MÜfiTER HEDEF K TLES : Taksi-Eriflim ürünümüz, yüksek edinime sahip kentsel kitleyi hedefleyen güçlü bir reklam deste idir. MAKSiMUM ETK VE ER fi M: Bir taksi içindeki seyahat süresi ortalama 10 dakikayı geçmektedir. Taksi-Eriflim reklam ürünümüz, müflteri arka koltu a oturdu unda kendisine 50 cm den daha yakın olan ön koltuk arkasına yerlefltirilmektedir. Bu da yüksek bir görüntü kalitesi sa lamaktadır. ULUSLARARASI KAPSAM: Taksi-Eriflim, faaliyet gösterdi i ülkelerin hem büyük flehirlerinde hem de bölgesel alanlarında, önemli baflarılar sa lamıfltır. Ayrıca her geçen gün tüm dünyadaki reklamcılara genifl ve etkin bir taksi reklam hizmeti sunmak için yayılmaya devam etmektedir. STRATEJ K LET fi M: Taksi Medya olarak reklam verenlere flehir merkezlerinde, prestijli noktalarda, havaalanları ve 5 yıldızlı otellerde hizmet veren taksilere reklam verme imkanı sunuyoruz. ÖRNEKLEME: Reklam verenlere araç içerisinde bilgilendirici broflür, baflvuru formu ve indirim kuponu gibi ürünleri direkt pazarlama ve da ıtma imkanı sunuyoruz.

3 Sahip oldu umuz Taksi-Eriflim sistemi, spanya ve Avrupa Birli i nden patentlidir. Ayn zamanda otomasyon olarak Avrupa Birli i standartlar na uygunlu u kabul edilmifltir.

4 TAKS -ER fi M markanızı al m gücü yüksek hedef kitleye götürüyor Reklam dünyas na yenilik getiren mecra Taksideki yolculuk süresi içinde reklam n z n ve mesaj n z n etkin bir flekilde tüketici taraf ndan alg lanmas n sa layan bu proje, kampanya ve ürününüzle ilgili detaylar içeren broflür, insert ve baflvuru formu gibi tan t m materyallerini de bafll k arkas ceplerde tüketiciye sunma olana yarat yor. Taksi- Eriflim, taksileri eflsiz ve yenilikçi bir reklam mecras na dönüfltürürken onlara modern bir görünüm de kazand r yor. Önemli ve etkili bir mecra olarak Taksi-Eriflim, markanızı gelir düzeyi ve al m gücü yüksek bir kitleye ulafltırıyor. Bu avantaj, reklam n ya da reklam mesaj n n amac olan iletiflim ve sat fl etkinli ini maksimum düzeye ç kar yor.

5 TAKS -ER fi M baflar ya kestirme yollar sunuyor Markalara uluslararas yolculuk Taksiye binen herhangi bir kiflinin, araç içinde geçirdi i süre 10 dakikay afl yor. Taksi-Eriflim, yüksek kalitede görsel etkiyi de garanti ederek dikkatleri üzerine çekiyor. Taksi Medya iletiflim a, kendisini tercih eden markalara tüm dünyada oldukça genifl bir uygulama alan Taksi Medya, iletiflim a n n bulundu u flehir merkezlerinde veya flehirlerin belli bafll havalimanlar nda çal flan taksilerle Taksi-Eriflim ile yolcular n sadece 50 cm uza na yerlefltirilen reklam materyalleri, ortalama reklam izleme Taksi-Eriflim, farkl ülkelerde birçok flehir ile birlikte küçük yöresel alanlar da kapsayarak etki alan n geniflletiyor. sunuyor. kontrat yapma olana ile markan z k sa yoldan baflar ya götürüyor. süresinin üzerinde alg lan yor ve ak lda kal c l yükseliyor. Etkisi yüksek marka iletiflimi

6 TANITIM BAfiARISINI TAMAMLAYAN YARATICI PROJELER Direkt pazarlamaya hareket getiren çözümler. Medyan n interaktif flekilde kullan m ile hedef müflterinin sat n alma davran fl nda ani de ifliklikler yaratan direkt pazarlama yöntemi, potansiyel ve mevcut müflteri ile gerçeklefltirdi i bire bir iletiflim sayesinde kampanya ve markalar aç s ndan mükemmel sonuçlar yarat yor. Biz, etkinli i kan tlanm fl direkt pazarlama sistemine, broflür ve indirim kuponlar n z rahatl kla hedef kitlenize ulaflt rabilece iniz yepyeni bir soluk getiriyoruz.

7 TAKS -ER fi M Kafalık + Insert Etkili tanıtımın yolları artık ondan soruluyor... TAKS -ER fi M Taksi-Eriflim, flehirlerin vazgeçilmez ulafl m araçlar ndan biri olan taksilerin arka koltuklar ndaki reklam alanlar n n, network fleklinde kullan ma sunulmas ndan oluflan yepyeni bir mecradır. Taksilerin koltuk k l flar na yap lacak özel bir giydirme olan bu reklam alan nda, flirket ya da ürününüzün görsel reklam yer alabilir; bu tan t m yolu, istenirse araç d fl na giydirilen reklam görseli ile de bir bütün olarak uygulanabiliyor. Özel k l flardaki ceplere yerlefltirilecek broflürler ya da markan z ile ilgili istedi iniz bas l tan t m araçlar da etkili bir flekilde da t labiliyor. Taksi-Eriflim, özellikle bankalara özel kredi kart baflvuru formlar n n ve fast food zincirleri için çeflitli kuponlar n hedef kitleye ulaflmas n daha kolay hale getiriyor. Araç d fl ndaki reklam n, araç içinde de desteklenmesi ile tan t m faaliyetinin ak lda kal c l art yor.

8 TAKS -ER fi M Çift Kafalık

9 Numara taflıma baflvurusu Kredi kartı ön baflvurusu ndirim kuponu Kampanya katılım formu Insert TAKS -ER fi M Tek Koltuk + Insert Bu uygulamada taksideki bir koltu un arka kısmı komple giydiriliyor ve di er koltu un üst kısmında ise insertlerin konulabilece i alanlar oluflturuluyor. Bu uygulamalar sonunda toplayaca n z kuponlar ve baflvuru formları ile mecranın kampanyan za olan etkisini kesin olarak ölçmeniz de olanakl hale geliyor. Bu flekilde, gerçeklefltirece iniz kampanyalar süresince insert içine baflvuru formu (kredi kartı baflvurusu vb.), indirim kuponu (fast food zincirleri için vb.) gibi bas l materyaller yerlefltirebilmeniz için de eflsiz bir f rsat yarat l yor.

10 TAKS -ER fi M Komple Tek Koltuk

11 TAKS -ER fi M Komple Çift Koltuk

12 TAKS -ER fi M Paket Markan z ilgi oda Taksi-Eriflim yer ald taksilerde, di er koltu a yerlefltirilen tan t m ekran ile ilgiyi en üst düzeye ç karan bir baflka avantaj daha sunuyor. Ekranda, Taksi-Eriflim içerisindeki baflvuru formu, indirim kuponu gibi reklam ve promosyon materyallerinizi anlatan advertorial yay nlayarak iletmek istedi iniz mesajlar, çarp c bir flekilde hedef kitlenize ulaflt r yor. Taksi-Eriflim araç içi ekranlardan yapılacak reklam ve advertorial yayınları ile desteklenerek tüketicinin kampanya veya ürün ile ilgili mesajları algılama seviyesini maksimum seviyeye çıkarıyor. Bu uygulamalar reklam verenler için 30 adetlik paketler halinde satıfla sunuluyor.

13 Hedef kitleniz telefonda TAKS -ER fi M SMS Reklam verenin SMS gönderilmesini talep etti i yolcu telefonuna, indirilebilecek birçok içerik gönderilebilece i gibi (resim, video, müzik, haber, finans bilgileri ) herhangi bir yarıflma için de SMS gönderilmesi sa lanabilir.

14 TAKS -ER fi M Eriflim 100 araçl k bir networkte; 30 sefer x 2 yolcu x 100 taksi = kifli x 30 gün = (Ayl k) 1 Network = kifli/ay 5 Network = kifli/ay 10 Network = kifli/ay stanbul trafi inde yolculuk süresi, seyahat zaman na göre de iflken olmakla birlikte ortalama 30 dakikadır. Seçilen yo un bölge taksileri ise gün boyunca arka koltukta ortalama 2 kifli tafl yarak, en az 30 sefer yapmaktadır. Bir networkte günde kifli veya ayda kifli ortalama 30 dakika, marka ve mesaj n z okuyarak seyahat edecektir.

15 TAKS -ER fi M in Di er Mecralarla Karflılafltırılması AVM Günde ziyaretçi Tahmini reklam hat rlama oran : % 10 Sinema 3 haftada kifli Tahmini reklam hat rlama oran : % 28 (Sinema salonu, doluluk oran, film frekans ) Taksi-Eriflim Reklam hat rlama oran % 99 dur.

16 AKILLI TAKS LER N BÖLGESEL DA ILIMI BÖLGELER PREMIUM Yeflilköy Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, 5 Yıldızlı Oteller ve Alıflverifl Merkezleri YÜZDEL K PAYLAfiIM % LÜK NETWORK 15 A BÖLGES Sarıyer, Levent, Ulus, fiiflli, Mecidiyeköy, Taksim %40 40 B BÖLGES Ba dat Caddesi, Çamlıca, Altunizade,Fenerbahçe %30 30 C BÖLGES Bakırköy, Florya, Ataköy, Zeytinburnu %15 15 TOPLAM %

17 TAKS -ER fi M Yurtdıflı Görseller Havayolu Kampanyaları

18

19 Sanat, Kozmetik, Foto raf, Gazete, ONG, Siyasi, Televizyon

20

21

22 Komünikasyon

23

24

25

26 Moda, Finans, Menkul De erler

27

28

29

30 Emlak, Turizm

31

32

33 Referanslar

34 TAKS -ER fi M

www.taksimedya.com PROJE MECRALAR TAKS MEDYA Yolcu tafl yan ticari araçlara reklam al nmas hakk ndaki uygulaman n yasallaflmas na 2 kanun ve 4 yönetmelikle öncülük edip yasal altyap ya da yön veren sektörünün

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

Türkiye den Baflar l ve Yarat c Kampanya Örnekleri

Türkiye den Baflar l ve Yarat c Kampanya Örnekleri Türkiye den Baflar l ve Yarat c Kampanya Örnekleri adidas: adipure Krampon Lansman Kampanyas Windows Live Messenger Oyun Reklam çal flmalar n geçmiflten bugüne dek sürekli, baflar l ve tutarl olarak yürüten

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ingenico Türkiye, ödeme sistemlerinin lideri oldu Ingenico nun kurulu POS say s 1.000.000 u geçti Parmak izi ile ödeme, ekonomik ve pratik bir çözüm Güvenlik vücudunuzda

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 l STANBUL l ADANA l ANKARA l ANTALYA l BURSA l DEN ZL l D YARBAKIR l ERZURUM l GAZ ANTEP l ZM R l ZM T l KAYSER l MERS N l SAMSUN l TEK RDA

Detaylı

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini Galatasaray Sportif Faaliyet Raporu 2004 Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini art rma konusunda

Detaylı

tüm dikkatleri üzerine toplayacak yepyeni bir mecra

tüm dikkatleri üzerine toplayacak yepyeni bir mecra tüm dikkatleri üzerine toplayacak yepyeni bir mecra gezgortv.net insanlar keyifli bir yolculu a ç karacak Her gün büyük flehirlerde milyonlarca kifli bir yerlere yetiflmeye çal fl yor. Kenti bir uçtan

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad novasyonda 15 y l yönetimden B L fi M KULVARINDA 15 KES NT S Z YIL! TURCom letiflim Sis. San. ve Tic. A.fi. Ad na Sahibi ve Sorumlusu Yaz flleri Müdürü Bayram Ali KAYHAN Genel Yay n Yönetmeni Ayça Ç. KAYIfi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 HAZ RAN 2009 S:5 LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR nternette yak n markaj dönemi bafll yor. IPv6, bulundu unuz yerin nokta tespitini

Detaylı

Siemens IT Solutions and Services. SAP Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Solutions and Services. SAP Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Solutions and Services SAP Çözümleri www.siemens.com.tr/it-solutions Gelecek için donan ml m s n z? Performans n zdan memnun musunuz? Cevab n z evetse hep ayn performans gösterebilece inizi

Detaylı

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 1. htisas Fuarlar n n Pazarlama fllevi...8 2. Bilgi letiflimi ve htisas Fuarlar...9 3. Rekabet ve htisas Fuarlar...11 HT SAS FUARLARINA KATILIMIN

Detaylı

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2395 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1392 YEN LET fi M TEKNOLOJ LER Yazarlar Ö r.gör.dr. Dilek ALTUNAY (Ünite 1) Ö r.gör. M.Recep OKUR (Ünite 2) Ö r.gör. Serap U UR

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

KOB ler için internet

KOB ler için internet KOB ler için internet 1 e ve e-ticarete girifl Haziran 2007 2 stanbul Avrupa Bilgi Merkezi, SO, KOSGEB ve KV ortakl nda yürütülen ve k smen Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir.

Detaylı

noktas noktas D NLEN YORUZ PARANOYASINI HALKIMIZ HAK ETM YOR KORKMAYIN BAGLANTI TÜRBÜLANSTAN Hangi mahkemeler dinleme izni verebilir?

noktas noktas D NLEN YORUZ PARANOYASINI HALKIMIZ HAK ETM YOR KORKMAYIN BAGLANTI TÜRBÜLANSTAN Hangi mahkemeler dinleme izni verebilir? noktas noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 ARALIK 2009 S:11» BTK Başkanı Acarer: Sabit ücret kalkarsa ana omurga zedelenir Tren sevdal s makinist: TRENE DE TRENLE GEL YORUM Gardan ayr

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı